Patron Saints Święci Patronowie

General Information Informacje ogólne

The Roman Catholic Churches in many regions recognize Patron Saints . Rzymskie kościoły katolickie w wielu regionach rozpoznać świętych patronów. These are Saints who are believed will intercede for an entire country or city regarding adversity or for answering some community Prayer. Są to święci, którzy wierzyli będzie wstawiać się za cały kraj lub miasto dotyczących nieszczęściu lub odpowiadania trochę wspólnej modlitwy.
This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest