Codex Bezae Codex Bezae

Catholic Information Informacje Katolicki

(CODEX CANTABRIGIENSIS), one of the five most important Greek New Testament manuscripts, and the most interesting of all on account of its peculiar readings; scholars designate it by the letter D (see BIBLICAL CRITICISM, sub-title Textual). (CANTABRIGIENSIS CODEX), jeden z pięciu najważniejszych rękopisów greckiego Nowego Testamentu, a najciekawsze z wszystkich ze względu na ich specyficznych lektur; uczeni wyznaczyć go literą D (patrz krytyki biblijnej, podtytuł tekstowy). It receives its name from Theodore Beza, the friend and successor of Calvin, and from the University of Cambridge, which obtained it as a gift from Beza in 1581 and still possesses it. Otrzymuje ona swoją nazwę od Theodore Beza, przyjaciel i następca Kalwina, a z Uniwersytetu Cambridge, który uzyskał je jako dar od Beza w 1581 i nadal ją posiada. The text is bilingual, Greek and Latin. Tekst jest dwujęzyczny, greki i łaciny. The manuscript, written in uncial characters, forms a quarto volume, of excellent vellum, 10 x 8 inches, with one column to a page, the Greek being on the left page (considered the place of honour), the parallel Latin facing it on the right page. Rękopis, napisany w uncial znaków, tworzy wolumin Quarto, doskonałych vellum, 10 x 8 cali, z jednej kolumny do strony, grecki jest na lewej stronie (za miejsce honorowe), równolegle Łacińskiej stoi to na prawej stronie. It has been reproduced in an excellent photographic facsimile, published (1899) by the University of Cambridge. Został on przedstawiony w doskonałej faksymile fotograficznej, opublikowany (1899) przez University of Cambridge.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The codex contains only the Four Gospels, in the order once common in the West, Matthew, John, Luke, Mark, then a few verses (11-15), in Latin only, of the Third Epistle of St. John, and the Acts. Kodeks zawiera tylko cztery Ewangelie, w kolejności, po wspólnej na Zachodzie, Mateusza, Jana, Łukasza, Marka, potem kilka wersów (11-15), po łacinie tylko z trzeciej List św Jana i Dz. There are missing, however, from the manuscript of the original scribe, in the Greek, Matt., i, 1-20; [iii, 7-16]; vi, 20-ix, 2; xxvii, 2-12; John i, 16-iii, 26; [xviii, 14-xx, 13]; [Mk. Nie brakuje jednak, z rękopisu oryginalnego pisarza, w greckiej, Matt, i, 1-20;. [Iii, 7-16]; vi, 20-IX, 2, XXVII, 2-12; John I III 16, 26, [XVIII, XX 14, 13], [Mk. xvi, 15-20]; Acts, viii, 29-x, 14; xxi, 2-10, 16-18; xxii, 10-20; xxii, 29-xxviii, 31; in the Latin, Matt., i, 1-11; [ii, 21-iii, 7]; vi,8-viii, 27; xxvi, 65-xxvii, 1; John, i, 1-iii, 16; [xviii, 2-xx, 1]; [Mk., xvi, 6-20]; Acts viii, 20-x, 4; xx, 31-xxi, 2, 7-10; xxii, 2-10; xxiii, 20- xxviii, 31. XVI, 15-20], Dz, VIII, 29-x, 14, XXI, 2-10, 16-18; XXII, 10-20; XXII, 29-XXVIII, 31,. w łacinie, Matt, ja, 1-11; [II 21 III, 7] VI ,8-VIII, 27, XXVI, XXVII, 65, 1, J, i, 1-III, 16, [XVIII 2-XX, 1]; [. Mk, XVI, 20/06] Dz VIII, 20-X, 4, XX, 31-XXI, 2, 7-10; XXII, 2-10; XXIII, 20 - XXVIII, 31. The passages in brackets have been supplied by a tenth-century hand. Fragmenty w nawiasach zostały dostarczone przez strony, z X wieku. It will be noticed that St. Luke's Gospel alone, of the books contained, is preserved complete. Będzie to zauważyłem, że Ewangelia św Łukasza sam, z książek zawartych, zachował kompletne. The condition of the book shows a gap between the Gospels and Acts; and the fragment of III John indicates that, as in other ancient manuscript, the Catholic Epistles were placed there. Stan książki pokazuje przepaść między Ewangelii i Dziejów Apostolskich, a fragment III Jana wskazuje, że tak jak w innych starożytnych rękopis, katolickich Epistles zostały tam umieszczone. The fact that the Epistle of Jude does not immediately precede Acts is regarded as pointing to its omission from the codex; it may, however, have been placed elsewhere. Fakt, że List Judy nie bezpośrednio poprzedzać Dz jest uważany za wskazanie jej pominięcia od kodeksu, może to jednak, zostały umieszczone w innych miejscach. We cannot tell whether the manuscript contained more of the New Testament, and there is no indication that it was, like the other great uncial manucripts, ever joined to the text of the Old Testament. Nie możemy powiedzieć, czy rękopis zawierał więcej z Nowego Testamentu, i nic nie wskazuje, że jest to, podobnie jak inne wielkie manucripts uncial, zawsze połączone z tekstem Starego Testamentu. Besides the hand of the original scribe, there are corrections in several different hands, some probably contemporary with the original, later liturgical annotations and the sortes sanctorum, or formulae for telling fortunes; all these are important for tracing the history of the manuscript Beza wrote in the letter accompanying his gift that the manuscript was obtained from the monastery of St. Irenæus in Lyons, during the war in 1562. Oprócz strony oryginalnego pisarza, są poprawki w różnych rękach, niektórzy zapewne współczesnych z oryginalnymi, adnotacje później liturgicznych i sortes Sanctorum, lub formuły mówi fortuny, wszystko to są ważne dla śledzenia historii rękopisu Beza napisał w piśmie towarzyszącym mu prezent, który rękopis został uzyskany z klasztoru św IRENEUSZ w Lyonie, w czasie wojny w 1562 roku. Lyons was sacked by the Huguenots in that year and this manuscript was probably part of the loot. Lyons został zwolniony przez hugenotów w tym roku i to był prawdopodobnie rękopis część łupu. The reformer said it had lain in the monastery for long ages, neglected and covered with dust; but his statement is rejected by most modern scholars. Reformator powiedział, że leżał w klasztorze przez długie wieki, zaniedbane i pokryte kurzem, ale jego oświadczenie jest odrzucana przez większość współczesnych uczonych. It is claimed, in fact, that this codex is the one which was used at the Council of Trent in 1546 by William Dupré (English writers persist in calling this Frenchman a Prato), Bishop of Clermont in Auvergne, to confirm a Latin reading of John, xxi, si eum volo manere, which is found only in the Greek of this codex. Twierdzi bowiem, że ten kodeks jest ten, który został użyty podczas Soboru Trydenckiego w 1546 przez Williama Dupré (pisarzy Polski utrzymują się w wywołanie tej Francuz Prato), biskup Clermont w Owernii, w celu potwierdzenia łacińską czytanie John, xxi, si EUM volo manere, który znajduje się tylko w języku greckim tego kodeksu. Moreover, it is usually identified with Codex beta, whose peculiar readings were collated in 1546 for Stephens' edition of the Greek Testament by friends of his in Italy. Ponadto, jest on często utożsamiany z Codex beta, którego osobliwa odczyty zebrano w 1546 do edycji Stephens 'z greckiego Testamentu przez przyjaciół jego we Włoszech. Beza himself, after having first denominated his codex Lugdunensis, later called it Claromontanus, as if it came not from Lyons, but from Clermont (near Beauvais, not Clermont of Auvergne). Beza sam, po uprzednim jego Lugdunensis denominowanych Codex, później nazwał Claromontanus, jakby to nie pochodzi z Lyonu, ale z Clermont (w pobliżu Beauvais, nie Clermont Auvergne). All this, throwing Beza's original statement into doubt, indicates that the manuscript was in Italy in the middle of the sixteenth century, and has some bearing upon the locality of the production. Wszystko to, rzucając oryginalne oświadczenie Beza jest w wątpliwość, wskazuje, że rękopis był we Włoszech w połowie XVI wieku, i ma pewien wpływ na miejscowości produkcji.

It has commonly been held that the manuscript originated in Southern France around the beginning of the sixth century. To jest powszechnie odbyła że rękopis powstał w południowej Francji z początkiem VI wieku. No one places it at a later dare, chiefly on the evidence of the handwriting. Nikt nie stawia go w późniejszym Dare, głównie na dowód pisma. France was chosen, partly because the manuscript was found there, partly because churches in Lyons and the South were of Greek foundation and for a long time continued the use of Greek in the Liturgy, while Latin was the vernacular- for some such community, at any rate, this bilingual codex was produced- and partly because the text of D bears a remarkable resemblance to the text quoted by St. Irenæus, even, says Nestle, in the matter of clerical mistakes, so that it is possibly derived from his very copy. Francja została wybrana, częściowo dlatego, że rękopis został tam znaleziony, częściowo dlatego, że kościoły w Lyonie i Południa były greckiej fundacji i przez długi czas kontynuował stosowanie grecki w liturgii, podczas gdy łacina była vernacular-dla niektórych takich społeczności, w każdym razie, to dwujęzyczne Kodeks powstał, a częściowo dlatego, tekst D nosi niezwykłe podobieństwo do tekstu cytowanego przez Ireneusza, nawet mówi Nestle, w kwestii błędami, tak, że jest to prawdopodobnie pochodzi z jego bardzo skopiować. During the past five years, however, the opinion of the best English textual critics has been veering to Southern Italy as the original home of D. It is pointed out that the manuscript was used by a church practising the Greek Rite, as the liturgical annotations concern the Greek text alone; that these annotations date from the ninth to the eleventh century, exactly the period of the Greek Rite in Southern Italy, while it had died out elsewhere in Latin Christendom, and show that the Byzantine Mass-lections were in use, which cannot have been the case in Southern France. W ciągu ostatnich pięciu lat, jednak opinia z najlepszych krytyków angielskich tekstowych został veering do południowych Włoch, jak oryginalny domu D. Należy zaznaczyć, że praca została wykorzystana przez kościół praktykowania obrządku greckim, jako liturgicznych adnotacji dotyczy tekstu greckiego sam; że to data adnotacje od IX do XI wieku, dokładnie okres greckiego obrządku w południowych Włoszech, podczas gdy gdzie indziej zmarł w chrześcijaństwie łacińskim, i pokazać, że Mass-bizantyńskie lections były w użyciu , który nie może być przypadek w południowej Francji. The corrections, too, which concern the Greek text but rarely the Latin, the spelling, and the calendar all point to Southern Italy. Korekty, zbyt, które dotyczą tekstu greckiego, ale rzadko łacińskiego, spróbuje, a kalendarz wszystkie wskazują na południu Włoch. These arguments, however, touch only the home of the manuscript, not its birthplace, and manuscripts have travelled from one end of Europe to the other. Te argumenty jednak dotykać tylko siebie rękopisu, nie jej miejsca urodzenia, i manuskrypty podróżował z jednego końca Europy na drugi. Ravenna and Sardinia, where Greek and Latin influences also met, have likewise been suggested. Ravenna i na Sardynii, gdzie wpływy greckie i łacińskie również spełnione, mają również sugerowano. It can only be said that the certainty with which till recently it was ascribed to Southern France has been shaken, and the probabilities now favour Southern Italy. Można jedynie powiedzieć, że pewność, z jaką do niedawna było przypisane do południowej Francji została zachwiana, a prawdopodobieństwo teraz korzyść południowe Włochy.

Following Scrivener, scholars universally dated it from the beginning of the sixth century, but there is a tendency now to place it a hundred years earlier.. Po Scrivener uczeni powszechnie dnia go od początku szóstego wieku, ale jest obecnie tendencja, aby umieścić go sto lat wcześniej .. Scrivener himself admitted that the handwriting was not inconsistent with this early date, and only assigned it a later date by reason of the Latinity of the annotations. Scrivener sam przyznał, że pismo nie było sprzeczne z tym krótkim czasie, i tylko przypisane jej późniejszy termin z powodu Latinity z adnotacji. But the corrupt Latin is not itself incompatible with an earlier date, while the freedom with which the Latin NT text is handled indicates a time when the Old Latin version was still current. Ale uszkodzony łacina nie jest sama w sobie niezgodna z wcześniejszą datą, a swoboda, z jaką tekst łaciński NT jest obsługiwane wskazuje czas, kiedy stare łacińska wersja wciąż aktualne. It probably belongs to the fifth century. Prawdopodobnie należy do piątego wieku. Nothing necessitates a later date. Nic nie wymaga datę późniejszą.

The type of text found in D is very ancient, yet it has survived in this one Greek manuscript alone, though it is found also in the Old Latin, the Old Syriac, and the Old Armenian versions. Rodzaj tekstu znaleziony w D jest bardzo stara, ale przetrwał w tym jednym tylko rękopisie greckim, choć stwierdzono również w Starym łacinie Syryjski stare i stare wersje ormiańskich. It is the so-called Western Text, or one type of the Western Text. Jest to tak zwana Zachodnia tekst lub jednego typu zachodniego tekst. All the Fathers before the end of the third century used a similar text and it can be traced back to sub-Apostolic times. Wszystkich ojców przed końcem trzeciego wieku stosowane podobne tekst i może sięgają pod-apostolskich razy. Its value is discussed elsewhere. Jego wartość jest dyskutowane gdzie indziej. D departs more widely than any other Greek codex from the ordinary text, compared with which as a standard, it is characterized by numerous additions, paraphrastic renderings, inversions, and some omissions. D odbiega szerzej, niż jakiegokolwiek innego kodeksu greckiej od zwykłego tekstu, w porównaniu z którymi jako standard, to charakteryzuje się licznymi dodatkami, tynk paraphrastic, inwersje i niektóre braki. (For collation of text, see Scrivener, Bezae Codex, pp. xlix-lxiii; Nestle, Novi Test. Graeci Supplementum, Gebhardt and Tischendorf ed., Leipzig, 1896.) One interpolation is worth noting here. (W przypadku układania tekstu, patrz Scrivener, Bezae Codex, s. XLIX-LXIII;. Nestle, test Novi Graeci Supplementum, Gebhardt i Tischendorf ed, Lipsk, 1896.). Jednym interpolacja zauważyć tutaj. After Luke, vi, 5, we read :B3On the same day seeing some one working on the Sabbath, He said to him:8CO man, if you know what you do, blessed are you; but if you do not know, you are cursed and a transgressor of the law'." The most important omission, probably, is the second mention of the cup in Luke's account of the Last Supper. Po Łukasza, VI, 5, czytamy: B3On sam dzień widząc ktoś pracuje w sabat, rzekł do niego: 8CO człowiek, jeśli wiesz, co robisz, jesteś błogosławiony, ale jeśli nie wiesz, jesteś przeklęty i przestępcą prawa "." Najważniejszą pominięcie, prawdopodobnie, to druga wzmianka o puchar w Łukasza z Ostatniej Wieczerzy.

The Latin text is not the Vulgate, nor yet the Old Latin, which it resembles more closely. Łaciński tekst nie jest Wulgata, ani też Stare łacina, która przypomina bardziej. It seems to be an independent translation of the Greek that faces it, though the fact that it contains two thousand variations from its accompanying Greek text have led some to doubt this. To wydaje się być niezależna tłumaczenie greckie że stoi to, choć fakt, że zawiera on dwa tysiące odmian z towarzyszącym jej tekstem greckim doprowadziły do ​​niektórych wątpliwości. Of this number, however, only seven hundred and sixteen are said to be real variant readings, and some of these are derived from the Vulgate. Z tej liczby, jednak tylko siedemset szesnaście Mówi się, że prawdziwe odczyty wariant, a niektóre z nich pochodzą z Wulgaty. If the translation be independent, both the Vulgate and Old Latin have influenced it greatly; as time went on, the influence of the Vulgate grew and probably extended even to modifications of the Greek text. Jeśli tłumaczenie jest niezależny, zarówno Wulgata i Old Latin wpłynęły go znacznie; w miarę upływu czasu, wpływ Wulgaty wzrosła i prawdopodobnie przedłużony nawet do modyfikacji tekstu greckiego. Chase, however, traces many of the variants to an original Syriac influence. Chase, jednak ślady wiele wariantów do pierwotnego wpływem Syryjski. The text, which was in so great honour in the Early Church, possesses a fascination for certain scholars, who occasionally prefer its readings; but none professes to have really solved the mystery of its origin. Tekst, który był w tak wielkiej czci w Kościele pierwotnym, posiada fascynację niektórych uczonych, którzy czasami wolą odczytów, ale żaden wyznaje naprawdę rozwiązać tajemnicę jej pochodzenia.

Publication information Written by John Francis Fenlon. Publikacja informacji napisanej przez Johna Francisa Fenlon. Transcribed by Sean Hyland. Przepisane przez Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Encyklopedia Katolicka, Tom IV. Published 1908. Opublikowano 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Nihil obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego JorkuThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest