Theodoret Teodoret

Catholic Information Informacje Katolicki

Bishop of Cyrus and theologian, born at Antioch in Syria about 393; died about 457. Biskup Cyrus i teolog, urodzony w Antiochii w Syrii około 393, zmarł około 457.

He says himself that his birth was an answer to the prayers of the monk Macedonius ("Hist. rel.", IX; Epist. lxxi). Mówi się, że jego narodziny były odpowiedzią na modlitwy mnich Macedonius ("Hist. rel."., IX;. Epist lxxi). On account of a vow made by his mother he was dedicated from birth to the service of God and was brought up and educated by the monks Macedonius and Peter. Ze względu na ślub złożony przez matkę był poświęcony od urodzenia do służby Bogu i został wychowany i wykształcony przez mnichów Macedonius i Piotra. At a very early age he was ordained lector. W bardzo młodym wieku został wyświęcony lektora. In theology he studied chiefly the writings of Diodorus of Tarsus, St. John Chrysostom, and Theodore of Mopsuestia. W teologii uczył się głównie w pismach Diodora z Tarsu, św Jan Chryzostom, i Teodora z Mopsuestia. Theodoret was also well trained in philosophy and literature. Teodoret był również dobrze wyszkoleni w filozofii i literaturze. He understood Syriac as well as Greek, but was not acquainted with either Hebrew or Latin. Zrozumiał Syryjski jak grecki, ale nie zapoznał się z hebrajskimi lub łacinie. When he was twenty-three years old and both parents were dead, he divided his fortune among the poor (Epist. cxiii; PG, LXXXIII, 1316) and became a monk in the monastery of Nicerte not far from Apamea, when he lived for seven years, devoting himself to prayer and study. Gdy miał dwadzieścia trzy lata, rodzice nie żyją, podzielił swój majątek między ubogich (Epist. cxiii; PG, LXXXI, 1316) i został mnichem w klasztorze Nicerte nie daleko od Apamea, gdy mieszkał na siedem lat, poświęcając się modlitwie i studium. Much against his will about 423 he was made Bishop of Cyrus. Znacznie wbrew jego woli o 423 roku został biskupem Cyrus. His diocese included nearly 800 parishes and was suffragan of Hierapolis. Jego diecezja włączone prawie 800 parafii i był sufragan Hierapolis. A large number of monasteries and hermitages also belonged to it, yet, notwithstanding all this, there were many heathen and heretics within its borders. Wiele klasztorów i pustelniach także należał do niej, ale mimo wszystko to było wiele poganie i heretycy w jej granicach. Theodoret brought many of these into the Church, among others more than a thousand Marcionites. Teodoret przyniósł wiele z nich do Kościoła, m.in. ponad tysiąc Marcionites. He also destroyed not less than two hundred copies of the "Diatessaron" of Tatian, which were in use in that district ("Hæret. fab.", I, xix; PG, LXXXIII, 372). On również zniszczone nie mniej niż dwieście egzemplarzy "Diatessaron" z Tatian, które były używane w tej dzielnicy ("Hæret fab..", I, xix, PG, LXXXI, 372). He often ran great risks in his apostolic journeys and labours; more than once he suffered ill-usage from the heathen and was even in danger of losing his life. Często prowadził wielkie ryzyko w jego podróży apostolskich i prace, więcej niż raz doznał złego wykorzystania od pogan i był nawet w niebezpieczeństwie utraty jego życie. His fame as a preacher was widespread and his services as a speaker were much sought for outside of his diocese; he went to Antioch twenty-six times. Jego sława jako kaznodzieja był powszechny i ​​jego usługi jako głośnika były bardzo poszukiwane poza jego diecezji, udał się do Antiochii dwadzieścia sześć razy.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Theodoret also exerted himself for the material welfare of the inhabitants of his diocese. Teodoret również wywarł się dla dobra materialnego mieszkańców diecezji. Without accepting donations (Epist. lxxxi) he was able to build many churches, bridges, porticos, aqueducts, etc. (Epist. lxxxi, lxxviii, cxxxviii). Bez przyjęcie wszelkich darowizn (Epist. LXXXI) był w stanie budować wiele kościołów, mostów, portyki, akwedukty itp. (Epist. LXXXI, lxxviii, cxxxviii).

Towards the end of 430 Theodoret became involved in the Nestorian controversy. Pod koniec 430 Teodoret zaangażował się w Nestorian kontrowersji. In conjunction with John of Antioch he begged Nestorius not to reject the expression Theotókos as heretical (Mansi, IV, 1067). W połączeniu z Jana z Antiochii błagał Nestoriusz nie do odrzucenia Bogurodzicy wyrażenie jako heretycką (Mansi, IV, 1067). Yet he held firmly with the other Antiochenes to Nestorius and to the last refused to recognize that Nestorius taught the doctrine of two persons in Christ. Jeszcze trzymał mocno z innymi Antiochenes do Nestoriusza i ostatnio odmówił uznania, że ​​Nestoriusz uczył doktryny dwóch osób w Chrystusie. Until the Council of Chalcedon in 451 he was the literary champion of the Antiochene party. Aż do soborze w Chalcedonie w 451 roku był literacki mistrz Antiochene partii. In 436 he published his 'Anatropé (Confutation) of the Anathemas of Cyril to which the latter replied with an Apology (PG, LXXVI, 392 sqq.). W 436 roku wydał swój "Anatropé (Confutation) z klątw Cyryl na które odpowiedziano z przeprosinami (PG, LXXVI, 392 sq.). At the Council of Ephesus (431) Theodoret sided with John of Antioch and Nestorius, and pronounced with them the deposition of Cyril and the anathema against him. Na soborze w Efezie (431) Teodoret dwustronne z Jana z Antiochii i Nestoriusz i wymawiane z nich osadzania Cyryla i anatema przeciwko niemu. He was also a member of the delegation of "Orientals", which was to lay the cause of Nestorius before the emperor but was not admitted to the imperial presence a second time (Hefele-Leclerq, "Hist. des Conc.", II, i, 362 sqq.). Był również członkiem delegacji "Wschodu", która miała określić przyczynę Nestoriusz przed cesarzem, ale nie zostało przyjęte do imperialnej obecności sekund czasu (Hefele-Leclerq "Hist. Des Stęż.", II, I, 362 sq.). The same year he attended the synods of Tarsus and Antioch, at both of which Cyril was again deposed and anathematized. W tym samym roku uczestniczył w synodach Tarsu i Antiochii, w oba Cyryl został ponownie obalony i anathematized. Theodoret after his return to Cyrus continued to oppose Cyril by speech and writing. Teodoret po powrocie do Cyrus nadal sprzeciwiać Cyryl przez mowie i piśmie. The symbol (Creed) that formed the basis of the reconciliation (c. 433) of John of Antioch and others with Cyril was apparently drawn up by Theodoret (PG, LXXXIV, 209 sqq.), who, however, did not enter into the agreement himself because he was not willing to condemn Nestorius as Cyril demanded. Symbol (Credo), które stanowiły podstawę do pojednania (ok. 433) Jana z Antiochii i inne z Cyryla najwyraźniej sporządzone przez Teodoret (PG, LXXXIV, 209 sq.), Który jednak nie wchodzi w porozumienie się, bo nie był skłonny do potępienia Nestoriusz jako Cyril zażądał. It was not until about 435 that Theodoret seems to have become reconciled with John of Antioch, without, however, being obliged to agree to the condemnation of Nestorius (Synod. cxlvii and cli; Epist. clxxvi). Dopiero około 435 że Teodoret wydaje się być pogodzone z Janem z Antiochii, jednakże, będąc zobowiązany do wyrażenia zgody na potępienie Nestoriusz (Synod. cxlvii i cli;. Epist clxxvi). The dispute with Cyril broke out again when in 437 the latter called Diodorus of Tarsus and Theodore of Mopsuestia the real originators of the Nestorian heresy. Spór z Cyryla wybuchła ponownie, gdy w 437 ona nazywa Diodor z Tarsu i Teodora z Mopsuestia prawdziwymi inicjatorami Nestorian herezja. Theodore entered the lists in their defence. Theodore wszedł z list w ich obronie. The bitterness with which these polemics were carried on is shown both by the letter and the speech of Theodoret when he learned of the death in 444 of the Patriarch of Alexandria (Epist. clxxx). Gorycz, z jaką te polemiki były prowadzone jest pokazany zarówno litery, jak i przemówienie Teodoret, gdy dowiedział się o śmierci w 444 patriarchy Aleksandrii (Epist. clxxx).

The episcopate of Dioscurus, the successor of Cyril, was a period of much trouble for Theodoret. Episkopat Dioscurus, następcy Cyryla, to okres problemu dla Teodoret. Dioscurus, by the mediation of Eutyches and the influential Chrysaphius, obtained an imperial edict which forbade Theodoret to leave his diocese (Epist. lxxix-lxxxii). Dioscurus, przez pośrednictwo Eutyches i Chrysaphius wpływowych uzyskał cesarski edykt, która zakazała Teodoret opuścić swoją diecezję (Epist. lxxix-lxxxii). In addition Theodoret was accused of Nestorianism (Epist. lxxxiii-lxxxvi); in answer to this attack he wrote his most important polemical work, called "Eranistes". Ponadto Teodoret został oskarżony o Nestorianizm (Epist. lxxxiii-lxxxvi), w odpowiedzi na ten atak napisał swoją najważniejszą pracę polemiczną, zwanego "Eranistes". Theodoret was also considered the prime mover of the condemnation of Eutyches by the Patriarch Flavian. Teodoret Uznano również głównym sprawcą potępienie Eutyches przez patriarchę Flawiusza. In return Dioscurus obtained an imperial decree in 449 whereby Theodoret was forbidden to take any part in the synod of Ephesus (Robber Council of Ephesus). W Dioscurus zwrotu uzyskane dekret cesarski w 449 której Teodoret zabroniono weźmie udziału w synodzie w Efezie (Robber Rady Efezie). At the third session of this synod Theodoret was deposed by the efforts of Dioscurus and ordered by the emperor to re-enter his former monastery near Apamea. Na trzeciej sesji tej Teodoret Synodu został obalony przez wysiłki Dioscurus i zamówił przez cesarza, aby ponownie wprowadzić swojego byłego klasztoru w pobliżu Apamea. Better times, however, came before long. Lepsze czasy, jednak przyszedł przed długi. Theodoret appealed to Pope Leo who declared his deposition invalid, and, as the Emperor Theodosius II died the following year (450), he was allowed to re-enter his diocese. Teodoret zaapelował do papieża Leona, który ogłosił jego osadzanie nieważne, i, jak cesarz Teodozjusz II zmarł w roku następnym (450), wolno mu było ponownie wprowadzić swoją diecezję. In the next year, notwithstanding the violent opposition of the Alexandrine party, Theodoret was admitted as a regular member to the sessions of the Council of Chalcedon, but refrained from voting. W następnym roku, pomimo gwałtownego sprzeciwu Alexandrine strony, Teodoret został przyjęty jako stały członek do sesji Rady Chalcedoński, ale powstrzymał się od głosowania. At the eighth session (26 Oct., 451), he was admitted to full membership after he had agreed to the anathema against Nestorius; probably he meant this agreement only in the sense: in case Nestorius had really taught the heresy imputed to him (Mansi, VII, 190). Podczas ósmej sesji (26 październik, 451), został przyjęty do pełnego członkostwa po miał zgodę na anatema przeciwko Nestoriusz, prawdopodobnie miał na myśli tę umowę tylko w sensie: w przypadku Nestoriusz miał naprawdę nauczał herezji przypisanej do niego ( Mansi, VII, 190). It is not certain whether Theodoret spent the last years of his life in the city of Cyrus, or in the monastery where he had formerly lived. Nie jest pewne, czy Teodoret spędził ostatnie lata swojego życia w mieście Cyrus, lub w klasztorze, gdzie niegdyś mieszkał. There still exists a letter written by Pope Leo in the period after the Council of Chalcedon in which he encourages Theodoret to co- operate without wavering in the victory of Chalcedon (PG, LXXXIII, 1319 sqq.). Wciąż istnieje list napisany przez papieża Leona w okresie po Soborze w Chalcedonie, w którym zachęca Teodoret do współpracy bez wahania w zwycięstwie w Chalcedonie (PG, LXXXI, 1319 nn.). The writings of Theodoret against Cyril of Alexandria were anathematized during the troubles that arose in connexion with the war of the Three Chapters. Pisma Teodoret przeciwko Cyryl Aleksandria były anathematized podczas kłopotów, które powstały w związku z wojną z trzech rozdziałów.

WRITINGS PISMA

A. Exegetical A. egzegetycznych

Theodoret wrote brief treatises in the form of questions and answers on special passages of the Octateuch, four Books of Kings, and two Books of Paralipomenon (PG, LXXX, 75-858). Teodoret napisał krótkie traktaty w formie pytań i odpowiedzi na specjalnych fragmentów Octateuch, cztery Księgi Królów i dwie Księgi Paralipomenon (PG, LXXX, 75-858). He wrote commentaries covering the whole books on: The Psalms (PG, LXXX, 857-1998, and LXXXIV, 19-32), written before 436 (Epist. lxxxi); Canticles (PG, LXXXI, 27-214); the Greater Prophets, Daniel and Ezechiel before 436, Isaias and Jeremias before 448, of which the commentary on Isaias has been lost, excepting some fragments preserved in the "Catenæ"; the Minor Prophets before 436 (PG, LXXXI, 495-1988); and the Epistles of St. Paul, written before 448 (PG, LXXXII, 35-878). Pisał komentarze obejmujące całe książki na temat: Psalmy (PG, LXXX, 857-1998, i LXXXIV, 19-32), napisane przed 436 (Epist. LXXXI); Canticles (PG, LXXIX, 27-214): większe Prorocy, Daniel i Ezechiel przed 436, Isaias i Jeremias przed 448, z komentarzem Isaias została utracona, z wyjątkiem fragmenty zachowane w "Catenæ"; Minor Prophets przed 436 (PG, LXXIX, 495-1988), a Listy do Świętego Pawła, napisane przed 448 (PG, lxxxii, 35-878).

B. Apologetic B. przepraszali

"Græcarum affectionum curatio" (Remedy for the diseases of the Greeks), twelve books, written before 437, "the last and probably also the most complete of the numerous apologies which Greek antiquity has produced" (Bardenhewer, "Patrologie", 3rd ed., 1910, p. 327). "Græcarum affectionum curatio" (remedium na choroby Greków), dwanaście książek, napisane przed 437, "ostatni i prawdopodobnie najbardziej kompletny z licznych przeprosin, które grecki antyk wyprodukowała" (Bardenhewer "Patrologie", 3rd ed ., 1910, str. 327). "De divina Providentia", ten sermons, probably his best work, in which he proves the administration of Divine Providence from the physical, moral, and social systems of the world. "De divina Providentia", dziesięć kazań, prawdopodobnie jego najlepsze dzieło, w którym dowodzi, podawanie Opatrzności od fizycznej, systemów świata moralnych i społecznych.

C. Dogmatico-Polemical C. Dogmatico-polemiczna

"Refutatio duodecim Anathematum", against St. Cyril; it has been preserved in Cyril's answer (PG, LXXVI, 392 sqq.; Latin by Marius Mercator, PL, XLVIII, 972 sqq.). "Refutatio duodecim Anathematum", wobec Cyryla, która została zachowana w odpowiedzi Cyryla (PG, LXXVI, 392 sqq;.. Latin Marius Mercator, PL, XLVIII, 972 sq). "De Sancta et vivifica Trinitate" (PG, LXXV, 1147-90), and "De Incarnatione Domini" (ib., 1419-78); these two last mentioned treatises have been proved by A. Ehrhard to have been written by Theodoret (see bibliography). "De Sancta et vivifica Trinitate" (PG, LXXV, 1147/90), a "De Incarnatione Domini" (ib., 1419/78), te dwie ostatnie wymienione traktaty zostały udowodnione przez A. Ehrhard zostały napisane przez Teodoret (patrz bibliografia). "Eranistes seu Plymorphos" (PG, LXXXIII, 27-l336), written in 448 in the form of three dialogues between an Orthodox (Theodoret) and a beggar (Eutyches); these dialogues sought to prove that the Divinity of Christ is (a) unchangeable, (b) unmixed with humanity, (c) incapable of suffering. "Eranistes seu Plymorphos" (PG, LXXXI, 27-L336), napisany w 448 w postaci trzech dialogów między ortodoksyjnym (Teodoret) i żebrak (Eutyches), dialogi te starał się udowodnić, że boskość Chrystusa ( ) niezmienny, (b) zmieszane z ludzkością, (c) niezdolnej do cierpienia. In the fourth book the first three are briefly summed up in syllogisms. W czwartej książce pierwsze trzy są krótko podsumować sylogizmów. "Hæreticarum fabularum compendium" in five books (ib., 336-556); the first four contain a brief summary of heresies up to the time of Theodoret, and the last book contrasts them with Catholic faith and morals. "Hæreticarum kompendium fabularum" w pięciu książek (ib., 336-556); pierwsze cztery zawierają krótkie podsumowanie herezje do czasu Teodoret, a ostatnia książka kontrastuje je z wiary i moralności katolickiej.

D. Historical D. Historyczne

"Historia Ecclesiastica" (PG, LXXXII, 881-1280) treats in five books the period from Arius up to 429. "Historia kościelnej" (PG, lxxxii, 881-1280) traktuje w pięciu książek okres od Ariusza do 429. In this work Theodoret used Eusebius, Rufinus, Socrates, Sozomenus, Philostorgius, as well as documents long since lost. W tym Teodoret pracy wykorzystywane Euzebiusz, Rufin, Sokrates, Sozomenus, Philostorgius, jak również dokumenty, dawno utracone. As an ecclesiastical historian, however, he is inferior to his predecessors. Jako historyk kościelnej, jednak on jest gorszy jego poprzedników. "Historia religiosa" (ib., 1283-1522) contains the biographies of thirty celebrated ascetics or hermits; the treatise "De divina charitate" forms the close of the work. "Historia religiosa" (ib., 1283/22) zawiera biografie trzydziestu znanych ascetów lub pustelników; traktat "De divina charitate" stanowi zakończenie prac.

E. Letters Litery E.

Theodoret's lettters are of much value, both for his personal history and for that of his era. Teodoret w lettters mają dużej wartości, zarówno dla jego osobistej historii i za to z jego epoki. Cf. Cf. PG, LXXXIII, 1173-1494, and Sakkelion, "Forty-eight Letters of Theodoret of Cyrus" (Athens, 1885). PG, LXXXI, 1173-1494, i Sakkelion, "Czterdzieści osiem Listów Teodoret Cyrusa" (Ateny, 1885).

F. Lost Writings F. Przegrana Pisma

"Opus mysticum", in twelve books; "Responsiones ad quæstiones magorum persarum" (Epist. lxxxii and cxiii), five "Sermones in laudem S. Johannis Chrysostomi", of which the fragments are to be found in Photius, "Bibl.", 273; and other "Sermones". "Opus mysticum", w dwunastu książek "; Responsiones ogłoszenie Quaestiones magorum persarum" (Epist. lxxxii i cxiii), pięć "Sermones w laudem S. Johannis Chrysostomi", którego fragmenty znajdują się w Photius, "Bibl." , 273, i inne "Sermones". Von Harnack ("Texte und Untersuchungen", NF 6, IV, 1901) assigned the "Responsiones ad quæstiones" to Diodorus of Tarsus, but a manuscript of the tenth century, edited by Papadopulos Kerameus (St. Petersburg, 1895), ascribes the work to Theodoret (see A. Erhard in "Byzantinische Zeitschrift", VII, 1898, 609 sqq.). Von Harnack ("Texte und Untersuchungen", NF 6, IV, 1901) przypisano "Responsiones ogłoszenie Quaestiones" do Diodora z Tarsu, ale rękopis dziesiątego wieku, red. Papadopulos Kerameus (St. Petersburg, 1895), przypisuje pracy do Teodoret (zob. A. Erhard "Byzantinische Zeitschrift", VII, 1898, 609 sq.).

DOCTRINE NAUKA

In hermeneutics Theodoret followed the principles of the Antiochene school, but avoided the bias of Theodore of Mopsuestia. W hermeneutyce Teodoret realizują zasady szkoły Antiochene, ale unikać uprzedzeń Theodore Mopsuestia. In his Christology also he followed the terminology of Diodorus and Theodore, and saw in the teaching of Cyril a revival of Apollinarianism. W jego chrystologii również podążył terminologii Diodora i Teodora, i zobaczyłem w nauczaniu Cyryla ożywienie Apollinarianism. He would never acknowledge that the teaching of Nestorius presupposed the acceptance of two persons in Christ or, as Cyril believed, necessarily led to it. On nigdy nie przyznają, że nauczanie Nestoriusza zakładała przyjęcie dwóch osób w Chrystusie, albo, jak Cyryl uważa, niekoniecznie prowadzi do niego.

Publication information Written by Chrysostom Baur. Publikacja informacji napisanej przez Chryzostom Baur. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez. In memory of Fr. W pamięci ks. John Hilkert, Akron, Ohio -- Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. John Hilkert, Akron, Ohio - Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus Super familiam Suam Encyklopedii Katolickiej, Tom XIV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
TILLEMONT, Mémoires, XV (Paris, 1700-13), 207-340; CAVE, Hist. TILLEMONT, Mémoires, XV (Paryż, 1700/13), 207-340; CAVE, Hist.. lett., I (Oxford, 1740-43), 405 sqq.; CEILLIER, Auteurs sacrés, X (Paris, 1729-63), 19-142; NEANDER, Church History, ed. . lett, I (Oxford, 1740/43), 405 sq;. CEILLIER, Auteurs Sacres, X (Paryż, 1729/63), 19-142; Neander, Historia Kościoła, wyd. CLARK, IV (Edinburgh, 1851-58), 141-247; NEWMAN, Trials of Theodoret in Hist. CLARK, IV (Edinburgh, 1851/58), 141-247; Newman, Próby Teodoret w hist. Sketches, III (2 vols., London, 1890), 307-62; GLUBOKOVSKIJ, Der seelige Theodoret, Bischof von Cyrus (2 vols., Moscow, 1890), in Russian; SPECHT, Der exegetische Standpunkt des Theodor von Mopsuestia u. Szkice, III (2 tomy, Londyn, 1890.), 307-62; GLUBOKOVSKIJ, Der seelige Teodoret, Bischof von Cyrus (2 tomy, Moskwa, 1890.), W Rosji; SPECHT, Der exegetische Standpunkt des Theodor von Mopsuestia u. Theodoret von Cyrus … (Munich, 1871); SALTET, Les sources de l'Eranistes de Théodoret in Revue d'Histoire Ecclés., VI (Louvain, 1905), 289-303, 513-536, 741-754; GÜLDENPENNING, Die Kirchengesch. Teodoret von Cyrus ... (Monachium, 1871);. SALTET, Les Sources de l'Eranistes de Teodoret w Revue d'Histoire Eccles, VI (Louvain, 1905), 289-303, 513-536, 741-754; GÜLDENPENNING, Die Kirchengesch. des Theodoret von Kyrrhos, Eine Untersuchung über Quellen (Halle, 1889); SCHULTE, Theodoret von Cyrus als Apologet (Vienna, 1904); EHRHARD, Die Cyrill von Alexandrien zugeschriebene Schrift Perí tês toû kuríon 'enandropéseos, ein Werk Theodorets von Cyrus (Tübingen, 1888); MAHÉ, Les anathématismes de S. Cyrille d'Aléxandrie et les évêques orientaux du patriarchat d'Antioche in Revue d'Hist. des Teodoret von Kyrrhos, Eine Untersuchung über Quellen (Halle, 1889); Schulte, Teodoret von Cyrus als Apologet (Wiedeń, 1904); Ehrhard, Die Cyrill von Alexandrien zugeschriebene Schrift Peri tes tou Kurion 'enandropéseos, ein Werk Theodorets von Cyrus (Tübingen , 1888); Mahe, Les anathématismes de S. Cyrille d'Alexandrie et les évêques orientaux du patriarchat w Revue d'Antioche d'hist. Eccl., VII (Louvain, 1906), 505-542; BERTRAM, Theodoreti Episcopi Cyrensis Doctrina christologica (Hildesheim, 1883). Eccl, VII (Louvain, 1906), 505-542;. Bertram, Theodoreti Episcopi Cyrensis Doctrina christologica (Hildesheim, 1883).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest