ikonoklazmu

General Information Informacje ogólne

Iconoclasm (Greek eikon,"image"; klaein,"to break"), any movement against the religious use of images, especially the one that disturbed the Byzantine Empire in the 8th and 9th centuries. Iconoclasm (Grecki eikon "obraz"; klaein, "break"), każdy ruch przeciw religii wykorzystanie obrazów, szczególnie te, które zostały zakłócone przez panowaniem Bizancjum w 8. i 9. wieku. In 726 and 730 Emperor Leo III, the Isaurian, promulgated a decree forbidding the veneration of images. W 726 i 730 cesarz Leon III, Isaurian, ogłoszone dekret zakaz czci obrazów. This decision was condemned by the pope, but the iconoclastic doctrine was rigorously enforced at Constantinople (present-day Ýstanbul) by Leo and even more by his son and successor Constantine V, who had the worship of images condemned as idolatry at the church council held in the suburban palace of Hieria in 754. Decyzja ta została skazana przez papieża, lecz obrazoburcze doktryna była rygorystycznie egzekwowane na Konstantynopol (dzisiejszy Ýstanbul) Leo, a nawet więcej, jego syn i następca Konstantyna V, którzy mieli kultu obrazów potępił bałwochwalstwo, jak w kościele posiedzenia Rady w podmiejskich pałacu Hieria w 754. The accession of Empress Irene brought with it a change in policy, and the iconoclasts were condemned in turn at the second Council of Nicaea, in 787. Przystąpienie Cesarzowa Irene pociągnęła za sobą zmiany w polityce i iconoclasts zostały potępione z kolei na Sobór Nicejski II w 787. A second period of iconoclasm was inaugurated under imperial auspices in the first half of the 9th century; it ended with the final condemnation of iconoclasm at the Council of Orthodoxy, held in 843 under the patronage of Empress Theodora II. W drugim okresie ikonoklazmu Inauguracja pod auspicjami imperialnej w pierwszej połowie wieku 9; zakończony z końcowym potępienie ikonoklazmu w Radzie prawosławie, która odbyła się w 843 pod patronatem Cesarzowa Teodora II.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The most serious argument against iconoclasm formulated by the Syrian theologian and Father of the Church John of Damascus was that it denied one of the fundamental tenets of the Christian faith, the doctrine of the incarnation. Najbardziej poważny argument przeciw ikonoklazmu sformułowane przez syryjskie teolog i Ojca Kościoła Jana Damaszek było zaprzeczyć, że jednym z podstawowych założenia wiary chrześcijańskiej, doktryna wcielenia. According to the defenders of images, Christ's human birth had made possible his representations, which in some sense shared in the divinity of their prototype. Zgodnie z obrońców obrazów, Chrystusa człowieka urodzenia możliwe było jego reprezentacji, które w pewnym sensie udostępniony w boskość ich prototypów. The rejection of these images, therefore, automatically carried a repudiation of their cause. Odrzucenie tych obrazów, w związku z tym, automatycznie przeprowadzane jeden odrzucenie ich przyczyny.

In addition to its theological aspects, the iconoclastic movement seriously affected Byzantine art. W uzupełnieniu do jego teologiczne aspekty, obrazoburcze ruch dotkniętych sztuki bizantyjskiej. Furthermore, the movement weakened the position of the empire by fomenting internal quarrels and splitting with the papacy, which began to abandon its Byzantine allegiance and seek alliance with the Franks. Ponadto, przemieszczanie osłabiły pozycję imperium przez fomenting wewnętrznych kłótni i podział z pontyfikatu, który zaczął się porzucić swoje bizantyjskiej lojalny i szukać sojuszu z Franków. Despite its victory in the theological sphere, the Eastern church was not successful in its challenge of imperial authority, even with John of Damascus's assertion that the emperor had no right to interfere in matters of faith. Pomimo zwycięstwa w sferze teologicznej, Kościół wschodni nie był udany w jego wyzwanie imperialnej władzy, nawet z Jana Damaszek twierdzi, że cesarz nie miał prawa ingerować w sprawy wiary. Both the introduction of iconoclasm and its condemnation at the councils of 787 and 843 were ultimately the result of imperial rather than ecclesiastical decisions, because the councils met only on imperial orders. Zarówno wprowadzenie ikonoklazmu i potępienie na Rad 787 i 843 zostały ostatecznie wynikiem imperialnej niż kościelne decyzje, ponieważ rady cesarskiej spotkała się tylko na zamówienie. Consequently, the authority of the emperor in both the spiritual and the secular spheres, and his control of the church, emerged from the controversy perceptibly strengthened. W związku z tym władze cesarza zarówno w duchowej i sfery świeckiej, i jego kontroli kościół, powstały w wyniku kontrowersji wyraźnie wzmocniona.


Iconoclasm

Catholic Information Informacje Katolicki

Iconoclasm (Eikonoklasmos, "Image-breaking") is the name of the heresy that in the eighth and ninth centuries disturbed the peace of the Eastern Church, caused the last of the many breaches with Rome that prepared the way for the schism of Photius, and was echoed on a smaller scale in the Frankish kingdom in the West. Iconoclasm (Eikonoklasmos, "Image-breaking") to nazwa z herezji, że w ósmym i dziewiątym wieku zakłócenia pokoju z Kościołem wschodnim, spowodował ostatnio z wielu naruszeń w Rzym, że przygotował drogę do schizmy w Photius, i zostało powtórzone, choć w mniejszej skali w Frankish królestwo na Zachodzie. The story in the East is divided into two separate persecutions of the Catholics, at the end of each of which stands the figure of an image-worshipping Empress (Irene and Theodora). Opowieść na Wschodzie jest podzielony na dwa odrębne o prześladowaniach katolików, na koniec każdego z którym stoi figura, obraz uwielbienia Cesarzowa (Irene i Theodora).

I. THE FIRST ICONOCLAST PERSECUTION I. PIERWSZA ikonoklasta Prześladowanie

The origin of the movement against the worship (for the use of this word see IMAGES, VENERATION OF) of images has been much discussed. Pochodzenie ruchu przeciwko kultu (za używanie tego słowa zobaczyć obrazy, czci) obrazów zostało wiele dyskusji. It has been represented as an effect of Moslem influence. Została ona reprezentowana jako skutek wpływu moslem. To Moslems, any kind of picture, statue, or representation of the human form is an abominable idol. Aby Muzułmanie, wszelkiego rodzaju obraz, posąg, lub przedstawienie postaci ludzkiej jest abominable idola. It is true that, in a sense, the Khalifa at Damascus began the whole disturbance, and that the Iconoclast emperors were warmly applauded and encouraged in their campaign by their rivals at Damascus. Prawdą jest, że w pewnym sensie, Khalifa na Damaszek zaczął cały zakłóceń, i że ikonoklasta cesarzy się z dużym i były popierane w ich kampanii przez ich rywali na Damaszek. On the other hand it is not likely that the chief cause of the emperor's zeal against pictures was the example of his bitter enemy, the head of the rival religion. Z drugiej strony nie jest prawdopodobne, że głównym powodem cesarskimi gorliwością przed zdjęciami był przykładem jego gorzkie wroga, szef z rywalizujących ze sobą religii. A more probable origin will be found in the opposition to pictures that had existed for some time among Christians. Bardziej prawdopodobne pochodzenie można znaleźć w opozycji do zdjęć, które istnieją od jakiegoś czasu wśród chrześcijan. There seems to have been a dislike of holy pictures, a suspicion that their use was, or might become, idolatrous among certain Christians for many centuries before the Iconoclast persecution began. Nie wydaje się być niechęć do świętych obrazów, podejrzenia, że ich wykorzystanie było, lub mogą stać się, idolatrous wśród niektórych chrześcijan na wiele wieków przed ikonoklasta rozpoczął prześladowania. The Paulicians, as part of their heresy held that all matter (especially the human body) is bad, that all external religious forms, sacraments, rites, especially material pictures and relics, should be abolished. W Paulicians, jako część ich herezja stwierdził, że wszystkie sprawy (zwłaszcza ludzkiego ciała) jest złe, że wszystkie zewnętrzne formy religijne, sakramentów, obrzędów, zwłaszcza materiały i zdjęcia zabytków, powinny zostać zniesione. To honour the Cross was especially reprehensible, since Christ had not really been crucified. Aby uczcić Krzyż był szczególnie naganne, ponieważ Chrystus nie został ukrzyżowany naprawdę. Since the seventh century these heretics had been allowed to have occasional great influence at Constantinople intermittently with suffering very cruel persecution (see PAULICIANS). Od siódmego wieku tych heretyków zostały dopuszczone do sporadycznego wielki wpływ na Konstantynopol z przerwami cierpienia bardzo okrutne prześladowania (patrz PAULICIANS). But some Catholics, too shared their dislike of pictures and relics. Ale niektórych katolików, także ich niechęć do wspólnych zdjęć i relikwie. In the beginning of the eighth century several bishops, Constantine of Nacolia in Phrygia, Theodosius of Ephesus, Thomas of Claudiopolis, and others are mentioned as having these views. Na początku ósmego wieku wielu biskupów, Konstantyn z Nacolia w Frygii, Teodozjusz w Efezie, Thomas z Claudiopolis, a inne są wymienione jako takie poglądy. A Nestorian bishop, Xenaeas of Hierapolis, was a conspicuous forerunner of the Iconoclasts (Hardouin IV, 306). A Nestorian biskupa, Xenaeas z Hierapolis, był prekursorem konstrukcji z Iconoclasts (Hardouin-IV, 306). It was when this party got the ear of the Emperor Leo III (the Isaurian, 716-41) that the persecution began. To było podczas tej strony dostał w ucho cesarz Leon III (Isaurian, 716-41), że rozpoczął prześladowania.

The first act in the story is a similar persecution in the domain of the Khalifa at Damascus. W pierwszym aktem w historii jest podobne prześladowania w domenie z Khalifa na Damaszek. Yezid I (680-683) and his successors, especially Yezid II (720-24), thinking, like good Moslems, that all pictures are idols, tried to prevent their use among even their Christian subjects. Yezid I (680-683) i jego następców, zwłaszcza Yezid II (720-24), myślenia, jak dobre Muzułmanie, że wszystkie zdjęcia są bożków, chciał, aby zapobiec ich używać nawet wśród swoich chrześcijańskich tematów. But this Moslem persecution, in itself only one of many such intermittent annoyances to the Christians of Syria, is unimportant except as the forerunner of the troubles in the empire. Ale to moslem prześladowań, w sobie tylko jeden z wielu takich przerywany annoyances do chrześcijan Syria, wyjątkiem jest nieważna jako prekursora z kłopotów w imperium. Leo the Isaurian was a valiant soldier with an autocratic temper. Leo w Isaurian był żołnierzem valiant autokratycznych z temperamentem. Any movement that excited his sympathy was sure to be enforced sternly and cruelly. Każdy ruch podekscytowany, że jego sympatię, czy było się okrutnie i surowo egzekwowane. He had already cruelly persecuted the Jews and Paulicians. Miał już okrutnie prześladowanych Żydów i Paulicians. He was also suspected of leanings towards Islam. Był także podejrzanych o skłonności do islamu. The Khalifa Omar II (717-20) tried to convert him, without success except as far as persuading him that pictures are idols. W Khalifa Omar II (717-20) próbował konwertować go, bez powodzenia chyba tak dalece, jak go przekonać, że zdjęcia są bożków. The Christian enemies of images, notably Constantine of Nacolia, then easily gained his ear. Christian wrogów obrazów, szczególnie z Nacolia Konstantyna, a następnie łatwo zdobyte mu ucho. The emperor came to the conclusion that images were the chief hindrance to the conversion of Jews and Moslems, the cause of superstition, weakness, and division in his empire, and opposed to the First Commandment. Cesarz doszedł do wniosku, że obrazy były szef przeszkodą do nawrócenia Żydów i muzułmanów, przyczyną przesąd, osłabienie, a podział w jego imperium, w przeciwieństwie do i pierwsze przykazanie. The campaign against images as part of a general reformation of the Church and State. Kampania przeciw obrazki jako część ogólnego reformacji do Kościoła i państwa. Leo III's idea was to purify the Church, centralize it as much as possible under the Patriarch of Constantinople, and thereby strengthen and centralize the State of the empire. Leo III pomysłem było oczyścić Kościół, scentralizowania jej jak najwięcej w ramach Patriarcha Konstantynopola, a tym samym wzmocnienia i scentralizowania państwa imperium. There was also a strong rationalistic tendency among there Iconoclast emperors, a reaction against the forms of Byzantine piety that became more pronounced each century. Nie było również silna tendencja wśród rationalistic ikonoklasta, cesarzy, reakcja przeciw form pobożności bizantyjskiej, że stała się jeszcze bardziej widoczna każdym wieku. This rationalism helps to explain their hatred of monks. Ten racjonalizm pomaga wyjaśnić ich nienawiść mnichów. Once persuaded, Leo began to enforce his idea ruthlessly. Po przekonany, Leo zaczął bezwzględnie egzekwować jego pomysł. Constantine of Nacolia came to the capital in the early part of his reign; at the same time John of Synnada wrote to the patriarch Germanus I (715-30), warning him that Constantine had made a disturbance among the other bishops of the province by preaching against the use of holy pictures. Konstantyn z Nacolia przybył do stolicy na początku swego panowania, w tym samym czasie Jan Synnada napisał do patriarcha Germanus I (715-30), ostrzeżenie go, że Konstantyn uczynił zakłóceń wśród innych biskupów prowincji przez głosząc przed używaniem święte obrazki. Germanus, the first of the heroes of the image-worshippers (his letters in Hardouin, IV 239-62), then wrote a defence of the practice of the Church addressed to another Iconoclast, Thomas of Claudiopolis (lc 245-62). Germanus, pierwszy z bohaterów obrazu-wiernych (w jego pismach Hardouin, IV 239-62), a następnie napisał skorzystanie z praktyką Kościoła skierowana do innego ikonoklasta, Thomas z Claudiopolis (LC 245-62). But Constantine and Thomas had the emperor on their side. Ale Konstantyn i Thomas miał cesarza na ich stronie. In 726 Leo III published an edict declaring images to be idols, forbidden by Exodus, xx, 4, 5, and commanding all such images in churches to be destroyed. W 726 Leo III opublikowała zdjęcia bulli uznająca się bożkami, zabronione przez Exodus, xx, 4, 5, i komendanta wszystkie takie obrazy w kościołach, które mają być zniszczone. At once the soldiers began to carry out his orders, whereby disturbances were provoked throughout the empire. Na kiedy żołnierze zaczęli do wykonywania jego poleceń, w którym były zaburzenia wywołało w całym imperium. There was a famous picture of Christ, called Christos antiphonetes, over the gate of the palace at Constantinople. Nie był słynny obraz Chrystusa, zwany Christos antiphonetes, na bramie pałacu w Konstantynopolu. The destruction of this picture provoked a serious riot among the people. Zniszczenie tego zdjęcia wywołało poważne zamieszki wśród ludzi. Germanus, the patriarch, protested against the edict and appealed to the pope (729). Germanus, patriarcha, protestowali przeciwko bulli i odwołała się do papieża (729). But the emperor deposed him as a traitor (730) and had Anastasius (730-54), formerly syncellus of the patriarchal Court, and a willing instrument of the Government, appointed in his place. Ale cesarza złożono go jako zdrajcy (730) i miał Anastazjusz (730-54), dawniej syncellus z patriarchalnej Trybunału, a chętnych instrumentem Rządu, mianowany w jego miejsce. The most steadfast opponents of the Iconoclasts throughout this story were the monks. Najbardziej wytrwali przeciwników Iconoclasts całej tej historii byli mnisi. It is true that there were some who took the side of the emperor but as a body Eastern monasticism was steadfastly loyal to the old custom of the Church. To prawda, że istnieją pewne którzy wzięli boku cesarza, ale jako organ iż wschodni monastycyzm był wierny do starego zwyczaju Kościoła. Leo therefore joined with his Iconoclasm a fierce persecution of monasteries and eventually tried to suppress monasticism altogether. Leo dołączył zatem z jego Iconoclasm zaciętej prześladowania klasztorów i ostatecznie chciał pomijanie monastycyzm razem.

The pope at that time was Gregory II (713-31). Papież w tym czasie był Grzegorz II (713-31). Even before he had received the appeal of Germanus a letter came from the emperor commanding him to accept the edict, destroy images at Rome, and summon a general council to forbid their use. Nawet zanim otrzymał odwołanie z germanus przyszedł list od cesarza do komendanta go zaakceptować bulli, zniszczyć obrazy na Rzym, i wzywa Radę do ogólnego zabronić ich stosowania. Gregory answered, in 727, by a long defence of the pictures. Gregory odpowiedział, 727, przez długi obrony zdjęcia. He explains the difference between them and idols, with some surprise that Leo does not already understand it. Wyjaśnia różnicę między nimi i bożków, z zaskoczeniem, że Leo jeszcze nie rozumieją. He describes the lawful use of, and reverence paid to, pictures by Christians. On opisuje legalnego wykorzystania i czcią wypłacone, zdjęcia przez chrześcijan. He blames the emperor's interference in ecclesiastical matters and his persecution of image-worshippers. On blames cesarza na ingerencję w sprawy kościelne i prześladowania z jego obrazu wyznawców. A council is not wanted; all Leo has to do is to stop disturbing the peace of the Church. Rady nie chciał; wszystkich Leo musi zrobić to przestać zakłócenia pokoju z Kościołem. As for Leo's threat that he will come to Rome, break the statue of St. Peter (apparently the famous bronze statue in St. Peter's), and take the pope prisoner, Gregory answers it by pointing out that he can easily escape into the Campagna, and reminding the emperor how futile and now abhorrent to all Christians was Constans's persecution of Martin I. He also says that all people in the West detest the emperor's action and will never consent to destroy their images at his command (Greg. II, "Ep. I ad Leonem"). Jeśli chodzi o Leo's zagrożenie, że wejdzie do Rzym, przerwać posąg Świętego Piotra (pozornie słynnego brązu posąg w St Peter's), i podejmują papieża więźnia, Gregory odpowiedzi przez wskazując, że może on łatwo uciec do Campagna , I przypominając cesarza, jak dalece daremny, a teraz do wszystkich chrześcijan był Constans, prześladowania Martin I. On także mówi, że wszyscy ludzie na Zachodzie detest cesarza działań i nigdy nie będzie zgody, aby zniszczyć ich obrazy na jego polecenie (Greg. II " Ep. Reklamy Leonem "). The emperor answered, continuing his argument by saying that no general council had yet said a word in favour of images that he himself is emperor and priest (basileus kai lereus) in one and therefore has the right to make decrees about such matters. Cesarz odpowiedział, dalsze jego argument, iż Rada Generalna nie powiedział jeszcze słowo na rzecz obrazów, że sam jest cesarza i kapłana (Basileus kai lereus) w jednym i tym samym ma prawo do dekretów o takich sprawach. Gregory writes back regretting that Leo does not yet see the error of his ways. Gregory pisze powrót ubolewając, że Leo nie ma jeszcze zobaczyć jego błąd sposobów. As for the former general Councils, they did not pretend to discuss every point of the faith; it was unnecessary in those days to defend what no one attacked. Jeśli chodzi o ogólne rady byłych, nie udawał się do dyskusji na każdy punkt w wierze; było niepotrzebne w tych dniach do obrony, co nikt nie atakował. The title Emperor and Priest had been conceded as a compliment to some sovereigns because of their zeal in defending the very faith that Leo now attacked. Tytuł cesarza i Ksiądz został przyznany jako komplement dla niektórych władców ze względu na ich gorliwość w obronie bardzo wierze, że Leo już zaatakowane. The pope declares himself determined to withstand the emperor's tyranny at any cost, though he has no defence but to pray that Christ will send a demon to torture the emperor's body that his soul be saved, according to 1 Corinthians 5:5. Papież oświadcza, ustala się wytrzymać cesarza z tyranią za wszelką cenę, choć nie ma obrony, ale modlić się, że Chrystus wyśle demon torturom cesarza ciała, że jego dusza być zapisane zgodnie z 1 Koryntian 5:5.

Meanwhile the persecution raged in the East. Tymczasem prześladowania raged na Wschodzie. Monasteries were destroyed, monks put to death, tortured, or banished. Monasteries zostały zniszczone, mnisi ukarany śmiercią, tortur lub usuwa. The Iconoclasts began to apply their principle to relics also, to break open shrines and burn the bodies of saints buried in churches. The Iconoclasts zaczął stosować swoje zasady również do zabytków, do przerwy otwartych świątyń i nagrać ciał świętych pochowany w kościołach. Some of them rejected all intercession of saints. Niektóre z nich odrzucił wszystkie wstawiennictwo świętych. These and other points (destruction of relics and rejection of prayers to saints), though not necessarily involved in the original programme are from this time generally (not quite always) added to Iconoclasm. Te i inne punkty (niszczenie zabytków i odrzucenia modlitwy do świętych), choć niekoniecznie zaangażowanych w pierwotnym programie są zasadniczo od tego czasu (nie do końca zawsze) dodaje się Iconoclasm. Meanwhile, St. John Damascene (d. 754). Tymczasem święty Jan Damasceński (zm. 754). safe from the emperor's anger under the rule of the Khalifa was writing at the monastery of St Saba his famous apologies "against those who destroy the holy icons". bezpieczne z gniewu cesarza w ramach przepisu Khalifa został pisemnie na klasztor św Saba jego słynnej góry "wobec tych, którzy niszczą święte ikony". In the West, at Rome, Ravenna, and Naples, the people rose against the emperor's law. Na Zachodzie, Rzym, Rawenna, Neapol, osób wzrosła w stosunku do cesarza w prawo. This anti-imperial movement is one of the factors of the breach between Italy and the old empire, the independence of the papacy, and the beginning of the Papal States. Ta anty-imperialne ruch jest jednym z czynników naruszenie między Włochy i starego imperium, niezależności pontyfikatu, i na początku Papieskiej członkowskich. Gregory II already refused to send taxes to Constantinople and himself appointed the imperial dux in the Ducatos Romanus. Gregory II już odmówił podatków wysłać do Konstantynopola i sam wyznaczył imperialnej dux w Ducatos Romanus. From this time the pope becomes practically sovereign of the Ducatus. Od tego czasu papież staje się praktycznie z dnia na suwerenne Ducatus. The emperor's anger against image-worshippers was strengthened by a revolt that broke out about this time in Hellas, ostensibly in favour of the icons. The Emperor's gniew przeciw-wiernych obraz został wzmocniony przez bunt, że połamał się o tym w czasie Hellas, pozornie na rzecz ikony. A certain Cosmas was set up as emperor by the rebels. Pewien Kosmy został utworzony jako cesarza przez rebeliantów. The insurrection was soon crushed (727), and Cosmas was beheaded. Do powstania został szybko kruszone (727), Kosmy i był ściął. After this a new and severer edict against images was published (730), and the fury of the persecution was redoubled. Po tym nowym i severer bulli z obrazów został opublikowany (730), i wściekłość na prześladowania był redoubled.

Pope Gregory II died in 731. Papież Grzegorz II zmarł w 731. He was succeeded at once by Gregory III, who carried on the defence of holy images in exactly the spirit of his predecessor. Był udało jednocześnie przez Grzegorza III którzy przewożone w sprawie obrony święte obrazy dokładnie w duchu swego poprzednika. The new pope sent a priest, George, with letters against Iconoclasm to Constantinople. Nowy papież wysłał księdza, George, z literami przed Iconoclasm do Konstantynopola. But George when he arrived, was afraid to present them, and came back without having accomplished his mission. Jednak George, kiedy przybył, obawiał się przedstawić je, i wrócił bez dokonany jego misji. He was sent a second time on the same errand, but was arrested and imprisoned in Sicily by the imperial governor. On został wysłany po raz drugi w tym samym Usunięte, ale został aresztowany i osadzony w Sycylii przez imperialnych wojewoda. The emperor now proceeded with his policy of enlarging and strengthening his own patriarchate at Constantinople. Cesarz już postępowały zgodnie z jego polityki rozszerzenia i umocnienia własnej patriarchat w Konstantynopolu. He conceived the idea of making it as great as all the empire over which he still actually ruled. On pomyślany pomysł uczynienia z niego tak wielki jak wszystkie imperium, nad którym wciąż faktycznie rządził. Isauria, Leo's birthplace, was taken from Antioch by an imperial edict and added to the Byzantine patriarchate, increasing it by the Metropolis, Seleucia, and about twenty other sees. Isauria, Leo's urodzenia, została podjęta z Antiochii przez imperialnych bulli i dodaje się do bizantyjskiej Patriarchatu, zwiększając jej przez Metropolis, Seleucji, a około dwudziestu innych widzi. Leo further pretended to withdraw Illyricum from the Roman patriarchate and to add it to that of Constantinople, and confiscated all the property of the Roman See on which he could lay his hands, in Sicily and Southern Italy. Leo dalszych pretended do wycofania się z Illyricum Roman Patriarchatu i dodać je do Konstantynopola, i wszystkie skonfiskowane mienie rzymskiego Zobacz, na którym mógłby określić swoje ręce, na Sycylii i Południowe Włochy. This naturally increased the enmity between Eastern and Western Christendom. To oczywiście zwiększyło wrogami między wschodnimi i zachodnimi Christendom. In 731 Gregory III held a synod of ninety-three bishops at St. Peter's in which all persons who broke, defiled, or took images of Christ, of His Mother, the Apostles or other saints were declared excommunicate. W 731 Grzegorz III Synodu odbyła dziewięćdziesiąt trzy biskupów w St Peter's, w którym wszystkie osoby, którzy włamali się, splugawiona, lub miały obrazy Chrystusa, Jego Matka, lub innych świętych Apostołów zostały zgłoszone excommunicate. Another legate, Constantine, was sent with a copy of the decree and of its application to the emperor, but was again arrested and imprisoned in Sicily. Innym legata, Konstantyn, został wysłany wraz z kopią do dekretu i jej zastosowania do cesarza, ale został ponownie aresztowany i osadzony w Sycylii. Leo then sent a fleet to Italy to punish the pope; but it was wrecked and dispersed by a storm. Leo następnie wysłała do floty Włochy karać papieża, ale było ich zaniechania i rozproszone przez burzę. Meanwhile every kind of calamity afflicted the empire; earthquakes, pestilence, and famine devastated the provinces while the Moslems continued their victorious career and conquered further territory. Tymczasem wszelkiego rodzaju nieszczęście dotknęło imperium, trzęsienia ziemi, zarazy i głodu zniszczonej prowincji, podczas gdy Muzułmanie nadal ich zwycięskiej kariery i podbił kolejne terytorium.

Leo III died in June, 741, in the midst of these troubles, without having changed policy. Leon III zmarł w czerwcu, 741, pośród tych trudności, bez zmiana polityki. His work was carried on by his son Constantine V (Copronymus, 741-775), who became an even greater persecutor of image-worshippers than had been his father. Jego prace były prowadzone przez jego syna Konstantyna V (Copronymus, 741-775), którzy stała się jeszcze większa persecutor obrazu-wiernych niż był jego ojciec. As soon as Leo III was dead, Artabasdus (who had married Leo's daughter) seized the opportunity and took advantage of the unpopularity of the Iconoclast Government to raise a rebellion. Tak szybko, jak Leo III umarł, Artabasdus (którzy mieli żonaty, córka Leona) zajętych i miały możliwość korzystania z unpopularity z ikonoklasta rządu na podniesienie buntu. Declaring himself the protector of the holy icons he took possession of the capital, had himself crowned emperor by the pliant patriarch Anastasius and immediately restored the images. Deklarując się opiekunem święte ikony wziął w posiadanie kapitału, miał się koronowany przez cesarza pliant patriarcha Anastazjusz i natychmiast przywrócić obrazy. Anastasius, who had been intruded in the place of Germanus as the Iconoclast candidate, now veered round in the usual Byzantine way, helped the restoration of the images and excommunicated Constantine V as a heretic and denier of Christ. Anastazjusz, którzy zostały wtargnięcie w miejscu germanus jako kandydata ikonoklasta, teraz veered rundy w sposób zwyczajowo bizantyjskiej, pomogło przywrócenie obrazy i excommunicated Konstantyn V jak heretic i denier Chrystusa. But Constantine marched on the city, took it, blinded Artabasdus and began a furious revenge on all rebels and image-worshippers (743). Ale Konstantyn marched na miasto, wziął go, zaślepieni Artabasdus i rozpoczął furious zemsty na wszystkich rebeliantów i obrazu wiernych (743). His treatment of Anastasius is a typical example of the way these later emperors behaved towards the patriarchs through whom they tried to govern the Church. Jego leczenie Anastazjusz jest typowym przykładem tego, jak te później cesarzy zachowywał się wobec patriarchów dzięki któremu chciał rządzić Kościołem. Anastasius was flogged in public, blinded, driven shamefully through the streets, made to return to his Iconoclasm and finally reinstated as patriarch. Anastazjusz był flogged publicznych, zaślepieni, napędzane shamefully ulicami, która przeznaczona jest do powrotu do swojej Iconoclasm i ostatecznie ponownie jako patriarcha. The wretched man lived on till 754. The wretched człowiek żył w aż 754. The pictures restored by Artabasdus were again removed. Zdjęcia zostały przywrócone przez Artabasdus ponownie usunięte. In 754 Constantine, taking up his father's original idea summoned a great synod at Constantinople that was to count as the Seventh General Council. W 754 Konstantyn, biorąc jego ojca oryginalny pomysł wezwana wielki Synod w Konstantynopolu, że było liczyć jako siódmy Generalnego Rady. About 340 bishops attended; as the See of Constantinople was vacant by the death of Anastasius, Theodosius of Ephesus and Pastilias of Perge presided. O uczestniczyło 340 biskupów, jak Zobacz Konstantynopola było nieobsadzone przez śmierć Anastazjusz, Teodozjusz z Efezu i Pastilias z Perge przewodniczył. Rome, Alexandria, Antioch, and Jerusalem refused to send legates, since it was clear that the bishops were summoned merely to carry out the emperor's commands. Rzym, Aleksandria, Antiochii, Jerozolima i odmówił wysłania legates, ponieważ było jasne, że biskupi zostali wezwani jedynie do wykonywania poleceń na cesarza. The event showed that the patriarchs had judged rightly. W przypadku wykazało, że miał Patriarchów oceniane słusznie. The bishops at the synod servilely agreed to all Constantine's demands. Biskupi na Synodzie servilely zgodził się na wszystkie żądania Constantine. They decreed that images of Christ are either Monophysite or Nestorian, for -- since it is impossible to represent His Divinity -- they either confound or divorce His two natures. One ogłoszone, że obrazy Chrystusa są albo Monophysite lub Nestorian, - ponieważ jest ona niemożliwa do reprezentowania Jego Divinity - albo rozwód lub confound Jego dwóch naturach. The only lawful representation of Christ is the Holy Eucharist. Jedyne legalne reprezentacji Chrystus jest w Najświętszej Eucharystii. Images of saints are equally to be abhorred; it is blasphemous to represent by dead wood or stone those who live with God. Wizerunki świętych, są na równi być abhorred; jest bluźniercze do reprezentowania przez martwe drewno lub kamień tych, którzy mieszkają z Bogiem. All images are an invention of the pagans -- are in fact idols, as shown by Ex xx, 4, 5; Deut. Wszystkie obrazy są wynalazkiem z pogan - są w rzeczywistości bożków, jak pokazano wcześniej przez xx, 4, 5; Deut. v, 8; John iv, 24; Rom. v, 8; Jan IV, 24; Rz. i, 23-25. ja, 23-25. Certain texts of the Fathers are also quoted in support of Iconoclasm. Niektóre teksty Ojców są również notowane na poparcie ikonoklazmu. Image-worshippers are idolaters, adorers of wood and stone; the Emperors Leo and Constantine are lights of the Orthodox faith, our saviours from idolatry. Image-wiernych są balwochwalców, adorers drewna i kamienia; cesarzy Konstantyna i Leo są lampy z prawosławną wiarę, naszą saviours z bałwochwalstwa. A special curse is pronounced against three chief defenders of images -- Germanus, the former Patriarch of Constantinople, John Damascene, and a monk, George of Cyprus. Specjalne przekleństwem jest wyraźny przeciwko trzy główne obrońców obrazów - germanus, byłego Patriarcha Konstantynopola, Jan Damasceński, a mnich, George z Cypr. The synod declares that "the Trinity has destroyed these three" ("Acts of the Iconoclast Synod of 754" in Mansi XIII, 205 sq.). Synod oświadcza, że "Trójcy ma zniszczone tych trzech" ( "Akty z ikonoklasta Synodu 754" w Mansi XIII, 205 sq).

The bishops finally elected a successor to the vacant see of Constantinople, Constantine, bishop of Sylaeum (Constantine II, 754-66), who was of course a creature of the Government, prepared to carry on its campaign. Biskupi ostatecznie wybrany na następcę do wolnych patrz Konstantynopola, Konstantyna, biskup Sylaeum (Constantine II, 754-66), którzy oczywiście było stworzenie rządu, przygotowany do przeprowadzenia na jego kampanię. The decrees were published in the Forum on 27 August, 754. W dekrety zostały opublikowane w Forum na 27 sierpnia, 754. After this the destruction of pictures went on with renewed zeal. Po tym zniszczenie poszedł na zdjęcia z odnowioną gorliwością. All the bishops of the empire were required to sign the Acts of the synod and to swear to do away with icons in their dioceses. Wszyscy biskupi z imperium zostały zobowiązane do podpisania aktów Synodu i przysięgać na pozbycie się z ikonami w ich diecezji. The Paulicians were now treated well, while image-worshippers and monks were fiercely persecuted. W Paulicians były teraz traktowane dobrze, podczas gdy obraz-mnichów i wiernych byli ostro prześladowani. Instead of paintings of saints the churches were decorated with pictures of flowers, fruit, and birds, so that the people said that they looked like grocery stores and bird shops. Zamiast obrazów świętych w kościołach były ozdobione zdjęcia kwiatów, owoców i ptaków, tak aby ludzie powiedzieli, że wyglądało sklepach i ptaków sklepów. A monk Peter was scourged to death on 7 June, 761; the Abbot of Monagria, John, who refused to trample on an icon, was tied up in a sack and thrown into the sea on 7 June, 761; in 767 Andrew, a Cretan monk, was flogged and lacerated till he died (see the Acta SS., 8 Oct.; Roman Martyrology for 17 Oct.); in November of the same year a great number of monks were tortured to death in various ways (Martyrology, 28 Nov.). A mnich Peter był biczowany na śmierć na 7 czerwca, 761, opat z Monagria, Jana, którzy odmówili poturbowali na ikonę, była związana w worek i wyrzucić do morza w dniu 7 czerwca, 761, 767 w Andrew, Cretan mnich, został flogged i lacerated aż umarł (por. Acta SS., 8 października, Roman Martyrologium do 17 października); w listopadzie tego samego roku wielką liczbę mnichami byli torturowani na śmierć w różnych formach (Męczeństwa, 28 listopada). The emperor tried to abolish monasticism (as the centre of the defence of images); monasteries were turned into barracks; the monastic habit was forbidden; the patriarch Constantine II was made to swear in the ambo of his church that although formerly a monk, he had now joined the secular clergy. Cesarz chciał znieść monastycyzm (jako środek obrony obrazów); klasztorów zostały włączone do koszar; zakonnego habitu było zakazane; patriarcha Constantine II został złożony do swear ambo w jego kościele, że chociaż wcześniej mnichem, miał teraz dołączyły do świeckich duchownych. Relics were dug up and thrown into the sea, the invocation of saints forbidden. Relikwie były kopany i wrzucono do morza, z wezwaniem świętych zabronione. In 766 the emperor fell foul of his patriarch, had him scourged and beheaded and replaced by Nicetas I (766-80), who was, naturally also an obedient servant of the Iconoclast Government. W 766 cesarz spadła Foul jego patriarchatu, miał go biczowany i ściął i zastąpione Nicetas I (766-80), którzy został, naturalnie również posłusznym sługą w ikonoklasta rząd. Meanwhile the countries which the emperors power did not reach kept the old custom and broke communion with the Iconoclast Patriarch of Constantinople and his bishops. Tymczasem kraje, które cesarzy władzy nie dotarła na bieżąco starych tradycji i połamał ikonoklasta komunii z Patriarchą Konstantynopola i jego biskupów. Cosmas of Alexandria, Theodore of Antioch, and Theodore of Jerusalem were all defenders of the holy icons in communion with Rome. Kosmy z Aleksandria, Theodore Antiochii, Theodore i Jerozolima zostały wszystkie z obrońców święte ikony w komunii z Rzym. The Emperor Constantine V died in 775. Cesarz Konstantyn V zmarł w 775. His son Leo IV (775-80), although he did not repeal the Iconoclast law was much milder in enforcing them. Jego syn Leon IV (775-80), choć nie uchyli ikonoklasta prawo było dużo łagodniej w egzekwowaniu ich. He allowed the exiled monks to come back, tolerated at least the intercession of saints and tried to reconcile all parties. On umożliwił zesłany do mnichów come back, przynajmniej tolerowane wstawiennictwo świętych i starałem się pogodzić wszystkie strony. When the patriarch Nicetas I died in 780 he was succeeded by Paul IV (780-84), a Cypriote monk who carried on a half-hearted Iconoclast policy only through fear of the Government. Gdy patriarcha Nicetas I zmarł w 780 roku została przez Pawła IV (780-84), mnich Cypriote którzy przeprowadzone na timide ikonoklasta polityki tylko poprzez strach przed rządem. But Leo IV's wife Irene was a steadfast image-worshipper. Ale Leo IV żony Irene była cierpliwi obrazu czcicielem. Even during her husband's life she concealed ho}y icons in her rooms. Nawet w czasie życia swego męża ona ukryta ho) y ikony w jej pokojach. At the end of his reign Leo had a burst of fiercer Iconoclasm. Pod koniec swego panowania miał Leo seria twardsze Iconoclasm. He punished the courtiers who had replaced images in their apartments and was about to banish the empress when he died 8 September, 780. On karze tego dworzan którzy mieli zastąpić obrazy w ich mieszkaniach i na temat pobytu, zakaz Cesarzowa kiedy umarł 8 września, 780. At once a complete reaction set in. Jednocześnie kompletny zestaw reakcji w.

II. THE SECOND GENERAL COUNCIL (NICEA II, 787) Z drugiego ogólnego Rady (Nicea II, 787)

The Empress Irene was regent for her son Constantine VI (780-97), who was nine years old when his father died. Cesarzowa Irene regenta był dla niej jak syn Konstantyn VI (780-97), którzy został dziewięć lat, gdy stare zmarł jego ojciec. She immediately set about undoing the work of the Iconoclast emperors. Ona natychmiast o zgubnych pracy z ikonoklasta cesarzy. Pictures and relics were restored to the churches; monasteries were reopened. Obrazy i relikwie zostały przywrócone do kościołów, klasztorów zostały ponownie otwarte. Fear of the army, now fanatically Iconoclast, kept her for a time from repealing the laws; but she only waited for an opportunity to do so and to restore the broken communion with Rome and the other patriarchates. Strach przed wojskiem, teraz fanatically ikonoklasta, przechowywane do czasu jej uchylenia z prawem, ale ona tylko czekał na okazję do uczynienia tego oraz do przywrócenia komunii z łamanego Rzym i inne Patriarchaty. The Patriarch of Constantinople, Paul IV, resigned and retired to a monastery, giving openly as his reason repentance for his former concessions to the Iconoclast Government. Patriarchy Konstantynopola, Paweł IV, zrezygnował i emerytów do klasztoru, otwarcie podając jako powód jego nawrócenia dla swego byłego koncesji na ikonoklasta rząd. He was succeeded by a pronounced image-worshipper, Tarasius. Był udało się wyraźniejszy obraz-czcicielem, Tarasius. Tarasius and the empress now opened negotiations with Rome. Tarasius i Cesarzowa obecnie prowadzi negocjacje z Rzym. They sent an embassy to Pope Adrian I (772-95) acknowledging the primacy and begging him to come himself, or at least to send legates to a council that should undo the work of the Iconoclast synod of 754. Posłali do ambasady Pope Adrian I (772-95) uznając prymat i prosi go do siebie, albo przynajmniej wysłać legates do Rady, że należy cofnąć się do pracy Synod z 754 ikonoklasta. The pope answered by two letters, one for the empress and one for the patriarch. Papież odpowiedział przez dwa pisma, jedno dla Cesarzowa i jeden dla patriarchatu. In these he repeats the arguments for the worship of images agrees to the proposed council, insists on the authority of the Holy See, and demands the restitution of the property confiscated by Leo III. W tym roku powtarza argumenty do kultu obrazów zgadza się na proponowane rady, nalega na władze Stolicy Apostolskiej, i domaga się zwrotu mienia skonfiskowanego przez Leona III. He blames the sudden elevation of Tarasius (who from being a layman had suddenly become patriarch), and rejects his title of Ecumenical Patriarch, but he praises his orthodoxy and zeal for the holy images. On blames nagłe podniesienie Tarasius (którzy z bycia laika miała nagle stać się patriarcha), i odrzuca jego tytuł patriarchy ekumenicznego, ale docenia jego prawowierność i zapału do świętych obrazów. Finally, he commits all these matters to the judgment of his legates. Wreszcie, zobowiązuje wszystkich tych sprawach do jego wyroku legates. These legates were an archpriest Peter and the abbot Peter of St. Saba near Rome. Te legates były archpriest Piotra i opat z St Peter Saba pobliżu Rzym. The other three patriarchs were unable to answer, they did not even receive Tarasius's letters, because of the disturbance at that time in the Moslem state. W pozostałych trzech patriarchów nie byli w stanie odpowiedzieć, że nie otrzymują nawet Tarasius pisma, ze względu na zakłócenia w tym czasie w moslem. But two monks, Thomas, abbot of an Egyptian monastery and John Syncellus of Antioch, appeared with letters from their communities explaining the state of things and showing that the patriarchs had always remained faithful to the images. Oprócz dwóch mnichów, Thomas, opat klasztoru Egipcjanina i John Syncellus Antiochii, ukazał się z liter z wyjaśnieniem ich wspólnot stanu rzeczy i pokazano, że Patriarchowie zawsze pozostał wierny do obrazów. These two seem to have acted in some sort as legates for Alexandria, Antioch and Jerusalem. Te dwa wydają się mieć w jakiejś działał jako legates dla Aleksandria, Antiochii i Jerozolima.

Tarasius opened the synod in the church of the Apostles at Constantinople. Tarasius otworzył Synod w kościele Apostołów w Konstantynopolu. in August, 786; but it was at once dispersed by the Iconoclast soldiers. w sierpniu, 786, ale był on jednocześnie rozproszony przez żołnierzy ikonoklasta. The empress disbanded those troops and replaced them by others; it was arranged that the synod should meet at Nicaea in Bithynia, the place of the first general council. Cesarzowa spłacić tych żołnierzy i zastępuje je innymi, było ustawione, że Synod powinien spełniać w Nicejski w Bitynii, miejsce pierwszego Rady Ogólnej. The bishops met here in the summer of 787, about 300 in number. Biskupi spotkali się w lecie 787, w liczbie około 300. The council lasted from 24 September to 23 October. Rada trwał od 24 września do 23 października. The Roman legates were present; they signed the Acts first and always had the first place in the list of members, but Tarasius conducted the proceeding, apparently because the legates could not speak Greek. Rzymska legates obecni byli oni podpisali Akty pierwszy i zawsze miał pierwsze miejsce na liście członków, ale Tarasius prowadzone postępowanie, ponieważ najwyraźniej nie mógł mówić legates Grecki. In the first three sessions Tarasius gave an account of the events that had led up to the Council, the papal and other letters were read out, and many repentant Iconoclast bishops were reconciled. W pierwszych trzech sesjach Tarasius wydał pod uwagę wydarzenia, które doprowadziło do Rady, papieski i inne pisma zostały przeczytane, a wielu biskupów repentant ikonoklasta zostały pogodzone. The fathers accepted the pope's letters as true formulas of the Catholic Faith. Ojcowie Przyjmujemy Papieża jako prawdziwe wzory pism w wierze katolickiej. Tarasius, when he read the letters, left out the passages about the restitution of the confiscated papal properties, the reproaches against his own sudden elevation and use of the title Ecumenical Patriarch, and modified (but not essentially) the assertions of the primacy. Tarasius, kiedy czytać listów, w lewo, fragmenty dotyczące zwrotu skonfiskowanego w papieskim nieruchomości, reproaches przed własną nagłe elewacji i korzystania z tytułu patriarchy ekumenicznego, i zmodyfikowanych (ale nie wszystkim) twierdzeń o prymat. The fourth session established the reasons for which the use of holy images is lawful, quoting from the Old Testament passages about images in the temple (Exodus 25:18-22; Numbers 7:89; Ezekiel 41:18-19; Hebrews 9:5), and also citing a great number of the Fathers. W czwartej sesji ustalono przyczyny, dla których stosowanie jest zgodne z prawem, święte obrazki, cytując z fragmentów Starego Testamentu na temat obrazów w świątyni (Exodus 25:18-22; Numery 7:89; Ezechiela 41:18-19; Hebrajczyków 9: 5), a także zamieszczenie wiele rodów. Euthymius of Sardes at the end of the session read a profession of faith in this sense. Euthymius z Sardes na koniec sesji przeczytać wyznanie wiary w tym sensie. In the fifth session Tarasius explained that Iconoclasm came from Jews, Saracens, and heretics; some Iconoclast misquotations were exposed, their books burnt, and an icon set up in the hall in the midst of the fathers. W piątej sesji Tarasius Iconoclasm wyjaśnił, że pochodzi z Żydów, Saracenów, i heretyków, niektóre były narażone misquotations ikonoklasta, ich książki spalony, a ikona ustawione w hali w sercu ojców. The sixth session was occupied with the Iconoclast synod of 754; its claim to be a general council was denied, because neither the pope nor the three other patriarchs had a share in it. Szósta sesja została oddana z ikonoklasta Synodu 754; jego roszczenie jest Rada Generalna została odrzucona, ponieważ ani papież, ani trzech innych patriarchów miał udziału w nim. The decree of that synod (see above) was refuted clause by clause. Dekret tego Synodu (patrz wyżej) została potwierdzona w klauzuli klauzula. The seventh session drew up the symbol (horos) of the council, in which, after repeating the Nicene Creed and renewing the condemnation of all manner of former heretics, from Arians to Monothelites, the fathers make their definition. Siódmej sesji zwrócił się symbolem (horos) Rada, w którym, po powtarzając Credo Nicejsko i odnawiania potępienie wszelkiego byłych heretyków, z Arians do Monothelites, ojców swoich definicji. Images are to receive veneration (proskynesis), not adoration (latreia); the honour paid to them is only relative (schetike), for the sake of their prototype. Obrazy są do otrzymywania czci (proskynesis), nie adoracji (latreia); zaszczyt zwrócić na nich jest tylko względne (schetike), ze względu na ich prototypów. Anathemas are pronounced against the Iconoclast leaders; Germanus, John Damascene, and George of Cyprus are praised. Anathemas są wymawiane z liderów ikonoklasta; Germanus, Jan Damasceński, na Cypr i George są pochwalił. In opposition to the formula of the Iconoclast synod the fathers declare: "The Trinity has made these three glorious" (he Trias tous treis edoxasen). W opozycji do wzoru na ikonoklasta ojców synodalnych oświadczyć: "Trójcy dokonał tych trzech chwały" (on Trias tous treis edoxasen). A deputation was sent to the empress with the Acts of the synod; a letter the clergy of Constantinople acquainted them with its decision. A delegacja została wysłana do Cesarzowa z aktów prawnych Synodu; pismo duchowieństwa Konstantynopola zapoznania się z nimi swoją decyzję. Twenty-two canons were drawn up, of which these are the chief: Dwadzieścia dwa kanony zostały sporządzone, które są głównym:

canons 1 and 2 confirm the canons of all former general councils; kanonów 1 i 2, potwierdzają kanonów wszystkich byłych ogólne rady;

canon 3 forbids the appointment of ecclesiastical persons by the State; only bishops may elect other bishops; 3 kanon zabrania powoływania kościelnych osób przez państwo, tylko biskupów może wybrać innych biskupów;

canons 4 and 5 are against simony; kanonów 4 i 5 przeciw Symonia;

canon 6 insists on yearly provincial synods; kanon 6 nalega na synody prowincjonalne rocznie;

canon 7 forbids bishops, under penalty of deposition, to consecrate churches without relics; 7 kanon zabrania biskupów, w ramach kary depozycji, poświęcisz kościoły bez zabytków;

canon 10 forbids priests to change their parishes without their bishops consent; 10 kanon zabrania kapłanów, aby zmienić ich parafiach biskupów bez ich zgody;

canon 13 commands all desecrated monasteries to be restored; kanon 13 poleceń Desecrated wszystkich klasztorów, które mają być przywrócone;

canons 18-20 regulate abuses in monasteries. kanonów 18-20 regulują nadużyć w klasztorach.

An eighth and last session was held on 23 October at Constantinople in the presence of Irene and her son. Ósmy i ostatniej sesji odbyło się w dniu 23 października w Konstantynopolu w obecności Irene i jej syna. After a discourse by Tarasius the Acts were read out and signed by all, including the empress and the emperor. Po dyskursu przez Tarasius ustawy zostały przeczytane i podpisane przez wszystkich, w tym Cesarzowa i Cesarz. The synod was closed with the usual Polychronia or formal acclamation, and Epiphanius, a deacon of Catania in Sicily, preached a sermon to the assembled fathers. Synod został zamknięty ze zwykłymi Polychronia lub formalnych aklamację, Epifaniusz, diakon Katanii na Sycylii, głosił jeden sermon do zmontowania ojców. Tarasius sent to Pope Adrian an account of all that had happened, and Adrian approved the Acts (letter to Charles the Great) and had them translated into Latin. Tarasius wysłał do papieża Adrian konta wszystkich, że się stało, i Adrian zatwierdziła Akty (list do Karola Wielkiego) i miał je przetłumaczone na język łacina. But the question of the property of the Holy See in Southern Italy and the friendship of the pope towards the Franks still caused had feeling between East and West; moreover an Iconoclast party still existed at Constantinople, especially in the army. Ale pytanie majątku Stolicy Apostolskiej w południowej Włochy i przyjaźni z papieża wobec Franków nadal spowodowane było uczucie między Wschodem a Zachodem; ponadto jeden ikonoklasta strony nadal istnieją w Konstantynopolu, zwłaszcza w armii.

III. THE SECOND ICONOCLAST PERSECUTION DRUGI ikonoklasta Prześladowanie

Twenty-seven years after the Synod of Nicaea, Iconoclasm broke out again. Dwadzieścia siedem lat po Synod Nicejski, Iconoclasm włamali się ponownie. Again the holy pictures were destroyed, and their defenders fiercely persecuted. Również święte obrazy zostały zniszczone, a ich obrońców ostro prześladowanych. For twenty-eight years the former story was repeated with wonderful exactness. Na dwadzieścia osiem lat dawnej historii był powtarzany z dokładnością wonderful. The places of Leo III, Constantine V, and Leo IV are taken by a new line of Iconoclast emperors -- Leo V, Michael II, Theophilus. W miejscach Leon III, Konstantyn V, IV i Leo są podejmowane przez nową linię ikonoklasta cesarzy - Leon V, Michael II, Teofil. Pope Paschal I acts just as did Gregory II, the faithful Patriarch Nicephorus stands for Germanus I, St. John Damascene lives again in St. Theodore the Studite. Paschalis I działa tak jak zrobił Grzegorz II, wierni Patriarcha Nicephorus stoi na Germanus I, święty Jan Damasceński mieszka ponownie w St Theodore w Studite. Again one synod rejects icons, and another, following it, defends them. Ponownie na jeden Synod odrzuca ikon, i innym, po to, chroni je. Again an empress, regent for her young son, puts an end to the storm and restores the old custom -- this time finally. Po raz kolejny, empress, regenta dla młodych jej syna, kładzie kres burzę i przywraca stare niestandardowe - tym razem ostatecznie.

The origin of this second outbreak is not far to seek. Pochodzenie tego drugiego ogniska choroby nie jest daleko szukać. There had remained, especially in the army, a considerable Iconoclast party. Nie miał pozostał, zwłaszcza w armii, znaczna ikonoklasta strony. Constantine V, their hero had been a valiant and successful general against the Moslems, Michael I (811-13), who kept the Faith of the Second Council of Nicaea, was singularly unfortunate in his attempt to defend the empire. Konstantyn V, ich bohater był udany i valiant ogólne przeciwko Muzułmanie, Michael I (811-13), którzy na bieżąco Wiary na Sobór Nicejski II, pojedynczo był niefortunny w jego próba obrony imperium. The Iconoclasts looked back regretfully to the glorious campaigns of his predecessor, they evolved the amazing conception of Constantine as a saint, they went in pilgrimage to his grave and cried out to him: "Arise come back and save the perishing empire". The Iconoclasts spojrzał z powrotem regretfully do chwały kampanii jego poprzednika, ewoluowały one niesamowite koncepcji Konstantyn jako świętego, oni poszli w jego pielgrzymki do grobu i wołał do niego: "Wstań wrócić i zapisać perishing imperium". When Michael I, in June, 813, was utterly defeated by the Bulgars and fled to his capital, the soldiers forced him to resign his crown and set up one of the generals Leo the Armenian (Leo V, 813-20) in his place. Kiedy Michael I, w czerwcu, 813, był zupełnie pokonany przez Protobułgarzy i uciekli do jego kapitału, żołnierze zmusili go do ustąpienia jego koronie i ustawić jeden z generałów w Ormiański Leo (Leo V, 813-20) w jego miejsce . An officer (Theodotus Cassiteras) and a monk (the Abbot John Grammaticus) persuaded the new emperor that all the misfortunes of the empire were a judgment of God on the idolatry of image-worship. Funkcjonariusza (Theodotus Cassiteras) i mnich (John Abbot Grammaticus) przekonany, że nowy cesarz wszystkich nieszczęść tego imperium były wyrok Boga na bałwochwalstwo obrazu-kultu. Leo, once persuaded, used all his power to put down the icons, and so all the trouble began again. Leo, gdy przekonał, stosowane we wszystkich jego moc do wysadzenia ikony, a więc wszystkie problemy rozpoczęły się ponownie.

In 814 the Iconoclasts assembled at the palace and prepared an elaborate attack against images, repeating almost exactly the arguments of the synod of 754. W 814 z Iconoclasts montowane w pałacu i przygotowała opracowanie napadu na obrazy, powtarzając niemal dokładnie argumenty Synodu 754. The Patriarch of Constantinople was Nicephorus I (806-15), who became one of the chief defenders of images in this second persecution. Patriarchy Konstantynopola został Nicefor I Genik (806-15), którzy stał się jednym z głównych obrońców obrazów w tej drugiej osoby. The emperor invited him to a discussion of the question with the Iconoclasts; he refused since it had been already settled by the Seventh General Council. Cesarz zaprosił go do dyskusji na pytanie z Iconoclasts; on odmówił, ponieważ był już rozstrzygnięty przez siódmy Generalnego Rady. The work of demolishing images began again. Prace rozpoczęły się wyburzenia obrazy. The picture of Christ restored by Irene over the iron door of the palace, was again removed. Obraz Chrystusa przywrócone przez Irene żelaza nad wejściem do pałacu, został ponownie usunięty. In 815 the patriarch was summoned to the emperor's presence. W 815 patriarcha została wezwana do obecności cesarza. He came surrounded by bishops, abbots, and monks, and held a long discussion with Leo and his Iconoclast followers. On przyszedł otoczony przez biskupów, Opatów, i mnisi, i która odbyła się długa dyskusja z Leo i jego zwolenników ikonoklasta. Inn he same year the emperor summoned a synod of bishops, who, obeying his orders, deposed the patriarch and elected Theodotus Cassiteras (Theodotus I, 815-21) to succeed him. Inn on tym samym roku cesarz zwołał Synod Biskupów, którzy, posłuszeństwa Jego nakazów, przywódcy patriarcha i wybrany Theodotus Cassiteras (Theodotus I, 815-21), aby go osiągnąć sukces. Nicephorus was banished across the Bosporus. Nicephorus był wypędziła całej Bosfor. Till his death in 829, he defended the cause of the images by controversial writings (the "Lesser Apology", "Antirrhetikoi", "Greater Apology", etc. in PG, C, 201-850; Pitra, "Spicileg. Solesm.", I, 302-503; IV, 233, 380), wrote a history of his own time (Historia syntomos, PG, C, 876-994) and a general chronography from Adam (chronographikon syntomon, in PG, C, 995-1060). Do jego śmierci w 829 roku obronił przyczyną obrazy przez kontrowersyjnych pism ( "Lesser Apology", "Antirrhetikoi", "Większa Apologia", itp. w PG, C, 201-850; Pitra, "Spicileg. Solesm. ", I, 302-503; IV, 233, 380), napisał historię swego czasu (Historia syntomos, PG, C, 876-994) oraz z ogólnymi chronography Adam (chronographikon syntomon, w PG, C, 995 -1060). Among the monks who accompanied Nicephorus to the emperor's presence in 815 was Theodore, Abbot of the Studium monastery at Constantinople (d. 826). Wśród mnichów którzy towarzyszą Nicephorus do obecności cesarza w 815 był Theodore, opat klasztoru w Studium Konstantynopola (zm. 826). Throughout this second Iconoclast persecution St. Theodore (Theodorus Studita) was the leader of the faithful monks, the chief defender of the icons. Przez ten drugi ikonoklasta prześladowań św Theodore (Theodorus Studita) był przywódcą wiernych mnichów, główny obrońca ikon. He comforted and encouraged Nicephorus in his resistance to the emperor, was three times banished by the Government, wrote a great number of treatises controversial letters, and apologies in various forms for the images. On pocieszył i zachęcać Nicephorus w jego odporność na cesarza, był trzy razy wypędziła przez rząd, napisał wiele listów traktaty kontrowersyjne, a góry w różnych formach na obrazy. His chief point is that Iconoclasts are Christological heretics, since they deny an essential element of Christ's human nature, namely, that it can be represented graphically. Jego główny punkt to, że są Iconoclasts chrystologiczna heretyków, gdyż zaprzecza istotnym elementem ludzkiej natury Chrystusa, a mianowicie, że można przedstawić w formie graficznej. This amounts to a denial of its reality and material quality, whereby Iconoclasts revive the old Monophysite heresy. Oznacza to odmowę jego rzeczywistość i jakości materiałów, dzięki którym Iconoclasts ożywić stare Monophysite herezja. Ehrhard judges St. Theodore to be "perhaps the most ingenious [der scharfsinnigste] of the defenders of the cult of images" (in Krumbacher's "Byz. Litt.", p. 150). Ehrhard sędziów St Theodore się "być może najbardziej pomysłowy [der scharfsinnigste] z obrońców kultu obrazów" (w Krumbacher "Byz. Litt.", Str. 150). In any case his position can be rivalled only by that of St. John Damascene. W każdym razie jego stanowisko może być rivalled tylko, że Jan Damasceński św. (See his work in PG, XCIX; for an account of them see Krumbacher, op. cit., 147-151, 712-715; his life by a contemporary monk, PG, XCIX, 9 sq.) His feast is on 11 Nov. in the Byzantine Rite, 12 Nov. in the Roman Martyrology. (Patrz jego pracy w PG, XCIX, na konto z nich zobaczyć Krumbacher, op.. Cit., 147-151, 712-715; jego życia przez współczesnych mnich, PG, XCIX, 9 sq) Jego święto jest na 11 Listopada w obrządku bizantyjskim, 12 listopada w Martyrologium Rzymskiego.

The first thing the new patriarch Theodotus did was to hold a synod which condemned the council of 787 (the Second Nicene) and declared its adherence to that of 754. Pierwszą rzeczą, nowy patriarcha Theodotus nie było posiadać Synodu, który potępił rada 787 (drugi Nicejsko) i zadeklarowała swoją gotowość do tego w 754. Bishops, abbots, clergy, and even officers of the Government who would not accept its decree were deposed, banished, tortured. Biskupi, Opatów, duchowieństwa, a nawet funkcjonariusze rządowi którzy nie akceptują jego dekretu zostały złożone, wypędziła, torturowani. Theodore of Studium refused communion with the Iconoclast patriarch, and went into exile. Theodore w Studium odmówić komunii z ikonoklasta patriarchatu, i udał się na wygnanie. A number of persons of all ranks were put to death at this time, and his references; pictures of all kinds were destroyed everywhere. Pewna liczba osób wszystkie stopnie zostały poddane w tym momencie śmierci, a jego odwołania; zdjęcia wszelkiego rodzaju zostały zniszczone całym świecie. Theodore appealed to the pope (Paschal I, 817-824) in the name of the persecuted Eastern image-worshippers. Theodore odwołać się do papieża (Paschalis I, 817-824) na rzecz prześladowanych wyznawców image-Wschodniej. At the same time Theodotus the Iconoclast patriarch, sent legates to Rome, who were, however not admitted by the pope, since Theodotus was a schismatical intruder in the see of which Nicephorus was still lawful bishop. Jednocześnie patriarcha Theodotus w ikonoklasta, wysłał do legates Rzym, którzy byli, jednak nie dopuszczone przez papieża, ponieważ Theodotus był schismatical intruz w których zobaczyć Nicephorus jeszcze wolno biskupa. But Paschal received the monks sent by Theodoret and gave up the monastery of St. Praxedes to them and others who had fled from the persecution in the East. Ale paschalnej otrzymał przesłane przez mnichów Teodoret z Cyru i oddał się w klasztorze św Praxedes do nich i inni którzy uciekli z prześladowań na Wschodzie. In 818 the pope sent legates to the emperor with a letter defending the icons and once more refuting the Iconoclast accusation of idolatry. W 818 papież wysłał do cesarza legates z listem w obronie ikon i po raz kolejny obala w ikonoklasta oskarżenie o bałwochwalstwo. In this letter he insists chiefly on our need of exterior signs for invisible things: sacraments, words, the sign of the Cross. W tym roku pismo kładzie nacisk przede wszystkim na nasze potrzeby zewnętrzne znaki niewidoczne dla rzeczy: sakramenty, słowa, znak krzyża. and all tangible signs of this kind; how, then, can people who a admit these reject images? i wszystkie materialne oznaki tego rodzaju, jak, a następnie można przyznać jeden ludzi którzy odrzucają te obrazy? (The fragment of this letter that has been preserved is published in Pitra, "Spicileg. Solesm.". II, p. xi sq.). (Fragment tego listu, który został zachowany został opublikowany w Pitra, "Spicileg. Solesm.. II, str. xi sq). The letter did not have any effect on the emperor; but it is from this time especially that the Catholics in the East turn with more loyalty than ever to Rome as their leader, their last refuge in the persecution. W piśmie nie ma żadnego wpływu na cesarza, ale jest od tej chwili zwłaszcza, że katolików na Wschodzie z kolei bardziej niż kiedykolwiek do lojalności Rzym, jak ich lider, ich ostatniego schronienia w prześladowania. The well-known texts of St. Theodore in which he defends the primacy in the strongest possible language -- eg, "Whatever novelty is brought into the Church by those who wander from the truth must certainly be referred to Peter or to his successor . . . . Save us, chief pastor of the Church under heaven" (Ep. i, 33, PG., XCIX, 1018); "Arrange that a decision be received from old Rome as the custom has been handed down from the beginning by the tradition of our fathers" (Ep. ii, 36; ibid., 1331 --were written during this persecution). Dobrze znane teksty św Theodore, w którym broni prymat w najsilniejszą z możliwych języków - np. "Cokolwiek jest nowości wprowadzone do Kościoła przez tych, którzy wander prawda z pewnością musi być skierowany do Piotra i do jego następcy. ... Zapisz nas, główny pastor z Kościoła pod niebem "(Ep. ja, 33, PG., XCIX, 1018);" Ustalenie, że decyzja zostanie otrzymane od starego Rzym jako niestandardowe został wydany na początku przez tradycji naszych przodków "(Ep. II, 36; jw., 1331 - zostały napisane w taki prześladowania).

The protestations of loyalty to old Rome made by the Orthodox and Catholic Christians of the Byzantine Church at the time are her last witness immediately before the Great Schism. Na protesty, lojalności starych Rzym dokonane przez prawosławnego i katolickiego chrześcijan z Kościoła bizantyjskiego w czasie jej ostatniego świadka są bezpośrednio przed Wielka Schizma. There were then two separate parties in the East having no communion with each other: the Iconoclast persecutors under the emperor with their anti-patriarch Theodotus, and the Catholics led by Theodore the Studite acknowledging the lawful patriarch Nicephorus and above him the distant Latin bishop who was to them the "chief pastor of the Church under heaven". Nie było wtedy dwa osobne strony na Wschodzie bez komunii z sobą: ikonoklasta persecutors ramach cesarza z ich anty-patriarcha Theodotus, a prowadzone przez katolików w Theodore Studite uznając wolno patriarcha Nicephorus i powyżej niego odległych łacina biskup którzy było ich "główny pastor z Kościoła pod niebem". On Christmas Day, 820, Leo V ended his tyrannical reign by being murdered in a palace revolution that set up one of his generals, Michael II (the Stammerer, 820-29) as emperor. Na Boże Narodzenie, 820, V zakończył Leo tyrannical jego panowania, będąc zamordowany w pałacu rewolucji, że tworzą jeden z jego generałów, Michael II (Stammerer, 820-29) jako cesarza. Michael was also an Iconoclast and continued his predecessors policy, though at first he was anxious not to persecute but to conciliate every one. Michael był również ikonoklasta i kontynuowała politykę swych poprzedników, choć w pierwszym był neurotyczny nie prześladują, ale conciliate każdy. But he changed nothing of the Iconoclast law and when Theodotus the anti-patriarch died (821) he refused to restore Nicephorus and set up another usurper, Antony, formerly Bishop of Sylaeum (Antony I, 321-32). Ale on nic nie zmienił w ikonoklasta prawa i kiedy Theodotus anty-zmarł patriarcha (821) on odmówił przywrócenia Nicephorus i utworzyła inną uzurpatora, Antony, dawniej Biskup Sylaeum (Antony I, 321-32). In 822 a certain general of Slav race, Thomas, set up a dangerous revolution with the help of the Arabs. 822 W pewnej ogóle słowiańskie rasę, Thomas, utworzenie niebezpiecznych rewolucji z pomocą Arabów. It does not seem that this revolution had anything to do with the question of images. Nie wydaje się, że rewolucja miała nic do zrobienia w kwestii grafiki. Thomas represented rather the party of the murdered emperor, Leo V. But after it was put down, in 824, Michael became much more severe towards the image-worshippers. Thomas stanowiła raczej strona z zamordowanych cesarza, Leo V. Jednak po jej wysadzenia, 824, Michael stał się znacznie bardziej surowe w stosunku do obrazu wyznawców. A great number of monks fled to the West, and Michael wrote a famous letter full of bitter accusations of their idolatry to his rival Louis the Pious (814-20) to persuade him to hand over these exiles to Byzantine justice (in Manse, XIV, 417-22). A wielką liczbę mnichami uciekli na Zachód, i Michael napisał słynny list pełen gorzkich oskarżeń ich bałwochwalstwo jego rywalem Louis the Pious (814-20), aby przekonać go do przekazania tych wygnańców do bizantyjskiej sprawiedliwości (w Manse, XIV , 417-22). Other Catholics who had not escaped were imprisoned and tortured, among whom were Methodius of Syracuse and Euthymius, Metropolitan of Sardes. Inne katolików którzy nie byli więzieni i uciekł torturowani, wśród których były Syrakuzy i Metodego z Euthymius, Metropolita Sardes. The deaths of St. Theodore the Studite (11 Nov., 826) and of the lawful patriarch Nicephorus (2 June, 828) were a great loss to the orthodox at this time. Śmierć św Theodore w Studite (11 listopada, 826) i zgodnych z prawem patriarcha Nicephorus (2 czerwca, 828) były wielką stratą dla ortodoksyjnych w tej chwili. Michael's son and successor, Theophilus, (829-42), continued the persecution still more fiercely. Michael, syn i następca, Teofil, (829-42), kontynuowała prześladowania jeszcze bardziej zajadle. A monk, Lazarus, was scourged till he nearly died; another monk, Methodius, was shut up in prison with common ruffians for seven years; Michael, Syncellus of Jerusalem, and Joseph, a famous writer of hymns, were tortured. A mnich, Łazarz, był on biczowany, aż prawie umarł; innego mnicha, Metodego, został zamknięty w więzieniu ze wspólnymi dla ruffians siedem lat; Michael, Syncellus z Jerozolima, i Józefa, słynny pisarz z hymnów, byli torturowani. The two brothers Theophanes and Theodore were scourged with 200 strokes and branded in the face with hot irons as idolaters (Martyrol. Rom., 27 December). Dwaj bracia Teofan i Theodore były biczowany z marką i 200 uderzeń w twarz z gorącego żelazka, balwochwalców (Martyrol. Rz., 27 grudnia). By this time all images had been removed from the churches and public places, the prisons were filled with their defenders, the faithful Catholics were reduced to a sect hiding about the empire, and a crowd of exiles in the West. Do tego czasu wszystkie zdjęcia zostały usunięte z kościołów i miejscach publicznych, więzieniach zostały wypełnione ich obrońców, wierni katolicy zostały zredukowane do sekty ukrywając o imperium, a tłum zesłańców na Zachodzie. But the emperor's wife Theodora and her mother Theoctista were faithful to the Second Nicene Synod and waited for better times. Jednak cesarz żona i matka Theodora Theoctista byli wierni do drugiej Nicejsko Synodu i czekał na lepsze.

Those times came as soon as Theophilus died (20 January, 842). Ci przyszli razy tak szybko, jak Teofil zmarł (20 stycznia, 842). He left a son, three years old, Michael III (the Drunkard, who lived to cause the Great Schism of Photius, 842-67), and the regent was Michael's mother, Theodora. On opuścił syna, trzy lata życia, Michael III (pijak, którzy mieszkali powodować Wielka Schizma z Photius, 842-67), i regenta był Michael matki, Theodora. Like Irene at the end of the first persecution, Theodora at once began to change the situation. Podobnie jak Irene na koniec pierwszego prześladowania, Theodora naraz zaczął zmienić sytuację. She opened the prisons, let out the confessors who were shut up for defending images, and recalled the exiles. Ona otworzyła więzieniach, niech się spowiednicy którzy byli zamknięci w obronie obrazów, a także przypomnieć zesłańców. For a time she hesitated to revoke the Iconoclast laws but soon she made up her mind and everything was brought back to the conditions of the Second Council of Nicea. Przez pewien czas wahała się ona odwołać ikonoklasta prawa, ale tylko ona składać się jej umysłu i wszystkiego, co było sprowadzeni do warunków na Sobór Nicea. The patriarch John VII (832-42), who had succeeded Antony I, was given his choice between restoring the images and retiring. Patriarcha Jan VII (832-42), którzy udało Antony I dano wybór między przywrócenia jego obrazy i emeryturę. He preferred to retire. On wolał emeryturę. and his place was taken by Methodius, the monk who had already suffered years of imprisonment for the cause of the icons (Methodius I, 842-46). a jego miejsce została podjęta przez Metodego, mnich którzy ponieśli już lat więzienia za przyczyną ikony (I Metodego, 842-46). In the same year (842) a synod at Constantinople approved of John VII's deposition, renewed the decree of the Second Council of Nicaea and excommunicated Iconoclasts. W tym samym roku (842) Synod w Konstantynopolu zatwierdzonych Jana VII, depozycja, odnowione dekret o Sobór Nicejski II i excommunicated Iconoclasts. This is the last act in the story of this heresy. Jest to ostatni akt prawny w historii tej herezji. On the first Sunday of Lent (19 February, 842) the icons were brought back to the churches in solemn procession. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (19 lutego, 842) ikony były sprowadzeni do kościołów w uroczystej procesji. That day (the first Sunday of Lent) was made into a perpetual memory of the triumph of orthodoxy at the end of the long Iconoclast persecution. To dzień (w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu) zostało dokonane na wieczystą pamięć o zwycięstwie prawowierność na końcu długiego ikonoklasta prześladowań. It is the "Feast of Orthodoxy" of the Byzantine Church still kept very solemnly by both Uniats and Orthodox. Jest to "Święto prawosławie" bizantyjskiej Kościół nadal przechowywane bardzo uroczyście przez obie Uniats i prawosławny. Twenty years later the Great Schism began. Dwadzieścia lat później rozpoczęła się Wielka Schizma. So large has this, the last of the old heresies, loomed in the eyes of Eastern Christians that the Byzantine Church looks upon it as a kind of type of heresy in general the Feast of Orthodoxy, founded to commemorate the defeat of Iconoclasm has become a feast of the triumph of the Church over all heresies. Jest tak duża, ostatni stare herezje, loomed w oczach wschodnich chrześcijan Kościoła bizantyjskiego, że wygląda na to jako rodzaj rodzaj herezji w ogóle Święto prawosławie, założona w celu upamiętnienia klęsce ikonoklazmu stało się Święto triumf Kościoła nad wszystkimi herezje. It is in this sense that it is now kept. Jest w tym sensie, że jest teraz na bieżąco. The great Synodikon read out on that day anathematizes all heretics (in Russia rebels and nihilists also) among whom the Iconoclasts appear only as one fraction of a large and varied class. Wielki Synodikon odczytać, że na dzień anathematizes wszystkich heretyków (Rosja rebeliantów i nihilistów również) Iconoclasts wśród których pojawiają się tylko jako jedna część dużej i zróżnicowanej klasie. After the restoration of the icons in 842, there still remained an Iconoclast party in the East, but it never again got the ear of an emperor, and so gradually dwindled and eventually died out. Po przywrócenia ikony w 842, nadal istnieją w dalszym ciągu ikonoklasta strony na Wschodzie, ale nigdy nie dostał się do ucha cesarza, i tak stopniowo dwindled i ostatecznie zmarł.

IV. ICONOCLASM IN THE WEST Ikonoklazmu na Zachodzie

There was an echo of these troubles in the Frankish kingdom, chiefly through misunderstanding of the meaning of Greek expressions used by the Second Council of Nicaea. Nie było echo tych kłopotów w Frankish królestwo, głównie poprzez nieporozumienia w rozumieniu Grecki wyrażenia użyte przez Sobór Nicejski II. As early as 767 Constantine V had tried to secure the sympathy of the Frankish bishops for his campaign against images this time without success. Już w 767 Konstantyn V miał starał się zapewnić sympatię do Frankish biskupów dla jego kampanii przeciwko tym czasie obrazy, bez powodzenia. A synod at Gentilly sent a declaration to Pope Paul I (757-67) which quite satisfied him. A Synod w Gentilly wysłał oświadczenie do papieża Paul I (757-67), który go bardzo zadowolony. The trouble began when Adrian I (772-95) sent a very imperfect translation of the Acts of the Second Council of Nicaea to Charles the Great (Charlemagne, 768-8l4). Problem rozpoczął się, gdy Adrian I (772-95) wysłał bardzo składnia tłumaczenia aktów prawnych Sobór Nicejski II do Karola Wielkiego (Charlemagne, 768-8l4). The errors of this Latin version are obvious from the quotations made from it by the Frankish bishops. Błędów z tym wersją łacina są oczywiste: notowania z niej wykonane przez Frankish biskupów. For instance in the third session of the council Constantine, Bishop of Constantia, in Cyprus had said: "I receive the holy and venerable images; and I give worship which is according to real adoration [kata latreian] only to the consubstantial and life-giving Trinity" (Mansi, XII, 1148). For instance in the third session of the council Constantine, Bishop of Constantia, in Cyprus had said: "I receive the holy and venerable images; and I give worship which is according to real adoration [kata latreian] only to the consubstantial and life- dając Trójcy "(Mansi, XII 1148). This phrase had been translated: "I receive the holy and venerable images with the adoration which I give to the consubstantial and life-giving Trinity" ("Libri Carolini", III, 17, PL XCVIII, 1148). To zdanie zostało przetłumaczone: "I pojawia się święte i czcigodne zdjęcia z adoracji, które daję na consubstantial i życia Trójcy" ( "Libri Carolini", III, 17, PL XCVI, 1148). There were other reasons why these Frankish bishops objected to the decrees of the council. Nie było innych powodów, dla tych Frankish biskupów sprzeciwiła się rozkazom rady. Their people had only just been converted from idolatry, and so they were suspicious of anything that might seem like a return to it. Ich ludzie mieli tylko zostały przeliczone z bałwochwalstwo, i tak były one podejrzane o czymkolwiek, jak mogłoby się wydawać, że powrót do niej. Germans knew nothing of Byzantine elaborate forms of respect; prostrations, kisses, incense and such signs that Greeks used constantly towards their emperors, even towards the emperor's statues, and therefore applied naturally to holy pictures, seemed to these Franks servile, degrading, even idolatrous. Niemców nic nie wiedział o bizantyjskiej względem formy opracowania; prostrations, pocałunki, kadzidło i takie sygnały, że Grecy nieustannie wykorzystywane do ich cesarzy, a nawet do cesarza, statuetki, a więc naturalnie zastosować do świętych obrazów, wydawało się do tych Franków servile, poniżającego, nawet idolatrous . The Franks say the word proskynesis (which meant worship only in the sense of reverence and veneration) translated adoratio and understood it as meaning the homage due only to God. Franków powiedzieć słowo proskynesis (co oznaczało kultu tylko w tym sensie, z czcią i szacunkiem) przetłumaczona adoratio i rozumieć je w ten sposób hołd ze względu na tylko do Boga. Lastly, there was their indignation against the political conduct of the Empress Irene, the state of friction that led to the coronation of Charlemagne at Rome and the establishment of a rival empire. Wreszcie, nie było ich oburzenie przeciwko politycznym przebiegu Cesarzowa Irene, stan tarcia, która doprowadziła do koronacji Karola na Rzym i stworzenie imperium rywalem. Suspicion of everything done by the Greeks, dislike of all their customs, led to the rejection of the council did not mean that the Frankish bishops and Charlemagne sided with the Iconoclasts. Podejrzenie wszystko zrobione przez Greków, niechęć do wszystkich swoich celnych, doprowadziło do odrzucenia Rada nie oznacza, że biskupi i Frankish Charlemagne płyta z Iconoclasts. If they refused to accept the Nicene Council they equally rejected the Iconoclast synod of 754. Jeśli oni odmówić przyjęcia ich na równi Nicejsko Rada odrzuciła ikonoklasta 754 Synodu. They had holy images and kept them: but they thought that the Fathers of Nicaea had gone too far, had encouraged what would be real idolatry. Mieli święte obrazki i na bieżąco je, ale oni myśleli, że Ojcowie Nicejski miał poszedł za daleko, miał zachęcać do tego, co byłoby prawdziwe bałwochwalstwa.

The answer to the decrees of the second Council of Nicaea sent in this faulty translation by Adrian I was a refutation in eighty-five chapters brought to the pope in 790 by a Frankish abbot, Angilbert. W odpowiedzi na dekrety o Sobór Nicejski II wysłał w tej wadliwego tłumaczenia przez Adrian byłem w refutation osiemdziesiąt pięć rozdziałów, które znalazły się na papieża w 790 przez Frankish opat, Angilbert. This refutation, later expanded and fortified with quotations from the fathers and other arguments became the famous "Libri Carolini" or "Capitulare de Imaginibus" in which Charlemagne is represented as declaring his convictions (first published at Paris by Jean du Tillet, Bishop of St-Brieux, 1549, in PL XCVIII, 990-1248). Tę refutation, później rozszerzone i warowne z notowaniami z przodkami i inne argumenty, stał się słynny "Libri Carolini" lub "Capitulare de Imaginibus" Charlemagne, w którym reprezentowana jest jako uznającej jego wyroków (opublikowane po raz pierwszy w Paryżu przez Jeana du Tillet, biskupa St - Brieux, 1549, w PL XCVI, 990-1248). The authenticity of this work, some time disputed, is now established. W autentyczność tej pracy, od pewnego czasu spornych, jest obecnie. In it the bishops reject the synods both of 787 and of 754. W jej odrzucenie synody biskupów zarówno 787 i 754. They admit that pictures of saints should be kept as ornaments in churches and as well as relics and the saints themselves should receive a certain proper veneration (opportuna veneratio); but they declare that God only can receive adoration (meaning adoratio, proskynesis); pictures are in themselves indifferent, have no necessary connexion with the Faith, are in any case inferior to relics, the Cross, and the Bible. Przyznam, że te obrazy świętych powinny być przechowywane jako ozdoby w kościołach, a także relikwie świętych i powinny pojawić się pewne właściwego czcią (opportuna poważanie), ale stwierdzenie, że tylko Bóg może pojawić adoracja (w rozumieniu adoratio, proskynesis); zdjęcia same w sobie są obojętne, nie ma potrzeby związku z wiary, są w każdym przypadku niższa relikwie, krzyża i Biblii. The pope, in 794, answered these eighty-five chapters by a long exposition and defence of the cult of images (Hadriani ep. ad Carol. Reg." PL, XCVIII, 1247-92), in which he mentions, among other points, that twelve Frankish bishops were present at, and had agreed to, the Roman synod of 731. Before the letter arrived the Frankish bishop; held the synod of Frankfort (794) in the presence of two papal legates, Theophylactus and Stephen, who do not seem to have done anything to clear up the misunderstanding. This Synod formally condemns the Second Council of Nicea, showing, at the same time, that it altogether misunderstands the decision of Nicaea. The essence of the decree at Frankfort is its second canon: "A question has been brought forward concerning the next synod of the Greeks which they held at Constantinople [the Franks do not even know where the synod they condemn was held] in connexion with the adoration of images, in which synod it was written that those who do not give service and adoration to pictures of saints just as much as to the Divine Trinity are to be anathematized. Papież, 794, odpowiedział na te osiemdziesiąt pięć rozdziałów przez długi ekspozycja i obronę kultu obrazów (Hadriani ep. Carol reklamy. Reg. "PL, XCVI, 1247-92), w którym wymienia, między innymi punktów , Że dwanaście Frankish biskupi byli obecni na, i zgodziły się, Roman 731 Synodu. Zanim dotarliśmy do listu biskupa Frankish, która odbyła się Synodu Frankfort (794) w obecności dwóch papieskim legates, Theophylactus i Szczepana, którzy nie Wydaje się, że nie zrobiły nic, aby usunąć się nieporozumienia. Synodu oficjalnie potępia Sobór Nicea, pokazując jednocześnie, że zupełnie misunderstands decyzji Nicejski. Istotą tego dekretu na Frankfort jest drugim kanonu: "Pytanie zostało przeniesione dotyczące następnego Synodu, które Grecy, która odbyła się w Konstantynopolu [Franków nawet nie wie, gdzie oni potępienia Synodu odbyła się] w związku z adoracji obrazów, w których Synodu było napisane, że te którzy nie dają usługi i adoracja do obrazów świętych, jak do Bożego Trójcy są anathematized. But our most holy Fathers whose names are above, refusing this adoration and serve despise and condemn that synod." Charlemagne sent these Acts to Rome and demanded the condemnation of Irene and Constantine VI. The pope of course refused to do so, and matters remained for a time as they were, the second Council of Nicaea being rejected in the Frankish Kingdom. Jednak większość naszych świętych Ojców, których nazwy są powyżej, odmawiając tej adoracji i służyć lekceważy i potępienia, że Synod. "Charlemagne wysyłane do tych aktów Rzym i domagał się potępienia Irene i Konstantyn VI. Papieża oczywiście odmówiła uczynienia tego, i sprawy pozostawały na pewien czas, gdyż były one, Sobór Nicejski II, odrzucona w Frankish Brytania.

During the second iconoclastic persecution, in 824, the Emperor Michael II wrote to Louis the Pious the letter which, besides demanding that the Byzantine monks who had escaped to the West should be handed over to him, entered into the whole question of image-worship at length and contained vehement accusations against its defenders. W drugim obrazoburcze prześladowań, w 824, cesarz Michael II napisał do Louis the Pious pismo, które oprócz wymagających bizantyjskiej, że mnisi którzy uciekły na zachód powinny być przekazywane do niego, weszła w całej pytanie obrazu kultu - na długość i zawartych vehement oskarżenia przeciwko jego obrońców. Part of the letter is quoted in Leclercq-Hefele, "Histoire des conciles", III, 1, p. Część z list jest cytowany w Leclercq-Hefele, "Histoire des conciles", III, 1, str. 612. Louis begged the pope (Eugene II, 824-27) to receive a document to be drawn up by the Frankish bishops in which texts of the Fathers bearing on the subject should be collected. Louis błagał papieża (Eugene II, 824-27), aby otrzymać dokument, który zostanie sporządzony przez Frankish biskupów, w którym teksty Ojców wpływ na ten temat powinny zostać zebrane. Eugene agreed, and the bishops met in 825 at Paris. Eugene uzgodnione, i biskupi spotkali się w 825 w Paryżu. This meeting followed the example of the Synod of Frankfort exactly. Spotkanie to za przykładem Synodu Frankfort dokładnie. The bishops try to propose a middle way, but decidedly lean toward the Iconoclasts. Biskupi starają się zaproponować połowie drogi, ale zdecydowanie chudego ku Iconoclasts. They produce some texts against these, many more against image-worship. Wytwarzają one niektóre z tych tekstów, o wiele więcej przed-kultu obrazu. Pictures may be tolerated only as mere ornaments. Zdjęcia mogą być tolerowane jedynie jako zwykłe ozdoby. Adrian I is blamed for his assent to Nicaea II. Adrian I obwiniane za jego zgodą do Nicejski II. Two bishops, Jeremias of Sens and Jonas of Orléns, are sent to Rome with this document; they are especially warned to treat the pope with every possible reverence and humility, and to efface any passages that might offend him. Dwóch biskupów, Jeremias z Sens i Jonas z Orléns, są wysyłane do Rzym z tego dokumentu; są one szczególnie ostrzegł w leczeniu papieża z wszelkich możliwych czcią i pokorą, i efface żadnych fragmentów, które mogłyby obrazić go. Louis, also, wrote to the pope, protesting that he only proposed to help him with some useful quotations in his discussions with the Byzantine Court; that he had no idea of dictating to the Holy See (Hefele, 1. c.). Louis, także pisał do papieża, protest, że tylko proponowane, aby pomóc mu kilka użytecznych notowań w jego dyskusji z bizantyjskiej Trybunału; że nie miał pomysł dyktowania do Stolicy Apostolskiej (Hefele, 1. C.). Nothing is known of Eugene's answer or of the further developments of this incident. Nic nie wiadomo o Eugene's odpowiedź lub dalszego rozwoju tego incydentu. The correspondence about images continued for some time between the Holy See and the Frankish Church; gradually the decrees of the second Council of Nicaea were accepted throughout the Western Empire. W korespondencji o obrazy nadal przez pewien czas między Stolicą Apostolską a Frankish Kościoła; stopniowo dekretów o Sobór Nicejski II zostały przyjęte w całej Zachodniej Imperium. Pope John VIII (872-82) sent a better translation of the Acts of the council which helped very much to remove misunderstanding. Pope John VIII (872-82) wysłane lepsze tłumaczenia aktów prawnych Rady, które bardzo pomogły usunąć nieporozumienia.

There are a few more isolated cases of Iconoclasm in the West. Istnieje kilka odosobnionych przypadkach ikonoklazmu na Zachodzie. Claudius, Bishop of Turin (d. 840), in 824 destroyed all pictures and crosses in his diocese forbade pilgrimages, recourse to intercession of saints, veneration of relics, even lighted candles, except for practical purposes. Klaudiusz, biskup Turyn (zm. 840), 824 zniszczone wszystkie obrazy i krzyże w jego diecezji zakazała pielgrzymki, uciekania się do wstawiennictwa świętych, czci relikwie, nawet zapaliła świece, z wyjątkiem dla celów praktycznych. Many bishops of the empire and a Frankish abbot, Theodomir, wrote against him (PL CV); he was condemned by a local synod. Wielu biskupów imperium, a Frankish opat, Theodomir, napisał przeciw niemu (PL CV); był skazany przez lokalne Synodu. Agobard of Lyons at the same time thought that no external signs of reverence should be paid to images; but he had few followers. Agobard w Lyonie w tym samym czasie myśl, że nie ma zewnętrznych oznak szacunku należy zwrócić się do obrazów, ale miał kilka naśladowców. Walafrid Strabo ("De. eccles. rerum exordiis et incrementis" in PL, CXIV, 916-66) and Hincmar of Reims ("Opusc. c. Hincmarum Lauden.", xx, in PL CXXVI) defended the Catholic practice and contributed to put an end to the exceptional principles of Frankish bishops. Walafrid Strabon ( "De. Eccles. Rerum exordiis et incrementis" w PL, CXII, 916-66) i Hincmar w Reims ( "Opusc. C. Hincmarum Lauden.", Xx, w CXXIV PL) bronił katolickich praktyk i przyczynił się do położenia kresu wyjątkowych zasad Frankish biskupów. But as late as the eleventh century Bishop Jocelin of Bordeaux still had Iconoclast ideas for which he was severely reprimanded by Pope Alexander II. Ale dopiero w jedenastym wieku biskup Jocelin Bordeaux nadal miał pomysły ikonoklasta, dla których był poważnie reprimanded przez Pope Alexander II.

Publication information Written by Adrian Fortescue. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Fortescue Adrian. Transcribed by Michael C. Tinkler. Przepisywane przez Michaela C. Tinkler. The Catholic Encyclopedia, Volume VII. W Encyklopedii Katolickiej, Tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest