Eusebius of Caesarea, Eusebius of Cæsarea Euzebiusz z Cezarei, Euzebiusz z Cezarei

Catholic Information Informacje Katolicki

Eusebius Pamphili, Bishop of Cæsarea in Palestine, the "Father of Church History"; b. Euzebiusz Pamphili, biskup Cezarei w Palestynie, "Ojciec Historii Kościoła", ur. about 260; d. około 260, zm. before 341. przed 341.

LIFE ŻYCIE

It will save lengthy digression if we at once speak of a document which will often have to be referred to on account of its biographical importance, viz., the letter written by Eusebius to his diocese in order to explain his subscription to the Creed propounded by the Council of Nicæa. Pozwoli to zaoszczędzić długą dygresję, jeśli od razu mówić o dokumencie, które często muszą być określane ze względu na jego znaczenie, biograficzny. Viz, list napisany przez Euzebiusza w jego diecezji w celu wyjaśnienia jego prenumerata Credo propounded przez Sobór Nicejski. After some preliminary remarks, the writer proceeds: "We first transmit to you the writing concerning the faith which was put forward by us, and then the second, which they have published after putting in additions to our expressions. Now the writing presented by us, which when read in the presence of our most religious emperor was declared to have a right and approved character was as follows: [The Faith put forward by us]. As we have received from the bishops before us both in our first catechetical instruction and when we were baptized, and as we have learned from the Divine Scriptures, and as we have believed and taught in the presbyterate and in the office of bishop itself so now likewise believing we offer to you our faith and it is thus." Po kilku uwagach wstępnych, pisarz przechodzi: "Po raz pierwszy przekazuje Państwu pisma dotyczące wiary, który został przedstawiony przez nas, a potem drugi, które zostały opublikowane po wprowadzenie dodatków do naszych słów teraz pisanie prezentowane przez nas. , które, gdy przeczytałem w obecności naszego cesarza najbardziej religijnym został uznany mają prawo i zatwierdzony znak był następujący: [Wiara przedstawione przez nas] Jak już otrzymał od biskupów przed nami zarówno w naszej pierwszej instrukcji katechetycznej i. gdy zostaliśmy ochrzczeni, a jak dowiedzieliśmy się od Boskiego Pisma, jak myśmy uwierzyli i nauczał w prezbiterium oraz w urzędzie biskupa sam tak teraz podobnie wierząc oferujemy Państwu naszą wiarę i to w ten sposób. " Then follows a formal creed [Theodoret, Hist., I, 11; Socrates, Hist., I, 8; St. Athanasius, de Dec. Syn. Potem następuje formalne credo [Teodoret, Hist, I, 11,. Sokrates, Hist., I, 8,. Atanazy, de grudnia Syn. Nic. Nic. (appendix) and elsewhere. (Załącznik) i gdzie indziej. Translated by Newman with notes in the Oxford Library of the Fathers (Select Treatises of St. Athanasius, p. 59) and St. Athanasius, vol. Tłumaczone przez Newmana z notatek w bibliotece Oxford Ojców (Wybierz traktaty św Atanazy, str. 59) i Atanazy, obj. I. The translation given here is Dr. Hort's. I. tłumaczenie podane tu Dr Hort. The words in brackets are probably genuine though not given by Socrates and St. Athanasius]. Wyrazy w nawiasach są prawdopodobnie prawdziwe, choć nie podane przez Sokratesa i Atanazy].

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Dr. Hort in 1876 ("Two Dissertations", etc., pp. 56 sqq.) pointed out that this creed was presumably that of the Church of Cæsarea of which Eusebius was bishop. Dr Hort w 1876 roku ("Dwie Rozprawy", itp., s. 56 nn.) Zwrócił uwagę, że ta religia była prawdopodobnie, że w kościele Cezarei których Euzebiusz był biskupem. This view is widely accepted (cf. Lightfoot, art. "Euseb." in "Dict. of Christ. Biog." - All references to Lightfoot, unless otherwise stated, are to this article. - Sanday, "Journal of Theolog. Studies", vol. I, p. 15; Gwatkin, "Studies of Arianism", p. 42, 2nd edition; McGiffert, "Prolog. to CH of Euseb." in "Select Library of Nic. and post-Nic. Fathers"; Duchesne, "Hist. de l'Eglise", vol. II, p. 149). Pogląd ten jest powszechnie akceptowane (por. Lightfoot, sztuka "Euseb." W ". Dict Chrystusa Biog..." - Wszystkie odniesienia do Lightfoot, chyba że zaznaczono inaczej, są do tego artykułu. -. Sanday, "Journal of Studies Theolog ", t. I, s. 15;.. Gwatkin" Badania arianizmu ", str. 42, wydanie 2,. McGiffert" Prolog do CH z Euseb "w" Select Biblioteki Nic i post-Nic Fathers ".... ;.. Duchesne, ". Hist. de l'Eglise", t. II, s. 149). According to this view it is natural to regard the introduction, "As we have received" etc., as autobiographical, and to infer that Eusebius had exercised the office of priesthood in the city of Cæsarea before he became its bishop, and had received his earliest religious instruction and the sacrament of Baptism there also. Zgodnie z tym poglądem, że naturalne jest, aby uważać na wprowadzenie "Jak otrzymaliśmy", itp., jako autobiograficzny, i wywnioskować, że Euzebiusz wywierała urząd kapłaństwa w mieście Cezarei zanim stał się jej biskup i otrzymał jego Najwcześniej religię i sakrament chrztu tam również. But other interpretations of this document are given, one of which destroys, while the other diminishes, its biographical value: (a) According to some the creed proferred by Eusebius was drawn up as a formula to be subscribed by all the bishops. Ale inne interpretacje tego dokumentu podano, z których jeden niszczy, drugi maleje, jego biogram wartości: (a) Według niektórych creed proferred przez Euzebiusza został sporządzony jako wzór do subskrybowanego przez wszystkich biskupów. It was they who were to say that it embodied what they had been taught as catechumens and had taught as priests and bishops. To oni mieli powiedzieć, że zawarte co uczono jak katechumenów i nauczył, jak księży i ​​biskupów. This seems to have been the view generally held before Hort, and was Kattenbusch's view in 1804 (Das apostolische Symbol, vol. I, p. 231). To wydaje się być pogląd ogólnie stwierdzić przed Hort, i był to widok Kattenbusch w 1804 (Das apostolische Symbol, cz. I, str. 231). One objection to this view may be noted. Jedno zastrzeżenie do tego widoku, można zauważyć. It makes all the bishops equivalently say that before they received the episcopate they had for some time exercised the duties of the priesthood. To sprawia, że ​​wszyscy biskupi równoważnie, że zanim otrzymała biskupiej mieli przez jakiś czas wykonywane obowiązki kapłańskie. (b) Others maintain that this creed was not the local creed of Cæsarea, but one drawn up by Eusebius in his own justification as embodying what he had always believed and taught. (B) Inni utrzymują, że ta religia nie była lokalna credo Cezarei, ale sporządzony przez Euzebiusza w swoim uzasadnieniu, jak urzeczywistniającym to, co zawsze wierzył i nauczał. According to this interpretation the preliminary statement still remains autobiographical; but it merely informs us that the writer exercised the office of priest before he became a bishop. Zgodnie z tą interpretacją wstępne oświadczenie pozostaje autobiograficzny, ale to tylko informuje nas, że pisarz sprawuje urząd kapłana, zanim został biskupem. This interpretation has been adopted by Kattenbusch in his second volume (p. 239) published in 1900. Interpretacja ta została przyjęta przez Kattenbusch w swoim drugim tomie (s. 239), opublikowanym w 1900 roku. One of the reasons which he gives for his change of view is that when he was preparing his first volume he used Socrates, who does not give the superscription which we have printed in brackets. Jedną z przyczyn, które daje jego zmiany widzenia jest to, że kiedy przygotowywał swój pierwszy tom użył Sokratesa, który nie daje napis którą wydrukowane w nawiasach. It is a vital matter with writers of the school of Kattenbusch not to accept what seems the natural interpretation of Eusebius's words, viz., that the creed he read before the council was actually the one he had always used. Jest to bardzo ważna sprawa z pisarzy szkoły Kattenbusch nie akceptują tego, co wydaje się naturalne interpretacja słowa Euzebiusza jest, mianowicie., Że creed czytał przed radą był rzeczywiście jeden miał zawsze używane. If this is admitted, "then", to quote Dr. Sanday, "I cannot but think that the theory of Kattenbusch and Harnack [viz. that the Eastern creds were daughters of the early Roman creed, and this latter did not reach the East till about AD 272] breaks breaks down altogether. Bishop Lightfoot … puts the birth of Eusebius about 260 AD, so that he would be something like twelve years old when Aurelian intervened in the affairs of Antioch. In other words he was in all probability already baptized, and had already been catechised in the Cæsarean creed at a time when, in the Kattenbusch-Harnack hypothesis, the parent of that creed had not yet reached Antioch - much less Cæsarea or Jerusalem" (Journ. Th. Studies, I, 15). Jeśli jest to dopuszczone, "potem", cytując dr Sanday, "nie mogę, ale myślę, że teoria Kattenbusch i Harnack [mianowicie. Że creds Wschodnie były córki początku wyznania rzymskiego, a ten ostatni nie osiągnął East do około AD 272] przerwy rozbija całkowicie. Biskup Lightfoot ... stawia narodziny Euzebiusza około 260 AD, tak, że będzie coś takiego jak dwanaście lat, kiedy Aurelian interweniował w sprawy Antiochii. Innymi słowy był z całą pewnością już ochrzczeni, a już catechised w cesarskim wiary w czasie, gdy w Kattenbusch-Harnack hipotezy, rodzic tego wyznania nie osiągnęła jeszcze Antiochii - znacznie mniej Cezarei lub Jerozolimy "(Journ. Th Studies, I, 15. ).

The passage just quoted shows that the date of Eusebius's birth is more than a merely curious question. Tylko cytowany fragment pokazuje, że data urodzenia Euzebiusz jest bardziej niż pytanie tylko ciekawy. According to Lightfoot, it cannot have been "much later than AD 260" (p. 309); according to Harnack, "it can hardly be placed later than 260-265" (Chronologie, I, p. 106). Według Lightfoot, to nie może być "znacznie później niż AD 260" (s. 309), według Harnack, "trudno jest umieszczone później niż 260-265" (Chronologie, I, s. 106).. The data from which they argue are the persons and events which Eusebius describes as belonging to "our own times". Dane, z których się utrzymują, są osoby i wydarzenia, które Euzebiusz opisuje jako należące do "naszych czasów". Thus, at the end of his account of the epistles of Dionysius of Alexandria, he says he is now going to relate the events of "our own times" (kath- 'emâs. - HE, VII, 26). Tak więc, w końcu jego uwagę listów Dionizy z Aleksandrii, mówi, że teraz będzie dotyczyć wydarzeń z "naszych czasów" (własnych kath-'EMAS. - HE, VII, 26). He then recounts how, at Rome, Pope Dionysius (259-268) succeeded Xystus, and about the same time Paul of Samosata became Bishop of Antioch. Potem opowiada, w jaki sposób, w Rzymie, Papież Dionizy (259-268) udało Xystus, a w tym samym czasie Paweł Samosata został biskupem Antiochii.

Elsewhere (HE, V, 28) he speaks of the same Paul as reviving "in our own time" (kath- 'emâs) the heresy of Artemon. Elsewhere (HE, V, 28), mówi o tym samym Pawła jako ożywienie "w naszych czasach" (kath-'EMAS) herezja Artemon. He also speaks of the Alexandrian Dionysius (d. 265) in the same way (HE, III, 28). Mówi również aleksandryjskiego Dionizy D. (265) w taki sam sposób (HE, III, 28). He calls Manes, whom he places (HE, VII, 31) during the episcopate of Felix (270-274), "the maniac of yesterday and our own timess" (Theophania, IV, 30). Nazywa Manes, którego miejsca (HE, VII, 31) podczas episkopatu Felix (270-274), "maniac z wczoraj i nasze własne timess" (Theophania, IV, 30). An historian might of course refer to events recent, but before his own birth, as belonging to "our own times"; eg a man of thirty might speak thus of the Franco-German war in 1870. Historyk może oczywiście odnieść się do wydarzeń ostatnich, ale przed swoim urodzeniu, jako należące do "naszych czasów", np. człowiek trzydzieści może tak mówić o wojnie francusko-niemieckiej w 1870 roku. But the reference to Manes as "the maniac of yesterday" certainly suggests a writer who is alluding to what happened within his own personal recollection. Jednak odniesienie do Manes jak "wariat dnia wczorajszego" sugeruje, że pisarz, który nawiązując do tego, co stało się w jego własnym wspomnieniem osobistym. Concerning Eusebius's parentage we know absolutely nothing; but the fact that he escaped with a short term of imprisonment during the terrible Diocletian persecution, when his master Pamphilus and others of his companions suffered martyrdom, suggests that he belonged to a family of some influence and importance. Dotyczące rodzicielstwa Euzebiusz to nie wiemy absolutnie nic, ale fakt, że uciekł z krótkim pozbawienia wolności podczas straszliwej prześladowań Dioklecjana, kiedy jego Pamphilus kapitana i innych jego towarzyszy poniósł męczeństwo, sugeruje, że należał do rodziny jakiś wpływ i znaczenie . His relations, later on, with the Emperor Constantine point to the same conclusion. Jego stosunki, później, z punktem Konstantyna cesarza do tego samego wniosku. At some time during the last twenty years of the third century he visited Antioch, where he made the acquaintance of the priest Dorotheus, and heard him expound the Scriptures (HE, VII, 32). W pewnym momencie w ciągu ostatnich dwudziestu lat III wieku odwiedził Antiochii, gdzie poznał z Doroteusza kapłana, i usłyszałem, jak tłumaczyć Pisma (HE, VII, 32). By a slip of the pen or the memory, Lightfoot (p. 309) makes Dorotheus a priest of the Church of Cæsarea. Przez wymknęło lub pamięci, Lightfoot (str. 309) sprawia, że ​​Doroteusz kapłan Kościoła w Cezarei. In 296 he saw for the first time the future Emperor Constantine, as he passed through Palestine in the company of Diocletian (Vit. Const., I, 19). W 296 ujrzał po raz pierwszy przyszły cesarz Konstantyn, gdy przechodził przez Palestynę w towarzystwie Dioklecjana (Wit. Const., I, 19).

At a date which cannot be fixed Eusebius made the acquaintance of Pamphilus, the founder of the magnificent library which remained for several centuries the great glory of the Church of Cæsarea. Na dzień, który nie może być ustalona Euzebiusz poznał Pamphilus, twórcy wspaniałej biblioteki, której pozostał przez kilka stuleci wielka chwała kościoła z Cezarei. Pamphilus came from Phœnicia, but at the time we are considering resided at Cæsarea, where he presided over a college or school for students. Pamphilus pochodził z Fenicji, ale w chwili rozważamy mieszkał w Cezarei, gdzie przewodniczył kolegium lub szkołę dla studentów. A man of noble birth, and wealthy, he sold his patrimony and gave the proceeds to the poor. Człowiek szlachetnego urodzenia, i bogaty, że sprzedał swoje dziedzictwo i dał dochodów dla biednych. He was a great friend to indigent students, supplying them to the best of his ability with the necessaries of life, and bestowing on them copies of the Holy Scriptures. Był wielkim przyjacielem ubogich studentów, dostarczając je do swoich możliwości z necessaries życia i nadając im egzemplarze Pisma Świętego. Too humble to write anything himself, he spent his time in preparing accurate copies of the Scriptures and other books, especially those of Origen. Zbyt skromny, aby napisać coś samemu, spędzał czas na przygotowanie dokładnych kopii Pisma Świętego i innych książek, zwłaszcza tych z Orygenesa. Eloquent testimonies to the care bestowed by Pamphilus and Eusebius on the sacred text are found in Biblical MSS. Wymowne świadectwa do opieki przyznany przez Pamphilus i Euzebiusz na świętego tekstu znajdują się w biblijnej MSS. which have reproduced their colophons. które przytaczamy ich kolofony. We give three specimens. Dajemy trzy okazy. (1) the following is prefixed to Ezechiel in the codex Marchalianus. (1) następuje prefiksem do Ezechiel w Kodeksie Marchalianus. A facsimile of the original will be found in Mai's "Bib. nov. Pat.", IV, p. Faksymile oryginału znajdują się w Mai "Bib. Listopada Pat.", IV, s.. 218, and in Migne. 218 i Migne. It is printed in ordinary type in Swete's OT in Greek (vol. III, p. viii). Jest ona wydrukowana w zwykłej typu OT Swete jest po grecku (t. III, s.. Viii). It must be remembered that Origen's own copy of the Hexapla was in the library of Pamphilus. Trzeba pamiętać, że własna kopia Orygenes z Hexapla była w bibliotece Pamphilus. It had probably been deposited there by Origen himself. To był prawdopodobnie zdeponowane przez Orygenesa sam.

The following was transcribed from a copy of the Father Apollinarius the Coenobiarch, to which these words are subjoined: "It was transcribed from the editions of the Hexapla and was corrected from the Tetrapla of Origen himself which also had been corrected and furnished with scholia in his own handwriting, whence I, Eusebius, added the scholia, Pamphilus and Eusebius corrected." Następuje przepisywane z kopią Apollinarius Ojca Coenobiarch, do których te słowa są subjoined: "To było przepisywane z wydań Hexapla i został rozwiązany z Tetrapla Orygenesa sam która również została skorygowana i umeblowane z scholia w własnego pisma, skąd ja, Euzebiusz, dodano scholia, Pamphilus i Euzebiusz poprawiony ".

(2) At the end of the Book of Esdras, in the codex Sinaiticus, there is the following note:- (2) Pod koniec Księgi Ezdrasza, w Kodeks Synajski znajduje się następujący zapis: -

It was compared with a very ancient copy that had been corrected by the hand of the blessed martyr Pamphilus to which is appended in his own hand this subscription: "It was transcribed and corrected according to the Hexapla of Origen, Antoninus compared, I, Pamphilus, corrected." Porównywano go z bardzo starej kopii, które zostały skorygowane przez ręce błogosławionych męczennika Pamphilus do którego dołączona jest w jego ręku tę subskrypcję: "To było przepisywane i poprawione zgodnie z Hexapla Orygenesa, Antoninus porównaniu Ja Pamphilus sprostowanie ". (Swete, vol. II, p. 212.) (Swete, obj. II, str.. 212).

(3) The same codex and also the Vatican and Alexandrine quote a colophon like the above, with the difference that Antoninus has become a confessor, and Pamphilus is in prison - "Antoninus the confessor compared, Pamphilus corrected". (3) Ten sam kodeks, a także Watykan i Alexandrine cytat kolofon jak powyżej, z tą różnicą, że Antonina stała się spowiednikiem i Pamphilus jest w więzieniu - "Antoninus spowiednik porównywane Pamphilus poprawione". The volume to which this colophon was subjoined began with I Kings and ended with Esther. Tom, do którego został kolofon subjoined rozpoczął Królów I i zakończył Estery. Pamphilus was certainly not idle in prison. Pamphilus pewnością nie był bezczynny w więzieniu. To most of the books in the Syro- Hexaplar is subjoined a note to the effect that they were translated from the Hexapla in the library of Cæsarea and compared with a copy subscribed: "I, Eusebius, corrected [the above] as carefully as I could" (Harnack, "Altchrist. Lit.", pp. 544, 545). Do większości książek z syro-Hexaplar jest subjoined notę ​​stwierdzającą, że zostały one przetłumaczone z Hexapla w bibliotece w Cezarei i porównano z subskrybowanego kopii: "Ja, Euzebiusz, poprawione [powyżej] tak dokładnie jak ja może "(Harnack" Altchrist. Lit. ", s. 544, 545).

May not the confessor Antoninus be the same person as the priest of that name who, later on, with two companions interrupted the governor when he was on the point of sacrificing, and was beheaded? Może nie Antoninus spowiednik być ta sama osoba jako kapłan tej nazwie, która później z dwoma towarzyszami przerwanego gubernatora, kiedy był na punkcie utraty i został ścięty? (Mart. Pal., 9.) One member of Pamphilus's household, Apphianus, had done the same a few years before; and another, Ædesius, after being tortured and sent to the mines, on obtaining his release provoked martyrdom at Alexandria by going before the governor and rebuking him. (.. Mart. Pal, 9) Jeden z członków jego rodziny pamphilus, Apphianus uczynił to samo kilka lat wcześniej, a jeszcze inna, Ædesius po tortury i wysłany do kopalń, od uzyskania jego zwolnienie wywołało męczeństwo w Aleksandrii, przechodząc przed namiestnikiem i karcąc go. Towards the end of 307 Pamphilus was arrested, horribly tortured, and consigned to prison. Pod koniec 307 Pamphilus aresztowano, okrutnie torturowany i wysyłanych do więzienia. Besides continuing his work of editing the Septuagint, he wrote, in collaboration with Eusebius, a Defence of Origen which was sent to the confessors in the mines - a wonderful gift from a man whose sides had been curried with iron combs, to men with their right eyes burned out and the sinews of their left legs cauterized. Oprócz kontynuowania jego pracy edycji Septuaginta, napisał we współpracy z Euzebiusza Obrony Orygenes, który został wysłany do spowiedników w kopalniach - wspaniały prezent od mężczyzny, którego boki zostały curry z żelaza grzebienie, do ludzi z ich prawo oczy wypali i ścięgna ich lewej nogi przyżeganiu. Early in 309 Pamphilus and several of his disciples were beheaded. Wczesnym 309 Pamphilus i kilku jego uczniów zostali ścięci. Out of devotion to his memory Eusebius called himself Eusebius Pamphili, meaning, probably, that he wished to be regarded as the bondsman of him whose name "it is not meet that I should mention … without styling him my lord" (Mart. Pal., ed. Cureton, p. 37). Z nabożeństwem do jego pamięci Euzebiusz nazywał siebie Euzebiusz Pamphili, znaczenie, prawdopodobnie, że chce być traktowane jako niewolnik nim, którego nazwa "to nie przystoi, należy wspomnieć ... bez stylizacji mu mój Pan" (Mart. Pal. , wyd. Cureton, str.. 37). Mr. Gifford, in the introduction to his translation of the "Præp. Evang.", has suggested another explanation on the authority of an ancient scholion emanating from Cæsarea which calls Eusebius the "son of Pamphilus". Pan Gifford, we wstępie do swego przekładu "praep. Evang.", Zaproponował inne wyjaśnienie na władzy starożytnego Scholion emanującą z Cezarei, który nazywa Euzebiusz "syn Pamphilus". He argues further that Pamphilus, in order to make Eusebius his heir, took the necessary step of adopting him. Twierdzi on również, że Pamphilus, w celu Euzebiusz jego spadkobiercą, wziął niezbędny krok przyjęcia go. During the persecution Eusebius visited Tyre and Egypt and witnessed numbers of martyrdoms (HE, VIII, vii and ix). Podczas prześladowań Euzebiusz odwiedził Tyru i Egiptu i świadkiem numery martyrdoms (HE, VIII, VII i IX). He certainly did not shun danger, and was at one time a prisoner. On na pewno nie stroni od niebezpieczeństwa, i był jednocześnie więzień. When, where, or how he escaped death or any kind of mutilation, we do not know. Kiedy, gdzie i jak on uniknął śmierci lub wszelkiego rodzaju okaleczenia, nie wiemy. An indignant bishop, who had been one of his fellow-prisoners and "lost an eye for the Truth", demanded at the Council of Tyre how "he came off scathless". Oburzony biskup, który był jednym z jego kolegów-więźniów i "stracił oko do Prawdy", zażądał w Radzie Tyru jak "przybywa off scathless". To this taunt - it was hardly a question - made under circumstances of great provocation, Eusebius deigned no reply (Epiphan., Hær., lxviii, 8; cf. St. Athanas., "Apol. c. Arian.", viii, 1). W tym drwiną - to było prawie pytanie - w okolicznościach wielkiej prowokacji, Euzebiusz raczył nie odpowiedział (Epiphan., Haer, lxviii, 8; por. St Athanas, "Apol c Arian...", VIII,... 1). He had many enemies, yet the charge of cowardice was never seriously made - the best proof that it could not have been sustained. Miał wielu wrogów, ale ładunek tchórzostwo nigdy nie był poważnie wykonane - najlepszy dowód, że nie mógł być utrzymany. We may assume that, as soon as the persecution began to relax, Eusebius succeeded Pamphilus in the charge of the college and library. Możemy założyć, że tak szybko, jak prześladowania zaczęły się zrelaksować, Euzebiusz udało pamphilus pod opieką uczelni i biblioteki. Perhaps he was ordained priest about this time. Być może został wyświęcony na kapłana o tym czasie. By 315 he was already a bishop, for he was present in that capacity at the dedication of a new basilica at Tyre, on which occasion he delivered a discourse given in full in the last book of the Church history. Przez 315 był już biskupem, bo był obecny w tym charakterze na poświęcenie nowej bazyliki w oponach, na których okazję wygłosił dyskurs podane w całości w ostatniej książce z historii Kościoła.

Alexander, Bishop of Alexandria, excommunicated Arius about the year 320. Aleksander, biskup Aleksandrii, excommunicated Arius około roku 320. The Arians soon found that for all practical purposes Eusebius was on their side. Arianie wkrótce odkryli, że dla wszystkich celów praktycznych Euzebiusz był po ich stronie. He wrote to Alexander charging him with misrepresenting the teaching of the Arians and so giving them cause "to attack and misrepresent whatever they please" (see below). Napisał do Aleksandra oskarżając go o przeinaczanie naukę arian i tak daje im spowodować "do ataku i przeinaczać cokolwiek proszę" (patrz poniżej). A portion of this letter has been preserved in the Acts of the second Council of Nicæa, where it was cited to prove that Eusebius was a heretic. Część tego listu został zachowany w Aktach Sobór Nicejski II, gdzie została powołano do udowodnienia, że ​​Euzebiusz był heretykiem. He also took part in a synod of Syrian bishops who decided that Arius should be restored to his former position, but on his side he was to obey his bishop and continually entreat peace and communion with him (Soz., HE, I, 15). Wziął również udział w synodzie biskupów syryjskich, którzy zdecydowali, że Arius powinien być przywrócony do swojej dawnej pozycji, ale na boku miał słuchać jego biskupa i nieustannie błagać pokoju i komunii z Nim (Soz., HE, I, 15) . According to Duchesne (Hist. de l'Eglise, II, 132), Arius, like Origen before him, found an asylum at Cæsarea. Zgodnie z Duchesne (Hist. de l'Eglise, II, 132), Arius, jak Orygenes przed nim, znalazł azyl w Cezarei. At the opening of the Council of Nicæa Eusebius occupied the first seat on the right of the emperor, and delivered the inaugural address which was "couched in a strain of thanksgiving to Almighty God on his, the emperor's behalf" (Vit. Const., III, 11; Soz., HE, I, 19). Na otwarciu Sobór Nicejski Euzebiusz zajął pierwsze miejsce po prawej stronie cesarza, i wygłosił inauguracyjne, które zostało "sformułowane w szczepie dziękczynienia do Boga Wszechmogącego, na jego imieniu cesarza" (Wit. Const., III, 11,. SOZ, HE, I, 19). He evidently enjoyed great prestige and may not unreasonably have expected to be able to steer the council through the via media between the Scylla and Charybdis of "Yes" and "No". On najwyraźniej cieszył się wielkim prestiżem i nie mogą nadmiernie się spodziewać, aby móc sterować Rady poprzez via media między Scyllą i Charybdą "Tak" i "Nie". But if he entertained such hopes they were soon disappointed. Ale jeśli on zabawiał takie nadzieje zostały szybko rozczarowany. We have already spoken of the profession of faith which he brought forward to vindicate his own orthodoxy, or perhaps in the hope that the council might adopt it. Mówiliśmy już o wyznaniu wiary, które przyniósł do przodu, aby bronić własnej ortodoksji, a może w nadziei, że rada może przyjąć. It was, in view of the actual state of the controversy, a colourless, or what at the present day would be called a comprehensive, formula. To jest, w związku z obecnym stanem kontrowersji, bezbarwny, lub, co na dzień dzisiejszy nie nazwać kompleksowe, wzór. After some delay Eusebius subscribed to the uncompromising creed drawn up by the council, making no secret, in the letter which he wrote to his own Church, of the non-natural sense in which he accepted it. Po pewne opóźnienie Euzebiusz zapisany do bezkompromisowej wiary sporządzonym przez radę, co nie ukrywa, w piśmie, które pisał do swego Kościoła, z nienaturalnym sensie, w którym je zaakceptowała. Between 325 and 330 a heated controversy took place between Eusebius and Eustathius, Bishop of Antioch. Między 325 a 330 podgrzewany kontrowersje miały miejsce między Euzebiusza i Eustazy, biskupa Antiochii.

Eustathius accused Eusebius of tampering with the faith of Nicæa; the latter retorted with the charge of Sabellianism. Eustazy oskarżony Euzebiusz sabotażu z wiarą Nicejski, ostatni odparł z zarzutem Sabellianism. In 331 Eusebius was among the bishops who, at a synod held in Antioch, deposed Eustathius. W 331 Euzebiusza był wśród biskupów, którzy, na Synod odbył się w Antiochii, złożono Eustazy. He was offered and refused the vacant see. Zaproponowano mu i odmówił zwolniło zobaczyć. In 334 and 335 he took part in the campaign against St. Athanasius at the synods held in Cæsarea and Tyre respectively. W 334 i 335 roku wziął udział w kampanii przeciwko św Atanazy na synodach odbywających się w Cezarei i Tyru odpowiednio. From Tyre the assembly of bishops were summoned to Jerusalem by Constantine, to assist at the dedication of the basilica he had erected on the site of Calvary. Z Tyru zgromadzenie biskupów zostali wezwani do Jerozolimy przez Konstantyna, do pomocy na poświęcenie bazyliki, którą wzniesiono na terenie Kalwarii. After the dedication they restored Arius and his followers to communion. Po poświęceniu one przywrócone Arius i jego zwolenników do komunii. From Jerusalem they were summoned to Constantinople (336), where Marcellus was condemned. Z Jerozolimy, zostali wezwani do Konstantynopola (336), gdzie Marcellus został potępiony. The foilowing year Constantine died. Rok foilowing Constantine umarł. Eusebius survived him long enough to write his Life and two treatises against Marcellus, but by the summer of 341 he was already dead, since it was his successor, Acacius, who assisted as Bishop of Cæsarea at a synod held at Antioch in the summer of that year. Euzebiusz przeżyła go wystarczająco długo, aby napisać jego życiu i dwa traktaty przeciwko Marcellusa, ale w lecie 341 był już martwy, ponieważ był jego następca, Achacy, który pomagał jako biskup Cezarei na Synod posiadanych w Antiochii w lecie w tym roku.

WRITINGS PISMA

We shall take Eusebius's writings in the order given in Harnack's "Altchrist. Lit.", pp. 554 sqq. Przyjmiemy Euzebiusz pisma w kolejności podanej w Harnack w "Altchrist. Lit.", S. 554 sqq.

A. Historical A. Historyczne

(1) The lost Life of Pamphilus, often referred to by Eusebius, of which only a single fragment, describing Pamphilus' liberality to poor students, quoted by St. Jerome (c. Ruffin., I, ix), survives. (1) porażka Życie Pamphilus, często określany przez Euzebiusza, z których tylko jeden fragment, opisujący szczodrość pamphilus 'dla biednych studentów, cytowany przez Hieronima (ok. Ruffin., I, ix), przetrwa.

(2) A collection of Ancient Martyrdoms, used by the compiler of Wright's Syriac Martyrology, also lost. (2) kolekcja starożytnych martyrdoms, używane przez kompilator z Martyrologium syryjskiego Wrighta, również utracone.

(3) On the Martyrs of Palestine. (3) Dnia Męczenników Palestyny. There are two distinct forms of this work, both drawn up by Eusebius. Istnieją dwa różne rodzaje tej pracy, które są sporządzane przez Euzebiusza. The longer is only extant in a Syriac version which was first edited and translated by Cureton in 1861. Już tylko istniejące w Syryjski wersji, która została po raz pierwszy pod redakcją i przetłumaczona przez Cureton w 1861 roku. The shorter form is found in most MSS. Krótsza forma występuje w większości MSS. (not, however, in the best) of the Church History, sometimes at the end of the last book, generally between books VIII and IX, also in the middle of book VIII. (Nie, jednakże, w najlepszym) Historii Church, czasem na końcu ostatniego książki, zazwyczaj od książek, VIII i IX, które w środku książki VIII. The existence of the same work in two different forms raises a number of curious literary problems. Istnienie tej samej pracy w dwóch różnych formach podnosi szereg ciekawych literackich problemów. There is, of course, the question of priority. Jest, oczywiście, kwestia priorytetów.

Here, with two notable exceptions, scholars seem to be agreed in favour of the longer form. Tutaj, z dwoma znaczącymi wyjątkami, uczeni wydają się być uzgodnione na rzecz dłuższej formie. Then comes the question, why Eusebius abridged it and, finally, how the abridgment found its way into the Church History. Potem przychodzi pytanie, dlaczego Euzebiusz skrócona to i wreszcie, jak abridgment trafił do historii Kościoła. The shorter form lacks some introductory remarks, referred to in c. Krótsza forma brak kilku uwag wstępnych, o których mowa w lit c. xiii, which defined the scope of the book. XIII, który określił zakres książki. It also breaks off when the writer is about to "record the palinode" of the persecutors. Również zrywa gdy pisarz ma się "nagrać palinodia" z prześladowców. It seems probable that part of the missing conclusion is extant in the form of an appendix to the eighth book of the Church History found in several MSS. Wydaje się prawdopodobne, że część wniosku brakującego jest istniejące w formie dodatku do ósmej księdze Historii Kościoła w kilku MSS. This appendix contrasts the miserable fate of the persecutors with the good fortune of Constantine and his father. Ten dodatek przeciwstawia nieszczęśliwy los prześladowców ze szczęścia Konstantyna i jego ojciec. From these data Lightfoot concludes that what we now possess formed "part of a larger work in which the sufferings of the Martyrs were set off against the deaths of the persecutors". Na podstawie tych danych stwierdzono, że co Lightfoot obecnie posiadają uformowane "część większej pracy, w którym cierpienia męczenników były poczet śmierci prześladowców". It must, however, be remembered that the missing parts would not add much to the book. Musi jednak pamiętać, że brakujące części nie wiele do książki. So far as the martyrs are concerned, it is evidently complete, and the fate of the persecutors would not take long in the telling. Jakim męczennicy chodzi, to jest ewidentnie kompletny, a los prześladowców nie będzie długo w opowieści. Still, the missing conclusion may explain why Eusebius curtailed his account of the Martyrs. Wciąż brakuje konkluzja może wyjaśniać, dlaczego Euzebiusz skrócone swoją uwagę męczenników. The book, in both forms, was intended for popular reading. Książka, w obu formach, był przeznaczony dla popularnych czytania. It was therefore desirable to keep down the price of copies. Jest zatem pożądane, aby utrzymać na niskim poziomie ceny kopii. If this was to be done, and new matter (ie the fate of the persecutors) added, the old matter had to be somewhat curtailed. Jeśli to było do zrobienia, i nowa sprawa (tzn. los prześladowców) dodał stary sprawa musiała być nieco skrócone. In 1894, in the Theologische Literaturzeitung (p. 464) Preuschen threw out the idea that the shorter form was merely a rough draft not intended for publication. W 1894 roku, w Theologische Literaturzeitung (str. 464) Preuschen wyrzucił na pomysł, że krótsza forma była wyłącznie brulion nie jest przeznaczony do publikacji. Bruno Violet, in his "Die Palästinischen Martyrer" (Texte u. Untersuch., XIV, 4, 1896) followed up this idea and pointed out that, whereas the longer form was constantly used by the compilers of Martyrologies, Menologies, and the like, the shorter form was never used. Bruno Violet, w jego "Die Palästinischen Martyrer" (Texte u. Untersuch., XIV, 4, 1896) kontynuuje ten pomysł i podkreślił, że, podczas gdy dłuższa forma stale używane przez kompilatorów martyrologies, Menologies i jak , krótsza forma nigdy nie był używany. In a review of Violet (Theolog. Litz, 1897, p. 300), Preuschen returns to his original idea, and further suggests that the shorter form must have been joined to the Church History by some copyist who had access to Eusebius's MSS. W przeglądzie Violet (Theolog. Litz, 1897, str. 300), Preuschen powraca do swojego pierwotnego pomysłu, a ponadto sugeruje, że krótsza forma musi być połączone z Historii Kościoła przez jakiegoś kopisty, który miał dostęp do MSS Euzebiusz jest. Harnack (Chronologie, 11, 115) holds to the priority of the longer form, but he thinks that the shorter form was composed almost at the same time for readers of the Church History. Harnack (Chronologie, 11, 115) posiada z priorytetem dłuższej formie, ale on uważa, że ​​krótsza forma składała się prawie w tym samym czasie dla czytelników Historii Kościoła.

(4) The Chronicle (see separate article, EUSEBIUS, CHRONICLE OF). (4) Kronika (patrz osobny artykuł, Euzebiusz, kronika).

(5) The Church History. (5) Historia Kościoła. It would be difficult to overestimate the obligation which posterity is under to Eusebius for this monumental work. Trudno byłoby przecenić zobowiązanie, którego potomstwo jest pod Euzebiusza dla tego monumentalnego dzieła. Living during the period of transition, when the old order was changing and all connected with it was passing into oblivion, he came forward at the critical moment with his immense stores of learning and preserved priceless treasures of Christian antiquity. Utrzymania w okresie przejściowym, kiedy stary porządek się zmienia i wszystko z nim związane przechodził w zapomnienie, on wystąpił w krytycznym momencie z jego ogromnych sklepach nauki i zakonserwowane bezcenne skarby starożytności chrześcijańskiej. This is the great merit of the Church History. To zasługa historii Kościoła. It is not a literary work which can be read with any pleasure for the sake of its style. To nie dzieło literackie, które można odczytać z dowolnym przyjemności dla dobra jego stylu jest. Eusebius's "diction", as Photius said, "is never pleasant nor clear". Euzebiusz w "dykcję", jak Photius powiedział: "nigdy nie jest przyjemne ani jasne". Neither is it the work of a great thinker. Nie jest to dzieło wielkiego myśliciela. But it is a storehouse of information collected by an indefatigable student. Ale jest to skarbnica informacji zebranych przez niestrudzonego studenta. Still, great as was Eusebius's learning, it had its limitations. Jeszcze, jak wielkie było uczenie się Euzebiusz, miał swoje ograniczenia. He is provokingly ill-informed about the West. Jest provokingly niedoinformowana o Zachodzie. That he knows very little about Tertullian or St. Cyprian is due, no doubt, to his scant knowledge of Latin; but in the case of a Greek writer, like Hippolytus, we can only suppose that his works somehow failed to make their way to the libaries of the East. Że wie bardzo mało o Tertuliana i św Cyprian wynika, bez wątpienia, jego skromne wiedzy łacina, ale w przypadku greckiego pisarza, jak Hipolit, możemy tylko przypuszczać, że jego twórczość jakoś nie mogły przedostać się do na libaries Wschodu. Eusebius's good faith and sincerity has been amply vindicated by Lightfoot. Dobra wiara Euzebiusza i szczerość został szeroko potwierdzone przez Lightfoot. Gibbon's celebrated sneer, about a writer "who indirectly confesses that he has related whatever might redound to the glory, and that he has suppressed all that could tend to the disgrace, of religion", can be sufficiently met by referring to the passages (HE, VIII, ii; Mart. Pal. c. 12) on which it is based. Celebrated szydzić Gibbona, około pisarza ", który pośrednio wyznaje, że ma związane cokolwiek przynieść do chwały, i że zniosła wszystko, co mają tendencję do hańby, o religii", może być wystarczająco spełnione, odwołując się do fragmentów (HE , VIII, ii,... Mart Pal c 12), na którym jest oparta. Eusebius does not "indirectly confess", but openly avows, that he passes over certain scandals, and he enumerates them and denounces them. Euzebiusz nie "pośrednio wyznać", ale otwarcie wyznaje, że on przechodzi niektórych skandali i wymienia je i potępia je. "Nor again", to quote Lightfoot, "can the special charges against his honour as a narrator be sustained. There is no ground whatever for the charge that Eusebius forged or interpolated the passage from Josephus relating to our Lord quoted in HE, I, 11, though Heinchen is disposed to entertain the charge. Inasmuch as this passage is contained in all our MSS., and there is sufficient evidence that other interpolations (though not this) were introduced into the text of Josephus long before his time (see Orig., c. Cels., I, 47, Delarue's note) no suspicion can justly attach to Eusebius himself. Another interpolation in the Jewish historian, which he quotes elsewhere (11, 23), was certainly known to Origen (lc). Doubtless also the omission of the owl in the account of Herod Agrippa's death (HE, 11, 10) was already in some texts of Josephus (Ant., XIX, 8, 2). The manner in which Eusebius deals with his numerous quotations elsewhere, where we can test his honesty, is a sufficient vindication against this unjust charge" (L., p. 325). "Ani ponownie", by zacytować Lightfoot, "może szczególne zarzuty jego cześć jako narrator być trwałe. Nie ma podstaw, co w przypadku opłat, które Euzebiusz sfałszowanym lub interpolowana przejście od Józefa Flawiusza dotyczących Pana naszego cytowany w JE, I, 11, choć Heinchen jest umieszczony zabawić opłatę. Ponieważ ten fragment jest zawarty we wszystkich naszych MSS., i nie ma wystarczających dowodów, że inne interpolacje (choć nie ta) zostały wprowadzone do tekstu Józefa Flawiusza na długo przed jego czasie (patrz Orig ., c. Cels., I, 47, uwaga Delarue Europejskiej) nie ma podejrzenia może słusznie przywiązują do Euzebiusza się. Innym interpolacja w żydowskiego historyka, który cytuje w innym miejscu (11, 23), był z pewnością znany Orygenes (LC). Niewątpliwie również pominięcie sowy w rachunku śmierci Heroda Agryppy (HE, 11, 10) był już w niektórych tekstach Józefa Flawiusza (ant., XIX, 8, 2). Sposób Euzebiusz dotyczy licznych cytatów w innych miejscach, gdzie możemy sprawdzić jego uczciwość, jest wystarczające windykacja przeciwko tej niesprawiedliwej opłat "(L., str. 325).

The notices in the Church History bearing on the New Testament Canon are so important that a word must be said about the rule followed by Eusebius in what he recorded and what he left unrecorded. Ogłoszenia, w łożysku Historia kościoła na Nowym Testamencie Canon są tak ważne, że słowo należy powiedzieć o regule następnie przez Euzebiusza w to, co nagrał i co on po rejestracji. Speaking generally, his principle seems to have been to quote testimonies for and against those books only whose claims to a place in the Canon had been disputed. Mówiąc ogólnie, jego zasada wydaje się cytować zeznania za i przeciw tych książek, których roszczenia tylko do miejsca, w Kanonie zostały zakwestionowane. In the case of undisputed books he gave any interesting information concerning their composition which he had come across in his reading. W przypadku niekwestionowanych książek dał żadnych interesujących informacji na temat ich składu, który miał spotkać w jego czytaniu. The subject was most carefully investigated by Lightfoot in an article in "The Contemporary" (January, 1875, reprinted in "Essays on Supernatural Religion"), entitled "The Silence of Eusebius". Temat został najbardziej starannie badane przez Lightfoot w artykule w "współczesnym" (styczeń, 1875, przedruk w "Eseje o Supernatural Religia"), zatytułowany "Silence Euzebiusz". In regard to the Gospel of St. John, Lightfoot concludes: "The silence of Eusebius respecting early witnesses to the Fourth Gospel is an evidence in its favour." W odniesieniu do Ewangelii świętego Jana, Lightfoot podsumowuje: "Milczenie Euzebiusza szanują wczesnych świadków do czwartej Ewangelii jest dowodem na jej korzyść." For the episcopal lists in the Church History, see article on the Chronicle. Dla biskupich list w historii Kościoła, patrz artykuł na Chronicle. The tenth book of the Church History records the defeat of Licinius in 323, and must have been completed before the death and disgrace of Crispus in 326, for it refers to him as Constantine's "most pious son". Dziesiąta książka z historii Kościoła rejestruje klęskę Licyniusz w 323, i musi zostać zakończone przed śmiercią i hańba crispus w 326, gdyż odnosi się do niego jako "syn Konstantyna najbardziej pobożny". The ninth book was completed between the defeat of Maxentius in 312, and Constantine's first rupture with Licinius in 314. Dziewiąta książka została zakończona w okresie klęski Maksencjusza w 312 i najpierw pęknięcie Konstantyna z Licyniusz w 314.

(6) The Life of Constantine, in four books. (6) Życie Konstantyna, w czterech księgach. This work has been most unjustly blamed, from the time of Socrates downwards, because it is a panegyric rather than a history. Praca ta jest najbardziej niesprawiedliwie obwinia, od czasu Socrates dół, ponieważ zamiast panegiryk historii. If ever there was a man under an obligation to respect the maxim, De mortuis nil nisi bonum, this man was Eusebius, writing the Life of Constantine within three years after his death (337). Jeśli kiedykolwiek był tam człowiek obowiązek poszanowania Maxim, De mortuis nil nisi bonum, ten człowiek był Euzebiusz, pisanie Życie Konstantyna w ciągu trzech lat po jego śmierci (337). This Life is especially valuable because of the account it gives of the Council of Nicæa and the earlier phases of the Arian controversy. To życie jest szczególnie cenne ze względu na koncie daje Rady z Nicei i wcześniejszych faz Arian kontrowersje. It is well to remember that one of our chief sources of information for the history of that council is a book written to magnify Constantine. Dobrze jest pamiętać, że jednym z naszych głównych źródeł informacji dla historii tej rady jest książka napisana, aby powiększyć Konstantego.

B. Apologetic B. przepraszali

(7) Against Hierocles. (7) W związku z Hierocles. Hierocles, who, as governor in Bithynia and in Egypt, was a cruel enemy of the Christians during the persecution, before the persecution had attacked them with the pen. Hierocles, który jako gubernator w Bitynii, w Egipcie, był okrutnym wrogiem chrześcijan w czasie prześladowań, przed prześladowaniem zaatakował ich pióra. There was nothing original about his work except the use he made of Philostratus's Life of Apollonius of Tyana to institute a comparison between the Lord and Apollonius in favour of the latter. Nie było nic o swojej pracy oryginalny wyjątkiem stosowania uczynił Życia Philostratus z dnia Apoloniusz z Tiany do wszczęcia porównania między Panem a Apoloniusz na korzyść tego ostatniego. In his reply Eusebius confined himself to this one point. W odpowiedzi Euzebiusz ograniczył się do tego jednego punktu.

(8) "Against Porphyry", a work in twenty-five books of which not a fragment survives. (8) "Against Porfir", praca w dwudziestu pięciu książek, których nie fragment przetrwa.

(9) The "Præparatio Evangelica", in fifteen books. (9) "Evangelica Præparatio", w piętnastu księgach.

(10) The "Demonstratio Evangelica", in twenty books, of which the last ten, with the exception of a fragment of the fifteenth, are lost. (10) "Evangelica Demonstratio", w ciągu dwudziestu książek, z których ostatnie dziesięć, z wyjątkiem fragmentu XV, giną. The object of these two treatises, which should be regarded as two parts of one comprehensive work, was to justify the Christian in rejecting the religion and philosophy of the Greeks in favour of that of the Hebrews, and then to justify him in not observing the Jewish manner of life. Celem tych dwóch traktatów, które powinny być traktowane jako dwie części jednej kompleksowej pracy, było uzasadnić Christian odrzucając religię i filozofię Greków na korzyść, że z Żydów, a następnie uzasadnić go nie przestrzegając żydowski sposób życia. The "Præparatio" is devoted to the first of these objects. "Præparatio" poświęcony jest pierwszy z tych obiektów. The following summary of its contents is taken from Mr. Gifford's introduction to his translation of the "Præparatio": "The first three books discuss the threefold system of Pagan Theology, Mythical, Allegorical, and Political. The next three, IV-VI, give an account of the chief oracles, of the worship of dæmons, and of the various opinions of Greek Philosophers on the doctrines of Plato and Free Will. Books VII- IX give reasons for preferring the religion of the Hebrews founded chiefly on the testimony of various authors to the excellency of their Scriptures and the truth of their history. In Books X-XII Eusebius argues that the Greeks had borrowed from the older theology and philosophy of the Hebrews, dwelling especially on the supposed dependence of Plato upon Moses. In the last three books the comparison of Moses with Plato is continued, and the mutual contradictions of other Greek Philosophers, especially the Peripatetics and Stoics, are exposed and criticized." Poniższe podsumowanie jego zawartość jest pobierana z wprowadzenia pana Gifford dla jego tłumaczenia "Præparatio": "Pierwsze trzy książki omawia potrójny system pogańskiej teologii, mityczny, alegoryczny, i Politycznych trzy następne, IV-VI,. zdać sprawę z głównych oracles, kultu demonów, oraz o różnych opiniach filozofów greckich na doktryny Platona i wolnej woli. Books VII-IX uzasadnienia preferując religii Hebrajczyków powstała głównie na zeznaniach różnych autorów do doniosłości ich Pisma Świętego i prawdy ich historii w książkach. X-XII Euzebiusz twierdzi, że Grecy zapożyczone ze starszych teologii i filozofii Hebrajczyków, mieszkania zwłaszcza na rzekomego uzależnienia od Platona po Mojżeszu. W trzy ostatnie książki porównanie Mojżesza z Platonem jest kontynuowane, a wzajemne sprzeczności innych greckich filozofów, zwłaszcza Peripatetics i stoików, są narażeni i skrytykował ".

The "Præparatio" is a gigantic feat of erudition, and, according to Harnack (Chronologie, II, p. 120), was, like many of Eusebius's other works, actually composed during the stress of the persecution. "Præparatio" to gigantyczny wyczyn erudycji i, zgodnie z Harnack (Chronologie, II, str. 120), został, jak wielu innych dzieł Euzebiusza jest, faktycznie składa się podczas stresu prześladowań. It ranks, with the Chronicle, second only to the Church History in importance, because of its copious extracts from ancient authors whose works have perished. To zajmuje, z Kroniki, drugi tylko do historii Kościoła w znaczeniu, ze względu na jego dużą fragmenty starożytnych autorów, których dzieła nie zginęła. The first book of the Demonstratio chiefly deals with the temporary character of the Mosaic Law. Pierwsza księga demonstratio głównie dotyczy charakteru czasowego Prawa Mojżeszowego. In the second the prophecies concerning the vocation of the Gentiles and the rejection of the Jews are discussed. W drugim proroctwa dotyczące powołania pogan i odrzucenie Żydów są omawiane. In the remaining eight the testimonies of the prophets concerning Christ are treated of. W pozostałych ośmiu zeznania proroków dotyczących Chrystusa są traktowani z.

We now pass to three books, of which nothing is known save that they were read by Photius, viz. Przechodzimy teraz do trzech książek, z których nic nie wiadomo, z tym że były one odczytywane przez Photius, a mianowicie. (11), The "Præparatio Ecclesiastica", (12), the "Demonstratio Ecclesiastica", and (13) Two Books of Objection and Defence, of which, from Photius's account, there seem to have been two separate editions. (11), "Præparatio kościelnej", (12), "Demonstratio kościelnej", a (13) Dwie Książki sprzeciwu i obrony, z których, z rachunku w Photius, nie wydają się być dwa odrębne wydania. (14) The "Theophania" or "Divine Manifestation". (14) "Theophania" lub "Boska Manifestacja". Except for a few fragments of the original, this work is only extant in a Syriac version dsicovered by Tattam, edited by Lee in 1842, and translated by the same in 1843. Z wyjątkiem kilku fragmentów oryginału, ta praca jest tylko istniejące w Syryjski wersji dsicovered przez Tattam, edytowane przez Lee w 1842 roku, i przetłumaczona przez to samo w 1843 roku. It treats of the cosmic function of the Word, the nature of man, the need of revelation, etc. The fourth and fifth books are particularly remarkable as a kind of anticipation of modern books on Christian evidences. Traktuje o kosmicznej funkcji programu Word, natura człowieka, potrzeba objawienia, itp. książek czwarte i piąte są szczególnie godne uwagi jako rodzaj antycypacji nowoczesnych książek o chrześcijańskich dowodów. A curious literary problem arises out of the relations between the "Theophania" and the work "De Laudibus Constantini". Ciekawy literacki problem powstaje z relacji między "Theophania" i pracy "De Laudibus Constantini". There are entire passages which are almost verbatim the same in both works. Istnieją całe fragmenty, które są niemal dosłownie sam w obu dziełach. Lightfoot decides in favour of the priority of the first-named work. Lightfoot postanawia za priorytet prac pierwszego wskazanego. Gressel, who has edited the "Theophania" for the Berlin edition of the Greek Fathers, takes the opposite view. Gressel, który redagował "Theophania" dla berlińskiej edycji greckich Ojców, jest przeciwnego zdania. He compares the parallel passages and argues that they are improved in the "De Laudibus Constantini". Porównuje on równoległe fragmenty i twierdzi, że są one lepsze w "De Laudibus Constantini".

(15) "On the Numerous Progeny of the Ancients". (15) "Na liczne potomstwo Starożytnych". This work is referred to by Eusebius twice, in the "Præp. Ev.", VII, 8, and in the "Dem. Ev.", VII, 8; and also (Lightfoot and Harnack think) by St. Basil ("De Spir. Sanct.", xxix), where he says, "I draw attention to his [Eusebius's] words in discussing the difficulties started in connexion with ancient polygamy." Praca ta jest określana przez Euzebiusza dwa razy, w "praep EV..", VII, 8, oraz w, VII, 8 "Dem EV..", A także (Lightfoot i Harnack sądzę) przez św Bazyli (" De Spir. Sanct. ", XXIX), gdzie mówi:" Zwracam uwagę na jego słowa [w] w Euzebiusz omawiając trudności, których w związku ze starożytną poligamii. " Arguing from St. Basil's words, Lightfoot thinks that in this treatise Eusebius dealt with the difficulty presented by the Patriarchs possessing more than one wife. Argumentując od słów św Bazylego, Lightfoot uważa, że ​​w tym traktacie Euzebiusz rozpatrywane trudności przedstawione przez Patriarchów posiadającemu więcej niż jedną żonę. But he overlooked the reference in the "Dem. Ev.", from which it would appear that the difficulty dealt with was, perhaps, a more general one, viz., the contrast presented by the desire of the Patriarchs for a numerous offspring and the honour in which continence was held by Christians. Ale on wychodził na odniesienie w "Dem. Ev.", Z której wydaje się, że trudności traktowane było, być może, bardziej ogólny, a mianowicie., Kontrastu przedstawiony przez pragnienia patriarchów dla licznego potomstwa i cześć, w którym odbyło się wstrzemięźliwość przez chrześcijan.

C. Exegetical C. egzegetycznych

(16) Eusebius narrates, in his Life of Constantine (IV, 36, 37), how he was commissioned by the emperor to prepare fifty sumptuous copies of the Bible for use in the Churches of Constantinople. (16) Euzebiusz opowiada w swoim życiu Konstantyna (IV, 36, 37), jak był na zlecenie cesarza przygotować pięćdziesiąt wystawne egzemplarzy Biblii do użytku w kościołach Konstantynopola. Some scholars have supposed that the Codex Sinaiticus was one of these copies. Niektórzy badacze przypuszczali, że Kodeks Synajski był jednym z tych kopii. Lightfoot rejects this view chiefly on the ground that "the Text of the codex in many respects differs too widely from the readings found in Eusebius". Lightfoot odrzuca ten pogląd przede wszystkim na to, że "Tekst dokumentu w wielu aspektach różni się zbyt szeroko z odczytów znalezionych w Euzebiusza".

(17) Sections and Canons. (17) Sekcje i kanonów. Eusebius drew up ten canons, the first containing a list of passages common to all four Evangelists; the second, those common to the first three and so on. Euzebiusz opracowała dziesięć kanonów, pierwszy zawierający listę kanałów, wspólne dla wszystkich czterech ewangelistów, drugi, te wspólne trzy pierwsze i tak dalej. He also divided the Gospels into sections numbered continuously. On również podzielony na sekcje Ewangelie ponumerowane w sposób ciągły. A number, against a section, referred the reader to the particular canon where he could find the parallel sections or passages. Numer, na odcinku, o którym mowa czytelnika do konkretnego kanonu, gdzie mógłby znaleźć równoległe odcinki lub fragmenty.

(18) The labours of Pamphilus and Eusebius in editing the Septuagint have already been spoken of. (18) W pracy z Pamphilus i Euzebiusza w edycji Septuaginta zostały już wypowiedziane. They "believed (as did St. Jerome nearly a century afterwards) that Origen had succeeded in restoring the old Greek version to its primitive purity". Oni "wierzył (tak jak Hieronim prawie sto lat później), że Orygenes udało się przywrócić starą grecką wersję swojej pierwotnej czystości". The result was a "mischievous mixture of the Alexandrian version with the versions of Aquila and Theodotion" (Swete, "Introd. to OT in Greek", pp. 77, 78). Rezultatem był "złośliwy mieszanka wersji Aleksandryjskiej z wersji Aquila i Theodotion" (Swete, "Introd. Do OT w Grecki", ss. 77, 78). For the labours of the two friends on the text of the NT the reader may be referred to Rousset, "Textcritische Studien zum NT", c. Przez trudy dwóch przyjaciół na tekście NT czytelnik może być określana Rousset, "Studien zum Textcritische NT", c. ii. ii. Whether as in the case of the Old Testament, they worked on any definite critical principles is not known. Czy jak w przypadku Starego Testamentu, pracowali na wszystkich określonych zasad krytycznych nie jest znana.

(19) (a) Interpretation of the ethnological terms in the Hebrew Scriptures; (b) Chronography of Ancient Judaea with the Inheritances of the Ten Tribes; (c) A plan of Jerusalem and the Temple; (d) on the Names of Places in the Holy Scriptures. (19) (a) Interpretacja etnologicznych warunków w Pismach Hebrajskich, (b) Chronography starożytnej Judei ze spadków na dziesięć pokoleń, (c) plan Jerozolimy i Świątyni, (d) w sprawie Nazw Miejscowości w Piśmie Świętym. These four works were written at the request of Eusebius's friend Paulinus. Te cztery utwory zostały napisane na prośbę Paulina Euzebiusz przyjaciel. Only the fourth is extant. Dopiero czwarty jest istniejące. It is known as the "Topics," or the "Onomasticon". Jest znany jako "tematach", lub "Onomasticon".

(20) On the nomenclature of the Book of the Prophets. (20) w sprawie nomenklatury Księgi proroków. This work gives a short biography of each Prophet and an account of his prophecies. Ta praca daje krótką biografię każdego Proroka i konto jego proroctwa.

(21) Commentary on the Psalms. (21) Komentarz do Psalmów. There are many gaps in the MSS. Istnieje wiele luk w MSS. of this work, and they end in the 118th Psalm. tej pracy, i kończy w 118. Psalmu. The missing portions are in part supplied by extracts from the Catenae. Porcje są brakujące części dostarczane przez ekstrakty z Catenae. An allusion to the discovery of the Holy Sepulchre fixes the date at about 330. Aluzja do odkrycia Bożego Grobu ustala datę na około 330. Lightfoot speaks very highly of this commentary. Lightfoot mówi bardzo wysoko niniejszym komentarzu.

(22) Commentary on Isaiah, written after the persecution. (22) Komentarz do Księgi Izajasza, napisany po prześladowania.

(23 to 28) Commentaries on other books of Holy Scripture, of some of which what may be extracts are preserved. (23 do 28) Komentarze do innych ksiąg Pisma Świętego, z niektórych z nich, co może być fragmenty są zachowane.

(29) Commentary on St. Luke, of which what seem to be extracts are preserved. (29) Komentarz do Łukasza, z czego co wydają się być fragmenty są zachowane.

(30) Commentary on I Cor., the existence of which seems to be implied by St. Jerome (Ep. xlix). (30) Komentarz do I Kor., Której istnienie wydaje się być implikowane przez St Jerome (Ep. XLIX).

(31) Commentary on Hebrews. (31) Komentarz do Listu do Hebrajczyków. A passage that seems to belong to such a commentary was discovered and published by Mai. Fragment, który wydaje się należeć do takiego komentarza została odkryta i opublikowana przez Mai.

(32) On the Discrepancies of the Gospels, in two parts. (32) Na rozbieżności w Ewangeliach, w dwóch częściach. An epitome, very probably from the hand of Eusebius, of this work was discovered and published by Mai in 1825. Uosobieniem, najprawdopodobniej z rąk Euzebiusza, tej pracy została odkryta i opublikowana przez Mai w 1825 roku. Extracts from the original are preserved. Fragmenty oryginału są zachowane. Of the two parts, the first, dedicated to a certain Stephen, discusses questions respecting the genealogies of Christ; the second, dedicated to one Marinus, questions concerning the Resurrection. Z dwóch części, z których pierwsza, dedykowane do pewnego Szczepana, omawia pytania poszanowaniu genealogii Chrystusa, drugi, poświęcony jednemu Maryna, pytania dotyczące Zmartwychwstania. The Discrepancies were largely borrowed from by St. Jerome and St. Ambrose, and have thus indirectly exercised a considerable influence on Biblical studies. Rozbieżności były w dużym stopniu zapożyczone z przez św Hieronima i Ambrożego, i tym samym pośrednio wywierała znaczący wpływ na biblistyki.

(33) General Elementary Introduction, consisting of ten books, of which VI-IX are extant under the title of "Prophetical Extracts". (33) Ogólne Wprowadzenie Elementary, składający się z dziesięciu książek, z VI-IX są istniejące pod tytułem "Prophetical wyciągów". These were written during the persecution. Zostały one napisane w czasie prześladowań. There are also a few fragments of the remaining books. Istnieje również kilka fragmentów książek pozostałych. "This work seems to have been a general introduction to theology, and its contents were very miscellaneous as the extant remains show" (L., p. 339). "Ta praca wydaje się być ogólne wprowadzenie do teologii, a jego treść były bardzo różne, ponieważ zachowane szczątki show" (L., str. 339).

D. Dogmatic D. Konst

(34) The Apology for Origen. (34) Przeprosiny dla Orygenesa. This work has already been mentioned in connexion with Pamphilus. Ta praca była już mowa w związku z Pamphilus. It consisted of six books, the last of which was added by Eusebius. Składała się ona z sześciu książek, z których ostatni został dodany przez Euzebiusza. Only the first book is extant, in a translation by Rufinus. Tylko pierwsza książka jest istniejące, w tłumaczeniu Rufina.

(35) "Against Marcellus, Bishop of Ancyra", and (36) "On the Theology of the Church", a refutation of Marcellus. (35) "Przeciw Marcellus, biskup Ancyra", a (36) "o teologii Kościoła", obalenie Marcellus. In two articles in the "Zeitschrift für die Neutest. Wissenschaft" (vol. IV, pp. 330 sqq. and vol. VI, pp. 250 sqq.), written in English, Prof. Conybeare has maintained that our Eusebius could not have been the author of the two treatises against Marcellus. W dwóch artykułach w "Zeitschrift für die Neutest. Wissenschaft" (t. IV, s. 330 nn. Oraz obj. VI, s. 250 nn.), W języku angielskim, prof Conybeare utrzymuje, że nasze Euzebiusz nie mógł mieć był autorem dwóch traktatów przeciwko Marcellus. His arguments are rejected by Prof. Klostermann, in his introduction to these two works published in 1905 for the Berlin edition of the Greek Fathers. Jego argumenty są odrzucane przez prof Klostermann, w swoim wstępie do tych dwóch dzieł opublikowanych w 1905 w wydaniu berlińskim z greckich Ojców. The "Contra Marcellum" was written after 336 to justify the action of the sylnod held at Constantinople when Marcellus was deposed; the "Theology" a year or two later. "Contra Marcellum" został napisany po 336 uzasadniające działanie sylnod odbyła się w Konstantynopolu, kiedy został obalony; Marcellus "teologii" rok lub dwa później.

(37) "On the Paschal Festival" (a mystical interpretation). (37) "Na Festiwalu Paschalnego" (mistyczna interpretacja). This work was addressed to Constantine (Vit. Const., IV, 35, 3l6). Praca ta została skierowana do Constantine (Wit. Const., IV, 35, 3L6). A long fragment of it was discovered by Mai. Długi fragment został odkryty przez Mai.

(38) A treatise against the Manichæans is perhaps implied by Epiphanius (Hær., lxvi, 21). (38) traktat przeciwko Manichæans jest chyba sugeruje Epifaniusz (Hær., LXIV, 21).

E. Orations and Sermons Przemówień i kazań E.

(39) At the Dedication of the Church in Tyre (see above). (39) na poświęcenie Kościoła w oponach (patrz wyżej).

(40) At the Vicennalia of Constantine. (40) Na Vicennalia Konstantyna. This seems to have been the opening address delivered at the Council of Nicæa. To wydaje się być Przemówienie inauguracyjne wygłoszone w Sobór Nicejski. It is not extant. To nie jest istniejące.

(41) On the Sepulchre of the Saviour, AD 325 (Vit. Const., IV, 33) not extant. (41) Na Grobu Zbawiciela, AD 325 (Wit. Const., IV, 33), nie obowiązują.

(42) At the Tricennalia of Constantine. (42) Na Tricennalia Konstantyna. This work is generally known as the "De Laudibus Constantini". Ta praca jest powszechnie znany jako "De Laudibus Constantini". The second part (11-18) seems to have been a separate oration joined on to the Tricennalia. Druga część (11-18) wydaje się oddzielny oration dołączył do Tricennalia.

(43) "In Praise of the Martyrs". (43) "In Praise of the Martyrs". This oration is preserved in the same MS. Ta przemowa jest zachowane w tym samym państwie członkowskim. as the "Theophania" and "Martyrs of Palestine". jako "Theophania" i "męczenników z Palestyny". It was published and translated in the "Journal of Sacred Literature" by Mr. HB Cowper (New Series, V, pp. 403 sqq., and ibid. VI, pp. 129 sqq.). Został on opublikowany i tłumaczone w "Journal of Sacred Literature" przez pana HB Cowper (New Series, V, s. 403 nn., I tamże. VI, s. 129 nn.).

(44) On the Failure of Rain, not extant. (44) na braku deszcz, nie obowiązują.

F. Letters Litery F.

The history of the preservation of the three letters, (45) to Alexander of Alexandria, (46) to Euphrasion, or Euphration, (47) to the Empress Constantia, is sufficiently curious. Historia ochrony trzema literami (45), do Aleksandra z Aleksandrii (46), do Euphrasion lub Euphration, (47) dla cesarzowej Constantia, jest wystarczająco ciekawa. Constantia asked Eusebius to send her a certain likeness of Christ of which she had heard; his refusal was couched in terms which centuries afterwards were appealed to by the Iconoclasts. Constantia zapytał Euzebiusz wysłać jej pewne podobieństwo Chrystusa, który słyszała, jego odmowy sformułowane w które wieki później zostały zaskarżone do przez Iconoclasts. A portion of this letter was read at the Second Council of Nicæa, and against it were set portions from the letters to Alexander and Euphrasion to prove that Eusebius "was delivered up to a reprobate sense, and of one mind and opinion with those who followed the Arian superstition" (Labbe, "Conc.", VIII, 1143-1147; Mansi, "Conc.", XIII, 313-317). Część tego listu został odczytany na Sobór Nicejski, i przed nim były ustawione fragmentów listów do Aleksandra i Euphrasion udowodnić, że Euzebiusz "wygłosił do poczucia reprobate i jednej myśli i poglądów z tymi, którzy po Arian przesąd "(Labbe," Koncentrat ", VIII, 1143/47; Mansi,".. Conc ", XIII, 313-317). Besides the passage quoted in the council, other parts of the letter to Constantia are extant. Oprócz cytowanego w radzie, inne części listu do Constantia są istniejące.

(48) To the Church of Cæsarea after the Council of Nicæa. (48) Aby Kościół Cezarei po Sobór Nicejski. This letter has already been described. Litera ta już opisana.

FJ BACCHUS FJ BACCHUS
Transcribed by WGKofron Dedicated to Rev. David J. Collins, SJ The Catholic Encyclopedia, Volume V Copyright © 1909 by Robert Appleton Company Nihil Obstat, May 1, 1909. Przepisywane przez poświęconej ks David J. Collins, SJ Encyklopedia Katolicka, Tom V autorskie © 1909 Robert Appleton Company Nihil obstat, 1 maja 1909 roku. Remy Lafort, Censor Imprimatur. Remy Lafort, cenzor Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego Jorku


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest