Shri Guru Granth Sahib Shri Guru Granth Sahib

Sikhism Sikhism

General Information Allmän information

This is the central religious text of Sikhism. Detta är den centrala religiösa texten sikhism.

Sections Sektioner

Jup Jup
So Dar Så Dar
So Purakh Så Purakh
Sohila Sohila
Siree Raag Siree Raag
Raag Maajh Raag Maajh
Raag Gauree Raag Gauree
Raag Aasaa Raag Aasaa
Raag Goojaree Raag Goojaree
Raag Dayv-Gandhaaree Raag Dayv-Gandhaaree
Raag Bihaagra Raag Bihaagra
Raag Wadahans Raag Wadahans
Raag Sorat'h Raag Sorat'h
Raag Dhanaasaree Raag Dhanaasaree
Raag Jaitsree Raag Jaitsree
Raag Todee Raag Todee
Raag Bairaaree Raag Bairaaree
Raag Tilang Raag Tilang

Raag Soohee Raag Soohee
Raag Bilaaval Raag Bilaaval
Raag Gond Raag Gond
Raag Raamkalee Raag Raamkalee
Raag Nat Naaraayan Raag Nat Naaraayan
Raag Maale Gaaura Raag Maale Gaaura
Raag Maaroo Raag Maaroo
Raag Tukhaari Raag Tukhaari
Raag Kaydaaraa Raag Kaydaaraa
Raag Bhairao Raag Bhairao
Raag Basant Raag Basant
Raag Saarang Raag Saarang
Raag Malaar Raag Malaar
Raag Kaanraa Raag Kaanraa
Raag Kalyaan Raag Kalyaan
Raag Prabhaatee Raag Prabhaatee
Raag Jaijaavantee Raag Jaijaavantee
Shalok Sehskritee, Shalok Sehskritee,

First Mehl & Fifth Mehl Första Mehl & femte Mehl
Fifth Mehl, Gaat'haa Femte Mehl, Gaat'haa
Phunhay, Fifth Mehl Phunhay, Fifth Mehl
Chaubolas, Fifth Mehl Chaubolas, Fifth Mehl
Shaloks Of  Devotee Kabeer Jee Shaloks Av DYRKARE Kabeer Jee
Shaloks Of  Shaykh Fareed Jee Shaloks Av Shaykh Fareed Jee
Swaiyas From The Mouth Of The Great Fifth Mehl Swaiyas ur munnen på The Great Fifth Mehl
Shaloks In Addition  To The Vaars Shaloks Förutom The Vaars
Shalok, Ninth Mehl Shalok, Ninth Mehl
Mundaavanee, Fifth Mehl & Raag Maalaa Mundaavanee, Fifth Mehl & Raag Maalaa


BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=
The text of the first Section, Jup, follows: Texten i det första avsnittet Jup, följande:


Jup Jup

English translation of Shri Guru Granth Sahib by Dr. Sant Singh Khalsa Engelsk översättning av Shri Guru Granth Sahib av Dr Sant Singh Khalsa

1 One Universal Creator God. 1 One Universal skapargud. The Name Is Truth. Namnet är sanning. Creative Being Personified. Creative Being personifierad. No Fear. No Fear. No Hatred. Något hat. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. Image of the Undying, Beyond Birth, självexisterande. By Guru's Grace Av Guru's Grace

2 Chant And Meditate: 2 Chant och meditera:

3 True In The Primal Beginning. 3 sant i Primal Beginning. True Throughout The Ages. True genom tiderna.

4 True Here And Now. 4 True Here and Now. O Nanak, Forever And Ever True. O Nanak, Forever And Ever True.

1 1

5 By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times. 5 Genom att tänka, kan han inte reduceras till tanken, även genom att tänka hundratusentals gånger.

6 By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within. 6 Genom tiger, inre tystnad är inte erhålls, inte ens av kvarvarande kärleksfullt absorberas djupt inom.

7 The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods. 7 hunger av hungriga är inte blidkas, även genom att stapla upp en massa ägodelar.

8 Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end. 8 Hundratusentals smarta tricks, men inte ens en av dem kommer att gå med dig i slutändan.

9 So how can you become truthful? 9 Så hur kan du bli sanningsenlig? And how can the veil of illusion be torn away? Och hur kan den slöja av illusion slitas bort?

10 O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. 10 O Nanak, är det skrivet att ni ska lyda Hukam på hans befäl, och gå i vägen för hans vilja.

1 1

11 By His Command, bodies are created; His Command cannot be described. 11 Genom hans ledning, är organ inrättas, hans befäl kan inte beskrivas.

12 By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained. 12 Genom hans befäl, själar kommer till stånd, genom hans befäl, ära och storhet erhålls.

13 By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained. 13 Genom hans ledning, vissa är stora och vissa är lågt, genom Hans skriftliga kunskaper, smärta och njutning erhålls.

14 Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever. 14 Vissa av hans befallning är välsignad och förlåten, andra, genom sitt befäl, vandra planlöst evigt.

15 Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command. 15 Alla är föremål för hans befäl, ingen är utanför sitt befäl.

16 O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego. 16 O Nanak, som förstår sitt befäl, talar inte i ego.

2 2

17 Some sing of His Power-who has that Power? 17 Några sjunger hans makt, som har den makten?

18 Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia. 18 Några sjunger sina gåvor, och känna hans Sign och Insignia.

19 Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty. 19 Några sjunger om sin ärorika dygder, storhet och skönhet.

20 Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies. 20 Några sjunger kunskap som erhållits av Honom, genom svåra filosofiska studier.

21 Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust. 21 Några sjunger att han modet kroppen, och sedan återigen minskar den till stoft.

22 Some sing that He takes life away, and then again restores it. 22 En del sjunger att han tar livet bort, och sedan återigen återställer den.

23 Some sing that He seems so very far away. 23 Några sjunger att han verkar så långt borta.

24 Some sing that He watches over us, face to face, ever-present. 24 Vissa sjunga att han vakar över oss, ansikte mot ansikte, ständigt närvarande.

25 There is no shortage of those who preach and teach. 25 Det finns ingen brist på dem som predikar och lär.

26 Millions upon millions offer millions of sermons and stories. 26 miljoner och åter miljoner erbjuda miljontals predikningar och berättelser.

27 The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. 27 Den store Givaren håller på att ge, medan de som får tröttna efter mottagandet.

28 Throughout the ages, consumers consume. 28 I alla tider, konsumenterna konsumerar.

29 The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path. 29 Commander, genom sitt kommando, får oss att gå på stigen.

30 O Nanak, He blossoms forth, Carefree and Untroubled. 30 O Nanak, han blommar ut, sorglös och obesvärad.

3 3

31 True is the Master, True is His Name-speak it with infinite love. 31 True är Mästaren, är True hans namn talar det med oändlig kärlek.

32 People beg and pray, "Give to us, give to us", and the Great Giver gives His Gifts. 32 personer tigga och be, "ge oss, ge oss", och den store Givaren ger sina gåvor.

33 So what offering can we place before Him, by which we might see the Darbaar of His Court? 33 Vad erbjuder kan vi före honom, genom vilket vi kan se de Darbaar Hans dom?

34 What words can we speak to evoke His Love? 34 Vilka ord kan vi tala framkalla hans kärlek?

35 In the Amrit Vaylaa, the ambrosial hours before dawn, chant the True Name, and contemplate His Glorious Greatness. 35 I Amrit Vaylaa, de doftande timmarna före gryningen, chant det sanna namn, och begrunda sin ärorika Greatness.

36 By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. 36 Genom den karma av tidigare åtgärder, är klädnad denna fysiska kropp erhållits. By His Grace, the Gate of Liberation is found. Av hans nåd och är porten till Liberation hittats.

37 O Nanak, know this well the True One Himself is All. 37 O Nanak, vet väl Sanne själv är Alla.

4 4

38 He cannot be established, He cannot be created. 38 Han kan inte fastställas, kan han inte skapas.

39 He Himself is Immaculate and Pure. 39 Han själv är fläckfri och ren.

40 Those who serve Him are honored. 40 De som tjänar Honom är hedrade.

41 O Nanak, sing of the Lord, the Treasure of Excellence. 41 O Nanak, sjunger om Herren, Treasure of Excellence.

42 Sing, and listen, and let your mind be filled with love. 42 Sjung, och lyssna, och låt ditt sinne fyllas av kärlek.

43 Your pain shall be sent far away, and peace shall come to your home. 43 Din smärta skall sändas långt borta och frid skall komma hem till dig.

44 The Guru's Word is the Sound-current of the Naad; the Guru's Word is the Wisdom of the Vedas; the Guru's Word is all-pervading. 44 Guru Ord är ljud-strömmen för naad, Guru Ord är det kloka i Vedasen, Guru Ord är allt överskuggande.

45 The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakhshmi. 45 Guru är Shiva, är Guru Vishnu och Brahma, Guru är Paarvati och Lakhshmi.

46 Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words. 46 ens veta om Gud, jag kan inte beskriva honom, han kan inte beskrivas i ord.

47 The Guru has given me this one understanding 47 The Guru har gett mig denna en förståelse

48 there is only the One, the Giver of all souls. 48 finns bara en, givaren av alla själar. May I never forget Him! Får jag glömmer honom aldrig!

5 5

49 If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. 49 Om jag behagar honom, då det är min pilgrimsfärd och renande bad. Without pleasing Him, what good are ritual cleansings? Utan behaga honom, hur bra är rituella reningar?

50 I gaze upon all the created beings without the karma of good actions, what are they given to receive? 50 Jag blick på alla skapade varelser utan karma goda insatser, vad de i att ta emot?

51 Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's Teachings, even once. 51 i sinnet är ädelstenar, smycken och rubiner, om du lyssnar till Guru läror, till och med en gång.

52 The Guru has given me this one understanding 52 The Guru har gett mig denna en förståelse

53 there is only the One, the Giver of all souls. 53 finns bara en, givaren av alla själar. May I never forget Him! Får jag glömmer honom aldrig!

6 6

54 Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more, 54 Även om du kunde leva hela fyra ålder, eller tio gånger mer,

55 and even if you were known throughout the nine continents and followed by all, 55 och även om du var känd i hela nio kontinenter och följas av alla,

56 with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world- 56 med ett gott namn och rykte, med beröm och berömmelse över hela världen

57 still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? 57 är att om Gud inte välsigna dig med hans blick av nåd, vem bryr sig? What is the use? Vad är det?

58 Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt. 58 Bland maskar, vill du betraktas som en simpel mask, och även föraktlig syndare skulle hålla dig i förakt.

59 O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the virtuous. 59 O Nanak, Gud välsignar ovärdiga med dygd och skänker kraft på dygdig.

60 No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. 60 Ingen kan ens föreställa sig någon som kan skänka kraft på honom.

7 7

61 Listening-the Siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic masters. 61 Listening-the siddhaer, den andliga lärare, den heroiska krigare, de yogiska mästarna.

62 Listening-the earth, its support and the Akaashic ethers. 62 Listening-jorden, sitt stöd och Akaashic etrar.

63 Listening-the oceans, the lands of the world and the nether regions of the underworld. 63 Listening-haven, de landområden i världen och de nedre regionerna i underjorden.

64 Listening-Death cannot even touch you. 64 Listening-Döden kan inte ens röra dig.

65 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 65 O Nanak, anhängarna är evigt i salighet.

66 Listening-pain and sin are erased. 66 Listening-smärta och synd raderas.

8 8

67 Listening-Shiva, Brahma and Indra. 67 Hörförståelse-Shiva, Brahma och Indra.

68 Listening-even foul-mouthed people praise Him. 68-Lyssnar även RÅ folk prisa Honom.

69 Listening-the technology of Yoga and the secrets of the body. 69 Listening-tekniken med Yoga och hemligheter i kroppen.

70 Listening-the Shaastras, the Simritees and the Vedas. 70 Listening-the Shaastras, den Simritees och Veda.

71 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 71 O Nanak, anhängarna är evigt i salighet.

72 Listening-pain and sin are erased. 72 Listening-smärta och synd raderas.

9 9

73 Listening-truth, contentment and spiritual wisdom. 73 Hörförståelse-sanning, förnöjsamhet och andlig visdom.

74 Listening-take your cleansing bath at the sixty-eight places of pilgrimage. 74 Listening-ta rensningen bad vid sextioåtta platser pilgrimsfärd.

75 Listening-reading and reciting, honor is obtained. 75 Lyssna behandlingen och reciterade, är ära erhålls.

76 Listening-intuitively grasp the essence of meditation. 76 Listening-grepp intuitivt kärnan i meditation.

77 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 77 O Nanak, anhängarna är evigt i salighet.

78 Listening-pain and sin are erased. 78 Listening-smärta och synd raderas.

10 10

79 Listening-dive deep into the ocean of virtue. 79 Listening-dyka djupt i havet av dygd.

80 Listening-the Shaykhs, religious scholars, spiritual teachers and emperors. 80 Listening-the Shaykhs, religiöst lärda, lärare andlig och kejsare.

81 Listening-even the blind find the Path. 81 Listening-ens blinda hitta vägen.

82 Listening-the Unreachable comes within your grasp. 82 Listening the Unreachable ligger inom räckhåll.

83 O Nanak, the devotees are forever in bliss. 83 O Nanak, anhängarna är evigt i salighet.

84 Listening-pain and sin are erased. 84 Listening-smärta och synd raderas.

11 11

85 The state of the faithful cannot be described. 85 Tillståndet för de troende kan inte beskrivas.

86 One who tries to describe this shall regret the attempt. 86 En som försöker beskriva detta skall beklagar försöket.

87 No paper, no pen, no scribe 87 Inget papper, ingen penna, ingen skriftlärd

88 can record the state of the faithful. 88 kan spela in tillståndet för de trogna.

89 Such is the Name of the Immaculate Lord. 89 Detta är namnet på den obefläckade Herren.

90 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 90 Bara den som har tron kommer att känna ett sådant sinnestillstånd.

12 12

91 The faithful have intuitive awareness and intelligence. 91 De troende har intuitiv medvetenhet och intelligens.

92 The faithful know about all worlds and realms. 92 trogna veta om alla världar och riken.

93 The faithful shall never be struck across the face. 93 De troende skall aldrig strykas över ansiktet.

94 The faithful do not have to go with the Messenger of Death. 94 De troende behöver inte gå med Messenger of Death.

95 Such is the Name of the Immaculate Lord. 95 Detta är namnet på den obefläckade Herren.

96 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 96 Bara den som har tron kommer att känna ett sådant sinnestillstånd.

13 13

97 The path of the faithful shall never be blocked. 97 Sökvägen till de troende skall aldrig blockeras.

98 The faithful shall depart with honor and fame. 98 De troende skall avvika med ära och berömmelse.

99 The faithful do not follow empty religious rituals. 99 troende följer inte tomma religiösa ritualer.

100 The faithful are firmly bound to the Dharma. 100 De troende är fast bundna till Dharma.

101 Such is the Name of the Immaculate Lord. 101 Detta är namnet på den obefläckade Herren.

102 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 102 Bara den som har tron kommer att känna ett sådant sinnestillstånd.

14 14

103 The faithful find the Door of Liberation. 103 trogna hitta dörr Liberation.

104 The faithful uplift and redeem their family and relations. 104 trogna landhöjningen och lösa deras familj och relationer.

105 The faithful are saved, and carried across with the Sikhs of the Guru. 105 trogna sparas, och transporteras över med sikherna av Guru.

106 The faithful, O Nanak, do not wander around begging. 106 trogna, O Nanak, behöver inte vandra runt tiggeri.

107 Such is the Name of the Immaculate Lord. 107 Detta är namnet på den obefläckade Herren.

108 Only one who has faith comes to know such a state of mind. 108 Bara den som har tron kommer att känna ett sådant sinnestillstånd.

15 15

109 The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved. 109 utvalda, egna utvalda, är accepterade och godkända.

110 The chosen ones are honored in the Court of the Lord. 110 utvalda är hedrade i domstolens Herren.

111 The chosen ones look beautiful in the courts of kings. 111 utvalda är vacker vid domstol i kungar.

112 The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru. 112 utvalda meditera målmedvetet på Guru.

113 No matter how much anyone tries to explain and describe them, 113 Oavsett hur mycket man försöker förklara och beskriva dem,

114 the actions of the Creator cannot be counted. 114 insatser av Skaparen kan inte räknas.

115 The mythical bull is Dharma, the son of compassion; 115 Den mytiska tjuren är Dharma, son till medlidande;

116 this is what patiently holds the earth in its place. 116 Detta är vad som tålmodigt håller jorden på sin plats.

117 One who understands this becomes truthful. 117 som förstår detta blir sanningsenlig.

118 What a great load there is on the bull! 118 Vad en stor belastning det är på tjuren!

119 So many worlds beyond this world-so very many! 119 Så många världar bortom denna världen så många!

120 What power holds them, and supports their weight? 120 Vilken makt har dem, och stöder deras vikt?

121 The names and the colors of the assorted species of beings 121 namn och färger av diverse arter av varelser

122 were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God. 122 var alla uppförda av den ständigt flytande Penna Gud.

123 Who knows how to write this account? 123 Vem vet hur man skriver det här kontot?

124 Just imagine what a huge scroll it would take! 124 föreställa precis vad en enorm bläddrar det skulle ta!

125 What power! 125 Vilken kraft! What fascinating beauty! Vilken fascinerande skönhet!

126 And what gifts! 126 och vilka gåvor! Who can know their extent? Vem kan veta deras omfattning?

127 You created the vast expanse of the Universe with One Word! 127 Du har skapat den vidsträckta universum med ett ord!

128 Hundreds of thousands of rivers began to flow. 128 Hundratusentals floder började rinna.

129 How can Your Creative Potency be described? 129 Hur kan din kreativa Styrka beskrivas?

130 I cannot even once be a sacrifice to You. 130 Jag kan inte ens en gång vara ett offer till Dig.

131 Whatever pleases You is the only good done, 131 Whatever behagar Du är den enda bra gjort,

132 You, Eternal and Formless One! 132 Du, eviga och formlöst One!

16 16

133 Countless meditations, countless loves. 133 Otaliga meditationer, otaliga älskar.

134 Countless worship services, countless austere disciplines. 134 Otaliga gudstjänster, otaliga sträng discipliner.

135 Countless scriptures, and ritual recitations of the Vedas. 135 Oräkneliga skrifterna och recitationer ritual Vedasen.

136 Countless Yogis, whose minds remain detached from the world. 136 Otaliga yogis, vars medvetande fortfarande avskild från världen.

137 Countless devotees contemplate the Wisdom and Virtues of the Lord. 137 Oräkneliga uppoffra begrunda visdom och dygder Herren.

138 Countless the holy, countless the givers. 138 Otaliga det heliga, oräkneliga the Givers.

139 Countless heroic spiritual warriors, who bear the brunt of the attack in battle (who with their mouths eat steel). 139 Oräkneliga heroiska andlig krigare, som bär den största skulden för attentatet i strid (som med sina munnar äta stål).

140 Countless silent sages, vibrating the String of His Love. 140 Otaliga tyst vise, vibrerande strängen hans kärlek.

141 How can Your Creative Potency be described? 141 Hur kan din kreativa Styrka beskrivas?

142 I cannot even once be a sacrifice to You. 142 Jag kan inte ens en gång vara ett offer till Dig.

143 Whatever pleases You is the only good done, 143 Whatever behagar Du är den enda bra gjort,

144 You, Eternal and Formless One. 144 Du, Evige och formlöst One.

17 17

145 Countless fools, blinded by ignorance. 145 Otaliga dårar, förblindad av okunnighet.

146 Countless thieves and embezzlers. 146 Oräkneliga tjuvar och embezzlers.

147 Countless impose their will by force. 147 Oräkneliga påtvinga sin vilja med våld.

148 Countless cut-throats and ruthless killers. 148 Oräkneliga cut-hals och hänsynslös mördare.

149 Countless sinners who keep on sinning. 149 Oräkneliga syndare som envisas med att synda.

150 Countless liars, wandering lost in their lies. 150 Otaliga lögnare, vandra vilse i sina lögner.

151 Countless wretches, eating filth as their ration. 151 Otaliga uslingar, äta smuts som sin ranson.

152 Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their heads. 152 Otaliga belackare, redovisade tyngden av sina dumheter på sina huvuden.

153 Nanak describes the state of the lowly. 153 Nanak beskrivs läget i de ringa.

154 I cannot even once be a sacrifice to You. 154 Jag kan inte ens en gång vara ett offer till Dig.

155 Whatever pleases You is the only good done, 155 Whatever behagar Du är den enda bra gjort,

156 You, Eternal and Formless One. 156 Du, Evige och formlöst One.

18 18

157 Countless names, countless places. 157 Otaliga namn, otaliga platser.

158 Inaccessible, unapproachable, countless celestial realms. 158 Inaccessible, oåtkomlig, otaliga himmelska sfärer.

159 Even to call them countless is to carry the weight on your head. 159 Även att kalla dem otaliga är att bära tyngden på huvudet.

160 From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise. 160 från ordet drar Naam, från Ordet, kommer ert beröm.

161 From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory. 161 från ordet, kommer andlig visdom, sjunger sånger av din härlighet.

162 From the Word, come the written and spoken words and hymns. 162 från ordet, kom de skrivna och talade ord och psalmer.

163 From the Word, comes destiny, written on one's forehead. 163 från ordet, kommer öde, skriven på en panna.

164 But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His Forehead. 164 Men den som skrev dessa ord av Destiny-inga ord är skrivna i pannan.

165 As He ordains, so do we receive. 165 Han förordnar, så vi får.

166 The created universe is the manifestation of Your Name. 166 skapade universum är en manifestation av ditt namn.

167 Without Your Name, there is no place at all. 167 Utan Ditt namn, finns det ingen plats alls.

168 How can I describe Your Creative Power? 168 Hur kan jag beskriva din kreativa Power?

169 I cannot even once be a sacrifice to You. 169 Jag kan inte ens en gång vara ett offer till Dig.

170 Whatever pleases You is the only good done, 170 Whatever behagar Du är den enda bra gjort,

171 You, Eternal and Formless One. 171 Du, Evige och formlöst One.

19 19

172 When the hands and the feet and the body are dirty, 172 Då händer och fötter och kroppen är smutsiga,

173 water can wash away the dirt. 173 vatten kan tvätta bort smutsen.

174 When the clothes are soiled and stained by urine, 174 När kläderna är smutsiga och fläckade av urin,

175 soap can wash them clean. 175 tvål kan tvätta dem rena.

176 But when the intellect is stained and polluted by sin, 176 Men när intellektet är färgade och förorenats av synd,

177 it can only be cleansed by the Love of the Name. 177 man bara kan rengöras av kärleken namnet.

178 Virtue and vice do not come by mere words; 178 Virtue and vice kommer inte med bara ord;

179 actions repeated, over and over again, are engraved on the soul. 179 upprepade åtgärder, om och om igen, är ingraverade på själen.

180 You shall harvest what you plant. 180 Du får skörda vad du planterar.

181 O Nanak, by the Hukam of God's Command, we come and go in reincarnation. 181 O Nanak, som Hukam av Guds befallning, kommer vi och går på reinkarnation.

20 20

182 Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity 182 pilgrimsfärder, stränga disciplin, medkänsla och kärlek

183 -these, by themselves, bring only an iota of merit. 183-dessa i sig, endast ger en tillstymmelse till förtjänst.

184 Listening and believing with love and humility in your mind, 184 Lyssna och tro med kärlek och ödmjukhet i ditt sinne,

185 cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within. 185 rena dig med namnet på den heliga templet djupet.

186 All virtues are Yours, Lord, I have none at all. 186 Alla dygder är vänlig, Herre, jag har ingen alls.

187 Without virtue, there is no devotional worship. 187 Utan dygd, finns det ingen andaktsöfningar tillbedjan.

188 I bow to the Lord of the World, to His Word, to Brahma the Creator. 188i böja sig för Lord of the World, Hans Ord, till Brahma Skaparen.

189 He is Beautiful, True and Eternally Joyful. 189 Han är vacker, Sanna och evigt Joyful.

190 What was that time, and what was that moment? 190 Vad var då, och vad var det nu? What was that day, and what was that date? Vad var den dagen, och vad var den dagen?

191 What was that season, and what was that month, when the Universe was created? 191 Vad var det säsong, och vad var den månaden, när universum skapades?

192 The Pandits, the religious scholars, cannot find that time, even if it is written in the Puraanas. 192 Pandits, de religiösa lärda, kan inte hitta den tiden, även om det är skrivet i Puraanas.

193 That time is not known to the Qazis, who study the Koran. 193 Den tiden är inte känd av Qazis, som studerar koranen.

194 The day and the date are not known to the Yogis, nor is the month or the season. 194 och datum är inte kända för yogis, inte heller är den månad eller säsong.

195 The Creator who created this creation-only He Himself knows. 195 Skaparen som skapade denna skapelse som bara han själv vet.

196 How can we speak of Him? 196 Hur kan vi tala om honom? How can we praise Him? Hur kan vi prisa Honom? How can we describe Him? Hur kan vi beskriva honom? How can we know Him? Hur kan vi känna honom?

197 O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest. 197 O Nanak, alla talar om honom, var och en klokare än resten.

198 Great is the Master, Great is His Name. 198 Stor är Master Stor är hans namn. Whatever happens is according to His Will. Vad som än händer är enligt Hans vilja.

199 O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. 199 O Nanak, en som påstår sig veta allt får inte vara inrett i världen nedan.

21 21

200 There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above. 200 Det finns nedre världar under nether världar, och hundratusentals himmelska världar ovan.

201 The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary. 201 Vedas säger att du kan söka och leta efter dem alla, tills du tröttnar.

202 The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe. 202 Skrifterna säger att det finns 18.000 världar, men i verkligheten finns det bara ett universum.

203 If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it. 203 Om du försöker skriva en berättelse om detta, kommer du har säkert själv innan du har skrivit det.

204 O Nanak, call Him Great! 204 O Nanak, kalla honom Great! He Himself knows Himself. Han själv känner sig själv.

22 22

205 The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding 205 lovprisare prisa Herren, men att de inte får intuitiv förståelse

206 -the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness. 206-vattendrag och floder som rinner ut i havet vet inte dess storhet.

207 Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth 207 Även kungar och kejsare, med berg av egendom och oceaner av rikedom

208 -these are not even equal to an ant, who does not forget God. 208-de är inte ens lika med en myra, som inte glömma Gud.

23 23

209 Endless are His Praises, endless are those who speak them. 209 Endless är hans lov, oändliga är de som uttalar dem.

210 Endless are His Actions, endless are His Gifts. 210 Endless är hans handlingar, ändlösa är hans gåvor.

211 Endless is His Vision, endless is His Hearing. 211 Endless är hans vision, ändlösa är hörseln.

212 His limits cannot be perceived. 212 Hans gränser inte kan uppfattas. What is the Mystery of His Mind? Vad är Mystery av hans medvetande?

213 The limits of the created universe cannot be perceived. 213 Gränserna för det skapade universum inte kan uppfattas.

214 Its limits here and beyond cannot be perceived. 214 Dess gränser här och därefter inte kan uppfattas.

215 Many struggle to know His limits, 215 Många kamp känna sina begränsningar,

216 but His limits cannot be found. 216 men Hans gränser kan inte hittas.

217 No one can know these limits. 217 Ingen kan veta dessa gränser.

218 The more you say about them, the more there still remains to be said. 218 Ju mer du säga om dem, desto mer det återstår att säga.

219 Great is the Master, High is His Heavenly Home. 219 Stor är Mästaren, är High Hans himmelska hem.

220 Highest of the High, above all is His Name. 220 högsta av de höga, framför allt är hans namn.

221 Only one as Great and as High as God 221 Bara en så stora och så högt som Gud

222 can know His Lofty and Exalted State. 222 kan känna hans höga och exalterade tillstånd.

223 Only He Himself is that Great. 223 Endast han själv är så pass stor. He Himself knows Himself. Han själv känner sig själv.

224 O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. 224 O Nanak, genom hans blick av nåd, skänker han sina välsignelser.

24 24

225 His Blessings are so abundant that there can be no written account of them. 225 Hans välsignelser är så riklig att det inte finns någon skriftlig redogörelse för dem.

226 The Great Giver does not hold back anything. 226 Great Giver bär inte tillbaka någonting.

227 There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord. 227 Det finns så många stora, heroiska krigare tiggeri på dörren till det oändliga Herren.

228 So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted. 228 Så många begrunda och bo på honom, att de inte kan räknas.

229 So many waste away to death engaged in corruption. 229 Så många bort avfallet till döds bedriver korruption.

230 So many take and take again, and then deny receiving. 230 Så många ta och ta igen, och sedan vägra ta emot.

231 So many foolish consumers keep on consuming. 231 Så många oförnuftiga konsumenter fortsätter att konsumera.

232 So many endure distress, deprivation and constant abuse. 232 Så många utstå lidande, umbäranden och ständiga övergrepp.

233 Even these are Your Gifts, O Great Giver! 233 Även dessa är dina gåvor, O store Givaren!

234 Liberation from bondage comes only by Your Will. 234 Liberation från träldom kommer endast din vilja.

235 No one else has any say in this. 235 Ingen annan har något att säga i detta.

236 If some fool should presume to say that he does, 237 he shall learn, and feel the effects of his folly. 236 Om någon idiot tar sig friheten att säga att han gör, 237 han skall lära sig, och känna effekterna av sin dårskap.

238 He Himself knows, He Himself gives. 238 han själv vet, ger han sig själv.

239 Few, very few are those who acknowledge this. 239 Få, väldigt få är de som bekräftar detta.

240 One who is blessed to sing the Praises of the Lord, 240 Den som är saligare att prisa Herren,

241 O Nanak, is the king of kings. 241 O Nanak, är kungen av kungar.

25 25

242 Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings. 242 Priceless är hans dygder, Priceless är hans affärer.

243 Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures. 243 Priceless är sina återförsäljare, Priceless är hans skatter.

244 Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him. 244 Priceless är de som kommer till Honom, Priceless är de som köper från Honom.

245 Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him. 245 Priceless är kärlek, är obetalbart upptag i honom.

246 Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice. 246 Priceless är den gudomliga lagen av Dharma, är obetalbart den gudomliga domstolen.

247 Priceless are the scales, priceless are the weights. 247 Priceless är vågen, oskattbara är vikten.

248 Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia. 248 Priceless är hans välsignelse, är obetalbart Hans Banner och Insignia.

249 Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command. 249 Priceless är hans nåd, Priceless är hans Royal Command.

250 Priceless, O Priceless beyond expression! 250 Priceless, O Priceless bortom uttryck!

251 Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love. 251 tala om honom hela tiden, och förblir absorberas i hans kärlek.

252 The Vedas and the Puraanas speak. 252 Vedas och Puraanas tala.

253 The scholars speak and lecture. 253 forskare talar och föreläsning.

254 Brahma speaks, Indra speaks. 254 Brahma talar, Indra talar.

255 The Gopis and Krishna speak. 255 Gopis och Krishna tala.

256 Shiva speaks, the Siddhas speak. 256 Shiva talar de siddhaer tala.

257 The many created Buddhas speak. 257 många skapade Buddhas tala.

258 The demons speak, the demi-gods speak. 258 demoner talar de halvgudar tala.

259 The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak. 259 andliga krigare, de himmelska varelser, de tysta vise, de ödmjuka och serviceful tala.

260 Many speak and try to describe Him. 260 Många talar och försöka beskriva honom.

261 Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed. 261 Många har talat om honom och om igen, och har sedan uppstått och gick.

262 If He were to create as many again as there already are, 262 Om han skulle skapa så många igen som det redan finns,

263 even then, they could not describe Him. 263 redan då kunde de inte beskriva honom.

264 He is as Great as He wishes to be. 264 Han är lika stor som han önskar vara.

265 O Nanak, the True Lord knows. 265 O Nanak, sanna Gud vet.

266 If anyone presumes to describe God, 266 Om någon understår sig att beskriva Gud,

267 he shall be known as the greatest fool of fools! 267 han skall kallas den största narr av dårar!

26 26

268 Where is that Gate, and where is that Dwelling, in which You sit and take care of all? 268 Var är att Gate, och där är det bostad, där du sitter och tar hand om alla?

269 The Sound-current of the Naad vibrates there, and countless musicians play on all sorts of instruments there. 269 Sound-strömmen för naad vibrerar där, och otaliga musiker spelar på alla möjliga instrument där.

270 So many Ragas, so many musicians singing there. 270 Så många Ragas, så många musiker sjunger där.

271 The praanic wind, water and fire sing; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door. 271 praanic vind, vatten och eld sjunga, de Rättfärdiga domare Dharma sjunger på din dörr.

272 Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing. 272 Chitr och Gupt, änglarna i det medvetna och det omedvetna som åtgärder rekord, och de rättfärdiga domare Dharma som dömer denna post sjunga.

273 Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned, sing. 273 Shiva, Brahma och skönhetens gudinna, någonsin smyckade, sjunga.

274 Indra, seated upon His Throne, sings with the deities at Your Door. 274 Indra, sittande på sin tron, sjunger med de gudomar på din dörr.

275 The Siddhas in Samaadhi sing; the Saadhus sing in contemplation. 275 siddhaer i Samaadhi sjunga, de Saadhus sjunga i kontemplation.

276 The celibates, the fanatics, the peacefully accepting and the fearless warriors sing. 276 celibates, fanatikerna, de fredligt acceptera och orädda krigare sjunga.

277 The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme sages of all the ages, sing. 277 Pandits, de religiösa lärda som reciterade Vedas, med högsta vise från alla tider, sjunga.

278 The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in this world, in paradise, and in the underworld of the subconscious sing. 278 Mohinis, den förtrollande himmelska skönheter som lockar hjärtan i denna värld, i paradiset, och i underjorden i det undermedvetna sjunga.

279 The celestial jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage sing. 279 himmelska smycken skapade av dig, och sextioåtta heliga platserna pilgrimsfärd sjunga.

280 The brave and mighty warriors sing; the spiritual heroes and the four sources of creation sing. 280 tapper och mäktig krigare sjunga, det andliga hjältar och de fyra källor till skapande sjunga.

281 The planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, sing. 281 planeter, solsystem och galaxer, skapad och arrangerad av din hand, sjunga.

282 They alone sing, who are pleasing to Your Will. 282 De ensamma sjunga, som behagar din vilja. Your devotees are imbued with the Nectar of Your Essence. Dina anhängare är påverkad av den nektar Din Essence.

283 So many others sing, they do not come to mind. 283 så många andra sjunga, så kommer de inte att tänka på. O Nanak, how can I consider them all? O Nanak, hur kan jag betrakta dem alla?

284 That True Lord is True, Forever True, and True is His Name. 284 Är det sant Herren är sant, Forever True, och Sanna är hans namn.

285 He is, and shall always be. 285 Han är, och skall alltid vara. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs. Han skall inte avvika, även om detta universum som han har skapat avgår.

286 He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya. 286 Han skapade världen, med dess olika färger, arter av varelser, och mångfalden av Maya.

287 Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. 287 ha skapat skapande, klockor han över det själv, av hans storhet.

288 He does whatever He pleases. 288 Han gör vad han behagar. No order can be issued to Him. Ingen beställning kan utfärdas till honom.

289 He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. 289 Han är kungen, kungen av kungar, Högsta Herre och Master of kings. Nanak remains subject to His Will. Nanak fortfarande föremål för hans vilja.

27 27

290 Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body. 290 Gör förnöjsamhet dina örhängen, ödmjukhet din tiggarskål, och meditation askan du använder på din kropp.

291 Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick. 291 Låt minnet av döden är den lappat pälsen du bär, låt en renhetsgrad av oskulden vara din väg i världen, och låta tron på Herren vara din käpp.

292 See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and conquer the world. 292 Se broderskap hela mänskligheten som högsta ordning yogis, erövra ditt eget sinne, och erövra världen.

293 I bow to Him, I humbly bow. 293 jag böjer mig för honom, böjer jag mig ödmjukt.

294 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 294 Primal One, Pure Light, utan början, utan slut. Throughout all the ages, He is One and the Same. Under alla tider, är han en och samma.

28 28

295 Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant. 295 Låt andlig visdom vara din mat och medkänsla din assistent. The Sound-current of the Naad vibrates in each and every heart. The Sound-strömmen för naad vibrerar i varje hjärta.

296 He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, and all other external tastes and pleasures, are all like beads on a string. 296 Han själv är den högsta Master of all, rikedom och mirakulösa makt andliga, och alla andra externa smaker och njutning, är alla som pärlor på ett snöre.

297 Union with Him, and separation from Him, come by His Will. 297 unionen med Honom, och separation från Honom, kom genom Hans vilja. We come to receive what is written in our destiny. Vi kommer att få det som står i vårt öde.

298 I bow to Him, I humbly bow. 298 jag böjer mig för honom, böjer jag mig ödmjukt.

299 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 299 Primal One, Pure Light, utan början, utan slut. Throughout all the ages, He is One and the Same. Under alla tider, är han en och samma.

29 29

300 The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities. 300 The One gudomliga moder havande och födde tre gudar.

301 One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer. 301 One, skaparen av World, One, Upprätthållaren, och One, förstöraren.

302 He makes things happen according to the Pleasure of His Will. 302 Han gör saker hända enligt Pleasure av Hans vilja. Such is His Celestial Order. Det är hans Celestial Order.

303 He watches over all, but none see Him. 303 Han vakar över allt, men ingen ser honom. How wonderful this is! Hur underbart det är!

304 I bow to Him, I humbly bow. 304 jag böjer mig för honom, böjer jag mig ödmjukt.

305 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 305 Primal One, Pure Light, utan början, utan slut. Throughout all the ages, He is One and the Same. Under alla tider, är han en och samma.

30 30

306 On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. 306 On världen efter Världen är hans Säten auktoritet och magasin.

307 Whatever was put into them, was put there once and for all. 307 Oavsett sattes i dem, lades dit en gång för alla.

308 Having created the creation, the Creator Lord watches over it. 308 ha skapat skapelsen, klockor Skaparen Herren över det.

309 O Nanak, True is the Creation of the True Lord. 309 O Nanak, True är inrättandet av True Herren.

310 I bow to Him, I humbly bow. 310 jag böjer mig för honom, böjer jag mig ödmjukt.

311 The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. 311 Primal One, Pure Light, utan början, utan slut. Throughout all the ages, He is One and the Same. Under alla tider, är han en och samma.

31 31

312 If I had 100,000 tongues, and these were then multiplied twenty times more, with each tongue, 312 Om jag hade 100.000 tungor, och dessa multipliceras sedan tjugo gånger mer, med varje tunga,

313 I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord of the Universe. 313 Jag vill upprepa, hundratusentals gånger, namnet på den ena, Herre över universum.

314 Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and come to merge with Him. 314 Längs denna väg till vår Husband Herre, klättra vi steg av stegen, och kommer att gå samman med honom.

315 Hearing of the etheric realms, even worms long to come back home. 315 Utfrågning av den eteriska världarna, även maskar längtar efter att komma tillbaka hem.

316 O Nanak, by His Grace He is obtained. 316 O Nanak, genom hans nåd Han erhålls. False are the boastings of the false. Falska är boastings av falska.

32 32

317 No power to speak, no power to keep silent. 317 Ingen ström att tala, ingen makt att hålla tyst.

318 No power to beg, no power to give. 318 Ingen befogenhet att tigga, ingen befogenhet att ge.

319 No power to live, no power to die. 319 Ingen kraft att leva, ingen makt att dö.

320 No power to rule, with wealth and occult mental powers. 320 Ingen behörighet att besluta, med välstånd och ockulta mentala krafter.

321 No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation. 321 Ingen befogenhet att vinna intuitiv förståelse, andlig visdom och meditation.

322 No power to find the way to escape from the world. 322 Ingen ström för att hitta sätt att fly från världen.

323 He alone has the Power in His Hands. 323 Han ensam har makten i sina händer. He watches over all. Han vakar över alla.

324 O Nanak, no one is high or low. 324 O Nanak, ingen är hög eller låg.

33 33

325 Nights, days, weeks and seasons; 325 nätter, dagar, veckor och årstider;

326 wind, water, fire and the nether regions 326 vind, vatten, eld och avgrunden

327 -in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma. 327-mitt i dessa etablerade han jorden som ett hem för Dharma.

328 Upon it, He placed the various species of beings. 328 på den, placerade han olika arter av varelser.

329 Their names are uncounted and endless. 329 Deras namn är oräkneliga och oändliga.

330 By their deeds and their actions, they shall be judged. 330 Genom sina handlingar och sina handlingar, skall de dömas.

331 God Himself is True, and True is His Court. 331 Gud själv är sant, och Sanna är hans dom.

332 There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints. 332 Där, i perfekt grace och lätthet, sitta egna utvalda, egna insåg Saints.

333 They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord. 333 De får Mark of Grace från den barmhärtige Herren.

334 The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged. 334 De mogna och omogna, de goda och de dåliga, skall det bedömas.

335 O Nanak, when you go home, you will see this. 335 O Nanak, när du går hem, kommer du att se detta.

34 34

336 This is righteous living in the realm of Dharma. 336 Detta är rättfärdig bor i området för Dharma.

337 And now we speak of the realm of spiritual wisdom. 337 Och nu talar vi om den rike andlig visdom.

338 So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas. 338 Så många vindar, vatten och bränder, så många Krishna och Shivas.

339 So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors. 339 Så många Brahmas, FASHIONING former av stor skönhet, smyckad och klädd i många färger.

340 So many worlds and lands for working out karma. 340 Så många världar och länder för att utarbeta karma. So very many lessons to be learned! Så många lärdomar som kan dras!

341 So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands. 341 Så många Indras, så många månar och solar, så många världar och länder.

342 So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. 342 Så många siddhaer och Buddhas, så många Yogic mästare. So many goddesses of various kinds. Så många gudinnor av olika slag.

343 So many demi-gods and demons, so many silent sages. 343 Så många halvgudar och demoner, så många tyst vise. So many oceans of jewels. Så många oceaner av juveler.

344 So many ways of life, so many languages. 344 Så många sätt att leva, så många språk. So many dynasties of rulers. Så många dynasti härskare.

345 So many intuitive people, so many selfless servants. 345 Så många intuitivt människor, så många osjälviska tjänare. O Nanak, His limit has no limit! O Nanak har hans limit no limit!

35 35

346 In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme. 346 i riket av visdom, härskar andlig visdom högsta.

347 The Sound-current of the Naad vibrates there, amidst the sounds and the sights of bliss. 347 Sound-strömmen för naad vibrerar där, mitt i ljud och sevärdheter sällhet.


Editor's Comment Editor's comment

As Christians, we are not sure of the precise accuracy of ANY translation of such a document. Som kristna är vi inte säkra på exakt riktigheten i någon översättning av en sådan handling. Certain things, such as where 281 refers to "planets, solar systems and galaxies" seem surprising. This document was originally written in about 1590 AD, FAR before there was any evidence of ANY galaxies or even of the Solar System. Since this translation refers to such things, it seems pretty mysterious, possibly suggesting some "creativity" in the translation process. Vissa saker, till exempel om 281 hänvisar till "planeter, solsystem och galaxer" förefalla överraskande. Dokumentet skrevs ursprungligen på omkring 1590 e.Kr., långt innan det fanns några bevis för något galaxer eller ens av solsystemet. Eftersom denna översättning hänvisar sådana saker, verkar det ganska mystisk, möjligen tyder på några "kreativitet" i översättningsprocessen.

That specific example is rather unimportant, but if it is a symptom of a general weakness of translation, that might be important. Again, since we are not fluent in the original language, we are not in a position to confirm or deny the accuracy of this translation. Our comment here is just to indicate that we have seen that one example that seems odd. Att konkret exempel är ganska oviktigt, men om det är ett symptom på en generell svaghet i översättning, som kan vara viktiga. Återigen, eftersom vi inte behärskar originalspråket, är vi inte möjlighet att bekräfta eller förneka riktigheten i denna översättning. Vår kommentar här är bara för att visa att vi har sett att ett exempel som verkar konstigt.


Also, see: Se även:
Sikhism, Sikhs Sikhism, sikher


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är