Epistle List

General Information Informacje ogólne

An epistle is a letter addressed to a specific person or persons but intended for a general audience. The most famous examples of ancient epistles are those in books of the New Testament. List jest to pismo skierowane do konkretnej osoby lub osób, ale przeznaczone do ogólnej publiczności. Najsłynniejsze przykłady starożytnej listy są w księgach Nowego Testamentu. Modern examples, modeled on Greek and Roman epistles, are the poetic epistles of Alexander Pope and Voltaire. Nowoczesne przykłady, wzorowała się na greckiej i rzymskiej listy, są listy poetyckie Aleksandra Papieża i Voltaire.


Epistles Listy

General Information Informacje ogólne

Epistles, the apostolic letters. Listy, listy apostolskie. The New Testament contains twenty-one in all. They are divided into two classes. Nowy Testament zawiera dwadzieścia jeden na wszystkich. Są one podzielone na dwie klasy.

 1. Paul's Epistles, fourteen in number, including Hebrews. Paul's Epistles i czternaście w liczbie, w tym Hebrajczyków. These are not arranged in the New Testament in the order of time as to their composition, but rather according to the rank of the cities or places to which they were sent. Nie są one rozmieszczone w Nowym Testamencie w kolejności czasu ich skład, lecz w zależności od rangi miast lub miejsc, do których zostały wysłane. Who arranged them after this manner is unknown. Kto ułożone po ten sposób nie jest znane. Paul's letters were, as a rule, dictated to an amanuensis, a fact which accounts for some of their peculiarities. Paul's litery były z reguły podyktowane do sekretarz, co stanowi część ich specyfiki. He authenticated them, however, by adding a few words in his own hand at the close. On ich uwierzytelnione jednak, poprzez dodanie kilku słów w jego własnej strony w momencie zamknięcia. (See Epistle to the Galatians) The epistles to Timothy and Titus are styled the Pastoral Epistles. (Patrz List do Galatów) listy do Tymoteusza i Tytusa jest stylizowany pasterskich Epistles.

  BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
  Religijny
  Informacja
  źródłowy
  stronie internetowej
  BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
  Our List of 2,300 Religious Subjects

  Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
  E-mailE-mail

 2. The Catholic or General Epistles, so called because they are not addressed to any particular church or city or individual, but to Christians in general, or to Christians in several countries. Katolickiego lub ogólne Epistles, tzw ponieważ nie są one skierowane do każdego Kościoła partykularnego lub miasta lub indywidualnych, ale do chrześcijan w ogóle, lub do chrześcijan w wielu krajach. Of these, three are written by John, two by Peter, and one each by James and Jude. Tych, trzy są autorstwa Jana, dwóch przez Piotra, a po jednym przez Jakuba i Judy.

It is an interesting and instructive fact that a large portion of the New Testament is taken up with epistles. Jest to ciekawy i pouczający fakt, że duża część Nowego Testamentu została uwzględniona z listy. The doctrines of Christianity are thus not set forth in any formal treatise, but mainly in a collection of letters. W doktrynie chrześcijaństwa nie są więc określone w żadnych formalnych traktat, ale głównie w zbiór listów. "Christianity was the first great missionary religion. It was the first to break the bonds of race and aim at embracing all mankind. But this necessarily involved a change in the mode in which it was presented. The prophet of the Old Testament, if he had anything to communicate, either appeared in person or sent messengers to speak for him by word of mouth. The narrow limits of Palestine made direct personal communication easy. But the case was different when the Christian Church came to consist of a number of scattered parts, stretching from Mesopotamia in the east to Rome or even Spain in the far west. It was only natural that the apostle by whom the greater number of these communities had been founded should seek to communicate with them by letter." "Chrześcijaństwo był pierwszym wielkim misjonarzem religii. Był to pierwszy do zerwania więzi z wyścigu i mają na celu obejmującego całą ludzkość. Ale to niekoniecznie dotyczą zmian w trybie, w jakim została przedstawiona. Prorokiem Starego Testamentu, gdy miał coś do komunikowania się, albo się osobiście lub posłańców, aby mówić do niego przez usta słowo. wąska granicach Palestyny w bezpośredniej komunikacji osobistej łatwe. Ale był inny przypadek, kiedy przyszedł do chrześcijaństwa składają się z kilku rozrzuconych części , Rozciągający się od Mezopotamii na wschodzie do Rzymu, a nawet w Hiszpanii daleko na zachód. Dopiero naturalne, że apostoł przez kogo większej liczby tych społeczności był założony powinny dążyć do komunikowania się z nimi w piśmie ".

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Ca'tholic Epistles Ca'tholic Epistles

General Information Informacje ogólne

The Catholic epistles are the epistles of James, Peter, John, and Jude; so called because they are addressed to Christians in general, and not to any church or person in particular. Katolickiego listy są listy Jakuba, Piotra, Jana i Judy; tzw ponieważ są one adresowane do chrześcijan w ogóle, a nie do kościoła lub jakiejkolwiek osoby w szczególności.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Also, see: Również zobaczyć:
Epistle to the Galatians List do Galatów
Epistle to Timothy List do Tymoteusza


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest