Saint Matthias Święty Matthias

General Information Informacje ogólne

In the New Testament, Matthias was the apostle chosen by lot to replace Judas Iscariot (Acts 1:15-26). W Nowym Testamencie, Matthias był apostoł wybrany w drodze losowania, aby zastąpić Judas Iscariot (Dz 1:15-26). According to one tradition, he preached the gospel in Ethiopia. Według jednej tradycji, głosili Ewangelię w Etiopii. Feast day: May 14 (Roman); Feb. 24 (other Western); Aug. 9 (Eastern). Święto: 14 maja (Roman), 24 lutego (inne Zachodniopomorskie); 09. sierpnia (Wschodniej).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Saint Matthias Św Matthias

Catholic Information Informacje Katolicki

Apostle. Apostoł.

The Greek Matthias (or, in some manuscripts, Maththias), is a name derived from Mattathias, Hebrew Mattithiah, signifying "gift of Yahweh." Grecki Matthias (lub, w niektórych rękopisów, Maththias), to nazwa pochodzi od Matatiasza, Hebrajski Mattitiasz, oznaczające "dar Jahwe". Matthias was one of the seventy disciples of Jesus, and had been with Him from His baptism by John to the Ascension (Acts 1:21-22). Matthias był jednym z siedemdziesięciu uczniów Jezusa, a byli z Nim z Jego chrzest od Jana do wniebowstąpienia (Dz 1,21-22). It is related (Acts 1:15-26) that in the days following the Ascension, Peter proposed to the assembled brethren, who numbered one hundred and twenty, that they choose one to fill the place of the traitor Judas in the Apostolate. Jest to związane (Dz 1:15-26), która w dniach po Wniebowstąpieniu, Peter zaproponował zgromadzonych braci, którzy numerowane sto dwadzieścia, że ​​oni wybrać jedną, aby wypełnić miejsce zdrajcy Judasza w apostolstwie. Two disciples, Joseph, called Barsabas, and Matthias were selected, and lots were drawn, with the result in favour of Matthias, who thus became associated with the eleven Apostles. Dwaj uczniowie, Józef, zwany Barsabas i Matthias zostały wybrane, a wiele zostało sporządzone, w związku z na rzecz Macieja, który w ten sposób stał się związany z jedenastu apostołów. Zeller has declared this narrative unhistoric, on the plea that the Apostles were in Galilee after the death of Jesus. Zeller zadeklarował narracja ta unhistoric, na zarzut, że Apostołowie byli w Galilei po śmierci Jezusa. As a matter of fact they did return to Galilee, but the Acts of the Apostles clearly state that about the feast of Pentecost they went back to Jerusalem. W rzeczywistości oni powrót do Galilei, ale Dzieje Apostolskie wyraźnie stwierdzać, że o święta Pięćdziesiątnicy wrócili do Jerozolimy.

All further information concerning the life and death of Matthias is vague and contradictory. Wszystkie dodatkowe informacje na temat życia i śmierci Matthias jest niejasne i sprzeczne. According to Nicephorus (Hist. eccl., 2, 40), he first preached the Gospel in Judea, then in Ethiopia (that is to say, Colchis) and was crucified. Według Nicefora (Hist. Eccl., 2, 40), najpierw głosił Ewangelię w Judei, potem w Etiopii (to znaczy, Kolchidy) i został ukrzyżowany. The Synopsis of Dorotheus contains this tradition: Matthias in interiore Æthiopia, ubi Hyssus maris portus et Phasis fluvius est, hominibus barbaris et carnivoris praedicavit Evangelium. Synopsis Doroteusza zawiera tę tradycję: Matthias w interiore Æthiopia, ubi Hyssus maris PORTUS et Phasis fluvius est, hominibus barbaris et carnivoris Evangelium praedicavit. Mortuus est autem in Sebastopoli, ibique prope templum Solis sepultus (Matthias preached the Gospel to barbarians and cannibals in the interior of Ethiopia, at the harbour of the sea of Hyssus, at the mouth of the river Phasis. He died at Sebastopolis, and was buried there, near the Temple of the Sun). Mortuus est autem w Sebastopoli, ibique prope templum Solis sepultus (Matthias głosił Ewangelię barbarzyńców i kanibali w głębi Etiopii, w porcie z morza Hyssus, przy ujściu Phasis rzeki. Zmarł Sebastopolis, i był pochowany, w pobliżu Świątyni Słońca). Still another tradition maintains that Matthias was stoned at Jerusalem by the Jews, and then beheaded (cf. Tillemont, "Mémoires pour servir à l'histoire eccl. des six premiers siècles", I, 406-7). Jeszcze inna tradycja utrzymuje, że Matthias został ukamienowany w Jerozolimie przez Żydów, a następnie ścięty (por. Tillemont "Memoires płynięcia à l'histoire servir Eccl. Des sześć premier siècles", I, 406-7). It is said that St. Helena brought the relics of St. Matthias to Rome, and that a portion of them was at Trier. Mówi się, że Helena przywiózł relikwie św Matthias na Rzym, i że część z nich była w Trewirze. Bollandus (Acta SS., May, III) doubts if the relics that are in Rome are not rather those of the St. Matthias who was Bishop of Jerusalem about the year 120, and whose history would seem to have been confounded with that of the Apostle. Bollandus (Acta SS. Maja, III) wątpi, czy relikwie, które są w Rzymie nie są raczej te z St Matthias, który był biskupem Jerozolimy około roku 120, a których historia wydaje się być przeklęty z tym z Apostoł. The Latin Church celebrates the feast of St. Matthias on 24 February and the Greek Church on 9 August. Łacina Kościół obchodzi uroczystość św Matthias na 24 lutego i Grecki Kościół w dniu 9 sierpnia. [Note: After this article was written, the Latin Church moved the feast of St. Matthias to 14 May.] [Uwaga: Po tym artykule było napisane, Kościół łaciński przeniósł święto św Matthias do 14 maja.]

Clement of Alexandria (Strom., III, 4) records a sentence that the Nicolaitans ascribe to Matthias: "we must combat our flesh, set no value upon it, and concede to it nothing that can flatter it, but rather increase the growth of our soul by faith and knowledge". Klemens z Aleksandrii (Strom., III, 4) zapisuje zdanie że Nikolaici przypisują Matthias: "Musimy walczyć z naszego ciała, ustawić na niej żadnej wartości, i przyznać do tego, że nic nie może bardziej płaską, ale raczej zwiększenia wzrostu nasza dusza wiary i wiedzy. " This teaching was probably found in the Gospel of Matthias which was mentioned by Origen (Hom. i in Lucam); by Eusebius (Hist. eccl., III, 25), who attributes it to heretics; by St. Jerome (Praef. in Matth.), and in the Decree of Gelasius (VI, 8) which declares it apocryphal. Nauka ta została prawdopodobnie znaleźć w Ewangelii Matthias który został wymieniony przez Orygenesa (Hom. I w Lucam) przez Euzebiusza (. Hist. Eccl, III, 25), który przypisuje go do heretyków, przez St Jerome (Praef. w Matth.) oraz w Rozporządzeniu Gelasius (VI, 8), który deklaruje, że apokryficzne. It is at the end of the list of the Codex Barrocciamus (206). Jest na koniec listy Codex Barrocciamus (206). This Gospel is probably the document whence Clement of Alexandria quoted several passages, saying that they were borrowed from the traditions of Matthias, Paradoseis, the testimony of which he claimed to have been invoked by the heretics Valentinus, Marcion, and Basilides (Strom., VII, 17). Ewangelia ta jest prawdopodobnie Klemens skąd dokument Alexandria cytowanych fragmentów kilku, mówiąc, że zostały zapożyczone z tradycji Matthias, Paradoseis, zeznania której twierdził, że został powołany przez heretyków Valentinus, Marcion i Bazylidesa (Strom., VII, 17). According to the Philosophoumena, VII, 20, Basilides quoted apocryphal discourses, which he attributed to Matthias. Według Philosophoumena, VII, 20, Bazylidesa cytowany apokryficzne dyskursów, które przypisane Macieja. These three writings: the gospel, the Traditions, and the Apocryphal Discourses were identified by Zahn (Gesch. des NT Kanon, II, 751), but Harnack (Chron. der altchrist. Litteratur, 597) denies this identification. Te trzy pisma: Ewangelii, tradycji i apokryficznych Dyskursy zostały zidentyfikowane przez Zahn (Gesch. des NT Kanon, II, 751), ale Harnack (Chron. der altchrist Litteratur, 597). Zaprzecza tej identyfikacji. Tischendorf ("Acta apostolorum apocrypha", Leipzig, l85I) published after Thilo, 1846, "Acta Andreae et Matthiae in urbe anthropophagarum", which, according to Lipsius, belonged to the middle of the second century. Tischendorf ("Acta Apostolorum apokryfy", Lipsk, l85I) opublikowane po Thilo, 1846, "Acta Andreae et Matthiae w Urbe anthropophagarum", który zgodnie z Lipsius, należał do połowy II wieku. This apocrypha relates that Matthias went among the cannibals and, being cast into prison, was delivered by Andrew. Ten apokryf opowiada, że ​​Matthias poszedł wśród kanibali i będąc wrzucony do więzienia, została wydana przez Andrzeja. Needless to say, the entire narrative is without historical value. Trzeba powiedzieć, cała narracja jest bez wartości historycznej. Moreover, it should be remembered that, in the apocryphal writings, Matthew and Matthias have sometimes been confounded. Ponadto, należy pamiętać, że w pismach apokryficznych, Mateusza i Macieja były czasem uwikłane.

Publication information Written by E. Jacquier. Publikacja informacji napisanej przez E. Jacquier. Transcribed by Joseph P. Thomas. Przepisane przez Józefa P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Encyklopedia Katolicka, Tom X. wydania 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


Apostle Matthias Apostoł Matthias

Orthodox Information Cerkiew Informacje

(This information may not be of the scholastic quality of the other articles in BELIEVE. Since few Orthodox scholarly articles have been translated into English, we have had to rely on Orthodox Wiki as a source. Since the Wikipedia collections do not indicate the author's name for articles, and essentially anyone is free to edit or alter any of their articles (again, without any indication of what was changed or who changed it), we have concerns. However, in order to include an Orthodox perspective in some of our subject presentations, we have found it necessary to do this. At least until actual scholarly Orthodox texts are translated from the Greek originals!) (Informacje te nie mogą być z tego scholastycznej jakości innych artykułach WIERZĘ. Ponieważ kilka prawosławnych artykułów naukowych zostały przetłumaczone na język angielski, musieliśmy polegać na prawosławnym Wiki jako źródła. Ponieważ zbiory Wikipedia nie wskazują nazwisko autora artykułów, i zasadniczo każdy może edytować lub modyfikować żadnego z ich artykułów (ponownie, bez wskazania, co zostało zmienione lub kto go zmienił), mamy obawy. Jednakże, w celu jak prawosławnego punktu widzenia w niektórych z naszego tematu prezentacje, stwierdziliśmy, że należy to zrobić. Przynajmniej dopóki rzeczywiste naukowe prawosławne teksty są tłumaczone z greckiego oryginału!)

The Holy Apostle Matthias was one of the Seventy before he replaced one of the Twelve. Święty Apostoł Matthias był jednym z siedemdziesięciu zanim otrzymuje jeden z Dwunastu. Saint Matthias is commemorated on August 9, and on June 30 with the Synaxis of the Glorious and All-Praiseworthy Twelve Apostles of Christ. Św Matthias jest obchodzony 09 sierpnia, a 30 czerwca z Synaxis chwalebnego i All-Dlatego też szczególne zasługi Dwunastu Apostołów Chrystusa.

Life Życie

Apostle Matthias was born at Bethlehem of the Tribe of Judah. Apostoł Matthias urodził się w Betlejem, z pokolenia Judy. From his early childhood he studied the Law of God under the guidance of St Simeon the God-receiver. Od wczesnego dzieciństwa studiował prawa Bożego pod przewodnictwem St Simeon Bóg-odbiornika.

When the Lord Jesus Christ revealed himself to the world, St Matthias believed in him as the Messiah, followed constantly after him and was numbered among the Seventy Apostles, whom the Lord "sent them two by two before His face" (Luke 10:1). Kiedy Pan Jezus Chrystus objawił się światu, St Matthias uwierzyli w Niego jako Mesjasza, a następnie stale za nim i zaliczał się siedemdziesięciu Apostołów, których Pan "wysłał ich po dwóch przed sobą" (Łk 10:01 ).

After the Ascension of the Savior, St Matthias was chosen by lot to replace Judas Iscariot as one of the Twelve Apostles (Acts 1:15-26). Po Wniebowstąpieniu Zbawiciela, św Matthias został wybrany w drodze losowania, aby zastąpić Judas Iscariot jako jeden z dwunastu Apostołów (Dz 1:15-26). After the Descent of the Holy Spirit, the Apostle Matthias preached the Gospel at Jerusalem and in Judea together with the other Apostles (Acts 6:2, 8:14). Po Zesłania Ducha Świętego, apostoł Matthias głosili Ewangelię w Jerozolimie iw Judei wraz z pozostałymi Apostołami (Dz 6:02, 8:14). From Jerusalem he went with the Apostles Peter and Andrew to Syrian Antioch, and was in the Cappadocian city of Tianum and Sinope. Z Jerozolimy, poszedł z apostołów Piotra i Andrzeja do syryjskiej Antiochii, i był w Kapadocji miasta Tianum i Sinope. Here the Apostle Matthias was locked into prison, from which he was miraculously freed by St Andrew the First-Called. Tutaj Apostoł Matthias został zamknięty w więzieniu, z którego został cudownie uwolniony przez St Andrew pierwszej tzw.

The Apostle Matthias journeyed after this to Amasea, a city on the shore of the sea. Apostoł Matthias podróżował po to Amasea, miasta, nad brzegiem morza. During a three year journey of the Apostle Andrew, St Matthias was with him at Edessa and Sebaste. Podczas trzy podróż roku Apostoła Andrzeja, św Matthias był z nim w Edessy i Sebaste. According to Church Tradition, he was preaching at Pontine Ethiopia (presently Western Georgia) and Macedonia. Zgodnie z tradycją Kościoła, głosił w Pontine Etiopii (obecnie Zachodnia Gruzja) i Macedonii. He was frequently subjected to deadly peril, but the Lord preserved him to preach the Gospel. Był często poddawane śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale Pan zachował go, aby głosić Ewangelię. Once, pagans forced the saint to drink a poison potion. Raz, poganie świętego zmuszony do wypicia eliksiru trucizną. He drank it, and not only did he himself remain unharmed, but he also healed other prisoners who had been blinded by the potion. Wypił, i nie tylko on sam pozostanie nietknięty, ale także innych więźniów uzdrowił, który został oślepiony przez eliksiru. When St Matthias left the prison, the pagans searched for him in vain, for he had become invisible to them. Kiedy St Matthias opuścił więzienie, poganie szukali go na próżno, bo stał się niewidzialny dla nich. Another time, when the pagans had become enraged intending to kill the Apostle, the earth opened up and engulfed them. Innym razem, gdy poganie stał rozwścieczony zamierzająca zabić Apostoła, ziemia otworzyła się i pochłonęła ich.

The Apostle Matthias returned to Judea and did not cease to enlighten his countrymen with the light of Christ's teachings. Apostoł Matthias wrócił do Judei i nie przestaje oświecać rodaków ze światłem nauki Chrystusa. He worked great miracles in the Name of the Lord Jesus and he converted a great many to faith in Christ. Pracował wielkie cuda w imię Pana Jezusa i nawrócił bardzo wielu do wiary w Chrystusa. The Jewish High Priest Ananias hated Christ and earlier had commanded the Apostle James, Brother of the Lord, to be flung down from the heights of the Temple, and now he ordered that the Apostle Matthias be arrested and brought for judgment before the Sanhedrin at Jerusalem. Żydowscy Wysokie Ananiasz Priest nienawidził Chrystusa i wcześniej nakazał apostoł Jakub, brat Pana, rzucił się w dół z wysokości świątyni, a teraz kazał, że Apostoł Matthias zostać aresztowany i doprowadzony do sądu przed Sanhedrynem w Jerozolimie .

The impious Ananias uttered a speech in which he blasphemously slandered the Lord. Bezbożny Ananiasz wypowiedział mowę, w której bluźnierczo oczerniali Pana. Using the prophecies of the Old Testament, the Apostle Matthias demonstrated that Jesus Christ is the True God, the promised Messiah, the Son of God, Consubstantial and Coeternal with God the Father. Korzystanie z proroctw Starego Testamentu, apostoł Matthias wykazać, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, obiecany Mesjasz, Syn Boży, współistotny i coeternal z Bogiem Ojcem. After these words the Apostle Matthias was sentenced to death by the Sanhedrin and stoned. Po tych słowach Apostoł Matthias został skazany na śmierć przez Sanhedryn i ukamienowany. When St Matthias was already dead, the Jews, to hide their malefaction, cut off his head as an enemy of Caesar. Kiedy St Matthias był już martwy, Żydów, aby ukryć swoją malefaction, odciąć głowę, jako wroga Cezara. (According to several historians, the Apostle Matthias was crucified, and indicate that he instead died at Colchis.) The Apostle Matthias received the martyr's crown of glory in the year 63. (Według niektórych historyków, Apostoł Matthias został ukrzyżowany, i wskazuje, że zamiast umarł Kolchidy.) Apostoł Matthias otrzymał męczeńską koronę chwały w roku 63.

Hymns Hymns

Troparion (Tone 3) [1] Troparion (Tone 3) [1]

O holy Apostle Matthias, O święty apostoł Matthias,
Pray to the merciful God, Módl się do miłosiernego Boga,
That He may grant to our souls Że może on przyznać do naszych dusz
Remission of our transgressions! Umorzenie nasze grzechy!

Kontakion (Tone 4) [2] Kontakion (Tone 4) [2]

O wonder-worker and Apostle Matthias, O cudotwórca i Apostoł Matthias,
Your words have gone out into all the world, Twoje słowa wyszło na cały świat,
Enlightening men as the sun, Pouczające ludzie jak słońce,
And giving grace to the Church I daje łaskę do Kościoła
Bringing faith to heathen lands! Przynosząc wiarę do krajów pogańskich!

Source Źródło

Apostle Matthias of the Seventy, August 9 (OCA) Apostoł Matthias z siedemdziesięciu, 9 sierpnia (OCA)

External links Linki zewnętrzne

Apostle Matthias, June 30 (OCA) Apostoł Matthias, 30 czerwca (OCA)
Matthias, Apostle of the 70 (GOARCH) Matthias, Apostoł 70 (GOARCH)
Apostle Matthias Icon and Story Apostoł Matthias Ikona i Story
"The Church of Christ Shall Not Be Impoverished": Sermon on the feast day of Apostle Matthias by St. John Maximovitch "Kościół Chrystusa nie może być zubożałych": Kazanie na święto apostoła Matthias św Jana Maksymowicza


Saint Matthias Św Matthias

Coptic Orthodox Information Koptyjski Kościół Prawosławny Informacje

In Acts 1:15-26 we have recorded a meeting of Jesus' followers and the decision to choose a substitute apostle to take the place vacated by Judas Iscariot. W Dziejach Apostolskich 1:15-26 nagraliśmy spotkanie wyznawców Jezusa i decyzji wyboru zastępczego apostoła zająć miejsce zwolnione przez Judasza Iskarioty. "Therefore it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus went in and out among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection" (1:21-22). "Dlatego konieczne jest, aby wybrać jeden z ludzi, którzy byli z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał i wśród nas, począwszy od chrztu Jana do czasu, kiedy Jezus został wzięty od nas. Do jednej z nich musi stać z nami świadkiem Jego zmartwychwstania "(1,21-22). The individual must have been with Jesus throughout his public ministry. Osoba musi być z Jezusem w całej jego posłudze. The reason for having a replacement is clear - the need to witness. Powodem zastępstwo jest jasny - trzeba obserwować.

Among the 120 followers who waited in Jerusalem, there were only two who met the requirements: Barsabbas, known also as Justus, and Matthias. Spośród 120 uczniów, którzy czekali w Jerozolimie, było tylko dwóch, którzy spełnili wymogi: Barsabbas, znany również jako Justus, i Macieja. Having prayed for guidance from the Spirit, they voted and Matthias was elected. Po modlił wskazówek od Ducha, oni głosowali i Matthias został wybrany. We are not absolutely certain how this drawing of lots was carried out. Nie jesteśmy absolutnie pewni, jak to losowanie zostało przeprowadzone. One method which the Jews used at the time of Jesus was to write names on pebbles or pieces of broken pottery. Jedną z metod, które Żydzi w czasach Jezusa było napisanie nazwy na kamyki lub odłamkami ceramiki. The names were then place in a container and shaken until one name flew out. Nazwy były następnie umieścić w pojemniku i wstrząsnąć jedna nazwa wyleciała. The expression "the lot fell" would seem to suggest this method. Wyrażenie "los padł" zdaje się sugerować, z tej metody. However, the expression "he was added" can also be translated "he was chosen by vote." Jednakże wyrażenie "został dodany" może być również przetłumaczone jako "został wybrany w drodze głosowania." Whatever the method, the group was confident that the Lord would make his will known. Niezależnie od metody, grupa była przekonana, że ​​Pan, aby jego wola znane. Matthias was chosen to replace Judas in the Twelve. Matthias został wybrany w celu zastąpienia Judasza w Dwunastu. That is the first time we hear of him and it is also the last time the Bible mentions him. To jest pierwszy raz słyszymy o nim i jest to również ostatni raz Biblia wspomina go.

Outside of Scripture: The information concerning the life and death of Matthias is vague and often contradictory. Poza Piśmie: informacje dotyczące życia i śmierci Matthias jest niejasne i często sprzeczne. According to Nicephorus, he preached the gospel in Judea and then went to Ethiopia where he was crucified. Według Nicefora, głosił Ewangelię w Judei, a następnie udał się do Etiopii, gdzie został ukrzyżowany. The Synopsis of Dorothea says Matthias preached the gospel to barbarians and cannibals in the interior of Ethiopia and that he went to Cappadocia where he died at Sebastopolis. Synopsis Dorothea mówi Matthias głosił Ewangelię barbarzyńców i kanibali w głębi Etiopii i że udał się do Kapadocji, gdzie zmarł w Sebastopolis. Still another tradition maintains he was stoned at Jerusalem by the Jews and then beheaded because of his allegiance to Christ. Jeszcze inna tradycja utrzymuje, że został ukamienowany w Jerozolimie przez Żydów, a następnie ścięty z powodu jego przynależności do Chrystusa. To commemorate his martyrdom, Matthias' symbol consists of an open Bible with a double-bladed ax across it. Aby uczcić jego męczeństwo, symbol Matthiasa "składa się z otwartej Biblii z podwójnym ostrzu siekiery poprzek.

James F. Korthals James F. KorthalsThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest