Coptic Versions of the Bible Koptiska versioner av Bibeln

Catholic Information Katolsk information

DIALECTS Dialekter

The Coptic language is now recognized in four principal dialects, Bohairic (formerly Memphitic), Fayumic, Sahidic (formerly Theban), and Akhmimic. Den koptiska språket erkänns nu i fyra huvudsakliga dialekter,, Bohairic (tidigare Memphitic), Fayumic, Sahidic (tidigare Theban) och Akhmimic. The relative antiquity of these as literary idioms is much debated. Den relativa antiken av dessa som litterära idiom är omdiskuterat. But the fact is that no Bohairic manuscript and probably no Fayumic manuscript is older than the ninth century, while some Sahidic and Akhimimic codices are apparently as old as the fifth and even the fourth century. Men faktum är att ingen Bohairic manuskript och troligen ingen Fayumic manuskript är äldre än det nionde århundradet, medan vissa Sahidic och Akhimimic utläser är tydligen lika gammal som den femte och även det fjärde århundradet. In the ninth century Bohairic was flourishing, in Northern Egypt, particularly in the Province of Bohairah (hence its name) south-west of Alexandria and in the monasteries of the Desert of Nitria, while Sahidic was spread throughout Upper Egypt or Sahid (hence the name of Sahidic) inclusive of Cairo, having already superseded Fayumic in the Province of Fayum (ancient Crocodilopolis) and Akhmimic in the region of Akhmim (ancient Panopolis). I det nionde århundradet Bohairic var blomstrande, i norra Egypten, särskilt i provinsen Bohairah (därav namnet) sydväst om Alexandria och i klostren i öknen Nitria, medan Sahidic spreds över hela Övre Egypten eller Sahid (därav namn Sahidic) inklusive Kairo, som redan ersatt Fayumic i provinsen Fayum (gamla Crocodilopolis) och Akhmimic i regionen Akhmim (gamla Panopolis). Later (eleventh century?) when the Patriarch of Alexandria moved his residence from that city to Cairo, Bohairic began to drive out Sahidic and soon became the liturgical language of the Copts throughout Egypt. Senare (elfte århundradet?) När patriarken av Alexandria flyttade sin bostad från den staden till Kairo, började Bohairic att driva ut Sahidic och snart blev det liturgiska språket i kopterna i hela Egypten.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
VERSIONS VERSIONER

There are versions of the Bible in all four dialects. Det finns versioner av Bibeln i alla fyra dialekter. All of them are now incomplete, but there is hardly any reason to doubt that they once existed in their entirety. Alla av dem är nu ofullständiga, men det finns knappast någon anledning att betvivla att de en gång funnits i sin helhet. It is now considered certain that they were made independently and that their differences are to be traced to a difference between the Greek recensions from which they were translated. Det anses nu vara säkra på att de gjordes självständigt och att deras olikheter är att spåras till en skillnad mellan de grekiska recensions från vilka de översatta. There is much discussion between specialists as to the age of the Coptic versions, especially as to which of them was made first. Det finns mycket diskussion mellan specialister vad gäller ålder koptiska versioner, i synnerhet om vilken av dem gjordes först. The present writer in his "Étude sur les versions coptes de la Bible" (Revue biblique, 1897, p. 67) concluded that some Coptic version must have been in existence as early as the end of the second century. Den nuvarande författare i hans "Etude sur les versioner coptes de la Bible" (Revue biblique, 1897, s. 67). Slutsatsen att några koptiska versionen måste ha funnits redan i slutet av det andra århundradet. On the other side Forbes Robinson (Hastings, "Dict. of the Bible:, IV, 570) does not think that there is sufficient ground for believing that a Coptic version existed before the fourth century (see also Burkitt in Cheyne, "Encycl. Biblica", IV, 5008 seq.). However, in proportion as older manuscripts are discovered, and Coptic versions are submitted to closer study, the pendulum of opinion is swinging back to the former view. Leipoldt agrees that the Sahidic version was completed about AD 350 ("Gesch. der christlichen Literaturen", VII, 2, Leipzig, 1907, p. 139). Dr. Kenyon goes one step further: "If, therefore, we put the origin of the Coptic versions about AD 200, we shall be consistent with all extant evidence, and probably shall not be very far wrong" ("Textual Criticism of the New Testament", 154, quoted by Budge in "Coptic Biblical Texts", p. LXXXIII). More emphatic still is Horner: "If, with Harnack, relying on Leipoldt we may conjecture, though we cannot prove, that the Sahidic version partly goes back to the third century, there seems some reason for supposing that need of a vernacular version arose as early as the time of Demetrius [AD 188]. På andra sidan Forbes Robinson (Hastings, "Dict av Bibeln:., IV, 570) inte tror att det finns tillräcklig grund för att tro att en koptisk version existerade innan det fjärde århundradet (se även Burkitt i Cheyne," Encycl. Biblica ", IV, 5008 punkter.). Men i samma mån som äldre manuskript upptäcks, och koptiska versioner lämnas till närmare studie är pendeln meningar svänga tillbaka till den tidigare vyn. Leipoldt instämmer i att den Sahidic versionen avslutades om . AD 350 (. ". Gesch der christlichen Literaturen", VII, 2, Leipzig, 1907, s. 139) Dr Kenyon går ett steg längre: "Om därför lägger vi ursprunget till de koptiska versioner omkring år 200, vi . skall vara förenliga med alla bevarade bevis och förmodligen inte vara mycket långt fel "(". textkritik av Nya testamentet ", 154, citerad av Budge i" koptiska bibliska texter ", s. LXXXIII) mer kraftfullt fortfarande Horner: "Om, med Harnack, förlitar sig på Leipoldt kan vi gissningar, om vi inte kan bevisa att det Sahidic versionen delvis går tillbaka till det tredje århundradet, det verkar någon anledning att anta att behovet av en folkspråk version uppstod redan på tiden för Demetrius [AD 188]. Where history fails us, the internal character of the Sahidic supplies confirmation of a date earlier than the third century. Där historia inte oss, den inre karaktär Sahidic leveranser bekräftelse av ett tidigare datum än det tredje århundradet. . . .the traces of early mixture shown by the definite tinge of Western influence can hardly be explained except by reference to a date as early as possible. . Spåren av tidig blandning visas av den bestämda anstrykning av västerländska inflytande kan knappast förklaras annat än genom hänvisning till ett datum så tidigt som möjligt. If Christianity did not exist at all in Upper Egypt before AD 150, then we must come down to the date of Demetrius as the earliest possible date of the version; but if, as is more likely, the Christian religion had spread by means of the Nile immediately after it began to be preached in Alexandria, and had already become infected by heretical and semi-pagan superstitions in the second century, we may provisionally conclude from the character of the Sahidic version that it was made at that time" ("The Coptic Version of the New Testament in the Southern Dialect", III, Oxford, 1911, p. 398). Om kristendomen inte fanns alls i Övre Egypten före år 150, då måste vi komma ner till den dag då Demetrios som så snart som möjligt för den version, men om, vilket är mer troligt, hade den kristna religionen sprids med hjälp av nile omedelbart efter det började predikas i Alexandria, och hade redan blivit smittade av kätterska och semi-hedniska vidskepelse i det andra århundradet, kan vi tillfälligt dra slutsatsen karaktär Sahidic versionen som det gjordes på den tiden "(" Den Koptiska versionen av Nya Testamentet i södra dialekt ", III, Oxford, 1911, sid. 398).

All agree as to the great value of the Coptic versions. Alla är överens om att det stora värdet av de koptiska versioner. The Sahidic version is especially of importance for the study of the Septuagint, as it was made, it seems from Greek manuscripts free from Hexapla influence. Den Sahidic versionen är särskilt viktigt för studiet av Septuaginta, eftersom den gjordes, verkar det från grekiska manuskript fria från Hexapla inflytande. However, the critical value of those versions cannot be fully realized until we have a more comprehensive study of them, based on critical editions as we already have for the New Testament in Boharic and for the Gospels in Sahidic by Horner. Däremot kan det kritiska värdet på dessa versioner inte till fullo kunna förverkligas förrän vi har en mer omfattande studie av dem, baserad på kritiska upplagor som vi redan har för det Nya Testamentet i Boharic och evangelierna i Sahidic av Horner. The following is a synopsis of the material on hand for the study of the several Coptic versions. Nedan är en sammanfattning av det material till hands för att studera de olika koptiska versioner. (See the writer's "Étude des versions coptes de la Bible" in "Rev. bibl." (1896-7) for a fuller account of the Boharic material and in the case of the other three versions for an account up to that date. (Se författarens "Etude des versioner coptes de la Bible" i "Rev bibl.." (1896-7) För en utförligare redogörelse för Boharic materialet och i fallet med de övriga tre versioner för ett konto fram till detta datum.

The Bohairic Version Den Bohairic version

The only complete books of the Old Testament known to be extant in Bohairic are the Pentateuch, the Prophets with Lamentations, the Psalms, and Job. De enda fullständiga böckerna i Gamla testamentet känt för att vara bevarade i Bohairic är Moseböckerna, Profeterna med Klagovisorna, Psaltaren, och jobb. Of the others we have fragments only, mostly taken from lectionaries. Av de andra vi har fragment bara, mestadels tagna från lectionaries. The New Testament is complete. Nya testamentet är klar. Chief editions: Pentateuch, Wilkins (London, 1731); P. de Lagarde (Leipzig, 1867); Prophets and Lamentations, Tattam, Prophetae majores (Oxford, 1852); Prophetae minores (ibid., 1836); Psalms, Tuki (Rome, 1744), Ideler (Berlin, 1837), Schwartze (ibid, 1851); Job, Tattam (London, 1846). Chief utgåvor: Moseböckerna, Wilkins (London, 1731), P. de Lagarde (Leipzig, 1867), profeter och Klagovisorna, Tattam, Prophetae majores (Oxford, 1852), Prophetae minores (ibid., 1836), Psaltaren, Tuki (Rom , 1744), Ideler (Berlin, 1837), Schwartze (ibid, 1851), Job, Tattam (London, 1846). The older editions of the New Testament have all been outranked by the recent Oxford edition; "The Coptic Version of the New Testament in the Northern Dialect, otherwise called Memphitic or Bohairic", by Geo. De äldre versionerna av Nya Testamentet har alla fått för dålig rankning av den senaste Oxford utgåvan, "Den koptiska versionen av Nya testamentet i norra dialekt, annars kallas Memphitic eller Bohairic", av Geo. Horner (4 vols. Clarendon Press, 1898-1905). Horner (4 vol. Clarendon Press, 1898-1905). The only new manuscript of importance is one of these recently acquired by the late JP Morgan of New York. Den enda nya manuskript av betydelse är en av dessa som nyligen förvärvades av den sena JP Morgan i New York. It is supposed to have come from the Monastery of St. Michael in the Fayum as the rest of the collection. Det är tänkt att komma från klostret St Michael i Fayum som resten av kollektionen. It contained once the four Gospels. Det innehöll en gång de fyra evangelierna. Many leaves unfortunately are now missing. Många blad tyvärr nu saknas. Still it may prove of considerable value as it is from one to two hundred years older than the oldest known Bohairic manuscript of the Gospels (Bodl. Huntington 17, AD 1174). Ändå kan det visa sig av stort värde eftersom det är 1-200 år äldre än de äldsta kända Bohairic manuskript av evangelierna (Bodl. Huntington 17, AD 1174).

The Sahidic Version Den Sahidic version

Of this version until recently we had almost nothing but fragments, representing several hundred manuscripts, chiefly from the monastery of Amba Shnudah (Shenoute) near Sohag province of Akhmim, generally known as the "White Monastery". Av denna version tills nyligen hade vi nästan ingenting, men fragment, som representerar flera hundra manuskript, främst från klostret Amba Shnudah (Shenoute) nära Sohag provinsen Akhmim, allmänt känd som "White klostret". The only complete books were those of the Wisdom of Solomon and the Wisdom of Jesus son of Sirach (Ecclesiasticus), and some of the minor Epistles. De enda kompletta böckerna var de av Salomos Vishet och visdom Jesu Syraks son (Syraks), och några av de mindre brev. Of late, however, this number has been considerably increased, see above. För sent, men detta antal avsevärt har ökat, se ovan. COPTIC LITERATURE, Morgan collection, and British Museum, Recent acquisitions. KOPTISK LITTERATUR, Morgan samling, och British Museum, Nya förvärv. The most important editions since 1897 (besides those mentioned in the article just referred to) are the following: De viktigaste utgåvorna sedan 1897 (förutom de som nämns i artikeln bara anges) är följande:

Old Testament Gamla Testamentet

(1) Rahlfs, "Die Berliner Handschrift des sahidischen Psalters" (Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenchaften, zu Gottingen, philolog.-hist. Klasse, IV, 4), Berlin, 1901. (1) Rahlfs, "Die Berliner Handschrift des sahidischen Psalters" (Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenchaften, zu Göttingen, philolog.-hist. Klasse, IV, 4), Berlin, 1901. This codex, which Rahlfs ascribes to about AD 400, contained in the neighbourhood of 129 leaves out of which 98 are still extant in a rather dilapidated condition. Denna kodex, som Rahlfs tillskriver omkring år 400, som finns i närheten av 129 blad, varav 98 är fortfarande bevarade i en ganska dåligt skick. The greatest lacuna (about thirty leaves), between leaf 94 and 95, covered Psalms 106-143. Den största brist (ca 30 blad), mellan blad 94 och 95, täckt Psaltaren 106-143. Six pages are reproduced in collotype at the end of the book. Sex sidor återges i ljustryck i slutet av boken.

(2) "A Coptic Palimpsest containing Joshua, Judges, Ruth, Judith, and Esther", by Sir Herbert Thompson (Oxford Univ. Press, London, 1911). (2) "En koptisk palimpsest innehåller Josua, domare, Ruth, Judith och Esther", av Sir Herbert Thompson (Oxford Univ.. Press, London, 1911). This palimpsest is the manuscript Add. Denna palimpsest är manuskriptet Lägg till. 17,183 of the British Museum known already from the descriptions of W. Wright, "Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum", II, 89, no. 17.183 av British Museum är känd redan från beskrivningarna av W. Wright, "Katalog för syrianska manuskript i British Museum", II, 89, nej. DCCCXII, and Crum, "Catalogue of the Coptic Manuscripts of the British Museum", no. DCCCXII och Crum, "Katalog för koptiska manuskript i British Museum", nej. 12. 12. Specimens of the script, which can be dated in the seventh century, were published by the present writer in "Album de paleographie copte" (Paris, 1888), pl. Exemplar av manuset, som kan dateras i det sjunde århundradet, publicerades av den nuvarande författare i "Album de paleographie copte" (Paris, 1888), pl. VII, 1, and LVI, 1. VII, 1, och LVI, 1. Some twenty-five folios of the original manuscript are now missing, leaving as lacunae: Joshua, ii, 15-iii, 5; x, 26-36; xvii, 17-xviii, 6; xix, 50-xx, 1,6; xxii, 14-20; Judges, vii, 2-6, 15-19; viii, 11-19; viii, 28-ix, 8; x, 7-14; xvi, 19-xvii, 1; xviii, 8-21; xix, 8-15; xx, 16-23; xx, 48-xxi, 6; xxi, 15 end; Ruth, iv, 3-9; Judith, ii, 6-iv, 5; v, 6-14; v, 23-vi, 3; vii, 2-7; vii, 18-21; xvi, 7-xvii, 16; Esther (according to Sweet's Greek edition: A, 11-i,11; ii, 8-15; iii, 13-B, 4; iv, 13-C, 6; D, 9-vi, 5; viii, 2-E, 6; E, 17-viii, 12. Vissa 25 folianter av den ursprungliga manuskriptet nu saknas och lämnar luckor: Joshua, ii, 15-III, 5, x, 26-36, xvii, 17-XVIII, 6, xix, 50-xx, 1,6 , xxii, 14-20, domare, VII, 2-6, 15-19, VIII, 11-19, VIII, 28-IX, 8, x, 7-14, xvi, 19-xvii, 1, xviii, 8 -21, xix, 8-15, xx, 16-23, xx, 48-XXI, 6, xxi, 15 slutet, Ruth, iv, 3-9, Judith, ii, 6-IV, 5, v, 6 - 14, v, 23-VI, 3, VII, 2-7, VII, 18-21, xvi, 7-xvii, 16, Ester (enligt Sweets grekiska Område A, 11-i, 11, ii, 8 - 15, iii, 13-B, 4, iv, 13-C, 6, D, 9-VI, 5, viii, 2-E, 6, E, 17-VIII, 12.

(3) "The Coptic (Sahidic) version of certain books of the Old Testament from a Papyrus in the British Museum: by Sir Herbert Thompson (Oxford Univ. Press, London, 1908). This papyrus (British Museum, Or. 5984), once in ordinary book form, now consists of fragments only, preserved in 62 numbered glass frames. Originally it contained the Books of Job, Proverbs, Ecclesiastes, Canticle of Canticles, Wisdom, and Ecclesiasticus (Sirach). Of Job only xxxviii, 27-xxxix, 12 is left. Of Proverbs there are considerable portions from iv, 16 to the end; of Ecclesiastes, likewise from vi, 6 to ix, 6; of Canticle of Canticles, from the beginning to the end; of Wisdom, from the beginning to xix, 8; of Ecclesiasticus from the beginning to xl, 18. The script (illustrated by a plate reproducing Ecclesiasticus Prol., 1-i, 12) is pronounced by Crum (Proc. Of the Soc. of Bibl. Archaeology) to be "Perhaps of the sixth or seventh century". (3) "Den koptiska (Sahidic) version av vissa böcker i Gamla Testamentet från Papyrus på British Museum:. Av Sir Herbert Thompson (. Oxford Univ. Press, London, 1908) Detta Papyrus (British Museum, eller 5984.) , en gång i vanlig bokform, består nu av fragment bara, bevarade i 62 numrerade glaslister. Ursprungligen innehöll böcker Jobs, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan, visdom och Syraks (Jesus Syraks vishet). av jobb endast XXXVIII, 27 -XXXIX, 12 är kvar av Ordspråksboken finns stora delar från IV, 16 till slutet,. av Predikaren, likaså från VI, 6-IX, 6, av Höga visan, från början till slut, av vishet, från början till xix, 8, av Syraks från början till XL, 18 Skriptet (illustrerad av en platta återger Syraks Prol, 1-i, 12.) uttalas av Crum (Proc. av SOC i Bibl arkeologi... ) att vara "Kanske den sjätte eller sjunde århundradet".

(4) "Sahidischgriechischa Psalmenfragmente" by C. Wessely in "Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissenschaften, philos.-histor. Klasse", vol. (4) "Sahidischgriechischa Psalmenfragmente" av C. Wessely i "Sitzungsber. D.. Kais. Akad. D.. Wissenschaften, philos.-histor. Klasse", vol. 155, I (Vienna, 1907). 155, I (Wien, 1907). In this the learned curator of the Rainer collection gives us some very important fragments of the Psalms, among which are twenty-four leaves of a papyrus codex containing once the whole Psalter both in Greek and Sahidic on opposite pages, and shorter fragments of two other bilingual parchment manuscripts of the Psalms, and other parchment fragments in Sahidic only. I detta lärde intendent för Rainer kollektionen ger oss några mycket viktiga fragment av Psaltaren, bland vilka 24 blad i en papyrus codex innehåller när hela Psaltaren både på grekiska och Sahidic på motsatta sidor, och kortare fragment av två andra tvåspråkiga pergament manuskript av Psaltaren och andra fragment pergament i Sahidic endast. Another bilingual fragment of the Psalms, from the same collection, was published by Wessely in his "Griechische u. koptische Texte theologischen Inhalts I" in "Studien zur. Palæographie u. Papyruskunde", IX (Leipzig, 1909) no. En annan tvåspråkig fragment av Psaltaren, från samma samling, publicerades av Wessely i hans "Griechische u.. Koptische Texte theologischen Inhalts jag" i "Studien zur. Palæographie u.. Papyruskunde" nej, IX (Leipzig, 1909). 17. 17.

(5) The latter volume of Wessely contains also several fragments of the Old Testament in Sahidic, along with some Psalms in Greek only. (5) Den senare volym Wessely innehåller också flera fragment i Gamla Testamentet i Sahidic, tillsammans med några Psaltaren på grekiska bara.

(6) "Textes de l'ancien testament en copte sahidique" by Pierre Lacau in "Recueil de travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptiennes et assyriennes", XXIII (Paris, 1901). (6) "textes de l'ancien testamente en copte sahidique" av Pierre Lacau i "Recueil de travaux relatifs a la philologie et al l'Archeologie egyptiennes et assyriennes", XXIII (Paris, 1901). From the library of the Institut Francais, Cairo, one leaf of an Old-Testament lectionary (Borgia, XXXII), and six leaves of a manuscript of Isaias; from the Bibliothèque Nationale, Paris, one leaf of the latter manuscript. Från biblioteket i Institut Francais, Kairo, ett blad av en gammal-testamentet Evangeliebok (Borgia, XXXII) och sex blad ett manuskript av Isaias, från Bibliothèque Nationale, Paris, ett blad av den senare manuskriptet.

(7) Winstedt. (7) Winstedt. Some unpublished Sahidic fragments of the Old Testament in "Journ. of Theol. Studies", X (Oxford, 1909), 233-54. Några opublicerade Sahidic fragment i Gamla Testamentet i "Journ. Av Theol. Studier", X (Oxford, 1909), 233-54. Those are the nos. De är nos. 5, 15, 44, 19, 20, 40, 43, 45, 46, 47, 53, 51, 52, 56, 59, and 14 of Crum's "Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum" (London, 1905). 5, 15, 44, 19, 20, 40, 43, 45, 46, 47, 53, 51, 52, 56, 59 och 14 i Crum s "katalog av koptiska manuskript i British Museum" (London, 1905) .

(8) "Sahidische Bibel-Fragmente aus dem British Museum zu London I and II" in "Sitzungsberichte der kai. Akademie d. Wissenschaften in Wien, philos.-hist. Klasse", vol. (8) "Sahidische Bibel-Fragmente aus dem British Museum zu London I och II" i "Sitzungsberichte der kai. Akademie d.. Wissenschaften i Wien, philos.-hist. Klasse", vol. 162, VI, and 164, VI (Vienna, 1909-11) by J. Schleifer and "Bruchstucke der sahidischen Bibelubersetzung," (ibid., vol. 170, I, Vienna, 1912) by the same author. 162, VI och 164, VI ​​(Wien, 1909-1911) av J. Schleifer och "Bruchstucke der sahidischen Bibelubersetzung," (ibid., vol. 170, I, Wien, 1912) av samma författare. Those are the nos. De är nos. 11, 43, 48, 47, 21, 51, 40; 1, 4, 5, 7, 10, 13, 23, 8, 938; 9, 934, 935, 936, 953, of Crum's "Catalogue" (see above), plus one fragment from Eaton College Library, London, and one from the Bibliothèque Nationale of Paris (1317, fol. 36). 11, 43, 48, 47, 21, 51, 40, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 23, 8, 938, 9, 934, 935, 936, 953, av Crum s "Katalog" (se ovan ), plus ett fragment från Eaton College Library, London och en från Bibliothèque Nationale i Paris 1317 (, fol. 36). With reference to the edition of the Paris Old-Testament fragments published by G. Maspero, "Memoires de la Mission," etc. (Paris, 1886) we must mention: Med hänvisning till den utgåva av Paris Gamla testamentet fragment publiceras av G. Maspero, "Memoires de la Mission", etc. (Paris, 1886) måste vi nämna:

(9) S. Gaselee's "Notes on the Coptic Version of the LXX, I" in "Journ. of Theol. Studies", XI (1909-10), 246-55, in which the writer supplies from the originals quite a number of corrections and some additions, to the text of the historical books in that edition. (9) S. Gaselee s "Anmärkningar om den koptiska versionen av LXX, jag" i "Journ. Av Theol. Studier", XI (1909-1910), 246-55, där författaren leveranser från originalen ganska många korrigeringar och några tillägg, till texten i de historiska böckerna i den utgåvan.

Also (10) Deiber's "Fragments coptes inédits de Jérémie", supplying likewise one leaf of Jeremias (23:13-34:4), overlooked by Maspero. Också (10) Deiber s "Fragment coptes inédits de Jeremie", levererar också en blad av Jeremias (23:13-34:4), förbises av Maspero.

(11) Finally, an excellent contribution to the Old-Testament Sachidic fragments by A. Hebbelynck in his "Manuscripts coptes sahidiques du Monastère Blanc, I", reprinted from the "Muséon" (Louvain, 1911). (11) Slutligen "coptes Manuskript sahidiques du Monastère Blanc, jag" ett utmärkt bidrag till den gamla testamentet Sachidic fragment av A. Hebbelynck i hans, omtryckt från "Museon" (Leuven, 1911). The author identifies the fragments scattered throughout Europe which belonged once to the same codices as the thirty-two Borgian fragments. Författaren identifierar fragmenten utspridda över hela Europa som tillhörde en gång till samma utläser som de 32 Borgian fragment. We are informed that this work of identification will be extended to the other fragments of the whole Monastery outside of the Borgian collection. Vi informeras om att detta arbete av identifiering kommer att utvidgas till övriga fragment av hela klostret utanför Borgian samlingen.

B. New Testament B. Nya Testamentet

(1) "Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sahidica musaei Borgiani, vol. III, Novum Testamentum edidit PJ Balestri OSA" (Rome, 1904), with forty full-page collotype specimens under special cover. (1) "Sacrorum bibliorum fragmentering copto-sahidica musaei Borgiani, vol. III, Novum Testamentum edidit PJ Balestri OSA" (Rom, 1904), med 40 helsidor Collotype exemplar enligt särskilda omslag.

(2) "The Coptic Version of the New Testament in the Southern Dialect otherwise called Sahidic and Thebaic, with Critical Apparatus, literal English translation, Register of fragments and estimate of the version", I-III (Oxford, 1911), with photographic specimens of the most important manuscripts. (2) "Den koptiska versionen av Nya testamentet i södra Dialect annars kallas Sahidic och Thebaic, med kritisk Apparater, bokstavlig engelsk översättning, register över fragment och uppskattning av den version", I-III (Oxford, 1911), med fotografisk exemplar av de viktigaste handskrifterna. In this masterpiece of patient scholarship, the author (whose name does not appear on the title page), Rev. George Horner, has succeeded in reconstructing the whole of the Four Gospels (a few verses excepted) out of 744 fragments scattered throughout the public and private collections of the world. I detta mästerverk av patientens stipendium har författaren (vars namn inte visas på titelsidan), Rev George Horner, lyckades rekonstruera hela de fyra evangelierna (några verser undantagna) av 744 fragment utspridda i offentliga och privata samlingar i världen. These fragments belonged once to some 150 different manuscripts, the identification of which by the author is perhaps not the least merit of his work. Dessa fragment tillhörde en gång till cirka 150 olika manuskript, identifiering av vilken av författaren är kanske inte minst förtjänsten av hans arbete. Unfortunately some valuable fragments, in particular those in the Rainer collection, now incorporated with the Imperial Library of Vienna, were not accessible to Horner in time to be used for his edition. Tyvärr några värdefulla fragment, i synnerhet de i Rainer samlingen, nu införlivas med den kejserliga biblioteket i Wien, var inte tillgängliga för Horner i tid för att kunna användas för sitt upplaga.

(3) Since then, the New-Testament fragments of that rich collection have been published in autography with the most minute palaeographical details by the curator C. Wessely, "Griechische u. koptische Texte theologischen Inhalts, I-III" in "Studien zur Paläographie u. Papyruskunde", IX, XI, XII (Leipzig, 1909-12). (3) Sedan dess har den nya testamentet fragment av den rika samling publicerats i autografi med de mest minut palaeographical detaljer från intendent C. Wessely, "Griechische u.. Koptische Texte theologischen Inhalts, I-III" i "Studien zur Paläographie u.. Papyruskunde ", IX, XI, XII (Leipzig, 1909-1912).

C. Mixed Editions C. Blandade utgåvor

Fragments both of the Old and the New Testament have also been edited since 1897 (inclusive). Fragment både i Gamla och Nya testamentet har också redigerats sedan 1897 (inklusive).

(1) By Pleyte and Boeser from the Leyden Museun in their "Catalogue des manuscripts coptes du Musée d'antiquités des Pays-Bas" (Leyden, 1897). (1) Genom Pleyte och Boeser från Leyden Museun i deras "katalog des manuskript coptes du Musée d'Antiquites des Pays-Bas" (Leyden, 1897).

(2) By Leipoldt, from the Museum of Berlin in "Aegyptiselie Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin, koptische Urkunden", I (Berlin, 1904). (2) Genom Leipoldt, från Museum of Berlin i "Aegyptiselie Urkunden AUS Den königlichen Museen zu Berlin, koptische Urkunden", I (Berlin, 1904).

(3) By O. v. Lemm, from the British Museum, the Bibliothèque, Nationale of Paris, the Golenishef Collection, St. Petersburg, and the Berlin Library in his "Sahidische Bibelfragmente III" in "Bulletin de l'Académie imper. des Sciences," Ve, ser., XXV, 4 (St. Petersburg, 1906). (3) Genom O. v. Lemm, från British Museum, Bibliothèque, Nationale i Paris, Golenishef Collection, S: t Petersburg och Berlin biblioteket i hans "Sahidische Bibelfragmente III" i "Bulletin de l'Academie Imper. des Sciences, "Ve, Ser., XXV, 4 (S: t Petersburg, 1906).

Most of the New-Testament publications in the fragments just mentioned have been used by Horner for his edition. De flesta av de Nya Testamentet publikationer fragmenten nyss nämnda har använts av Horner för hans upplaga. But they are not the less welcomed in their independent actual condition, especially when printed page by page and line by line, as done, for instance by Wessely, O. v. Lemm, and Schleifer, so as to give to all students of the Coptic version the means of reconstructing as far as possible the ancient codices as they originally were. Men de är inte desto mindre välkommet i deras självständiga faktiska förhållandet, speciellt när de skrivs ut sida för sida och rad för rad, som gjort, till exempel genom Wessely, O. v. Lemm, och Schleifer, för att ge alla elever i Koptiska versionen hjälp av rekonstruktion så långt som möjligt de gamla utläser som de ursprungligen var.

Fayumic Version Fayumic version

E. Chassinat edited anew and more correctly the fragments once published by Bouriant (Bull. de l'Inst. Franc. D'arch. or. au Claire, II) and showed that they belonged to the same codices as the Borgian "Fragmenta Basmurica", I-III. E. Chassinat redigeras på nytt och mer korrekt fragmenten gång publicerats av Bouriant (Bull. de l'Inst. Franc. D'båge. Eller. AU Claire, II) och visade att de tillhörde samma utläser som Borgian "fragmentering Basmurica "I-III. Other additions to the same fragments were made from the Rainer collection by C. Wessely in "Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, philos.-hist. Klasse", vol. Andra tillägg till samma fragmenten gjordes från Rainer samlingen av C. Wessely i "Sitzungsber.. Der Kais. Akad. D.. Wissensch i Wien, philos.-hist. Klasse", vol. 158, 1 (Vienna, 1908), and Jos. David from the Bibliothèque Nationale of Paris in "Revue biblique" (1910), 80 sqq.. 158, 1 (Wien, 1908), och Jos David från Bibliothèque Nationale i Paris i "Revue biblique" (1910), 80 ff .. There are also a dozen more fragments rather short, on papyrus or on parchment, described and published as far as they could be deciphered by WE Crum, "Catalogue of the Coptic manuscripts in the British Museum" (London, 1905), nos. Det finns också ett dussin mer fragment ganska kort, på papyrus eller pergament, som beskrivs och publiceras i den mån de kan tydas av WE Crum, "Katalog för koptiska manuskript i British Museum" (London, 1905), nos. 493-510, 1221. 493-510, 1221. Three of those, 500, 502 and 504 are bilingual, one side of the leaf, exhibiting the Greek and the other the Fayumic text. Tre av dem, 500, 502 och 504 är tvåspråkiga, en sida av bladet, uppvisar den grekiska och den andra Fayumic texten. Since the completion of Crum's "Catalogue," the British Museum has acquired a new fragment, Or. Efter beslutet om Crum s "katalog", British Museum har fått en ny fragment Or. 6948, Acts, vii, 14-28, ix, 28-39. 6948, Apostlagärningarna, VII, 14-28, IX, 28-39. It was published by S. Gaselee in "Journ. of Theol. Studies", XI, (1909-10), 514-7. Den publicerades av S. Gaselee i "Journ. Av Theol. Studier", XI, (1909-1910), 514-7.

Akhmimic Version Akhmimic version

A considerable addition since 1897 has been made to the material for our knowledge of this version, in the discovery of a whole papyrus codex containing the Proverbs of Solomon. En betydande tillägg sedan 1897 har gjorts till materialet för vår kunskap om denna version, i upptäckten av en hel papyrus codex innehåller Ordspråksboken Salomos. It is to be hoped that this valuable manuscript, now preserved in the Berlin Library, will soon be published. Det är bara att hoppas att detta värdefulla manuskript, nu bevarad i Berlin biblioteket, snart kommer att publiceras. Apart from that the only other important additions are papyrus fragments of the Gospel of St. John (bilingual, Ch. x, complete in Akhmimic, vv. 1-10, in Greek; xi, complete in Akhmimic, vv, 1-8, 45-52, in Greek; xii, 1-20, in Akhmimic, xiii, 1, 2, 11, 12, in Akhm.) and the Epistle of St. James (I, 13-v, 20). Bortsett från att de enda andra viktiga tillägg är papyrus fragment av evangeliet av St John (tvåspråkig, Ch x, komplett i Akhmimic, vv 1-10, på grekiska,.. XI, komplett i Akhmimic, vv, 1-8, 45-52, på grekiska, XII, 1-20, i Akhmimic, xiii, 1, 2, 11, 12, i Akhm) och episteln av St James (I, 13-v, 20).. They were published by Rosch, in "Bruchstücke des ersten Clemensbriefes" (Strasburg, 1910). De publicerades av Rosch i "Bruchstücke des ersten Clemensbriefes" (Strasburg, 1910). The famous parchment codex of the twelve lesser Prophets in the Rainer collection is unfortunately still unpublished. Den berömda pergament codex de tolv mindre profeterna i Rainer kollektionen är tyvärr fortfarande opublicerade. But the short papyrus fragments published by Bouriant have been given out anew in a more correct edition by Lacau in "Bulletin de l'Institut Francais d'archéologie orientale", VIII (Cairo, 1911), 43-107 (see COPTIC LITERATURE in this volume; and EGYPT). Men de korta papyrusfragmenten publicerats av Bouriant har gett ut på nytt i en mer korrekt utgåva av Lacau i "Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie orientale", VIII (Kairo, 1911), 43-107 (se KOPTISK LITTERATUR i volym, och Egypten).

Publication information Written by H. Hyvernat. Publikation information Skrivet av H. Hyvernat. Transcribed by Thomas M. Barrett. Kopierat av Thomas M. Barrett. Dedicated to the Poor Souls in Purgatory The Catholic Encyclopedia, Volume XVI (Index Volume). Dedikerad till stackars själar i skärselden Den katolska encyklopedien, volym XVI (Index volym). Published 1914. Publicerad 1914. New York: The Encyclopedia Press, Inc. Nihil Obstat, March 1, 1914. New York: The Encyclopedia Press, Inc. Nihil Obstat, 1 mars 1914. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New YorkDetta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: