Muratorian Canon Muratorian Canon

Catholic Information Informacje Katolicki

Also called the Muratorian Fragment, after the name of the discoverer and first editor, LA Muratori (in the "Antiquitates italicae", III, Milan, 1740, 851 sq.), the oldest known canon or list of books of the New Testament. Zwany także Fragment Muratorian po nazwę edytora odkrywca i pierwszy LA Muratori (w "Antiquitates italicae", III, Mediolan, 1740, 851 tys), najstarszy znany kanon lub lista ksiąg Nowego Testamentu. The manuscript containing the canon originally belonged to Bobbio and is now in the Bibliotheca Ambrosiana at Milan (Cod. J 101 sup.). Rękopis zawierający kanon pierwotnie należał do Bobbio i jest teraz w Bibliotheca Ambrosiana w Mediolanie (Cod. J 101 sup.). Written in the eighth century, it plainly shows the uncultured Latin of that time. Napisany w VIII wieku, to wyraźnie pokazuje niekulturalny łaciny tego czasu. The fragment is of the highest importance for the history of the Biblical canon. Fragment jest sprawą najwyższej wagi dla historii biblijnego kanonu. It was written in Rome itself or in its environs about 180-200; probably the original was in Greek, from which it was translated into Latin. Został on napisany w Rzymie lub w jego okolicach około 180-200, prawdopodobnie oryginał był w języku greckim, z którego został przetłumaczony na łacinę. This Latin text is preserved solely in the manuscript of the Ambrosiana. Ten tekst łaciński jest zachowana jedynie w rękopisie Ambrosiana. A few sentences of the Muratorian Canon are preserved in some other manuscripts, especially in codices of St. Paul's Epistles in Monte Cassino. Kilka zdań Muratorian Canon są zachowane w niektórych innych rękopisów, zwłaszcza w kodeksach Epistles Świętego Pawła w Monte Cassino. The canon consists of no mere list of the Scriptures, but of a survey, which supplies at the same time historical and other information regarding each book. Kanon składa się z zwykłe nie listy Pisma, ale badania, które dostarcza w tym samym czasie historycznym i inne informacje dotyczące każdej książki. The beginning is missing; the preserved text begins with the last line concerning the second Gospel and the notices, preserved entire, concerning the third and fourth Gospels. Początek brakuje; zachowany tekst zaczyna się od ostatniej linii dotyczącej sekund Ewangelię i komunikatów, zachowana cała, dotyczące trzeciej i czwartej Ewangelii. Then there are mentioned: The Acts, St. Paul's Epistles (including those to Philemon, Titus and Timothy; the spurious ones to the Laodiceans and Alexandrians are rejected); furthermore, the Epistle of St. Jude and two Epistles of St. John; among the Scriptures which "in catholica habentur", are cited the "Sapientia ab amicis Salomonis in honorem ipsius scripta", as well as the Apocalypses of St. John and St. Peter, but with the remark that some will not allow the latter to be read in the church. Wtedy nie są wymienione: Dzieje, Listy św Pawła (w tym te, do Filemona, Tytusa i Tymoteusza; fałszywych nich do Laodycei i Aleksandryjczyków zostały odrzucone), ponadto, List św Jude i dwóch Listów świętego Jana; wśród Pisma które "w Catholica habentur", cytowanych w "Sapientia ab Amicis Salomonis w honorem ipsius scripta", jak również apokalipsy św Jana i św Piotra, ale z uwagą, że niektóre nie umożliwi im odczytywane w kościele. Then mention is made of the Pastor of Hermas, which may be read anywhere but not in the divine service; and, finally, there are rejected false Scriptures, which were used by heretics. Następnie znajduje się wzmianka o Pasterza Hermasa, który może być odczytany w dowolnym miejscu, ale nie w służbie Bożej, i wreszcie, nie są odrzucane fałszywe Pisma, które były wykorzystywane przez heretyków. In consequence of the barbarous Latin there is no complete understanding of the correct meaning of some of the sentences. W wyniku barbarzyńskiej łacinie nie ma pełne zrozumienie właściwego znaczenia niektórych zdań. As to the author, many conjectures were made (Papias, Hegesippus, Caius of Rome, Hippolytus of Rome, Rhodon, Melito of Sardis were proposed); but no well founded hypothesis has been adduced up to the present. Co do autora, wiele domysłów zostały wykonane (Papiasz, Hegesippus, Caius Rzymu, Hipolit Rzymski, Rhodon, Meliton z Sardes zaproponowano), ale nie uzasadnione hipotezy został przedstawiony do teraźniejszości.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Publication information Written by JP Kirsch. Publikacja informacji w formie pisemnej przez JP Kirsch. Transcribed by Michael C. Tinkler. Przepisane przez Michaela. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Encyklopedia Katolicka, Tom X. wydania 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest