Targum, Early History of the Bible Targum, Wczesna historia z Biblii

Targums Targums

General Information Informacje ogólne

A Targum is any of the Aramaic translations, more or less literal, of portions of the Old Testament used in the synagogues of Palestine and Babylonia. Targum jest którykolwiek z Aramejski tłumaczenia, mniej lub bardziej dosłowny, z części Starego Testamentu używane w synagogach w Palestynie i Babilonii. When, after the Babylonian Captivity in the 6th century BC, Aramaic replaced Hebrew as the generally spoken language, it became necessary to explain the meaning of readings from the Scriptures. Kiedy, po niewoli babilońskiej w 6 wieku pne, aramejski otrzymuje hebrajski jako powszechnie używanego języka, konieczne stało się wyjaśnić znaczenie czytań z Pisma Świętego. Only a small portion of the many oral Targums that were produced survived. Tylko niewielka część z wielu Targums doustnych, które powstały przeżyły. Among these are the originally Judean Targum known as the Targum Onkelos; three late and incomplete Targums, the so-called Jerusalem Targums, on the Pentateuch; the Judean Targum on the Prophets; later fragments of another paraphrase of the Prophets; and Targums on Psalms, Job, Proverbs, the five so-called megillahs (Song of Solomon, Ruth, Lamentations, Esther, Ecclesiastes), Chronicles, and the deuterocanonical additions to Esther. Wśród nich są pierwotnie Judean Targum znany jako Targum Onkelos, trzy spóźnione i niekompletne Targums, tzw Jerozolima Targums, na Pięcioksiąg, Targum Judean na proroków, później fragmenty innego parafraza z proroków, oraz Targums na Psalmy Praca, przysłowia, pięciu tzw megillahs (Pieśń nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Estery, Kaznodziei), Kroniki, i deuterokanoniczne dodatki do Estery.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Version Wersja

Advanced Information Informacje zaawansowane

A Version is a translation of the holy Scriptures. Wersja jest tłumaczeniem z Pisma Świętego. This word is not found in the Bible; nevertheless, as frequent references are made in this work to various ancient as well as modern versions, it is fitting that some brief account should be given of the most important of these. To słowo nie występuje w Biblii, jednak, jak częste są odniesienia do tej pracy w różnych wersjach starożytnych, jak również nowoczesne, wypada, że ​​niektóre krótkie sprawozdanie należy do najważniejszych z nich. These versions are important helps to the right interpretation of the Word. Wersje te są ważne, pomaga w prawo interpretacji Słowa. (See Samaritan Pentateuch article, below.) (Patrz Samarytanin Pentateuch artykułu poniżej.)
. .


Targum Targum

Catholic Information Informacje Katolicki

Targum is the distinctive designation of the Aramaic translations or paraphrases of the Old Testament. Targum jest charakterystyczny wyznaczenie aramejski tłumaczenia lub parafrazy Starego Testamentu. After the return from exile Aramaic gradually won the ascendancy as the colloquial language over the slowly decaying Hebrew until, from probably the last century before the Christian era, Hebrew was hardly more than the language of the schools and of worship. Po powrocie z wygnania Aramejski stopniowo zdobyła Ascendancy jak potocznej języka nad hebrajskim powoli rozkładających się aż z prawdopodobnie ostatniego wieku przed erą chrześcijańską, hebrajski był niewiele bardziej niż język szkół i kultu. As the majority of the population ceased to be conversant with the sacred language it became necessary to provide translations for the better understanding of the passages of the Bible read in Hebrew at the liturgical services. Jak większość populacji przestała być obeznani z języka sacrum stało się konieczne w celu zapewnienia tłumaczenia dla lepszego zrozumienia fragmentów Biblii czytamy w Hebrajski w liturgiczne. Thus to meet this need it became customary to add to the portions of the Scriptures read on the Sabbath an explanatory oral translation - a Targum. Tak więc do zaspokojenia tej potrzeby stało się zwyczajem, aby dodać do fragmentów Pisma przeczytać w szabat explanatory Tłumaczenie ustne - Targum. At first this was probably done only for the more difficult passages, but as time went on, for the entire text. Na początku był to prawdopodobnie wykonane tylko na trudniejsze fragmenty, ale w miarę upływu czasu, dla całego tekstu. The "Mishna" gives more elaborate instructions as to the way in which this translating should be done. "Miszna" daje więcej opracowuje instrukcje co do sposobu, w jaki to tłumaczenie powinno być zrobione. According to the "Megillah" (IV, 4), when the lesson to be read aloud was from the "Torah" only one verse was to be read to the translator (Methurgeman). Według "Megilla" (IV, 4), podczas lekcji, należy czytać głośno było od "Tory" tylko jeden werset miał być odczytywane z tłumacza (Methurgeman). When the lesson was from the "Nebi'im" it was permitted to read three to him, unless each verse formed a special division. Kiedy lekcja była z "Nebi'im" było dozwolone przeczytać trzech do niego, chyba że każdy wers tworzy specjalny dział. The directions also state which portions are to be read aloud but not translated (cf. for instance "Meg.", IV, 10), and a warning is given against translations that are either to free, palliative, allegorical, etc. Kierunki też określić, które części są do czytania na głos, ale nie przetłumaczone (por. np. "Meg"., IV, 10), i jest ostrzeżenie przed tłumaczeń, które są albo do bezpłatnej opieki paliatywnej, alegorycznego, itp.

Another regulation was that the Targum was not to be written down ("Jer. Meg.", IV, i = fol. 74d). Kolejna regulacja, że ​​Targum nie było być zapisane ("Jer. Meg.", IV, i = fol. 74d). This prohibition, however, probably referred only to the interpretation given in the synagogue and did not apply to private use or to its employment in study. Zakaz ten jednak prawdopodobnie odnosiły się tylko do wykładni w synagodze i nie stosuje się do użytku prywatnego lub do jego zatrudnienia w badaniu. In any case, written Targums must have existed at an early date. W każdym przypadku, pisemne Targums musi istnieć w jak najszybszym terminie. Thus, for instance, one on the Book of Job is mentioned in the era of Gamaliel I (middle of the first century AD), which he, however, was not willing to recognize ("Sabb.", 115a; cf. "Tos. Sabb.", 13, 2=p. 128, ed. Zuckermandel). Tak więc, na przykład, jeden na Księdze Hioba jest wymienione w epoce Gamaliel I (środkowy z pierwszego wieku naszej ery), który jednak nie był skłonny do uznania ("SABB.", 115a;. Por. "Tos . SABB. ", 13, 2 p =. 128, wyd. Zuckermandel). If Matt., xxvii, 46, gives the Aramaic form of Ps., xxi, 2, the last utterance of the Saviour upon the Cross, this shows that even then the Psalms were current among the people in the Aramaic language; moreover, Ephes., iv, 8, has a closer connection with the Targum to Ps., lxvii, 19, than with the Masoretic text. . Jeśli Matt, XXVII, 46, podaje aramejski postać PS, XXI, 2, ostatnie wypowiedzi z Zbawiciela na krzyżu, co pokazuje, że nawet wtedy Psalmy były obecne wśród ludzi w języku aramejskim;. Ponadto Ephes ., IV, 8, ma ściślejszy związek z Targum do Ps., lxvii, 19, niż z Masoretic tekstu. In addition, the "Mishna Yadayim", IV, 5, and "Sabb.", XVI, also indicates the early existence of manuscripts of the Targum. Ponadto "Miszna Yadayim", IV, 5 i "SABB.", XVI, również wskazuje na początku istnienia rękopisów Targum. These manuscripts, however, were only owned privately not officially as for a long period the Targums were without authoritative and official importance in Palestine. Rękopisy te, jednak były tylko własnością prywatną, nie oficjalnie, przez długi okres bez Targums były wiarygodne i oficjalne znaczenie w Palestynie. This authoritative position was first gained among the Babylonian Jews and through their influence the Targums were also more highly esteemed in Palestine, at least the two older ones. To autorytatywne stanowisko pierwszy zyskał wśród babilońskiej Żydów i przez ich wpływem Targums były również bardziej cenionych w Palestynie, co najmniej dwóch starszych. In the form in which they exist at present no Targum that has been preserved goes back further than the fifth century. W formie, w jakiej istnieje obecnie nie Targum, że została zachowana sięga dalej niż piątego wieku. Various indication, however, show the great antiquity of the main contents of many Targums, their theology among other things. Różne wskazania, jednak pokazują wielką starożytności głównych treści wielu Targums, ich teologicznych między innymi. That as early as the third century the text, for instance, of the Targum on the Pentateuch was regarded by the synagogue as traditionally settled is evident from the "Mishna Meg.", IV, 10, "Jer. Meg.", 74d, "Hab. Kidd.", 49d, "Tos. Meg.", IV, 41. Że już w trzecim wieku tekstu, na przykład, z Targum na Pięcioksiąg był uważany przez synagogi tradycyjnie rozstrzygane wynika z "Miszna Meg.", IV, 10, "Jer. Meg.", 74d, "Hab. Kidd." 49d "Tos. Meg.", IV, 41. There are Targums to all the canonical books excepting Daniel, Ezra, and Nehemiah; for some books of the Bible there are several Targums. Istnieją Targums do wszystkich kanonicznych książek z wyjątkiem Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, w niektórych księgach Biblii istnieje kilka Targums. As regards age and linguistic character they may be divided into three classes: (1) Targum of Onkelos and Targum of Jonathan; (2) Jerusalem Targums; (3) Targum on the Hagiographa. Chodzi o wiek i charakter językowej mogą być podzielone na trzy klasy: (1) Targum z Onkelos i Targum Jonatana, (2) Jerozolima Targums, (3) Targum na Hagiographa.

The form of language used in the Targums is called specifically "Targum dialect". Formą języka używany w Targums nazywa konkretnie "Targum dialekt". It belongs to western Aramaic and more particularly to the Aramaic of Palestine. Należy do zachodnich Aramejski aw szczególności do Aramejski Palestyny. Its home in to be sought in Judea, the ancient seat of the learning of the scribes. Jej w domu należy szukać w starożytnej Judei, siedzibie nauki uczonych w Piśmie. It should be borne in mind that this Targumic language does not represent the spoken Aramaic, but is the result of the labours of scholars. Należy pamiętać, że język ten Targumic nie stanowią Aramejski zna, ale to wynika z prac naukowców. Consequently the point under discussion turns on a literary Aramaic originally formed in Judea. W związku z tym punkt dyskutowany włącza literackich Aramejski pierwotnie utworzona w Judei. This is particularly true of the two earlier Targums; the later ones show generally an artificially mixed type of language. Jest to szczególnie istotne z dwóch wcześniejszych Targums; nich później pokazać ogół sztucznie mieszane typu języka. The traditional pointing of the texts is valueless and misleading: a more certain basis was first offered by manuscripts from Southern Arabia in which the pointing for the vowels was placed above the line. Tradycyjny wskazując tekstów jest bezwartościowy i mylące: bardziej pewne podstawy został po raz pierwszy oferowane przez rękopisy z południowej Arabii, w którym wskazując na samogłoski został umieszczony powyżej linii. In Arabia the old synagogal custom of reciting the Targum at the religious services had been retained, and consequently more interest was felt there in the pronunciation. W Arabii synagogalnej starego zwyczaju recytujący w Targum na religijnych zostały zachowane, a tym samym większe zainteresowanie było odczuwalne w wymowie. It must be acknowledged, however, that this cannot be regarded as a direct pronunciation of the Palestinian pronunciation; it may have sprung from a formal treatment of the Targum of Onkelos customary among the Babylonian scholars. Trzeba jednak przyznać, że to nie może być traktowane jako bezpośrednie wymowy w Palestynie wymowy, może powstały z formalnego traktowania w Targum z Onkelos zwyczajem wśród uczonych babilońskiej. As regards the method of translation all Targums in common strive to avoid as much as possible anthropomorphisms and anthropopathic terms, as well as other apparently undignified expressions concerning, and descriptive of God. Jeśli chodzi o metodę tłumaczenia wszystkich Targums wspólne stara się unikać jak najwięcej anthropomorphisms i anthropopathic warunkach, jak również innych pozornie niegodnych wyrażeń i opisowych dotyczących Boga. The Targums are printed in the Rabbinical and Polyglot Bibles, although the two do not always contain the same Targums or an equal number of them. Targums są drukowane w Rabinackiej i Polyglot bibles, chociaż dwa nie zawsze zawierają te same Targums lub równa liczbie z nich. See below for particulars as to individual editions. Zobacz poniżej szczegółowe dotyczące poszczególnych edycjach.

I. THE TARGUM OF ONKELOS I. Targum z Onkelos

The official Targum to the Pentateuch is designated by the name of Onkelos. Oficjalna Targum do Pentateuch jest wyznaczony przez nazwę Onkelos. In the Babylonian Talmud and in the Tosephta, Onkelos is the name of a proselyte who is mentioned as a contemporay of the elder Gamaliel ("Aboda zara", 11a; cf. "Tos. sabb.", 8=p. 119, ed. Zuckermandel). W Talmud babiloński oraz w Tosephta, Onkelos jest nazwą neofita, który jest wymieniony jako contemporay do starszego Gamaliel ("Aboda zara", 11a, por. "Tos SABB..", 8 = p 119, wyd.. . Zuckermandel). The labours of Onkelos are referred to in "Meg.", 3a, in the following words: "Rab Jeremiya, according to others Rab Hiya bar Abba says: 'According to the statement of Rab Eliezer and Rab Josua, Onkelos the proselyte has said, that is, has orally formulated, the Targum of the Torah'". W pracy z Onkelos są określone w, 3a, w następujących słowach "Meg".: "Rab Jeremiya, według innych Rab Hiya bar Abba mówi:" Zgodnie z oświadczeniem Rab Rab i Eliezer josua, Onkelos neofita powiedział , to jest, jest doustnie sformułowane Targum Tory "". Gaon Sar Shalon (d. 859) was the first who, taking this passage as a basis, called the Pentateuch-Targum the Targum of Onkelos. Gaon Sar Shalon (zm. 859) był pierwszym, który, biorąc ten fragment jako podstawa, zwany Pentateuch-Targum Targum z Onkelos. This he did in an opinion concerning the Targum which he evidently had before him at the time in a written copy. Uczynił to w swojej opinii dotyczącej Targum który ewidentnie miał przed nim w tym czasie w formie pisemnej kopii. The designation that thus arose became customary through its acceptance by Rashi and others. Oznaczenie, że powstały w ten sposób stało się zwyczajem w jego przyjęciu przez Rashi i inni. It is evident, however, that in the passage mentioned ("Meg.", 3a) there has been a confusion with the name of Aquila, the translator of the Bible, for the older parallel passage of the Palestinian Talmud ("Meg.", I, 11 = fol. 71c) says the same of Aquila and his Greek translation of the Bible. Oczywiste jest jednak, że w tym fragmencie mowa ("Meg." 3a) doszło zamieszanie z imieniem Akwila, tłumacz Biblii, dla starszych pasażu równoległego w Palestynie Talmud ("Meg". , I, 11 = fol. 71c) mówi samo o Aquila i jego greckiego przekładu Biblii. Compare also Midrash, Tanchuma, Mishpatim, 91, 92 (ed. Mantua, 1863, fol. 36b). Porównaj także Midrasz, Tanchuma, Mishpatim, 91, 92 (red. Mantua, 1863, fol. 36b). Thus it seems that in Babylonia the old and correct knowledge of the Greek translation of the proselyte Aquila was erroneously transferred to the anonymous Aramaic translation, that consequently Onkelos (instead of Akylas) is a corrupted form or a provincial modification of Aquila. Tak więc wydaje się, że w Babilonii starych i prawidłowe znajomość greckiego przekładu neofita Aquila błędnie przeniesione do anonimowych Aramejski tłumaczenia, że ​​w związku z Onkelos (zamiast Akylas) jest uszkodzony formularz lub prowincjonalne modyfikacja Aquila. xxxxx always (five times) for xxxxx.--> It is not necessary to discuss here earlier views concerning this point. xxxxx zawsze (pięć razy) dla xxxxx -.> Nie jest konieczne, aby omówić tutaj wcześniejsze poglądy dotyczące tego punktu. The effort to prove the existence of an Onkelos distinct from Aquila is still made by Friedmann ("Onkelos and Aquila" in "Jahresber. der Israelit.-theol. Lehranstalt in Wien", 1896), but the proof adduced is not convincing (cf. Blau in "Jewish Quarterly Review," IX, 1897, p. 727 sqq.). Wysiłek, aby udowodnić istnienie Onkelos odrębnych od Aquila jest nadal przez Friedmann ("Onkelos i Akwila" w "Jahresber. Der Israelit.-Theol. Lehranstalt in Wien", 1896), ale przedstawiła dowód nie jest przekonujący (por. . Blau w "Jewish Quarterly Review", IX, 1897, str. 727 sqq.).

Thus it is not known who wrote the Targum named after Onkelos. Tak więc nie wiadomo, kto napisał Targum po nazwie Onkelos. In any case the Targum, at least the greater part of it, is old, a fact indicated by the connection with Rab Eliezer and Rab Josua, and belongs probably to the second, or it may be to the first century of our era. W każdym przypadku Targum przynajmniej większa część jest stary, fakt wskazuje związku z Rab Rab i Eliezer josua i należy prawdopodobnie drugi, lub może być w pierwszym wieku naszych czasów. It arose, as the idiom shows, in Judea, but it received official recognition first from the Babylonian Rabbis, and is therefore called by them "our Targum", or is quoted with the formula "as we translate". Powstał on jako idiom pokazuje, w Judei, ale otrzymał oficjalne uznanie najpierw z babilońskiej rabinów, i dlatego jest nazywane przez nich "nasze Targum", lub jest przytoczona z formułą "jak przetłumaczyć". Rab Natronay (d. 869) in speaking of this says, that it is not permitted to replace it in the services of the synagogue by any other translation of the Pentateuch. Rab Natronay (zm. 869), mówiąc o tym, mówi, że nie jest dopuszczalne zastąpienie go w usługach w synagodze przez inne tłumaczenia Pięcioksięgu. The high reputation of this authorized translation is shown by the fact that it has a Masorah of its own. Wysokiej reputacji autoryzowanego tłumaczenia wynika z faktu, że ma Masorah własnego. The fixing of the written form, and thereby the final settlement of the text as well, should not be assigned to a date before the fifth century. Ustalenie w formie pisemnej, a tym samym ostateczne rozstrzygnięcie w tekście, jak również, nie powinny być przypisane do daty przed piątym wieku. The language is, in general, an artificial form of speech closely connected with the Biblical Aramaic. Język jest w ogóle, sztuczne formy wypowiedzi ściśle związane z biblijnej aramejski. It is probably not the spoken Aramaic used as a dialect by the Jewish people, but a copy made by scholars of the Hebraic original, of which the Targum claims to give the most faithful reproduction possible. Prawdopodobnie nie jest to zna Aramejski jako dialekt używany przez Żydów, ale kopie wykonane przez uczonych hebrajski oryginał, którego twierdzi, Targum dać najbardziej wiernej reprodukcji możliwe. In doing this the Aramaic language is treated similarly to the Greek in the translation of Aquila, consequently the many Hebraic idioms. W ten sposób język aramejski jest traktowany podobnie jak w Grecki tłumaczenie orzeł, w związku z czym wielu idiomów hebrajski. There is no positive proof (Dalman, "Gramm", 13) of a corrupting influence of the Babylonian dialect as Noldeke held ["Semit. Sprachen" (1887), 32; (2nd ed., 1899), 38]. Nie ma pozytywny dowód (Dalman "Gramm", 13) z wpływów z dialektu zgorszenie babilońskiej jako Noldeke orzekł ["Semit Sprachen." (1887), 32, (2nd ed, 1899.), 38].

As regards the character of the translation it is, taken altogether, fairly literal. Jeśli chodzi o charakter tłumaczenia to jest, razem wzięte, dość dosłowny. Anthropomorphic and anthropopathic expressions are avoided by roundabout expressions or in other ways; obscure Hebrew words are often taken without change into the text; proper names are frequently interpreted, as Shinar-Babylon, Ishmaelites-Arabs; for figurative expressions are substituted the corresponding literal ones. Antropomorficzne i anthropopathic wyrażenia są omijane poprzez rondo wyrażeń lub w inny sposób; niejasne Hebrajskie słowa są często podejmowane bez zmian do tekstu; prawidłowe nazwy są często interpretowane jako Szinearu-Babilonu Izmaelitom-Arabów; graficznego dla wyrażenia są zastąpione odpowiednimi te dosłowne . Haggadic interpretation is only used at times, for instance in prophetic passages, as Gen., xlix; Num., xxiv; Deut., xxxii. Haggadic interpretacja jest używane tylko w czasie, na przykład w prorocze fragmenty, jako Gen., XLIX, Num, XXIV,. Pwt, XXXII.. This Targum was first printed at Bologna (1482) together with the Hebrew text of the Bible and the commentary of Rashi; later, in the Rabbinical Bibles of Bomberg and Buxtorf, and with a Latin translation in the Complutensian Polyglot (1517), and the Polyglots of Antwerp (1569), Paris (1645), and London (1657). Targum raz pierwszy drukowany w Bolonii (1482) wraz z Hebrajski tekst Biblii i komentarzem Rasziego, później, w Rabinackiej Biblji Bomberg i Buxtorf oraz z łacińskiego przekładu w Complutensian Polyglot (1517), oraz Poligloci Antwerpia (1569), Paryżu (1645) i Londynie (1657). Among separate editions of the Targum special mention should be made of that printed in 1557 at Sabbioneta. Wśród odrębnych wydań z Targum specjalnej powinny być wykonane z tego drukowane w 1557 na Sabbioneta. More modern editions are: Berliner, "Targum Onkelos" (2 vols., Berlin, 1884), in which vol. Więcej nowoczesnego wydania: Berliner "Targum Onkelos" (2 tomy, Berlin, 1884.), W którym obj. I contains the text according to the Sabbioneta edition, and vol. I zawiera tekst zgodnie z sabbioneta Edition i obj. II, elucidations; the Yemanites at Jerusalem have printed with an edition of the Pentateuch (sefer Keter tora) from manuscripts the Arabic translation by Saadya (Jerusalem, 1894-1901), in which publication the vowel pointing above the line has been changed to sublinear pointing; Barnheim, "The Targum of Onkelos to Genesis" (London, 1896), on the text of the Yemen manuscripts. II, elucidations; Yemanites na Jerozolima mają wydrukowany z edycji na Pentateuch (Sefer Keter Tora) z rękopisów arabski przekład Saadya (Jerozolima, 1894/01), w którym publikacja samogłoski wskazujące powyżej linii została zmieniona na sublinear wskazując, Barnheim, "Targum z Onkelos do Genesis" (Londyn, 1896), w sprawie tekstu z rękopisów Jemen. In addition to the Latin translations in the Polyglot Bibles there is one by Fagius (Strasburg, 1546); there is also an English translation by Etheridge, "The Targum of Onkelos and Jonathan ben Uzziel on the Pent., with the Fragments of the Jerusalem Targum", from the Chaldee (2 vols., London, 1862-65). Oprócz łacińskich tłumaczeń Polyglot bibles jeden jest przez Fagius (Strasburg, 1546), jest też angielskie przez Etheridge, "Targum Onkelos i Jonatan ben Uzzjel w sprawie rzeszowskiego, z fragmentów Jerozolimie. Targum ", z chaldejskim (2 vols., London, 1862/65).

THE TARGUM OF JONATHAN (YONATHAN) Targum Jonatana (Yonathan)

The Targum to the Prophets (priores, historical books; posteriores, the actual Prophets) now in existence is ascribed to Jonathan ben Uzziel, who is said on the authority of the Babylonian "Megillah", 3a, to have formulated it orally, in accordance with the instructions of Haggai, Zachariah, and Malachi. Targum do proroków (priores, historyczne książki; posteriores, rzeczywiste Prophets) teraz w istnienie jest przypisane do Jonatana ben Uzzjel, który ponoć na władzy babilońskiej "Megilla", 3a, aby je sformułować go ustnie, zgodnie z instrukcjami Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza. This assertion probably means that in his exposition he gives the traditional interpretation that had been handed down from one generation to another since early times. Twierdzenie to zapewne oznacza, że ​​w jego ekspozycja daje on tradycyjnej interpretacji, które zostały wydane z jednego do drugiego pokolenia od początku razy. According to the Babylonian "Sukkah" (28a = baba bathra 134a), he was the most noted pupil of the elder Hillel, and is therefore assigned to the first Christian century. Zgodnie z babilońskiej "Sukka" (28a = Baba Bathra 134a), był najbardziej znany uczeń starszy Hillela, a zatem jest przypisany do pierwszego chrześcijańskiego wieku. The Babylonian Talmud in quoting passages from this Targum ascribes them to Rab Joseph bar Hiya (d. 333), the head of the school at Pumbaditha. Talmud babiloński w cytowaniu fragmentów z tego Targum przypisuje im Rab Joseph bar Hiya (zm. 333), kierownik szkoły w Pumbaditha. Rab Joseph was regarded as a great authority on the tradition of the Targum and his judgment on the translation of many individual passages was eagerly listened to; he may perhaps be considered as the editor of this Targum. Rab Joseph był uważany za wielki autorytet na tradycji z Targum i jego wyroku w sprawie tłumaczenia z wielu pojedynczych fragmentów skwapliwie słuchał, może i może być uznane jako redaktor tej Targum. For Jonathan as for Onkelos the final settlement of the written form did not occur until the fifth Christian century. Jonatan jak Onkelos ostatecznego rozstrzygnięcia w formie pisemnej nie występuje aż do piątego wieku chrześcijańskiej. Cornill claims to show ("Einleitung", 2nd., ed., 1893, p. 308) that the Targum on the Prophets is older than the Torah-Targum, but the reasons produced are not convincing (cf. Dalman, 15, passim). Cornill twierdzi pokazać ("Einleitung", 2nd., Ed., 1893, str. 308), że Targum na proroków jest starsze niż Tory-Targum, ale przyczyny produkowane nie są przekonujące (por. Dalman, 15, passim ). Linguistically, this Targum approaches most closely that of Onkelos; in grammatical construction the two are alike but the words used differ, and this Targum is more paraphrastic. Językowo, to Targum podchodzi najbardziej, że z Onkelos; konstrukcji gramatycznych w dwóch są podobne, ale różnią się słowa użyte, i to jest bardziej Targum paraphrastic. In the historical books Jonathan himself is often the expounder, but in the actual prophetic books the exposition is in reality Haggadic. W książkach historycznych Jonathan sam jest często expounder, ale w rzeczywistych książek prorocze ekspozycji jest w haggadic rzeczywistości. The religious opinions and theological conceptions of the era that are interwoven are very instructive. W opinii religijnych i teologicznych koncepcji epoki, które są splecione są bardzo pouczające. The text, further, is not free from later additions; from this cause arise the double translations of which the Targum contains several. Tekst ponadto, nie jest wolna od późniejszych dodatków, z tej przyczyny powstają podwójne tłumaczenia których Targum zawiera kilka. The "Prophetae priores" was the first printed with the Hebrew text and the commentaries of Gimhi and Levi at Leiria, Portugal, in 1494. W "priores Prophetae" został po raz pierwszy drukowany z tekstem hebrajskim i komentarzach Gimhi i Lewiego w Leiria, Portugalia, w 1494 roku. At a later date the whole Targum was printed in the Rabbinical Bibles of Bomberg and Buxdorf and in the Polyglot Bibles of Antwerp, Paris, and London. W późniejszym terminie całości Targum został wydrukowany w Rabinackiej Biblji Bomberg i Buxdorf i Polyglot bibles w Antwerpii, Paryżu i Londynie. The last edition is that of de Lagarde, "Prophetae chaldice e fide codicis Reuchliniani" (Leipzig, 1872). Ostatnia edycja jest to, że de Lagarde, "Prophetae chaldice e fide codicis Reuchliniani" (Lipsk, 1872). There are supplementary additions to this from an Erfurt manuscript in "Symmicta", I, 139. Istnieją dodatkowych uzupełnień do tej z Erfurt rękopis w "Symmicta", I, 139. The Targum to the Haphtarah is to be found in what is called the Pentateuch edition of the Yemanites at Jerusalem. Targum do Haphtarah znajduje się w tym, co nazywa się Pentateuch wydanie z Yemanites w Jerozolimie. English translations are: Pauli, "The Chaldee Paraphrase on the Prophet Isaiah Translated" (London, 1871); Levy, "Targum on Isaiah," I (London, 1889). Angielski tłumaczenia są: Pauli, "Chaldee Parafraza na proroka Izajasza Przetłumaczone" (Londyn, 1871); Levy, "Targum na Księdze Izajasza:" Ja (Londyn, 1889).

II. II. THE JERUSALEM TARGUMS Jerozolima Targums

This designation is not correct; the older and more correct name, "Palestinian Targum", is found for instance in the writings of Gaon Hai (d. 1038). Oznaczenie to nie jest prawidłowa; starszych i bardziej poprawna nazwa, "palestyńskich Targum", znajduje się na przykład w pismach Gaon Hai (zm. 1038). date this designation was displaced by the term xxxxxxx, just as before this the Palestinian Talmud (xxxx xxx xxxx) is called in the writings of Gaon Sar Shalon xxxxxxxxx.--> Fundamentally the language of these Targums is Palestinian Aramaic but of a very mixed type. pory nazwa ta została wysiedlona przez termin xxxxxxx, podobnie jak przed tym Talmud palestyński (xxxx xxx xxxx) jest wywoływana w pismach Gaon Sar Shalon xxxxxxxxx. -> Zasadniczo język tych jest Targums palestyńskich Aramejski ale bardzo mieszane typ. Neither of them is homogeneous grammatically and lexically. Żaden z nich nie jest jednorodny gramatycznie i leksykalnie. Besides expressions that recall the Galilean dialect of the Palestinian Talmud a preference is shown for imitation of the language of the Targum of Onkelos, while there are also various terms belonging to the language of the Babylonian Talmud. Oprócz wyrażenia, które przypominają Galilejczyk dialekt w Palestynie Talmud preferencje przedstawiono do naśladowania języka z Targum z Onkelos, a są też różne terminy należące do języka Talmud babiloński.

A. Targum Yerushalmi I on the Pentateuch A. Targum Yerushalmi I na Pentateuch

This is generally called the Targum of Jonathan or of the Pseudo-Jonathan, because it is cited in the first printed edition (Venice, 1591) under the name of Jonathan ben Uzziel. To jest powszechnie nazywany Targum Jonatana lub z Pseudo-Jonatana, gdyż jest cytowany w pierwszej drukowanej edycji (Wenecja, 1591) pod nazwą Jonatana ben Uzzjel. This designation, however, rests on a mistaken solution of an abbreviation. To nazwy, jednak opiera się na błędnym roztworu skrótu. The Targum could not have appeared in its present form before the second half of the seventh century. Targum nie pojawiły się w jego obecnej formie, zanim w drugiej połowie VII wieku. For example (Genesis 21:21), a wife and daughter of Mohammed are mentioned. Na przykład (Genesis 21:21), żona i córka Mahometa są wymienione. Compare also (Genesis 49:26) the position of Esau and Ishmael as representatives of the Mohammedan world. Porównaj także (Genesis 49:26) stanowiska i Izmael jak Ezaw przedstawicieli Mohammedan świat. The Targum covers the entire Pentateuch. Targum obejmuje cały Pięcioksiąg. The only passages that are lacking are: Gen., vi, 15; x, 23; xviii, 4; xx, 15; xxiv, 28; xli, 49; xliv, 30-31; Exod., iv, 8; Lev., xxiv, 4; Num., xxii, 18; xxx, 20b, 21a; xxxvi, 8-9. Jedyne fragmenty, które są pozbawione są: Gen., VI, 15, x, 23, XVIII, 4, xx, 15, XXIV, 28, XLI, 49, XLIV, 30-31; Wj, IV, 8; Lev.. , XXIV, 4, Num, XXII, 18;. xxx, 20b, 21a, XXXVI, 8-9. As to its form it is a free Haggadic treatment of the text, that is, an exposition of rather than a translation. W jego postaci jest wolne Haggadic traktowanie tekstu, który jest, zamiast ekspozycja Tłumaczenie. A large part of it is made up of legendary narratives; there are also dialogues, rhetorical and poetical digressions. Duża część z nich składa się z legendarnym narracji; istnieją także dialogi, retorycznych i poetyckich Dygresje. The paraphrase also discusses religious and metaphysical conceptions, as was the custom of the Jewish mystics of the seventh century. Parafraza omówiono również religijnej i metafizycznej koncepcji, jak to było w zwyczaju żydowskich mistyków w siódmym wieku. This Targum was first printed at Venice in 1591. Targum został po raz pierwszy wydrukowany w Wenecji w 1591. It was also to be found in volume IV of the London Polyglot. Był to też można znaleźć w IV woluminu Londyn Polyglot. A separate edition of this Targum was edited from the manuscript in the British Museum (manuscript Addit. 27031) by Ginsburger, "Targum Jonathan ben Usiel zum Pentat," (Berlin, 1903). Oddzielne wydanie tego Targum był edytowany z rękopisu w British Museum (rękopis dodatkowa. 27031) przez Ginsburger "Targum Jonatan ben Pentat zum Usiel" (Berlin, 1903). Concerning this codex cf. Odnośnie tego kodeksu cf. Barnstein in "Jew. Quart Rev.", XI (1899), 167 sqq. Barnstein w "Żyd. Quart Rev", XI (1899), 167 sq. An English translation has been published by Etheridge (supra). Angielskie zostały opublikowane przez Etheridge (powyżej).

B. Targum Yerushalmi II B. Targum Yerushalmi II

Targum Yerushalmi on the Pentateuch is also called the Fragmentary targum because the Targum on the entire Pentateuch has not been preserved, but only portions of it on numerous longer and shorter passages, frequently only the Targum on individual verses or parts of such. Targum Yerushalmi na Pięcioksiąg nazywany jest również fragmentarycznych Targum ponieważ Targum do całego Pięcioksięgu nie została zachowana, ale tylko części go na wiele dłuższych i krótszych fragmentów, często tylko Targum na poszczególne znaki lub części takich. These fragments were first printed in the rabbinical Bible of 1517. Fragmenty te zostały po raz pierwszy wydrukowane w Biblii z 1517 rabinicznych. In language, method of translation, and exegetical form they are related to the Pseudo-Jonathan. W postaci języków, metody tłumaczenia i exegetical są one związane z Pseudo-Jonatana. A perspicuously arranged compilation of the fragments that have been preserved is given by Ginsburger in the "ZDMG", LVII (1903), 67 sqq., and in loc. Perspicuously ułożone kompilacja fragmentów, które zostały zachowane jest przez Ginsburger w "ZDMG", LVII (1903), 67 sq., W loc. cit., LVIII (1904), 374 sqq., on a page that came from a geniza or repository in a synagogue for damaged manuscripts. cit., LVIII (1904), 374 sq., na stronie, która weszła z geniza lub zbiornik w synagodze zniszczonych rękopisów. A Latin translation from the Venice edition of 1517 was published by Taylor (London, 1649); English tr. Łaciński przekład z Wenecji edycji 1517 został opublikowany przez Taylor (Londyn, 1649); English tr. by Etheridge (supra). przez Etheridge (supra). Opinions concerning the connection between the Targums Jerushalmi I and Jerushalmi II agree in general that both are to be traced back to different recensions of an old Jerusalem Targum. Opinie dotyczące związku między Targums Jerushalmi I i II Jerushalmi zgodzić w ogóle, że oba mają być wstecz do różnych recensions starego Jerozolima Targum. This is the view of Zunz (p. 73, and passim), and also that of Geiger, "Urschrift und Udersetzungen der Bibel" (Berlin, 1857), 454. To jest widok z Zunz (s. 73 i passim), a także, że z Geiger, "Urschrift der Bibel und Udersetzungen" (Berlin, 1857), 454. Bassfreund (infra) reaches the conclusion that the basis both of the Fragmentary Targum and that of the Pseudo-Jonathan is a complete Jerusalem Targum of post-Talmudic origin, but that the two Targums, Jerushalmi I and II, presuppose the existence of the Targum of Onkelos. Bassfreund (podczerwień) dochodzi do wniosku, że zarówno na podstawie fragmentarycznych Targum i że z Pseudo-Jonatana jest kompletnym Jerozolima Targum pochodzenia post-talmudyczne, ale że dwa Targums, Jerushalmi I i II, zakładają istnienie w Targum z Onkelos. The Fragmentary Targum gives from this ancient Jerusalem Targum gives from this ancient Jerusalem Targum, according to Bassfreund, only matter supplementary to Onkelos, while Onkelos and the Jerusalem Targum have been used in preparing the Pseudo-Jonathan. Fragmentaryczny Targum daje z tego starożytnego Jerozolima Targum daje z tego starożytnego Jerozolima Targum, zgodnie z Bassfreund, tylko kwestia dodatkowych do Onkelos, natomiast Onkelos i Jerozolima Targum zostały wykorzystane w przygotowaniu Pseudo-Jonatana. In the preface to his edition of the Pseudo-Jonathan (see below) Ginsburger tries to prove that both the Fragmentary Targum and the Pseudo-Jonathan may be traced back to a very ancient Palestinian Targum, which was not influenced by the Targum of Onkelos until a later date. W przedmowie do jego edycji Pseudo-Jonatana (patrz poniżej) Ginsburger stara się udowodnić, że zarówno fragmentaryczne i Targum Pseudo-Jonatana może być wstecz do bardzo starożytnego palestyńskich Targum, który nie był pod wpływem Targum z Onkelos do później. The Fragmentary Targum, in Ginsburger's opinion, represents a variant collection, not to Onkelos (as Bassfreund thinks), but to another recensions of that ancient Jerusalem Targum. Fragmentaryczne Targum, zdaniem Ginsburger jest, stanowi zbiór wariant, nie Onkelos (jak Bassfreund myśli), ale do innego recensions tego starożytnego Jerozolima Targum. Ginsburger's views will have to be accepted as the more probable. Ginsburger poglądy będą musiały być przyjęte jako bardziej prawdopodobne.

C. Targum Yerushalmi III C. Targum Yerushalmi III

Targum Yerushalmi III is the name assigned by Dalman (Gramm., 29) to fragments which are given in old editions of the Pentateuch, as Lisbon (1491), Salonica (1520), Constantinople (1546), Venice (1591), and in several manuscripts Nearly all have been published by Ginsburger, "Das Fragmententargum" (1899), 71-74. Targum Yerushalmi III jest to nazwa przypisana przez Dalman (Gramm., 29) do fragmentów, które są w starych wersjach z Pięcioksiąg, w Lizbonie (1491), Saloniki (1520), Konstantynopol (1546), Wenecji (1591), oraz w Prawie wszystkie rękopisy kilku zostały opublikowane przez Ginsburger "Das Fragmententargum" (1899), 71-74.

D. Other Jerusalem Targums D. Inne Jerozolima Targums

There have also been Jerusalem Targums on the Prophets and on individual books of the Hagiographa. Były także Jerozolima Targums na proroków i na poszczególnych księgach Hagiographa. As regards the Targums on the Prophets de Lagarde has given Reuchlin's notes from the "Nebi'im Codex" in the introduction (pp. VI-XLII) to his "Prophetae chaldice" (infra). Jeśli chodzi o Targums na proroków de Lagarde dał Reuchlin notatki z "Nebi'im Codex" w wstępie (s. VI-XLII) do jego "Prophetae chaldice" (poniżej). There are fragments on Josue, Judges, Samuel, Kings, Isaias, Jeremias, Amos, Jonas, Zacharias. Istnieją fragmenty na Josue, sędziowie, Samuel, Kings, Isaias, Jeremias, Amos, Jonas, Zacharias. [Cf. [Zob. Bacher in "ZDMG", XXVIII (1874), 1-72; XXIX (1875), 157 sqq., 319 sq.] Bacher w "ZDMG", XXVIII (1874), 1-72; XXIX (1875), 157 sq, 319 sq].

III. III. TARGUMS ON THE HAGIOGRAPHA Targums na Hagiographa

They are the work of various authors and have the character more or less of private undertakings, with the production of which the schools had nothing to do. Są to prace różnych autorów i mają charakter mniej lub bardziej prywatnych przedsiębiorstw, z produkcji których szkoły nie miał nic do roboty. Linguistically they are to be regarded as the work artificially produced of a late age. Językowo mają być one traktowane jako sztucznie wytwarzany z pracy późnym wieku. They depend in the main on the Jerusalem Targums and probably belong to the same era; the Targum on Chronicles may be somewhat later. Zależą one w głównej na Jerozolima Targums i prawdopodobnie należą do tej samej epoki, Targum na Kroniki może być nieco później. Three groups are to be distinguished as regards linguistic character and relation to the original text: Trzy grupy mają być rozpoznawane w zakresie językowym i charakter stosunku do oryginalnego tekstu:

(a) Targums to Proverbs, Psalms, and Job; (A) Targums do przysłowia, Psalmy, i pracy;

(b) Targums to the five Megilloth, that is Ruth, Esther, Lamentations, Ecclesiastes, Canticles; (B) Targums do pięciu Megilloth, to Ruth, Esther, Lamentacje, Kaznodziei Canticles;

(c) Targums to the Books of Chronicles. (C) Targums do Księgi Kronik.

The Targums mentioned under (a) adhere relatively closest to the text of the Bible. Targums wymienione w (a) stosować stosunkowo najbliżej do tekstu Biblii. The Targum to Proverbs is in language and contents very dependent on the text of the Syriac Peschitto, and is but little more than a Jewish recension of the same. Targum do przysłowia w języku i treści bardzo zależy na tekście Syryjski Peschitto, ale i jest niewiele więcej niż w żydowskiej recension same. [Cf. [Zob. Noldeke in "Merx' Archiv fur wissenschaftl. Erforschung des AT", II (1872), 246 sqq.' Noldeke w "Archiv fur Merx" wissenschaftl. Erforschung des AT ", II (1872), 246 sqq. Baumgartner, "Etude critique sur l'etat du texte du livre des Proverbes" (Leipzig, 1890), 267 sqq.] Haggadic additions are found only occasionally in the Targum on the Psalms. Baumgartner, "Etude sur l'etat krytyka du texte du livre des Proverbes" (Lipsk, 1890), 267 sq.] Haggadic dodatki występują tylko sporadycznie w Targum na Psalmy. In a number of passages a second translation is introduced with the remark "another Targum". W wielu fragmentach drugiego tłumaczenia jest wprowadzony z uwagi "Targum innym". The Targum to Job contains many more additions. Targum do Praca zawiera wiele innych dodatków. There are also variants of the usual formula of citation, and much oftener than in the Targum on the Psalms. Istnieją również odmiany zwykłych formuły cytowania, a znacznie częściej niż w Targum na Psalmy. In style and language this Targum resembles that on the Psalms, consequently both perhaps are the work of the same author. W stylu i języka Targum przypomina, że ​​w Psalmach, w konsekwencji zarówno może są dziełem tego samego autora.

(b) The Targums on the Megilloth are not in reality translations but rather Haggadic commentaries. (B) Targums na Megilloth nie są tłumaczenia rzeczywistości, ale raczej komentarze haggadic. the Biblical text is most clearly evident in the Targums to Ruth and to Lamentations. tekst biblijny jest najbardziej wyraźnie widoczne w Targums do Ruth i Lamentations. The Targum to Ecclesiastes is a tasteless declamation upon the text on which it is based; that on Canticles is an allegorico-mystical Midrash. Targum do Ecclesiastes jest smaku deklamacji na tekst, na których jest oparta, że ​​na Canticles jest allegorico-mistycznego Midrasz. There are two Targums to Esther, the one closely resembles a paraphrase and has no legends interwoven with it; the other, called Targum scheni, has altogether the character of a Midrash. Istnieją dwa Targums do Estery, jednej ściśle przypomina parafraza i nie ma legendy przeplatają się ze sobą, z drugiej strony, zwany Targum scheni, jest całkowicie charakter Midrasz. It is only to a small degree a translation; the greater part of it consists of stories, legends, and discourses that have but slight connection with the contents of the book. To jest tylko w niewielkim stopniu tłumaczeniowej; większa część składa się z opowieści, legend, i dyskursów, które mają jednak niewielki związek z treścią książki.

(c) A Targum on the Books of Chronicles was edited from a manuscript in Erfurt by Matthias Beck (2 pts., Augsburg, 1680-83); a more complete and correct text taken from a manuscript at Cambridge was edited by Wilkins, "Paraphrasis Chaldica in librum priorem et posteriorem Chronicorum" (Amsterdam, 1715). (C) Targum w księgach Kroniki był edytowany z rękopisu w Erfurcie przez Matthias Beck (2 pkt, Augsburg, 1680/83.), Bardziej kompletne i prawidłowe tekst pochodzi z rękopisu w Cambridge był edytowany przez Wilkins, " Paraphrasis Chaldica w librum priorem et posteriorem Chronicorum "(Amsterdam, 1715). All the Targums to the Hagiographa (excepting Chronicles) were printed for the first time in the Bomberg Bible in 1517; afterwards in the "Polyglots" of Antwerp, Paris, and London. Wszystkie Targums do Hagiographa (z wyjątkiem Kroniki) były drukowane po raz pierwszy w Biblii Bomberg w 1517, potem w "poliglotów" Antwerpia, Paryżu i Londynie. A modern edition from the Bomberg text, with Chronicles from the Erfurt Codex, was edited by de Lagarde, "Hagiographa chaldaice" (Leipzig, 1873). Nowoczesny wydanie z Bomberg tekstu z Kroniki z Kodeksu Erfurt, był edytowany przez de Lagarde, "Hagiographa chaldaice" (Lipsk, 1873).

Publication information Written by Fr. Publikacja informacji napisanej przez ks. Schühlein. Schühlein. Transcribed by John D. Beetham. Przepisane przez Johna D. Beetham. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Encyklopedia Katolicka, Tom XIV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

GENERAL: ZUNZ, Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden (Berlin, 1832), 61-83; HAUSDORFF, Zur Gesch. OGÓLNE: Zunz Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden (Berlin, 1832), 61-83; Hausdorffa, Zur Gesch. der Targumim nach talmudischen Quellen in Monatschr. der Targumim nach talmudischen Quellen w Monatschr. fur Gesch. futro Gesch. u. u. Wissensch. Wissensch. des Judentums, XXXVIII (1894), 203 sqq., 241 sqq.; MAYBAUM, Die Anthropomorphien u. des Judentums, XXXVIII (1894), 203 sq, 241 sqq;.. Maybaum Die Anthropomorphien u. Anthropopathien bei Onkelos u. Anthropopathien bei Onkelos u. in den spateren Targumim (Breslau, 1878); GINSBURGER, Die Anthropomorphismus in den Thargumim in Jahrbucher fur prot. in den spateren Targumim (Breslau, 1878); Ginsburger Die Anthropomorphismus Den Thargumim w Jahrbucher futra prot. Theol. Theol. (Brunswick, 1891), 262 sqq., 430 sqq. (Brunswick, 1891), 262 sq., 430 sq. As regards the language: DALMAN, Grammatik des judisch-palastinischen Aramaisch (2nd ed., Leipzig, 1905); IDEM, Aramaisch-neuhebr. Jeśli chodzi o język: Dalman, Grammatik des jüdisch-palastinischen Aramaisch (2nd ed, Lipsk, 1905.) Tamże, Aramaisch-Neuhebr. Worterbuch (Frankfort, 1897-1901). Wörterbuch (Frankfort, 1897-1901).

I. THE TARGUM OF ONKELOS: KAUTZSCH, Mitteilung uber eine alte Handschr. I. Targum z Onkelos: Kautzsch, Mitteilung uber eine alte Handschr. des Targ. des Targ. Onk. Onk. in Cod. w Cod. Socini, No. 84 (Halle, 1893); BERLINER, Die Massorah zum Targ. Socini, Nr 84 (Halle, 1893); BERLINER Die Targ zum Massorah. O. (Leipzig, 1877); LANDAUER, Die Masorah zum O. (Amsterdam, 1896); BREDERECK, Concordanz zum TO (Giessen, 1906); IDEM, Uber die Art der Ubersetzung im T. Onk. O. (Lipsk, 1877); Landauer, Die Masorah zum O. (Amsterdam, 1896); BREDERECK, zum Concordanz TO (Giessen, 1906); Idem, Uber die Art der Übersetzung im T. onk. in Theol. w Theol. Studien u. Studien u. Kritiken (Gotha, 1901), 351-77. Kritiken (Gotha, 1901), 351-77. THE TARGUM OF JONATHAN: PRACTORIUS, Das Targum zu Josua nach Yemenischer Uberlieferung (Berlin, 1899); IDEM, Das Targum zum Buch der Richter nach yemen. Targum Jonatana: PRACTORIUS, Das Targum zu Josua nach Yemenischer Uberlieferung (Berlin, 1899); Idem, Das Buch der Targum zum Richter nach Jemen. Uberlieferung (Berlin, 1900); WOLFSOHN, Das Targum zum Propheten Jeremias in yemen. Uberlieferung (Berlin, 1900); WOLFSOHN, Das Targum zum Propheten Jeremias w Jemenie. Uberl. Uberl. (Halle, 1902), ch. (Halle, 1902), rozdz. i-xii; SILBERMANN, Das Targum zu Ezechiel nach einer sudarabischen Handschrift (Strasburg, 1902), ch. I-XII; Silbermann, Das Targum zu einer sudarabischen Ezechiel nach Handschrift (Strasburg, 1902), rozdz. ix; WRIGHT, Targum zu Jonas (London, 1857); ADLER, Targum to Nahum in Jew. ix; WRIGHT, Targum zu Jonas (Londyn, 1857); ADLER, Targum do Nahum w Żyda. Quart. Quart. Rev., VII (1895), 630 sqq.; BACHER, Kritische Untersuchungen zum Prophetentargum in ZD MG, XXVIII (1874), I sqq.; KLEIN in loc. Rev, VII (1895), 630 sq;. Bacher, Kritische zum Prophetentargum Untersuchungen w ZD MG, XXVIII (1874), I sqq;. KLEIN w loc. cit., XXIX (1875), 157 sqq.; FRANKEL, Zu dem Targum der Propheten (Breslau, 1872). cit., XXIX (1875), 157 sq,.. Frankel, Zu dem Targum der Propheten (Breslau, 1872).

TARGUM YERUSHALMI I: SELIGSOHN AND TRAUB, Uber den Geist der Ubersetzung des Jonathan ben Usiel zum Pent. Targum Yerushalmi I: SELIGSOHN I TRAUB, Uber den Geist der Übersetzung des Jonathan ben zum Usiel rzeszowskiego. etc. in Monatschrift fur Gesch. itp. w Monatschrift futra Gesch. u. u. Wissenschaft des Judentums (1857), 96 sqq., 138 sqq.; MARMORSTEIN, Studien zum Pseudo-Jonathan Targum (Presburg, 1905). Wissenschaft des Judentums (1857), 96 sq, 138 sqq;.. Marmorstein, Studien zum Targum Pseudo-Jonathan (Presburg, 1905).

TARGUM YERUSHALMI II: GINSBURGER, Das Fragmententargum (Berlin, 1899); (1) Targum according to Cod. Targum Yerushalmi II: Ginsburger, Das Fragmententargum (Berlin, 1899), (1) Targum zgodnie z Cod. 110 of the National Library at Paris; (2) variants from Cod. 110 z Biblioteki Narodowej w Paryżu, (2) odmiany z Cod. Vat. Vat. 440 and Lips. 440 i warg. 1; (3) quotations from old writers; matter supplementary to this work is given by MARX in Zeitschrift fur hebr. 1, (3) cytaty z dawnych pisarzy, dodatkowe ważne w tej pracy jest przez Marksa w Zeitschrift fur Hebr. Bibliographie (1902), 55-58. Bibliographie (1902), 55-58.

TARGUMS YERUSHALMI I & II: BASSFREUND, Das Fragmententargum u. Targums Yerushalmi I & II: Bassfreund, Das Fragmententargum u. sein Verhaltnis zu den anderen palast. sein Verhältnis zu den anderen Palast. Targumim in Monatschrift fur Gesch. Targumim w Monatschrift futra Gesch. u. u. Wissenschaft des Judentums, XL (1896), 1 sqq., 49 sqq., 97 sqq., 145 sqq., 241 sqq., 352 sqq., 396 sqq.; GINSBURGER, loc. . Wissenschaft des Judentums, XL (1896), 1 sqq, 49 sq, 97 sq, 145 sqq, 241 sqq, 352 sqq, 396 sqq;...... Ginsburger, loc. cit., XLI (1897), 289 sqq., 340 sqq.; preface to Pseudo-Jonathan, ed. . cit., XLI (1897), 289 sq, 340 sqq;.. przedmowa do Pseudo-Jonatana, ed. IDEM (Berlin, 1903); NEUMARK, Lexikalische Untersuchungen zur Sprache der jerusalemischen Pentat. IDEM (Berlin, 1903); Neumark, Lexikalische Untersuchungen zur Sprache der jerusalemischen Pentat. Targume (Berlin, 1905). Targume (Berlin, 1905).

TARGUM YERUSHALMI III: LEVY, Das Targums zu Koheleth nach sudarab. Targum Yerushalmi III: LEVY, Das Targums zu Koheleth nach sudarab. Handschriften (Berlin, 1905); GOLLANCZ, Targum to the Song of Songs (London, 1908), translation; POSNER, Das Targum Rischon zu d. Handschriften (Berlin, 1905); Gollancz, Targum do Pieśni nad Pieśniami (Londyn, 1908), tłumaczenie, Posner, Das Targum Rischon zu d. bibl. Bibl. B. Esther (Breslau, 1896); DAVID, Das Targum scheni zum B. Esther (Berlin, 1898); TAYLOR, Targ. B. Esther (Breslau, 1896); DAVID, Das Targum scheni zum B. Esther (Berlin, 1898); TAYLOR, Targ. prius et posterius in Estheram . prius et posterius w Estheram. . . . . in linguam Latinam translatum (London, 1655); GELBHAUS, Das Targum scheni zum B. Esther (Frankfort, 1893). w linguam Latinam translatum (Londyn, 1655); GELBHAUS, Das Targum scheni zum B. Esther (Frankfort, 1893).This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest