Tomb of the Blessed Virgin Mary Grób Najświętszej Maryi Panny

Catholic Information Informacje Katolicki

The tomb of the Blessed Virgin is venerated in the Valley of Cedron, near Jerusalem. Grób Matki Bożej czczona jest w dolinie Cedron, w pobliżu Jerozolimy. Modern writers hold, however, that Mary died and was buried at Ephesus. Nowoczesne pisarzy posiadają jednak, że Maryja umarła i została pochowana w Efezie. The main points of the question to be taken into consideration are as follows. Główne punkty na pytanie, które należy wziąć pod uwagę, są następujące.

Testimony in favor of Jerusalem Zeznania na korzyść Jerozolimy

The apocryphal works of the second to the fourth century are all favourable to the Jerusalem tradition. Apokryficznych dzieł sekundy do czwartego wieku są korzystne dla tradycji Jerozolimie. According to the "Acts of St. John by Prochurus", written (160-70) by Lencius, the Evangelist went to Ephesus accompanied by Prochurus alone and at a very advanced age, ie after Mary's death. Według "Dziejów Jana przez Prochurus", napisany (160-70) przez Lencius, Ewangelista udał się do Efezu towarzyszy Prochurus sam i na bardzo zaawansowanym wieku, tj. po śmierci Marii. The two letters "B. Inatii missa S. Joanni", written about 370, show that the Blessed Virgin passed the remainder of her days at Jerusalem. Dwie litery "B. Inatii missa S. Joanni", napisany około 370, pokazują, że Błogosławiona Dziewica przeszła resztę swoich dni w Jerozolimie. That of Dionysius the Areopagite to the Bishop Titus (363), the "Joannis liber de Dormitione Mariae" (third to fourth century), and the treatise "De transitu BM Virginis" (fourth century) place her tomb at Gethsemane. Że Dionizy Areopagita do biskupa Tytusa (363), "Joannis liber de Dormitione Mariae" (trzeci do czwartego wieku), a traktat "De transitu BM Virginis" (IV w.) miejsce jej grób w Getsemani.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
From an historical standpoint these works, although apocryphal, have a real value, reflecting as they do the tradition of the early centuries. Z historycznego punktu widzenia tych prac, choć apokryficzny, mają realną wartość, odzwierciedlających jak oni do tradycji pierwszych wieków. At the beginning of the fifth century a pilgrim from Armenia visited "the tomb of the Virgin in the valley of Josaphat", and about 431 the "Breviarius de Hierusalem" mentions in that valley "the basilica of Holy Mary, which contains her sepulchre". Na początku piątego wieku pielgrzym z Armenii odwiedził "grób Maryi w dolinie Jozafata", a około 431 "Breviarius de Hierusalem" wspomina w tej dolinie "bazyliki Najświętszej Maryi Panny, która zawiera jej grobu" . Thenceforth pilgrims of various rites repaired thither to venerate the empty tomb of Mary. Odtąd pielgrzymi różnych obrządków naprawiony tam czcić pusty grób Maryi.

St. Gregory of Tours, St. Modestus, St. Sophronius, Patriarch of Jerusalem, St. Germanus, Patriarch of Constantinople, St. Andrew, Bishop of Crete, John of Thessalonica, Hippolytus of Thebes, and Venerable Bede teach this same fact and bear witness that this tradition was accepted by all the Churches of East and West. Święty Grzegorz z Tours, św Modestus, St Sophronius, Patriarcha Jerozolimy, św Germanus, patriarcha Konstantynopola, Andrzejki, biskupa Krety, Jan z Tesaloniki, Hipolit Teb i Beda Czcigodny uczyć tego samego faktu, a świadectwo, że ta tradycja została zaakceptowana przez wszystkich Kościołów Wschodu i Zachodu. St. John Damascene, preaching on the feast of the Assumption at Gethsemane, recalls that, according to the "Euthymian History", III, xl (written probably by Cyril of Scythopolis in the fifth century), Juvenal, bishop of Jerusalem, sent to Constantinople in 452 at the command of the Emperor Marcian and Pulcheria, his wife, the Shroud of the Blessed Virgin preserved in the church of Gethsemane (PG, XCVI, 747-51). Święty Jan Damasceński, głosząc w święto Wniebowzięcia NMP w Getsemani, przypomina, że ​​zgodnie z "Euthymian Historii", III, XL (prawdopodobnie napisany przez Cyryl Scythopolis w V wieku), Juvenal, biskup Jerozolimy, wysłany do Konstantynopol w 452 na polecenie cesarza Marcjan i Pulcheria, jego żona, Całun Matka Boska zachowane w kościele Getsemani (PG, XCVI, 747-51). The relic has since been venerated in that city at the Church of Our Lady of Blachernae. Zabytek ten został czczona w tym mieście, w kościele Matki Bożej Blachernae.

Testimony in favor of Ephesus Świadectwo na rzecz Efez

There was never any tradition connecting Mary's death and burial with the city of Ephesus. Nigdy nie było tradycji łączenia śmierci Marii i grzebanie z Efezu. Not a single writer or pilgrim speaks of her tomb as being there; and in the thirteenth century Perdicas, prothonotary of Ephesus, visited "the glorious tomb of the Virgin at Gethsemane", and describes it in his poem (PG, CXXXIII, 969). Nie jednego lub pielgrzym pisarz mówi o jej grobie jak jest tam, a w XIII Perdicas wiecznych prothonotary Efez, odwiedził "chwalebne grób Matki w Getsemani", i opisuje je w swoim wierszu (PG, CXXXIII, 969) . In a letter sent in 431 by the members of the Council of Ephesus to the clergy of Constantinople we read that Nestorius "reached the city of Ephesus where John the Theologian and the Mother of God, the Holy Virgin, were separated from the assembly of the holy Fathers", etc. Tillemont has completed the elliptical phrase by adding arbitrarily, "have their tombs". W piśmie skierowanym w 431 przez członków Rady z Efezu do Konstantynopola duchownych czytamy, że Nestoriusz "osiągnął Efezie, gdzie Jan Teolog i Matki Bożej, Najświętszej Dziewicy, zostały oddzielone od montażu świętych Ojców ", itp. Tillemont zakończyła eliptyczne wyrażenie przez dodanie arbitralnie," mają swoje groby ".

He is followed by a few writers. On jest po kilku pisarzy. According to the meditations of Sister Catherine Emmerich (d. 1824), compiled and published in 1852, the Blessed Virgin died and was buried not at Ephesus but three or four leagues south of the city. Według medytacji siostry Catherine Emmerich (zm. 1824), opracowany i wydany w 1852 roku, Matka Boska zmarł i został pochowany w Efezie nie, ale trzy lub cztery ligi na południe od miasta. She is followed by those who accept her visions or meditations as Divine revelations. Ona jest po tych, którzy akceptują swoje wizje i medytacje jako Boskiego objawienia. However, St. Brigid relates that at the time of her visit to the church of Gethsemane the Blessed Virgin appeared to her and spoke to her of her stay of three days in that place and of her Assumption into Heaven. Jednakże, St Brigid odnosi się, że w czasie jej wizyty w kościele Getsemani Matka Boska objawiła się do niej i mówił do niej jej pobytu trzech dni w tym miejscu i jej Wniebowzięcie. The revelations of Ven. Objawienia Ven. Maria d'Agreda do not contradict those of Catherine Emmerich. Maria d'Agreda nie są sprzeczne z tymi Katarzyny Emmerich.

The Church of the Sepulchre of Mary Kościół Grobu Maryi

As the soil is considerably raised in the Valley of the Cedron, the ancient Church of the Sepulchre of Mary is completely covered and hidden. Jak ziemia jest znacznie podniesiona w Dolinie Cedron, starożytny Kościół Grobu Maryi jest całkowicie pokryte i ukryte. A score of steps descend from the road into the court (see Plan: B), at the back of which is a beautiful twelfth century porch (C). Ocena kroków zejść z drogi do sądu (patrz plan: B), z tyłu z których jest piękny 12-ci ganek wieku (C). It opens on a monumental stairway of forty-eight steps. To otwiera na monumentalnych schodach czterdziestu ośmiu stopni. The twentieth step leads into the Church built in the fifth century, to a great extent cut from the rock. 20-gi krok prowadzi do Kościoła zbudowanego w piątym wieku, w dużym stopniu od cięcia skał. It forms a cross of unequal arms (D). To tworzy krzyż nierównych ramionach (D). In the centre of the eastern arm, 52 feet long and 20 feet wide is the glorious tomb of the Mother of Christ. W centrum wschodniego ramienia, 52 metrów długości i 20 metrów szerokości jest chwalebne grób Matki Chrystusa. It is a little room with a bench hewn from the rocky mass in imitation of the tomb of Christ. Jest to mały pokój z ławką wykuty z masy skalne na wzór grobu Chrystusa. This has given it the shape of a cubical edicule, about ten feet in circumference and eight feet high. To dało jej kształt sześciennej edicule, około dziesięć metrów w obwodzie i osiem metrów wysokości. Until the fourteenth century the little monument was covered with magnificent marble slabs and the walls of the church were covered with frescoes. Aż do XIV wieku niewiele pomnik został pokryty wspaniałe marmurowe płyty i ściany kościoła pokryte były freskami. Since 1187 the tomb has been the property of the Muslim Government which nevertheless authorizes the Christians to officiate in it. Od 1187 grobowiec został własnością muzułmańskiego rządu, który jednak upoważnia chrześcijan pełnić w nim.

Publication information Written by Barnabas Meistermann. Publikacja informacji napisanej przez Barnabę Meistermann. Transcribed by Scott Anthony Hibbs. Przepisane przez Scott Hibbsa Anthony. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Encyklopedia Katolicka, Tom XIV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest