Adamites Adamici

General Information Informacje ogólne

Adamites, or Adamians, were a sect of heretics that flourished in North Africa in the 2nd and 3rd centuries. Adamici lub Adamians były sekty heretyków, które rozkwitły w Afryce Północnej w wieku 2 i 3. Basing itself probably on a union of certain gnostic and ascetic doctrines, this sect pretended that its members were re-established in Adam's state of original innocency. Opierając się prawdopodobnie na Unii niektórych gnostyka i doktryn ascetycznych, ta sekta udawał, że jej członkowie zostali ponownie założona w stanie Adama pierwotnej niewinności. They accordingly rejected the form of marriage, which, they said, would never have existed but for sin, and lived in absolute lawlessness, holding that, whatever they did, their actions could be neither good nor bad. One zatem odrzucił formę małżeństwa, które, mówili, nigdy nie istniał, ale dla grzechu i żył w absolutnej bezprawia, stwierdzając, że, cokolwiek robili, ich działania mogą być ani dobre, ani złe. During the middle ages the doctrines of this obscure sect, which did not itself exist long, were revived in Europe by the Brethren and Sisters of the Free Spirit. W średniowieczu doktryny tej niejasnej sekty, która sama nie istnieje długo, odżyły w Europie przez Braci i Siostry Wolnego Ducha.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Adamites Adamici

Catholic Information Informacje Katolicki

The Adamites were an obscure sect, dating perhaps from the second century, which professed to have regained Adam's primeval innocence. Adamici były niejasne sekta, pochodzący prawdopodobnie z II wieku, który wyznał, że odzyskał pierwotną niewinność Adama. St. Epiphanius and St. Augustine mention the Adamites by name, and describe their practices. Święty Epifaniusz i Augustyn wspomina Adamitów przez nazwę i opisać ich praktyk. They called their church Paradise; they condemned marriage as foreign to Eden, and they stripped themselves naked while engaged in common worship. Nazywali ich Paradise Kościoła; potępiali małżeństwo jako obce Eden i zdjęli z siebie nago przy wykonywaniu wspólnej modlitwy. They could not have been numerous. Nie mogło być wiele. Various accounts are given of their origin. Różnych kont są podane na ich pochodzenie. Some have thought them to have been an offshoot of the Carpocratian Gnostics, who professed a sensual mysticism and a complete emancipation from the moral law. Niektórzy myśleli ich były odgałęzieniem Carpocratian gnostyków, którzy twierdzili, zmysłowy mistycyzm i pełną emancypację z prawem moralnym. Theodoret (Haer. Fab., I, 6) held this view of them, and identified them with the licentious sects whose practices are described by Clement of Alexandria. Teodoret (Hær. Fab., I, 6) odbędzie ten widok z nich, i określiła je z rozwiązłych sekt, których praktyki są opisane przez Klemensa z Aleksandrii. Others, on the contrary, consider them to have been misguided ascetics, who strove to extirpate carnal desires by a return to simpler manners, and by the abolition of marriage. Inni, wręcz przeciwnie, uważają je były błędne asceci, którzy starali się wytępić cielesne pragnienia powrotu do prostszych sposobów i przez zniesienie małżeństwa.

Practices similar to those just described appeared in Europe several times in later ages. Praktyki podobne do tych wymienionych powyżej pojawiła się w Europie kilka razy w późniejszych wiekach. In the thirteenth century they were revived in the Netherlands by the Brethren and Sisters of the Free Spirit, and, in a grosser form, in the fourteenth by the Beghards (qv) in Germany. W XIII wieku zostały reaktywowane w Holandii przez Braci i Siostry Wolnego Ducha, a także, w formie Grosser, w czternastym przez Beghards (zob.) w Niemczech. Everywhere they met with firm opposition. Wszędzie spotkała się z opozycją firmy. The Beghards became the Picards of Bohemia, who took possession of an island in the river Nezarka, and gave themselves up to a shameful communism. W Beghards stały się Picards Czech, który objął w posiadanie wyspy na rzece Nezarka, i dał się aż do haniebnej komunizmu. Ziska, the Bussite leader, nearly exterminated the sect in 1421 (cf. Höfler, Geschichtsquellen Böhmens, I, 414, 431); A brief revival of these doctrines took place in Bohemia after 1781, owing to the edict of toleration issued by Joseph II; these communistic Neo-Adamites were suppressed by force in 1849. Ziska lider Bussite niemal wytępiony sekty w 1421 (por. Höfler, Geschichtsquellen Böhmens, I, 414, 431); krótkie ożywienie tych doktryn odbyły się w Czechach po 1781 roku, ze względu na Edykt tolerowały wydany przez Józefa II , te komunistyczne Neo-Adamici zostały stłumione przez życie w 1849 roku.

Francis P. Havey Francis P. Havey
The Catholic Encyclopedia, Volume I Encyklopedia Katolicka, Tom I

Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil obstat, 1 marca 1907. Remy Lafort, STD, Censor Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
CLEM. Clem. of ALEX., Strom., III, iv; EPIPH., Haer., lii; AUGUSTINE, De Haer., XXXI; BOSSUET, Variations of Prot. Alex, Strom, III, IV,.. EPIPH, Haer, lii,.. Augustyn, De Haer, XXXI,. Bossuet, Wariacje Prot. Churches; RUDINGER, De Eccles. Kościoły; RUDINGER, Eccles de. Frat. Bractwa. in Bohemia; SVATEK, Adamiten und Deisten in Böhmen in culturhist. w Czechach; Svatek, Adamiten und Deisten w Böhmen w culturhist. Bilder aus Böhmen (Vienna, 1879), I, 97; HERGENRÖTHER, in Kirchenlex. Bilder aus Böhmen (Wiedeń, 1879), I, 97; Hergenröther w Kirchenlex. I., 216-218. I., 216-218.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest