Doctors of the Church Doktorzy Kościoła

General Information Informacje ogólne

The Roman Catholic Church recognizes 30 men and 3 women as pre-eminent theologians, people from whom all Catholics can confidently learn from. Kościół katolicki uznaje, 30 mężczyzn i 3 kobiety jako pre-wybitnych teologów, ludzi, od których wszyscy katolicy śmiało może się uczyć. Originally, there were four Doctors (of the Catholic or Western Church), first named in 1298 AD: Początkowo istniały cztery Lekarze (Kościoła katolickiego lub Western), pierwszy wymienione w 1298 AD:

Later, four corresponding Doctors of the Eastern (Orthodox) Church were named, in 1568 AD: Później, cztery odpowiadające Doktorzy (prawosławny) Kościoła wschodniego zostały nazwane w 1568 AD:

No women were included in this list until 1970 AD. Kobiety nie zostały ujęte w tym wykazie do 1970 AD.

Here is the entire list of the current 33 Doctors of the Church, in approximate chronological order. Oto cała lista obecnych 33 Doktorów Kościoła, w przybliżeniu w kolejności chronologicznej.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest