Glorification Gloryfikacja

Advanced Information Informacje zaawansowane

This refers especially to the time when, at the parousia, those who died in Christ and the living believers will be given the resurrection of the body, a final and full "redemption of our body" (Rom. 8:23), preparatory for and suited to the final state of the Christian believer. Odnosi się to zwłaszcza do czasu, gdy w paruzji, tych, którzy zginęli w Chrystusa i wiernych żyjących otrzyma zmartwychwstanie ciała, ostateczny i pełny "odkupienia naszego ciała" (Rz 8:23), przygotowawcze do i dostosowane do ostatecznego stanu chrześcijańskiego wierzącego. As a theological term it is a synonym of immortality, when immortality is thought of as the glorification which believers will receive, and not, as erroneously thought of, as simply the continued existence of both the believers and the finally impenitent. W teologicznej perspektywie jest synonimem nieśmiertelności, gdy nieśmiertelność jest uważany gloryfikacji które wierzący otrzymują, a nie, jak błędnie myśli, jako po prostu istnienia ciągłej zarówno wierzących i wreszcie impenitent.

Glorification, therefore, is only for believers, and it consists of the redemption of the body. Gloryfikacja jest zatem tylko niewierzących i składa się z korpusu z wykupu. At that time "this perishable" will "put on the imperishable," and "this mortal," the body, will "put on immortality" (I Cor. 15:53). W tym czasie "to psujące" będzie "położony na niezniszczalne" i "to, co śmiertelne," ciało, będzie "położyć się w nieśmiertelność" (I Kor. 15:53). Then death, the Christian's last enemy (I Cor. 15:26), will be swallowed up in victory (I Cor. 15:54). Wtedy śmierć, ostatni wróg chrześcijanina (I Kor. 15:26), zostanie połknięta w zwycięstwie (I Kor. 15:54).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The finally impenitent will be resurrected, but this is a second resurrection, to damnation, the "second death" (Rev. 2:11). Wreszcie impenitent zostaną wskrzeszeni, ale to jest sekunda zmartwychwstanie, do potępienia, "druga śmierć" (Obj. 2:11). Scripture does not refer to this second resurrection as either immortality or glorification. Pismo nie odnoszą się do tego drugiego zmartwychwstania jako obu nieśmiertelność lub uwielbienia.

Our special glory seems to consist, in part, in the hope we hold to: that we will be glorified. Nasza specjalna chwała wydaje się składać, w części, w nadziei, które posiadamy to: że będziemy uwielbiony. Paul also seems to teach that after the believers are glorified, the whole created world will undergo a fundamental renewal: "For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility,... in hope that the creation itself will be set free from its corruption into the freedom of the glory of [or glorification of] the children of God" (Rom. 8:19-21 NASB). Paweł wydaje się uczyć, że po wierni są uwielbiony, cały stworzony świat ulegnie fundamentalną odnowę: "Dla niepokój tęsknota stworzenia czeka z niecierpliwością na objawienie synów Bożych Na stworzenie zostało poddane marności,.. .. w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z korupcją na wolność chwały [lub gloryfikacji] dzieci Bożych "(Rz 8:19-21 NASB).

JK Grider JK Grider
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest