Deism Deizm

Catholic Information Informacje Katolicki

(Latin Deus, God). (Łac. Deus, Bóg).

The term used to denote certain doctrines apparent in a tendency of thought and criticism that manifested itself principally in England towards the latter end of the seventeenth century. Termin używany do określenia pewne doktryny widoczny w tendencji myśli i krytyki, która objawia się głównie w Anglii w kierunku ostatniego końca XVII wieku. The doctrines and tendency of deism were, however, by no means entirely confined to England, nor to the seventy years or so during which most of the deistical productions were given to the world; for a similar spirit of criticism aimed at the nature and content of traditional religious beliefs, and the substitution for them of a rationalistic naturalism has frequently appeared in the course of religious thought. Doktryny i tendencja deizm były jednak w żaden sposób nie ogranicza się wyłącznie do Anglii, ani do siedemdziesięciu lat i tak, podczas którego większość deistical produkcje zostały podane do świata, w podobnym duchu krytyki mającej na charakter i treść tradycyjnych wierzeń religijnych, a zastąpienie ich z racjonalistycznego naturalizmu wielokrotnie pojawiły się w toku myśli religijnej. Thus there have been French and German deists as well as English; while Pagan, Jewish, or Moslem deists might be found as well as Christian. Tak więc nie było francuskie i niemieckie deistów jak i angielski, natomiast pogańskie, żydowskie, muzułmańskie czy deistów mogłyby się znaleźć, jak i chrześcijanina.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Because of the individualistic standpoint of independent criticism which they adopt, it is difficult, if not impossible, to class together the representative writers who contributed to the literature of English deism as forming any one definite school, or to group together the positive teachings contained in their writings as any one systematic expression of a concordant philosophy. Ze względu na indywidualistycznej punktu widzenia niezależnej krytyki, które przyjmą, to jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, do klasy razem reprezentatywnych pisarzy, którzy przyczynili się do literatury angielskiej deizm jako tworzące jeden dowolny określoną szkołę lub grupować pozytywnych nauk zawartych w ich pisma jako jedno wyrażenie systematycznego o zgodnej filozofii. The deists were what nowadays would be called freethinkers, a name, indeed, by which they were not infrequently known; and they can only be classed together wholly in the main attitude that they adopted, viz. W deiści były co dziś nazwalibyśmy wolnomyśliciele, nazwisko, rzeczywiście, przez co nie były one rzadko znane, i tylko one mogą być sklasyfikowane razem w całości w głównym nastawieniem, że one przyjęte, a mianowicie. in agreeing to cast off the trammels of authoritative religious teaching in favour of a free and purely rationalistic speculation. zgadzając się zrzucić pęt autorytatywnego nauczania religii na korzyść wolnej i spekulacji czysto racjonalistyczny. Many of them were frankly materialistic in their doctrines; while the French thinkers who subsequently built upon the foundations laid by the English deists were almost exclusively so. Wielu z nich było otwarcie w ich materialistycznej doktryny, podczas gdy francuscy myśliciele, którzy następnie zbudowane na fundamentach położonych przez angielskich deistów niemal wyłącznie tak. Others rested content with a criticism of ecclesiastical authority in teaching the inspiration of the Sacred Scriptures, or the fact of an external revelation of supernatural truth given by God to man. Inne wypoczęty treści z krytyki władzy kościelnej w nauczaniu natchnienie Pisma Świętego, lub fakt zewnętrznego objawienia nadprzyrodzone prawdy, danego przez Boga człowiekowi. In this last point, while there is a considerable divergence of method and procedure observable in the writings of the various deists, all, at least to a very large extent, seem to concur. W tym ostatnim punkcie, podczas gdy istnieje znaczna zbieżność metody i procedury obserwowalnych w pismach różnych deistów, wszystko, przynajmniej w znacznym stopniu, wydają się zgodzić. Deism, in its every manifestation was opposed to the current and traditional teaching of revealed religion. Deizm, w każdym z jego przejawów był przeciwny do obecnego i tradycyjne nauczanie religii objawionej.

In England the deistical movement seems to be an almost necessary outcome of the political and religious conditions of the time and country. W Anglii deistical ruch wydaje się być niemal niezbędne wynikiem politycznych i religijnych warunków czasu i kraju. The Renaissance had fairly swept away the later scholasticism and with it, very largely, the constructive philosophy of the Middle Ages. Renesans był dość zmiecione późniejszy scholasticism a wraz z nim w bardzo dużym stopniu, konstruktywna filozofia średniowiecza. The Protestant Reformation, in its open revolt against the authority of the Catholic Church, had inaugurated a slow revolution, in which all religious pretensions were to be involved. Reformacja w swojej otwartego buntu przeciw władzy Kościoła Katolickiego, które zapoczątkował powolny rewolucji, w którym wszystkie religijne pretensje miały być zaangażowane. The Bible as a substitute for the living voice of the Church and the State religion as a substitute for Catholicism might stand for a time; but the very mentality that brought them into being as substitutes could not logically rest content with them. Biblia jako substytut głos żywego Kościoła i religii państwowej jako substytut katolicyzm może stanąć na jakiś czas, ale bardzo mentalność że przyniósł je do życia jako substytuty nie mógł logicznie zadowolić się z nimi. The principle of private judgment in matters of religion had not run its full course in accepting the Bible as the Word of God. Zasada prywatnego wyroku w sprawach religii nie zabrakło pełnego kursu przyjmując Biblię jako Słowo Boże. A favourable opportunity would spur it forward once more; and from such grudging acceptance as it gave to the Scriptures it would proceed to a new examination and a final rejection of their claims. Korzystna okazja skłoniłoby go do przodu, jeszcze raz, a od takiej niechętną akceptację, ponieważ dało Pisma byłoby przystąpić do nowego egzaminu i ostatecznym odrzuceniu ich roszczeń. The new life of the empirical sciences, the enormous enlargement of the physical horizon in such discoveries as those of astronomy and geography, the philosophical doubt and rationalistic method of Descartes, the advocated empiricism of Bacon, the political changes of the times--all these things were factors in the preparation and arrangement of a stage upon which a criticism levelled at revelational religion might come forward and play its part with some chance of success. Nowe życie z nauk empirycznych, ogromne rozszerzenie horyzontu fizycznego w takich odkryć jak te z astronomii i geografii, wątpliwości filozoficznych i racjonalistycznej metody Kartezjusza, zalecał empiryzm Bacona, polityczne zmiany czasów - wszystko to rzeczy były czynniki w przygotowaniu i uporządkowania etapie, na którym krytyki wymierzonej revelational religii mogą zetknąć się i odgrywać swoją rolę z jakąś szansę powodzenia. And though the first essays of deism were somewhat veiled and intentionally indirect in their attack upon revelation, with the revolution and the civil and religious liberty consequent upon it, with the spread of the critical and empirical spirit as exemplified in the philosophy of Locke, the time was ripe for the full rehearsal of the case against Christianity as expounded by the Establishment and the sects. I choć pierwsze eseje deizm były nieco zawoalowane i celowo pośrednie w ich ataku na objawienie, z rewolucji i wolności obywatelskiej i religijnej konsekwencji na nim, z rozprzestrzenianiem się ducha krytycznego i empiryczne na przykładzie w filozofii Locke'a, Czas dojrzał do pełnej próbie sprawie przeciwko chrześcijaństwa wyjasnione przez ustanowienie i sekt. The wedge of private judgment had been driven into authority. Klina prywatnych wyroku zostały wbite organu. It had already split Protestantism into a great number of conflicting sects. To już podzielony protestantyzm do wielkiej liczby sprzecznych sekt. It was now to attempt the wreck of revealed religion in any shape or form. To teraz próbować wrak religii objawionej w jakiejkolwiek formie lub postaci.

The deistical tendency passed through several more or less clearly defined phases. Deistical tendencja przechodzi przez kilka faz mniej lub bardziej wyraźnie określone. All the forces possible were mustered against its advance. Wszystkie siły możliwe były zebrał przeciwko jego góry. Parliaments took cognizance of it. Parlamenty miały rozpoznania niego. Some of the productions of the deists were publicly burnt. Niektóre produkcje z deistów zostały publicznie spalone. The bishops and clergy of the Establishment were strenuous in resisting it. Biskupów i duchownych zakładu były męczące w opieraniu go. For every pamphlet or book that a deist wrote, several "answers" were at once put before the public as antidotes. Dla każdej broszury lub książki, które napisał deistą, kilka "odpowiedzi" zostały natychmiast postawić przed społeczeństwem jako odtrutki. Bishops addressed pastoral letters to their dioceses warning the faithful of the danger. Biskupi adresowane listy pasterskie do swoich diecezji ostrzegając wiernych przed niebezpieczeństwem. Woolston's "Moderator" provoked no less than five such pastorals from the Bishop of London. Woolston firmy "Moderator" wywołała nie mniej niż pięć takich Pastorals od biskupa Londynu. All that was ecclesiastically official and respectable was ranged in opposition to the movement, and the deists were held up to general detestation in the strongest terms. Wszystko, co było oficjalnym i szanowany kościelnie został wahała się w opozycji do tego ruchu, i deistów odbyły się do ogólnego obrzydzenie w najostrzejszych słowach. When the critical principles and freethought spirit filtered down to the middle classes and the masses, when such men as Woolston and Chubb put pen to paper, a perfect storm of counter-criticism arose. Kiedy krytyczne zasady i duch Wolna myśl sączy się do klas średnich i mas, kiedy tacy ludzie jak Woolston i Chubb umieszczone pióro do papieru, Gniew oceanu przeciw-krytyki powstało. As a matter of fact, not a few educated and cultured men were really upon the side of a broad toleration in matters of religion. W rzeczywistości, nie kilka wykształconych i kulturalnych mężczyzn były naprawdę po stronie szerokiej tolerancji w sprawach religii. The "wit and ridicule" by which the Earl of Shaftesbury would have all tested meant, as Brown rightly notes, no more than urbanity and good nature. "Dowcip i kpiny", przez co hrabia Shaftesbury musiałby wszystkich badanych rozumie, jak słusznie zauważa Brown, nie więcej niż miejskości i natury dobry. But Shaftesbury himself would by no means allow that he was a deist, except in the sense in which the term is interchangeable with theist; and Herbert of Cherbury, by far the most cultured representative of the movement, is noted as having been the most moderate and the least opposed of them all to the teachings of Christianity. Ale Shaftesbury sam w żaden sposób nie pozwala, że ​​był deistą, chyba że w sensie, w jakim termin ten jest wymienny z teistą, a Herbert z Cherbury zdecydowanie najbardziej kulturalny przedstawiciel ruchu, należy zauważyć, iż była najbardziej umiarkowany a najmniej z nich wszystkich przeciwieństwie do nauk chrześcijaństwa.

One phase through which deism may be said to have passed was that of a critical examination of the first principles of religion. Przez które jedna faza deizm można powiedzieć, że przeszły krytycznego badania pierwszych zasad religii. It asserted its right to perfect tolerance on the part of all men. Zapewnił sobie prawo do doskonałej tolerancji ze strony wszystkich ludzi. Freethought was the right of the individual; it was, indeed, but one step in advance of the received principle of private judgment. Wolna myśl była prawo jednostki, to było, rzeczywiście, ale jeden krok wcześniej otrzymanego zasadzie prywatnej wyroku. Such representatives of deism as Toland and Collins may be taken as typical of this stage. Takie przedstawiciele deizm jako Toland i Collins można przyjąć jako typowe dla tego etapu. So far, while critical and insisting on its rights to complete toleration, it need not be, though as a matter of fact it undoubtedly was, hostile to religion. Do tej pory, podczas gdy krytyczne i nalegając na jej prawa do zakończenia tolerancji, to nie musi być, choć w rzeczywistości to bez wątpienia był wrogo nastawiony do religii.

A second phase was that in which it criticized the moral or ethical part of religious teaching. Drugi etap to ten, w którym krytykował moralne lub etyczne część religii. The Earl of Shaftesbury, for example, has much to urge against the doctrine of doctrine of future rewards and punishments as the sanction of the moral law. Hrabia Shaftesbury, na przykład, ma wiele do nakłonienia przeciwko doktrynie doktryny przyszłych nagród i kar, jak sankcją prawa moralnego. Such an attitude is obviously incompatible with the accepted teaching of the Churches. Taka postawa jest oczywiście niezgodne z przyjętym nauczaniem Kościołów. Upon this follows a critical examination of the writings of the Old and New Testaments, with a particular regard to the verification of prophecy and to the miraculous incidents therein recorded. Na to wynika krytyczna analiza pism Starego i Nowego Testamentu, w szczególności w odniesieniu do weryfikacji proroctwa i cudownych zdarzeniach w nim zapisanych. Antony Collins performed the first part of this task, while Woolston gave his attention principally to the latter, applying to Scriptural records the principles put forward by Blount in his notes to the "Apollonius Tyanæus". Antony Collins wykonał pierwszą część tego zadania, a Woolston dał uwagę głównie do tego ostatniego, mające zastosowanie do zapisów biblijnych zasad przedstawionych przez Blount w swoich notatkach do "Apoloniusz Tyanæus". Lastly, there was the stage in which natural religion as such was directly opposed to revealed religion. Wreszcie, nie był etap, w którym naturalna religia jako taka jest bezpośrednio przeciwieństwie do religii objawionej. Tindal, in his "Christianity as old as the Creation", reduces, or attempts to reduce, revelation to reason, making the Christian statement of revelational truths either superfluous, in that it is contained in reason itself, or positively harmful, in that it goes beyond or contradicts reason. Tindal, w jego "Chrześcijaństwo stara jak Creation", zmniejsza się, lub próby ograniczenia, objawienie rozumu, co chrześcijańskie oświadczenie revelational prawd albo zbędne, jako że znajduje się w sam rozum lub pozytywnie szkodliwe, w tym, że wykracza poza to, czy zaprzecza powód.

It is thus clear that, in the main, deism is no more than an application of critical principles to religion. Jest zatem oczywiste, że w głównym, deizmu jest nie więcej niż aplikacji krytycznych zasad religii. But in its positive aspect it is something more, for it offers as a substitute for revealed truth that body of truths which can be built up by the unaided efforts of natural reason. Ale w jego aspekcie pozytywnym jest to coś więcej, bo to oferuje jako substytut prawdy objawionej, że ciało z prawd, które mogą być budowane przez nieuzbrojonego wysiłków rozumu naturalnego. The term deism, however, has come in the course of time to have a more specific meaning. Termin deizm jednak nie są w miarę upływu czasu, aby bardziej szczególne znaczenie. It is taken to signify a peculiar metaphysical doctrine supposed to have been maintained by all the deists. Jest ono wykonane oznaczać swoistą doktrynę metafizyczną miał być prowadzone przez wszystkie deistów. They are thus grouped together roughly as members of a quasi-philosophical school, the chief and distinguishing tenet of which is the relationship asserted to obtain between the universe and God. Są więc one grupowane w przybliżeniu jako członkowie szkoły quasi-filozoficznej, szef i wyróżniającą dogmatem który zapewnił uzyskanie relacji między wszechświata i Boga. God, in this somewhat inferential and constructive thesis, is held to be the first cause of the world, and to be a personal God. Bóg, w tej pracy nieco wnioskowania i konstruktywne, jest uważane za pierwszą przyczyną świata, a być osobowy Bóg.

So far the teaching is that of the theists, as contrasted with that of atheists and pantheists. Do tej pory jest to, że nauka z teistów, jak skontrastowane z ateistów i pantheists. But, further, deism not only distinguishes the world and God as effect and cause; it emphasizes the transcendence of the Deity at the sacrifice of His indwelling and His providence. Ale dalej, deizm nie tylko odróżnia świat i Boga, jako skutku i przyczyny, to podkreśla transcendencję Bóstwa w ofiarę Jego zamieszkanie i Jego opatrzności. He is apart from the creation which He brought into being, and unconcerned as to the details of its working. Jest z dala od stworzenia, które on przyniósł do życia i beztroskiej jak do szczegółów jego pracy. Having made Nature, He allows it to run its own course without interference on His part. Po dokonaniu natury, pozwala uruchomić własny kurs bez ingerencji z jego strony. In this point the doctrine of deism differs clearly from that of theism. W tym punkcie doktryna deizmu wyraźnie różni się od teizmu. The verbal distinction between the two, which are originally convertible terms--deism, of Latin origin, being a translation of the Greek theism--seems to have been introduced into English literature by the deists themselves, in order to avoid the denomination of naturalists by which they were commonly known. Werbalne rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma, które są pierwotnie terminy zamienne - deizm, pochodzenia łacińskiego, jest tłumaczeniem z Grecki teizmu - wydaje się, że zostały wprowadzone do literatury angielskiej przez deistów sami, w celu uniknięcia denominacji przyrodników przez które są powszechnie znane. As naturalism was the epithet generally given to the teaching of the followers of the Spinozistic philosophy, as well as to the so-called atheists, deism seemed to its professors at once to furnish a disavowal of principles and doctrines which they repudiated, and to mark off their own position clearly from that of the theists. Jak naturalizm był epitet ogół podane do nauczania zwolenników Spinozistic filozofii, jak również do ateistów tak zwanych, deizm wydawało jej profesorów naraz umeblować wyparcie zasad i doktryn, które oni odrzucili, i oznaczyć off własnej pozycji wyraźnie się od teistów. The word seems however, to have been first employed in France and Italy about the middle of the sixteenth century, for it occurs in the epistle dedicatory prefixed to the second volume of Viret's "Instruction Chrétienne" (1563), where the reforming divine speaks of some persons who had called themselves by a new name--deists. Słowo wydaje się jednak, aby został najpierw zatrudniony we Francji i Włoszech około połowy XVI wieku, za to pojawia się w Liście poświęcającej prefiksem do drugiego tomu Viret w "Instrukcji Chrétienne" (1563), gdzie boskie reformowania mówi o niektóre osoby, które nazywa się nowym imieniem - deistów. It was principally upon account of their methods of investigation and their criticism of the traditional Protestant religious teaching that they had also come to to be called rationalists, opposing, as has been pointed out, the findings of unaided reason to the truths held on faith as having come from God through external revelation. To przede wszystkim na uwagę ich metod badań i ich krytyka tradycyjnego protestanckiego nauczania religijnego, że mieli również przyjść do nazywać racjonaliści, przeciwstawianie, jak już wspomniano, ustalenia nieuzbrojonym powód do prawd wiary, które odbyły się które pochodzą od Boga za pośrednictwem zewnętrznego objawienia. Whether it was by ignoring this altogether, or by attempting actively to refute it and prove its worthlessness, rationalism was the obvious term of their procedure. Czy to była ta, pomijając całkowicie, lub próbując aktywnie obalić go i udowodnić jego bezwartościowości, racjonalizm był oczywisty termin ich procedury. And it was also, in very much the same manner, by their claiming the freedom to discuss on these lines the doctrines set forth in the Bible and taught by the Churches, that they earned for themselves the no less commonly given title of "freethinkers." I był to również, w bardzo podobny sposób, poprzez ich twierdząc swobodę dyskusji na tych liniach doktryn zawartych w Biblii i prowadzone przez Kościoły, że zdobyli dla siebie nie rzadziej dany tytuł "wolnomyślicieli. "

There are notable distinctions and divergences among the English deists as to the whole content of truth given by reason. Istnieją znaczące różnice i rozbieżności wśród angielskich deistów jak do całej zawartości prawdy podanej przez rozum. The most important of these distinctions is undoubtedly that by which they are classed as "mortal" and "immortal" deists; for, while many conceded the philosophical doctrine of a future life, the rejection of future rewards and punishments carried with it for some the denial of the immortality of the human soul. Najważniejsza z tych różnic jest niewątpliwie tym, przez co są one sklasyfikowane jako "śmiertelny" i "nieśmiertelny" deistów, bo, podczas gdy wielu bramek filozoficzną doktryną przyszłego życia, odrzucenie przyszłych nagród i kar prowadzonych z nim przez jakiś zaprzeczanie nieśmiertelności duszy ludzkiej. The five articles laid down by Lord Herbert of Cherbury, however, with their expansion into six (and the addition of a seventh) by Charles Blount, may be taken--and especially the former--as the format professions of deism. Pięć artykułów ustanowione przez Pana Herberta z Cherbury, jednak z ich ekspansji w sześciu (i dodanie 1/7) przez Charles Blount, mogą zostać podjęte - w szczególności byłym - jak zawodów format deizmu. They contain the following doctrines: Zawierają one następujące doktryny:

that there exists one supreme God, że istnieje jeden najwyższy Bóg,

who is chiefly to be worshipped; , który jest przede wszystkim być czczony;

that the principal part of such worship consists in piety and virtue; że główną część tego kultu polega na pobożności i cnoty;

that we must repent of our sins and that, if we do so, God will pardon us; że musimy odpokutować nasze grzechy i że jeśli to uczynimy, Bóg przebaczy nam;

that there are rewards for good men and punishments for evil men both here and hereafter. że są nagrody dla dobrych ludzi i kary dla złych ludzi i tu, i dalej.

Blount, while he enlarged slightly upon each of these doctrines, broke one up into two and added a seventh in which he teaches that God governs the world by His providence. Blount, a on powiększony nieznacznie na każdym z tych doktryn, złamał jedną z nich na dwa i dodaje 1/7, w której uczy, że Bóg włada światem, Jego opatrzności.

This can hardly be accepted as a doctrine common to the deists; while, as has been said, future rewards and punishments were not allowed by them all. To może być trudno zaakceptować jako doktryny wspólnej dla deistów, natomiast, jak już zostało powiedziane, przyszłych nagród i kar nie wolno było przez wszystkie. In general they rejected the miraculous element in Scripture and ecclesiastical tradition. W ogóle oni odrzucili cudowny element w Piśmie Świętym i tradycji kościelnej. They would not admit that there was any one "peculiar people", such as the Jews or the Christians, singled out for the reception of a truth-message, or chosen to be the recipients of any special grace or supernatural gift of God. Nie chcieli przyznać, że nie było żadnych jeden "ludem nabytym", takich jak Żydzi i chrześcijanie, wyróżnionej na otrzymaniu prawdy, wiadomości lub wybrana do odbiorców każdej specjalnej łaski lub nadprzyrodzonym darem Boga. They denied the doctrine of the Trinity and altogether refused to admit any mediatorial character in the person of Jesus Christ. Odmówiono doktrynę Trójcy i całkowicie odmówił przyjęcia jakichkolwiek pośredniczącego charakteru w osobie Jezusa Chrystusa. The atonement, the doctrine of the "imputed righteousness" of Christ--especially popular with orthodoxy at the time--shared the fate of all Christological doctrines at their hands. Obrzędu, doktryna "sprawiedliwości przypisanej" Chrystusa - szczególnie popularne w czasie ortodoksji - podzielił los wszystkich chrystologicznych doktryny w ich rękach. And above all things and upon every occasion--but with at least one notable exception--they raised their voices against ecclesiastical authority. A przede wszystkim i na każdą okazję - ale z przynajmniej jednym wyjątkiem - oni podnieśli głosy przeciwko władzy kościelnej. They never tired of inveighing against priestcraft in every shape or form, find they went so far as to assert that revealed religion was an imposture, an invention of the priestly caste to subdue, and so the more easily govern and exploit, the ignorant. Oni nigdy nie zmęczony inveighing przeciwko kleru w każdym kształcie i formie, dowiadują się, że posunął się do stwierdzenia, że ​​religia objawiona oszustwo, wynalazek kasta kapłańska do opanowania, a więc łatwiej rządzić i wykorzystać, ignorantem.

As deism took its rise, in the logical sequence of events, from the principles asserted at the Protestant Reformation, so it ran its short and violent course in a development of those principles and ended in a philosophical scepticism. Jak deizm miało swoją podstawę, w logicznej kolejności zdarzeń, od zasad podniosła na reformacji protestanckiej, więc pobiegł jej krótki i gwałtowny przebieg w rozwoju tych zasad, a zakończył w filozoficznym sceptycyzmem. For a time it caused an extraordinary commotion in all circles of thought in England, provoked a very large and, in a sense, interesting polemical literature, and penetrated from the highest to the lowest strata of society. Przez pewien czas spowodował nadzwyczajne poruszenie we wszystkich kręgach myśli w Anglii, wywołała bardzo duży i, w pewnym sensie, ciekawą literaturę polemiczną, i wejść od najwyższych do najniższych warstw społeczeństwa. Then it fell flat, whether because the controversy had lost the keen interest of its acuter stage or because people in general were drifting with the current of criticism towards the new views, it would be difficult to say. Potem upadł płasko, czy to z powodu kontrowersji stracił zainteresowanie jej etapie acuter lub dlatego, że ludzie w ogóle były dryfującą z prądem krytyki wobec nowych poglądów, trudno powiedzieć. With most of the arguments of the deists we are nowadays quite familiar, thanks to the efforts of modern freethought and rationalism to keep them before the public. Z większością argumentów deistów jesteśmy obecnie dość dobrze, dzięki wysiłkom współczesnej Wolna myśl i racjonalizmu zachować je przed publicznością. Though caustic, often clever, and sometimes extraordinarily blasphemous, we open the shabby little books to find them for the most part out-of-date, commonplace, and dull. Chociaż żrąca, często mądre, a czasem niezwykle bluźniercze, otwieramy shabby trochę książek, aby je znaleźć w większości out-of-date, powszechne i nudne. And while several of the "replies" they evoked may still be reckoned as standard works of apologetics, the majority of them belong, in more senses than one, to the writings of a bygone age. I choć niektóre z "odpowiedziami" oni wywołanych może być jeszcze uznana za standardowych dzieł apologetyki, większość z nich należą, w innych zmysłów niż jedna, do pism dawnych czasów.

When Viscount Bolingbroke's works were published posthumously in 1754, and even when, six years previously, David Hume's "Essay on the Human Understanding" was given to the public, little stir was caused. Gdy wicehrabia Bolingbroke prace zostały opublikowane pośmiertnie w 1754, a nawet jeśli, sześć lat wcześniej, Davida Hume'a "Esej o ludzkim zrozumieniu" została podana do publicznej wiadomości, trochę zamieszanie było spowodowane. Bolingbroke's attacks upon revealed religion, aimed from the standpoint of a sensationalistic theory of knowledge, were, as a recent writer puts it, "insufferably wearisome"; nor could all his cynicism and satire, any more than the scepticism of the Scottish philosopher, renew general interest in a controversy that was practically dead. Bolingbroke w ataki na religię objawioną, mających z punktu widzenia na sensacyjny teorii wiedzy, były, jak niedawno pisarz to ujął, "nieznośnie nudne", ani też nie może cały jego cynizm i satyra, nie bardziej niż sceptycyzmu szkockiego filozofa, odnowić interes ogólny w kontrowersje, który był praktycznie martwy. The deistical controversy traceable to the philosophy of Hobbes and Locke is preeminently an English one, and it is to the English deists that reference is usually made when there is question of deism. Deistical kontrowersje odnalezienie filozofii Hobbesa i Locke'a jest przede angielskiej, i to do angielskich deistów, że odniesienie jest zazwyczaj, gdy nie jest kwestia deizmu. But the same or a similar movement took place in France also. Ale ten sam lub podobny ruch miał miejsce w Francji również. Says Ueberweg, Mówi Ueberweg,

In the eighteenth century, the prevailing character of French philosophy . W XVIII w., dominujący charakter francuskiej filozofii. . . . . was that of opposition to the received dogmas and the actual conditions in Church and State, and the efforts of its representatives were chiefly directed to the establishment of a new theoretical and practical philosophy resting on naturalistic principles. było to, że w opozycji do otrzymanych dogmatów i aktualne warunki, w Kościół i państwo, a wysiłki jej przedstawicieli były głównie skierowane do powstania nowej filozofii odpoczynku na zasadach naturalistycznych teoretycznego i praktycznego. (Gesch. d. Philosophie, Berlin, 1901, III, 237) (Gesch. d. Philosophie, Berlin, 1901, III, 237)

Men like Voltaire, and even the materialistic Encyclopædists, exemplify a tendency of philosophic thought which has very much in common with what in England ended in deism. Ludzie tacy jak Voltaire, a nawet encyklopedystów materialistycznych, ilustrują tendencję myśli filozoficznej, która ma bardzo wiele wspólnego z tym, co w Anglii zakończył deizmu. It had the same basis, the theory of knowledge propounded by Locke and subsequently pushed to an extreme point by Condillac, and the general advance of scientific thought. Miał te same podstawy, teoria poznania głoszone przez Locke'a, a następnie pchnął do skrajnego punktu przez Condillaca oraz ogólny postęp nauki myślenia. From Voltaire's criticisms of ecclesiastical organization and theology, his unwearying attacks upon Christianity, the Bible, the Church, and revelation, the tendency turned towards pantheism and materialism. Z krytyką Woltera organizacji kościelnej i teologii, a jego ataki na niestrudzonym chrześcijaństwa, Biblii, Kościół i objawienia, tendencja odwróciła w kierunku panteizmu i materializmu. Rousseau would have a religion of nature substituted for the traditional forms of revelation, and bring it, as he would bring philosophy and politics, to the point of view of individualism. Rousseau miałaby religii natury zastąpić tradycyjne formy objawienia, i dostosowania go, jako że on przyniesie filozofię i politykę, z punktu widzenia indywidualizmu. Helvetius would have the moral system based upon the principle of present self-interest. Helwecjusz miałby system moralny oparty na zasadzie obecny własny interes. And thus, as in England the logical development of deism ended in the scepticism of Hume, so in France it came to rest in the materialism of La Mettrie and Holbach. I tak, jak w Anglii logiczny rozwój deizmu zakończył sceptycyzmu Hume'a, tak we Francji spoczęła w materializm La Mettrie i Holbach.

PROMINENT DEIST WRITERS Wybitni WRITERS deistą

Reference has been made above to several of the more important representatives of English deism. Wniosek ten został przedstawiony powyżej, aby kilka z ważniejszych przedstawicieli angielskiego deizmu. Ten or twelve writers are usually enumerated as noteworthy contributors to the literature and thought of the movement, of whom the following brief sketches may be given. Dziesięć czy dwanaście pisarze są zazwyczaj wyliczane jako znaczących autorów w literaturze i myśli ruchu, z których następujące krótkie szkice mogą być podane.

Lord Herbert of Cherbury (1581-1648) Pan Herbert Cherbury (1581-1648)

Lord Herbert, a contemporary of the philosopher Hobbes, was the most learned of the deists and at the same time the least disposed to submit Christian revelation to a destructive criticism. Pan Herbert, rówieśnik Hobbesa filozof, był najbardziej dowiedziałem się z deistów i jednocześnie najmniej skłonny do przedstawienia objawienia chrześcijańskiego do niszczącej krytyki. He was the founder of a rationalistic form of religion--the religion of nature--which consisted of no more than the residuum of truth common to all forms of positive religion when their distinctive characteristics were left aside. Był założycielem racjonalistycznej postaci religii - religii natury - który składał się z nie więcej niż pozostałości prawdy, wspólnej dla wszystkich form pozytywnej religii, gdy ich cechy charakterystyczne zostały pozostawione na bok. The profession of faith of Herbert's rationalism is summed up in the five articles given above. Wyznanie wiary racjonalizmu Herberta streszcza się w pięciu artykułach podanych powyżej. His principal contributions to deistical literature are the "Tractatus de Veritate prout distinguitur a Revelatione, a Verisimili, a Possibili et a Falso" (1624); "De Religione Gentilium Errorumque apud eos Causis" (1645, 1663); "De Religione Laici." Jego główni składki deistical literaturze są "Tractatus de veritate prout distinguitur Revelatione, Verisimili, możli et Falso" (1624), "De religione Gentilium Errorumque apud eos Causis" (1645, 1663), "De religione laici. "

Charles Blount (1654-93) Charles Blount (1654/93)

Blount was noted as a critic of both the Old and New Testaments. Blount odnotowano jako krytyk zarówno Starego i Nowego Testamentu. His methods of attack upon the Christian position were characterized by an indirectness and a certain duplicity that has ever since come to be in some degree associated with the whole deistical movement. Jego metody ataku na chrześcijańską pozycji charakteryzowała się bezpośredniości i obłudy niektórych, który odkąd zaczął być w pewnym stopniu związany z całego ruchu deistical. The notes that he appended to his translation of Apollonius are calculated to weaken or destroy credence in the miracles of Christ, for some of which he actually suggests explanations upon natural grounds, thus arguing against the trustworthiness of the New Testament. Zauważa, że ​​dołączone do jego tłumaczenia Apoloniusza oblicza osłabić lub zniszczyć wiarę w cuda Chrystusa, z których część rzeczywiście sugeruje wyjaśnień upon naturalnych względów zatem argumentując przeciwko wiarygodności Nowego Testamentu. In a similar manner, by employing the argument of Hobbes against the Mosaic authorship of the Pentateuch, and by attacking the miraculous events therein recorded, he had impeached the accuracy and veracity of the Old Testament. W podobny sposób, wykorzystując argument Hobbesa przed mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg, a atakując cudowne wydarzenia w nim zapisane, był odwołany dokładności i prawdziwości Starego Testamentu. He rejects utterly the doctrine of a mediatorial Christ and contends that such a doctrine is subversive of true religion; while the many falsehoods he perceives in the traditional and positive forms of Christianity he puts down to the political invention (for purposes of power and of easy government) of priests and religious teachers. On odrzuca całkowicie nauki o mediatorial Chrystusa i twierdzi, że taka doktryna jest wywrotowa prawdziwej religii, podczas gdy liczne fałszerstwa dostrzega w tradycyjnych i pozytywne formy chrześcijaństwa stawia się do politycznej wynalazku (dla celów władzy i łatwe rząd) kapłanów i nauczycieli religijnych. The seven articles into which Blount expanded the five articles of Lord Herbert have been noticed above. Siedem artykułów, w których Blount rozszerzył pięć artykułów Pana Herberta zostały zauważone powyżej. His notes to the translation of Philostratus' "Life of Apollonius Tyanæus" were published in 1680. Jego uwagi do tłumaczenia "Życie Apoloniusza Tyanæus" Philostratus "zostały opublikowane w 1680 roku. He wrote also the "Anima Mundi" (1678-9); "Religio Laici", practically a translation of Lord Herbert's book of the same title (1683); and "The Oracles of Reason" (1893). Napisał również "Anima Mundi" (1678-9), "religijno laici", praktycznie tłumaczenia książki lorda Herberta pod tym samym tytułem (1683) oraz "Wyroczni rozumu" (1893).

John Toland (1670-1722) John Toland (1670-1722)

Toland, while originally a believer in Divine revelation and not opposed to the doctrines of Christianity, advanced to the rationalistic position with strong pantheistic tendencies by taking away the supernatural element from religion. Toland, podczas gdy pierwotnie wierzący w Boskim objawieniu, a nie w przeciwieństwie do doktryn chrześcijaństwa, awansowała do racjonalistycznej pozycji z silnymi tendencjami pantheistic zabierając nadprzyrodzony element z religii. His principal thesis consisted in the argument that "there is nothing in the Gospels contrary to reason, nor above it; and that no Christian doctrine can properly be called a mystery. "This statement he made on the assumption that whatever is contrary to reason is untrue, and whatever is above reason is inconceivable. Jego głównym teza polegała na argument, że "nie ma nic w Ewangeliach sprzeczne z rozumem, ani nad nią, i to nie doktryna chrześcijańska słusznie nazwać można tajemnicę." To oświadczenie zrobił się na założeniu, że wszystko, co jest sprzeczne z rozumem jest nieprawdziwe, a to, co jest ponad rozumem jest niepojęte. He contended, therefore, that reason is the safe and only guide to truth, and that the Christian religion lays no claim to being mysterious. Twierdził więc, że powodem jest to bezpieczne i jedyny przewodnik do prawdy, i że religia chrześcijańska stanowi żadnego prawa do bycia tajemniczym. Toland also raised questions as to the Canon of Scripture and the origins of the Church. Toland podniosła wątpliwości co do kanonu Pisma Świętego i początków Kościoła. He adopted the view that in the Early Church there were two opposing factions, the liberal and the Judaizing; and he compared some eighty spurious writings with the New Testament Scriptures, in order to cast doubt upon the authenticity and reliability of the canon. Przyjął, że w pierwotnym Kościele były dwa przeciwstawne frakcje, liberalne i Judaizacja, a on w porównaniu około osiemdziesięciu fałszywych pism z Nowego Testamentu, aby podważać prawdziwości i rzetelności kanonu. His "Amyntor" evoked a reply from the celebrated Dr. Clarke, and a considerable number of books and tracts were published in refutation of his doctrine. Jego "Amyntor" wywołała odpowiedź od słynnego Dr Clarke, a znaczna ilość książek i dróg zostały opublikowane w obalenie jego doktryny. The chief works for which he was responsible are--"Christianity not Mysterious" (l696); "Letters to Serena" (1704); "Pantheisticon" (1720); "Amyntor" (1699); "Nazarenus" (1718). Głównymi prace, do których był odpowiedzialny jest - "nie chrześcijaństwo Mysterious" (l696), "Listy do Serena" (1704), "Pantheisticon" (1720), "Amyntor" (1699), "Nazarenus" (1718). Antony Ashley Cooper, third Earl of Shaftesbury (1671-1713) Antony Ashley Cooper, trzeci hrabia Shaftesbury (1671-1713)

The Earl of Shaftesbury, one of the most popular, elegant, and ornate of these writers, is generally classed among the deists on account of his "Characteristics". Hrabia Shaftesbury, jednym z najbardziej popularnych, elegancki i ozdobny z tych pisarzy, jest zazwyczaj sklasyfikowana wśród deistów ze względu na jego "specyfikacja". He himself would not admit that he was such, except in the sense in which deist is contrasted with atheist; of him Bishop Butler said that, had he lived in a later age, when Christianity was better understood, he would have been a good Christian. On sam nie przyzna, że ​​był taki, chyba w tym sensie, w którym deistą jest skontrastowane z ateisty; nim Biskup Butler powiedział, że gdyby żył w późniejszym wieku, kiedy chrześcijaństwo było lepiej rozumiane, byłby dobrym chrześcijaninem . Thus, in a preface that Shaftesbury contributed to a volume of the sermons of Dr. Whichcot (1698), he "finds fault with those in this profane age, that represent not only the institution of preaching, but even the Gospel itself, and our holy religion, to be a fraud". Tak więc, w przedmowie, że Shaftesbury wniesionym do objętości kazania dr Whichcot (1698), że "znajduje wad u osób w tym wieku, profanum, które reprezentują nie tylko do instytucji nauczania, ale nawet samej Ewangelii, a nasze religia święty, jest oszustem ". There are also passages in "Several Letters Written by a Noble Lord to a Young Man in the University" (1716) in which he shows a very real regard for the doctrines and practice of the Christian religion. Są też fragmenty "kilka listów pisanych przez Noble Pana Młodego Człowieka na Uniwersytecie" (1716), w którym wykazuje bardzo realne szacunek dla doktryny i praktyki religii chrześcijańskiej. But the "Characteristics of Men, Matters, Opinions, and Times" (1711-1723) gives clear evidence of Shaftesbury's deistical tendencies. Ale "Charakterystyka kobiet, sprawy, opinie i czasów" (1711-1723) jasno wskazuje na tendencje deistical Shaftesbury. It contains frequent criticisms of Christian doctrines, the Scriptures, and revelation. Zawiera często krytykę doktryny chrześcijańskiej, Pismo Święte, a Objawienie. He contends that this last is not only useless but positively mischievous, on account of its doctrine of rewards and punishments. On twierdzi, że ta ostatnia jest nie tylko bezużyteczne, ale pozytywnie złośliwy, ze względu na jego doktrynę nagród i kar. The virtue of morality he makes to consist in a conformity of our affections to our natural sense of the sublime and beautiful, to our natural estimate of the worth of men and things. Cnotą moralności czyni składać w zgodności naszych uczuciach do naszego naturalnego poczucia wzniosłości i piękna, do naszego naturalnego oszacowania wartości ludzi i rzeczy. The Gospel, he asserts with Blount, was only the fruit of a scheme on the part of the clergy to secure their own aggrandizement and enhance their power. Ewangelia, on twierdzi ze Blount, był tylko owocem programu ze strony duchownych w celu zabezpieczenia ich własnego wzrostu i zwiększenia ich siły. With such professions it is difficult to reconcile his statement that he adheres to the doctrines and mysteries of religion; but this becomes clear in the light of the fact that he shared the peculiar politico-religious view of Hobbes. Z tych zawodów jest to trudne do pogodzenia jego oświadczenie, że przylega do doktryny i tajemnice religii, ale to staje się jasne, w świetle faktu, że z nią w szczególny polityczno-religijny pogląd Hobbesa. Whatever the absolute power of the State sanctions is good; the opposite is bad. Cokolwiek władza absolutna sankcji państwowych jest dobry, naprzeciwko jest złe. To oppose one's private religious convictions to the religion sanctioned by the State is of the nature of a revolutionary act. Sprzeciwiać własnych prywatnych przekonań religijnych do religii usankcjonowane przez państwo o charakterze rewolucyjnym aktem. To accept the established state religion is the duty of the citizen. Aby zaakceptować ustanowiony religią państwową jest obowiązkiem obywatela. Shaftesbury's more important contributions to this literature are the "Characteristics" and the "Several Letters", mentioned above. Shaftesbury ważniejsze wkład do tej literatury są "Parametry" i "kilka listów", wymienione powyżej.

Antony Collins (1676-1729) Antony Collins (1676-1729)

Collins caused a considerable stir by the publication (1713) of his "Discourse of Freethinking, occasioned by the Rise and Growth of a Sect call'd Freethinkers". Collins spowodowała znaczne poruszenie w publikacji (1713) jego "przemówieniu Freethinking, spowodowanych przez Rise i Wzrostu sekty wolnomyślicieli call'd". He had previously conducted an argument against the immateriality and immortality of the soul and against human liberty. Wcześniej prowadzone argument przeciwko niematerialność i nieśmiertelność duszy i przeciwko ludzkiej wolności. In this he had been answered by Dr. Samuel Clarke. W tym roku zostały wysłuchane przez dr Samuela Clarke'a. The "Discourse" advocated unprejudiced and unfettered enquiry, asserted the right of human reason to examine and interpret revelation, and attempted to show the uncertainty of prophecy and of the New Testament record. "Dyskurs" zalecał nieuprzedzony i nieskrępowanego śledztwa, twierdził prawo ludzkiego rozumu do badania i interpretacji objawienia, i usiłował pokazać niepewność proroctwa i Nowym Testamencie. In another work Collins puts forth an argument to prove the Christian religion false, though he does not expressly draw the conclusion indicated. W innej pracy Collins wysuwa argument, aby udowodnić chrześcijańskich religii fałszywej, choć wyraźnie nie wyciągnąć wniosku wskazano. He asserts that Christianity is dependent upon Judaism, and that its proof is the fulfilment of the prophetic utterances contained in the Old Testament. On twierdzi, że chrześcijaństwo jest zależny od judaizmu, i że jego dowód jest spełnieniem proroczych wypowiedzi zawartych w Starym Testamencie. He then proceeds to point out that all such Prophetic utterance is allegorical in nature and cannot be considered to furnish a real proof of the truth of its event. Potem przechodzi do podkreślić, że wszystkie te proroctwa jest alegoryczny charakter i nie mogą być uważane za dostarczenie prawdziwego dowodu prawdy swojej imprezy. He further points out that the idea of the Messiah among the Jews was of recent growth before the time of Christ, and that the Hebrews may have derived many of their theological ideas from their contact with other peoples, such as the Egyptians and Chaldeans. On dalej wskazuje, że idea Mesjasza wśród Żydów było niedawnego wzrostu przed czasem Chrystusa, i że Hebrajczycy może pochodzić wiele ich idei teologicznych z ich kontaktu z innymi ludźmi, jak np. Egipcjan i Chaldejczyków. In particular, when his writings on prophecy were attacked he did his utmost to discredit the book of Daniel. W szczególności, gdy jego pisma na proroctwa zostały zaatakowane zrobił co w jego mocy, by zdyskredytować Księgi Daniela. The "Discourse on the Grounds and Reasons of the Christian Religion" (1724) called forth a great number of answers, principal among which were those of the Bishop of Richfield, Dr. Chandler ("Defence of Christianity from the Prophecies of the Old Testament"), and Dr. Sherlock ("The Use and Intent of Prophecy"). "Rozprawa o Terenie i względy religii chrześcijańskiej" (1724) wywołał wielką liczbę odpowiedzi, wśród których główną były te Biskupa Richfield, dr Chandler ("Obrona chrześcijaństwa z proroctw Starego Testamentu "), a dr Sherlock (" Wykorzystanie i Intent Proroctwa "). It was in Collins' "Scheme of Literal Prophecy" that the antiquity and authority of the Book of Daniel were discussed. To było w "Systemu dosłowne proroctwa" Collinsa, że ​​antyk i autorytet Księgi Daniela zostały omówione. The "prophecies were made to be a record of past and contemporary events rather than a prevision of the future. But the "Scheme" was weak, and though it was answered by more than one critic it cannot be said to have added much weight to the discourse". W "proroctwa zostały wykonane za zapis wydarzeń przeszłych i współczesnych, a nie przewidywanie przyszłości. Ale" system "był słaby, i choć została wysłuchana przez więcej niż jednego krytyka nie można powiedzieć, że dodaje bardzo dużą wagę do Dyskurs ". Altogether Collins' attacks upon prophecy were considered to be of so serious a nature that they called forth no less than thirty-five replies. Łącznie Collinsa ataki na proroctwa były uważane za tak poważnej natury, że wywołała nie mniej niż trzydzieści pięć odpowiedzi. Of his works, the following may be noticed, as bearing especially upon the subject of deism: "Essay Concerning the Use of Reason in Theology" (1707); "Discourse of Freethinking" (1713); "Discourse on the Grounds and Reasons of the Christian Religion" (1724); "The Scheme of Literal Prophecy Considered" (1727). Jego prac, czynności mogą być zauważone, a mając szczególnie na temat deizmu: "Esej dotyczące korzystania z rozumu w teologii" (1707), "Przemówienie Freethinking" (1713), "Rozprawa o Terenie i przyczyn Christian Religion "(1724)," Schemat dosłowne Proroctwa Uważany "(1727).

Thomas Woolston (1669-1733) Thomas Woolston (1669-1733)

Woolston appeared as a moderator in the acrimonious controversy that was being waged between Collins and his critics with his "Moderator between an Infidel and an Apostate". Woolston pojawił się jako moderatora na zjadliwy kontrowersji, która toczy między Collins i jego krytycy z jego "Moderatora między niewiernym i apostata". As Collins had succeeded in allegorizing the prophecies of the Old Testament until nothing remained of them, so Woolston tried to allegorize away the miracles of Christ. Jak udało się Collins allegorizing proroctwa Starego Testamentu, aż nic nie zostało z nich, więc Woolston próbował allegorize od cudów Chrystusa. During the years 1728-9, six discourses on the miracles of Our Lord came out in three parts, in which Woolston asserted, with an extraordinary violence of language and blasphemy that could only be attributed to a madman, that the miracles of Christ, when taken in a literal and historical sense, are false, absurd, and fictitious. W latach 1728-9, sześć dyskursy na temat cudów Pana ukazała się w trzech części, w których Woolston twierdzili, z niezwykłą gwałtownością języka i bluźnierstw, które mogłyby zostać nadana szaleniec, że cuda Chrystusa, kiedy podjęte w sensie dosłownym i historycznym, są fałszywe, absurdalne i fikcyjne. They must therefore, he urges, be received in a mystical and allegorical sense. Dlatego muszą one, on nalega, otrzyma w sensie mistycznym i alegoryczne. In particular, he argued at great length against the miracles of resurrection from the dead wrought by Christ, and against the resurrection of Christ Himself. W szczególności, twierdził na wielką długość przeciwko cudów zmartwychwstanie dokonane przez Chrystusa, i przed zmartwychwstaniem Chrystusa. The Bishop of London issued five pastoral letters against him, and many ecclesiastics wrote in refutation of his work. Biskup Londynu wydała pięć listy pasterskie przeciwko niemu, a wielu duchownych napisał w obalenie jego pracy. The most noteworthy reply to his doctrines was "The Tryal of the Witnesses" (1729) by Dr. Sherlock. Najbardziej dobitnym odpowiedź na jego doktryny była "Tryal Świadków" (1729) Dr Sherlock. In 1729-30, Woolston published "A Defense of his Discourse against the Bishops of London and St. David's", an extremely weak production. W 1729/30, opublikowany Woolston "obrona swojej mowie przed biskupami Londynie i St Dawida", bardzo słaby produkcji.

Matthew Tindal (1657-1733) Matthew Tindal (1657-1733)

Tindal gave to the controversy the work that soon became known as the "Deists' Bible". Tindal dał kontrowersji pracę, która szybko stała się znana jako "deistów" Biblii ". His "Christianity as Old as the Creation" was published in his extreme old age in 1730. Jego "Chrześcijaństwo stara jak Creation" został opublikowany w jego skrajnej starości w 1730 roku. As its sub-title indicates, its aim was to show that the Gospel is no more than a republication of the Law of Nature. Jak jego podtytuł wskazuje, jej celem było pokazanie, że Ewangelia jest nie więcej niż publikowanie Prawa Natury. This it undertakes to make plain by eviscerating the Christian religion of all that is not a mere statement of natural religion. To zobowiązuje się do jasno przez eviscerating religii chrześcijańskiej ze wszystkiego, co nie jest samo oświadczenie o religii naturalnej. External revelation is declared to be needless and useless, indeed impossible, and both the Old and New Testaments to be full of oppositions and contradictions. Zewnętrznym objawieniem jest uznane za niepotrzebne i bezużyteczne, a nawet niemożliwe, a zarówno Stary i Nowy Testament jest pełen przeciwieństw i sprzeczności. The work was taken as a serious attack upon the traditional position of Christianity in England, as is evinced by the hostile criticism it at once provoked. Prace podjęte jako poważny atak na tradycyjnej pozycji chrześcijaństwa w Anglii, jak wskazywaną przez wrogie krytyki to od razu wywołał. The Bishop of London issued a pastoral; Waterland, Law, Conybeare, and others replied to it, Conybeare's "Defence" creating a considerable stir at the time. Biskup Londynu wydany duszpasterskie; Waterland, Prawo, Conybeare i inne odpowiedzi na to, w "Conybeare Defence", tworząc znaczne poruszenie w tym czasie. More than any other work, "Christianity as Old as the Creation" was the occasion of the writing of Butler's well known "Analogy". Więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu pracy, "Chrześcijaństwo stara jak Creation" była okazją pisania znanego Butlera "analogia".

Thomas Morgan (d. 1743) Thomas Morgan (zm. 1743)

Morgan makes professions of Christianity, the usefulness of revelation, etc., but criticizes and at the same time rejects as revelational the Old Testament history, both as to its personages and its narratives of fact. Morgan sprawia zawodów chrześcijaństwa, przydatności objawienia itd., ale krytykuje i jednocześnie odrzuca jako revelational Starego Testamentu historii, zarówno co do jej osobistościami i jego opowieści o rzeczywistości. He advances the theory that the Jews "accomodated" the truth, and even goes so far as to extend this "accomodation" to the Apostles and to Christ as well. On zaliczki teoria, że ​​Żydzi "zakwaterowani" prawdę, a nawet posuwa się tak daleko, by rozszerzyć ten "accomodation" do Apostołów i do Chrystusa, jak również. His account of the origin of the Church is similar to that of Toland, in that he holds the two elements, Judaizing and liberal, to have resulted in a fusion. Jego konto na pochodzenie Kościoła jest podobna do tej z Toland, w tym, że posiada dwa elementy, Judaizing i liberalne, aby doprowadziły do ​​fuzji. His principal work is "The Moral Philosopher, a Dialogue between Philalethes, a Christian Deist, and Theophanes, a Christian Jew" (1737, 1739, 1740). Jego głównym dziełem jest "moralna Filozof, Dialog Philalethes, Christian deistą i Theophanes, Christian Żyd" (1737, 1739, 1740). This was answered by Dr. Chapman, whose reply called forth a defense on the part of Morgan in "The Moral Philosopher, or a farther Vindication of Moral Truth and Reason". Ta została wysłuchana przez dr Chapman, którego odpowiedź wywołała obronę ze strony Morgan w "The Moral filozof, lub znajdującego się w odległości windykacja prawdy moralnej i rozum".

Thomas Chubb (1679-1746) Thomas Chubb (1679-1746)

Chubb -- a man of humble origin and of poor and elementary education, by trade a glove-maker and tallow-chandler -- is the most plebeian representative of deism. Chubb - człowiek skromnego pochodzenia i wykształcenia biednym i podstawowe, z zawodu rękawica-maker i łój-Chandler - jest najbardziej plebejski przedstawiciel deizmu. In 1731 he published "A Discourse Concerning Reason" in which he disavows his intention of opposing revelation or serving the cause of infidelity. W 1731 roku opublikował "dyskursu Concerning Reason", w którym wypiera zamiar sprzeciwienia objawienie lub podawania przyczyny niewierności. But "The True Gospel of Jesus Christ", in which Lechler sees "an essential moment in the historical development of Deism", announces Christianity as a life rather than as a collection of doctrinal truths. Ale "Prawdziwa Ewangelia Jezusa Chrystusa", w którym Lechler widzi "istotny moment w historii rozwoju deizm", ogłasza chrześcijaństwo jako życie, a nie jako zbiór prawd doktrynalnych. The true gospel is that of natural religion, and as such Chubb treats it in his work. Prawdziwa ewangelia jest naturalnej religii, i jako takie Chubb traktuje go w jego pracy. In his posthumous works a sceptical advance is made. W swoich pracach pośmiertnych sceptyczny zaliczka jest. These were published in 1748, and after the "Remarks on the Scriptures" contain the author's "Farewel to His Readers". Zostały one opublikowane w 1748, a po "Uwagi na temat Pisma" zawierają autora "Farewel swoim czytelnikom". This "Farewel" embraces a number of tracts on various religious subjects. Ten "Farewel" obejmuje szereg opracowań na różne tematy religijne. A marked tendency to scepticism regarding a particular providence pervades them. Wyraźna tendencja do sceptycyzmu odnośnie szczególną opatrzność przenika je. The efficacy of prayer, as well as the future state, is called in question. Skuteczność modlitwy, jak i przyszły stan, jest w wątpliwość. Arguments are urged against prophecy and miracle. Argumenty są dociskane proroctwa i cud. There are fifty pages devoted to those against the Resurrection alone. Istnieje pięćdziesiąt stron poświęconych oponentów Zmartwychwstania sam. Finally, Christ is presented as a mere man, who founded a religious sect among the Jews. Wreszcie, Chrystus przedstawiony jest jako zwykły człowiek, który założył sektę religijną wśród Żydów. Chubb published also "The Supremacy of the Father" (1715) and "Tracts" (1730). Chubb opublikował także "supremacji Ojca" (1715) i "traktaty" (1730). He is also responsible for the sentiments of "The Case of Deism Fairly Stated", an anonymous tract which he revised. Jest on również odpowiedzialny za uczucia "Sprawa deizm Fairly stwierdził", anonimowy dróg którego korygowane. Henry St. John, Viscount Bolingbroke (1678-1751) Henry St John, wicehrabia Bolingbroke (1678-1751)

Viscount Bolingbroke belongs to the deists chiefly by reason of his posthumous works. Wicehrabia Bolingbroke należy do deistów głównie z powodu jego dzieł pośmiertnych. They are ponderously cynical in style and generally dull and uninteresting, Containing arguments against the truth and value of Scriptural history, and asserting that Christianity is a system footed upon the unlettered by the cunning of the clergy to further their own ends. Są ociężale cyniczny w stylu i na ogół nudne i nieciekawe, Zawierające argumentów przeciwko prawdzie i wartości Pisma historii, twierdząc, że chrześcijaństwo jest systemem stąpający po unlettered przez chytrość kleru do realizacji własnych celów.

Peter Annet (1693-1769) Peter Annet (1693-1769)

Annet was the author, among other works, of "Judging for Ourselves, or Freethinking the great Duty of Religion" (1739), "The Resurrection of Jesus Considered" (1744), "Supernatural Examined" (1747), and nine numbers of the "Free Inquirer" (1761). Annet był autorem m.in. utworów z "Sądząc dla siebie, lub Freethinking wielką obowiązkiem religii" (1739), "Zmartwychwstanie Jezusa uznać za" (1744), "Supernatural zbadali" (1747), a dziewięć numerów "Free Inquirer" (1761). In the second of these works he denies the resurrection of Christ and accuses the Holy Bible of fraud and imposture. W drugim z tych dzieł zaprzecza zmartwychwstanie Chrystusa i oskarża Pismo Święte nadużyć i oszustwa.

Henry Dodged (d. 1748) Henry uniknął (zm. 1748)

Dodged, who wrote "Christianity not Founded on Argument", is also generally reckoned, with Annet, as among the representative deists. Unik, który napisał: "Chrześcijaństwo nie Założony na argument", jest również powszechnie uznana, z Annet, jak wśród reprezentatywnych deistów. (See GOD; PROVIDENCE; RATIONALISM; SCEPTICISM; THEISM.) (Patrz BOGA; PROVIDENCE, racjonalizm, sceptycyzm,. Teizm)

Publication information Written by Francis Aveling. Publikacja informacji napisanej przez Francisa Aveling. Transcribed by Rick McCarty. Przepisane przez Rick McCarty. The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Encyklopedia Katolicka, Tom IV. Published 1908. Opublikowano 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Nihil obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego JorkuThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest