Book of Jubilees Księga Jubileusze

Catholic Information Informacje Katolicki

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
(ta Iobelaia). (Ta Iobelaia). An apocryphal writing, so called from the fact that the narratives and stories contained in it are arranged throughout in a fanciful chronological system of jubilee-periods of forty-nine years each; each event is recorded as having taken place in such a week of such a month of such a Jubilee year. Apokryficzny piśmie, tzw z faktu, że opowieści i historie w niej zawarte są rozmieszczone w całym układzie chronologicznym dziwaczny jubileuszowym-okresy czterdzieści dziewięć lat każda, każde zdarzenie jest rejestrowane jako dokonane w takim tygodniu, takich miesięcy tego roku Jubileuszowym. The author assumes an impossible solar year of 364 days (ie twelve months of thirty days each, and four intercalary days) to which the Jewish ecclesiastical year of thirteen months of twenty-eight days each exactly corresponds. Autor zakłada niemożliwe słonecznego lata z 364 dni (czyli dwanaście miesięcy po trzydzieści dni każdy oraz cztery intercalary dni), do którego żydowski kościelnych roku trzynaście miesięcy dwadzieścia osiem dni każdego dokładnie odpowiada. The whole chronology, for which the author claims heavenly authority, is based upon the number seven. Cały chronologii, dla którego autor twierdzi, niebiańską władzę, jest oparta na numer siedem. Thus the week had 7 days; the month 4x7=28; the year 52x7=364; the year week 7 years; and the Jubilee 7x7=49. Tak więc tydzień miał 7 dni, miesiące 4x7 = 28; lat 52x7 = 364; roku tydzień 7 lat, a Jubileusz 7x7 = 49. It is also called "Little Genesis" (he Lepte Genesis), or "Lepto-Genesis," not on account of its size, for it is considerably larger than the Canonical Genesis, but owing to its minor or inferior authority as compared with the latter. Jest również nazywany "Little Genesis" (on Lepte Genesis), lub "Lepto Rodzaju", nie ze względu na jego wielkość, bo to jest znacznie większa niż Canonical Genesis, jednak ze względu na niewielkie lub organu niższej w porównaniu z drugie. It is also called "Apocalypse of Moses," "The Life of Adam," and in Ethiopic it is called "Kufale." Jest również nazywany "Apokalipsa Mojżesza", "Życie Adama" i etiopski jest nazywany "Kufale". In the "Decretum Gelasianum" concerning the canonical and apocryphal books of Scripture, we find among the apocrypha a work entitled "Liber de filiabus Adae Leptogenesis" (Book of the daughters of Adam Little Genesis), which is probably a combination of two titles belonging to two separate works. W "Decretum Gelasianum" dotyczące kanoniczne i apokryficzne księgi Pisma Świętego, możemy znaleźć wśród apokryfów utwór zatytułowany "Liber de filiabus Adae Leptogenesis" (Księga z córek Adama Małej Księgi Rodzaju), który jest prawdopodobnie połączenie dwóch tytułów należących na dwa odrębne prace. The book is also mentioned by Jerome, in his Epistle "ad Fabiolam," in connection with the name of a place called Rissa (Numbers 33:21), and by Epiphanius and by Didymus of Alexandria, which shows that it was well known both in the East and in the West. Książka jest również wymienione przez Jerome, w jego List "ad Fabiolam", w związku z nazwą miejsca zwanego Rissa (Liczb 33:21), a przez Epifaniusz i przez Didymos z Aleksandrii, który pokazuje, że był dobrze znany zarówno na Wschodzie i na Zachodzie. The Book of Jubilees was originally written in Hebrew and, according to Charles ("Book of Jubilees," London, 1902), partly in verse; but it has come down to us in its complete form only in Ethiopic, and also in various fragments, Greek and Latin. Księga Jubileusze został pierwotnie napisany w języku hebrajskim, a według Charles ("Księga Jubileusze", Londyn, 1902), częściowo wierszem, ale to ma przyjść do nas w formie kompletnego tylko w etiopski, a także w różnych fragmentów , grecki i łaciński. The Ethiopic text was first edited by Dillmann in 1859 ("Kufale sive Liber Jubilaeorum, aethiopice ad duorum librorum manuscriptorum fidem, primum edidit Dillmann," Kiel, 1859), who in 1850-51 had already published a German version of it in Ewald's "Jahrbücher der Biblischen Wissenschaft," vol. Etiopski tekst był pierwszy redakcją Dillmann w 1859 ("Kufale sive Liber Jubilaeorum, aethiopice ogłoszenie duorum librorum manuscriptorum fidem, primum edidit Dillmann", Kiel, 1859), który w 1850/51 już opublikowanych niemieckiej wersji w "Ewald w Jahrbucher der Wissenschaft Biblischen "obj. II, 1850, pp. 230-256; vol. II, 1850, s. 230-256; obj. III, 1851, pp.1-96. III, 1851, pp.1-96. The incomplete Latin version was first discovered and edited in 1861, by the late Monsignor Ceriani, prefect of the Ambrosiana, in his "Monumenta Sacra et Profana," vol. Niepełne łacińska wersja została odkryta i edytowane w 1861 roku przez nieżyjącego już prałata Ceriani, prefekt Ambrosiana, w jego "Monumenta Sacra et Profana" obj. I, fasc. I fasc. I, pp. 15-54. I, s. 15-54. The Greek fragments are scattered in the writings of various Byzantine chroniclers such as Syncellus, Cedrenus, Zonoras, and Glycas. Greckie fragmenty są rozproszone w różnych pismach bizantyjskich kronikarzy takich jak Syncellus, Cedrenus, Zonoras i Glycas. The incomplete Latin version, which like the Ethiopic was made from the Greek, was re-edited in 1874 by Rönsch, accompanied with a Latin rendering by Dillmann of the corresponding portion in the Ethiopic version, with a very valuable commentary and several excursus ("Das Buch der Jubiläen oder die kleine Genesis etc.," Leipzig, 1874). Niepełne łacina wersji, która jak etiopski zostało dokonane z Grecki, został ponownie wydany w 1874 przez Rönsch wraz z łacińskiego renderingu Dillmann odpowiedniej części w wersji etiopski, z bardzo cennym komentarzem i kilka Dygresja (" Das Buch der die kleine Jubiläen oder Genesis itp., "Lipsk, 1874). In 1900 Dr. Littmann published a newer German version of the Ethiopic text in Kautzsch's "Apocryphen und Pseudoepigraphen," 3rd ed., vol. W roku 1900 dr Littmann opublikowane nowszej niemieckiej wersji etiopski tekstu w Kautzsch w "Apocryphen und Pseudoepigraphen", 3rd ed., Obj. III, pp. 274 sqq., and, in 1888, Dr. Schodde published the first English version of the book ("Book of Jubilees," Oberlin, Ohio, 1888). III, s. 274 nn. ​​Oraz, w 1888, Dr Schodde opublikował pierwszą angielską wersję książki ("Księga Jubileusze", Oberlin, Ohio, 1888). In 1895 the Ethiopic text was re-edited in a revised form by Charles, and by him translated into English in 1893-5 in the "Jewish Quarterly Review" (Oct., 1893, July, 1894, January, 1895), and subsequently in a separate volume with many additional notes and discussions ("The Book of Jubilees," London, 1902). W 1895 etiopski tekst został ponownie edytowane w zmienionej formie przez Charlesa, a przez niego w języku angielskim w 1893-5 w "Jewish Quarterly" (recenzji październik, 1893, lipiec, 1894, styczeń, 1895), a następnie w odrębnym tomie z wielu dodatkowych informacji i dyskusji ("Księga Jubileusze", Londyn, 1902). A French translation is promised by the Abbé F. Martin, professor of Semitic languages at the Catholic Institute of Paris, in his valuable collection entitled "Documents pour l'Etude de la Bible." Francuski tłumaczenie jest obiecane przez Abbé F. Martin, profesor języków semickich w Instytucie Katolickim w Paryżu, w jego cennej kolekcji zatytułowanej "Dokumenty pour l'Etude de la Bible". The contents of the Book of Jubilees deal with the facts and events related in the canonical Book of Genesis, enriched by a wealth of legends and stories which had arisen in the course of centuries in the popular imagination of the Jewish people, and written from the rigid Pharisaic point of view of the author and of his age; and as the author seeks to reproduce the history of primitive times in the spirit of his own day, he deals with the Biblical text in a very free fashion. Zawartość Księgi Jubileusze uporać się z faktów i wydarzeń związanych w kanonicznej Księgi Rodzaju, wzbogaconej o bogactwo legend i opowieści, które pojawiły się w ciągu wieków w popularnej wyobraźni narodu żydowskiego, i pisemne sztywny punkt Pharisaic widzenia autora i jego wiek, a jako autor stara się odtworzyć historię prymitywne razy w duchu własnej dni, on zajmuje się tekst biblijny w sposób bardzo swobodny. According to him, Hebrew was the language originally spoken by all creatures, animals and man, and is the language of Heaven. Według niego, język hebrajski był pierwotnie używany przez wszystkich stworzeń, zwierząt i człowieka, a jest językiem nieba. After the destruction of the tower of Babel, it was forgotten until Abraham was taught it by the angels. Po zniszczeniu wieży Babel, był zapomniany aż Abraham uczył go przez aniołów. Henoch was the first man initiated by the angels in the art of writing, and wrote down, accordingly, all the secrets of astronomy, of chronology, and of the world's epochs. Henoch był pierwszym człowiekiem zainicjowane przez aniołów w sztuce pisania i napisał, odpowiednio, wszystkie tajemnice astronomii, chronologii i światowych epok. Four classes of angels are mentioned, viz. Cztery klasy aniołów są wymienione, a mianowicie. angels of the presence, angels of sanctifications, guardian angels over individuals, and angels presiding over the phenomena of nature. aniołów obecności, aniołowie sanctifications, aniołów kuratora ponad osób, i aniołów przewodniczył zjawisk natury. As regards demonology the writer's position is largely that of the New Testament and of the Old-Testament apocryphal writings. W odniesieniu do demonologii pisarza stanowisko jest w dużym stopniu, że w Nowym Testamencie i Starego Testamentu-pismach apokryficznych. All these legendary details, it claims, were revealed by God to Moses through the angel of the presence (probably Michael) together with the Law, all of which was originally known to but few of the Old Testament patriarchs, such as Henoch, Methusala, Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, and Levi. Wszystkie te legendarne szczegóły, jak twierdzi, zostały objawione przez Boga Mojżeszowi przez anioła obecności (prawdopodobnie Michael) wraz z ustawy, z których pierwotnie znane, ale kilka z patriarchów Starego Testamentu, takich jak Henoch, Methusala, Noe, Sem, Abraham, Izaak, Jakub i Levi. It is somewhat difficult to determine the particular Judaistic school its author belonged to; he openly denies the resurrection of the body; he does not believe in the written tradition; he does not reprobate animal sacrifices, etc. . To jest trochę trudne do określenia konkretnego Judaistic szkole należał do jego autora, bo otwarcie zaprzecza zmartwychwstaniu ciała, że ​​nie wierzy w pisemnej tradycji, nie ma on ofiary ze zwierząt reprobate, itp.. . . . . and the fact that he wrote in Hebrew excludes the hypothesis of his Hellenistic tendencies. i fakt, że pisał w Hebrajski wyklucza hipotezę o jego helleńskiego tendencje. Equally untenable is the hypothesis advanced by Beer, that he was a Samaritan, for he excludes Mount Garizim, the sacred mount of the Samaritans from the list of the four places of God upon earth, viz. Równie nieuzasadnione jest hipoteza zaawansowanych przez piwo, że był Samarytanin, bo wyklucza Górę Garizim, świętej Górze Samarytanie z listy czterech miejscach Boga na ziemi, a mianowicie. the Garden of Eden, the Mount of the East, Mount Sinai, and Mount Sion. Garden of Eden, Góra Wschód, Góry Synaj, a górze Syjon. If the author belonged to any particular school he must have been in all probability a Pharisee (Hasidaean) of the most rigid type of the time of John Hyrcanus, in whose reign scholars generally agree the book was written (135-105 BC). Jeżeli autor należał do żadnej konkretnej szkoły musiał być z całą pewnością faryzeusz (Hasidaean) najbardziej sztywne typu czasie Jan Hirkan, w którego panowania badacze generalnie zgadzają się, że książka została napisana (135-105 pne). Dr. Headlam suggests that the author was a fervent opponent of the Christian Faith (see Hastings, "Dictionary of the Bible"). Dr Headlam sugeruje, że autor był zagorzałym przeciwnikiem wiary chrześcijańskiej (zob. Hastings, "Słownik Biblii"). But if the author, as it is suggested in this rather improbable hypothesis, lived in early Christian times, he must have written his book before the fall of Jerusalem and the destruction of the Temple, since the latter is assumed throughout to be still in existence as the great center of Jewish worship. Ale jeśli autor, jak to jest sugerowane w tym raczej nieprawdopodobne hipotezy, mieszkał w czasów wczesnego chrześcijaństwa, musi napisać swoją książkę przed upadku Jerozolimy i zniszczenia świątyni, ponieważ jest ona przyjmowana jest jeszcze w istnienie jako wielkiego centrum kultu żydowskiego. Publication information Written by Gabriel Oussani. Publikacja informacji napisanej przez Gabriel Oussani. Transcribed by Alison S. Britton. Przepisane przez Alison S. Britton. For the Triumph of the Immaculate Heart of Mary The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Za triumf Niepokalanego Serca Maryi w Encyklopedii Katolickiej, Tom VIII. Published 1910. Opublikowano 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Bibliography Besides the literature mentioned in the body of the article, see the various articles on the subject in the Dictionaries of the Bible, and especially Schürer's History of the Jewish People in the Time of Christ, tr., V, 134-141. Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku Bibliografia Oprócz literatury wymienionej w treści artykułu, zobacz różne artykuły na ten temat w słownikach biblijnych, a zwłaszcza historia Schürer się narodu żydowskiego w czasach Chrystusa, tr ., V, 134-141.

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest