Agrapha of Jesus Agrapha av Jesus

General Information Allmän information

The Agrapha of Jesus is a term coined by 18th-century German scholar JG Körner for sayings attributed to Jesus Christ that are not contained in the Gospels. Den Agrapha av Jesus är ett begrepp myntat av 18th-talets tyska lärd JG Körner för uttalanden som tillskrivs Jesus Kristus som inte ingår i evangelierna. In 1897 and 1903 valuable papyri containing such sayings were discovered at Oxyrhyncus, in what is now Egypt. 1897 och 1903 värdefulla papyri innehåller sådana uttalanden upptäcktes vid Oxyrhyncus, i vad som nu Egypten. A book of such sayings of Jesus was, in early traditions, attributed to Saint Matthew, one of the 12 apostles. En bok av sådana uttalanden av Jesus var i början av traditioner, tillskrivs Matteus, en av de 12 apostlarna. The designation agrapha (Greek, "unwritten things") reflects the view that these sayings represent the survival of an oral tradition that developed independently of the tradition embodied in the written Gospels. Beteckningen agrapha (grekiska, "oskrivna saker") återspeglar åsikten att dessa ord representerar överlevnad en muntlig tradition som utvecklats oberoende av den tradition förkroppsligas i de skriftliga evangelierna. Most of the sayings are preserved in the Talmud, in the apocryphal Gospel of Thomas, in the writings of the Fathers of the Church, and in various Muslim sources. De flesta av de uttalanden finns bevarade i Talmud, i apokryfiska Evangelium av Thomas, i skrifter av fäderna av kyrkan och i olika muslimska källor.

In addition to sayings preserved in extracanonical sources, there are several that occur within the text of the New Testament but outside the Gospels. Förutom ord bevaras i extracanonical källor, finns det flera som förekommer i texten i Nya testamentet men utanför evangelierna. A famous example is the saying "It is more blessed to give than to receive," attributed to Jesus by Saint Paul in a speech reported in Acts 20:35. Ett berömt exempel är att säga "Det är saligare att giva än att taga", tillskrivs Jesus genom Paulus i ett tal redovisas i Apostlagärningarna 20:35. Similarly, in 1 Corinthians 11:24-25, Paul purports to quote Christ's remarks before the Last Supper, using words that are similar but not identical to those of Luke 22:19-20. Även i 1 Kor 11:24-25, påstår Paulus att citera Kristi kommentarer innan den sista måltiden, med ord som liknar men inte identiska med de Lukas 22:19-20. Paul's quotation in 1 Corinthians is itself quoted in the 4th-century Apostolic Constitutions (8.12), but in the latter work an explanatory comment by Paul ("You are proclaiming the Lord's death until he comes," 1 Corinthians 11:26) is recorded as the words of Jesus ("You are proclaiming my death until I come"). Paulus citat i 1 Korintierbrevet själv citerade i 4: e-talet Apostolic konstitutioner (8,12), men i det senare arbetet en förklarande kommentar av Paul ("Du förkunnar Herrens död till dess han kommer," 1 Kor 11:26) registreras som Jesu ord ("Du proklamerar min död tills jag kommer"). This development suggests one way in which the agrapha may have grown. Denna utveckling antyder ett sätt på vilket agrapha kan ha vuxit.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiös
Information
Källa
webbplats
Our List of 2,300 SubjectsVårt lista av 1.000 som klosterbrodern betvingar
E-mailE-post
A third body of agrapha occur as isolated additions to various gospel manuscripts. En tredje kropp agrapha förekommer som isolerade tillägg till olika evangeliet manuskript. In Luke 6:5, for example, a single manuscript records the following statement made by Jesus to a man found performing work on the Sabbath: "Friend, if you know what you are doing, you are blessed; but if you do not, you are accursed as a breaker of the Law." I Lukas 6:05, till exempel registrerar en enda manuskript följande uttalande av Jesus med en man fann utför arbete på sabbaten: "Min vän, om du vet vad du gör, du är välsignad, men om du inte gör det, du är förbannad som en brytare av lagen. " Here the issue becomes one of textual criticism: Many sayings of Jesus that are generally printed in modern editions of the Bible can be shown on textual grounds to have the character of later additions. Här frågan blir en av textkritik: Många uttalanden av Jesus som vanligtvis skrivs i moderna utgåvor av Bibeln kan visas på text skäl att ha karaktären av senare tillägg. It is a matter of tradition that these sayings are printed in the text of the Bible and are not classified as agrapha. Det är en fråga om tradition att dessa ord skrivs ut i texten i Bibeln och är inte klassificerade som agrapha.


Agrapha Agrapha

Catholic Information Katolsk information

A name first used, in 1776, by JG Körner, for the Sayings of Jesus that have come down to us outside the canonical Gospels. Ett namn som först användes i 1776, av JG Körner, för ordstäv av Jesus som har kommit till oss utanför de kanoniska evangelierna. After Alfred Resch had chosen the expression, as the title for his learned work on these Sayings (1889), its technical meaning was generally accepted. Efter Alfred Resch hade valt uttrycket, som titeln för sitt lärt arbete med dessa ord (1889), var dess tekniska mening allmänt accepterad. We shall consider, first, the limits of the Agrapha; secondly, the criteria of their genuineness; thirdly, the list of those that are probably authentic. Vi skall överväga dels gränserna för Agrapha, dels kriterierna för deras äkthet, för det tredje, en lista över de som är förmodligen giltiga.

LIMITS GRÄNSER

The Agrapha must satisfy three conditions: Den Agrapha måste uppfylla tre villkor:

they must be Sayings, not discourses; de måste vara ordstäv, inte diskurser;

they must be Sayings of Jesus; de måste vara ordstäv av Jesus;

they must not be contained in the canonical Gospels. De får inte finnas i de kanoniska evangelierna.

(a) Being mere Sayings, and not discourses, the Agrapha do not embrace the lengthy sections ascribed to Jesus in the "Didascalia" and the "Pistis Sophia." (A) vara bara ordstäv och inte diskurser, inte omfamna Agrapha inte de långa avsnitten tillskrivs Jesus i "Didascalia" och "Pistis Sophia." These works contain also some brief quotations of alleged words of Jesus, though they may have to be excluded from the Sayings for other reasons. Dessa arbeten innehåller också några korta citat av påstådda Jesu ord, även om de kanske måste undantas från ordstäv av andra skäl. Such seems to be the Saying in "Didasc. Syr." Sådant verkar vara att säga i "Didasc. Syr." II, 8 (ed. Lagarde, p. 14); "A man is unapproved, if he be untempted." II, 8 (red. Lagarde, s. 14.), "En man icke godkända, om han untempted."

(b) Being Sayings of Jesus, the Agrapha do not embrace: (1) The Sayings contained in religious romances, such as we find in the apocryphal Gospels, the apocryphal Acts, or the Letter of Christ to Abgar (Eus. Hist. Eccl., I, 13). (B) Att vara ordstäv av Jesus, inte omfamna Agrapha inte:. (1) De ordstäv som finns i religiösa romaner, såsom vi finner i de apokryfiska evangelierna, de apokryfiska lagar eller Letter of Kristus till Abgar (Eus. Hist Pred ., I, 13). (2) Scripture passages ascribed to Jesus by a mere oversight. (2) skriftställen tillskrivs Jesus av en ren tillsyn. Thus "Didasc. Apost. Syr." Således "Didasc. Apost. Syr." (ed. Lagarde, p. 11, line 12) assigns to the Lord the words of Prov., xv, 1 (Sept.), "Wrath destroyeth even wise men". (Red. Lagarde, sid. 11, rad 12) tilldelar till Herren orden i Prov., Xv, 1 (september), "Wrath förgör även vise män". (3) The expressions attributed to Jesus by the mistake of transcribers. (3) Uttrycken tillskrivs Jesus misstaget att transcribers. The Epistle of Barnabas, iv, 9, reads: "As the son of God says, Let us resist all iniquity, and hold it in hatred." Den Barnabasbrevet, iv, 9, lyder: "Som Guds son säger, Låt oss motstå all orättfärdighet, och håll den i hat." But this is merely a rendering of a mistake of the Latin scribe who wrote "sicut dicit filius Dei", instead of "sicut decet filios Dei", the true rendering of the Greek òs prépei uìoîs Theoû. Men detta är bara en återgivning av ett misstag av det latinska skrivare som skrev "sicut dicit filius Dei", istället för "sicut decet filios Dei", den sanna återgivning av det grekiska ÖS prépei uìoîs Theou. (4) The Sayings attributed to Jesus by mere conjecture. (4) De ordstäv tillskrivs Jesus ren hypotes. Resch has put forth the conjecture that the words of Clem. Resch har lagt fram den hypotes som ord Clem. Alex. Alex. Strom. Ström. I, 8, 41, "These are they who ply their looms and weave nothing, saith the Scripture", refer to a Saying of Jesus, though there is no solid foundation for this belief. Jag, 8, 41, "Dessa är de som ply sina vävstolar och väva ingenting, säger Skriften", se ett talesätt om Jesus, men det finns ingen solid grund för denna tro.

(c) Coming down to us through channels outside the canonical Gospels, the Agrapha do not comprise: (1) Mere parallel forms, or amplifications, or, again, combinations of Sayings contained in the canonical Gospels. (C) Kommer ner till oss genom kanaler utanför den kanoniska evangelierna, inte omfatta Agrapha inte: (1) Enbart parallella former, eller förstärkningar eller, igen, kombinationer av ordstäv som finns i de kanoniska evangelierna. Thus we find a combination of Matt., vi, 19; x, 9; Luke, xii, 33, in Ephr. Sålunda finner vi en kombination av Matt, VI, 19,. X, 9, Lukas, XII, 33, i Ephr. Syr. Syr. Test. Test. (opp. Græce, ed. Assemani, II, 232): "For I heard the Good Teacher in the divine gospels saying to his disciples, Get you nothing on earth." (Opp. Græce, ed Assemani, II, 232.): ". För jag hörde bra lärare i de gudomliga evangelierna säger till sina lärjungar, får du ingenting på jorden" (2) Homiletical paragraphs of Jesus, thoughts given by ancient writers. (2) homiletical punkter av Jesus, tankar ges av antika författare. Thus Hippolytus (Demonstr. adv. Judæos, VII) paraphrases Ps. Således Hippolytos (Demonstr. Adv. Judæos, VII) parafraserar Ps. lxviii (lxix), 26: "Whence he saith, Let their temple, Father, be desolate." lxviii (LXIX), 26: "Varifrån han säger, Låt deras tempel, Fader, är öde."

CRITERIA OF GENUINENESS KRITERIER av äkthet

The genuineness of the Agrapha may be inferred partly from external and partly from internal evidence. Äktheten av Agrapha kan härledas dels från externa dels från interna bevis.

(a) External Evidence.–First determine the independent source or sources by which any Saying in question has been preserved, and then see whether the earliest authority for the Saying is of such date and character than it might reasonably have had access to extra-canonical tradition. (A) Extern Evidence.-först bestämma oberoende källa eller källor genom vilka alla säger i fråga har bevarats, och sedan se om den tidigaste myndighet ordspråket är av sådan tidpunkt och karaktär än det rimligen kan ha haft tillgång till extra kanoniska tradition. For Papias and Justin Martyr such access may be admitted, but hardly for a writer of the fourth century. För Papias och Justin Martyren sådant tillträde kan medges, men knappast för en författare av det fjärde århundradet. These are extreme cases; the main difficulty is concerned with the intermediate writers. Dessa är extrema fall, den största svårigheten avser de mellanliggande författarna.

(b) Internal Evidence.–The next question is, whether the Saying under consideration is consistent with the thought and spirit of Jesus as manifested in the canonical gospels. (B) Intern Evidence.-Nästa fråga är om Saying som berörs är överens med tanken och andan i Jesus som manifesteras i de kanoniska evangelierna. If a negative conclusion be reached in this investigation, the proof must be completed by finding a fair explanation of the rise of the Saying. Om ett negativt resultat nås i denna undersökning, måste beviset kompletteras genom att hitta en rättvis förklaring av uppkomsten av ordspråket.

LIST OF AUTHENTIC AGRAPHA LISTA av autentiska AGRAPHA

The sources from which the authentic Agrapha may be gathered are: (a) the New Testament and the New Testament manuscripts; (b) the Apocryphal tradition; (c) the patristic citations; and (d) the so-called "Oxyrhynchus Logia" of Jesus. De källor från vilka den autentiska Agrapha kan samlas är: (a) Nya testamentet och Nya manuskript testamentet, (b) apokryfiska traditionen, (c) de patristic citeringar, och (d) det så kallade "Oxyrhynchus Logia" Jesus. Agrapha contained in Jewish or Mohammedan sources may be curious, but they are hardly authentic. Agrapha i judiska eller muhammedanska källor kan vara nyfiken, men de är knappast äkta. Since the criticism of the Agrapha is in most cases difficult, and often unsatisfactory, frequent disagreement in the critical results must be expected as a matter of course. Eftersom kritiken mot Agrapha är i de flesta fall svårt och ofta otillfredsställande, ofta oenighet i de kritiska resultaten måste förväntas som en självklarhet. The following Agrapha are probably genuine sayings of Jesus. Följande Agrapha är förmodligen äkta uttalanden av Jesus.

(a) In the New Testament and the New Testament manuscripts: In Codices D and Phi, and in some versions of Matt., xx, 28, "But ye seek from the small to increase, and from the greater to be less." (A) I Nya testamentet och Nya testamentet manuskript:. I Codex D och Phi, och i vissa versioner av Matt, xx, 28, "Men ni söker från den lilla öka, och från större till mindre." In Codex D of Luke, vi, 4: "On the same day, seeing one working on the Sabbath, he said to him: Man, if thou knowest what thou doest, blessed art thou; but if thou knowest not, thou art accursed and a transgressor of the Law." I Codex D Lukas, VI, 4: "Samma dag, ser en arbetar på sabbaten, sade han till honom: Man, om du vet vad du gör, välsignad är du, men om du vet inte, förbannad du är och en överträdare av lagen. " In Acts, xx, 35, "Remember the word of the Lord Jesus, how he said: It is a more blessed thing to give, rather than to receive." I Apostlagärningarna, xx, 35, "Tänk på Herrens ord Jesus, hur han sade: Det är saligare sak att ge, än att få."

(b) In apocryphal tradition: In the Gospel according to the Hebrews (Jerome, Ezech., xviii, 7): "In the Gospel which the Nazarenes are accustomed to read, that according to the Hebrews, there is put among the greatest crimes he who shall have grieved the spirit of his brother." (B) I apokryfiska tradition: I Evangeliet enligt hebréerna (Jerome, Ezech, xviii, 7.): "I evangeliet som Nazarenes är vana att läsa att enligt hebréerna, finns det få bland de största brotten han som skall ha bedrövat anda sin bror. " In the same Gospel (Jerome, Eph., v, 3 sq.): "In the Hebrew Gospel too we read of the Lord saying to the disciples: And never, said he, rejoice, except when you have looked upon your brother in love." I samma evangelium (Jerome, Ef, v, 3 sq.): "I den hebreiska evangeliet också läser vi om Herrens sade till lärjungarna: Och aldrig, sade han, glädjas, utom när du har tittat på din bror i kärlek. " In Apostolic Church-Order, 26: "For he said to us before, when he was teaching: That which is weak shall be saved through that which is strong." I apostoliska kyrkan Order, 26: "Ty han sade till oss innan, när han var undervisning: Det som är svagt skall räddas genom det som är stark." In "Acta Philippi", 34: "For the Lord said to me: Except ye make the lower into the upper and the left into the right, ye shall not enter into my kingdom." I "Acta Philippi", 34: "Ty Herren sade till mig: Om ni gör det lägre i den övre och den vänstra till den högra, skolen inte träda mitt rike."

(c) In patristic citations: Justin Martyr, Dial. (C) I patristic citat: Justinus Martyren, Ring. 47: "Wherefore also our Lord Jesus Christ said, In whatsoever things I apprehend you, in those I shall judge you." 47: "Därför också vår Herre Jesus Kristus sade oavsett i vilken saker jag uppfatta dig, i de jag skall döma dig." Clement of Alexandria, Strom. Clemens av Alexandria, Ström. I, 24, 158: "For ask, he says for the great things, and the small shall be added to you." Jag, 24, 158: "För fråga, säger han till de stora sakerna, och den lilla läggas till dig." Clement of Alexandria, Strom. Clemens av Alexandria, Ström. I, 28, 177: "Rightly therefore the Scripture also in its desire to make us such dialecticians, exhorts us: Be approved moneychangers, disapproving some things, but holding fast that which is good." Jag, 28, 177: "Rätt därför Skriften också i sin önskan att göra oss sådana dialektiker, uppmanar oss: godkännas moneychangers, ogillande vissa saker, men att hålla fast det som är bra." Clement of Alexandria, Strom. Clemens av Alexandria, Ström. V, 10, 64: "For not grudgingly, he saith, did the Lord declare in a certain gospel: My mystery is for me and for the sons of my house." V, 10, 64: "Ty inte motvilligt, han säger, har Herren förklarar i en viss evangelium: Min hemlighet är för mig och för söner mitt hus." Origen, Homil. Origenes, Homil. in Jer., XX, 3: "But the Saviour himself saith: He who is near me is near the fire; he who is far from me, is far from the kingdom." i Jer, XX, 3:. "Men Frälsaren själv säger: Den som är nära mig är nära elden, han som är långt ifrån mig, är långt ifrån riket."

(d) In the Oxyrhynchus Logia: The first Logion is part of Luke, vi, 42; of the fourth, only the word "poverty" is left; the eighth, too, is badly mutilated. (D) I Oxyrhynchus Logia: Den första Logion är en del av Lukas, VI, 42, fjärde, bara ordet "fattigdom" är kvar, den åttonde är också svårt skadade. The text of the other Logia is in a more satisfactory condition. Texten av den andra Logia är i en mer tillfredsställande tillstånd. Second Logion: "Jesus saith, Except you fast to the world, you shall in no wise find the kingdom of God." Andra Logion: "Jesus sade, förutom att du snabbt till världen, ska du på något vis hitta Guds rike." Third Logion: "Jesus saith, I stood in the midst of the world, and in the flesh was I seen of them, and I found all men drunken, and none found I athirst among them, and my soul grieved over the sons of men, because they are blind in their heart, and see not." Tredje Logion: "Jesus sade, stod jag mitt i världen, och i köttet var jag sett av dem, och jag hittade alla män berusad, och ingen fann jag törstig bland dem, och min själ sörjde över söner män , eftersom de är blinda i sina hjärtan, och inte se. " Fifth Logion: "Jesus saith, Wherever there are two, they are not without God; and wherever there is one alone, I say I am with him. Raise the stone and there thou shalt find me; cleave the wood, and there am I." Femte Logion: "Jesus sade, Där det finns två, är de inte utan Gud, och där det finns en ensam, jag säga att jag är med honom Lyft stenen och där skall du finna mig, klyva ved, och det är jag. . " Sixth Logion: "Jesus saith, A prophet is not acceptable in his own country, neither doth a physician work cures upon them that know him." Sjätte Logion: "Jesus sade, En profet är inte acceptabelt i sitt eget land, varken doth en läkare arbete botemedel dem som känner honom." Seventh Logion: "Jesus saith, A city built upon the top of a hill and stablished can neither fall nor be hid." Sjunde Logion: "Jesus sade, en stad byggd på toppen av en kulle och skall inrättas kan varken falla eller vara gömde." Eighth Logion: "Jesus saith, Thou hearest with one ear . . ." Åttonde Logion: "Jesus sade, du hör med ett öra ..." Resch's contention that seventy-five Agrapha are probably genuine Sayings of Jesus harmonizes with the assumption that all spring from the same source, but does not commend itself to the judgment of other scholars. Resch påstående att 75 Agrapha förmodligen äkta ordstäv av Jesus harmoniserar med antagandet att hela våren från samma källa, men inte berömma sig till domen av andra forskare.

Publication information Written by AJ Maas. Publikation information Skrivet av AJ Maas. Transcribed by WGKofron. Kopierat av WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. Med tack till Mariakyrkan, Akron, Ohio den katolska encyklopedien, volym I. År 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Företag. Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil Obstat, 1 mars, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

ROPES in HAST., Dict. Rep i HAST., Dict. of the Bible (New York, 1905); Sprüche Jesu, Texte und Untersuch., XIV, 2 (Leipzig, 1896); RESCH, Agrapha, Texte und Untersuch., VI (Leipzig, 1889); GRENFELL and HUNT, LOGIA IESOU, (Egypt Expl. Fund, London, 1897); LOCK AND S ANDAY, Sayings of Jesus (Oxford, 1897); NESTLER, NT supplementum (Leipzig, 1896). av Bibeln (New York, 1905), Sprüche Jesu, Texte und Untersuch, XIV, 2 (Leipzig, 1896),. Resch, Agrapha, Texte und Untersuch, VI (Leipzig, 1889),. Grenfell och Hunt, Logia IESOU, (. Egypten Expl Fund, London, 1897), lås och S ANDAY ordstäv av Jesus (Oxford, 1897), Nestler, NT Supplementum (Leipzig, 1896). Complete bibliographies will be found in most of the foregoing works. Kompletta bibliografier kommer att finnas i de flesta av de ovannämnda arbetena.Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: