New Testament Nowy Testament

Jewish Information Informacje Żydowskiej

-Historical Books: -Historyczne Książki:

The name of "New Testament" was given by the Christian Church, at the close of the second century, to the gospels and to other apostolic writings, inasmuch as they were composed with the purpose of showing that by the advent of Jesus of Nazareth the Messianic prophecies had been fulfilled and a new covenant (LXX., διαϑέκη; Vulgate, "testamentum") or dispensation had taken the place of the old Mosaic one (Gal. iii. 15-22; Luke xxii. 20; Heb. ix. 15-22; comp. Ex. xxiv. 7; II Kings xxiii. 2, 23; Ecclus. [Sirach] xxiv. 23). Nazwa "Nowego Testamentu" została podana przez chrześcijaństwa, na zakończenie drugiego wieku, do ewangelii i innych pism apostolskich, ponieważ zostały one w składzie w celu wykazania, że przez przyjście Jezusa z Nazaretu w Mesjańskiego proroctwa zostały spełnione i Nowego Przymierza (LXX., διαθέκη; Wulgaty, "testamentum") lub zwolnienie miały miejsce starego Mozaika jeden (Gal. III. 15-22; Luke XXII. 20; Hbr. IX. 15-22; komp. Ex. XXIV. 7; II Kings XXIII. 2, 23; Ecclus. [Sirach] XXIV. 23). The idea of the new covenant is based chiefly upon Jer. Pomysł na nowe przymierze jest oparte głównie na Jr. xxxi. 31-34 (comp. Heb. viii. 6-13, x. 16). XXXI. 31-34 (Hbr Comp.. viii. 6-13, x. 16). That the prophet's words do not imply an abrogation of the Law is evidenced by his emphatic declaration of the immutability of the covenant with Israel (Jer. xxxi. 35-36; comp. xxxiii. 25); he obviously looked for a renewal of the Law through a regeneration of the hearts of the people. Prorok, że słowa nie oznacza uchylenia ustawy jest dowodem jego dobitny oświadczenie o niezmienności przymierza z Izraelem (Jer. XXXI. 35-36; komp. XXXIII. 25); oczywiście on spojrzał na odnowienie składu Prawa poprzez regenerację sercach ludzi. To Paul and his followers, however (see Rom. x. 4; II Cor. iii. 14), the Mosaic dispensation ended with Jesus, and consequently the Hebrew Scripture became the "Old Covenant," or "Testament," while Jesus was regarded as the mediator of the "New." Pawła i jego zwolenników, jednak (por. Rz. X. 4; II Kor. III. 14), zakończony w Mozaika zwolnienie z Jezusem, a co za tym idzie hebrajskiego Pisma Świętego stała się "Starego Przymierza", lub "Testament", podczas gdy Jezus był traktowane jako mediator z "New". But the names "Old" and "New Testament," when used by Jewish writers, serve only as terms of identification, and do not imply acceptance of the principle implied. Ale nazwy "Stary" i "Nowego Testamentu", gdy używane przez żydowskich pisarzy, służą jedynie jako zakresie identyfikacji, a nie oznacza akceptacji zasady domyślnych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Contents of the New Testament. Treść Nowego Testamentu.

The early Church had no other sacred books than those in use in the Synagogue, and on these were based the claims of the Messiahship of Jesus as "the fulfilment of Scripture." Na początku Kościół nie miał innych świętych ksiąg niż te używane w Synagodze, i były oparte na tych roszczeń z Messiahship Jezusa jako "wypełnienia Pisma". In the course of time, however, the custom adopted from the Synagogue of reading at the service epistles of apocalyptic or Messianic character (see Tan., Wa'era, ed. Buber, p. 4; Baruch i. 3; Apoc. Baruch lxxviii.) not merely established the regular reading of the apostolic epistles in the Church, but made the reading of the story of the advent and doings of Jesus as the good tidings or gospel ("good spell" =εὐαγγέλιον; Mark i. 1, 15; Luke iv. 18; comp. Isa. lii. 7, lxi. 1) an essential part of the service; readings from the Old Testament were selectedas containing the prophecy or preparation, and those from the New as showing the fulfilment ("Apostolic Constitutions," ii. 55; Justin, "Apologia," i. 67; comp. 28; idem, "Dialogus cum Tryphone," §§ 18, 48, 49). W tym czasie jednak, że przyjęte zamówienie od Synagoga odczytu na usługi z listy lub mesjanistyczny charakter apokaliptyczny (patrz Tan., Wa'era, ed. Buber, str. 4; Baruch i. 3; Apoc. Barucha LXXVI.) nie ustalono jedynie regularne czytanie listy apostolskie w Kościele, ale uczynił czytaniu opowieść o nawiązanie i czyny Jezusa jako dobrą nowiną lub gospel ( "dobre zaklęcie" = εὐαγγέλιον; Mark I. 1, 15; Luke IV. 18, komp. Isa. LII. 7, LXi. 1) zasadniczą część usługi; czytań ze Starego Testamentu zostały selectedas zawierające proroctwa lub preparatu, a te z Nowego, jak pokazano na wypełnienie ( " Konstytucje apostolskie, "ii. 55; Justin," Apologia ", i. 67; komp. 28; idem," Dialogus cum Tryphone ", § 18, 48, 49).

Concerning the mode of composition and the dates of the various New Testament writings a wide divergence of opinion prevails among the several schools of Christian theologians and critics. Dotyczące składu i sposobu daty różnych pism Nowego Testamentu szerokiej rozbieżności opinii panuje wśród wielu szkół chrześcijańskich teologów i krytyków. It is solely from the Jewish point of view that they are considered here, the attempt being made to indicate to what extent their contents may be called Jewish in origin and character, and to what extent they contain anti-Jewish elements. Jest to wyłącznie z żydowskiego punktu widzenia, że są one uważane tutaj, próba odniesienia się do wskazania, w jakim stopniu ich zawartość może być zwołane żydowskiego pochodzenia i charakteru, oraz w jakim stopniu one zawierać elementy antyżydowskich.

The New Testament consists of the following books: I. The historical books: the Four Gospels-(1) according to Matthew; (2) according to Mark; (3) according to Luke; (4) according to John-and the Acts of the Apostles. Nowy Testament składa się z następujących książek: I. książki historyczne to: cztery Ewangelie (1) według Mateusza; (2) według Marka (3) stosownie do Łukasza; (4) stosownie do Jana i aktów od Apostołów. II. The Pauline epistles: (1) to the Romans; (2 and 3) to the Corinthians; (4) to the Galatians; (5) to the Ephesians; (6) to the Philippians; (7) to the Colossians; (8 and 9) to the Thessalonians; (10 and 11) to Timothy; (12) to Titus; (13) to Philemon; (14) to the Hebrews. Listów Pawła: (1) do Rzymian (2 i 3) do Koryntian, (4) do Galatów (5) do Efezjan (6) do Filipian (7) do Kolosan; (8 i 9) do Tesaloniczan (10 i 11) do Tymoteusza (12) Titus (13) do Filemona (14) do Hebrajczyków. III. The so-called Catholic epistles: (1) the Epistle of James; (2 and 3) of Peter; (4, 5, and 6) of John; (7) of Jude; and (8) the Apocalypse of John, called also the Revelation of St. John the Divine. Tzw Katolickiego listy: (1) List Jakuba (2 i 3) Piotra; (4, 5 i 6) Jana; (7) Jude; i (8) Apokalipsa Jana, zwanego także Objawienie świętego Jana Bożego. Of these works it is necessary here to deal with only the first section. Tych prac konieczne jest tutaj do czynienia tylko z pierwszej części.

The Four Gospels: Cztery Ewangelie:

The gospels according to Matthew, Mark, Luke, and John, were in the main composed between 80 and 150 CE; each relates, with a characteristic tendency of its own, the story of Jesus from the time of the appearance of John the Baptist until the "resurrection," with the purpose of showing that he was the looked-for Messiah of the Jewish prophecies. Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, byli w głównym składzie między 80 i 150 WE; dotyczy każdego z charakterystycznych tendencji własną, historię Jezusa od momentu pojawienia się aż John the Baptist do "zmartwychwstania", w celu wykazania, że był on wyglądał za Mesjasza z żydowskiego proroctwa. But while the first three gospels, called the "synoptic gospels," bear the same character and agree as to the plan of the work and the conception of Jesus as the Messiah, the son of David, the fourth gospel attempts to put a metaphysical and mystical construction upon the doings and sayings of Jesus narrated in the other three, with the view of presenting him as the son of God in the cosmic sense of the word. Ale podczas gdy trzy pierwsze Ewangelie, zwany "Ewangelie synoptyczne", nosi taki sam charakter i zgadzają się co do planu prac i koncepcji Jezusa jako Mesjasza, syna Dawida, czwartej Ewangelii próbuje położyć metafizyczny i mistyczne budowlanych na czyny i słowa Jezusa opowiadane w pozostałych trzech, w celu przedstawienia go jako syna Boga w kosmicznego tego słowa znaczeniu.

The gospels do not claim to have been written by any of the apostles, but only to have been transmitted orally as tradition emanating from them. Ewangelie nie twierdzą, że zostały napisane przez któregokolwiek z apostołów, ale tylko zostały przekazane ustnie tradycji jako pochodzące od nich. Thus Luke i. Tak więc Luke i. 1-3 refers to the existence of many gospels resting upon the report of "eye-witnesses and disciples," and Papias, an early second-century authority, relates that Mark wrote down what he, in a rather disconnected way, heard from Peter, and that Matthew had made a collection of the sayings of Jesus in the Hebrew (Aramean) without the historical framework, which was given differently by each commentator (Eusebius, "Hist. Eccl." iii. 39, § 16). 1-3 powołuje się na istnienie wielu ewangelii odpoczynku po raporcie "oczu świadków i uczniowie", a Papias, wczesnym wieku drugiego organu, Mark napisał, że odnosi się to, co on w dół, w sposób raczej odłączony, usłyszał od Piotra , I Mateusza, że uczynił z kolekcji słowa Jezusa w języku hebrajskim (Aramejczyka) bez ramy historyczne, które zostało podane inaczej przez każdego komentatora (Euzebiusz, "Hist. Eccl." III. 39, § 16).

These two facts-a collection by Matthew of the sayings of Jesus in the Aramean language, and a gospel by Mark, as the oldest connected narrative of Jesus' sayings and doings-have served modern critics as the basis of their investigations. Te dwa fakty-kolekcja przez Mateusza w słowach Jezusa w Aramejczyka język, a Ewangelia Marka, jako najstarsze związane narracji Jezusa słowa i czyny służyły-nowoczesny krytyków jako podstawa ich dochodzenia. Finding a striking similarity in the arrangement, and at times even an identity in the diction, of the larger part of the three gospels, they have arrived at the conclusion that the second gospel, which presents the whole record of Jesus in the simplest form and the best chronological order, was the original composition and was used by the other two; whereas the stories and sayings offered either by the other two gospels in common or by each separately rest on collections and traditions clustering around those of Matthew and others. Znalezienie uderzające podobieństwa w umowie, a czasem nawet tożsamość w dykcja, w większej części z trzech ewangelii, które przybyły do wniosku, że drugi Ewangelii, która prezentuje cały zapis Jezusa w najprostszej formie i najlepszym porządku chronologicznym, był pierwotnym składzie i był stosowany przez dwóch innych, mając na uwadze, że historie i mów oferowane zarówno przez pozostałych dwóch ewangelii we wspólnych lub odrębnie przez każdego z resztą na zbiory tradycji i grupowanie wokół tych Mateusza i innych.

Still, there are other criteria by which the Jewish investigator is able to ascertain the origin and authenticity of the gospel stories and trace the various stages of their growth. Nadal istnieją inne kryteria, według których żydowski badacz jest w stanie stwierdzić pochodzenie i autentyczność Ewangelii opowieści i śledzenie różnych etapach ich rozwoju. A careful analysis corroborates the conclusion, assumed to be axiomatic by Jewish scholars, that the older and more genuine the records, written or unwritten, of the doings and teachings of Jesus, the more they betray close kinship with and friendly relations to Jews and Judaism; but that the more remote they are from the time and scene of the activity of Jesus, the more they show of hostility to the Jewish people and of antagonism to the Mosaic Law. Staranna analiza potwierdza zawarcie, zakłada się oczywisty przez żydowskich uczonych, że starsze i bardziej autentycznych zapisów, w formie pisemnej lub niepisanych, z uczynków i nauki Jezusa, im dłużej oszukiwać bliskim związkom pokrewieństwa i przyjazne stosunki z Żydami i judaizmem , Ale że są one bardziej oddalone od czasu i miejsca działalności Jezusa, tym bardziej, pokazują one, wrogości do Żydów i antagonizm do ustawy Mozaika. The changing attitude and temper of the new sect influenced the records at every stage, and this accounts for the conflicting statements found beside each other in the various gospels and gospel stories. Zmieniające się nastawienie i hartować z nowych zapisów wpływem sekty na każdym etapie, co stanowi spornymi oświadczenia znaleźć obok siebie w różnych ewangelii i opowiadania Ewangelii.

The Different Versions. Różnych wersjach.

To begin with the crucifixion story, the older version knows only that the chief priests and scribes constituting the Sanhedrin condemned Jesus to death and handed him over to the Romans, who mocked, scourged, and killed him (Mark x. 33; Matt. xx. 17-19; comp. Mark xiv. 14; also Matt. xxvi. 45, where the term "sinners" is used for "heathen"). Aby rozpocząć z ukrzyżowania opowieść, w starszej wersji wie tylko, że arcykapłani i uczeni w Piśmie, stanowiące Sanhedryn potępili Jezusa na śmierć i ręce go do Rzymian, którzy wyśmiewali, biczowany, i zabił go (Mark x. 33; Matt. Xx . 17-19; komp. Mark XIV. 14; również Matt. Xxvi. 45, gdzie pojęcie "grzeszników" jest wykorzystywany do "pogańskich"). Later on (see Mark viii. 31; Matt. xvi. 21; Luke ix. 22), the reference to the Romans as the crucifiers has been altogether omitted, while in Mark ix. Później (patrz Mark VIII. 31; Matt. XVI. 21; Luke IX. 22), odniesienie do Rzymian jako crucifiers został całkowicie pominięty, podczas gdy w Mark IX. 31, Matt. 31, Matt. xvii. XVII. 22, Luke ix. 44 the general term "men" is used instead. 22, Luke IX. 44 ogólne pojęcie "ludzie" jest używane zamiast. With the older version tallies the story according to which the cause of his condemnation by the Sanhedrin was Jesus' hostility toward the Temple (Mark xiv. 58; Matt. xxvi. 61; comp. Mark xi. 15-18, xiii. 2, xv. 29, and parallels; comp. also John ii. 19; see Wellhausen, Commentary to Mark, 1903, pp. 131-133), a crime termed "pashaṭ yado ba-zebul" (he stretched out his hand against the Temple; Acts vi. 13; Tos. Sanh. xiii.; RH 17a; comp. Yer. Sanh. vi. 23c-"pashaṭ yado be-iḳḳar"). It was at a later time and in contradiction to facts showing their friendly attitude (Luke xiii. 31) that the Pharisees were represented as having conspired against the life of Jesus, either with the Herodians or high priests (Mark iii. 6, xii. 13; Matt. xvi. 6, 11; xxii. 15-16; but comp. Luke xx. 19, where the Pharisees are not mentioned, and Matt. xxvii. 62; John vii, 32, 45; xi. 47; xviii. 3) or without them (Matt. xii. 14 [comp. vi. 7], xvi. 11; Luke xi. 53, xii. 1). Ze starszą wersją zgadza się historię, według której przyczyną jego potępienie przez Sanhedryn był Jezus "wrogości wobec świątyni (Mark XIV. 58; Matt. Xxvi. 61; komp. Mark XI. 15-18, XIII. 2, xv. 29, i równoleżników; komp. również John II. 19; patrz Wellhausen, Komentarz do Mark, 1903, pp. 131-133), przestępstwa określanego jako "pashaṭ yado ba-Zebul" (on wyciągnął rękę przeciwko świątyni ; Akty VI. 13; Tos. Sanh. XIII.; RH 17a; komp. Yer. Sanh. VI. 23c "pashaṭ być yado-iḳḳar"). To było w późniejszym czasie w sprzeczności z faktami ich przyjazne nastawienie (Xiii Łukasza. 31), że faryzeusze byli reprezentowani za spiskujecie przeciwko życiu Jezusa, albo z Heroda lub arcykapłanów (Mark III. 6 XII. 13; Matt. XVI. 6, 11; XXII. 15-16 , Ale komp. Luke xx. 19, gdy faryzeusze nie są wymienione, i Matt. XXVII. 62; Jan VII, 32, 45; XI. 47; XVIII. 3) lub bez nich (Matt. XII. 14 [comp. VI. 7], XVI. 11; Luke XI. 53, XII. 1). Accordingly, the charges singled out to account for his persecution by the Pharisees were violation of the Sabbath (Mark ii. 23-iii. 6, et al.) and the claim of being the son of God (Mark xiv. 61-64, et al.). W związku z tym opłaty wyróżniane w celu uwzględnienia jego prześladowań przez faryzeusze pogwałcenie szabatu (Mark II. 23 III. 6, et al.) Oraz roszczenie jest synem Boga (Mark XIV. 61-64, et al.).

Again, in the original version the Jewish multitudes side with Jesus to the very last (Luke xx. 19, xxiii. 27; Mark xii. 12); later on, both Herod, thepersecutor whom Jesus called "that fox" (Luke xiii. 32), and Pontius Pilate, the Roman prefect (Luke xiii. 1, xix. 1), are transformed into friends and protectors of Jesus (Luke xxiii. 8, 15; Mark xv. 14; Luke xxiii. 4; Matt. xxvii. 17-25; John xviii. 38; xix. 4, 6, 12, 16), and the Jews described as his real crucifiers (Mark xv. 13-14; Matt. xxvii. 22-23; John xix. 12; Acts iv. 10); nay, more, the Jews become synonyms for fiends and bloodthirsty tyrants (John vii. 1, 13; viii. 44; x. 31; et al.). Ponownie, w oryginalnej wersji żydowskiej tłumy z boku Jezusa do ostatniej (Luke xx. 19, xxiii. 27; Mark XII. 12); później, Herod, thepersecutor których Jezus wezwał ", że lisa" (Łukasza XIII. 32), a Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta (Luke XIII. 1, xix. 1), są przekształcane w przyjaciołom i ochraniaczy Jezusa (Łk XXIII. 8, 15; Mark XV. 14; Luke XXIII. 4; Matt. Xxvii . 17-25; Jan XVIII. 38; XIX. 4, 6, 12, 16) i Żydzi, jak opisano jego rzeczywistym crucifiers (Mark XV. 13-14; Matt. XXVII. 22-23; Jana XIX. 12; Akty IV. 10); owszem, więcej, Żydzi stają się synonimami fiends i krwiożerczy tyranów (John VII. 1, 13; VIII. 44; x. 31; et al.).

For and Against the Law. Za i przeciw ustawie.

The same irreconcilable differences are found in the sayings attributed to Jesus concerning the Jews and the Law. Tym samym pogodzić różnice znajdują się w słowa Jezusa nadana dotyczące Żydów i ustawy. According to the older version (Matt. v. 17-19; Luke xvi. 17), he declared that he had not come to destroy but to fulfil-that is, to practise-the Law. Zgodnie ze starszych wersji (Matt. v. 17-19; Luke XVI. 17), oświadczył, że nie przyjdzie do zniszczenia, ale do wypełnienia-po to, by ćwiczyć-ustawy. In fact, he urged the sacrifice of the sin-offering for the leper (Mark i. 43, and parallels). W rzeczywistości, on domagał się ofiary grzechu oferujące-dla trędowatych (Mark I. 43 i równoleżników). It was the abuses of the Law and the hypocrisy of the Pharisees that he rebuked in scathing language (Matt. xxiii.; Mark vii. 11; Luke xi. 42-43; comp. similar denunciations of Pharisaic hypocrisy in Soṭah 22b, Yer. Ber. ix. 14b, Ab. RN xxxvii.), while demanding a higher standard of righteousness of his disciples (Matt. v. 20, 37, 48). To był nadużywania ustawy o hipokryzję i faryzeuszów, że skrytykował w zjadliwy język (Matt. XXIII.; Mark VII. 11; Luke XI. 42-43; komp. Podobne wypowiedzenia Pharisaic hipokryzji w Soṭah 22b, yer. Ber. IX. 14b, Ab. RN xxxvii.), A wymagających wyższego standardu sprawiedliwości z Jego uczniów (Matt. Łk 20, 37, 48). He expressly stated that he had been "sent but unto the lost sheep of the house of Israel" and found it "not meet to take the children's bread and cast it to the dogs" (that is, to the heathen), enjoining even his disciples to go not to the Gentiles, but to the lost sheep of Israel (Matt. x. 5-6, xv. 24-27). On wyraźnie stwierdził, że był "wysłał, ale aż do owiec, które poginęły z domu Izraela" i uznali, że "nie spotkają się, aby zabrać chleb dzieciom i oddać go do psów" (czyli do pogan), nawet jego enjoining uczniów, aby nie iść do pogan, ale do owiec, które poginęły z Izraela (Matt. x. 5-6, xv. 24-27). He shows special love for a daughter of Abraham and a son of Abraham (Luke xix. 9). On pokazuje Specjalne miłości do córki i syna Abrahama Abrahama (XIX Łukasza. 9). His name, Jesus (Joshua), is interpreted "he who shall save his people [from their sins]" (Matt. i. 21, ii. 6), and those whom he has healed "glorify the God of Israel" (Matt. xv. 31). Jego imię Jezusa (Jozuego), interpretowany jest "ten, kto się zbawi swój lud [z ich grzechów]" (Matt. I. 21, II. 6), i tych, których on uzdrowiony "wychwala Boga Izraela" (Matt . XV. 31).

On the other hand, he is declared to be the hope of "the Gentiles" (Matt. xii. 21; comp. "Savior of the world" of John iv. 42), and he becomes the exponent of the Pauline ideas that the old must give way to the new (Mark ii. 21-22; Luke v. 36-38; comp. 39); that the gospel should "be preached unto all nations" (Mark xiii. 10; Matt. xxiv. 14); nay, more-that the Kingdom of God be taken away from the Jews and given to another nation (Matt. viii. 11-12; xxi. 43). Z drugiej strony, ma on być zgłoszone do nadziei "pogan" (Matt. XII. 21; comp. "Zbawiciela świata" Jana IV. 42), a on staje się wykładnik z Pauline pomysły, że stare musi ustąpić nowym (Mark II. 21-22; Luke v. 36-38; komp. 39); Ewangelii, że powinien "być głoszona aż wszystkie narody" (Mark XIII. 10; Matt. XXIV. 14) ; Owszem, bardziej, że Królestwo Boże należy podjąć od Żydów i podana do innego narodu (Matt. VIII. 11-12; XXI. 43).

Unhistorical Character of the Gospels. Unhistorical charakter Ewangelii.

As a matter of fact, the discrepancies in the records extend over all parts of the Four Gospels and invalidate the claim of historicity advanced for Mark or for any other of the gospels. W rzeczywistości, rozbieżności w zapisach rozciągają się na wszystkie części Cztery Ewangelie i unieważnić roszczenie o historyczność dla zaawansowanych Znak lub w jakimkolwiek innym z ewangelii. For instance, it is very singular that the only possible date for the crucifixion is found in the late fourth gospel (John xviii. 28), according to which it took place on Friday, the eve of Passover, and not on Passover, as Mark xiv. Na przykład, jest bardzo pojedynczej, że jedynym możliwym terminie do ukrzyżowania znajduje się pod koniec czwartej Ewangelii (Jana XVIII. 28), zgodnie z którym miało miejsce w piątek, w wigilię Paschy, a nie w dniu Paschy, jak Mark XIV. 12, Matt. 12, Matt. xxvi. XXVI. 17, and Luke xxii. 17, i Łukasza XXII. 7 have it. 7 mają go. True, a trace of the correct date has been discovered in Mark xiv. Prawda, śladem poprawną datę został odkryty w Mark XIV. 1 (see Wellhausen on the passage); but then the Last Supper can no longer be the paschal feast, as John xiii. 1 (patrz Wellhausen na przejazd), a następnie Ostatniej Wieczerzy nie może być dłużej paschalnej uczty, jako Jan XIII. 2 has no reference at all to it. 2 nie zawiera odniesienia do niej w ogóle. So Jesus is reported to have defended his claim to the Messiahship by proving (from Ps. cx. 1) that the Messiah need not be a son of David (Mark xii. 35-37), while the all-knowing demons of the possessed call him "Jesus, son of David" (Mark x. 47). Tak więc Jezus jest zgłaszane do bronił jego roszczenia do Messiahship przez udowodnienie (z Ps. Cx. 1), że Mesjasz nie musi być synem Dawida (Mark XII. 35-37), podczas gdy wszystkie demony wiedząc o posiadanych go "Jezusie, synu Dawida" (Mark X. 47). Here, too, John's gospel is more consistent. Tutaj też, Janowej Ewangelii jest bardziej spójna. It knows nothing of the Davidic descent of Jesus; on the contrary, his legitimacy of birth is disputed (John viii. 48), while stress is laid upon the view that Jesus is the son of God. Wie nic o Davidic zejście Jezusa, a wręcz przeciwnie, jego prawomocności urodzenia jest sporny (Jana VIII. 48), a nacisk kładzie się na pogląd, że Jezus jest Synem Bożym. The genealogies in Matthew (i. 1-17) and Luke (iii. 23-28), while conflicting with each other, are late attempts at establishing his Davidic descent, actually disproving the claim of his supernatural origin (Matt. i. 18; Luke ii. 5). W rodowodów w Matthew (i. 1-17) i Łukasza (III. 23-28), natomiast sprzeczne ze sobą, są późno próby ustanowienia Davidic jego pochodzenie, faktycznie podważania roszczenia jego nadprzyrodzonego pochodzenia (Matt. I. 18 ; Łukasza II. 5). The claim that Jesus was "Christ the son of God" all the gospels endeavor to establish. Twierdzenie, że Jezus był "Chrystusa, syna Bożego" Ewangelie wszystkie wysiłki na rzecz ustanowienia.

Most incompatible with the Jewish mode of thinking and speaking is the story, in Matt. Większość niezgodne z żydowskim sposobem myślenia i mowy jest opowieść, w Matt. i. 18-23 (with which Luke i. 27, 34, ii. 5, and iii. 23 were afterward harmonized), of his conception by the virgin from the Holy Ghost ("Ruaḥ" = "Spirit," being feminine both in Hebrew and Aramaic). 18-23 (z których Łukasza I. 27, 34, ii. 5, oraz iii. 23 było potem zharmonizowanych), jego poczęcia przez dziewicę z Ducha Świętego ( "Ruaḥ" = "Ducha", jest kobiece, zarówno w języku hebrajskim i aramejski). The older view was that Jesus became the son of God through the descent of the Holy Ghost at the moment of his rebirth by baptism, when the heavenly "bat ḳol" spoke to him, "Thou art my son, this day have I begotten thee" (Acts xiii. 33; comp. Mark i. 11; Luke iii. 22; see Justin, "Dialogus cum Tryphone," §§ 88, 103), and the Holy Ghost lifted him to the "ḥayyot" of the heavenly throne, even above the angels (comp. Mark i. 13; Matt. iv. 11). Starszych pogląd, że Jezus stał się synem Boga poprzez zejście z Ducha Świętego w chwili jego odrodzenie przez chrzest, gdy niebiański "bat kol" mówił do niego: "Tyś jest mój syn, dziś ja tobie zrodzony "(Dz XIII. 33; komp. Mark I. 11; Łukasza III. 22; patrz Justin," Dialogus cum Tryphone ", § 88, 103), i Ducha Świętego podniósł go do" ḥayyot "z niebieskiego tronu , Nawet powyżej aniołów (Comp. Mark I. 13; Matt. IV. 11).

Mythical as is this story at the beginning of Mark, it is but the reflex of the older tale of his transfiguration, representing him as having been lifted to a high mountain, where he was enveloped in a cloud, together with Moses and Elijah (comp. Targ. Yer. to Ex. xii. 42), while the heavenly voice said, "This is my beloved son" (Mark ix. 2-9, and parallels). Mityczny, jak jest to opowieść na początku Mark, ale jest to odruch w starszych opowieść o jego przeobrażenie, reprezentujących go za zniesione na wysokiej górze, gdzie był umieszczony w kopercie w chmury, wraz z Mojżeszem i Eliaszem (comp . Targu. Yer. Ex. XII. 42), podczas gdy niebiański głosem powiedział: "To jest mój Syn umiłowany" (Mark IX. 2-9 i równoleżników). Probably this was originally applied to the "resurrection" (comp. Acts i. 9-10; Wellhausen on Mark ix. 2-9). Prawdopodobnie było to pierwotnie stosowana do "zmartwychwstania" (Dz Comp. i. 9-10; Wellhausen na Mark IX. 2-9). Not the living but the departed Jesus became the son of God. Nie życia, ale odszedł Jezus stał się Synem Bożym. As such, he was first seen by Peter and the other apostles in Galilee, six days after his death (Mark xvi. 7; comp. ib. ix. 2 and John xxi. 1-29, which is the continuation of Mark xvi. 8). Jako taki, był pierwszym postrzegany przez Piotra i pozostałych Apostołów w Galilei, sześć dni po jego śmierci (Mark XVI. 7; komp. IB. IX. 2 i Jana XXI. 1-29, która jest kontynuacją Mark XVI. 8). The story of Peter having recognized him as "Christ, the Son of the living God" (Matt. xvi. 16; Mark viii. 29; Luke ix. 20), is accordingly as mythical as is the beginning of the story, according to which he had foretold to his disciples his crucifixion and his resurrection on the third day in fulfilment of the Scripture (comp. Hosea vi. 1-2)-a story discredited by the very attitude of these disciples (Mark xvi. 8; Luke xxiv. 21; John xx. 9). Historia Piotra posiadające uznane go jako "Chrystus, Syn Boga żywego" (Matt. XVI. 16; Mark VIII. 29; Luke IX. 20), jest odpowiednio jako mityczny jak to jest początek tej historii, zgodnie z który miał zapowiedział swoim uczniom jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie trzeciego dnia w związku z Pisma Świętego (Comp. Ozeasza VI. 1-2)-historia dyskredytacji przez bardzo postawa tych uczniów (Mark XVI. 8; Luke XXIV . 21; John xx. 9).

It is superfluous to say that the story of the feeding of the five thousand (Mark vi. 30-46; recorded also in John vi. 1-15) is legendary, as well as its counterpart, the story of the feeding of the four thousand recorded in Mark viii. Jest to zbyteczne, aby powiedzieć, że historia karmienia pięciu tysięcy (Mark VI. 30-46, zapisywane także John vi. 1-15) jest legendarne, jak również jego, historię karmienia czterech tysięcy zarejestrowanych w Mark VIII. 1-9. So is the story of Jesus' apparition on the water (Mark vi. 47-56; Matt. xiv. 24-36; John vi. 16-21)-probably originally a Galilean fishermen's tale referring to the time after the death of Jesus-given a different version in Mark iv. Więc jest historia Jezusa objawienie na wodzie (Mark VI. 47-56; Matt. XIV. 24-36; Jana VI. 16-21)-prawdopodobnie pierwotnie Galilejczykiem rybaków ostrzegawcze odnoszące się do czasu po śmierci Jezusa -podany w innej wersji Mark IV. 35-41, and parallels. 35-41, i równoleżników. The stories of the centurion's servant (Luke vii. 1-10), of the nobleman's son (John iv. 46-50), and of the raising of Jairus' daughter (Mark v. 21-43) have many features showing their common origin in tradition (see Wellhausen, "Das Evangelium Mattheus," 1904, p. 36); but while the last-mentionedhas preserved its Judæo-Christian character, the other two are anti-Jewish in conception. Historie z jego sługi setnika (Łk VII. 1-10), szlachcic z synem (Jan IV. 46-50), a także podnoszenie Jairus "córka (Mark v. 21-43) mają wiele cech wspólnych pokazano pochodzenia w tradycji (patrz Wellhausen, "Das Evangelium Mattheus", 1904, str. 36), ale podczas ostatniej mentionedhas zachowane jej judeo-chrześcijańskiego charakteru, dwie pozostałe antyżydowskich w pomysłowości. The story of the anointment of Jesus in the house of Simon the leper (Mark xiv. 3-9; Matt. xxvi. 6-13; recorded also in John xii. 3) is identical with the one told of the sinner (Magdalene?) in the house of Simon the Pharisee (Luke vii. 36-50), the name = "Simon the Essene" having been misread = "the leper" (as Chajes, "Markus-Studien," p. 74, suggests). Opowieść o anointment Jezusa w domu Szymona trędowatego (Mark XIV. 3-9; Matt. Xxvi. 6-13; odnotowanych w Johna również XII. 3) jest identyczny z jednej z grzesznikiem powiedział (Magdaleny? ), W domu Szymona faryzeusza (Łk VII. 36-50), nazwa = "Szymon Essene" po misread = "Trędowatego" (jak Chajes, "Markus-Studien", s. 74, sugeruje).

Altogether, the story of Jesus was built up upon Bible passages, which Mark, who writes for non-Jewish readers, omits in most cases, just as he omits the debate with Satan. W sumie, historia Jezusa została zbudowana na fragmenty Biblii, które Marka, który pisze dla nie-żydowskich czytelników, pomija w większości przypadków, podobnie jak on pomija debaty z Szatanem. Only in i. Tylko w i. 2, xiv. 2, xiv. 27, 49, xv. 27, 49, xv. 28 does he refer to the Scripture, while in i. 28 On nie odnoszą się do Pisma Świętego, podczas gdy w i. 11 and ix. 11 i IX. 7 reference to Ps. 7 odniesienie do Ps. ii. 7, and in viii. 7, aw VIII. 31 reference to Hosea vi. 31 odniesienie do Ozeasza VI. 1-2, are indirectly made. 1-2, są dokonywane pośrednio. In Matthew the statement "This is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord" is repeated in various forms (i. 22; ii. 5, 15, 17, 23; iii. 3; iv. 14; viii. 17; xii. 17; xiii. 14, 35; xxi. 4; xxii. 31; xxvi. 54, 56; xxvii. 9, 35); also in the latter but much older part of John (xii. 38; xiii. 18; xv. 25; xvii. 12; xviii. 9, 32; xix. 24, 36), as well as in Luke (i. 20; iv. 21; xx. 37; xxi. 22). Mateusza w zestawieniu "to nadejdzie, że to może być spełnione, który został wypowiedziane przez Pana" powtarza się w różnych formach (I. 22; ii. 5, 15, 17, 23; iii. 3; iv. 14 ; VIII. 17; XII. 17; XIII. 14, 35; XXI. 4; XXII. 31; XXVI. 54, 56; XXVII. 9, 35); również w tym ostatnim, ale wiele starszych części John (XII. 38 ; XIII. 18, xv. 25; XVII. 12; XVIII. 9, 32; XIX. 24, 36), jak również w Luke (I. 20; iv. 21; xx. 37; XXI. 22). In most cases the Messianic, or alleged Messianic, passages suggested the story, rather than the story suggesting the passages. W większości przypadków mesjanistyczny, lub domniemanych mesjanistyczny, fragmenty zasugerowała historię, a nie historia sugerując, że fragmenty.

The Sayings of Jesus. W słowach Jezusa.

The sayings of Jesus were collected and grouped together by several writers before they were embodied in the first and third gospels; and they were circulated in many forms afterward as "Logia" ("Oracular Sayings of Christ"). W słowach Jezusa zostały zebrane i pogrupowane w kilku pisarzy, zanim zostały one zawarte w pierwszej i trzeciej ewangelii, a zostały one rozesłane w wielu formach potem jako "Logia" ( "proroczy słowa Chrystusa"). This accounts for the repetition and dislocation of many of them. Ta rachunkowych do powtórzenia i dyslokacji wielu z nich. As they were handed down originally in the Aramaic language, traces of which are still preserved in Mark (iii. 17; v. 41; vii. 34; xv. 34), they were often misread; as, for instance, in Luke iv. Jak zostały one wydane pierwotnie na język aramejski, ślady, które nadal są zachowane w Mark (III. 17; Łk 41, vii. 34; xv. 34), były one często misread, jak, na przykład, w Łukasza IV . 26: "armalita" (widow) for "aramaita" (heathen; see Wellhausen, "Das Evangelium Lucæ," 1904, p. 10); or Matt. 26: "armalita" (wdowa) dla "aramaita" (pogańskie; patrz Wellhausen, "Das Lucae Evangelium", 1904, str. 10); lub Matt. vii. VII. 6: "ḳudsha" (holy thing) for "ḳodosha" (ring, parallel to pearls); or Matt. 6: "ḳudsha" (rzeczy święte) dla "ḳodosha" (ring, równolegle do pereł); lub Matt. viii. VIII. 22, where the original reading was "Sheboḳ li-bene mata de-yikberun yat metehon" (= "Let the men of the town bury their dead"; see Credner, "Einleitung ins Neue Testament," 1836, i. 75). 22 z pierwotnego czytaniu, gdzie była "Sheboḳ Li-bene Mata de-yikberun Yat metehon" (= "Niech ludzie z miasta grzebanie ich umarłych"; patrz Credner, "Einleitung in Neue Testament", 1836, i. 75).

Misunderstood Passages. Przejścia niezrozumiany.

Often the "Logia" were misunderstood by the translator, as in the case of the expressions "'ayin ṭob" and "'ayin ra'" (= "a good [friendly], unbegrudging eye" and "a malevolent, begrudging eye" (Matt. vi. 22-23; Luke xi. 34-36). Similarly, the fourfold meaning of "barnasha" ("son of man," "man," "I," and "the Messiah") was misunderstood by the first three evangelists (see Man, Son of). So with the words (Luke xvii. 20-21), "The kingdom of God cometh not by calculation" (comp. the rabbinical "cursed be the calculators of the end" ["meḥashbe ḳiẓẓim"], Sanh. 97b), "but suddenly, imperceptibly it is with you" (comp. "The Messiah comes when the thought of him is absent" ["be-ḥesseaḥ ha-da'at"], Sanh. 97a). The "heathen" of Matt. vi. 7 (comp. Ber. 24b, xviii. 17) seems to be a mistranslation of the term "'amme ha-araẓot" (the ignorant class of men). Często "Logia" były niezrozumiany przez tłumacza, jak w przypadku wyrażenia "ayin TOB" i "ayin ra" (= "dobry [friendly], unbegrudging oko" oraz "wrogimi, begrudging oko" (Vi Matt.. 22-23; Luke XI. 34-36). Podobnie, czterokrotny rozumieniu "barnasha" ( "Syn Człowieczy", "człowiek", "I" i "Mesjasz") został niezrozumiany przez pierwszych trzech ewangelistów (patrz: Człowiek, Syn). Więc z wyrazów (Luke XVII. 20-21), "Królestwo Boże nie przyjdzie przez obliczenie" (Comp. Rabinackiej "Niech będzie przeklęty kalkulatory do końca" [ "meḥashbe ḳiẓẓim"], Sanh. 97b), ale nagle, niepostrzeżenie jest z Tobą "(Comp." Mesjasz przychodzi, kiedy myśli o nim jest nieobecny "[" być ḥesseaḥ-ha-da'at "], Sanh . 97a). W "pogańskich" z Matt. VI. 7 (Comp. Ber. 24b, xviii. 17) wydaje się być błędnego tłumaczenia terminu "amme ha-araẓot" (nieswiadomych klasy mężczyzn).

Misunderstanding of the term "be-ḥad le-shabba tinyana" (on the first of the second week after Passover), preserved only in Luke vi. 1, caused the confusion of the law concerning the new produce of the year (Lev. xxiii. 11-14) with the Sabbath law (see Jew. Encyc. vii. 168, sv Jesus). Nieporozumienie z terminem "miało być-le-shabba tinyana" (pierwszego dnia drugiego tygodnia po Pascha), zachowały się jedynie w Luke VI. 1, spowodował zamieszanie w prawie dotyczące nowych produkcji tego roku (Lev. XXIII . 11-14) z prawa szabatu (por. Żyd. Encyc. VII. 168, sv Jezusa). In the one case Jesus, referring to David, defended his disciples, who in their hunger plucked the new corn in the field and ate it without waiting for the offering upon the altar; in the other case he himself disregarded the Sabbath law in view of the "pikkuaḥ nefesh" (peril of life), a case in which the Rabbis admitted the suspension of the law, upon the principle, "The Sabbath is given over to you ["the son of man"], and not you to the Sabbath" (see Mek., Wayaḳhel, 1; Chwolson, "Das Letzte Passahmahl," 1892, pp. 59-67, 91-92). W jednym przypadku Jezusa, odwołując się do Dawida, bronił swoich uczniów, którzy w ich głód oskubane nowe zboże na polu i zjadł go, nie czekając na ofiarę na ołtarzu, w innym przypadku sam Sabat brane pod uwagę w świetle prawa w "pikkuaḥ nefesh" (niebezpieczeństwo życia), w przypadku których Rabinów dopuszczone do zawieszenia prawa, na zasadzie, "Sabat jest przeznaczona pod ci [" Syn Człowieczy "], a nie masz do Szabatu "(por. Mekaniske., Wayaḳhel, 1; Chwolson," Das Letzte Passahmahl ", 1892, pp. 59-67, 91-92).

Many of the sayings attributed to Jesus have been literally taken over from the Didache; others were Pharisaic teachings well known in the rabbinical schools, as has been shown by Lightfoot ("Horæ Hebraicæ et Talmudicæ," 1684), Shöttgen ("Horæ Hebraicæ et Talmudicæ," 1737), Nork ("Rabbinische Quellen und Parallelen zu Neutestamentlichen Schriften," 1839), Zipser ("The Sermon on the Mount," 1852), Wünsche ("Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien," 1878), and others. Wiele z tych słowach Jezusa nadana została dosłownie przejęła od Didaché; nauczania Pharisaic inne były dobrze znane w szkołach rabinicznych, tak jak zostało to udowodnione przez Lightfoot ( "Horæ Hebraicæ et Talmudicæ", 1684), Shöttgen ( "Horæ Hebraicæ et Talmudicæ ", 1737), Nork (" Rabbinische Quellen und Parallelen zu Neutestamentlichen Schriften ", 1839), Zipser (" Kazanie na Górze ", 1852), Wünsche (" Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien ", 1878), i inne . It has been pointed out by Schreiner ("Die Jüngsten Urtheile über das Judenthum," 1902, pp. 27-29) that while Jesus' sayings are simply assertions without support of Scripture, the Rabbis show that they were derived from Scripture and thereby establish their claim to priority. Zostało ono przez zaznaczył Schreiner ( "Die Jüngsten Urtheile über das Judenthum", 1902, pp. 27-29), podczas gdy Jezus, że "słowa są po prostu twierdzeń bez wsparcia Pisma Świętego, rabinów pokazują, że zostały one uzyskane z Pisma Świętego, a tym samym ustanowienie swoje zastrzeżenia pierwszeństwa. Thus, the injunction to pray for the offender (Matt. v. 44) is derived (Tos. B. Ḳ. ix. 29) from the example of Abraham and Job (Gen. xx. 17; Job xlii. 8, 10); the idea of heavenly treasures (Matt. vi. 20) is derived from Deut. xxxii. W związku z tym nakazem, aby się modlić za przestępstwa (Matt. v. 44) pochodzi (Tos. B. K. IX. 29) z przykładem Abrahama i Hioba (Gen. XX. 17; oferty XLII. 8, 10) ; Pomysł niebieskich skarbów (Matt. VI. 20) pochodzi z Deut. XXXII. 34, in connection with Isa. 34, w związku z Isa. iii. 10 and Ps. 10 i Ps. xxxi. XXXI. 20 (AV 19; Sifre, Deut. 324; comp. Tosef., Peah, iv. 8); the deprecation of lengthy prayers (Matt. vi. 7-8), from Ex. 20 (AV 19; Sifre, Deut. 324; komp. Tosef., Peah, iv. 8), a dezaprobata długich modlitw (Matt. VI. 7-8), z Ex. xv. 21 and Num. 21 i Num. xii. XII. 13 (Mek., Beshallaḥ, 3; Sifre, Num. 105; comp. Ber. 39a). 13 (Mek., Beshallaḥ, 3; Sifre, Num. 105; komp. Ber. 39a). So also with the sentence, "Let your speech be, Yea, yea; Nay, nay" (Matt. v. 37, RV), which is derived from Lev. Więc również z zdanie: "Niech Twój mowy być Tak, tak; Tak, owszem" (Matt. V. 37, RV), który wywodzi się z Lev. xix. XIX. 36 (Sifra, Ḳedoshim, viii. 7; BM 49a; comp. Tos. Soṭah vii. 2; Giṭ. 35a; Num. R. xxii.); and the condemnation of the lustful look (Matt. v. 28), from Deut. xxiii. 36 (kod, Ḳedoshim, VIII. 7; BM 49a; komp. Tos. Soṭah VII. 2; Git. 35a; Num. R. XXII.) Oraz potępienie dla zmysłowy wygląd (Matt. v. 28), z Deut. XXIII. 9 ('Ab. Zarah 20a) and Job xxxi. 9 ( 'Ab. Zarah 20a) i oferty XXXI. (Midr., Yalḳuṭ, to the passage). (Midr., Yalkut, do przejścia).

When in his dispute with the Sadducees concerning resurrection Jesus cites the passage, "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob," to prove that the Patriarchs shall come to life again, because "God is the God of the living, not of the dead," the argument fails to convince the believer in Scripture; but when Gamaliel refers the Sadducees to Deut. Gdy w jego sporze z saduceuszów dotyczące zmartwychwstania Jezusa przytacza przejazd, "Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba", aby udowodnić, że patriarcha wchodzi ponownie do życia, ponieważ "Bóg jest Bogiem żywym, nie z martwych, "argument nie przekona wierzącego w Piśmie, ale Gamaliel, gdy odnosi się do saduceuszów Deut. xi. XI. 21, or Ex. 21, lub wcześniej. vi. VI. 4, ". . . the land which the Lord sware unto your fathers to give them," the argument is logical and convincing: "The dead can not receive, but they shall live again to receive the land" (Sanh. 90b). 4 "... Ziemi, którą Pan sware waszym przodkom, aby dać im" argument jest logiczne i przekonujące: "Martwy nie może odbierać, ale żyć będzie ponownie pojawić się ziemi" (Sanh. 90b). The originality, then, is with the Rabbis. Oryginalność, a następnie jest z rabinów. In like manner the beautiful story of the widow's two mites (Mark xii. 42-44) betrays its midrashic origin in the words, "she has given all her living," which are an allusion to the Biblical phrase "we-nefesh ki taḳrib" (Lev. ii. 1), interpreted in Lev. W podobny sposób piękna historia wdowy dwóch roztoczy (Mark XII. 42-44) zdradza jego pochodzenie midrashic w słowach: "Ona dała wszystkich jej życia", które stanowią aluzja do biblijnej frazy "my-nefesh ki taḳrib "(Ii Lev.. 1), interpretowany w Lev. R. iii. R. III. as signifying,"The gift of the poor who includes his or her very life in the gift counts for more before God than the hecatombs of Agrippa the king." jako wyraźna, "Dar ubogich, który obejmuje swoim życiu w bardzo liczy na prezent więcej niż przed Bogiem hecatombs z Agrippa króla". So the strange words of Jesus in regard to the adulteress: "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her" (John viii. 7), are possibly merely an echo of the rabbinical saying, "Only when the husband is without sin will the ordeal of the wife suspected of adultery prove effective" (Sifre, Num. 21, based upon Num. v. 31). Tak dziwne słowa Jezusa w odniesieniu do cudzołożną: "Kto jest bez grzechu między wami, niech pierwszy oddanych na nią kamień" (Jan VIII. 7), ewentualnie są tylko echem z rabinicznych mówiąc: "Jedynie w przypadku, gdy mąż jest bez grzechu będzie przejście na cudzołóstwo z żoną podejrzenia okażą się skuteczne "(Sifre, Num. 21, w oparciu o Num. v. 31). Expressions such as "If thy right eye offend thee, pluck it out," and "if thy right hand offend thee, cut it off" (Matt. v. 29-30), are explained by similar rabbinical utterances (Niddah 13b). Takie wyrażenia jak: "Jeśli twoje oko prawo obrazić ciebie, to oskubać", a "jeśli prawa twoja ręka obrazić cię, odetnij ją" (Matt. v. 29-30), zostały wyjaśnione przez rabinicznych podobne wypowiedzi (Niddah 13b). For other instances of New Testament sayings derived from Scripture see Jew. Dla innych przypadków Nowego Testamentu słowa pochodzą z Pisma zobaczyć Żyd. Encyc. iv. 588-592, sv 588-592, sv

Didascalia.

The "sayings" attributed to Jesus may be divided, according to form and contents, into (1) Ethical Teachings, (2) Parables, (3) Apocalyptic (Messianic) Utterances, (4) Essene Polemics. W "mów" przypisane do Jezusa może być podzielony, w zależności od formy i treści, do (1) etyczne nauki, (2) przypowieściach, (3) Apocalyptic (mesjanistyczny) wypowiedzi, (4) Essene polemiki.

The "Sayings." W "mów".

1. Ethical Teachings: These were grouped together in the Sermon on the Mount as if to form the program of the new dispensation (Matt. v. 1-vii. 27; in less elaborate form in Luke vi. 20-49), but are partly found, in varying order, elsewhere (Mark ix. 43-47, x. 11, xi. 25; Matt. xviii. 8-9; Luke xi. 2-4, 9-13, 34-36; xii. 22-31, 33-34). . 1. etyczne nauki: te zostały zgrupowane w Kazaniu na Górze, jak gdyby w celu utworzenia nowego programu dyspensy (Matt. v. 1-VII. 27; w mniej opracować w formie Łukasza VI. 20-49), ale Znaleziono częściowo, w różnym porządku, gdzie indziej (Mark IX. 43-47, X. 11, xi. 25; Matt. xviii. 8-9; Luke XI. 2-4, 9-13, 34-36; XII. 22-31, 33-34). The main characteristic of these teachings is not, as Matthew puts it, antagonism to the Law, but what the Rabbis term "li-fenim mi-shurat ha-din"-"a withdrawing within the line of the Law" (B. Ḳ. 101a) as behooves the esoteric circle of the pious; in other words, their main ethical characteristic is Hasidean (comp. B. Ḳ. 30a; BM 83a, with reference to Prov. ii. 20; see Essenes). Główną cechą tych nauk nie jest, jak to ujął Matthew, antagonizm do ustawy, ale co rabinów termin "li-fenim mi shurat-ha-din" - "występującego w linii tej ustawy" (B. K . 101a), jak behooves w ezoterycznych w kręgu pobożnych; innymi słowy, ich główną cechą jest etyczne Hasidean (Comp. B. K. 30a; BM 83a, w odniesieniu do Prov. Ii. 20; patrz Essenes). Hasidean views similar to those contained in Matt. Hasidean poglądy podobne do tych zawartych w Matt. vi. VI. 25-34 are voiced also (Ḳid. iv. 14; Tos. Ḳid. v. 15; Mek., Beshallaḥ, Wayissa'u, 2-4). 25-34 wyrażone są także (iv Ḳid.. 14; Tos. Kid. V. 15; Mekaniske., Beshallaḥ, Wayissa'u, 2-4).

2. Parables: The parables follow the rabbinical "meshalim," illustrative of some ethical truth, either in the form of similitudes, like the rabbinical "Mashal le-mah ha-dabar domeh" ("A similitude: To what may this be likened? To a man," etc.; see Levy, "Neuhebr. Wörterb."; Parables), or in the form of a longer narrative. . 2. przypowieściach: W przypowieści następujące rabinicznych "meshalim", ilustruje niektóre prawdy etycznej, albo w postaci podobnych, jak rabinicznych "Maszal le-mah dabar domeh-ha" ( "A podobienstwo: Do tego co może być porównane ? Aby człowiek ", itp.; patrz Levy," Neuhebr. Wörterb. "; Przypowieściach), lub w formie dłuższego narracji. The former kind is found in Mark iii. Byłego rodzaju znajduje się w Mark III. 23, iv. 23, iv. 1-9 (the parable of the sower), 26-32, and xii. 1-9 (w przypowieści o siewcy), 26-32, i XII. 1-12; the latter is especially developed in Luke xv.-xvi. 1-12; ta ostatnia jest szczególnie rozwinięte w Luke XV.-XVI. and xix. i XIX. 11-28 (the parables of the lost sheep, the lost piece of silver, the prodigal son, the unrighteous steward, and the ten talents), and in Matt. 11-28 (w przypowieści o zagubionych owiec, które poginęły srebrną monetę, marnotrawnego syna, niesprawiedliwi steward, i dziesięciu talentów), aw Matt. xxv. XXV. 1-30 (the parables of the wise and foolish virgins, and of the unprofitable servant). 1-30 (w przypowieści o mądrych i głupich dziewic, a także nierentownych pracownika). Some of these parables have their parallels among the sayings of first-century rabbis, and it may, therefore, justly be claimed that they originated among these. Niektóre z tych przypowieści ich paralele między słowa pierwszego wieku rabinów, a może dlatego, słusznie twierdził, że być one pochodziły spośród tych. Compare, for instance, the parable of the wise and foolish guests of the king told by R. Johanan b. Porównaj, na przykład w przypowieści o mądrych i głupich gości król powiedział R. Jochanana b. Zakkai with reference to the Messianic banquet, in commenting upon Isa. Zakkai z odniesieniem do mesjanistyczny bankiet, w komentując na ISA. lxv. LXIII. 13 and Eccl. 13 i Eccl. ix. IX. 8 (Shab. 153a). 8 (Shab. 153a). The simple meaning of these parables, however, was lost later on, and they were taken to be allegories and mysteries, especially when they alluded to the Messianic expectations, about which it was not safe to speak in public, as they assumed the end of the kingdom of Satan (Rome; comp. Mark iv. 11, 34; Matt. xiii. 1-52, especially 35 and 39). Proste rozumieniu tych przypowieści, jednak później zostało utracone, a zostały one podjęte, aby być allegories i tajemnice, zwłaszcza gdy alluded do mesjanistyczny oczekiwania, o których nie było bezpiecznie mówić publicznie, gdyż zakłada końca królestwo Szatana (Rzym, komp. Mark IV. 11, 34, Matt. XIII. 1-52, w szczególności 35 i 39). Thus "the parable of the fig-tree" (Mark xiii. 28; see Wellhausen, who is at a loss to explain it) is actually a "symbol" of the Messianic advent, according to the Midrash (Cant. R. ii. 13), but was no longer understood by the evangelists, either as an allegory or as a sign of Messianic success or failure, in the story of the blasted fig-tree (Mark xi. 13-14, 20-23). Tak więc "w przypowieści o drzewo figowe" (Mark XIII. 28; patrz Wellhausen, który jest na straty wytłumaczyć) jest w rzeczywistości "symbol" z nadejściem mesjanistyczny, zgodnie z Midrasz (Cant. R. II. 13), ale nie był już zrozumiane przez ewangelistów, albo jako alegoria lub jako znak mesjanistyczny sukcesu lub niepowodzenia, w opowieści o podmuchem wiatru drzewo figowe (Mark XI. 13-14, 20-23).

3. Apocalyptic (Messianic) Utterances: For the most part, these are taken over from Jewish apocalypses and embodied in the gospels as discourses of Jesus (Matt. xxiv.-xxv. 31-45; comp. Midr. Teh. Ps. cxviii. 17; Mark xiii. 7-23; Luke xiii. 24-30, xvii. 22-35, xxi. 7-36). . 3. Apocalyptic (mesjanistyczny) wypowiedzi: W większości przypadków te zostały przejęte z żydowskiej apocalypses i zawarte w ewangelii Jezusa jako dyskursy (Matt. xxiv.-xxv. 31-45; komp. Midr. W. Ps. CXVI . 17; Mark XIII. 7-23; Luke XIII. 24-30, XVII. 22-35, xxi. 7-36).

4. Essene Polemics: These are directed chiefly against (a) Herodian high priests (Mark xi. 27-xii. 27, xiii. 1-2; Luke xi. 47-xii. 8) and are encountered also in rabbinical records (Tos. Men. xiii. 21-22), and against (b) Pharisaic hypocrisy (Matt. xxiii., et al.); the latter also have their parallels in rabbinical writings (Ab. RN xxxvii.; Soṭah 22; Pesiḳ. R. xxii.: "Thou shalt not utter the name of the Lord in vain; that is, Thou shalt not wear phylacteries and long fringes [ẓiẓit] while at the same time thou art bent upon sin"). . 4. Essene polemika: te są skierowane głównie przeciw (a) Herodian arcykapłanów (Mark XI. 27-XII. 27, XIII. 1-2; Luke XI. 47-XII. 8) i występują również w rabinicznych rekordy (TOS . Mężczyzn. XIII. 21-22), i przeciw (b) Pharisaic hipokryzji (Matt. XXIII., Et al.); Te ostatnie również ich paralele w pismach rabinicznych (ok. RN xxxvii.; Soṭah 22; Pešík. R . Xxii.: "Nie będziesz wypowiem imię Pana na próżno, że to Ty nie będziesz nosić filakterie i długo pograniczu [ẓiẓit] przy jednoczesnym ty psia po grzechu"). See Pharisees. Zobacz faryzeusze.

Matthew: Mateusza:

Characteristics of the Gospels. Charakterystyka Ewangelii.

The gospel of Matthew stands nearest to Jewish life and the Jewish mode of thinking. Ewangelia Mateusza stoi najbliżej żydowskiego życia i żydowskiego sposobu myślenia. It was written for Judæo-Christians and made ample use of an Aramaic original. Został on napisany dla judeo-chrześcijan i obfite korzystanie z aramejski oryginał. This is evidenced by the terms: "kingdom of heaven," found exclusively in Matthew, a translation of the Hebrew "malkut shamayim" (= "kingdom of God"); "your heavenly Father," or, "your Father in the heavens" (v. 16, vi. 14, et al.); "son of David" for "the Messiah" (ix. 27, et al.; comp. the rabbinical "ben David"); "the holy city" (iv. 5, xxvii. 53) and "the city of the great King" (v. 35) for "Jeru salem"; "God of Israel" (xv. 31); the oft-repeated phrase "that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet"; the retention of Judæo-Christian conceptions (v. 17, x. 6, xv. 24); the genealogy of Jesus, based upon specific haggadic views concerning Tamar, Ruth, and Bath-sheba, so drawn as to make the assumption of his Messianic character plausible (i. 1-16); and the assignment of the twelve seats of judgment on the Judgment Day to the Twelve Apostles in representation of the twelve tribes of Israel (xix. 28; Luke xxii. 30). Dowodem tego jest kategoriach: "królestwo niebieskie", znaleźć wyłącznie w Mateusza, tłumaczenie na hebrajski "malkut shamayim" (= "królestwo Boże"), "Ojciec wasz niebieski", lub "Ojciec wasz w niebie "(Łk 16, VI. 14, et al.);" Synem Dawida "za" Mesjasz "(IX. 27, et al.; Komp. Rabinackiej" ben Dawida ");" świętego miasta "( iv. 5, XXVII. 53) i "miastem wielkiego Króla" (Łk 35) dla "Jeru Salem", "Bóg Izraela" (XV. 31); na często powtarzające się wyrazy ", że mogą być spełnione , Które zostało wypowiedziane przez Pana poprzez proroka "; zatrzymywania judeo-chrześcijańskiej koncepcji (Łk 17, x 6, xv. 24); w genealogii Jezusa, w oparciu o opinie dotyczące konkretnych haggadic Tamar, Ruth, a Bath -Szeby, tak, aby wyciągnąć założeniu jego mesjanistyczny charakter wiarygodny (i. 1-16); oraz cesja z dwunastu miejsc w wyroku w sprawie Judgment Day do Dwunastu Apostołów w reprezentacji dwanaście pokoleń Izraela (xix . 28; Luke XXII. 30). It has embodied Jewish apocalyptic material, in ch. Ma żydowskie apokaliptyczny materiałów zawartych w rozdz. xxiv.-xxv., more extensively than have the other gospels; and in the Sermon on the Mount (v.-vii.) it shows a certain familiarity with rabbinical phraseology. xxiv.-xxv., szerzej, niż mają inne Ewangelie, w Kazaniu na Górze (Łk-VII.) wykazuje pewne znajomość frazeologii rabinicznych.

On the other hand, it manifests a spirit of intense hostility to the Jews in the crucifixion story, to a greater degree than do the other gospels (xxvii. 25). Z drugiej strony, manifesty duchu intensywnej wrogości do Żydów w historię ukrzyżowania, w większym stopniu niż inne Ewangelie (xxvii. 25). In fact, its late composition is shown by its artificial systematization of the whole story of Jesus: There are seven beatitudes in v. 3-10 (verse 5 is a quotation), and accordingly seven "woes" in xxiii. W rzeczywistości, jego skład jest późno pokazuje swoje sztuczne systematization z całą historię Jezusa: Istnieje siedem błogosławieństw w v. 3-10 (werset 5 jest cytat), a zatem siedem "woes" w XXIII. 13-32 (Luke vi. 21-26 has five beatitudes and four "woes"); seven parables in xiii. 13-32 (Luke VI. 21-26 błogosławieństw ma pięć i cztery "woes") siedem przypowieści w XIII. 1-52 (comp. the four in Mark iv. 1-34), and the twice-seven generations for each of the three periods of the genealogy of Jesus (i. 1-17). 1-52 (Comp. w czterech Mark IV. 1-34), a dwa razy siedem pokoleń, dla każdego z trzech okresów w genealogii Jezusa (i. 1-17). All the miraculous cures narratedin Mark are enlarged upon both as to the number of the persons cured and as to their incidents, so as to adjust them to the Messianic claim (xi. 5; comp. Luke vii. 22; Isa. xxxv. 5; Pesiḳ. R. 42). Wszystkich cudownych uzdrowień narratedin Mark są po obu rozszerzonej w stosunku do liczby osób w celu rurowo i ich incydentów, tak aby dostosować je do mesjanistyczny roszczenia (XI. 5; komp. Luke VII. 22; Isa. XXXV. 5 ; Pešík. R. 42). Somewhat artificial, and in contrast to such genuine legends as those in Luke, are the birth-stories in ch. Nieco sztuczny, w przeciwieństwie do prawdziwych legend takich jak te w Luke, są narodziny-historie w rozdz. ii., woven together from Num. ii. bęben wraz z Num. xxiv. XXIV. 17 (referred to the Messiah), Micah v. 17 (o których mowa Mesjasza), Mika v. 1, Isa. 1, Isa. lx. 6, and from Moses' childhood story, to which that of Jesus formed a parallel, just as the Law of Mount Sinai was paralleled in the Sermon on the Mount. 6, i Mojżesz z "historia dzieciństwa, do którego Jezus utworzyło równolegle, podobnie jak prawie górze Synaj była równolegle w Kazaniu na Górze.

Significant is the reference to the established (Judæo-Christian) Church under Peter (xvi. 18; comp. "Petra" ["the rock"] Abraham as foundation of the world [Yalḳ. i. 243; Levy, lc, sv ]), to the secession of which from the Jewish state the story of Peter and the fish seems to allude (xvii. 24-27). Znaczące jest odniesienie do siedziby (judeo-chrześcijańskich) w ramach Kościoła Peter (XVI. 18; comp. "Petra" [ "skale"] Abrahama jako fundament świata [Yalḳ. I. 243; Levy, dz. cyt., sv] ), Do którego secesyjny z państwa żydowskiego historia Piotra i ryby wydaje się allude (XVII. 24-27). On the other hand, the Trinitarian formula (xxviii. 19) and the way the Jews are spoken of (xxviii. 15; so throughout John) betray a very late final composition. Z drugiej strony, trynitarnej formuły (xxviii. 19) oraz sposób Żydzi są wypowiedziane z (xxviii. 15; tak cały John) zdradzi bardzo późno ostatecznym składzie. But there are other late additions (v. 10, 11, 14; x. 16-39). Ale istnieją inne dodatki późno (Łk 10, 11, 14; x. 16-39).

Mark:

The gospel of Mark is written in the Pauline spirit, for pagans. Being, however, the oldest attempt at presenting the story of Jesus in full, it shows greater simplicity and better historical and geographical knowledge than the rest. Ewangelia Marka jest napisane w duchu Pauline, do pogan. Będąc jednak, że najstarsze próby przedstawienia historia Jezusa w całości, nie wykazuje większej prostoty i lepiej historyczne i geograficzne wiedzy niż reszta. It intentionally omits the term "the Law" ("Nomos"; comp. xii. 28 with Matt. xxii. 36), although it preserves the "Shema'" omitted in Matthew; it omits also Biblical quotations, only a few of which have been allowed to remain (i. 1, iv. 12, ix. 48), and expressions offensive to pagans. Characteristic is the addition of the words "a house of prayer for all the nations" (xi. 17; comp. Matt. xxi. 13 and Luke xix. 46). Go celowo pomija pojęcie "ustawa" ( "Nomos"; komp. XII. 28 z Matt. Xxii. 36), chociaż zachowuje "Szema" pominięte w Mateusza, pomija ona również biblijnych cytatów, tylko kilka, które zostały dopuszczone do pozostawania (i. 1, IV. 12 IX. 48), a także obraźliwych określeń do pogan. Charakterystyczne jest dodanie słów "domem modlitwy dla wszystkich narodów" (XI. 17; komp. Matt . Xxi. Xix 13 i Łukasza. 46). The Aramaic terms used by Jesus in his exorcisms (v. 41, vii. 34) seem to have been retained purposely. W aramejski terminów używanych przez Jezusa w Jego exorcisms (Łk 41, vii. 34) wydają się celowo zostały zatrzymane.

Luke:

Historical Character. Zabytkowy charakter.

The gospel of Luke is confessedly (i. 1) a compilation from older sources. Ewangelia Łukasza jest confessedly (i. 1) zestawienie ze starszych źródeł. It contains genuine legends about the birth of John the Baptist and of Jesus as they were current in Essene circles. Zawiera prawdziwej legendy o narodzinach John the Baptist i Jezusa, gdyż były one w obecnych kręgach Essene. The whole picture of John the Baptist and of Jesus as bearers of good tidings to the poor (iv. 14; vi. 20, 24-26) has the stamp of greater historical truthfulness. Cały obraz John the Baptist i Jezusa jako nośnikami dobrą nowiną do biednych (IV. 14; vi. 20, 24-26) posiada pieczęć większa historycznej prawdziwości. Here more than in the other gospels is Jesus represented as the friend of sinners (vii. 37-50; xv. 11-32; xviii. 10-14; xix. 1-10; xxiii. 39-43) and of the poor (xvi. 19-31). Especial interest is shown in the women in Jesus' company (viii. 2-3; xxiii. 55; xxiv. 10). Tutaj bardziej niż w innych Ewangeliach Jezus jest reprezentowany jako przyjaciel grzeszników (VII. 37-50; xv. 11-32; XVIII. 10-14; XIX. 1-10; XXIII. 39-43) i ubogich (XVI. 19-31). Especial zainteresowanie wykazano u kobiet w Jezusie "spółka (VIII. 2-3; XXIII. 55; XXIV. 10).

The story of the good Samaritan (x. 25-37), possibly, was told differently in the original version (see Brotherly Love; Jesus of Nazareth). Opowieść o dobrym Samarytaninie (x. 25-37), ewentualnie, była Powiedział inaczej w wersji oryginalnej (patrz: braterska miłość, Jezus z Nazaretu). The compiler of Luke has, however, infused his Pauline spirit into his record (iv. 25-30, vii. 1-10); hence, instead of the twelve, the seventy apostles, for the seventy nations (x. 1; comp. xxiv. 47), and Adam in place of Abraham (iii. 38); though traces of the original Judean spirit are found in passages such as xxii. Sporządzając Luke ma jednak podawać swojego ducha Pauline do jego rekordu (IV. 25-30, vii. 1-10), stąd zamiast dwunastu, siedemdziesięciu apostołów, do siedemdziesięciu narodów (x 1; comp . XXIV. 47), w miejsce Adama i Abrahama (III. 38), choć ślady pierwotnego judejski duch znajdują się w fragmenty, takie jak XXII. 30, where only the twelve tribes of Israel are spoken of as being judged in the future kingdom of Jesus. 30, gdy tylko dwanaście pokoleń Izraela jako wypowiedziane w oceniać w przyszłości królestwa Jezusa. Luke differs from the other synoptic gospels in that it ignores Galilee as the rallying-point of the disciples of Jesus (Mark xvi. 7; Matt. xxviii. 7) and makes Jerusalem the starting-point and center of the new sect (xxiv. 52). Luke różni się od innych Ewangelie synoptyczne w Galilei, że ignoruje jak rajdy punktu uczniów Jezusa (Mark XVI. 7; Matt. XXVIII. 7) i sprawia, że Jerozolima punktem wyjścia i centrum nowej sekty (xxiv. 52).

John:

The gospel of John is the work of a Christian of the second century, who endeavors to construe a history of Jesus upon the basis of a belief in his supernatural existence. Ewangelia Jana jest dziełem chrześcijańskiego z drugiego wieku, którzy usiłują tłumaczyć dosłownie historię Jezusa na drodze wiary w jego istnienie nadprzyrodzonej. To him Jesus is no longer the expected Messiah of the Jews, but a cosmic being (viii. 23, 58), one with God his Father (x. 30; xiv. 10), through whom alone life, salvation, and resurrection are obtained (xiv. 6), while on the other hand the Jews were from the beginning his implacable enemies, with whom he had nothing in common (vii. 1, 13; viii. 41-47, 59; x. 8, 10, 31; et al.). Do niego Jezus nie jest już oczekiwany Mesjasz przed Żydami, ale są kosmiczne (VIII. 23, 58), jeden z Boga Ojca (x. 30; XIV. 10), dzięki któremu życie, zbawienie i zmartwychwstanie są uzyskane (XIV. 6), natomiast z drugiej strony Żydzi byli od początku jego nieubłagany wrogów, z którymi miał nic wspólnego (VII. 1, 13; VIII. 41-47, 59; x 8, 10, 31; et al.). All his discourses reiterate the same idea: God's fatherhood is understood only through the recognition of Jesus as His son (vi. 29, 46; xiv. 2; xv. 8-10, 26; et al.). Wszystkie jego dyskursy powtórzyć ten sam pomysł: Bożego ojcostwa jest rozumiane tylko poprzez uznanie Jezusa jako Jego syn (VI. 29, 46; XIV. 2; xv. 8-10, 26, et al.). The teaching of Jesus is summed up in the words, "A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another" (xiii. 34); and yet this teaching of love is combined with the most intense hatred of the kinsmen of Jesus. Nauczanie Jezusa sumuje się w słowa "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem, że wy tak się miłowali wzajemnie" (XIII. 34), a jeszcze tego nauczania miłość jest połączona z najbardziej intensywnych nienawiści do braci Jezusa. All the miracles performed by Jesus assume in John a symbolical character (vi. 26, and frequently). Wszystkie wykonywane przez Jezusa cuda założyć w Johnowi charakter symboliczny (VI. 26, i często). The Temple (ii. 21), the manna (vi. 32-59), the water libation on Sukkot (vii. 37), the light of Ḥanukkah (viii. 12, x. 22), the vine (xv. 1-17), "the way" (xiv. 6)-all these are turned into symbols of the Christ. Świątynia (II. 21), Manna (VI. 32-59), wody, Sukkot libacja na (VII. 37), w świetle Chanuka (VIII. 12 x 22), winorośli (XV. 1 -- 17), "sposób" (XIV. 6)-wszystkie te zostały włączone do symboli Chrystusa. In the preface, in place of the genealogies in Luke and Matthew, a heavenly pedigree is given him (i. 1-18), written by one who desired to represent his advent as a new Creation. W przedmowie, w miejscu z rodowodów w Łukasza i Mateusza, A niebiański rodowód jest mu (I. 1-18), napisana przez jednego, który pożądany do reprezentowania jego nadejściem jako nowe stworzenie.

The Older Traditions. Starszych tradycji.

On closer observation, however, there is discernible in this gospel a substratum which points to an older tradition. W sprawie bliższej obserwacji, jednak dostrzegalny jest w tej Ewangelii jedno podłoże, które wskazuje na starszą tradycję. Not only has it, alone of all the gospels, preserved the one possible date of the crucifixion of Jesus, the 13th of Nisan (xviii. 28); but the remark of Caiaphas the high priest, expressing fear of the Romans as the motive of his action against Jesus (xi. 48-50; xviii. 14) as well as Pilate's act (xix. 1), seems to be part of the older tradition. Nie tylko on, sam wszystkich ewangelii, zachowany w jednym z możliwych dnia ukrzyżowania Jezusa, 13 Nisan (xviii. 28), ale z uwagi na arcykapłana Kajfasza, wyrażając obawę przed Rzymian jako motyw Jego działania przeciw Jezusowi (XI. 48-50; XVIII. 14), jak również akt Piłat (XIX. 1), wydaje się być częścią tradycji starszych. In fact, the historic chapters in the latter part of the gospel, which represent Jesus with all the pathos of human suffering, differ altogether in character from those, in the earlier part, that represent the superhuman Jesus. W rzeczywistości historycznej rozdziałów w drugiej części Ewangelii, które reprezentują Jezusa ze wszystkimi patosu ludzkiego cierpienia, całkowicie różnią się od tych w charakterze, w starszej części, które stanowią nadludzkie Jezusa. The oft-repeated formula, "that the saying might be fulfilled," which occurs in the latter part only (xii. 38, xiii. 18, xv. 25, xvii. 12, xviii. 9, xix. 24, 36), as throughout the entire first gospel, also betrays an older source. Na często powtarzane formuły, że "słowa mogą być spełnione", które pojawia się w drugiej części tylko (XII. 38, XIII. 18, xv. 25, XVII. 12, xviii. 9, xix. 24, 36), jako pierwszy w całej Ewangelii, zdradza również starsze źródła. A greater familiarity with Jewish rites (vii. 7), with Jewish personalities (see Nicodemus), and with the geography of Palestine (ii. 1, iii. 23, iv. 5, v. 2, xii. 21, xix. 13) is shown than in the other gospels-another indication of an older tradition (see Güdemann in "Monatsschrift," 1893, pp. 249-257, 297-303, 345-356). Większa znajomość żydowskich obrzędów (VII. 7), z żydowskich osobistości (patrz Nikodema) i geografii z Palestyny (II. 1, III. 23, iv. 5, v. 2, XII. 21, xix. 13 ) Jest widoczna niż w innych Ewangeliach-wskazanie innej starszej tradycji (patrz Güdemann w "Monatsschrift", 1893, pp. 249-257, 297-303, 345-356). There are, besides, genuine popular legends which can scarcely be the invention of an Alexandrian metaphysician (comp. ii. 1-11; v. 2-12). Istnieją ponadto, prawdziwego popularnych legend, które mogą być dopiero wynalazek o aleksandryjski metafizyk (Comp. II. 1-11; v. 2-12). The last chapter certainly emanated from another source. W ostatnim rozdziale pewnością pochodziły z innego źródła. Possibly the original gospel bore the name of John, to whom frequent allusion is made as "the disciple whom Jesus loved" (xiii. 23; xix. 26, 27; xx. 2; xxi. 7, 20), and a late compiler elaborated it into a gospel of Christian love and Jew hatred.Güdemann thinks that the whole book was written by a born Jew. Ewentualnie oryginał Ewangelii nosił imię Jana, do których dokonane częste aluzja jest jako "ucznia, którego Jezus miłował" (XIII. 23; XIX. 26, 27, xx. 2; XXI. 7, 20), a późnym kompilatora opracowała go w ewangelii chrześcijańskiej miłości i Żyd hatred.Güdemann uważa, że cała książka została napisana przez Żyda ur.

The Acts of the Apostles: Dziejów Apostolskich:

The Acts of the Apostles is a continuation of the gospel of Luke (comp. i. 1-3 with Luke i. 1-3), and relates the history of the spread of the gospel in apostolic times, taking Jerusalem as the starting-point while ignoring, like Luke xxiv. Dziejów Apostolskich jest kontynuacją Ewangelii Łukasza (Comp. i. 1-3 z Łukasza I. 1-3), i odnosi się do historii rozprzestrzeniania się Ewangelii w apostolskiej razy, biorąc Jerozolimy jako początkowy - pkt przy jednoczesnym ignorowaniu, jak Luke XXIV. 52, the dispersion of the disciples after the crucifixion (alluded to in Mark xiv. 27 and Matt. xxvi. 31; see Weizsäker," Das Apostolische Zeitalter," 1892, p. 1) and their first rallying in Galilee (Mark xiv. 28, xvi. 7; Matt. xxvi. 32, xxviii. 7, 10). 52, rozproszenia uczniów po ukrzyżowaniu (alluded w Mark XIV. 27 i Matt. Xxvi. 31; patrz Weizsäker, "Das Apostolische Zeitalter", 1892, str. 1) i ich pierwsze rajdy w Galilei (Mark XIV. 28, XVI. 7; Matt. Xxvi. 32, XXVIII. 7, 10). Forty days' intercourse with the resurrected Jesus (i. 3; comp. Mark i. 13, and parallels), which preceded the transfiguration (i. 9; comp. Mark ix. 2-13), prepared the Apostles, who hitherto had looked for the establishment of a Jewish kingdom by Jesus (i. 6), for their work. Czterdzieści dni "obcowanie z zmartwychwstałego Jezusa (I. 3; komp. Mark I. 13 i równoległych), które poprzedzały Przemienienia Pańskiego (I. 9; komp. Mark IX. 2-13), przygotowane do Apostołów, którzy do tej pory miał spojrzał na utworzenie żydowskiego królestwa przez Jezusa (I. 6), za swoją pracę. The growth of the Church is given in round numbers. Wzrostu Kościoła podana jest w okrągłych liczb. Beginning with 120 members under the leadership of Peter, chief of the Twelve Apostles (i. 15-26)-Matthew having taken the place of Judas, the relation of whose end here differs from that in Matt. Początek z 120 członków pod przewodnictwem Piotra, szef Dwunastu Apostołów (I. 15-26)-Matthew miało miejsce Judasza, do których relacja różni się od końca tutaj, że Matt. xxvii. XXVII. 3-10-the new sect is said to have increased to 3,000, as a result of the miracle of the pouring out of the Holy Spirit upon the multitude at Pentecost, which won converts from all the nations represented in Jerusalem (ii. 1-2; comp. I Cor. xv. 6, where "five hundred brethren" are referred to). 3-10-nowe sekty to powiedział wzrósł do 3000, w wyniku cudu na wylanie Ducha Świętego, z chwilą tłum w dniu Pięćdziesiątnicy, która wygrała z konwertuje wszystkie narody reprezentowane w Jerozolimie (II. 1 -- 2; komp. I Kor. XV. 6, gdzie "pięciuset braciom" mowa). This undoubtedly echoes the rabbinical Pentecost legend of the flashing forth of the Sinaitic word in seventy languages to reach the seventy nations of the world (Shab. 88b; Midr. Teh. to Ps. lxviii. 12; Philo, "De Decalogo," §§ 9-11; Spitta, "Apostelgeschichte," 1891, pp. 28 et seq.). Ta niewątpliwie echa Rabinackiej Pięćdziesiątnicy legenda migające dalej z Sinaitic słowo w siedemdziesięciu językach dotrzeć do siedemdziesięciu narodów świata (Shab. 88b; Midr. W. Celu Ps. Lxviii. 12; Philo, "De Decalogo" § § 9-11; Spitta, "Apostelgeschichte", 1891, pp. 28 i nast.).

The description of the communistic life of the early Christians, their regular gathering in the Temple hall to spend the time in prayer and in works of charity, after the manner of the Essenes (ii. 42, iii. 2, iv. 32-37, v. 12, 25), seems to rest on facts. Opis komunistyczny w życiu pierwszych chrześcijan, ich regularne spotkania w świątyni hali spędzić czas na modlitwie oraz w dziełach miłosierdzia, po sposób na Essenes (II. 42, III. 2, iv. 32-37 , V. 12, 25), wydaje się opierać się na faktach. The institution of seven deacons who were elected by the laying on of hands and under the power of the Holy Spirit (vi. 3, 5) has its parallel in the Jewish community (Josephus, "Ant." iv. 8, § 14; idem, "BJ" ii. 20, § 5; Meg. 7a). Instytucji z siedmiu diakonów, którzy zostali wybrani przez r. na dłoni i mocy Ducha Świętego (VI. 3, 5) posiada równolegle w społeczności żydowskiej (Józef Flawiusz, "Ant." Iv. 8, § 14; idem, "BJ" ii. 20, § 5; Meg. 7a). It is interesting to note that the enemies of Jesus are correctly represented as the Sadducees (iv. 1, v. 17) and not, as in the gospels, the Pharisees, who are rather on his side (v. 17, xv. 5, xxiii. 6), though in the fictitious speeches of Peter, Stephen, and others, the Jews and not Pontius Pilate are spoken of as his crucifiers (iii. 13-15, vii. 52). Warto zauważyć, że wrogowie Jezusa są właściwie reprezentowane jako saduceuszów (IV. 1, v. 17), a nie, jak w ewangelii, faryzeusze, którzy są raczej na boku (Łk 17, xv. 5 , XXIII. 6), choć w fikcyjne wypowiedzi Piotra, Szczepana, i inni, Żydów i Poncjusz Piłat nie są wypowiedziane jako jego crucifiers (III. 13-15, vii. 52). Like the gospel according to Luke, the Acts of the Apostles is a compilation. Podobnie jak w Ewangelii według Łukasza, Dziejów Apostolskich jest kompilacją. The story of the death of Stephen (vi. 8-vii. 59) is, like the crucifixion story in the gospels, written in a spirit of hatred toward Jews; reference to the Romans is omitted when persecution of the new sect is mentioned (viii. 1). Historia śmierci Szczepana (VI. 8-VII. 59) jest, podobnie jak historia ukrzyżowania w Ewangeliach, napisane w duchu nienawiści do Żydów; odniesienie do Rzymian jest pominięte podczas prześladowania nowej sekty jest wymieniony ( VIII. 1).

Peter and Paul. Piotra i Pawła.

Two mythical narratives are given of the conversion through Peter of the Samaritans and of Simon the magician (viii. 4-24; comp. "Ant." xx. 7, § 2, and Simon Magus), and of the eunuch of the Queen of Ethiopia through the apostle Philip (viii. 25-39). Dwóch mitycznych narracji podane są na drodze konwersji z Samarytanie Piotra i Szymona maga (VIII. 4-24; comp. "Ant." Xx. 7, § 2, oraz Simon Magus), a także eunuch z Queen Etiopii poprzez apostoła Filipa (VIII. 25-39). Very dramatic, but in conflict with his own account (Gal. i. 15 et seq.; I Cor. ix. 1, xv. 8), is the story of the conversion of Paul, which follows (ix. 1-30; comp. xxii. 6 et seq., 26). Bardzo dramatyczne, ale w sprzeczności z jego własny rachunek (Gal. I. 15 i nast.; I Kor. IX. 1, xv. 8), jest opowieść o nawrócenie Pawła, co następuje (IX. 1-30; komp. xxii. 6 i nast., 26). By visions, and by the imparting of the Holy Spirit through Ananias, Saul, the persecutor of the Christians, is transformed into Paul, "the chosen vessel" to spread the new faith among both Jews and Gentiles. Przez wizje, a przez przekazujące w Duchu Świętym poprzez Ananiasz, Saul, w prześladowca z chrześcijan, jest zamieniana w Pawła, "wybrane naczynie" do rozpowszechniania nowej wiary wśród Żydów i pogan. First, however, Peter is represented as having converted the heathen by miraculous cures (ix. 31-42), the proselytes being in Jewish terms called "yere shamayim" (= "God-fearing ones"; x. 2, 7, 22, 28, 35; xiii. 16, 26-50; xvi. 14; xvii. 1, 17); he succeeded in having the Holy Spirit poured out also upon uncircumcised converts (x. 45). Najpierw jednak, Peter jest reprezentowany jako przeliczane przez pogan cudownych uzdrowień (IX. 31-42), w proselytes jest w kategoriach żydowskiej zwanej "yère shamayim" (= "pobożny", mówi; x. 2, 7, 22 , 28, 35; XIII. 16, 26-50; XVI. 14; XVII. 1, 17); doszedł on mając Ducha Świętego wylany także na nieobrzezany konwertuje (x. 45).

Finally, Peter is described as having been won over by a special vision to the Pauline view disregarding the dietary laws (xi. 1-18). The whole story is intended to reconcile the wide differences existing between Peter's and Paul's teachings and to bridge over the gulf between the Judæo-Christian sect under the leadership of James and the Pauline church. Wreszcie, Peter opisana jest za wygrał przez specjalny widzenia do widzenia Pauline skracanie dietetycznych ustaw (XI. 1-18). Cała historia ma na celu pogodzenie duże różnice istniejące między Piotra i Pawła w nauce i do mostu nad Zatoki między judeo-chrześcijańskiej sekty pod kierownictwem Jakuba i kościół Paulinów. From this point of view the origin of the name of "Christian" in the community of Antioch can be explained, Barnabas being ranked above Paul, and the Antioch church being represented as an offshoot of the Jerusalem church. Z tego punktu widzenia pochodzenia nazwy "chrześcijańskich" we wspólnocie z Antiochii można wytłumaczyć, Barnaba w rankingu wyżej Pawła, Kościół Antiochii i jest reprezentowana jako pochodna w Jerozolimie kościół. Peter is dismissed with a miraculous story describing his release from prison and the punishment of Herod by a sudden death (xii. 1-24); and the missionary travels of Paul are related in the latter part of the book (xiii.-xxviii.). Peter jest oddalony o cudownych opisujące historię jego uwolnienia z więzienia i kara Heroda przez nagłej śmierci (XII. 1-24), a podróżuje misyjnej Pawła są związane w drugiej części książki (XIII.-XXVIII. ).

Spirit of Jewish Proselytism in Christianity. Ducha żydowskiego prozelityzmu w chrześcijaństwie.

However much these reports differ from Paul's own writings (see Gal. i. 21, ii. 1, et al.), they interest the Jewish investigator, inasmuch as they describe the progress of the Church along the lines of the synagogue and of Jewish proselytism. Jednak znacznie różnią się od tych sprawozdań Paul własnych pism (por. Gal. I. 21, II. 1, et al.), To w interesie żydowskiej badacza, gdyż opisują postęp Kościoła na wzór synagogi i żydowskie prozelityzmu. The apostles Barnabas and Paul engaged in the work of collecting gifts for the holy church at Jerusalem (xii. 25, xvii. 1, 10), traveled as prophets and teachers wheresoever the Holy Spirit of the Church, invoked through prayer and fasting, bade them go (xiii. 1-4), and preached the Gospel in the Jewish synagogue (xiii. 5, 14; xiv. 1; xviii. 4, 19; xix. 8), addressing Jews and proselytes (xiii. 16, 26, 43; xviii. 7). Apostołów Pawła i Barnabę zaangażowanych w pracę zbierania darów na święty Kościoła w Jerozolimie (XII. 25, XVII. 1, 10), podróżował jako proroków i nauczycieli, gdziekolwiek Ducha Świętego w Kościele, powoływane przez modlitwę i post, Bade im odejść (XIII. 1-4), i głosił Ewangelię w żydowskiej synagodze (XIII. 5, 14; XIV. 1; XVIII. 4, 19; XIX. 8), zajęcie się Żydów i proselytes (XIII. 16, 26 , 43; XVIII. 7). They won the heathen chiefly by miraculous cures, which even caused their own deification (xiv. 8-13; xxviii. 6), but encountered fierce opposition from the Jews (xiii., xiv.-xvii., et al.). Three great journeys by Paul are reported. Wygrali głównie przez pogan cudownych uzdrowień, które spowodował nawet własne deifikacja (XIV. 8-13; XXVIII. 6), ale napotkał sprzeciw od palącego Żydów (XIII., XIV.-XVII., Et al.). Trzy wielkie podróże są zgłaszane przez Pawła. The first, through Cyprus and Asia Minor, culminated, according to Acts xv. Pierwsze, poprzez Cypru i Azji Mniejszej, ukoronowany, zgodnie z Dz XV. 1-31, in the establishment of the fundamental rule laid down by the church of Jerusalem for the admission of proselytes. 1-31, w zakresie podstawowej zasady ustanowione przez Kościół w Jerozolimie o dopuszczenie proselytes. For great as was the success of Barnabas and Paul in the heathen world, the authorities in Jerusalem insisted upon circumcision as the condition of admission of members into the church, until, on the initiative of Peter, and of James, the head of the Jerusalem church, it was agreed that acceptance of the Noachian Laws-namely, regarding avoidance of idolatry, fornication, and the eating of flesh cut from a living animal-should be demanded of the heathen desirous of entering the Church. Do wielkiego sukcesu jak było Barnaby i Pawła w świat pogańskich, władze w Jerozolimie nalegał na obrzezanie jako warunek dopuszczenia do członków kościoła, do, z inicjatywy Piotra i Jakuba, głowy z Jerozolimy Kościół, ustalono, że przyjęcie ustawy o Noachian-mianowicie, dotyczące unikania bałwochwalstwa, nierządu, a jedzenie mięsa cięte z życia zwierząt, należy domagać się od pogan pragnąc wejść do Kościoła.

After the separation of Paul from Barnabas, owing to differences regarding the fitness of Mark as their companion (xv. 35-41), and after the Abrahamicrite had been performed upon his companion Timothy (xvi. 1-3; comp. Gal. ii. 3-18), Paul is represented as having undertaken his second journey at the bidding of the Holy Spirit. Po separacji Paweł z Barnabą, ze względu na różnice dotyczące kondycji Marka jako swojego towarzysza (XV. 35-41), a po Abrahamicrite zostały przeprowadzone na jego towarzysz Timothy (XVI. 1-3; komp. Gal. Ii . 3-18), Paul jest reprezentowana za podejmowane swoją drugą podróż na licytowanie w Duchu Świętym. He went to Phrygia, Galatia, and Macedonia to preach the Gospel, but avoided Asia and Mysia (xvi. 6-xxii. 14). On udał się do Frygii, Galacji, Macedonii i głosić Ewangelię, ale unikać Azji i Mysia (XVI. 6-XXII. 14). In Philippi he founded the first church in Europe, owing his success (according to xvi. 14-40) chiefly to miracles and winning especially women for the Gospel (xvii. 4, 12). W Filippi założył pierwszy kościół w Europie, z powodu swojego sukcesu (zgodnie z XVI. 14-40) wszystkim zwycięska cudów i szczególnie dla kobiet Ewangelii (XVII. 4, 12). The climax of his second trip was his address, delivered at the Areopagus, to the men of Athens. W kulminacyjnym z jego drugie podróż była jego adres, wydana na areopag, do mężczyzn w Atenach. With a witty reference to the insciption, "To an unknown god" (that is, to undiscovered deities), found upon some of the Greek altars, he admonished the idolatrous people to turn to the God of heaven and earth, the Father of all men, in whom they all lived and moved and had their being, but whom they knew not; to cast aside their gods of gold and silver and stone, and prepare themselves in repentance for the great Day of Judgment, on which the crucified and arisen Christ will judge the world (xvii. 16-34). Z dowcipnym odniesienie do insciption, "Do nieznanego Boga" (to jest, aby odkryte bóstw), znaleźć na niektórych greckich ołtarze, on napominani na bałwochwalczy ludzie zwracają się do Boga nieba i ziemi, Ojca wszystkich mężczyzn, w których mieszkał i przeniósł wszystkimi i było ich, ale których nie wiedział, aby odrzucać ich bogów ze złota i srebra i kamieni, i przygotować się na pokutę za wielkie Święto Zmartwychwstania, w którym powstały i ukrzyżowany Chrystus będzie sądził świat (XVII. 16-34). The tenor of this discourse is so thoroughly monotheistic and un-Pauline that the presumption is that, with the exception of the closing sentence, which refers to Jesus as judge of souls, it is copied from one of the many Jewish propagandist writings which circulated in Alexandria. Treści tego dyskursu jest tak dokładnie monoteistycznych i ONZ-Pauline, że jest domniemanie, że z wyjątkiem zamknięcia zdanie, które odnosi się do Jezusa jako sędzia dusz, jest skopiowane z jednego z wielu pism żydowskich propagandowy, które krążyły w Aleksandria.

Paul the Miracle-Worker. Paweł cudotwórca.

In Corinth, where he stayed for a year and a half, Paul won, notwithstanding the opposition of the Jews, many adherents, especially among the proselytes, Aquila of Pontus and his wife Priscilla also having been engaged there in the work of proselytism (xviii. 1-17). W Koryncie, gdzie przebywał przez rok i pół, Paweł wygrał, pomimo sprzeciwu Żydów, Zwolennicy wielu, zwłaszcza wśród proselytes, Aquila z Pontu i jego żona Priscilla również został tam zatrudniony w pracach prozelityzmu (xviii . 1-17). In Ephesus he met Apollos of Alexandria, a follower of John the Baptist, and he succeeded-so the story goes-in persuading him and his eleven disciples to identify their "Way of God" with his own. W Efezie spotkał Apollos z Aleksandrii, A wyznawca z John the Baptist, i udało mu tak historia pójdzie w przekonywanie go jedenaście i jego uczniowie w określeniu ich "drogi Bożej" z własnej. By the laying on of his hands he communicated the Holy Spirit to them, so that, like the converts at the Pentecost miracle, they "spake with tongues and prophesied" (xviii. 18-xix. 7.). Przez r. na jego ręce mu przekazane Ducha Świętego dla nich, tak, że jak konwertuje na cud Pięćdziesiątnicy, oni "mówili językami i prorokowali" (xviii. 18-XIX. 7.). His two years' stay in Ephesus was especially productive of miraculous cures, which so eclipsed the works of the magicians who made the Ephesian scrolls famous throughout the world, that, "in the sight of all, they burned these scrolls, which were valued at 50,000 pieces of silver." Jego dwa lata pobytu w Efezie był szczególnie produktywnych z cudownych uzdrowień, które tak Eclipsed dzieł czarownicy, którzy złożyli Ephesian Scrolls słynnego na całym świecie, że "w oczach wszystkich, oni spalili tych przewija, które zostały wycenione na 50.000 sztuk srebra. " The idol-traders of Diana of the Ephesians created a riot because idols were no longer bought by the people, owing to Paul's preaching, and the consequence was that he was compelled to leave the city with his companions (xix. 8-41). W idol-handlowców Diany z Efezjan stworzył zamieszki bożków, ponieważ zostały już zakupione przez ludzi, ze względu na King's kaznodziejstwa, a konsekwencją było to, że był zmuszony do opuszczenia miasta ze swoimi towarzyszami (XIX. 8-41).

Paul's third journey had Rome for its goal. Paul's trzecią podróż do Rzymu miał swój cel. He first traveled through Asia Minor and Greece, again warning the people against the Gnostic heresies; there were "wolves in sheep's clothing" that would do great harm to the faith. On pierwszy podróżował przez Azji Mniejszej i Grecji, ponownie ostrzegania ludzi przed gnostyk herezje; było "wilki w owczej skórze", co robić wielkie szkody dla wiary. Then he went to Judea, and, in spite of the warnings he received through the Holy Ghost and the seven daughters of the evangelist Philip, who were prophetesses, and a Jewish prophet by the name of Agabas, he went to Jerusalem and appeared before James and the other authorities of the Church. Reproached for not having observed the rules regarding the admission of converts, he purified himself, went with his companions to the Temple, and offered a Nazarite's sacrifice; but when pointed out as the one who wandered through the lands preaching against the Law and the Temple, he was cast out of the Temple and almost killed by the enraged people. Potem udał się do Judei, i, mimo ostrzeżeń, które otrzymał za pośrednictwem Ducha Świętego i siedem córek do Filipa ewangelisty, który był prophetesses, a przez proroka żydowskiego nazwę Agabas, udał się do Jerozolimy i pojawił się przed James i innych organów Kościoła. Reproached na nie obserwowano zasad dotyczących przyjmowania konwertuje on oczyszczony sam, udał się ze swoimi towarzyszami do świątyni, a oferowane nazirejczykiem na ofiarę, ale gdy zauważył, jak kto błąkała poprzez ziemiach głosił przeciw Prawo i świątyni był wypędził z ŚWIĄTYNI i prawie zabity przez rozwścieczony lud. Summoned before the Roman captain, he related the history of his life, so stating his belief in the resurrection as to please the Pharisees but provoke the Sadducees (xxi.-xxiii. 9). Roman wezwana przed kapitanem, to związane z historią jego życia, tak stwierdzające jego wiarę w zmartwychwstanie, jak by się przypodobać faryzeusze, ale prowokować saduceuszów (xxi.-XXIII. 9).

Paul before Felix. Paul przed Felix.

Before the prefect Felix in Cæsarea, Paul was charged with having made insurrectionary speeches in various countries and with having profaned the Temple (xxiii. 10-xxiv. 6). Przed prefekta Felix w Cezarei, Paweł został oskarżony o mających się powstańczy wypowiedzi w różnych krajach i posiadające zbezczeszczone świątyni (xxiii. 10-XXIV. 6). In answer to this charge he points out that he had all along been collecting money for the Temple treasury and had himself brought sacrifices there, and that he is only being arraigned for his belief in the resurrection (xxiv. 10-21). W odpowiedzi na tę opłatę wskazuje, że cały czas zbiera pieniądze dla skarbu Rozcišgacza i musiał sam nie przyniosła ofiary, oraz że jest on tylko jest arraigned za jego wiarę w zmartwychwstanie (xxiv. 10-21). The prefect, known as a Jew-hater of the worst type, is deeply impressed by Paul's plea for the Christian faith; but his greed induces him to hand Paul over as prisoner to his successor Festus (xxiv. 24-27). Prefekta, znany jako Żyda-hater z najgorszym typem, jest głęboko pod wrażeniem Pawła zarzut dla wiary chrześcijańskiej, ale jego chciwość pobudza go do strony Paul ponad jako więźnia do jego następcy Festus (xxiv. 24-27). Paul recounts the history of his life before Agrippa, the King of Judea, who is so impressed as to exclaim, "Almost thou persuadest me to be a Christian" (xxvi. 1-28). Paul recounts historii jego życia przed Agrippa, króla Judei, który jest pod wrażeniem tak, aby zawołać, "Prawie persuadest ty mi się chrześcijaninem" (xxvi. 1-28). But because Paul desired, as a Roman citizen, to be judged by the emperor himself, he was sent to Rome (xxv. 11, xxvi. 32). Ale ponieważ Paul pożądany, jako Rzymianinem, powinny być orzekane przez samego cesarza, był wysłał do Rzymu (xxv. 11, xxvi. 32). The voyage was the occasion of new proof of the miraculous powers of Paul; he predicted the storm that, but for him, would have wrecked the ship, was recognized as a benefactor and savior by the captain, and was treated with great consideration (xxvii.). Podróży było okazji nowy dowód cudownego uprawnień Pawła, bo przewidywano, że burza, ale dla niego, musiałby rozbity statek, został rozpoznany jako dobroczyńca i Zbawiciela przez kapitana, i była traktowana z wielką uwagę (XXVII .). Other miracles performed by him on the ship caused the people to regard him as a god. Inne cuda wykonywane przez niego na statku spowodowane narodu odniesieniu do niego jako boga. As in Asia Minor, he won the people of Italy by his wonderful cures. Podobnie jak w Azji Mniejszej, zdobył ludzie Włochy jego cudowne kuracjach. The book closes with the story of his arrival at Rome, where for the first time he met Jews without being able to win them for the new faith, though during a two years' stay he succeeded in making converts among the heathen (xxviii. 1-31). Książka zamyka się z historią jego przybycia do Rzymu, gdzie po raz pierwszy spotkał Żydów, nie będąc w stanie wygrać dla nich nowe wiary, choć w ciągu dwóch lat udało mu pobyt w podejmowaniu konwertuje wśród pogan (xxviii. 1 -31).

The whole work, like the Gospel of Luke, is a compilation from several sources, among which one is a historical document written by a companion of Paul who had kept a journal of his travels, the so-called "We" source (xvi. 10-17; xx. 5-6, 13-15; xxi. 1-18; xxvii. 1-xxviii. 16). Całej pracy, podobnie jak Ewangelia Łukasza, jest kompilacja z kilku źródeł, wśród których jeden jest historyczny dokument napisany przez towarzysz Pawła, który prowadził jego dziennika podróży, tzw "My" źródło (XVI. 10-17; xx. 5-6, 13-15; XXI. 1-18; XXVII. 1-XXVIII. 16). The greater part is written with the ostensible purpose of reconciling Paul's acts with the views of the Judæo-Christian Church. Większa część została napisana z rzekomy celu godzenie aktów Pawła z widokiem na judeo-chrześcijańskiego Kościoła. The miracle tales, however, appear to be drawn from popular tradition and to have been committed to writing, possibly at an early date. Cud opowieści, jednak wydają się być wyciągnięte z popularnych tradycji i zostały popełnione na piśmie, ewentualnie w jak najszybszym terminie.

For the Jewish investigator the Acts of the Apostles is of twofold interest. Do żydowskiego badacza Dziejach Apostolskich jest dwojaki zainteresowania. It shows how the propagandic work of the Jews extended over the entire Greek and Roman world, Jewish proselytism having paved the way for Paul as well as his followers to win the pagan world. Pokazuje on w jaki sposób propagandic pracy Żydów przedłużone w trakcie całego świata greckiego i rzymskiego, żydowskiego prozelityzmu posiadające utorowała drogę dla Pawła, jak i jego zwolenników, aby wygrać w świecie pogańskim. In all the cities where Greek was spoken the synagogues formed the centers of instruction for Jews and the "God-fearing" proselytes, and their mention in connection with all the places visited by Paul shows how the Jewish settlements extended over the highroads of commerce under the Roman empire. We wszystkich miastach, gdzie było mówione greckie synagogach stanowiły centra instrukcji dla Żydów i "pobożny" proselytes, a ich wspomnieć w związku z wszystkich miejscach odwiedzanych przez Pawła pokazuje, w jaki sposób osiedli żydowskich na przedłużony highroads handlowe w ramach rzymskiego imperium. The story of the Acts also indicates that the progress of Christianity in its earlieststages was due not to the learned arguments of Paul and his dogmatic views, however potent a factor they afterward became in the formation of the creed, but to the miracles thought to have been wrought by him and the rest of the apostles and other leaders of the Church. Historia ustawy wskazuje również, że postęp chrześcijaństwa w jego earlieststages była spowodowana nie nauczył się do argumentów Pawła i jego dogmatycznych poglądów, jednak silnym czynnikiem oni potem stał w tworzeniu tego wyznania, ale na cuda myśli mieć zostały obrobione przez niego i reszty apostołów i innych przywódców Kościoła. These appealed to the masses and made converts in large numbers. Te odwołać się do mas i przekształca się w dużych ilościach. In this respect the Acts of the Apostles is the logical sequence of the gospels. W tym względzie Dziejach Apostolskich jest logiczną ewangelii.

See, for the Pauline epistles, Saul of Tarsus; for the Petrine epistles, Simon Cephas; for the Apocalypse of John and the epistles ascribed to John, Revelation; for the gospels in the Talmud, Gilyonim. Zobacz, dla listów Pawła, Saulem z Tarsu; do listy Piotrowej, Szymona Kefas; do Apokalipsy Jana i listy przypisane do Jana, Apokalipsa; dla ewangelii w Talmud, Gilyonim. See also James, General Epistle of.ECK Zobacz również Jakuba, List Generalnego of.ECK

Executive Committee of the Editorial Board, Kaufmann Kohler Komitet Wykonawczy Komitetu Redakcyjnego, Kaufmann Kohler
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest