Saint Simon the Apostle Święty Simon Apostoł

General Information Informacje ogólne

Saint Simon the Less, one of the 12 apostles, appears only in the biblical lists of Jesus' disciples. Saint Simon mniej, jeden z 12 apostołów, pojawia się tylko w biblijnej listy uczniów Jezusa. Called the Zealot by Luke and called the Cananaean (Aramaic for "zealot") by Matthew and Mark, he may have originally belonged to the Zealots, an extremist group (possibly called the Sicarri) opposed to Roman rule in Palestine. Called Zealot przez Łukasza i nazwał Cananaean (aramejski za "zealot") przez Mateusza i Marka, może on mieć pierwotnie należał do zelotów, grupy ekstremistyczne (ewentualnie nazywane Sicarri) przeciwieństwie do panowania rzymskiego w Palestynie. Feast day: May 10 (Eastern); Oct. 28 (Western; with Saint Jude). Święto: 10 maja (wschodnia); 28 października (Zachodnia; z Saint Jude).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Saint Simon Saint Simon

Catholic Information Informacje Katolicki

The name of Simon occurs in all the passages of the Gospel and Acts, in which a list of the Apostles is given. Nazwa Simon występuje we wszystkich fragmentów Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w którym lista Apostołów jest dane. To distinguish him from St. Peter he is called (Matthew 10:4; Mark 3:18) Kananaios, or Kananites, and Zelotes (Luke 6:15; Acts 1:13). Aby odróżnić go od Piotra nazywany jest (Mateusza 10:04, Marka 3:18) Kananaios lub Kananites i Zelota (Łk 6:15, Dz 1:13). Both surnames have the same signification and are a translation of the Hebrew qana (the Zealous). Oba nazwiska mają takie samo znaczenie i są tłumaczeniem hebrajskiego Kanie (Gorliwy). The name does not signify that he belonged to the party of Zealots, but that he had zeal for the Jewish law, which he practised before his call. Nazwa nie oznacza, że ​​należał do partii zelotów, ale że miał zapał do żydowskiego prawa, które ćwiczył przed jego wezwanie. Jerome and others wrongly assumed that Kana was his native place; were this so, he should have been called Kanaios. Hieronim i inni błędnie założyć, że Kana był jego ojczystym miejsce, były to tak, powinien był być nazywane Kanaios. The Greeks, Copts, and Ethiopians identify him with Nathanael of Cana; the first-mentioned also identify him with the bridegroom of the marriage of Cana, while in the "Chronicon paschale" and elsewhere he is identified with Simon Clopas. Grecy, Egipcjanie i Etiopczycy utożsamiany z Natanael z Kany; pierwszy wspomniano również zidentyfikować go oblubieniec małżeństwa w Kanie, podczas gdy w "Chronicon Paschale" i gdzie indziej jest zidentyfikowany z Simonem Kleofasa.

The Abyssinians accordingly relate that he suffered crucifixion as the Bishop of Jerusalem, after he had preached the Gospel in Samaria. Abyssinians odpowiednio odnoszą się, że cierpiał ukrzyżowanie jako biskup Jerozolimy, po głosił Ewangelię w Samarii. Where he actually preached the Gospel is uncertain. Gdzie faktycznie głoszona Ewangelia jest niepewna. Almost all the lands of the then known world, even as far as Britain, have been mentioned; according to the Greeks, he preached on the Black Sea, in Egypt, Northern Africa, and Britain, while, according to the Latin "Passio Simonis et Judae" -- the 7author of which was (Lipsius maintains) sufficiently familiar with the history of the Parthian Empire in the first century -- Simon laboured in Persia, and was there martyred at Suanir. Prawie wszystkie ziemie znanego wówczas świata, nawet w miarę Brytanii, zostały wymienione, według Greków, głosił na Morzu Czarnym, w Egipcie, Afryce Północnej i Wielkiej Brytanii, podczas gdy, zgodnie z łacińskiego "Passio Simonis et Judae "- 7author których był (Lipsius utrzymuje) dostatecznie znane z historii Imperium Partów w pierwszym wieku - Simon pracował w Persji, i został tam zamęczony na Suanir. However, Suanir is probably to be sought in Colchis. Jednak Suanir prawdopodobnie należy szukać w Kolchidy. According to Moses of Chorene, Simon met his death in Weriosphora in Iberia; according to the Georgians, he preached in Colchis. Według Mojżesza Chorene, Simon spotkała śmierć w Weriosphora w Iberii, według Gruzinów, głosił w Kolchidy. His place of burial is unknown. Jego miejsce pochówku jest nieznane.

Concerning his relics our information is as uncertain as concerning his preaching. Odnośnie jego relikwii nasze informacje są równie niepewna jak w sprawie jego nauczanie. From Babylon to Rome and Toulouse we find traces of them; at Rome they are venerated under the Altar of the Crucifixion in the Vatican. Z Babilonu do Rzymu i Tuluzie znaleźć ślady po nich, w Rzymie, są czczone pod Ołtarz Ukrzyżowania w Watykanie. His usual attribute is the saw, since his body was said to have been sawed to pieces, and more rarely the lance. Jego atrybutem jest zwykle piła, gdyż jego ciało zostało powiedziane, że zostały ciąć na kawałki, a rzadziej lancy. He is regarded as the patron of tanners. Jest on uważany za patrona garbarzy. In the Western Church he is venerated together with Jude (Thaddaeus); in the East separately. W Kościele Zachodnim jest on czczony wraz z Judy (Tadeusza), na wschodzie z osobna. The Western Church keeps his feast on 28 October; the Greeks and Copts on 10 May. Kościół zachodni utrzymuje swoje święto w dniu 28 października, Grecy i Egipcjanie w dniu 10 maja.

Publication information Written by Klemens Löffler. Publikacja informacji napisanej przez Klemens Löffler. Transcribed by Gerald Morine. Przepisane przez Geralda Morine. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Encyklopedia Katolicka, Tom XIII. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil obstat, 1 lutego 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Remy Lafort, DD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


Apostle Simon the Zealot Apostoł Simon Zealot

Orthodox Information Cerkiew Informacje

(This information may not be of the scholastic quality of the other articles in BELIEVE. Since few Orthodox scholarly articles have been translated into English, we have had to rely on Orthodox Wiki as a source. Since the Wikipedia collections do not indicate the author's name for articles, and essentially anyone is free to edit or alter any of their articles (again, without any indication of what was changed or who changed it), we have concerns. However, in order to include an Orthodox perspective in some of our subject presentations, we have found it necessary to do this. At least until actual scholarly Orthodox texts are translated from the Greek originals!) (Informacje te nie mogą być z tego scholastycznej jakości innych artykułach WIERZĘ. Ponieważ kilka prawosławnych artykułów naukowych zostały przetłumaczone na język angielski, musieliśmy polegać na prawosławnym Wiki jako źródła. Ponieważ zbiory Wikipedia nie wskazują nazwisko autora artykułów, i zasadniczo każdy może edytować lub modyfikować żadnego z ich artykułów (ponownie, bez wskazania, co zostało zmienione lub kto go zmienił), mamy obawy. Jednakże, w celu jak prawosławnego punktu widzenia w niektórych z naszego tematu prezentacje, stwierdziliśmy, że należy to zrobić. Przynajmniej dopóki rzeczywiste naukowe prawosławne teksty są tłumaczone z greckiego oryginału!)

The holy, glorious and all-laudable Apostle Simon the Zealot was one of the Twelve Apostles of Jesus Christ, referenced in Matthew 10:2-4 and other places in Holy Scripture. Święty, chwalebny i wszystko chwalebne Apostoł Szymon Gorliwy był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, w Ewangelii Mateusza 10:2-4 odwołuje i innych miejsc w Piśmie Świętym. His feast day is May 10. Jego święto jest 10 maja.

Life Życie

Simon was born in Cana of Galilee and was one of the Twelve Great Apostles. Szymon urodził się w Kanie Galilejskiej i była jednym z dwunastu apostołów Wielkich. He was the bridegroom at the wedding feast where Christ changed the water into wine (John 2:1-11). Był pan młody na weselu, gdzie Chrystus zmienił wodę w wino (J 2:1-11). Because of that miracle, St. Simon left his home, parents and bride to follow Christ. Z powodu tego cudu, St Simon opuścił swój dom, rodziców i oblubienicy do naśladowania Chrystusa. After Pentecost, he preached the Gospel in Mauritania in Africa. Po Zesłaniu Ducha Świętego, głosił Ewangelię w Mauretanii w Afryce.

He ended his missionary work in Georgia. Zakończył swoją pracę misjonarską w Gruzji. St. Simon was tortured and crucified by the pagans in Abkhazia. Święty Szymon był torturowany i ukrzyżowany przez pogan w Abchazji.

Hymns Hymns

Troparion (Tone 3) Troparion (Tone 3)

O holy apostle Simon, O święty apostoł Szymon,
entreat the merciful God, błagać miłosiernego Boga,
to grant our souls forgiveness of transgressions. udzielenia przebaczenie dusze nasze występki.

Kontakion (Tone 2) Kontakion (Tone 2)

Let us all bless the eloquent Simon in praise, Niech nas wszystkich błogosławi wymowny Szymona w chwale,
who sowed the doctrines of wisdom in the hearts of the faithful; który zasiał doktryny mądrości w sercach wiernych;
for he now stands before the throne of glory bo teraz stoi przed tronem chwały
and rejoices with the angels, i raduje się z aniołami,
as he prays for us all unceasingly. jak modli się za nas wszystkich nieustannie.

Source Źródło

St. Nikolai Velimirovic, The Prologue of Ohrid St Nikolai Velimirovic, Prologue of Ohrid

External links Linki zewnętrzne

Apostle Simon Zealotes (OCA) Apostoł Simon Zealotes (OCA)
Simon the Zealot & Apostle (GOARCH) Simon Zealot & Apostoł (GOARCH)
The Holy Apostle Simon, the Zealot (Prologue of Ohrid) Święty Apostoł Szymon Gorliwy (Prologue of Ohrid)


Simon the Canaanite (Zealot) Simon Kananejczyka (Zealot)

Coptic Orthodox Information Koptyjski Kościół Prawosławny Informacje

Yet another faithful disciples about whom very little has been recorded in Scripture is Simon the Canaanite (Mark 3:18; Matthew 10:4) or Simon the Zealot (Luke 6:15; Acts 1:13). Jeszcze inny wiernymi uczniami, o których niewiele zostało zapisane w Piśmie Świętym jest Simon Kananejczyka (Marka 3:18, Mateusza 10:4) i Szymon Gorliwy (Łk 6:15, Dz 1:13). The two words "Canaanite" and "Zealot" mean the same thing. Te dwa słowa "kananejskimi" i "Zealot" oznaczają to samo. "Canaanite" is a Hebrew designation and "Zealot" is a Greek term. "Kanaanu" to nazwa hebrajska i "Zealot" jest grecki termin. As a result the NIV in its translation has "Zealot" in all four places. W rezultacie w NIV przekład "zealot" we wszystkich czterech miejsc.

Characteristics of This Disciple Charakterystyka tego ucznia

JB Phillips in his translation of the New Testament in each of the four lists calls Simon "Simon the Patriot." JB Phillips w jego przekładu Nowego Testamentu, w każdym z czterech list nazywa Szymon "Simon Patriot". The term designates him as a member of a political party. Termin wyznacza go jako członka partii politycznej. A "zealot" was a patriotic Jew willing to rebel against the Roman government. "Zealot" był patriotyczny Żyd chce buntować rzymskiego rządu. Their goal was to deliver Judea from the Roman servitude and drive the Roman legions from the country. Ich celem było dostarczanie Judeę od rzymskiej niewoli i jechać rzymskie legiony z kraju. This party had been organized by a rabid revolutionary, Judas of Galilee, about 20 years before Jesus began his public ministry. Ta impreza została zorganizowana przez wściekłego rewolucyjny, Judasza z Galilei, około 20 lat zanim Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę. It had become an underground movement that was ruthless and violent. Stało się podziemny ruch, który był bezwzględny i brutalny. Its terrorist program of murder and sabotage did not free the country but resulted in acts of revenge by the Roman officials. Jej terrorysta program mordu i sabotażu nie uwolnił kraj, ale powodowało aktami zemsty przez rzymskich urzędników.

Perhaps Simon initially came to Jesus because he saw in Christ the power his group needed to successfully drive the Romans out. Być może początkowo Simon przyszedł do Jezusa, bo widział w Chrystusie mocy jego grupa, niezbędnego do skutecznego prowadzenia Rzymian zewnątrz. For many Jews, the Messiah was no longer a spiritual Savior but an earthly Conqueror. Dla wielu Żydów, Mesjasz nie był już duchowy Zbawiciel ale ziemski Zdobywcy. Since a zealot was a fanatic and eventually resorted to violence, Simon would have left this cause when he gave up all to follow Jesus. Od zealot był fanatykiem i ostatecznie ucieka się do przemocy, Simon zostawiłby tej sprawy, kiedy porzucił wszystko, aby iść za Jezusem. Jesus preached a message of nonviolence (Matthew 5:39, 43-44; 26:52). Jezus głosił orędzie (Mateusza 5:39 niestosowania przemocy, 43-44; 26:52). Simon was transformed by the Jesus and his message. Szymon został przemieniony przez Jezusa i jego przesłanie. He was still a Patriot who was willing to work and fight, but now the fight was against the forces of Satan and the kingdom for which he worked belonged to God. Nadal był patriotą, który był chętny do pracy i walki, ale teraz walka była z siłami szatana i królestwo, dla których pracował należą do Boga. Throughout history the church has suffered from fanaticism. W całej historii Kościoła cierpi z fanatyzmem. At first the church was persecuted, then it became the persecutor. Początkowo kościół był prześladowany, a następnie stał się prześladowcą. Misguided fanatics, rather than helping, have done great harm to the cause of Christ. Misguided fanatycy, zamiast pomóc, zrobić wielkie szkody dla sprawy Chrystusa. Our political concerns dare never overshadow our Savior nor cloud his message. Nasze problemy polityczne nigdy nie odważą się przyćmić naszego Zbawiciela, ani zaciemnić jego przesłanie. There is little that we can be certain of when it comes to Simon. Niewiele jest, że możemy być pewni, jeśli chodzi o Simona. This much we do know - Simon, along with the other apostles witnessed the miracles and teachings of Jesus and the miracle of his Resurrection. Tyle wiemy - Simon, wraz z innymi apostołami świadkiem cudów i nauczania Jezusa i cud zmartwychwstania. They were with him at the Last Passover and in the Garden of Gethsemane. Byli z nim w ostatniej Paschy i w Ogrodzie Getsemani. They were present at the time Jesus appeared to Thomas. Były one obecne w momencie Jezus ukazał się Thomas. All but Judas Iscariot were listed as receiving the Holy Spirit at Pentecost, and all were sent out as witnesses of the Gospel of Christ throughout the earth (Acts 1:8, 13; 2:1-4). Wszystkie ale Judasz Iskariota zostały wymienione jako przyjęcie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, a wszystkie zostały wysłane jako świadkowie Ewangelii Chrystusa na całej ziemi (Dz 01:08, 13; 2:1-4). Outside of Scripture, it is claimed that Simon was a determined missionary who preached principally in Mesopotamia, including Parthia and Babylon. Poza Pisma, twierdzi się, że Simon był zdeterminowany misjonarzem, który głosił głównie w Mezopotamii, w tym Partii i Babilonii. Eusebius in his Church History names Simon as one of the missionaries "beyond the Ocean to the isles called the Britannia Isles." Euzebiusz w swojej Historii Kościoła nazwy Szymona jako jeden z misjonarzy "za oceanem na wyspach zwanych Isles Britannia". This happened after preaching in Egypt and Africa. Stało się to po głosił w Egipcie i Afryce.

The traditions of the early church report he met a martyr's death in Persia, where he and others were sawed in half. Tradycje wczesnego raportu kościoła spotkał śmierć męczeńską w Persji, gdzie on i inni na pół piłą.

Simon is represented by a fish - he was a fisher of men - resting on top of a book which indicates the gospel he preached. Simon jest reprezentowany przez ryb - był rybakiem ludzi - odpoczynku na górze książki, która wskazuje na ewangelii, którą głosił. Sometimes he is represented by a saw because one tradition says he was cut in two during a time of persecution. Czasami jest on reprezentowany przez piły, ponieważ jedna tradycja mówi, że została wycięta w dwóch podczas czasie prześladowań.

James F. Korthals James F. KorthalsThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest