Theocracy Teokracja

Catholic Information Informacje Katolicki

A form of civil government in which God himself is recognized as the head. Forma rządu cywilnego, w którym sam Bóg jest uznawany za głowę. The laws of the commonwealth are the commandments of God, and they are promulgated and expounded by the accredited representatives of the invisible Deity, real or supposed-generally a priesthood. Ustawodawstwa wspólnocie są przykazania Boże i są ogłoszone i wyjasnione przez akredytowanych przedstawicieli niewidzialnego Bóstwa, rzeczywistego lub niby-ogólnie kapłaństwa. Thus in a theocracy civic duties and functions form a part of religion, implying the absorption of the State by the Church or at least the supremacy of the latter over the State. Zatem w teokracji civic obowiązki i funkcje stanowią część religii, sugerując wchłanianie państwa przez Kościół lub przynajmniej wyższość tego ostatniego nad państwem.

The earliest recorded use of the term "theocracy" is found in Josephus, who apparently coins it in explaining to Gentile readers the organization of the Jewish commonwealth of his time. Najwcześniej rejestrowana użycie terminu "teokracja" znajduje się w Józefa Flawiusza, który najwyraźniej monety go w wyjaśnianiu Gentile czytelników organizacji żydowskiej wspólnoty swego czasu. Contrasting this with other forms of government-monarchies, oligarchies, and republics-he adds: "Our legislator [Moses] had no regard to any of these forms, but he ordained our government to be what by a strained expression, may be termed a theocracy [theokratian], by ascribing the power and authority to God, and by persuading all the people to have a regard to him as the author of all good things" (Against Apion, book II, 16). Kontrastujące to z innymi formami przez rząd monarchii, oligarchii, i republik, dodaje: "Nasz ustawodawca [Mojżesz] nie miał względu na jakiekolwiek z tych form, ale święcenia nasz rząd za to, co przez napiętej ekspresji, można nazwać teokracja [theokratian], przypisując władzę i autorytet, do Boga, i nakłonienie wszystkich ludzi, aby mieć na uwadze go jako autora wszystkich dobrych rzeczy "(Against Apionowi Book II, 16). In this connection Josephus enters into a long and rather rambling discussion of the topic, but the entire passage is instructive. W tym Józefa Flawiusza zasilania wchodzi w długi i raczej pnący dyskusji na temat, ale cały przejazd jest pouczająca.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The extent to which the ideals of the Mosaic theocracy were realized in the history of the Chosen People is a matter of controversy. Jakim stopniu ideały teokracji Mojżeszowego zostały zrealizowane w historii Narodu Wybranego jest przedmiotem kontrowersji. Many eminent scholars are inclined to restrict its sway almost exclusively to the post-exilic period, when unquestionably the hierocratic rule and the ordinances of the Priestly Code were more fully carried into effect than in any of the preceding epochs. Wielu wybitnych uczonych są skłonni ograniczać jego władzę niemal wyłącznie exilic okresie, kiedy bezsprzecznie hierocratic regułą i nakazy kodeksu kapłańskiej zostały pełniej realizowane w życie, niż w którymkolwiek z poprzednich epok. Be that as it may, and waiving critical discussion of the Old Testament writings with which the solution of the question is intimately connected, attention may be called to the fact that a belief in the theocratic rulership of nations and tribes is, in form more or less crude, characteristic of the common fund of Semitic religious ideas. Bądź tym, jak może, i zaniechanie krytyczne omówienie pism Starego Testamentu, z którym rozwiązanie kwestii jest ściśle związana, uwaga może zostać wezwany do tego, że wiara w teokratyczny władzy narodów i plemion, w formie bardziej lub mniej surowy, charakterystyczny wspólnego funduszu semickich idei religijnych. The various deities were considered as having a territorial jurisdiction, fighting for their respective peoples and defending the lands in which they dwelled. Różne bóstwa zostały uznane za mające właściwość, walcząc o swoich ludów i obronę ziemie, w którym mieszkał. This is amply proved by the extant historic and religious records of the Assyrians and Babylonians, and the same idea finds occasional expression in the Old Testament itself (see, for instance, Judges 11:23 sq.; 1 Samuel 26:19; Ruth 1:15-16, etc.). Jest to wystarczająco udowodnione zachowanych zapisów Asyryjczyków i Babilończyków historycznych i religijnych, a sam pomysł znajdzie okazjonalne wyraz w Starym Testamencie (patrz, na przykład, sędziowie 11:23 sq; 1 Samuela 26:19; Ruth 1 :15-16, etc.) In a passage of the Book of Judges, Gideon is represented as refusing to accept the kingship offered to him by the people after his victory over the Madianites, in terms implying that the establishment of a permanent monarchy would involve disloyalty to the rule of Yahweh. We fragmencie z Księgi Sędziów, Gideon jest reprezentowany jako odmawiającej królewskość oferowanej mu przez ludzi, po jego zwycięstwie nad Madianites pod względem zrozumienia, że ​​ustanowienie stałego monarchii wiązałoby nielojalność do reguły Jahwe. "I will not rule over you, neither shall my son rule over you, but the Lord shall rule over you" (Judges 8:23). "Nie będę panował nad wami ani mój syn reguła nad wami, ale Pan będzie panował nad tobą" (Sędziów 8:23). More explicit and stronger expression is given to the same view in the First Book of Kings in connection with the appeal of the people to the aged prophet Samuel to constitute a king over them after the manner of the other nations. Jaśniejsze i silniejsze wyrażenie daje się tym samym widoku w Pierwszej Księdze Królewskiej, w związku z odwołania ludzi w wieku do proroka Samuela stanowić króla nad nimi po sposób innych narodów. The request is displeasing to Samuel and to the Lord Himself, who commands the prophet to accede to the wishes of the people that they may be punished for their rejection of His kingship. Wniosek jest niemiła do Samuela i do samego Pana, który nakazuje prorokowi, aby przystąpić do woli ludu, że mogą być karani za ich odrzuceniem Jego królestwa. "And the Lord said to Samuel: Hearken to the voice of the people in all that they say to thee. For they have not rejected thee, but me, that I should not reign over them" (1 Samuel 8:7). "A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie Bo nie tobą wzgardzili, ale mnie, abym nie był królem nad nimi." (1 Samuela 8:7). Again in chap. Ponownie w rozdz. xii Samuel, in his final discourse to the people, reproaches them in similar words: "you said to me: Nay, but a king shall reign over us: whereas the Lord your God was your king". xii Samuel, w swoim ostatnim przemówieniu do narodu, zarzuca je w podobnych słowach: "ty mi rzekł: Nie, lecz król będzie królował nad nami: podczas Pana, Bóg był waszym królem." And at the call of the prophet the Lord sends thunder and rain as a sign of His displeasure, "and you shall know and see that you yourselves have done a great evil in the sight of the Lord, in desiring a king over you". I na wezwanie proroka Pan posyła grzmoty i deszcz jako znak Jego niezadowolenia ", a będziecie wiedzieć i zobaczyć, że sami zrobili wielkie zło w oczach Pana, pragnąc króla nad wami".

The bearing of these passages on the historic institution of the theocracy varies in the estimation of different scholars according to the date assigned by them to the sources to which the passages belong. Łożysko z tych fragmentów na historycznym instytucji teokracji zmienia w ocenie różnych uczonych zgodnie z datą wyznaczoną przez nich do źródeł, do którego fragmenty należą. Wellhausen and his school, chiefly on a priori grounds, consider them a retouches of the post-exilic period, but it is far more probable that they form a part of a much older tradition, and indicate that a belief in the Lord's kingship over the Chosen People existed prior to the establishment of the earthly monarchy. Wellhausen i jego szkoły, głównie na priori powodów, uważają ją za retouches z okresu exilic, ale jest o wiele bardziej prawdopodobne, że stanowią część znacznie starszej tradycji, i wskazują, że wiara w królewskości Pana nad Naród wybrany istniały przed powstaniem ziemskiego monarchii. At the same time, there is no sufficient warrant for assuming on the authority of these texts that the theocratic rule in Israel came to an end with the inauguration of the monarchy, as is plain from the narration of the Lord's covenant with King David and his descendants (2 Samuel 7:1-17). W tym samym czasie, nie ma wystarczającej nakaz zakładając na władze tych tekstów, że teokratyczny reguła w Izraelu zakończył z inauguracji monarchii, jak wynika z narracji Przymierza Pana z króla Dawida i jego potomkowie (2 Samuela 7:1-17). According to the terms of this covenant the earthly monarch remains under the control of the heavenly King, and is constituted His vicegerent and representative. Zgodnie z warunkami tego przymierza ziemski monarcha pozostaje pod kontrolą niebieskiego Króla, i stanowiły jego namiestnikiem i reprezentatywne. And this direct dependence of the king on the Lord for wisdom and guidance is assumed throughout the historical records of the Hebrew monarchy. I to bezpośrednia zależność króla na Pana za mądrość i poradnictwa zakłada w całym historycznych monarchii hebrajskiej. The supreme test of the worthiness of any king to occupy his exalted position is his fidelity to the Lord and His revealed law. Test Najwyższego godności każdego króla do zajmowania jego wzniosłej pozycji jest jego wierność Panu i Jego prawa objawionego. The historical books, and still more the writings of the prophets, voice the constant belief that God exercised a special and efficient rule over Israel by blessings, punishments, and deliverances. Księgi historyczne, a jeszcze bardziej w pismach proroków, wyrazić stałą wiarę, że Bóg wykonywane specjalne i skuteczne rządy nad Izraelem przez błogosławieństwa, kary i wyzwoleń. In the post-exilic period the hierocratic rule became the dominant feature of the Jewish theocracy, and, in spite of its limitations and perversions, it prepared, according to the designs of a wise Providence, the way for the New Dispensation-the Kingdom of Heaven so often mentioned in the Gospels. W okresie exilic hierocratic Zasadą stało się dominującą cechą żydowskiej teokracji, a mimo swoich ograniczeń i perwersjach, to przygotowany, według wzorów mądrej Opatrzności drogę do Nowego dyspensacji Królestwa Niebo tak często wspominany w Ewangelii.

Publication information Written by James F. Driscoll. Publikacja informacji napisanej przez Jamesa F. Driscoll. Transcribed by Herman F. Holbrook. Przepisane przez Hermana F. Holbrook. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum Encyklopedii Katolickiej, Tom XIV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
VIGOUROUX, Dictionnaire de la Bible, sv Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, sv


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest