The Rite of Constantinople Riten av Konstantinopel

Catholic Information Katolsk information

(Also BYZANTINE RITE.) (Även Byzantineriten.)

The Liturgies, Divine Office, forms for the administration of sacraments and for various blessings, sacramentals, and exorcisms, of the Church of Constantinople, which is now, after the Roman Rite, by far the most widely spread in the world. De liturgier, gudomliga Office, former för förvaltningen av sakramenten och för olika välsignelser, sacramentals och besvärjelser, i kyrkan i Konstantinopel, som nu, efter den romerska riten, den i särklass mest spridda i världen. With one insignificant exception -- the Liturgy of St. James is used once a year at Jerusalem and Zakynthos (Zacynthus) -- it is followed exclusively by all Orthodox Churches, by the Melkites (Melchites) in Syria and Egypt, the Uniats in the Balkans and the Italo-Greeks in Calabria, Apulia, Sicily, and Corsica. Med en obetydlig undantag - är liturgi St James används en gång om året i Jerusalem och Zakynthos (Zakynthos) - det följs exklusivt av alla ortodoxa kyrkor, av Melkites (Melchites) i Syrien och Egypten, de Uniats i Balkan och den italiensk-greker i Kalabrien, Apulien, Sicilien och Korsika. So that more than a hundred millions of Christians perform their devotions according to the Rite of Constantinople. Så att mer än hundra miljoner kristna utför sina andakt enligt riten av Constantinople.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
I. HISTORY I. HISTORIA

This is not one of the original parent-rites. Detta är inte en av de ursprungliga förälder-riter. It is derived from that of Antioch. Den härrör sig från Antioch. Even apart from the external evidence a comparison of the two liturgies will show that Constantinople follows Antioch in the disposition of the parts. Även bortsett från den externa bevis en jämförelse av de två liturgiesna visar att Konstantinopel följer Antioch i dispositionen av delarna. There are two original Eastern types of liturgy: that of Alexandria, in which the great Intercession comes before the Consecration, and that of Antioch, in which it follows after the Epiklesis. Det finns två ursprungliga östra typer av liturgi: det av Alexandria, där stora intercessionen kommer före vigningen, och att av Antioch, som följer efter Epiklesis. The Byzantine use in both its Liturgies (of St. Basil and St. John Chrysostom) follows exactly the order of Antioch. Den bysantinska användning i både dess liturgier (St Basil och Johannes Chrysostomos) följer exakt ordning av Antioch. A number of other parallels make the fact of this derivation clear from internal evidence, as it is from external witness. Ett antal andra paralleller gör det faktum att denna härledning framgår interna bevis, eftersom det är från yttre vittne. The tradition of the Church of Constantinople ascribes the oldest of its two Liturgies to St. Basil the Great (d. 379), Metropolitan of Cæsarea in Cappadocia. Traditionen av kyrkan i Konstantinopel tillskriver den äldsta av de två liturgier till St Basil den store (död 379), ärkebiskop av Caesarea i Kappadokien. This tradition is confirmed by contemporary evidence. Denna tradition bekräftas av samtida bevis. It is certain that St. Basil made a reformation of the Liturgy of his Church, and that the Byzantine service called after him represents his reformed Liturgy in its chief parts, although it has undergone further modification since his time. Det är säkert att St Basil gjorde en reformation av liturgyen av hans kyrka, och att den bysantinska tjänst som kallas efter honom representerar hans reformerade liturgin i sina viktigaste delar, även om den har genomgått ytterligare ändring sedan hans tid. St. Basil himself speaks on several occasions of the changes he made in the services of Cæsarea. St Basil själv talar vid ett flertal tillfällen av de förändringar han gjort i de tjänster av Caesarea. He writes to the clergy of Neo-Cæsarea in Pontus to complain of opposition against himself on account of the new way of singing psalms introduced by his authority (Ep. Basilii, cvii, Patr. Gr., XXXII, 763). Han skriver till prästerskapet i Neo-Caesarea i Pontus för att klaga av opposition mot sig själv på grund av det nya sättet att sjunga psalmer infördes av hans myndighet (Ep. Basilii, CVII, Patr. Gr., XXXII, 763). St. Gregory of Nazianzos (Nazianzen, d. 390) says that Basil had reformed the order of prayers (euchon diataxis -- Orat. xx, PG, XXXV, 761). St Gregorius av Nazianzos (. Nazianzen, d 390) säger att Basil hade reformerat ordningen böner (euchon diataxis -. Orat xx, PG, XXXV, 761). Gregory of Nyssa (died c. 395) compares his brother Basil with Samuel because he "carefully arranged the form of the Service" (Hierourgia, In laudem fr. Bas., PG, XLVI, 808). Gregorius av Nyssa (död c.. 395) jämför hans bror Basil med Samuel för att han "omsorgsfullt arrangerade i form av tjänsten" (Hierourgia, I laudem Fr. Bas., PG, XLVI, 808). Prokios (Proclus) of Constantinople (d. 446) writes: "When the great Basil . . . saw the carelessness and degeneracy of men who feared the length of the Liturgy -- not as if he thought it too long -- he shortened its form, so as to remove the weariness of the clergy and assistants" (De traditione divinæ Missæ, PG, XLV, 849). Prokios (Proclus) av Konstantinopel (död 446) skriver: "När den stora Basil ... såg slarv och degeneration män som fruktade längden på liturgin - inte som om han trodde att det för länge - han förkortade sitt form, så som att ta bort trötthet av prästerskapet och assistenter "(De traditione Divinae Missæ, PG, XLV, 849).

The first question that presents itself is: What rite was it that Basil modified and shortened? Den första frågan som presenterar sig är: Vad rit var det som basilika modifieras och förkortas? Certainly it was that used at Cæsarea before his time. Visst var det som användes i Caesarea före sin tid. And this was a local form of the great Antiochene use, doubtless with many local variations and additions. Och detta var en lokal form av stora Antiochene användning, utan tvekan med många lokala variationer och tillägg. That the original rite that stands at the head of this line of development is that of Antioch is proved from the disposition of the present Liturgy of St. Basil, to which we have already referred; from the fact that, before the rise of the Patriarchate of Constantinople, Antioch was the head of the Churches of Asia Minor as well as of Syria (and invariably in the East the patriarchal see gives the norm in liturgical matters, followed and then gradually modified by its suffragan Churches); and lastly by the absence of any other source. Att den ursprungliga riten som står i spetsen för denna linje av utveckling är det av Antioch bevisas från dispositionen av den nuvarande liturgi St Basil, som vi redan har nämnt, från det faktum att före uppkomsten av patriarkatet Konstantinopel var Antiochia huvudet av kyrkorna i Mindre Asien, liksom i Syrien (och alltid i öst den patriarkala se ger normen i liturgiska frågor, följt och sedan gradvis modifieras av dess suffragan kyrkor) och slutligen av frånvaron någon annan källa. At the head of all Eastern rites stand the uses of Antioch and Alexandria. I spetsen för alla östliga riter står användningen av Antiokia och Alexandria. Lesser and later Churches do not invent an entirely new service for themselves, but form their practice on the model of one of these two. Mindre och senare kyrkor inte uppfinna inte en helt ny tjänst för sig själva, men bildar sin praxis på vilken modell av ett av dessa två. Syria, Palestine, and Asia Minor in liturgical matters derive from Antioch, just as Egypt, Abyssinia, and Nubia do from Alexandria. Syrien, Palestina och Mindre Asien liturgiska frågor härrör från Antiokia, precis som Egypten, Abessinien och Nubien gör från Alexandria. The two Antiochene liturgies now extant are; De två Antiochene liturgier nu existerande är;

(1) that of the Eighth Book of the Apostolic Constitutions and (1) att den åttonde bok de Apostolic konstitutionerna och

(2) parallel to it in every way, the Greek Liturgy of St. James (see ANTIOCHENE LITURGY). (2) parallellt med den på alla sätt, den grekiska liturgi St James (se Antiochene LITURGI).

These are the starting-points of the development we can follow. Dessa är de utgångspunkter för den utveckling vi kan följa. But it is not to be supposed that St. Basil had before him either of these services, as they now stand, when he made the changes in question. Men det är inte antas att St Basil hade före honom någon av dessa tjänster, eftersom de nu står, då han gjort ändringarna i fråga. In the first place, his source is rather the Liturgy of St. James than that of the Apostolic Constitutions. För det första, är hans källa snarare liturgi St James än de apostoliska konstitutionerna. There are parallels to both in the Basilian Rite; but the likeness is much greater to that of St. James. Det finns paralleller till både i Basilian riten, men likheten är mycket större med den i St James. From the beginning of the Eucharistic prayer (Vere dignum et justum est, our Preface) to the dismissal, Basil's order is almost exactly that of James. Från början av den eukaristiska bönen (Vere dignum et justum est, vår Preface) till uppsägning är Basils order nästan exakt som James. But the now extant Liturgy of St. James (in Brightman, "Liturgies Eastern and Western", 31-68) has itself been considerably modified in later years. Men nu existerande liturgi St James (i Brightman, "liturgier östra och västra", 31-68) har själv varit betydligt ändrats under senare år. Its earlier part especially (the Liturgy of the Catechumens and the Offertory) is certainly later than the time of St. Basil. Dess tidigare del speciellt (liturgyen av katekumenerna och OFFERTORIUM) är verkligen senare än tiden för St Basil. In any case, then, we must go back to the original Antiochene Rite as the source. I vilket fall, så måste vi gå tillbaka till den ursprungliga Antiochene Rite som källa. But neither was this the immediate origin of the reform. Men varken var den omedelbara ursprung reformen. It must be remembered that all living rites are subject to gradual modification through use. Man måste komma ihåg att alla levande riter är föremål för en gradvis förändring genom användning. The outline and frame remain; into this frame new prayers are fitted. Konturen och ram förblir, i denna ram nya böner är monterade. As a general rule liturgies keep the disposition of their parts, but tend to change the text of the prayers. Som en allmän regel liturgier håller disposition av sina delar, men tenderar att ändra texten av bönerna. St. Basil took as the basis of his reform the use of Cæsarea in the fourth century. St Basil tog som grund för sin reform användningen av Caesarea i det fjärde århundradet. There is reason to believe that that use, while retaining the essential order of the original Antiochene service, had already considerably modified various parts, especially the actual prayers. Det finns anledning att tro att denna användning, samtidigt som den grundläggande ordningen den ursprungliga Antiochene tjänsten redan avsevärt hade ändrat olika delar, speciellt de faktiska bönerna. We have seen, for instance, that Basil shortened the Liturgy. Vi har sett, till exempel att basilika förkortade liturgyen. But the service that bears his name is not at all shorter than the present one of St. James. Men tjänsten som bär hans namn är inte alls kortare än den nuvarande St James. We may, then, suppose that by his time the Liturgy of Cæsarea had been considerably lengthened by additional prayers (this is the common development of Liturgies). Vi kan alltså anta att genom hans tid liturgyen av Caesarea betydligt hade förlängts med ytterligare böner (detta är den gemensamma utvecklingen av liturgier). When we say, then, that the rite of Constantinople that bears his name is the Liturgy of St. James as modified by St. Basil, it must be understood that Basil is rather the chief turning-point in its development than the only author of the change. När vi säger då att riten av Constantinople som bär hans namn är liturgi St James ändrat genom St Basil, måste det förstås att basilika är snarare den viktigaste vändpunkten i sin utveckling än den enda författare förändringen. It had already passed through a period of development before his time, and it has developed further since. Det hade redan gått igenom en period av utveckling före sin tid, och det har utvecklats ytterligare sedan. Nevertheless, St. Basil and his reform of the rite of his own city are the starting-point of the special use of Constantinople. Trots St Basil och hans reform av riten av sin egen stad är utgångspunkten för den särskilda användningen av Konstantinopel.

A comparison of the present Liturgy of St. Basil with earlier allusions shows that in its chief parts it is really the service composed by him. En jämförelse av den nuvarande liturgi St Basil med tidigare allusioner visar att i sina viktigaste delar är det verkligen den tjänst som består av honom. Peter the Deacon, who was sent by the Scythian monks to Pope Hormisdas to defend a famous formula they had drawn up ("One of the Trinity was crucified") about the year 512, writes: "The blessed Basil, Bishop of Cæsarea, says in the prayer of the holy altar which is used by nearly the whole East: Give, oh Lord, strength and protection; make the bad good, we pray, keep the good in their virtue; for Thou canst do all things, and no one can withstand Thee; Thou dost save whom Thou wilt and no one can hinder Thy will" (Petri diac. Ep. ad Fulgent, vii, 25, in PL, LXV, 449). Peter Deacon, som sändes av de skytiska munkar till påven Hormisdas att försvara en berömd formel som de hade dragit upp ("En av Treenigheten korsfästes") omkring år 512, skriver: "Den välsignade Basil, biskop av Caesarea, säger i bönen av det heliga altare som används av nästan hela östra: Ge, o Herre, styrka och skydd, gör dåliga bra, vi ber, hålla det goda i sin dygd, ty du ens kan göra allt, och ingen tål dig, Du Dost spara som Du skall och ingen kan hindra din vilja "(Petri diac Ep ad Fulgent, VII, 25, i Polen, LXV, 449..). This is a compilation of three texts in the Basilian Liturgy: Keep the good in their virtue; make the bad good by thy mercy (Brightman, op. cit., pp. 333-334); the words: Give, O Lord, strength and protection come several times at the beginning of prayers; and the last words are an acclamation made by the choir or people at the end of several (Renaudot, I, p. xxxvii). Detta är en sammanställning av tre texterna i Basilian liturgin: Håll det goda i deras dygd, gör dåliga bra med din nåd (Brightman, aa, s. 333-334..) Orden: Ge, Herre, styrka och skydd kommer flera gånger i början av böner, och de sista orden är en acklamation från kören eller personer i slutet av flera (Renaudot, I, s. xxxvii.). The Life of St. Basil ascribed to Amphilochios (PG, XXIX, 301, 302) quotes as composed by him the beginning of the Introduction-prayer and that of the Elevation exactly as they are in the existing Liturgy (Brightman, 319, 341). Livet av St Basil tillskrivs Amphilochios (PG, XXIX, 301, 302) citerar som består av honom i början av Inledning bön och den för Elevation precis som de är i den befintliga liturgin (Brightman, 319, 341) . The Second Council of Nicæa (787) says: "As all priests of the holy Liturgy know, Basil says in the prayer of the Divine Anaphora: We approach with confidence to the holy altar . . .". Det andra konciliet i Nicaea (787) säger: "Som alla präster av den heliga liturgin vet, säger Basil i bönen av den gudomliga Anaphora: Vi närmar med tillförsikt på det heliga altaret ...". The prayer is the one that follows the Anamnesis in St. Basil's Liturgy (Brightman, p. 329. Cf. Hardouin, IV, p. 371). Bönen är den som följer Anamnes i St Basil liturgi (Brightman, sid. 329. Jfr. Hardouin, IV, sid. 371).

From these and similar indications we conclude that the Liturgy of St. Basil in its oldest extant form is substantially authentic, namely, from the beginning of the Anaphora to the Communion. Från dessa och liknande indikationer vi konstatera att liturgi St Basil i sin äldsta bevarade form är väsentligen autentisk, nämligen från början av Anaphora till nattvarden. The Mass of the Catechumens and the Offertory prayers have developed since his death. Massan av katekumenerna och böner OFFERTORIUM har utvecklats sedan hans död. St. Gregory Nazianzen, in describing the saint's famous encounter with Valens at Cæsarea, in 372, describes the Offertory as a simpler rite, accompanied with psalms sung by the people but without an audible Offertory prayer (Greg. Naz., Or., xliii, 52, PG, XXXVI, 561). St Gregory Nazianzen, för att beskriva helgonets berömda möte med Valens i Caesarea, i 372, beskriver OFFERTORIUM som en enklare rit, tillsammans med psalmer sjungs av folket men utan en hörbar OFFERTORIUM bön (Greg. Naz. Or., XLIII , 52, PG, XXXVI, 561). This oldest form of the Basilian Liturgy is contained in a manuscript of the Barberini Library of about the year 800 (manuscript, III, 55, reprinted in Brightman, 309-344). Detta äldsta formen av Basilian liturgin finns i ett manuskript av Barberini arkivet av omkring år 800 (manuskript, III, 55, omtryckt i Brightman, 309-344). The Liturgy of St. Basil now used in the Orthodox and Melkite (or Melchite) Churches (Euchologion, Venice, 1898, pp. 75-97; Brightman, 400-411) is printed after that of St. Chrysostom and differs from it only in the prayers said by the priest, chiefly in the Anaphora; it has received further unimportant modifications. Liturgyen av St.-basilika används nu i den ortodoxa och Melkite (eller Melchite) Kyrkor (Euchologion, Venedig, 1898, sid 75-97, Brightman, 400-411) skrivs ut efter det av St Chrysostomos och skiljer sig från den bara i bönerna sägs av prästen, främst i Anaphora, den har fått ytterligare oviktiga förändringar. It is probable that even before the time of St. John Chrysostom the Liturgy of Basil was used at Constantinople. Det är troligt att även före tiden för Johannes Chrysostomos liturgi Basil användes i Konstantinopel. We have seen that Peter the Deacon mentions that it was "used by nearly the whole East". Vi har sett att Peter diakonen nämner att det "användes av nästan hela öst". It would seem that the importance of the See of Cæsarea (even beyond its own exarchy), the fame of St. Basil, and the practical convenience of this short Liturgy led to its adoption by many Churches in Asia and Syria. Det verkar som vikten av se av Caesarea (även utanför sin egen exarchy), ledde ryktet om St Basil, och den praktiska bekvämligheten av denna korta liturgin dess antagande av många kyrkor i Asien och Syrien. The "East" in Peter the Deacon's remark would probably mean the Roman Prefecture of the East (Præfectura Orientis) that included Thrace. Den "öst" i Peter diakonen anmärkning skulle förmodligen innebära romerska Prefecture i öst (Præfectura Orientis) som inkluderade Thrakien. Moreover, when St. Gregory of Nazianzos came to Constantinople to administer that diocese (381) he found in use there a Liturgy that was practically the same as the one he had known at home in Cappadocia. Dessutom, när St Gregorius av Nazianzos kom till Konstantinopel för att administrera det stift (381) han hittade i bruk där en liturgi som var praktiskt taget samma som den han hade känt sig hemma i Kappadokien. His Sixth Oration (PG, XXXV, 721 sq.) was held in Cappadocia, his Thirty-eighth (PG, XXXVI, 311) at Constantinople. Hans sjätte Oration (PG, XXXV, 721 sq) hölls i Kappadokien, hans trettioåttonde (PG, XXXVI, 311) i Konstantinopel. In both he refers to and quotes the Eucharistic prayer that his hearers know. I både han hänvisar till och citerar den eukaristiska bönen som hans åhörare vet. A comparison of the two texts shows that the prayer is the same. En jämförelse av de två texterna visar att bönen är densamma. This proves that, at any rate in its most important element, the liturgy used at the capital was that of Cappadocia -- the one that St. Basil used as a basis of his reform. Detta bevisar att i alla fall i dess mest viktig del, liturgin som används på huvudstaden var att Cappadocia - den som St Basil användas som grund för sin reform. It would therefore be most natural that the reform too should in time be adopted at Constantinople. Det skulle därför vara mest naturligt att reformen även bör tid antas i Konstantinopel. But it would seem that before Chrysostom this Basilian Rite (according to the universal rule) had received further development and additions at Constantinople. Men det verkar som före Chrysostomos här Basilian Rite (enligt den universella regeln) hade fått vidareutveckling och tillägg i Konstantinopel. It has been suggested that the oldest form of the Nestorian Liturgy is the original Byzantine Rite, the one that St. Chrysostom found in use when he became patriarch (Probst, "Lit. des IV. Jahrhts.", 413). Det har föreslagits att den äldsta formen av Nestorian liturgyen är den ursprungliga bysantinska riten, den som St Chrysostom finns i bruk när han blev patriark (Probst, "Lit. Des IV. Jahrhts.", 413).

The next epoch in the history of the Byzantine Rite is the reform of St. John Chrysostom (d. 407). Nästa epok i historien om den bysantinska Rite är reformen av Johannes Chrysostomos (död 407). He not only further modified the Rite of Basil, but left both his own reformed Liturgy and the unreformed Basilian one itself, as the exclusive uses of Constantinople. Han inte bara modifieras ytterligare riten av basilika, men lämnade både sin egen reformerade liturgin och oreformerade Basilian en själv, som de exklusiva användning av Konstantinopel. St. John became Patriarch of Constantinople in 397; he reigned there till 403, was then banished, but came back in the same year; was banished again in 404, and died in exile in 407. Johannes blev patriarken av Konstantinopel i 397, han regerade där till 403, sedan förvisad, men kom tillbaka i samma år, förvisades igen 404, och dog i exil i 407. The tradition of his Church says that during the time of his patriarchate he composed from the Basilian Liturgy a shorter form that is the one still in common use throughout the Orthodox Church. Traditionen av hans kyrka säger att under tiden för hans patriarkatet han komponerade från Basilian liturgin en kortare form som är en fortfarande i allmänt bruk under hela den ortodoxa kyrkan. The same text of Proklos (Proclus) quoted above continues: "Not long afterwards our father, John Chrysostom, zealous for the salvation of his flock as a shepherd should be, considering the carelessness of human nature, thoroughly rooted up every diabolical objection. He therefore left out a great part and shortened all the forms lest anyone . . . stay away from this Apostolic and Divine Institution", etc. He would, then, have treated St. Basil's rite exactly as Basil treated the older rite of Cæsarea. Samma text Proklos (Proclus) citerade fortsätter: "Inte långt därefter vår far, Johannes Chrysostomos, nitisk för räddningen av hans flock som en herde skall vara, med tanke på slarv av den mänskliga naturen, noggrant rotade upp varje djävulsk invändning han. Därför lämnade ut en stor del och förkortade alla former för att ingen ... hålla sig borta från denna apostoliska och gudomlig institution ", etc. Han skulle då ha behandlat Vasilijkatedralen rit precis som Basil behandlade den äldre riten av Caesarea. There is no reason to doubt this tradition in the main issue. Det finns ingen anledning att betvivla denna tradition i huvudfrågan. A comparison of the Liturgy of Chrysostom with that of Basil will show that it follows the same order and is shortened considerably in the text of the prayers; a further comparison of its text with the numerous allusions to the rite of the Holy Eucharist in Chrysostom's homilies will show that the oldest form we have of the Liturgy agrees substantially with the one he describes (Brightman, 530-534). En jämförelse av liturgyen av Chrysostom med det av basilika kommer att visa att den följer samma ordning och förkortas betydligt i texten av bönerna, ytterligare jämförelse av dess text med många anspelningar på riten av den heliga eukaristin i Chrysostoms predikningar kommer att visa att den äldsta formen vi har av liturgyen instämmer i sak med den han beskriver (Brightman, 530-534). But it is also certain that the modern Liturgy of St. Chrysostom has received considerable modifications and additions since his time. Men det är också säkert att den moderna liturgyen av St Chrysostomos har fått betydande ändringar och tillägg efter hans tid. In order to reconstruct the rite used by him we must take away from the present Liturgy all the Preparation of the Offerings (Proskomide), the ritual of the Little and Great Entrances, and the Creed. För att rekonstruera riten som används av honom måste vi ta avstånd från den nuvarande liturgin alla förberedelser av erbjudanden (Proskomide), ritualen av Lilla och Stora ingångar, och Creed. The service began with the bishop's greeting, "Peace to all", and the answer, "And with thy spirit." Tjänsten började med biskopens hälsning, "fred till alla", och svaret, "Och med din ande." The lessons followed from the Prophets and Apostles, and the deacon read the Gospel. De lärdomar följde från profeterna och apostlarna, och diakonen läste evangeliet. After the Gospel the bishop or a priest preached a homily, and the prayer over the catechumens was said. Efter evangeliet biskopen eller en präst predikade en predikan, och bönen över katekumenerna sades.

Originally it had been followed by a prayer over penitents, but Nektarios (381-397) had abolished the discipline of public penance, so in St. Chrysostom's Liturgy this prayer is left out. Ursprungligen hade följts av en bön över botfärdig, men Nektarios (381-397) hade avskaffat disciplinen av offentlig botgöring, så i St Chrysostomos liturgi denna bön lämnas ut. Then came a prayer for the faithful (baptized) and the dismissal of the catechumens. Sedan kom en bön för de troende (döpt) och uppsägning av katekumenerna. St. Chrysostom mentions a new ritual for the Offertory: the choir accompanied the bishop and formed a solemn procession to bring the bread and wine from the prothesis to the altar (Hom. xxxvi, in I Cor., vi, PG, LXI, 313). St Chrysostomos nämner en ny ritual för OFFERTORIUM: kören tillsammans biskopen och bildade en högtidlig procession för att få bröd och vin från protesen till altaret (Hom. xxxvi, i I Kor, VI, PG, LXI, 313. ). Nevertheless the present ceremonies and the Cherubic Chant that accompany the Great Entrance are a later development (Brightman, op. cit., 530). Ändå nuvarande ceremonier och den cherubic Chant som åtföljer stora ingången är en senare utveckling (Brightman, op. Cit., 530). The Kiss of Peace apparently preceded the Offertory in Chrysostom's time (Brightman, op. cit., 522, Probst, op. cit., 208). Kyssen av fred föregås tydligen OFFERTORIUM i Chrysostoms tid (Brightman, op. Cit., 522, Probst, op. Cit., 208). The Eucharistic prayer began, as everywhere, with the dialogue: "Lift up your hearts" etc. This prayer, which is clearly an abbreviated form of that in the Basilian Rite, is certainly authentically of St. Chrysostom. Den eukaristiska bönen började, som överallt, med dialog: "Lyft upp era hjärtan" etc. Denna bön, som är helt klart en förkortad form av det i Basilian Rite, är verkligen autentiskt St Chrysostomos. It is apparently chiefly in reference to it that Proklos says that he has shortened the older rite. Det är tydligen främst med hänvisning till att Proklos säger att han har förkortat den äldre riten. The Sanctus was sung by the people as now. De Sanctus sjöngs av folket som nu. The ceremonies performed by the deacon at the words of Institution are a later addition. Ceremonierna utförs av diakonen vid instiftelseorden är ett senare tillägg. Probst thinks that the original Epiklesis of St. Chrysostom ended at the words "Send thy Holy Spirit down on us and on these gifts spread before us" (Brightman, op. cit., 386), and that the continuation (especially the disconnected interruption: God be merciful to me a sinner, now inserted into the Epiklesis; Maltzew, "Die Liturgien" etc., Berlin, 1894, p. 88) are a later addition (op. cit., 414). Probst tycker att den ursprungliga Epiklesis St Chrysostomos slutade vid orden "Skicka din helige Ande ner på oss och på dessa gåvor spridda framför oss" (Brightman, op. Cit., 386), och att en fortsättning (särskilt frånkopplad avbrott : Gud, var nådig mot mig syndare, nu in i Epiklesis, Maltzew, "Die Liturgien" osv, Berlin, 1894, s. 88) är ett senare tillägg (aa, 414)... The Intercession followed at once, beginning with a memory of the saints. Förbön följde på en gång, börjar med ett minne av helgonen. The prayer for the dead came before that for the living (ibid., 216-415). Bönen för de döda kom innan för levande (ibid., 216-415). The Eucharistic prayer ended with a doxology to which the people answered, Amen; and then the bishop greeted them with the text, "The mercy of our great God and Saviour Jesus Christ be with all of you" (Tit., ii, 13), to which they answered: "And with thy spirit", as usual. Den eukaristiska bönen avslutades med en doxology som folket svarade Amen, och sedan biskopen hälsade dem med texten "barmhärtighet vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus vara med er alla" (Tit., ii, 13) , som de svarade: "Och med din ande", som vanligt. The Lord's Prayer followed, introduced by a short litany spoken by the deacon and followed by the well-known doxology: "For thine is the kingdom" etc. This ending was added to the Our Father in the Codex of the New Testament used by St. Chrysostom (cf. Hom. xix in PG, LVII, 282). Herrens bön följt, som infördes genom en kort litania talas av diakon och följs av den välkända doxology: "För riket är ditt" etc. Denna ändelse tillsattes Vår Fader i Codex i Nya Testamentet används av St . Chrysostomos (jfr Hom. xix i PG, LVII, 282). Another greeting (Peace to all) with its answer introduced the manual acts, first an Elevation with the words "Holy things for the holy" etc., the Breaking of Bread and the Communion under both kinds. En annan hälsning (fred till alla) med sitt svar introducerade manuella handlingar, först en höjd med orden "heliga saker för det heliga" osv att bryta bröd och gemenskap under båda gestalterna. In Chrysostom's time it seems that people received either kind separately, drinking from the chalice. I Chrysostoms tid verkar det som folk fick antingen typ separat, dricka ur kalken. A short prayer of thanksgiving ended the Liturgy. En kort bön av tacksamhet avslutade liturgin. That is the rite as we see it in the saint's homilies (cf. Probst., op. cit., 156-202, 202-226). Det är riten som vi ser det i helgonets predikningar (jfr Probst., Op. Cit., 156-202, 202-226). It is true that most of these homilies were preached at Antioch (387-397) before he went to Constantinople. Det är sant att de flesta av dessa predikningar predikades på Antioch (387-397) innan han gick till Konstantinopel. It would seem, then, that the Liturgy of St. Chrysostom was in great part that of his time at Antioch, and that he introduced it at the capital when he became patriarch. Det verkar alltså som liturgyen av St Chrysostom var till stor del det av hans tid i Antiokia, och att han introducerade den på huvudstaden när han blev patriark. We have seen from Peter the Deacon that St. Basil's Rite was used by "nearly the whole East". Vi har sett från Peter diakonen att St Basils Rite användes av "nästan hela öst". There is, then, no difficulty in supposing that it had penetrated to Antioch and was already abridged there into the "Liturgy of Chrysostom" before that saint brought this abridged form to Constantinople. Det finns alltså ingen svårighet att anta att den hade trängt till Antiokia och var redan förkortad där in i "liturgyen av Chrysostom" innan helgon förde detta förkortad form till Konstantinopel.

It was this Chrysostom Liturgy that gradually became the common Eucharistic service of Constantinople, and that spread throughout the Orthodox world, as the city that had adopted it became more and more the acknowledged head of Eastern Christendom. Det var denna Chrysostomos liturgi som så småningom blev den gemensamma eukaristiska tjänst i Konstantinopel, och att spridning över hela den ortodoxa världen, som den stad som hade antagit det blev mer och mer erkänt chef Eastern kristenhet. It did not completely displace the older rite of St. Basil, but reduced its use to a very few days in the year on which it is still said (see below, under II). Det gjorde inte helt ersätta den äldre riten av St.-basilika, men minskat sin användning till ett fåtal dagar på året som det fortfarande är sagt (se nedan under II). Meanwhile the Liturgy of St. Chrysostom itself underwent further modification. Samtidigt liturgyen av St Chrysostom själv genomgick ytterligare modifiering. The oldest form of it now extant is in the same manuscript of the Barberini Library that contains St. Basil's Liturgy. Den äldsta formen av det nu existerande är i samma manuskript av Barberini bibliotek som innehåller Vasilijkatedralen liturgi. In this the elaborate rite of the Proskomide has not yet been added, but it has already received additions since the time of the saint whose name it bears. I detta utarbeta riten av Proskomide ännu inte har lagt, men den har redan fått tillägg efter tiden för helgon vars namn det bär. The Trisagion (Holy God, Holy Strong One, Holy Immortal One, have mercy on us) at the Little Entrance is said to have been revealed to Proklos of Constantinople (434-47, St. John Dam., De Fide Orth., III, 10); this probably gives the date of its insertion into the Liturgy. Den Trisagion (Helige Gud, helige stark, helig Immortal One, förbarma dig över oss) på den lilla entrén är sägs ha uppenbarats för Proklos av Konstantinopel 434-47 (, St John Dam., De Fide Orth., III , 10), vilket ger förmodligen dagen för införandet i liturgin. The Cherubikon that accompanies the Great Entrance was apparently added by Justin II (565-78, Brightman, op. cit., 532), and the Creed that follows, just before the beginning of the Anaphora, is also ascribed to him (Joannis Biclarensis Chronicon, PL, LXXII, 863). Den Cherubikon som medföljer den stora Entré tydligen lades av Justin II (565-78, Brightman, op. Cit., 532), och den tro som följer, precis innan början av Anaphora, också tillskrivs honom (Joannis Biclarensis Chronicon, PL, LXXII, 863). Since the Barberini Euchologion (ninth cent.) the Preparation of the Offerings (proskomide) at the credence-table (called prothesis) gradually developed into the elaborate rite that now accompanies it. Eftersom Barberini Euchologion (nionde cent.) Utarbetande av erbjudanden (proskomide) vid tilltro-tabellen (kallas protes) gradvis utvecklats till det omfattande rit som nu följer den. Brightman (op. cit., 539-552) gives a series of documents from which the evolution of this rite may be traced from the ninth to the sixteenth century. Brightman (op. cit., 539-552) ger en rad dokument som utvecklingen av denna rit kan spåras från nionde till det sextonde århundradet.

These are the two Liturgies of Constantinople, the older one of St. Basil, now said on only a few days, and the later shortened one of St. Chrysostom that is in common use. Dessa är de två liturgier i Konstantinopel, den äldre av St.-basilika, nu skrev bara några dagar, och det senare förkortade en av St Chrysostomos som är i allmänt bruk. There remains the third, the Liturgy of the Presanctified (ton proegiasmenon). Det återstår den tredje, den liturgi Presanctified (ton proegiasmenon). This service, that in the Latin Church now occurs only on Good Friday, was at one time used on the aliturgical days of Lent everywhere (see ALITURGICAL DAYS and Duchesne, Origines, 222, 238). Denna tjänst, som i den latinska kyrkan nu sker endast på långfredagen, var en gång används på aliturgical dagarna i fastan överallt (se ALITURGICAL DAGAR och Duchesne, Origines, 222, 238). This is still the practice of the Eastern Churches. Detta är fortfarande praxis de orientaliska kyrkorna. The Paschal Chronicle (see CHRONICON PASCHALE) of the year 645 (PG, XCII) mentions the Presanctified Liturgy, and the fifty-second canon of the Second Trullan Council (692) orders: "On all days of the fast of forty days, except Saturdays and Sundays and the day of the Holy Annunciation, the Liturgy of the Presanctified shall be celebrated." Den påsk-krönikan (se Chronicon PASCHALE) av året 645 (PG, XCII) nämner Presanctified Gudstjänst, och den 52. Kanon av andra Trullan rådet (692) order: "På alla dagar fastan av 40 dagar, utom lördagar och söndagar samt dagen för Holy Annunciation skall liturgi Presanctified firas. " The essence of this Liturgy is simply that the Blessed Sacrament that has been consecrated on the preceding Sunday, and is reserved in the tabernacle (artophorion) under both kinds, is taken out and distributed as Communion. Kärnan i denna liturgi är helt enkelt att det heliga sakramentet som har helgat till föregående söndag och reserveras i tabernaklet (artophorion) under båda sorter, tas ut och distribueras som nattvarden. It is now always celebrated at the end of Vespers (hesperinos), which form its first part. Det är nu alltid firas i slutet av Vespers (hesperinos), som utgör den första delen. The lessons are read as usual, and the litanies sung; the catechumens are dismissed, and then, the whole Anaphora being naturally omitted, Communion is given; the blessing and dismissal follow. Lektionerna läses som vanligt, och litanior sjöng, de katekumenerna avfärdas, och därefter,, hela Anaphora som naturligt utelämnas är kommunionen ges, välsignelsen och uppsägning följa. A great part of the rite is simply taken from the corresponding parts of St. Chrysostom's Liturgy. En stor del av riten helt enkelt tas från motsvarande delar av St Chrysostomos liturgi. The present form, then, is a comparatively late one that supposes the normal Liturgies of Constantinople. Den nuvarande form är alltså ett relativt sent en som antar de normala liturgier i Konstantinopel. It has been attributed to various persons -- St. James, St. Peter, St. Basil, St. Germanos I of Constantinople (715-30), and so on (Brightman, op. cit., p. xciii). Det har tillskrivits olika personer - St James, St Peter, St Basil, St Germanos I av Konstantinopel (715-30), och så vidare (Brightman, aa, s. XCIII...). But in the service books it is now officially ascribed to St. Gregory Dialogos (Pope Gregory I). Men i Tjänsteböcker det nu officiellt tillskrivs St Gregory Dialogos (påven Gregorius I). It is impossible to say how this certainly mistaken ascription began. Det är omöjligt att säga hur detta verkligen fel benämning började. The Greek legend is that, when he was apocrisiarius at Constantinople (578), seeing that the Greeks had no fixed rite for this Communion-service, he composed this one for them. Den grekiska legenden är att när han var apocrisiarius i Konstantinopel (578), se att grekerna hade ingen fast rit för denna gemenskap-tjänst komponerade han detta för dem.

The origin of the Divine Office and of the rites for sacraments and sacramentals in the Byzantine Church is more difficult to trace. Ursprunget av det gudomliga kontoret och de riter för sakramenten och sacramentals i den bysantinska kyrkan är svårare att spåra. Here too we have now the result of a long and gradual development; and the starting-point of that development is certainly the use of Antioch. Även här har vi nu resultatet av en lång och gradvis utveckling, och utgångspunkten för denna utveckling är förvisso användningen av Antioch. But there are no names that stand out as clearly as do those of St. Basil and St. Chrysostom in the history of the Liturgy. Men det finns inga namn som sticker ut så tydligt som gör de av St.-basilika och St Chrysostom i historien om liturgin. We may perhaps find the trace of a similar action on their part in the case of the Office. Vi kanske finna spår av en liknande åtgärd från deras sida när det gäller byrån. The new way of singing psalms introduced by St. Basil (Ep. cvii, see above) would in the first place affect the canonical Hours. Det nya sättet att sjunga psalmer infördes av St Basil (Ep. CVII, se ovan) skulle i första hand påverkar kanoniska timmar. It was the manner of singing psalms antiphonally, that is alternately by two choirs, to which we are accustomed, that had already been introduced at Antioch in the time of the Patriarch Leontios (Leontius, 344-57; Theodoret, HE, II, xxiv). Det var sättet att sjunga psalmer antiphonally, det är växelvis körer, som vi är vana vid, som redan hade införts i Antiochia i tiden av patriarken Leontios (Leontius, 344-57, Theodoret, HE, II, xxiv ). We find one or two other allusions to reforms in various rites among the works of St. Chrysostom; thus he desires people to accompany funerals by singing psalms (Hom. iv, in Ep. ad Hebr., PG, LXIII, 43) etc. Vi hittar en eller två andra allusioner till reformer i olika riter bland verk av St Chrysostomos, och därför att han önskar folk att följa begravningar genom att sjunga psalmer (Hom. IV, Ep annons Hebr, PG, LXIII, 43.). Etc

With regard to the Divine Office especially, it has the same general principles in East and West from a very early age (see BREVIARY). När det gäller den gudomliga kontoret speciellt, det har samma allmänna principer i öst och väst från mycket tidig ålder (se BREVIARIUM). Essentially it consists in psalm-singing. I huvudsak består i psalm-sång. Its first and most important part is the Night-watch (pannychis, our Nocturns); at dawn the orthros (Lauds) was sung; during the day the people met again at the third, sixth, and ninth hours, and at sunset for the hesperinos (Vespers). Den första och viktigaste delen är Natt-klockan (pannychis, våra Nocturns), i gryningen den orthros (gläds) sjöngs, under dagen folket möttes igen på den tredje, sjätte och nionde timmar och vid solnedgången för hesperinos (Vespers). Besides the psalms these Offices contained lessons from the Bible and collects. Förutom psalmer dessa kontor innehöll lärdomar från Bibeln och samlar. A peculiarity of the Antiochene use was the "Gloria in excelsis" sung at the Orthros (Ps.-Athan., De Virg., xx, PG, XXVIII, 276); the evening hymn, Phos ilaron, still sung in the Byzantine Rite at the Hesperinos and attributed to Athenogenes (in the second cent.), is quoted by St. Basil (De Spir. Sancto, lxxiii, PG, XXXII, 205). En egenhet av Antiochene användning var "Gloria in Excelsis" sjöngs vid Orthros (Ps.-Athan, De Virg, xx, PG, XXVIII, 276..) Kväll psalm, Phos ilaron fortfarande sjungs i den bysantinska riten vid Hesperinos och tillskrivs Athenogenes (i den andra cent.), citeras av St Basil (De Spir. Sancto, lxxiii, PG, XXXII, 205). Egeria of Aquitaine, the pilgrim to Jerusalem, gives a vivid description of the Office as sung there according to Antioch in the fourth century ["S. Silviæ (sic) peregrin.", ed. Egeria av Aquitaine, pilgrimen till Jerusalem, ger en levande beskrivning av byrån som sjungit där enligt Antioch i det fjärde århundradet ["S. Silviæ (sic) Peregrin.", Red. Gamurrini, Rome, 1887]. Gamurrini, Rom, 1887]. To this series of Hours two were added in the fourth century. Till denna serie av timmar två lades i det fjärde århundradet. John Cassian (Instit., III, iv) describes the addition of Prime by the monks of Palestine, and St. Basil refers (loc. cit.) to Complin (apodeipnon) as the monks' evening prayer. John Cassian (Instit., III, IV) beskriver tillsats av Prime av munkarna i Palestina, och St Basil hänvisar (på anfört ställe.) Till Complin (apodeipnon) som munkarnas aftonbön. Prime and Complin, then, were originally private prayers said by monks in addition to the official Hours. Prime och Complin då var ursprungligen privata böner sade av munkar, utöver de officiella timmar. The Antiochene manner of keeping this Office was famous all over the East. Den Antiochene sättet att hålla detta kontor var känd över hela öst. Flavian of Antioch in 387 softened the heart of Theodosius (after the outrage to the statues) by making his clerks sing to him "the suppliant chants of Antioch" (Sozomen, HE, VII, xxiii). Flavian av Antioch i 387 mjuknade hjärtat av Theodosius (efter övergreppet till statyerna) genom att göra sina kontorister sjunger till honom "de suppliant ramsor av Antiokia" (Sozomen, HE, VII, XXIII). And St. John Chrysostom, as soon as he comes to Constantinople, introduces the methods of Antioch in keeping the canonical Hours (16, VIII, 8). Och Johannes Chrysostomos, så snart han kommer till Konstantinopel, introducerar metoder för Antiokia att hålla de kanoniska timmar (16, VIII, 8). Eventually the eastern Office admits short services (mesoorai) between the day Hours, and between Vespers and Complin. Så småningom östra kontoret medger korta tjänster (mesoorai) mellan dag timmar, och mellan Vespers och Complin. Into this frame a number of famous poets have fitted a long succession of canons (unmetrical hymns); of these poets St. Romanos the singer (sixth cent.), St. Cosmas the singer (eighth cent.), St. John Damascene (c. 780), St. Theodore of Studion (d. 826), etc., are the most famous (see BYZANTINE LITERATURE, sub-title IV. Ecclesiastical etc.). I denna ram ett antal kända poeter har försett en lång rad kanoner (unmetrical psalmer), av dessa poeter St Romanos sångaren (. 6. Procent), Cosmas St sångaren (åttonde cent.), St John Damascenus ( c.. 780), St Theodore av Studion (d. 826), etc, är den mest kända (se BYZANTINE LITTERATUR, underrubrik IV. kyrkliga etc). St. Sabas (d. 532) and St. John Damascene eventually arranged the Office for the whole year, though, like the Liturgy, it has undergone further development since, till it acquired its present form (see below). St Sabas (D. 532) och St John Damascene arrangerade så småningom Byrån för hela året, men i likhet med liturgin har det vidareutvecklats sedan, tills den fick sin nuvarande form (se nedan).

II. II. THE BYZANTINE RITE AT THE PRESENT TIME Byzantineriten närvarande

The Rite of Constantinople now used throughout the Orthodox Church does not maintain any principle of uniformity in language. Riten av Konstantinopel nu används i den ortodoxa kyrkan tillhandahåller inte någon princip om enhetlighet i språket. In various countries the same prayers and forms are translated (with unimportant variations) into what is supposed to be more or less the vulgar tongue. I olika länder samma böner och former räknas (med oviktiga variationer) i vad är tänkt att vara mer eller mindre vulgära tungan. As a matter of fact, however, it is only in Rumania that the liturgical language is the same as that of the people. I själva verket är det dock bara i Rumänien att den liturgiska språket är detsamma som för folket. Greek (from which all the others are translated) is used at Constantinople, in Macedonia (by the Patriarchists), Greece, by Greek monks in Palestine and Syria, by nearly all Orthodox in Egypt; Arabic in parts of Syria, Palestine, and by a few churches in Egypt; Old Slavonic throughout Russia, in Bulgaria, and by all Exarchists, in Czernagora, Servia, and by the Orthodox in Austria and Hungary; and Rumanian by the Church of that country. Grekiska (från vilket alla andra omräknas) används i Konstantinopel, i Makedonien (av Patriarchists), Grekland, av grekiska munkar i Palestina och Syrien, med nästan alla ortodoxa i Egypten, arabiska i delar av Syrien, Palestina, och några kyrkor i Egypten, Gamla slaviska hela Ryssland, i Bulgarien, och alla Exarchists i Czernagora, Serbien, och de ortodoxa i Österrike och Ungern, och rumänska av kyrkan i det landet. These four are the principal languages. Dessa fyra är de viktigaste språken. Later Russian missions use Esthonian, Lettish, and German in the Baltic provinces, Finnish and Tatar in Finland and Siberia, Chinese, and Japanese. Senare ryska uppdrag använder Esthonian, lettiska och tyska i de baltiska provinserna, finska och tatariska i Finland och Sibirien, kinesiska och japanska. (Brightman, op. cit., LXXXI-LXXXII). (Brightman, op. Cit., LXXXI-LXXXII). Although the Liturgy has been translated into English (see Hapgood, op. cit. in bibliography), a translation is never used in any church of the Greek Rite. Även om liturgin har översatts till engelska (se Hapgood, op. Cit. På bibliografi), en översättning används aldrig i någon kyrka av den grekiska riten. The Uniats use Greek at Constantinople, in Italy, and partially in Syria and Egypt, Arabic chiefly in these countries, Old Slavonic in Slav lands, and Rumanian in Rumania. De Uniats använder grekiska i Konstantinopel, i Italien och delvis i Syrien och Egypten, arabiska huvudsakligen i dessa länder, Old slaviska i slaviska länder och rumänska i Rumänien. It is curious to note that in spite of this great diversity of languages the ordinary Orthodox layman no more understands his Liturgy than if it were in Greek. Det är märkligt att notera att trots denna stora mångfald av språk ordinarie ortodoxa lekman inte mer förstår hans Liturgy än om det var på grekiska. Old Slavonic and the semi-classical Arabic in which it is sung are dead languages. Gamla slaviska och semi-klassisk arabiska som det sjungs är döda språk.

The Calendar Kalendern

The Calendar Kalendern

It is well known that the Orthodox still use the Julian Calendar (Old Style). Det är väl känt att den ortodoxa fortfarande använder den julianska kalendern (gamla stilen). By this time (1908) they are thirteen days behind us. Vid denna tid (1908) är de tretton dagar bakom oss. Their liturgical year begins on 1 September, "the beginning of the Indict, that is of the new year". Deras liturgiska året börjar den 1 september, "början av åtala, som är av det nya året". On 15 November begins the first of their four great fasts, the "fast of Christ's birth" that lasts till Christmas (25 December). Den 15 november börjar den första av sina fyra stora fastan, den "snabba Kristi födelse" som varar till jul (25 december). The fast of Easter begins on the Monday after the sixth Sunday before Easter, and they abstain from flesh-meat after the seventh Sunday before the feast (our Sexagesima). Den snabba av påsken börjar på måndagen efter den sjätte söndagen före påsk, och de avstå från kött-kött efter den sjunde söndagen före festen (vår Sexagesima). The fast of the Apostles lasts from the day after the first Sunday after Pentecost (their All Saints' Day) till 28 June, the fast of the Mother of God from 1 August to 14 August. Den snabba av apostlarna varar från dagen efter den första söndagen efter pingst (deras Allhelgonadagen) till 28 juni, den snabba för Guds moder från 1 augusti till 14 augusti. Throughout this year fall a great number of feasts. Under hela detta år faller ett stort antal högtider. The great cycles are the same as ours -- Christmas, followed by a Memory of the Mother of God on 26 December, then St. Stephen on 27 December, etc. Easter, Ascension Day, and Whitsunday follow as with us. De stora cyklerna är samma som vårt - jul, följt av ett minne av Guds moder den 26 december, då St Stephen den 27 december, etc. påsk, Kristi himmelsfärdsdag och Whitsunday följer som med oss. Many of the other feasts are the same as ours, though often with different names. Många av de andra högtiderna är samma som vårt, men ofta med olika namn. They divide them into three categories, feasts of our Lord (heortai despotikai), of the Mother of God (theometrikai), and of the saints (ton hagion). De delar in dem i tre kategorier, fester av vår Herre (heortai despotikai), av Guds moder (theometrikai), och de heliga (ton hagion). They count the "Holy meeting" (with St. Simeon, 2 February), the Annunciation (25 March), the Awakening of Lazarus (Saturday before Palm Sunday), etc., as feasts of Our Lord. De räknar "Heliga mötet" (med St Simeon, 2 Februari), bebådelsen (25 mars), uppvaknandet av Lazarus (lördag före Palmsöndagen) etc. som högtider Vår Herre. The chief feasts of Our Lady are her birthday (8 September), Presentation in the Temple (21 November), Conception (9 December), Falling-asleep (koimesis, 15 August), and the Keeping of her Robe at the Blachernæ (at Constantinople, 2 July). De viktigaste högtider Our Lady är hennes födelsedag (8 september), Presentation i templet (21 november), Conception (9 december), fallande sömn (koimesis 15 augusti), och hålla sin Robe vid Blachernae (vid Konstantinopel, 2 juli). Feasts are further divided according to their solemnity into three classes: great, middle, and less days. Högtiderna är vidare indelade enligt deras högtid i tre klasser: stora, mellersta och mindre dagar. Easter of course stands alone as greatest of all. Påsk naturligtvis står ensam som störst av alla. It is "The Feast" (he heorte, al-id); there are twelve other very great days and twelve great ones. Det är "The Feast" (han heorte, al-ID), det finns tolv andra mycket stora dagar och tolv stora. Certain chief saints (the Apostles, the three holy hierarchs -- Sts. Basil, Gregory of Nazianzus, and John Chrysostom -- 30 January, the holy and equal-to-the-Apostles Sovereigns, Constantine and Helen, etc.) have middle feasts; all the others are lesser ones. Vissa främsta helgon (apostlarna, de tre heliga hierarkier - STS Basilika, Gregorios av Nasians och Johannes Chrysostomos -. Januari 30, den heliga och lika-to-the-apostlarna Sovereigns, Constantine och Helen, etc.) har mitt högtiderna, alla andra är mindre. The Sundays are named after the subject of their Gospel; the first Sunday of Lent is the feast of Orthodoxy (after Iconoclasm), the Saturdays before Meatless Sunday (our Sexagesima) and Whitsunday are All Souls' days. The Sundays är uppkallad efter ämnet för deras evangelium, den första söndagen i fastan är fest ortodoxi (efter Iconoclasm), den lördag innan Meatless söndag (vår Sexagesima) och Pingstdagen är Alla själars dag. Our Trinity Sunday is their All Saints. Vår Trinity söndag är deras All Saints. Wednesdays and Fridays throughout the year are days of abstinence (Fortescue, "Orth. Eastern Church", 398-401). Onsdagar och fredagar under hela året är dagar av avhållsamhet (Fortescue, "Orth. Östliga kyrkan", 398-401).

Service-books Service-böcker

The Byzantine Rite has no such compendiums as our Missal and Breviary; it is contained in a number of loosely arranged books. Byzantineriten har inga sådana kompendier som vår missalet och BREVIARIUM, det finns i ett antal löst arrangerade böcker. They are: the Typikon), a perpetual calendar containing full directions for all feasts and all possible coincidences. De är: Typikon), en evig kalender som innehåller fullständiga anvisningar för alla fester och alla möjliga tillfälligheter. The (Euchologion) contains the priest's part of the Hesperinos, Orthros, the three Liturgies, and other sacraments and sacramentals. Den (Euchologion) innehåller prästens del av Hesperinos, Orthros, de tre liturgier och andra sakramenten och sacramentals. The Triodion contains the variable parts of the Liturgy and Divine Office (except the psalms, Epistles, and Gospels) for the movable days from the tenth Sunday before Easter to Holy Saturday. I Triodion innehåller de variabla delarna av liturgin och gudomliga kontoret (utom psalmerna, epistlarna och evangelierna) för de rörliga dagarna från den tionde söndagen före påsk till Påskafton. Tbe Pentekostarion continues the Triodion from Easter Day to the first Sunday after Pentecost (All Saints' Sunday). Tbe Pentekostarion fortsätter Triodion från påskdagen till den första söndagen efter pingst (Alla helgons söndag). The Oktoechos gives the Offices of the Sundays for the rest of the year (arranged according to the eight modes to which they are sung -- okto echoi) and the Parakletike is for the weekdays. Den Oktoechos ger kontor för söndagar under resten av året (ordnade enligt de åtta lägena som de sjungs - OK för echoi) och Parakletike är för veckodagar. The twelve Menaias, one for each month, contain the Proper of Saints; the Menologion is a shortened version of the Menaia, and the Horologion contains the choir's part of the day Hours. De tolv Menaias, en för varje månad, innehåller den officiella heliga, den Menologion är en förkortad version av Menaia och Horologion innehåller körens delen av dagen timmar. The Psalter (psalterion), Gospel (enaggelion), and Apostle (apostolos -- Epistles and Acts) contain the parts of the Bible read (Fortescue, "Orth. E. Ch.", 401-402; Nilles, "Kal. Man.", XLIV-LVI; Kattenbusch, "Confessionskunde", I, 478-486). . The Psalter (psalterion), evangelium (enaggelion) och apostel (Apostolos - breven och rättsakter) innehåller delar av Bibeln Read (Fortescue, ".. Orth E. Ch", 401-402, Nilles, "Kal Man . ", XLIV-LVI, Kattenbusch," Confessionskunde ", I, 478-486).

The altar, vestments and sacred vessels Altaret, dräkter och heliga kärl

A church of the Byzantine Rite should have only one altar. En kyrka Byzantineriten bör ha endast en altaret. In a few very large ones there are side-chapels with altars, and the Uniats sometimes copy the Latin multitude of altars in one church; this in an abuse that is not consistent with their rite. I ett fåtal mycket stora företag finns sida-kapell med altare och Uniats ibland kopierar latinska många altaren i en kyrka, vilket i missbruk som inte är förenligt med deras rit. The altar (he hagia trapeza) stands in the middle of the sanctuary (ierateion); it is covered to the ground with a linen cloth over which is laid a silk or velvet covering. Altaret (han hagia Trapeza) står i mitten av helgedomen (ierateion), den omfattas i marken med en linneduk över vilken läggs en siden eller sammet täcker. The Euchologion, a folded antimension, and perhaps one or two other instruments used in the Liturgy are laid on it; nothing else. Den Euchologion, en vikt antimension, och kanske en eller två andra instrument som används i liturgin läggs på det, ingenting annat. [See ALTAR (IN THE GREEK CHURCH).] Behind the altar, round the apse, are seats for priests with the bishop's throne in the middle (in every church). [Se altaret (I den grekiska kyrkan).] Bakom altaret, runt absid, är säten för präster med biskopens tron ​​i mitten (i varje kyrka). On the north side of the altar stands a large credence-table (prothesis); the first part of the Liturgy is said here. På norra sidan av altaret står en stor tilltro-tabell (protes), den första delen av liturgin sägs här. On the south side is the diakonikon, a sort of sacristy where vessels and vestments are kept; but it is in no way walled off from the rest of the sanctuary. På den södra sidan är diakonikon, ett slags sakristia där fartyg och dräkter hålls, men det är inte på något sätt muromgärdade av från resten av helgedomen. The sanctuary is divided from the rest of the church by the ikonostasis (eikonostasis, picture-screen), a great screen stretching across the whole width and reaching high up to the roof (see sub-title The Iconostasis sv HISTORY OF THE CHRISTIAN ALTAR). Helgedomen är uppdelad från resten av kyrkan från ikonostasis (eikonostasis, bild-skärmen), en stor skärm som sträcker sig över hela bredden och nå högt upp till taket (se underrubrik HISTORIK Ikonostas sv av den kristna altare) . On the outside it is covered with a great number of pictures of Christ and the saints, arranged in a more or less determined order (Christ always to the right of the royal doors and the Bl. Virgin on the left), before which rows of lamps are hung. På utsidan är täckt med ett stort antal bilder av Kristus och helgonen, arrangerade i en mer eller mindre bestämd ordning (Kristus alltid till höger om de kungliga dörrarna och Bl. Virgin till vänster), vid vilken rader av lampor hängde. The ikonostasis has three doors, the "royal door" in the middle, the deacon's door to the south (right hand as one enters the church), and another door to the north. Det ikonostasis har tre dörrar, den "kungliga dörren" i mitten, diakonen dörr mot söder (höger som en in i kyrkan), och en annan dörr i norr. Between the royal door and the deacon's door the bishop has another throne facing the people. Mellan den kungliga dörren och diakon dörr biskopen har en annan tronen inför folket. Immediately outside the ikonostasis is the choir. Omedelbart utanför ikonostasis är kören. A great part of the services take place here. En stor del av tjänsterna äger rum här. In the body of the church the people stand (there are no seats as a rule); then comes the narthex, a passage across the church at the west end, from which one enters by doors into the nave. I kroppen av kyrkan folket står (det finns inga platser som regel), sedan kommer narthexen, en passage över kyrkan i den västra delen, där man kommer in genom dörrarna till långhuset. Most of the funeral rites and other services take place in the narthex. De flesta av de begravningar och andra tjänster sker i narthexen. Churches are roofed as a rule by a succession of low cupolas, often five (if the church is cross-shaped). Kyrkor är täckta i regel av en följd av låga kupoler, ofta fem (om kyrkan är korsformad). In Russia there is generally a belfry. I Ryssland finns det i allmänhet en klockstapel. The vestments were once the same as the Latin ones, though now they look very different. De investeringar var en gång samma som de latinska dem, men nu de ser mycket annorlunda ut. It is a curious case of parallel evolution. Det är ett märkligt fall av parallell evolution. The bishop wears over his cassock the sticharion our alb; it is often of silk and coloured; then the epitrachelion, a stole of which the two ends are sewn together and hang straight down in front, with a loop through which the head is passed. Biskopen bär över hans kaftan i sticharion vår ALB, det är ofta av silke och färgade, sedan epitrachelion, en stola som de två ändarna sys ihop och hänga rakt ner i front, med en ögla genom vilken huvudet passerat. The sticharion and epitrachelion are held together by the zone (girdle), a narrow belt of stuff with clasps. Den sticharion och epitrachelion hålls samman av zonen (gördel), ett smalt bälte av saker med klämmor. Over the wrists he wears the epimanikia, cuffs or gloves with the part for the hand cut off. Under handlederna han bär epimanikia, skär manschetter eller handskar med delen för hand av. From the girdle the epigonation, a diamond-shaped piece of stuff, stiffened with cardboard, hangs down to the right knee. Från gördel på epigonation, en diamant-formad bit av saker, stelnade med kartong, hänger ner till höger knä. Lastly, he wears over all the sakkos, a vestment like our dalmatic. Slutligen bär han över alla sakkos, en placerings som vår dalmatika. Over the sakkos comes the omophorion. Under sakkos kommer omophorion. This is a great pallium of silk embroidered with crosses. Detta är en stor pallium av silke broderade med kors. There is also a smaller omophorion for some rites. Det finns också en mindre omophorion för vissa riter. He has a pectoral cross, an enkolpion (a medal containing a relic), a mitre formed of metal and shaped like an imperial crown, and a dikanikion, or crosier, shorter than ours and ending in two serpents between which is a cross. Han har en bröst kors, en enkolpion (en medalj som innehåller en relik), en mitra bildat av metall och formad som en Imperial Crown och en dikanikion eller Crosier, kortare än vår och slutar i två ormar mellan vilket är ett kors. To give his blessing in the Liturgy he uses the trikerion in his right and the dikerion in his left hand. Att ge sin välsignelse i liturgyen använder han trikerion i sin rätt och dikerion i sin vänstra hand. These are a triple and double candlestick with candles. Dessa är en trippel och dubbel ljusstake med ljus. The priest wears the sticharion, epitrachelion, zone, and epimanikia. Prästen bär sticharion, epitrachelion, tidszon och epimanikia. If he is a dignitary he wears the epigonation and (in Russia) the mitre also. Om han är en dignitär han bär epigonation och (i Ryssland) huvudbindeln också. Instead of a sakkos he has a phainolion, our chasuble, but reaching to the feet behind and at the sides, and cut away in front (see CHASUBLE and illustrations). Istället för en sakkos han har en phainolion, vår mässhake, men når till fötterna bakom och på sidorna, och skära bort framför (se MÄSSHAKE och illustrationer). The deacon wears the sticharion and epimanikia, but no girdle. Diakonen bär sticharion och epimanikia, men ingen gördel. His stole is called an orarion; it is pinned to the left shoulder and hangs straight down, except that he winds it around his body and over the right shoulder at the Communion. Hans stola kallas en orarion, det är fäst med vänster axel och hänger rakt ner, förutom att han lindar den runt hans kropp och över höger axel vid nattvarden. It is embroidered with the word "HAGIOS" three times. Det är broderad med ordet "Hagios" tre gånger. A very common abuse (among Melkites too) is for other servers to wear the orarion. En mycket vanlig misshandel (bland Melkites också) är för andra servrar att bära orarion. This is expressly forbidden by the Council of Laodicea (c. 360, can. xxii). Detta är uttryckligen förbjudet av rådet av Laodicea (C. 360, kan. Xxii). The Byzantine Rite has no sequence of liturgical colours. Byzantineriten har ingen sekvens av liturgiska färger. They generally use black for funerals, otherwise any colours for any day. De använder i allmänhet svart för begravningar, annars alla färger för varje dag. The vessels used for the holy Liturgy are the chalice and paten (diskos), which latter is much larger than ours and has a foot to stand it (it is never put on the chalice), the asteriskos (a cross of bent metal that stands over the paten to prevent the veil from touching the holy bread), the spoon (labis) for giving Communion, the spear (logche) to cut up the bread, and the fan (hripidion) which the deacon waves over the Blessed Sacrament -- this is a flat piece of metal shaped like an angel's head with six wings and a handle. De fartyg som används för den heliga liturgin är kalken och paten (diskos), vilket senare är mycket större än vår och har en fot för att stå ut (det är aldrig sätta på kalken), de asteriskos (ett kors av böjt metall som står över paten att förhindra slöjan från att röra den heliga bröd), skeden (labis) för att ge kommunionen, spjutet (logche) att skära upp brödet, och fläkten (hripidion) som diakonen vågor över det heliga sakramentet - detta är ett plant stycke av metall formad som en ängel huvud med sex vingar och ett handtag. The antimension) is a kind of corporal containing relics that is spread out at the beginning of the Liturgy. Den antimension) är en typ av kroppslig innehåller reliker som sprids ut i början av liturgin. It is really a portable altar. Det är verkligen en bärbar altare. The Holy Bread (always leavened of course) is made as a flat loaf marked in squares to be cut up during the Proskomide with the letters IC. Den heliga Bröd (alltid leavened naturligtvis) är gjord som en platt bröd markerade med rutor som skall skäras upp under Proskomide med bokstäverna IC. XC. XC. NI. NI. KA. KA. (Iesous Christos nika). (Iesous Christos Nika). In the diakonikon a vessel is kept with hot water for the Liturgy (Fortescue, op. cit., 403-409; "Echos d'Orient", V, 129-139; R. Storff, "Die griech. Liturg.", 13-14). I diakonikon ett fartyg hålls med varmt vatten för liturgyen (Fortescue, aa, 403-409,.. "Echos d'Orient", V, 129-139, R. Storff, ".. Die griech Liturg", 13-14).

Church music Kyrkomusik

The singing in the Byzantine Rite is always unaccompanied. Sången i den bysantinska riten alltid ensamma. No musical instrument of any kind may be used in their churches. Inga musikinstrument av något slag kan användas i sina kyrkor. They have a plain chant of eight modes that correspond to ours, except that they are numbered differently; the four authentic modes (Doric, Phrygian, Lydian, and Mixolydian -- our 1st, 3rd, 5th, and 7th) come first, then the Plagal modes (our 2nd, 4th, 6th, and 8th). De har en plain chant av åtta lägen som motsvarar vår, förutom att de är numrerade annorlunda, de fyra autentiska lägen (Doric, frygiska, lydiska och Mixolydisk - vår 1st, 3rd, 5: e, och 7th) kommer först, sedan plagal lägen (vår 2nd, 4th, 6th, och 8). But their scales are different. Men deras skalor är olika. Whereas our plainsong is strictly diatonic, theirs is enharmonic with variable intervals. Medan vår kyrkosång är strikt diatoniska, är deras enharmoniska med variabla intervaller. They always sing in unison and frequently change the mode in the middle of a chant. De sjunger alltid i unisont och ofta ändra läget i mitten av en sång. One singer (generally a boy) sings the dominant (to ison) of the mode to the sound of A continuously, while the rest execute their elaborate pneums (see PLAIN CHANT). En sångare (vanligtvis en pojke) sjunger den dominerande (till Ison) i läget till ljudet av en kontinuerligt medan resten utföra sina genomarbetade pneums (se plain chant). The result is generally -- to our ears -- unmelodious and strange, though in some cases a carefully trained choir produces a fine effect. Resultatet är i allmänhet - i våra öron - unmelodious och konstigt, men i vissa fall en noggrant utbildad kör ger en fin effekt. One of the best is that of St. Anne's (Melkite) College at Jerusalem, trained by the French Pères Blancs. En av de bästa är att St Annes (Melkite) College i Jerusalem, utbildad av den franska Peres Blancs. One of these, Père Rebours, has written an exhaustive and practical treatise of their chant ("Traité de psaltique" etc.; see bibliography). En av dessa, Père Rebours, har skrivit en uttömmande och praktisk avhandling av deras ramsa ("Traité de psaltique" osv, se litteraturförteckningen). In Russia and lately, to some extent, in the metropolitan church of Athens they sing figured music in parts of a very stately and beautiful kind. I Ryssland och nyligen, i viss mån, i huvudstadsregionen kyrkan i Aten de tänkte sjunga musik i delar av en mycket ståtlig och vacker slag. It is probably the most beautiful and suitable church music in the world. Det är förmodligen den vackraste och lämplig kyrkomusik i världen.

The Holy Liturgy Den heliga liturgin

The present use of the Byzantine Rite confines the older Liturgy of St. Basil to the Sundays in Lent (except Palm Sunday), Maundy Thursday, and Holy Saturday, also the eves of Christmas and the Epiphany, and St. Basil's feast (1 January). Den nuvarande användningen av Byzantineriten begränsar den äldre liturgi St Basil till söndagar i fastan (utom palmsöndagen), skärtorsdag, och Påskafton, även eves av jul och trettondagen, och St Basil fest (1 januari ). On all other days on which the Liturgy is celebrated they use that of St. Chrysostom. På alla andra dagar då liturgin firas de använder det av St Chrysostomos. But on the weekdays in Lent (except Saturdays) they may not consecrate, so they use for them the Liturgy of the Presanctified. Men på vardagar i fastan (utom lördagar) De får inviga, så de använder för dem liturgyen av Presanctified. An Orthodox priest does not celebrate every day, but as a rule only on Sundays and feast-days. Ortodox präst firar inte varje dag, men i regel endast på söndagar och festdagar. the Uniats, however, in this, as in many other ways, imitate the Latin custom. de Uniats, men i detta, liksom i många andra sätt, imitera den latinska sed. They also have a curious principle that the altar as well as the celebrant must be fasting, that is to say that it must not have been used already on the same day. De har också en nyfiken princip att altaret liksom de firande måste fasta, det vill säga att det inte får ha använts redan samma dag. So there is only one Liturgy a day in an Orthodox Church. Så det finns bara en liturgi en dag i en ortodox kyrka. Where many priests are present they concelebrate, all saying the Anaphora together over the same offerings. Där många präster är närvarande de koncelebrera, alla säger Anaphora tillsammans under samma erbjudanden. This happens nearly always when a bishop celebrates; he is surrounded by his priests, who celebrate with him. Detta händer nästan alltid när en biskop firar, han är omgiven av hans präster, som firar med honom. The Liturgy of St. Chrysostom, as being the one commonly used, is always printed first in the Euchologia. Liturgyen av St Chrysostomos, som den en vanligen används, är alltid ut först i Euchologia. It is the framework into which the others are fitted and the greater part of the Liturgy is always said according to this form. Det är ramarna i vilken de övriga är monterade och större delen av liturgin är alltid sagt enligt detta formulär. After it are printed the prayers of St. Basil (always much longer) which are substituted for some of the usual ones when his rite is used, and then the variants of the Liturgy of the Presanctified. Efter det trycks böner St Basil (alltid mycket längre) som ersätter en del av de vanliga när hans rit används, och sedan varianter av liturgi Presanctified. The Liturgies of Basil and Chrysostom, then, differing only in a certain number of the prayers, may be described together. De liturgier av Basil och Chrysostom, då bara skiljer sig i ett visst antal böner, kan beskrivas tillsammans.

The first rubric directs that the celebrant must be reconciled to all men, keep his heart from evil thoughts, and be fasting since midnight. Den första rubriken styr att de firande måste försonas med alla män, hålla hans hjärta från onda tankar och vara fastande sedan midnatt. At the appointed hour (usually immediately after None) the celebrant and deacon (who communicates and must therefore also be fasting) say the preparatory prayers before the ikonostasis (Brightman, op. cit., 353-354), kiss the holy ikons, and go into the diakonikon. På utsatt timme (vanligtvis omedelbart efter Ingen) celebranten och diakon (som kommunicerar och måste därför också vara fastande) säger de förberedande böner innan ikonostasis (Brightman, op. Cit., 353-354), kyssa de heliga Ikons, och gå in i diakonikon. Here they vest, the celebrant blessing each vestment as it is put on, say certain prayers, and wash their hands, saying verses 6-12 of Psalm 25 ("Lavabo inter innocentes" etc., op. cit., 354-356). Här väst, de firande välsignelse varje investering som läggs på, säger vissa böner och tvätta händerna, säger verser 6-12 av Psalm 25 ("Lavabo bland innocentes" osv, op. Cit., 354-356) . Then the first part of the Liturgy, the Preparation of the Offering (proskomide) begins at the credence table (prothesis). Sedan den första delen av liturgin börjar Beredning av Erbjudandet (proskomide) vid kredensbordet (protes). The loaves of bread (generally five) are marked in divisions as described above under the caption Altar, etc. The celebrant cuts away with the holy lance the parts marked IC. De bröd (i allmänhet fem) är markerade med divisioner som beskrivs ovan under rubriken Altar, etc. celebrant skär bort med den heliga lansen delar märkta IC. XC. XC. NI. NI. KA., and says: "The Lamb of God is sacrificed." . KA, och säger: "Guds lamm som offras." These parts are then called the Lamb. Dessa delar kallas då Lammet. The deacon pours wine and warm water into the chalice. Diakonen häller vin och varmt vatten i kalken. Other parts of the bread are cut away in honour of the All-holy Theotokos, nine for various saints, and others for the bishop, Orthodox clergy, and various people for whom he wishes to pray. Andra delar av brödet skärs bort för att hedra den all-heliga Theotokos, nio för olika helgon, och andra för biskopen, ortodoxa präster och olika människor för vilka han önskar att be. This rite is accompanied by many prayers, the particles (prosphorai) are arranged on the diskos (paten) by the Lamb (that of the Theotokos on the right, because of the verse "The Queen stands at thy right hand". A long rubric explains all this), covered with the asteriskos and veils, and the offerings are repeatedly incensed. Denna rit åtföljs av många böner, partiklarna (prosphorai) arrangerade på diskos (paten) från Lammet (som av Theotokos till höger, på grund av versen "Drottningen står vid din högra hand". En lång rubrik förklarar allt detta), täckt med asteriskos och slöjor, och erbjudanden som upprepade gånger upprörda. The deacon then incenses the prothesis, altar, sanctuary, nave, and the celebrant. Diakonen sedan rökelser protesen, altare, helgedom, långhus och firande. (A detailed account of the now elaborate rite of the Proskomide is given in the "Echos d'Orient", III, 65-78.) They then go to the altar, kiss the Gospel on it and the deacon holding up his orarion says: It is time to sacrifice to the Lord. (En detaljerad redogörelse för den nu utarbeta riten av Proskomide ges i "Echos d'Orient", III, 65-78.) De sedan gå till altaret, kysser evangeliet på den och diakonen höll upp sin orarion säger : Det är dags att offra till Herren. Here begin the Litanies (ektenai or synaptai). Här börjar de Litanies (ektenai eller synaptai). The doors of the ikonostasis are opened, and the deacon goes out through the north door. Dörrarna till ikonostasis öppnas, och deaconen går ut genom den norra dörren. Standing before the royal doors he chants the Great Litany, praying for peace, the Church, the patriarch or synod (in Orthodox countries for the sovereign and his family), the city, travellers, etc., etc. To each clause the choir answer "Kyrie eleison". Stod inför de kungliga dörrarna han sjunger den stora litania, be för fred, kyrkan, patriarken eller synoden (i ortodoxa länder för härskare och hans familj), staden, resenärer, etc., etc. Till varje klausul kören svaret "Kyrie eleison". Then follows the first antiphon (on Sundays Ps. cii), and the celebrant at the altar says a prayer. Sedan följer den första Antifon (på söndagar Ps. CII) och firande vid altaret står en bön. The Short Litany is sung in the same way (the clauses are different, Brightman, op. cit., 362-375) with an antiphon and prayer, and then a third litany; on Sundays the third antiphon is the Beatitudes. Den korta litania sjungs på samma sätt (klausulerna är olika, Brightman, aa, 362-375..) Med en antiphon och bön, och sedan tredjedel litania, på söndagar den tredje Antifon är saligprisningarna.

The Little Entrance Lilla Entrance

Here follows the Little Entrance. Här följer lite Entré. The deacon has gone back to the celebrant's side. Diakonen har gått tillbaka till firande sida. They come out through the north door in procession, the deacon holding the book of the Gospels, with acolytes bearing candles. De kommer ut genom den norra porten i procession, diakonen boken av evangelierna innehav, med medhjälpare bär ljus. The troparia (short hymns) are sung, ending with the Trisagion: "Holy God, Holy Strong One, Holy Immortal One, have mercy on us" (three times) ; then "Glory be to the Father", etc. "As it was in the beginning", etc. -- and again "Holy God", etc. Meanwhile the celebrant says other prayers. Den troparia (korta psalmer) sjungs, slutar med Trisagion: "Helige Gud, helige stark, helig Immortal One, förbarma dig över oss" (tre gånger), sedan "Ära vare Fadern", etc. "Eftersom det var i början ", etc. - och igen" Heliga Gud ", etc. Samtidigt celebranten säger andra böner. A reader sings the Epistle; a Gradual is sung; the deacon sings the Gospel, having incensed the book; more prayers follow. En läsare sjunger episteln, en gradvis sjungs, diakonen sjunger evangeliet, ha förbittrad boken, fler böner följer. Then come prayers for the catechumens, and they are dismissed by the deacon: "All catechumens go out. Catechumens go out. All catechumens go away. Not one of the catechumens [shall stay]." Sedan kommer böner för katekumenerna, och de avfärdas av diakonen: "Alla katekumenerna gå ut katekumenerna gå ut Alla katekumenerna försvinna Inte en av de katekumenerna [skall stanna]...." -- Of course nowadays there are no catechumens. - Självklart idag finns inga katekumenerna. The prayers for the catechumens bring us to the first variant between the two Liturgies. Bönerna för katekumenerna föra oss till den första varianten mellan de två liturgier. The one said by the celebrant is different (and, as an exception, shorter) in St. Basil's rite (Brightman, op. cit., 374 and 401). Den ena sa som de firande är annorlunda (och, som ett undantag, kortare) i St Basils rit (Brightman, op. Cit., 374 och 401). The deacon says, "All the faithful again and again pray to the Lord in peace", and repeats several times the curious exclamation "Wisdom!" Diakonen säger: "Alla troende och om igen ber till Herren i fred", och upprepar flera gånger nyfikna utropet "vishet!" (sophia) that occurs repeatedly in the Byzantine Rite -- before the Gospel he says "Wisdom! Upright!" (Sophia) som förekommer upprepade gånger i den bysantinska riten - innan evangeliet säger han "Visdom Upprätt!" -- sophia. - Sophia. orthoi., meaning that the people should stand up. orthoi., vilket innebär att människor ska stå upp.

The Liturgy of the Faithful Den liturgi de troende

The Liturgy of the Faithful begins here. Den liturgi de troende börjar här. Prayers for the faithful follow (different in the two rites, Brightman, op. cit., 375-377 and 400-401); and then comes the dramatic moment of the Liturgy, the Great Entrance. Böner för de troende uppföljning (olika i de två riter, Brightman, aa, 375-377 och 400-401..) Kommer och sedan den dramatiska ögonblicket av liturgin, den stora Entré. The celebrant and deacon go to the prothesis, the offerings are incensed. Celebranten och diakon gå till protesen är utbudet upprörda. The deacon covers his shoulders with the great veil (see ÆR) and takes the diskos (paten) with the bread; the thurible hangs from his hand; the celebrant follows with the chalice. Diakonen täcker axlarna med den stora slöja (se AER) och tar diskos (paten) med bröd, den rökelsekaret hänger från hans hand, de firande följer med kalken. Acolytes go in front and form a solemn procession. Acolytes går framför och bildar en högtidlig procession. Meanwhile the choir sings the Cherubic Hymn (Cheroubikos hymnos): "Let us, who mystically represent the Cherubim, and who sing to the Life-giving Trinity the thrice holy hymn, put away all earthly cares so as to receive the King of all things [here the procession comes out through the north door] escorted by the army of angels. Alleluia, alleluia, alleluia." Samtidigt kören sjunger cherubic Hymn (Cheroubikos hymnos): "Låt oss, som mystiskt representerar keruberna, och som sjunger på den livgivande Treenigheten den trefalt heliga psalmen, lägga undan alla jordiska bryr för att ta emot kungen av alla saker [här processionen kommer ut genom norra porten] eskorteras av armén av änglar. Halleluja, halleluja, halleluja. " The procession goes meanwhile all round the church and enters the sanctuary by the royal doors. Processionen går tiden runt kyrkan och in i helgedomen av de kungliga dörrarna. The Cherubic Hymn has a very elaborate and effective melody (Rebours, op. cit., 156-164) with almost endless pneums. Den cherubic Hymn har en mycket genomtänkt och effektiv melodi (Rebours, op. Cit., 156-164) med nästan oändliga pneums. This ceremony, with its allusion to the entrance of the "King of all things" before the offerings are consecrated, is a curious instance of a dramatic representation that anticipates the real moment of the Consecration. Denna ceremoni, med sin anspelning på ingången till "kungen av alla saker" innan utbudet är helgade, är en nyfiken exempel på en dramatisk representation som föregriper den verkliga tidpunkten för invigningen. After some more prayers at the altar, different in the two liturgies, the deacon cries out, "The doors! The doors! Let us attend in wisdom", and the doors of the ikonostasis are shut. Efter några fler böner på altaret, olika i de två liturgier, ropar diakonen ut "Dörrarna! Dörrarna! Låt oss gå i visdom", och dörrarna till ikonostasis stängs. The Creed is then sung. Tron är sedan sjungs.

The Anaphora (Canon) Den Anaphora (Canon)

Here begins the Anaphora (Canon). Här börjar Anaphora (Canon). There is first a dialogue, "Lift up your hearts" etc., as with us, and the celebrant begins the Eucharistic prayer: "It is meet and just to sing to Thee, to bless Thee, praise Thee and give thanks to Thee in all places. . . ." Det är först en dialog, "Lyft upp era hjärtan" etc., som med oss, och de firande börjar den eukaristiska bönen: "Det är träffas och bara sjunga för Dig, för att välsigna dig, prisa dig och tacka dig i alla platser .... " The form in St. Basil's Rite is much longer. Formuläret i St Basils Rite är mycket längre. It is not said aloud, but at the end he lifts up his voice and says: "Crying, singing, proclaiming the hymn of victory and saying:" -- and the choir sings "Holy, Holy, Holy" etc., as in our Mass. Very soon, after a short prayer (considerably longer in St. Basil's Rite) the celebrant comes to the words of Institution. Det är inte sagt högt, men i slutet han lyfter upp sin röst och säger: "Gråt, sjunga, proklamera psalmen av segern och säga:" - och kören sjunger "Helig, Helig, Helig" osv, som i vår Mass Mycket snart, efter en kort bön (betydligt längre i St Basils Rite) celebranten kommer till instiftelseorden. He lifts up his Voice and sings: "Take and eat: this is my Body that is broken for you for the forgiveness of sins"; and through the Ikonostasis the choir answers "Amen". Han lyfter upp sin röst och sjunger: "Tag och ät: detta är min kropp som bryts för dig för syndernas förlåtelse", och genom Ikonostasis kören svarar "Amen". Then: "Drink ye all of this, this is my Blood of the New Testament that is shed for you and for many for the forgiveness of sins." Sedan: "Drick allt detta, är detta mitt blod av den nya testamentet som varder utgjutet för er och för många till syndernas förlåtelse." R. Amen -- as before. R. Amen - som tidigare. The Orthodox, as is known, do not believe that these words consecrate, so they go straight on to the Anamnesis, and a special rubric in their Euchologion (ed. Venice, 1898, p. 63) warns them not to make any reverence here. Den ortodoxa, som bekant, inte tror att dessa ord helga, så de går rakt fram till Anamnes, och en speciell rubrik i deras Euchologion (red. Venedig, 1898, sid. 63) varnar dem att inte göra någon vördnad här . The Uniats, on the other hand, make a profound reverence after each form. De Uniats, å andra sidan, gör en djup vördnad efter varje blankett. The Anamnesis (our "Unde et memores") again is longer in the Basilian Liturgy. Den Anamnes (vår "Unde et memores") är åter längre i Basilian liturgin. The Epiklesis follows. Den Epiklesis följer. The deacon invites the celebrant in each case: "Bless, sir, the holy bread [or wine]." Diakonen uppmanar firande i varje fall: "Välsigna, sir, den heliga brödet [eller vin]." The two forms (of Basil and Chrysostom) may stand as specimens of the principle of abbreviation that distinguishes the later rite. De två formerna (av Basil och Chrysostom) kan stå som exemplar av principen om förkortningen som skiljer den senare riten. In St. Basil's Liturgy it is: "We pray and beseech thee, O Holy of Holy ones, that according to the mercy of thy favour thy Holy Spirit come down on us and on these present gifts to bless them, sanctify them and to make...." I St Basils liturgi är: "Vi ber och bönfaller dig, o Heliga av heliga, att enligt nåd din fördel din Helige Ande komma ner på oss och på dessa nuvarande gåvor för att välsigna dem, helga dem och göra .... " (Chrysostom: "Send down thy Holy Spirit on us and on these present gifts...."). (Chrysostomos: "Skicka ner din helige Ande på oss och på dessa nuvarande gåvor ...."). Then, after an irrelevant interpolation, with two verses from Ps. Sedan, efter en irrelevant interpolering, med två verser från Ps. l about the celebrant's own soul, he continues (Basil): "this bread the precious Body itself of our Lord and God and Saviour Jesus Christ" (Chrys.: "and make this bread the precious Body of thy Christ"). L Om de firande egen själ, fortsätter han (basilika): "detta bröd den dyrbara kropp sig av vår Herre och Gud och Frälsare Jesus Kristus" (Chrys.: "och gör detta bröd den dyrbara kropp, din Kristus"). Deacon: "Amen. Bless, Sir, the holy chalice." Deacon: ".. Amen Välsigna, Herre, den heliga kalken" Celebrant (Basil): "But this chalice the Precious Blood itself of our God and Saviour Jesus Christ" (Chrys.: "And what it is in this Chalice the precious Blood of Thy Christ"). Celebrant (Basil): "Men denna bägare det dyrbara blodet sig av vår Gud och Frälsare Jesus Kristus" (Chrys.: "Och vad det är i denna bägare det dyrbara blod av Thy Kristus"). Deacon: "Amen. Bless, Sir, both." Deacon: ".. Amen Välsigna, Herre, både" Celebrant (Basil): "That was shed for the life and salvation of the world" (Chrys.: "Changing it by thy Holy Spirit"). Celebrant (Basil): "Det var skjulet för livet och frälsningen av världen" (Chrys.: "Ändra det genom din helige Ande"). Deacon: "Amen. Amen. Amen." Diakon: "Amen amen amen..." Both then make a deep prostration, and the deacon waves the ripidion (fan) over the Blessed Sacrament. Båda gör sedan en djup utmattning, och diakonen vågorna ripidion (fläkt) över det heliga sakramentet. This ceremony, now interpreted mystically as a symbol of adoring angels, was certainly once a practical precaution. Denna ceremoni, som nu tolkas mystiskt som en symbol för beundrande änglar, var verkligen en gång en praktisk försiktighetsåtgärd. They have no pall over the chalice and there is a danger of flies. De har ingen bår över kalken och det finns en risk för flugor. The waving of the ripidion occurs several times during the Liturgy. Den viftande av ripidion sker flera gånger under liturgin. In the Byzantine Rite, as in all the Antiochene family of liturgies, the Intercession follows at this point. I den bysantinska Rite, som i hela Antiochene familjen av liturgier, följer förbön på denna punkt. First comes a memory of saints; the deacon then reads the Diptychs of the Dead, and the celebrant says a prayer into which he may introduce the names of any of the faithful departed for whom he wishes to pray. Först kommer ett minne av helgon, diakonen sedan läser diptyker av de döda, och celebrant säger en bön i vilken han får införa namnen på några av de trogna avgick som han vill be. Prayers for the living follow (in Russia for the second time occur the names of "Our Orthodox and Christ-loving Lord Nicholas, Czar and Autocrat of all the Russias" and of all his "right-believing and God-fearing" family), with the names of the patriarch (or Synod) and metropolitan, and the ending; "and all [masc.] and all [fem.]" kai panton kai pason. Böner för levande följande (i Ryssland för andra gången inträffar namnen "Vår ortodoxa och Kristus-älskande Lord Nicholas, tsar och envåldshärskare av alla Rysslands" och alla hans "högra tro och gudfruktiga" familj), med namnen på patriarken (eller synoden) och storstadsområden, och slutar, "och alla [mask.] och alla [FEM.]" kai Panton kai Pason. The deacon then reads the Diptychs of the Living; more prayers for them follow. Diakonen läser sedan diptyker av den levande, fler böner för dem följer. Here ends the Anaphora. Här avslutar Anaphora. The celebrant blesses the people: "The mercy of our great God and Saviour Jesus Christ be with all of you." Celebranten välsignar folket: "Den nåd vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus vara med er alla." Choir: "And with thy spirit." Kör: "Och med din ande." And the deacon goes out to his place before the ikonostasis and reads a litany, praying for various spiritual and temporal favours, to each clause of which the choir answers: "Kyrie eleison", and at the last clause -- "Having prayed in the union of faith and in the communion of the Holy Ghost, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ, our God." Och diakonen går ut till sin plats innan ikonostasis och läser en litania, be för olika andliga och världsliga gynnar, till varje klausul som kören svarar: "Kyrie Eleison", och i sista meningen - "Efter att ha bett i förening av tro och gemenskap i den Helige Ande, låt oss berömma oss själva och varandra och hela vårt liv till Kristus, vår Gud. " To Thee, O Lord (Soi, Kyrie). För dig, Herre (Soi, Kyrie). -- -

Meanwhile the celebrant says a long prayer silently. Samtidigt celebranten säger en lång bön tyst. The people sing the Lord's Prayer, and the celebrant adds the clause: For Thine is the Kingdom" etc. The Inclination follows. The deacon says, "Bow your heads to the Lord" (our "Humiliate capita vestra Domino"); they answer, "To Thee, O Lord", and the celebrant says the Prayer of Inclination (different in the two Liturgies). The preparation for Communion begins here. The deacon winds his orarion (stole) around his body, the curtain of the royal doors (they have besides the doors a curtain that is continually drawn backward and forward during the Liturgy) is drawn back, and the celebrant elevates the Holy Eucharist saying, "Holy things for the holy", to which the answer is: "One only is holy, one only is Lord, Jesus Christ in the glory of God the Father. Folket sjunger Herrens bön, och celebranten lägger klausulen: För riket är ditt Bow era huvuden för Herren "(vår" Humiliate capita Vestra Domino "), de svarar" etc. lutning följer Diakonen säger. " , "För dig, Herre", och celebranten säger bön Lutning (olika i de två liturgier). Förberedelserna för kommunionen börjar här. Diakonen slingrar hans orarion (stola) runt hans kropp, gardinen av de kungliga dörrarna (de har förutom dörrarna en gardin som ständigt dras fram och tillbaka under liturgyen) dras tillbaka, och de firande höjer den heliga eukaristin säger, "Heliga saker för det heliga", som svaret är: "En bara helig, är en enda Herre, Jesus Kristus i Guds ära Faderns. Amen." The Communion hymn (koinonikon) of the day is sung, and the Communion begins. While the clergy Communicate in the Sanctuary a sermon is sometimes preached. The celebrant breaks the Holy Bread into four parts, as it is marked, and arranges them on the diskos thus: -- Amen. "Gemenskap psalm (Koinonikon) av dagen sjungas, och kommunionen börjar. Även prästerskapet Kommunicera i helgedomen en predikan ibland predikas. Celebranten bryter den heliga bröd i fyra delar, som det är märkt, och arrangerar dem på diskos sålunda: -

      ISNIKAXS (Where I=Iota, S=Sigma) ISNIKAXS (där i = Iota, S = Sigma)

He puts the fraction marked (IOTA-SIGMA) into the chalice, and the deacon again pours into it a little warm water (the use of warm water is a very old peculiarity of this rite).The part marked (CHI-SIGMA) is divided into as many parts as there are priests and deacons to Communicate. Han lägger den fraktion märkt (IOTA-SIGMA) i kalken och diakon igen häller in det lite varmt vatten (användning av varmt vatten är en mycket gammal egenhet av denna rite). Den del märkt (CHI-SIGMA) är uppdelad i lika många delar som det finns präster och diakoner att kommunicera. Meanwhile, prayers are said; those about to Communicate ask pardon of their offences against each other. Samtidigt är böner sägs, de om att kommunicera be om förlåtelse för sina brott mot varandra. The celebrant says, "Behold I draw near to our immortal King" etc., and receives Holy Communion in the form of bread, saying: The precious and all-holy Body of Our Lord and Saviour Jesus Christ is given to me N. priest [or bishop] for the forgiveness of my sins and for life everlasting." Then he says, "Deacon, approach". and gives him Communion with the same form (To thee N. deacon etc.). The celebrant then drinks of the chalice with a corresponding form -- The precious and all-holy Blood -- and communicates the deacon as before. After Communion each says silently a very beautiful prayer -- I believe, Lord, and I confess that Thou art in very truth Christ, the Son of the living God etc. (Brightman, op. cit., 394.) The rest of the clergy are Communicated from the portion marked (IOTA-SIGMA), that has been put into the chalice and is therefore soaked in the consecrated wine, with one form (The precious and all-holy Body and Blood). The celebrant divides the portions marked NI and KA, and the deacon puts them into the chalice with a sponge. The doors are opened and the deacon says, "Draw near in the fear of God and with faith". The celebrant comes down to the doors with the chalice and the spoon and communicates the people with the Holy Bread dipped in the chalice, and with one form, as before. The people stand to receive Communion (the Byzantine Rite knows practically no kneeling at all). Finally, the deacon puts all the remaining particles into the chalice and carries it back to the prothesis. Those other particles (prosphora) originally cut off from the bread have lain on the diskos (paten) since the proskomide. It has been a great question whether they are consecrated or not. The Orthodox now say that they are not, and the deacon puts them into the chalice after the Communion. It is obviously a question of the celebrant's intention. The Uniat priests are told to consecrate them too, and in their Liturgy the people receive in Communion (Fortescue, op. cit., 417; "Echos d'Orient", III, 71-73). Celebranten säger: "Se, jag nalkas vår odödliga konung" osv, och tar emot nattvarden i form av bröd, sade: Den dyrbara och allt-heliga kropp vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ges till mig N. präst [eller biskop] för förlåtelse för mina synder och evigt liv. "Sedan säger han," Deacon, strategi ". och ger honom nattvarden med samma form (Till dig N. diakon etc.). celebranten sedan dricker av bägare med en motsvarande form - Den dyrbara och allt-Bloed - och kommunicerar diakonen som tidigare efter kommunionen varje säger tyst en mycket vacker bön -. tror jag, Herre, och jag erkänner att du är i sanning Kristus, Son den levande Gudens mm (Brightman, op. cit., 394.) Resten av prästerskapet kommuniceras från det markerade delen (IOTA-SIGMA), som har satts i kalken och därför dränkts in med invigda vin, med en form (Den dyrbara och helt heliga kropp och blod). celebranten delar de delar som är markerade NI och KA, och diakonen tar dem i kalken med en svamp. Dörrarna öppnas och diakon säger: "Rita nära i fruktan för Gud och tro ". celebranten kommer ner till dörrarna med kalken och sked och kommunicerar människor med den Helige bröd doppat i kalken, och med en form som tidigare. Folket står att få Nattvard (den bysantinska Rite vet praktiskt taget ingen knäböjer alls). Slutligen sätter diakonen alla återstående partiklar i kalken och bär det tillbaka till protesen. De andra partiklar (prosphora) ursprungligen avskurna från brödet har legat på diskos (paten) sedan proskomide. Det har varit en stor fråga om de helgade eller inte. den ortodoxa nu säga att de inte är, och diakonen tar dem i kalken efter kommunionen. Det är naturligtvis en fråga om CELEBRANT avsikt . De Uniat prästerna säger att helga dem också, och i deras liturgi folket får i kommunionen (Fortescue, aa, 417,.. "Echos d'Orient", III, 71-73).

Dismissal Uppsägning

Here begins the Dismissal. Här börjar uppsägning. The deacon unwinds his orarion, goes back to the choir before the ikonostasis, and says a short litany again with the choir. Diakonen lindar hans orarion, går tillbaka till kören före ikonostasis, och säger ett kort litania igen med kören. He then goes to the prothesis and consumes all that is left of the Holy Eucharist with the prosphora. Han går sedan till protesen och förbrukar allt som är kvar av den heliga nattvarden med prosphora. Meanwhile, some of the bread originally cut up at the Prothesis has remained there all the time. Samtidigt har en del av brödet ursprungligen skära upp på protesen kvar där hela tiden. This is now brought to the celebrant, blessed by him, and given to the people as a sacramental (the French pain bénit -- see ANTIDORON). Detta är nu kommer till de firande, välsignade av honom och ges till folket som en sakramental (den franska smärta bénit - se ANTIDORON). After some more prayers the celebrant and deacon go to the diakonikon, the doors are shut, they take off their vestments, and the Liturgy is over. Efter några fler böner de firande och diakon gå till diakonikon, dörrarna stängs, tar de av sig sina dräkter och liturgin är över. The whole service is very much longer than our Mass. It lasts about two hours. Hela tjänsten är mycket mycket längre än vår Mass Den varar cirka två timmar. It should be noted that all the time that the choir are singing or litanies being said the priest is saying other prayers silently (mystikos). Det bör noteras att hela tiden att kören sjunger eller litanior som sägs prästen säger andra böner tyst (mystikos). The Byzantine Rite has no provision for low Mass. As they say the Liturgy only on Sundays and feast-days, they have less need for such a rite. Byzantineriten saknar utrymme för låga Mass Som de säger liturgyen endast på söndagar och festdagar, de har mindre behov av en sådan rit. In cases of necessity, where there is no deacon, the celebrant supplies his part as best he can. I fall av nödvändighet, där ingen diakon, levererar de firande sin del så gott han kan. The Uniats, who have begun to celebrate every day, have evolved a kind of low Liturgy; and at the Greek College at Rome they have a number of little manuscript books containing an arrangement for celebrating with a priest and one lay server only. De Uniats, som har börjat fira varje dag, har utvecklats ett slags låg Liturgy, och den grekiska högskolan i Rom har de ett antal små manuskript böcker som innehåller ett arrangemang för att fira med en präst och en låg server bara. But in the Levant, at any rate, the Liturgy is always sung, and incense is always used; so that the minimum of persons required for the Liturgy is a celebrant, server, and one other man who forms the choir. Men i Levanten, i varje fall är liturgin alltid sjungit och rökelse används alltid, så att ett minimum av personer som krävs för liturgyen är en celebrant, server och en annan man som bildar kören.

Liturgy of the Presanctified Liturgi Presanctified

Liturgy of the Presanctified Liturgi Presanctified

The Liturgy of the Presanctified is fitted into the general framework of St. Chrysostom's Rite. Den liturgi Presanctified monteras i den allmänna ramen för St Chrysostoms Rite. It is usually celebrated on Wednesdays and Fridays in the first six weeks of Lent, and on all the days of Holy Week, except Maundy Thursday and Easter Eve which have the real Liturgy (of St. Basil). Det är oftast firas på onsdagar och fredagar under de första sex veckorna av fastan, och alla dagar av Stilla veckan, utom skärtorsdagen och påskafton som har den verkliga liturgyen (av St.-basilika). On other days in Lent there is no liturgical service at all. På andra dagar i fastlagen finns det ingen liturgiska service på alla. On the Sunday before more loaves (prosphorai) are used than otherwise. På söndag innan fler limpor (prosphorai) används än annars. The same rite of preparation is made over all. Samma riten av förberedelser görs över alla. After the Elevation the celebrant dips the other prosphoras into the chalice with the spoon, and places it in another chalice in the tabernacle (artophorion) kept for this purpose. Efter Höjd celebranten doppar de andra prosphoras i kalken med sked och placerar den i en annan bägare i tabernaklet (artophorion) hålls för detta ändamål. The Liturgy of the Presanctified is said after Vespers (hesperinos), which forms its first part. Den liturgi Presanctified sägs efter Vespers (hesperinos), som utgör den första delen. There is of course no further Proskomide, but the preparatory prayers are said by celebrant and deacon as usual. Det finns naturligtvis ingen ytterligare Proskomide, men de förberedande böner sagt celebranten och diakon som vanligt. The Great Litany is introduced into the middle of Vespers. Den stora litania införs i mitten av Vespers. The hymn phos ilaron (see below) is sung as usual, and the lessons are read. Hymnen phos ilaron (se nedan) sjungs som vanligt och de lärdomar läses. The prayers for catechumens and their dismissal follow. Bönerna för katekumenerna och deras avskedande följer. The Great Entrance is made with the already consecrated offerings, and a changed form of the Cherubic Hymn is sung (Maltzew, "Die Liturgien", 149). Den stora Entré sker med de redan invigda erbjudanden, och en förändrad form av cherubic Hymn sjungs (Maltzew, "Die Liturgien", 149). The curtain of the royal doors is half-drawn across, the whole Anaphora is omitted, and they go on at once to the Short Litany before the Lord's Prayer. Gardinen av de kungliga dörrarna är halv-dras över, hela Anaphora utelämnas och de går på en gång till kort Litania inför Herrens bön. The Lord's Prayer, Inclination, and Elevation with the form: "The presanctified Holy Things to the holy" follow. Herrens bön, lutning och höjd med formuläret: "De presanctified heliga till det heliga" följa. Wine and warm water are poured into the chalice, but not, of course, consecrated. Vin och varmt vatten hälls i kalken, men naturligtvis inte, invigdes. Communion is given with one form only. Kommunionen ges med en form. The Blessed Sacrament already dipped in consecrated wine is now dipped in unconsecrated wine. Det heliga sakramentet redan doppat i invigd vin är nu doppas i unconsecrated vin. The celebrant drinks of this wine after his Communion without any prayer. Celebranten drycker av detta vin efter hans kommunionen utan bön. The Liturgy ends as usual (with different forms in some parts), and the deacon consumes what is left of the Holy Eucharist (unless some of it is again reserved for the next Presanctified Liturgy and the wine in the Chalice. This is the merest outline of the rite. Its earlier part is inextricably joined to the Vespers (Maltzew, op. cit., 121-158). Liturgin avslutas som vanligt (med olika former i vissa delar) och diakon förbrukar vad som finns kvar av den heliga nattvarden (om en del av det åter reserverad för nästa Presanctified liturgin och vinet i kalken. Detta är ett blott konturerna av riten. har sina tidigare delen oupplösligt förbunden med Vespers (Maltzew, op. cit., 121-158).

The Divine Office Den gudomliga kontoret

The Divine Office is very long and complicated. Den gudomliga kontoret är mycket lång och komplicerad. When sung in choir it lasts about eight hours. När sjungit i kör det varar omkring åtta timmar. It is said entirely only by monks. Det sägs helt endast av munkar. Secular priests say part of it, as their devotion dictates. Sekulära präster säger en del av det, eftersom deras hängivenhet dikterar. The Uniats frequently apply to Rome to know what to do, and the answer is always: Servetur consuetudo, by which is meant that their secular clergy should say as much of the Office as is customary. De Uniats gäller ofta till Rom för att veta vad man ska göra, och svaret är alltid: Servetur consuetudo, varmed menas att de sekulära präster skulle säga så mycket för byrån som är brukligt. It is impossible for them to say it all. Det är omöjligt för dem att säga allt. The Office is divided into the hours named above (under Service-books) which correspond to ours, with additional short hours (mesoora) intermediate between Prime, Terce, Sext, None, and Vespers. Byrån är uppdelad i de timmar som nämns ovan (under service-böcker) som motsvarar vår, med ytterligare korta timmar (mesoora) mellanliggande mellan Prime, Terce, Sext, Ingen, och vesper. It is made up of psalms, lessons, prayers, and especially of a great number of hymns in rhythmical prose. Det består av psalmer, lektioner, böner, och i synnerhet ett stort antal psalmer i rytmisk prosa. The Psalter is divided into twenty parts called kathismata, each of which is made up of three sections (staseis). The Psalter är indelad i 20 delar som kallas kathismata, som alla består av tre sektioner (staseis). The whole Psalter is sung every week. Hela Psalter sjungs varje vecka. The most important of the many kinds of hymns are the following: A canon (kanon) is made up of nine odes corresponding to the nine canticles (of Moses, Exodus 15:1-19; Deuteronomy 32:1-43; of Anna, 1 Samuel 2:1-10; Habakkuk 3:2-19; Isaiah 26:9-20; Jonah 2:2-10; the Benedicite, Magnificat, and Benedictus) sung at Lauds. Den viktigaste av de många olika typer av psalmer är följande: en Canon (kanon) består av nio Odes motsvarar de nio sånger (Moses, Exodus 15:1-19, Femte Mosebok 32:1-43, Anna, 1 Samuelsboken 2:1-10, Habackuk 3:2-19, Jesaja 26:9-20, Jona 2:2-10, den Benedicite, Magnificat och Benedictus) sjungit på gläds. Of these canticles the second is sung only in Lent; therefore most canons have no second ode. Av dessa sånger den andra sjungs endast i fastlagen, därför de flesta kanoner har inga andra ode. Each ode is supposed to correspond more or less to its canticle. Varje ode är tänkt att motsvara mer eller mindre till sin Canticle. Thus the sixth ode will generally contain a reference to Jona's whale. Således den sjätte ode i allmänhet innehålla en hänvisning till Jona: s val. Otherwise the canon is always about the feast on which it is sung, and much ingenuity is expended in forcing some connexion between the event of the day and the allusions in the canticles. Annars kanon är alltid om festmåltiden som den sjungas, och mycket påhittighet är förbrukat att tvinga någon connexion mellan händelsen för dagen och anspelningarna i visan. The odes are further divided into a heirmos and troparia of any number, from three to twenty or more. De Odes är vidare indelade i ett heirmos och troparia av valfritt antal, 3-20 eller mer. The heirmos sets the tune for each ode (see PLAIN CHANT), and the troparia follow it. I heirmos sätter melodin för varje ode (se plain chant) och troparia följa den. The last troparion of each ode always refers to Our Lady and is called theotokion. Den sista troparion i varje ode hänvisar alltid till vår Lady och kallas theotokion. The odes often make an acrostic in their initial letters; sometimes they are alphabetic. De Odes gör ofta en akrostikon i sina första bokstäver, ibland är de alfabetiska. In long canons a poem is intercalated in the middle during which people may sit (they stand for nearly the whole Office); it is called theotokion. I långa canons en dikt är inskjuten i mitten då människor kan sitta (de står för nästan hela kontoret), den kallas theotokion. Three troparia form an kathisma ("house", cf. Italian stanza). Tre troparia bildar en Kathisma ("hus", jfr. Italienska strof). The canons for the weekdays are in the Oktoechos, those for immovable feasts in the Menaias, for movable ones in the Triodion and Pentekostarion (see above under Service-books). Kanonerna för veckodagar är i Oktoechos, de för fast högtiderna i Menaias för rörliga de i Triodion och Pentekostarion (se ovan under service-böcker). One of the most famous of all is St. John Damascene's Golden Canon for Easter Day (translated by Dr. JM Neale in his "Hymns of the Eastern Church", 4th ed., London, pp. 30-44). En av de mest berömda av alla är Johannes Damascene Golden Canon för påskdagen (översatt av Dr JM Neale i hans ", Psalmer i den östliga kyrkan", 4th Ed., London, pp 30-44). Other kinds of chant are the kontakion, a short poem about the feast, the stichos a versicle, generally from a psalm (like our antiphons), which introduces a sticheron, or hymn sung at Matins and Vespers. Andra typer av ramsan är Kontakion, en kort dikt om festen, stichos a versicle, i allmänhet från en psalm (som våra antiphons), som introducerar en sticheron, eller psalm sjungas på Matins och Vespers. An idiomelon is a troparion that has its own melody, instead of following a heirmos (for other kinds of chant see Nilles, "Kalend. Man.", pp. lvii-lxix, and the example he gives from the feast of the Transfiguration, 6 August). En idiomelon är en troparion som har sin egen melodi, istället för att följa en heirmos (för andra typer av sång se Nilles, "Kalend. Människan.", S. LVII-lxix, och exemplet han ger från festmåltiden av Transfiguration, 6 augusti). The Great Doxology (doxologia) is our "Gloria in excelsis", the small one our "Gloria Patri". Den stora Doxology (doxologia) är vår "Gloria in Excelsis", den lilla vår "Gloria Patri". The Hymnos Akathistos ("standing hymn") is a complete Office in honour of Our Lady and of her Annunciation. Den Hymnos Akathistos ("stående psalmen") är en komplett kontor för att hedra vår Lady och hennes Bebådelsen. It has all the Hours and is made up of psalms, odes, etc., like other Offices. Den har alla timmar och består av psalmer, Odes etc, liksom andra kontor. It is sung very solemnly on the Saturday before the second Sunday before Easter; and they sing parts of it every Friday evening and Saturday morning in Lent. Det sjungs mycket högtidligt på lördagen innan den andra söndagen före påsk, och de sjunger delar av den varje fredag ​​kväll och lördag morgon i fastan. It is always sung standing. Det är alltid sjungit stående. The Hymnos Akathistos is printed at the end of the Horologion. Den Hymnos Akathistos skrivs i slutet av Horologion. P. de Meester, OSB, has edited it with an Italian translation (Akolouthia tou akathistou hymnou. -- Officio dell' inno acatisto, Rome, 1903). P. de Meester, OSB, har redigerat den med en italiensk översättning (Akolouthia tou akathistou hymnou -. Officio dell 'Inno acatisto, Rom, 1903). At the end of Vespers every day is sung the famous phos ilaron, as the evening light disappears, and the lamps are lit: -- I slutet av Vespers varje dag sjungs den berömda fosfor ilaron, som kvällen ljuset försvinner, och lamporna är tända: -

Hail, gladdening Light, of his pure glory poured Hagel, glädjande ljus, sin rena härlighet hälls

Who is the immortal Father, heavenly, blest, Vem är den odödliga fadern, himmelska, välsignade,

Holiest of Holies, Jesus Christ, Our Lord. Allra heligaste, Jesus Kristus, vår Herre.

Now we are come to the sun's hour of rest, Nu är vi kommit till solens timme vila,

The lights of evening round us shine, Ljusen från kvällen runt oss lysa,

We hymn the Father, Son and Holy Spirit divine, Vi psalm Fadern, Sonen och den helige Ande gudomliga,

Worthiest art Thou at all times to be sung Värdigaste är Du alltid att sjungas

With undefiled tongue, Med obefläckad tunga,

Son of our God, giver of life alone. Son, vår Gud, livgivare ensam.

Therefore in all the world, thy glories, Lord, they own. Därför i hela världen, dina härligheter, Lord, äger de.

-- Keble's translation in the "Hymns, Ancient and Modern", No. 18. - Keble översättningstjänst i "Psalmer, forntida och nutida", nr 18.

The Seven Great Mysteries (Sacraments) De sju stora gåtorna (Sacraments)

There are, lastly, services for the administration of the Seven Great Mysteries (the Seven Sacraments) that are printed in the Euchologion after the liturgies (ed. cit., pp. 136-288). Det finns slutligen tjänster för förvaltningen av de sju stora gåtorna (de sju sakramenten) som skrivs ut i Euchologion efter liturgier (red. cit., Sid 136-288).

Baptism Dopet

Baptism is always conferred by immersion (the Orthodox have grave doubts as to the validity of baptism by infusion. See Fortescue, Orth. E. Church, p. 420). Dopet är alltid ges genom nedsänkning (ortodoxa har allvarliga tvivel om giltigheten av dop genom infusion. Se Fortescue, Orth. E. kyrka, sid. 420). The child is anointed all over its body and dipped three times with its face towards the east. Barnet är smorde hela sin kropp och doppade tre gånger med sitt ansikte mot öster. The form is: "The servant of God N. is baptized in the name of the Father, Amen, and of the Son, Amen, and of the Holy Ghost, Amen." Formuläret är: "Guds tjänare N. är döpt i Faderns, Amen, och Sonens Amen, och den Helige Ande, Amen."

Confirmation Bekräftelse

Confirmation follows at once and is conferred by priests (the Holy See recognizes this confirmation as valid and neither rebaptizes nor reconfirms converts from Orthodoxy). Bekräftelse följer på en gång och ges av präster (Heliga stolen erkänner denna bekräftelse som giltigt och varken rebaptizes eller bekräftar konverterar från ortodoxi). The whole body is again anointed with chrism (to hagion hyron) prepared very elaborately with fifty-five various substances by the cumenical patriarch on Maundy Thursday (Fortescue, op. cit., 425-426). Hela kroppen är återigen smord med chrism (till hagion hyron) beredd mycket omsorgsfullt med 55 olika ämnen av cumenical patriarken på skärtorsdagen (Fortescue som är op. Cit., 425-426). The form is: "The seal of the gift of the Holy Ghost" (Euch., 136-144). Formuläret är: "sigill gåvan av den Helige Ande" (Euch., 136-144). The Orthodox never rebaptize when they are sure of the validity of former baptism; but they reconfirm continually. Den ortodoxa rebaptize aldrig när de är säkra på giltigheten av tidigare dop, men de bekräftar kontinuerligt. Confirmation has become the usual rite of admittance into their Church, even in the case of apostates who have already been confirmed orthodoxly. Bekräftelse har blivit den vanliga riten av tillträde till deras kyrka, även i fråga om avfällingar som redan har bekräftats orthodoxly.

Holy Communion Nattvarden

The pious Orthodox layman Communicates as a rule only four times a year, at Christmas, Easter, Whitsunday, and the Falling Asleep of the Mother of God (15 August). Den fromma ortodoxa lekmannen Kommunicerar regel endast fyra gånger per år, vid jul, påsk, Pingstdagen, och Somna om Guds moder (15 augusti). The Blessed Sacrament is reserved for the sick in the artophorion, (or ierophylakion) under both kinds more or less, that is to say it has been dipped into the chalice and allowed to dry. Det heliga sakramentet är reserverad för de sjuka i artophorion, (eller ierophylakion) under båda sorter mer eller mindre, det vill säga det har doppats i kalken och får torka. It is given to the sick with a spoon and with the usual form (see above under Holy Liturgy). Det ges till de sjuka med en sked och med den vanliga formen (se ovan under Heliga liturgi). They have no tradition of reverence for the reserved Eucharist. De har ingen tradition av vördnad för den reserverade nattvarden.

Penance Penance

Penance (metanoia) is administered rarely, usually on the same occasions as Holy Communion. Botgöring (omvändelse) administreras sällan, oftast på samma tillfällen som nattvarden. They have no confessionals. De har inga biktstolar. The ghostly father (pneumatikos) sits before the ikonostasis under the picture of Our Lord, the penitent kneels before him (one of the rare cases of kneeling is in this rite), and several prayers are said, to which the choir answers "Kyrie eleison". Den spöklika fadern (pneumatikos) sitter innan ikonostasis under bilden av Vår Herre, de ångerfulla knäböjer inför honom (en av de sällsynta fall av knä är i denna rite), och flera böner sagt, som kören svarar "Kyrie eleison ". The "choir" is always the penitent himself. Den "Kören" är alltid ångerfulla själv. Then the ghostly father is directed to say "in a Cheerful voice: Brother, be not ashamed that you come before God and before me, for you do not confess to me but to God who is present here." Sedan spöklika fadern riktas att säga "i en glad röst:. Broder, inte skämmas att du kommer inför Gud och inför mig, ty ni inte erkänna mig men till Gud som är närvarande här" He asks the penitent his sins, says that only God can forgive him, but that Christ gave this power to his Apostles saying: "Whose sins ye shall forgive", etc., and absolves him with a deprecatory form in a long prayer in which occur the words: "May this same God, through me a sinner, forgive you all now and for ever." Han frågar de ångerfulla sina synder, säger att bara Gud kan förlåta honom, men att Kristus gav denna makt till sina apostlar sade: "Vems synder skolen förlåta", osv, och frikänner honom med en avvärjande form i en lång bön där inträffa orden: "Må denna samma Gud, genom mig syndare, förlåta dig allt nu och för alltid." (Euch., pp. 221-223.) (Euch., sid 221-223.)

Holy Order Heliga orden

Holy Order (cheirotonia) is given by laying on the right hand only. Heliga Beställ (cheirotonia) ges genom att lägga på höger bara. The form is (for deacons): "The grace of God, that always strengthens the weak and fills the empty, appoints the most religious sub-deacon N. to be deacon. Let us then pray for him that the grace of the Holy Ghost may come to him." Formuläret är (för diakoner):. "Guds nåd, som alltid stärker svaga och fyller den tomma, utser den mest religiösa sub-diakon N. vara diakon Låt oss be för honom att nåden av den Helige Ande kan komma till honom. " Long prayers follow, with allusions to St. Stephen and the diaconate; the bishop vests the new deacon, giving him an orarion and a ripidion. Långa böner följer, med allusioner till St Stephen och diakonatet, biskopen västar nya diakon ge honom en orarion och ripidion. For priests and bishops there is the same form, with the obvious variants, "the most religious deacon N. to be priest", or "the most religious elect N. to be Metropolitan of the holy Metropolis N." För präster och biskopar finns samma form, med de uppenbara varianterna, "den mest religiösa deaconen N. som präst", eller "den mest religiösa väljer N. vara ärkebiskopen av den heliga Metropolis N." (nearly all their bishops have the title Metropolitan), and the subjects receive their vestments and instruments. (Nästan alla deras biskopar har titeln Metropolitan) och försökspersonerna får sina investeringar och instrument. Priests and bishops concelebrate at once with the ordainer (Euch., 160-181). Präster och biskopar koncelebrera genast med Förordnaren (Euch., 160-181). The Orthodox believe that the grace of Holy orders may perish through heresy or schism, so they generally reordain converts (the Russian Church has officially refused to do this, Fortescue, op. cit., 423-424). Den ortodoxa tror att nåd heliga order kan förgås genom kätteri eller schism, så att de i allmänhet reordain konvertiter (den ryska kyrkan har officiellt vägrat att göra detta, Fortescue, op. Cit., 423-424).

Matrimony ÄKTENSKAP

Matrimony (gamos) is often called the "crowning" (stephanoma) from the practice of crowning the spouses (Euch., 238-252). Äktenskapet (gamos) kallas ofta "kröna" (stephanoma) från bruket att kröna makarna (Euch., 238-252). They wear these crowns for a week, and have a special service for taking them off again (Euch., 252). De bär dessa kronor för en vecka, och har en speciell tjänst för att ta bort dem igen (Euch., 252).

The Anointing of the Sick Den sjukas smörjelse

The Anointing of the Sick (euchelaion) is administered (when possible) by seven priests. Den sjukas smörjelse (euchelaion) administreras (om möjligt) med sju präster. The oil contains as a rule wine, in memory of the Good Samaritan. Oljan innehåller som regel vin till minne av den barmhärtige samariten. It is blessed by a priest just before it is used. Det är välsignad av en präst precis innan det används. They use a very long form invoking the all-holy Theotokos, the "moneyless physicians" Sts. De använder en mycket lång form åberopar den helt heliga Theotokos, de "moneyless läkare" Sts. Cosmas and Damian, and other saints. Cosmas och Damian och andra helgon. They anoint the forehead, chin, cheeks, hands, nostrils, and breast with a brush. De smörja pannan, haka, kinder, händer, näsborrar, och bröst med en borste. Each priest present does the same (Euch., 260-288). Varje präst närvarande gör samma (Euch., 260-288). The service is, as usual, very long. Tjänsten är, som vanligt, mycket lång. They anoint people who are only slightly ill, (they very much resent our name: Extreme Unction), and in Russia on Maundy Thursday the Metropolitans of Moscow and Novgorod anoint everyone who presents himself, as a preparation for Holy Communion (Echos d'Orient, II, 193-203). De smörjer människor som bara något sjuka, (de mycket illa vårt namn: Extreme smörjelse), och i Ryssland på skärtorsdagen den Metropolitans i Moskva och Novgorod smörja alla som presenterar sig, som en förberedelse för nattvarden (Echos d'Orient , II, 193-203).

Sacramentals Sacramentals

There are many Sacramentals. Det finns många Sacramentals. People are sometimes anointed with the oil taken from a lamp that burns before a holy icon (occasionally with the form for confirmation: "The seal of the gift of the Holy Ghost"). Människor är ibland smorda med olja tas från en lampa som brinner innan en helig ikon (ibland med formen för bekräftelse: "Den sigill gåvan av den Helige Ande"). They have besides the antidoron another kind of blessed bread -- the kolyba eaten in honour of some saint or in memory of the dead. De har förutom antidoron annan typ av välsignade brödet - det Kolyba äts för att hedra någon helgon eller till minne av de döda. On the Epiphany ("The Holy Lights" -- ta hagia phota) there is a solemn blessing of the waters. På trettondagen ("Den heliga Lights" - ta hagia phota) finns det en högtidlig välsignelse av vattnet. They have a great number of exorcisms, very stern laws of fasting (involving abstinence from many things besides flesh meat), and blessings for all manner of things. De har ett stort antal besvärjelser, mycket stränga lagar fasta (där avhållsamhet från många saker förutom kött kött) och välsignelser för alla möjliga saker. These are to be found in the Euchologion. Dessa återfinns i Euchologion. Preaching was till lately almost a lost art in the Orthodox Church; now a revival of it has begun (Gelzer, Geistliches u. Weltliches, etc., 76-82). Predikan var tills nyligen nästan förlorat en konst i den ortodoxa kyrkan, nu ett återupplivande av den har börjat (Gelzer, Geistliches u Weltliches etc. 76-82.). There is a long funeral service (Euch., ed. cit., 393-470). Det finns en lång begravning (Euch., red. Cit., 393-470). For all these rites (except the Liturgy) a priest does not wear all his vestments but (over his cassock) the epitrachelion and phainolion. För alla dessa riter (utom liturgin) en präst inte bära alla sina investeringar, men (över hans kaftan) att epitrachelion och phainolion. The high black hat without a brim (kalemeukion) worn by all priests of this rite is well known. Den höga svarta hatt utan brätte (kalemeukion) bärs av alla präster i denna rit är välkänd. It is worn with vestments as well as in ordinary life. Det bärs med investeringar samt i det vanliga livet. Bishops and dignitaries have a black veil over it. Biskopar och dignitärer har en svart slöja över den. All clerks wear long hair and a beard. Alla kontorister ha långt hår och skägg. For a more detailed account of all these rites see "Orth. Eastern Church", pp. 418-428. För en mer detaljerad redogörelse av alla dessa riter se "Orth. Östliga kyrkan", pp 418-428.

Publication information Written by Adrian Fortescue. Publikation information Skrivet av Adrian Fortescue. Transcribed by Douglas J. Potter. Kopierat av Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Dedikerad till Sacred Heart of Jesus Kristus den katolska encyklopedien, volym IV. Published 1908. Publicerad 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Företag. Nihil Obstat. Nihil Obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi
The Orthodox Service-books in Greek are published at their official press (ho phoinix) at Venice (various dates: the Euchologion quoted here, 1898); the Uniat ones at Rome (Propaganda). De ortodoxa service-böcker på grekiska publiceras på deras officiella press (HO phoinix) i Venedig (olika datum: den Euchologion citeras här, 1898), de Uniat dem i Rom (propaganda). There is also an Athenian edition; and the Churches that use translations have published their versions. Det finns också en atensk upplaga, och kyrkorna som använder översättningar har publicerat sina versioner. Provost ALEXIOS MALTZEW (of the Russian Embassy church at Berlin) has edited all the books in Old Slavonic with a parallel German translation and notes (Berlin, 1892); RENAUDOT, Liturgiarum orientalium collectio (2d ed., 2 vols., Frankfort, 1847); NEALE, The Liturgies of St. Mark, St. James, St. Clement, St. Chrysostom, St Basil (London, 1875, in Greek); another volume contains The Translations of the Primitive Liturgies of St. Mark, etc.; ROBERTSON, The Divine Liturgies of Our Fathers among the Saints John Chrysostom, Basil the Great and that of the Presanctified (Greek and English, London 1894); DE MEESTER, La divine liturgie de S. Jean Chrysostome (Greek and French, Paris, 1907); iHe theia leitourgia, periechousa ton esperinon, ktl (Athens, 1894); CHARON, Les saintes et divines Liturgies, etc. (Beirut, 1904); STORFF, Die griechiechen Liturgien, XLI of THALHOFER, Bibliothek der Kirchenväter (Kempten, 1877); Kitãb al-liturgiãt al-ilahiyyeh (Melchite Use in Arabic, Beirut, 1899); GOAR, Euchologion, sive Rituale Gr corum (2nd ed., Venice, 1720); PROBST, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Tübingen, 1870); ANON., Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform (Münster, 1893); KATTENBUSCH, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde: Die orthodoxe anatolische Kirche (Freiburg im Br., 1892); NILLES, Kalendarium manuale utriusque ecclesi (2nd ed., Innsbruck, 1896-97); PRINCE MAX OF SAXONY, Pr lectiones de Liturgiis orientalibus (Freiburg im Br., 1908), I; HAPGOOD, Service-Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Gr co-Russian) Church (Boston and New York, 1906); ALLATIUS, De libris et rebus eccl. Provost Alexios MALTZEW (den ryska ambassaden kyrkan i Berlin) har redigerat alla böcker i gamla slaviska med en parallell tysk översättning och anteckningar (Berlin, 1892), Renaudot, Liturgiarum orientalium Collectio (2: a upplagan, 2 vols, Frankfort, 1847.. ), Neale, The liturgier av St Mark, St James, St Clement, St Chrysostomos, St Basil (London, 1875, på grekiska), en annan volym innehåller översättningarna av de primitiva liturgier av St Mark, etc. , Robertson, gudomliga liturgin of Our Fathers bland de heliga Johannes Chrysostomos, Basileios den store och den Presanctified (grekiska och engelska, London 1894), De Meester, La gudomlig liturgie de S. Jean Chrysostome (grekiska och franska, Paris, 1907), IHE Theia leitourgia, periechousa ton esperinon, KTL (Aten, 1894), Charon, Les Saintes et prästerna liturgier, etc. (Beirut, 1904), STORFF, Die griechiechen Liturgien, XLI av THALHOFER, Bibliothek der Kirchenväter (Kempten, 1877), Kitab al-liturgiãt al-ilahiyyeh (Melchite Användning i arabiska, Beirut, 1899), Goar, Euchologion, omfattande Rituale Gr Corum (2: a upplagan, Venedig, 1720),. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Tübingen, 1870), Anon, Liturgie des vierten Jahrhunderts und Deren Reform (Münster, 1893), Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde:. Die orthodoxe anatolische Kirche (Freiburg im Br 1892), NILLES, Kalendarium manuale utriusque ecclesi (2: a uppl.,.. Innsbruck, 1896-1897), prins Max av Sachsen, Pr lectiones de Liturgiis orientalibus (Freiburg im Br, 1908), I,. Hapgood, service-bok av den heliga ortodoxa-katolska apostoliska (Gr co-ryska) kyrkan (Boston och New York, 1906), ALLATIUS, De LIBRIS et Rebus Pred. Gr corum (Cologne, 1646); CLUGNET, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'église grecque (Paris, 1895); ARCHATZIKAKI, Etudes sur les principales Fêtes chrétiennes dans l'ancienne Eglise d'Orient (Geneva, 1904); DE MEESTER, Officio dell' inno acatisto (Greek and Italian, Rome, 1903); GELZER, Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen Orient (Leipzig, 1900); GAISSER, Le système musical de l'Eglise grecque (Maredsous, 1901); REBOURS, Traitê de psaltique. Gr Corum (Köln, 1646), CLUGNET, Dictionnaire Grec-français des noms liturgiques en användning dans l'Église Grecque (Paris, 1895), ARCHATZIKAKI, Etudes sur les principales Fêtes chrétiennes dans l'ancienne Eglise d'Orient (Genève, 1904 ) De Meester, officio dell 'inno acatisto (grekiska och italienska, Rom, 1903), GELZER, Geistliches und Weltliches aus dem Türkisch-griechischen Orient (Leipzig, 1900), GAISSER, Le Système musikaliska de l'Eglise Grecque (Maredsous, 1901), REBOURS, Traité de psaltique. Théorie et pratique du chant dans l'Eglise grecque (Paris, 1906); FORTESCUE, The Orthodox Eastern Church (London, 1907). Théorie et pratique du chant dans l'Eglise Grecque (Paris, 1906), Fortescue, den ortodoxa östliga kyrkan (London, 1907).Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: