Chronology of the Life of Jesus Christ Kronika z życia Jezusa Chrystusa

Catholic Information Informacje Katolicki

In the following paragraphs we shall endeavour to establish the absolute and relative chronology of our Lord's life, ie we shall show first how certain facts connected with the history of Jesus Christ fit in with the course of universal history, and secondly how the rest of the life of Jesus must be arranged according to the inter-relation of its single elements. W kolejnych paragrafach będziemy dążyć do ustalenia bezwzględnej i względnej chronologii Pana naszego życia, tj. pokażemy najpierw, jak pewne fakty związane z historią Jezusa Chrystusa wpisują się w toku historii powszechnej, a po drugie, jak reszta życie Jezusa musi być zorganizowany zgodnie z między-relacji jego pojedynczych elementów.

I. ABSOLUTE CHRONOLOGY I. ABSOLUTE CHRONOLOGIA

The incidents whose absolute chronology may be determined with more or less probability are the year of Christ's nativity, of the beginning of His public life, and of His death. Wypadki, których absolutne chronologia może być ustalona w mniej lub bardziej prawdopodobne są lata od narodzenia Chrystusa, od początku Jego życia publicznego, i Jego śmierci. As we cannot fully examine the data entering into these several problems, the reader ought to compare what has been said on these points in the article BIBLICAL CHRONOLOGY. Ponieważ nie możemy w pełni zbadać danych wprowadzanych do tych kilku problemów, czytelnik powinien porównać to, co zostało powiedziane na temat tych punktów w artykule chronologii biblijnej.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
A. The Nativity A. Nativity

St. Matthew (2:1) tells us that Jesus was born "in the days of King Herod". Mateusza (2:1) mówi nam, że Jezus urodził się "w czasach króla Heroda". Josephus (Ant., XVII, viii, 1) informs us that Herod died after ruling thirty four years de facto, thirty seven years de jure. Józef Flawiusz (Ant., XVII, VIII, 1), informuje nas, że Herod zmarł po orzekając trzydzieści cztery lata de facto, trzydzieści siedem lat de jure. Now Herod was made rightful king of Judea AUC 714, while he began his actual rule after taking Jerusalem AUC 717. Teraz Herod powstał prawowitego króla Judei AUC 714, a on zaczął rzeczywiste reguły po zrobieniu Jerozolima AUC 717. As the Jews reckoned their years from Nisan to Nisan, and counted fractional parts as an entire year, the above data will place the death of Herod in AUC 749, 750, 751. Ponieważ Żydzi liczyć swoje lata od Nisan do Nisan, i liczone jako ułamkowe części całego roku, powyższe dane będą stawiać śmierć Heroda w AUC 749, 750, 751. Again, Josephus tells us from that an eclipse of the moon occurred not long before Herod's death; such an eclipse occurred from 12 to 13 March, AUC 750, so that Herod must have died before the Passover of that year which fell on 12 April (Josephus, "Ant"., iv, 4; viii, 4). Ponownie, Józef Flawiusz mówi nam, że zaćmienie księżyca nastąpiło na krótko przed śmiercią Heroda; takie zaćmienie doszło od 12 do 13 marca, AUC 750, tak, że Herod musiał umrzeć przed Paschą tego roku, który spadł 12 kwietnia ( Józef, "Ant", IV, 4,. VIII, 4). As Herod killed the children up to two years old, in order to destroy the new born King of the Jews, we are led to believe that Jesus may have been born AUC 747, 748, 749. Jak Herod zabił dzieci do dwóch lat, w celu zniszczenia nowonarodzonego króla żydowskiego, jesteśmy skłonni uwierzyć, że Jezus mógł urodzić AUC 747, 748, 749. The enrollment under Cyrinus mentioned by St. Luke in connection with the nativity of Jesus Christ, and the remarkable astronomical conjunction of Mars, Jupiter, and Saturn in Pisces, in the spring of AUC 748, will not lead us to any more definite result. Zapisy pod Cyrinus wymienionych przez św Łukasza w związku z Narodzenia Jezusa Chrystusa, i niezwykłe astronomiczne koniunkcja Marsa, Jowisza i Saturna w Rybach, wiosną 748 AUC, nie doprowadzi nas do każdego wyniku bardziej konkretnego.

B. Beginning of the Public Ministry Początek B. Prokuraturze

The date of the beginning of Christ's ministry may be calculated from three different data found respectively in Luke 3:23; Josephus, "Bel. Jud." Data początku służby Chrystusa może być obliczona z trzech różnych danych znalezionych odpowiednio w Łukasza 03:23: ".. Bel Jud" Józef Flawiusz, I, xxi, 1; or "Ant.", XV, ii, 1; and Luke 3:1. I, XXI, 1, lub "Ant.", XV, ii, 1, i Łukasza 3:1.

The first of these passages reads: "And Jesus himself was beginning about the age of thirty years". Pierwszy z tych fragmentów brzmi: "A Jezus zaczynał w wieku około trzydziestu lat". The phrase "was beginning" does not qualify the following expression "about the age of thirty years", but rather indicates the commencement of the public life. Zwrot "zaczął" nie kwalifikuje się następujące wyrażenie "o wieku trzydziestu lat", ale raczej wskazuje rozpoczęcie życia publicznego. As we have found that the birth of Jesus falls within the period 747-749 AUC, His public life must begin about 777-779 AUC Jak już ustalono, że narodziny Jezusa przypada w okresie 747-749 AUC, Jego życie publiczne musi zacząć o 777-779 AUC

Second, when, shortly before the first Pasch of His public life, Jesus had cast the buyers and sellers out of the Temple, the Jews said: "Six and forty years was this temple in building" (John 2:20). Po drugie, kiedy na krótko przed pierwszym Pasch Jego życia publicznego, Jezus rzucił kupujących i sprzedających ze świątyni, Żydzi powiedzieli: "Sześć czterdzieści lat to ta świątynia w budynku" (Jan 2:20). Now, according to the testimony of Josephus (loc. cit.), the building of the Temple began in the fifteenth year of Herod's actual reign or in the eighteenth of his reign de jure, ie 732 AUC; hence, adding the forty six years of actual building, the Pasch of Christ's first year of public life must have fallen in 778 AUC Teraz, według świadectwa Józefa Flawiusza (. Loc. cit.), budynek świątyni rozpoczął w piętnastym roku rzeczywistego panowania Heroda lub osiemnastej panowania de iure, tj. 732 AUC, stąd dodanie czterdzieści sześć lat rzeczywistego budynku, Pascha pierwszego roku Chrystusa w życiu publicznym musi zmniejszać się w 778 AUC

Third, the Gospel of St. Luke (3:1) assigns the beginning of St. John the Baptist's mission to the "fifteenth year of the Tiberius Caesar". Po trzecie, Ewangelia św Łukasza (3:1) przypisuje początek misji św Jana Chrzciciela do "piętnastym roku Tyberiusza Cezara". Augustus, the predecessor of Tiberius, died 19 August, 767 AUC, so that the fifteenth year of Tiberius's independent reign is 782 AUC; but then Tiberius began to be associate of Augustus in AUC 764, so that the fifteenth year reckoned from this date falls in AUC 778. Augustus, poprzednik Tyberiusza, zmarł 19 sierpnia 767 AUC, tak, że w piętnastym roku niezależny panowania Tyberiusza jest 782 AUC, ale wtedy Tyberiusz zaczął być współpracownikiem Augusta AUC 764, tak, że w piętnastym roku liczony od ta data AUC 778. Jesus Christ's public life began a few months later, ie about AUC 779. Życie publiczne Jezusa Chrystusa zaczęła się kilka miesięcy później, tj. około 779 AUC.

C. The Year of the Death of Christ C. Rok śmierci Chrystusa

According to the Evangelists, Jesus suffered under the high priest Caiphas (AUC 772-90, or AD 18-36), during the governorship of Pontius Pilate AUC 780-90). Według ewangelistów, Jezus cierpiał na wysokie kapłana Kajfasza (AUC 772-90, lub AD 18-36), podczas gubernatora Poncjusza Piłata AUC 780-90). But this leaves the time rather indefinite. Ale to raczej pozostawia czas nieokreślony. Tradition, the patristic testimonies for which have been collected by Patrizi (De Evangeliis), places the death of Jesus in the fifteenth (or sixteenth) year of Tiberius, in the consulship of the Gemini, forty-two years before the destruction of Jerusalem, and twelve years before the preaching of the Gospel to the Gentiles. Tradycja, świadectw patrystycznych, dla którego zostały zebrane przez Patrizi (De Evangeliis), stawia śmierci Jezusa w XV (lub 16-ty) roku Tyberiusza w konsulatu Gemini, czterdzieści dwa lata przed zniszczeniem Jerozolimy, i dwanaście lat przed głoszenie Ewangelii do pogan. We have already seen that the fifteenth year of Tiberius is either 778 or 782, according to its computation from the beginning of Tiberius's associate or sole reign; the consulship of the Gemini (Fufius and Rubellius) fell in AUC 782; the forty second year before the destruction of Jerusalem is AD 29, or AUC 782, twelve years before the preaching of the Gospel to the Gentiles brings us to the same year, AD 29 or AUC 782, since the conversion of Cornelius, which marks the opening of the Gentile missions, fell probably in AD 40 or 41. Widzieliśmy już, że w piętnastym roku Tyberiusza jest albo 778 lub 782, w zależności od jego obliczeń od początku stowarzyszonej lub jedynym panowania Tyberiusza jest; konsulatu Gemini (Fufius i Rubellius) spadł AUC 782, czterdzieści lat sekund przed zniszczenie Jerozolimy jest AD 29 lub AUC 782, dwanaście lat przed głoszenie Ewangelii poganom prowadzi nas do tego samego roku, AD 29 lub AUC 782, od nawrócenia Korneliusza, która oznacza otwarcie misji Gentile , spadły prawdopodobnie w AD 40 lub 41.

D. The Day of the Death of Christ D. Dzień śmierci Chrystusa

Jesus died on Friday, the fifteenth day of Nisan. Jezus umarł w piątek, piętnastego dnia miesiąca Nisan. That He died on Friday is clearly stated by Mark 15:42, Luke 23:54, and John 19:31. Że umarł w piątek, jest wyraźnie stwierdzone przez Marka 15:42, Łukasza 23:54 i Jana 19:31. The few writers who assign another day for Christ's death are practically lost in the multitude of authorities who place it on Friday. Kilku pisarzy, którzy przypisać kolejny dzień na śmierć Chrystusa są praktycznie stracił w wielu organów, które wprowadzają ją w piątek. What is more, they do not even agree among themselves: Epiphanius, eg, places the Crucifixion on Tuesday; Lactantius, on Saturday; Westcott, on Thursday; Cassiodorus and Gregory of Tours, not on Friday. Co więcej, nawet nie zgadzają się między sobą: Epifaniusz, np. umieszcza Ukrzyżowania wtorek; Lactantius, w sobotę, Westcott, w czwartek; Cassiodorus i Grzegorz z Tours, a nie w piątek.

The first three Evangelists are equally clear about the date of the Crucifixion. Pierwsze trzy Ewangeliści są równie jasne o dacie ukrzyżowania. They place the Last Supper on the fourteenth day of Nisan, as may be seen from Matthew 26:17-20, Mark 14:12-17 and Luke 22:7-14. Stawiają Ostatniej Wieczerzy czternastego dnia Nisan, jak wynika z Ewangelii Mateusza 26:17-20, Marka i Łukasza 22:7-14 14:12-17. Nor can there be any doubt about St. John's agreement with the Synoptic Evangelists on the question of the Last Supper and the Crucifixion. Nie może tam być żadnych wątpliwości co do umowy Świętego Jana z synoptycznych Ewangelistów na pytanie o Ostatniej Wieczerzy i Ukrzyżowania. The supper was held "before the festival day of the Pasch" (John 13:1), ie on 14 Nisan, as may be seen from Matthew 22:7-14. Kolacja odbyła się "przed dzień festiwalu Paschy" (J 13,1), tj. na 14 Nisan, jak wynika z Ewangelii Mateusza 22:7-14. Nor can there be any doubt about St. John's agreement with the Synoptic Evangelists on the question of the Last Supper and the Crucifixion. Nie może tam być żadnych wątpliwości co do umowy Świętego Jana z synoptycznych Ewangelistów na pytanie o Ostatniej Wieczerzy i Ukrzyżowania. The Supper was held "before the festival day of the pasch" (John 13:1), ie on 14 Nisan, since the sacrificial day was computed according to the Roman method (Jovino, 123 sqq., 139 sqq.). Wieczerza odbyła się "przed dzień festiwalu Pasch" (J 13,1), tj. w dniu 14 Nisan, ponieważ ofiary dzień był obliczany według metody rzymskiego (Jovino, 123 sq., 139 sq.).

Again, some disciples thought that Judas left the supper table because Jesus had said to him: "Buy those things which we have need of for the festival day: or that he should give something to the poor" (John 13:29). Ponownie, niektórzy uczniowie myśleli, że Judasz odszedł od stołu kolacja, że ​​Jezus powiedział do niego: "Kup te rzeczy, które potrzebujemy na dzień festiwalu: albo że powinien zrobić coś dla biednych" (J 13:29). If the Supper had been held on 13 Nisan this belief of the disciples can hardly be understood, since Judas might have made his purchases and distributed his alms on 14 Nisan; there would have been no need for his rushing into the city in the middle of the night. Jeśli wieczerza odbyła się w dniu 13 Nisan, ta wiara z uczniów może być trudno zrozumieć, ponieważ Judasz mogło uczynić swoje zakupy i rozpowszechniane jego jałmużnę na 14 Nisan, nie byłoby żadnej potrzeby jego pędzi do miasta w środku noc. On the day of Christ's Crucifixion the Jews "went not into the hall, that they might not be defiled, but that they might eat the pasch" (John 18:28). Na dzień ukrzyżowania Chrystusa Żydzi "nie poszedł do sali, że nie może skalać, lecz aby mogli jeść Paschę" (J 18:28). The pasch which the Jews wished to eat could not have been the paschal lamb, which was eaten on 14 Nisan, for the pollution contracted by entering the hall would have ceased at sundown, so that it would not have prevented them from sharing in the paschal supper. Pasch których Żydzi chcieli jeść nie mógł baranka paschalnego, który został zjedzony na 14 Nisan, za zanieczyszczenie zaciągniętego przez wejściem do hali przestałby o zachodzie słońca, tak, że nie byłoby uniemożliwiły im udział w paschalnej kolacja. The pasch which the Jews had in view must have been the sacrificial offerings (Chagighah), which were called also pasch and were eaten on 15 Nisan. Pasch których Żydzi mieli w związku musi być ofiarną oferty (Chagighah), które były nazywane również Pasch i były spożywane na 15 Nisan. Hence this passage places the death of Jesus Christ on the fifteenth day of Nisan. Stąd ten fragment kładzie śmierć Jezusa Chrystusa na piętnastego dnia Nisan.

Again, Jesus is said to have suffered and died on the "parasceve of the pasch", or simply on the "parasceve" (John 19:14, 31); as "parasceve" meant Friday, the expression "parasceve" denotes Friday on which the pasch happened to fall, not the before the pasch. Znowu, Jezus powiedział, że cierpiał i umarł na "parasceve paschalnym", lub po prostu na "parasceve" (Jana 19:14, 31), jako "parasceve" oznaczało piątek, wyrażenie "parasceve" oznacza piątek na które Pasch się spadać, nie przed Paschą. Finally, the day following the parasceve on which Jesus died is called "a great sabbath day" (John 19:31), either to denote its occurrence in the paschal week or to distinguish it from the preceding pasch, or day of minor rest. Wreszcie, dzień po parasceve na którym Jezus umarł nazywany jest "wielki dzień szabatu" (Jan 19:31), albo do określenia jego wystąpieniu w paschalnej tydzień lub na jego odróżnienie od poprzedniego Pasch lub dni o mniejszym reszty.

II. II. RELATIVE CHRONOLOGY Chronologii względnej

No student of the life of Jesus will question the chronological order of its principal divisions: infancy, hidden life, public life, passion, glory. No student życia Jezusa będzie pytanie w porządku chronologicznym jego głównych działów: wczesnym dzieciństwie, życia ukrytego, życia publicznego, pasja, chwały. But the order of events in the single divisions is not always clear beyond dispute. Ale kolejność zdarzeń w poszczególnych działach, nie zawsze jest jasne, poza dyskusją.

A. The Infancy of Jesus A. dzieciństwo Jezusa

The history of the infancy, for instance, is recorded only in the First Gospel and in the Third. Historia dzieciństwa, na przykład, jest zarejestrowany tylko w pierwszej Ewangelii i trzecie. Each Evangelist contents himself with five pictures: Każda treść Ewangelista się z pięciu zdjęć:

St. Matthew describes the birth of Jesus, the adoration of the Magi, the flight into Egypt, the slaughter of the Holy Innocents, and the return to Nazareth. Mateusza opisuje narodziny Jezusa, Pokłon Trzech Króli, ucieczka do Egiptu, rzeź Świętych Młodzianków, i powrót do Nazaretu.

St. Luke gives a sketch of the birth, of the adoration of the shepherds, of the circumcision, of the purification of the Virgin, and of the return to Nazareth. Łukasz daje szkic urodzenia, adoracji pasterzy z obrzezania, z oczyszczania Dziewicy, i powrotu do Nazaretu.

The two Evangelists agree in the first and the last of these two series of incidents (moreover, all scholars place the birth, adoration of the shepherds, and the circumcision before the Magi), but how are we to arrange the intervening three events related by St. Matthew with the order of St. Luke? Obaj Ewangeliści zgadzają się w pierwszy i ostatni z tych dwóch serii incydentów (zresztą wszyscy uczeni to narodziny, adoracja pasterzy i obrzezanie przed Mędrcy), ale jak mamy zorganizować wtrącania się trzy wydarzenia związane przez Mateusza z rzędu Łukasza? We indicate a few of the many ways in which the chronological sequence of these facts has been arranged. Wskazujemy kilka z wielu sposobów, w których chronologiczne tych faktów zostało uporządkowanych.

1. 1. The birth, the adoration of the shepherds, the circumcision, the adoration of the Magi, the flight into Egypt, the slaughter of the Innocents, the purification, the return to Nazareth. Narodziny, adoracji pasterzy, obrzezanie, Pokłon Trzech Króli, ucieczka do Egiptu, rzeź niewiniątek, oczyszczanie, powrót do Nazaretu.

This order implies that either the purification was delayed beyond the fortieth day, which seems to contradict Luke 2:22 sqq., or that Jesus was born shortly before Herod's death. Nakaz ten oznacza, że ​​albo oczyszczanie opóźnione po czterdziestym dniu, co wydaje się sprzeczne Luke 2:22 sqq. Lub, że Jezus urodził się na krótko przed śmiercią Heroda. so that the Holy Family could return from Egypt within forty days after the birth of Jesus. tak, że Święta Rodzina mogła wrócić z Egiptu w ciągu czterdziestu dni po narodzinach Jezusa. Tradition does not seem to favour this speedy return. Tradycja nie wydają się sprzyjać tego szybkiego zwrotu z inwestycji.

2. 2. The birth, the adoration of the shepherds, the circumcision, the adoration of the Magi, the purification, the flight into Egypt, the slaughter of the Innocents, the return to Nazareth. Narodziny, adoracji pasterzy, obrzezanie, Pokłon Trzech Króli, oczyszczania, ucieczka do Egiptu, rzeź niewiniątek, powrót do Nazaretu.

According to this order the Magi either arrived a few days before the purification or they came on 6 January; but in neither case can we understand why the Holy Family should have offered the sacrifice of the poor, after receiving the offerings of the Magi. Zgodnie z tym rozkazem Magi albo przyjechał kilka dni przed oczyszczania lub przyszli w dniu 6 stycznia, ale w żadnym przypadku nie możemy zrozumieć, dlaczego Święta Rodzina powinna oferowane ofiarę ubogich, po otrzymaniu ofert Mędrców. Moreover, the first Evangelist intimates that the angel appeared to St. Joseph soon after the departure of the Magi, and it is not at all probable that Herod should have waited long before inquiring concerning the whereabouts of the new born king. Ponadto, pierwsze bliscy Ewangelista, że ​​anioł ukazał się św wkrótce po odejściu Mędrców, a to wcale nie jest prawdopodobne, że Herod powinien czekać długo przed pytając dotyczące pobytu nowego króla urodził. The difficulties are not overcome by placing the adoration of the Magi on the day before the purification; it would be more unlikely in that case that the Holy Family should offer the sacrifice of the poor. Trudności nie zostały przezwyciężone przez umieszczenie Pokłon Trzech Króli na dzień przed oczyszczania; byłoby to bardziej prawdopodobne w tym przypadku, że Święta Rodzina powinna złożyć ofiarę ubogich.

3. 3. As Luke 2:39 appears to exclude the possibility of placing the adoration of the Magi between the presentation and return to Nazareth, there are interpreters who have located the advent of the wise men, the flight to Egypt, the slaughter of the Innocents, and the return from Egypt after the events as told in St. Luke. W Łukasza 2:39 wydaje się wykluczyć umieszczenie Pokłon Trzech Króli między prezentacji i powrót do Nazaretu, są tłumacze, którzy znajdują nadejście mędrców, lot do Egiptu, rzeź niewiniątek, a powrót z Egiptu po wydarzeniach, jak powiedział w St Luke. They agree in the opinion that the Holy Family returned to Nazareth after the purification, and then left Nazareth in order to make their home in Bethlehem. Zgadzają się w opinii, że Święta Rodzina wróciła do Nazaretu po oczyszczaniu, a następnie odszedł z Nazaretu, aby uczynić swój dom w Betlejem. Eusebius, Epiphanius, and some other ancient writers are willing to place the adoration of the Magi about two years after Christ's birth; Paperbroch and his followers allow about a year and thirteen days between the birth and the advent of the Magi; while Patrizi agrees with those who fix the advent of the Magi at about two weeks after the purification. Euzebiusz, Epifaniusz, i kilka innych starożytnych pisarzy chcą umieścić Pokłon Trzech Króli około dwóch lat po narodzeniu Chrystusa; Paperbroch i jego zwolenników pozwalają około rok i trzynaście dni między narodzinami i nastanie Trzech Króli, natomiast Patrizi zgadza się z którzy naprawić nadejście Mędrcy na około dwa tygodnie po oczyszczeniu. The text of Matthew 2:1-2 hardly permits an interval of more than a year between the purification and the coming of the wise men; Patrizi's opinion appears to satisfy all the data furnished by the gospels, while it does not contradict the particulars added by tradition. Tekst Mateusza 2:1-2 trudem pozwala interwał ponad rok między oczyszczania i pochodzących z mędrców; opinia Patrizi zdaje się spełniać wszystkie dane dostarczone przez Ewangelie, natomiast nie jest to sprzeczne dane dodane przez tradycję.

B. The Hidden Life of Jesus B. ukrytego życia Jezusa

It was in the seclusion of Nazareth that Jesus spent the greatest part of His earthly life. To było w odosobnieniu z Nazaretu, Jezus spędził większą część swego ziemskiego życia. The inspired records are very reticent about this period: Luke 2:40-52; Mark 6:3; John 6:42; 7:15, are about the only passages which refer to the hidden life. Inspirowane zapisy są bardzo powściągliwe o tym okresie: Luke 2:40-52, Marka 6:03, Jana 6:42; 7:15, są chyba jedynymi fragmenty, które odnoszą się do życia ukrytego.

Some of them give us a general view of Christ's life: "The child grew, and grew in strength and wisdom; and the grace of God was in him" is the brief summary of the years following the return of the Holy Family after the ceremonial purification in the Temple. Część z nich daje nam ogólny pogląd na życie Chrystusa: "Dziecię zaś rosło i rosło w siłę i mądrość, i łaska Boża była w nim" to krótkie podsumowanie roku po powrocie Świętej Rodziny po uroczystym oczyszczenie w świątyni. "Jesus advanced in wisdom, and age, and grace with God and men", and He "was subject to them" form the inspired outline of Christ's life in Nazareth after He had attained the age of twelve. "Jezus postępy w mądrości, i wiek, i łaskę u Boga i ludzi", a on "był im poddany" stanowią natchnione zarys życia Chrystusa w Nazarecie po Miał ukończyło dwunastu.

"When he was twelve years old" Jesus accompanied His parents to Jerusalem, 'according to the custom of the feast'; When they returned, the child Jesus remained in Jerusalem; and his parents knew it not." After three days, they found him in the Temple, sitting in the midst of the doctors, hearing them, and asking them questions." "Gdy miał lat dwanaście" Jezus wraz z rodzicami do Jerozolimy ", według zwyczaju święto"; Gdy wrócili, Dzieciątko Jezus pozostał w Jerozolimie, a jego rodzice nie wiedzieli, to "Po trzech dniach znaleźli. Go w świątyni, gdzie siedział w środku lekarze, słysząc je, zadając pytania. " It was on this occasion that Jesus spoke the only words that have come down from the period of His hidden life: "How is it that you sought me? Did you not know, that I must be about my Father's business [or, "in my Father's house"]?" Było przy tej okazji, że Jezus mówił tylko te słowa, które sprowadzają z okresu Jego życia ukrytego: "Jak to jest, że prosili mnie Czy nie wiesz, że musi być na temat mojego Ojca [czyli?" W domu Ojca mego "]?"

The Jews tell us that Jesus had not passed through the training of the Rabbinic schools: "How doth this man know letters, having never learned?". Żydzi mówią, że Jezus nie przeszedł przez szkolenie rabiniczny szkół: "Jak ten człowiek wie doth listów, które nigdy nie nauczył?". The same question is asked by the people of Nazareth, who add, "Is not this the carpenter?" Samo pytanie jest zadawane przez ludzi z Nazaretu, który dodaje: "Czy nie jest to cieśla?" St. Justin is authority for the statement that Jesus specially made "ploughs and yokes' (Contra Tryph., 88). Though it is not certain that at the time of Jesus elementary schools existed in the Jewish villages, it may be inferred from the Gospels that Jesus knew how to read (Luke 4:16) and write (John 8:6). At an early age He must have learned the so called Shema (Deuteronomy 6:4), and the Hallel, or Psalms 113-118 (Hebrew); He must have been familiar with the other parts of the Scriptures too, especially the Psalms and the Prophetic Books, as He constantly refers to them in His public life. It is also asserted that Palestine at the time of Jesus Christ was practically bilingual, so that Christ must have spoken Aramaic and Greek; the indications that He was acquainted with Hebrew and Latin are rather slight. The public teaching of Jesus shows that He was a close observer of the sights and sounds of nature, and of the habits of all classes of men. For these are the usual sources of His illustrations. Święty Justyn jest organ do stwierdzenia, że ​​Jezus specjalnie wykonane "pługi i jarzma" (Contra Tryph., 88). Choć nie jest pewne, że w czasach Jezusa istniały w szkołach elementarnych żydowskich wiosek, można wywnioskować z Ewangelie, że Jezus wiedział, jak czytać (Łukasza 4:16) i write (Jan 8:6). Na początku wieku Musiał dowiedziałem tzw Szema (Pwt 6:4), a Hallel lub Psalmów 113-118 (hebrajski); Musiał być zaznajomieni z innych części Pisma zbyt, zwłaszcza Psalmy i księgi prorockie, jak On stale odnosi się do nich w swoim życiu publicznym jest również zapewnił, że Palestyna w czasach Jezusa Chrystusa było. praktycznie dwujęzyczna, więc, że Chrystus musi rozmawiałem aramejskim i greckim, wskazania, że ​​znał hebrajski i łacina są raczej niewielkie publiczne nauczanie Jezusa pokazuje, że był blisko obserwatorem i dźwięki natury, oraz. zwyczaje wszystkich klas mężczyzn. Z tych są zwykłe źródła jego ilustracjami.

To conclude, the hidden life of Jesus extending through thirty years is far different from what one should have expected in the case of a Person Who is adored by His followers as their God and revered as their Saviour; this is an indirect proof for the credibility of the Gospel story. Podsumowując, ukryte życie Jezusa sięgające trzydziestu lat jest znacznie różni się od tego, co należy się spodziewać w przypadku osoby, która jest uwielbianą przez jego zwolenników jako ich Boga i czczony jako swego Zbawiciela, jest to pośredni dowód na wiarygodność opowiadania Ewangelii.

C. The Public Life of Jesus: Its Duration C. życia publicznego Jezusa: jego trwania

The chronology of the public life offers a number of problems to the interpreter; we shall touch upon only two, the duration of the public life, and the successive journeys it contains. Chronologia życia publicznego oferuje szereg problemów do tłumacza, powinniśmy poruszyć tylko dwa, na czas trwania życia publicznego, a kolejne podróże zawiera.

There are two extreme views as to the length of the ministry of Jesus: St. Irenæus (Contra Haer., II, xxii, 3-6) appears to suggest a period of fifteen years; the prophetic phrases, "the year of recompenses", "the year of my redemption" (Isaiah 34:8; 63:4), appear to have induced Clement of Alexandria, Julius Africanus, Philastrius, Hilarion, and two or three other patristic writers to allow only one year for the public life. Istnieją dwa skrajne poglądy co do długości służby Jezusa: Ireneusz (Contra Haer, II, XXII, 3-6.) Wydaje się sugerować, na okres piętnastu lat; prorocze frazy, "Rok rekompensuje" , "rok mojego odkupienia" (Iz 34:8; 63:4), wydaje się mieć wywołaną Klemens Aleksandryjski, Juliusz Afrykański, Philastrius, Hilarion, a dwóch lub trzech innych pisarzy patrystycznych, aby umożliwić tylko jeden rok życia publicznego . This latter opinion has found advocates among certain recent students: von Soden, for instance, defends it in Cheyne's "Encyclopaedia Biblica". Ta ostatnia opinia znalazła zwolenników wśród niektórych uczniów ostatnich: von Soden, na przykład, broni go w Cheyne w "Encyclopaedia Biblica". But the text of the Gospels demands a more extensive duration. Ale tekst z Ewangelii wymaga szerszej trwania. St. John's Gospel distinctly mentions three distinct paschs in the history of Christ's ministry (2:13; 6:4; 11:55). Ewangelia dziurawca wyraźnie wymienia trzy odrębne Paschs w historii służby Chrystusa (2:13; 6:4; 11:55). The first of the three occurs shortly after the baptism of Jesus, the last coincides with His Passion, so that at least two years must have intervened between the two events to give us the necessary room for the passover mentioned in 6:4. Westcott and Hort omit the expression "the pasch" in 6:4 to compress the ministry of Jesus within the space of one year; but all the manuscripts, the versions, and nearly all the Fathers testify for the reading "En de eggysto pascha heeorteton Ioudaion": "Now the pasch, the festival day of the Jews, was near at hand". Pierwszym z trzech występuje wkrótce po chrzcie Jezusa, ostatnio zbiega się z Jego męki, tak, że co najmniej dwa lata musi mieć interweniował między tymi dwoma wydarzeniami, aby dać nam niezbędną przestrzeń dla Paschy mowa w 06:04. Westcott oraz Horta pominąć wyrażenie "Pascha" w 6:04 do kompresji posługę Jezusa w przestrzeni jednego roku, ale wszystkie rękopisy, wersje, i prawie wszyscy Ojcowie zeznawać do czytania "En de eggysto pascha heeorteton Ioudaion" : "Teraz Pascha, dzień festiwalu Żydów, było pod ręką". Thus far then everything tends to favour the view of those writers and more recent commentators who extend the period of Christ's ministry a little over two years. But a comparison of St. John's Gospel with the Synoptic Evangelists seems to introduce another pasch, indicated in the Fourth Gospel, into Christ's public life. John 4:45, relates the return of Jesus into Galilee after the first pasch of His public life in Jerusalem, and the same event is told by Mark 1:14, and Luke 4:14. Jak dotąd, to wszystko wydaje się sprzyjać widok tych pisarzy i innych komentatorów ostatnich którzy przedłużyć okres służby Chrystusa nieco ponad dwa lata. Ale porównanie z Ewangelii Świętego Jana z synoptycznych Ewangelistów wydaje się wprowadzenie innego Pasch, wskazanych w Czwarta Ewangelia, do życia publicznego Chrystusa. Jana 4:45, odnosi się do powrotu Jezusa do Galilei po pierwszym Pasch Jego życia publicznego, w Jerozolimie, a samo wydarzenie jest opowiedziana przez Marka 1:14 i Łukasza 4:14. Again the pasch mentioned in John 6:4 has its parallel in the "green grass" of Mark 6:39, and in the multiplication of loaves as told in Luke 9:12 sqq. Znowu Pasch wymienić Jana 6:04 ma swoją równolegle w "zielonej trawie" z Markiem 6:39, w rozmnożeniu chlebów, jak powiedział w Łukasza 9:12 sqq. But the plucking of ears mentioned in Mark 2:23, and Luke 6:1, implies another paschal season intervening between those expressly mentioned in John 2:13 and 6:4. This shows that the public life of Jesus must have extended over four paschs, so that it must have lasted three years and a few months. Though the Fourth Gospel does not indicate this fourth pasch as clearly as the other three, it is not wholly silent on the question. Ale wyrywanie uszu wymienionych w Marka 2:23 i Łukasza 6:01, oznacza kolejny sezon paschalnej odstępie między wyraźnie wymienione w Jana 2:13 i 6:4. To pokazuje, że życie publiczne Jezusa musiało przedłużony ponad cztery Paschs, tak, że musi być trwała trzy lata i kilka miesięcy. Chociaż czwarta Ewangelia nie wskazuje tego czwartego Pasch tak wyraźnie, jak w pozostałych trzech, to nie jest całkowicie milczy w tej kwestii. The "festival day of the Jews" mentioned in John 5:1, has been identified with the Feast of Pentecost, the Feast of Tabernacles, the Feast of Expiation, the Feast of the New Moon, the Feast of Purim, the Feast of Dedication, by various commentators; others openly confess that they cannot determine to which of the Jewish feasts this festival day refers. "Dzień festiwalu Żydów" wymienione w Jana 5:1, został zidentyfikowany w święto Zesłania Ducha Świętego, Święto Namiotów, Święto ekspiacji, święta nowiu, w święto Purim, Święto Poświęcenia przez różnych komentatorów, inni otwarcie wyznać, że nie można ustalić, w którym z żydowskich świąt to dni festiwalu odnosi. Nearly all difficulties will disappear if the festival day be regarded as the pasch, as both the text (heorte) and John 4:35 seem to demand (cf. Dublin Review, XXIII, 351 sqq.). Niemal wszystkie problemy znikną, jeśli dzień festiwalu należy uznać za Pasch, zarówno jako tekst (heorte) i John 4:35 wydaje się domagać (por. Dublin Review, XXIII, 351 sq.).

D. The Public Life of Jesus: His Journeys D. życia publicznego Jezusa: Jego Journeys

The journeys made during His public life may be grouped under nine heads: the first six were mainly performed in Galilee and had Capharnaum for their central point; the last three bring Jesus into Judea without any pronounced central point. Przejazdy dokonywane w czasie Jego życia publicznego można podzielić na dziewięć głowic: pierwsze sześć wykonywane były głównie w Galilei i miał Capharnaum ich centralnego punktu; trzy ostatnie zanieść Jezusa do Judei, bez wyraźnego punktu centralnego. We cannot enter into the disputed questions connected with the single incidents of the various groups. Nie możemy wejść do spornych kwestii związanych z pojedynczymi przypadkami różnych grup.

1. 1. First Journey. First Journey.

December, AUC 778 - Spring, 779. Grudzień, AUC 778 - Spring, 779. (Cf. John 1:2; Matthew 3:4; Mark 1; Luke 3:4) (Por. J 1:2, Mateusza 3:04, Marka 1, Łk 3:4)

Jesus abandons His hidden life in Nazareth, and goes to Bethania across the Jordan, where He is baptized by John and receives the Baptist's first testimony to His Divine mission. Jezus opuszcza Jego życia ukrytego w Nazarecie, i idzie do Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie on jest ochrzczony przez Jana i odbiera pierwszy świadectwo Chrzciciela w Jego Boskiej misji. He then withdraws into the desert of Judea, where He fasts for forty days and is tempted by the devil. Potem wycofuje się na pustynię w Judei, gdzie przez czterdzieści dni pości i jest kuszony przez diabła. After this He dwells in the neighbourhood of the Baptist's ministry, and receives the latter's second and third testimony; here too He wins His first disciples, with whom He journeys to the wedding feast at Cana in Galilee, where He performs His first miracle. Po tym On mieszka w sąsiedztwie ministerstwa Chrzciciela, i odbiera tej ostatniej sekundy i trzeciego zeznania, tutaj zbyt On wygrywa Jego pierwsi uczniowie, z którymi pielgrzymuje na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie wykonuje pierwszego cudu. Finally He transfers His residence, so far as there can be question of a residence in His public life, to Capharnaum, one of the principal thoroughfares of commerce and travel in Galilee. Wreszcie On przenosi swoje miejsce zamieszkania, o ile nie może być mowy o zamieszkania w Jego życia publicznego, do Kafarnaum, jednym z głównych arterii handlowych i podróży w Galilei.

2. 2. Second Journey. Second Journey.

Passover, AUC 779 - about Pentecost, 780. Pascha, AUC 779 - o Pięćdziesiątnicy, 780. (Cf. John 2-5; Mark 1-3; Luke 4-7; Matthew 4-9) (Por. Jan 05/2; Mark 1-3; Luke 07/04; Mateusza 4-9)

Jesus goes from Capharnaum to Jerusalem for the Feast of the Passover; here he expels the buyers and sellers from the Temple, and is questioned by the Jewish authorities. Jezus idzie z Kafarnaum do Jerozolimy na Święto Paschy, tutaj on wydala kupujących i sprzedających ze świątyni, i jest przesłuchiwany przez władze żydowskie. Many believed in Jesus, and Nicodemus came to converse with Him during the night. Wielu uwierzyło w Jezusa, i Nikodem przyszedł na rozmowę z Nim w nocy. After the festival days He remained in Judea till about the following December, during which period He received the fourth testimony from John who was baptizing at Ennon (AV Aenon). Po dzień festiwalu Pozostał w Judei aż o następującej grudniu, w czasie którego otrzymał czwartą zeznania Jana, który chrzcił w Ennon (AV Ainon). When the Baptist had been imprisoned in Machaerus, Jesus returned to Galilee by way of Samaria where He met the Samaritan woman at Jacob's well near Sichar; He delayed two days in this place, and many believed in Him. Kiedy Chrzciciel został uwięziony w Machaerus, Jezus wrócił do Galilei drodze Samarii gdzie spotkał Samarytankę na Sichar Jakuba oraz w pobliżu, On opóźniony dwa dni w tym miejscu, i wielu uwierzyło w Niego.

Soon after His return into Galilee we find Jesus again in Cana, where He heard the prayer who pleaded for the recovery of his dying son in Capharnaum. Wkrótce po powrocie do Galilei Jezus ponownie znaleźć w Kanie, gdzie usłyszał modlitwę, którzy opowiedzieli się za odzyskanie syna umierającego w Kafarnaum. The rejection of Jesus by the people of Nazareth, whether at this time as, St. Luke intimates, or at a later period, as St. Mark seems to demand, or again both now and about eight months later, is an exegetical problem we cannot solve here. Odrzucenie Jezusa przez ludzi z Nazaretu, czy w tym czasie jak St bliskich Łukasza, lub w późniejszym okresie, jak St Mark wydaje się domagać, lub ponownie teraz i około osiem miesięcy później, jest exegetical problemem nie może rozwiązać tutaj. At any rate, shortly afterwards Jesus is mostly actively engaged in Capharnaum in teaching and healing the sick, restoring among others Peter's mother-in-law and a demoniac. W każdym razie, niedługo potem Jezus jest głównie aktywnie angażuje się w Kafarnaum w nauczaniu i uzdrawiania chorych, przywracając m.in. Piotra mother-in-law i demoniczna. On this occasion He called Peter and Andrew, James and John. Przy tej okazji wezwał Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana. Then followed a missionary tour through Galilee during which Jesus cured a leper; soon he again taught in Capharnaum, and was surrounded by such a multitude that a man sick of the palsy had to be let down through the roof in order to reach the Sacred Presence. Potem następuje misyjną wycieczkę przez Galilei, podczas którego Jezus uzdrowił trędowatego, wkrótce znów uczył w Kafarnaum, i został otoczony przez taki tłum, że człowiek chory na porażenie musiał być zawiedziony przez dach w celu osiągnięcia Świętą Obecność . After calling Matthew to the Apostleship, He went to Jerusalem for the second pasch occurring during His public life, it was on this occasion that He healed the man who been sick for thirty-eight years near the pool at Jerusalem. Po wywołaniu Mateusza do Apostolstwa, udał się do Jerozolimy, do drugiego Pasch występujących podczas Jego życia publicznego, to przy tej okazji, że Jezus uzdrowił człowieka, który był chory na trzydzieści osiem lat w pobliżu basenu w Jerozolimie. The charge of violating the Sabbath and Christ's answer were the natural effects of the miracle. Zarzut naruszenia szabatu i odpowiedź Chrystusa były naturalne skutki cudu. The same charge is repeated shortly after the pasch; Jesus had returned to Galilee, and the disciples plucked some ripe ears in the corn fields. Sama opłata jest powtarzany wkrótce po Pasch, Jezus wrócił do Galilei, a uczniowie zrywali kilka dojrzałych uszy na polach kukurydzy. The question became more acute in the immediate future; Jesus had returned to Capharnaum, and there healed on the Sabbath day a man who had a withered hand. Pytanie wyostrzyły się w najbliższej przyszłości, Jezus wrócił do Kafarnaum i tam uzdrowił w szabat człowieka, który miał uschłą rękę. The Pharisees now make common cause with the Herodians in order to "destroy him". Faryzeusze teraz solidarnosci ze zwolennikami Heroda, aby "go zniszczyć." Jesus withdraws first to the Sea of Galilee, where He teaches and performs numerous miracles; then retires to the Mountain of Beatitudes, where He prays during the night, chooses His Twelve Apostles in the morning, and preaches the Sermon on the Mount. Jezus wycofuje najpierw do Morza Galilejskiego, gdzie uczy i wykonuje wiele cudów, a następnie wycofuje się na Górę Błogosławieństw, gdzie modli się w nocy, wybiera Jego Dwunastu Apostołów w godzinach porannych, i głosi kazanie na Górze. He is brought back to Capharnaum by the prayers of the centurion who asks and obtains the of his servant. Jest on sprowadzony do Kafarnaum przez modlitwy setnika, który prosi i otrzymuje od swego sługi.

3. 3. Third Journey. Third Journey.

About Pentecost, AUC 780- Autumn, 780. O Pięćdziesiątnica, AUC 780 - Jesień, 780. (Cf. Luke 7:8; Mark 3:4; Matthew 4, 8, 9, 12, 13) (Por. Łk 7:08, Marka 3:04, Mateusza 4, 8, 9, 12, 13)

Jesus makes another missionary tour through Galilee; He resuscitates the son of the widow at Naim, and shortly afterwards receives the messengers sent by John from his prison in Machaerus. Jezus czyni kolejny misyjny wycieczkę przez Galileę, On ożywia syna wdowy z Nain, a wkrótce potem otrzymuje wysłannicy Jana z więzienia w Machaerus. Then follows the scene of the merciful reception of the sinful woman who anoints the feet of the Lord while He rests at table in Magdala or perhaps in Capharnaum; for the rest of His missionary tour Jesus is followed by a band of pious women who minister to the wants of the Apostles. Potem następuje scena z miłosiernym recepcji grzesznej kobiety, która namaszcza stopy Pana, podczas gdy On spoczywa przy stole w Magdali czy może w Kafarnaum, na resztę jego podróży misyjnej Jezusa następuje przez bandę pobożnych kobiet, którzy usługują chce Apostołów. After returning to Capharnaum, Jesus expels the mute devil, is charged by the Pharisees with casting out devils by the prince of devils, and encounters the remonstrances of His kinsmen. Po powrocie do Kafarnaum, Jezus wyrzuca wyciszenia diabła, jest pobierana przez faryzeuszów z wypędzając demony przez księcia diabłów, i napotyka remonstrances z jego krewni. Withdrawing to the sea, He preaches what may be called the "Lake Sermon", consisting of seven parables. Wypłacanie do morza, on głosi to, co można nazwać "Kazanie jezioro", składający się z siedmiu przypowieści.

4. 4. Fourth Journey. Fourth Journey.

Autumn, AUC 780- about Passover, 781. Jesień, AUC 780 - o Paschy 781. (Cf. Luke 8:9; Mark 4-6; Matthew 8, 9, 10, 13, 14) (Por. Łk 8:9; Mark 06/4; Mateusza 8, 9, 10, 13, 14)

After a laborious day of ministry in the city of Capharnaum and on the lake, Jesus with His Apostles crosses the waters. Po żmudnym dzień służby w mieście Kafarnaum i nad jeziorem, Jezus z Apostołami przecina wód. As a great storm overtakes them, the frightened Apostles awaken their sleeping Master, Who commands the winds and the waves. Jak wielka burza dogania ich, przerażone Apostołowie obudzić śpiącego Mistrza, który dowodzi wiatry i fale. Towards morning they meet in the country of the Gerasens, on the east of the lake, two demoniacs. Nad ranem spotykają się w kraju Gerasens, na wschód od jeziora, dwa demoniacs. Jesus expels the evil spirits, but allows them to enter into a herd of swine. Jezus wyrzuca złe duchy, ale pozwala im wejść w stado świń. The beasts destroy themselves in the waters of the lake, and frightened inhabitants beg Jesus not to remain among them. Bestie niszczą się w wodach jeziora, a przerażone mieszkańców prosić Jezusa, aby nie pozostać wśród nich. After returning to Capharnaum he heals the woman who had touched the hem of His garment, resuscitates the daughter of Jairus, and gives sight to two blind men. Po powrocie do Kafarnaum uzdrawia kobietę, która dotknęła się frędzli Jego płaszcza, ożywia córkę Jaira i przywraca wzrok do dwóch ślepców. The second Gospel places here Christ's last visit to and rejection by the people of Nazareth. Ewangelia stawia tutaj sekund ostatniej wizyty do Chrystusa i odrzucenie przez ludzi z Nazaretu. Then follows the ministry of the Apostles who are sent two by two, while Jesus Himself makes another missionary tour through Galilee. Potem następuje posługę Apostołów, którzy są wysyłane po dwóch, a sam Jezus czyni kolejny misyjny wycieczkę przez Galilei. It seems to have been the martyrdom of John the Baptist that occasioned the return of the Apostles and their gathering around the Master in Capharnaum. Wydaje się, że było męczeństwo Jana Chrzciciela, że ​​spowodowane powrót Apostołów i ich gromadzenie wokół Mistrza w Kafarnaum. But, however depressing this event may have been, it did not damp the enthusiasm of the Apostles over their success. Ale jednak przygnębiające to zdarzenie mogło być, nie wilgotne entuzjazmu Apostołów ponad ich sukcesu.

5. 5. Fifth Journey. Fifth Journey.

Spring, AUC 781. Wiosna, AUC 781. (Cf. John 6; Luke 9; Mark 6; and Matthew 14) Jesus invites the Apostles, tired out from their missionary labours, to rest awhile. (Por. J 6, Łk 9, Mark 6, i Mateusza 14) Jezus zaprasza Apostołów, zmęczony z ich pracy misyjnej, aby odpocząć chwilę. They cross the northern part of the Sea of Galilee, but, instead of finding the desired solitude, they are met by multitudes of people who had preceded them by land or by boat, and who were eager for instruction. Przechodzą północną część Morza Galilejskiego, ale zamiast znaleźć żądany samotności, są one spełnione przez tłumy ludzi, którzy poprzedzili je drogą lądową lub statkiem, i którzy byli chętni do nauki. Jesus taught them throughout the day, and towards evening did not wish to dismiss them hungry. Jezus nauczał ich przez cały dzień, a pod wieczór nie chce odwołać je głodny. On the other hand, there were only five loaves and two fishes at the disposal of Jesus; after His blessing, these scanty supplies satisfied the hunger of five thousand men, besides women and children, and remnants filled twelve baskets of fragments. Z drugiej strony, nie było tylko pięć chlebów i dwie ryby w dyspozycji Jezusa, po Jego błogosławieństwo, te skąpe zaopatrzenie zaspokoiła głód pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, a resztki napełnili dwanaście koszów fragmentów. Jesus sent the Apostles back to their boats, and escaped from the enthusiastic multitudes, who wished to make Him king, into the mountain where He prayed till far into the night. Jezus posłał Apostołów do ich łodzi, i uciekł z entuzjastyczne tłumy, którzy chcieli uczynić Go królem, w góry, gdzie modlił się aż do późna w nocy. Meanwhile the Apostles were facing a contrary wind till the fourth watch in the morning, when they saw Jesus walking upon the waters. Tymczasem apostołowie doświadczali przeciwny wiatr, aż do czwartej straży w godzinach porannych, gdy ujrzeli Jezusa kroczącego po wodach. The Apostles first fear, and then recognize Jesus; Peter walks upon the water as long as his confidence lasts; the storm ceases when Jesus has entered the boat. Apostołów, którzy najpierw strach, a następnie rozpoznać Jezusa, Piotr idzie po wodzie tak długo, jak trwa jego zaufanie, burza ustaje, gdy Jezus wszedł do łodzi. The next day brings Jesus and His Apostles to Capharnaum, where He speaks to the assembly about the Bread of Life and promises the Holy Eucharist, with the result that some of His followers leave Him, while the faith of His true disciples is strengthened. Następnego dnia przynosi Jezusa i jego apostołów do Kafarnaum, gdzie mówi do zespołu o Chleb Życia i obiecuje Najświętszej Eucharystii, w związku z czym niektórzy z jego zwolenników Zostaw go, podczas gdy wiara Jego prawdziwych uczniów jest wzmocniona.

6. 6. Sixth Journey. Szósta podróż.

About May, AUC 781- Sept., 781. O maju, AUC 781 - wrzesień, 781. (Cf. Luke 9; Mark 7-9; Matthew 14-18; John 7) (Por. Łk 9, Mark 9/07, Mateusza 14-18, Jan 7)

It may be owing to the enmity stirred up against Jesus by His Eucharistic discourse in Capharnaum that He began now a more extensive missionary tour than He had made in the preceding years of His life. To może być ze względu na wrogość podburzyli przeciw Jezusowi przez Jego mowy eucharystycznej w Kafarnaum, że zaczął teraz szerszą misyjną podróż niż uczynił w poprzednich latach jego życia. Passing through the country of Genesar, He expressed His disapproval of the Pharisaic practices of legal purity. Przechodząc przez kraj Genesar wyraził dezaprobatę Pharisaic praktyki prawnej czystości. Within the boarders of Tyre and Sidon He exorcized the daughter of the Syrophoenician woman. W obrębie granic Tyru i Sydonu On exorcized z córką Syrophoenician kobiety. From here Jesus travelled first towards the north, then towards the east, then south-eastward through the northern part of Decapolis, probably along the foot of the Lebanon, till He came to the eastern part of Galilee. Stąd Jezus wyjazd 1-ga się na północ, a następnie na wschód, a następnie na południowy wschód przez północną częścią Dekapolu, prawdopodobnie wzdłuż podnóża Libanu, aż dotarł do wschodniej części Galilei. While in Decapolis Jesus healed a deaf-mute, employing a ceremonial more elaborate than He had used at any of His previous miracles; in the eastern part of Galilee, probably not far from Dalmanutha and Magedan, He fed four thousand men, besides children and women, with seven loaves and a few little fishes, the remaining fragments filling seven baskets. Chociaż w Dekapolu Jezus uzdrowił głuchoniemego, zatrudniając ceremoniał bardziej złożone niż Użył w każdej z jego poprzednich cudów, w wschodniej części Galilei, prawdopodobnie nie daleko od Dalmanutha i Magedan On karmione cztery tysiące mężczyzn, oprócz dzieci i kobiet, z siedmiu chlebów i kilka ryb małych, fragmenty pozostałe napełniania siedem koszy. The multitudes had listened for three days to the teaching of Jesus, previously to the miracle. Tłumy wysłuchał na trzy dni do nauczania Jezusa, wcześniej do cudu. In spite of the many cures performed by Jesus, during this journey, on the blind, the dumb, the lame, the maimed, and on many others, the Pharisees and Sadducees asked Him for a sign from heaven, tempting Him. Pomimo wielu uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, w czasie tej podróży, na niewidomych, niemych, chromych, ułomnych, i na wielu innych, faryzeusze i saduceusze pytali Go o znak z nieba, kuszących Him. He promised them the sign of Jonas the Prophet. Obiecał im znak Jonasza proroka. After Jesus and the Apostles had crossed the lake, He warned them to beware of the leaven of the Pharisees; then they passed through Bethsaida Julias where Jesus gave sight to a blind man. Gdy Jezus i apostołowie przeszli na jezioro, ostrzegał ich strzeżcie się kwasu faryzeuszów, a następnie przeszli przez Juliusza Betsaidy, gdzie Jezus dał wzrok ślepiec. Next we find Jesus in the confines of Caesarea Philippi, where Peter professes his faith in Christ, the Son of the living God, and in his turn receives from Jesus the promise of the power of the keys. Dalej widzimy Jezusa w granicach Cezarei Filipowej, gdzie Piotr wyznaje wiarę w Chrystusa, Syna Boga żywego, a także w jego turze otrzymuje od Jezusa obietnicę władzy kluczy. Jesus here predicts His passion, and about a week later is transfigured before Peter, James, and John, probably on the top of Mt.Thabor. Jezus tutaj prognozuje jego pasja, a około tydzień później jest przemienił się wobec Piotra, Jakuba i Jana, prawdopodobnie na szczycie Mt.Thabor. On descending from the mountain, Jesus exorcizes the mute devil whom His disciples had not been able to expel. Na zejściu z góry, Jezus exorcizes wyciszenia diabła którego uczniowie Jego nie była w stanie wydalić. Bending his way towards Capharnaum, Jesus predicts His Passion for the second time, and in the city pays the tribute-money for Himself and Peter. Gięcie swoją drogę do Kafarnaum, Jezus zapowiada swoją mękę po raz drugi, a w mieście płaci daniny-pieniędzy dla siebie i Piotra. This occasions the discussion as to the greater in the kingdom of heaven, and the allied discourses. To sytuacje, dyskusja, większy w królestwie niebieskim, a sprzymierzone dyskursy. Finally, Jesus refuses His brethren's invitation to go publicly to the Feast of Tabernacles in Jerusalem. W końcu Jezus odrzuca zaproszenie Jego bracia do przejść publicznie do Święta Namiotów w Jerozolimie.

7. 7. Seventh Journey. Seventh Journey.

Sept., AUC 781- December, 781. Września, AUC 781 - grudzień, 781. (Cf. Luke 9-13; Mark 10; Matthew 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24; John 7-10) (Por. Łk 9-13; Mark 10, Mateusza 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, Jan 7-10)

Jesus now "steadfastly set His face to go Jerusalem", and as the Samaritans refused Him hospitality, He had to take the east of the Jordan. Jezus teraz "twardo ustawiony Jego twarz, aby przejść do Jerozolimy", i jak Samarytanie odmówiły mu gościnność, musiał wziąć na wschód od Jordanu. While still in Galilee, He refused the discipleship of several half-hearted candidates, and about the same time He sent other seventy-two, two by two, before His face into every city and place whither He Himself was to come. Podczas gdy jeszcze w Galilei, odmówił naśladowaniu kilku kandydatów bez przekonania, a w tym samym czasie posłał inne siedemdziesiąt dwa, po dwóch, przed Jego twarz do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam miał przyjść. Probably in the lower part of Peraea, the seventy-two returned with joy, rejoicing in the miraculous power that had been exercised by them. Prawdopodobnie w dolnej części Peraea, siedemdziesiąt dwa wrócił z radości, radośni w cudowną moc, która została przez nich wykonywanej. It must have been in the vicinity of Jericho that Jesus answered the lawyer's question, "Who is my neighbour?" To musi być w pobliżu Jerycha, że ​​Jezus odpowiedział prawnika pytanie, "Kto jest moim bliźnim?" by the parable of the Good Samaritan. przez przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Next Jesus was received in the hospitable home of Mary and Martha, where He declares Mary to have chosen the better part. Dalej Jezus otrzymał w gościnnym domu Marii i Marty, w którym oświadcza, że ​​Maryja wybrała lepszą cząstkę. From Bethania He went to Jerusalem for the Feast of Tabernacles, where he became involved in discussions with the Jews. Z Betanii poszedł do Jerozolimy na Święto Namiotów, gdzie zaangażował się w dyskusje z Żydami. The Scribes and Pharisees endeavoured to catch Him in the sentence which they asked Him to pronounce in the case of the woman taken in adultery. Uczeni w Piśmie i faryzeusze usiłowali złapać go w zdaniu, które pytali go wymówić w przypadku kobiety wykonane na cudzołóstwie. When Jesus had avoided this snare, He continued His discussions with the hostile Jews. Kiedy Jezus unikał tej pułapki, kontynuował rozmowy z wrogich Żydom. Their enmity was intensified because Jesus restored sight to a blind man on the Sabbath day. Ich wrogość potęgowały ponieważ Jezus przywrócił wzrok ślepym na dzień szabatu. Jesus appears to have His stay in Jerusalem with the beautiful discourse on the Good Shepherd. Jezus wydaje się mieć swój pobyt w Jerozolimie z pięknej mowy o Dobrym Pasterzu. A little later He teaches His Apostles the Our Father, probably somewhere on Mt. Nieco później Uczy Jego Apostołowie Ojcze nasz, prawdopodobnie gdzieś na Mt. Olivet. Oliwną. On a subsequent missionary tour through Judea and Peraea He defends Himself against the charges of Pharisees, and reproves their hypocrisy. W kolejnej trasie misyjnej poprzez Judei i Perei On broni się przed zarzutami faryzeuszy i karci ich obłudę. On the same journey Jesus warned against hypocrisy, covetousness, worldly care; He exhorted to watchfulness, patience under contradictions, and to penance. Na tej samej trasie Jezus ostrzegł przed obłudy, chciwości, opieki doczesnej, On nawoływał do czujności, cierpliwości pod sprzeczności i do pokuty. About this time, too, He healed the woman who had the spirit of infirmity. W tym czasie też, że uzdrowił kobietę, która miała ducha niemocy.

8. 8. Eighth Journey. Ósma Journey.

December, AUC 781-February, 782. Grudzień, AUC 781-luty 782. (Cf. Luke 13-17; John 10:11) The Feast of Dedication brought Jesus again to Jerusalem, and occasioned another discussion with the Jews. (Por. Łk 13-17, Jan 10:11) Święto Poświęcenia ponownie wyprowadził Jezusa do Jerozolimy, a spowodowane kolejną dyskusję z Żydami. This is followed by another missionary tour through Peraea, during which Jesus explained a number of important points of doctrine: the number of the elect, the choice of one's place at table, the guests to be invited, the parable of the great supper, resoluteness in the service of God, the parables of the hundred sheep, the lost groat, and the prodigal son, of the unjust steward, of Dives and Lazarus, of the unmerciful servant, besides the duty of fraternal correction, and the efficacy of faith. To jest po innej misyjnej zwiedzanie Peraea, podczas której Jezus wyjaśnił szereg istotnych punktów nauki: liczba wybranych, wybór jednego miejsca w tabeli, goście zostaną zaproszeni, przypowieść o wielkiej wieczerzy, zdecydowanie w służbie Bogu, przypowieści o sto owiec, porażka Kasza i synu marnotrawnym, o niesprawiedliwym rządcy, o bogaczu i Łazarzu, z niemiłosierny sługi, oprócz obowiązku braterskiej korekty, a skuteczność wiary. During this period, too, the Pharisees attempted to frighten Jesus with the menance of Herod's persecution; on his part, Jesus healed a man who had dropsy, on a Sabbath day, while at table in the house of a certain prince of the Pharisees. W tym czasie też, faryzeusze próbowali straszyć Jezusa z menance prześladowaniem Heroda, ze swojej strony, Jezus uzdrowił człowieka, który dropsy, w dniu szabatu, przy stole w domu pewnego księcia z faryzeuszów. Finally Mary and Martha send messengers to Jesus, asking Him to come and cure their brother Lazarus; Jesus went after two days, and resuscitated His friend who had been several days in the grave. Wreszcie Maria i Marta wysłać posłańców do Jezusa, prosząc Go, aby przyszedł i leczyć ich brata Łazarza, Jezus udał się po dwóch dniach, a reanimował swojego przyjaciela, który był kilka dni w grobie. The Jews are exasperated over this miracle, and they decree Jesus must die for the people. Żydzi są zrozpaczeni nad tym cudem, a oni dekret Jezus musi umrzeć za naród. Hence He withdrew "into a country near the desert, unto a city that is called Ephrem". Stąd Wycofał "do kraju, w pobliżu pustyni, do miasta, które nazywa się Efrem".

9. 9. Ninth Journey. Ninth Journey.

February, AUC 782- Passover, 782. Luty, AUC 782 - Pascha, 782. (Cf. Luke 17-22; Mark 10, 14; Matthew 19-26; John 11, 12.) (Por. Łk 17-22, Marka 10, 14; Matthew 19-26;. J 11, 12)

This last journey took Jesus from Ephrem northward through Samaria, then eastward along the border of Galilee into Peraea, then southward through Peraea, westward across the Jordan, through Jericho, Bethania on Mt. Ta ostatnia podróż zabrali Jezusa z Efrema północ przez Samarię, a następnie na wschód wzdłuż granicy Galilei do Peraea, potem na południe, przez Peraea, zachód, po drugiej stronie Jordanu, przez Jerycho, Betanii na Mt. Olivet, Bethphage, and finally to Jerusalem. Oliwną, Betfage, i wreszcie do Jerozolimy. While in the most northern part of the journey, He cured ten lepers; a little later, He answered the questions raised by the Pharisees concerning the kingdom of God. Podczas gdy w większości północnej części podróży, uzdrowił dziesięciu trędowatych, trochę później, On odpowiedział na pytania postawione przez faryzeuszów dotyczących królestwa Bożego. Then He urged the need of incessant prayer by proposing the parable of the unjust judge; here too belong the parable of the Pharisee and Publican, the discourse on marriage, on the attitude of the Church towards the children, on the right use of riches as illustrated by the story of the rich young ruler, and the parable of the labourers in the vineyard. Potem wezwał potrzebę nieustającej modlitwy proponując przypowieść o niesprawiedliwego sędziego, tu też należą przypowieść o faryzeuszu i celniku, dyskurs na temat małżeństwa, na postawie Kościoła wobec dzieci, na prawym wykorzystania bogactw jako ilustrują historię bogatego władcy młodego, i przypowieść o robotnikach w winnicy. After beginning His route towards Jerusalem, He predicted His Passion for the third time; James and John betray their ambition, but they are taught the true standard of greatness in the Church. Po rozpoczęciu trasy w kierunku Jerozolimy, Przepowiedział Jego pasja po raz trzeci, Jakub i Jan zdradził swoje ambicje, ale są one prawdziwe nauczał standard wielkości w Kościele. At Jericho Jesus heals two blind men, and receives the repentance of Zacheus the publican; here He proposed also the parable of the pounds entrusted to the servants by the master. Na Jerycha Jezus uzdrawia dwaj niewidomi, a otrzymuje skruchę Zacheus Gospodarza, tutaj Zaproponował też przypowieść o funtów powierzone sług przez kapitana.

Six days before the pasch we find Jesus at Bethania on Mt. Sześć dni przed Paschą spotykamy Jezusa w Betanii na Mt. Olivet, as the guest of Simon the leper; Mary anoints His feet, and the disciples at the instigation of Judas are indignant at this seeming waste of ointment. Oliwną, jako gość Simon trędowaty; Maryja namaszcza Jego stopy, a uczniowie za namową Judasza są oburzeni tym pozornym odpadów maści. A great multitude assembles at Bethania, not to see Jesus only but also Lazarus; hence the chief priests think of killing Lazarus too. Wielki tłum zbiera się w Betanii, aby nie tylko zobaczyć Jezusa, ale również Łazarza, stąd arcykapłani myśleć o zabicie Łazarza też. On the following day Jesus solemnly entered Jerusalem and was received by the Hosanna cries of all classes of people. W następnym dniu uroczyście wjechał do Jerozolimy Jezus i został przyjęty przez Hosanna okrzyków wszystkich klas ludzi. In the afternoon He met a delegation of Gentiles in the court of the Temple. Po południu spotkał się z delegacją z pogan w sądzie Świątyni. On Monday Jesus curses the barren fig tree, and during the morning He drives the buyers and sellers from the Temple. W poniedziałek przekleństw Jezusa niepłodna drzewa figowego, i podczas porannych Jeździ kupujących i sprzedających ze świątyni. On Tuesday the wonder of the disciples at the sudden withering of the fig tree provokes their Master's instruction on the efficacy of faith. We wtorek cud uczniów na nagłe usychanie drzewa figowego prowokuje ich magistra instrukcji na skuteczność wiary. Jesus answers the enemies' questions as to His authority; then He proposes the parable of the two sons, of the wicked husbandmen, and of the marriage feast. Jezus odpowiada na pytania wrogów co do Jego władzy, a następnie On proponuje przypowieść o dwóch synach, o złych rolników, i ucztę. Next follows a triple snare: the politicians ask whether it is lawful to pay tribute to Caesar; the scoffers inquire whose wife a woman, who has had several husbands, will be after resurrection; the Jewish theologians propose the question: Which is the first commandment, the great commandment of the law? Dalej następuje potrójne sidła: politycy zapytać, czy jest to zgodne z prawem, aby oddać hołd cesarzowi, że szydercy zapytać, którego żona, kobieta, która miała kilku mężów, będzie po zmartwychwstaniu; żydowscy teologowie zaproponować pytanie: Które jest pierwsze przykazanie , wielkie przykazanie prawa? Then Jesus proposes His last question to the Jews: "What think you of Christ? whose son is he?" Wtedy Jezus proponuje Jego ostatnie pytanie do Żydów: "Co myślisz o Chrystusie, którego jest synem?" This is followed by the eightfold woe against the Scribes and Pharisees, and by the denunciation of Jerusalem. To jest po Ośmiorakiej biada przed uczonych w Piśmie i faryzeuszów, i przez wypowiedzenie Jerozolimie. The last words of Christ in the Temple were expressions of praise for the poor widow who had made an offering of two mites in spite of her poverty. Ostatnie słowa Chrystusa w Świątyni były wyrazem uwielbienia dla biednej wdowy, którzy złożyli ofiarę z dwóch roztoczy pomimo swojego ubóstwa. Jesus ended this day by uttering the prophecies concerning the destruction of Jerusalem, His second coming, and the future judgement; these predictions are interrupted by the parable of the ten virgins and the talents. Jezus zakończył ten dzień przez obiegu proroctwa dotyczące zniszczenia Jerozolimy, Jego powtórne przyjście, i przyszłego wyroku, te prognozy są przerywane przez przypowieści o dziesięciu pannach i talentów. On Wednesday Jesus again predicted His Passion; probably it was on the same day that Judas made his agreement with the Jews to betray Jesus. W środę Jezus znowu przewidywane Jego męki, prawdopodobnie było to w tym samym dniu, że Judasz dokonał umowy z Żydów do zdradzenia Jezusa.

E. The Passion of Jesus: Its Preparation E. Męka Jezusa: jego przygotowanie

Jesus prepares His disciples for the Passion, He prepares Himself for the ordeal and His enemies prepare themselves for the destruction of Jesus. Jezus przygotowuje Swoich uczniów na męki, On przygotowuje się do męki i Jego wrogowie przygotowują się do zniszczenia Jezusa.

1. 1. Preparation of the Apostles. Przygotowanie Apostołów.

Jesus prepares His Apostles for the Passion by the eating of the paschal lamb, the institution of the Holy Eucharist, the concomitant ceremonies, and His lengthy discourses held during and after the Last Supper. Jezus przygotowuje Swoich Apostołów do męki przez spożywanie baranka paschalnego, instytucja Eucharystii, uroczystości towarzyszących, a jego długie dyskursy posiadanych w trakcie i po Ostatniej Wieczerzy. Special mention should be made of the prediction of the Passion, and of the betrayal one of the Apostles and the denial by another. Wyróżnienie należy w przewidywaniu męki, oraz tego, zdrady Apostołów i odmowy innym. Peter, James, and John are prepared in a more particular manner by witnessing the sorrow of Jesus on Mt. Piotr, Jakub i Jan są przygotowane w sposób bardziej szczególności świadkami smutek Jezusa na Mt. Olivet. Oliwną.

2. 2. Preparation of Jesus. Przygotowanie Jezusa.

Jesus must have found an indirect preparation in all He did and said to strengthen His Apostles. Jezus musiał znaleźć pośrednie przygotowanie we wszystkich zrobił i powiedział, aby wzmocnić jego apostołów. But the preparation that was peculiarly His own consisted in His prayer in the grotto of His Agony where the angel came to strengthen Him. Ale preparat był szczególnie Jego polegała Jego modlitwa w grocie Jego Agony gdzie anioł przyszedł do wzmocnienia Go. The sleep of His favoured Apostles during the hours of His bitter struggle must have prepared Him too for the complete abandonment He was soon to experience. Sen Jego uprzywilejowanych Apostołów w czasie godzin jego ostrej walki musi przygotować go też do całkowitego porzucenia był szybko doświadczyć.

3. 3. Preparation of the Enemies. Przygotowanie wrogów.

Judas leaves the Master during the Last Supper. Judasz opuszcza Mistrza podczas Ostatniej Wieczerzy. The chief priests and Pharisees hastily collect a detachment of the Roman cohort stationed in the castle of Antonia, of the Jewish temple-watch, and of the officials of the Temple. Arcykapłani i faryzeusze szybko zebrać oddział rzymskiej kohorty stacjonującej w zamku Antonia, żydowskiej świątyni-watch, i urzędników świątyni. To these are added a number of the servants and dependents of the high-priest, and a miscellaneous multitude of fanatics with lanterns and torches, with swords and clubs, who were to follow the leadership of Judas. Do danych tych dodaje się liczbę pracowników i na utrzymaniu wysokiego kapłana, oraz różnego rzeszą fanatyków z latarniami i pochodniami, z mieczami i kijami, którzy mieli śledzić przywództwa Judasza. They took Christ, bound Him, and led Him to the high-priest's house. Zabrali Chrystusa, związali go i zaprowadził go do domu wysokiej kapłana.

F. The Passion of Jesus: The Trial F. Męka Jezusa: Trial

Jesus was tried first before an ecclesiastical and then before a civil tribunal. Jezus próbował pierwszy przed kościelnych, a następnie przed sądem cywilnym.

1. 1. Before Ecclesiastical Court. Przed sąd kościelny.

The ecclesiastical trial includes Christ's appearance before Annas, before Caiphas, and again before Caiphas, who appears to have acted in each case as head of the Sanhedrin. Kościelny proces zawiera się Chrystusa przed Annasza, przed Kajfasza i ponownie przed Kajfasza, który pojawia się w każdym przypadku działał jako szef Sanhedrynu. The Jewish court found Jesus guilty of blasphemy, and condemned Him to death, though its proceedings were illegal from more than one point of view. Żydowski sąd uznał Jezus winnym bluźnierstwa i skazali Go na śmierć, choć jego postępowanie było nielegalne z więcej niż jednego punktu widzenia. During the trial took place Peter's triple denial of Jesus; Jesus is insulted and mocked, especially between the second and third session; and after His final condemnation Judas despaired and met his tragic death. Podczas procesu miała miejsce potrójna odmowa Piotra Jezusa; Jezus znieważony i wyśmiewany, zwłaszcza między sesji drugiej i trzeciej, a po jego ostatecznego potępienia Judasza zrozpaczeni i spotkała jego tragicznej śmierci.

2. 2. Before the Civil Court. Przed sądu cywilnego.

The civil trial, too, comprised three sessions, the first before Pilate, the second before Herod, the third again before Pilate. Cywilny proces, zbyt, składała się z trzech sesji, najpierw przed Piłatem, przed Herodem sekundy, trzeci ponownie przed Piłatem. Jesus is not charged with blasphemy before the court of Pilate, but with stirring up the people, forbidding to give tribute to Caesar, and claiming to be Christ the king. Jezus nie został oskarżony o bluźnierstwo przed sądem Piłata, ale mieszanie się ludzi, zakaz dać hołd cesarzowi, i twierdzi, że jest Chrystusem królem. Pilate ignores the first two charges; the third he finds harmless when he sees that Jesus does not claim royalty in the Roman sense of the word. Piłat ignoruje dwa pierwsze zarzuty, trzeci dowiaduje nieszkodliwe, gdy widzi, że Jezus nie twierdzi tantiem w rzymskim znaczeniu tego słowa.

But in order not to incur the odium of the Jewish leaders, the Roman governor sends his prisoner to Herod. Jednak aby nie ponieść odium przywódców żydowskich, rzymski namiestnik wysyła swego więźnia do Heroda. As Jesus did not humour the curiosity of Herod, He was mocked and set at naught by the Tetrarch of Galilee and his court, and sent back to Pilate. Ponieważ Jezus nie humor ciekawość Heroda, był wyśmiewany i ustalony na nic przez tetrarchą Galilei i jego dworu, i wysłał z powrotem do Piłata.

The Roman procurator declares the prisoner innocent for the second time, but, instead of setting Him free, gives the people the alternative to choose either Jesus or Barabbas for their paschal freedman. Prokurator Roman oświadcza więzień niewinny po raz drugi, ale zamiast ustawiania go uwolnić, daje ludziom alternatywę do wyboru Jezusa lub Barabasza albo ich paschalnej wyzwoleniec. Pilate pronounced Jesus innocent for the third time with the more solemn ceremony of washing his hands; he had recourse to a third scheme of ridding himself of the burden of pronouncing an unjust sentence against his prisoner. Piłat czyt. Jezus niewinny po raz trzeci z bardziej uroczystej ceremonii mycia rąk, musiał zastosować się trzeci program pozbycia się obciążeń wypowiedzenie niesprawiedliwy wyrok przeciwko jego więźniem. He had the prisoner scourged, thus annihilating, as far as human means could do so, any hope that Jesus could ever attain to the royal dignity. Miał więźnia biczowany, co unicestwienie, w miarę ludzkie środki można zrobić, jakaś nadzieja, że ​​Jezus może kiedykolwiek osiągnąć do królewskiej godności. But even this device miscarried, and Pilate allowed his political ambition to prevail over his sense of evident justice; he condemned Jesus to be crucified. Ale nawet to urządzenie poroniła, i Piłat dozwolone jego ambicje polityczne wzięły górę nad jego poczucie ewidentnej sprawiedliwości; skazał Jezusa na ukrzyżowanie.

G. The Passion of Jesus: His Death G. Męka Jezusa: Jego śmierć

Jesus carried His Cross to the place of execution. Jezus niósł swój krzyż na miejsce egzekucji. Simon of Cyrene is forced to assist Him in bearing the heavy burden. Szymon z Cyreny jest zmuszony pomagają mu w noszących ciężar. On the way Jesus addresses his last words to the weeping women who sympathized with His suffering. Po drodze Jezus zwraca jego ostatnie słowa do płaczących kobiet, sympatyzowali z Jego cierpieniem. He is nailed to the Cross, his garments are divided, and an inscription is placed over His head. On jest przybity do krzyża, jego ubrania są podzielone, a napis jest umieszczony nad głową. While His enemies mock Him, He pronounces the well-known "Seven Words". Chociaż Jego wrogowie drwić go, wypowiada znane "Siedem słów". Of the two robbers crucified with Jesus, one was converted, and the other died impenitent. Z dwóch złodziei ukrzyżowanych z Jezusem jeden przekształcono i śmierci impenitent inne. The sun was darkened, and Jesus surrendered His soul into the hands of His Father. Słońce się zaćmiło i Jezus poddał duszę w ręce Ojca. The veil of the Temple was rent into two, the earth quaked, the rocks were riven, and many bodies of the saints that had slept arose and appeared to many. Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, ziemia zadrżała, skały były rozdarte, i wiele ciał świętych, które spały wstał i ukazali się wielu. The Roman centurion testified that Jesus was indeed the Son of God. Rzymski setnik zeznał, że Jezus rzeczywiście był Synem Boga. The Heart of Jesus was pierced so as to make sure of His death. Serce Jezusa został przebity, aby upewnić się o Jego śmierci. The Sacred Body was taken from the Cross by Joseph of Arimathea and Nicodemus, and was buried in the new sepulchre of Joseph, and the Sabbath drew near. Najświętszego Ciała została podjęta z krzyża przez Józefa z Arymatei i Nikodem, i został pochowany w nowym grobie Józefa, i szabat zbliżył.

H. The Glory of Jesus H. Chwała Jezusa

After the burial of Jesus, the holy women returned and prepared spices and ointments. Po pochówku Jezusa, święte kobiety wrócił i przygotowane wonności i maści. The next day, the chief priests and Pharisees made the sepulchre secure with guards, sealing the stone. Następnego dnia, arcykapłani i faryzeusze wykonany grobowiec bezpieczne straży, uszczelniania kamień. When the Sabbath was passed, the holy women brought sweet spices that they might anoint Jesus. Kiedy szabat został przekazany, święte kobiety przyniósł słodkie przyprawy, że może namaścić Jezusa. But Jesus rose early the first day of the week, and there was a great earthquake, and an angel descended from heaven, and rolled back the stone. Ale Jezus wstał pierwszy dzień tygodnia, i nie było wielkie trzęsienie ziemi i anioł zstąpił z nieba, i odsunął kamień. The guards were struck with terror, and became as dead men. Strażnicy uderzył z przerażenia, a stał się jak umarli. On arriving at the sepulchre the holy women found the grave empty; Mary Magdalen ran to tell the Apostles Peter and John, while the other women were told by an angel that the Lord had arisen from the dead. Po przybyciu do grobu święte kobiety znaleziono grób pusty, Maria Magdalena pobiegła powiedzieć Apostołów Piotra i Jana, a pozostałe kobiety opowiedziana przez anioła, że ​​Pan powstał z martwych. Peter and John hasten to the sepulchre, and find everything as Magdalen has reported. Piotr i Jan przyspieszyć do grobu i znaleźć wszystko, jak Magdalen zgłosił. Magdalen too returns, and, while weeping at the sepulchre, is approached by the arisen Saviour Who appears to her and speaks with her. Magdalen też powraca, a jednocześnie płacząc do grobu, jest podszedł powstałej Zbawiciela, który pojawia się do niej i rozmawia z nią. On the same day Jesus appeared to the other holy women, to Peter, to the two disciples on their way to Emmaus, and to all the Apostles excepting Thomas. W tym samym dniu pojawił się Jezus do innych świętych kobiet, do Piotra, do dwóch uczniów w drodze do Emaus, i do wszystkich Apostołów z wyjątkiem Thomasa. A week later He appeared to all the Apostles, Thomas included; later still He appeared in Galilee near the Lake of Genesareth to seven disciples, on a mountain in Galilee to a multitude of disciples, to James, and finally to His disciples on the Mount Olivet whence He ascended into heaven. Tydzień później ukazał się wszystkich Apostołów, Thomas włączone; jeszcze później pojawił się w Galilei, w pobliżu jeziora Genezaret do siedmiu uczniów, na górze w Galilei do wielu uczniów, do Jakuba, i wreszcie do swoich uczniów na Górze skąd Olivet wstąpił do nieba. But these apparitions do not exhaust the record of the Gospels, according to which Jesus showed Himself alive after His Passion by many proofs, for forty days appearing to the disciples and speaking of the kingdom of God. Ale te objawienia nie wyczerpuje zapis Ewangelii, według której Jezus pokazał sam żyje po Jego męki przez wiele dowodów, przez czterdzieści dni pojawiających się do uczniów i mówił o królestwie Bożym.

Publication information Written by AJ Maas. Publikacja informacji napisanej przez AJ Maas. Transcribed by Joseph P. Thomas. Przepisane przez Józefa P. Thomas. In Memory of Archbishop Mathew Kavukatt The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Wspomnienie o abp Mathew Kavukatt Encyklopedii Katolickiej, Tom VIII. Published 1910. Opublikowano 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego JorkuThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest