The Number of Christians Through History Antalet kristna genom historien

General Information Allmän information

The following tabular view of the Christian population of the world from the beginning has been attributed to Sharon Turner, English historian, apparently around 1810. Följande tabellform syn på den kristna befolkningen i världen från början har tillskrivits Sharon Turner, engelske historikern, tydligen runt 1810. The nineteenth century estimate is certainly too low, and does not appear to have possibly been provided by Ms. Turner. Den nittonde århundradet uppskattning är alldeles för låg och inte verkar ha eventuellt lämnats av Ms Turner.

Growth of the Church in Numbers. Tillväxten av kyrkan i Numbers.

Era Era Estimated Christians Beräknade kristna
First century Talet 500,000 500.000
Second century Andra århundradet 2,000,000 2.000.000
Third century Tredje århundradet 5,000,000 5.000.000
Fourth century Fjärde århundradet 10,000,000 10.000.000
Fifth century Femte århundradet 15,000,000 15.000.000
Sixth century Sjätte århundradet 20,000,000 20.000.000
Seventh century Sjunde århundradet 24,000,000 24.000.000
Eighth century Åttonde århundradet 30,000,000 30.000.000
Ninth century Nionde århundradet 40,000,000 40.000.000
Tenth century Tionde århundradet 50,000,000 50.000.000
Eleventh century Elfte århundradet 70,000,000 70.000.000
Twelfth century Tolfte århundradet 80,000,000 80.000.000
Thirteenth century Trettonde århundradet 75,000,000 75.000.000
Fourteenth century Fjortonde århundradet 80,000,000 80.000.000
Fifteenth century Femtonde århundradet 100,000,000 100.000.000
Sixteenth century Sextonde århundradet 125,000,000 125.000.000
Seventeenth century Sextonhundratalet 155,000,000 155.000.000
Eighteenth century Sjuttonhundratalet 200,000,000 200.000.000
(Nineteenth century) (Artonhundratalet) (400,000,000) (400,000,000)


Editor's Note Redaktörens anmärkning

Many people seem to make many wild assumptions regarding how much knowledge and how much documentation existed in early human history! Många människor verkar göra många vilda antaganden om hur mycket kunskap och hur mycket dokumentation fanns i början mänsklighetens historia! Prior to even 1800 AD, only an extremely small fraction of people knew how to read or write, likely around one percent of the total population at most. Innan ens 1800 e.Kr., visste bara en ytterst liten del av människor hur man läsa eller skriva, troligen omkring en procent av den totala befolkningen som mest. And those people were generally only taught to be literate for specific purposes of a Government or a Church. Och dessa människor i allmänhet bara lära sig att vara kompetenta för särskilda ändamål av en regering eller en kyrka.

One interesting consequence of this is the usual assumption that EVERYONE read their own Bible at home, was essentially unrealistic and impossible! En intressant konsekvens av detta är den vanliga antagandet att ALLA läser sin egen Bibel hemma, var i huvudsak orealistiskt och omöjligt! People certainly could MEMORIZE words that a Priest told them in Church, and then even be able to repeat those words to younger generations by Oral Tradition. Människor verkligen kunde memorera ord att en präst berättade i kyrkan, och sedan även kunna upprepa dessa ord till yngre generationer av muntlig tradition.

Prior to the invention of the printing press around 1454 AD by Gutenberg, Scribes had to hand copy every individual character of every word of every page, an immensely time consuming and difficult activity. Före uppfinningen av tryckpressen kring 1454 e.Kr. av Gutenberg, hade skriftlärde till hands kopiera varje enskild karaktär varje ord på varje sida, en oerhört tidskrävande och svårt aktivitet. The central consequence of this was that VERY FEW COPIES of any written documents ever existed (prior to around 1460 AD). Den centrala konsekvensen av detta var att mycket få kopior av alla skriftliga handlingar som någonsin existerat (före ca 1460 e.Kr.). Those copies were nearly all kept by governments and Churches, and virtually no individuals ever even owned a single book (even the Bible!) Dessa kopior var nästan alla hålls av regeringar och kyrkor, och nästan inga människor någonsin ens ägt en enda bok (även Bibeln!)

By the way, Illuminated Manuscripts of the Bible were created during the Middle ages, where artists drew pictures that showed the events of Bible texts. Förresten, var illuminerade handskrifter av Bibeln som skapats under medeltiden, där konstnärer ritade bilder som visade händelserna i Bibelns texter. Since virtually no one who would attend a Church could ever have read the words of a Bible, such Illuminated Bibles such as Kells quickly became very popular. Eftersom nästan ingen som skulle delta i en kyrka någonsin har läst ord en bibel, blev så Belysta biblar som Kells snabbt mycket populär. They were very difficult and time consuming to create, so rather few of them were ever created. De var mycket svårt och tidskrävande att skapa, så ganska få av dem var någonsin skapats. However, Churches learned from that to do as many things in visual terms as possible, such as stained glass windows in the Churches, and sets of paintings such as the set of 14 paintings presenting the Stations of the Cross, which soon were created for nearly all Churches to display. Men lärde kyrkor från att göra så många saker i visuella termer som möjligt, till exempel glasmålningar i kyrkor och uppsättningar av målningar som den uppsättning av 14 målningar som presenterar korsvägsandakten, som snart skapades för nästan alla kyrkor att visa.

Getting back to the numbers of Christians in the very early Church, we must note that the Roman Empire spent nearly three hundred years in aggressively trying to exterminate all Christians. Komma tillbaka till antalet kristna i den mycket tidiga kyrkan, måste vi konstatera att det romerska riket tillbringade nästan 300 år i aggressivt försöka utrota alla kristna. The Roman Emperors were fearful that such a religion might threaten their authority over much of the known world, and their solution was to entirely eliminate any documents, references and people associated with Christian beliefs. De romerska kejsarna var rädda att en sådan religion skulle hota deras makt över en stor del av den kända världen, och deras lösning var att helt eliminera alla dokument, referenser och personer med anknytning till kristen tro. They were quite effect in this effort, in exterminating enormous numbers of people who had any connection with Christianity. De var ganska effekt i detta arbete, i utrotning enorma antal människor som hade något samband med kristendomen.

A primary result of this was that Christians quickly learned that it was a terrible idea for large numbers of Christians to ever meet! En primär resultat av detta var att kristna snabbt lärt sig att det var en fruktansvärd idé för ett stort antal kristna någonsin möta! Such meetings would always attract Roman soldiers and all the Christians would be executed. Sådana möten skulle alltid locka romerska soldater och alla kristna skulle utföras. We modern Christians imagine that there were many huge Christian Churches, such as some that are mentioned in the New Testament. Vi moderna kristna tänka mig att det fanns många stora kristna kyrkor, såsom vissa som nämns i Nya Testamentet. But think about it. Men tänk på det. IF there was a huge Church in Corinth where hundreds or thousands of Christians would meet each Sunday to attend Services, that would have been (and was) an extremely convenient way for Roman soldiers to collect and exterminate large numbers of Christians all at the same place at the same time. Om det fanns en enorm kyrka i Korint, där hundratals eller tusentals kristna skulle träffas varje söndag för att delta Tjänster, skulle det ha varit (och var) ett mycket bekvämt sätt för romerska soldater att samla in och utrota ett stort antal kristna på samma plats samtidigt.

Christians sooned learned that it was a terrible idea for ANY large numbers of them to ever meet except in total secret. Kristna sooned lärt sig att det var en fruktansvärd idé för några stora antal av dem att någonsin träffas utom i den totala hemlighet. And even then, there were often spies for the Romans where the entire group of Christians were still exterminated. Och även då fanns det ofta spioner för romarna där hela gruppen av kristna fortfarande utrotade.

The point here is that the modern approach to doing census taking to count up large numbers of people were simply not realistic regarding Christians in those first few Centuries. Poängen här är att den moderna sätt att göra folkräkningen tar att räkna upp ett stort antal människor var helt enkelt inte realistiska när det gäller kristna i de första århundradena.

Until the Roman Empire became converted to Christianity around 312 AD, there was tremendous danger if even groups of five Christians would meet, unless they were all certain that they were trusted friends, or else they all might soon be executed. Tills det romerska riket blev konverterade till kristendomen runt 312 e.Kr., var enorm fara om även grupper om fem kristna skulle träffas, om de inte alls säkert att de betrodda vänner, annars de alla kan snart genomföras.

In addition, if Roman soldiers discovered ANY evidence that any person might have even associated with Christians, that person was likely to be imprisoned and probably killed. Dessutom, om romerska soldater upptäckte något bevis för att en person även kan ha samband med kristna, var att personen kan komma att fängslas och förmodligen dödad. So virtually no Christian would dare ever even carry any icon that suggested Christianity, and whether they were capable of reading it or not, no one would dare even possess any scroll or manuscript which refered in any way to Christianity. Så gott som ingen kristen skulle våga någonsin ens bära någon symbol som föreslog kristendomen, och om de kunde läsa det eller inte, skulle ingen våga ens har någon bläddra eller manuskript som hänvisas på något sätt till kristendomen.

The result of all this is that there was no possible way that anyone could have accurately known how many Christians there were during the first three Centuries. Resultatet av allt detta är att det inte fanns något sätt att någon exakt kunde ha känt hur många kristna det var under de tre första århundradena. Once the Roman Empire adopted Christianity, then the organization and bureaucracy of the Roman Empire was used to collect and save many Christian documents. När det romerska riket antog kristendomen, då organisationen och byråkratin i det romerska imperiet användes för att samla in och spara många kristna dokument. This resulted in a sudden tremendous increase in the number of Christian documents beginning around 317 AD. Detta resulterade i en plötslig enorm ökning av antalet kristna dokument början omkring 317 e Kr. At least 9,000 separate manuscripts are now known from the Early Christian Church, but only a few dozen of those are known to be from earlier than 317 AD. Minst 9.000 separata manuskript är nu kända från den tidiga kristna kyrkan, men bara några tiotal av dem är kända för att vara från tidigare än 317 e.Kr..

There have been a number of authors who have published recent books about the number of early Christians. Det har funnits ett antal författare som har publicerat nya böcker om antalet tidiga kristna. Unfortunately, for the reasons described above, none of those modern authors had any significant accurate information available upon to build estimates. Tyvärr, för de skäl som beskrivs ovan, hade ingen av dessa moderna författare betydande korrekt information tillgänglig på att bygga uppskattningar. So those authors have tended to speculate widely differing numbers, none of which probably had any better or worse value than the others. Så dessa författare har tenderat att spekulera vitt skilda siffror, varav ingen hade förmodligen någon bättre eller sämre värde än de andra.Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: