The Rite of Constantinople Rite Konstantynopola

Catholic Information Informacje Katolicki

(Also BYZANTINE RITE.) (Także obrządku bizantyjskim.)

The Liturgies, Divine Office, forms for the administration of sacraments and for various blessings, sacramentals, and exorcisms, of the Church of Constantinople, which is now, after the Roman Rite, by far the most widely spread in the world. Liturgii, Liturgii Godzin, druki dla administracji sakramentów i do różnych błogosławieństw, sakramentaliów i egzorcyzmach, z Kościołem w Konstantynopolu, co jest teraz, po obrządku rzymskiego, jak dotąd najbardziej rozpowszechnione w świecie. With one insignificant exception -- the Liturgy of St. James is used once a year at Jerusalem and Zakynthos (Zacynthus) -- it is followed exclusively by all Orthodox Churches, by the Melkites (Melchites) in Syria and Egypt, the Uniats in the Balkans and the Italo-Greeks in Calabria, Apulia, Sicily, and Corsica. Z jednym niewielkim wyjątkiem - Liturgia św Jakuba jest stosowany raz w roku w Jerozolimie i Zakynthos (Zacynthus) - to następuje wyłącznie przez wszystkich Kościołów prawosławnych, przez Melkites (Melchites) w Syrii i Egipcie, Uniats w Bałkany i Italo-Greków w Kalabrii, Apulii, Sycylii, a Korsyką. So that more than a hundred millions of Christians perform their devotions according to the Rite of Constantinople. Tak, więcej niż sto milionów chrześcijan wykonywać swoje nabożeństwa według obrządku konstantynopolitańskiego.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
I. HISTORY HISTORIA I.

This is not one of the original parent-rites. To nie jest jeden z oryginalnych rodzic-obrzędów. It is derived from that of Antioch. Jest wyprowadzona z Antiochii. Even apart from the external evidence a comparison of the two liturgies will show that Constantinople follows Antioch in the disposition of the parts. Nawet niezależnie od zewnętrznych dowodów porównanie dwóch liturgiach pokaże, że Konstantynopol następująco Antiochii w dyspozycji części. There are two original Eastern types of liturgy: that of Alexandria, in which the great Intercession comes before the Consecration, and that of Antioch, in which it follows after the Epiklesis. Istnieją dwa rodzaje oryginalnych wschodnich liturgii: że z Aleksandrii, w którym wielki Wstawiennictwo jest przed konsekracji, i że z Antiochii, w których następuje po Epiklesis. The Byzantine use in both its Liturgies (of St. Basil and St. John Chrysostom) follows exactly the order of Antioch. Bizantyjski zastosowanie zarówno w jego liturgii (z Bazyli i św Jana Chryzostoma) wynika dokładnie kolejność Antiochii. A number of other parallels make the fact of this derivation clear from internal evidence, as it is from external witness. Wiele innych podobieństw uczynić fakt ten derywacji jasny od wewnętrznych dowodów, jak to jest z zewnętrznego świadka. The tradition of the Church of Constantinople ascribes the oldest of its two Liturgies to St. Basil the Great (d. 379), Metropolitan of Cæsarea in Cappadocia. Tradycja Kościoła Konstantynopola przypisuje najstarszy z jego dwóch liturgii św Bazylego Wielkiego (zm. 379), metropolity Cezarei w Kapadocji. This tradition is confirmed by contemporary evidence. Tradycja ta jest potwierdzona przez współczesną dowodów. It is certain that St. Basil made a reformation of the Liturgy of his Church, and that the Byzantine service called after him represents his reformed Liturgy in its chief parts, although it has undergone further modification since his time. Jest pewne, że Bazyli dokonał reformacji liturgii Jego Kościoła, i że usługa o nazwie bizantyjskiej po nim stanowi jego zreformowanej liturgii w jej głównych części, choć został on poddany dalszej modyfikacji, ponieważ swego czasu. St. Basil himself speaks on several occasions of the changes he made in the services of Cæsarea. Bazyli sam mówi kilkakrotnie o zmianach dokonanych w jego usług z Cezarei. He writes to the clergy of Neo-Cæsarea in Pontus to complain of opposition against himself on account of the new way of singing psalms introduced by his authority (Ep. Basilii, cvii, Patr. Gr., XXXII, 763). Pisze do duchowieństwa Neo-Cezarei w Pontu skarżą się opozycji wobec siebie ze względu na nowy sposób śpiewu psalmów wprowadzone przez jego organ (Ep. Basilii, cvii, patr. Gr., XXXII, 763). St. Gregory of Nazianzos (Nazianzen, d. 390) says that Basil had reformed the order of prayers (euchon diataxis -- Orat. xx, PG, XXXV, 761). Święty Grzegorz z Nazianzos (. Nazjanzu, d 390) mówi, że Bazyli miał zreformowany porządek modlitw (euchon diataxis -. Orat xx, PG, XXXV, 761). Gregory of Nyssa (died c. 395) compares his brother Basil with Samuel because he "carefully arranged the form of the Service" (Hierourgia, In laudem fr. Bas., PG, XLVI, 808). Grzegorz z Nyssy (zm. c. 395) porównuje jego brat Bazyli z Samuelem bo "starannie ułożone formę obsługa" (Hierourgia, W laudem ks. Bas., PG, XLVI, 808). Prokios (Proclus) of Constantinople (d. 446) writes: "When the great Basil . . . saw the carelessness and degeneracy of men who feared the length of the Liturgy -- not as if he thought it too long -- he shortened its form, so as to remove the weariness of the clergy and assistants" (De traditione divinæ Missæ, PG, XLV, 849). Prokios (Proklos) Konstantynopola (zm. 446) pisze: "Kiedy wielkie Bazyli ... zobaczyłem niedbałości i degeneracji ludzi, którzy obawiali długość liturgii - nie tak, jak gdyby myślał, że to zbyt długo - on skrócić jego formy, tak aby usunąć zmęczenie duchowieństwa i asystentów "(De traditione divinæ Missae, PG, XLV, 849).

The first question that presents itself is: What rite was it that Basil modified and shortened? Pierwsze pytanie, które prezentuje się jest: Co to było, że obrzęd Basil zmienione i skrócone? Certainly it was that used at Cæsarea before his time. Z pewnością było to, że stosowane w Cezarei przed swoim czasem. And this was a local form of the great Antiochene use, doubtless with many local variations and additions. I to była lokalna forma bardzo przydatna Antiochene, zapewne z wielu lokalnych zmian i uzupełnień. That the original rite that stands at the head of this line of development is that of Antioch is proved from the disposition of the present Liturgy of St. Basil, to which we have already referred; from the fact that, before the rise of the Patriarchate of Constantinople, Antioch was the head of the Churches of Asia Minor as well as of Syria (and invariably in the East the patriarchal see gives the norm in liturgical matters, followed and then gradually modified by its suffragan Churches); and lastly by the absence of any other source. Że pierwotny rytuał, który stoi na czele tej linii rozwoju jest to, że z Antiochii okazała się od dyspozycji obecnej liturgii św Bazyli, do których już mowa, to z faktu, że przed powstaniem patriarchatu Konstantynopola, Antiochii był głową Kościołów Azji Mniejszej, a także w Syrii (i zawsze na Wschodzie patriarchalny daje normę w sprawach liturgicznych, po czym stopniowo modyfikowane przez swoich Kościołów sufraganów) i wreszcie z braku z innego źródła. At the head of all Eastern rites stand the uses of Antioch and Alexandria. Na czele wszystkich obrządków wschodnich stać zastosowań, Antiochii i Aleksandrii. Lesser and later Churches do not invent an entirely new service for themselves, but form their practice on the model of one of these two. Mniejsze i później Kościoły nie wymyślać całkowicie nową usługę dla siebie, lecz tworzą swoją praktykę na wzór jednego z tych dwóch. Syria, Palestine, and Asia Minor in liturgical matters derive from Antioch, just as Egypt, Abyssinia, and Nubia do from Alexandria. Syria, Palestyna, i Azji Mniejszej w sprawach liturgicznych pochodzą z Antiochii, podobnie jak Egipt, Abyssinia i Nubia zrobić z Aleksandrii. The two Antiochene liturgies now extant are; Dwa liturgie Antiochene obecnie istniejące są;

(1) that of the Eighth Book of the Apostolic Constitutions and (1), że z ósmego Księgi Konstytucji Apostolskiej i

(2) parallel to it in every way, the Greek Liturgy of St. James (see ANTIOCHENE LITURGY). (2) równolegle do niej w każdy sposób, Grecki Liturgia św Jakuba (patrz LITURGY ANTIOCHENE).

These are the starting-points of the development we can follow. Są to punkty wyjścia do rozwoju możemy śledzić. But it is not to be supposed that St. Basil had before him either of these services, as they now stand, when he made the changes in question. Ale to nie jest się niby, że Bazyli miał przed nim jedną z tych usług, jak stoją teraz, kiedy dokonał zmiany w pytaniu. In the first place, his source is rather the Liturgy of St. James than that of the Apostolic Constitutions. Na pierwszym miejscu, a jego źródłem jest raczej Liturgia św Jakuba niż w Konstytucji Apostolskiej. There are parallels to both in the Basilian Rite; but the likeness is much greater to that of St. James. Istnieją podobieństwa do zarówno w obrządku Bazylianów, ale podobieństwo jest znacznie większy do tego z St James. From the beginning of the Eucharistic prayer (Vere dignum et justum est, our Preface) to the dismissal, Basil's order is almost exactly that of James. Od początku modlitwy eucharystycznej (Vere dignum et justum est nasza Prefacja) do zwolnienia, aby Bazylego jest prawie dokładnie to Jakuba. But the now extant Liturgy of St. James (in Brightman, "Liturgies Eastern and Western", 31-68) has itself been considerably modified in later years. Jednak obecnie istniejące Liturgia św Jakuba (w Brightman, "liturgii wschodniej i zachodniej", 31-68) jest sam w sobie został znacznie zmodyfikowany w późniejszych latach. Its earlier part especially (the Liturgy of the Catechumens and the Offertory) is certainly later than the time of St. Basil. Jej wcześniejsze części szczególnie (Liturgia katechumenów i Ofiarowania) jest z pewnością później niż w czasie św Bazyli. In any case, then, we must go back to the original Antiochene Rite as the source. W każdym razie, to musimy wrócić do pierwotnego obrządku Antiochene jako źródła. But neither was this the immediate origin of the reform. Ale nie była to natychmiastowa pochodzenie reformy. It must be remembered that all living rites are subject to gradual modification through use. Należy pamiętać, że wszystkie obrzędy życia podlegają stopniowej modyfikacji w następstwie używania. The outline and frame remain; into this frame new prayers are fitted. Zarys i ramka pozostanie; do tej ramki nowe modlitwy są zamontowane. As a general rule liturgies keep the disposition of their parts, but tend to change the text of the prayers. Jako ogólna reguła liturgie utrzymać dyspozycję ich części, ale mają tendencję do zmiany tekstu modlitwy. St. Basil took as the basis of his reform the use of Cæsarea in the fourth century. Bazyli wziął za podstawę jego reformy korzystanie z Cezarei w IV wieku. There is reason to believe that that use, while retaining the essential order of the original Antiochene service, had already considerably modified various parts, especially the actual prayers. Nie ma powodów, aby sądzić, że używanie, zachowując zasadniczą kolejność oryginalnego serwisu Antiochene, już znacznie zmienione różne części, a zwłaszcza rzeczywiste modlitwy. We have seen, for instance, that Basil shortened the Liturgy. Widzieliśmy, na przykład, że Basil skrócona liturgii. But the service that bears his name is not at all shorter than the present one of St. James. Ale obsługa, która nosi jego imię, w ogóle nie jest krótszy niż obecny św Jakuba. We may, then, suppose that by his time the Liturgy of Cæsarea had been considerably lengthened by additional prayers (this is the common development of Liturgies). Możemy więc przypuszczać, że jego czas Liturgia Cezarei został znacznie wydłużony o dodatkowe modlitwy (jest to wspólny rozwój liturgii). When we say, then, that the rite of Constantinople that bears his name is the Liturgy of St. James as modified by St. Basil, it must be understood that Basil is rather the chief turning-point in its development than the only author of the change. Kiedy mówimy więc, że obrzęd Konstantynopola, że ​​nosi jego imię jest Liturgia św Jakuba zmieniony przez św Bazyli, to należy rozumieć, że Basil jest raczej głównym punktem zwrotnym w jego rozwoju, niż tylko autora zmiana. It had already passed through a period of development before his time, and it has developed further since. Jest już przeszedł przez okres rozwoju przed czasem, i jeszcze mocniej od. Nevertheless, St. Basil and his reform of the rite of his own city are the starting-point of the special use of Constantinople. Niemniej jednak, Bazyli i jego reforma obrządku własnego miasta są punktem wyjścia specjalnie do Konstantynopola.

A comparison of the present Liturgy of St. Basil with earlier allusions shows that in its chief parts it is really the service composed by him. Porównanie obecnej liturgii św Bazyli z wcześniejszymi aluzje pokazują, że w jego głównych elementów jest naprawdę złożony przez niego usługi. Peter the Deacon, who was sent by the Scythian monks to Pope Hormisdas to defend a famous formula they had drawn up ("One of the Trinity was crucified") about the year 512, writes: "The blessed Basil, Bishop of Cæsarea, says in the prayer of the holy altar which is used by nearly the whole East: Give, oh Lord, strength and protection; make the bad good, we pray, keep the good in their virtue; for Thou canst do all things, and no one can withstand Thee; Thou dost save whom Thou wilt and no one can hinder Thy will" (Petri diac. Ep. ad Fulgent, vii, 25, in PL, LXV, 449). Peter diakon, który został wysłany przez mnichów scytyjskich papieża Hormisdas bronić słynną formułę mieli sporządzoną ("Jeden z Trójcy został ukrzyżowany"), około roku 512, pisze: "Błogosławiony Bazyli, biskup Cezarei, mówi w modlitwie świętego ołtarza, który jest używany przez prawie całego Wschodu: Daj, Panie, wytrzymałość i ochrony; uczynić zły dobry, modlimy się, zachować dobre w ich mocy, bo Ty możesz zrobić wszystko i nikt nie wytrzymuje Cię, Ty dost zapisać kogo pójdziesz i nikt nie może utrudniać Twoją wolę "(Ep ad Petri sercowego Fulgent, VII, 25, w PL, LXV, 449..). This is a compilation of three texts in the Basilian Liturgy: Keep the good in their virtue; make the bad good by thy mercy (Brightman, op. cit., pp. 333-334); the words: Give, O Lord, strength and protection come several times at the beginning of prayers; and the last words are an acclamation made by the choir or people at the end of several (Renaudot, I, p. xxxvii). To kompilacja trzech tekstów w Bazylianów liturgii: Zachowaj dobry w ich mocy, aby zły dobry przez miłosierdzie twego (Brightman, op cit., s. 333-334.).; Słowa: Daj, Panie, siły i ochrony przyjść kilka razy na początku modlitw, a ostatnie słowa są aklamacja wykonane przez chór lub osób na koniec kilka (Renaudot, I, s. XXXVII.). The Life of St. Basil ascribed to Amphilochios (PG, XXIX, 301, 302) quotes as composed by him the beginning of the Introduction-prayer and that of the Elevation exactly as they are in the existing Liturgy (Brightman, 319, 341). Życie świętego Bazylego przypisane Amphilochios (PG, XXIX, 301, 302) cytuje jako złożony przez niego początek Wprowadzenie-modlitwy i Podwyższenia dokładnie tak, jak są w istniejącej liturgii (Brightman, 319, 341) . The Second Council of Nicæa (787) says: "As all priests of the holy Liturgy know, Basil says in the prayer of the Divine Anaphora: We approach with confidence to the holy altar . . .". Sobór Nicejski II (787), mówi: "Jak wszyscy kapłani świętej liturgii wiadomo, Bazyli mówi w modlitwie Bożego anafory: Zbliżamy się z ufnością do świętego ołtarza ...". The prayer is the one that follows the Anamnesis in St. Basil's Liturgy (Brightman, p. 329. Cf. Hardouin, IV, p. 371). Modlitwa to taka, która następuje po wywiadzie w liturgii Świętego Bazylego (Brightman, str. 329. Cf. Hardouin, IV, str. 371).

From these and similar indications we conclude that the Liturgy of St. Basil in its oldest extant form is substantially authentic, namely, from the beginning of the Anaphora to the Communion. Z tych i podobnych oznaczeń możemy stwierdzić, że Liturgia św Bazyli w najstarszej zachowanej formie zasadniczo autentyczne, czyli od początku anafory do Komunii. The Mass of the Catechumens and the Offertory prayers have developed since his death. Msza katechumenów i modlitwy Ofiarowania rozwinęły od jego śmierci. St. Gregory Nazianzen, in describing the saint's famous encounter with Valens at Cæsarea, in 372, describes the Offertory as a simpler rite, accompanied with psalms sung by the people but without an audible Offertory prayer (Greg. Naz., Or., xliii, 52, PG, XXXVI, 561). Święty Grzegorz z Nazjanzu, opisując świętego słynne spotkanie z Walensa w Cezarei, w 372, opisuje Ofiarowania jako prostszej obrzędzie wraz z psalmy śpiewane przez ludzi, ale bez słyszalnych modlitwy Ofiarowania (Greg. Naz., Or., Xliii , 52, PG, XXXVI, 561). This oldest form of the Basilian Liturgy is contained in a manuscript of the Barberini Library of about the year 800 (manuscript, III, 55, reprinted in Brightman, 309-344). Ta najstarsza forma liturgii Bazylianów zawarta jest w rękopisie Biblioteki Barberini około roku 800 (rękopis, III, 55, przedruk w Brightman, 309-344). The Liturgy of St. Basil now used in the Orthodox and Melkite (or Melchite) Churches (Euchologion, Venice, 1898, pp. 75-97; Brightman, 400-411) is printed after that of St. Chrysostom and differs from it only in the prayers said by the priest, chiefly in the Anaphora; it has received further unimportant modifications. Liturgia św Bazyli teraz używane w prawosławnych i Melchici (lub Melchite) Kościoły (Euchologion, Wenecja, 1898, ss. 75-97; Brightman, 400-411) jest drukowana po tym św Chryzostom i różni się od niego tylko w modlitwach powiedział przez kapłana, głównie w anafory; otrzymaniu dalszych nieistotnych zmian. It is probable that even before the time of St. John Chrysostom the Liturgy of Basil was used at Constantinople. Jest prawdopodobne, że nawet przed czasem Jana Chryzostoma Liturgia Bazylego był używany w Konstantynopolu. We have seen that Peter the Deacon mentions that it was "used by nearly the whole East". Widzieliśmy, że Piotr Diakon wspomina, że ​​"stosowane przez prawie całego Wschodu". It would seem that the importance of the See of Cæsarea (even beyond its own exarchy), the fame of St. Basil, and the practical convenience of this short Liturgy led to its adoption by many Churches in Asia and Syria. Wydaje się, że znaczenie w Cezarei (nawet poza własnym exarchy), sława świętego Bazylego i praktyczna wygoda tej krótkiej liturgii doprowadziły do ​​jej przyjęcia przez wielu Kościołów w Azji i Syrii. The "East" in Peter the Deacon's remark would probably mean the Roman Prefecture of the East (Præfectura Orientis) that included Thrace. "Wschód" w Piotrze diakona uwaga prawdopodobnie oznacza Roman prefekturze Wschodu (Præfectura Orientis), które obejmowały Tracji. Moreover, when St. Gregory of Nazianzos came to Constantinople to administer that diocese (381) he found in use there a Liturgy that was practically the same as the one he had known at home in Cappadocia. Ponadto, gdy Grzegorz z Nazianzos przybył do Konstantynopola w celu administrowania, że ​​diecezja (381) znalazł się w użytku tam liturgię, która była praktycznie taka sama, jak ta, którą znał w domu, w Kapadocji. His Sixth Oration (PG, XXXV, 721 sq.) was held in Cappadocia, his Thirty-eighth (PG, XXXVI, 311) at Constantinople. Jego szósta Mowa (PG, XXXV, 721 sq) odbyło się w Kapadocji, trzydziestym ósmym (PG, XXXVI, 311) w Konstantynopolu. In both he refers to and quotes the Eucharistic prayer that his hearers know. Zarówno on odnosi się do i cytuje Modlitwy Eucharystycznej, że słuchacze znasz. A comparison of the two texts shows that the prayer is the same. Porównanie obu tekstów pokazuje, że modlitwa jest sama. This proves that, at any rate in its most important element, the liturgy used at the capital was that of Cappadocia -- the one that St. Basil used as a basis of his reform. To dowodzi, że w każdym razie w jego najważniejszym elementem, liturgia używane w stolicy było to, że w Kapadocji - taką Bazyli wykorzystać jako podstawę jego reformy. It would therefore be most natural that the reform too should in time be adopted at Constantinople. Byłoby zatem najbardziej naturalne, że reforma zbyt powinny z czasem zostać przyjęte w Konstantynopolu. But it would seem that before Chrysostom this Basilian Rite (according to the universal rule) had received further development and additions at Constantinople. Ale wydaje się, że to przed Chryzostom Rite Bazylianów (według powszechnej reguły) otrzymał dalszego rozwoju, oraz dodatki w Konstantynopolu. It has been suggested that the oldest form of the Nestorian Liturgy is the original Byzantine Rite, the one that St. Chrysostom found in use when he became patriarch (Probst, "Lit. des IV. Jahrhts.", 413). Sugeruje się, że najstarszą formą liturgii Nestorian jest oryginalnym obrządku bizantyjskim, który St Chryzostom jest w użyciu, gdy stał patriarcha (Probst, "Lit. Des IV. Jahrhts.", 413).

The next epoch in the history of the Byzantine Rite is the reform of St. John Chrysostom (d. 407). Następna epoka w historii obrządku bizantyjskim jest reforma Jana Chryzostoma (zm. 407). He not only further modified the Rite of Basil, but left both his own reformed Liturgy and the unreformed Basilian one itself, as the exclusive uses of Constantinople. On nie tylko modyfikowany obrządku Bazyli, ale pozostawił zarówno własne zreformowanej liturgii i niezreformowany bazylianów jeden sama, jak wyłączne zastosowań Konstantynopola. St. John became Patriarch of Constantinople in 397; he reigned there till 403, was then banished, but came back in the same year; was banished again in 404, and died in exile in 407. Jana stał się patriarcha Konstantynopola w 397, bo panował tam do 403, został następnie wygnany, ale wrócił w tym samym roku, został wygnany ponownie w 404, zmarł na wygnaniu w 407. The tradition of his Church says that during the time of his patriarchate he composed from the Basilian Liturgy a shorter form that is the one still in common use throughout the Orthodox Church. Tradycja mówi, że Jego Kościoła w czasie jego Patriarchatu skomponował od Bazylianów liturgii krótsza forma, która jest ciągle jeszcze w powszechnym użyciu w całym Kościele prawosławnym. The same text of Proklos (Proclus) quoted above continues: "Not long afterwards our father, John Chrysostom, zealous for the salvation of his flock as a shepherd should be, considering the carelessness of human nature, thoroughly rooted up every diabolical objection. He therefore left out a great part and shortened all the forms lest anyone . . . stay away from this Apostolic and Divine Institution", etc. He would, then, have treated St. Basil's rite exactly as Basil treated the older rite of Cæsarea. Sam tekst Proklos (Proklos) cytowany dalej: "Niedługo potem nasz ojciec, Jan Chryzostom, gorliwy o zbawienie jego stada jako pasterz powinien być, biorąc pod uwagę niedbałości ludzkiej natury, dokładnie zakorzenione każdą diabelską sprzeciw He. zatem pominąć znaczną część i skrócić wszystkie formularze aby nikt ... z dala od tej instytucji apostolskiej i Boski ", itp. On, a następnie, traktują rytuał Świętego Bazylego dokładnie jak Basil traktował starszego rytu Cezarei. There is no reason to doubt this tradition in the main issue. Nie ma powodu, by wątpić w tę tradycję w głównej sprawie. A comparison of the Liturgy of Chrysostom with that of Basil will show that it follows the same order and is shortened considerably in the text of the prayers; a further comparison of its text with the numerous allusions to the rite of the Holy Eucharist in Chrysostom's homilies will show that the oldest form we have of the Liturgy agrees substantially with the one he describes (Brightman, 530-534). Porównanie Liturgii Chryzostoma z tym z Bazyli pokaże, że ma taką samą kolejność i jest znacznie skrócony w tekście modlitwy; dalsze porównania jego treści z licznymi aluzjami do obrzędu Eucharystii w homiliach Chryzostoma pokaże, że najstarszą formą mamy liturgii zasadniczo zgadza się z tym, że opisuje (Brightman, 530-534). But it is also certain that the modern Liturgy of St. Chrysostom has received considerable modifications and additions since his time. Ale jest też pewna, że ​​nowoczesny Liturgia św Chryzostom otrzymała znaczne modyfikacje i uzupełnienia, ponieważ swego czasu. In order to reconstruct the rite used by him we must take away from the present Liturgy all the Preparation of the Offerings (Proskomide), the ritual of the Little and Great Entrances, and the Creed. W celu odtworzenia obrzędu używane przez niego musimy zabrać z obecnej liturgii wszystkie przygotowania ofercie (Proskomide), rytuał wejściach Małej i Wielkiej oraz Credo. The service began with the bishop's greeting, "Peace to all", and the answer, "And with thy spirit." Serwis rozpoczął z biskupim pozdrowieniem "Pokój dla wszystkich", a odpowiedź: "I z duchem twoim". The lessons followed from the Prophets and Apostles, and the deacon read the Gospel. Lekcje wynikał z proroków i apostołów, i diakon odczytać Ewangelię. After the Gospel the bishop or a priest preached a homily, and the prayer over the catechumens was said. Po Ewangelii biskup lub kapłan głosił homilię, i modlitwa nad katechumenów zostało powiedziane.

Originally it had been followed by a prayer over penitents, but Nektarios (381-397) had abolished the discipline of public penance, so in St. Chrysostom's Liturgy this prayer is left out. Pierwotnie została ona następnie modlitwie nad penitentów, ale Nektarios (381-397) zniósł dyscypliny publicznej pokuty, tak w liturgii św Chryzostom modlitwa ta jest pominięta. Then came a prayer for the faithful (baptized) and the dismissal of the catechumens. Potem przyszedł modlitwa wiernych (ochrzczonych) i odwoływania katechumenów. St. Chrysostom mentions a new ritual for the Offertory: the choir accompanied the bishop and formed a solemn procession to bring the bread and wine from the prothesis to the altar (Hom. xxxvi, in I Cor., vi, PG, LXI, 313). St Chryzostom mówi nowy rytuał Ofiarowania: Chór towarzyszył biskupowi i utworzył uroczystej procesji przynieść chleb i wino z zębowych do ołtarza (Hom. XXXVI, w I Kor, vi, PG, LXI, 313. ). Nevertheless the present ceremonies and the Cherubic Chant that accompany the Great Entrance are a later development (Brightman, op. cit., 530). Niemniej obecne ceremonie i anielski Chant które towarzyszą Wielką wejściu są później rozwój (Brightman, op. Cit., 530). The Kiss of Peace apparently preceded the Offertory in Chrysostom's time (Brightman, op. cit., 522, Probst, op. cit., 208). Pocałunek pokoju najwyraźniej poprzedzone Ofiarowania w czasie Chryzostoma (Brightman, op. Cit., 522, Probst, op. Cit., 208). The Eucharistic prayer began, as everywhere, with the dialogue: "Lift up your hearts" etc. This prayer, which is clearly an abbreviated form of that in the Basilian Rite, is certainly authentically of St. Chrysostom. Modlitwa eucharystyczna zaczęła, jak wszędzie, z dialogu: "W górę serca" itd. Ta modlitwa, która jest wyraźnie skrócona forma, że ​​w obrządku bazylianów, jest z pewnością autentycznie św Chryzostom. It is apparently chiefly in reference to it that Proklos says that he has shortened the older rite. To najwyraźniej głównie w stosunku do niej, że Proklos mówi, że skrócił starszego rytu. The Sanctus was sung by the people as now. Sanctus była śpiewana przez ludzi, jak teraz. The ceremonies performed by the deacon at the words of Institution are a later addition. Obrzędy wykonywane przez diakona na słowa Instytucja są późniejszym dodatkiem. Probst thinks that the original Epiklesis of St. Chrysostom ended at the words "Send thy Holy Spirit down on us and on these gifts spread before us" (Brightman, op. cit., 386), and that the continuation (especially the disconnected interruption: God be merciful to me a sinner, now inserted into the Epiklesis; Maltzew, "Die Liturgien" etc., Berlin, 1894, p. 88) are a later addition (op. cit., 414). Probst uważa, że ​​oryginalna Epiklesis św Chryzostom kończył się słowami "Wyślij Twego Ducha Świętego na nas i na te dary rozłożone przed nami" (Brightman, op. Cit., 386), a kontynuacja (zwłaszcza odłączony przerwa : Boże, miej litość dla mnie, grzesznika, obecnie wprowadzony do Epiklesis; Maltzew, "Die Liturgien" itp., Berlin, 1894, str. 88) są późniejszym dodatkiem (op. cit., s. 414)... The Intercession followed at once, beginning with a memory of the saints. Wstawiennictwo następuje na raz, zaczynając od pamięci świętych. The prayer for the dead came before that for the living (ibid., 216-415). Modlitwa za zmarłych przyszedł wcześniej do życia (tamże, 216-415). The Eucharistic prayer ended with a doxology to which the people answered, Amen; and then the bishop greeted them with the text, "The mercy of our great God and Saviour Jesus Christ be with all of you" (Tit., ii, 13), to which they answered: "And with thy spirit", as usual. Modlitwa eucharystyczna zakończył się Doksologia do którego ludzie odpowiedzieli, Amen, a potem biskup powitał ich z tekstem, "miłosierdzie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi" (Tt, ii, 13) , na co oni odpowiedzieli: "I z duchem twoim", jak zwykle. The Lord's Prayer followed, introduced by a short litany spoken by the deacon and followed by the well-known doxology: "For thine is the kingdom" etc. This ending was added to the Our Father in the Codex of the New Testament used by St. Chrysostom (cf. Hom. xix in PG, LVII, 282). Modlitwa Pańska następnie wprowadzony przez krótki litania wypowiedziane przez diakona i następnie Doksologia znanego: "Bo Twoje jest królestwo" itp. To zakończenie został dodany do naszego Ojca w kodeksie Nowym Testamencie użyte przez św . Chryzostom (por. Hom. xix w PG, LVII, 282). Another greeting (Peace to all) with its answer introduced the manual acts, first an Elevation with the words "Holy things for the holy" etc., the Breaking of Bread and the Communion under both kinds. Innym pozdrowienie (Peace wszystkim) z odpowiedzi wprowadził ręcznie czynności, najpierw elewacja ze słowami "rzeczy święte dla Świętego", itp., w łamaniu chleba i Komunii pod obiema postaciami. In Chrysostom's time it seems that people received either kind separately, drinking from the chalice. W czasach Chryzostoma wydaje się, że ludzie otrzymywali rodzaj osobno, picie z kielicha. A short prayer of thanksgiving ended the Liturgy. Krótka modlitwa dziękczynna zakończył liturgię. That is the rite as we see it in the saint's homilies (cf. Probst., op. cit., 156-202, 202-226). Jest to obrzęd, jak widzimy to w homilii świętego (por. Probst., Op. Cit., 156-202, 202-226). It is true that most of these homilies were preached at Antioch (387-397) before he went to Constantinople. Prawdą jest, że większość z tych kazań były głoszone w Antiochii (387-397), zanim udał się do Konstantynopola. It would seem, then, that the Liturgy of St. Chrysostom was in great part that of his time at Antioch, and that he introduced it at the capital when he became patriarch. Wydaje się więc, że Liturgia św Chryzostom był w dużej części, że swego czasu w Antiochii, i że on wprowadził go w stolicy, gdy stał patriarcha. We have seen from Peter the Deacon that St. Basil's Rite was used by "nearly the whole East". Widzieliśmy z Peter diakona że Rite św Bazylego był używany przez "prawie całego Wschodu". There is, then, no difficulty in supposing that it had penetrated to Antioch and was already abridged there into the "Liturgy of Chrysostom" before that saint brought this abridged form to Constantinople. Jest więc, ma trudności w założeniu, że dotarł do Antiochii i był już tam skrócona do "Liturgii Chryzostom" przed tym świętym zgromadzonym skróconej formie do Konstantynopola.

It was this Chrysostom Liturgy that gradually became the common Eucharistic service of Constantinople, and that spread throughout the Orthodox world, as the city that had adopted it became more and more the acknowledged head of Eastern Christendom. To był ten Chryzostom Liturgia, która stopniowo stała się wspólna Eucharystia serwis z Konstantynopola, a spread w całym świecie prawosławnym, jako miasta, które przyjęte coraz bardziej przyznał szef wschodniego chrześcijaństwa. It did not completely displace the older rite of St. Basil, but reduced its use to a very few days in the year on which it is still said (see below, under II). Nie całkowicie wypiera starszą rytu świętego Bazylego, ale zmniejszył wykorzystanie nielicznych dni w roku, w którym jest on nadal powiedział (patrz poniżej, pkt II). Meanwhile the Liturgy of St. Chrysostom itself underwent further modification. Tymczasem liturgia św Chryzostom sam przeszedł dalsze zmiany. The oldest form of it now extant is in the same manuscript of the Barberini Library that contains St. Basil's Liturgy. Najstarsza forma to obecnie istniejące w tym samym rękopisie Biblioteki Barberini zawierającej Liturgię Świętego Bazylego. In this the elaborate rite of the Proskomide has not yet been added, but it has already received additions since the time of the saint whose name it bears. W ten skomplikowany obrzęd Proskomide jeszcze nie został dodany, ale otrzymał już dodane od czasu świętego, którego nazwę nosi. The Trisagion (Holy God, Holy Strong One, Holy Immortal One, have mercy on us) at the Little Entrance is said to have been revealed to Proklos of Constantinople (434-47, St. John Dam., De Fide Orth., III, 10); this probably gives the date of its insertion into the Liturgy. Trisagion (Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami) w Little wejście jest powiedziane, że zostały objawione Proklos Konstantynopola (434-47, St John Dam., De Fide Orth., III , 10), to prawdopodobnie zawiera datę jej włożenia do liturgii. The Cherubikon that accompanies the Great Entrance was apparently added by Justin II (565-78, Brightman, op. cit., 532), and the Creed that follows, just before the beginning of the Anaphora, is also ascribed to him (Joannis Biclarensis Chronicon, PL, LXXII, 863). Cherubikon towarzyszący Wielką Entrance najwyraźniej dodał Justin II (565-78, Brightman, op. Cit., 532), i Credo, które następuje, tuż przed rozpoczęciem anafory, jest również przypisane do niego (Joannis Biclarensis Chronicon, PL, LXX, 863). Since the Barberini Euchologion (ninth cent.) the Preparation of the Offerings (proskomide) at the credence-table (called prothesis) gradually developed into the elaborate rite that now accompanies it. Od Euchologion Barberini (cent dziewiąty.) Przygotowanie transzami (proskomide) na kredensie stole (tzw. proteza) stopniowo rozwinął się w skomplikowany obrzęd że teraz towarzyszy. Brightman (op. cit., 539-552) gives a series of documents from which the evolution of this rite may be traced from the ninth to the sixteenth century. Brightman (op. cit.., 539-552) daje szereg dokumentów, z których ewolucja tego obrzędu mogą być śledzone od IX do XVI wieku.

These are the two Liturgies of Constantinople, the older one of St. Basil, now said on only a few days, and the later shortened one of St. Chrysostom that is in common use. Są to dwie liturgie Konstantynopola, starszy z Bazyli, teraz mówi się tylko na kilka dni, a później skrócona jeden św Chryzostom, który jest w powszechnym użyciu. There remains the third, the Liturgy of the Presanctified (ton proegiasmenon). Pozostaje trzeci Liturgia Presanctified (proegiasmenon ton). This service, that in the Latin Church now occurs only on Good Friday, was at one time used on the aliturgical days of Lent everywhere (see ALITURGICAL DAYS and Duchesne, Origines, 222, 238). Usługa ta, że ​​w Kościele łacińskim teraz występuje tylko w Wielki Piątek, był jednocześnie używane na aliturgical dni Wielkiego Postu wszędzie (patrz ALITURGICAL dni i Duchesne, Origines, 222, 238). This is still the practice of the Eastern Churches. To jest nadal praktyka Kościołów Wschodnich. The Paschal Chronicle (see CHRONICON PASCHALE) of the year 645 (PG, XCII) mentions the Presanctified Liturgy, and the fifty-second canon of the Second Trullan Council (692) orders: "On all days of the fast of forty days, except Saturdays and Sundays and the day of the Holy Annunciation, the Liturgy of the Presanctified shall be celebrated." Kronika paschalnej (zob. Kronika paschale) w roku 645 (PG, XCII) wspomina Presanctified liturgii i 52-te kanon II Trullan Rady (692) postanawia: "Na wszystkie dni pościć czterdzieści dni, z wyjątkiem w soboty i niedziele oraz dni Świętego Zwiastowania, Liturgia Presanctified obchodzony jest ". The essence of this Liturgy is simply that the Blessed Sacrament that has been consecrated on the preceding Sunday, and is reserved in the tabernacle (artophorion) under both kinds, is taken out and distributed as Communion. Istotą tej liturgii jest po prostu, że Najświętszy Sakrament, który został konsekrowany na poprzedniej niedzieli, i jest w tabernakulum (artophorion) pod obiema postaciami jest podejmowana i rozprowadzane jako komunii. It is now always celebrated at the end of Vespers (hesperinos), which form its first part. Obecnie jest zawsze pod koniec obchodzi Nieszporów (hesperinos), które stanowią pierwszą część. The lessons are read as usual, and the litanies sung; the catechumens are dismissed, and then, the whole Anaphora being naturally omitted, Communion is given; the blessing and dismissal follow. Lekcje są odczytywane jak zwykle, i litanie Sung, katechumeni są odrzucane, a następnie, cały Anafora jest naturalnie pominąć, jest komunia, błogosławieństwo i odwoływanie naśladowania. A great part of the rite is simply taken from the corresponding parts of St. Chrysostom's Liturgy. Duża część tego obrzędu jest po prostu wzięte z odpowiednich części liturgii św Chryzostom. The present form, then, is a comparatively late one that supposes the normal Liturgies of Constantinople. Obecna forma jest więc stosunkowo późno, który zakłada normalne liturgie Konstantynopola. It has been attributed to various persons -- St. James, St. Peter, St. Basil, St. Germanos I of Constantinople (715-30), and so on (Brightman, op. cit., p. xciii). Został on nadany do różnych osób - St James, Święty Piotr, Święty Bazyli, Święty Germanos I Konstantynopola (715-30), i tak dalej (Brightman, op cit., str. XCIII...). But in the service books it is now officially ascribed to St. Gregory Dialogos (Pope Gregory I). Ale w książkach serwisowych jest teraz oficjalnie przypisane do świętego Grzegorza Diálogos (papież Grzegorz I). It is impossible to say how this certainly mistaken ascription began. To jest niemożliwe, aby powiedzieć, jak to z pewnością błędne przypisanie zaczęło. The Greek legend is that, when he was apocrisiarius at Constantinople (578), seeing that the Greeks had no fixed rite for this Communion-service, he composed this one for them. Grecka legenda jest to, że gdy był apocrisiarius w Konstantynopolu (578), widząc, że Grecy nie mieli stałą dla tego obrzędu Komunii-usługi, skomponował ten jeden dla nich.

The origin of the Divine Office and of the rites for sacraments and sacramentals in the Byzantine Church is more difficult to trace. Pochodzenie brewiarza i obrzędów sakramentów i sakramentaliów w bizantyjskim kościele jest trudniejszy do śledzenia. Here too we have now the result of a long and gradual development; and the starting-point of that development is certainly the use of Antioch. Tutaj również mamy teraz jego wynik długiego i stopniowego rozwoju, a punktem wyjścia dla tego rozwoju jest z pewnością wykorzystanie Antiochii. But there are no names that stand out as clearly as do those of St. Basil and St. Chrysostom in the history of the Liturgy. Ale nie ma nazwy, które wyróżniają się tak wyraźnie, jak zrobić te Bazyli i św Chryzostom w historii liturgii. We may perhaps find the trace of a similar action on their part in the case of the Office. Możemy być może znaleźć ślady podobnego działania z ich strony, w przypadku Urzędu. The new way of singing psalms introduced by St. Basil (Ep. cvii, see above) would in the first place affect the canonical Hours. Nowy sposób śpiewania psalmów wprowadzone przez św Bazyli (Ep. cvii, patrz wyżej) to w pierwszej kolejności wpływa na godziny kanoniczne. It was the manner of singing psalms antiphonally, that is alternately by two choirs, to which we are accustomed, that had already been introduced at Antioch in the time of the Patriarch Leontios (Leontius, 344-57; Theodoret, HE, II, xxiv). To był sposób śpiewa psalmy antiphonally, to jest na przemian przez dwa chóry, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które zostały już wprowadzone w Antiochii w czasie patriarchy Leontios (Leoncjusz, 344-57; Teodoret, HE, II, XXIV ). We find one or two other allusions to reforms in various rites among the works of St. Chrysostom; thus he desires people to accompany funerals by singing psalms (Hom. iv, in Ep. ad Hebr., PG, LXIII, 43) etc. Uważamy, jedną lub dwie inne aluzje do reform w różnych obrządków wśród dzieł św Chryzostom, dlatego pragnie towarzyszyć ludziom, śpiewając psalmy pogrzeby (Hom. IV, w Ep Hebr. ogłoszenie, PG, LXIII, 43.). Itp.

With regard to the Divine Office especially, it has the same general principles in East and West from a very early age (see BREVIARY). W odniesieniu do Boskiego Urzędu zwłaszcza, że ​​ma te same ogólne zasady w wschód i zachód od bardzo młodego wieku (patrz brewiarz). Essentially it consists in psalm-singing. Zasadniczo polega ona na psalm-śpiew. Its first and most important part is the Night-watch (pannychis, our Nocturns); at dawn the orthros (Lauds) was sung; during the day the people met again at the third, sixth, and ninth hours, and at sunset for the hesperinos (Vespers). Jego pierwszym i najważniejszym jest to, Night-watch (pannychis nasze Nocturns); świcie orthros (Jutrznia) był śpiewany, w dzień ludzie spotkali się ponownie w godzinach trzecim, szóstym i dziewiątym, a przy zachodzie słońca hesperinos (nieszpory). Besides the psalms these Offices contained lessons from the Bible and collects. Oprócz psalmów Urzędy te zawarte wnioski z Biblii i zbiera. A peculiarity of the Antiochene use was the "Gloria in excelsis" sung at the Orthros (Ps.-Athan., De Virg., xx, PG, XXVIII, 276); the evening hymn, Phos ilaron, still sung in the Byzantine Rite at the Hesperinos and attributed to Athenogenes (in the second cent.), is quoted by St. Basil (De Spir. Sancto, lxxiii, PG, XXXII, 205). Osobliwością Antiochene użytkowania była "Gloria in excelsis" śpiewane na Orthros (Ps-Athan, De Virg, xx, PG, XXVIII, 276.).; Hymn wieczoru Phos ilaron nadal śpiewane w obrządku bizantyjskim na Hesperinos i nadana Athenogenes (w drugim centów.), jest cytowany przez św Bazyli (De Spir. Sancto, LXXI, PG, XXXII, 205). Egeria of Aquitaine, the pilgrim to Jerusalem, gives a vivid description of the Office as sung there according to Antioch in the fourth century ["S. Silviæ (sic) peregrin.", ed. Egeria z Akwitanii, pielgrzymującym do Jerozolimy, daje żywy opis Urzędu, śpiewane tam zgodnie z Antiochii w IV wieku ["S. Silviæ (sic) Peregrin.", Ed. Gamurrini, Rome, 1887]. Gamurrini, Rzym, 1887]. To this series of Hours two were added in the fourth century. W tym szeregu godzin dwa zostały dodane w czwartym wieku. John Cassian (Instit., III, iv) describes the addition of Prime by the monks of Palestine, and St. Basil refers (loc. cit.) to Complin (apodeipnon) as the monks' evening prayer. Jan Kasjan (Instit., III, IV) opisuje dodawanie Prime przez mnichów z Palestyny ​​i Bazyli odnosi (loc. cit.) Do Complin (apodeipnon) jako modlitwy mnichów wieczorem. Prime and Complin, then, were originally private prayers said by monks in addition to the official Hours. Prime i Complin, a następnie, były początkowo prywatne modlitwy powiedział przez mnichów poza oficjalnymi godzinami. The Antiochene manner of keeping this Office was famous all over the East. Antiochene sposób prowadzenia urząd ten znany na całym Wschodzie. Flavian of Antioch in 387 softened the heart of Theodosius (after the outrage to the statues) by making his clerks sing to him "the suppliant chants of Antioch" (Sozomen, HE, VII, xxiii). Flawiusza z Antiochii w 387 zmiękczone serce Teodozjusz (po zamachu na posągi) poprzez jego urzędnicy śpiewać go "petent przyśpiewki z Antiochii" (Sozomen, HE, VII, xxiii). And St. John Chrysostom, as soon as he comes to Constantinople, introduces the methods of Antioch in keeping the canonical Hours (16, VIII, 8). I Jan Chryzostom, jak tylko przyjdzie do Konstantynopola, wprowadza metody Antiochii zgodnie godzin kanonicznych (16, VIII, 8). Eventually the eastern Office admits short services (mesoorai) between the day Hours, and between Vespers and Complin. Ostatecznie wschodniej Urząd przyznaje krótkie usług (mesoorai) pomiędzy dni godzin, a między nieszpory i Complin. Into this frame a number of famous poets have fitted a long succession of canons (unmetrical hymns); of these poets St. Romanos the singer (sixth cent.), St. Cosmas the singer (eighth cent.), St. John Damascene (c. 780), St. Theodore of Studion (d. 826), etc., are the most famous (see BYZANTINE LITERATURE, sub-title IV. Ecclesiastical etc.). Do tej ramki wiele znanych poetów wyposażone długi szereg kanonów (unmetrical hymny), z tych poetów St Romanos piosenkarza (. 6-ci cent), św Kosmy śpiewaczki (ósmy centów.), Św Jan Damasceński ( c. 780), St Teodor z Studion (zm. 826), itp., są najbardziej znane (patrz bizantyjskiej literatury, podtytuł IV. kościelne, itp.). St. Sabas (d. 532) and St. John Damascene eventually arranged the Office for the whole year, though, like the Liturgy, it has undergone further development since, till it acquired its present form (see below). St Sabas (zm. 532) i Jan Damasceński ostatecznie ułożone Office dla całego roku, choć, jak Liturgii, przeszła do dalszego rozwoju, ponieważ, aż uzyskał swoją obecną formę (patrz poniżej).

II. II. THE BYZANTINE RITE AT THE PRESENT TIME Obrządku bizantyjskim w chwili obecnej

The Rite of Constantinople now used throughout the Orthodox Church does not maintain any principle of uniformity in language. Rite Konstantynopola teraz używane w Kościele prawosławnym nie utrzymuje żadnych zasadę jednolitości języka. In various countries the same prayers and forms are translated (with unimportant variations) into what is supposed to be more or less the vulgar tongue. W różnych krajach te same modlitwy i formy są przetłumaczone (z nieistotnymi zmianami) na to, co ma być mniej lub bardziej wulgarny język. As a matter of fact, however, it is only in Rumania that the liturgical language is the same as that of the people. W rzeczywistości jednak, to, że tylko w Rumunii język liturgiczny samo, jak w przypadku ludzi. Greek (from which all the others are translated) is used at Constantinople, in Macedonia (by the Patriarchists), Greece, by Greek monks in Palestine and Syria, by nearly all Orthodox in Egypt; Arabic in parts of Syria, Palestine, and by a few churches in Egypt; Old Slavonic throughout Russia, in Bulgaria, and by all Exarchists, in Czernagora, Servia, and by the Orthodox in Austria and Hungary; and Rumanian by the Church of that country. Grecka (z których wszystkie są przetłumaczone) jest stosowany w Konstantynopolu, w Macedonii (przez Patriarchists), Grecji, przez greckich mnichów w Palestynie i Syrii, przez niemal wszystkich prawosławnych w Egipcie; Arabski w części Syrii, Palestyny, i przez kilka kościołów w Egipcie; stare słowiańskie całej Rosji, w Bułgarii, jak i przez wszystkie Exarchists w Czernagora, Serbii, a także przez prawosławnych, w Austrii i na Węgrzech, a rumuński przez Kościół tego kraju. These four are the principal languages. Te cztery są główne języki. Later Russian missions use Esthonian, Lettish, and German in the Baltic provinces, Finnish and Tatar in Finland and Siberia, Chinese, and Japanese. Później rosyjskie misje używać estońskiego, łotewski, i niemieckiego w prowincjach bałtyckich, Finlandii i tatarskich w Finlandii i na Syberii, chiński i japoński. (Brightman, op. cit., LXXXI-LXXXII). (Brightman, op. Cit., LXXIX-lxxxii). Although the Liturgy has been translated into English (see Hapgood, op. cit. in bibliography), a translation is never used in any church of the Greek Rite. Chociaż liturgia został przetłumaczony na język angielski (patrz Hapgood, op. Cit. Bibliografii), tłumaczenie nigdy nie jest używany w żadnym kościele obrządku greckiego. The Uniats use Greek at Constantinople, in Italy, and partially in Syria and Egypt, Arabic chiefly in these countries, Old Slavonic in Slav lands, and Rumanian in Rumania. W Uniats używać greki w Konstantynopolu, we Włoszech, a częściowo w Syrii i Egipcie, arabskim przede wszystkim w tych krajach, stare słowiańskie na ziemiach słowiańskich i rumuńskiej w Rumunii. It is curious to note that in spite of this great diversity of languages the ordinary Orthodox layman no more understands his Liturgy than if it were in Greek. Zastanawiające jest, aby pamiętać, że pomimo tej wielkiej różnorodności języków zwykły laik nie więcej prawosławny rozumie jego liturgii, niż gdyby w języku greckim. Old Slavonic and the semi-classical Arabic in which it is sung are dead languages. Słowiańskim i semi-klasycznego arabskiego, w którym jest śpiewane są martwe języki.

The Calendar Kalendarz

The Calendar Kalendarz

It is well known that the Orthodox still use the Julian Calendar (Old Style). Powszechnie wiadomo, że prawosławny nadal korzystać z kalendarza juliańskiego (starego stylu). By this time (1908) they are thirteen days behind us. W tym czasie (1908) są one trzynaście dni za nami. Their liturgical year begins on 1 September, "the beginning of the Indict, that is of the new year". Ich rok liturgiczny rozpoczyna się w dniu 1 września, "początek oskarżyć, to od nowego roku". On 15 November begins the first of their four great fasts, the "fast of Christ's birth" that lasts till Christmas (25 December). W dniu 15 listopada rozpoczyna się pierwszy ze swoich czterech postami wielkich, "fast narodzin Chrystusa", który trwa do Bożego Narodzenia (25 grudnia). The fast of Easter begins on the Monday after the sixth Sunday before Easter, and they abstain from flesh-meat after the seventh Sunday before the feast (our Sexagesima). Szybko Wielkanocy rozpoczyna się w poniedziałek po szóstej niedzieli przed Wielkanocą, i powstrzymać się z tkanek mięsa po siódmym niedzielę przed świętem (nasz Sexagesima). The fast of the Apostles lasts from the day after the first Sunday after Pentecost (their All Saints' Day) till 28 June, the fast of the Mother of God from 1 August to 14 August. Szybko Apostołów trwa od dni po pierwszej niedzieli po Pięćdziesiątnicy (dzień ich Wszystkich Świętych) do 28 czerwca, szybko Matki Bożej od 1 sierpnia do 14 sierpnia. Throughout this year fall a great number of feasts. W całym tym roku spaść bardzo wiele świąt. The great cycles are the same as ours -- Christmas, followed by a Memory of the Mother of God on 26 December, then St. Stephen on 27 December, etc. Easter, Ascension Day, and Whitsunday follow as with us. Wielkie cykle są takie same jak nasze - Boże Narodzenie, a następnie przez Wspomnienie Matki Bożej w dniu 26 grudnia, następnie St Stephen 27 grudnia itp. Wielkanoc, Wniebowstąpienie, a Whitsunday postępuj jak u nas. Many of the other feasts are the same as ours, though often with different names. Wiele innych świąt są takie same jak nasze, choć często różne nazwy. They divide them into three categories, feasts of our Lord (heortai despotikai), of the Mother of God (theometrikai), and of the saints (ton hagion). Dzielą je na trzy kategorie, święta naszego Pana (heortai despotikai), Matki Bożej (theometrikai) i świętych (hagion tonę). They count the "Holy meeting" (with St. Simeon, 2 February), the Annunciation (25 March), the Awakening of Lazarus (Saturday before Palm Sunday), etc., as feasts of Our Lord. Liczą "Święty" (spotkanie z św Symeona, 2 lutego), Zwiastowanie (25 marca), Awakening Łazarza (sobota przed Niedzielą Palmową), itd., jako święta Naszego Pana. The chief feasts of Our Lady are her birthday (8 September), Presentation in the Temple (21 November), Conception (9 December), Falling-asleep (koimesis, 15 August), and the Keeping of her Robe at the Blachernæ (at Constantinople, 2 July). Głównymi święta Matki Bożej są jej urodziny (8 września), Ofiarowanie w świątyni (21 listopada), Conception (9 grudnia), Falling-śnie (koimesis, 15 sierpnia) i Prowadzenie jej szaty na Blachernae (w Konstantynopol, 2 lipca). Feasts are further divided according to their solemnity into three classes: great, middle, and less days. Święta są dalej podzielone zgodnie z ich uroczystości w trzech klasach: Great, dzień środku, a mniej. Easter of course stands alone as greatest of all. Wielkanoc oczywiście samodzielnie jako największy ze wszystkich. It is "The Feast" (he heorte, al-id); there are twelve other very great days and twelve great ones. Jest to "święto" (on heorte, al-id); istnieje dwanaście innych bardzo wielkie dni i dwanaście wielcy. Certain chief saints (the Apostles, the three holy hierarchs -- Sts. Basil, Gregory of Nazianzus, and John Chrysostom -- 30 January, the holy and equal-to-the-Apostles Sovereigns, Constantine and Helen, etc.) have middle feasts; all the others are lesser ones. Niektórzy starsi święci (apostołowie, trzy święte hierarchów - STS Bazyli, Grzegorz z Nazjanzu i Jan Chryzostom -. 30 stycznia, święci i równe-do-Apostołów władców, Konstantyn i Helena, itp.) mają w średnim święta, wszyscy inni są mniejsi. The Sundays are named after the subject of their Gospel; the first Sunday of Lent is the feast of Orthodoxy (after Iconoclasm), the Saturdays before Meatless Sunday (our Sexagesima) and Whitsunday are All Souls' days. Niedziele są po nazwie przedmiotu ich Ewangelii, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jest święto prawosławia (po ikonoklazmu), w soboty przed bezmięsnej niedzielę (nasz Sexagesima) i Whitsunday są dzień Zaduszny. Our Trinity Sunday is their All Saints. Nasza Trinity Niedziela jest ich wszystkich świętych. Wednesdays and Fridays throughout the year are days of abstinence (Fortescue, "Orth. Eastern Church", 398-401). Środy i piątki w ciągu roku są dniami wstrzemięźliwości (Fortescue, "Orth. Kościół Wschodni", 398-401).

Service-books Obsługa-książki

The Byzantine Rite has no such compendiums as our Missal and Breviary; it is contained in a number of loosely arranged books. W obrządku bizantyjskim nie ma takich kompendiów, jak nasz Mszał i Brewiarz, jest zawarte w wielu luźno ułożonych książek. They are: the Typikon), a perpetual calendar containing full directions for all feasts and all possible coincidences. Są to: Typikon), wieczny kalendarz zawierający pełne wskazówki dla wszystkich świąt i wszystkich zbiegów okoliczności możliwe. The (Euchologion) contains the priest's part of the Hesperinos, Orthros, the three Liturgies, and other sacraments and sacramentals. (Euchologion) zawiera księdza część Hesperinos, Orthros, trzy liturgie i innych sakramentów i sakramentaliów. The Triodion contains the variable parts of the Liturgy and Divine Office (except the psalms, Epistles, and Gospels) for the movable days from the tenth Sunday before Easter to Holy Saturday. Triodion zawiera zmiennych składników Urzędu i Boska Liturgia (oprócz psalmów, listów i Ewangelii) dla ruchomych dni od dziesiątego niedzieli przed Wielkanocą do Wielkiej Soboty. Tbe Pentekostarion continues the Triodion from Easter Day to the first Sunday after Pentecost (All Saints' Sunday). TBE Pentekostarion kontynuuje Triodion od Wielkanoc na pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy (niedziela Wszystkich Świętych). The Oktoechos gives the Offices of the Sundays for the rest of the year (arranged according to the eight modes to which they are sung -- okto echoi) and the Parakletike is for the weekdays. Oktoechos daje biur w niedziele na resztę roku (rozmieszczone zgodnie z ośmiu trybów, do których są śpiewane - OK, aby echoi) i Parakletike jest w dni powszednie. The twelve Menaias, one for each month, contain the Proper of Saints; the Menologion is a shortened version of the Menaia, and the Horologion contains the choir's part of the day Hours. Dwanaście Menaias, jeden dla każdego miesiąca, zawierają własna z Świętych; Menologion to skrócona wersja Menaia i Horologion zawiera chóru część godzin dziennie. The Psalter (psalterion), Gospel (enaggelion), and Apostle (apostolos -- Epistles and Acts) contain the parts of the Bible read (Fortescue, "Orth. E. Ch.", 401-402; Nilles, "Kal. Man.", XLIV-LVI; Kattenbusch, "Confessionskunde", I, 478-486). . Psałterz (psalterion), Gospel (enaggelion), a Apostoł (Apostolos - Epistles i Akty) zawierają części Biblii czytać (Fortescue, ".. Orth E. Ch", 401-402; Nilles "Kal Man . ", XLIV-LVI; Kattenbusch" Confessionskunde ", I, 478-486).

The altar, vestments and sacred vessels Ołtarz, szaty i naczynia święte

A church of the Byzantine Rite should have only one altar. Kościół obrządku bizantyjskim powinna mieć tylko jeden ołtarz. In a few very large ones there are side-chapels with altars, and the Uniats sometimes copy the Latin multitude of altars in one church; this in an abuse that is not consistent with their rite. W kilku bardzo dużych są side-kaplice z ołtarzami, a Uniats czasami skopiować łacińskiego wiele ołtarzy w jednym kościele, to na nadużycia, które nie jest zgodne z ich obrządku. The altar (he hagia trapeza) stands in the middle of the sanctuary (ierateion); it is covered to the ground with a linen cloth over which is laid a silk or velvet covering. Ołtarz (on hagia trapeza) stoi w środku sanktuarium (ierateion), jest pokryty na ziemię lnianą ściereczką, na które położono na jedwabiu lub pokrycia aksamitu. The Euchologion, a folded antimension, and perhaps one or two other instruments used in the Liturgy are laid on it; nothing else. Euchologion, składana antimension, a może jeden lub dwa inne instrumenty używane w liturgii, są określone na niej, nic innego. [See ALTAR (IN THE GREEK CHURCH).] Behind the altar, round the apse, are seats for priests with the bishop's throne in the middle (in every church). [Zobacz ołtarz (w Grecki Kościół).] Za ołtarzem, wokół absydy, są miejsca dla księży z biskupim tronie w środku (w każdym kościele). On the north side of the altar stands a large credence-table (prothesis); the first part of the Liturgy is said here. Na północnej stronie ołtarza stoi duży credence-table (proteza), pierwsza część liturgii jest tu powiedziane. On the south side is the diakonikon, a sort of sacristy where vessels and vestments are kept; but it is in no way walled off from the rest of the sanctuary. Po stronie południowej znajduje diakonikon, rodzaj zakrystii gdzie naczynia i szaty są trzymane, ale to w żaden sposób poza murem od reszty świątyni. The sanctuary is divided from the rest of the church by the ikonostasis (eikonostasis, picture-screen), a great screen stretching across the whole width and reaching high up to the roof (see sub-title The Iconostasis sv HISTORY OF THE CHRISTIAN ALTAR). Sanktuarium jest oddzielone od reszty kościoła przez ikonostasis (eikonostasis, picture-screen), wielkiego ekranu rozciągając na całej szerokości i osiągając wysoki na dach (patrz podtytuł historii sv ikonostas chrześcijańskiego ołtarza) . On the outside it is covered with a great number of pictures of Christ and the saints, arranged in a more or less determined order (Christ always to the right of the royal doors and the Bl. Virgin on the left), before which rows of lamps are hung. Na zewnątrz jest pokryta dużą liczbą zdjęć Chrystusa i świętych, ułożonych w mniej lub bardziej zdecydowany kolejności (Chrystus zawsze w prawo z królewskich drzwi i bł. Dziewicą w lewo), przed którym rzędy Lampy są powieszone. The ikonostasis has three doors, the "royal door" in the middle, the deacon's door to the south (right hand as one enters the church), and another door to the north. Ikonostasis ma trzy drzwi, "królewskie drzwi" w środku, diakon drzwi na południe (prawa ręka, jak się wchodzi do kościoła), a drugie drzwi na północy. Between the royal door and the deacon's door the bishop has another throne facing the people. Między królewskim drzwi i drzwi diakona biskup ma innego tronu twarzą do ludu. Immediately outside the ikonostasis is the choir. Natychmiast poza ikonostasis jest chór. A great part of the services take place here. Duża część z tych usług odbywa się tutaj. In the body of the church the people stand (there are no seats as a rule); then comes the narthex, a passage across the church at the west end, from which one enters by doors into the nave. W organizmie kościoła ludzie stoją (nie ma miejsc z reguły), potem przychodzi soboty, przeprawa przez kościół na West End, z którego wchodzi się przez drzwi do nawy. Most of the funeral rites and other services take place in the narthex. Większość obrzędów pogrzebowych i innych usług odbywają się w soboty. Churches are roofed as a rule by a succession of low cupolas, often five (if the church is cross-shaped). Kościoły są dachem z reguły przez kolejnych niskich kopuł, często pięć (jeśli Kościół jest w kształcie krzyża). In Russia there is generally a belfry. W Rosji jest ogólnie dzwonnica. The vestments were once the same as the Latin ones, though now they look very different. Szaty kiedyś były takie same jak te, łacińskich, choć teraz wyglądają zupełnie inaczej. It is a curious case of parallel evolution. Jest to ciekawy przypadek równoległego ewolucji. The bishop wears over his cassock the sticharion our alb; it is often of silk and coloured; then the epitrachelion, a stole of which the two ends are sewn together and hang straight down in front, with a loop through which the head is passed. Biskup nosi na jego sutannie sticharion nasz alb, jest często z jedwabiu i kolorowe, a następnie epitrachelion, stuła z których dwa końce są zszyte i powiesić prosto w dół z przodu, z pętli, przez które głowa podjęcia. The sticharion and epitrachelion are held together by the zone (girdle), a narrow belt of stuff with clasps. Sticharion i epitrachelion są utrzymywane razem przez strefy (pas), wąski pas rzeczy z klamrami. Over the wrists he wears the epimanikia, cuffs or gloves with the part for the hand cut off. Przez nadgarstki Nosi epimanikia, mankiety lub rękawice z części na rękę odciąć. From the girdle the epigonation, a diamond-shaped piece of stuff, stiffened with cardboard, hangs down to the right knee. Z pasem epigonation, w kształcie rombu kawałek rzeczy, usztywnione tekturą, wisi w dół do prawego kolana. Lastly, he wears over all the sakkos, a vestment like our dalmatic. Wreszcie, nosi na wszystkie sakkos ornat, jak nasz Dalmatyka. Over the sakkos comes the omophorion. Przez sakkos przychodzi omophorion. This is a great pallium of silk embroidered with crosses. To jest wielki paliusz z jedwabiu obszyty krzyżami. There is also a smaller omophorion for some rites. Istnieje także mniejsze omophorion niektórych obrzędów. He has a pectoral cross, an enkolpion (a medal containing a relic), a mitre formed of metal and shaped like an imperial crown, and a dikanikion, or crosier, shorter than ours and ending in two serpents between which is a cross. Ma pektorał, enkolpion (medal zawierający relikwie), ścięcia wykonana z metalu i kształcie jak korony cesarskiej oraz dikanikion lub pastorał, krótszego niż nasz, a skończywszy na dwa węże, między którymi jest krzyż. To give his blessing in the Liturgy he uses the trikerion in his right and the dikerion in his left hand. Dać swoje błogosławieństwo w liturgii Używa trikerion w jego prawa i dikerion w lewej ręce. These are a triple and double candlestick with candles. Są to trzy-i dwuosobowe świecznik ze świecami. The priest wears the sticharion, epitrachelion, zone, and epimanikia. Kapłan nosi sticharion, epitrachelion, strefy czasowej i epimanikia. If he is a dignitary he wears the epigonation and (in Russia) the mitre also. Jeśli jest dostojnik Nosi epigonation i (w Rosji) ścięcie również. Instead of a sakkos he has a phainolion, our chasuble, but reaching to the feet behind and at the sides, and cut away in front (see CHASUBLE and illustrations). Zamiast sakkos on ma phainolion, naszą ornat, ale sięgające do stóp za i po bokach, i wyciąć z przodu (patrz ornat i ilustracje). The deacon wears the sticharion and epimanikia, but no girdle. Diakon nosi sticharion i epimanikia, ale nie pas. His stole is called an orarion; it is pinned to the left shoulder and hangs straight down, except that he winds it around his body and over the right shoulder at the Communion. Jego stuła jest nazywany orarion, jest przypięty do lewego barku i wisi prosto w dół, chyba że wiatry go wokół jego ciała i nad prawym ramieniem w Komunii. It is embroidered with the word "HAGIOS" three times. Jest haftowane słowa "hagios" trzy razy. A very common abuse (among Melkites too) is for other servers to wear the orarion. Bardzo częste nadużywanie (wśród Melkites też) jest na innych serwerach nosić orarion. This is expressly forbidden by the Council of Laodicea (c. 360, can. xxii). Jest to wyraźnie zabronione przez Radę w Laodycei (ok. 360, może. XXII). The Byzantine Rite has no sequence of liturgical colours. W obrządku bizantyjskim nie ma sekwencję kolorach liturgicznych. They generally use black for funerals, otherwise any colours for any day. Są na ogół używać czarnego na pogrzeby, w przeciwnym razie wszystkie kolory na każdy dzień. The vessels used for the holy Liturgy are the chalice and paten (diskos), which latter is much larger than ours and has a foot to stand it (it is never put on the chalice), the asteriskos (a cross of bent metal that stands over the paten to prevent the veil from touching the holy bread), the spoon (labis) for giving Communion, the spear (logche) to cut up the bread, and the fan (hripidion) which the deacon waves over the Blessed Sacrament -- this is a flat piece of metal shaped like an angel's head with six wings and a handle. Statki używane do świętej Liturgii jest kielich i patena (diskos), przy czym ten ostatni jest znacznie większy niż u nas i ma nogę stanąć go (nigdy nie kładzie się na kielichu), to asteriskos (krzyż giętego metalu, który stoi nad pateną zapobiegania zasłonę od dotykania święty chleb), łyżka (labis) za udzielenie Komunii włócznia (logche) do cięcia się na chleb, a wentylator (hripidion) której fale Diakon ponad Najświętszego Sakramentu - jest to płaski kawałek metalu w kształcie anioła głowy z sześcioma skrzydłami i uchwyt. The antimension) is a kind of corporal containing relics that is spread out at the beginning of the Liturgy. Antimension) jest rodzaju cielesnych relikwii zawierających że jest rozłożone na początku liturgii. It is really a portable altar. To jest naprawdę przenośny ołtarz. The Holy Bread (always leavened of course) is made as a flat loaf marked in squares to be cut up during the Proskomide with the letters IC. Święta Chleba (zawsze kwaszonego oczywiście) jest wykonany jako płaski bochenek oznaczonego na placach do pocięcia w Proskomide z literami IC. XC. XC. NI. NI. KA. KA. (Iesous Christos nika). (Iesous Christos nika). In the diakonikon a vessel is kept with hot water for the Liturgy (Fortescue, op. cit., 403-409; "Echos d'Orient", V, 129-139; R. Storff, "Die griech. Liturg.", 13-14). W diakonikon statek jest utrzymywany z gorącą wodą do liturgii (Fortescue, dz. cyt., 403-409;.. "Echos d'Orient", V, 129-139, R. Storff, ".. Die griech Liturg" 13-14).

Church music Muzyka kościelna

The singing in the Byzantine Rite is always unaccompanied. Śpiew w obrządku bizantyjskim zawsze samotnie. No musical instrument of any kind may be used in their churches. No instrument muzyczny wszelkiego rodzaju mogą być stosowane w ich kościołach. They have a plain chant of eight modes that correspond to ours, except that they are numbered differently; the four authentic modes (Doric, Phrygian, Lydian, and Mixolydian -- our 1st, 3rd, 5th, and 7th) come first, then the Plagal modes (our 2nd, 4th, 6th, and 8th). Mają plain chant ośmiu trybach, które odpowiadają naszym, chyba że są one numerowane inaczej; czterech trybów autentyczne (dorycki, Phrygian, Lydian i Mixolydian - nasz 1, 3, 5, i 7) na pierwszym miejscu, a następnie plagal tryby (nasza 2, 4, 6, i 8). But their scales are different. Ale ich wagi są różne. Whereas our plainsong is strictly diatonic, theirs is enharmonic with variable intervals. Natomiast nasz Plainsong ściśle diatoniczne, ich jest enharmonicznych o zmiennych odstępach czasu. They always sing in unison and frequently change the mode in the middle of a chant. Oni zawsze śpiewają unisono i często zmiany trybu w środku chant. One singer (generally a boy) sings the dominant (to ison) of the mode to the sound of A continuously, while the rest execute their elaborate pneums (see PLAIN CHANT). Jeden piosenkarz (zazwyczaj chłopiec) śpiewa dominujący (do Ison) trybu na dźwięk ciągły, podczas gdy reszta wykonują swoje wyszukane pneums (patrz plain chant). The result is generally -- to our ears -- unmelodious and strange, though in some cases a carefully trained choir produces a fine effect. Efektem jest ogólnie - do naszych uszu - unmelodious i dziwne, że w niektórych przypadkach dokładnie wyszkolony chór wytwarza delikatną efekt. One of the best is that of St. Anne's (Melkite) College at Jerusalem, trained by the French Pères Blancs. Jednym z najlepszych jest to, że Świętej Anny (Melchici) College w Jerozolimie, przeszkolonych przez francuskich Peres Blancs. One of these, Père Rebours, has written an exhaustive and practical treatise of their chant ("Traité de psaltique" etc.; see bibliography). Jeden z nich, Père rebours, napisał wyczerpujący i praktyczny traktat ich śpiewu ("Traité de psaltique" itp., patrz bibliografia). In Russia and lately, to some extent, in the metropolitan church of Athens they sing figured music in parts of a very stately and beautiful kind. W Rosji, a ostatnio, w pewnym stopniu, w kościele metropolitalnym Aten śpiewają zorientowali muzyki w części, w rodzaju bardzo okazałym i piękne. It is probably the most beautiful and suitable church music in the world. Prawdopodobnie jest to najpiękniejsza i nadaje muzyka kościół na świecie.

The Holy Liturgy Święta Liturgia

The present use of the Byzantine Rite confines the older Liturgy of St. Basil to the Sundays in Lent (except Palm Sunday), Maundy Thursday, and Holy Saturday, also the eves of Christmas and the Epiphany, and St. Basil's feast (1 January). Obecnie korzystanie z obrządku bizantyjskiego granicach starsze Liturgia św Bazylego na niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej), w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę, również eves Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego, i święto św Bazylego (1 stycznia ). On all other days on which the Liturgy is celebrated they use that of St. Chrysostom. Na wszystkich innych dni, w których liturgia jest sprawowana używają że św Chryzostom. But on the weekdays in Lent (except Saturdays) they may not consecrate, so they use for them the Liturgy of the Presanctified. Ale w dni powszednie Wielkiego Postu (oprócz sobót) nie mogą poświęcić, więc użyć dla nich Liturgii Presanctified. An Orthodox priest does not celebrate every day, but as a rule only on Sundays and feast-days. Prawosławny kapłan nie świętować codziennie, ale z reguły tylko w niedziele i święta-dni. the Uniats, however, in this, as in many other ways, imitate the Latin custom. na Uniats jednak w tym, jak iw wielu innych sposobów, naśladować łacińskiego zwyczaj. They also have a curious principle that the altar as well as the celebrant must be fasting, that is to say that it must not have been used already on the same day. Mają też ciekawy ołtarz zasadę jak należy celebrans czczo, tzn., że nie mogą być stosowane już w tym samym dniu. So there is only one Liturgy a day in an Orthodox Church. Więc jest tylko jedna Liturgia dni w Kościele prawosławnym. Where many priests are present they concelebrate, all saying the Anaphora together over the same offerings. Gdzie wielu księży występują one koncelebrować, wszyscy mówią Anafory razem w tych samych ofert. This happens nearly always when a bishop celebrates; he is surrounded by his priests, who celebrate with him. Zdarza się to prawie zawsze, kiedy biskup celebruje, jest on otoczony przez swoich kapłanów, którzy obchodzą się z nim. The Liturgy of St. Chrysostom, as being the one commonly used, is always printed first in the Euchologia. Liturgia św Chryzostom, jako jeden powszechnie używany jest zawsze drukowany najpierw w Euchologia. It is the framework into which the others are fitted and the greater part of the Liturgy is always said according to this form. To, w którym ramy są wyposażone inni i większa część liturgii zawsze mówi według tej postaci. After it are printed the prayers of St. Basil (always much longer) which are substituted for some of the usual ones when his rite is used, and then the variants of the Liturgy of the Presanctified. Po to są drukowane modlitwy św Bazyli (zawsze o wiele dłużej), które zastępują niektóre z tych zwykłych, gdy jego obrzęd jest używane, a następnie wariantów Liturgii Presanctified. The Liturgies of Basil and Chrysostom, then, differing only in a certain number of the prayers, may be described together. Liturgii Bazyli i Chryzostom, a następnie, różniących się tylko do określonej liczby modlitw, mogą być opisane razem.

The first rubric directs that the celebrant must be reconciled to all men, keep his heart from evil thoughts, and be fasting since midnight. Pierwsza rubryka kieruje że celebrans należy pogodzić wszystkich ludzi, zachować jego serce od złych myśli, i być na czczo od północy. At the appointed hour (usually immediately after None) the celebrant and deacon (who communicates and must therefore also be fasting) say the preparatory prayers before the ikonostasis (Brightman, op. cit., 353-354), kiss the holy ikons, and go into the diakonikon. O wyznaczonej godzinie (zwykle zaraz po None) celebransa i diakona (który komunikuje, a zatem musi być na czczo) mówią modlitwy przygotowawcze przed ikonostasis (Brightman, op. Cit., 353-354), całują święte Ikons i idź do diakonikon. Here they vest, the celebrant blessing each vestment as it is put on, say certain prayers, and wash their hands, saying verses 6-12 of Psalm 25 ("Lavabo inter innocentes" etc., op. cit., 354-356). Tutaj kamizelki, celebrans błogosławieństwem każdy ornat jak kładzie się na, powiedzmy pewne modlitwy, i myć ręce, mówiąc: 6-12 wersety Psalmu 25 ("Lavabo między innocentes" itp., op. Cit., 354-356) . Then the first part of the Liturgy, the Preparation of the Offering (proskomide) begins at the credence table (prothesis). Następnie pierwsza część liturgii, Przygotowanie Ofercie (proskomide) rozpoczyna się na kredensie (proteza). The loaves of bread (generally five) are marked in divisions as described above under the caption Altar, etc. The celebrant cuts away with the holy lance the parts marked IC. Bochenki chleba (zazwyczaj pięciu) oznaczone są w oddziałach, jak opisano powyżej pod ołtarzem podpisu itp. Celebrans odcina ze świętą lancą części oznaczone IC. XC. XC. NI. NI. KA., and says: "The Lamb of God is sacrificed." . KA, i mówi: "Baranek Boży, jest ofiarą." These parts are then called the Lamb. Części te są następnie wywoływana Lamb. The deacon pours wine and warm water into the chalice. Diakon wlewa wino i ciepłej wody do kielicha. Other parts of the bread are cut away in honour of the All-holy Theotokos, nine for various saints, and others for the bishop, Orthodox clergy, and various people for whom he wishes to pray. Inne części chleba są odcięte na cześć najświętszej Bogurodzicy, dziewięć różnych świętych, a inne dla biskupa, duchowieństwa prawosławnego i ludzi różnych dla której pragnie się modlić. This rite is accompanied by many prayers, the particles (prosphorai) are arranged on the diskos (paten) by the Lamb (that of the Theotokos on the right, because of the verse "The Queen stands at thy right hand". A long rubric explains all this), covered with the asteriskos and veils, and the offerings are repeatedly incensed. Obrzęd ten towarzyszy wiele modlitw, cząstki (prosphorai) są rozmieszczone na diskos (patena) przez Baranka (który Bogurodzicy na prawo, w związku z wierszem "Królowa stoi po prawicy twojej." Długo rubryce wyjaśnia to wszystko), pokryte z asteriskos i welonów, a ofiary są wielokrotnie oburzony. The deacon then incenses the prothesis, altar, sanctuary, nave, and the celebrant. Następnie diakon okadza proteza, ołtarz, sanktuarium, nawa, a celebrans. (A detailed account of the now elaborate rite of the Proskomide is given in the "Echos d'Orient", III, 65-78.) They then go to the altar, kiss the Gospel on it and the deacon holding up his orarion says: It is time to sacrifice to the Lord. (Szczegółowy opis w obecnie rozbudowanego ceremoniału Proskomide podano w "Echos d'Orient", III, 65-78). Następnie do ołtarza, całują Ewangelię na nim i diakon unosząc orarion mówi : To jest czas, aby złożyć ofiarę Panu. Here begin the Litanies (ektenai or synaptai). Tutaj zaczyna się litania (ektenai lub synaptai). The doors of the ikonostasis are opened, and the deacon goes out through the north door. Drzwi do ikonostasis są otwarte, a diakon wychodzi przez drzwi na północ. Standing before the royal doors he chants the Great Litany, praying for peace, the Church, the patriarch or synod (in Orthodox countries for the sovereign and his family), the city, travellers, etc., etc. To each clause the choir answer "Kyrie eleison". Stojąc przed drzwiami królewskimi intonuje Wielką Litanię, modląc się o pokój, Kościół, patriarchy, albo synod (w prawosławnych krajach władcy i jego rodziny), miasto, podróżnych, itp., itd. Do każdej klauzuli odpowiedź chóru "Kyrie eleison". Then follows the first antiphon (on Sundays Ps. cii), and the celebrant at the altar says a prayer. Potem następuje pierwszy antyfony (niedziele ps. CII), i celebransa przy ołtarzu mówi modlitwę. The Short Litany is sung in the same way (the clauses are different, Brightman, op. cit., 362-375) with an antiphon and prayer, and then a third litany; on Sundays the third antiphon is the Beatitudes. Krótki Litania jest śpiewany w ten sam sposób (klauzule są różne, Brightman, dz. cyt., 362-375.). Z antyfony i modlitwy, a następnie litania trzeci; niedziele trzeci antyfony jest Błogosławieństwa.

The Little Entrance Niewiele Entrance

Here follows the Little Entrance. Tu następuje Mała Entrance. The deacon has gone back to the celebrant's side. Diakon wrócił do celebransa boku. They come out through the north door in procession, the deacon holding the book of the Gospels, with acolytes bearing candles. Wychodzą przez północne drzwi w procesji, diakon trzyma księgę Ewangelii, z akolitów noszących świece. The troparia (short hymns) are sung, ending with the Trisagion: "Holy God, Holy Strong One, Holy Immortal One, have mercy on us" (three times) ; then "Glory be to the Father", etc. "As it was in the beginning", etc. -- and again "Holy God", etc. Meanwhile the celebrant says other prayers. Troparia (krótkie hymny) są śpiewane, kończąc Trisagion: "Święty Boże, Święty Mocny One, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami" (trzy razy), a następnie: "Chwała Ojcu", itd. ", jak to było na początku ", itp. - i znowu" Święty Boże ", itp. Tymczasem celebrans mówi inne modlitwy. A reader sings the Epistle; a Gradual is sung; the deacon sings the Gospel, having incensed the book; more prayers follow. Czytnik śpiewa List; Stopniowe śpiewa; diakon śpiewa Ewangelię, po oburzony książkę, więcej modlitwy naśladowania. Then come prayers for the catechumens, and they are dismissed by the deacon: "All catechumens go out. Catechumens go out. All catechumens go away. Not one of the catechumens [shall stay]." Potem są modlitwy za katechumenów, i są one oddalone przez diakona: "Wszyscy katechumeni wychodzą Katechumenów wychodzić Wszystkie katechumeni odejść Nikt z katechumenów [zawiesza]...." -- Of course nowadays there are no catechumens. - Oczywiście, w dzisiejszych czasach nie ma katechumenów. The prayers for the catechumens bring us to the first variant between the two Liturgies. Modlitwy dla katechumenów doprowadzić nas do pierwszego wariantu obu liturgii. The one said by the celebrant is different (and, as an exception, shorter) in St. Basil's rite (Brightman, op. cit., 374 and 401). Jeden powiedział przez celebransa jest inny (i, w drodze wyjątku, krótszy) w obrządku Świętego Bazylego (Brightman, op. Cit., 374 i 401). The deacon says, "All the faithful again and again pray to the Lord in peace", and repeats several times the curious exclamation "Wisdom!" Diakon mówi: "Wszyscy wierni wciąż modlić się do Pana w pokoju" i powtarza kilkakrotnie ciekawy wykrzyknik "Mądrość" (sophia) that occurs repeatedly in the Byzantine Rite -- before the Gospel he says "Wisdom! Upright!" (Sophia), które powtarza się w obrządku bizantyjskim - przed Ewangelii mówi: "Mądrość Upright!" -- sophia. - Sophia. orthoi., meaning that the people should stand up. orthoi., co oznacza, że ​​ludzie powinni wstać.

The Liturgy of the Faithful Liturgia Faithful

The Liturgy of the Faithful begins here. Liturgia wiernych zaczyna się tutaj. Prayers for the faithful follow (different in the two rites, Brightman, op. cit., 375-377 and 400-401); and then comes the dramatic moment of the Liturgy, the Great Entrance. Modlitwy za wiernego naśladowania (różne w obu obrządków, Brightman, dz. cyt., 375-377 i 400-401..), A potem przychodzi dramatyczny moment liturgii, Entrance Great. The celebrant and deacon go to the prothesis, the offerings are incensed. Celebransa i diakona przejdź do zębowych, oferty są oburzeni. The deacon covers his shoulders with the great veil (see ÆR) and takes the diskos (paten) with the bread; the thurible hangs from his hand; the celebrant follows with the chalice. Diakon obejmuje ramionami z wielką zasłoną (patrz AER) i bierze diskos (patena) z chleba; kadzielnicy wisi ręku celebrans wynika z kielicha. Acolytes go in front and form a solemn procession. Acolytes iść z przodu i tworzą uroczystą procesję. Meanwhile the choir sings the Cherubic Hymn (Cheroubikos hymnos): "Let us, who mystically represent the Cherubim, and who sing to the Life-giving Trinity the thrice holy hymn, put away all earthly cares so as to receive the King of all things [here the procession comes out through the north door] escorted by the army of angels. Alleluia, alleluia, alleluia." Tymczasem chór śpiewa anielski hymn (Cheroubikos hymnos): "Niech nas, którzy mistycznie reprezentowania Cherubinów, i którzy śpiewają życiodajnej Trójcy trzykroć święty hymn, odłożyć wszystkie ziemskie dba, aby otrzymać od króla wszystkich rzeczy [tutaj procesja wychodzi przez północne drzwi] eskortą armii aniołów. Alleluja, alleluja, alleluja ". The procession goes meanwhile all round the church and enters the sanctuary by the royal doors. Procesja idzie tymczasem cały kościół i wchodzi do świątyni przez królewskich drzwi. The Cherubic Hymn has a very elaborate and effective melody (Rebours, op. cit., 156-164) with almost endless pneums. Anielski Hymn ma bardzo rozbudowane i skuteczne melodię (rebours, op. Cit., 156-164) z pneums niemal nieograniczone. This ceremony, with its allusion to the entrance of the "King of all things" before the offerings are consecrated, is a curious instance of a dramatic representation that anticipates the real moment of the Consecration. Uroczystość ta, z aluzją do wejścia do "Króla wszystkich rzeczy", zanim ofiary zostały konsekrowane, to ciekawy przypadek dramatycznej reprezentacji, które antycypuje prawdziwy moment konsekracji. After some more prayers at the altar, different in the two liturgies, the deacon cries out, "The doors! The doors! Let us attend in wisdom", and the doors of the ikonostasis are shut. Po trochę więcej modlitwy przy ołtarzu, w dwóch różnych liturgii, diakon woła: "Drzwi! Drzwi! Pozwól nam uczestniczyć w mądrości", a drzwi do ikonostasis są zamknięte. The Creed is then sung. Creed jest śpiewana.

The Anaphora (Canon) Anafora (Canon)

Here begins the Anaphora (Canon). Tu zaczyna Anafora (Canon). There is first a dialogue, "Lift up your hearts" etc., as with us, and the celebrant begins the Eucharistic prayer: "It is meet and just to sing to Thee, to bless Thee, praise Thee and give thanks to Thee in all places. . . ." Jest to pierwszy dialog, "W górę serca", itp., jak u nas, a celebrans zaczyna modlitwy eucharystycznej: "To jest po prostu spotkać się i śpiewać do Ciebie, aby ci błogosławił, chwalić Cię i dziękować Tobie w wszystkie miejsca .... " The form in St. Basil's Rite is much longer. Forma, w obrządku Świętego Bazylego jest znacznie dłuższa. It is not said aloud, but at the end he lifts up his voice and says: "Crying, singing, proclaiming the hymn of victory and saying:" -- and the choir sings "Holy, Holy, Holy" etc., as in our Mass. Very soon, after a short prayer (considerably longer in St. Basil's Rite) the celebrant comes to the words of Institution. Nie jest powiedziane na głos, ale w końcu on podnosi głos i mówi: "Płacz, śpiewając, głosząc pieśń zwycięstwa i mówiąc:" - a chór śpiewa: "Święty, Święty, Święty", itp., jak w nasza Mass Wkrótce po krótkiej modlitwie (znacznie dłużej w obrządku Świętego Bazylego) celebrans przychodzi do słów Institution. He lifts up his Voice and sings: "Take and eat: this is my Body that is broken for you for the forgiveness of sins"; and through the Ikonostasis the choir answers "Amen". On podnosi swój głos i śpiewa: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów", a przez Ikonostasis chór odpowiada: "Amen". Then: "Drink ye all of this, this is my Blood of the New Testament that is shed for you and for many for the forgiveness of sins." Następnie: "Pijcie z tego wszystkiego, to jest Krew moja Nowego Testamentu, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów". R. Amen -- as before. R. Amen - jak wcześniej. The Orthodox, as is known, do not believe that these words consecrate, so they go straight on to the Anamnesis, and a special rubric in their Euchologion (ed. Venice, 1898, p. 63) warns them not to make any reverence here. Cerkiew, jak wiadomo, nie wierzę, że te słowa konsekracji, więc idą prosto do wywiadu, oraz specjalna rubryka w ich Euchologion (red. Wenecja, 1898, s. 63). Ostrzega ich nie robić cześć tutaj . The Uniats, on the other hand, make a profound reverence after each form. W Uniats, z drugiej strony, aby po głęboki cześć każdej formy. The Anamnesis (our "Unde et memores") again is longer in the Basilian Liturgy. Anamnesis (nasz "unde et Memores") ponownie jest już w Bazylianów liturgii. The Epiklesis follows. Epiklesis następująco. The deacon invites the celebrant in each case: "Bless, sir, the holy bread [or wine]." Diakon wzywa celebransa w każdym przypadku: "Pobłogosław, Panie, święty chleb lub wino []." The two forms (of Basil and Chrysostom) may stand as specimens of the principle of abbreviation that distinguishes the later rite. Obie formy (z Bazyli i Chryzostom), może stanąć jako wzory zasady skrót kojarzoną późniejszy obrzęd. In St. Basil's Liturgy it is: "We pray and beseech thee, O Holy of Holy ones, that according to the mercy of thy favour thy Holy Spirit come down on us and on these present gifts to bless them, sanctify them and to make...." W liturgii Świętego Bazylego ona: "Modlimy się i błagamy cię, O Święty świętych, że zgodnie z miłosierdzia Twego Ducha Świętego sprzyjają twego zstąpił na nas i na te dary obecnych błogosławić ich, ich uświęca i uczynić .... " (Chrysostom: "Send down thy Holy Spirit on us and on these present gifts...."). (Chryzostom: "Wyślij dół twego Ducha Świętego na nas i na te dary obecnych ...."). Then, after an irrelevant interpolation, with two verses from Ps. Następnie, po nieistotnego interpolacji, z dwóch wersów z Ps. l about the celebrant's own soul, he continues (Basil): "this bread the precious Body itself of our Lord and God and Saviour Jesus Christ" (Chrys.: "and make this bread the precious Body of thy Christ"). l o celebransa własnej duszy, wciąż (Basil): "ten chleb cenne samo ciało naszego Pana i Boga, i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa" (Chrys.: "i aby ten chleb cenne ciała twego Chrystusa"). Deacon: "Amen. Bless, Sir, the holy chalice." Diakon:. "Amen. Pobłogosław, Panie, święty kielich" Celebrant (Basil): "But this chalice the Precious Blood itself of our God and Saviour Jesus Christ" (Chrys.: "And what it is in this Chalice the precious Blood of Thy Christ"). Celebrans (Basil): "Ale ten kielich Krwi Chrystusa sama naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa" (Chrys.: "A co to jest w tym kielich Najdroższej Krwi Twego Chrystusa"). Deacon: "Amen. Bless, Sir, both." Diakon:. "Amen. Pobłogosław, Panie, zarówno" Celebrant (Basil): "That was shed for the life and salvation of the world" (Chrys.: "Changing it by thy Holy Spirit"). Celebrans (Basil): "To było rzucić za życie i zbawienie świata" (Chrys.: "Zmiana go twego Ducha Świętego"). Deacon: "Amen. Amen. Amen." Diakon: "Amen Amen Amen..." Both then make a deep prostration, and the deacon waves the ripidion (fan) over the Blessed Sacrament. Zarówno wtedy zrobić głęboki pokłon, a fale Diakon ripidion (wentylator) w Najświętszym Sakramencie. This ceremony, now interpreted mystically as a symbol of adoring angels, was certainly once a practical precaution. Ta uroczystość, teraz mistycznie interpretowany jako symbol aniołów adorujących, był z pewnością kiedyś praktyczne środki ostrożności. They have no pall over the chalice and there is a danger of flies. Oni nie mają całun nad kielichem i istnieje niebezpieczeństwo muchy. The waving of the ripidion occurs several times during the Liturgy. Falowanie ripidion występuje kilka razy w czasie liturgii. In the Byzantine Rite, as in all the Antiochene family of liturgies, the Intercession follows at this point. W obrządku bizantyjskim, tak jak w całej rodziny Antiochene w liturgii, Wstawiennictwo następuje w tym momencie. First comes a memory of saints; the deacon then reads the Diptychs of the Dead, and the celebrant says a prayer into which he may introduce the names of any of the faithful departed for whom he wishes to pray. Najpierw przychodzi wspomnienie świętych, diakon następnie odczytuje dyptychach umarłych, a celebrans mówi modlitwę, do której może on przedstawić nazwiska któregokolwiek z wiernych zmarłych, dla których chciałby, aby się modlić. Prayers for the living follow (in Russia for the second time occur the names of "Our Orthodox and Christ-loving Lord Nicholas, Czar and Autocrat of all the Russias" and of all his "right-believing and God-fearing" family), with the names of the patriarch (or Synod) and metropolitan, and the ending; "and all [masc.] and all [fem.]" kai panton kai pason. Modlitwy za kontynuację dziennym (w Rosji po raz drugi występują nazwy "Matki prawosławny i miłości Chrystusa Pana Mikołaja, Cara i autokrata Wszechrosji" i wszystkich jego "prawo wierzącego i pobożny" rodziny), z nazwiskami patriarcha (lub Synod) oraz, Metropolitan i kończący ", a wszystkie [masc.] i wszystkie [fem.]" kai Panton kai pason. The deacon then reads the Diptychs of the Living; more prayers for them follow. Diakon następnie odczytuje dyptychach Żywych, więcej modlitwy za nimi podążać. Here ends the Anaphora. Tu kończy Anafory. The celebrant blesses the people: "The mercy of our great God and Saviour Jesus Christ be with all of you." Celebrans błogosławi ludzi: "miłosierdzie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi." Choir: "And with thy spirit." Chór: "I z duchem twoim". And the deacon goes out to his place before the ikonostasis and reads a litany, praying for various spiritual and temporal favours, to each clause of which the choir answers: "Kyrie eleison", and at the last clause -- "Having prayed in the union of faith and in the communion of the Holy Ghost, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ, our God." I diakon idzie na swoje miejsce przed ikonostasis i czyta litanię, modląc się o różne sprzyja duchowe i doczesne, do każdej klauzuli których chór odpowiada: "Kyrie eleison", a na ostatnim punkcie - "Po modlił się w związek wiary i komunii Ducha Świętego, daj nam samych siebie i siebie i całe nasze życie do Chrystusa, Boga naszego. " To Thee, O Lord (Soi, Kyrie). Do Ciebie, Panie (Soi, Kyrie). -- -

Meanwhile the celebrant says a long prayer silently. Tymczasem celebrans mówi długą modlitwę w milczeniu. The people sing the Lord's Prayer, and the celebrant adds the clause: For Thine is the Kingdom" etc. The Inclination follows. The deacon says, "Bow your heads to the Lord" (our "Humiliate capita vestra Domino"); they answer, "To Thee, O Lord", and the celebrant says the Prayer of Inclination (different in the two Liturgies). The preparation for Communion begins here. The deacon winds his orarion (stole) around his body, the curtain of the royal doors (they have besides the doors a curtain that is continually drawn backward and forward during the Liturgy) is drawn back, and the celebrant elevates the Holy Eucharist saying, "Holy things for the holy", to which the answer is: "One only is holy, one only is Lord, Jesus Christ in the glory of God the Father. Ludzie śpiewają Modlitwę Pańską, a celebrans dodaje klauzuli: Bo Twoje jest królestwo Bow głowy do Pana "(nasz" upokarzaj capita vestra Domino "); odpowiedzą" itp. Odchylenie wynika diakon mówi. " , "Do Ciebie, Panie", a celebrans mówi Modlitwę nachylenia (różne w obu liturgii). przygotowanie do Komunii zaczyna się tutaj. diakon nakręca jego orarion (stuła) wokół jego ciała, zasłony z drzwi królewskich (mają oprócz drzwi kurtyny, która jest nieustannie narysowane przodu i do tyłu w czasie liturgii) jest wycofywana, a celebrans podnosi Najświętszą Eucharystię, mówiąc: "rzeczy święte dla Świętego", na które odpowiedź brzmi: "Jeden tylko jest święty, jeden tylko jest Pan, Jezus Chrystus w chwale Boga Ojca. Amen." The Communion hymn (koinonikon) of the day is sung, and the Communion begins. While the clergy Communicate in the Sanctuary a sermon is sometimes preached. The celebrant breaks the Holy Bread into four parts, as it is marked, and arranges them on the diskos thus: -- Amen. "Komunia hymn (Koinonikon) dnia jest śpiewana i Komunii zaczyna. Chociaż duchowni Komunikacja w Sanktuarium kazanie jest czasami głosił. Celebrans łamie święty chleb na cztery części, jak to jest zaznaczone, i organizuje je na diskos sposób: -

      ISNIKAXS (Where I=Iota, S=Sigma) ISNIKAXS (gdzie Iota =, S = Sigma)

He puts the fraction marked (IOTA-SIGMA) into the chalice, and the deacon again pours into it a little warm water (the use of warm water is a very old peculiarity of this rite).The part marked (CHI-SIGMA) is divided into as many parts as there are priests and deacons to Communicate. Kładzie zaznaczony frakcji (IOTA-SIGMA) do kielicha, a diakon ponownie wlewa się go trochę ciepłej wody (stosowanie ciepłej wody jest bardzo stary Osobliwością tego obrzędu). Oznaczona część (CHI-Sigma) podzielony na części tyle ile jest kapłanów i diakonów do komunikacji. Meanwhile, prayers are said; those about to Communicate ask pardon of their offences against each other. Tymczasem modlitwy powiedział, ci o do komunikacji o przebaczenie ich przestępstw przeciwko siebie. The celebrant says, "Behold I draw near to our immortal King" etc., and receives Holy Communion in the form of bread, saying: The precious and all-holy Body of Our Lord and Saviour Jesus Christ is given to me N. priest [or bishop] for the forgiveness of my sins and for life everlasting." Then he says, "Deacon, approach". and gives him Communion with the same form (To thee N. deacon etc.). The celebrant then drinks of the chalice with a corresponding form -- The precious and all-holy Blood -- and communicates the deacon as before. After Communion each says silently a very beautiful prayer -- I believe, Lord, and I confess that Thou art in very truth Christ, the Son of the living God etc. (Brightman, op. cit., 394.) The rest of the clergy are Communicated from the portion marked (IOTA-SIGMA), that has been put into the chalice and is therefore soaked in the consecrated wine, with one form (The precious and all-holy Body and Blood). The celebrant divides the portions marked NI and KA, and the deacon puts them into the chalice with a sponge. The doors are opened and the deacon says, "Draw near in the fear of God and with faith". The celebrant comes down to the doors with the chalice and the spoon and communicates the people with the Holy Bread dipped in the chalice, and with one form, as before. The people stand to receive Communion (the Byzantine Rite knows practically no kneeling at all). Finally, the deacon puts all the remaining particles into the chalice and carries it back to the prothesis. Those other particles (prosphora) originally cut off from the bread have lain on the diskos (paten) since the proskomide. It has been a great question whether they are consecrated or not. The Orthodox now say that they are not, and the deacon puts them into the chalice after the Communion. It is obviously a question of the celebrant's intention. The Uniat priests are told to consecrate them too, and in their Liturgy the people receive in Communion (Fortescue, op. cit., 417; "Echos d'Orient", III, 71-73). Celebrans mówi: "Oto zbliżają się do naszej nieśmiertelnej Króla" itp., a otrzymuje Komunii Świętej w postaci chleba, mówiąc: cenne i wszystkie święte ciało naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest dla mnie N. kapłanowi [lub biskup] za przebaczenie moich grzechów i życie wieczne. "Potem mówi:" diakon, podejście. "i daje mu Komunii z tej samej formie (Tobie N. diakona itd.). Celebrans potem pił kielich z odpowiednim formularzu - szlachetne i najświętszej Krwi - i przekazuje diakona jak wcześniej po Komunii każdy mówi po cichu bardzo piękną modlitwę. - Wierzę, Panie, i wyznaję, że Ty jesteś w samym prawdę Chrystusa, Syn Boga żywego itp. (Brightman, op. cit., 394). reszta kleru są przekazywane od oznaczonej części (IOTA-SIGMA), który został wprowadzony do kielicha, a zatem jest moczony w konsekrowany wino, z jednej formy (szlachetne i wszystkie święte Ciało i Krew). celebrans dzieli części oznaczonych NI i KA, a diakon wkłada je do kielicha z gąbką. Drzwi są otwarte i diakon mówi: "Remis w pobliżu w bojaźni Bożej i wiary ". celebrans sprowadza się do drzwi z kielicha i łyżka i przekazuje społeczeństwu Świętego Chleba zanurzone w kielichu, z jednej formy, co wcześniej. Ludzie stoją do odbioru Komunia (obrządku bizantyjskim wie praktycznie klęcząc w ogóle). Wreszcie diakon stawia wszystkie pozostałe cząstki do kielicha i unosi go do zębowych. Te inne cząstki (prosphora) pierwotnie odcięty od chleba spocząć na diskos (patena) od proskomide. Było wielkie pytanie, czy są one poświęcone, czy nie. Cerkiew teraz powiedzieć, że nie są one, a diakon wkłada je do kielicha po Komunii. To jest oczywiście kwestia celebransa zamiarze . Kapłani Uniat powiedziano poświęcić im zbyt, a w ich liturgii ludzie otrzymują w Komunii (Fortescue, op cit., 417,.. "Echos d'Orient", III, 71-73).

Dismissal Zwolnienie

Here begins the Dismissal. Tu zaczyna się zwolnieniem. The deacon unwinds his orarion, goes back to the choir before the ikonostasis, and says a short litany again with the choir. Diakon rozwija swoją orarion, wraca do chóru przed ikonostasis i mówi krótka litania znowu z chórem. He then goes to the prothesis and consumes all that is left of the Holy Eucharist with the prosphora. Potem idzie do zębowych i pochłania wszystko, co pozostało z Eucharystii z prosphora. Meanwhile, some of the bread originally cut up at the Prothesis has remained there all the time. Tymczasem, część pierwotnie chleba pokrojone w Prothesis pozostał nie cały czas. This is now brought to the celebrant, blessed by him, and given to the people as a sacramental (the French pain bénit -- see ANTIDORON). To jest teraz doprowadzone do celebransa, błogosławiony przez niego, i podane do ludzi jako sakramentalny (francuski bénit ból - patrz antidoron). After some more prayers the celebrant and deacon go to the diakonikon, the doors are shut, they take off their vestments, and the Liturgy is over. Po jakimś modlitwy celebransa i diakona przejdź do diakonikon, drzwi są zamknięte, oni zdejmują szaty i Liturgia jest skończona. The whole service is very much longer than our Mass. It lasts about two hours. Cała obsługa jest bardzo dużo dłużej niż nasza Mszy To trwa około dwóch godzin. It should be noted that all the time that the choir are singing or litanies being said the priest is saying other prayers silently (mystikos). Należy zauważyć, że przez cały czas, że chór śpiewa lub litania będąc powiedział ksiądz mówi inne modlitwy po cichu (mystikos). The Byzantine Rite has no provision for low Mass. As they say the Liturgy only on Sundays and feast-days, they have less need for such a rite. W obrządku bizantyjskim nie ma przestrzeni dla małej Mszy Jak mówią Liturgia tylko w niedziele i święta-dni, mają mniejszą potrzebę takiego obrzędu. In cases of necessity, where there is no deacon, the celebrant supplies his part as best he can. W przypadku konieczności, gdy nie ma diakona, celebransa dostarcza swoją rolę najlepiej, jak potrafi. The Uniats, who have begun to celebrate every day, have evolved a kind of low Liturgy; and at the Greek College at Rome they have a number of little manuscript books containing an arrangement for celebrating with a priest and one lay server only. W Uniats, którzy zaczęli świętować codziennie, ewoluowały w rodzaju małej liturgii oraz w Kolegium Greckiego w Rzymie mają szereg małych książek rękopiśmiennych zawierających umowę na świętowanie z księdzem i jeden serwer tylko leżał. But in the Levant, at any rate, the Liturgy is always sung, and incense is always used; so that the minimum of persons required for the Liturgy is a celebrant, server, and one other man who forms the choir. Ale w krajach Lewantu, w każdym razie, Liturgia jest zawsze śpiewana, i kadzidło jest używane zawsze, tak, że minimalna ilość osób potrzebnych do liturgii jest celebransa, serwer, i jeszcze jedna, kto tworzy chór.

Liturgy of the Presanctified Liturgia Presanctified

Liturgy of the Presanctified Liturgia Presanctified

The Liturgy of the Presanctified is fitted into the general framework of St. Chrysostom's Rite. Liturgia Presanctified jest wyposażony w ogólnych ramach rytu św Chryzostoma. It is usually celebrated on Wednesdays and Fridays in the first six weeks of Lent, and on all the days of Holy Week, except Maundy Thursday and Easter Eve which have the real Liturgy (of St. Basil). Zwykle jest obchodzony w środy i piątki w ciągu pierwszych sześciu tygodni Wielkiego Postu, i na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, z wyjątkiem Wielki Czwartek i Wielkanoc Ewy, które mają rzeczywisty (z liturgii św Bazyli). On other days in Lent there is no liturgical service at all. W inne dni Wielkiego Postu nie ma służby liturgicznej w ogóle. On the Sunday before more loaves (prosphorai) are used than otherwise. W niedzielę przed więcej chlebów (prosphorai) są używane niż inaczej. The same rite of preparation is made over all. Sam obrzęd przygotowania jest ponad wszystkim. After the Elevation the celebrant dips the other prosphoras into the chalice with the spoon, and places it in another chalice in the tabernacle (artophorion) kept for this purpose. Po podniesieniu celebrans dipy inne prosphoras do kielicha z łyżką, i umieszcza go w innym kielichem w tabernakulum (artophorion) przechowywane w tym celu. The Liturgy of the Presanctified is said after Vespers (hesperinos), which forms its first part. Liturgia Presanctified powiedział po nieszpory (hesperinos), który stanowi jego pierwszą część. There is of course no further Proskomide, but the preparatory prayers are said by celebrant and deacon as usual. Istnieje oczywiście dalej Proskomide, ale przygotowawcze modlitwy powiedział przez celebransa i diakona, jak zwykle. The Great Litany is introduced into the middle of Vespers. Wielka Litania jest wprowadzany w środku Nieszporów. The hymn phos ilaron (see below) is sung as usual, and the lessons are read. Hymn phos ilaron (patrz poniżej) jest śpiewana jak zwykle, a lekcje są czytane. The prayers for catechumens and their dismissal follow. Modlitwy dla katechumenów i ich zwolnienia naśladowania. The Great Entrance is made with the already consecrated offerings, and a changed form of the Cherubic Hymn is sung (Maltzew, "Die Liturgien", 149). Świetne wejście jest z już konsekrowane dary, i zmieniła formę anielski hymn śpiewany (Maltzew, "Die Liturgien", 149). The curtain of the royal doors is half-drawn across, the whole Anaphora is omitted, and they go on at once to the Short Litany before the Lord's Prayer. Zasłona drzwi królewskich jest pół-ssane, cały Anafora jest pominięty, i idą na raz na krótki Litanii przed Modlitwy Pańskiej. The Lord's Prayer, Inclination, and Elevation with the form: "The presanctified Holy Things to the holy" follow. Modlitwa Pańska, nachylenia i Elewacja z postaci: "Presanctified rzeczy świętych do Świętego" naśladowania. Wine and warm water are poured into the chalice, but not, of course, consecrated. Wino i ciepła woda wlewa do kielicha, ale nie, oczywiście, konsekrowany. Communion is given with one form only. Jest komunia z jednym formularzu. The Blessed Sacrament already dipped in consecrated wine is now dipped in unconsecrated wine. Najświętszego Sakramentu już zanurzył w konsekrowane wino jest teraz zanurzona w niepoświęconej wina. The celebrant drinks of this wine after his Communion without any prayer. Celebrans napoje tego wina po jego Komunii bez jakiejkolwiek modlitwy. The Liturgy ends as usual (with different forms in some parts), and the deacon consumes what is left of the Holy Eucharist (unless some of it is again reserved for the next Presanctified Liturgy and the wine in the Chalice. This is the merest outline of the rite. Its earlier part is inextricably joined to the Vespers (Maltzew, op. cit., 121-158). Liturgia kończy się jak zwykle (w różnych formach w niektórych częściach), oraz diakon konsumuje to, co jest na lewo od Eucharystii (chyba że część z nich jest ponownie zarezerwowane dla następnego liturgii Presanctified i wino w kielichu. To merest outline obrzędu. Jej wcześniejsze części jest nierozerwalnie połączone z Nieszporów (Maltzew, op. cit., 121-158).

The Divine Office Oficjum

The Divine Office is very long and complicated. Divine Office jest bardzo długa i skomplikowana. When sung in choir it lasts about eight hours. Kiedy śpiewała w chórze to trwa około ośmiu godzin. It is said entirely only by monks. Powiedziane jest w całości tylko przez mnichów. Secular priests say part of it, as their devotion dictates. Świeccy księża mówią jego część, jak ich oddanie dyktuje. The Uniats frequently apply to Rome to know what to do, and the answer is always: Servetur consuetudo, by which is meant that their secular clergy should say as much of the Office as is customary. W Uniats często stosuje się do Rzymu, aby wiedzieć, co robić, a odpowiedź jest zawsze: Servetur consuetudo, przez co rozumie się, że ich Duchowni diecezjalni powinni powiedzieć tyle Urzędu w sposób zwyczajowo. It is impossible for them to say it all. Niemożliwe jest, aby im powiedzieć wszystko. The Office is divided into the hours named above (under Service-books) which correspond to ours, with additional short hours (mesoora) intermediate between Prime, Terce, Sext, None, and Vespers. Urząd podzielony jest na godziny wymienionych powyżej (w ramach usługi-książek), które odpowiadają naszym, dodatkowych krótkich godzin (mesoora) pośrednie między Prime, Terce, Sext, Brak, i nieszpory. It is made up of psalms, lessons, prayers, and especially of a great number of hymns in rhythmical prose. To składa się z psalmów, lekcje, modlitwy, a zwłaszcza z wielkiej liczby hymnów w rytmicznej prozy. The Psalter is divided into twenty parts called kathismata, each of which is made up of three sections (staseis). Psałterz jest podzielony na dwadzieścia części zwanych kathismata, z których każda utworzona jest z trzech części (staseis). The whole Psalter is sung every week. Cały psałterz jest śpiewane w każdym tygodniu. The most important of the many kinds of hymns are the following: A canon (kanon) is made up of nine odes corresponding to the nine canticles (of Moses, Exodus 15:1-19; Deuteronomy 32:1-43; of Anna, 1 Samuel 2:1-10; Habakkuk 3:2-19; Isaiah 26:9-20; Jonah 2:2-10; the Benedicite, Magnificat, and Benedictus) sung at Lauds. Najważniejszą z wielu rodzajów hymnów są następujące: canon (kanon) składa się z dziewięciu odach odpowiadających dziewięciu canticles (Mojżesza, Exodus 15:1-19; Pwt 32:1-43; Anny, 1 Samuela 2:1-10; Habakuka 3:2-19; ​​Iz 26:9-20; Jonasza 2:2-10; Benedicite, Magnificat i Benedictus) śpiewane w Jutrzni. Of these canticles the second is sung only in Lent; therefore most canons have no second ode. Tych canticles sekund śpiewa tylko w czasie Wielkiego Postu, dlatego większość kanonów nie posiadają drugiego odę. Each ode is supposed to correspond more or less to its canticle. Każdy ode ma odpowiadać mniej więcej do jego pieśni. Thus the sixth ode will generally contain a reference to Jona's whale. Zatem szósta ode zazwyczaj zawierają odniesienie do wieloryba na Jona. Otherwise the canon is always about the feast on which it is sung, and much ingenuity is expended in forcing some connexion between the event of the day and the allusions in the canticles. Inaczej kanon jest zawsze o uczcie, na której jest śpiewane, i wiele pomysłowości jest wydatkowane na zmuszaniu jakiś związek między razie dzień i aluzji w canticles. The odes are further divided into a heirmos and troparia of any number, from three to twenty or more. W ody dzielą w heirmos troparia i każdej ilości, od trzech do dwudziestu lub więcej. The heirmos sets the tune for each ode (see PLAIN CHANT), and the troparia follow it. Heirmos ustawia melodię dla każdego ody (patrz plain chant) oraz troparia przestrzegania. The last troparion of each ode always refers to Our Lady and is called theotokion. Ostatnio troparion każdego ody zawsze odnosi się do Matki Bożej i nazywa theotokion. The odes often make an acrostic in their initial letters; sometimes they are alphabetic. W ody często akrostych w ich początkowych liter, czasami są one literą. In long canons a poem is intercalated in the middle during which people may sit (they stand for nearly the whole Office); it is called theotokion. W długich kanonów wiersz jest interkalowanych w środku, w którym ludzie mogą siedzieć (stoją prawie Urzędu całej), jest nazywany theotokion. Three troparia form an kathisma ("house", cf. Italian stanza). Trzy troparia forma Kathisma ("dom", cf. Włoski zwrotka). The canons for the weekdays are in the Oktoechos, those for immovable feasts in the Menaias, for movable ones in the Triodion and Pentekostarion (see above under Service-books). Kanony na dni powszednie są w Oktoechos, natomiast do nieruchomych świąt w Menaias na ruchomych tych w Triodion i Pentekostarion (patrz powyżej, Service-książek). One of the most famous of all is St. John Damascene's Golden Canon for Easter Day (translated by Dr. JM Neale in his "Hymns of the Eastern Church", 4th ed., London, pp. 30-44). Jeden z najbardziej znanych ze wszystkich jest św Jan Damasceński Złota Canon dla Wielkanoc (przetłumaczone przez dr JM Neale w jego "Hymny Kościoła Wschodniego", 4th ed., Londyn, s. 30-44). Other kinds of chant are the kontakion, a short poem about the feast, the stichos a versicle, generally from a psalm (like our antiphons), which introduces a sticheron, or hymn sung at Matins and Vespers. Inne rodzaje chorału są kontakion, krótki wiersz o uczcie stichos się versicle, generalnie z psalm (jak nasze antyfon), który wprowadza sticharion lub hymn śpiewany w Jutrzni i Nieszporów. An idiomelon is a troparion that has its own melody, instead of following a heirmos (for other kinds of chant see Nilles, "Kalend. Man.", pp. lvii-lxix, and the example he gives from the feast of the Transfiguration, 6 August). Idiomelon jest troparion że ma swoją własną melodię, a nie przestrzegając heirmos (dla innych rodzajów śpiewu zobaczyć Nilles "Kalend. Man.", S. LVII-LXVII, a przykład daje od święta Przemienienia Pańskiego, 06 sierpnia). The Great Doxology (doxologia) is our "Gloria in excelsis", the small one our "Gloria Patri". Wielki Doksologia (doxologia) jest naszym "Gloria in excelsis", mały nasz "Gloria Patri". The Hymnos Akathistos ("standing hymn") is a complete Office in honour of Our Lady and of her Annunciation. Hymnos Akatyst ("stojąca hymn") to kompletny Biuro na cześć Matki Bożej i Jej Zwiastowania. It has all the Hours and is made up of psalms, odes, etc., like other Offices. Posiada wszystkie godziny i składa się z psalmów, ody, itd., jak w innych urzędów. It is sung very solemnly on the Saturday before the second Sunday before Easter; and they sing parts of it every Friday evening and Saturday morning in Lent. Śpiewa się je bardzo uroczyście w sobotę przed drugą niedzielę przed Wielkanocą, a oni śpiewali niektóre części to w każdy piątek wieczorem i sobotę rano, w czasie Wielkiego Postu. It is always sung standing. To jest zawsze śpiewana pozycję. The Hymnos Akathistos is printed at the end of the Horologion. Hymnos Akatyst jest wydrukowany na koniec Horologion. P. de Meester, OSB, has edited it with an Italian translation (Akolouthia tou akathistou hymnou. -- Officio dell' inno acatisto, Rome, 1903). P. de Meester, OSB, jest edytowany to tłumaczenie na język włoski (Akolouthia tou akathistou hymnou -. Officio dell 'inno acatisto, Rzym, 1903). At the end of Vespers every day is sung the famous phos ilaron, as the evening light disappears, and the lamps are lit: -- Pod koniec każdego dnia nieszpory śpiewane jest słynny Phos ilaron, jak wieczorem światło znika, a światła świecą: -

Hail, gladdening Light, of his pure glory poured Zdrowaś, radujący Light, jego czystej chwały wylewa

Who is the immortal Father, heavenly, blest, Kto jest nieśmiertelny Ojciec, rajskie, błogosławieństwa,

Holiest of Holies, Jesus Christ, Our Lord. Najświętsza ze świętych, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Now we are come to the sun's hour of rest, Teraz przychodzą do słońca godzina odpoczynku,

The lights of evening round us shine, Światła przez cały wieczór nam świecić,

We hymn the Father, Son and Holy Spirit divine, Mamy hymn Ojciec, Syn i Duch Święty boski,

Worthiest art Thou at all times to be sung Worthiest Tyś zawsze być śpiewane

With undefiled tongue, Z nieskażonej języka,

Son of our God, giver of life alone. Syn naszego Boga, który daje życie w monoterapii.

Therefore in all the world, thy glories, Lord, they own. Dlatego na całym świecie, twoje chwała, Panie, są właścicielami.

-- Keble's translation in the "Hymns, Ancient and Modern", No. 18. - Tłumaczenie Keble się w "Hymnów, starożytny i nowoczesny", nr 18.

The Seven Great Mysteries (Sacraments) Siedem wielkich tajemnic (sakramenty)

There are, lastly, services for the administration of the Seven Great Mysteries (the Seven Sacraments) that are printed in the Euchologion after the liturgies (ed. cit., pp. 136-288). Istnieją wreszcie, usług dla administracji z siedmiu wielkich tajemnic (siedmiu sakramentów), które są drukowane w Euchologion po liturgii (red. cit., S. 136-288).

Baptism Chrzest

Baptism is always conferred by immersion (the Orthodox have grave doubts as to the validity of baptism by infusion. See Fortescue, Orth. E. Church, p. 420). Chrzest jest zawsze nadane przez zanurzenie (prawosławny mieć poważne wątpliwości co do ważności chrztu przez infuzji. ​​Zobacz Fortescue, Orth. E. Church, str. 420). The child is anointed all over its body and dipped three times with its face towards the east. Dziecko jest namaszczony całego swojego ciała i zanurzył się trzy razy z jego twarzą w kierunku wschodnim. The form is: "The servant of God N. is baptized in the name of the Father, Amen, and of the Son, Amen, and of the Holy Ghost, Amen." Formularz jest: "Sługa Boży N. jest chrzest w imię Ojca, Amen, i Syna, amen, i Ducha Świętego, Amen."

Confirmation Potwierdzenie

Confirmation follows at once and is conferred by priests (the Holy See recognizes this confirmation as valid and neither rebaptizes nor reconfirms converts from Orthodoxy). Potwierdzenie następuje na raz i jest przyznawana przez kapłanów (Stolica Apostolska uznaje za ważne potwierdzenie tego i ani rebaptizes ani potwierdza konwertuje z prawosławie). The whole body is again anointed with chrism (to hagion hyron) prepared very elaborately with fifty-five various substances by the cumenical patriarch on Maundy Thursday (Fortescue, op. cit., 425-426). Całe ciało jest ponownie namaszczony krzyżmem (do hagion hyron) przygotowanych bardzo szczegółowo z pięćdziesiąt pięć różnych substancji przez cumenical patriarcha na Wielki Czwartek (Fortescue, op. Cit., 425-426). The form is: "The seal of the gift of the Holy Ghost" (Euch., 136-144). Formularz jest: "Pieczęć daru Ducha Świętego" (Euch., 136-144). The Orthodox never rebaptize when they are sure of the validity of former baptism; but they reconfirm continually. Cerkiew nigdy rebaptize gdy są pewni ważności dawnego chrzest, ale potwierdzić nieustannie. Confirmation has become the usual rite of admittance into their Church, even in the case of apostates who have already been confirmed orthodoxly. Potwierdzenie stał się zwykle obrzęd przyjęcia do ich Kościoła, nawet w przypadku apostatów, którzy już potwierdzono orthodoxly.

Holy Communion Komunia Święta

The pious Orthodox layman Communicates as a rule only four times a year, at Christmas, Easter, Whitsunday, and the Falling Asleep of the Mother of God (15 August). Pobożny prawosławny laika komunikuje się z reguły tylko cztery razy w roku, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Whitsunday i zasypianie Matki Bożej (15 sierpnia). The Blessed Sacrament is reserved for the sick in the artophorion, (or ierophylakion) under both kinds more or less, that is to say it has been dipped into the chalice and allowed to dry. Najświętszy Sakrament jest zarezerwowane dla chorych w artophorion, (lub ierophylakion) pod obiema postaciami mniej lub bardziej, czyli został zanurzony w kielichu i pozostawia do wyschnięcia. It is given to the sick with a spoon and with the usual form (see above under Holy Liturgy). Lek podaje się chorym z łyżką i ze zwykłymi formie (patrz powyżej Liturgii Świętej). They have no tradition of reverence for the reserved Eucharist. Oni nie mają tradycji szacunku dla zastrzeżonego Eucharystii.

Penance Pokuta

Penance (metanoia) is administered rarely, usually on the same occasions as Holy Communion. Pokuta (metanoia) jest podawany rzadko, zazwyczaj w tych samych przypadkach jak Komunii Świętej. They have no confessionals. Nie mają konfesjonały. The ghostly father (pneumatikos) sits before the ikonostasis under the picture of Our Lord, the penitent kneels before him (one of the rare cases of kneeling is in this rite), and several prayers are said, to which the choir answers "Kyrie eleison". Upiorne ojciec (pneumatikos) siedzi przed ikonostasis pod obraz Matki Pana, penitent klęka przed nim (jeden z rzadkich przypadków na kolanach jest w tym obrządku), oraz kilka modlitw mówi, na które odpowiedzi chór "Kyrie eleison ". The "choir" is always the penitent himself. "Chór" jest zawsze sam penitent. Then the ghostly father is directed to say "in a Cheerful voice: Brother, be not ashamed that you come before God and before me, for you do not confess to me but to God who is present here." Wtedy ojciec upiorne skierowany jest do powiedzenia "w radosnym głosem:. Brother, nie wstydzi się, że przyjdą przed Bogiem i przede mną, bo nie przyzna się do mnie, ale do Boga, który jest obecny tutaj" He asks the penitent his sins, says that only God can forgive him, but that Christ gave this power to his Apostles saying: "Whose sins ye shall forgive", etc., and absolves him with a deprecatory form in a long prayer in which occur the words: "May this same God, through me a sinner, forgive you all now and for ever." Pyta penitenta swoje grzechy, mówi, że tylko Bóg może mu wybaczyć, ale że Chrystus dał tę władzę do Apostołów słowami: "Którym odpuścicie grzechy, będziecie przebaczać", itp., a zwalnia go z deprecatory postaci w długiej modlitwie, w której występują słowa: "Niech ten sam Bóg, poprzez mnie grzesznemu, przebacz wam wszystkim teraz i na wieki." (Euch., pp. 221-223.) (Euch., str. 221-223.)

Holy Order Order Świętego

Holy Order (cheirotonia) is given by laying on the right hand only. Holy Order (cheirotonia) dana jest r. na prawej ręce tylko. The form is (for deacons): "The grace of God, that always strengthens the weak and fills the empty, appoints the most religious sub-deacon N. to be deacon. Let us then pray for him that the grace of the Holy Ghost may come to him." Formularz jest (diakoni):. "Łaska Boga, która zawsze wzmacnia słabe i wypełnia puste, wyznacza najbardziej religijnych sub-diakon N. być diakon Miejmy potem modlić się za niego, że łaska Ducha Świętego może przyjść do niego. " Long prayers follow, with allusions to St. Stephen and the diaconate; the bishop vests the new deacon, giving him an orarion and a ripidion. Długie modlitwy naśladowania, z odniesieniami do St Stephen i diakonatu; biskup kamizelki nowego diakona, dając mu orarion i ripidion. For priests and bishops there is the same form, with the obvious variants, "the most religious deacon N. to be priest", or "the most religious elect N. to be Metropolitan of the holy Metropolis N." Dla kapłanów i biskupów jest sama forma, z oczywistych wariantów "najbardziej religijny diakon N. być księdzem", albo "najbardziej religijnych N. wybiera się metropolita świętym Metropolis N." (nearly all their bishops have the title Metropolitan), and the subjects receive their vestments and instruments. (Prawie wszyscy biskupi mają tytuł Metropolitan), a badani otrzymują swoje szaty i instrumentów. Priests and bishops concelebrate at once with the ordainer (Euch., 160-181). Księża i biskupi koncelebrować w raz z ordainer (Euch., 160-181). The Orthodox believe that the grace of Holy orders may perish through heresy or schism, so they generally reordain converts (the Russian Church has officially refused to do this, Fortescue, op. cit., 423-424). Prawosławni wierzą, że łaska święcenia kapłańskie zginął przez herezji lub schizmy, więc ogólnie reordain konwertuje (Rosyjski Kościół oficjalnie odmówił tym Fortescue, op. Cit., 423-424).

Matrimony Małżeństwo

Matrimony (gamos) is often called the "crowning" (stephanoma) from the practice of crowning the spouses (Euch., 238-252). Małżeństwo (gamos) jest często nazywany "zwieńczeniem" (stephanoma) z praktyką zwieńczeniem małżonków (Euch., 238-252). They wear these crowns for a week, and have a special service for taking them off again (Euch., 252). Noszą te korony na tydzień, i mają specjalne usługi dla biorąc je ponownie (Euch., 252).

The Anointing of the Sick Namaszczenie chorych

The Anointing of the Sick (euchelaion) is administered (when possible) by seven priests. Namaszczenie chorych (euchelaion) jest podawana (jeśli to możliwe) przez siedem kapłanów. The oil contains as a rule wine, in memory of the Good Samaritan. Olej zawiera jako wina rządów, w pamięci o dobrym Samarytaninie. It is blessed by a priest just before it is used. To jest błogosławiony przez kapłana tuż przed jego wykorzystaniem. They use a very long form invoking the all-holy Theotokos, the "moneyless physicians" Sts. Wykorzystują one bardzo długą formę, która powołała się na wszystkie święte Theotokos, The "bezpieniężny lekarzy" św. Cosmas and Damian, and other saints. Kosmy i Damiana, i innych świętych. They anoint the forehead, chin, cheeks, hands, nostrils, and breast with a brush. Oni namaścić czoło, broda, policzki, ręce, nozdrza, i piersi z pędzlem. Each priest present does the same (Euch., 260-288). Każdy obecny ksiądz robi to samo (Euch., 260-288). The service is, as usual, very long. Usługa jest, jak zwykle, bardzo długo. They anoint people who are only slightly ill, (they very much resent our name: Extreme Unction), and in Russia on Maundy Thursday the Metropolitans of Moscow and Novgorod anoint everyone who presents himself, as a preparation for Holy Communion (Echos d'Orient, II, 193-203). Oni namaścić ludzi, którzy są tylko trochę źle, (oni bardzo złe naszą nazwę: ostatnie namaszczenie), w Rosji w Wielki Czwartek metropolitów z Moskwa i Nowogród namaścić każdy, kto przedstawia się jako przygotowanie do Komunii Świętej (Echos d'Orient , II, 193-203).

Sacramentals Sakramentalia

There are many Sacramentals. Istnieje wiele Sakramentalia. People are sometimes anointed with the oil taken from a lamp that burns before a holy icon (occasionally with the form for confirmation: "The seal of the gift of the Holy Ghost"). Ludzie są czasami namaszczony olejem wykonane ze światła, które płonie przed świętą ikonę (czasami z formularza z potwierdzeniem: "Pieczęć daru Ducha Świętego"). They have besides the antidoron another kind of blessed bread -- the kolyba eaten in honour of some saint or in memory of the dead. Mają oprócz antidoron innego rodzaju błogosławiony chleb - Kolyba jedzone na cześć jakiegoś świętego lub w pamięci zmarłych. On the Epiphany ("The Holy Lights" -- ta hagia phota) there is a solemn blessing of the waters. Na Trzech Króli ("The Holy Lights" - ta Hagia phota) jest uroczyste błogosławieństwo wód. They have a great number of exorcisms, very stern laws of fasting (involving abstinence from many things besides flesh meat), and blessings for all manner of things. Mają dużą liczbę egzorcyzmów, bardzo surowi U. czczo (z udziałem abstynencji od wielu rzeczy, oprócz ciała mięsa), i błogosławieństwa dla wszystkich sposób rzeczy. These are to be found in the Euchologion. Te znajdują się w Euchologion. Preaching was till lately almost a lost art in the Orthodox Church; now a revival of it has begun (Gelzer, Geistliches u. Weltliches, etc., 76-82). Przepowiadanie był do niedawna prawie sztuki utraconych w Kościele prawosławnym, a teraz ożywienie Zaczęło (Gelzer, Geistliches u Weltliches itd., 76-82.). There is a long funeral service (Euch., ed. cit., 393-470). Istnieje długa Pogrzeb (Euch., ed. Cit., 393-470). For all these rites (except the Liturgy) a priest does not wear all his vestments but (over his cassock) the epitrachelion and phainolion. Dla wszystkich tych obrzędów (z wyjątkiem liturgii) kapłan nie noszą wszystkie jego szaty, ale (na jego sutannie) epitrachelion i phainolion. The high black hat without a brim (kalemeukion) worn by all priests of this rite is well known. Wysoki czarny kapelusz bez ronda (kalemeukion) noszone przez wszystkich kapłanów tego obrządku jest dobrze znane. It is worn with vestments as well as in ordinary life. Jest zużyta w inwestycji oraz w codziennym życiu. Bishops and dignitaries have a black veil over it. Biskupi i dygnitarze mają czarny welon nad nim. All clerks wear long hair and a beard. Wszyscy aplikanci nosić długie włosy i brodę. For a more detailed account of all these rites see "Orth. Eastern Church", pp. 418-428. Dla bardziej szczegółowego opisu wszystkich tych obrzędów patrz "Orth. Kościół Wschodni", ss. 418-428.

Publication information Written by Adrian Fortescue. Publikacja informacji napisanej przez Adrian Fortescue. Transcribed by Douglas J. Potter. Przepisane przez Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Dedykowane do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Encyklopedii Katolickiej, Tom IV. Published 1908. Opublikowano 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Nihil obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
The Orthodox Service-books in Greek are published at their official press (ho phoinix) at Venice (various dates: the Euchologion quoted here, 1898); the Uniat ones at Rome (Propaganda). Prawosławni Service-książki w języku greckim są publikowane na ich oficjalnej prasie (ho phoinix) w Wenecji (różne daty: Euchologion podane tutaj, 1898), a Uniat te na Rzym (Propaganda). There is also an Athenian edition; and the Churches that use translations have published their versions. Istnieje również wydanie ateńskiej, a Kościoły, które używają tłumaczenia publikacji swoich wersji. Provost ALEXIOS MALTZEW (of the Russian Embassy church at Berlin) has edited all the books in Old Slavonic with a parallel German translation and notes (Berlin, 1892); RENAUDOT, Liturgiarum orientalium collectio (2d ed., 2 vols., Frankfort, 1847); NEALE, The Liturgies of St. Mark, St. James, St. Clement, St. Chrysostom, St Basil (London, 1875, in Greek); another volume contains The Translations of the Primitive Liturgies of St. Mark, etc.; ROBERTSON, The Divine Liturgies of Our Fathers among the Saints John Chrysostom, Basil the Great and that of the Presanctified (Greek and English, London 1894); DE MEESTER, La divine liturgie de S. Jean Chrysostome (Greek and French, Paris, 1907); iHe theia leitourgia, periechousa ton esperinon, ktl (Athens, 1894); CHARON, Les saintes et divines Liturgies, etc. (Beirut, 1904); STORFF, Die griechiechen Liturgien, XLI of THALHOFER, Bibliothek der Kirchenväter (Kempten, 1877); Kitãb al-liturgiãt al-ilahiyyeh (Melchite Use in Arabic, Beirut, 1899); GOAR, Euchologion, sive Rituale Gr corum (2nd ed., Venice, 1720); PROBST, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Tübingen, 1870); ANON., Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform (Münster, 1893); KATTENBUSCH, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde: Die orthodoxe anatolische Kirche (Freiburg im Br., 1892); NILLES, Kalendarium manuale utriusque ecclesi (2nd ed., Innsbruck, 1896-97); PRINCE MAX OF SAXONY, Pr lectiones de Liturgiis orientalibus (Freiburg im Br., 1908), I; HAPGOOD, Service-Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Gr co-Russian) Church (Boston and New York, 1906); ALLATIUS, De libris et rebus eccl. Provost Alexios MALTZEW (z ambasady rosyjskiej kościoła w Berlinie) został edytowany wszystkie książki w Starym słowiańskich z równoległym tłumaczeniem niemieckiego i notatek (Berlin, 1892);, Renaudot Liturgiarum Orientalium collectio (2d ed, 2 tomy, Frankfort, 1847.. ); Neale, liturgii świętego Marka, św Jakuba, Święty Klemens, św Chryzostom, Bazyli (Londyn, 1875, w języku greckim), drugi tom zawiera przekładów prymitywne w liturgii świętego Marka, itp. ; ROBERTSON, Boskie Liturgie of Our Fathers wśród świętych Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkiego i że z Presanctified (grecki i polski, Londyn 1894); DE Meester, La boskiej Liturgie de S. Jean Chrysostome (grecki i francuski, Paryż, 1907); IHE Theia leitourgia, periechousa ton esperinon, KTL (Ateny, 1894); CHARON, Les Saintes et divines Liturgies itp. (Beirut, 1904); STORFF, Die griechiechen Liturgien, XLI z THALHOFER, Bibliothek der Kirchenväter (Kempten, 1877); Kitab al-liturgiãt al-ilahiyyeh (Użyj Melchite w języku arabskim, Beirut, 1899); Goar, Euchologion, sive Rituale Gr corum (2nd ed, Wenecja, 1720);. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Tübingen, 1870); ANON, Liturgie des vierten Jahrhunderts und Deren Reform (Münster, 1893); Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde:. Die orthodoxe anatolische Kirche (Freiburg im Br, 1892); Nilles, Kalendarium manuale utriusque ecclesi (2nd ed.. Innsbruck, 1896/97); PRINCE MAX Saksonii, Pr lectiones de Liturgiis orientalibus (Freiburg im Br, 1908), I;. Hapgood, Serwis-Book Świętego prawosławno-katolickim apostolskim (GR współpracy Rosyjski) Kościół (Boston i Nowy Jork, 1906); Allatius, De libris et rebus Eccl. Gr corum (Cologne, 1646); CLUGNET, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'église grecque (Paris, 1895); ARCHATZIKAKI, Etudes sur les principales Fêtes chrétiennes dans l'ancienne Eglise d'Orient (Geneva, 1904); DE MEESTER, Officio dell' inno acatisto (Greek and Italian, Rome, 1903); GELZER, Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen Orient (Leipzig, 1900); GAISSER, Le système musical de l'Eglise grecque (Maredsous, 1901); REBOURS, Traitê de psaltique. Gr corum (Kolonia, 1646); CLUGNET, Dictionnaire grec-français des Noms Liturgiques en usage dans l'église grecque (Paryż, 1895); ARCHATZIKAKI, Etudes sur les Principales Fêtes chrétiennes dans l'ancienne Eglise d'Orient (Genewa, 1904 ) DE Meester, officio dell 'inno acatisto (grecki i włoski, Rzym, 1903); GELZER, Geistliches und Weltliches aus dem Türkisch-griechischen Orient (Lipsk, 1900); GAISSER, Le système musical de l'Eglise grecque (Maredsous, 1901); rebours, Traité de psaltique. Théorie et pratique du chant dans l'Eglise grecque (Paris, 1906); FORTESCUE, The Orthodox Eastern Church (London, 1907). Theorie et pratique du chant dans l'Eglise grecque (Paryż, 1906); Fortescue, Kościół prawosławny Wschodniej (Londyn, 1907).This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest