The Roman Breviary, Roman Catholic Breviary Brewiarz Roman, Roman Catholic Brewiarz

General Information Informacje ogólne

Prayer before Divine Service Modlitwa przed służby Bożej

Open thou, O Lord, my mouth to bless thy holy Name; cleanse also my heart from all vain, evil, and wandering thoughts; enlighten my understanding; enkindle my affections; that I may say this Office worthily, with attention and devotion, and so be meet to be heard in the presence of thy divine Majesty. Otwórz Ty, Panie, moje usta do pobłogosławi święte Imię; oczyścić również moje serce od wszystkich myśli próżnych, zło, i wędrówki; oświecił moje zrozumienie; rozpal moje uczucia, to mogę powiedzieć, to pakiet Office godnie, z uwagą i pobożnością, a więc być spotkanie o przesłuchanie w obecności Twego Boskiego Majestatu. Through Christ our Lord. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.

O Lord, in union with that divine intention wherewith thou thyself on earth didst render thy praises to God, I desire to offer this my Office of prayer unto thee O Panie, w jedności z tym boskim zamiarze czymże Ty Thyself na ziemi renderowania didst pochwał swego Bogu, pragnę zaoferować tę mojego biura modlitwy do ciebie


The Roman Breviary, Roman Catholic Breviary Brewiarz Roman, Roman Catholic Brewiarz

Catholic Information Informacje Katolicki

This subject may be divided, for convenience of treatment, as follows: Przedmiot ten może być podzielony, dla ułatwienia oczyszczania, w następujący sposób:

I. DEFINITION; I. DEFINICJA;
II. II. CONTENTS; TREŚCI;
III. III. THE HOURS; Godzin;
IV. IV. COMPONENT PARTS OF THE OFFICE; CZĘŚCI Urzędu;
V. HISTORY OF THE BREVIARY; HISTORIA V. Brewiarz;
VI. VI. REFORMS. Reform.

I. DEFINITION I. DEFINICJA

This word breviary (Lat. Breviarium ), signifies in its primary acceptation an abridgment, or a compendium. Ten brewiarz słowo (łac. Breviarium), oznacza w podstawowej akceptacji abridgment lub kompendium. It is often employed in this sense by Christian authors, eg Breviarium fidei, Breviarium in psalmos, Breviarium canonum, Breviarium regularum. In litugical language Breviary has a special meaning, indicating a book furnishing the regulations for the celebration of Mass or the canonical Office, and may be met with under the titles Breviarium Ecclesiastici Ordinis , or Breviarium Ecclesiæ Rominsæ (Romanæ). In the ninth century Alcuin uses the word to designate an office abridged or simplified for the use of the laity. Jest to często stosowane w tym sensie przez autorów chrześcijańskich, np. Breviarium fidei, Breviarium w Psalmos, Breviarium canonum, Breviarium regularum. W litugical Brewiarz języka ma szczególne znaczenie, wskazując meblarskie książki Regulaminie Mszy lub Urzędu kanonicznej i mogą być spełnione z mocy tytułów Breviarium Ecclesiastici Ordinis lub Breviarium Ecclesiae Rominsæ (Romanæ). W dziewiątym wieku Alkuin używa słowa do wyznaczenia urzędu skróconej lub uproszczone do stosowania świeckich. Prudentius of Troyes, about the same period, composed a Breviarium Psalterii (v. inf. V. HISTORY). Prudentius Troyes, o tym samym czasie, w składzie: Breviarium Psalterii (v. inf. V. historii). In an ancient inventory occurs Breviarium Antiphonarii , meaning "Extracts from the Antiphonary". W starożytnej inwentarza występuje Breviarium Antiphonarii, czyli "Wypisy z Antyfonarz". In the "Vita Aldrici" occurs "sicut in plenariis et breviariis Ecclesi æ ejusdem continentur". W "Vita Aldrici" występuje "sicut w plenariis et breviariis Ecclesi æ ejusdem continentur". Again, in the inventories in the catalogues, such notes as these may be met with: "Sunt et duo cursinarii et tres benedictionales Libri; ex his unus habet obsequium mortuorum et unus Breviarius", or, "Præter Breviarium quoddam quod usque ad festivitatem S. Joannis Baptistæ retinebunt", etc. Monte Cassino about AD 1100 obtained a book entitled "Incipit Breviarium sive Ordo Officiorum per totam anni decursionem" Ponownie, w wykazach w katalogach, takich jak te notatki mogą być spełnione z: "Sunt et duo cursinarii et tres benedictionales Libri; ex jego unus habet obsequium Mortuorum et unus Breviarius", lub "Præter Breviarium quoddam quod usque ad festivitatem S . Joannis Baptistæ retinebunt "itp. Monte Cassino około AD 1100 otrzymał książkę" Incipit Breviarium sive Ordo Officiorum za totam anni decursionem "

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
From such references, and from others of a like nature, Quesnel gathers that by the word Breviarium was at first designated a book furnishing the rubrics, a sort of Ordo. The title Breviary , as we employ it -- that is, a book containing the entire canonical office -- appears to date from the eleventh century. Od takich odniesień, oraz od innych o podobnym charakterze, Quesnel gromadzi że do Breviarium Słowo było na początku wyznaczony meble książki rubryk, rodzaj Ordo Tytułem Brewiarz, jak my ją zatrudniać. - Czyli książkę zawierającą całego kanoniczne urzędu - wydaje się datę, od XI wieku.

St. Gregory VII having, indeed, abridged the order of prayers, and having simplified the Liturgy as performed at the Roman Court, this abridgment received the name of Breviary , which was suitable, since, according to the etymology of the word, it was an abridgment. Grzegorz VII posiadanie rzeczywiście skróconej w celu modlitwy, mających uprościć i liturgii, jako wykonywane w Sądzie rzymskiego, to okrojenie otrzymała nazwę Brewiarz, która była odpowiednia, ponieważ, zgodnie z etymologią tego słowa, to było okrojenie. The name has been extended to books which contain in one volume, or at least in one work, liturgical books of different kinds, such as the Psalter, the Antiphonary, the Responsoriary, the Lectionary, etc. In this connection it may be pointed out that in this sense the word, as it is used nowadays, is illogical; it should be named a Plenarium rather than a Breviarium , since, liturgically speaking, the word Plenarium exactly designates such books as contain several different compilations united under one cover. Nazwa została przedłużona do książek, które zawierają w jednym tomie, lub co najmniej w jednej pracy, księgi liturgiczne różnych rodzajów, takich jak psałterz, Antiphonary, Responsoriary, Dziękujemy, itp. W związku z tym może być wskazał że w tym sensie słowa, gdyż jest używany obecnie, jest nielogiczne, powinien być nazwany Plenarium niż Breviarium, ponieważ liturgicznie mówiąc, słowo wyznacza Plenarium dokładnie takie książki jak zawierać kilka różnych kompilacji zjednoczona pod jednym okładka. This is pointed out, however, simply to make still clearer the meaning and origin of the word; and section V will furnish a more detailed explanation of the formation of the Breviary. To wskazuje się jednak, po prostu, aby jeszcze wyraźniej znaczenie i pochodzenie słowa, a sekcja V będzie dostarczać bardziej szczegółowe wyjaśnienie, w skład Brewiarz.

II. II. CONTENTS SPIS TREŚCI

The Roman Breviary, which with rare exceptions (certain religious orders, the Ambrosian and Mozarabic Rites, etc.) is used at this day throughout the Latin Church, is divided into four parts according to the seasons of the year: Winter, Spring, Summer, and Autumn. Brewiarz Rzymski, który z rzadkimi wyjątkami (niektóre zakony, ambrozjański i Mozarabic Rites, itp.) jest używany w tym dniu w całym Kościele łacińskim, jest podzielony na cztery części w zależności od pory roku: Zima, Wiosna, Lato i Jesień. It is constructed of the following elements: (a) the Psalter; (b) the Proper of the Season; (c) Proper of the Saints; (d) the Common; (e) certain special Offices. Zbudowana jest z następujących elementów: (a) Psałterz, (b) właściwą część sezonu, (c) własna z Świętych, (d) wspólne, (e) niektóre specjalne Biura.

(a) The Psalter (A) Psałterza

The Psalter is the most ancient and the most venerable portion of the Breviary. Psałterz jest najstarszą i najbardziej czcigodny części Brewiarz. It consists of 150 psalms, divided in a particular way, to be described later. Składa się z 150 psalmy, podzielona w sposób szczególny, aby być opisane później. These psalms formed the groundwork of the Liturgy of the Jews for twelve centuries before Christ, and He certainly made use of these formularies for His prayers, and quoted them on several occasions. Te psalmy stanowiły podstawy do Liturgii Żydów przez dwanaście wieków przed Chrystusem, a On z pewnością wykorzystanie tych formularies do Jego modlitwy, a także notowane na nich wielokrotnie. The Apostles followed His example, and handed down to the Christian Churches the inheritance of the Psalter as the chief form of Christian prayer. Apostołowie po Jego przykład i wydanych na Kościoły chrześcijańskie dziedzictwo z Psalter jako główny formie modlitwy chrześcijańskiej. The Church has carefully preserved them during the lapse of centuries and has never sought to replace them by any other formularies. Kościół posiada starannie konserwowane podczas ich upływie stuleci i nigdy nie starał się ich zastąpienia przez inne formularies. Attempts have been made from time to time to compose Christian psalms, such as the Gloria in excelsis , the Te Deum , the Lumen Hilare , the Te Decet Laus , and a few others; but those which the Church has retained and adopted are singularly few in number. Próby zostały dokonane od czasu do czasu, aby utworzyć chrześcijańskie psalmy, takich jak Gloria in excelsis, Te Deum, światła hilare r. Te Decet Laus, i kilka innych, ale te, które Kościół ma zachowane są pojedynczo i przyjęła kilka liczby. The rhythmic hymns date from a period later than the fourth and fifth centuries, and at best hold a purely secondary place in the scheme of the Office. Rytmiczne pieśni bieżąco z okresu później niż w czwartym i piątym wieku, a na najlepszych posiadać jedynie drugorzędne miejsce w systemie Urzędu. Thus the Book of Psalms forms the groundwork of Catholic prayer; the lessons which fill so important a place in this prayer are not, after all, prayer properly so called; and the antiphons, responsories, versicles, etc., are but psalms utilized in a particular manner. Tak Księgi Psalmów stanowi podstawy katolickiej modlitwy, lekcji, które wypełniają tak ważne miejsce w tej modlitwie nie są, mimo wszystko, modlitwa właściwie tzw i antyfony, responsories, versicles, itp., są jednak wykorzystywane w psalmach konkretny sposób.

In the Breviary, however, the Psalter is divided according to a special plan. W Brewiarz jednak Psalter dzieli się według specjalnego planu. In the earliest period the use of the Book of Psalms in the Office was doubtless exactly similar to that which prevailed amongst the Jews. W najwcześniejszym okresie korzystania z Księgi Psalmów w Urzędzie był niewątpliwie dokładnie podobne do tych, które panowały wśród Żydów. The president of the choir chose a particular psalm at his own will. Prezes chóru wybrała psalm w szczególności jego własnej woli. Some psalms, such as xxi, seem specially appropriate to the Passion. Niektóre psalmy, takich jak XXI, wydają się szczególnie odpowiednie do pasji. Another was adapted to the Resurrection, a third suited the Ascension, while others again are specially referable to the Office of the Dead. Innym był dostosowany do zmartwychwstania, trzecia nadaje Wniebowstąpienia, inni znów są specjalnie referable do Urzędu Dead. Some psalms provide morning prayers, others those for night. Niektóre psalmy dostarczyć rano modlitwy, inni dla tych nocy. But the choice was left in the hands of the bishop or president of the choir. Ale wybór był w lewej ręce biskupa lub prezes chóru. Later, probably from the fourth century, certain psalms began to be grouped together, to respond to the divers requirements of the Liturgy. Później, prawdopodobnie z IV wieku, niektóre psalmy zaczął być grupowane, aby odpowiedzieć na rozmaite wymogi liturgii.

Another cause led to these groupings and arrangements of the Psalter. Some monks were in the habit of reciting daily the whole of the 150 psalms. Inną przyczyną doprowadziło do tych grup i uzgodnień z Psałterza. Niektórzy mnisi zostali w zwyczaju codziennie recytuje całości z 150 psalmów. But this form of devotion, apart from lessons and other formularies, occupied so much time that they began to spread the recitation of the entire Psalter over a whole week. Jednak tej formy pobożności, oprócz lekcji i innych formularies, zajmuje tak dużo czasu, że zaczął się na odmawianiu całego Psalter przez cały tydzień. By this method each day was divided into hours, and each hour had its own portion of the Psalter. From this arrangement arose the idea of dividing the Psalter according to specially devised rules. W ten sposób każdy dzień był podzielony na godziny, godzina i każdy miał swoją własną część Psałterza. Z tych rozwiązań powstał pomysł podzielenia Psalter według specjalnie opracowanych zasad. St. Benedict was one of the earliest to set himself to this task, in the sixth century. Benedykt był jednym z pierwszych, aby ustawić się do tego zadania, w szóstym wieku. In his Rule he gives minute directions how, at that period, the psalms were to be distributed at the disposition of the abbot; and he himself drew up such an arangement. W panowania minut daje wskazówki, jak w tym okresie, psalmy miały być rozprowadzane w dyspozycji opat, a on sam sporządził takiego arangement. Certain psalms were set apart for the night offices, others for Lauds, others for Prime, Terce, Sext, and None, others for Vespers and Compline. Niektóre psalmy zostały ustalone niezależnie do biura noc, inni na Jutrznia, inni na premiera, Terce, Seksta i żaden, inni na nieszpory i kompleta.

It is a subject of discussion amongst liturgists whether this Benedictine division of the psalms is anterior or posterior to the Roman Psalter. To jest przedmiotem dyskusji wśród liturgistów czy ten podział Benedyktynów w psalmach jest lub przedniej do tylnej Roman psałterz. Although it may not be possible to prove the point definitely, still it would seem that the Roman arrangement is the older of the two, because that drawn up by St. Benedict shows more skill, and would thus seem to be in the nature of a reform of the Roman division. Choć może to nie być możliwe do udowodnienia punkt na pewno, nadal wydaje się, że Roman układ jest starszym z dwóch, ponieważ, że sporządzone przez św pokazuje więcej umiejętności, a zatem wydaje się być z natury Reforma podziału rzymskiego. In any case, the Roman arrangement of the Psalter reaches back to a hoary antiquity, at least to the seventh or eight century, since when it has not undergone any alteration. W każdym przypadku, Roman porozumienie z Psalter sięga hoary starożytności, przynajmniej do siódmego lub osiem wieku, od kiedy nie zostało poddane żadnym zmianom. The following is its disposition. Oto jego dyspozycji.

Psalms i-cviii are recited at Matins, twelve a day; but Sunday Matins have six more psalms divided between the three nocturns. Psalmy i-CVI są recytowane w Matins dwanaście dni, ale niedziela Matins mieć sześć psalmów podzielona pomiędzy trzy nocturns. Thus: Tak więc:

The psalms omitted in this series, namely, iv, v, xxi-xxv, xlii, l, liii, lxii, lxiv, lxvi, lxxix-xcii, and xciv, are, on account of their special aptitude, reserved for Lauds, Prime, and Compline. Psalmy pominięte w tej serii, a mianowicie, IV, V, XXI-XXV, XLII, L, LIII, LXII, LXIV, LXIV, LXXIX-XCII i xciv, są, ze względu na ich specjalne zdolności, zarezerwowane dla Jutrznia, premiera i kompleta.

The series, from Ps. Serii, z Ps. cix to Ps. CIX Ps. Cxlvii inclusively, are used at Vespers, five each day, except Psalms cxvii, cxviii, and cxlii, reserved for other hours. Cxlvii włącznie, są wykorzystywane na nieszpory, pięć każdego dnia, z wyjątkiem Psalmów CXVII, CXVI i cxlii, zarezerwowane dla innych godzin. The last three, cxlviii, cxlix, and cl, which are specially called the psalms of praise (Laudes), because of the word Laudate which forms their leitmotiv, are always used in the morning Office, which thus gets its name of Lauds. Ostatnich trzech, CXLVI, CXLVII, cl, które są specjalnie nazwie Psalmy uwielbienia (Laudes), ze względu na słowo, które Laudate Motywem ich formy, zawsze są używane w godzinach porannych Office, który tym samym staje się jego nazwa Jutrznia.

A glance at the above tables will show that, broadly speaking, the Roman Church did not attempt to make any skilful selection of the psalms for daily recitation. Rzut oka na powyższe tabele pokaże, że ogólnie rzecz biorąc, Kościół rzymski nie próbuje dokonać wyboru biegłego Psalmy na odmawianiu codziennie. She took them in order as they came, except a very few set apart for Lauds, Prime, and Compline, and selected Ps. Ona wzięła je w kolejności, jak przyszli, z wyjątkiem bardzo nielicznych poza ustalonym dla Jutrznia, premier, i kompleta, a wybrane Ps. cxviii for the day hours. CXVI do godziny dziennie. Other Liturgies, as the Ambrosian, the Mozarabic, and the Benedictine, or monastic, have Psalters drawn up on wholly different lines; but the respective merits of these systems need not be here discussed. Innych liturgii, jak ambrozjański, Mozarabic i benedyktynów, lub zakonnego, Psalters sporządzony na całkowicie różnych linii, ale odpowiednie zalety tych systemów nie muszą być tu omówione. The order of the ferial Psalter is not followed for the festivals of the year or for the feasts of saints; but the psalms are selected according to their suitableness to the various occasions. Postanowienie ferial Psałterza nie jest się na festiwalach w roku lub na święta świętych, ale Psalmy są wybierane zgodnie z ich suitableness do różnych okazjach.

The history of the text of this Psalter is interesting. Historia tekst tego Psalter jest interesujący. The most ancient Psalter used in Rome and in Italy was the "Psalterium Vetus", of the Itala version, which seems to have been introduced into the Liturgy by Pope St. Damasus (d. 384). Najstarszy Psałterz używane w Rzymie i we Włoszech był "Psalterium Vetus", w wersji Itälä, który wydaje się, że zostały wprowadzone do liturgii przez papieża Damazego św (zm. 384). He it was who first ordered the revision of the Itala by St. Jerome, in AD 383. On był pierwszy którzy zarządził przegląd lista przez St Jerome, w AD 383. On this account it has been called the "Psalterium Romanum", and it was used in Italy and elsewhere till the ninth century and later. Na tym koncie został on nazywany "Psalterium Rzymski", i był używany we Włoszech i gdzie indziej aż do IX wieku i później. It is still in use in St. Peter's at Rome, and many of the texts of our Breviary and Missal still show some variants (Invitatory an Ps. xciv, the antiphons of the Psalter and the responsories of the Proper of the Season, Introits, Graduals, Offertories, and Communions). To jest wciąż w użyciu w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a wiele z tych tekstów naszych Mszał i Brewiarz nadal wykazują pewne warianty (Invitatory o ps. Xciv, antyfony z Psałterza i responsories prawidłowego sezonu introity, Graduals, ofertoria i komunie). The Roman Psalter also influences the Mozarabic Liturgy, and was used in England in the eighth century. Roman Psalter również wpływa na Mozarabic liturgii, i była używana w Anglii w ósmym wieku. But in Gaul and in other countries north of the Alps, another recension entered into competition with the "Psalterium Romanum" under the somewhat misleading title of the "Psalterium Gallicanum"; for this text contained nothing distinctively Gallican, being simply a later correction of the Psalter made by St. Jerome in Palestine, in AD 392. Ale w Galia oraz w innych krajach na północ od Alp, kolejna rewizja weszła w konkurencji z "Psalterium Rzymski" w ramach odrobinę mylący tytuł "Psalterium Gallicanum"; zawarte w tym tekście niczego wyraźnie Gallican, jest po prostu później korekta Psałterz przez St Jerome w Palestynie, w AD 392. This recension diverged more completely than the earlier one form the Itala; and in preparing it St. Jerome had laid Origen's Hexapla under contribution. Ta rewizja całkowicie odbiegał więcej niż jednej formy wcześniejszego Itälä oraz przygotowując go Hieronim położył Orygenesa Hexapla ramach wkładu. It would seem that St. Gregory of Tours, in the sixth century, introduced this translation into Gaul, or at any rate he was specially instrumental in spreading its use; for it was this Psalter that was employed in the Divine psalmody celebrated at the much honoured and frequented tomb of St. Martin of Tours. Wydaje się, że Grzegorz z Tours, w szóstym wieku, wprowadził to tłumaczenie do Galii, w każdym razie był specjalnie rolę w rozprzestrzenianiu się jej używać, bo to ten Psalter, że był zatrudniony w psalmody Bożego obchodzone na wiele zaszczycony i odwiedzany grób św Marcina z Tours. From that time this text commenced its "triumphal march across Europe". Od tego czasu rozpoczął się ten tekst swoim "triumfalnym marca w całej Europie". Walafrid Starbo states that the churches of Germany were using it in the eighth century: -- "Galli et Germanorum aliqui secundum emendationem quam Hieronymus pater de LXX composuit Psalterium cantant". Walafrid Starbo stwierdza, że ​​Kościoły Niemiec zostały używając go w ósmym wieku: - "Galli et Germanorum aliqui secundum emendationem quam Hieronymus pater de LXX composuit Psalterium cantant". About the same time England gave up the "Psalterium Romanum" for the "Gallicanum". O tym samym czasie Anglia zrezygnowała "Psalterium Rzymski" do "Gallicanum". The Anglo-Saxon Psalter already referred to was corected and altered in the ninth and tenth century, to make it accord with the "Gallicanum". Anglo-Saxon Psalter już o których mowa corected i został zmieniony w dziewiątym i dziesiątym wieku, aby stało się ono zgodne z "Gallicanum". Ireland seems to have followed the Gallican version since the seventh century, as may be gathered from the famous Antiphonary of Bangor. Irlandia wydaje się po Gallican wersja już w VII wieku, które mogą być zbierane od słynnego Antyfonarz Bangor. It even penetrated into Italy after the ninth century, thanks to the Frankish influence, and there enjoyed a considerable vogue. To nawet wejść na Włochy po dziewiątym wieku, dzięki wpływ na Frankish, i cieszy się znacznym vogue. After the Council of Trent, St. Pius V extended the use of the "Psalterium Gallicanum" to the whole Church, St. Peter's in Rome alone still keeping to the ancient Roman Psalter. Po Sobór Trydencki, Święty Pius V przedłużone stosowanie "Psalterium Gallicanum" do całego Kościoła, św Piotra w Rzymie sam zachowując do starożytnego rzymskiego psałterz. The Ambrosian Church of Milan has also its own recension of the Psalter, a version founded, in the middle of the fourth century, on the Greek. Ambrozjański Mediolan Kościół ma również swoje własne recension Psałterza wersja założona w połowie IV wieku, na grecki.

(b) The Proper of Season (B) Właściwa Sezonu

This portion of the Breviary contains the Office of the different liturgical seasons. Ta część zawiera Brewiarz Urzędu różnych porach roku liturgicznego. As is well known, these periods are now thus arranged: Advent, Christmastide, Septuagesima, Lent, Holy Week, paschal time, and the time after Pentecost. Jak dobrze wiadomo, okresy te są teraz w ten sposób: Adwent, Christmastide, Septuagesima, Wielki Post, Wielki Tydzień, czas paschalnej, a czas po Pięćdziesiątnicy. But ony by slow degrees did this division of the liturgical year develop its present form. Ale ony przez powolne stopni zrobił ten podział roku liturgicznego rozwijania swojej obecnej formie. It must be traced through its various stages. Należy śledzić za pomocą różnych etapach. It may indeed be said that originally there was no such thing as a liturgical year. Może on być rzeczywiście powiedział, że początkowo nie było czegoś takiego, jak w roku liturgicznym. Sunday, the day above all of the Eucharistic celebration, is at once the commemoration of the Passion, Death, and Resurrection of Jesus Christ; men spoke of the "Pasch of the Crucifixion", of the "Pasch of the Ressurection" -- pascha staurosimon; pascha anastasimon ; every Sunday was a renewal of the paschal festival. Niedziela, dzień, przede wszystkim w celebracji eucharystycznej, jest jednocześnie upamiętnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ludzie mówili o "Pasch z Ukrzyżowanie", "Pasch do Zmartwychwstania" - Wielkanoc staurosimon; pascha anastasimon; każdą niedzielę było odnowienie paschalnej festiwalu. It was only natural that on the actual anniversary the feast shouldbe kept with peculiar solemnity, for it was the foremost Christian feast, and the centre of the liturgical year. To było naturalne, że na rzeczywiste rocznicy shouldbe święto przechowywane w specyficznych uroczystości, był to przede wszystkim chrześcijańskie święto, i centrum roku liturgicznego. Easter drew in it is train Pentecost, which was fixed as the fiftieth day after the Resurrection; it was the festival commemorating the Descent of the Holy Ghost on the Apostles. Wielkanoc zwrócił się w pociągu Zesłania Ducha Świętego, który został ustalony jako pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu, był to festiwal upamiętniający The Descent z Ducha Świętego na Apostołów. These fifty days made up an unbroken festival, a Jubilee, a time of joy during which there was no fasting and when penitential exercises were suspended. Te pięćdziesiąt dni nieprzerwanego składa się festiwal, Jubileusz, czas radości, podczas którego nie było czczo i pokuty, gdy ćwiczenia zostały zawieszone. These two feasts thus linked together are mentioned by ecclesiastical writers from the second century onwards. Te dwa święta w ten sposób połączone ze sobą są wymienione przez pisarzy kościelnych z drugiego wieku.

Just as Easter was followed by fifty days of rejoicing, so it had its period of preparation by prayer and fasting, from which arose the season of Lent, which, after various changes, commenced finally forty days before Easter, whence its name of Quadragesima. The other rallying-point of the liturgical year is the feast of Christmas, the earliest observance of which is of very remote antiquity (the third century at least). Podobnie jak po Wielkanocy była przez pięćdziesiąt dni z radością, więc musiał jej okres przygotowania przez modlitwę i post, z którego powstał sezonu Wielkiego Postu, który po wielu zmianach, rozpoczął w końcu czterdzieści dni przed Wielkanocą, przybywa jej nazwę Quadragesima. Pozostałe rajdy-punkt roku liturgicznego jest święto Bożego Narodzenia, najwcześniej których przestrzeganie jest bardzo odległych starożytności (trzeciego wieku co najmniej). Like Easter, Christmas had its time of preparation, called Advent, lasting nowadays four weeks. Jak Wielkanoc, Boże Narodzenie miał swój czas przygotowania, zwane Adwent, trwające obecnie cztery tygodnie. The remainder of the year had to fit in between these two feasts. Pozostała część roku było zmieścić w tych dwóch świąt. From Christmas to Lent two currents may be observed : into one fell the feasts of the Epiphany and the Purification, and six Sundays after the Epiphany, constituting Christmastide. The remaining weeks after these Sundays fall under the influence of Lent and, under the name of Septuagesima, create a sort of introduction to it, since these three weeks, Septuagesima, Sexagesima, and Quinquagesima, really belong to Lent by reason of their character of preparation and penance. Od Bożego Narodzenia do Wielkiego Postu dwa prądy mogą być przestrzegane:. W jednej spadł na święta Objawienia Pańskiego i oczyszczania, i sześć niedziel po Epifanii, stanowiące Christmastide Tygodnie pozostały po tych niedziele spadek pod wpływem Wielkiego Postu, pod nazwą Septuagesima, stworzyć swego rodzaju wprowadzenie do niego, ponieważ te trzy tygodnie, Septuagesima, Sexagesima i niedziela zapustna, naprawdę należą do Wielkiego Postu, z uwagi na ich charakter przygotowania i pokuty.

The long period between Pentecost and Advent, from May to December, still remains to be dealt with. Długim okresie między Pięćdziesiątnicy i Adwentu, od maja do grudnia, nadal się zająć. A certain number of Sundays cluster round special great festivals, as those of St. John the Baptist (24 June), the holy Apostles Peter and Paul (29 June), St. Lawrence (10 August), and St. Michael (29 September). Niektóre niedziele klastra Specjalne okrągłe wielkie festiwale, jak św Jana Chrzciciela (24 czerwca), świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), St Lawrence (10 sierpnia) i św Michała (29 września ). At later date these days, which did not fit very conveniently into the general scheme, tended to disappear, and were absorbed into the common time after Pentecost, made up of twenty-four Sundays, thereby uniting Pentecost with Advent; and thus the cycle of the liturgical year is completed. W późniejszej dacie te dni, które nie pasują bardzo wygodnie do ogólnego systemu, często znikały, a były wchłaniane do wspólnego czasu po Pięćdziesiątnicy, złożony z dwudziestu czterech niedziel, tym samym zjednoczenia z Pięćdziesiątnicy Adwentu, a tym samym cyklu Rok liturgiczny jest zakończona.

The Proper of the Season contains, therefore, the Office of all the Sundays and festivals belonging to it, with special lessons, extracts from the Gospels, and frequently also proper antiphons, responsories, and psalms, adapted to the peculiar character of these different periods. Właściwa część sezonu zawiera w związku z tym Biuro wszystkie niedziele i święta należących do niej, z lekcji specjalnych, wyciągi z Ewangelii, a często także odpowiednie antyfony, responsoriów i psalmów, dostosowanych do specyficznych charakter tych różnych okresów . It is in the composition of this Liturgy that the Roman Church has displayed her gifts of critical judgment, liturgical taste, and theological acumen. Jest w skład tej liturgii, że Kościół rzymski ma wyświetlony jej prezenty krytycznej oceny, smak liturgiczne, teologiczne i sprawności umysłowej. The difference in the character of these periods may be studied in such works as Dom Guéranger's "Liturgical Year". Różnica w charakterze tych okresach mogą być badane w takich dzieł jak w "Domu Guéranger Roku Liturgicznego".

(c) Proper of the Saints (C) własna z Świętych

Following on the Proper of the Season comes in the Breviary the Proper of the Saints, that is to say, that part which contains the lessons, psalms, antiphons, and other liturgical formularies for the feasts of the saints. Po na właściwą część sezonu jest w Brewiarz Proper świętych, to znaczy, że część, która zawiera lekcje, psalmy, antyfony i inne liturgiczne formularies do święta świętych. In reality this Proper commemorates a very large number of saints who find mention in the ecclesiastical Calendar; this, however, meed not be given here, as it can easily be consulted. W rzeczywistości ten upamiętnia bardzo dużą liczbę świętych, którzy znaleźć wzmianki w kościelnych Kalendarz to jednak nie meed być tutaj, ponieważ łatwo może być konsultowany. But it may be noted that the greater number of the days of the year -- at least nine-tenths - are appropriated to special feasts; and the question has therefore been seriously debated, every time a movement for the reform of the Breviary has arisen, as to how to save the Divine Office from being overwhelmed by these feasts, and as to how to restore to the ferial Office its rightful ascendancy. Jednak można zauważyć, że większa liczba dni w roku - co najmniej dziewięć dziesiątych - są odpowiednie do specjalnego święta, a pytanie zostało poważnie dyskutowane, za każdym razem, ruch na rzecz reformy w Brewiarz powstałej , w jaki sposób, aby zapisać się do Boskiego Urzędu skalą od tych świąt, jak i do tego, jak przywrócić do ferial Urzędu jego wzrostu prawowity. This is not the place for the discussion of such a problem; but it may be said that this invasion of the Proper of the Season has reached such proportions imperceptilbly. To nie jest miejsce do dyskusji na temat takiego problemu, ale można powiedzieć, że ta inwazja na własna część sezonu osiągnął takie rozmiary imperceptilbly. It was not always thus; in the beginning, up to the seventh, and even up to ninth, century, the feasts of saints observed in the Breviary were not numerous, as may be proved by comparing modern Calendars with such ancient ones as may be seen in "An Ancient Syrian Martyrology", "Le calendrier de Philocalus", "Martyrologium Hieronymianum", "Kalendarium Carthaginense". Nie zawsze było tak: na początku, aż do siódmego, a nawet do dziewiątej, wieku, święta świętych obserwowane w Brewiarz nie były liczne, ponieważ może być udowodnione przez porównanie nowoczesnych Kalendarze z takich starożytnych, jakie mogą być zobaczyć w "Martyrologium starożytnej Syrii", "Le Calendrier de Philocalus", "Martyrologium Hieronymianum", "Kalendarium Carthaginense". These Calendars contain little more than the following list, beyond the great festivals of the Church: Kalendarze te zawierają niewiele więcej niż na poniższej liście, po wielkich festiwalach w Kościele:

(d) The Common (D) wspólne

Under this designation come all the lessons, Gospels, antiphons, responsories, and versicles which are not reserved to a special occasion, but may be employed for a whole group of saints. Pod tą nazwą pochodzą wszystkie lekcje, Ewangelie, antiphons, responsories i versicles, które nie są zastrzeżone do specjalnej okazji, ale może być stosowany na całej grupy świętych. These Commons are those of Apostles, Evangelists, Martyrs, Confessors Pontiffs, Confessors non-Pontiffs, Abbots, Virgins, and Holy Women. Te Commons są Apostołów, ewangelistów, męczenników, spowiedników Papieży, spowiednicy nie-Papieży, Opatów, dziewic, Mężczyzn Świętego. To these may be added the Offices of the Dedication of the Churches, and of the Blessed Virgin. Aby te mogą być dodawane biur poświęcenia kościołów, i Matka Boska. The Office of the Dead occupies a place apart. Biuro Martwe zajmuje miejsce obok. It is most difficult to fix the origin of these Offices. To jest najtrudniejsze do ustalenia pochodzenia tych urzędów. The most ancient seem to belong to the ninth, the eighth, and even the seventh century, and through special formularies may even date still further back. Najstarszych wydają się należeć do dziewiątym, ósmym, a nawet VII wieku, a dzięki specjalnym formularies może nawet jeszcze bardziej Data powrotem. To give one example, the antiphons of the Common of Martyrs in paschal time, "Sancti tui, Domine, florebunt sicut lilium, et sicut odor balsami erunt ante te", "Lux perpetua lucebit sanctis tuis, Domine et Aeternitas temporum", are taken from the Fourth Book of Esdras (apocryphal), which was rejected almost everywhere about the end of the fourth century; these verses, therefore, must probably have been borrowed at a period anterior to that date. Aby dać jeden przykład, antyfony wspólnej Męczenników w paschalnym czasie "Sancti tui, Domine, florebunt sicut lilium, et sicut zapach balsami erunt ante te", "Lux perpetua lucebit sanctis tuis, Domine et Aeternitas temporum", podejmowane są z Czwartej Księdze Ezdrasza (apokryf), który został odrzucony prawie wszędzie o końcu IV wieku, te wersety, dlatego należy prawdopodobnie zostały wypożyczone na okres przedniej do tej daty. Probably, also, in the very beginning, the most ancient of these Common Offices were Proper Offices, and in some of them special features supporting this supposition may be noticed. Prawdopodobnie także, na samym początku, najbardziej starożytnych tych wspólnych biur były pod Biura, aw niektórych z nich cechy szczególne wspieranie tego przypuszczenia może być zauważony. Thus, the Common of Apostles is apparently referable to the Office of Sts. Tak więc, wspólne Apostołów jest najwyraźniej referable do Urzędu św. Peter and Paul and must bave been adapted later for all the Apostles. Piotra i Pawła i musi Bave później został dostosowany do wszystkich Apostołów. Such versicles as the following in the Common of Martyrs: "Volo, Pater, ut ubi ego sum, illic sit et minister meus", "Si quis mihi ministraverit, honorificabit illum Pater meus", seem to point to a martyr-deacon ( diakonos , minister), and may perhaps specially refer to St. Lawrence, on account of the allusion to the words of his Acts: "Quo, sacerdos sancte, sine ministro properas?" Takie versicles jak poniższe w Common Męczenników: "Volo, Pater, ut ubi sum ego, illic sit et minister meus", "Si quis mihi ministraverit, honorificabit OŚW Pater meus", zdają się wskazywać na męczennika-diakona (diakonos , ministra), a być może specjalnie odnoszą się do St Lawrence, z uwagi na aluzję do słów jego czynów: "Quo sacerdos Sancte, sine minister properas?" Also, the numerous allusions to a crown or a palm in these same antiphons refer without doubt to the holy martyrs, Stephen, Lawrence, and Vincent, whose names are synonyms for the crown and laurel of victory. Ponadto, liczne aluzje do korony lub dłoni w tych samych antyfon odnoszą się bez wątpienia do świętych męczenników, Szczepana, Wawrzyńca i Vincent, których nazwy są synonimami i lauru koronę zwycięstwa. The details necessary for the proof of this hypothesis could only be given in a fuller treatise than this; suffice it to say that from the literary standpoint, as from that of archæology or liturgy, these Offices of the Common contain gems of great artistic beauty, and are of very great interest. Dane niezbędne do potwierdzenia tej hipotezy może być podana w sposób pełniejszy niż ten traktat, wystarczy powiedzieć, że z literackiego punktu widzenia, jako że z archæology lub w liturgii, Biura Wspólnej zawierać klejnoty wielkie artystyczne piękno, i są bardzo dużym zainteresowaniem.

(e) Special Offices (E) specjalne biura

The Office of the Blessed Virgin, also very ancient in some of its parts, is of great dogmatic importance; but students of this subject are referred to the Rev. EL Taunton's "The Little Office of Our Lady". Urząd do Najświętszej Dziewicy, bardzo starożytnych w niektóre jego części ma ogromne znaczenie dogmatyczne, ale studenci tego tematu są określone ks EL Taunton "The Little Biuro Matki Bożej".

The Office of Dead is, without a shadow of doubt, one of the most venerable and ancient portions of the Breviary, and deserves a lengthy study to itself. Urząd martwych, bez cienia wątpliwości jedna z najbardziej czcigodny i starożytnej części Brewiarz, i zasługuje na długotrwałe badania dla siebie. The Breviaries also contain Offices proper to each diocese, and certain special Offices of modern origin, which, consequently, need not here detain us. W Breviaries również zawierać Biura właściwego dla każdej diecezji, i niektóre specjalne Biura nowoczesnych pochodzenia, co za tym idzie, nie trzeba tutaj zatrzymują nas.

III. III. THE HOURS Godzin

The prayer of the Breviary is meant to be used daily; each day has its own Office; in fact it would be correct to say that each hour of the day has its own office, for, liturgically, the day is divided into hours founded on the ancient Roman divisions of the day, of three hours apiece -- Prime, Terce, Sext, None, and Vespers, and the night Vigils. Modlitwa Brewiarz ma być stosowany codziennie, każdego dnia ma swoje własne Urzędu, w rzeczywistości byłoby poprawne powiedzieć, że każda godzina dnia ma swój własny urząd,, liturgicznie, dzień podzielony jest na godziny opierać się na starożytne rzymskie podziały dni, trzy godziny za sztukę - premiera, Terce, Seksta, Brak, i nieszpory, a Czuwania nocne. In conformity with this arrangement, the Office is portioned out into the prayers of the night vigils, that is to say Matins and Lauds. Zgodnie z tą umową, Urząd portioned się do modlitwy w nocy vigils, to znaczy Matins i Jutrznia. Matins itself is subdivided into three nocturns, to correspond with the three watches of the night: nine o'clock at night, midnight, and three o'clock in the morning. The office of Lauds was supposed to be recited at dawn. The day offices corresponded more or less to the following hours: Prime to 6 AM, Terce to 9 AM, Sext to midday, None to 3 PM, Vespers to 6 PM It is necessary to note the words more or less , for these hours were regulated by the solar system, and therefore the length of the periods varied with the season. Jutrznia jest podzielony na trzy nocturns, odpowiadają trzy zegary w nocy:. Godzina dziewiąta w nocy, o północy, a trzy rano Jutrznia urząd miał być recytowane rano dzień. urzędy odpowiadały mniej lub bardziej do następujących godzinach: premier do 6 AM, Terce do 9 AM, Sext do południa, None do 3 po południu nieszpory do 6 PM Konieczne jest, aby pamiętać słowa mniej lub bardziej, w tych godzinach były regulowane przez układ słoneczny, a zatem długość okresów zróżnicowanych w sezonie.

The office of Compline, which falls somewhat outside the above division, and whose origin dates later than the general arrangement, was recited at nightfall. Urząd kompleta, która mieści się poza nieco powyżej podział, którego pochodzenia i daty później niż do ogólnego porozumienia, był recytowane na zmrok. Nor does this division of the hours go back to the first Christian period. Nie taki podział godzin wrócić do pierwszego okresu chrześcijańskiego. So far as can be ascertained, there was no other public or official prayer in the earliest days, outside the Eucharistic service, except the night watches, or vigils, which consisted of the chanting of psalms and of readings from Holy Scripture, the Law, and the Prophets, the Gospels and Epistles, and a homily. O ile można to stwierdzić, nie było innych oficjalnych lub publicznych modlitwy w najwcześniejszych dni, poza eucharystycznej usług, z wyjątkiem nocy zegarki lub czuwania, które polegały na śpiewanie psalmów i czytań z Pisma Świętego, prawa, i Proroków, Ewangelie i Epistles, a homilię. The offices of Matins and Lauds thus represent, most probably, these watches. Urzędy godzinki i Jutrznia samym reprezentują, najprawdopodobniej te zegarki. It would seem that beyond this there was nothing but private prayer; and at the dawn of Christianity the prayers were said in the Temple, as we read in the Acts of the Apostles. Wydaje się, że poza tym nie było nic, tylko prywatne modlitwy, a na początku chrześcijaństwa modlitwy zostały powiedział w świątyni, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. The hours equivalent to Terce, Sext, None, and Vespers were already known to the Jews as times of prayer and were merely adopted by the Christians. Godziny równoważne Terce, Sext, Brak, i nieszpory były znane już w czasach Żydzi, jak i modlitwy zostały przyjęte jedynie przez chrześcijan. At first meant for private prayer, they became in time the hours of public prayer, especially when the Church was enriched with ascetics, virgins, and monks, by their vocation consecrated to prayer. Na pierwszy oznaczało dla prywatnych modlitwy, stał się w czasie godzin publiczne modlitwy, zwłaszcza gdy kościół został wzbogacony o ascetics, dziewice, i mnichów, ich powołanie do modlitwy konsekrowanego. From that time, ie from the end of the third century, the monastic idea exercised a preponderant influence on the arrangement and formation of the canonical Office. Od tego czasu, tj. od końca trzeciego wieku, zakonne pomysł Nadrzędnym wywarł wpływ na układ i skład pakietu Office kanoniczne. It is possible to give a fairly exact account of the establishment of these Offices in the second half of th fourth century by means of a document of surpassing importance for the history we are now considering: the "Peregrinatio ad Loca Sancta", written about AD 388, by Etheria, a Spanish abbess. Jest możliwe, aby dać dość dokładną uwagę na ustanowienie tych urzędów w drugiej połowie IV wieku XVII za pomocą dokumentu wyższe niż znaczenie dla historii mamy obecnie rozważa: "Peregrinatio ogłoszenie Loca Sancta", napisany około AD 388, przez Etherii, hiszpański ksieni. This narrative is specifically a description of the Liturgy followed in the Church of Jerusalem at that date. Opowieść ta jest szczególnie opis po liturgii w kościele Jerozolima w tym terminie.

The Offices of Prime and Compline were devised later, Prime at the end of the fourth century, while Compline is usually attributed to St. Benedict in the sixth century; but it must be acknowledged that, although he may have given it its special form for the West, there existed before his time a prayer for the close of the day corresponding to it. Biur premiera i kompleta zostały opracowane później, premier pod koniec IV wieku, a kompleta jest zwykle przypisywane św Benedykta w szóstym wieku, ale trzeba przyznać, że choć może dać mu jego specjalny formularz dla West, istniał przed swoim czasem modlitwy na zakończenie dnia, odpowiedniego do niego.

IV. IV. COMPONENT PARTS OF THE OFFICE CZĘŚCI URZĘDU

Each of the hours of the Office in the Roman Liturgy is composed of the same elements: psalms (and now and then canticles), antiphons, responsories, hymns, lessons, versicles, little chapters, and collects (prayers). Każdy z godziny Urzędu w rzymskiej liturgii składa się z tych samych elementów: psalmów (i teraz, a potem pieśni), antyfon, responsoriów, hymny, lekcje, versicles, rozdziałów małe i gromadzi (modlitwy).

A few words must be said about each of these elements from the particular point of view of the Breviary. Kilka słów należy powiedzieć o każdym z tych elementów, w szczególności z punktu widzenia tego Brewiarz.

(a) Psalms and Canticles (A) Psalmy i Canticles

Nothing need here be added to what has already been said in section II concerning the psalms, except that they are used in the Breviary sometimes in order of sequence, as in the ferial Offices of Matins and Vespers, sometimes by special selection, independently of the order of the Psalter, as in Lauds, Prime, Compline, and, in general, in the Offices of the Saints and other feasts. Nic nie trzeba tu dodać do tego, co zostało już powiedziane w części II dotyczące psalmy, chyba że są one wykorzystywane w Brewiarz czasami w kolejności sekwencji, jak w ferial Urzędy Jutrzni i Nieszporach, czasami przez specjalnego wyboru, niezależnie od Kolejność Psałterza, jak w Jutrznia, premiera, kompleta, i, ogólnie rzecz biorąc, w biurze świętych i innych uroczystości. Another point of notice in the composition of the Roman Office is that it allows of the inclusion of a certain number of canticles, or songs, drawn from other portions of Holy Writ than the Psalter, but put on the same footing as the psalms. Kolejnym punktem zawiadomienia w skład rzymskiego Office jest to, że pozwala na włączenie do określonej liczby canticles, lub pieśni, pochodzących z innych części Pisma Świętego od Psałterza, ale postawił na równi z psalmów. These are: the Canticle of Moses after the passage of the Red Sea (Exodus, xv); the Canticle of Moses before his death (Deut., xxxii); the Prayer of Anne the mother of Samuel (I Kings, ii); the Prayer of Jonas (Jon., ii); the Canticle of Habacuc (Habacuc, iii); the Canticle of Ezechias (Is., xxxviii); The Benedicite (Dan., iii, lii); lastly, the three canticles drawn from the New Testament: the Magnificat, the Benedictus, and the Nunc dimittis. Są to: Kantyk Mojżesza po przejściu Morza Czerwonego (Exodus, xv); Kantyk Mojżesza przed śmiercią (Deut., XXXII); Modlitwa Anne matki Samuela (I Królów, ii); Modlitwa Jonasza (Jon., ii); Kantyk Habacuc (Habacuc, iii); Kantyk Ezechias (Iz, XXXVIII) Benedicite (Dan., III, lii) i wreszcie, trzy pieśni pochodziły z Nowy Testament: Magnificat, Benedictus, a Nunc dimittis.

This list of canticles coincides more or less with those used in the Greek church. Ta lista canticles pokrywa mniej więcej z tymi używanymi w Grecki Kościół. St. Benedict admits these canticles into his Psalter, specifically stating that he borrows them from the Church of Rome, and thus providing a further argument for the priority of the Roman Office over the monastic. Benedykt przyznaje te pieśni do jego Psalter, w szczególności stwierdzając, że pożycza je z Kościoła Rzymu, zapewniając w ten sposób kolejny argument za priorytet w Urzędzie Roman ponad zakonnego.

(b) Antiphons (B) Antiphons

The antiphons which are read nowadays in the Breviary are abridged formularies which almost always serve to introduce a psalm or canticle. Antyfony, które czytane są obecnie w Brewiarz są skrócone formularies które prawie zawsze służyć do wprowadzenia psalm lub kantyk. They consist sometimes of a verse taken from a psalm, sometimes of a sentence selected from the Gospels or Holy Scripture, eg "Euge, serve bone, in modico fidelis, intra in gaudium Domini tui"; occasionally they consist of phrases not culled from the Bible, but modelled on its style, ie they are the invention of a liturgical author, for example: "Veni, Sponsa Christi,accipe coronam, quam tibi Dominus præparavit in æternum". Składają się one niekiedy o podjętych werset z psalm, czasem kary wybranej z Ewangelii lub Pismo Święte, np. "Euge, służyć kość w modico Fidelis, wewnątrz w Gaudium Domini tui"; czasami składają się z oznaczeń nie zaczerpniętych z Biblia, ale wzorowany na jego stylu, tzn. są one wymysłem autor liturgicznych, na przykład: "Veni, sponsa Christi accipe coronam, quam Tibi præparavit Dominus w Aeternum". Originally, the meaning of the word, and the function fulfilled by the antiphon, was not what it is now. Pierwotnie, znaczenie tego słowa, a funkcja spełnione przez antyfony, nie było to, co jest teraz. Although it is difficult to determine precisely the origin and purport of the term, it seems that it is derived from antiphona ( antiphone ) or from the adjective antiphonos , and that it signified a chant by alternate choirs. Chociaż trudno jest dokładnie określić pochodzenie i znaczenie tego słowa, wydaje się, że pochodzi z antiphona (antiphone) lub od przymiotnika antiphonos, i że oznacza jeden chant przez zastępcę chóry. The singers or the faithful were divided into two choirs; the first choir intoned the first verse of a psalm, the second continued with the second verse, the first followed with the third verse, and so on to the end of the psalm. Śpiewacy lub wiernych zostały podzielone na dwa chóry, pierwszy chór zaintonował pierwszy werset z psalm, drugi nadal werset z drugim, po pierwsze z trzecim werset, i tak na końcu psalmu. The antiphoned chant is thus recitation by two choirs alternately. Sposób antiphoned chant odmawianiu przez dwa chóry na przemian. This term has given rise to technical discussions which cannot here be entered into. Termin ten dał podstawę do dyskusji technicznych, które nie mogą być tu zawartych.

(c) Responsory (C) Responsorium

Responsory, whose composition is almost the same as that of the antiphon -- verse of a psalm, sentence out of Holy Scripture or of ecclesiastical authorship -- nevertheless differs from it entirely as to the nature of its use in recitation or chant. Responsorium, którego skład jest niemal taki sam, jak antyfony - werset z psalm, zdanie z Pisma Świętego lub kościelnych autorstwa - jednak różni się od niej w całości, co do charakteru jego stosowania w recytacji lub śpiewu. The precentor sang or recited a psalm; the choir or the faithful replied, or repeated either one of the verses or simply the last words of the precentor. Sang precentor lub recytowane jeden psalm, chór lub wierni odpowiedzieli, lub powtarzających się jeden z wersetów lub po prostu ostatnie słowa precentor. This form, like the antiphon, had already been in use amongst the Jews, and appears even in the construction of certain psalms, as in cxxxv, "Laudate Dominum quoniam bonus", where the refrain, "Quoniam in æternum misericordia ejus", which recurs in each verse, certainly corresponds to a responsory. Ta forma, jak antyfony, były już w użyciu wśród Żydów, a nawet pojawia się w budowie niektórych psalmów, jak w cxxxv "Laudate Dominum premia quoniam", gdzie refren "Quoniam w Aeternum Misericordia ejus", który powtarza się w każdym wierszu, z pewnością odpowiada responsory.

(d) Hymns (D) Hymns

The term hymn has a less definite meaning than those of antiphon or responsory , and in the primitive liturgies its use is somewhat uncertain. Termin hymn ma mniejsze znaczenie niż te antyfony lub responsory i prymitywne w liturgii jej użycie jest dość niepewne. In the Roman Breviary, at each hour either of the day or of the night there is a little poem in verses of different measures, usually very short. W Brewiarz rzymski, w każdym godzin albo w dzień lub w nocy jest mały poemat w wierszach różnych środków, zwykle bardzo krótki. This is the hymn. To jest hymn. These compositions were originally very numerous. Te kompozycje były początkowo bardzo liczne. Traces of hymns may be discerned in the New Testament, eg, in St. Paul's Epistles. Ślady hymnów może być dostrzegła w Nowym Testamencie, np. w Listach św Pawła. In the fourth and fifth centuries hymnology received a great impetus. W czwartym i piątym wieku hymnology otrzymała wielki impet. Prudentius, Synesius, St. Gregory of Nazianzus, St. Hilary, and St. Ambrose composed a great many. Prudentius, Synezjusz, Święty Grzegorz z Nazjanzu, św Hilary i Ambroży składa się bardzo wiele. But it was above all in the Middle Ages that this style of composition most developed, and collections of them were made, filling several volumes. Ale to było przede wszystkim w średniowieczu, że ten styl kompozycji najbardziej rozwiniętych, a ich zbiory zostały dokonane, wypełniając kilka tomów. The Roman Breviary contains but a moderate number of hymns, forming a real anthology. Brewiarz Rzymski, ale zawiera umiarkowany liczby hymnów, tworząc prawdziwe antologii. Some of them are masterpieces of art. Niektóre z nich są arcydziełami sztuki. It was at a comparatively late date (about the twelfth century) that the Roman Liturgy admitted hymns into its Breviary. To było w stosunkowo późno daty (około XII wieku), że Roman Liturgia dopuszczone hymny na jego Brewiarz. In its primitive austerity it had hitherto rejected them, without, however, condemning their employment in other liturgies. W swoim prymitywnym skrupulatne miała dotychczas odrzuciła je, jednak bez potępiając ich zatrudnienia w innych liturgii.

(e) Lessons (E) Lekcji

By this term is meant the choice of readings or of extracts in the Breviary, taken either from Holy Writ or from the Acts of the Saints, or from the Fathers of the Church. Przez termin ten oznacza wybór odczytów lub wyciągi w Brewiarz, wykonane albo z Pismo Święte lub z Dziejów Świętych, lub z Ojców Kościoła. Their use is in accordance with the ancient Jewish custom, which, in the services of the Synagogues, enjoined that after the chanting of psalms, the Law and the Prophets should be read. Ich stosowanie jest zgodne z dawnego zwyczaju żydowskiego, które w tych usług w synagogach, że nakazała po śpiewanie psalmów, Prawo i Prorocy powinny być odczytywane. The primitive Church partly adopted this service of the Synagogue, and thus brought into being the service of the night watches. Prymitywne Kościół częściowo przyjęła tę usługę z synagogi, a tym samym są doprowadzone do służby w nocy zegarki. But the course of readings was altered; after a lesson from the Old Testament, the Epistles of the Apostles or their Acts or the Gospels were read. Jednak w trakcie odczytów został zmieniony; po lekcji ze Starego Testamentu, listy z Apostołów lub ich ustaw lub Ewangelie były odczytywane. Some Churches somewhat extended this usage; for it is certain that the letters of St. Clement of Rome, of St. Ignatius, and of Barnabas, and the "Pastor" of Hermas were read. Niektóre Kościoły nieco rozszerzone użycie tego, bo jest pewne, że w pismach św Klemens Rzym, św Ignacy, Barnaby i "Pasterza" Hermasa zostały przeczytane. Some Churches, indeed, less well instructed, allowed books not wholly orthodox, like the Gospel of Peter, to be read. Niektóre Kościoły, rzeczywiście, gorzej z instrukcją, książki nie pozwoliły całkowicie ortodoksyjne, jak Ewangelia Piotra, aby ją odczytać. In time lists were made out to fixwhat books might be read. W czasie listy zostały wystawione na książki fixwhat można przeczytać. Muratori's "Canon" and, still better, the "Decrees of Gelasius" may be studied from this point of view with profit. Muratori w "Canon", a jeszcze lepiej, "Dekrety Gelasius" może być badany z tego punktu widzenia z zysku. Later on men were not content to confine themselves to the reading of the holy books; certain Churches wished to read the Acts of the Martyrs. Później ludzie nie byli treści ograniczają się do czytania świętych ksiąg; niektóre Kościoły chciał czytać Dzieje męczenników. The Church of Africa, which possessed Acts of great value, signalized itself in this respect. Kościół w Afryce, który posiadał Dzieje wielkiej wartości, sygnalizuje się w tym zakresie. Others followed its example. Inni po jego przykład. When the Divine Office was more developed, probably under monastic influence, it became customary to read, after Holy Writ, the commentaries of the Fathers and of other ecclesiastical writers on the passage of the Bible just previously heard. Podczas Bożego Urząd był bardziej rozwinięty, prawdopodobnie pod wpływem zakonne, stało się zwyczajem do odczytu, po Pismo Święte, komentarze Ojców i innych pisarzy kościelnych na przejście z Biblii tylko usłyszał wcześniej. This innovation, which probably began in the sixth, or even in the fifth, century, brought into the Divine Office the works of St. Augustine, St. Hilary, St. Athanasius, Origen, and others. Ta innowacja, która rozpoczęła się prawdopodobnie w szóstym, a nawet w piątym wieku, przyniósł do Urzędu Bożego dzieła Augustyna, św Hilary, Święty Atanazy, Orygenes, i innych. To these, later, were added those of St. Isidore, St. Gregory the Great, the Venerable Bede, and so on. Dla tych, później zostały dodane te św Izydora, Święty Grzegorz Wielki, Beda Czcigodny, i tak dalej. This new developmentof the Office gave rise to the compilation of special books. Ten nowy developmentof Biuro dało podstawę do opracowywania specjalnych książek. In primitive times the Book of Psalms and the books of the Old Testament sufficed for the Office. W prymitywnych razy Księgi Psalmów i ksiąg Starego Testamentu, wystarczyło do Urzędu. Later, books were compiled giving extracts from the Old and New Testaments (Lectionary, Gospel, and Epistle Books) for each day and each feast. Później, książki zostały skompilowane podając ekstrakty ze Starego i Nowego Testamentu (Dziękujemy, Ewangelii i List Książki) za każdy dzień i każde święto. Then followed books of homilies (Homiliaries) -- collections of sermons or of commentaries of the Fathers for use in the Office. Następnie, po homilii książki (Homiliaries) - zbiory kazań lub komentarze Ojców do użytku w biurze. All these books should be studied, for they form the constituent elements which later combined into the Breviary. Wszystkie te książki powinny być badane, gdyż stanowią elementy składowe, które później łączone w Brewiarz.

Further, as regards these lessons, it is well to notice that, as in the case of the psalmody, two lines of selection were followed. Ponadto, w odniesieniu do tych lekcji, to również zauważyć, że tak jak w przypadku psalmody dwie linie wyboru obserwowano. The first, that of the order of ferial Offices, ensures the reading of the Scripture, from Genesis to the Apocalypse, in sequence; the second, that of the order for feasts of the saints and festivals, breaks in upon this orderly series of readings and substitutes for them a chapter or a portion of a chapter specially applicable to the feast which is being celebrated. Pierwszy, że w porządku ferial biura, zapewnia czytania z Pisma Świętego, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, w kolejności, a po drugie, że w celu święta świętych i festiwali, na tej przerwy w uporządkowany cykl czytań i substytuty dla nich rozdział lub część rozdziału dotyczy specjalnie na święto, które jest obchodzone.

The following is the table of lessons from the Bible. Poniżej znajduje się tabela z lekcji z Biblii. In its essential features, it goes back to a very venerable antiquity: W jego zasadnicze cechy, sięga do starożytności bardzo czcigodny:

(f) Versicles and Little Chapters (F) versicles i Little rozdziałów

The Capitulum , or Little Chapter, is really a very short lesson which takes the place of lessons in those hours which have no special ones assigned to them. Capitulum, lub Little rozdział, jest naprawdę bardzo krótka lekcja, która ma miejsce w tych godzin lekcji, które nie mają specjalnego te przypisane do nich. These are: Lauds, Prime, Terce, Sext, None, Vespers, and Compline. Są to: Jutrznia, premiera, Terce, Seksta, Brak, nieszpory i kompleta. By reason of their brevity and of their unimportance, they are much less complicated than the longer ones, and no more need here be said about them. Ze względu na ich zwięzłości i ich unimportance, są one znacznie mniej skomplikowane niż te już i więcej nie trzeba tu powiedzieć o nich. The Versicles belong to the psalmody, like responsories and antiphons; usually they are taken from a psalm, and belong to the category of liturgical acclamations or shouts of joy. W versicles należą do psalmody jak responsoriów i antyfony, zwykle są one wzięte z psalm, i należą do kategorii liturgiczne aklamacje i okrzykami radości. They are usually employed after lessons and little chapters, and often take the place of responsories; they are, in fact, brief responsories. Są one zwykle zatrudnionych po lekcjach i mało rozdziałów, a często zajmuje miejsce responsoriów, są w rzeczywistości, krótkie responsoriów. The ferial Preces and the Litanies probably belong to the category of versicles. Ferial Preces i litanie prawdopodobnie należą do kategorii versicles.

(g) Collects (G) Gromadzi

Collects, also called prayers, are not psalmodic prayers; they are of a completely different character. Gromadzi, zwany także modlitwy, nie są psalmodic modlitwy, oni mają zupełnie inny charakter. Their place in the Breviary changes little; they come towards the end of the Office, after the psalmody, the lessons, little chapters, and versicles, but preceded by the Dominus vobiscum , and they gather up in a compendious form the supplications of the faithful. Ich miejsce w Brewiarz zmian niewiele, pochodzą one pod koniec pakietu Office, po psalmody, lekcje, mało rozdziałów i versicles, ale poprzedzony Dominus vobiscum, i zebrać w compendious tworzą błagania wiernych . Their historical origin is as follows: During the earliest period, the president of the assembly, usually the bishop, was entrusted with the task of pronouncing, after the psalmody, chants, and litanies, a prayer in the name of all the faithful; he therefore addressed himself directly to God. Ich pochodzenie historyczne jest następująca: W najwcześniejszym okresie, przewodniczący zespołu, zwykle biskup, powierzono zadanie wypowiedzenie, po psalmody, chants, litania, modlitwa w imieniu wszystkich wiernych, bo Dlatego zwrócił się bezpośrednio do Boga. At first this prayer was an improvisation. Początkowo modlitwa ta była improwizacja. The oldest examples are to be found in the Didache ton Apostolon and in the Epistle of St. Clement of Rome, and in certain Epistles of St. Cyprian. Najstarsze przykłady znajdują się w Didache ton Apostolon iw List św Klemens Rzym, aw niektórych Epistles św Cypriana. In time, towards the fourth century, collections of prayers were made for those who were not adepts in the art of improvisation; these were the earliest forerunners of Sacramentaries and Orationals, which later occupied so important a place in the history of the Liturgy. W czasie, do czwartego wieku, zbiory modlitwy zostały wykonane dla tych, którzy nie byli adepci w sztuce improwizacji; były one najwcześniej prekursorów Sacramentaries i Orationals, które później zajmowane tak ważne miejsce w historii liturgii. The Leonine, Gelasian, and Gregorian Sacramentaries form the chief sources whence are drawn the collects of our Breviary. Lwi, Gelasian i gregoriański Sacramentaries postaci głównego źródła skąd są wystawione na naszych zbiera Brewiarz. It may be observed that they are of great theological importance, and usually sum up the main idea dominating a feast; hence, in them the significance of a festival is to be sought. Można zauważyć, że są one wielkie znaczenie teologiczne, i zazwyczaj jestem na głównej idei dominacji święto, stąd w ich znaczenie festiwalu ma być prowadzona.

V. HISTORY OF THE BREVIARY HISTORIA V. Brewiarz

In the preceding paragraphs, a certain portion of the history of the Breviary, as a choir book at least, has been given. W poprzednich ustępach, pewna część historii Brewiarz, jako chór książki co najmniej, została podana. At first, there was no choir book, properly so called; the Bible alone sufficed for all needs, for therein were the psalms for recitation and the books which furnished the various lessons. Początkowo nie było chór książki, właściwie tzw; sama Biblia wystarczyło dla wszystkich potrzeb, za nim byli dla recytacja psalmów i książek, które urządzone w różnych lekcji. It is of course most probable that the Psalter is the most ancient choir book; it was published apart to fulfil this special function, but with divisions -- marks to indicate the portions to be read; and at the end were copied out the canticles recited in the Office like the psalms, and sometimes, following each psalm, came one or more prayers. Jest to oczywiście najbardziej prawdopodobne jest, że Psalter najstarszych chór książki, ale został opublikowany poza tym do spełnienia szczególną rolę, ale z rejonów - znaki wskazują na fragmenty, które należy czytać, a na koniec zostały skopiowane się canticles recytowane w Urzędzie, jak psalmy, a czasem, po każdym psalm, przyszedł jeden lub więcej modlitw. A study of manuscript Psalters, which has not as yet been methodically undertaken, would be extremely useful for the Liturgy. Badanie rękopis Psalters, które nie zostało jeszcze podjęte metodycznie, byłoby niezwykle użyteczne dla liturgii. Then, little by little, as the canonical Office was evolved, books were drawn up to meet the wants of the day -- Antiphonaries, Collectaria, etc. In the twelfth century John Beleth, a liturgical author, enumerates the books needed for the due performance of the canonical Office, namely: -- the Antiphonary, the Old and New Testaments, the Passionary (Acts of the Martyrs), the Legendary (Legends of the Saints), the Homiliary, or collection of homilies on the Gospels, the Sermologus , or collection of sermons, and the treatises of the Fathers. Potem, stopniowo, jak było kanoniczne Urzędu ewoluowały, książki zostały sporządzone w celu zaspokojenia chce na dzień - Antiphonaries, Collectaria itp. W dwunastym wieku Jan Beleth, autor liturgicznych, wymienia książki potrzebne ze względu wydajność kanonicznym Urzędu, a mianowicie: - Antiphonary, Stary i Nowy Testament, że Passionary (Dzieje męczenników), Legendary (Legendy o świętych), Homiliary lub zbiór homilii na Ewangelii, Sermologus lub zbiór kazań, oraz traktaty z ojców. In addition to these should be mentioned the Psalterium, Collectarium for the prayers, the Martyrology, etc. Thus, for the recitation of the canonical Office, quite a library was required. Oprócz nich należy wymienić Psalterium, Collectarium dla modlitwy, Martyrologium, itp. Tak więc, na odmawianiu przez Urząd kanoniczne, dość biblioteka była wymagana. Some simplification became imperative, and the pressure of circumstances brought about a condensation of these various books into one. Niektóre stały się koniecznością uproszczenia i ciśnienie okoliczności doprowadziły do ​​kondensacji tych różnych książek w jednym. This is the origin of the Breviary. To pochodzenie Brewiarz. The word and the thing it represents appeared -- confusedly, it might be -- at the end of the eighth century. Słowo i co reprezentuje się - bezładnie, może być - w końcu VIII wieku. Alcuin is the author of an abridgment of the Office for the laity -- a few psalms for each day with a prayer after each psalm, on an ancient plan, and some other prayers; but without including lessons or homilies. Alkuin jest autorem abridgment Urzędu świeckich - kilka psalmów na każdy dzień w modlitwie po każdej psalm, w starożytnej planu, a niektóre inne modlitwy, ale bez uwzględnienia lekcji lub homilii. It might rather be called a Euchology than a Breviary. To może być raczej nazywany Euchology niż Brewiarz. About the same time Prudentius, Bishop of Troyes, inspired by a similar motive, drew up a Breviarium Psalterii. But we must come down to the eleventh century to meet with a Breviary properly so called. O tym samym czasie Prudentius, biskup Troyes, inspirowane przez podobne napędowej, sporządziła Breviarium Psalterii. Ale musimy zejść do jedenastego wieku do zaspokojenia z Brewiarz właściwie tzw. The most ancient manuscript known as containing within one volume the whole of the canonical Office dates from the year 1099; it comes from Monte Cassino, and at the present time belongs to the Mazarin Library. Najbardziej znany jako starożytny manuskrypt zawierający w ciągu jednego wielkości całego kanonicznym Office pochodzi z roku 1099, pochodzi z Monte Cassino, w chwili obecnej należy do Mazarin Biblioteka. It contains, in addition to other matter which does not concern the present inquiry, the Psalter, canticles, litanies, hymnary, collects, blessings for the lessons, little chapters, antiphons, responsories, and lessons for certain Offices. Zawiera on, oprócz innych substancji, które nie dotyczą obecnego dochodzenia, psałterz, pieśni, litanie, hymnary, gromadzi, błogosławieństwa dla lekcji, małe rozdziały, antiphons, responsories, i lekcje dla niektórych urzędów. Another manuscript, contemporary with the preceding, and also coming from Monte Cassino, contains Propers of the Season and of the Saints, thus serving to complete the first-mentioned one. Innym rękopis, nowoczesny, z poprzednim, a także pochodzących z Monte Cassino, zawiera Propers sezonu i świętych, służąc w ten sposób, aby zakończyć pierwszy z wymienionych. Other examples of the Breviary exist dating from the twelfth century, still rare and all Benedictine. Inne przykłady z Brewiarz istnieją pochodzący z XII wieku, wciąż rzadko i wszystkich benedyktynek. The history of these origins of the Breviary is still somewhat obscure; and the efforts at research must continue tentatively till a critical study of these manuscript Breviaries has been made on the lines of such workers as Delisle, Ebner, or Ehrensperger, on the Sacramentaries and Missals. Historia tych z początków Brewiarz nadal jest nieco niejasny, a wysiłki w dziedzinie badań musi nadal wstępnie do krytycznej analizy tych Breviaries rękopis został złożony na liniach takich jak pracownicy Delisle, Ebnera lub Ehrensperger na Sacramentaries i mszałów.

It was under Innocent III (1198-1216) that the use of Breviaries began to spread outside Benedictine circles. To było w ramach Innocenty III (1198-1216), że stosowanie Breviaries zaczął poza kręgi Benedyktynów. At Rome, no longer solely for the Roman Basilicas, but still for the Roman Court alone, Breviaria were drawn up, which, from their source, are called Breviaria de Camerâ , or Breviaria secundum usum Romanæ Curiæ. Texts of this period (beginning of thirteenth century) speak of "Missalia, Breviaria, cæterosque libros in quibus Officium Ecclesiasticum continetur", and Raoul de Tongres specifically refers to this Roman Breviary. W Rzymie, już nie tylko dla rzymskich bazylikach, ale wciąż dla rzymskiego Trybunału sam, Breviaria zostały sporządzone, co od ich źródła, nazywane są Breviaria de kamery lub Breviaria secundum usum Romanæ curiae. Teksty z tego okresu (początek XIII w.) mówią o "Missalia, Breviaria, cæterosque Libros w quibus Officium ecclesiasticum continetur" i Raoula de Tongres wyraźnie odnosi się do tego rzymskim Brewiarz. But this use of the Breviary was still limited, and wa a kind of privilege reserved for the Roman Court. Ale to wykorzystanie Brewiarz nadal ograniczona, a wa rodzaju przywilej zarezerwowany dla rzymskiego Trybunału. A special cause was needed to give the use of this Breviary a greater extension. Specjalne przyczyną było potrzebne do nadania tym stosowanie Brewiarz rozszerzenie większe. The Order of Friars Minor, or Franciscans, lately founded, undertook the task of popularizing it. Zakon Braci Mniejszych lub Franciszkanie, ostatnio założył, podjął się zadania popularyzacji go. It was not a sedentary order vowed to stability, like those of the Benedictines or Cistercians,or like the Regular Canons, but was an active, missionary, preaching order. To nie był osiadły by przysiągł stabilności, podobnie jak benedyktynów i cystersów, lub jak kanoników regularnych, ale był aktywny, misjonarz, aby nauczanie. It therefore needed an abridged Office, convenient to handle and contained in a single volume small enough to be carried about by the Friars on their journeys. Dlatego potrzebne skróconą Office, wygodne w obsłudze i zawarte w jednym tomie wystarczająco małe, aby być prowadzone o przez Braci w ich podróży. This order adopted the Breviarium Curiæ with certain modifications which really constitute, as it were, a second edition of this Breviary. Nakaz ten przyjął Breviarium curiae z pewnymi modyfikacjami, które rzeczywiście stanowią, jak to było, druga edycja tego Brewiarz. It is sometimes called the Breviary of Gregory IX because it was authorized by that pontiff. To jest czasami nazywane Brewiarz Grzegorz IX, ponieważ została upoważniona przez tego papieża. One of the chief modifications effected by the Friars Minor was the substitution of the Gallican version of the Psalter for the Roman. Jedną z głównych zmian dokonanych przez Braci Mniejszych było zastąpienie Gallican wersji Psałterza na Roman. The cause was won; this eminently popular and active order spread the use of this Breviary everywhere. Antiphonaries, Psalters, Legendaries, and Responsoraries disappeared by degrees before the advance of the single book which replaced them all. Still more, by a kind of jus postliminii -- a right of resumption -- the Church of Rome, under Nicholas III (1277-80), adopted the Breviary of the Friars not merely for the Curia, but also for the Basilicas; and, as an inevitable consequence, this Breviary was bound, sooner or later, to become that of the Universal Church. Przyczyną wygrał, to wybitnie popularne i aktywnych celu upowszechnienie stosowania tego Brewiarz wszędzie Antiphonaries, Psalters, Legendaries i Responsoraries zniknęły stopniowo przed wyprzedzeniem jednej książki, która zastąpiła je wszystkie Jeszcze przez rodzaj jus.. postliminii - prawo wznowienia - Kościół Rzym, pod Mikołaja III (1277/80), przyjęty Brewiarz Braci nie tylko do Kurii, ale także dla bazylikach, a jako nieuniknionej konsekwencji tego Brewiarz była związana, prędzej czy później, staną się, że do Kościoła powszechnego.

VI. VI. REFORMS OF THE BREVIARY REFORMY Brewiarz

In the preceding sections, the history of the ecclesiatical Office has been unfolded from its inception. W poprzednich sekcjach, historia ecclesiatical Urzędu został unfolded od jego powstania. If this history could be put into few words, though neccesarily forming an incomplete statement, it might be said that from the first to the fifth century it was in formation; from the fifth to the eleventh century it was in process of development and expansion; and during the twelfth and thirteenth centuries the Breviary properly so called was emerging into being. Jeśli ta historia może być wprowadzony do kilku słów, choć neccesarily tworząc niekompletną oświadczenie, można powiedzieć, że od pierwszego do piątego wieku był on w formacji, od piątego do jedenastego wieku był on w procesie rozwoju i ekspansji; i podczas XII i XIII wieku Brewiarz właściwie tzw wyłaniał do istnienia. From then till now (that is, from the fourteenth century onwards) might be termed the period of reform. Od tego czasu do chwili obecnej (to jest od XIV wieku) może być określany jako okres reform. The fourteenth and fifteenth centuries represent for the Liturgy, as for the greater number of other ecclesiastical institutions, a period of decline, for it is the time of schisms, and in that one word everything harmful is summed up. W XIV i XV w. stanowią dla liturgii, jak w przypadku większej liczby innych instytucji kościelnych, w okresie spadku, bo to jest czas schizm, oraz tym, że jednym słowem wszystko, co jest szkodliwe podsumował. The few documents that are available for the liturgical history of that time attest this, as, for example, the "Gesta Benedicti XIII" and the "XV Ordo Romanus". Kilka dokumentów, które są dostępne dla historii liturgicznego potwierdzają to tego czasu, jak na przykład, "Gesta Benedicti XIII" i "XV Ordo Roman". Disorder and abuses crept into the Liturgy as into everything else. Disorder i nadużycia wkradły się do liturgii, jak na wszystko inne.

Dom Bäumer, in his "Histoire du bréviaire", repeatedly points out that it is impossible to separate the history of the Liturgy from the occurrences that make up the general history of the Church, and that the phases through which the general history takes us are reflected in the evolution of the Liturgy. Dom Bäumer, w jego "Histoire du bréviaire", wielokrotnie podkreśla, że ​​nie jest możliwe, aby oddzielić historii liturgii od zdarzeń, które składają się na ogólny historii Kościoła, że ​​fazy, przez które ogólna historia przenosi nas są odzwierciedlenie w ewolucji Liturgii. It is not surprising, therefore, that the sojourn of the popes at Avignon and the Great Schism have exerted their baneful influence on the history of the Liturgy. Nie dziwi zatem, że pobyt papieży w Awinionie i Wielka Schizma wywiera swoje zgubne wpływ na historię liturgii. And the reaction is still being felt. I mieszaninę reakcyjną nadal odczuwane. Raoul de Tongres, who died early in the fifteenth century, was even at that early period a critic and a reformer; in his famous work "De observantiâ Canonum" he agitated for some settlement of liturgical rules. Raoul de Tongres, który zmarł na początku XV wieku, był nawet w tym wczesnym okresie krytyka i reformatora, w swoim słynnym dziele "De observantiâ Canonum" on poruszony jakiegoś rozstrzygnięcia przepisów liturgicznych. The "XV Ordo Romanus" already referred to, the work of Amelius, sacristan to Urban V and librarian to Gregory XI, breathes the same idea. "XV Ordo Romanus" już określone, praca Amelius, zakrystian w Urban V i bibliotekarza do Grzegorza XI, oddycha sam pomysł. The abuses pointed out by the different authors of the time may be reduced to the following: Nadużycia wskazanych przez różnych autorów w czasie może być zmniejszona do następujących czynności:

The Humanism of the Renaissance, which had its ardent champions even in the Church -- as Bembo, Sadoletus, etc., to say nothing of certain popes -- caused the idea of a special reform of the Breviary, in the direction of greater literary purity and prefection, to be entertained in certain quarters. Humanizm renesansu, który miał swoich zagorzałych mistrzów nawet w Kościele - jak Bembo, Sadoletus itd., nie mówiąc już o niektórych papieży - spowodował pomysł specjalnej reformy w Brewiarz, w kierunku większej literackie czystość i prefection, aby się bawić w pewnych kręgach. Strange schemes were propounded, little in consonance with the spirit of the Church. Dziwne programy były głoszone, trochę w zgodzie z duchem Kościoła. A Florentine canon, Marsiglio Ficino, and Peter Pomponatius, for instance, suggested that the clergy should read the classical authors instead of the Breviary. Florentine canon, Marsiglio Ficino, i Peter Pomponatius, na przykład, sugeruje, że duchowni powinni przeczytać zamiast klasycznych autorów Brewiarz. Others, though not going so far as this, thought the diction of the Breviary barbaric, and wanted to translate it into Ciceronian Latin. Inni, choć nie tak daleko, to, że dykcji Brewiarz barbarzyńskie i chciał przetłumaczyć na cyceroński łacinie. The corrections suggested included such astounding phrases as the following: the forgiveness of sins becomes "superosque manesque placare"; the Begetting of the Word was to be "Minerva Jovis capite orta"; the Holy Ghost was "Aura Zephyri coelestis", etc. These attempts failed; nevertheless, at a later date, under Urban VIII, similar Humanist tendencies came again to the surface and this time asserted their power by an emendation of the hymns. Korekty zasugerował włączone zdumiewających zwrotów takich jak: odpuszczenie grzechów staje się "superosque manesque placare"; spłodzenie z Słowem miał być "Minerva Jovis Capite orta", Duch Święty był "Aura Zephyri coelestis", itp. Te próby nie powiodły się, jednak, w późniejszym terminie, zgodnie z Urban VIII, podobne tendencje Humanistyczna skierował do powierzchni i tym razem zapewnił ich mocy przez sprostowanie z hymnów. Amongst such attempts may be mentioned that of Ferreri. Wśród takich prób może być wspomnieć, że z Ferreri. He was the Bishop of Guarda Alfieri in the Kingdom of Naples, a Humanist, and wrote under the auspices and patronage of Leo X. He began with the hymns. Był biskup Guarda Alfieri w Królestwie Neapolu, humanisty, i napisał pod auspicjami i patronatem Leona X. zaczął z hymnów. His work, which has been preserved, is interesting and contains some very beautiful pieces, polished in style. Jego prace, które zostały zachowane, jest interesująca i zawiera kilka bardzo piękne kawałki, polerowane w stylu. A good number of them have, unfortunately, nothing more of the spirit of poetry in them than harmony and rhythm; they are wanting in inspiration and above all in the warmth of piety; nearly all are strewn with Pagan names and allusions, representing Christian verities, as "Triforme Numen Olympi" for the Trinity, "Natus Eumolpho Lyricenque Sappho . . . Thracius Orpheus", referring to the Blessed Virgin, etc. Ferreri also busied himself with a revision of the Breviary, but nothing was published, and now no trace of the materials he collected is forthcoming. Spora liczba z nich, niestety, nic z ducha poezji w nich niż rytmu i harmonii, są one chcąc w inspiracji i przede wszystkim w cieple pobożności, prawie wszystkie są usiane Pogańskie nazwy i aluzje, reprezentujących chrześcijańskich prawd , jako "Triforme Numen Olympi" do Trójcy "Natus Eumolpho Lyricenque Sappho ... Thracius Orfeusz", odnosząc się do Najświętszej Maryi Panny, itp. Ferreri zajęci się również z przeglądu Brewiarz, ale nic nie zostało opublikowane, a teraz nie śladu materiałów on zebranych jest w przygotowaniu.

Another attempt at reform, much better known, and having results of far-reaching importance, was that of Quignonez, Cardinal of Santa Croce in Gerusalemme, who was entrusted by Clement VII with the task of completing the work begun by Ferreri. Kolejna próba reformy, znacznie lepiej znane, i mając wyniki daleko idące znaczenie, było to, że Quignonez, kardynała Santa Croce w Gerusalemme, która została powierzona przez Klemensa VII zadanie ukończeniu prace rozpoczęte przez Ferreri. He was a Franciscan, and had been successfully employed on various commissions. Był Franciszkanów, i została z powodzeniem zastosować w różnych komisjach. His revision was the most original that has ever been attempted, and liturgical experts, like Guéranger, Edmund Bishop, and Bäumer, have studied his labours in detail. Jego rewizja była najbardziej oryginalna, które kiedykolwiek zostały przeprowadzone, i liturgiczne, jak eksperci Guéranger, Edmund Bishop i Baumer, badali jego pracy w szczegółach. Only the principal points of his scheme can be mentioned here. Jedynie główne punkty swojego programu może być tutaj wymienione. Considered theoretically, it cannot be denied that his Breviary is drawn up on easy, convenient, and logical lines, and, on the whole is felicitously arranged. Uważany teoretycznie, nie można zaprzeczyć, że jego Brewiarz jest sporządzony na liniach prostych, wygodne i logiczne, a na ogół jest szczęśliwie ułożone. But in the light of tradition and of liturgical principles the only possible verdict in that Quignonez' Breviary, being constructed on a priori principles, violating most of the liturgical rules, must be codemned. Ale w świetle tradycji i zasad liturgicznych jedynego możliwego wyroku w tej Quignonez Brewiarz ", jest zbudowany na zasadach apriorycznych, łamiąc większość przepisów liturgicznych, należy codemned. The author starts with the theory, contrary to all tradition, that an essential difference exists between the public celebration of the Office and its private recitation. Autor zaczyna od teorii, wbrew wszelkiej tradycji, że istnieje zasadnicza różnica między publicznym celebracji Urzędu i jego recytacji prywatnej. For private recitation, therfore, all such portions as antiphons, responsories, versicles, little chapters, even hymns may be eliminated, as, according to Quignonez, these are meant solely for choir use. Do prywatnego odmawiania, therfore, wszystkie takie części jak antyfon, responsories, versicles, rozdziałów niewiele, nawet hymnów może być wyeliminowane, jak według Quignonez te są przeznaczone wyłącznie do użytku chóru. According to his arrangement, the entire Psalter was to be recited once a week -- an excellent idea, in consonance with primitive practice; but it was applied too rigidly and narrowly, for no attention was paid to the suitability of certain psalms to special feasts. Zgodnie z jego umową, cały Psalter miał być recytowane raz w tygodniu - doskonały pomysł, w zgodzie z prymitywnej praktyki, ale to była stosowana zbyt sztywno i wąsko, na nie uwagę zwrócono na przydatność niektórych psalmów do specjalnego święta . Feasts were never to change the order of the psalms, which were to be recited successively from i to cl. Święta nigdy nie były, aby zmienić kolejność w psalmach, które miały być recytowane kolejno od i do cl.

Every hour had three psalms; and in consequence of this severe regularity, there disappeared the deep and historical motive which gave to each hour its own characteristics. Każdy miał trzy godziny psalmy, aw konsekwencji tego ciężką regularności, nie zniknęły głębokie i historycznych motywem, który dał każdemu godziny swoje własne cechy. The legends of the saints and the hymns underwent drastic, but designed, revision. Legendy o świętych i hymny przeszedł drastyczne, ale zaprojektowane, rewizji. Another principle, which would be deserving of all praise had it not been applied too rigorously, was that the entire Scriptures should be read through every year. Kolejną zasadą, która byłaby zasługuje na pochwały, gdyby nie zostały zastosowane zbyt rygorystycznie, było to, że całe Pismo Święte powinno być czytane przez każdego roku. Quignonez' Breviary, as might be expected, met both with enthusiastic approval and with determined opposition. Brewiarz Quignonez ", jak można się spodziewać, spotkał się zarówno z entuzjazmem i zatwierdzenie ustalonej opozycji. Its success may be judged from the number of editions through which it passed. Jego sukces można sądzić na podstawie liczby wersji, przez które przeszła. The Sorbonne criticized it severely, and other experts declared against Quignonez and attacked his work mercilessly. Sorbonne krytykował go poważnie, i innych ekspertów oświadczył przed Quignonez i zaatakował swoją pracę niemiłosiernie. In the end, opposition proved the stronger, and even popes rejected it. W końcu opozycja okazała silniejsza, a nawet papieży odrzucił. Moreover, it was supplanted by other revisions made on more orthodox liturgical lines, less ambitious in scope, and more in accordance with tradition. Ponadto, została wyparta przez innych korekt dokonywanych na bardziej ortodoksyjnej linii liturgicznych, mniej ambitny zakres, i bardziej zgodne z tradycją. The newly founded Congregation of Theatines applied itself to this task with energy and enthusiasm. Nowo założone Zgromadzenie Teatyni zastosowano się do tego zadania z energią i entuzjazmem. Caraffa, one of its founders, took a share in the work, and when he became pope under the name of Paul IV (1555-59), he continued his labours, but died before seeing their completion, and it was thus reserved to others to bring them to a successful issue. Caraffa, jeden z jej założycieli, wziął udział w pracy, a kiedy stał pod nazwą papieża Pawła IV (1555/59), kontynuował jego pracy, ale zmarł przed widząc ich zakończenia, i to w ten sposób innym zarezerwowane na w celu dostosowania ich do pomyślnego problem.

The Council of Trent, which effected reforms in so many directions, also took up the idea of revising the Breviary; a commission was appointed concerning whose deliberations we have not much information, but it began to make definite inquiries about the subject entrusted to it. Sobór Trydencki, które realizowane reformy w tak wielu kierunkach, również wziął się pomysł przeglądu Brewiarz; komisja została powołana w sprawie którego obrady nie mamy dużo informacji, ale zaczął się precyzyjnych zapytań o temat powierzonych mu. The council separated before these preliminaries could be concluded; so it was decided to leave the task of editing a new Breviary in the pope's own hands. Rada oddzielone przed te eliminacje mogą być zawarte, więc zdecydowano się pozostawić zadanie tworzenia nowego Brewiarz w rękach własnych papieża. The commission appointed by the council was not dissolved, and continued its investigations. Komisja powołana przez Radę nie została rozwiązana, i kontynuował swoje badania. St. Pius V, at the beginning of his pontificate (1566), appointed new members to it and otherwise stimulated its activity, with the result that a Breviary appeared in 1568, prefaced by the famous Bull, "Quod a nobis". Pius V, na początku jego pontyfikatu (1566), powołany do niej nowych członków, a ponadto stymulować jego aktywność, w związku z czym pojawiła się w 1568 Brewiarz, poprzedzoną słynnej bulli "Quod a nobis". The commission had adopted wise and reasonable principles: not to invent a new Breviary and a new Liturgy; to stand by tradition; to keep all that was worth keeping, but at the same time to correct the multitude of errors which had crept into the Breviaries and to weigh just demands and complaints. Komisja przyjęła mądrych i rozsądnych zasad: nie wymyślają nowe Brewiarz i nowej liturgii; stanąć przez tradycję, aby zachować wszystko, co było warte zachowania, ale w tym samym czasie, aby poprawić wiele błędów, które wkradły się do Breviaries i ważą zaledwie wymagania i skarg. Following these lines, they corrected the lessons, or legends, of the saints and revised the Calendar; and while respecting ancient liturgical formularies such as the collects, they introduced needful changes in certain details. Po tych linii, ich sprostowanie lekcji, czy legendy, świętych i rewizji kalendarza, a przy jednoczesnym poszanowaniu starożytnych formularies liturgicznych, takich jak zbiera, wprowadzono potrzebne zmiany w niektórych szczegółach. More intimate accounts of this revision should be studied at length in the approved authorities on the history of the Breviary. Bardziej kameralny Rachunki tej rewizji powinny być badane na długość w zatwierdzonym organom na temat historii Brewiarz. Here it will be enough to give a short sketch of the chief points affecting this Breviary, as it is substantially the same as that used at this date. O to wystarczy dać krótki szkic głównych punktach dotyczących tego Brewiarz, jak to jest w zasadzie taki sam, jak stosowany w tej dacie. The celebrated Bull of approval, "Quod a nobis" (9 July, 1568), which prefaced it, explains the reasons which had weighed with Rome in putting forth an official text of public prayer, and gives an account of the labours which had been undertaken to ensure its correction; it withdrew the papal approbation from all Breviaries which could not show a prescriptive right of at least two centuries of existence. Celebrated Bull zatwierdzenia "Quod a nobis" (09 lipca 1568), które poprzedzone go, wyjaśnia powody, które ważyły ​​w Rzymie w wysuwając oficjalny tekst publiczne modlitwy, i daje konto z prac, które były zobowiązała się do zapewnienia jego korekty; wycofał papieskiej aprobaty wszystkich Breviaries które nie mogły wykazać obowiązkowym prawo co najmniej dwóch stuleci istnienia. Any Church which had not such an ancient Breviary was bound to adopt that of Rome. Każdy Kościół, który nie był taki starożytny Brewiarz została zobowiązana do przyjęcia, że ​​w Rzymie. The new Calendar was freed from a large number of feasts, so that the ferial Office was once more accorded a chance of occupying a less obscure position than of late it had. Nowy Kalendarz został uwolniony z dużej liczby świąt, aby ferial Urząd był raz przyznane szansa zajmując mniej niejasne stanowisko niż późno ją miał. At the same time the real foundation of the Breviary -- the Psalter -- was respected, the principal alterations made being in the lessons. W tym samym czasie rzeczywistym fundamentem Brewiarz - Psalter - była przestrzegana, główne zmiany dokonaną w lekcjach. The legnends of the saints were carefully revised, as also the homilies. W legnends świętych poprawione zostały starannie, jak również homilii. The work was one not only of critical revision, but also of discriminating conservatism, and was received with general approval. Praca była nie tylko krytycznej rewizji, ale również dyskryminujące konserwatyzm, i spotkała się z ogólną aprobatą. The greater number of the Churches of Italy, France, Spain, Germany, England, and, generally, all the Catholic States, accepted this Breviary, saving only certain districts, as Milan and Toledo, where ancient Rites were retained. Większa liczba Kościołów we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Anglii, oraz, ogólnie, wszystkie Katolickiego Zjednoczonych zaakceptowała Brewiarz, oszczędzając tylko niektóre dzielnice, jak Mediolan i Toledo, gdzie starożytne obrzędy zostały zachowane.

This Pian Breviary (Breviarium Pianum), while still remaining the official prayer book of the Universal Church, has undergone certain slight alterations in the course of time, and these must here be noted, but without reference to the new feasts of saints which have been added to the Calendar century by century, even though they occupy a not inconsiderable space in the ecclesiastical disposition of the year. Ten Pian Brewiarz (Breviarium Pianum), pozostając nadal oficjalną modlitewnik Powszechnej Kościoła, przeszedł pewne niewielkie zmiany w trakcie czasu, a te muszą być tutaj zauważyć, ale bez odniesienia do nowych święta świętych, które były dodany do kalendarza wieku przez stulecia, choć zajmują niemałą przestrzeń w kościelnej usposobienia roku. The chiefest and most important changes were made under Sixtus V. At first the text of the versions of the Bible used in the Liturgy was altered. W chiefest i najważniejsze zmiany zostały dokonane w ramach Sykstus V. Na pierwszy tekst wersje Biblii używane w liturgii został zmieniony. As soon as the revision of the Vulgate undertaken during this pontificate was completed, the new text replaced the old one in all official books, particularly in the Breviary and the Missal. Jak tylko zmiany Wulgaty przeprowadzone podczas tego pontyfikatu została zakończona, nowy tekst zastępuje stary we wszystkich oficjalnych książek, szczególnie w Brewiarz i Mszału. Sixtus V instituted a new Congregation -- that of Rites -- 1588, charging it with a study of the reforms contemplated in the Pian Breviary, which had then been in use more than twenty years. Sykstus V ustanowił nowego Zgromadzenia - że z Rites - 1588, ładowanie go z pracy reform przewidzianych w Pian Brewiarz, które następnie zostały w użyciu ponad dwudziestu lat. To him is due the honour of this revision of the Breviary, although till lately it had been ascribed to Clement VIII (1592-1605). Dla niego jest wynikiem honor tego przeglądu Brewiarz, choć do niedawna to było przypisane do Klemensa VIII (1592/05). Although the first suggestion came from Sixtus V, nevertheless it was only under Clement VIII that the work was really vigorously pushed forward and brought to a conclusion. Chociaż pierwsza propozycja pochodziła z Sykstus V, jednak dopiero pod Klemens VIII, że praca była bardzo energicznie pogłębiany i doprowadzić go do końca. The revising committee had as its members such men as Baronius, Bellarmine, and Gavanti. Komisja rewizji miał jak jej członków takich ludzi jak Baronius, Bellarmin i Gavanti. The first-named especially played a most important part in this revision, and the report which he drew up has recently been published. Pierwszej nazwie zwłaszcza odegrał najważniejszą rolę w tej rewizji, a raport, który zwrócił się niedawno opublikowany. The emendations bore especially on the rubrics: to the Common of Saints was added that of Holy Women not Virgins; the rite of certain feasts was altered; and some new feasts were added. W emendations urodziła zwłaszcza na rubryki: do wspólnej Świętych dodano, że święcenia kobiet nie dziewic, obrzęd niektórych świąt zostało zmienione, a niektóre nowe święta zostały dodane. The Bull of Clement VIII, "Cum in Ecclesiâ", enjoining the observance of these alterations, is dated 10 May, 1602. Bulla Klemensa VIII, "Cum w Ecclesia", nakazując przestrzeganie tych zmian, jest datowany na 10 maja 1602.

Further changes were made by Urban VIII (1623-44). Dalsze zmiany zostały dokonane przez Urbana VIII (1623/44). The commission appointed by him was content to correct the lessons and some of the homilies, in the sense of making the text correspond more closely with the oldest manuscripts. Komisja powołana przez niego była zawartość skorygować wnioski i niektóre z homilii, w sensie tworzenia tekstu odpowiada ściślej z najstarszych rękopisów. There would therefore be no call to treat of this revision under Urban VIII at greater length but for the fact that, outside the work of this commission, he effected a still more important reform, over which even now discussion has not ceased to make itself heard. Nie byłoby zatem nie wezwanie do leczenia w ramach tej rewizji Urbana VIII na większą długość, ale na fakt, że poza prac tej komisji, że dokonane jeszcze bardziej istotne reformy, nad którymi nawet teraz dyskusja nie przestała by się słyszeć . It affected the hymns. To wpłynęło na hymny. Urban VIII, being himself Humanist, and no mean poet, as witness the hymns of St. Martin and of St. Elizabeth of Portugal, which are of his own composition, desired that the Breviary hymns which it must be admitted are sometimes trivial in style and irregular in their prosody, should be corrected according to grammatical rules and put into true metre. Urban VIII, będąc sam Humanistyczna, a nie byle poeta, jako świadek hymnów św Marcina i św Elżbiety z Portugalii, które są z własnej kompozycji, pożądane że Brewiarz hymnów, które muszą być dopuszczone są czasami banalne w stylu i nieregularne ich prozodii, powinny być poprawione zgodnie z zasadami gramatyki i wprowadzane do prawdziwego licznika. To this end he called in the aid of certain Jesuits of distinguished literary attainments. W tym celu wezwał do pomocy w niektórych jezuitów wybitnych osiągnięć literackich. The corrections made by these purists were so numerous -- 952 in all -- as to make a profound alteration in the character of some of the hymns. Korekty dokonywane przez te były tak liczne purystów - 952 w sumie - jak zrobić głębokie zmiany w charakterze niektórych hymnów. Although some of them without doubt gained in literary style, nevertheless, to the regret of many, they also lost something of their old charm of simplicity and fervour. Chociaż niektóre z nich bez wątpienia zdobyte w stylu literackiego, niemniej jednak, do żalu wielu, stracili także coś ich urok starych prostoty i entuzjazmu.

At the present date [1907], this revision is condemned, out of respect for ancient texts; and surprise may be expressed at the temerity that dared to meddle with the Latinity of a Prudentius, a Sedulius, a Sidonius Apollinaris, a Venantius Fortunatus, an Ambrose, a Paulinus of Aquileia, which, though perhaps lacking the purity of the Golden Age, has, nevertheless, its own peculiar charm. Na obecnym dniu [1907], ta wersja jest skazany, z szacunku dla starożytnych tekstów, a niespodzianką może być wyrażona w temerity że odważył się wtrącać z Latinity o Prudentius, Sedulius, Sidonius Apolinary, Venantius Fortunatus, Ambroży, Paulin z Akwilei, które, choć może brakuje czystości w Golden Age, ma jednak swój własny specyficzny urok. Even the more barbarous Latinity of a Rhabanus Maurus is not without its archaic interest and value. Nawet bardziej barbarzyński Latinity z Rhabanus Maura nie jest bez swojej archaicznej interesów i wartości. Moreover, the revisers were ill-advised inasmuch as they adopted a via media; they stopped half-way. Ponadto, weryfikatorów były źle poinformowała, ponieważ przyjęli oni za pośrednictwem mediów; zatrzymali się w połowie drogi. If, as it is freely admitted, the Roman Breviary contains many hymns of inferior poetic worth, and whose sentiment is perhaps commonplace, then there is no reason why they should not be eliminated altogether, and replaced by new ones. Jeżeli, jak to jest swobodnie przyznał, Roman Brewiarz zawiera wiele hymnów o niższej wartości poetyckiej, a którego sentyment jest chyba powszechne, to nie ma powodu, dlaczego nie powinny być całkowicie wyeliminowane i zastąpione przez nowe. Many of the older ones, however, were worthy of being preserved just as they stood; and, in the light of the progress made in philology, it is certain that some of the corrections in prosody made under Urban VIII convict their authors of ignorance of certain rhythmic rules, whose existence, it is only right to say, came to be known later. Wiele z tych starszych, byli jednak warta jest zachowany tak jak stał, i, w świetle postępu dokonanego w filologii, pewne jest, że niektóre z poprawek w prozodii dokonanych w ramach Urban VIII skazania ich autorów z nieznajomości pewne rytmiczne zasady, których istnienie jest tylko prawo powiedzieć, stało się znane później. However it may be, these corrections have been retained till the present time. Jednakże może to być, korekty te zostały zachowane do chwili obecnej. A comparison of the older with the modern text of the hymns may be consulted in Daniel, "Thesaurus Hymnologicus", (Halle, 1841). Porównanie starszych z nowoczesnych tekst hymnów może być konsultowany w Daniela, "Thesaurus Hymnologicus", (Halle, 1841).

Nothing further was done under the successors of Urban VIII, except that new Offices were added from time to time, and that thus the ferial Office began again to lose ground. Nic ponadto została wykonana pod następcy Urbana VIII, chyba że nowe biura zostały dodane od czasu do czasu, i że w ten sposób ferial biurowe znów zaczął tracić grunt pod nogami. We must come down to the pontificate of Benedict XIV, in the second half of the eighteenth century, to meet with another attempt at reform; but before doing so, reference must be made to efforts inaugurated in France during the seventeenth and eighteenth centuries, whose history has been learnedly elucidated in detail by Dom Guéranger in vol. Musimy zejść do pontyfikatu Benedykta XIV, w drugiej połowie XVIII wieku, aby spotkać się z kolejną próbę reformy, ale przed tym, należy odnieść się do wysiłków zainaugurował w Francja w XVII i XVIII wieku, którego historia została learnedly wyjaśniony szczegółowo przez Dom Guéranger w obj. II of his "Institutions liturgiques", devoted in great part to an account of this struggle. II jego "Instytucje", Liturgiques poświęconych w dużej części na konto w tej walce. The Roman Breviary, revised by Pius IV, had been received in France without opposition. Brewiarz Rzymski, poprawione przez Piusa IV, zostały złożone we Francji bez opozycji. Under Louis XIV, however, attempts at revision were made, inspired by a spirit of resistance and antagonism to the Roman Court. Za Ludwika XIV, jednak próby zmiany zostały dokonane, inspirowane przez ducha oporu i antagonizmu do rzymskiego Trybunału. They took form amongst the two parties which made open profession of Gallicanism and Jansenism. Zabrali formularz między dwiema stronami, które złożyły otwarte zawodu Gallikanizm i jansenizm. The supporters of this reform, several of whom were men of learning and culture, were aided by the historical and critical works which at that time were being poured forth in France, so that in these projects for the reform of the Breviary, side by side with rash suggestions, there were many which were both useful and well judged. Zwolennicy tej reformy, kilka z nich było ludzi nauki i kultury, były wspomagane przez historyczne i krytyczne prace, które w tym czasie były rozlana we Francji, tak, że w tych projektach dotyczących reformy w Brewiarz, obok siebie z sugestiami wysypka, było wiele, które były pomocne i dobrze oceniana. One of the first schemes was that of the Paris Breviary, mooted in 1670 and pursued under the patronage of Archbishops Hardouin de Péréfixe and de Harlay. Jednym z pierwszych programów, że w Paryżu Brewiarz, dyskutowano w 1670 roku i prowadzona pod patronatem Arcybiskupa Hardouin de Péréfixe i Harlay de. The Breviary called after de Harlay appeared in 1680. Brewiarz po nazwie De Harlay pojawił się w 1680 roku. The corrections it embodied affected in particular the legends of the saints and the homilies, but numerous other parts were also touched. Korekty wcielać je dotknęła w szczególności legendy o świętych i homilii, ale wiele innych części zostały również dotknął. The details and the examination of them may best be studied in Dom Guéranger's pages. Szczegóły i badania z nich może być najlepiej studiował na stronach Domu Guéranger firmy. Although it might have seemed that the Breviary had by then been sufficiently emended, in the following century another Archbishop of Paris, Monseigneur de Vintimille, had another Breviary drawn up, which was published in 1736, and remained in use till the middle of last century. Choć może się wydawać, że Brewiarz miał wówczas wystarczająco emended, w następnym stuleciu innego arcybiskupa Paryża, Monseigneur de Vintimille, miał inną Brewiarz sporządzony, który został opublikowany w 1736 roku i pozostał w użyciu aż do połowy ubiegłego wieku . It partly embodied what is called the "liturgical Utopia of Quignonez". To częściowo zawarte co nazywa "liturgiczna Utopia Quignonez". Its source, however, was not above suspicion, for some of those who had laboured at its production were Jansenists. Jego źródła, jednak nie był poza podejrzeniem, dla niektórych z tych, którzy pracowali przy jego produkcji były Jansenists. This reform, while not wanting in sound ideals, was carried out, however, regardless of liturgical traditions. Ta reforma, a nie chcąc w dobrych ideałów, została przeprowadzona, jednak, niezależnie od tradycji liturgicznych.

What had been going on in Paris had its counterpart in other dioceses of France, where new Breviaries were were introduced, for the most part inspired by the ideas which had dominated those of de Harlay and of Vintimille. Co się dzieje w Paryżu miał swój odpowiednik w innych diecezjach Francji, gdzie nowe Breviaries zostały wprowadzone zostały w przeważającej części inspirowane przez idee, które dominowały te de Harlay i Vintimille. A reaction against these broke out in France between 1830 and 1840, having for its leader a Benedictine monk, Dom Guéranger, Abbot of Solesmes and an eminent liturgist, who, in his "Institutions liturgiques", arraigned the new Breviaries, exposed the mistakes underlying their construction, and proved that their authors had acted without warrant. Reakcja na nich wybuchła we Francji w latach 1830 i 1840, mające na jej lidera mnicha benedyktyńskiego, Dom Guéranger, opat z Solesmes i wybitny liturgista, który, w jego "Institutions Liturgiques", skazani na nowe Breviaries, narażone na błędy leżące ich budowa i udowodnili, że ich autorzy nie działał bez nakazu. His onslaught met with immediate success for in twenty years the greater number of the dioceses gave up their Gallican Breviaries and adopted once more the Roman Liturgy. Jego atak spotkał się z natychmiastową sukces w dwudziestu lat większa liczba diecezji zrezygnowały Gallican Breviaries i przyjęte jeszcze raz rzymskiej liturgii. The exact figures are as follows: in 1791 eighty dioceses had rejected the Roman Liturgy and had fashioned special liturgies for themselves; in 1875 Orléans, the last French diocese which had retained its ownliturgy re-entered Roman liturgical unity. Dokładne dane przedstawiają się następująco: w 1791 roku osiemdziesiąt diecezji odrzucił rzymskiej liturgii i miał fashioned specjalnych liturgii dla siebie, w 1875 Orlean, ostatnio Francuski diecezji, które zachowało swoją ownliturgy ponownie wszedł Roman liturgicznej jedności.

While France, during the seventeenth and eighteenth centuries, was letting herself be carried away in the reform of her Breviaries by Gallican and Jansenist leanings, other countries were following in her wake. Choć Francja, w XVII i XVIII wieku, był najmu sama być zabrany w reformie jej Breviaries przez Gallican i skłonności Jansenist, inne kraje były następujące w jej wyniku. In Italy, Scipio Ricci, Bishop of Pistoia, an ardent Jansenist, drew up a new Breviary, and certain districts of Germany adopted the same course, with the result that Breviaries modelled on those of France appeared at Trier, Cologne, Aachen, Mnnster, and Mainz; and it was long before Germany returned to liturgical unity. We Włoszech, Scipio Ricci, biskupa Pistoia, żarliwy jansenistów, opracowała nową Brewiarz i niektórych dzielnic Niemcy przyjęły samego kursu, w wyniku której Breviaries wzorowane na Francji pojawiły się w Trewirze, Kolonii, Aachen, Mnnster, i Moguncji, i to było na długo przed Niemcy wrócili do jedności liturgicznej.

While the Jansenists and Gallicans were creating a new Liturgy, Prosper Lambertini, one of the most learned men in Rome, who became pope under the name of Benedict XIV, determined to copy the example of some of his predecessors, and to carry out a further reform of the Breviary. Chociaż Jansenists i gallikanie było stworzenie nowej liturgii, Prosper Lambertini, jeden z najbardziej uczonych ludzi w Rzymie, którzy stali pod nazwą papieża Benedykta XIV, zdecydowana skopiować przykład niektóre z jego poprzedników, oraz do przeprowadzenia dalszych Reforma Brewiarz. A congregation was instituted for the special purpose; its papers, for long unedited, have of late years been gone through by MM. Zbór został powołany do specjalnego przeznaczenia, a jej prace, na długo bez edycji, mają z późnych lat był przeszedł przez MM. Roskovány and Chaillot, each of whom has published considerable portions of them. Roskovány i Chaillot, z których każdy wydał znaczne części z nich. The first meeting of the congregation was in 1741, and the discussions which took place then and later are of interest from the liturgist's point of view, but need not detain us. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia było w 1741, a dyskusje, które miały miejsce wtedy i później są odsetki od liturgista punktu widzenia, ale nie musi zatrzymują nas. Although this project of reform came to nothing, nevertheless the work accomplished by the congregation was of real value and reflects credit on its members, some of whom, like Giorgi, were eminent liturgists. Chociaż projekt reform był do niczego, jednak dzieło dokonane przez zgromadzenie było i odzwierciedla rzeczywistą wartość kredytów na swoich członków, z których część, jak Giorgi, były wybitne liturgiści. Future workers in this department of learning will have to take account of their collections. Przyszłe pracownicy tego departamentu nauki będą musiały brać pod uwagę ich zbiorów. After the death of Benedict XIV (4 May, 1758) the labours of this congregation were suspended and were never again seriously resumed. Po śmierci Benedykta XIV (4 maja, 1758) na trudy tego zgromadzenia zostały zawieszone i nigdy nie były również poważnie wznowione. Since Benedict XIV's time changes in the Breviary have been very few, and of minor importance, and can be outlined in a few words. Ponieważ Benedykt XIV zmienia się czas w Brewiarz były bardzo nieliczne i niewielkie znaczenie i mogą być przedstawione w kilku słowach. Under Pius VI the question of a reform of the Breviary was brought up once more. Zgodnie Piusa VI kwestia reformy w Brewiarz została wychowana raz. By that pontiff's orders a scheme was drawn up and presented to the Congregation of Rites, but it was found impossible to overcome the difficulties which surrounded an undertaking of this kind. Przez tego papieża zleceń system został sporządzony i przedstawiony do Kongregacji Obrzędów, ale okazało się, niemożliwe do przezwyciężenia trudności, które otaczają przedsiębiorstwo tego rodzaju. In 1856 Pius IX appointed a commission to examine the question: is the reform of the Breviary opportune? W 1856 r. Pius IX powołał komisję do zbadania na pytanie: czy reforma Brewiarz okazja? But again only preliminary matters engaged their attention. Ale znów tylko wstępne sprawy zaangażowani ich uwagę. Amongst the Acts of the Vatican Council a series of propositions are to be found, whose object was the simplification or correction of the Breviary, but the inquiry never got beyond that stage. Wśród aktów Soboru Watykańskiego szereg propozycji znajdują się, których celem było uproszczenie lub korekty w Brewiarz, ale zapytanie nigdy nie wyszedł poza tym etapie. Finally, under Leo XIII, a commission was appointed, at the close of 1902, whose duties were a study of historico-liturgical questions. Wreszcie, w ramach Leona XIII, komisja została powołana, na zakończenie 1902, którego obowiązki były badania zagadnień historyczno-liturgicznych. Its province is a wider one, comprising not only the Breviary, but also the Missal, the Pontifical, and the Ritual. Jego prowincji jest szerszy, obejmujący nie tylko Brewiarz, ale także Mszał, Papieska, a Ritual. It has, further, to supervise future liturgical edittions, and thus to see that they conform as closely as possible with historical data. Posiada ponadto, aby nadzorować przyszłych liturgiczne edittions, a tym samym, aby zobaczyć, że są one zgodne jak najściślej z danymi historycznymi. This commission, though attached to the Congregation of Rites, is nevertheless autonomous. Komisja ta, choć dołączone do Kongregacji Obrzędów, jest jednak niezależne. It consisted at first of five members under the presidency of Monsignor Duchesne, namely: Mgr. Polegał on na pierwszy z pięciu członków w ramach prezydencji prałat Duchesne, a mianowicie: Mgr. Wilpert, Father Ehrle, SJ, Father Roberti, Mgr. Wilpert Ojciec Ehrle, SJ, Ojciec Roberti, Mgr. Umberto Benigni, Mgr. Umberto Benigni, Mgr. Mercati, and a few consultors. Mercati i kilka konsultorów. What the results of their labours may be is not yet known. Jakie wyniki ich pracy może nie jest jeszcze znany.

This sketch of the reforms of the Breviary proves, however, the desire of the Church to eliminate the blemishes which disfigure this book. Ten szkic reform w Brewiarz okazuje się jednak, pragnienie Kościoła do wyeliminowania wad, które szpecą tę książkę. All these efforts have not been sterile; some of these revisions mark real progress; and it may be hoped that the present commission will effect certain improvements which the progress of historical studies and criticism have made the more needful. Wszystkie te starania nie przyniosły sterylna, niektóre z tych zmian znak rzeczywisty postęp, i można mieć nadzieję, że obecna komisja będzie efekt pewnych ulepszeń, które postępu badań historycznych i krytyki dokonały bardziej potrzebne.


On the different Breviaries: Breviary of Cluny; Brigittine Breviary; Breviary of St. Bernard; Durham Breviary; Hereford Breviary; Mozarabic Breviary; Breviary of Rouen; Sarum Breviary; etc., CABROL, Introduction aux études liturgiques, sv Bréviaire, Breviarium, Breviary. Na różne Breviaries: Brewiarz Cluny; Brigittine Brewiarz; Brewiarz św Bernard; Durham Brewiarz; Hereford Brewiarz; Mozarabic Brewiarz; Brewiarz Rouen; Brewiarz Sarum; itd. Cabrol, Introduction aux études Liturgiques, sv Bréviaire, Breviarium, Brewiarz . On the Milan Breviary, Mozarabic Breviary, and Eastern Breviaries, PROBST, in Kirchenlex, (1883), II. Na Milan Brewiarz, brewiarz Mozarabic i Breviaries Wschodnich, Probst, w Kirchenlex, (1883), II. sv Brevier; B-UMER, Geschichte des Breviers (Freiburg, 1895), the most important and most complete work on the subject, Fr. sv petit; B-Umer, Geschichte des Breviers (Freiburg, 1895), najważniejsza i najbardziej kompletne dzieło na ten temat ks. tr., with additions and corrections by BIRON, as Histoire du bréviaire (Paris, 1905). tr., z uzupełnieniami i poprawkami przez Biron, jak Histoire du bréviaire (Paryż, 1905). ID., Breviarii Romani editio nova Tornacensis, 1882, collata Vaticanæ Urbano Papâ VIII evulgatæ, 1632 (1882); BATIFFOL, L'Histoire du bréviaire Romain (Paris, 1893; tr. London); BAUDOT, Le breviaire romain (Paris, 1727; Lat. tr., Venice, 1734); ROSKOVÁNT, De Célibatu et Breviario (1861, 1877, 1881, 1888); PROBST, Brevier und Breviergebet (Tnbingen, 1868); PIMONT, Les hymnes du bréviaire romain (Paris, 1874-84); PLEITHNER, Ælteste Geschichte des Breviergebetes (Kempten, 1887); NILLES, Kalendarium Manuale utriusque Ecclesiâ Orientalis et Occidentalis (Innsbruck, 1896); Article Brevier, Realencyklopédie, IV; GUÉRARD, Polyptique de l'abbaye de St. Rémy de Reims (Paris, 1853); BECKER, Catalogi Bibliothecarum antiqui (Rome, 1885); DUCANGE, Glossarium: Micrologus de ecclesiasticis observationibus in Bibl. ID, Breviarii Romani editio nova Tornacensis, 1882, collata Vaticanæ Urbano Papa VIII evulgatæ, 1632 (1882),. Batiffol, L'Histoire du bréviaire Romain (Paryż, 1893;. Tr Londyn); Baudot, Le breviaire romain (Paryż, 1727 ; Lat tr, Wenecja, 1734); ROSKOVÁNT, De Célibatu et Breviario (1861, 1877, 1881, 1888); PROBST, petit und Breviergebet (Tnbingen, 1868); PIMONT, Les hymnes du bréviaire romain (Paryż, 1874 -.. 84); PLEITHNER, Ælteste Geschichte des Breviergebetes (Kempten, 1887); Nilles, Kalendarium Manuale utriusque Ecclesia et Occidentalis Orientalis (Innsbruck, 1896); Artykuł petit, Realencyklopédie, IV; Guerard, Polyptique de l'Abbaye de Saint Rémy de Reims (Paryż, 1853); BECKER, Catalogi Bibliothecarum antiqui (Rzym, 1885); Ducange, Glossarium: Micrologus de ecclesiasticis observationibus w Bibl. Vet. Vet. Patr. Patr. (Lyons), XVIII; GUÉRANGER, Instit. (Lyon), XVIII; Guéranger, Instit. Liturg. Liturg. (2nd ed.), I; GERBERT, Vet. (. 2nd ed), I; Gerbert, Vet. Liturg., II; Katholik. Liturg, II;. Katholik. (1890), II, 511; KAULEN, Einleitung in die Heilige Schrift; Geschichte der Vulgata (Mainz, 1868); THOMASI, Opera, ed., VEZZOSI (Rome, 1747), II; BERGER, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siécles du Moyen Age (Paris, 1893); Anglo-Saxon Psalter (1843); WALAFRID STRABO, De rebus ecclesiasticis in PL, CXIV, 957; MURATORI, Anecdota Ambrosiana, IV. (1890), II, 511; KAULEN, Einleitung in die Heilige Schrift, Geschichte der Vulgata (Mainz, 1868); Thomasi, Opera, ed, Vezzosi (Rzym, 1747), II;. BERGER, Histoire de la Wulgaty pendant les premiery siécles du Moyen Age (Paryż, 1893); anglosaski Psałterz (1843); Walafrid Strabon, De rebus ecclesiasticis w PL, CXIV, 957; Muratori, anecdota Ambrosiana, IV. PL, LXXII, 580 sqq. PL, LXX, 580 sq. ; WARREN, The Antiphonary of Bangor (London, 1893); CABROL, Le Livre de la Prióre Antique (Paris, 1900); CABROL, Dict. , Warren, Antyfonarz Bangor (Londyn, 1893); CABROL, Le Livre de la Priore Antique (Paryż, 1900); CABROL, Dict. D'archéologie et de liturgie; TAUNTON, The Little Office of Our Lady (London, 1903); Peregrinatio Etheriâ, tr., Holy Week in Jerusalem in the Fourth Century, reprinted from DUCHESNE, Christian Worship (London, 1905); Rev. d'histoire et de littérature religieuses (Paris, 1898); PROBST, Lehre und Gebet in den drei ersten Jahrh.; PITRA, Hymnographie de l'Eglise Grecque (Paris, 1867); MONE, Lateinische Hymnen des Mittelaters (Freiburg im Br., 1853-55); DANIEL, Thesaurus Hymnologicus (Halle, 1841); CHEVALIER, Topo-bibliographie, sv Hymnes; LECLERCQ, Actes des Martyrs in Dict. D'Archeologie et de Liturgie, Taunton, Małe Oficjum NMP (Londyn, 1903); Peregrinatio Etherii, tr, Wielki Tydzień w Jerozolimie w IV wieku, przedrukowany z Duchesne, chrześcijański kult (Londyn, 1905);. Rev d'Histoire et de litterature religieuses (Paryż, 1898); Probst, Lehre und in den drei Gebet ersten Jahrh;. Pitra, Hymnographie de l'Eglise Grecque (Paryż, 1867); Mone, Lateinische Hymnen des Mittelaters (Freiburg im Br. , 1853/55); DANIEL, Hymnologicus Thesaurus (Halle, 1841); Chevalier, Topo-Bibliographie, sv Hymnes; Leclercq, Actes des Martyrs w Dict. d'archæol., I. 379; BRAMBACH, Psalterium. d'archæol, I. 379,. Brambach, Psalterium. Bibliographischer versuch nber die liturgischen Bncher des christl. Bibliographischer Versuch NBER die liturgischen Bncher des Christl. Abendlandes (Berlin, 1887); BELETH, Rationale Divinorum Officiorum; MOLINIER, Catalogue des mss. Abendlandes (Berlin, 1887); Beleth, Uzasadnienie Divinorum Officiorum; MOLINIER, Katalog des mss. De la biblioth. De la biblioth. Mazarine; RADULPHUS TONGRENSIS, De Canonum observantiæ in Max. Mazarine; RADULPHUS TONGRENSIS, De Canonum observantiæ w Max. Biblioth. Biblioth. Vet. Vet. Patrum., XXVI; Rassegna Gregor., September-October, 1903, 397 sqq.; WICKHAM LEGG. Patrum, XXVI,. Rassegna Gregor, wrzesień-październik, 1903, 397 sqq;.. WICKHAM Legg. Some Local Reforms (London, 1901); SCHMID, Studien nber die Reform des Römischen Breviers in Theol. Niektóre lokalne reform (Londyn, 1901); Schmid, Studien NBER die Reform des Römischen Breviers w Theol. Quartalsch. Quartalsch. (Tnbingen, 1884); BERGEL, Die Emendation des Römischen Breviers in Zeitsch. (Tnbingen, 1884); Bergel, Die sprostowanie des Römischen Breviers w Zeitsch. f. f. kathol. kathol. Theol. Theol. (Innsbruck, 1884); KIRCH, Die Liturgie der Erzdiöcese Köln (Cologne, 1868); ROSKOVÁNY, Breviarium, V; CHAILLOT, Analecta Juris Pont. (Innsbruck, 1884); KIRCH, Die Liturgie der Erzdiöcese Köln (Kolonia, 1868); ROSKOVÁNY, Breviarium, V; Chaillot, Analecta Juris Pont. (1885). (1885). XXIV; MARTIN, Omn. XXIV, MARTIN, Omn. Conc. Stęż. Vatic. Vatic. Documentorum Collecto (2nd ed., Paderborn, 1873); Acta et Decreta in Collectio Lacensis (Freiburg im Br., 1890). Documentorum Collecto (2nd ed, Paderborn, 1873.), Acta et Decreta w collectio Lacensis (Freiburg im Br, 1890.). VII; LECLERCQ; Les Martyrs (Paris, 1905),IV. VII; LECLERCQ; Les Martyrs (Paryż, 1905), IV.

FERNAND CABROL FERNAND CABROL
Transcribed by Marcial David Przepisane przez Marcial Dawida

The Catholic Encyclopedia, Volume II (1907) Encyklopedia Katolicka, Tom II (1907)
Imprimatur. Imprimatur. John M. Farley, Archbishop of New York John M. Farley, arcybiskup Nowego JorkuThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest