Agrapha of Jesus Agrafa Jezusa

General Information Informacje ogólne

The Agrapha of Jesus is a term coined by 18th-century German scholar JG Körner for sayings attributed to Jesus Christ that are not contained in the Gospels. Agrafa Jezusa to termin ukuty przez 18th-wieku niemiecki uczony JG Körner na słowach Jezusa Chrystusa nadana, które nie są zawarte w Ewangeliach. In 1897 and 1903 valuable papyri containing such sayings were discovered at Oxyrhyncus, in what is now Egypt. W 1897 i 1903 cenne papirusy zawierających takie powiedzonka zostały odkryte w Oxyrhyncus, w jakiej jest teraz Egipt. A book of such sayings of Jesus was, in early traditions, attributed to Saint Matthew, one of the 12 apostles. Książka takich słowach Jezusa była na początku tradycji, nadana Świętego Mateusza, jednego z 12 apostołów. The designation agrapha (Greek, "unwritten things") reflects the view that these sayings represent the survival of an oral tradition that developed independently of the tradition embodied in the written Gospels. Oznaczenie Agrafa (Grecki, "niepisanych rzeczy") odzwierciedla pogląd, że te słowa stanowią przetrwanie tradycji ustnej, które powstały niezależnie od tradycji zawartych w pisemnych Ewangelii. Most of the sayings are preserved in the Talmud, in the apocryphal Gospel of Thomas, in the writings of the Fathers of the Church, and in various Muslim sources. Większość wypowiedzi są zachowane w Talmudzie, w apokryficznej Ewangelii Tomasza, w pismach Ojców Kościoła, w różnych źródłach muzułmańskich.

In addition to sayings preserved in extracanonical sources, there are several that occur within the text of the New Testament but outside the Gospels. Oprócz wypowiedzi zachowanych w extracanonical źródeł, istnieje kilka, które występują w tekście Nowego Testamentu, ale poza Ewangelie. A famous example is the saying "It is more blessed to give than to receive," attributed to Jesus by Saint Paul in a speech reported in Acts 20:35. Znanym przykładem jest powiedzenie "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu", nadana przez Jezusa Saint Paul w wypowiedzi zgłoszone w Dz 20:35. Similarly, in 1 Corinthians 11:24-25, Paul purports to quote Christ's remarks before the Last Supper, using words that are similar but not identical to those of Luke 22:19-20. Podobnie, w 1 Liście do Koryntian 11:24-25, Paweł rzekomo zacytować Chrystusa uwag przed Ostatniej Wieczerzy, używając słów, które są podobne, ale nie identyczne do tych z Łukasza 22,19-20. Paul's quotation in 1 Corinthians is itself quoted in the 4th-century Apostolic Constitutions (8.12), but in the latter work an explanatory comment by Paul ("You are proclaiming the Lord's death until he comes," 1 Corinthians 11:26) is recorded as the words of Jesus ("You are proclaiming my death until I come"). Cytat Pawła w 1 Koryntian jest sam cytowany w 4. wieku Konstytucje Apostolskie (8,12), ale w tej ostatniej pracy wyjaśniający komentarz Pawła ("Jesteś ogłaszając śmierć Pana, aż przyjdzie", 1 Kor 11:26) jest rejestrowana jak słowa Jezusa ("Jesteś ogłaszając śmierć moją, aż wrócę"). This development suggests one way in which the agrapha may have grown. Rozwój ten sugeruje jeden sposób, w jaki Agrafa mogą wzrosły.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
A third body of agrapha occur as isolated additions to various gospel manuscripts. Trzecim organem Agrafa występować jako pojedyncze dodatki do różnych rękopisów Ewangelii. In Luke 6:5, for example, a single manuscript records the following statement made by Jesus to a man found performing work on the Sabbath: "Friend, if you know what you are doing, you are blessed; but if you do not, you are accursed as a breaker of the Law." W Ewangelii Łukasza 06:05, na przykład, jeden rękopis rejestrowane następujące oświadczenie złożone przez Jezusa do człowieka znalezionego wykonywania pracy w szabat: "Przyjacielu, jeśli wiesz, co robisz, jesteś błogosławiony, ale jeśli tego nie zrobisz, jesteś przeklęty jako wyłącznika ustawy. " Here the issue becomes one of textual criticism: Many sayings of Jesus that are generally printed in modern editions of the Bible can be shown on textual grounds to have the character of later additions. Tutaj problem staje się jednym z krytyki tekstu: Wiele wypowiedzi Jezusa, które są na ogół drukowane w nowoczesnych wydaniach Biblii może być pokazany na tekście powodów mieć charakter późniejszych uzupełnień. It is a matter of tradition that these sayings are printed in the text of the Bible and are not classified as agrapha. Jest to kwestia tradycji, że te słowa są drukowane w tekście Biblii i nie są klasyfikowane jako Agrafa.


Agrapha Agrafa

Catholic Information Informacje Katolicki

A name first used, in 1776, by JG Körner, for the Sayings of Jesus that have come down to us outside the canonical Gospels. Nazwa po raz pierwszy, w 1776 roku, przez JG Körner, do wypowiedzi Jezusa, które sprowadzają się do nas poza Ewangelie kanoniczne. After Alfred Resch had chosen the expression, as the title for his learned work on these Sayings (1889), its technical meaning was generally accepted. Po Alfred Resch wybrał wyrażenie, jako tytuł dla swojego nauczyłem się na tych Sayings (1889), jej znaczenie techniczne było powszechnie akceptowane. We shall consider, first, the limits of the Agrapha; secondly, the criteria of their genuineness; thirdly, the list of those that are probably authentic. Rozpatrzymy pierwsze, granice Agrafa, po drugie, kryteria ich prawdziwość, po trzecie, lista tych, które prawdopodobnie są autentyczne.

LIMITS GRANICE

The Agrapha must satisfy three conditions: Agrafa musi spełniać trzy warunki:

they must be Sayings, not discourses; muszą być przysłowia, nie dyskursy;

they must be Sayings of Jesus; muszą być Sayings Jezusa;

they must not be contained in the canonical Gospels. nie muszą być zawarte w kanonicznych Ewangeliach.

(a) Being mere Sayings, and not discourses, the Agrapha do not embrace the lengthy sections ascribed to Jesus in the "Didascalia" and the "Pistis Sophia." (A) Jako zwykłe mów, a nie dyskursy, Agrafa nie obejmuję długie sekcje przypisane do Jezusa w "Didascalia" i "pistis Sophia." These works contain also some brief quotations of alleged words of Jesus, though they may have to be excluded from the Sayings for other reasons. Prace te zawierają również kilka krótkich cytatów o rzekomych słów Jezusa, choć mogą one być wyłączone z Sayings z innych powodów. Such seems to be the Saying in "Didasc. Syr." Taki wydaje się być powiedzenie "Didasc. Syr". II, 8 (ed. Lagarde, p. 14); "A man is unapproved, if he be untempted." II, 8 (red. Lagarde, str. 14). "; Człowiek jest niezatwierdzony, jeśli on jest untempted".

(b) Being Sayings of Jesus, the Agrapha do not embrace: (1) The Sayings contained in religious romances, such as we find in the apocryphal Gospels, the apocryphal Acts, or the Letter of Christ to Abgar (Eus. Hist. Eccl., I, 13). (B) Jest Sayings Jezusa, Agrafa nie obejmują: (1). Słowach zawartych w religijnych romansów, takich jak znajdujemy w apokryficznej Ewangelii, Dziejów apokryficznych lub litera Chrystusa do Abgar (Eus. Hist. Eccl ., I, 13). (2) Scripture passages ascribed to Jesus by a mere oversight. (2) fragmenty Pisma przypisane do Jezusa przez zwykłe przeoczenie. Thus "Didasc. Apost. Syr." Tak więc "Didasc. Apost. Syr". (ed. Lagarde, p. 11, line 12) assigns to the Lord the words of Prov., xv, 1 (Sept.), "Wrath destroyeth even wise men". (Red. Lagarde, str. 11, wiersz 12) przypisuje się do Pana słowami Prow., XV, 1 (wrzesień), "Wrath destroyeth nawet mędrcy". (3) The expressions attributed to Jesus by the mistake of transcribers. (3) Wyrażenia przypisywane Jezusowi przez pomyłkę transcribers. The Epistle of Barnabas, iv, 9, reads: "As the son of God says, Let us resist all iniquity, and hold it in hatred." List Barnaby, IV, 9, czytamy: "Jako syn Boży mówi, niech nam oprzeć wszelkiej nieprawości i trzymać go w nienawiści." But this is merely a rendering of a mistake of the Latin scribe who wrote "sicut dicit filius Dei", instead of "sicut decet filios Dei", the true rendering of the Greek òs prépei uìoîs Theoû. Ale to tylko rendering pomyłki łacińskiego pisarza, który napisał "sicut dicit Filius Dei", zamiast "sicut Decet filios Dei", prawda rendering greckiego OS prépei uìoîs Theoû. (4) The Sayings attributed to Jesus by mere conjecture. (4) Do Powiedzenia nadana przez Jezusa jedynie domniemaniem. Resch has put forth the conjecture that the words of Clem. Resch nie wysunął przypuszczenie, że słowa Clem. Alex. Alex. Strom. Strom. I, 8, 41, "These are they who ply their looms and weave nothing, saith the Scripture", refer to a Saying of Jesus, though there is no solid foundation for this belief. I, 8, 41, "To są ci, którzy warstwy ich krosien i splot nic, mówi Pismo Święte", patrz Powiedzenie Jezusa, choć nie ma solidne podstawy do tego przekonania.

(c) Coming down to us through channels outside the canonical Gospels, the Agrapha do not comprise: (1) Mere parallel forms, or amplifications, or, again, combinations of Sayings contained in the canonical Gospels. (C) Jadąc do nas za pośrednictwem kanałów poza Ewangelie kanoniczne, Agrafa nie obejmują: (1) Mere równoległe formy lub amplifikacji, czyli znów kombinacje Sayings zawarte w kanonicznych Ewangeliach. Thus we find a combination of Matt., vi, 19; x, 9; Luke, xii, 33, in Ephr. Tak więc widzimy kombinację Matt, VI, 19,. X, 9, Łukasza, XII, 33, w Ephr. Syr. Syr. Test. Test. (opp. Græce, ed. Assemani, II, 232): "For I heard the Good Teacher in the divine gospels saying to his disciples, Get you nothing on earth." (Op. Græce, ed Assemani, II, 232).: ". Dla usłyszałem Nauczycielu dobry w Boskich Ewangelii mówi do swoich uczniów, ci nic na ziemi" (2) Homiletical paragraphs of Jesus, thoughts given by ancient writers. (2) homiletycznym ust Jezusa, myśli podane przez starożytnych pisarzy. Thus Hippolytus (Demonstr. adv. Judæos, VII) paraphrases Ps. Zatem Hipolit (Demonstr. przysł. Judæos, VII) parafrazuje Ps. lxviii (lxix), 26: "Whence he saith, Let their temple, Father, be desolate." lxviii (LXVII), 26: "Skąd on mówi, niech ich świątyni, Ojciec, jest pusty."

CRITERIA OF GENUINENESS KRYTERIA prawdziwość

The genuineness of the Agrapha may be inferred partly from external and partly from internal evidence. Prawdziwość w Agrafa można wnioskować częściowo z zewnątrz, a częściowo z wewnętrznych dowodów.

(a) External Evidence.–First determine the independent source or sources by which any Saying in question has been preserved, and then see whether the earliest authority for the Saying is of such date and character than it might reasonably have had access to extra-canonical tradition. (A) Zewnętrzna Evidence.-First ustalenia niezależnego źródła lub źródeł, w którym każdy mówi w kwestii została zachowana, a następnie sprawdzić, czy organ najwcześniej za powiedzenie tego dnia i charakter niż może racjonalnie miał dostęp do ekstra- kanonicznej tradycji. For Papias and Justin Martyr such access may be admitted, but hardly for a writer of the fourth century. Dla Papiasz i Justyn Męczennik taki dostęp może być dopuszczone, ale trudno dla pisarza z czwartego wieku. These are extreme cases; the main difficulty is concerned with the intermediate writers. Są to skrajne przypadki, główna trudność związana jest z pośrednich pisarzy.

(b) Internal Evidence.–The next question is, whether the Saying under consideration is consistent with the thought and spirit of Jesus as manifested in the canonical gospels. (B) Wewnętrzna Evidence.-następne pytanie, czy mówiąc pod uwagę, jest zgodne z myśli i ducha Jezusa objawia się w kanonicznych ewangeliach. If a negative conclusion be reached in this investigation, the proof must be completed by finding a fair explanation of the rise of the Saying. Jeśli negatywne zawarcia być osiągnięte w tym dochodzeniu, dowód musi być wypełniony przez znalezienia wyjaśnienia powstaniem mówi.

LIST OF AUTHENTIC AGRAPHA WYKAZ autentycznych Agrafa

The sources from which the authentic Agrapha may be gathered are: (a) the New Testament and the New Testament manuscripts; (b) the Apocryphal tradition; (c) the patristic citations; and (d) the so-called "Oxyrhynchus Logia" of Jesus. Źródła, z których autentyczne Agrafa mogą być gromadzone są: (a) Nowy Testament i Nowy Testament rękopisy, (b) apokryficzny tradycja, (c) patrystycznych cytatów oraz (d) tak zwana "oxyrhynchus Logia" Jezusa. Agrapha contained in Jewish or Mohammedan sources may be curious, but they are hardly authentic. Agrafa zawarte w źródłach żydowskich lub Mohammedan może być ciekawa, ale są one mało autentyczne. Since the criticism of the Agrapha is in most cases difficult, and often unsatisfactory, frequent disagreement in the critical results must be expected as a matter of course. Ponieważ krytyka Agrafa jest w większości przypadków trudne, a często niezadowalające, częste rozbieżności w krytycznych wyników należy spodziewać się oczywistością. The following Agrapha are probably genuine sayings of Jesus. Następujące Agrafa są prawdopodobnie prawdziwe słowa Jezusa.

(a) In the New Testament and the New Testament manuscripts: In Codices D and Phi, and in some versions of Matt., xx, 28, "But ye seek from the small to increase, and from the greater to be less." (A) W Nowym Testamencie i Nowym Testamencie rękopisów:. W codices D i Phi, oraz w niektórych wersjach Matt, xx, 28, "Ale wy starać od małych do zwiększenia, a od większa będzie mniej." In Codex D of Luke, vi, 4: "On the same day, seeing one working on the Sabbath, he said to him: Man, if thou knowest what thou doest, blessed art thou; but if thou knowest not, thou art accursed and a transgressor of the Law." W Kodeksie D Łukasza, VI, 4: "W tym samym dniu, skoro jeden pracy w szabat, powiedział do niego: Człowieku, czy ty wiesz, co ty robisz, błogosławiona jesteś, ale jeśli nie wiesz, ty przeklęty i przestępcą Prawa. " In Acts, xx, 35, "Remember the word of the Lord Jesus, how he said: It is a more blessed thing to give, rather than to receive." W Dziejach Apostolskich, xx, 35, "Pamiętajcie na słowo Pana Jezusa, powiedział: To jest bardziej błogosławiony rzeczą dawać, a nie otrzymywać."

(b) In apocryphal tradition: In the Gospel according to the Hebrews (Jerome, Ezech., xviii, 7): "In the Gospel which the Nazarenes are accustomed to read, that according to the Hebrews, there is put among the greatest crimes he who shall have grieved the spirit of his brother." (B) W apokryficznej tradycji: W Ewangelii według Hebrajczyków (Jerome, Ezech, XVIII, 7.): "W Ewangelii które chrzescijanami są przyzwyczajeni do czytania, że ​​według Hebrajczyków, nie kładzie się wśród największych zbrodni kto ma żal ducha swego brata. " In the same Gospel (Jerome, Eph., v, 3 sq.): "In the Hebrew Gospel too we read of the Lord saying to the disciples: And never, said he, rejoice, except when you have looked upon your brother in love." W tej samej Ewangelii (Jerome, Ef, v, 3 sq.): "W Ewangelii Hebrajski zbyt czytamy Pan mówi do uczniów: I nigdy nie powiedział, że, radujcie się, z wyjątkiem, kiedy patrzyli na swojego brata w kochać ". In Apostolic Church-Order, 26: "For he said to us before, when he was teaching: That which is weak shall be saved through that which is strong." W Apostolski Kościół-Order, 26: "On powiedział nam wcześniej, kiedy był nauczania: To, co jest słaby, będzie zbawiony przez to, co jest silne." In "Acta Philippi", 34: "For the Lord said to me: Except ye make the lower into the upper and the left into the right, ye shall not enter into my kingdom." W "Acta Filippi", 34: "Bo Pan powiedział do mnie: nie będziecie się niższy w górnej i lewej do prawej, nie wejdziecie do mojego królestwa".

(c) In patristic citations: Justin Martyr, Dial. (C) W patrystycznych cytatów: Justyn Męczennik, Dial. 47: "Wherefore also our Lord Jesus Christ said, In whatsoever things I apprehend you, in those I shall judge you." 47: "Dlatego także nasz Pan Jezus Chrystus powiedział w jakiejkolwiek rzeczy uznaję was, w tych, będę cię osądzać." Clement of Alexandria, Strom. Klemens Aleksandryjski, Strom. I, 24, 158: "For ask, he says for the great things, and the small shall be added to you." I, 24, 158: "Dla zapytać, mówi do wielkich rzeczy, a mały dodaje się do ciebie." Clement of Alexandria, Strom. Klemens Aleksandryjski, Strom. I, 28, 177: "Rightly therefore the Scripture also in its desire to make us such dialecticians, exhorts us: Be approved moneychangers, disapproving some things, but holding fast that which is good." I, 28, 177: "Słusznie więc Pismo również w jej pragnienie, aby nas takie dialecticians, napomina nas: zostać zatwierdzone moneychangers, dezaprobaty pewne rzeczy, ale trzymanie się tego, co jest dobre." Clement of Alexandria, Strom. Klemens Aleksandryjski, Strom. V, 10, 64: "For not grudgingly, he saith, did the Lord declare in a certain gospel: My mystery is for me and for the sons of my house." V, 10, 64: "Albowiem nie z żalem, on mówi, czy Pan zadeklarować w niektórych Ewangelii: Moja tajemnica jest dla mnie i dla synów mojego domu." Origen, Homil. Orygenes, Homil. in Jer., XX, 3: "But the Saviour himself saith: He who is near me is near the fire; he who is far from me, is far from the kingdom." w Jr, XX, 3:. "Ale sam Zbawiciel mówi: Kto jest blisko mnie jest blisko ognia, a kto jest daleko ode mnie, daleko jest od królestwa".

(d) In the Oxyrhynchus Logia: The first Logion is part of Luke, vi, 42; of the fourth, only the word "poverty" is left; the eighth, too, is badly mutilated. (D) W oxyrhynchus Logia: Pierwszy Logion jest częścią Łukasza, VI, 42, z czwartego, tylko słowo "ubóstwo" jest w lewo; ósmy, też jest poważnie okaleczona. The text of the other Logia is in a more satisfactory condition. Tekst drugiej Logia jest w stanie bardziej zadowalające. Second Logion: "Jesus saith, Except you fast to the world, you shall in no wise find the kingdom of God." Druga Logion: "Jezus mówi, wyjątkiem ciebie szybko do świata, to powinien w żaden sposób znaleźć do królestwa Bożego." Third Logion: "Jesus saith, I stood in the midst of the world, and in the flesh was I seen of them, and I found all men drunken, and none found I athirst among them, and my soul grieved over the sons of men, because they are blind in their heart, and see not." Trzecia Logion: "Jezus mówi, stanął w środku świata, a w ciele został widziałem z nich, i znalazłem wszyscy ludzie pijani i żaden znaleziony I athirst wśród nich, i moja dusza martwią nad synów ludzkich , ponieważ są ślepi w ich sercu, i zobaczyć, że nie. " Fifth Logion: "Jesus saith, Wherever there are two, they are not without God; and wherever there is one alone, I say I am with him. Raise the stone and there thou shalt find me; cleave the wood, and there am I." Piąty Logion: "Jezus mówi, Gdziekolwiek są dwie, nie są one bez Boga, a tam, gdzie jest jeden tylko, mówię, że jestem z nim Podnieś kamień i nie będziesz mnie znaleźć; rozszczepiać drewna i tam jestem. . " Sixth Logion: "Jesus saith, A prophet is not acceptable in his own country, neither doth a physician work cures upon them that know him." Szósta Logion: "Jezus mówi, prorok nie jest akceptowalne we własnym kraju, nie doth pracy lekarz leczy na nich, że go znam." Seventh Logion: "Jesus saith, A city built upon the top of a hill and stablished can neither fall nor be hid." Siódmy Logion: "Jezus mówi, miasto zbudowane na wzgórzu i Ustanowiony może ani wchodzić, ani się ukryć." Eighth Logion: "Jesus saith, Thou hearest with one ear . . ." Ósma Logion: "Jezus mówi, tylko wysłuchaj z jednym uchu ..." Resch's contention that seventy-five Agrapha are probably genuine Sayings of Jesus harmonizes with the assumption that all spring from the same source, but does not commend itself to the judgment of other scholars. Twierdzenie Resch, że siedemdziesiąt pięć Agrafa są prawdopodobnie prawdziwe Sayings Jezusa harmonizuje z założenia, że ​​wszyscy wywodzą się z tego samego źródła, ale nie pochwalić się do wyroku innych uczonych.

Publication information Written by AJ Maas. Publikacja informacji napisanej przez AJ Maas. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. Z podziękowaniami dla Kościoła Mariackiego, Akron, Ohio Encyklopedia Katolicka, Tom I. wydania 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil obstat, 1 marca 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

ROPES in HAST., Dict. Liny w Hast., Dict. of the Bible (New York, 1905); Sprüche Jesu, Texte und Untersuch., XIV, 2 (Leipzig, 1896); RESCH, Agrapha, Texte und Untersuch., VI (Leipzig, 1889); GRENFELL and HUNT, LOGIA IESOU, (Egypt Expl. Fund, London, 1897); LOCK AND S ANDAY, Sayings of Jesus (Oxford, 1897); NESTLER, NT supplementum (Leipzig, 1896). z Biblii (Nowy Jork, 1905); Sprüche Jesu, Texte und Untersuch, XIV, 2 (Lipsk, 1896);. Resch, Agrafa, Texte und Untersuch, VI (Lipsk, 1889);. Grenfell i Hunt, Logia IESOU, (. Egipt Expl Fund, Londyn, 1897); LOCK AND S ANDAY, Sayings Jezusa (Oxford, 1897); Nestler, NT supplementum (Lipsk, 1896). Complete bibliographies will be found in most of the foregoing works. Kompletne bibliografii znajdują się w większości z powyższych prac.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest