Theosophy Teozofia

Catholic Information Informacje Katolicki

(Theosophia = "wisdom concerning God") (Theosophia = "mądrości dotyczące Boga")

Theosophy is a term used in general to designate the knowledge of God supposed to be obtained by the direct intuition of the Divine essence. Teozofia jest terminem używanym w ogóle do wyznaczenia poznanie Boga ma być uzyskany w wyniku bezpośredniej intuicji Boskiej istoty. In method it differs from theology, which is the knowledge of God obtained by revelation, and from philosophy, which is the knowledge of Divine things acquire by human reasoning. W metodzie różni się od teologii, która jest poznanie Boga pobrane poprzez objawienia i od filozofii, która jest znajomość Bożego rzeczy nabywa przez ludzkie rozumowanie. It is often incorrectly confounded with mysticism, for the latter is properly the thirst for the Divine, the aspiration for the invisible, and hence a natural manifestation of the religious sentiment. Jest często błędnie mylone z mistycyzmu, ten ostatni jest właściwie pragnienie boskości, dążenie do niewidoczne, a więc naturalnym przejawem uczucia religijne. By intuition or illumination the initiated Theosophists are considered to be in harmony with the central principle of the universe. Przez intuicję lub oświetlenia zainicjowane Teozofowie uważa się w harmonii z centralnym zasadą wszechświata. This knowledge of the secret forces of nature of the true relation between the world and man frees them from the ordinary limitations of human life, and gives them a peculiar power over the hidden forces of the macrocosm. Ta wiedza o tajemnych sił natury prawdziwej relacji świata i człowieka uwalnia ich od zwykłych ograniczeń ludzkiego życia, i daje im szczególną moc nad ukrytych sił makrokosmosu. Their exceptional faculties are alleged as experimental proof of their superior science: they are the only guarantee of the truth of their teaching. Ich wyjątkowe wydziały są podejrzane eksperymentalnego dowodu ich najwyższej nauki: są jedynym gwarantem prawdziwości ich nauczania. They are said to transmit this truth by way of revelation. Mówi się przekazywać tę prawdę w drodze objawienia. Thus theosophy appeals to tradition but not in the Christian sense. Zatem teozofia odwołań do tradycji, ale nie w sensie chrześcijańskim.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
(1) India is the home of all theosophic speculation. (1) India jest domem wszystkich teozofów spekulacji. Oltramere says that the directive idea of Hindu civilization is theosophic. Oltramere mówi, że idea dyrektywa cywilizacji hinduskiej jest teozoficzna. This development covers a great many ages, each represented in Indian religious literature. Rozwój ten dotyczy bardzo wielu wieków, każdy reprezentowany w indyjskiej literatury religijnej. There are formed the basic principles of theosophy. Nie tworzą się podstawowe zasady teozofii. Knowledge of the occult laws in nature and in life, the intuitive method, superhuman powers, hostility to established religion are not all equally apparent in each age, but are present conjunctively or separately through the whole course of its history. Znajomość okultystycznych prawa natury i życia, sposób intuicyjny, uprawnienia nadludzkie, wrogość do ustanowionego religii nie wszystkie są równie oczywiste, w każdym wieku, ale obecne są conjunctively lub oddzielnie przez cały przebieg swojej historii. The early Brahmanic writings contain the germs, which have gradually developed into a rich vegetation of ideas and beliefs. Wczesne Brahmanic pisma zawierać zarazki, które stopniowo rozwinęły się w bogatej roślinności idei i przekonań. These ideas are organized into systems, not however homogeneous or autonomous but mixed with other belief. Idee te są zorganizowane w systemach, jednak nie jednorodnych lub autonomicznych, ale z domieszką innych wierzeń. Then they leave the schools to act upon the masses, either in forming a religion, eg Buddhism, or in penetrating popular religions already existing, eg Hinduism. Następnie opuścić szkoły działa na mas, albo w tworzeniu religii, np. buddyzm, lub wchodzeniu popularnych religii już istniejących, np. hinduizmu. Thus the Upanishads teach: that the individual soul is identical with the universal soul, hence the doctrine of advaita, ie non-duality; that the individual existence of the soul is a state of suffering, hence the doctrine of samsara, ie metempsychosis; that the individual soul is delivered from suffering by its reunion with the universal soul, a reunion realized by seizing the consciousness of identity with it, hence the doctrine of moksa, ie salvation. Dlatego Upaniszady uczą: że dusza indywidualna jest identyczna z powszechnej duszy, stąd doktryna Advaita, tj. nie-dualności, to indywidualne istnienie duszy jest stanem cierpienia, stąd doktryna Samsara, metempsychozy tzn że Dusza indywidualna jest dostarczany z cierpienia jego reunion z powszechnej duszy, reunion realizowany poprzez wykorzystanie świadomość tożsamości z nią, stąd doktryna moksa, czyli zbawienia. The basic doctrines of the Vedanta and Saukhya systems are monistic Pantheism, intuition as the supreme means to reach truth, metempsychosis, the world of sense is only a very little part of the category of things, the theory and method of salvation strictly intellectual. Podstawowe doktryny Vedanta i systemów Saukhya są monistyczny Panteizm, intuicja jako najwyższy środek do osiągnięcia prawdy, metempsychoza, świat sensie jest tylko niewiele część kategorii rzeczy, teoria i metody zbawienia ściśle intelektualnej. These systems developed form the Upanishads. Systemy te opracowano tworzą Upaniszad. The final development is the Yoga. Końcowy rozwój jest joga. Yoga, ie "one who fits himself, or exercises", refers to the exercises practiced to free the soul from the body, which to it is like a string to a bird. Joga, czyli "ten, który pasuje do siebie, lub ćwiczenia", odnosi się do ćwiczeń praktykowanych uwolnić duszę od ciała, co z nim jest jak łańcuch do ptaka. Some of these exercises were: to rid one's self of moral faults (though the masters do not agree as to what these faults are); to sit in certain painful postures, check the breath, and reduce thought to a minimum by staring at the tip of the nose; to place the soul in a particular part of the body, and so gradually acquire mastery over it, or, rather, let the soul, the true self, acquire mastery over the body; to stave and learn to subsist on air or even without it; to concentrate thought by meditation, ie to think of nothing. Niektóre z tych ćwiczeń były: pozbyć samego siebie moralnych błędów (chociaż panowie nie zgadzają się co do tego, co te błędy są), aby usiąść w pewnych bolesnych pozycjach, sprawdzić oddech i zmniejszyć myślałem do minimum przez wpatrywanie się w końcówce z nosa, aby umieścić duszę w konkretnej części ciała, i tak stopniowo zdobywać panowanie nad nim, lub raczej, niech dusza, prawdziwe ja, zdobyć panowanie nad ciałem, aby zażegnać i nauczyć się egzystować w powietrzu lub nawet bez niego; skupić myśli przez medytację, czyli myśleć o niczym. Thyana, the highest state of which is the cataleptic trance samadhi, in which the mind is suppressed but the soul is in full activity. Thyana, najwyższy stan, który jest kataleptyk trance samadhi, w którym umysł jest stłumiony, ale dusza jest w pełnej aktywności. In this sate the person is a mahatma, ie master-soul and can enjoy a temporary release from the body which it leaves to go roaming about, performing wonderful feats on material nature and controlling other less powerful souls. W tym Stanu osoba jest Mahatma, czyli master-dusza i mogą korzystać z czasowego zwolnienia z ciała, które opuszcza, aby przejść o roamingu, wykonywanie wspaniałych wyczynów na materialnej natury i kontrolowania innych, mniej potężne dusze. This latter was the secret of the Yoga's real power and was supposed to be done by a transfer of soul. Ten ostatni był sekret jogi realnej władzy i miało być przeprowadzone przez przeniesienie duszy. When the soul re-enters the body, the Yoga wakes and is like other people. Gdy dusza powraca do ciała, Yoga budzi i jest jak innych ludzi. By repeated exercises the soul can become so strong that is secures perpetual release from the body, thus, according to the older Yoga teaching, it flies to heaven where it enjoys great happiness, riding in a celestial car attended by lovely women and music; but with the latter Yogas, on breaking all bodily bonds it formed immediate absorption into the Supreme Soul. Poprzez powtarzanie ćwiczeń dusza może stać się tak silna, że ​​to zabezpiecza wieczystą prasowa z organizmu, a tym samym, zgodnie z starszymi nauczania Jogi, leci do nieba, gdzie cieszy się wielkim szczęściem, jazda samochodem w niebiańskiej udziałem pięknych kobiet i muzyki, ale z ostatnich Jog na łamanie wszystkich obligacji ciała tworzyła natychmiastowe wchłanianie do Duszy Najwyższej.

(2) Theosophic teaching comes to the front in the third period of Greek philosophy. (2) Teozoficzna nauczanie przychodzi do przodu w trzecim okresie filozofii greckiej. Hence it is found in the Jewish-Greek philosophy with the neo-Platonists. Stąd znajdujemy w żydowsko-greckiej filozofii z neo-platoników. The theosophic atmosphere due to the influence of the Orient is plainly shown in Plotinus. Teozoficzna atmosfera pod wpływem Orientu jest wyraźnie pokazane w Plotyna. The Gnostic systems reveal more theosophy than theology and in the Jewish Kabbala is found a theosophy mixed with various forms of magic and occultism. Gnostyckich systemów ujawni teozofię niż teologii w żydowskiej kabale jest znaleźć teozofię zmieszane z różnych form magii i okultyzmu. The Renaissance brought into modern thought neo-Platonism and the Kabbala, eg Reuchlin (d. 1492), Agrippa (d. 1535), Cardano (d. 1576), Paracelsus (d.1540), Weigel (d. 1588). Renaissance wprowadzone do współczesnej myśli neoplatonizmu i Kabbala np. Reuchlin (zm. 1492), Agrippa (zm. 1535), Cardano (zm. 1576), Paracelsus (d.1540), Weigel (zm. 1588). More important is the teaching of Jakob Böhme (d.1624). Bardziej istotne jest nauczanie Jakob Böhme (d.1624). He taught that the "eternal dualism" of God is the ultimate cause of all evil; that there is a "dark" negative principle in God, which evil element makes manifest His goodness. Nauczał, że "wieczny dualizm" Boga jest ostateczną przyczyną wszelkiego zła, że ​​jest "ciemny" negatywna zasada w Bogu, który zło czyni oczywistym elementem Jego dobroć. Without this there would be no revelation. Bez tego nie byłoby rewelacją. Further, were it not for this principle God could not know Himself. Co więcej, gdyby nie to, to co do zasady Bóg nie mógł wiedzieć Siebie. Böhme's teaching influenced Baader, Schelling, and Gegel. Nauczanie Böhme wpłynęła Baadera, Schelling, Gegel. Theosophic principles colour the theology of Swedenborg, and are found in the group of modern thinkers, especially neo-Hegelians, who claim that the existence of God is know by direct intuition or by a special faculty of the soul. Theosophic zasad kolor teologii Swedenborg, i znajdują się w grupie współczesnych myślicieli, zwłaszcza neo-heglowskiej, którzy twierdzą, że istnienie Boga jest wiedzieć bezpośredniej intuicji lub przez specjalny wydział duszy.

A new importance of these teachings in modern thought is due to the school of Modern theosophy dating from the foundation of the Theosophical Society in New York City by Madame Blavatsky in 1875. Nowe znaczenie tych nauk w nowoczesnej myśli wynika szkole współczesnej teozofii pochodzącym od założenia Towarzystwa Teozoficznego w Nowym Jorku przez Bławatskiej w 1875 roku. She is the chief and only authority for the revelation of so-called Tibetan occultism. Ona jest głównym i jedynym organem do objawienia tzw okultyzmu tybetańskiej. AP Sinnett however used the term Esoteric Buddhism. AP Sinnett jednak użył terminu ezoterycznego buddyzmu. They claimed to have the true solution for the problems of the universe and of man from the Upanishads and Buddhist Sutras through Oriental savants, mahatmas, the faithful depositories of a profound and superhuman wisdom. Oni twierdzili, że mają prawdziwe rozwiązanie dla problemów wszechświata i człowieka od Upaniszad i sutr buddyjskich uczonych, przez orientalne, wierni mahatmów depozytariuszy o mądrości głębokiej i nadludzkie. In fact, a great part of their nomenclature is derived from India, and they seek there for a justification of teachings drifting about in modern thought and derived to a great extent, if not wholly, from neo-Platonic and Jewish sources through the Renaissance. W rzeczywistości duża część ich nomenklaturze pochodzi z Indii, a oni starają się tam na uzasadnienie nauki o dryfujących w nowoczesnej myśli i pochodzą w dużej mierze, jeśli nie w całości, od neoplatonizmu i źródeł żydowskich poprzez renesansu. The objects of the society are: to form the nucleus of a universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or colour; to encourage the study of comparative religion, philosophy, and science; to investigate the unexplained laws of nature and the powers latent in man. Przedmiotem społeczeństwa są: stanowić zalążek powszechnego braterstwa ludzkości bez względu na rasę, wyznanie, płeć, kasty czy kolor; zachęcić porównawcze studium religii, filozofii i nauki, badać niewyjaśnione prawa natura i moce ukryte w człowieku. This last clause gives occasion to include magic, the occult, the uncanny, and the marvelous in any and every form. Ta ostatnia klauzula daje okazję do włączenia magii, okultyzmu, niesamowitą i wspaniałą postać każdej i każdego. Madame Blavatsky, with Colonel Olcott, went to India in 1878. Madame Bławatska, z pułkownikiem Olcott, udał się do Indii w 1878 roku. Shortly afterwards her frauds were exposed through letters written by her and published by Columb and his wife, who had been in her service. Wkrótce potem jej oszustw były narażone poprzez listów pisanych przez nią i opublikowane przez Columb i jego żony, który był w służbie. This was acknowledged by the London Society of Psychical Research, which in Nov., 1884 sent R. Hodgson, of St. John's College, Cambridge to investigate (Edmund Garrett, "Isis very much Unveiled", London, 1895; Francis Podmore, "Studies in Psychical Research"). Zostało to potwierdzone przez Towarzystwo Badań Psychicznych w Londynie, który w listopadzie 1884 roku wysłał R. Hodgson, z Kolegium św Jana, Cambridge do zbadania (Edmund Garrett, "Isis bardzo odsłonięty", Londyn, 1895; Francis Podmore " Badania w Badań Psychicznych "). In spite of this, however, the teaching was continued and propagated by her disciples Mrs. Besant, Col. Olcott, AP Sinnett, and others. Mimo to jednak, że nauczanie było kontynuowane i propagowane przez swoich uczniów pani Besant, kol. Olcott, AP Sinnett i inni.

Modern theosophy claims to be a definite science. Współczesna teozofia twierdzi, że jest zdecydowana nauka. Its teachings are the product of thought, and its source is consciousness, not any Divine revelation. Jego nauki są produktem myśli, a jego źródłem jest świadomość nie każdy Boskim objawieniu. As a science it is supposed to be based on investigation and experimentation of the occult laws in nature and in human life. Jako nauki to ma być oparte na badaniach i eksperymentach z okultystycznych prawa natury i ludzkiego życia. Only those qualified for the inquiry can grasp these laws and they gain from this knowledge certain superhuman powers. Tylko ci kwalifikacje do badania w stanie pojąć tych praw i korzyści z tej wiedzy niektórych uprawnień nadludzkie. Mrs. Besant calls it the great synthesis of life, ie of religion, science, and philosophy, as old as thoughtful humanity, proclaimed in a new form suited to the present time. Pani Besant nazywa to wielką syntezę życia, czyli religii, nauki i filozofii, stara jak miło ludzkości, ogłoszony w nowej formie dostosowanej do obecnej. Its aim is that spirit is and can become the master of matter. Jego celem jest, że duch jest i może stać się panem materii. Hence it is considered as a protest against materialism which teaches that thought and feeling are the results of the aggregations of matter. Dlatego uważa się, jako protest przeciwko materializmowi, która uczy, że myśl i uczucie są wyniki skupiska materii. Theosophy on the contrary sees in matter an instrument of life, and in thought the creative and moulding power of matter. Teozofia przeciwnie widzi w kwestii instrumentu życia, w myśl twórcza i formowanie moc materii.

The basic teaching of theosophy is the universal brotherhood of humanity. Podstawowa nauka teozofii jest powszechnego braterstwa ludzkości. Hence springs the preaching of toleration to all persons and to all varieties of belief, eg Buddhists, Christians, Atheists, It considers the different religions as methods adopted by man in the search for God. Stąd wypływa głoszenie tolerancji do wszystkich osób i wszystkich odmian wiary, np. buddyści, chrześcijanie, ateiści, to uważa, że ​​różne religie jako metody przyjęte przez człowieka w poszukiwaniu Boga. They are of necessity various, because men differ in temperament, type, needs, and stages of evolution. Oni są z konieczności różne, ponieważ ludzie różnią się temperamentem, rodzaju oraz potrzeb, i etapy ewolucji. Hence they are different and imperfect expressions of truth. Stąd są one różne i niedoskonałym wyrazem prawdy. As such it says: "we cannot afford to lose any of the world's religions, for each has its partial truth and its characteristic message which the perfect man must acquire." Jako taka, mówi: "Nie możemy sobie pozwolić na utratę żadnego z religii świata, dla każdego ma częściową prawdę i swój charakterystyczny wiadomości, które muszą uzyskać doskonały człowiek." Hence theosophy appeals to men as the great peacemaker, for it teaches that all religions mean one and the same thing, or rather that they are all branches of a single tree. Stąd przemawia do ludzi jak teozofia wielkiego rozjemcy, gdyż uczy, że wszystkie religie oznacza jedno i to samo, a raczej, że są one wszystkie gałęzie jednego drzewa. In this sense it attacks comparative mythology which tries to show that religion was originally the fruit of man's ignorance wand will disappear with the increase of knowledge, whereas in fact religion comes from Divine knowledge, ie theosophy. W tym sensie to atakuje porównawczej mitologii, która stara się pokazać, że religia była pierwotnie owoc ludzkiej niewiedzy różdżki znikną wraz ze wzrostem wiedzy, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi od religii boskiej wiedzy, teozofii ie.

The principle of universal brotherhood rest upon the 'solidarity' of all living, of all that is, in the one life and one consciousness. Zasada powszechnego braterstwa odpoczynku na "solidarności" z wszystkich żyjących, o wszystko, co jest, w jednym życiu i jeden świadomości. Solidarity springs from the belief in the immanence of God, the only and external life manifested in the multiplicity of creation. Sprężyny solidarności wiary w immanencji Boga, tylko i zewnętrznego życia objawia się w wielości stworzenia. All forces are external; there is no supernatural, except the superhuman and supersensuous, ie powers greater that those normally exercised by man, which, however, can be developed. Wszystkie siły zewnętrzne, nie ma nadprzyrodzonego, oprócz nadludzkich i supersensuous, uprawnień, tj. większa, tym zwykle wykonywane przez człowieka, które jednak mogą być rozwijane. Ignorance therefore makes the miracle. Nieznajomość zatem czyni cud. Hence there is on personal God, and for this reason Madame Blavatsky and Mrs. Besant say that theosophy is more readily embraced by Atheists and Agnostics. Stąd jest w osobowego Boga, i dlatego Madame Bławatska i pani Besant, że teozofia jest łatwiej przyjęta przez ateistów i agnostyków. Hence also Colville could teach that the spirit or soul in man is the only real and permanent part of his being; everything else pertaining to him is illusory and transitory. Stąd też Colville może uczyć, że duch lub dusza w człowieku jest jedyną prawdziwą i trwałą częścią jego istoty, wszystko inne odnoszące się do niego jest złudne i przemijające. Solidarity, ie the common life pervading all things, is thus made the basis of morality. Solidarność, czyli wspólne życie przenika wszystko, jest zatem stanowić podstawy moralności. Hence a wrong done to one is done to all, as eg an injury inflicted on one part of the human organism results in pain diffused and felt throughout. Stąd krzywdę jeden to, by wszystko, jak np. szkody wyrządzone na jednej części organizmu człowieka wyników w bólu rozproszonego i czułem w całym. At the same time we are told that God is good and man immortal, that the "immanence of God justifies religion", ie the search after Him, that all things move to good and to man's benefit, that man must understand and co-operate with the scheme of things. Jednocześnie dowiadujemy się, że Bóg jest dobry i człowiek nieśmiertelny, że "immanence Boga uzasadnia religii", czyli wyszukiwanie po Nim, że wszystkie rzeczy przenieść do dobra i człowieka korzyści, że człowiek musi zrozumieć i współpracować z logiką rzeczy.

Man has seven aspects, or rather is being composed of seven principles. Człowiek ma siedem aspektów, czy raczej jest złożony z siedmiu zasad. These are viewed in two groups: the Quarternary, corresponding to our animal nature, ie soul and body, the mortal part of man, the products of evolution; and the Triad, corresponding to our spiritual nature, ie spirit, for theosophists say that Christian philosophy hold the threefold division of body; soul, and spirit in man. Są postrzegane są w dwóch grupach: Czwartorzędowe, odpowiadające naszej natury zwierzęcej, tj. duszy i ciała, śmiertelny część człowieka, produkty ewolucji oraz Triad, odpowiadające naszej duchowej natury, ducha tj. dla teozofów powiedzieć, że chrześcijanin filozofia trzymać potrójny podział ciała; duszę i ducha w człowieku. The Quaternary is made up of Sthula Sharira, ie physical body; Linga Sharira, ie astral double; Prana, ie principle of life; Kama, ie our passional nature. Czwartorzędu tworzą Sthula Sharira, czyli ciało fizyczne; Linga Sharira, czyli astral double; Prana, czyli zasada życia, Kama, tj. naszego pasjonał naturę. The Triad is composed of: Manas, ie mind or the thinker; Buddhi, ie the dwelling-place of spirit; Atnir, ie spirit. Triad wchodzą: Manas, czyli umysłu lub myśliciel; buddhi, czyli mieszkaniem duchu; Atnir, ducha ie. Hence we find Atnir-Buddhi used conjointly. Dlatego musimy znaleźć Atnir-buddhi używane wspólnie. This Triad is called the Immortal Triad. Triady nazywa Immortal Triad. It is united to the Quaternary by Manas, in itself viewed as Higher Manas, sending out a Ray, which as Lower Manas is imbedded in Karma. Jest zjednoczona z czwartorzędu przez Manas, sama w sobie postrzegana jako Wyższa Manas, wysyłając Ray, który jako Dolna Manas jest osadzony w Karmy. Thus Kama-Manas is the link joining our animal to our spiritual nature, and is the battle-ground of life's struggles. Zatem Kama-Manas jest link dołączeniem do naszego zwierzęcia do naszej duchowej natury i jest bitwa-ground życiowych zmagań. Man is primarily divine, a spark of the Divine life; this living flame passing out from the Central Fire, weaves for itself coverings within which it dwells and thus becomes the Triad, the Atma-Buddhi-Manas, the Immortal Self. Człowiek jest przede wszystkim boskie, iskra życia Bożego, to płomień życia mijając z Centralnego Ognia, tka dla siebie pokrycia, w którym mieszka, a tym samym staje się Triady, Atma-buddhi-Manas, Immortal Self. This sends out its Ray, which becomes encased in grosser matter, in the Kamic body, in the Astral Double, and in the physical body. Ten wysyła swoje Ray, który staje się zamknięty w materii Grosser, w Kamic ciała, w Astral Double, w ciele fizycznym. The Astral Double, ie rarer matter, the exact double of the physical body, plays a great part in spiritualistic phenomena. Astral Pokój, tj. rzadsze sprawa, sobowtóra ciała fizycznego, odgrywa ważną rolę w zjawiskach spirytystycznych. The Manas is the real I, the reincarnating ego makes the human personality. Manas jest prawdziwe Ja, ego reinkarnacji sprawia osobowość człowieka. The Quaternary as a whole is viewed as the Personality, ie the shadow of the self. Czwartorzędu jako całość jest postrzegany jako osobowość, czyli cień siebie. In fact each principle or aspect may be considered a Personality in so far as it undervalues Atma, ie throws its shadow over Atma, ie the One Eternal Existence. W rzeczywistości każda zasada lub aspektem może być uznane za osobowość w jakim docenia Atmy, czyli rzuca cień na Atma, tj. jednego wiecznego istnienia. The seer however knows that Atma is the one reality, the essence of all things, that Atma-Buddhi is the Universal One Soul, itself an aspect of Atma, that Atma-Buddhi-Manas is the individual mind or Thinker, that the shadow of Manas, our Atma-Buddhi, makes men say "my soul" and "thy soul", whereas in reality we are all one with Atma, the Unknown Root. Widzący jednak wie, że Atma jest jedna rzeczywistość, istotą wszystkich rzeczy, że Atma-buddhi jest uniwersalny One Soul, sam aspekt Atma, że ​​Atma-buddhi-manas jest indywidualny umysł lub Myśliciel, że cień Manas, nasza Atma-buddhi, sprawia, że ​​ludzie mówią "dusza" i "duch twój", podczas gdy w rzeczywistości wszyscy jesteśmy jednym z Atma, Nieznany Root. After death all of the Manasic Ray that is pure and unsoiled gradually disentangles itself, carrying with it such of life's experiences as are of a nature fit for assimilation with the Higher Ego. Po śmierci wszystkich Manasic Ray, który jest czysty i unsoiled stopniowo disentangles się, niosąc ze sobą takich doświadczeń życiowych, które są z natury dopasowanie do asymilacji z Wyższej Ego. The Manasic Ego united to Atma-Buddhi passes into the Devachonic state of consciousness, rapt in blissful dreams coloured by the experiences of the earth-life. Manasic Ego zjednoczeni atma-buddhi przechodzi do Devachonic stanu świadomości, pogrążona w błogich snów kolorowych przez doświadczenia z ziemi-życia. This state is a continuation of the earth-life shorn of its sorrows, and a completion of its noble and pure wishes. Stan ten jest kontynuacją ziemia-życia pozbawionej swoich smutków, a zakończenie jego życzenia szlachetne i czyste.

Theosophy is not only a basis of religion; it is also a philosophy of life. Teozofia jest nie tylko na religię, to również filozofia życia. As such, its main teachings are reincarnation and the law of Karma. Jako takie, jego główne nauki są reinkarnacja i prawo karmy. Karma is the outcome of the collective life, a law of ethical causation. Karma jest rezultatem życia zbiorowego, prawa etycznego przyczynowego. In the past incarnation the ego had acquired certain faculties, set in motion certain causes. W zeszłym wcieleniu ego nabył pewne wydziałów, w ruch pewnych przyczyn. The effect of these causes and of causes set in motion in previous incarnations and not yet exhausted are its Karma and determine the conditions into which the ego is reborn. Wpływ tych czynników i przyczyn określonych w ruchu w poprzednich wcieleniach, a nie są jeszcze wyczerpane jego Karma i określenia warunków, w których ego jest odrodzić. Thus inequalities of natural gifts, eg genius, of temperament and of character are explained. Zatem nierówności naturalnych darów, np. geniusz, temperamentu i charakteru są wyjaśnione. The law of progress is the law of involution and evolution, the returning of the Divine Spark into a unity with Spirit through various reincarnations, which are viewed as a process of purification. Prawo postępu jest prawo inwolucji i ewolucji, powrotu Boskiej Spark w jedności z Duchem poprzez różne reinkarnacji, które są postrzegane jako proces oczyszczania. Sin, poverty, and misery are the fruits of ignorance, and are gradually removed as the spirit in us becomes freed from earthly dross. Sin, bieda i nędza są owoce ignorancji i są stopniowo usuwane jako duch w nas staje się wolny od ziemskiego żużla. There is no heaven nor Hell. Nie ma nieba ani piekła. Death is the passage from this state of life to another. Śmierć jest przejście od tego stanu do drugiego życia. There is an evolution behind and before, with absolute certainty of final attainment for every human soul, ie to be one with the Absolute. Jest ewolucja za i przed, z absolutną pewnością ostatecznego osiągnięcia dla każdej ludzkiej duszy, czyli jest jednym z Absolutem. As man advances in this process his spirit becomes stronger, and can develop latent powers, not shown in ordinary mortals. Wraz z postępem człowieka w tym procesie jego duch staje się silniejszy i może rozwijać ukryte moce, nie pokazano na zwykłych śmiertelników.

Criticism Krytyka

In of a Christian ethical phraseology, theosophy in reality is a form of pantheism, and denies a personal God and personal immortality. W chrześcijańskiej frazeologii etycznej, teozofia w rzeczywistości jest to forma panteizmu i zaprzecza osobowego Boga i osobistą nieśmiertelność. Its appeal to the spiritual in man, and its striving after union with the Divine are based upon a contradictory metaphysic, an imaginary psychology, a system of ethics which recognizes no free-will, but only the absolute necessity of Karma. Jego odwołanie do duchowej w człowieku, i jego dążenie do zjednoczenia z Bogiem są oparte na sprzecznej metafizyki, o psychologii wyimaginowanym, system etyczny, który nie uznaje wolnej woli, ale tylko w absolutnej konieczności Karmy. No evidence or proof is given for its teaching except the simple statements of its leaders. Brak dowodów lub dowód jest podany na jego nauczaniu z wyjątkiem prostych wypowiedzi jej liderów. The denial of a personal God nullifies its claim to be a spiritualistic philosophy. Zaprzeczenie Boga osobowego unieważnia jego roszczeń do spiritualistic filozofia. Judging it as presented by its own exponents, it appears to be a strange mixture of mysticism, charlatanism, and thaumaturgic pretension combined with an eager effort to express its teaching in words which reflect the atmosphere of Christian ethics and modern scientific truths. Sądząc ją przedstawiony przez własnych wykładników, wydaje się być dziwny mieszanina mistycyzmu, szarlatanerią i thaumaturgic pretensja połączeniu z upragnieniem wysiłku, aby wyrazić swoje nauczanie w słowa, które odzwierciedlają atmosferę etyki chrześcijańskiej i nowoczesnych prawd naukowych.

Publication information Written by John T. Driscoll. Publikacja informacji napisanej przez Jana T. Driscoll. Transcribed by Virginia Mokslaveskas-Funkhouser. Przepisane przez Virginia Mokslaveskas-Funkhouser. Dedicated to Tess Olivia The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Dedykowane do Tess Olivia Encyklopedii Katolickiej, Tom XIV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
Wright, Modern Theosophy (Boston and New York, 1894): Besant, Theosophical Manuals (London, New York and Madras, 1892); Lectures on the History of Religons: Catholic Truth Society: V, Theosophy (London and New York, 1911); Hull, Theosophy and Christianity (Catholic Truth Society); De Grandmaison, Le Lotus Bleu in series Science et Religion (Paris); Busnelli, Manuale di Teosofia (Rome, 1910); Oltramere L'historie des idées théosophiques dans l'Inde (Paris); Clarke in The Month (Jan., Feb., March, 1897). Wright, Modern Teozofia (Boston i Nowy Jork, 1894): Besant, Teozoficznego Podręczniki (Londyn, Nowy Jork i Madras, 1892); Wykłady z dziejów Religons: Catholic Truth Society: V, teozofia (Londyn i Nowy Jork, 1911) ; Hull, teozofia i chrześcijaństwa (Catholic Truth Society); De Grandmaison, Le Lotus Bleu w serii Science et Religion (Paryż); Busnelli, Manuale di Teosofia (Rzym, 1910); Oltramere L'historie des idées théosophiques dans l'Inde ( Paris); Clarke w miesiącu (styczeń, luty, marzec, 1897).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest