Jacob Jacob

Catholic Information Informacje Katolicki

The son of Isaac and Rebecca, third great patriarch of the chosen people, and the immediate ancestor of the twelve tribes of Israel. Syn Izaaka i Rebeki, trzeci wielki patriarcha ludu wybranego, a bezpośrednim przodkiem z dwunastu plemion Izraela. The incidents of his life are given in parts of Gen., xxv, 21-1, 13, wherein the documents (J, E, P) are distinguished by modern scholars (see ABRAHAM, I, 52). Wypadki jego życia są podane w części Gen., XXV, 21-1, 13, w którym dokumenty (J, E, P) wyróżniają współczesnych uczonych (por. Abrahama, I, 52). His name-- possibly an abbreviation of Jacob-El (Babylonian: Ya kub-ilu), with which compare Israel, Ismael etc. -- means "supplanter", and refers to a well-known circumstance of his birth (Genesis 25:25). Jego nazwisko - ewentualnie skrót Jakuba-El (Babylonian: kub Ya-ilu), z którym porównać Izrael, Ismael itp. - czyli "supplanter", i odnosi się do znanej okoliczności jego narodzin (Rdz 25: 25). His early years were marked by various efforts to get the birthright from his brother Esau. Jego wczesne lata były naznaczone różne wysiłki, aby dostać pierworodztwo od swego brata Ezawa. His struggle for it began before he was born (xxv, 22-5). Jego walka o nią zaczęła zanim się urodził (xxv, 22-5). Later, he took advantage of Esau's thoughtlessness and despair to buy it from him for a pottage of lentils (xxv, 29-33). Później wykorzystał bezmyślności Ezawa i rozpaczy, aby kupić od niego za soczewicy soczewicy (XXV, 29-33). In virtue of this purchase, and through a ruse, he finally got it by securing the blessing which Isaac intended for Esau (xxvii, 1-37), Then it was that, to escape his brother's avenging wrath, and apparently also to obtain a wife from his parents' stock, he fled to Haran, the dwelling place of Laban, his maternal uncle (xxvii, 41-xxviii, 5). Na mocy tego zakupu, i przez podstęp, on w końcu go zabezpieczenia, które błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa Izaak (XXVII, 1-37), potem, że do ucieczki jego brata gniew zemsty, a podobno także do uzyskania żona z ręki swoich rodziców, uciekł do Haran, mieszkaniem Labana, jego wuj (XXVII, 41-XXVIII, 5). On his way thither, he had at Luza the vision of the angels ascending and descending by a mysterious ladder which reached from earth to heaven, and of Yahweh renewing to him the glorious promises which He had made to Abraham and to Isaac; in consequence of this, he called the place Beth-El, and vowed exclusive worship to Yahweh should He accompany him on his way and bring him back safely home (xxviii, 11-22). Na drodze tam, miał na Luza wizję aniołów wstępujących i zstępujących przez tajemniczą drabiną, który osiągnął z ziemi do nieba, a Jahwe odnawiając mu chwalebnych obietnic, które uczynił na rzecz Abrahama i Izaaka, w związku z to nazwał miejsce Beth-El, i ślubował wyłączne czci Jahwe On powinien towarzyszyć mu w jego drodze i przynieść go z powrotem bezpiecznie do domu (XXVIII, 11-22). Jacob's relations with Laban's household form an interesting episode, the details of which are perfectly true to Eastern life and need not be set forth here. Jakuba stosunki z domu Labana stanowić ciekawy epizod, którego szczegóły są doskonale wierny Wschodniej życia i nie muszą być przedstawione tutaj. Besides blessing him with eleven children, God granted to Jacob a great material prosperity, so that Laban was naturally desirous of detaining him. Poza błogosławiąc go z jedenastu dzieci, Bóg dał Jakubowi wielki dobrobyt materialny, tak że Laban był naturalnie pragnąc zatrzymując go. But Jacob, long wearied with Laban's frequent trickery, and also bidden by God to return, departed secretly, and, although overtaken and threatened by his angry father-in-law, he managed to appease him and to pursue his own way towards Chanaan (xxix-xxxi). Ale Jakub, długo męczysz z częstym oszustwa Labana, a także zaproszeni przez Boga do powrotu, odszedł potajemnie, i choć wyprzedzanie i zagroził jego gniewnego ojca-in-law, udało mu się uspokoić go i prowadzić własną drogę w kierunku Chanaan ( XXIX-XXXI). He managed also--after a vision of angels at Mahanaim, and a whole night's wrestling with God at Phanuel, on which latter occasion he received a new blessing and the significant name of Israel--to appease his brother Easu, who had come to meet him with 400 men (xxxii-xxxiii, 16). Kierował również - po wizji aniołów w Machanaim, i całą noc na wrestling z Bogiem w Phanuel, na którym okazja ostatni otrzymał nową błogosławieństwo i znaczące nazwy Izrael - udobruchać brata Easu, który przybył do spotkać się z nim w 400 mężczyzn (XXXII-XXXIII, 16).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Passing through Socoth, Jacob first settled near Salem, a city of the Sichemites, and there raised an altar to the God of Israel (xxxiii, 17-20). Przechodząc przez Socoth, Jacob pierwszy rozliczane w pobliżu Salem, miasto Sichemites i tam podniesiony ołtarz dla Boga Izraela (XXXIII, 17-20). Compelled to leave on account of the enmity of the Chanaanites--the precise occasion of which is uncertain--he went to Bethel, where he fulfilled the vow which he had made when on his way to Haran (xxxiv-xxxv, 15). Zmuszeni do opuszczenia z powodu wrogości Chanaanites - dokładny okazji, która jest niepewna - udał się do Betel, gdzie spełnione ślub, które uczynił, gdy na jego drodze do Charanu (XXXIV, XXXV, 15). Proceeding farther south, he came to Ephrata, where he buried Rachel, who died giving birth to Benjamin, and where he erected a pillar on the site of her grave. Przechodząc dalej na południe, dotarł do Ephrata, gdzie pochowano Rachel, którzy zginęli urodzeniu Beniamina, gdzie wzniósł filaru w miejscu jego grobu. Thence, through Migdal- Eder, he came to Hebron, where he was joined by Esau for their father's burial (xxxv, 16-29). Stamtąd, poprzez Migdal-Eder, wrócił do Hebronu, gdzie został połączony przez Ezawa za ich ojca pogrzebu (xxxv, 16-29). In Hebron, Jacob lived quietly as the head of a numerous pastoral family, received with inconsolable grief the apparent evidence of Joseph's cruel death, passed through the pressure of famine, and agreed most reluctantly to his separation from Benjamin (xxxvii, 1-4; xlii, 35-38; xliii, 1-14). W Hebronie, Jakub mieszkał spokojnie jako głowa licznej rodziny pasterskiej, przyjęty z nieutulonego smutku pozorny dowodów okrutnej śmierci Józefa, przepuszcza przez presją głodu, i zgodził najbardziej niechętnie do jego separacji od Benjamin (xxxvii, 1-4; XLII, 35-38; xliii, 1-14). The news that Joseph was still alive and invited him to come to Egypt revived the patriarch, who, passing through Bersabee, reached Egypt with his sons and grandchildren (xlv, 25-xlix). Wiadomość, że Józef był jeszcze przy życiu i zaprosił go, aby przyszedł do Egiptu ożywił patriarcha, który, przechodząc przez Bersabee, osiągniętego Egiptu z synami i wnukami (XLV, 25-XLIX). There it was given him to meet Joseph again, to enjoy the honours conferred upon him by Pharaoh, and to spend prosperously his last days in the land of Gessen. Nie dane było mu spotkać Józefa znów cieszyć honory przyznane jej przez faraona, i spędzić z powodzeniem jego ostatnie dni w ziemi Gessen. There, on his death- bed, he foretold the future of fortunes of the respective descendants of his sons, and passed away at the age of 147 (xlvi, 29-xlix). Tam, na łożu śmierci, przepowiedział przyszłość los odpowiednich potomków jego synów, a zmarł w wieku 147 (XLVI, 29-XLIX). According to his last wishes, he was buried in the land of Chanaan (1, 1-13). Według jego ostatniej woli, został pochowany w ziemi Chanaan (1, 1-13). Despite the various difficulties met with in the examination of the Biblical narrative and dealt with in detail by commentators, it is quite certain that the history of Jacob is that of a real person whose actual deeds are recorded with substantial accuracy. Pomimo różnych trudności w spotkała się z badania biblijnej narracji i omówione szczegółowo przez komentatorów, jest to całkiem pewne, że historia Jakuba jest to, że od prawdziwej osoby, których rzeczywista czyny są rejestrowane ze znaczną dokładnością. Jacob's character is a mixture of good and evil, gradually chastened by the experience of a long life, and upon the whole not unworthy of being used by God for the purpose of His mercy towards the chosen people. Postać Jakuba jest mieszanką dobra i zła, stopniowo upomnienie przez doświadczenia długiego życia, a na nie niegodne cały używany przez Boga w celu Jego miłosierdzie wobec narodu wybranego. The Talmudic legends concerning Jacob are the acme of fancy. Talmudyczne legendy dotyczące Jakuba są szczytem fantazji.

Publication information Written by Francis E. Gigot. Publikacja informacji napisanej przez Francisa E.. Transcribed by Paul T. Crowley. Przepisane przez Pawła T. Crowley. Dedicated to Mr. Cornelius Crowley The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Dedykowane do pana Corneliusa Crowley w Encyklopedii Katolickiej, Tom VIII. Published 1910. Opublikowano 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest