The Number of Christians Through History Liczba chrześcijan w historii

General Information Informacje ogólne

The following tabular view of the Christian population of the world from the beginning has been attributed to Sharon Turner, English historian, apparently around 1810. Poniższy tabelaryczny widok chrześcijańskiej ludności świata od początku została nadana Sharon Turner, historyk polski, podobno około 1810 roku. The nineteenth century estimate is certainly too low, and does not appear to have possibly been provided by Ms. Turner. W XIX wieku na pewno szacunek zbyt niska, i nie wydaje się, aby w miarę możliwości zostały dostarczone przez panią Turner.

Growth of the Church in Numbers. Wzrost Kościoła w liczbach.

Era Era Estimated Christians Szacowane chrześcijanie
First century Pierwszy wiek 500,000 500.000
Second century II w. 2,000,000 2.000.000
Third century Trzeciego wieku 5,000,000 5.000.000
Fourth century IV w. 10,000,000 10.000.000
Fifth century V wieku 15,000,000 15.000.000
Sixth century VI w. 20,000,000 20.000.000
Seventh century VII wieku 24,000,000 24.000.000
Eighth century VIII w. 30,000,000 30.000.000
Ninth century IX w. 40,000,000 40.000.000
Tenth century X w. 50,000,000 50.000.000
Eleventh century XI w. 70,000,000 70.000.000
Twelfth century XII w. 80,000,000 80.000.000
Thirteenth century XIII w. 75,000,000 75.000.000
Fourteenth century XIV w. 80,000,000 80.000.000
Fifteenth century XV w. 100,000,000 100.000.000
Sixteenth century XVI w. 125,000,000 125.000.000
Seventeenth century XVII w. 155,000,000 155.000.000
Eighteenth century XVIII w. 200,000,000 200.000.000
(Nineteenth century) (XIX w.) (400,000,000) (400,000,000)


Editor's Note Redaktora

Many people seem to make many wild assumptions regarding how much knowledge and how much documentation existed in early human history! Wiele osób zdaje się zrobić wiele dzikich założeń dotyczących sposobu dużo wiedzy i ile dokumentacja istniała na początku historii ludzkości! Prior to even 1800 AD, only an extremely small fraction of people knew how to read or write, likely around one percent of the total population at most. Wcześniej nawet 1800 AD, tylko bardzo mała część ludzi umiała czytać ani pisać, prawdopodobnie około jeden procent ogółu ludności w większości. And those people were generally only taught to be literate for specific purposes of a Government or a Church. I ci ludzie na ogół tylko nauczył się czytać i pisać w określonych celach rząd lub Kościoła.

One interesting consequence of this is the usual assumption that EVERYONE read their own Bible at home, was essentially unrealistic and impossible! Interesującą konsekwencją tego jest zwykle założenie, że każdy czytać swoją Biblię w domu, był zasadniczo nierealne i niemożliwe! People certainly could MEMORIZE words that a Priest told them in Church, and then even be able to repeat those words to younger generations by Oral Tradition. Ludzie z pewnością mogła zapamiętać słowa, które ksiądz powiedział im w Kościele, i to nawet w stanie powtórzyć te słowa do młodszych pokoleń ustnej tradycji.

Prior to the invention of the printing press around 1454 AD by Gutenberg, Scribes had to hand copy every individual character of every word of every page, an immensely time consuming and difficult activity. Przed wynalezieniem prasy drukarskiej około 1454 rne przez Gutenberga, Scribes musiał ręcznie skopiować każdy indywidualny charakter każdego słowa, każdej strony, czas aktywności ogromnie czasochłonne i trudne. The central consequence of this was that VERY FEW COPIES of any written documents ever existed (prior to around 1460 AD). Centralny konsekwencją było to, że bardzo niewiele kopie wszelkich dokumentów pisemnych kiedykolwiek istniał (sprzed około 1460 roku). Those copies were nearly all kept by governments and Churches, and virtually no individuals ever even owned a single book (even the Bible!) Kopie te zostały prawie wszystkie utrzymywane przez rządy i kościoły, a praktycznie nie ma osób nigdy nawet nie posiadał ani jednej książki (nawet Biblii!)

By the way, Illuminated Manuscripts of the Bible were created during the Middle ages, where artists drew pictures that showed the events of Bible texts. By the way, iluminowanych rękopisów Biblii powstały w średniowieczu, gdzie artyści zwrócił zdjęcia ukazujące wydarzenia z tekstów biblijnych. Since virtually no one who would attend a Church could ever have read the words of a Bible, such Illuminated Bibles such as Kells quickly became very popular. Ponieważ praktycznie nie ma nikogo, kto by uczestniczyć w Kościele, może kiedykolwiek przeczytałem słowa z Biblii, takie jak podświetlane Biblie Kells szybko stał się bardzo popularny. They were very difficult and time consuming to create, so rather few of them were ever created. Były bardzo trudne i czasochłonne do tworzenia, więc raczej niewiele z nich kiedykolwiek stworzono. However, Churches learned from that to do as many things in visual terms as possible, such as stained glass windows in the Churches, and sets of paintings such as the set of 14 paintings presenting the Stations of the Cross, which soon were created for nearly all Churches to display. Jednakże Kościoły dowiedział się od uwagi, jak wiele rzeczy, pod względem wizualnym, jak to możliwe, takie jak witraże w kościołach, a zbiory obrazów, takich jak zestaw 14 obrazów przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej, które wkrótce zostały utworzone na prawie wszystkie Kościoły wyświetlić.

Getting back to the numbers of Christians in the very early Church, we must note that the Roman Empire spent nearly three hundred years in aggressively trying to exterminate all Christians. Wracając do liczby chrześcijan w Kościele bardzo wcześnie, musimy zauważyć, że Imperium Rzymskie spędził prawie trzysta lat agresywnie próbuje wytępić wszystkich chrześcijan. The Roman Emperors were fearful that such a religion might threaten their authority over much of the known world, and their solution was to entirely eliminate any documents, references and people associated with Christian beliefs. Rzymscy cesarze obawiali, że takie wyznanie może zagrozić ich władzy nad znacznie znanego świata, a ich rozwiązanie było całkowicie wyeliminować wszelkie dokumenty, referencje i ludzi związanych z wierzeń chrześcijańskich. They were quite effect in this effort, in exterminating enormous numbers of people who had any connection with Christianity. Były dość efekt w tych wysiłkach, w eksterminacji ogromne rzesze ludzi, którzy mieli jakikolwiek związek z chrześcijaństwem.

A primary result of this was that Christians quickly learned that it was a terrible idea for large numbers of Christians to ever meet! Głównym rezultatem było to, że chrześcijanie szybko dowiedziałem się, że to był fatalny pomysł dla dużej liczby chrześcijan kiedykolwiek spotkasz! Such meetings would always attract Roman soldiers and all the Christians would be executed. Takie spotkania zawsze przyciągają rzymskich żołnierzy i wszyscy chrześcijanie będą wykonywane. We modern Christians imagine that there were many huge Christian Churches, such as some that are mentioned in the New Testament. My, współcześni chrześcijanie sobie wyobrazić, że było wiele ogromnych Kościoły chrześcijańskie, np. takie, które są wymienione w Nowym Testamencie. But think about it. Ale o tym myśleć. IF there was a huge Church in Corinth where hundreds or thousands of Christians would meet each Sunday to attend Services, that would have been (and was) an extremely convenient way for Roman soldiers to collect and exterminate large numbers of Christians all at the same place at the same time. Jeśli był ogromny Kościół w Koryncie, gdzie setki tysięcy chrześcijan spotka każdą niedzielę uczestniczyć Services, które były (i było) bardzo wygodny sposób na rzymskich żołnierzy do zbierania i eksterminacji dużej liczby chrześcijan w tym samym miejscu w tym samym czasie.

Christians sooned learned that it was a terrible idea for ANY large numbers of them to ever meet except in total secret. Chrześcijanie sooned dowiedziałem się, że był straszny pomysł dla każdej dużej liczby nich kiedykolwiek spotkasz wyjątkiem całkowitej tajemnicy. And even then, there were often spies for the Romans where the entire group of Christians were still exterminated. I nawet wtedy, było często szpiedzy dla Rzymian, gdzie cała grupa chrześcijan nadal były tępione.

The point here is that the modern approach to doing census taking to count up large numbers of people were simply not realistic regarding Christians in those first few Centuries. Chodzi o to, że nowoczesne podejście do robienia spisu biorąc liczyć się wiele osób po prostu nie były realistyczne dotyczące chrześcijan w pierwszych wiekach.

Until the Roman Empire became converted to Christianity around 312 AD, there was tremendous danger if even groups of five Christians would meet, unless they were all certain that they were trusted friends, or else they all might soon be executed. Dopóki Cesarstwo Rzymskie stało się chrześcijaństwo około AD 312, było ogromne niebezpieczeństwo czy nawet grupy pięciu chrześcijan spotka, chyba wszyscy byli pewni, że ich zaufanych przyjaciół, albo wszystkie one mogą wkrótce zostać wykonane.

In addition, if Roman soldiers discovered ANY evidence that any person might have even associated with Christians, that person was likely to be imprisoned and probably killed. Ponadto, jeśli rzymscy żołnierze odkryli żadnych dowodów, że każda osoba może nawet związane z chrześcijan, że osoba może być uwięziony i prawdopodobnie zabity. So virtually no Christian would dare ever even carry any icon that suggested Christianity, and whether they were capable of reading it or not, no one would dare even possess any scroll or manuscript which refered in any way to Christianity. Tak więc praktycznie żaden chrześcijanin nie ośmieli nigdy nawet prowadzić dowolną ikonę sugerującą chrześcijaństwo, i czy byli w stanie czytać, czy nie, nikt nie odważyłby się nawet posiada żadnego przewijania lub rękopis, który nawiązał w żaden sposób do chrześcijaństwa.

The result of all this is that there was no possible way that anyone could have accurately known how many Christians there were during the first three Centuries. Wynikiem tego wszystkiego jest to, że nie ma sposobu, że ktokolwiek mógł dokładnie wiadomo, jak wielu chrześcijan nie było w ciągu pierwszych trzech wieków. Once the Roman Empire adopted Christianity, then the organization and bureaucracy of the Roman Empire was used to collect and save many Christian documents. Gdy Roman Empire przyjęła chrześcijaństwo, a następnie organizacja i biurokracja Cesarstwa Rzymskiego był używany do zbierania i uratować wiele chrześcijańskich dokumentów. This resulted in a sudden tremendous increase in the number of Christian documents beginning around 317 AD. Spowodowało to nagły wzrost ogromnej liczby dokumentów chrześcijańskich Od około 317 AD. At least 9,000 separate manuscripts are now known from the Early Christian Church, but only a few dozen of those are known to be from earlier than 317 AD. Co najmniej 9.000 oddzielne manuskrypty są znane od wczesnego Kościoła chrześcijańskiego, ale tylko kilkadziesiąt z nich znane są z wcześniejszych niż 317 AD.

There have been a number of authors who have published recent books about the number of early Christians. Było wielu autorów, którzy ostatnio opublikowane książki o liczbie pierwszych chrześcijan. Unfortunately, for the reasons described above, none of those modern authors had any significant accurate information available upon to build estimates. Niestety, z powodów opisanych powyżej, żaden z tych nowoczesnych autorów miał istotnego dokładne informacje dostępne na budowy szacunki. So those authors have tended to speculate widely differing numbers, none of which probably had any better or worse value than the others. Więc te autorzy mają tendencję do spekulować bardzo różne numery, z których żaden nie miał prawdopodobnie lepsze lub gorsze niż wartość innych.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest