Halakah Halakah

General Information Informacje ogólne

The Halakah (Hebrew, "path" or "way"), in Judaism, is the body of traditional law that is based on rabbinical interpretation and supplements the scriptural law contained in the Pentateuch, the Law of Moses. Halakah (hebr., "ścieżka" i "droga"), w judaizmie, jest organem tradycyjnego prawa, które jest oparte na interpretacji rabinicznych i suplementów biblijne prawa zawarte w Pięcioksięgu, Prawo Mojżesza. Transmitted by word of mouth by the highest rabbinical authorities, these supplementary laws were first written down in the Talmud, during the first five centuries of the Christian era, and in the Midrash, or scriptural exegesis. Przekazywane ustnie przez najwyższe władze rabiniczne, prawa te zostały po raz pierwszy dodatkowe zapisane w Talmudzie, w ciągu pierwszych pięciu wiekach ery chrześcijańskiej, w Midrasz lub egzegezy biblijnej. The Halakah is the purely legal content of these works, the illustrations and amplifications of the ethical, political, and religious principles involved in the laws being set down in the Haggada. Halakah jest czysto prawnych treści tych utworów, ilustracje i wzmocnień etycznych, zasad związanych z prawem jest ustanowionych w Haggada politycznych i religijnych. After the completion of the Talmud, the Halakah continued to develop as it was applied to new situations by rabbinical authorities. Po ukończeniu Talmudu, Halakah rozwijał jak to było stosowane do nowych sytuacji przez rabinicznych władz. The Haggada also continued to develop, in the form of compilations, commentaries, and mystical and moral literature. Haggada również nadal rozwijać, w postaci opracowań, komentarzy, i literatury mistycznej i moralne.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest