Saint Bartholomew Świętego Bartłomieja

General Information Informacje ogólne

Saint Bartholomew was one of the Apostles, mentioned only in the lists of the Twelve (Matt. 10:3; Mark 3:18; Luke 6:14; Acts 1:13). Świętego Bartłomieja był jednym z Apostołów, wymienione jedynie w wykazie z Dwunastu (Mt 10:3, Marka 3:18, Łukasza 6:14, Dz 1:13). His name means "son of Tolmai," and he is frequently identified with Nathanael (John 1). Jego imię oznacza "syn Tolmai" i jest on często utożsamiany z Natanael (Jan 1). According to tradition, he was martyred in Armenia. Zgodnie z tradycją, został zamęczony w Armenii. Feast day: Aug. 24 (Western); June 11 (Eastern). Święto: 24 sierpnia (Zachodniopomorskie); 11 czerwca (Wschodniej).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Saint Bartholomew Świętego Bartłomieja

Advanced Information Informacje zaawansowane

Bartholomew was a son of Tolmai, and one of the twelve apostles (Matt. 10:3; Acts 1:13); generally supposed to have been the same as Nathanael. Bartłomieja był synem Tolmai, jeden z dwunastu apostołów (Mt 10:3, Dz 1:13); generalnie powinien być taki sam, jak Natanael. In the synoptic gospels Philip and Bartholomew are always mentioned together, while Nathanael is never mentioned; in the fourth gospel, on the other hand, Philip and Nathanael are similarly mentioned together, but nothing is said of Bartholomew. W Ewangelie synoptyczne Filipa i Bartłomieja wymienione są zawsze razem, a Natanael nigdy nie jest wymienione, w czwartej Ewangelii, z drugiej strony, Filip i Natanael są podobnie wymienione razem, ale nic nie powiedział o Bartłomieja. He was one of the disciples to whom our Lord appeared at the Sea of Tiberias after his resurrection (John 21:2). Był jednym z uczniów, do których nasz Pan ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim po Jego zmartwychwstaniu (Jan 21:2). He was also a witness of the Ascension (Acts 1:4, 12, 13). Był również świadkiem Wniebowstąpienia (Dz 1:04, 12, 13). He was an "Israelite indeed" (John 1:47). On był "Izraelita" (Jan 1:47).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Saint Bartholomew Świętego Bartłomieja

Catholic Information Informacje Katolicki

One of the Twelve Apostles, mentioned sixth in the three Gospel lists (Matthew 10:3; Mark 3:18; Luke 6:14), and seventh in the list of Acts (1:13). Jeden z Dwunastu Apostołów, wymienione szósty w trzech list Ewangelii (Mateusza 10:3, Marka 3:18, Łukasza 6:14), a siódmym na liście Apostolskich (1:13).

The name (Bartholomaios) means "son of Talmai" (or Tholmai) which was an ancient Hebrew name, borne, eg by the King of Gessur whose daughter was a wife of David (2 Samuel 3:3). Nazwa (Bartholomaios) oznacza "syn Talmaja" (lub Tholmai), co było starożytną nazwą hebrajski, ponoszone, np. przez króla Gessur którego córka była żoną Dawida (2 Samuela 3:3). It shows, at least, that Bartholomew was of Hebrew descent; it may have been his genuine proper name or simply added to distinguish him as the son of Talmai. Pokazuje on, co najmniej, że Bartłomiej był z pochodzenia hebrajskiego, może to były jego prawdziwe imię własne lub po prostu dodaje się do odróżnienia go jako syna Talmaja. Outside the instances referred to, no other mention of the name occurs in the New Testament. Poza przypadkach określonych, żadna inna wzmianka o nazwie pojawia się w Nowym Testamencie.

Nothing further is known of him for certain. Nic więcej nie wiadomo o nim na pewno. Many scholars, however, identify him with Nathaniel (John 1:45-51; 21:2). Wielu uczonych, jednak zidentyfikować go Nathaniel (John 1:45-51; 21:2). The reasons for this are that Bartholomew is not the proper name of the Apostle; that the name never occurs in the Fourth Gospel, while Nathaniel is not mentioned in the synoptics; that Bartholomew's name is coupled with Philip's in the lists of Matthew and Luke, and found next to it in Mark, which agrees well with the fact shown by St. John that Philip was an old friend of Nathaniel's and brought him to Jesus; that the call of Nathaniel, mentioned with the call of several Apostles, seems to mark him for the apostolate, especially since the rather full and beautiful narrative leads one to expect some important development; that Nathaniel was of Galilee where Jesus found most, if not all, of the Twelve; finally, that on the occasion of the appearance of the risen Savior on the shore of the Sea of Tiberias, Nathaniel is found present, together with several Apostles who are named and two unnamed Disciples who were, almost certainly, likewise Apostles (the word "apostle" not occurring in the Fourth Gospel and "disciple" of Jesus ordinarily meaning Apostle) and so, presumably, was one of the Twelve. Przyczyny tego są takie, że Bartłomiej nie jest właściwe imię apostoła, który nigdy nie nazwisko występuje w czwartej Ewangelii, a Nathaniel nie jest wymienione w Synoptycy, że imię Bartłomieja jest sprzężony z Filipa w wykazach Mateusza i Łukasza, i znalazł się obok niego w Ewangelii Marka, która zgadza się również z tym, przedstawionym przez świętego Jana, że ​​Filip był stary przyjaciel Nataniela i przyprowadził go do Jezusa, że ​​wezwanie Nataniela wymienione z zaproszenia kilku Apostołów, wydaje się oznaczać go do apostolstwa, zwłaszcza, że ​​raczej pełne i piękne narracji prowadzi jeden oczekiwać jakiś ważny rozwój; że Nathaniel był w Galilei, gdzie Jezus znalazł większość, jeśli nie wszystkie, z Dwunastu, a wreszcie, że w związku z pojawieniem się zmartwychwstałego Zbawiciela na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, Nathaniel znajduje się obecny, wraz z kilkoma Apostołów, którzy są nazwane i dwóch anonimowych uczniów, którzy niemal na pewno, podobnie Apostołów (słowo "apostoł" nie występuje w czwartej Ewangelii i "uczeń "Jezusa zazwyczaj oznacza Apostoła), a więc, prawdopodobnie, był jednym z Dwunastu. This chain of circumstantial evidence is ingenious and pretty strong; the weak link is that, after all, Nathaniel may have been another personage in whom, for some reason, the author of the Fourth Gospel may have been particularly interested, as he was in Nicodemus, who is likewise not named in the synoptics. Ten łańcuch poszlak jest genialny i dość silne, słabe ogniwo jest to, że po tym wszystkim, Nathaniel może być inna osobistość w którym z jakiegoś powodu, autor czwartej Ewangelii może być szczególnie zainteresowane, jak był w Nikodema , który nie jest również nazwany w Synoptycy.

No mention of St. Bartholomew occurs in ecclesiastical literature before Eusebius, who mentions that Pantaenus, the master of Origen, while evangelizing India, was told that the Apostle had preached there before him and had given to his converts the Gospel of St. Matthew written in Hebrew, which was still treasured by the Church. Brak wzmianki o św Bartłomieja występuje w literaturze przed kościelnej Euzebiusza, który wspomina, że ​​Pantena, kapitan Orygenes, podczas ewangelizacji Indii, powiedziano mi, że Apostoł głosił tam przed nim i dał do nawróconych Ewangelii świętego Mateusza napisana w języku hebrajskim, który nadal cenione przez Kościół. "India" was a name covering a very wide area, including even Arabia Felix. "Indie" była nazwa obejmujące bardzo szeroki obszar, w tym nawet Arabia Felix. Other traditions represent St. Bartholomew as preaching in Mesopotamia, Persia, Egypt, Armenia, Lycaonia, Phrygia, and on the shores of the Black Sea; one legend, it is interesting to note, identifies him with Nathaniel. Inne tradycje stanowią św Bartłomieja, jak głosił w Mezopotamii, Persji, Egiptu, Armenii, Lycaonia, Frygii, a na wybrzeżu Morza Czarnego, jedna legenda, ciekawe jest to, aby pamiętać, identyfikuje go z Nataniela.

The manner of his death, said to have occurred at Albanopolis in Armenia, is equally uncertain; according to some, he was beheaded, according to others, flayed alive and crucified, head downward, by order of Astyages, for having converted his brother, Polymius, King of Armenia. Sposób jego śmierci, powiedział, że wystąpił w Albanopolis w Armenii, jest równie niepewne, według niektórych, był ścięty, według innych, obdarty ze skóry żywe i ukrzyżowany głową w dół, w kolejności Astyages dla przeliczone po jego brata, Polymius, króla Armenii. On account of this latter legend, he is often represented in art (eg in Michelangelo's Last Judgment) as flayed and holding in his hand his own skin. W związku z tym ostatnim legendy, jest on często reprezentowane w sztuce (np. w Sądzie Ostatecznym Michała Anioła), jak obdarty ze skóry i trzymając w ręku własną skórę. His relics are thought by some to be preserved in the church of St. Bartholomew-in-the-Island, at Rome. Jego relikwie są uważane przez niektórych być zachowane w kościele St Bartholomew-in-the-Island, w Rzymie. His feast is celebrated on 24 August. Jego święto obchodzone jest 24 sierpnia. An apocryphal gospel of Bartholomew existed in the early ages. Apokryficzna Ewangelia Bartłomieja istniały we wczesnym wieku.

Publication information Written by John Francis Fenlon. Publikacja informacji napisanej przez Johna Francisa Fenlon. Transcribed by the Cloistered Dominican Nuns, Monastery of the Infant Jesus, Lufkin, Texas. Przepisane przez klasztorny dominikanów zakonnice, klasztoru od Dzieciątka Jezus, Lufkin, Texas. Dedicated to Jesus the Redeemer The Catholic Encyclopedia, Volume II. Dedykowane do Jezusa Odkupiciela Encyklopedii Katolickiej, Tom II. Published 1907. Opublikowano 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

LE CAMUS, Vie de Notre Seigneur (tr. New York, 1906), I; IDEM in VIG., Dict. LE Camus, Vie de Notre Seigneur (tr. Nowy Jork, 1906), I;. IDEM w VIG, Dict. de la Bible, where references are given for the sources of the traditions, FOUARD, Life of Christ (New York, 1891). de la Bible, gdzie odesłano do źródeł tradycji, FOUARD, życie Chrystusa (Nowy Jork, 1891).


St. Bartholomew the Apostle Bartłomieja Apostoła

Orthodox Information Cerkiew Informacje

(This information may not be of the scholastic quality of the other articles in BELIEVE. Since few Orthodox scholarly articles have been translated into English, we have had to rely on Orthodox Wiki as a source. Since the Wikipedia collections do not indicate the author's name for articles, and essentially anyone is free to edit or alter any of their articles (again, without any indication of what was changed or who changed it), we have concerns. However, in order to include an Orthodox perspective in some of our subject presentations, we have found it necessary to do this. At least until actual scholarly Orthodox texts are translated from the Greek originals!) (Informacje te nie mogą być z tego scholastycznej jakości innych artykułach WIERZĘ. Ponieważ kilka prawosławnych artykułów naukowych zostały przetłumaczone na język angielski, musieliśmy polegać na prawosławnym Wiki jako źródła. Ponieważ zbiory Wikipedia nie wskazują nazwisko autora artykułów, i zasadniczo każdy może edytować lub modyfikować żadnego z ich artykułów (ponownie, bez wskazania, co zostało zmienione lub kto go zmienił), mamy obawy. Jednakże, w celu jak prawosławnego punktu widzenia w niektórych z naszego tematu prezentacje, stwierdziliśmy, że należy to zrobić. Przynajmniej dopóki rzeczywiste naukowe prawosławne teksty są tłumaczone z greckiego oryginału!)

The holy, glorious and all-laudable Apostle Bartholomew (also known as Nathaniel) was one of the Twelve Great Apostles. Święty, chwalebny i wszystko chwalebne Apostoła Bartłomieja (znany również jako Nathaniel) był jednym z dwunastu apostołów Wielkich. He is referenced in the Synoptic Gospels and in the Acts of the Apostles. On jest wymieniony w Ewangeliach synoptycznych oraz w Dziejach Apostolskich. His feast days are celebrated on June 11 (with St. Barnabas) and August 25 (the translation of his relics). Jego święta obchodzone są w dniu 11 czerwca (z św Barnaby) i 25 sierpnia (tłumaczenie jego relikwii). It is believed that he is the same person commemorated on April 22 with Apostles Luke and Clement as Nathaniel of the Seventy. Uważa się, że jest to ta sama osoba upamiętnione na 22 kwietnia z apostołów Łukasza i Klemens jako Nathaniel Siedemdziesiątych.

Life Życie

After the Ascension of Christ, Bartholomew preached in Asia with the Apostle Philip, Philip's sister Mariamma, and Apostle John. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa, Bartłomiej głosił w Azji apostoła Filipa, Filipa siostry Mariamma i apostoła Jana. He later preached in India and then Armenia where he was martyred. Później nauczał w Indiach i Armenii, gdzie został zamęczony. Prior to India, he was crucified upside down in Hierapolis with the Apostle Philip for causing the death of a great serpent the people worshiped and healing people through prayer. Przed Indiach, został ukrzyżowany głową w dół w Hierapolis z apostoła Filipa za spowodowanie śmierci wielkiego węża ludzie oddawali cześć, i uzdrawiając ludzi poprzez modlitwę. He was removed from the cross during a great earthquake because the people thought God was judging them; St. Philip had already reposed. Został usunięty z krzyża podczas wielkiego trzęsienia ziemi, ponieważ ludzie, że Bóg był sądząc je; Filipa już spoczywały.

He then went to India, translated the Gospel of Matthew and cured the Armenian king's daughter of insanity; but the king's envious brother had him crucified, skinned him, and finally beheaded him. Następnie udał się do Indii, przetłumaczone Ewangelii Mateusza i utwardza ​​ormiańskiej córkę króla szaleństwa, ale króla zazdrosny brat go ukrzyżowali, skórki go, a wreszcie ściął go.

Christians buried his body but because of the miracles happening over his relics the pagans threw his coffin into the sea. Chrześcijanie pochowali jego ciało, ale ze względu na cuda dzieją się przez jego relikwii poganie rzucił trumnę do morza. The coffin ended up at the island of Lipara where Bishop Agathon—who met it via a revelation in a dream—buried it in a church. Trumna skończyło się na wyspie, gdzie biskup Agathon Lipara-który spotkał go poprzez objawienie w dream-pochowano go w kościele. St. Bartholomew appeared to St. Joseph the Hymnographer and blessed him that he might be able to sing spiritual hymns, saying, "Let heavenly water of wisdom flow from your tongue!" Bartłomieja ukazał św Hymnographer i pobłogosławił go, że może on być w stanie śpiewać pieśni duchowe, mówiąc: "Niech niebiańskie wody przepływu mądrości z językiem!" He also appeared to Emperor Anastasius (491-518) and told him that he would protect the new town of Dara. Pojawił się także w Emperor Anastazy (491-518) i powiedział mu, że będzie chronić nowego miasta Dara. Later his relics were translated to Rome where miracles continue to occur. Później jego relikwie zostały przetłumaczone do Rzymu, gdzie cuda nadal mają miejsce.

Hymns Hymns

Troparion (Tone 3) Troparion (Tone 3)

Holy Apostles Bartholomew and Barnabas, Świętych Apostołów Bartłomieja i Barnaba,
entreat the merciful God błagać miłosiernego Boga
to grant our souls forgiveness of transgressions. udzielenia przebaczenie dusze nasze występki.

Kontakion (Tone 4) Kontakion (Tone 4)

You have appeared to the universe as a great sun, Pojawiłeś się do wszechświata, jako wielkiego słońca,
shining with the radiance of your teachings and awesome miracles. lśniące blaskiem twoich nauk i cudów niesamowite.
You enlighten those who honor you, apostle of the Lord, Bartholomew. Możesz oświecić tych, którzy cześć wam, apostoła Pana, Bartłomiej.

Source Źródło

St. Nikolai Velimirovic, The Prologue of Ohrid St Nikolai Velimirovic, Prologue of Ohrid

External links Linki zewnętrzne

Apostle Bartholomew of the Twelve (OCA) Bartłomieja Apostoła z Dwunastu (OCA)
Return of the Relics of the Apostle Bartholomew from Anastasiopolis to Lipari (OCA) Powrót relikwie apostoła Bartłomieja z Anastasiopolis do Lipari (OCA)
Bartholomew and Barnabas the Holy Apostles (GOARCH) Bartłomieja i Barnaba Świętych Apostołów (GOARCH)
Return of the Body of Bartholomew the Glorious Apostle (GOARCH) Powrót Ciała Bartłomieja Apostoła Glorious (GOARCH)
Martyrdom of the Holy and Glorious Apostle Bartholomew from Ante-Nicene Męczeństwo świętej i chwalebnej apostoła Bartłomieja z Ante-Nicejsko
Fathers in the Christian Classics Ethereal Library Ojcowie w chrześcijańskiej Classics Ethereal Library
Saint Bartholomew, the Apostle (Prologue of Ohrid) Świętego Bartłomieja, Apostoła (Prologue of Ohrid)


Saint Bartholomew, also known as Nathanael Świętego Bartłomieja, znany również jako Natanael

Coptic Orthodox Information Koptyjski Kościół Prawosławny Informacje

The details of Bartholomew or Nathanael's call to discipleship are recorded in John 1:43-51. Szczegóły rozmowy Bartłomieja lub Natanaela do naśladowania są rejestrowane w Jana 1:43-51. He was brought to Jesus by his friend Philip. Został przewieziony do Jezusa przez jego przyjaciela Filipa.

It is generally believed that Nathanael and Bartholomew are the same individual. Powszechnie uważa się, że Natanael i Bartłomiej są takie same jednostki. The Synoptic gospels (Matthew, Mark and Luke) do not mention a Nathanael as a disciples. Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza), nie wspominając o Natanaela jako jednego z uczniów. John's gospel makes no mention of Bartholomew. Ewangelia Jana nie wspomina Bartłomieja.

Notice that Bartholomew's name is coupled with Philip's name in the listings of Matthew and Luke. Zauważ, że nazwa Bartłomieja jest połączony z nazwą Filipa listach Mateusza i Łukasza. It is found next to Philip in the list of Mark. Stwierdzono obok Filipa w liście Marka. This would seem to agree with the gospel of John, where the evangelist describes Philip as an old friend who brought Nathanael to Jesus. To wydaje się zgodzić z ewangelii Jana, gdzie ewangelista opisuje Filipa jak starego przyjaciela, który przyniósł Natanaela do Jezusa.

Bartholomew means "son of Talmai (Tolmai)" which was ancient Hebrew name. Bartłomiej oznacza "syn Talmaja (Tolmai)", które było starożytną nazwą hebrajski. It appears in 2 Samuel 3:3 where it is listed as the given name of the King of Geshur who was the father of a wife of David, Maacah. Pojawia się w 2 Samuela 3:03, gdzie jest wymienione, jak podanej nazwie króla Geszur który był ojcem żony Dawida Maaka. Just as we sometimes refer to close friends by their family name rather than their given name, so it appears that only John lists this disciple by his given name. Tak jak czasami odnoszą się do bliskich przyjaciół ich nazwiska, a nie ich nazwa danej, więc wydaje się, że tylko John wymienia tę ucznia przez jego podanej nazwie. The other three gospel writers apparently designated him by his family name, Bar-Tolmai. Pozostali trzej autorzy ewangelii najwyraźniej wyznaczone mu przez jego nazwisko, Bar-Tolmai.

Characteristics of This Disciple Charakterystyka tego ucznia

Nathanael means "gift of God." Nathanael oznacza "dar Boga". John's account tells us that he was from Cana in Galilee, a small village about 5 miles northeast of Nazareth. Konto Jana mówi nam, że był z Kany Galilejskiej, małej miejscowości około 5 km na północny wschód od Nazaretu. He might well have been present when Jesus performed his first miracle in that town. Mógł również obecni, kiedy Jezus wykonał swój pierwszy cud w tym mieście. One obscure legend even suggests that he was the bridegroom at that wedding; another pictures him as the former boyfriend of the bride who didn't quite make it. Jeden niejasne legenda sugeruje nawet, że był na tym ślubie pan młody, kolejne zdjęcia go jako byłego chłopaka panny młodej, która nie dość zrobić. Thankfully we can ignore such reports. Na szczęście możemy ignorować takich sprawozdań. When Philip suggested that Jesus was the Messiah, Nathanael honestly expressed his doubts. Gdy Filip zasugerował, że Jezus jest Mesjaszem, Natanael szczerze wyraził swoje wątpliwości. He failed to see how such a great one could come from a town such as Nazareth. Nie udało mu się zobaczyć, jak wielki może pochodzić z miasta, takich jak Nazaretu. Bartholomew reminds us of the many very nice people we meet who straightforwardly tell us that they don't believe in Jesus as their Savior. Bartholomew przypomina nam o wielu ludzi, których spotykamy, którzy wprost mówią, że nie wierzą w Jezusa jako Zbawiciela bardzo ładne. Maybe they had a bad experience with a church or a pastor or some church members. Może mieli złe doświadczenia z kościoła lub proboszcza lub niektórych członków Kościoła. Perhaps they are confused about religion in general. Być może są one mylić o religii w ogóle. Like Nathanael, they need to see Jesus. Jak Natanael, muszą zobaczyć Jezusa. We won't be able to change their minds, but we can invite them to "come and see." Nie będziemy w stanie zmienić zdanie, ale możemy zaprosić ich do "Chodź i zobacz".

Other than his call to be a disciple Nathanael/Bartholomew is not mentioned frequently in the biblical record. Inne niż Jego wezwanie, aby być uczniem Nathanael / Bartłomiej nie wspomina się często w biblijnej rekordu. He is mentioned with the other apostles after the resurrection in the account recorded in John 21, in particular verse 2. On jest wymienione z innymi apostołami po zmartwychwstaniu na rachunku w Jana 21, w szczególności w wersecie 2. His innocence and simplicity won high praise from the lips of the Savior when Philip brought him to Jesus. Jego niewinność i prostota zdobyły uznanie z ust Zbawiciela, kiedy Filip przyprowadził go do Jezusa.

Outside of Scripture, we hear little of this man. Poza Pisma, słyszymy trochę tego człowieka. There is no mention of him in ecclesiastical literature before Eusebius, who records in his Church History that Pantaenus of Alexandria, the teacher of Origen, visited India in the second century and found there a Hebrew copy of the Gospel According to Matthew. Nie ma wzmianki o nim w literaturze przed kościelnej Euzebiusza, który rejestruje w swej Historii kościelnej, że Pantena Aleksandrii, nauczyciel Orygenes, odwiedził Indie w drugim wieku i znalazł tam egzemplarz hebrajskiej Ewangelii według Mateusza. He was told that Bartholomew had been to India before him and had left this gospel. Powiedziano mu, że Bartłomiej był do Indii przed nim i opuścił tę ewangelię. We should note that "India," at the time, meant everything from Arabia to the east. Należy zauważyć, że "Indie", w tym czasie, rozumie wszystko od Saudyjskiej na wschodzie. Other traditions suggest that Bartholomew preached in Mesopotamia, Persia, Egypt, Armenia, Phrygia and the shores of the Black Sea. Inne tradycje sugerują, że Bartłomiej głosił w Mezopotamii, Persji, Egiptu, Armenii, Frygii i brzegiem Morza Czarnego.

Even church tradition cannot agree on his death. Nawet tradycją Kościół nie może zgodzić się na jego śmierć. He supposedly died in Albanopolis (Urbanopolis) in Armenia. On podobno zmarł w Albanopolis (Urbanopolis) w Armenii. Some say he was beheaded and others insist that he was skinned alive and crucified head down at the command of King Astyages for having converted King Polymios. Niektórzy mówią, że został ścięty i inni twierdzą, że został żywcem obdzierane ze skóry i ukrzyżowany głową w dół na polecenie Astyages KING przeliczone po Polymios King.

In Michaelangelo's "Last Judgment" he is pictured as flayed and holding in his hand his own skin. W Michała Anioła "Sąd Ostateczny", on jest na zdjęciu jako obdarty ze skóry i trzymając w ręku własną skórę. Due to this account of his death, the symbol for Bartholomew/Nathanael is a skinning knife or a series of them. Ze względu na to ze względu na jego śmierć, symbol Bartłomieja / Nathanael jest skórowania nóż lub serii z nich. Sometimes the knives are pictured together with a "skin." Czasami są noże zdjęciu wraz z "skóry."

James F. Korthals James F. Korthals



This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest