Shri Guru Granth Sahib Shri Sri Guru Granth Sahib

Sikhism

General Information Informacje ogólne

This is the central religious text of Sikhism. Jest to centralne religijne tekst sikhizm.

Sections Sekcje

Jup
So Dar Więc Dar
So Purakh Więc Purakh
Sohila
Siree Raag Siree Raag
Raag Maajh Raag Maajh
Raag Gauree Raag Gauree
Raag Aasaa Raag Aasaa
Raag Goojaree Raag Goojaree
Raag Dayv-Gandhaaree Raag Dayv-Gandhaaree
Raag Bihaagra Raag Bihaagra
Raag Wadahans Raag Wadahans
Raag Sorat'h Raag Sorat'h
Raag Dhanaasaree Raag Dhanaasaree
Raag Jaitsree Raag Jaitsree
Raag Todee Raag Todee
Raag Bairaaree Raag Bairaaree
Raag Tilang Raag Tilang

Raag Soohee Raag Soohee
Raag Bilaaval Raag Bilaaval
Raag Gond Raag Gond
Raag Raamkalee Raag Raamkalee
Raag Nat Naaraayan Raag Nat Naaraayan
Raag Maale Gaaura Raag Maale Gaaura
Raag Maaroo Raag Maaroo
Raag Tukhaari Raag Tukhaari
Raag Kaydaaraa Raag Kaydaaraa
Raag Bhairao Raag Bhairao
Raag Basant Raag Basant
Raag Saarang Raag Saarang
Raag Malaar Raag Malaar
Raag Kaanraa Raag Kaanraa
Raag Kalyaan Raag Kalyaan
Raag Prabhaatee Raag Prabhaatee
Raag Jaijaavantee Raag Jaijaavantee
Shalok Sehskritee, Shalok Sehskritee,

First Mehl & Fifth Mehl Pierwsza i piąta Mehl Mehl
Fifth Mehl, Gaat'haa Piąty Mehl, Gaat'haa
Phunhay, Fifth Mehl Phunhay, piąta Mehl
Chaubolas, Fifth Mehl Chaubolas, piąta Mehl
Shaloks Of  Devotee Kabeer Jee Shaloks Of stylu Kabeer JEE
Shaloks Of  Shaykh Fareed Jee Shaloks Of Shaykh Fareed JEE
Swaiyas From The Mouth Of The Great Fifth Mehl Swaiyas od ujścia Wielki Piąty Mehl
Shaloks In Addition  To The Vaars Shaloks W uzupełnieniu do Vaars
Shalok, Ninth Mehl Shalok, dziewiąty Mehl
Mundaavanee, Fifth Mehl & Raag Maalaa Mundaavanee, piąta Mehl Raag & Maalaa


BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

The text of the first Section, Jup, follows: Tekst z pierwszej części, jup, w następujący sposób:


Jup

English translation of Shri Guru Granth Sahib by Dr. Sant Singh Khalsa Angielski tłumaczenia Shri Sri Guru Granth Sahib dr Sant Singh Khalsa

1 One Universal Creator God. 1 One Universal Boga Stwórcy. The Name Is Truth. Nazwa jest prawda. Creative Being Personified. Creative Będąc uosobieniem. No Fear. Nie lękaj się. No Hatred. Nr nienawiści. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. Image of the Undying, Pozaeuropejskie urodzenia, Self-existent. By Guru's Grace Do Guru's Grace

2 Chant And Meditate: 2 Chant A medytować:

3 True In The Primal Beginning. 3 prawdziwe w Primal początku. True Throughout The Ages. Prawda Przez wieki.

4 True Here And Now. 4 prawda tu i teraz. O Nanak, Forever And Ever True. O Nanak, Forever and Ever prawda.

1

5 By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times. 5 Na myślenie, nie może być zmniejszona do myślenia, myślenia nawet przez setki tysięcy razy.

6 By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within. Przez 6 milczenia, ciszy wewnętrznej nie jest uzyskiwane, nawet przez pozostałych kochająco wchłaniany głęboko wewnątrz.

7 The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods. 7 głód w appeased nie jest głodny, nawet przez gromadzono się ładuje do świata rzeczy.

8 Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end. 8 Setki tysięcy sprytnych sztuczek, ale nawet jeden z nich będzie go razem z wami w końcu.

9 So how can you become truthful? 9 Więc jak można się z prawdą? And how can the veil of illusion be torn away? W jaki sposób zasłona przybytku rozdarła się być iluzją?

10 O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. 10 O Nanak, jest napisane, że będziesz słuchał Hukam Jego poleceń, i chodzić na drodze jego woli.

1

11 By His Command, bodies are created; His Command cannot be described. 11 na Jego rozkaz, organy są tworzone; Jego rozkaz nie może być opisana.

12 By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained. 12 na Jego rozkaz, dusze wejść w życie, przez Jego poleceń, chwały i wielkości są uzyskiwane.

13 By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained. 13 na Jego rozkaz, niektóre są wysokie, a niektóre są niskie, przez jego pisemny Command, ból i przyjemność są uzyskiwane.

14 Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever. 14 Niektórzy z Jego polecenia, błogosławiony i odpuszczone, a inne, przez Jego poleceń, wander aimlessly zawsze.

15 Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command. 15 Każdy człowiek podlega jego dowództwem; nikt nie jest poza jego poleceń.

16 O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego. 16 O Nanak, jeden którzy rozumieją Jego polecenia, nie mówić ja.

2

17 Some sing of His Power-who has that Power? 17 Niektórzy śpiewają Jego Moc-którzy się tego uprawnienia?

18 Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia. 18 Niektórzy śpiewają Jego Prezenty, i know Jego Zaloguj i insygnia.

19 Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty. 19 Niektóre śpiewać chwały Jego cnót, wielkości i piękności.

20 Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies. 20 Niektórzy śpiewają wiedzy uzyskanej z Nim, poprzez trudne studia filozoficzne.

21 Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust. 21 Niektórzy śpiewają, że on modę na ciało, a następnie ponownie zmniejsza go do kurzu.

22 Some sing that He takes life away, and then again restores it. 22 Niektórzy śpiewają, że trwa on od życia, a następnie ponownie przywraca go.

23 Some sing that He seems so very far away. 23 Niektórzy śpiewają, że wydaje się on tak bardzo daleko.

24 Some sing that He watches over us, face to face, ever-present. 24 Niektórzy śpiewają, że On nad nami czuwa, twarzą w twarz, zawsze obecny.

25 There is no shortage of those who preach and teach. 25 Nie ma niedobór tych którzy głosić i nauczać.

26 Millions upon millions offer millions of sermons and stories. Miliony na 26 milionów oferują miliony kazaniach i historie.

27 The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. 27 Wielki giver utrzymuje on, a tych którzy otrzymają rosną zmęczonego otrzymania.

28 Throughout the ages, consumers consume. 28 Na przestrzeni wieków, konsumenci zużywają.

29 The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path. 29 dowódcę, przez Jego polecenia, prowadzi nas do walk na drogę.

30 O Nanak, He blossoms forth, Carefree and Untroubled. 30 O Nanak, kwiaty on dalej beztroski i Untroubled.

3

31 True is the Master, True is His Name-speak it with infinite love. 31 Prawda jest Master, prawda jest Jego imię, mówić jej nieskończonej miłości.

32 People beg and pray, "Give to us, give to us", and the Great Giver gives His Gifts. 32 Ludzie prosić i modlić się, "Daj nam, daj nam", oraz Wielkiej giver Jego daje prezenty.

33 So what offering can we place before Him, by which we might see the Darbaar of His Court? 33 Tak więc to, co oferuje możemy umieścić przed nim, przez które możemy zobaczyć Darbaar Jego Trybunału?

34 What words can we speak to evoke His Love? 34 Jakie słowa mogą wywołać mówimy do Jego miłości?

35 In the Amrit Vaylaa, the ambrosial hours before dawn, chant the True Name, and contemplate His Glorious Greatness. 35 w Amrit Vaylaa, ambrosial godziny przed tymi, chant prawda Nazwa i kontemplacji chwały Jego wielkość.

36 By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. 36 Na popularność poprzednich działań, szata tego fizycznego ciała jest uzyskiwany. By His Grace, the Gate of Liberation is found. Przez Jego łaski, Brama do wyzwolenia się znaleźć.

37 O Nanak, know this well the True One Himself is All. 37 O Nanak, ten wie dobrze Prawda Jedna sam jest wszystko.

4

38 He cannot be established, He cannot be created. 38 On nie może być ustalony, nie może zostać utworzony.

39 He Himself is Immaculate and Pure. On sam jest 39 Niepokalanej i czysty.

40 Those who serve Him are honored. 40 Ci, którzy służyli Mu są honorowane.

41 O Nanak, sing of the Lord, the Treasure of Excellence. 41 O Nanak, śpiewają o Panu, Treasure doskonałości.

42 Sing, and listen, and let your mind be filled with love. 42 Śpiewajcie, i słuchać, i niech twój umysł jest wypełniony miłością.

43 Your pain shall be sent far away, and peace shall come to your home. 43 Twój ból przesyłane są daleko, i pokój przyjdzie do domu.

44 The Guru's Word is the Sound-current of the Naad; the Guru's Word is the Wisdom of the Vedas; the Guru's Word is all-pervading. 44 guru słowo jest Sound-bieżących z Naad; Guru's Word jest mądrość z Vedas; Guru's Word jest wszystko pervading.

45 The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakhshmi. 45 guru jest Shiva, Vishnu i jest Guru Brahma, Guru jest Paarvati i Lakhshmi.

46 Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words. 46 Nawet znając Boga, nie mogę opisać mu nie może być opisane za pomocą słów.

47 The Guru has given me this one understanding 47 guru dał mi ten jeden zrozumienia

48 there is only the One, the Giver of all souls. 48 jest tylko Jeden, giver wszystkich dusz. May I never forget Him! May I nigdy nie zapomnieć o Nim!

5

49 If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. 49 Jeśli ja jestem miła dla Niego, to jest moja pielgrzymka i oczyszczanie kąpieli. Without pleasing Him, what good are ritual cleansings? Bez Niego miłe, co dobre jest rytuał czystki?

50 I gaze upon all the created beings without the karma of good actions, what are they given to receive? 50 I spojrzenie na wszystkich istot stworzonych bez karmy dobrych działań, jakie są one podane do otrzymywania?

51 Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's Teachings, even once. 51 W myśl są kamienie szlachetne, klejnoty i rubies, jeśli posłuchać na Guru, nauki, nawet raz.

52 The Guru has given me this one understanding 52 guru dał mi ten jeden zrozumienia

53 there is only the One, the Giver of all souls. 53 jest tylko Jeden, giver wszystkich dusz. May I never forget Him! May I nigdy nie zapomnieć o Nim!

6

54 Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more, 54 Nawet jeśli można na żywo w całej czterech wieków, lub nawet dziesięć razy więcej,

55 and even if you were known throughout the nine continents and followed by all, 55 i nawet jeśli były znane w całej dziewięciu kontynentów, a następnie przez wszystkich,

56 with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world- 56 o dobre imię i renomę, chwałę i sławę na całym świat -

57 still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? 57 jeszcze, jeśli Pan nie bless you skrócie z Jego łaski, którzy następnie cares? What is the use? Jaka jest użyć?

58 Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt. Wśród 58 robaków, który można by uznać za lowly robaka, a nawet contemptible grzeszników będzie można posiadać w pogardę.

59 O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the virtuous. 59 O Nanak, Bóg blesses niegodne z racji tego, bestows względu na pozytywny.

60 No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. 60 Nikt nie może sobie nawet wyobrazić kogokolwiek którzy mogą bestow względu na niego.

7

61 Listening-the Siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic masters. Słuchanie 61-Siddhas, nauczycieli duchowych, heroicznych wojowników, yogic mistrzów.

62 Listening-the earth, its support and the Akaashic ethers. 62-Listening na ziemi, jego wsparcie i Akaashic eterów.

63 Listening-the oceans, the lands of the world and the nether regions of the underworld. Słuchanie 63-oceanów, ląduje na świat i Nider regionów podziemia.

64 Listening-Death cannot even touch you. 64-Słuchanie Śmierć nie może nawet dotknąć.

65 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 65 O Nanak, fanów są zawsze w rozkoszy.

66 Listening-pain and sin are erased. 66-Słuchanie ból i grzech są usuwane.

8

67 Listening-Shiva, Brahma and Indra. Słuchanie 67-Shiva, Brahma i Indra.

68 Listening-even foul-mouthed people praise Him. Słuchanie nawet 68-foul-wkładane do ust Mu chwałę ludu.

69 Listening-the technology of Yoga and the secrets of the body. 69-Słuchanie technologii Joga i tajemnice ciała.

70 Listening-the Shaastras, the Simritees and the Vedas. Słuchanie 70-Shaastras, Simritees i Vedas.

71 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 71 O Nanak, fanów są zawsze w rozkoszy.

72 Listening-pain and sin are erased. 72-Słuchanie ból i grzech są usuwane.

9

73 Listening-truth, contentment and spiritual wisdom. 73-Słuchanie prawdy, zadowoleni i duchowej mądrości.

74 Listening-take your cleansing bath at the sixty-eight places of pilgrimage. Słuchanie 74-czyszczenie zażyć kąpieli w sześćdziesiąt osiem miejsc pielgrzymkowych.

75 Listening-reading and reciting, honor is obtained. 75 Słuchanie czytania i recytujący, cześć jest uzyskiwany.

76 Listening-intuitively grasp the essence of meditation. 76-Słuchanie intuicyjnie uchwycić istotę medytacji.

77 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 77 O Nanak, fanów są zawsze w rozkoszy.

78 Listening-pain and sin are erased. 78-Słuchanie ból i grzech są usuwane.

10

79 Listening-dive deep into the ocean of virtue. 79-Słuchanie nurkować głęboko w oceanie mocy.

80 Listening-the Shaykhs, religious scholars, spiritual teachers and emperors. Słuchanie 80-Shaykhs, uczonych religijnych, duchowych nauczycieli i cesarzy.

81 Listening-even the blind find the Path. Słuchanie-81 nawet w ciemno znaleźć drogi.

82 Listening-the Unreachable comes within your grasp. 82-Słuchanie jest nieosiągalny w swojej pojąć.

83 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 83 O Nanak, fanów są zawsze w rozkoszy.

84 Listening-pain and sin are erased. 84-Słuchanie ból i grzech są usuwane.

11

85 The state of the faithful cannot be described. 85 Stan wiernych nie może być opisana.

86 One who tries to describe this shall regret the attempt. 86 Jednym którzy próbuje opisać ten żal, próba.

87 No paper, no pen, no scribe 87 nr papieru, nie pióro, nie pisarz

88 can record the state of the faithful. 88 może rejestrować stan wiernych.

89 Such is the Name of the Immaculate Lord. 89 Takie jest nazwą Niepokalanej Pana.

90 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 90 Tylko jedna wiara, którzy znają się na taki stan umysłu.

12

91 The faithful have intuitive awareness and intelligence. 91 Wierni mają świadomość intuicyjne i wywiadu.

92 The faithful know about all worlds and realms. 92 Wierni wiedzieć o wszystkich światów i sfery.

93 The faithful shall never be struck across the face. 93 Wierni nigdy nie będzie uderzył w twarz.

94 The faithful do not have to go with the Messenger of Death. 94 Wierni nie muszą iść z Posłaniec śmierci.

95 Such is the Name of the Immaculate Lord. 95 Takie jest nazwą Niepokalanej Pana.

96 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 96 Tylko jedna wiara, którzy znają się na taki stan umysłu.

13

97 The path of the faithful shall never be blocked. 97 Ścieżka wiernych nigdy nie będzie blokowany.

98 The faithful shall depart with honor and fame. 98 Wierni odejdą z czci i sławy.

99 The faithful do not follow empty religious rituals. 99 Wierni nie po pustych rytuałów religijnych.

100 The faithful are firmly bound to the Dharma. 100 Wierni są mocno związane z Dharmy.

101 Such is the Name of the Immaculate Lord. 101 Taka jest nazwą Niepokalanej Pana.

102 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 102 Tylko jedna wiara, którzy znają się na taki stan umysłu.

14

103 The faithful find the Door of Liberation. 103 Wierni znaleźć drzwi do wyzwolenia.

104 The faithful uplift and redeem their family and relations. 104 Wierni zwyżkę i wykupu ich rodziny i stosunków.

105 The faithful are saved, and carried across with the Sikhs of the Guru. 105 Wierni są zapisywane, a przeprowadzane z całej Sikhowie z Guru.

106 The faithful, O Nanak, do not wander around begging. 106 wiernych, O Nanak, nie wander około żebractwa.

107 Such is the Name of the Immaculate Lord. 107 Taka jest nazwą Niepokalanej Pana.

108 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 108 Tylko jedna wiara, którzy znają się na taki stan umysłu.

15

109 The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved. 109 Wybrane z nich, samodzielnie wybiera, zostały przyjęte i zatwierdzone.

110 The chosen ones are honored in the Court of the Lord. 110 Wybrane te są honorowane w Trybunale Pana.

111 The chosen ones look beautiful in the courts of kings. 111 Wybrane z nich piękny wygląd w sądach królów.

112 The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru. 112 Wybrane te single-mindedly medytować na Guru.

113 No matter how much anyone tries to explain and describe them, Nr 113 sprawy, jak bardzo ktoś próbuje wyjaśnić i opisać je,

114 the actions of the Creator cannot be counted. 114 działania Stwórcy nie można liczyć.

115 The mythical bull is Dharma, the son of compassion; 115 mityczny Bull jest Dharma, syn współczucia;

116 this is what patiently holds the earth in its place. 116 cierpliwie to, co posiada ziemię w jego miejsce.

117 One who understands this becomes truthful. 117 Jedna którzy rozumieją ten staje się prawdą.

118 What a great load there is on the bull! 118 Co to wielkie obciążenie jest na byka!

119 So many worlds beyond this world-so very many! 119 Tak wiele światów poza ten świat, tak bardzo wiele!

120 What power holds them, and supports their weight? 120 Co je posiada moc, i popiera ich wagi?

121 The names and the colors of the assorted species of beings 121 nazwy i kolory w asortymencie gatunków istot

122 were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God. 122 zostały wpisane przez stale napływające Pen Boga.

123 Who knows how to write this account? 123 Kto wie, jak napisać to konto?

124 Just imagine what a huge scroll it would take! 124 Wystarczy wyobrazić sobie, co byłoby ogromnym przewijania podjąć!

125 What power! 125 Co moc! What fascinating beauty! Co fascynujące piękno!

126 And what gifts! 126 i jakie prezenty! Who can know their extent? Kto może wiedzieć, ich zakres?

127 You created the vast expanse of the Universe with One Word! 127 tworzenia ogromnej powiększyła się Wszechświata z One Word!

128 Hundreds of thousands of rivers began to flow. 128 Setki tysięcy rzek zaczął płynąć.

129 How can Your Creative Potency be described? 129 W jaki sposób Twoja Creative Moc być opisane?

130 I cannot even once be a sacrifice to You. 130 Nie mogę jeszcze raz się ofiara dla Ciebie.

131 Whatever pleases You is the only good done, 131 Niezależnie od Poszukać miłe jest tylko dobra zrobić,

132 You, Eternal and Formless One! 132 You, Eternal i Formless Jeden!

16

133 Countless meditations, countless loves. 133 liczne rozważania, liczne kocha.

134 Countless worship services, countless austere disciplines. 134 kultu liczne usługi, surowych wiele dyscyplin.

135 Countless scriptures, and ritual recitations of the Vedas. 135 licznych pismach, i rytuał recitations z Vedas.

136 Countless Yogis, whose minds remain detached from the world. 136 licznymi Yogis, których umysły są oddzielone od świat.

137 Countless devotees contemplate the Wisdom and Virtues of the Lord. 137 fanów kontemplować wiele mądrości i cnót od Pana.

138 Countless the holy, countless the givers. 138 licznych świętych, w licznych sponsorów.

139 Countless heroic spiritual warriors, who bear the brunt of the attack in battle (who with their mouths eat steel). 139 liczne heroiczne duchowych wojowników, którzy noszą ciężar ataku w bitwie (którzy swoimi ustami jeść stali).

140 Countless silent sages, vibrating the String of His Love. 140 liczne ciche mędrcy, wibracji String Jego miłości.

141 How can Your Creative Potency be described? 141 W jaki sposób Twoja Creative Moc być opisane?

142 I cannot even once be a sacrifice to You. 142 Nie mogę jeszcze raz się ofiara dla Ciebie.

143 Whatever pleases You is the only good done, 143 Niezależnie od Poszukać miłe jest tylko dobra zrobić,

144 You, Eternal and Formless One. 144 You, Eternal i Formless One.

17

145 Countless fools, blinded by ignorance. 145 licznymi głupców, zaślepieni przez niewiedzę.

146 Countless thieves and embezzlers. 146 złodziei i liczne embezzlers.

147 Countless impose their will by force. 147 narzucić ich liczba będzie przez życie.

148 Countless cut-throats and ruthless killers. 148 licznymi cut-killerów gardła i bezwzględny.

149 Countless sinners who keep on sinning. 149 licznymi grzeszników którzy na bieżąco sinning.

150 Countless liars, wandering lost in their lies. 150 licznymi kłamcy, wędrowny utracone w ich kłamstwa.

151 Countless wretches, eating filth as their ration. 151 licznymi wretches, brud, jedzenie ich rację.

152 Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their heads. 152 licznymi slanderers, przeprowadzanie ciężaru ich głupie błędy w ich głowami.

153 Nanak describes the state of the lowly. 153 Nanak opisuje stan lowly.

154 I cannot even once be a sacrifice to You. 154 Nie mogę jeszcze raz się ofiara dla Ciebie.

155 Whatever pleases You is the only good done, 155 Niezależnie od Poszukać miłe jest tylko dobra zrobić,

156 You, Eternal and Formless One. 156 You, Eternal i Formless One.

18

157 Countless names, countless places. 157 liczne nazwy, wiele miejsc.

158 Inaccessible, unapproachable, countless celestial realms. Niedostępny 158, unapproachable, liczne celestial rzędu.

159 Even to call them countless is to carry the weight on your head. 159 Nawet do ich liczba jest wezwanie do przeprowadzenia wagi na głowę.

160 From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise. 160 z Word, pochodzi z Naam; z programu Word, pochodzi Twoja Pochwała.

161 From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory. Od 161 do programu Word, pochodzi duchowej mądrości, śpiewanie piosenek Twojej chwały.

162 From the Word, come the written and spoken words and hymns. 162 od słowa, pochodzą w mowie i piśmie słowa i hymnów.

163 From the Word, comes destiny, written on one's forehead. Od 163 do programu Word, pochodzi losu, napisane w jednym z czoło.

164 But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His Forehead. 164 Ale Jednym którzy napisali te słowa z Destiny-nie słowa są napisane na jego czole.

165 As He ordains, so do we receive. 165 Jak on ordains, więc nie otrzymamy.

166 The created universe is the manifestation of Your Name. 166 W stworzył wszechświat jest manifestacją swojego imienia i nazwiska.

167 Without Your Name, there is no place at all. 167 Bez swojego nazwiska, nie ma miejsca na wszystkie.

168 How can I describe Your Creative Power? 168 Jak opisać swoje Creative Power?

169 I cannot even once be a sacrifice to You. 169 Nie mogę jeszcze raz się ofiara dla Ciebie.

170 Whatever pleases You is the only good done, 170 Niezależnie od Poszukać miłe jest tylko dobra zrobić,

171 You, Eternal and Formless One. 171 You, Eternal i Formless One.

19

172 When the hands and the feet and the body are dirty, 172 Gdy ręce i nogi i ciała są brudne,

173 water can wash away the dirt. 173 woda może umyć od tego brudu.

174 When the clothes are soiled and stained by urine, 174 Jeśli są zabrudzone ubrania i zabarwione przez moczu,

175 soap can wash them clean. 175 mydła można umyć je w czystości.

176 But when the intellect is stained and polluted by sin, 176 Jednak, gdy intelekt jest barwiona i zanieczyszczone przez grzech,

177 it can only be cleansed by the Love of the Name. 177 może być oczyszczone przez Miłość nazwy.

178 Virtue and vice do not come by mere words; 178 Cnota i vice nie chodzi tu o zwykłe słowa;

179 actions repeated, over and over again, are engraved on the soul. 179 powtarzających się działań, przez cały czas, są wyryte na duszy.

180 You shall harvest what you plant. 180 Będziecie zbiorów czego roślin.

181 O Nanak, by the Hukam of God's Command, we come and go in reincarnation. 181 O Nanak, przez Hukam Bożego polecenia, przychodzą i odchodzą w reincarnation.

20

182 Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity 182 Pielgrzymki, surowych dyscypliny, współczucia i miłości

183 -these, by themselves, bring only an iota of merit. 183-te, same w sobie, wprowadzają jedynie Iota zasług.

184 Listening and believing with love and humility in your mind, 184 Słuchanie i sądzić z miłości i pokory w Twoich myślach,

185 cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within. 185 oczyścić się z nazwą, na święty przybytek głęboko wewnątrz.

186 All virtues are Yours, Lord, I have none at all. 186 Wszystkie cnoty są Pozdrawiam Panie, nie mam w ogóle.

187 Without virtue, there is no devotional worship. 187 Bez tytułu, nie ma sandy kultu.

188 I bow to the Lord of the World, to His Word, to Brahma the Creator. 188 I bow do Pana w Świat, Jego Słowa, do Brahmy Stwórcy.

189 He is Beautiful, True and Eternally Joyful. 189 On jest piękne, prawda i Wieczne Joyful.

190 What was that time, and what was that moment? 190 Co było tego czasu, i co było tego momentu? What was that day, and what was that date? Jaki był ten dzień, i co było tego dnia?

191 What was that season, and what was that month, when the Universe was created? 191 Co było, że sezon, i co było tego miesiąca, kiedy wszechświat został stworzony?

192 The Pandits, the religious scholars, cannot find that time, even if it is written in the Puraanas. 192 W pandici, religijnych uczonych, że nie może znaleźć czasu, nawet jeśli jest on napisany w Puraanas.

193 That time is not known to the Qazis, who study the Koran. 193 Ten czas nie jest znany do Qazis, którzy badania Koranu.

194 The day and the date are not known to the Yogis, nor is the month or the season. 194 dzień i daty nie są znane do Yogis, ani miesiąca lub sezonu.

195 The Creator who created this creation-only He Himself knows. 195 W Twórca którzy tworzyli te stworzenia tylko on sam wie.

196 How can we speak of Him? 196 Jak możemy mówić o Nim? How can we praise Him? Jak możemy Mu chwałę? How can we describe Him? Jak możemy opisać Niego? How can we know Him? Jak wiemy Niego?

197 O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest. 197 O Nanak, każdy mówi o Nim, każdy mądrzejszy niż reszta.

198 Great is the Master, Great is His Name. 198 Wielki Mistrz jest, Wielka jest Jego imię. Whatever happens is according to His Will. Cokolwiek dzieje się to zgodnie z Jego wolą.

199 O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. 199 O Nanak, jeden twierdzi, którzy wiedzą wszystko, nie są urządzone w świat poniżej.

21

200 There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above. 200 Istnieją nether światy pod nether światy, a setki tysięcy niebieskich światów.

201 The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary. 201 W Vedas powiedzieć, że można szukać i szukać ich wszystkich, dopóki nie zniechęcajcie się rozwijać.

202 The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe. 202 Pisma powiedzieć, że istnieją światy 18000, ale w rzeczywistości jest tylko jeden Wszechświat.

203 If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it. 203 Jeśli spróbujesz zapisać uwagę, to na pewno zakończyć się przed skończysz piśmie.

204 O Nanak, call Him Great! 204 O Nanak, Wielka nazywać Go! He Himself knows Himself. On sam wie Siebie.

22

205 The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding 205 W praisers chwałę Pana, lecz oni nie uzyskać intuicyjne zrozumienie

206 -the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness. 206-potoków i rzek płynących do oceanu nie znasz jej Ogrom.

207 Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth 207 Nawet królowie i cesarze, z gór i oceanów własności dóbr

208 -these are not even equal to an ant, who does not forget God. 208-te nie są równe, nawet do ant, którzy nie zapomnij Boga.

23

209 Endless are His Praises, endless are those who speak them. 209 Endless są Jego praises, niekończących się tych którzy mówią im.

210 Endless are His Actions, endless are His Gifts. 210 Endless są jego działania, Jego nieskończoną są prezenty.

211 Endless is His Vision, endless is His Hearing. 211 Endless jest jego wizja, niekończących się Jego rozprawy.

212 His limits cannot be perceived. 212 Jego granice nie mogą być postrzegane. What is the Mystery of His Mind? Jaka jest tajemnica jego serce?

213 The limits of the created universe cannot be perceived. 213 W granicach utworzone wszechświata nie może być postrzegana.

214 Its limits here and beyond cannot be perceived. 214 Jej granicach i poza tutaj nie może być postrzegana.

215 Many struggle to know His limits, 215 Wiele walka wiedzieć Jego granice,

216 but His limits cannot be found. 216, ale jego granice nie można znaleźć.

217 No one can know these limits. 217 Nikt nie może znać tych limitów.

218 The more you say about them, the more there still remains to be said. 218 Im więcej mówią o nich, tym bardziej nie pozostaje powiedzieć.

219 Great is the Master, High is His Heavenly Home. 219 Wielki Mistrz jest, Niebiańskie Wysokie jest jego strona główna.

220 Highest of the High, above all is His Name. Najwyższe 220 z Wysokiego, przede wszystkim jest imię Jego.

221 Only one as Great and as High as God 221 Tylko jeden, jak i Wielkiej tak wysokie, jak Bóg

222 can know His Lofty and Exalted State. 222 może wiedzieć Jego lofty i Exalted państwa.

223 Only He Himself is that Great. 223 Tylko, że on sam jest Wielki. He Himself knows Himself. On sam wie Siebie.

224 O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. 224 O Nanak, przez skrócie Jego łaski, On bestows Jego błogosławieństwa.

24

225 His Blessings are so abundant that there can be no written account of them. 225 Jego błogosławieństwa są tak bogate, że nie może być napisany zgodnie z nimi.

226 The Great Giver does not hold back anything. 226 giver Wielki powrót nie posiada niczego.

227 There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord. 227 Istnieje tak wiele, heroicznych wojowników błagając przy wejściu do Infinite Pana.

228 So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted. 228 Tak wiele kontemplować i mieszkać na niego, że nie można liczyć.

229 So many waste away to death engaged in corruption. 229 Tak wiele odpadów poza śmiercią biorących udział w korupcji.

230 So many take and take again, and then deny receiving. 230 Tak wiele podjęcia i podjąć ponownie, a następnie odmówić otrzymania.

231 So many foolish consumers keep on consuming. 231 Tak wiele głupich konsumenci przechowują na konsumentami.

232 So many endure distress, deprivation and constant abuse. 232 Tak wiele znieść ucisku, ubóstwa i stałego nadużyć.

233 Even these are Your Gifts, O Great Giver! 233 Nawet te Twoje prezenty, O Wielkiej giver!

234 Liberation from bondage comes only by Your Will. 234 wyzwolenia z niewoli pochodzi tylko będziesz.

235 No one else has any say in this. 235 Nikt inny nie ma do powiedzenia w tym.

236 If some fool should presume to say that he does, 237 he shall learn, and feel the effects of his folly. 236 Jeśli niektóre powinny zakładać głupiego powiedzieć, że on nie, on 237 nauczyć, i odczuwać skutki jego bezeceństwa.

238 He Himself knows, He Himself gives. 238 On sam wie, on sam daje.

239 Few, very few are those who acknowledge this. 239 Niewielu, bardzo niewielu jest tych, którzy tego potwierdzić.

240 One who is blessed to sing the Praises of the Lord, 240 Jedna jest błogosławiony którzy śpiewać chwale Pana,

241 O Nanak, is the king of kings. 241 O Nanak, króla królów.

25

242 Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings. 242 Cenne są jego cnót, Cenne są jego działalności handlowej.

243 Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures. 243 Cenne są Jego dealerów Cenne są jego skarby.

244 Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him. 244 Cenne są tymi którzy przychodzili do Niego, Cenne są tymi którzy kupują od Niego.

245 Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him. 245 Priceless Miłość jest dla niego Cenne jest absorpcja w Niego.

246 Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice. Cenne jest 246 Bożego Prawa Dharma, Cenne jest Bożego Trybunału Sprawiedliwości.

247 Priceless are the scales, priceless are the weights. 247 Cenne są wagi, odważniki są bezcenne.

248 Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia. 248 Cenne są Jego Błogosławieństwa, Cenne jest Jego Banner i insygnia.

249 Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command. 249 Cenne jest Jego Miłosierdzie, Cenne jest Jego Królewskiej Command.

250 Priceless, O Priceless beyond expression! Cenne 250, O Cenne poza wypowiedzi!

251 Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love. 251 Rozmawiaj z Nim stale i nadal pochłonięta w Jego miłości.

252 The Vedas and the Puraanas speak. 252 W Vedas i Puraanas mówić.

253 The scholars speak and lecture. 253 W uczonych mówić i wykładów.

254 Brahma speaks, Indra speaks. 254 mówi Brahma, Indra mówi.

255 The Gopis and Krishna speak. 255 W Gopis Krishna i mówić.

256 Shiva speaks, the Siddhas speak. 256 Shiva mówi, Siddhas mówić.

257 The many created Buddhas speak. 257 W wielu uaktualniona Buddowie mówią.

258 The demons speak, the demi-gods speak. 258 W demonów mówić, demi-bogowie mówią.

259 The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak. 259 duchowej wojowników, istot niebieskich, mędrcy cichym, skromnym i serviceful mówić.

260 Many speak and try to describe Him. 260 Wiele mówić i starać się opisać Niego.

261 Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed. 261 Wielu mówi o Nim przez cały czas, a następnie pojawiły się i odszedł.

262 If He were to create as many again as there already are, 262 jakby się stworzyć tak wiele znowu jak już tam są,

263 even then, they could not describe Him. 263, nawet wtedy, że nie można opisać Niego.

264 He is as Great as He wishes to be. 264 On jest tak wielki jak on chce by być.

265 O Nanak, the True Lord knows. 265 O Nanak, prawda Pan wie.

266 If anyone presumes to describe God, 266 Jeśli ktoś zakłada, aby opisać Boga,

267 he shall be known as the greatest fool of fools! 267 jest on znany jako największy głupiec głupców!

26

268 Where is that Gate, and where is that Dwelling, in which You sit and take care of all? 268 Gdzie jest, że Gate, gdzie jest to, że mieszkania, w którym zasiadają i troszczył się o wszystkich?

269 The Sound-current of the Naad vibrates there, and countless musicians play on all sorts of instruments there. 269 hałasu bieżących z Naad nie wibruje, i wiele muzyków grać na wszelkiego rodzaju instrumentów.

270 So many Ragas, so many musicians singing there. 270 Tak wiele Ragas, tak wielu muzyków śpiew.

271 The praanic wind, water and fire sing; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door. 271 W praanic wiatru, wody, ognia i śpiewać; Sprawiedliwy sędzia Dharma śpiewa w Twoim domu.

272 Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing. 272 Chitr i Gupt, aniołowie z świadome i podświadome którzy rejestrują działania, i Sprawiedliwy sędzia Dharma którzy sędziów tego rekordu śpiewać.

273 Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned, sing. 273 Shiva, Brahma i bogini piękna, zawsze zdobi, śpiewać.

274 Indra, seated upon His Throne, sings with the deities at Your Door. 274 Indra, siedzącej na jego tronie, śpiewa z bóstw w Twoim domu.

275 The Siddhas in Samaadhi sing; the Saadhus sing in contemplation. 275 W Siddhas w Samaadhi śpiewać; Saadhus śpiewać w kontemplacji.

276 The celibates, the fanatics, the peacefully accepting and the fearless warriors sing. 276 W celibates, fanatyków, spokojnie przyjmując fearless wojowników i śpiewać.

277 The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme sages of all the ages, sing. 277 W pandici, religijnych uczonych którzy recytuja Vedas, z najwyższym mędrcy wszystkich grup wiekowych, śpiewać.

278 The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in this world, in paradise, and in the underworld of the subconscious sing. 278 W Mohinis, urzekające piękno niebieskich którzy zachęcą serca w ten świat, w raju, w podziemia na podświadomość śpiewać.

279 The celestial jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage sing. 279 W niebieskich klejnoty stworzone przez Ciebie i sześćdziesiąt osiem świętego miejsca pielgrzymek śpiewać.

280 The brave and mighty warriors sing; the spiritual heroes and the four sources of creation sing. 280 odważnych i wojownicy śpiewają; duchowe bohaterów i czterech źródeł tworzenia śpiewać.

281 The planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, sing. 281 planet, systemy słoneczne i galaktyki, tworzone i organizowane przez Your Hand, śpiewać.

282 They alone sing, who are pleasing to Your Will. 282 Oni śpiewają samodzielnie, którzy są miłymi będziesz. Your devotees are imbued with the Nectar of Your Essence. Twój fanów jest nasycony nektaru Twój istoty.

283 So many others sing, they do not come to mind. 283 Tak wielu innych śpiewać, nie przychodzą na myśl. O Nanak, how can I consider them all? O Nanak, jak mogę je wszystkie?

284 That True Lord is True, Forever True, and True is His Name. 284 To prawda Pana jest prawda, zawsze prawda, a prawda jest imię Jego.

285 He is, and shall always be. 285 On jest i będzie zawsze. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs. On nie może odejść, nawet jeśli w tym Wszechświecie, który On stworzył odbiega.

286 He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya. 286 On stworzył świat, z jego różnych kolorów, gatunków istot, i różnorodność Maya.

287 Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. 287 Po stworzeniu stworzył, On czuwa nad nim sam, Jego wielkości.

288 He does whatever He pleases. 288 Robi to, co chce miłe. No order can be issued to Him. Nr zlecenia mogą być wydawane do Niego.

289 He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. 289 On jest król, król królów, Najwyższego Pana i Mistrza królów. Nanak remains subject to His Will. Nanak podlega jego woli.

27

290 Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body. 290 Sprawdź swoje zadowolenie Kolczyki z pokorą swoje żebractwa misy, medytacji i popiół zastosowanie do swojego ciała.

291 Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick. 291 Niech pamięć o śmierci być poprawione można nosić płaszcz, niech czystość dziewictwo być na swój sposób w świat, i niech wiarę w Pana być twój kostur.

292 See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and conquer the world. 292 Zobacz braterstwa wszystkich ludzi jako najwyższego rzędu Yogis; podbijaniu własnych myśli, i pokonać świat.

293 I bow to Him, I humbly bow. 293 I bow do Niego, pokornie łuk.

294 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 294 W Primal Jeden, Pure Light, bez początku, bez końca. Throughout all the ages, He is One and the Same. Przez całe wieki, On jest jeden i ten sam.

28

295 Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant. 295 duchowej mądrości, niech będzie waszym żywności i współczucie Twojej osoby obsługującej. The Sound-current of the Naad vibrates in each and every heart. The Sound obowiązującej w Naad wibruje w każdym sercu.

296 He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, and all other external tastes and pleasures, are all like beads on a string. 296 On sam jest Najwyższym Master wszystkich; bogactwo duchowe i cudowne uprawnień, oraz wszystkich innych zewnętrznych smaków i przyjemności, są jak paciorki na sznurku.

297 Union with Him, and separation from Him, come by His Will. 297 Unii z Nim, i oddzielenie od Niego, by się Jego woli. We come to receive what is written in our destiny. Mamy się pojawić, co jest napisane w naszym losem.

298 I bow to Him, I humbly bow. 298 I bow do Niego, pokornie łuk.

299 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 299 W Primal Jeden, Pure Light, bez początku, bez końca. Throughout all the ages, He is One and the Same. Przez całe wieki, On jest jeden i ten sam.

29

300 The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities. 300 The One Matki Boskiej pomyślany i urodziła trzy bóstwa.

301 One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer. Jednym 301, z Twórca Świat, Jedno, Sustainer oraz jeden, niszczyciel.

302 He makes things happen according to the Pleasure of His Will. 302 On sprawia, że rzeczy się zdarzyć, zgodnie z upodobaniem Jego woli. Such is His Celestial Order. Takie jest Jego Celestial Order.

303 He watches over all, but none see Him. 303 On nad wszystkim czuwa, ale nie widzę go. How wonderful this is! Jak to jest wspaniałe!

304 I bow to Him, I humbly bow. 304 I bow do Niego, pokornie łuk.

305 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 305 W Primal Jeden, Pure Light, bez początku, bez końca. Throughout all the ages, He is One and the Same. Przez całe wieki, On jest jeden i ten sam.

30

306 On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Na 306 świat po Jego świat jest siedzib Urzędu i jego składach.

307 Whatever was put into them, was put there once and for all. 307 cokolwiek zostało wprowadzone do nich, został wprowadzony tam raz na zawsze.

308 Having created the creation, the Creator Lord watches over it. 308 Po stworzył stworzenia, Stwórca Pan nad nim czuwa.

309 O Nanak, True is the Creation of the True Lord. 309 O Nanak, prawda jest stworzenie prawda Pana.

310 I bow to Him, I humbly bow. 310 I bow do Niego, pokornie łuk.

311 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 311 W Primal Jeden, Pure Light, bez początku, bez końca. Throughout all the ages, He is One and the Same. Przez całe wieki, On jest jeden i ten sam.

31

312 If I had 100,000 tongues, and these were then multiplied twenty times more, with each tongue, 312 Gdybym 100000 językami, a te były następnie pomnożona dwadzieścia razy więcej, z każdego języka,

313 I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord of the Universe. 313 Chciałbym powtórzyć, setki tysięcy razy, w imię jednego, Lord of the Universe.

314 Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and come to merge with Him. 314 Oprócz tego ścieżka do naszego Pana Mąż, wspinać się po drabinie z kroków, i połączyć się z Nim.

315 Hearing of the etheric realms, even worms long to come back home. 315 Przesłuchanie etheric rzędu, nawet robaki długo wracać do domu.

316 O Nanak, by His Grace He is obtained. 316 O Nanak, przez Jego Grace On jest uzyskiwany. False are the boastings of the false. Nieprawdziwe są boastings na fałszywe.

32

317 No power to speak, no power to keep silent. Nr 317 moc, aby mówić, nie moc, aby zachować milczenia.

318 No power to beg, no power to give. 318 Brak zasilania prosić, nie ma uprawnienia do nadawania.

319 No power to live, no power to die. Nr 319 moc do życia, nie moc, aby umrzeć.

320 No power to rule, with wealth and occult mental powers. 320 nr uprawnienia do zasady, z bogactwa i okultyzm psychicznego uprawnień.

321 No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation. Nr 321, aby uzyskać moc intuicyjnego zrozumienia, duchowej mądrości i medytacji.

322 No power to find the way to escape from the world. 322 nr mocy, aby znaleźć sposób na ucieczkę od świat.

323 He alone has the Power in His Hands. 323 On sam ma uprawnienia w jego rękach. He watches over all. On czuwa nad wszystkim.

324 O Nanak, no one is high or low. 324 O Nanak, nikt nie jest wysoka czy niska.

33

325 Nights, days, weeks and seasons; 325 Nights, dni, tygodni i pór roku;

326 wind, water, fire and the nether regions 326 wiatru, wody, ognia i Nider regionów

327 -in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma. 327-pośród tych, założył ziemię jako domu dla Dharmy.

328 Upon it, He placed the various species of beings. 328 na nim, On umieszczone na różnych gatunków istot.

329 Their names are uncounted and endless. 329 Ich nazwy są uncounted i nieskończoną.

330 By their deeds and their actions, they shall be judged. 330 Poprzez swoje czyny i ich działań, są one oceniane.

331 God Himself is True, and True is His Court. 331 Bóg sam jest prawda, a prawda jest jego dworu.

332 There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints. 332 W, w doskonałej łaski i łatwość, siedzieć na własny rachunek wybiera, na własny rachunek realizowany Świętych.

333 They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord. 333 otrzymania Mark of Grace z Miłosiernego Pana.

334 The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged. 334 W dojrzałych i niedojrzałych, na dobre i na złe, nie będziemy sądzeni.

335 O Nanak, when you go home, you will see this. 335 O Nanak, kiedy wychodzi z domu, zobaczysz.

34

336 This is righteous living in the realm of Dharma. 336 To jest sprawiedliwy życia w sferę Dharmy.

337 And now we speak of the realm of spiritual wisdom. 337 A teraz mówimy o sferę duchową mądrość.

338 So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas. 338 Tak wiele wiatry, wody i ognia, tak wiele Krishnas i Shivas.

339 So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors. 339 Tak wiele Brahmas, fashioning formy piękne, zdobione i ubrana w wielu kolorach.

340 So many worlds and lands for working out karma. 340 Tak wiele światów i ziemie do pracy na popularność. So very many lessons to be learned! Więc bardzo wiele wniosków, które należy wyciągnąć!

341 So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands. 341 Tak wiele Indras, tak wiele słońca i księżyca, tak wiele światów i krain.

342 So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. 342 Tak wiele Siddhas i Buddowie, tak wiele Yogic mistrzów. So many goddesses of various kinds. Tak wiele różnych rodzajów boginie.

343 So many demi-gods and demons, so many silent sages. 343 Tak wiele demi-bogów i demonów, tyle cichy mędrcy. So many oceans of jewels. Tak wielu z oceanów klejnoty.

344 So many ways of life, so many languages. 344 Tak więc wiele sposobów życia, tak wielu językach. So many dynasties of rulers. Tak wielu władców dynastii.

345 So many intuitive people, so many selfless servants. 345 intuicyjny więc wielu ludzi, tak wiele selfless pracowników. O Nanak, His limit has no limit! O Nanak, Jego limitu nie ma limitu!

35

346 In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme. 346 w dziedzinie mądrość, duchowa mądrość panuje najwyższe.

347 The Sound-current of the Naad vibrates there, amidst the sounds and the sights of bliss. 347 hałasu bieżących z Naad wibruje tam, wśród dźwięków i zabytki z rozkoszy.


Editor's Comment Editor's Komentarz

As Christians, we are not sure of the precise accuracy of ANY translation of such a document. Jako chrześcijanie, nie jesteśmy pewni dokładnego dokładności jakiegokolwiek tłumaczenia takiego dokumentu. Certain things, such as where 281 refers to "planets, solar systems and galaxies" seem surprising. Niektóre rzeczy, takie jak 281, gdzie odnosi się do "planety, systemy słoneczne i galaktyki" wydawać się zaskakujące. This document was originally written in about 1590 AD, FAR before there was any evidence of ANY galaxies or even of the Solar System. Ten dokument był pierwotnie napisany w około 1590 AD, daleko przed nie było żadnych dowodów świadczących o galaktyk lub nawet na Układ Słoneczny. Since this translation refers to such things, it seems pretty mysterious, possibly suggesting some "creativity" in the translation process. Od tego tłumaczenia odnosi się do takich rzeczy, wydaje się dosyć tajemnicza, ewentualnie sugerując pewne "kreatywności" w procesie tłumaczenia.

That specific example is rather unimportant, but if it is a symptom of a general weakness of translation, that might be important. To szczególny przykład jest raczej nieważna, ale jeżeli jest to objaw ogólne osłabienie tłumaczenia, które mogą być istotne. Again, since we are not fluent in the original language, we are not in a position to confirm or deny the accuracy of this translation. Znowu, ponieważ nie jesteśmy biegle w języku oryginału, nie jesteśmy w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć, dokładność tego tłumaczenia. Our comment here is just to indicate that we have seen that one example that seems odd. Nasz komentarz jest tutaj tylko po to, aby wskazać, że widzieliśmy, że jeden przykład, że wydaje się dziwne.


Also, see: Także, zobaczyć:
Sikhism, Sikhs Sikhizm, Sikhowie


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest