The Sacrament of Penance Sakrament botens

Catholic Information Katolsk information

Penance is a sacrament of the New Law instituted by Christ in which forgiveness of sins committed after baptism is granted through the priest's absolution to those who with true sorrow confess their sins and promise to satisfy for the same. Botgöring är ett sakrament av den nya lagen instiftades av Kristus, där syndernas förlåtelse begåtts efter dopet beviljas genom prästens avlösning till dem som med sann sorg bekänna sina synder och lovar att uppfylla för samma. It is called a "sacrament" not simply a function or ceremony, because it is an outward sign instituted by Christ to impart grace to the soul. Det kallas en "sakrament" inte bara en funktion eller ceremoni, eftersom det är ett yttre tecken som inrättats genom Kristus att ge nåd till själen. As an outward sign it comprises the actions of the penitent in presenting himself to the priest and accusing himself of his sins, and the actions of the priest in pronouncing absolution and imposing satisfaction. Som ett yttre tecken det innefattar agerande ångerfull att presentera sig för prästen och anklagar sig själv för sina synder, och de åtgärder som präst i uttala absolution och införande tillfredsställelse. This whole procedure is usually called, from one of its parts, "confession", and it is said to take place in the "tribunal of penance", because it is a judicial process in which the penitent is at once the accuser, the person accused, and the witness, while the priest pronounces judgment and sentence. Hela denna procedur brukar kallas, från en av dess delar, "bekännelse", och det sägs att äga rum i "domstol av botgöring", eftersom det är en rättslig process där ångerfulla är på gång åklagare, den person anklagade, och vittnet, medan prästen uttalar dom och straff. The grace conferred is deliverance from the guilt of sin and, in the case of mortal sin, from its eternal punishment; hence also reconciliation with God, justification. Den nåd som ges är befrielse från syndens skuld och, i fråga om dödssynd, från dess eviga straff, varför även försoning med Gud, motivering. Finally, the confession is made not in the secrecy of the penitent's heart nor to a layman as friend and advocate, nor to a representative of human authority, but to a duly ordained priest with requisite jurisdiction and with the "power of the keys", ie, the power to forgive sins which Christ granted to His Church. Slutligen är bekännelse görs inte i hemlighet av ångerfull hjärta eller en lekman som vän och förespråkare, och inte heller till en företrädare för mänsklig auktoritet, utan en vederbörligen förordnade prästen med erforderlig behörighet och med "makt nycklarna", det vill säga rätt att förlåta synder som Kristus beviljats ​​hans kyrka.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
By way of further explanation it is needful to correct certain erroneous views regarding this sacrament which not only misrepresent the actual practice of the Church but also lead to a false interpretation of theological statement and historical evidence. Genom ytterligare förklaring är det nödigt att korrigera vissa felaktiga uppfattningar om detta sakrament som inte bara ger en missvisande bild praktiken i kyrkan, utan också leda till en falsk tolkning av teologisk förklaring och historiska bevis. From what has been said it should be clear: Av vad som sagts bör det vara klart:

that penance is not a mere human invention devised by the Church to secure power over consciences or to relieve the emotional strain of troubled souls; it is the ordinary means appointed by Christ for the remission of sin. att botgöring är inte bara mänsklig uppfinning som utarbetats av kyrkan för att säkra makten över samvete eller för att lindra den känslomässiga stam av oroliga själar, det är den vanliga medel som utsetts av Kristus till syndernas synd. Man indeed is free to obey or disobey, but once he has sinned, he must seek pardon not on conditions of his own choosing but on those which God has determined, and these for the Christian are embodied in the Sacrament of Penance. Människan är verkligen fri att lyda eller inte lyda, men när han har syndat, måste han söka förlåtelse inte på villkor som han själv utsett, utan på dem som Gud har fastställt, och dessa för kristna finns med i botens sakrament.

No Catholic believes that a priest simply as an individual man, however pious or learned, has power to forgive sins. Ingen katolik anser att en präst helt enkelt som en enskild människa, men from och lärt sig, har makt att förlåta synder. This power belongs to God alone; but He can and does exercise it through the ministration of men. Denna makt tillhör Gud ensam, men han kan och utövar den genom ämbete män. Since He has seen fit to exercise it by means of this sacrament, it cannot be said that the Church or the priest interferes between the soul and God; on the contrary, penance is the removal of the one obstacle that keeps the soul away from God. Eftersom han har ansett det lämpligt att utnyttja det genom detta sakrament, kan det inte sägas att kyrkan eller prästen stör mellan själen och Gud, tvärtom, är boten avlägsnandet av en hindret som håller själen bort från Gud . It is not true that for the Catholic the mere "telling of one's sins" suffices to obtain their forgiveness. Det är inte sant att för den katolska enbart "berättar om sina synder" räcker för att få deras förlåtelse. Without sincere sorrow and purpose of amendment, confession avails nothing, the pronouncement of absolution is of no effect, and the guilt of the sinner is greater than before. Utan uppriktig sorg och syftet med ändringen är bekännelse begagnar ingenting, uttalandet från absolution utan verkan, och skuld syndaren är större än tidigare.

While this sacrament as a dispensation of Divine mercy facilitates the pardoning of sin, it by no means renders sin less hateful or its consequences less dreadful to the Christian mind; much less does it imply permission to commit sin in the future. Även om detta sakrament som en dispens av gudomlig nåd underlättar benåda av synd, gör den inte alls synd mindre hatiskt eller dess följder mindre fruktansvärda till den kristna sinnet, än mindre det innebär inte tillåtelse att begå synd i framtiden. In paying ordinary debts, as eg, by monthly settlements, the intention of contracting new debts with the same creditor is perfectly legitimate; a similar intention on the part of him who confesses his sins would not only be wrong in itself but would nullify the sacrament and prevent the forgiveness of sins then and there confessed. Att betala vanliga skulder, såsom t.ex. genom månatliga bosättningar, är avsikten att smittas nya skulder med samma kreditgivare helt legitimt, och en liknande avsikt hos den som bekänner sina synder skulle inte bara vara fel i sig men skulle upphäva sakramentet och förhindra syndernas förlåtelse och då erkände.

Strangely enough, the opposite charge is often heard, viz., that the confession of sin is intolerable and hard and therefore alien to the spirit of Christianity and the loving kindness of its Founder. Konstigt nog är det motsatt laddning ofta hört, dvs., Att syndabekännelse är oacceptabel och hårt och därmed främmande för kristendomens anda och kärleksfulla vänlighet dess grundare. But this view, in the first place, overlooks the fact that Christ, though merciful, is also just and exacting. Men denna uppfattning i första hand, med utsikt över det faktum att Kristus, men barmhärtig, är också bara och krävande. Furthermore, however painful or humiliating confession may be, it is but a light penalty for the violation of God's law. Dessutom, men smärtsam eller förödmjukande bekännelse kan vara, det är men en lätt straff för brott mot Guds lag. Finally, those who are in earnest about their salvation count no hardship too great whereby they can win back God's friendship. Slutligen, de som är på allvar om sin frälsning räkna inga svårigheter för stor där de kan vinna tillbaka Guds vänskap.

Both these accusations, of too great leniency and too great severity, proceed as a rule from those who have no experience with the sacrament and only the vaguest ideas of what the Church teaches or of the power to forgive sins which the Church received from Christ. Båda dessa anklagelser, av alltför stora mildhet och alltför stor svårighetsgrad, går i regel från dem som inte har erfarenhet av sakramentet och bara en mycket vag idéer om vad kyrkan lär eller makt att förlåta synder som kyrkan fått från Kristus.

Teaching of the Church Undervisning i kyrkan

The Council of Trent (1551) declares: Rådet av Trent (1551) förklarar:

As a means of regaining grace and justice, penance was at all times necessary for those who had defiled their souls with any mortal sin. Som ett sätt att återfå nåd och rättvisa, var botgöring alltid behövs för dem som hade befläckat sina själar med någon dödssynd. . . . . . . Before the coming of Christ, penance was not a sacrament, nor is it since His coming a sacrament for those who are not baptized. Innan Kristi ankomst, var botgöring inte ett sakrament, inte heller eftersom hans ankomst ett sakrament för dem som inte är döpta. But the Lord then principally instituted the Sacrament of Penance, when, being raised from the dead, he breathed upon His disciples saying: 'Receive ye the Holy Ghost. Men Herren då främst instiftade botens sakrament, när höjs från de döda, andades han på lärjungarna sade: "Ta emot ni den helige Ande. Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained' (John 20:22-23). Vems synder skall du förlåta, är de förlåtna, och vilkas synder skall ni behålla de kvar "(Joh 20:22-23). By which action so signal and words so clear the consent of all the Fathers has ever understood that the power of forgiving and retaining sins was communicated to the Apostles and to their lawful successors, for the reconciling of the faithful who have fallen after Baptism. Genom vilka åtgärder så signal och ord så tydligt samtycke från samtliga fäderna har någonsin förstått att kraften att förlåta och behålla synder överlämnades till apostlarna och deras arvingar, för att förena de troende som har fallit efter dopet. (Sess. XIV, c. i) (Sess. XIV, c. I)

Farther on the council expressly states that Christ left priests, His own vicars, as judges (praesides et judices), unto whom all the mortal crimes into which the faithful may have fallen should be revealed in order that, in accordance with the power of the keys, they may pronounce the sentence of forgiveness or retention of sins" (Sess. XIV, c. v) Längre på rådet anges uttryckligen att Kristus lämnade präster, sina egna vicars, som domare (praesides et judices), åt vilken alla dödliga brott i vilka de troende kan ha fallit bör avslöjas för att, i enlighet med kraften hos nycklar kan de uttala meningen förlåtelse eller kvarhållande av synder "(Sess. XIV, c. v)

Power to Forgive Sins Makt att förlåta synder

It is noteworthy that the fundamental objection so often urged against the Sacrament of Penance was first thought of by the Scribes when Christ said to the sick man of the palsy: "Thy sins are forgiven thee." Det är anmärkningsvärt att den grundläggande invändningen så ofta pressas mot sakrament botens först tänkt som de skriftlärde när Kristus sade till den sjuke mannen i pares: ". Dina synder är förlåtna" "And there were some of the scribes sitting there, and thinking in their hearts: Why doth this man speak thus? he blasphemeth. Who can forgive sins but God only?" "Och det var några av de skriftlärde sitter där och tänkte i sina hjärtan: Varför doth denna man tala så han hädar Vem kan förlåta synder utom Gud endast.?" But Jesus seeing their thoughts, said to them: "Which is easier to say to the sick of the palsy: Thy sins are forgiven thee; or to say, Arise, take up thy bed and walk? But that you may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) I say to thee: Arise, take up thy bed, and go into thy house" (Mark 2:5-11; Matthew 9:2-7). Men Jesus såg deras tankar och sade till dem: "Vilket är lättare att säga till lame:? Dina synder är dig förlåtna, eller att säga: 'Stå upp, tag din säng och gå utan att du skall veta att Sonen Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, (han sade till de sjuka i pares,) Jag säger till dig: Stå upp, tag din säng och gå in i ditt hus "(Mark 2:5-11, Matteus 9: 2-7). Christ wrought a miracle to show that He had power to forgive sins and that this power could be exerted not only in heaven but also on earth. Kristus åstadkommit ett mirakel för att visa att han hade makt att förlåta synder och att denna makt kan utövas inte bara i himlen, men också på jorden. This power, moreover, He transmitted to Peter and the other Apostles. Denna makt dessutom överföras han till Petrus och de andra apostlarna. To Peter He says: "And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind upon earth, it shall be bound also in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth, it shall be loosed also in heaven" (Matthew 16:19). Peter Han säger: "Och jag skall ge till dig nycklarna till himmelriket och allt vad du binder på jorden skall det vara bunden också i himlen:., Och allt vad du löser på jorden skall det löst också himlen "(Matt 16:19). Later He says to all the Apostles: "Amen I say to you, whatsoever you shall bind upon earth, shall be bound also in heaven; and whatsoever you shall loose upon earth, shall be loosed also in heaven" (Matthew 18:18). Senare säger han till alla apostlar: "Amen säger jag er, vad ni skall binda på jorden skall vara bundna också i himlen, och allt vad du skall förlora på jorden, skall löst också i himlen" (Matt 18:18) . As to the meaning of these texts, it should be noted: När det gäller innebörden av dessa texter, bör det noteras:

that the "binding" and "loosing" refers not to physical but to spiritual or moral bonds among which sin is certainly included; the more so because the power here granted is unlimited -- "whatsoever you shall bind, . . . whatsoever you shall loose"; att "binda" och "Banta" inte avser fysisk utan andliga eller moraliska obligationer bland vilka synden är verkligen ingår, så mycket mer makt här stödet är obegränsad - "helst ska du binda, ... helst du ska förlorar ";

the power is judicial, ie, the Apostles are authorized to bind and to loose; strömmen är rättsliga, dvs apostlarna har rätt att binda och att förlora,

whether they bind or loose, their action is ratified in heaven. oavsett om de binder eller lös, är deras verksamhet ratificeras i himlen. In healing the palsied man Christ declared that "the Son of man has power on earth to forgive sins"; here He promises that what these men, the Apostles, bind or loose on earth, God in heaven will likewise bind or loose. Vid läka palsied människan Kristus förklarade att "Människosonen har makt på jorden att förlåta synder", här Han lovar att vad dessa män kommer apostlarna, binder eller löser på jorden, Gud i himlen också binda eller lösa. (Cf. also POWER OF THE KEYS.) (Se även makt nycklar.)

But as the Council of Trent declares, Christ principally instituted the Sacrament of Penance after His Resurrection, a miracle greater than that of healing the sick. Men som rådet av Trent förklarar, instiftade Kristus främst sakrament botens efter sin uppståndelse, ett mirakel som är större än hela de sjuka. "As the Father hath sent me, I also send you. When he had said this, he breathed on them; and he said to them: Receive ye the Holy Ghost. Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained' (John 20:21-23). While the sense of these words is quite obvious, the following points are to be considered: . "Som Fadern har sänt mig, jag också skicka när han hade sagt detta, andades han på dem, och han sade till dem: Ta emot ni den helige Ande hans synder skall du förlåta, är de förlåtna, och vilkas synder. . ni skall behålla de behålls "(Joh 20:21-23) Medan känslan av dessa ord är ganska uppenbart, följande punkter beaktas:

Christ here reiterates in the plainest terms -- "sins", "forgive", "retain" -- what He had previously stated in figurative language, "bind" and "loose", so that this text specifies and distinctly applies to sin the power of loosing and binding. Kristus upprepar här i enklaste form - "synder", "förlåta", "behålla" - vad han tidigare hade angivits i bildspråk, "binda" och "löst", så att texten specificerar och tydligt gäller synd makt att förlora och bindande.

He prefaces this grant of power by declaring that the mission of the Apostles is similar to that which He had received from the Father and which He had fulfilled: "As the Father hath sent me". Han inleder denna bidrag av makt genom att förklara att uppdraget av apostlarna liknar den som han hade fått från Fadern och som han hade uppfyllt: "Som Fadern har sänt mig". Now it is beyond doubt that He came into the world to destroy sin and that on various occasions He explicitly forgave sin (Matthew 9:2-8; Luke 5:20; 7:47; Revelation 1:5), hence the forgiving of sin is to be included in the mission of the Apostles. Nu är det bortom allt tvivel att han kom till världen för att förstöra synden och att vid olika tillfällen han uttryckligen förlät synd (Matt 9:2-8, Luk 5:20, 7:47, Uppenbarelseboken 1:5), därav förlåtande av synd ska ingå i uppdraget av apostlarna. Christ not only declared that sins were forgiven, but really and actually forgave them; hence, the Apostles are empowered not merely to announce to the sinner that his sins are forgiven but to grant him forgiveness-"whose sins you shall forgive". Kristus inte bara förklarade att synder var förlåtna, men egentligen och faktiskt förlät dem, varför är apostlarna befogenhet inte bara att meddela syndaren att hans synder är förlåtna utan att ge honom förlåtelse, "vars synder skall du förlåta". If their power were limited to the declaration "God pardons you", they would need a special revelation in each case to make the declaration valid. Om deras makt var begränsad till förklaringen "Gud förlåter dig", skulle de behöva en speciell uppenbarelse i varje enskilt fall för att göra deklarationen gäller.

The power is twofold -- to forgive or to retain, ie, the Apostles are not told to grant or withhold forgiveness nondiscriminately; they must act judicially, forgiving or retaining according as the sinner deserves. Kraften är tvåfaldigt - att förlåta eller behålla, det vill säga, är apostlarna inte veta att bevilja eller vägra förlåtelse nondiscriminately, de måste agera domstol, förlåta eller behålla allteftersom syndare förtjänar. The exercise of this power in either form (forgiving or retaining) is not restricted: no distinction is made or even suggested between one kind of sin and another, or between one class of sinners and all the rest: Christ simply says "whose sins". Utövandet av denna makt i någon form (förlåta eller behålla) är inte begränsat: ingen skillnad görs eller föreslås mellan en sorts synd och en annan eller mellan en grupp av syndare och resten: Kristus helt enkelt säger "vars synder" .

The sentence pronounced by the Apostles (remission or retention) is also God's sentence -- "they are forgiven . . . they are retained". Meningen uttalas av apostlarna (remission eller retention) är också Guds straff - "de är förlåtna ... de bevaras".

It is therefore clear from the words of Christ that the Apostles had power to forgive sins. Det framgår således Kristi ord att apostlarna hade makt att förlåta synder. But this was not a personal prerogative that was to erase at their death; it was granted to them in their official capacity and hence as a permanent institution in the Church -- no less permanent than the mission to teach and baptize all nations. Men detta var inte en personlig privilegium som skulle radera på deras död, det beviljades dem i deras tjänsteutövning och därmed som en permanent institution i kyrkan - inte mindre permanent än uppdraget att undervisa och döpa alla folk. Christ foresaw that even those who received faith and baptism, whether during the lifetime of the Apostles or later, would fall into sin and therefore would need forgiveness in order to be saved. Kristus förutsåg att även de som fått tro och dop, oavsett under livstiden av apostlarna eller senare, skulle falla i synd och därför skulle behöva förlåtelse för att bli frälst. He must, then, have intended that the power to forgive should be transmitted from the Apostles to their successors and be used as long as there would be sinners in the Church, and that means to the end of time. Han måste alltså ha tänkt att makten att förlåta bör överföras från apostlarna till deras efterträdare och användas så länge som det skulle vara syndare i kyrkan, och det betyder till slutet av tiden. It is true that in baptism also sins are forgiven, but this does not warrant the view that the power to forgive is simply the power to baptize. Det är sant att i dopet också synder är förlåtna, men det garanterar inte uppfattningen att makt att förlåta är helt enkelt makten att döpa. In the first place, as appears from the texts cited above, the power to forgive is also the power to retain; its exercise involves a judicial action. För det första, vilket framgår av de texter som nämns ovan är makten att förlåta även rätt att behålla, dess utövande innebär en rättslig åtgärd. But no such action is implied in the commission to baptize (Matthew 28:18-20); in fact, as the Council of Trent affirms, the Church does not pass judgment on those who are not yet members of the Church, and membership is obtained through baptism. Men ingen sådan åtgärd är underförstått i uppdraget att döpa (Matt 28:18-20), i själva verket, som rådet av Trent bekräftar, inte kyrkan inte döma dem som ännu inte är medlemmar i kyrkan, och medlemskapet är erhålls genom dopet. Furthermore, baptism, because it is a new birth, cannot be repeated, whereas the power to forgive sins (penance) is to be used as often as the sinner may need it. Dessutom, eftersom det är en ny födelse, dop inte kan upprepas, medan makten att förlåta synder (botgöring) ska användas så ofta som syndaren kan behöva det. Hence the condemnation, by the same Council, of any one "who, confounding the sacraments, should say that baptism itself is the Sacrament of Penance, as though these two sacraments were not distinct and as though penance were not rightly called the second plank after shipwreck" (Sess. XIV, can. 2 de sac. poen.). Därför fördömande av samma rådet, av någon "som förbryllande sakramenten, skulle säga att dopet i sig är sakrament botens, som om dessa två sakrament var inte distinkt och som om botgöring inte med rätta kallas den andra plankan efter skeppsbrott "(Sess. XIV kan. 2 de sac. poen.).

These pronouncements were directed against the Protestant teaching which held that penance was merely a sort of repeated baptism; and as baptism effected no real forgiveness of sin but only an external covering over of sin through faith alone, the same, it was alleged, must be the case with penance. Dessa uttalanden var riktade mot den protestantiska lära som ansåg att botgöring var bara ett slags upprepad dop, och som dop verkställd verklig syndernas förlåtelse, utan endast ett yttre täcker över av synden genom tron ​​allena,, samma hävdades, måste fallet med botgöring. This, then, as a sacrament is superfluous; absolution is only a declaration that sin is forgiven through faith, and satisfaction is needless because Christ has satisfied once for all men. Detta är alltså som ett sakrament är överflödigt, avlösning är bara en förklaring att synden är förlåten genom tron, och tillfredsställelse är onödigt eftersom Kristus har uppfyllt en gång för alla män. This was the first sweeping and radical denial of the Sacrament of Penance. Detta var den första svepande och radikala förnekandet av sakrament botens. Some of the earlier sects had claimed that only priests in the state of grace could validly absolve, but they had not denied the existence of the power to forgive. Några av de tidigare sekter hävdade att endast präster i tillstånd av nåd fog kunde frikänna, men de hade inte förnekat existensen av makt att förlåta. During all the preceding centuries, Catholic belief in this power had been so clear and strong that in order to set it aside Protestantism was obliged to strike at the very constitution of the Church and reject the whole content of Tradition. Under alla de föregående århundradena hade katolska tro på denna makt varit så tydlig och stark att för att ställa den åt sidan protestantismen var tvungen att slå på den mycket konstitution kyrkan och förkasta hela innehållet i traditionen.

Belief and Practice of the Early Church Tro och praxis i den tidiga kyrkan

Among the modernistic propositions condemned by Pius X in the Decree "Lamentabili sane" (3 July, 1907) are the following: Bland de modernistiska propositioner fördömts av Pius X i förordningen "Lamentabili klok" (3 juli 1907) är följande:

"In the primitive Church there was no concept of the reconciliation of the Christian sinner by the authority of the Church, but the Church by very slow degrees only grew accustomed to this concept. Moreover, even after penance came to be recognized as an institution of the Church, it was not called by the name of sacrament, because it was regarded as an odious sacrament." "I den primitiva kyrkan fanns något begrepp om att förena den kristna syndare av myndigheten av kyrkan, men kyrkan genom mycket långsam grader bara växte vana vid detta koncept. Även efter bot kom att betraktas som en institution Kyrkan var det inte kallas vid namn sakrament, eftersom det betraktas som en förhatlig sakrament. " (46) "The Lord's words: 'Receive ye the Holy Ghost, whose sins you shall forgive, they are forgiven them, and whose sins you shall retain they are retained' (John xx, 22-23), in no way refer to the Sacrament of Penance, whatever the Fathers of Trent may have been pleased to assert." (46) "Herrens ord:" Ta emot ni den helige Ande, vars synder skall du förlåta, de är förlåtna, och vilkas synder du ska behålla de behålls "(Joh xx, 22-23), inte på något sätt hänvisar till sakrament botens, oavsett fäderna av Trent kan ha nöjet att hävda. " (47) (47)

According to the Council of Trent, the consensus of all the Fathers always understood that by the words of Christ just cited, the power of forgiving and retaining sins was communicated to the Apostles and their lawful successors (Sess. XIV, c. i). Enligt rådet av Trent, samförstånd av alla fäder alltid förstått att genom Kristi ord bara citerade, var kraften att förlåta och behålla synder meddelas apostlarna och deras arvingar (Sess. XIV, c. I). It is therefore Catholic doctrine that the Church from the earliest times believed in the power to forgive sins as granted by Christ to the Apostles. Det är därför den katolska läran att kyrkan från äldsta tider trodde på kraften att förlåta synder som beviljas av Kristus till apostlarna. Such a belief in fact was clearly inculcated by the words with which Christ granted the power, and it would have been inexplicable to the early Christians if any one who professed faith in Christ had questioned the existence of that power in the Church. En sådan tro i själva verket klart inculcated av de ord som Kristus ges befogenhet, och det skulle ha varit oförklarligt för de tidiga kristna om någon som bekände tro på Kristus hade ifrågasatt existensen av denna makt i kyrkan. But if, contrariwise, we suppose that no such belief existed from the beginning, we encounter a still greater difficulty: the first mention of that power would have been regarded as an innovation both needless and intolerable; it would have shown little practical wisdom on the part of those who were endeavouring to draw men to Christ; and it would have raised a protest or led to a schism which would certainly have gone on record as plainly at least as did early divisions on matters of less importance. Men om Omvänt, antar vi att någon sådan tro fanns från början, möter vi en ännu större svårighet: det första omnämnandet av denna makt skulle ha betraktats som en innovation både onödiga och oacceptabla, det skulle ha visat liten praktisk visdom i del av dem som strävar efter att dra män till Kristus, och det skulle ha tagit upp en protest eller ledde till en schism som säkert skulle ha gått på skiva som tydligt är minst lika gjorde tidigt uppdelningar i frågor av mindre betydelse. But no such record is found; even those who sought to limit the power itself presupposed its existence, and their very attempt at limitation put them in opposition to the prevalent Catholic belief. Men ingen sådan post finns, även de som försökte begränsa själva makten förutsatte dess existens, och deras mycket försök till begränsning sätta dem i opposition till den rådande katolska tron.

Turning now to evidence of a positive sort, we have to note that the statements of any Father or orthodox ecclesiastical writer regarding penance present not merely his own personal view, but the commonly accepted belief; and furthermore that the belief which they record was no novelty at the time, but was the traditional doctrine handed down by the regular teaching of the Church and embodied in her practice. Med hänvisning till bevis för en positiv slag, måste vi konstatera att de uttalanden av alla Fader eller ortodoxa kyrkliga författare om bot presenterar inte bara hans egen personliga uppfattning, men den allmänt accepterade uppfattningen, och vidare att tron ​​som de spela var ingen nyhet vid den tidpunkten, men var den traditionella doktrinen avkunnats av ordinarie undervisning i kyrkan och uttryck i sin utövning. In other words, each witness speaks for a past that reaches back to the beginning, even when he does not expressly appeal to tradition. Med andra ord talar varje vittne för ett förflutet som sträcker sig tillbaka till början, även när han inte uttryckligen vädja till traditionen.

St. Augustine (d. 430) warns the faithful: "Let us not listen to those who deny that the Church of God has power to forgive all sins" (De agon. Christ., iii). Augustinus (död 430) varnar troende: "Låt oss inte lyssna på dem som förnekar att Guds kyrka har makt att förlåta alla synder" (De Agon Kristus, iii..).

St. Ambrose (d. 397) rebukes the Novatianists who "professed to show reverence for the Lord by reserving to Him alone the power of forgiving sins. Greater wrong could not be done than what they do in seeking to rescind His commands and fling back the office He bestowed. . . . The Church obeys Him in both respects, by binding sin and by loosing it; for the Lord willed that for both the power should be equal" (De poenit., I, ii,6). Ambrosius (d. 397) tillrättavisar de Novatianists som "bekänt att visa vördnad för Herren genom att förbehålla Honom makt att förlåta synder. Större fel inte kan göras än vad de gör för att försöka upphäva hans kommandon och kasta tillbaka kontoret Han skänkte .... Kyrkan lyder Honom i båda avseendena, genom att binda synd och genom att lossa den, ty Herren ville att både makten ska vara lika "(De poenit, I, II, 6.).

Again he teaches that this power was to be a function of the priesthood. Återigen han lär att denna makt skulle vara en funktion av prästerskapet. "It seemed impossible that sins should be forgiven through penance; Christ granted this (power) to the Apostles and from the Apostles it has been transmitted to the office of priests" (op. cit., II, ii, 12). "Det verkade omöjligt att synder ska förlåtas genom botgöring, Kristus beviljat detta (kraft) till apostlarna och från apostlarna har sänts till kontoret av präster" (aa, II, II, 12.).

The power to forgive extends to all sins: "God makes no distinction; He promised mercy to all and to His priests He granted the authority to pardon without any exception" (op. cit., I, iii, 10). Kraften att förlåta omfattar alla synder: "Gud inte gör någon skillnad, han lovade nåd för alla och till sina präster Han bemyndigande att förlåta utan undantag" (aa, I, III, 10.).

Against the same heretics St. Pacian, Bishop of Barcelona (d. 390), wrote to Sympronianus, one of their leaders: "This (forgiving sins), you say, only God can do. Quite true: but what He does through His priests is the doing of His own power" (Ep. I ad Sympron, 6 in PL, XIII, 1057). Mot samma kättare St Pacian skrev biskopen av Barcelona (d. 390), som Sympronianus, en av deras ledare: "Denna (förlåta synder), säger du, bara Gud kan göra helt sant:. Men vad han gör genom sin präster är att göra hans egen makt "(Ep. jag annonsen Sympron, 6 i Polen, XIII 1057).

In the East during the same period we have the testimony of St. Cyril of Alexandria (d. 447): "Men filled with the spirit of God (ie priests) forgive sins in two ways, either by admitting to baptism those who are worthy or by pardoning the penitent children of the Church" (In Joan., 1, 12 in PG, LXXIV, 722). I öst under samma period har vi vittnesbörd Kyrillos av Alexandria (d. 447): "Män fyllda med Guds ande (dvs. präster) förlåta synder på två sätt, antingen genom att intagningen till dop dem som är värdiga eller genom att benåda de ångerfulla barn i kyrkan "(I Joan., 1, 12 i PG, LXXIV, 722).

St. John Chrysostom (d. 407) after declaring that neither angels nor archangels have received such power, and after showing that earthly rulers can bind only the bodies of men, declares that the priest's power of forgiving sins "penetrates to the soul and reaches up to heaven". Johannes Chrysostomos (död 407) efter att ha förklarat att varken änglar eller ärkeänglar har fått sådan makt, och efter att visa att jordiska härskare kan binda endast kropparna av män, förklarar att prästens makt att förlåta synder "tränger till själen och når upp till himlen ". Wherefore, he concludes, "it were manifest folly to condemn so great a power without which we can neither obtain heaven nor come to the fulfillment of the promises. . . . Not only when they (the priests) regenerate us (baptism), but also after our new birth, they can forgive us our sins" (De sacred., III, 5 sq.). Därför avslutar han, "det var uppenbart dårskap att fördöma en så stor makt utan som vi kan varken få himlen eller komma till uppfyllandet av löftena .... inte bara när de (prästerna) regenerera oss (dopet), men även efter vår nya födelse, kan de förlåta oss våra synder "(De heliga., III, 5 sq).

St. Athanasius (d. 373): "As the man whom the priest baptizes is enlightened by the grace of the Holy Ghost, so does he who in penance confesses his sins, receive through the priest forgiveness in virtue of the grace of Christ" (Frag. contra Novat. in PG, XXVI, 1315). St Athanasius (död 373): "Som den man som prästen döper är upplyst av nåd av den Helige Ande, så gör han som i botgöring bekänner sina synder, ta emot genom prästen förlåtelse i kraft av Kristi nåd" (Frag. contra Novat. på PG, XXVI, 1315).

These extracts show that the Fathers recognized in penance a power and a utility quite distinct from that of baptism. Dessa extrakt visar att fäderna redovisas botgöring en kraft och ett verktyg helt skild från dopet. Repeatedly they compare in figurative language the two means of obtaining pardon; or regarding baptism as spiritual birth, they describe penance as the remedy for the ills of the soul contracted after that birth. Upprepade gånger de jämför i bildspråk de två medel för att få förlåtelse, eller om dopet som andlig födelse, beskriver de botgöring som botemedel för det onda i själen kontrakterade efter att födseln. But a more important fact is that both in the West and in the East, the Fathers constantly appeal to the words of Christ and given them the same interpretation that was given eleven centuries later by the Council of Trent. Men en viktigare faktum är att både i väst och i öst, fäderna ständigt vädja till Kristi ord och gett dem samma tolkning som gavs elva år senare av rådet av Trent. In this respect they simply echoed the teachings of the earlier Fathers who had defended Catholic doctrine against the heretics of the third and second centuries. I detta avseende de ekade helt enkelt lära av tidigare fäderna som hade försvarat katolska läran mot kättare i den tredje och andra århundradet. Thus St. Cyprian in his "De lapsis" (AD 251) rebukes those who had fallen away in time of persecution, but he also exhorts them to penance: "Let each confess his sin while he is still in this world, while his confession can be received, while satisfaction and the forgiveness granted by the priests is acceptable to God" (c. xxix). Således Cyprianus i hans "De lapsis" (AD 251) tillrättavisar dem som fallit bort i tid av förföljelse, men han uppmanar dem att bot: "Låt varje bekänna sin synd medan han fortfarande befinner sig i den här världen, medan hans bekännelse kan tas emot, medan tillfredsställelse och förlåtelse som beviljas av prästerna är acceptabelt för Gud "(C. XXIX). (See LAPSI.) The heretic Novatian, on the contrary, asserted that "it is unlawful to admit apostates to the communion of the Church; their forgiveness must be left with God who alone can grant it" (Socrates, "Hist. eccl.", V, xxviii). (Se Lapsi.) Kättaren Novatianus, tvärtom hävdat att "det är olagligt att erkänna avfällingar till gemenskap i kyrkan, deras förlåtelse måste lämnas med Gud som ensam kan ge det" (Sokrates, "Hist Pred.. ", V, xxviii). Novatian and his party did not at first deny the power of the Church to absolve from sin; they affirmed that apostasy placed the sinner beyond the reach of that power -- an error which was condemned by a synod at Rome in 251 (See NOVATIANISM.) Novatianus och hans parti inte först förneka kraften i kyrkan att frikänna från synd, de bekräftade att avfall placerat syndaren utom räckhåll för denna makt - ett fel som fördömdes av en synod i Rom i 251 (se NOVATIANISM. )

The distinction between sins that could be forgiven and others that could not, originated in the latter half of the second century as the doctrine of the Montanists, and especially of Tertullian. Skillnaden mellan synder som kan förlåtas och andra som inte kunde sitt ursprung i den senare delen av det andra århundradet som doktrinen om Montanists, och särskilt Tertullianus. While still a Catholic, Tertullian wrote (AD 200-6) his "De poenitentia" in which he distinguishes two kinds of penance, one as a preparation for baptism, the other to obtain forgiveness of certain grievous sins committed after baptism, ie, apostasy, murder, and adultery. Medan han fortfarande en katolik, skrev Tertullianus (AD 200-6) hans "De poenitentia" där han skiljer två sorters botgöring, en som en förberedelse för dop, den andra för att få förlåtelse för vissa svåra synder som begåtts efter dopet, dvs avfall , mord och äktenskapsbrott. For these, however, he allows only one forgiveness: "Foreseeing these poisons of the Evil One, God, although the gate of forgiveness has been shut and fastened up with the bar of baptism, has permitted it still to stand somewhat open. In the vestibule He has stationed a second repentance for opening to such as knock; but now once for all, because now for the second time; but never more, because the last time it had been in vain. . . . However, if any do incur the debt of a second repentance, his spirit is not to be forthwith cut down and undermined by despair. Let it be irksome to sin again, but let it not be irksome to repent again; let it be irksome to imperil oneself again, but let no one be ashamed to be set free again. Repeated sickness must have repeated medicine" (De poen., VII). För dessa är dock låter han bara en förlåtelse: ". Förutse dessa gifter i den Onde, Gud, även om porten förlåtelse har stängts och fästs upp med bar dop, har tillåtit det fortfarande stå något öppen i absid Han har stationerade en andra omvändelse för att öppna till exempel knacka, men nu en gång för alla, för nu för andra gången, men aldrig mer, eftersom förra gången hade det varit förgäves .... Men om någon gör ådrar skulden för en andra omvändelse är hans ande inte vara omedelbart skära ner och undermineras av förtvivlan Låt det vara irriterande att synda igen, men låt det inte vara irriterande att ångra igen,. låt det vara irriterande att äventyra sig igen, men låt ingen skämmas för att bli fri igen. Upprepad sjukdom måste ha upprepat medicin "(De poen., VII). Tertullian does not deny that the Church can forgive sins; he warns sinners against relapse, yet exhorts them to repent in case they should fall. Tertullianus förnekar inte att kyrkan kan förlåta synder, han varnar syndare mot återfall, men uppmanar dem att omvända sig om de skulle falla. His attitude at the time was not surprising, since in the early days the sins above mentioned were severely dealt with; this was done for disciplinary reasons, not because the Church lacked power to forgive. Hans attityd vid den tidpunkten inte var förvånande, eftersom i början synder ovan nämnda var allvarligt behandlas, detta gjordes av disciplinära skäl, inte för att kyrkan saknade makt att förlåta.

In the minds, however, of some people the idea was developing that not only the exercise of the power but the power itself was limited. I medvetandet, men för vissa människor idén utvecklas att inte bara utöva sin makt utan makten själv var begränsad. Against this false notion Pope Callistus (218-22) published his "peremptory edict" in which he declares: "I forgive the sins both of adultery and of fornication to those who have done penance." Mot denna falska uppfattning påven Callistus (218-22) publicerade hans "kategoriska påbud" där han förklarar: "Jag förlåter synder både äktenskapsbrott och otukt till dem som har gjort bot." Thereupon Tertullian, now become a Montanist, wrote his "De pudicitia" (AD 217-22). Därpå Tertullianus, nu blivit en Montanist, skrev hans "De pudicitia" (AD 217-22). In this work he rejects without scruple what he had taught as a Catholic: "I blush not at an error which I have cast off because I am delighted at being rid of it . . . one is not ashamed of his own improvement." I detta arbete han förkastar utan skrupler vad han hade lärt som en katolsk: "Jag rodnar inte på ett fel som jag har kastat bort eftersom jag är glad över att bli av med det ... ett inte skäms för sin egen förbättring." The "error" which he imputes to Callistus and the Catholics was that the Church could forgive all sins: this, therefore, was the orthodox doctrine which Tertullian the heretic denied. Den "fel" som han tillräknar till Callistus och katoliker var att kyrkan skulle kunna förlåta alla synder: detta var därför den ortodoxa läran som Tertullianus kättaren förnekas. In place of it he sets up the distinction between lighter sins which the bishop could forgive and more grievous sins which God alone could forgive. I stället för det han sätter upp skillnaden mellan ljusare synder som biskopen kunde förlåta och mer svåra synder som Gud kunde förlåta. Though in an earlier treatise, "Scorpiace", he had said (c. x) that "the Lord left here to Peter and through him to the Church the keys of heaven" he now denies that the power granted to Peter had been transmitted to the Church, ie, to the numerus episcoporum or body of bishops. Även i en tidigare avhandling, "Scorpiace", hade han sagt (ca x) att "Herren kvar här till Peter och genom honom till kyrkan nycklar himlen" han nu förnekar att den behörighet som Petrus hade överförts till kyrkan, dvs till numerus episcoporum eller organ av biskopar. Yet he claims this power for the "spirituals" (pneumatici), although these, for prudential reasons, do not make use of it. Men han hävdar denna makt för "spirituals" (pneumatici), även om dessa, av försiktighetsskäl, inte använda den. To the arguments of the "Psychici", as he termed the Catholics, he replies: "But the Church, you say, has the power to forgive sin. This I, even more than you, acknowledge and adjudge. I who in the new prophets have the Paraclete saying: 'The Church can forgive sin, but I will not do that (forgive) lest they (who are forgiven) fall into other sins" (De pud., XXI, vii). Till argument "Psychici", som han kallade katolikerna, svarar han: "Men kyrkan, säger du, har makten att förlåta synder här jag ännu mer än du, erkänna och adjudge jag som i det nya.. profeter har Hjälparen säger: "Kyrkan kan förlåta synder, men jag kommer inte göra det (förlåt) så att de (som är förlåtna) faller till andra synder" (De pud, XXI, VII.). Thus Tertullian, by the accusation which he makes against the pope and by the restriction which he places upon the exercise of the power of forgiving sin, bears witness to the existence of that power in the Church which he had abandoned. Således Tertullianus, den anklagelse som han gör mot påven och den begränsning som han ställer på utövandet av makt förlåtande synd, vittnar om existensen av denna makt i kyrkan som han hade övergett.

Not content with assailing Callistus and his doctrine, Tertullian refers to the "Shepherd" (Pastor), a work written AD 140-54, and takes its author Hermas to task for favouring the pardon of adulterers. Inte nöjd med assailing Callistus och hans lära hänvisar Tertullianus till "herden" (pastor), ett arbete skriftligt AD 140-54, och tar dess författare Hermas till svars för gynna benådning av äktenskapsbrytare. In the days of Hermas there was evidently a school of rigorists who insisted that there was no pardon for sin committed after baptism (Simil. VIII, vi). I dagarna av Hermas var tydligen en skola rigorists som insisterade att det inte fanns någon ursäkt för synd begåtts efter dopet (Simil. VIII vi). Against this school the author of the "Pastor" takes a resolute stand. Mot denna skola författaren till "pastor" tar ett resolut ställning. He teaches that by penance the sinner may hope for reconciliation with God and with the Church. Han lär att genom botgöring syndaren kan hoppas på försoning med Gud och med kyrkan. "Go and tell all to repent and they shall live unto God. Because the Lord having had compassion, has sent me to give repentance to all men, although some are not worthy of it on account of their works" (Simil. VIII, ii). "Gå och berätta för alla att omvända sig och de skall leva för Gud. Eftersom Herren har haft medlidande, har sänt mig att ge omvändelse till alla män, även om vissa inte förtjänar det på grund av deras verk" (Simil. VIII, II ). Hermas, however, seems to give but one opportunity for such reconciliation, for in Mandate IV, i, he seems to state categorically that "there is but one repentance for the servants of God", and further on in c. Hermas dock tycks ge men en möjlighet till sådan försoning, i mandat IV, i, verkar han säga kategoriskt att "det finns bara en omvändelse för Guds tjänare", och vidare i c. iii he says the Lord has had mercy on the work of his hands and hath set repentance for them; "and he has entrusted to me the power of this repentance. And therefore I say to you, if any one has sinned . . he has opportunity to repent once". iii han säger Herren har förbarmat på hans händers verk, och har satt ånger för dem, "och han har anförtrott mig kraften i denna omvändelse och därför säger jag till er, om någon har syndat .. han har. möjlighet att ångra en gång ". Repentance is therefore possible at least once in virtue of a power vested in the priest of God. Omvändelse är därför möjligt minst en gång i kraft av en makt tillkommer prästen av Gud. That Hermas here intends to say that the sinner could be absolved only once in his whole life is by no means a necessary conclusion. Att Hermas här tänker säga att syndaren skulle befrias endast en gång i hela sitt liv är inte alls en nödvändig slutsats. His words may well be understood as referring to public penance (see below) and as thus understood they imply no limitation on the sacramental power itself. Hans ord kan mycket väl förstås som offentlig botgöring (se nedan) och sålunda förstod de innebär ingen begränsning för sakramentala kraft i sig. The same interpretation applies to the statement of Clement of Alexandria (d. circa AD 215): "For God being very merciful has vouchsafed in the case of those who, though in faith, have fallen into transgression, a second repentance, so that should anyone be tempted after his calling, he may still receive a penance not to be repented of" (Stromata, II, xiii). Samma tolkning gäller redovisning av Clemens av Alexandria (d. ca AD 215): "Ty Gud är mycket barmhärtig har förunnats vid dem som, men i tron, har fallit i överträdelse, en andra omvändelse, så som bör någon frestas efter sin kallelse, kan han fortfarande få en botgöring inte ångrar "(Stromata, II, XIII).

The existence of a regular system of penance is also hinted at in the work of Clement, "Who is the rich man that shall be saved?", where he tells the story of the Apostle John and his journey after the young bandit. Förekomsten av ett vanligt system för botgöring också antyds i arbetet med Clemens, "Vem är den rike mannen som ska bli frälst?", Där han berättar historien om aposteln Johannes och hans resa efter den unge bandit. John pledged his word that the youthful robber would find forgiveness from the Saviour; but even then a long serious penance was necessary before he could be restored to the Church. John lovade sitt ord att den ungdomliga rövaren skulle hitta förlåtelse från Frälsaren, men även då en lång allvarlig bot var nödvändig innan han kunde återställas till kyrkan. And when Clement concludes that "he who welcomes the angel of penance . . . will not be ashamed when he sees the Saviour", most commentators think he alludes to the bishop or priest who presided over the ceremony of public penance. Och när Clemens drar slutsatsen att "den som välkomnar ängel botgöring ... inte skämmas när han ser Frälsaren", de flesta kommentatorer tror att han anspelar på biskop eller präst som presiderade över ceremonin offentliga botgöring. Even earlier, Dionysius of Corinth (d. circa AD 17O), setting himself against certain growing Marcionistic traditions, taught not only that Christ has left to His Church the power of pardon, but that no sin is so great as to be excluded from the exercise of that power. Ännu tidigare, Dionysius av Korint (d. ca AD 17O), inställning sig mot vissa växande Marcionistic traditioner, lärde inte bara att Kristus har lämnat till sin kyrka makt förlåtelse, men att ingen synd är så stor att undantas från utövandet av denna behörighet. For this we have the authority of Eusebius, who says (Hist. eccl., IV, xxiii): "And writing to the Church which is in Amastris, together with those in Pontus, he commands them to receive those who come back after any fall, whether it be delinquency or heresy". För detta har vi auktoritet Eusebius, som säger (Hist. Pred, IV, xxiii.): "Och skriva till kyrkan som ligger i Amastris tillsammans med dem i Pontus, befaller han dem att ta emot dem som kommer tillbaka efter några falla, vare sig det är brottslighet eller kätteri ".

The "Didache" (qv) written at the close of the first century or early in the second, in IV, xiv, and again in XIV, i, commands an individual confession in the congregation: "In the congregation thou shalt confess thy transgressions"; or again: "On the Lord's Day come together and break bread . . . having confessed your transgressions that your sacrifice may be pure." Den "Didache" (qv) skriven i slutet av det första århundradet eller början av andra, i IV, XIV och igen i XIV, i, befaller en enskild bekännelse i församlingen: "I församlingen skall du bekänna dina överträdelser ", eller igen:" På Herrens dag kom samman och bryta bröd ... efter att ha bekänt dina synder som ditt offer kan vara ren ". Clement I (d. 99) in his epistle to the Corinthians not only exhorts to repentance, but begs the seditious to "submit themselves to the presbyters and receive correction so as to repent" (c. lvii), and Ignatius of Antioch at the close of the first century speaks of the mercy of God to sinners, provided they return" with one consent to the unity of Christ and the communion of the bishop". Clement I (d. 99) i sitt brev till korintierna inte bara förmanar till omvändelse, men väcker upproriska att "underkasta sig de äldste och få rättelse så att omvända sig" (C. LVII) och Ignatius av Antiochia vid Stäng av det första århundradet talar om Guds nåd till syndare, förutsatt att de återvänder "med en samtycke till enhet Kristus och gemenskap biskopen". The clause "communion of the bishop" evidently means the bishop with his council of presbyters as assessors. Klausulen "gemenskap biskopen" uppenbarligen betyder biskopen med sin råd av präster som bedömare. He also says (Ad Philadel,) "that the bishop presides over penance". Han säger också (Ad Philadel,) "att biskopen presiderar över botgöring".

The transmission of this power is plainly expressed in the prayer used at the consecration of a bishop as recorded in the Canons of Hippolytus: "Grant him, 0 Lord, the episcopate and the spirit of clemency and the power to forgive sins" (c. xvii). Överföringen av denna makt klart uttryckt i bönen som används vid invigningen av en biskop som registrerats i Canons av Hippolytos: "Ge honom 0 Herre, biskopsämbetet och anda nåd och makt att förlåta synder" (C. xvii). Still more explicit is the formula cited in the "Apostolic Constitutions" (qv): "Grant him, 0 Lord almighty, through Thy Christ, the participation of Thy Holy Spirit, in order that he may have the power to remit sins according to Thy precept and Thy command, and to loosen every bond, whatsoever it be, according to the power which Thou hast granted to the Apostles." Ännu tydligare är formeln ovan i "Apostolic konstitutioner" (qv): "Ge honom 0 Herren Sebaot, genom Din Kristus, deltagande Din Helige Ande, så att han kan ha makt att förlåta synder enligt Din bud och Din kommando och att lossa varje band, helst det, enligt den makt som du har beviljats ​​till apostlarna. " (Const. Apost., VIII, 5 in P. (i., 1. 1073). For the meaning of "episcopus", "sacerdos", "presbyter", as used in ancient documents, see BISHOP; HIERARCHY. ... (Const. Apost, VIII, 5 i P. (I., en 1073) För betydelsen av "episcopus", "Sacerdos", "presbyter", som används i gamla dokument, se biskop, hierarki.

Exercise of the Power Utövande av Power

The granting by Christ of the power to forgive sins is the first essential of the Sacrament of Penance; in the actual exercise of this power are included the other essentials. Beviljandet av Kristus makten att förlåta synder är den första väsentliga i botens sakrament, i det faktiska utövandet av denna befogenhet ingår de andra väsentligheter. The sacrament as such and on its own account has a matter and a form and it produces certain effects; the power of the keys is exercised by a minister (confessor) who must possess the proper qualifications, and the effects are wrought in the soul of the recipient, ie, the penitent who with the necessary dispositions must perform certain actions (confession, satisfaction). Sakramentet som sådan och för egen räkning har en fråga och ett formulär och det ger vissa effekter, makt nycklarna utövas av en minister (biktfader) som måste ha de rätta kvalifikationerna, och effekterna är åstadkommit i själ mottagaren, dvs ångerfulle som med de nödvändiga dispositioner måste utföra vissa åtgärder (bekännelse, tillfredsställelse).

Matter and Form Materia och Form

According to St. Thomas (Summa, III, lxxiv, a. 2) "the acts of the penitent are the proximate matter of this sacrament". Enligt Thomas (Summa, III, LXXIV, en. 2) "de akter ångerfulla är närmast fråga om detta sakrament". This is also the teaching of Eugenius IV in the "Decretum pro Armenis" (Council of Florence, 1439) which calls the act's "quasi materia" of penance and enumerates them as contrition, confession, and satisfaction (Denzinger-Bannwart, "Enchir.", 699). Detta är också undervisning i Eugenius IV i "Decretum pro Armenis" (rådet av Florence, 1439), som kallar lagens "quasi materia" av botgöring och räknar dem som ånger, bekännelse och tillfredsställelse (Denzinger-Bannwart, "Enchir. ", 699). The Thomists in general and other eminent theologians, eg, Bellarmine, Toletus, Francisco Suárez, and De Lugo, hold the same opinion. De Thomists i allmänhet och andra framstående teologer, t.ex. Bellarmine, Toletus, Francisco Suárez, och De Lugo, hålla samma åsikt. According to Scotus (In IV Sent., d. 16, q. 1, n. 7) "the Sacrament of Penance is the absolution imparted with certain words" while the acts of the penitent are required for the worthy reception of the sacrament. Enligt Scotus (i IV Skickade., D.. 16, q. 1, nr. 7) "sakrament botens är absolution förmedlas med vissa ord", medan akter ångerfulla krävs för värdig mottagning av sakramentet. The absolution as an external ceremony is the matter, and, as possessing significant force, the form. Den absolution som en extern ceremoni är frågan, och som besitter betydande kraft i formuläret. Among the advocates of this theory are St. Bonaventure, Capreolus, Andreas Vega, and Maldonatus. Bland förespråkarna för denna teori är St Bonaventure, Capreolus, Andreas Vega och Maldonatus. The Council of Trent (Sess. XIV, c. 3) declares: "the acts of the penitent, namely contrition, confession, and satisfaction, are the quasi materia of this sacrament". Rådet av Trent (. Sess. XIV, c 3) förklarar: "de akter ångerfull, nämligen ånger, bekännelse och tillfredsställelse, är nästan materia av detta sakrament". The Roman Catechism used in 1913 (II, v, 13) says: "These actions are called by the Council quasi materia not because they have not the nature of true matter, but because they are not the sort of matter which is employed externally as water in baptism and chrism in confirmation". Den romerska katekesen som används i 1913 (II, V, 13) säger: "Dessa åtgärder kallas av rådet kvasi materia inte för att de inte har karaktär av sann fråga, men eftersom de inte är det slags materia som används externt som vatten i dopet och krisma i bekräftelse ". For the theological discussion see Palmieri, op. För den teologiska diskussionen se Palmieri, op. cit., p. cit., sid. 144 sqq.; Pesch, "Praelectiones dogmaticae", Freiburg, 1897; De San, "De poenitentia", Bruges, 1899; Pohle, "Lehrb. d. Dogmatik". 144 ff,. Pesch, "Praelectiones dogmaticae", Freiburg, 1897, De San, "De poenitentia", Brygge, 1899, Pohle, ".. Lehrb d. Dogmatik".

Regarding the form of the sacrament, both the Council of Florence and the Council of Trent teach that it consists in the words of absolution. När det gäller formen av sakramentet, både rådet i Florens och rådet av Trent lär att den består i ord absolution. "The form of the Sacrament of penance, wherein its force principally consists, is placed in those words of the minister: "I absolve thee, etc."; to these words indeed, in accordance with the usage of Holy Church, certain prayers are laudably added, but they do not pertain to the essence of the form nor are they necessary for the administration of the sacrament" (Council of Trent, Sess. XIV, c. 3). "Formen sakrament botgöring, där dess styrka huvudsakligen består placeras i dessa ord av ministern:" Jag befriar dig etc. ", att dessa ord faktiskt i enlighet med användningen av heliga kyrkan, vissa böner berömvärt till, men de har inte avse själva kärnan i form eller är de nödvändiga för administrationen av sakramentet "(rådet av Trent, Sess. XIV C. 3). Concerning these additional prayers, the use of the Eastern and Western Churches, and the question whether the form is deprecatory or indicative and personal, see ABSOLUTION. När det gäller dessa ytterligare böner, användning av de östra och västra kyrkor, och frågan om formen är urskuldande eller vägledande och personlig, se absolution. Cf. Jfr. also the writers referred to in the preceding paragraph. även författarna som avses i föregående stycke.

Effect Effekt

"The effect of this sacrament is deliverance from sin" (Council of Florence). "Effekten av detta sakrament är befrielse från synd" (rådet i Florens). The same definition in somewhat different terms is given by the Council of Trent (Sess. XIV, c. 3): "So far as pertains to its force and efficacy, the effect (res et effectus) of this sacrament is reconciliation with God, upon which there sometimes follows, in pious and devout recipients, peace and calm of conscience with intense consolation of spirit". Samma definition i något olika termer ges av rådet av Trent (Sess. XIV C 3.): "Vad avser dess kraft och effektivitet, effekten (res et effectus) i detta sakrament är försoning med Gud, på vilka det ibland följer i fromma och fromma mottagare, lugn och ro av samvete med intensiv tröst anda ". This reconciliation implies first of all that the guilt of sin is remitted, and consequently also the eternal punishment due to mortal sin. Denna avstämning innebär först och främst att syndens skuld inbetalas, och därmed också den eviga straffet på grund av dödssynd. As the Council of Trent declares, penance requires the performance of satisfaction "not indeed for the eternal penalty which is remitted together with the guilt either by the sacrament or by the desire of receiving the sacrament, but for the temporal penalty which, as the Scriptures teach, is not always forgiven entirely as it is in baptism" (Sess. VI, c. 14). Eftersom rådet av Trent förklarar kräver botgöring prestanda tillfredsställelse "inte faktiskt för det eviga straff som överförs tillsammans med skuld antingen av sakramentet eller av önskan att få sakramentet, men för den tidsmässiga straff som, Skriften undervisa, inte alltid förlåten helt och hållet som det är i dopet "(Sess. VI c.. 14). In other words baptism frees the soul not only from all sin but also from all indebtedness to Divine justice, whereas after the reception of absolution in penance, there may and usually does remain some temporal debt to be discharged by works of satisfaction (see below). Med andra ord dop frigör själen inte bara från all synd utan också från alla skulder till gudomlig rättvisa, medan efter mottagandet av avlösning i botgöring, kan det och oftast finns kvar några tidsmässiga skuld fullgöras genom verk tillfredsställelse (se nedan) . "Venial sins by which we are not deprived of the grace of God and into which we very frequently fall are rightly and usefully declared in confession; but mention of them may, without any fault, be omitted and they can be expiated by many other remedies" (Council of Trent, Sess. XIV, c. 3). "Mindre synder som vi inte är berövade Guds nåd och i vilken vi mycket ofta faller är rätt och fördel deklareras i bikten, men nämner av dem, utan fel, utelämnas och de kan sonas av många andra åtgärder "(rådet av Trent, Sess. XIV C. 3). Thus, an act of contrition suffices to obtain forgiveness of venial sin, and the same effect is produced by the worthy reception of sacraments other than penance, eg, by Holy Communion. Således är en akt av ånger räcker för att få förlåtelse för mindre synd, och samma effekt som produceras av värdiga mottagande av sakramenten än bot, t.ex. genom nattvarden.

The reconciliation of the sinner with God has as a further consequence the revival of those merits which he had obtained before committing grievous sin. Avstämningen av syndaren med Gud har som en ytterligare konsekvens återupplivandet av de meriter som han hade erhållits innan de bestämmer sig allvarlig synd. Good works performed in the state of grace deserve a reward from God, but this is forfeited by mortal sin, so that if the sinner should die unforgiven his good deeds avail him nothing. Goda gärningar utförda i det statligt av nåd förtjänar en belöning från Gud, men detta förverkas av dödssynd, så att om syndaren skulle dö Unforgiven hans goda gärningar utnyttja honom ingenting. So long as he remains in sin, he is incapable of meriting: even works which are good in themselves are, in his case, worthless: they cannot revive, because they never were alive. Så länge han är i synd, han är oförmögen att förtjäna: fungerar även som är bra i sig är i hans fall, värdelösa: de kan inte återuppliva, eftersom de aldrig levde. But once his sin is cancelled by penance, he regains not only the state of grace but also the entire store of merit which had, before his sin, been placed to his credit. Men när hans synd avbryts genom botgöring, återfår han inte bara tillstånd av nåd, utan också hela butiken av meriter som hade, innan han synd, placerats på sin meritlista. On this point theologians are practically unanimous: the only hindrance to obtaining reward is sin, and when this is removed, the former title, so to speak, is revalidated. På denna punkt teologer är praktiskt taget eniga: den enda hindret för att få belöning är synd, och när detta tas bort, är den tidigare titeln, så att säga, förlängs. On the other hand, if there were no such revalidation, the loss of merit once acquired would be equivalent to an eternal punishment, which is incompatible with the forgiveness effected by penance. Å andra sidan skulle om det inte fanns någon sådan förlängning, förlust av förtjänst när förvärvat motsvara en evig bestraffning som inte är förenlig med den förlåtelse sker genom botgöring. As to the further question regarding the manner and extent of the revival of merit, various opinions have been proposed; but that which is generally accepted holds with Francisco Suárez (De reviviscentia meritorum) that the revival is complete, ie, the forgiven penitent has to his credit as much merit as though he had never sinned. När det gäller den ytterligare frågan om hur och i vilken omfattning återupplivandet av meriter, har olika uppfattningar föreslagits, men det som är allmänt accepterat håller med Francisco Suárez (De reviviscentia meritorum) att väckelsen är klar, dvs har förlåtit ångerfull till sin kredit så mycket meriter som om han aldrig hade syndat. See De Augustinis, "De re sacramentaria", II, Rome, 1887; Pesch, op. Se De Augustinis, "De re sacramentaria", II, Rom, 1887, Pesch, op. cit., VII; Göttler, "Der hl. Thomas v. Aquin u. die vortridentinischen Thomisten über die Wirkungen d. Bussakramentes", Freiburg, 1904. cit, VII,. Göttler, ".. Der hl Thomas v. Aquin u die vortridentinischen Thomisten über die Wirkungen d. Bussakramentes.", Freiburg, 1904.

The Minister (ie, the Confessor) Ministern (dvs. Bekännaren)

From the judicial character of this sacrament it follows that not every member of the Church is qualified to forgive sins; the administration of penance is reserved to those who are invested with authority. Från den rättsliga karaktären av detta sakrament följer att inte alla medlemmar i kyrkan är kvalificerad att förlåta synder, administration av botgöring är reserverad för dem som är placerade med myndighet. That this power does not belong to the laity is evident from the Bull of Martin V "Inter cunctas" (1418) which among other questions to be answered by the followers of Wyclif and Huss, has this: "whether he believes that the Christian . . . is bound as a necessary means of salvation to confess to a priest only and not to a layman or to laymen however good and devout" (Denzinger-Bannwart, "Enchir.", 670). Att denna makt inte tillhör lekmännen framgår av tjuren av Martin V "Inter cunctas" (1418), som bland annat frågor som ska besvaras av anhängarna av Wyclif och Huss, har denna: "om han tror att den kristna. .. är bunden som ett nödvändigt medel för frälsning att bekänna till en präst, och inte en lekman eller lekmän dock bra och hängiven "(Denzinger-Bannwart," Enchir. ", 670). Luther's proposition, that "any Christian, even a woman or a child" could in the absence of a priest absolve as well as pope or bishop, was condemned (1520) by Leo X in the Bull "Exurge Domine" (Enchir., 753). Luthers påstående, att "varje kristen, även en kvinna eller ett barn" skulle i avsaknad av en präst frikänna liksom påve eller biskop, dömdes (1520) av Leo X i Bull "Exurge Domine" (Enchir., 753 ). The Council of Trent (Sess. XIV, c. 6) condemns as "false and as at variance with the truth of the Gospel all doctrines which extend the ministry of the keys to any others than bishops and priests, imagining that the words of the Lord (Matthew 18:18; John 20:23) were, contrary to the institution of this sacrament, addressed to all the faithful of Christ in such wise that each and every one has the power of remitting sin". Rådet av Trent (Sess. XIV, c. 6) fördömer som "falska och som strider mot evangeliets sanning alla läror som sträcker ministeriet av nycklarna till alla andra än biskopar och präster, föreställa sig att orden i Herre (Matt 18:18, Joh 20:23) var, i motsats till institutionen detta sakrament, riktar sig till alla de troende i Kristus så vis att var och en har makt förlöpande synd ". The Catholic doctrine, therefore, is that only bishops and priests can exercise the power. Den katolska läran, därför att endast biskopar och präster kan utöva makten. These decrees moreover put an end, practically, to the usage, which had sprung up and lasted for some time in the Middle Ages, of confessing to a layman in case of necessity. Dessa dekret dessutom sätta stopp, praktiskt taget till användning, som hade växt upp och varade under en tid under medeltiden, i bekänna en lekman i nödfall. This custom originated in the conviction that he who had sinned was obliged to make known his sin to some one -- to a priest if possible, otherwise to a layman. Denna sed har sitt ursprung i övertygelsen att han som hade syndat var tvungen att ge uttryck för sin synd till någon - till en präst om möjligt, annars en lekman. In the work "On true penance and false" (De vera et falsa poenitentia), erroneously ascribed to St. Augustine, the counsel is given: "So great is the power of confession that if a priest be not at hand, let him (the person desiring to confess) confess to his neighbour." I verket "On sann bot och falsk" (De Vera et falsa poenitentia), felaktigt tillskrivs Augustinus är råd ges: "Så stor är kraften i bikten att om en präst inte till hands, låt honom ( den person som önskar att bekänna) bekänna till sin granne. " But in the same place the explanation is given: "although he to whom the confession is made has no power to absolve, nevertheless he who confesses to his fellow (socio) becomes worthy of pardon through his desire of confessing to a priest" (PL, XL, 1113). Men på samma plats förklaringen ges: "även om han till vilka bekänner man har ingen makt att frikänna ändå han som bekänner sin kollega (socio) blir värd förlåtelse genom hans önskan att bekänna till en präst" (PL , XL, 1113). Lea, who cites (I, 220) the assertion of the Pseudo-Augustine about confession to one's neighbour, passes over the explanation. Lea, som citerar (I, 220) en bekräftelse av pseudo-Augustinus om bikt till ens granne passerar över förklaringen. He consequently sets in a wrong light a series of incidents illustrating the practice and gives but an imperfect idea of the theological discussion which it aroused. Han sätter därmed i fel ljus en serie händelser som illustrerar praxis och ger men en ofullkomlig bild av teologisk diskussion som väckte. Though Albertus Magnus (In IV Sent., dist. 17, art. 58) regarded as sacramental the absolution granted by a layman while St. Thomas (IV Sent., d. 17, q. 3, a. 3, sol. 2) speaks of it as "quodammodo sacramentalis", other great theologians took a quite different view. Även Albertus Magnus (i IV Skickade., Dist. 17, art. 58) betraktas som sakramentala den avlösning som beviljats ​​av en lekman, medan Thomas (IV Skickat., D.. 17, q. 3, en. 3, sol. 2 ) talar om det som "quodammodo sacramentalis" tog andra stora teologer en helt annan uppfattning. Alexander of Hales (Summa, Q. xix, De confessione memb., I, a. 1) says that it is an "imploring of absolution"; St. Bonaventure ("Opera', VII, p. 345, Lyons, 1668) that such a confession even in cases of necessity is not obligatory, but merely a sign of contrition; Scotus (IV Sent., d. 14, q. 4) that there is no precept obliging one to confess to a layman and that this practice may be very detrimental; Durandus of St. Pourcain (IV Sent., d. 17, q. 12) that in the absence of a priest, who alone can absolve in the tribunal of penance, there is no obligation to confess; Prierias (Summa Silv., sv Confessor, I, 1) that if absolution is given by a layman, the confession must be repeated whenever possible; this in fact was the general opinion. It is not then surprising that Dominicus Soto, writing in 1564, should find it difficult to believe that such a custom ever existed: "since (in confession to a layman) there was no sacrament . Alexander av Hales (.. Summa, Q. xix, De confessione memb, jag, en 1) säger att det är en "bedjande om absolution", St Bonaventure ("Opera", VII, s. 345, Lyons, 1668.) att en sådan bekännelse även vid behov är inte obligatoriskt, utan bara ett tecken på ånger, Scotus (... IV Skickat, d 14, q 4) att det inte finns bud tvingar en att erkänna en lekman och att denna praxis kan vara mycket skadligt, Durandus St Pourcain (IV Skickat, d 17, q 12...) att i avsaknad av en präst, som ensam kan frikänna i domstol av botgöring, finns det ingen skyldighet att bekänna, Prierias ( Summa Silv, sv biktfader, jag 1) att om absolution ges av en lekman, måste bekännelse upprepas när det är möjligt,. detta i själva verket var den allmänna uppfattningen är det inte så förvånande att Dominicus Soto, skriver i 1564, skulle. tycker att det är svårt att tro att en sådan anpassad någonsin funnits "eftersom (i bikten till en lekman) fanns det ingen sakrament. . . . . it is incredible that men, of their own accord and with no profit to themselves, should reveal to others the secrets of their conscience" (IV Sent., d. 18, q. 4, a. 1). Since, therefore, the weight of theological opinion gradually turned against the practice and since the practice never received the sanction of the Church, it cannot be urged as a proof that the power to forgive sins belonged at any time to the laity. What the practice does show is that both people -and theologians realized keenly the obligation of confessing their sins not to God alone but to some human listener, even though the latter possessed no power to absolve. Det är otroligt att män, av eget initiativ och utan vinst till sig själva, bör avslöja för andra hemligheter deras samvete "(IV Skickat., d.. 18, q. 4, en. 1). Eftersom därför vikt teologiska uppfattning vände gradvis mot praxis och eftersom praxis aldrig fått påföljden av kyrkan, kan den inte tvingas som ett bevis på att makten att förlåta synder tillhörde när som helst lekmännen. Vad praxis innebär visar är att både människor-och teologer insåg intensivt skyldigheten att bekänna sina synder inte Gud men i viss mänsklig lyssnare, även om den senare hade ingen makt att frikänna.

The same exaggerated notion appears in the practice of confessing to the deacons in case of necessity. Samma överdrivna föreställningen visas i praxis bekänna till diakonerna i nödfall. They were naturally preferred to laymen when no priest was accessible because in virtue of their office they administered Holy Communion. De var naturligtvis föredragit att lekmän när ingen präst var tillgänglig på grund i kraft av sitt ämbete de administreras nattvarden. Moreover, some of the earlier councils (Elvira, AD 300; Toledo, 400) and penitentials (Theodore) seemed to grant the power of penance to the deacon (in the priest's absence). Dessutom är vissa av de tidigare råden (Elvira, AD 300, Toledo, 400) verkade och penitentials (Theodore) att bevilja makt botgöring till diakon (i prästens frånvaro). The Council of Tribur (895) declared in regard to bandits that if, when captured or wounded they confessed to a priest or a deacon, they should not be denied communion; and this expression "presbytero vel diacono" was incorporated in the Decree of Gratian and in many later documents from the tenth century to the thirteenth. Rådet av Tribur (895) deklarerade i fråga om banditer som om, när fångas eller sårade de erkände en präst eller en diakon bör de inte nekas gemenskap, och detta uttryck "presbytero vel diacono" införlivades i dekretet av Gratianus och i många senare dokument från det tionde århundradet till trettonde. The Council of York (1195) decreed that except in the gravest necessity the deacon should not baptize, give communion, or "impose penance on one who confessed". Rådet av York (1195) bestämt att förutom i den allvarligaste nödvändigheten diakonen inte döpa, ge gemenskap, eller "införa bot på en som bekände". Substantially the same enactments are found in the Councils of London (1200) and Rouen (1231), the constitutions of St. Edmund of Canterbury (1236), and those of Walter of Kirkham, Bishop of Durham (1255). Väsentligen samma lagtexter finns i råden i London (1200) och Rouen (1231), grundlagar av St Edmund av Canterbury (1236), och de av Walter från Kirkham, biskop av Durham (1255). All these enactments, though stringent enough as regards ordinary circumstances, make exception for urgent necessity. Alla dessa iscensättningar, men tillräckligt stränga när det gäller normala omständigheter, göra undantag för brådskande nödvändighet. No such exception is allowed in the decree of the Synod of Poitiers (1280): "desiring to root out an erroneous abuse which has grown up in our diocese through dangerous ignorance, we forbid deacons to hear confessions or to give absolution in the tribunal of penance: for it is certain and beyond doubt that they cannot absolve, since they have not the keys which are conferred only in the priestly order". Inget sådant undantag är tillåten i dekret av synoden av Poitiers (1280): "önskar att utrota en felaktig missbruk som har vuxit upp i vårt stift genom farliga okunnighet, förbjuder vi diakoner att höra bekännelser eller ge absolution i domstol i bot: för det är säkert och bortom allt tvivel att de inte kan frikänna, eftersom de inte har nycklarna som tilldelas endast i prästerliga ordning ". This "abuse" probably disappeared in the fourteenth or fifteenth century; at all events no direct mention is made of it by the Council of Trent, though the reservation to bishops and priests of the absolving power shows plainly that the Council excluded deacons. Detta "missbruk" försvann förmodligen i det fjortonde och femtonde århundradet, i alla fall inte direkt nämns i den av rådet av Trent, men reservationen till biskopar och präster i frikänna makten visar tydligt att rådet uteslutna diakoner.

The authorization which the medieval councils gave the deacon in case of necessity did not confer the power to forgive sins. Bemyndigandet som de medeltida råden gav diakon i nödfall inte ger makt att förlåta synder. In some of the decrees it is expressly stated that the deacon has not the keys -- claves non habent. I en del av dekreten det uttryckligen anges att diakonen har inte nycklarna - CLAVES icke habent. In other enactments he is forbidden except in cases of necessity to "give" or "impose penance", poenitentiam dare, imponere. I andra enactments han är förbjuden utom i fall av nödvändigheten att "ge" eller "införa bot", poenitentiam vågar, imponere. His function then was limited to the forum externum; in the absence of a priest he could "reconcile" the sinner, ie, restore him to the communion of the Church; but he did not and could not give the sacramental absolution which a priest would have given (Palmieri, Pesch). Hans funktion sedan var begränsat till forumet externum, i avsaknad av en präst kunde han "försona" syndaren, dvs återställa honom till gemenskap i kyrkan, men det gjorde han inte och kunde inte ge det sakramentala avlösning som en präst skulle har gett (Palmieri, Pesch). Another explanation emphasizes the fact that the deacon could faithfully administer the Holy Eucharist. En annan förklaring betonar att diakonen troget kan administrera den heliga eukaristin. The faithful were under a strict obligation to receive Communion at the approach of death, and on the other hand the reception of this sacrament sufficed to blot out even mortal sin provided the communicant had the requisite dispositions. De troende var under en strikt skyldighet att ta emot kommunionen vid infarten av död, och å andra sidan mottagande av detta sakrament räckte för att utplåna ens dödssynd förutsatt att nattvardsgäst hade erforderliga dispositioner. The deacon could hear their confession simply to assure himself that they were properly disposed, but not for the purpose of giving them absolution. Diakonen kunde höra deras bekännelse bara försäkra sig om att de är korrekt avyttrades, men inte för att ge dem absolution. If he went further and "imposed penance" in the stricter, sacramental sense, he exceeded his power, and any authorization to this effect granted by the bishop merely showed that the bishop was in error (Laurain, "De l'intervention des laïques, des diacres et des abbesses dans l'administration de la pénitence", Paris, 1897). Om han gick vidare och "påtvingad botgöring" i snäv, sakramentala mening överskred han sin makt och auktorisation för detta ändamål beviljas av biskopen endast visade att biskopen var fel (Laurain, "De l'ingripande des laïques, des diacres et des Abbesses dans l'administration de la ånger ", Paris, 1897). In any case, the prohibitory enactments which finally abolished the practice did not deprive the deacon of a power which was his by virtue of his office; but they brought into clearer light the traditional belief that only bishops and priests can administer the Sacrament of Penance. I varje fall hade de förbuds lagtexter som slutligen avskaffat praxis inte beröva diakonen av en makt som var hans i kraft av sitt ämbete, men de förs in klarare ljus den traditionella tron ​​att bara biskopar och präster kan administrera sakrament botens. (See below under Confession.) (Se nedan under bikten.)

For valid administration, a twofold power is necessary: the power of order and the power of jurisdiction. För giltigt administration är en dubbel effekt krävs: kraften i ordning och makt jurisdiktion. The former is conferred by ordination, the latter by ecclesiastical authority (see JURISDICTION). Den förra ges genom samordning, den senare genom kyrkliga myndigheten (se jurisdiktion). At his ordination a priest receives the power to consecrate the Holy Eucharist, and for valid consecration he needs no jurisdiction. På hans prästvigning en präst får befogenhet att helga den heliga eukaristin, och för giltiga helgelse han behöver ingen jurisdiktion. As regards penance, the case is different: "because the nature and character of a judgment requires that sentence be pronounced only on those who are subjects (of the judge) the Church of God has always held, and this Council affirms it to be most true, that the absolution which a priest pronounces upon one over whom he has not either ordinary or delegated jurisdiction, is of no effect" (Council of Trent, Sess. XIV, c. 7). När det gäller bot, är fallet annorlunda: "eftersom arten och karaktären av en dom kräver att dom uttalas endast på dem som individer (av domaren) Guds kyrka har alltid haft, och denna Rådet bekräftar att det är mest sant, att det avlösning som en präst uttalar på ett över vilken han har varken ordinarie eller delegerat behörighet, är utan verkan "(rådet av Trent, Sess. XIV, c.. 7). Ordinary jurisdiction is that which one has by reason of his office as involving the care of souls; the pope has it over the whole Church, the bishop within his diocese, the pastor within his parish. Ordinarie jurisdiktion är det som man har på grund av sin tjänst som innebär vård av själar, påven har det över hela kyrkan, biskopen i sitt stift, pastorn i hans församling. Delegated jurisdiction is that which is granted by an ecclesiastical superior to one who does not possess it by virtue of his office. Delegerat jurisdiktion är den som tillämpas av en kyrklig överlägsen en som inte har det i kraft av sitt ämbete. The need of jurisdiction for administering this sacrament is usually expressed by saying that a priest must have "faculties" to hear confession (see FACULTIES). Behovet av jurisdiktion för att administrera detta sakrament uttrycks vanligtvis med att en präst måste ha "fakulteter" för att höra bikt (se UTBILDNINGSPROGRAMMET). Hence it is that a priest visiting in a diocese other than his own cannot hear confession without special authorization from the bishop. Därför är det att en präst besöker ett stift än hans egen inte kan höra bikt utan särskilt tillstånd från biskopen. Every priest, however, can absolve anyone who is at the point of death, because under those circumstances the Church gives all priests jurisdiction. Varje präst kan dock frikänna alla som är vid tidpunkten för dödsfallet, eftersom under dessa omständigheter kyrkan ger alla präster jurisdiktion. As the bishop grants jurisdiction, he can also limit it by "reserving" certain cases (see RESERVATION) and he can even withdraw it entirely. Som biskop beviljar behörigheten kan han också begränsa den genom "reservera" vissa fall (se Bokning) och han kan även dra tillbaka den helt.

Recipient (ie, the Penitent) Mottagare (dvs. Penitent)

The Sacrament of Penance was instituted by Christ for the remission of Penance was instituted by Christ for the remission of sins committed after baptism. Sakrament botens instiftades av Kristus till syndernas botens instiftades av Kristus för syndernas förlåtelse begåtts efter dopet. Hence, no unbaptized person, however deep and sincere his sorrow, can be validly absolved. Därför kan ingen odöpt person men djup och uppriktig hans sorg, vara giltigt frikännas. Baptism, in other words, is the first essential requisite on the part of the penitent. Dopet, med andra ord, är det första grundläggande förutsättning för den del av ångerfull. This does not imply that in the sins committed by an unbaptized person there is a special enormity or any other element that places them beyond the power of the keys; but that one must first be a member of the Church before he can submit himself and his sins to the judicial process of sacramental Penance. Detta innebär inte att de synder som begåtts av en odöpt person finns en speciell enorma eller något annat element som placerar dem bortom makt nycklarna, men att man måste först vara medlem i kyrkan innan han kan lämna sig själv och sin synder till den rättsliga processen i sakramentala botgöring.

Contrition and Attrition Ånger och Slitage

Without sorrow for sin there is no forgiveness. Hence the Council of Trent (Sess. XIV, c. 4): "Contrition, which holds the first place among the acts of the penitent, is sorrow of heart and detestation for sin committed, with the resolve to sin no more". Utan sorg över synden finns det ingen förlåtelse Därför rådet av Trent (Sess. XIV C 4.):. "Ånger, som håller det första plats bland de rättsakter från ångerfull, är sorg i hjärtat och avsky för engagerade synd, med viljan att synda inte mer ". The Council (ibid.) furthermore distinguishes perfect contrition from imperfect contrition, which is called attrition, and which arises from the consideration of the turpitude of sin or from the fear of hell and punishment. Rådet (ibid.) skiljer vidare perfekt ånger från ofullständig ånger, som kallas nötning och som uppstår genom beaktande av uselhet av synd eller fruktan för helvetet och straff. See ATTRITION; CONTRITION, where these two kinds of sorrow are more fully explained and an account is given of the principal discussions and opinions. Se SKAVNING, ånger, där dessa två typer av sorg är mer fullständigt förklaras och redogörs för de viktigaste diskussionerna och åsikter. See also treatises by Pesch, Palmieri, Pohle. Se även avhandlingar från Pesch, Palmieri, Pohle. For the present purpose it need only be stated that attrition, with the Sacrament of Penance, suffices to obtain forgiveness of sin. För närvarande ändamål behöver endast konstateras att nötning, med sakrament botens räcker för att få syndernas förlåtelse. The Council of Trent further teaches (ibid.): "though it sometimes happens that this contrition is perfect and that it reconciles man with God before the actual reception of this sacrament, still the reconciliation is not to be ascribed to the contrition itself apart from the desire of the sacrament which it (contrition) includes". Rådet av Trent vidare lär (ibid.): "även om det ibland händer att ånger är perfekt och att det förenar människan med Gud innan det faktiska mottagandet av detta sakrament, fortfarande avstämningen inte ska tillskrivas ånger sig bortsett från önskan av sakramentet som (ånger) innehåller ". In accordance with this teaching Pius V condemned (1567) the proposition of Baius asserting that even perfect contrition does not, except in case of necessity or of martyrdom, remit sin without the actual reception of the sacrament (Denzinger-Bannwart, "Enchir.", 1071). I enlighet med denna undervisning Pius V fördömde (1567) påståendet om Baius hävda att även perfekt ångern inte, utom i nödfall eller martyrskap, ansvarsområde synd utan det faktiska mottagandet av sakramentet (Denzinger-Bannwart, "Enchir." , 1071). It should be noted, however, that the contrition of which the Council speaks is perfect in the sense that it includes the desire (votum) to receive the sacrament. Det bör dock noteras att det ånger som rådet talar perfekt i den meningen att den innehåller en önskan (Votum) för att ta emot sakramentet. Whoever in fact repents of his sin out of love for God must be willing to comply with the Divine ordinance regarding penance, ie, he would confess if a confessor were accessible, and he realizes that he is obliged to confess when he has the opportunity. Den som i själva verket ångrar sin synd av kärlek till Gud måste vara villiga att följa den gudomliga förordningen om bot, dvs han skulle bekänna om en biktfader var tillgänglig, och han inser att han är skyldig att erkänna när han har möjlighet. But it does not follow that the penitent is at liberty to choose between two modes of obtaining forgiveness, one by an act of contrition independently of the sacrament, the other by confession and absolution. Men det följer inte att den ångerfulle är fritt att välja mellan två lägen för att få förlåtelse, en genom en akt av ånger oberoende av sakramentet, den andra genom bikt och absolution. This view was put forward by Peter Martinez (de Osma) in the proposition: "mortal sins as regards their guilt and their punishment in the other world, are blotted out by contrition alone without any reference to the keys"; and the proposition was condemned by Sixtus IV in 1479 (Denzinger-Bannwart, "Enchir.", 724). Denna uppfattning framfördes av Peter Martinez (de Osma) i propositionen: "vad gäller deras skuld och deras straff i den andra världen dödssynder är utplånade genom ånger ensam utan någon hänvisning till nycklar", och påståendet dömdes av Sixtus IV 1479 (Denzinger-Bannwart, "Enchir.", 724). Hence it is clear that not even heartfelt sorrow based on the highest motives, can, in the present order of salvation, dispense with the power of the keys, ie, with the Sacrament of Penance. Därför är det uppenbart att inte ens uppriktiga sorg utifrån de högsta motiven kan i förevarande ordning frälsning, avstå makt nycklarna, dvs med sakrament botens.

Confession (Necessity) Confession (nödvändighet)

"For those who after baptism have fallen into sin, the Sacrament of Penance is as necessary unto salvation as is baptism itself for those who have not yet been regenerated" (Council of Trent, Sess. XIV, c. 2). "För dem som efter dopet fallit i synd, är sakrament botens behov till frälsning som är dopet sig för dem som ännu inte har regenereras" (rådet av Trent, Sess. XIV C. 2). Penance, therefore, is not an institution the use of which was left to the option of each sinner so that he might, if he preferred, hold aloof from the Church and secure forgiveness by some other means, eg, by acknowledging his sin in the privacy of his own mind. Botgöring, är därför inte en institution vars användning lämnades till möjligheten att varje syndare, så att han kan, om han föredrog att hålla sig borta från kyrkan och säkra förlåtelse på något annat sätt, t.ex. genom att erkänna sin synd i privatliv sitt eget sinne. As already stated, the power granted by Christ to the Apostles is twofold, to forgive and to retain, in such a way that what they forgive God forgives and what they retain God retains. Som redan nämnts är den effekt som beviljats ​​av Kristus till apostlarna två, att förlåta och behålla, på ett sådant sätt att det de förlåter Gud förlåter och vad de behåller Gud behåller. But this grant would be nullified if, in case the Church retained the sins of penitent, he could, as it were, take appeal to God's tribunal and obtain pardon. Men detta bidrag skulle omintetgöras om ifall kyrkan behöll synder ångerfull, han kunde, så att säga, ta vädjar till Guds domstol och få förlåtelse. Nor would the power to retain have any meaning if the sinner, passing over the Church, went in the first instance to God, since by the very terms of the grant, God retains sin once committed so long as it is not remitted by the Church. Inte heller skulle makten att behålla ha någon mening om syndaren, passerar över kyrkan, gick i första hand till Gud, eftersom de själva villkoren för bidraget, behåller Gud synden en gång begått så länge det inte efterges av kyrkan . It would indeed have been strangely inconsistent if Christ in conferring this twofold power on the Apostles had intended to provide some other means of forgiveness such as confessing "to God alone". Det skulle verkligen ha varit konstigt inkonsekvent om Kristus i ge denna dubbla effekt på apostlarna hade för avsikt att ge några andra medel för förlåtelse som bekänna "att Gud ensam". Not only the Apostles, but any one with an elementary knowledge of human nature would have perceived at once that the easier means would be chosen and that the grant of power so formally and solemnly made by Christ had no real significance (Palmieri, op. cit., thesis X). Inte bara apostlarna, men någon med en elementär kunskap om människans natur skulle uppfattas genast att de lättare sätt skulle väljas och att ett beviljande av makten så formellt och högtidligt genom Kristus hade ingen verklig betydelse (Palmieri, op. Cit ., avhandling X). On the other hand, once it is admitted that the grant was effectual and consequently that the sacrament is necessary in order to obtain forgiveness, it plainly follows that the penitent must in some way make known his sin to those who exercise the power. Å andra sidan, när den är erkänt att bidraget var verkningsfull och följaktligen att sakramentet är nödvändig för att få förlåtelse, det tydligt framgår att den ångerfulle måste på något sätt ge uttryck för sin synd för dem som utövar makten. This is conceded even by those who reject the Sacrament of Penance as a Divine institution. Detta medges även av dem som förkastar sakrament botens som en gudomlig institution. "Such remission was manifestly impossible without the declaration of the offences to be forgiven" (Lea, "History etc.", I, p. 182). "Sådan eftergift var uppenbart omöjligt utan förklaring av de brott som ska förlåtas" (Lea, "historia etc.", I, sid. 182). The Council of Trent, after declaring that Christ left his priests as His vicars unto whom as rulers and judges the faithful must make known their sins, adds: "It is evident that the priests could not have exercised this judgment without knowledge of the cause, nor could they have observed justice in enjoining satisfaction if (the faithful) had declared their sins in a general way only and not specifically and in detail" (Sess. XIV, c. 5). Rådet av Trent, efter att ha förklarat att Kristus lämnade hans präster som hans vikarierna åt vem som härskare och domare troende måste tillkännage sina synder, tillägger: "Det är uppenbart att prästerna inte kunde ha utnyttjat denna dom utan kunskap om orsaken, inte heller kunde de observerat rättvisa påbjuda tillfredsställelse om (de troende) hade förklarat sina synder på ett allmänt sätt bara och inte specifikt och detaljerat "(Sess. XIV C. 5).

Since the priest in the pardoning of sin exercises a strict judicial function, Christ must will that such tremendous power be used wisely and prudently. Eftersom prästen i benåda syndens utövar en strikt rättslig funktion, Kristus måste vilja att sådan enorm kraft användas klokt och försiktigt. Moreover, in virtue of the grant of Christ the priest can forgive all sins without distinction, quoecumque solveritis. Dessutom kan i kraft av beviljande av Kristi prästen förlåta alla synder utan åtskillnad, quoecumque solveritis. How can a wise and prudent judgment be rendered if the priest be in ignorance of the cause on which judgment is pronounced? Hur kan en klok och försiktig bedömning göras om prästen vara i okunnighet om orsaken när dom uttalas? And how can he obtain the requisite knowledge unless it come from the spontaneous acknowledgment of the sinner? Och hur kan han få erforderliga kunskaper om det kommer från spontana erkännande av syndare? This necessity of manifestation is all the clearer if satisfaction for sin, which from the beginning has been part of the penitential discipline, is to be imposed not only wisely but also justly. Denna nödvändighet manifestation är alla tydligare om tillfredsställelse för synd, som från början varit en del av den ånger disciplin, skall införas inte bara klokt utan också rättvist. That there is a necessary connection between the prudent judgment of the confessor and the detailed confession of sins is evident from the nature of a judicial procedure and especially from a full analysis of the grant of Christ in the light of tradition. Att det finns ett nödvändigt samband mellan en försiktig bedömning av den biktfader och den detaljerade syndabekännelse framgår vilken typ av ett rättsligt förfarande och särskilt från en fullständig analys av beviljande av Kristus i ljuset av traditionen. No judge may release or condemn without full knowledge of the case. Ingen domare kan frigöra eller fördöma utan full kännedom om fallet. And again the tradition of the earliest time sees in the words of Christ not only the office of the judge sitting in judgment, but the kindness of a father who weeps with the repentant child (Aphraates, "Ep. de Poenitentia", dem. 7) and the skill of the physician who after the manner of Christ heals the wounds of the soul (Origen in PG, XII, 418; PL, Xll, 1086). Och återigen traditionen av den tidigaste tiden ser i Kristi ord inte bara kontor domare i dom, men vänlighet en far som gråter med den ångerfulle barnet (Aphraates, "Ep. De Poenitentia", DEM. 7 ) och skicklighet läkare som på samma sätt som Kristus läker såren i själen (Origenes i PG, XII, 418, PL, XII, 1086). Clearly, therefore, the words of Christ imply the doctrine of the external manifestation of conscience to a priest in order to obtain pardon. Det är därför uppenbart Kristi ord innebär läran om yttre manifestationen av samvete till en präst för att få förlåtelse.

Confession (Various Kinds) Bekännelsen (av olika slag)

Confession is the avowal of one's own sins made to a duly authorized priest for the purpose of obtaining their forgiveness through the power of the keys. Bekännelse är bekännelse av ens egna synder gjorts en behörig präst för att få deras förlåtelse genom kraften i nycklarna. Virtual confession is simply the will to confess even where, owing to circumstances, declaration of sin is impossible; actual confession is any action by which the penitent manifests his sin. Virtual bekännelse är helt enkelt viljan att erkänna även om, på grund av omständigheter, försäkran om synd är omöjligt, faktiskt bekännelse är någon åtgärd från vilken ångerfulla manifesterar sin synd. It may be made in general terms, eg, by reciting the "Confiteor", or it may consist in a more or less detailed statement of one's sins; when the statement is complete, the confession is distinct. Det kan göras i allmänna termer, t.ex. genom att recitera "Confiteor", eller det kan bestå i en mer eller mindre detaljerad redogörelse för sina synder, då uttalandet är klar, är bekännelse distinkt. Public confession, as made in the hearing of a number of people (eg a congregation) differs from private, or secret, confession which is made to the priest alone and is often called auricular, ie, spoken into the ear of the confessor. Offentliga bekännelse som gjorts i behandlingen av ett antal personer (t.ex. en församling) skiljer sig från privata eller hemliga, bekännelse som görs till prästen ensam och kallas ofta öron, dvs talas i örat på biktfader. We are here concerned mainly with actual distinct confession which is the usual practice in the Church and which so far as the validity of the sacrament is concerned, may be either public or private. Vi är här rörde främst med faktiska distinkt bekännelse som är brukligt i kyrkan och som såvitt giltigheten av sakramentet är berörda, kan vara antingen offentliga eller privata. "As regards the method of confessing secretly to the priest alone, though Christ did not forbid that any one, in punishment of his crimes and for his own humiliation as also to give others an example and to edify the Church, should confess his sins publicly, still, this has not been commanded by Divine precept nor would it be prudent to decree by any human law that sins, especially secret sins, should be publicly confessed. Since, then, secret sacramental confession, which from the beginning has been and even now is the usage of the Church, was always commended with great and unanimous consent by the holiest and most ancient Fathers; thereby is plainly refuted the foolish calumny of those who make bold to teach that it (secret confession) is something foreign to the Divine command, a human invention devised by the Fathers assembled in the Lateran Council" (Council of Trent, Sess. XIV, c. 5). "När det gäller metoden för bekänna hemlighet till prästen ensam, men Kristus inte förbjuda att någon i straff för sina brott och för sin egen förödmjukelse som också ge andra exempel och att uppbygga kyrkan, bör bekänna sina synder offentligt , fortfarande har detta inte fått befallning av gudomlig föreskrift inte heller skulle det vara klokt att dekret från någon mänsklig lag som synder, speciellt hemliga synder, offentligt bör erkände. Sedan då hemlig sakramentala bikten, som från början har varit och även nu är användningen av kyrkan, var alltid beröm med stort och enhälligt av de heligaste och äldsta kyrkofäderna, därigenom tydligt vederlagt dåraktiga förtal av dem som gör djärva att undervisa om att det (hemligt bekännelse) är något främmande för den gudomliga kommando en mänsklig uppfinning som utarbetats av fäderna samlats i Laterankonciliet "(rådet av Trent, Sess. XIV C. 5). It is therefore Catholic doctrine, first, that Christ did not prescribe public confession, salutary as it might be, nor did He forbid it; second, that secret confession, sacramental in character, has been the practice of the Church from the earliest days. Det är därför den katolska läran, dels att Kristus inte föreskriva allmänna bekännelse, välgörande som det kan vara, inte heller han förbjuder det, för det andra, att hemliga bekännelse, sakramentala karaktär, har varit praxis i kyrkan från de tidigaste dagarna.

Traditional Belief and Practice Traditionell tro och praxis

How firmly rooted in the Catholic mind is the belief in the efficacy and necessity of confession, appears clearly from the fact that the Sacrament of Penance endures in the Church after the countless attacks to which it has been subjected during the last four centuries. Hur fast rotad i den katolska sinne är tron ​​på effektiviteten och nödvändigheten av bekännelse, framgår tydligt av det faktum att sakrament botens varar i kyrkan efter de otaliga attackerna som den har utsatts under de senaste fyra århundradena. If at the Reformation or since the Church could have surrendered a doctrine or abandoned a practice for the sake of peace and to soften a "hard saying", confession would have been the first to disappear. Om det vid reformationen eller sedan kyrkan kunde ha överlämnat en doktrin eller övergivits en praxis för fredens skull och för att mjuka upp en "hård ordspråk" skulle bekännelse ha varit de första att försvinna. Yet it is precisely during this period that the Church has defined in the most exact terms the nature of penance and most vigorously insisted on the necessity of confession. Ändå är det just under denna period som kyrkan har definierat i de mest exakta termer karaktär botgöring och mest kraftfullt insisterade på nödvändigheten av bikten. It will not of course be denied that at the beginning of the sixteenth century confession was generally practised throughout the Christian world. Det kommer naturligtvis inte förnekas att i början av det sextonde århundradet bekännelse var allmänt praktiseras över hela den kristna världen. The Reformers themselves, notably Calvin, admitted that it had been in existence for three centuries when they attributed its origin to the Fourth Lateran Council (1215). Reformatorerna själva, särskilt Calvin, medgav att det hade funnits i tre århundraden när de tillskrivs sitt ursprung till den fjärde Laterankonciliet (1215). At that time, according to Lea (op. cit., I, 228), the necessity of confession "became a new article of faith" and the canon, omnis utriusque sexus, "is perhaps the most important legislative act in the history of the Church" (ibid., 230). På den tiden, enligt Lea (op. cit., I, 228), "blev en ny trosartikel" nödvändigheten av bikten och Canon, Omnis utriusque sexus, "är kanske den viktigaste rättsakten i historien om kyrkan "(ibid., 230). But, as the Council of Trent affirms, "the Church did not through the Lateran Council prescribe that the faithful of Christ should confess -- a thing which it knew to be by Divine right necessary and established -- but that the precept of confessing at least once a year should be complied with by all and every one when they reached the age of discretion" (Sess., XIV, c. 5). Men som rådet av Trent bekräftar: "Kyrkan inte genom Laterankonciliet föreskriva att de troende i Kristus bör erkänna - en sak som den visste var genom gudomlig rätt nödvändig etablerade och - men att bud på erkänna på minst en gång per år bör följas av alla och var och en när de fyllt diskretion "(Sess., XIV, c.. 5). The Lateran edict presupposed the necessity of confession as an article of Catholic belief and laid down a law as to the minimum frequency of confession -- at least once a year. Lateranen påbud förutsatte nödvändigheten av bikten som en artikel i katolsk tro och fastställs en lag som den minsta frekvens bekännelse - minst en gång om året.

In the Middle Ages Under medeltiden

In constructing their systems of theology, the medieval doctors discuss at length the various problems connected with the Sacrament of Penance. Att konstruera sina teologiska system, de medeltida läkarna diskuterar utförligt de olika problemen i samband med sakrament botens. They are practically unanimous in holding that confession is obligatory; the only notable exception in the twelfth century is Gratian, who gives the arguments for and against the necessity of confessing to a priest and leaves the question open (Decretum, p. II, De poen., d. 1, in PL, CLXXXVII, 1519-63). De är praktiskt taget eniga när den fann att bikten är obligatorisk, den enda anmärkningsvärda undantaget i det tolfte århundradet är Gratianus, som ger argumenten för och emot behovet av att bekänna till en präst och lämnar frågan öppen (Decretum, s. II, De poen. ., d.. 1, i Polen, CLXXXVII, 1519-1563). Peter Lombard (d. about 1150) takes up the authorities cited by Gratian and by means of them proves that "without confession there is no pardon" . Peter Lombard (död cirka 1150) tar upp de myndigheter som citeras av Gratianus och genom dem visar att "utan bekännelse finns det ingen förlåtelse". . . . . "no entrance into paradise" (IV Sent., d. XVII, 4, in PL, CXCII, 880-2). "Ingen entré till paradiset" (IV Skickat., D.. XVII, 4, i Polen, CXCII, 880-2). The principal debate, in which Hugh of St. Victor, Abelard, Robert Pullus, and Peter of Poitiers took the leading parts, concerned the origin and sanction of the obligation, and the value of the different Scriptural texts cited to prove the institution of penance. Den huvudsakliga debatt, där Hugh av St Victor, Abelard, Robert Pullus och Peter av Poitiers tog de ledande delarna avsåg ursprung och sanktion förpliktelsen och värdet av de olika bibliska texter som det hänvisas till att bevisa institutionen botgöring . This question passed on to the thirteenth century and received its solution in very plain terms from St. Thomas Aquinas. Denna fråga vidare till det trettonde århundradet och fick sin lösning i mycket enkla ordalag från Thomas av Aquino. Treating (Contra Gentes, IV, 72) of the necessity of penance and its parts, he shows that "the institution of confession was necessary in order that the sin of the penitent might be revealed to Christ's minister; hence the minister to whom the confession is made must have judicial power as representing Christ, the Judge of the living and the dead. This power again requires two things: authority of knowledge and power to absolve or to condemn. These are called the two keys of the Church which the Lord entrusted to Peter (Matthew 16:19). But they were not given to Peter to be held by him alone, but to be handed on through him to others; else sufficient provision would not have been made for the salvation of the faithful. These keys derive their efficacy from the passion of Christ whereby He opened to us the gate of the heavenly kingdom". Behandla (Contra Gentes, IV, 72) om nödvändigheten av botgöring och dess delar, visar han att "institutionen bekännelse var nödvändig för att synd ångerfull kan avslöjas för Kristi minister, varför ministern till vilken bekännelse görs måste dömande makten som representerar Kristus, domare över levande och döda Denna strömmen igen kräver två saker:.. myndigheten i kunskap och makt att frikänna eller att fördöma Dessa kallas de två knapparna i kyrkan som Herren anförtrott . Peter (Matteus 16:19) Men de gavs till Petrus att hållas av honom ensam, men att lämnas vidare genom honom till andra, annars tillräcklig bestämmelse skulle inte ha gjorts för att rädda de troende Dessa tangenter. får sin effekt från Kristi lidande där han öppnade för oss porten till himmelriket ". And he adds that as no one can be saved without baptism either by actual reception or by desire, so they who sin after baptism cannot be saved unless they submit to the keys of the Church either by actually confessing or by the resolve to confess when opportunity permits. Och han tillägger att eftersom ingen kan bli frälst utan dop antingen genom faktiska mottagandet eller lust, så de som syndar efter dopet inte kan sparas om de inte lämna nycklarna i kyrkan antingen genom att faktiskt erkänna eller viljan att erkänna när tillfälle tillstånd. Furthermore, as the rulers of the Church cannot dispense any one from baptism as a means of salvation neither can they give a dispensation whereby the sinner may be forgiven without confession and absolution. Dessutom kan som de styrande i kyrkan inte avstå någon från dopet som ett sätt att frälsning inte kan de ge dispens där syndaren kan få förlåtelse utan bekännelse och absolution. The same explanation and reasoning is given by all the Scholastics of the thirteenth and fourteenth centuries. Samma förklaring och resonemang ges av alla Scholastics av ​​det trettonde och fjortonde århundradena. They were in practical agreement as to the necessity of jurisdiction in the confessor. De var i praktiken överens om nödvändigheten av behörighet i biktfader. Regarding the time at which confession had to be made, some held with William of Auvergne that one was obliged to confess as soon as possible after sinning; others with Albertus Magnus and St. Thomas that it sufficed to confess within the time limits prescribed by the Church (Paschal Time); and this more lenient view finally prevailed. När det gäller vid vilken tidpunkt bekännelse måste göras, några höll med William av Auvergne som en var tvungen att bekänna så snart som möjligt efter att synda, andra med Albertus Magnus och St Thomas att det räckte för att bekänna inom de tidsgränser som fastställts av Kyrkan (Paschal tid), och detta mildare utsikt rådde till slut. Further subjects of discussion during this period were the choice of confessor; the obligation of confessing before receiving other sacraments, especially the Eucharist; the integrity of confession; the obligation of secrecy on the part of the confessor, ie, the seal of confession. Ytterligare frågor av diskussionen under denna period var valet av biktfadern, skyldigheten att bekänna innan de får andra sakramenten, särskilt eukaristin, integritet bekännelse, den tystnadsplikt på den del av biktfader, dvs sigill bekännelse. The careful and minute treatment of these points and the frank expression of divergent opinions were characteristic of the Schoolmen but they also brought out more clearly the central truths regarding penance and they opened the way to the conciliar pronouncements at Florence and Trent which gave to Catholic doctrine a more precise formulation. Den noggranna och minut behandling av dessa punkter och uppriktiga uttryck för avvikande åsikter var kännetecknande för schoolmenna men också fört tydligare de centrala sanningar om bot och de öppnade vägen till conciliar uttalanden i Florens och Trent som gav katolska läran en mer precis formulering. See Vacandard and Bernard in "Dict. de theol. cath.", sv Confession; Turmel, "Hist. de la theologie positive", Paris, 1904; Cambier, "De divina institutione confessionis sacramentalis", Louvain, 1884. Se Vacandard och Bernard i, sv bekännelsen "Dict de Theol cath..." Turmel, "Hist de la Theologie positiv.", Paris, 1904, Cambier, "De Divina institutione confessionis sacramentalis", Louvain, 1884.

Not only was the obligation recognized in the Catholic Church throughout the Middle Ages, but the schismatic Greeks held the same belief and still hold it. Inte bara var som redovisas i den katolska kyrkan under medeltiden, men de schismatic grekerna höll samma tro och ändå hålla den. They fell into schism under Photius in 869, but retained confession, which therefore must have been in use for some time previous to the ninth century. De föll i schism enligt Photius i 869, men behöll bekännelse, som därför måste ha varit i bruk en tid före det nionde århundradet. The practice, moreover, was regulated in detail by the Penitential Books (qv), which prescribed the canonical penance for each sin, and minute questions for the examination of the penitent. Bruket dessutom reglerades i detalj av den ånger Böcker (qv), som föreskrev kanoniska botgöring för varje synd, och minut frågor för undersökning av ångerfull. The most famous of these books among the Greeks were those attributed to John the Faster and to John the Monk. Den mest kända av dessa böcker bland grekerna var de tillskrivs Johannes Snabbare och Johannes Monk. In the West similar works were written by the Irish monks St. Columbanus (d. 615) and Cummian, and by the Englishmen Ven. I väst liknande verk skrevs av de irländska munkar St Columbanus (död 615) och Cummian, och av engelsmännen Ven. Bede (d. 735), Egbert (d. 767), and Theodore of Canterbury (d. 690). Bede (d. 735), Egbert (d. 767), och Theodore av Canterbury (d. 690). Besides the councils mentioned above (Minister) decrees pertaining to confession were enacted at Worms (868), Paris (820), Châlons (813, 650), Tours (813), Reims (1113). Förutom råden som nämns ovan (minister) dekret avseende bekännelse antogs för i Worms (868), Paris (820), Châlons (813, 650), Tours (813), Reims (1113). The Council of Chaleuth (785) says: "if any one (which God forbid) should depart this life without penance or confession he is not to be prayed for". Rådet av Chaleuth (785) säger: "Om någon (som Gud förbjude) bör avgå detta liv utan botgöring eller bekännelse han inte ska förbön". The significant feature about these enactments is that they do not introduce confession as a new practice, but take it for granted and regulate its administration. Den betydande inslag om dessa lagtexter är att de inte inför bikten som en ny praxis, men ta det för givet och reglera sin administration. Hereby they put into practical effect what had been handed down by tradition. Härmed de lagt ned praktiken vad som hade avkunnats av tradition.

St. Gregory the Great (d. 604) teaches "the affliction of penance is efficacious in blotting out sins when it is enjoined by the sentence of the priest when the burden of it is decided by him in proportion to the offence after weighing the deeds of those who confess" (In I Reg., III, v, n. 13 in PL, LXXIX, 207); Pope Leo the Great (440-61), who is often credited with the institution of confession, refers to it as an "Apostolic rule". Gregorius den store (död 604) lär "den lidande av botgöring är effektivt utplåna synder när det ålagda av meningen prästen när bördan av det beslutas av honom i proportion till brottet efter vägning gärningar av dem som bekänner "(I I Reg, III, V, n 13 i Polen, LXXIX, 207..) Leo den store (440-61), är som ofta krediteras med institutionen bekännelse, hänvisar till det som en "apostoliska regeln". Writing to the bishops of Campania he forbids as an abuse "contrary to the Apostolic rule" (contra apostolicam regulam) the reading out in public of a written statement of their sins drawn up by the faithful, because, he declares, "it suffices that the guilt of conscience be manifested to priests alone in secret confession" (Ep. clxviii in PL, LIV, 1210). Skriva till biskoparna i Kampanien han förbjuder som ett missbruk "i motsats till det apostoliska regeln" (contra apostolicam regulam) den läser ut offentligt av en skriftlig redogörelse för sina synder som utarbetats av de troende, eftersom han förklarar, "det räcker att skuld samvete manifesteras till präster enbart i hemlighet bekännelse "(Ep. clxviii i PL, LIV, 1210). In another letter (Ep. cviii in PL, LIV, 1011), after declaring that by Divine ordinance the mercy of God can be obtained only through the supplications of the priests, he adds: "the mediator between God and men, Christ Jesus, gave the rulers of the Church this power that they should impose penance on those who confess and admit them when purified by salutary satisfaction to the communion of the sacraments through the gateway of reconciliation. "The earlier Fathers frequently speak of sin as a disease which needs treatment, something drastic, at the hands of the spiritual physician or surgeon. I ett annat brev (Ep. CVIII i PL, LIV, 1011), efter att ha förklarat att genom gudomlig förordning Guds barmhärtighet kan endast erhållas genom böner för prästerna, tillägger han: "medlaren mellan Gud och män, Kristus Jesus, gav de styrande i kyrkan denna makt som de bör införa bot på dem som bekänner och erkänner dem när renas genom välgörande tillfredsställelse gemenskap av sakramenten genom porten av försoning. "De tidigare fäderna ofta tala om synd som en sjukdom som behöver behandling, något drastiskt, i händerna på den andliga läkare eller kirurg. St. Augustine (d. 450) tells the sinner: "an abscess had formed in your conscience; it tormented you and gave you no rest. . . . confess, and in confession let the pus come out and flow away" (In ps. lxvi, n. 6). Augustinus (död 450) berättar syndare: "en böld hade bildats i ditt samvete, det plågade dig och gav dig ingen ro .... bekänna, och i bikten lät pus kommer ut och rinna bort" (i PS . lxvi, n.. 6). St. Jerome (d. 420) comparing the priests of the New Law with those of the Old who decided between leprosy and leprosy, says: "likewise in the New Testament the bishops and the priest bind or loose . . . in virtue of their office", having heard various sorts of sinners, they know who is to be bound and who is to be loosed" . . . (In Matt., xvi, 19); in his "Sermon on Penance" he says: "let no one find it irksome to show his wound vulnus confiteri) because without confession it cannot be healed." St. Ambrose (d. 397): "this right (of loosing and binding) has been conferred on priests only" (De pen., I, ii, n. 7); St. Basil (d. 397): "As men do not make known their bodily ailments to anybody and everybody, but only to those who are skilled in healing, so confession of sin ought to be made to those who can cure it" (Reg. brevior., 229). Hieronymus (död 420) att jämföra prästerna av den nya lagen med de gamla som bestämde mellan spetälska och lepra, säger: "på samma sätt i Nya Testamentet biskoparna och prästen binder eller lös ... i kraft av sin kontor ", efter att ha hört olika typer av syndare, de vet vem som ska bindas och vem som ska löst" ... (I Matt, xvi, 19.), i hans "predikan på Penance", säger han: "Låt ingen en finner det irriterande att visa hans sår vulnus confiteri) för utan bekännelse kan det inte läkt "Ambrosius (d. 397):". denna rätt (att förlora och bindande) har tilldelats präster bara "(De penna,. . Jag, ii, n 7), St Basil (d. 397): "Som män inte lämna sina kroppsliga krämpor till någon och alla, men bara för dem som är skickliga i healing, så syndabekännelse borde vara ske till dem som kan bota den "(Dnr brevior., 229).

For those who sought to escape the obligation of confession it was natural enough to assert that repentance was the affair of the soul alone with its Maker, and that no intermediary was needed. För dem som försökte undkomma skyldigheten att bikten var det naturligt nog att hävda att omvändelse var affären i själen ensam med sin Skapare och att ingen mellanhand behövdes. It is this pretext that St. Augustine sweeps aside in one of his sermons: "Let no one say I do penance secretly; I perform it in the sight of God, and He who is to pardon me knows that in my heart I repent". Det är denna förevändning att Augustinus sveper åt sidan i en av sina predikningar: "Låt ingen säga att jag göra bot hemlighet, jag gör det i Guds ögon, och han som är att förlåta mig vet att i mitt hjärta jag ångrar" . Whereupon St. Augustine asks: "Was it then said to no purpose, 'What you shall loose upon earth shall be loosed in heaven?' Varpå Augustinus frågar: "Var det då sagt till ingen nytta," Vad du skall förlora på jorden skall vara löst i himlen? " Was it for nothing that the keys were given to the Church?" Var det för ingenting att nycklarna gavs till kyrkan? " (Sermo cccxcii, n. 3, in PL, XXXIX, 1711). (Sermo cccxcii, n.. 3, i PL, XXXIX, 1711). The Fathers, of course, do not deny that sin must be confessed to God; at times, indeed, in exhorting the faithful to confess, they make no mention of the priest; but such passages must be taken in connection with the general teaching of the Fathers and with the traditional belief of the Church. Fäderna, naturligtvis, förnekar inte att synden måste bekänna till Gud, ibland faktiskt i uppmanade de troende att bekänna, de gör ingenting om prästen, men sådana passager måste tas i samband med den allmänna undervisningen i fäderna och med den traditionella uppfattningen av kyrkan. Their real meaning is expressed, eg, by Anastasius Sinaita (seventh century): "Confess your sins to Christ through the priest" (De sacra synaxi), and by Egbert, Archbishop of York (d. 766): "Let the sinner confess his evil deeds to God, that the priest may know what penance to impose" (Mansi, Coll. Conc., XII, 232). Deras verkliga innebörden uttrycks, t.ex. genom Anastasius Sinaita (sjunde århundradet): "Bekänn dina synder till Kristus genom prästen" (De sacra synaxi), och av Egbert, ärkebiskop av York (d. 766): "Låt syndaren bekänna hans onda gärningar till Gud, att prästen kan veta vad botgöring att införa "(Mansi, Coll. Konc., XII, 232). For the passages in St. John Chrysostom, see Hurter, "Theol. dogmat.", III, 454; Pesch, "Praelectiones", VII, 165. För de avsnitt i Johannes Chrysostomos, se Hurter, "Theol dogmat..", III, 454, Pesch, "Praelectiones", VII, 165.

The Fathers, knowing well that one great difficulty which the sinner has to overcome is shame, encourage him in spite of it to confess. Fäderna, vet väl att en stor svårighet som syndaren måste övervinna är skam, uppmuntra honom trots att bekänna. "I appeal to you, my brethren", says St. Pacian (d. 391), ". . . you who are not ashamed to sin and yet are ashamed to confess . . . I beseech you, cease to hide your wounded conscience. Sick people who are prudent do not fear the physician, though he cut and burn even the secret parts of the body" (Paraenesis ad poenit., n. 6, 8). "Jag vädjar till er, mina bröder", säger St Pacian (död 391), "... ni som inte skäms att synda och ändå skäms för att erkänna ... Jag ber er, sluta att dölja din sårade samvete . Sjuka människor som är försiktiga inte rädda läkaren, även om han klippa och bränna ännu hemliga kroppsdelar "(Paraenesis ad poenit., n.. 6, 8). St. John Chrysostom (d. 347) pleads eloquently with the sinner: "Be not ashamed to approach (the priest) because you have sinned, nay rather, for this very reason approach. No one says: Because I have an ulcer, I will not go near a physician or take medicine; on the contrary, it is just this that makes it needful to call in physicians and apply remedies. We (priests) know well how to pardon, because we ourselves are liable to sin. This is why God did not give us angels to be our doctors, nor send down Gabriel to rule the flock, but from the fold itself he chooses the shepherds, from among the sheep He appoints the leader, in order that he may be inclined to pardon his followers and, keeping in mind his own fault, may not set himself in hardness against the members of the flock" (Hom. "On Frequent Assembly" in PG, LXIII, 463). Johannes Chrysostomos (död 347) pläderar vältaligt med syndare: "Var inte skämmas för strategi (prästen) eftersom du har syndat, ja snarare just därför tillvägagångssätt Ingen säger:. Eftersom jag har ett sår, jag kommer inte att gå i närheten av en läkare eller ta medicin, tvärtom, det är just detta som gör det nödigt att kalla in läkare och tillämpa åtgärder vi (präster) vet väl hur man förlåta, eftersom vi själva är skyldiga att synda här är.. varför Gud inte gav oss änglar som våra läkare eller skicka ner Gabriel att styra flocken, men från vecket själv väljer han herdarna, bland fåren han utser ledaren, så att han kan vara benägna att förlåta sin anhängare och, med tanke på hans eget fel, får inte ställa sig i hårdhet mot medlemmarna i hjorden "(Hom." på frekventa församling "i PG, LXIII, 463).

Tertullian had already used the same argument with those who, for fear of exposing their sins, put off their confession from day to day -- "mindful more of their shame than of their salvation, like those who hide from the physician the malady they suffer in the secret parts of the body, and thus perish through bashfulness. . . . because we withhold anything from the knowledge of men, do we thereby conceal it from God? . . . Is it better to hide and be damned than to be openly absolved?" Tertullianus hade redan använt samma argument med dem som, av rädsla för att exponera sina synder, skjuta upp sin bekännelse från dag till dag - "MEDVETNA mer av sin skam än för deras frälsning, som de som gömmer från läkaren sjukdomen de lider i de hemliga delarna av kroppen, och därmed förgås genom blyghet .... eftersom vi undanhåller något från kunskapen om män, vi därigenom dölja det från Gud? ... Är det bättre att dölja och bli fördömd än att vara öppet befrias? " ("De poenit.", x). ("De poenit.", X). St. Cyprian (d. 258) pleads for greater mildness in the treatment of sinners, "since we find that no one ought to be forbidden to do penance and that to those who implore the mercy of God peace can be granted through His priests. . . . And because in hell there is no confession, nor can exomologesis be made there, they who repent with their whole heart and ask for it, should be received into the Church and therein saved unto the Lord" (Ep. lv, "Ad Antonian.", n. 29). Cyprianus (d. 258) pläderar för ökad mildhet i behandlingen av syndare, "eftersom vi tycker att ingen borde vara förbjudet att göra bot och att de som ber Guds barmhärtighet fred kan beviljas genom hans präster. ... Och eftersom i helvetet finns det ingen bekännelse, inte heller kan exomologesis göras där de som omvänder sig med hela sitt hjärta och ber om det, bör emot i kyrkan och där sparade åt Herren "(Ep. lv," Ad Antonian. ", n.. 29). Elsewhere he says that many who do not do penance or confess their guilt are filled with unclean spirits; and by contrast he praises the greater faith and more wholesome fear of those who, though not guilty of any idolatrous action, "nevertheless, because they thought of [such action], confess [their thought] in sorrow and simplicity to the priests of God, make the exomologesis of their conscience, lay bare the burden of their soul, and seek a salutary remedy even for wounds that are slight" ("De lapsis", xxvi sqq.). På andra håll säger han att många som inte gör bot och bekänna sin skuld är fyllda med orena andar, och i motsats han lovordar större tro och mer hälsosamma rädsla för dem som, men inte skyldig till någon avgudadyrkan åtgärd, "ändå, eftersom de trodde att av [en sådan åtgärd], bekänna [deras tankar] i sorg och enkelhet till prästerna Guds, gör exomologesis av sitt samvete, blottlägger bördan av sin själ, och söka en nyttig åtgärd även för sår som är lätt "(" De lapsis ", xxvi ff.). Origen (d. 154) compares the sinner to those whose stomachs are overloaded with undigested food or with excess of humours and phlegm if they vomit, they are relieved, "so, too, those who have sinned, if they conceal and keep the sin within, they are distressed and almost choked by its humour or phlegm. But if they accuse themselves and confess, they at the same time vomit the sin and cast off every cause of disease" (Homil. on Ps. xxxvii, n. 6, in PG, XII, 1386). Origenes (d. 154) jämför syndaren till dem vars magar är överbelastade med osmält mat eller med överskott av kroppsvätskorna och slem om de spyr, de lättade ", så även de som har syndat, om de döljer och håller synden inom, de nödställda och nästan kvävdes av sin humor eller slem. Men om de anklagar sig själva och erkänna de samtidigt kräks synden och kastade bort varje orsak sjukdom "(Homil. på Ps. xxxvii, n.. 6, i PG, XII, 1386). St. Irenæus (130-102) relates the case of certain women whom the Gnostic Marcus had led into sin. St Irenaeus (130-102) avser för vissa kvinnor som den gnostiska Marcus hade lett till synd. "Some of them", he says, "perform their exomologesis openly also [etiam in manifesto], while others, afraid to do this, draw back in silence, despairing to regain the life of God" ("Adv. haer.", I, xiii, 7, in PG, VII, 591). "Några av dem", säger han, "utföra sina exomologesis öppet även [etiam i manifest], medan andra, rädd för att göra detta, dra tillbaka i tystnad, förtvivlade att återfå Guds liv" ("Adv. Haer." Jag, xiii, 7, i PG, VII, 591). This etiam in manifesto suggests at least that they had confessed privately, but could not bring themselves to make a public confession. Denna etiam i manifest tyder åtminstone att de hade erkänt privat, men kunde inte förmå sig att lämna ett offentligt erkännande. The advantage of confession as against the concealment of sin is shown in the words of St. Clement of Rome in his letter to the Corinthians: "It is better for a man to confess his sins than to harden his heart" (Ep. I, "Ad Cor.", li, 1). Fördelen med bikten gentemot dölja syndens visas i ord av den helige Clemens av Rom i sitt brev till korintierna: "Det är bättre för en man att bekänna sina synder än att härda sitt hjärta" (Ep. I, "Ad Cor.", li, 1).

This outline of the patristic teaching shows: Denna beskrivning av patristic undervisning visar:

that the Fathers insisted on a manifestation of sin as the necessary means of unburdening the soul and regaining the friendship of God; att fäderna insisterade på en manifestation av synd som de nödvändiga resurserna för avlastas själen och återvinna vänskap Gud;

that the confession was to be made not to a layman but to priests; att bekännelsen skulle göras inte en lekman utan präster,

that priests exercise the power of absolving in virtue of a Divine commission, ie, as representatives of Christ; att präster utövar makt frita i kraft av en gudomlig kommission, dvs som representanter för Kristus;

that the sinner, if he would be saved, must overcome his shame and repugnance to confession. att syndaren, om han skulle bli frälst, måste övervinna sin skam och motvilja till bekännelse.

And since the series of witnesses goes back to the latter part of the first century, the practice of confession must have existed from the earliest days. Och eftersom den serie av vittnen går tillbaka till den senare delen av det första århundradet, måste bruket av bekännelsen ha funnits från de tidigaste dagarna. St. Leo had good reason for appealing to the "Apostolic rule" which made secret confession to the priest sufficient without the necessity of a public declaration. St Leo hade goda skäl för att överklaga till "apostoliska regeln" som gjorde hemlig bekännelse till prästen tillräckligt utan att behöva ett offentligt uttalande. Nor is it surprising that Lactantius (dc 330) should have pointed to the practice of confession as a characteristic of the true Church: "That is the true Church in which there is confession and penance, which applies a wholesome remedy to the sins and wounds whereunto the weakness of the flesh is subject" ("Div. lnst.", IV, 30). Det är inte heller förvånande att Lactantius (dc 330) borde ha pekat på bruket av bikten som en egenskap hos den sanna kyrkan: "Det är den sanna kyrkan där det finns bikt och bot, som gäller en hälsosam botemedel för synder och sår vartill den svaga köttet är föremål "(" Div. Inst. ", IV, 30).

WHAT SINS ARE TO BE CONFESSED VAD synder att bekänna

Among the propositions condemned by the Council of Trent is the following: "That to obtain forgiveness of sins in the Sacrament of Penance, it is not necessary by Divine law to confess each and every mortal sin which is called to mind by due and careful examination, to confess even hidden sins and those that are against the last two precepts of the Decalogue, together with the circumstances that change the specific nature of the sin; such confession is only useful for the instruction and consolation of the penitent, and of old was practised merely in order to impose canonical satisfaction" (Can de poenit., vii). Bland de förslag fördömts av rådet av Trent är följande: "Det få syndernas förlåtelse i botens sakrament, är det inte nödvändigt med gudomliga lagen att bekänna varje dödssynd som kallas att tänka på grund och noggrann undersökning , att bekänna även dolda synder och de som är emot de två sista buden i Dekalogen, tillsammans med de omständigheter som förändrar den särskilda karaktären av synd, så bekännelse är bara användbar för undervisning och tröst av ångerfull, och gammal var praktiseras enbart i syfte att införa kanoniskt tillfredsställelse "(Kan de poenit., vii). The Catholic teaching consequently is: that all mortal sins must be confessed of which the penitent is conscious, for these are so related that noone of them can be remitted until all are remitted. Den katolska undervisningen är därför: att alla dödssynder måste bekänna där ångerfull är vid medvetande, för dessa är så relaterade att ingen av dem kan överföras tills alla är förlåtna. Remission means that the soul is restored to the friendship of God; and this is obviously impossible if there remain unforgiven even a single mortal sin. Eftergift innebär att själen är återställd till vänskap Gud, och detta är naturligtvis omöjligt om det fortfarande Unforgiven en enda dödssynd. Hence, the penitent, who in confession willfully conceals a mortal sin, derives no benefit whatever; on the contrary, he makes void the sacrament and thereby incurs the guilt of sacrilege. Därför härleder ångerfull, som i bikten uppsåtligen döljer en dödssynd, ingen nytta oavsett, tvärtom, han gör ogiltig sakramentet och därigenom ådrar sig skuld helgerån. If, however, the sin be omitted, not through any fault of the penitent, but through forgetfulness, it is forgiven indirectly; but it must be declared at the next confession and thus submitted to the power of the keys. Om emellertid synden utelämnas, inte genom något fel i ångerfull, men genom glömska, det förlåtet indirekt, men det måste deklareras vid nästa bekännelse och därmed lämnas till makt nycklarna.

While mortal sin is the necessary matter of confession, venial sin is sufficient matter, as are also the mortal sins already forgiven in previous confessions. Även dödssynd är en nödvändig fråga om bikt är mindre synd tillräcklig materia, liksom också de dödssynder som redan förlåtna i tidigare bekännelser. This is the common teaching of theologians, in accord with the condemnation pronounced by Leo X on Luther's assertion, 'By no means presume to confess venial sins . Detta är den gemensamma undervisningen av teologer, i enlighet med den fördömande uttalas av Leo X på Luthers påstående "På något sätt anspråk på att bekänna mindre synder. . . . . in the primitive Church only manifest mortal sins were confessed" (Bull, "Exurge Domine"; Denzinger, "Enchir.", 748). In the constitution "Inter cunctas" (17 Feb., 1304), Benedict XI, after stating that penitents who had confessed to a priest belonging to a religious order are not obliged to reiterate the confession to their own priest, adds: "Though it is not necessary to confess the same sins over again, nevertheless we regard it as salutary to repeat the confession, because of the shame it involves, which is a great part of penance; hence we strictly enjoin the Brothers (Dominicans and Franciscans] to admonish their penitents and in sermons 'exhort them that they confess to their own priests at least once a year, assuring them that this will undoubtedly conduce to their spiritual welfare" (Denzinger, "Enchir.", 470). St. Thomas gives the same reason for this practice: the oftener one confesses the more is the (temporal) penalty reduced; hence one might confess over and over again until the whole penalty is cancelled, nor would he thereby offer any injury to the sacrament" (IV Sent., d. xvii, q. 3, sol. 5 ad 4). i den primitiva kyrkan endast uppenbara dödliga synder bekände "(Bull," Exurge Domine ", Denzinger,". Enchir ", 748). I konstitutionen" Inter cunctas "(17 februari 1304), Benedict XI, efter anger att botgörare som hade erkänt en präst som tillhör en religiös ordning inte är skyldiga att upprepa bekännelse till sin egen präst, tillägger: "Även om det inte är nödvändigt att bekänna samma synder igen, trots att vi anser att det är hälsosamt att upprepa bekännelse På grund av skam det innebär, vilket är en stor del av botgöring, varför vi strikt ålägga Bröderna (dominikaner och franciskaner] att förmana sina botgörare och predikningar "uppmana dem att de bekänner sina egna präster minst en gång om året, . försäkra dem om att detta utan tvekan kommer befrämja deras andliga välfärd "(Denzinger". Enchir ", 470) Thomas ger samma anledningen till denna praxis: den oftare en bekänner desto mer är (tidsmässiga) straff reducerat, varför en kan bekänna om och om igen tills hela straffet avbryts, och inte heller skulle han därigenom erbjuda någon skada sakramentet "(IV Skickat., d.. xvii, q. 3, sol. 5 ad 4).

SATISFACTION TILLFREDSSTÄLLELSE

As stated above, the absolution given by the priest to a penitent who confesses his sins with the proper dispositions remits both the guilt and the eternal punishment (of mortal sin). Som nämnts ovan, förmedlar avlösningen ges av prästen till en ångerfull som bekänner sina synder med rätt dispositioner både skuld och den eviga straff (av dödssynd). There remains, however, some indebtedness to Divine justice which must be cancelled here or hereafter (see PURGATORY). Det återstår dock en del skuldsättning till gudomlig rättvisa som måste avbokas här eller hädanefter (se skärselden). In order to have it cancelled here, the penitent receives from his confessor what is usually called his "penance", usually in the form of certain prayers which he is to say, or of certain actions which he is to perform, such as visits to a church, the Stations of the Cross, etc. Alms, deeds, fasting, and prayer are the chief means of satisfaction, but other penitential works may also be enjoined. För att få den avbryts här får ångerfull från hans biktfader vad som brukar kallas hans "bot", vanligen i form av vissa böner som han vill säga, eller vissa handlingar som han är att utföra, till exempel besök på en kyrka, den korsvägsandakten osv Alms, handlingar, fasta och bön är de viktigaste medel för tillfredsställelse, men andra BOT arbeten kan också åläggas. The quality and extent of the penance is determined by the confessor according to the nature of the sins revealed, the special circumstances of the penitent, his liability to relapse, and the need of eradicating evil habits. Kvaliteten och omfattningen av botgöring bestäms av biktfader beroende på vilken typ av synder avslöjade de särskilda omständigheterna i botfärdiga, sitt ansvar för återfall, och behovet att utrota onda vanor. Sometimes the penance is such that it may be performed at once; in other cases it may require a more or less considerable period, as, eg, where it is prescribed for each day during a week or a month. Ibland botgöring är sådan att den kan utföras på en gång, i andra fall kan kräva en mer eller mindre betydande tidsperiod, såsom, till exempel, där det har förskrivits för varje dag under en vecka eller en månad. But even then the penitent may receive another sacrament (eg, Holy Communion) immediately after confession, since absolution restores him to the state of grace. Men även då den ångerfulle kan få en annan sakrament (t.ex. nattvarden) omedelbart efter bekännelse, eftersom absolution återställer honom till nådens tillstånd. He is nevertheless under obligation to continue the performance of his penance until it is completed. Han är ändå skyldig att fortsätta att utföra sina botgöring tills den är klar.

In theological language, this penance is called satisfaction and is defined, in the words of St. Thomas: "The payment of the temporal punishment due on account of the offence committed against God by sin" (Suppl. to Summa, Q. xii, a. 3). I teologiska språket, detta botgöring kallas tillfredsställelse och definieras, för att citera Thomas: "Utbetalningen av den tidsmässiga straff på grund på grund av brott som begåtts mot Gud genom synden" (suppl. till Summa, Q. XII, en. 3). It is an act of justice whereby the injury done to the honour of God is required, so far at least as the sinner is able to make reparation (poena vindicativa) ; it is also a preventive remedy, inasmuch as it is meant to hinder the further commission of sin (poena medicinalis). Det är en handling av rättvisa där skadan gjort till Guds ära är att, så långt åtminstone som syndaren kan gottgöra (poena vindicativa), det är också en förebyggande åtgärd, eftersom det är tänkt att hindra ytterligare provision på synd (poena medicinalis). Satisfaction is not, like contrition and confession, an essential part of the sacrament, because the primary effect, ie, remission of guilt and eternal punishment -- is obtained without satisfaction; but it is an integral part, because it is requisite for obtaining the secondary effect -- ie, remission of the temporal punishment. Tillfredsställelse är inte, som ånger och bekännelse, en viktig del av sakramentet, eftersom den primära effekten, dvs eftergift av skuld och evigt straff - framställs utan tillfredsställelse, men det är en integrerad del, eftersom det är förutsättning för att erhålla sekundär effekt - dvs remission av den tidsmässiga straff. The Catholic doctrine on this point is set forth by the Council of Trent, which condemns the proposition: "That the entire punishment is always remitted by God together with the guilt, and the satisfaction required of penitents is no other than faith whereby they believe that Christ has satisfied for them"; and further the proposition: "That the keys were given to the Church for loosing only and not for binding as well; that therefore in enjoining penance on those who confess, priests act contrary to the purpose of the keys and the institution of Christ; that it is a fiction [to say] that after the eternal punishment has been remitted in virtue of the keys, there usually remains to be paid a temporal penalty" (Can. "de Sac. poenit.", 12, 15; Denzinger, "Enchir.", 922, 925). Den katolska läran om denna punkt som anges av rådet av Trent, som fördömer propositionen: "Att hela straffet alltid inbetalas av Gud tillsammans med skuld, och tillfredsställelsen som krävs av botgörare är inget annat än tro där de tror att Kristus har uppfyllt dem ", och vidare påståendet:" Det nycklarna gavs till kyrkan för att förlora och inte för bindning liksom, att därför påbjuda bot på dem som bekänner, präster handla i strid mot syftet med tangenterna och institutionen för Kristus, att det är en fiktion [att säga] att efter den eviga straffet har efterges enligt nycklarna, det vanligtvis återstår att betala en tidsmässig straff "(Can." de Sac poenit ".. 12, 15, Denzinger, "Enchir.", 922, 925). As against the errors contained in these statements, the Council (Sess. XIV, c. viii) cites conspicuous examples from Holy Scripture. Som mot fel i dessa uttalanden, citerar rådet (Sess. XIV, c. Viii) iögonfallande exempel från den Heliga Skrift. The most notable of these is the judgment pronounced upon David: "And Nathan said to David: the Lord also hath taken away thy sin: thou shalt not die. Nevertheless, because thou hast given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, for this thing, the child that is born to thee, shall surely die" (2 Samuel 12:13, 14; cf. Genesis 3:17; Numbers 20:11 sqq.). Den mest anmärkningsvärda av dessa är den dom uttalas över David: "Och Natan sade till David: Herren också hath tagit bort din synd: du skall icke dö ändå, att du har gett tillfälle till fiender Herrens att häda, för. denna sak, barnet som föds till dig, ska döden dö "(2 Samuel 12:13, 14,. se Genesis 3:17,. Numbers 20:11 ff). David's sin was forgiven and yet he had to suffer punishment in the loss of his child. Davids synd förlåten och ändå var han tvungen att lida straff i förlusten av sitt barn. The same truth is taught by St. Paul (1 Corinthians 11:32): "But whilst we are judged, we are chastised by the Lord, that we be not condemned with this world". Samma sanning lärs ut av Paulus (1 Kor 11:32): "Men samtidigt som vi döms, vi straffade av Herren, att vi inte ska fördömas med denna värld". The chastisement here mentioned is a temporal punishment, but a punishment unto Salvation. Den tuktan här nämns är en temporal straff, men ett straff till frälsning.

"Of all the parts of penance", says the Council of Trent (loc. cit.), "satisfaction was constantly recommended to the Christian people by our Fathers". "Av alla delar botgöring", säger rådet av Trent (anfört ställe.), "Tillfredsställelse ständigt rekommenderades att det kristna folket av våra fäder". This the Reformers themselves admitted. Detta reformatorerna själva erkände. Calvin (Instit., III, iv, 38) says he makes little account of what the ancient writings contain in regard to satisfaction because "nearly all whose books are extant went astray on this point or spoke too severely". Calvin (Instit., III, IV, 38) säger att han gör lite hänsyn till vad de gamla skrifterna innehåller när det gäller tillfredsställelse eftersom "nästan alla vars böcker är bevarade gick vilse på denna punkt eller talade för hårt". Chemnitius ("Examen C. Trident.", 4) acknowledges that Tertullian, Cyprian, Ambrose, and Augustine extolled the value of penitential works; and Flacius Illyricus, in the "Centuries", has a long list of Fathers and early writers who, as he admits, bear witness to the doctrine of satisfaction. Chemnitius (". Examen C. Trident", 4) erkänner att Tertullianus, Cyprianus, Ambrosius och Augustinus lovprisade värdet av BOT verk, och Flacius Illyricus, i "århundraden", har en lång lista av fäder och tidiga författare som, som han medger, vittnar om läran om tillfredsställelse. Some of the texts already cited (Confession) expressly mention satisfaction as a part of sacramental penance. Några av texterna citerade redan (Confession) uttryckligen nämner tillfredsställelse som en del av sakramental botgöring. To these may be added St. Augustine, who says that "Man is forced to suffer even after his sins are forgiven, though it was sin that brought down on him this penalty. For the punishment outlasts the guilt, lest the guilt should be thought slight if with its forgiveness the punishment also came to an end" (Tract. cxxiv, "In Joann.", n. 5, in PL, XXXV, 1972); St. Ambrose: "So efficacious is the medicine of penance that [in view of it] God seems to revoke His sentence" ("De poenit.", 1, 2, c. vi, n. 48, in PL, XVI, 509); Caesarius of Arles: "If in tribulation we give not thanks to God nor redeem our faults by good works, we shall be detained in the fire of purgatory until our slightest sins are burned away like wood or straw" (Sermo civ, n. 4). Till dessa kan läggas Augustinus, som säger att "människan är tvungen att lida efter hans synder är förlåtna, men det var synd som förde ner på honom detta straff. För straffet överlever skulden, så skulden bör ses lätt om med sin förlåtelse straffet också upphörde "(Tract. cxxiv" I Joann. ", n. 5, i PL, XXXV, 1972.) Ambrosius:" Så effektiv är medicin botgöring som [ Med tanke på det] Gud verkar återkalla hans mening "(" De poenit. ", 1, 2, C VI, n. 48, i Polen, XVI, 509..) Caesarius av Arles:" Om i bedrövelsen vi inte ge tack vare Gud eller lösa våra fel genom goda gärningar, kommer vi att fängslad i eld skärselden förrän våra minsta synder bränns bort som trä eller halm "(Sermo civ, n.. 4). Among the motives for doing penance on which the Fathers most frequently insist is this: If you punish your own sin, God will spare you; but in any case the sin will not go unpunished. Bland motiven för att göra bot som fäderna oftast insisterar är detta: Om du straffar din egen synd, kommer Gud skona dig, men i varje fall synden inte kommer att gå ostraffade. Or again they declare that God wants us to perform satisfaction in order that we may clear off our indebtedness to His justice. Eller igen de förklarar att Gud vill att vi ska utföra tillfredsställande så att vi kan klara av vår skuld till Hans rättvisa. It is therefore with good reason that the earlier councils -- eg, Laodicaea (AD 372) and Carthage IV (397) -- teach that satisfaction is to be imposed on penitents; and the Council of Trent but reiterates the traditional belief and practice when it makes the giving of "penance" obligatory on the confessor. Det är därför med goda skäl att de tidigare råden - t.ex. Laodicaea (AD 372) och Karthago IV (397) - lär att tillfredsställelse skall åläggas botgörare, och rådet av Trent, men upprepar den traditionella tro och praxis när det gör att ge bort "bot" obligatoriska på biktfader. Hence, too, the practice of granting indulgences, whereby the Church comes to the penitent's assistance and places at his disposal the treasury of Christ's merits. Därför också bruket att bevilja flathetar, där kyrkan kommer till ångerfulla bistånd och platser till sitt förfogande skattkammare Kristi meriter. Though closely connected with penance, indulgences are not a part of the sacrament; they presuppose confession and absolution, and are properly called an extra-sacramental remission of the temporal punishment incurred by sin. Även nära samband med botgöring, avlat är inte en del av sakramentet, de förutsätter bikt och absolution, och är ordentligt kallas en extra sakramentala remission av den temporal bestraffningen ådragit synd. (See INDULGENCES.) (Se avlatsbrev.)

SEAL OF CONFESSION Seal of BIKT

Regarding the sins revealed to him in sacramental confession, the priest is bound to inviolable secrecy. När det gäller de synder uppenbarades för honom i sakramentala bikten är prästen skyldig till okränkbar sekretess. From this obligation he cannot be excused either to save his own life or good name, to save the life of another, to further the ends of human justice, or to avert any public calamity. Från denna skyldighet han inte kan ursäktas antingen för att rädda sitt eget liv eller goda namn, för att rädda livet på en annan, att främja ändarna av mänsklig rättvisa eller förhindra någon offentlig katastrof. No law can compel him to divulge the sins confessed to him, or any oath which he takes -- eg, as a witness in court. Ingen lag kan tvinga honom att avslöja synder erkände honom, eller någon ed han tar - t.ex. som vittne i domstol. He cannot reveal them either directly -- ie, by repeating them in so many words -- or indirectly -- ie, by any sign or action, or by giving information based on what he knows through confession. Han kan inte avslöja dem direkt - dvs genom att upprepa dem i så många ord - eller indirekt - dvs genom tecken eller handling, eller genom att ge information baserat på vad han vet genom bekännelse. The only possible release from the obligation of secrecy is the permission to speak of the sins given freely and formally by the penitent himself. Den enda möjliga befrielse från tystnadsplikt är tillåtelse att tala om de synder som ges fritt och formellt av ångerfulla själv. Without such permission, the violation of the seal of confession would not only be a grievous sin, but also a sacrilege. Utan sådant tillstånd skulle kränkning av sigill bikten inte bara vara en svår synd, men också ett helgerån. It would be contrary to the natural law because it would be an abuse of the penitent's confidence and an injury, very serious perhaps, to his reputation. Det skulle strida mot den naturliga lagen eftersom det skulle vara ett missbruk av ångerfulla förtroende och en skada, mycket allvarliga kanske hans rykte. It would also violate the Divine law, which, while imposing the obligation to confess, likewise forbids the revelation of that which is confessed. Det skulle också strida mot den gudomliga lagen, som visserligen införa en skyldighet att erkänna, också förbjuder uppenbarelsen av det som erkänt. That it would infringe ecclesiastical law is evident from the strict prohibition and the severe penalties enacted in this matter by the Church. Att det skulle strida mot kyrkans lag framgår det strikta förbudet och stränga straff antogs i denna fråga av kyrkan. "Let him beware of betraying the sinner by word or sign or in any other way whatsoever. . . we decree that he who dares to reveal a sin made known to him in the tribunal of penance shall not only be deposed from the priestly office, but shall moreover be subjected to close confinement in a monastery and the performance of perpetual penance" (Fourth Lateran Council, cap. xxi; Denzinger, "Enchir.", 438). "Låt honom akta att förråda syndaren genom ord eller tecken eller på något annat sätt som helst ... vi dekret att den som vågar avslöja en synd göras kända för honom i domstolen av botgöring inte bara avsatt från prästerliga ämbete, men skall dessutom genomgå stänga fångenskap i ett kloster och utförandet av evig botgöring "(fjärde Laterankonciliet, mössa xxi,. Denzinger,". Enchir ", 438). Furthermore, by a decree of the Holy Office (18 Nov., 1682), confessors are forbidden, even where there would be no revelation direct or indirect, to make any use of the knowledge obtained in confession that would displease the penitent, even though the non-use would occasion him greater displeasure. Genom ett dekret av den heliga kontoret (18 nov 1682) är bekännare förbjudet, även om det skulle finnas någon uppenbarelse direkt eller indirekt, att all användning av de kunskaper som erhållits i bikten som skulle misshaga den ångerfulla, trots icke-användning skulle föranleda honom större missnöje.

These prohibitions, as well as the general obligation of secrecy, apply only to what the confessor learns through confession made as part of the sacrament. Dessa förbud, liksom den allmänna tystnadsplikten, gäller endast till vad biktfadern lär genom bikten som en del av sakramentet. He is not bound by the seal as regards what may be told him by a person who, he is sure, has no intention of making a sacramental confession but merely speaks to him "in confidence"; prudence, however, may impose silence concerning what he learns in this way. Han är inte bunden av tätningen när det gäller vad som kan höra honom av en person som han är säker, inte har för avsikt att göra en sakramental bikt utan endast talar till honom "i förtroende", klokhet, kan dock innebära tystnad om vad Han lär på detta sätt. Nor does the obligation of the seal prevent the confessor from speaking of things which he has learned outside confession, though the same things have also been told him in confession; here again, however, other reasons may oblige him to observe secrecy. Hindrar inte heller en skyldighet för tätningen biktfadern från att tala om saker som han har lärt sig utanför bekännelse, men samma saker har också berättade i bikten, här igen, men andra orsaker kan tvinga honom att iaktta sekretess. The same obligation, with the limitations indicated, rests upon all those who in one way or another acquire a knowledge of what is said in confession, eg, an interpreter who translates for the priest the words of the penitent, a person who either accidentally or intentionally overhears the confession, an ecclesiastical superior (eg, a bishop) to whom the confessor applies for authorization to absolve the penitent from a reserved case. Samma skyldighet med de begränsningar som anges, vilar på alla som på ett eller annat sätt skaffa kunskap om vad som sägs i bikt, t.ex. en tolk som översätter till prästen orden i ångerfull, en person som antingen av misstag eller avsiktligt råkar höra bekännelsen, en kyrklig överlägsen (t.ex. en biskop) för vilken biktfadern ansöker om tillstånd att frikänna ångerfull från en reserverad fall. Even the penitent, according to some theologians, is bound to secrecy; but the more general opinion leaves him free; as he can authorize the confessor to speak of what he has confessed, he can also, of his own accord, speak to others. Även ångerfull, enligt vissa teologer, är tystnadsplikt, men den mer allmänna uppfattning lämnar honom fri, som han kan godkänna biktfader att tala om vad han har erkänt, kan han också, på eget initiativ, tala med andra. But he is obliged to take care that what he reveals shall cast no blame or suspicion on the confessor, since the latter cannot defend himself. Men han är skyldig att se till att det han uppenbarar skall kasta någon skuld eller misstanke på biktfader, eftersom dessa inte kan försvara sig. In a word, it is more in keeping with the intention of the Church and with the reverence due to the sacrament that the penitent himself should refrain from speaking of his confession. Med ett ord, det är mer i linje med syftet med kyrkan och med vördnad på grund av sakramentet att ångerfulla själv bör avstå från att tala om hans bekännelse. Such, undoubtedly, was the motive that prompted St. Leo to condemn the practice of letting the penitent read in public a written statement of his sins (see above); and it needs scarcely be added that the Church, while recognizing the validity of public confession, by no means requires it; as the Council of Trent declares, it would be imprudent to prescribe such a confession by any human enactment. Sådan, utan tvekan, var motivet som fick St Leo att fördöma bruket att låta ångerfull läsas offentligt skrivit en redogörelse för sina synder (se ovan), och det behöver knappast tilläggas att kyrkan, samtidigt som giltigheten av offentliga bekännelse, ingalunda kräver det, som rådet av Trent förklarar, skulle det vara oklokt att föreskriva en sådan bekännelse av någon mänsklig författning. (For provisions of the civil law regarding this matter, see SEAL OF CONFESSION.) (För bestämmelserna i civilrättsliga denna fråga, se Seal of bekännelse.)

PUBLIC PENANCE Offentlig botgöring

An undeniable proof both of the practice of confession and of the necessity of satisfaction is found in the usage of the early Church according to which severe and often prolonged penance was prescribed and performed. En obestridlig bevis både bruket av bikt och om nödvändigheten av tillfredsställelse finns i användningen av den tidiga kyrkan enligt vilken allvarlig och ofta långvarig bot ordinerades och utfört. The elaborate system of penance exhibited in the "Penitentials" and conciliar decrees, referred to above, was of course the outcome of a long development; but it simply expressed in greater detail the principles and the general attitude towards sin and satisfaction which had prevailed from the beginning. Det omfattande system av botgöring ut i "Penitentials" och konciliärt förordningar som nämns ovan, var naturligtvis resultatet av en lång utveckling, men det helt enkelt uttryckt i detalj principerna och den allmänna inställningen till synd och tillfredsställelse som hade segrat från början. Frequently enough the latter statutes refer to the earlier practice either in explicit terms or by reiterating what had been enacted long before. Ofta nog de senare stadgar avser tidigare praxis antingen explicita termer eller genom att upprepa vad som hade antagits långt före. At times, also, they allude to documents which were then extant, but which have not yet come down to us, eg, the libellus mentioned in the African synods of 251 and 255 as containing singula capitum placita, ie, the details of previous legislation (St. Cyprian, Ep. xxi). Ibland också de anspelar på handlingar som då var bevarade, men som ännu inte kommit ner till oss, t.ex. den Libellus nämns i de afrikanska synods av 251 och 255 som innehåller singula capitum Placita, dvs uppgifter om tidigare lagstiftning (Cyprianus, Ep. xxi). Or again, they point to a system of penance that was already in operation and needed only to be applied to particular cases, like that of the Corinthians to whom Clement of Rome wrote his First Epistle about AD 96, exhorting them: "Be subject in obedience to the priests (presbyteris) and receive discipline [correctionem) unto penance, bending the knees of your hearts" (Ep. I "Ad Cor.", lvii). Eller igen, de pekar på ett system av botgöring som redan i drift och behövde bara tillämpas på särskilda fall, i likhet med korintierna till vilka Clemens av Rom skrev sitt första brev om AD 96, uppmanade dem: "Var ämne lydnad till prästerna (presbyteris) och få disciplin [correctionem) åt botgöring, böja knäna i era hjärtan "(Ep. jag" Ad Kor. ", LVII). At the close, therefore, of the first century, the performance of penance was required, and the nature of that penance was determined, not by the penitent himself, but by ecclesiastical authority. Vid utgången därför av det första århundradet, var utförandet av botgöring som krävs och vilken typ av botgöring bestämdes, inte av ångerfulla själv, utan av kyrkliga myndigheten. (See EXCOMMUNICATION.) (Se bannlysning.)

Three kinds of penance are to be distinguished canonical, prescribed by councils or bishops in the form of "canons" for graver offences. Tre typer av botgöring som ska skiljas kanoniska, föreskrivs i råd eller biskopar i form av "kanon" för allvarligare brott. This might be either private, ie, performed secretly or public ie, performed in the presence of bishop, clergy and people. Detta kan vara antingen privat, dvs utfört hemlighet eller offentliga, dvs i närvaro av biskopen, präster och människor. When accompanied by certain rites as prescribed in the Canons, it was solemn penance. När de åtföljs av vissa riter som föreskrivs i Canons var det högtidlig botgöring. The public penance was not necessarily canonical; it might be undertaken by the penitent of his own accord. Den offentliga botgöring var inte nödvändigtvis kanonisk, det kan göras av den ångerfulle på eget bevåg. Solemn penance, the most severe of all, was inflicted for the worst offences only, notably for adultery, murder, and idolatry, the "capital sins". Högtidlig botgöring, den allvarligaste av allt, var orsakade de värsta brotten enbart, särskilt för äktenskapsbrott, mord och avgudadyrkan, "huvudstad synder". The name of penitent was applied especially to those who performed public canonical penance. Namnet ångerfulla applicerades särskilt till dem som utfört offentliga kanoniska botgöring. "There is a harder and more grievous penance, the doers of which are properly called in the Church penitents; they are excluded from participation in the sacraments of the altar, lest by unworthily receiving they eat and drink judgment unto themselves "(St. Augustine, "De utilitate agendae poenit.", ser. cccxxxii, c. iii). "Det finns en hårdare och mer svåra botgöring, de doers som är ordentligt kallas i kyrkan botgörare, de är uteslutna från deltagande i sakrament altaret, så som ovärdigt emot de äter och dricker dom sig själva" (Augustinus , "De utilitate agendae poenit.", Ser. cccxxxii, c.. iii).

The penitential process included a series of acts, the first of which was confession. Den ånger process ingår en rad handlingar, av vilka det första var bekännelse. Regarding this, Origen, after speaking of baptism, tells us: "There is a yet more severe and arduous pardon of sins by penance, when the sinner washes his couch with tears, and when he blushes not to disclose his sin to the priest of the Lord and seeks the remedy" (Homil. "In Levit.", ii, 4, in PG, XII, 418). När det gäller detta, Origenes, efter att ha talat med dopet, säger: "Det finns en ännu allvarligare och krävande förlåtelse av synder genom botgöring, när syndaren tvättar hans soffa med tårar, och när han rodnar inte lämna sin synd till prästen för Herren och söker botemedel "(Homil." I Levit. ", ii, 4, i PG, XII, 418). Again he says: "They who have sinned, if they hide and retain their sin within their breast, are grievously tormented; but if the sinner becomes his own accuser, while he does this, he discharges the cause of all his malady. Only let him carefully consider to whom he should confess his sin; what is the character of the physician; if he be one who will be weak with the weak, who will weep with the sorrowful, and who understands the discipline of condolence and fellow-feeling. So that when his skill shall be known and his pity felt, you may follow what he shall advise. Should he think your disease to be such that it should be declared in the assembly of the faithful-whereby others may be edified, and yourself easily reformed-this must be done with much deliberation and the skillful advice of the physician" (Homil. "In Ps. xxxvii", n. 6, in PG, XII, 1386). Återigen säger han: "De som har syndat, om de dölja och behålla sina synder i sina bröst, är allvarligt plågade, men om syndaren blir sin egen åklagare, medan han gör detta, han utsläpp orsaken till alla hans sjukdom Låt bara. han noga överväga vem han skulle bekänna sin synd, vad är karaktären av läkare, om han en som kommer att vara svag med de svaga, som kommer gråta med sorgsna och som förstår disciplin kondoleanser och medkänsla. Så att när hans skicklighet ska vara känd och hans medlidande kände, kan du följa vad han skall råda. Skulle han tror att din sjukdom är sådan att den bör ingå i sammansättningen av de trogna, där andra kan uppbyggd vara, och själv lätt reformerad-detta måste göras med mycket övervägande och skickliga läkarens rekommendation "(Homil." i PS. xxxvii ", n.. 6, i PG, XII, 1386). Origen here states quite plainly the relation between confession and public penance. Origenes här anger helt klart relationen mellan bikt och offentlig botgöring. The sinner must first make known his sins to the priest, who will decide whether any further manifestation is called for. Syndaren måste först tillkännage sina synder för prästen, som kommer att avgöra om ytterligare manifestation kallas för.

Public penance did not necessarily include a public avowal of sin. Offentlig botgöring inte nödvändigtvis innehålla en offentlig bekännelse av synd. As St. Augustine also declares, "If his sin is not only grievous in itself, but involves scandal given to others, and if the bishop [antistes] judges that it will be useful to the Church [to have the sin published], let not the sinner refuse to do penance in the sight of many or even of the people at large, let him not resist, nor through shame add to his mortal wound a greater evil" (Sermo cli, n. 3). Som Augustinus förklarar också, "Om hans synd är inte bara svår i sig, men innebär skandal ges till andra, och om biskopen [antistes] bedömer att det kommer att vara till nytta för kyrkan [att synden publicerade], låt inte syndaren vägra att göra bot i åsynen av många eller ens av folket i stort, låt honom inte motstå, och inte heller genom skam lägga till sin dödliga sår större ondska "(Sermo CLI, n. 3). It was therefore the duty of the confessor to determine how far the process of penance should go beyond sacramental confession. Det var därför en skyldighet för biktfader att avgöra hur långt processen botgöring bör gå längre än sakramentala bikten. It lay with him also to fix the quality and duration of the penance: "Satisfaction", says Tertullian, "is determined by confession; penance is born of confession, and by penance God is appeased" (De poenit., viii). Den låg med honom också för att fixera kvalitet och varaktighet botgöring: "Satisfaction", säger Tertullianus, "bestäms av bikt, bot är född av bekännelse och genom botgöring Gud blidkade" (De poenit, viii.). In the East there existed from the earliest times (Sozomen, HE, VII, xvi) or at least from the outbreak of the Novatianist schism (Socrates, HE, V, xix) a functionary known as presbyter penitentiarius, i, e, a priest especially appointed on account of his prudence and reserve to hear confessions and impose public penance. I öst fanns det från äldsta tider (Sozomen, HE, VII, XVI) eller åtminstone från utbrottet av Novatianist schismen (Sokrates, HE, V, xix) en funktionär som kallas presbyter penitentiarius, i, e, en präst speciellt utsedd på grund av hans klokhet och reserv för att höra bekännelser och införa offentlig botgöring. If the confessor deemed it necessary, he obliged the penitent to appear before the bishop and his council [presbyterium) and these again decided whether the crime was of such a nature that it ought to be confessed in presence of the people. Om biktfadern ansåg det nödvändigt, skyldig han ångerfull att framträda inför biskopen och hans råd [presbyterium) och dessa åter beslutat om brottet var av sådan art att den bör erkände i närvaro av folket. Then followed, usually on Ash Wednesday, the imposition of public penance whereby the sinner was excluded for a longer or shorter period from the communion of the Church and in addition was obliged to perform certain penitential exercises, the exomologesis. Sedan följde, oftast på askonsdagen, införandet av offentliga botgöring där syndaren uteslöts under en längre eller kortare period från Kyrkans gemenskap och dessutom var tvungen att utföra vissa BOT övningar, det exomologesis. This term, however, had various meanings: it designated sometimes the entire process of penance (Tertullian), or again the avowal of sin at the beginning or, finally, the public avowal which was made at the end -- ie, after the performance of the penitential exercises. Detta uttryck hade dock olika betydelser: den utsedda ibland hela processen av botgöring (Tertullianus), eller återigen bekännelse av synd i början eller slutligen det offentliga bekännelse som gjordes i slutet - det vill säga, efter föreställningen av BOT övningarna.

The nature of these exercises varied according to the sin for which they were prescribed. Karaktären av dessa övningar varierade beroende på den synd som de ordinerats. According to Tertullian (De poenit., IX), "Exomologesis is the discipline which obliges a man to prostrate and humiliate himself and to adopt a manner of life that will draw down mercy. As regards dress and food, it prescribes that he shall lie in sackcloth and ashes, clothe his body in rags, plunge his soul in sorrow, correct his faults by harsh treatment of himself, use the plainest meat and drink for the sake of his soul and not of his belly: usually he shall nourish prayer by fasting, whole days and nights together he shall moan, and weep, and wail to the Lord his God, cast himself at the feet of the priests, fall on his knees before those who are dear to God, and beseech them to plead in his behalf". Enligt Tertullianus (De poenit., IX), "Exomologesis är den disciplin som ålägger en man att buga och förödmjuka sig och anta ett sätt att leva som kommer att dra ner barmhärtighet. När det gäller klädsel och mat, föreskriver att han skall ligga i säck och aska, klä sin kropp i trasor, doppa sin själ i sorg, korrigera sina fel genom hård behandling av sig själv, använd enklaste mat och dryck till förmån för hans själ och inte av magen: oftast han näring bön fasta, hela dagar och nätter tillsammans skall han moan, och gråta och klaga till Herren sin Gud, kastade sig vid foten av prästerna, falla på knä för dem som är kära Gud och bönfaller dem att plädera i sin räkning ". At a very early period, the exomologesis was divided into four parts or "stations", and the penitents were grouped in as many different classes according to their progress in penance. Vid en mycket tidig period var exomologesis indelad i fyra delar eller "stationer", och botgörare grupperades i så många olika klasser beroende på deras framsteg i botgöring. The lower class, the flentes (weeping) remained outside the church door and besought the intercession of the faithful as these passed into the church. Den lägre klass förblev flentes (gråtande) utanför kyrkporten och bad förbön för de troende som dessa förs in i kyrkan. The audientes (hearers) were stationed in the narthex of the church behind the catechumens and were permitted to remain during the Mass of the Catechumens, ie, until the end of the sermon. De audientes (åhörare) var stationerade i narthexen av kyrkan bakom katekumenerna och tilläts stanna kvar under massan av katekumenerna, dvs till slutet av predikan. The substrati (prostrate), or genuflectentes (kneeling), occupied the space between the door and the ambo, where they received the imposition of the bishop's hands or his blessing. Den substrati (liggande) eller genuflectentes (knä), ockuperade utrymmet mellan dörren och Ambo, där de fick införandet av biskopens händer eller hans välsignelse. Finally, the consistentes were so called because they were allowed to hear the whole Mass without communicating, or because they remained at their place while the faithful approached the Holy Table. Slutligen var consistentes kallas så eftersom de fick höra hela mässan utan att kommunicera, eller för att de var på sin plats medan de trofasta närmade den heliga tabellen. This grouping into stations originated in the East, where at least the three higher groups are mentioned about AD 263 by Gregory Thaumaturgus, and the first or lowest group by St. Basil (Ep. cxcix, e. xxii; ccxvii, c. lvi). Denna gruppering i stationer ursprung i öst, där åtminstone de tre högre grupperna nämns om AD 263 av Gregory Thaumaturgus, och den första eller lägsta gruppen av St Basil (Ep. cxcix, e XXII,.. Ccxvii, c. LVI) . In the West the classification did not exist, or at any rate the different stations were not so clearly marked; the penitents were treated pretty much as the catechumens. I väst klassificeringen inte fanns, eller i varje fall de olika stationerna inte var så tydligt markerade, de botgörare behandlades ganska mycket som katekumenerna. The exomologesis terminated with the reconciliation, a solemn function which took place on Holy Thursday just before Mass. The bishop presided, assisted by his priests and deacons. Det exomologesis avslutades med försoning, en högtidlig funktion som ägde rum på skärtorsdagen strax innan mässan Biskopen ordförande, biträdd av hans präster och diakoner. A consultation (concilium) was held to determine which of the penitents deserved readmission; the Penitential Psalms and the litanies were recited at the foot of the altar; the bishop in a brief address reminded the penitents of their obligation to lead henceforth an upright life; the penitents, lighted candles in hand, were then led into the church; prayers, antiphons and responses were said, and, finally, the public absolution was given. En konsultation (Concilium) hölls för att bestämma vilken av botgörare förtjänat återtagande, den ånger Psaltaren och litanior lästes upp vid foten av altaret, biskopen i en kort adress påminde botgörare om deras skyldighet att leda hädanefter en rättskaffens liv; Penitents levande ljus i handen, sedan leds in i kyrkan, böner, antiphons och svar sades, och slutligen var det offentliga avlösningen ges. (See Schmitz, "Die Bussbucher u. die Bussdisciplin d. Kirche", Mainz, 1883; Funk in "Kirchenlex.", sv "Bussdisciplin"; Pohle in "Kirchl. Handlex.", sv "Bussdisciplin"; Tixeront, "Hist. des dogmes", Paris, 1905; Eng. tr., St. Louis, 1910.) Regarding the nature of this absolution given by the bishop, various opinions have been put forward. (Se Schmitz, "Die Bussbucher u die Bussdisciplin d. Kirche..", Mainz, 1883, Funk i "Kirchenlex.", Sv "Bussdisciplin", Pohle i, sv "Bussdisciplin" "Kirchl Handlex.." Tixeront, "Hist . des dogmes ", Paris, 1905,... Eng tr, St Louis, 1910) När det gäller denna typ av absolution ges av biskopen har olika uppfattningar framförts. According to one view, it was the remission, not of guilt but of the temporal punishment; the guilt had already been remitted by the absolution which the penitent received in confession before he entered on the public penance. Enligt en uppfattning, det var eftergift, inte av skuld utan den tidsmässiga straff, skuld redan överförts av den absolution som den ångerfulle emot i bikten innan han skrev på den offentliga botgöring. This finds support in the fact that the reconciliation could be effected by a deacon in case of necessity and in the absence of a priest, as appears from St. Cyprian (Ep. xviii). Detta finner stöd i det faktum att avstämningen kan ske genom en diakon i nödfall och i avsaknad av en präst, vilket framgår av Cyprianus (Ep. xviii).

Speaking of those who had received libelli from the martyrs he says: "If they are overtaken by illness, they need not wait for our coming, but may make the exomologesis of their sin before any priest, or, if no priest be at hand, and death is imminent, before a deacon, that thus, by the imposition of his hands unto penance, they may come to the Lord with the peace which the martyrs had besought us by letters to grant." På tal om dem som fått libelli från martyrerna säger han: "Om de blir omkörd av sjukdom, behöver de inte vänta på vår ankomst, men kan göra exomologesis sin synd innan präst eller, om ingen präst vara till hands, och döden är nära förestående, innan en diakon, som på så sätt genom införande av händerna unto botgöring, kan de komma till Herren med freden som martyrer hade bådo oss bokstäver för att bevilja. " On the other hand, the deacon could not give sacramental absolution; consequently, his function in such cases was to absolve the penitent from punishment; and, as he was authorized herein to do what the bishop did by the public absolution, this could not have been sacramental. Å andra sidan kunde diakonen inte ge sakramentala avlösning, varför var hans funktion i sådana fall att frikänna ångerfull från straff, och som han hade rätt häri att göra vad biskopen gjorde den offentliga avlösning kan detta inte varit sakramentala. There is the further consideration that the bishop did not necessarily hear the confessions of those whom he absolved at the time of reconciliation, and moreover the ancient formularies prescribe that at this time a priest shall hear the confession, and that the bishop, after that, shall pronounce absolution. Det finns ytterligare övervägande att biskopen inte nödvändigtvis hör bekännelser dem som han befrias vid försoning, och dessutom de gamla formuleringarna föreskriva att vid denna tid en präst skall höra bikt, och att biskopen, efter det, skall förklara absolution. But sacramental absolution can be given only by him who hears the confession. Men sakramentala avlösningen kan ges endast av den som hör bekännelse. And again, the public penance often lasted many years; consequently, if the penitent were not absolved at the beginning, he would have remained during all that time in the state of sin, incapable of meriting anything for heaven by his penitential exercises, and exposed to the danger of sudden death (Pesch, op. cit., p. 110 sq. Cf. Palmieri, op. cit., p. 459; Pignataro, "De disciplina poenitentiali", Rome, 1904, p. 100; Di Dario, "II sacramento della penitenza nei primi secoli del cristianesimo", Naples, 1908, p. 81). Och återigen, varade den offentliga botgöring ofta många år, varför, om ångerfulle inte befrias från början, skulle han ha varit under hela denna tid i tillstånd av synd, oförmögen att förtjäna något för himmelen av hans BOT övningar, och utsatt för risken för plötslig död (Pesch, aa, s. 110 sq Jfr Palmieri, aa, s. 459,....... Pignataro, "De disciplina poenitentiali", Rom, 1904, s. 100,. Di Dario , "II sacramento della Penitenza nei primi secoli del cristianesimo", Neapel, 1908, sid. 81).

The writers who hold that the final absolution was sacramental, insist that there is no documentary evidence of a secret confession; that if this had been in existence, the harder way of the public penance would have been abandoned; that the argument from prescription loses its force if the sacramental character of public penance be denied; and that this penance contained all that is required in a sacrament. De författare som håller att den slutliga avlösning var sakramentala, insistera på att det inte finns någon dokumentation som styrker en hemlig bekännelse, att om detta hade funnits, skulle hårdare vägen för offentlig botgöring har övergivits, att argumentet från recept förlorar sin kraft om sakramentala karaktären av offentlig botgöring förnekas, och att denna bot innehöll allt som krävs i ett sakrament. (Boudinhon, "Sur l'histoire de la pénitence" in "Revue d'histoire et de litterature religieuses", II, 1897, p. 306 sq. Cf. Hogan in "Am. Cath. Q. Rev.", July, 1900; Batiffol, "Etudes d'histoire et de theologie positive", Paris, 1902, p. 195 sq.; Vacandard in "Dict. de theol.", sv "Absolution", 156-61; O'Donnell, "Penance in the Early Church", Dublin 1907, p. 95 sq.) While this discussion concerns the practice under ordinary circumstances, it is commonly admitted that sacramental absolution was granted at the time of confession to those who were in danger of death. (Boudinhon, "Sur l'histoire de la ånger" i "Revue d'histoire et de litteratur religieuses", II, 1897, sid. 306 kvm Jfr. Hogan i "Am. Cath. Q. Rev", juli, 1900, Batiffol, "Etudes d'histoire et de Theologie positiv", Paris, 1902, s. 195 sq,. Vacandard i ". Dict de Theol.", sv "Absolution", 156-61, O'Donnell, "Penance I den tidiga kyrkan ", Dublin 1907, sid. 95 kvm) Även denna diskussion rör praxis under vanliga omständigheter, är det allmänt erkänt att sakramentala avlösning beviljades vid tiden för bikten till dem som var i livsfara. The Church, in fact, did not, in her universal practice, refuse absolution at the last moment even in the case of those who had committed grievous sin. Kyrkan i själva verket inte, i sin universella praktik, vägra frikännande i sista stund även när det gäller dem som hade begått svåra synder. St. Leo, writing in 442 to Theodore, Bishop of Fréjus, says: "Neither satisfaction is to be forbidden nor reconciliation denied to those who in time of need and imminent danger implore the aid of penance and then of reconciliation." St Leo, skriver i 442 till Theodore, säger biskop i Fréjus,: "Varken tillfredsställelse är att förbjudas eller försoning nekas dem som i tid av behov och överhängande fara bönfaller hjälp av botgöring och sedan av försoning." After pointing out that penance should not be deferred from day to day until the moment "when there is hardly space either for the confession of the penitent or his reconciliation by the priest"; he adds that even in these circumstances "the action of penance and the grace of communion should not be denied if asked for by the penitent" (Ep. cviii, c. iv,in PL, LIV, 1011). Efter att påpeka att botgöring inte bör skjutas från dag till dag fram till det ögonblick "när det är knappast utrymme antingen för bekännelse av ångerfull eller hans försoning genom prästen", tillägger han att även under dessa omständigheter "verkan botgöring och nåd gemenskap bör inte nekas om efterfrågas av den ångerfulle "(Ep. CVIII, c.. iv, i PL, LIV, 1011). St. Leo states expressly that he was applying the ecclesiastical rule (ecclesiastica regula). St Leo säger uttryckligen att han tillämpar den kyrkliga regeln (ecclesiastica Regula).

Shortly before, St. Celestine (428) had expressed his horror at learning that "penance was refused the dying and that the desire of those was not granted who in the hour of death sought this remedy for their soul"; this, he says, is "adding death to death and killing with cruelty the soul that is not absolved" (Letter to the bishops of the provinces of Vienne and Narbonne, c. ii). Strax innan hade St Celestine (428) uttryckte sin avsky lärande som "var botgöring vägrade dö och att önskan hos dem beviljades inte som i dödens stund sökte denna lösning för deras själ", vilket, säger han, är "lägga död till död och döda med grymhet själen som inte är befriad" (Brev till biskoparna i provinserna Vienne och Narbonne, c.. ii). That such a refusal was not in accordance with the earlier practice is evident from the words of the Council of Nicaea (325): "With respect to the dying, the ancient canonical law shall now also be observed, namely, that if any one depart from this life, he shall by no means be deprived of the last and most necessary viaticum" (can. xiii). Att en sådan vägran inte var i enlighet med tidigare praxis framgår ord kyrkomötet i Nicaea (325): "När det gäller döende, den gamla kanoniska lagen ska nu också följas, nämligen att om någon avgår från detta liv, skall han ingalunda berövas den sista och mest nödvändiga Viaticum "(can. XIII). If the dying person could receive the Eucharist, absolution certainly could not be denied. Om den döende kunde ta emot nattvarden, absolut absolution kunde inte förnekas. If at times greater severity seems to be shown, this consisted in the refusal, not of absolution but of communion; such was the penalty prescribed by the Council of Elvira (306) for those who after baptism had fallen into idolatry. Om tidvis högre svårighetsgrad verkar visas bestod detta i vägran inte av absolution utan gemenskap, sådan var straff som föreskrivs av rådet av Elvira (306) för de som efter dopet fallit i avgudadyrkan. The same is true of the canon (22) of the Council of Arles (314) which enacts that communion shall not be given to "those who apostatize, but never appear before the Church, nor even seek to do penance, and yet afterwards, when attacked by illness, request communion". Detsamma gäller för kanon (22) av den Arles (314) som uppställer sådana gemenskap inte ska ges till "de som avfaller, men aldrig framträda inför kyrkan, eller ens försöka göra bot, och ändå efteråt, när de attackeras av sjukdom, begära gemenskap ". The council lays stress on the lack of proper disposition in such sinners, as does also St. Cyprian when he forbids that they who "do no penance nor manifest heartfelt sorrow" be admitted to communion and peace if in illness and danger they ask for it; for what prompts them to seek (communion] is, not repentance for their sin, but the fear of approaching death" (Ep. ad Antonianum, n. 23). Rådet pekat på bristen på ordentlig disposition i sådana syndare, liksom även Cyprianus när han förbjuder att de som "gör ingen bot eller påtaglig innerliga sorg" antas till gemenskap och fred om i sjukdom och fara som de ber om det , för det uppmanar dem att söka (gemenskap] är inte ånger för sin synd, men rädslan för annalkande döden "(Ep. ad Antonianum n 23)..

A further evidence of the severity with which public penance, and especially its solemn form, was administered is the fact that it could be performed only once. Ytterligare bevis på svårighetsgraden som offentlig botgöring, och i synnerhet dess högtidliga form administrerades är det faktum att det kan ske endast en gång. This is evident from some of the texts quoted above (Tertullian, Hermas). Det framgår av en del av de texter som citerats ovan (Tertullianus, Hermas). Origen also says: "For the graver crimes, there is only one opportunity of penance" (Hom. xv, "In Levit.", c. ii); and St. Ambrose: "As there is one baptism so there is one penance, which, however, is performed publicly" (De poenit., II, c. x, n. 95). Origen säger också: "För allvarligare brott, finns det bara en möjlighet botgöring", och St Ambrose (Hom. XV,, C II "I Levit.".): "Eftersom det är ett dop så det finns en botgöring , vilket, emellertid, utförs allmänt "(De poenit., II, c.. x, n. 95). St. Augustine gives the reason: "Although, by a wise and salutary provision, opportunity for performing that humblest kind of penance is granted but once in the Church, lest the remedy, become common, should be less efficacious for the sick . . . yet who will dare to say to God: Wherefore dost thou once more spare this man who after a first penance has again bound himself in the fetters of sin?" Augustinus ger anledning: "Även med en klok och välgörande bestämmelse möjlighet att utföra den enklaste typen av botgöring beviljas men en gång i kyrkan, så att inte åtgärda, blir vanliga bör vara mindre effektiv för de sjuka ... men vem vågar säga till Gud: Varför Dost du en gång bespara denne man som efter en första bot har återigen bunden sig i bojor synd "? (Ep. cliii, "Ad Macedonium"). (Ep. cliii, "Ad Macedonium"). It may well be admitted that the discipline of the earliest days was rigorous, and that in some Churches or by individual bishops it was carried to extremes. Det kan mycket väl medges att disciplinen av de tidigaste dagarna var rigorös, och att det i vissa kyrkor eller enskilda biskopar det fördes till ytterligheter. This is plainly stated by Pope St. Innocent (405) in his letter (Ep. vi, c. ii) to Exuperius, Bishop of Toulouse. Detta är helt enkelt anges av påven Innocentius (405) i sitt brev (Ep. VI, c. Ii) Exuperius, biskop av Toulouse.

The question had been raised as to what should be done with those who, after a lifetime of licentious indulgence, begged at the end for penance and communion. Frågan hade väckts om vad som bör göras med dem som, efter en livstid av lössläppt överseende, bad i slutet för botgöring och gemenskap. "Regarding these", writes the pope, "the earlier practice was more severe, the later more tempered with mercy. The former custom was that penance should be granted, but communion denied; for in those times persecutions were frequent, hence, lest the easy admission to communion should fail to bring back from their evil ways men who were sure of reconciliation, very rightly communion was refused, while penance was granted in order that the refusal might not be total. . . . But after Our Lord had restored peace to his Churches, and terror had ceased, it was judged well that communion be given the dying lest we should seem to follow the harshness and sternness of the heretic Novatian in denying pardon. Communion, therefore, shall be given at the last along with penance, that these men, if only in the supreme moment of death, may, with the permission of Our Saviour, be rescued from eternal destruction." "När det gäller dessa", skriver påven, "tidigare praxis var allvarligare, den senare mer dämpas med barmhärtighet Den tidigare sed var att botgöring bör beviljas, men gemenskap förnekade,. I dessa tider förföljelser var vanliga därmed så att inte lätt tillträde till nattvarden inte skulle få tillbaka från sina onda vägar män som var säker på försoning, mycket riktigt gemenskap nekades, medan bot beviljades för att vägran inte kan vara totalt .... men efter vår Herre hade återställt freden till sina kyrkor och terror hade upphört, bedömdes väl att nattvarden ges döende så att vi ska verka för att följa hårdhet och stränghet av kättare Novatian att förneka nåd. kommunionen därför ska ges i sista tillsammans med botgöring , att dessa män, om så bara i den högsta dödsögonblicket, får med tillstånd av vår Frälsare, räddas från evig undergång. "

The mitigation of public penance which this passage indicates continued throughout the subsequent period, especially the Middle Ages. Den minskning av offentliga botgöring som denna passage indikerar fortsatte under den efterföljande perioden, särskilt under medeltiden. The office of poenitentiarius had already (390) been abolished in the East by Nestorius, Patriarch of Constantinople, in consequence of a scandal that grew out of public confession. Kontoret för poenitentiarius hade redan (390) avskaffats i öst av Nestorius, patriark av Konstantinopel, till följd av en skandal som växte fram ur den offentliga bekännelse. Soon afterwards, the four "stations" disappeared, and public penance fell into disuse. Strax därefter, de fyra "stationer" försvann och offentlig botgöring föll i glömska. ln the West it underwent a more gradual transformation. LN väst genomgick en mer gradvis förändring. Excommunication continued in use, and the interdict was frequently resorted to. Bannlysning fortsatte i bruk, och interdict var ofta tillgripas. The performance of penance was left in large measure to the zeal and good will of the penitent; increasing clemency was shown by allowing the reconciliation to take place somewhat before the prescribed time was completed; and the practice was introduced of commuting the enjoined penance into other exercises or works of piety, such as prayer and almsgiving. Prestandan hos bot lämnades till stor del på den iver och goda vilja den ångerfulle, ökande nåd visades genom att avstämningen ske något innan den föreskrivna tiden avslutades, och praktik infördes för pendling den ålade botgöring i andra övningar eller för produkter av fromhet, såsom bön och allmosor. According to a decree of the Council of Clermont (1095), those who joined a crusade were freed from all obligation in the matter of penance. Enligt ett dekret av den Clermont (1095), var de som gick med ett korståg befrias från alla skyldigheter i fråga om botgöring. Finally it became customary to let the reconciliation follow immediately after confession. Slutligen blev det vanligt att låta försoningen följer omedelbart efter bekännelse. With these modifications the ancient usage had practically disappeared by the middle of the sixteenth century. Med dessa ändringar den gamla användningen hade praktiskt taget försvunnit i mitten av det sextonde århundradet. Some attempts were made to revive it after the Council of Trent, but these were isolated and of short duration. Vissa försök har gjorts att återuppliva den efter rådet av Trent, men dessa isolerades och kortvarig. (See INDULGENCES.) (Se avlatsbrev.)

IN THE BRITISH AND IRISH CHURCHES I den brittiska och irländska KYRKOR

The penitential system in these countries was established simultaneously with the introduction of Christianity, was rapidly developed by episcopal decrees and synodal enactments, and was reduced to definite form in the Penitentials. Det BOT-systemet i dessa länder etablerades samtidigt med kristendomens införande, har snabbt utvecklats av biskopsämbetet dekret och Synodal lagtexter, och reducerades till bestämd form i Penitentials. These books exerted such an influence on the practice in Continental Europe that, according to one opinion, they "first brought order and unity into ecclesiastical discipline in these matters" (Wasserschleben, "Bussordnungen d. abendlandischen Kirche", Halle, 1851, p. 4. -- For a different view see Schmitz, "Die Bussbucher u. die Bussdisciplin d. Kirche", Mainz, 1888, p. 187). Dessa böcker utövade en sådan påverkan på praxis i Kontinentaleuropa som enligt en åsikt, de "först kom ordning och enighet i kyrkliga disciplin i dessa frågor" (Wasserschleben, "Bussordnungen d.. Abendlandischen Kirche", Halle, 1851, sid. 4 -. För en annan vy se Schmitz, "Die Bussbucher u die Bussdisciplin d. Kirche..", Mainz, 1888, s. 187).. In any case, it is beyond question that in their belief and practice the Churches of Ireland, England, and Scotland were at one with Rome. I vilket fall är det utom allt tvivel att det i deras tro och praxis kyrkorna i Irland, England och Skottland var på en med Rom.

The so-called Synod of St. Patrick decrees that a Christian who commits any of the capital sins shall perform a year's penance for each offence and at the end shall "come with witnesses and be absolved by the priest" (Wilkins, "Concilia", I, p. 3). Den så kallade synoden i S: t Patrick dekret att en kristen som begår någon av kapital synder ska utföra ett års botgöring för varje brott och i slutet ska "komma med vittnen och befrias av prästen" (Wilkins, "förlikning" , I, sid. 3). Another synod of St. Patrick ordains that "the Abbot shall decide to whom the power of binding and loosing be committed, but forgiveness is more in keeping with the examples of Scripture; let penance be short, with weeping and lamentation, and a mournful garb, rather than long and tempered with relaxations "(Wilkins, ibid., p. 4). En annan synod av St Patrick förordnar att "Abbot skall avgöra vem makt att binda och förlora begås, men förlåtelse är mer i linje med de exempel i Skriften, låt bot vara kort, med gråt och klagan, och en sorglig dräkt snarare än långa och anlöpt med lättnader "(Wilkins, ibid., sid. 4). For various opinions regarding the date and origin of the synods, see Haddan and Stubbs, "Councils", II, 331; Bury, "Life of St. Patrick", London, 1905. För olika uppfattningar om datum och ursprung kyrkomöten, se Haddan och Stubbs, "rådet", II, 331, Bury, "Life of St Patrick", London, 1905. The confessor was called anmchara (animae carus), ie, "soul's friend". Biktfadern kallades anmchara (Animae Carus), dvs "själens vän". St. Columba was anmchara to Aidan, Lord of Dalraida, AD 574 (Adamnan's "Life of St. Columba", ed. Reeves, p. lxxvi); and Adamnan was "soul's friend" to Finnsnechta, Monarch of Ireland, AD 675 (ibid., p. xliii). St Columba var anmchara till Aidan, Herre Dalraida, AD 574 (Adamnan s "Life of St Columba", ed Reeves, s. lxxvi..), Och Adamnan var "själens vän" till Finnsnechta, Monarch Irland, AD 675 ( ibid., sid. xliii). The "Life of St. Columba" relates the coming of Feachnaus to Iona, where, with weeping and lamentation, he fell at Columba's feet and "before all who were present confessed his sins. Den "Life of St Columba" avser ankomst Feachnaus till Iona, där med gråt och klagan, föll han på Columba fötter och "före alla som var närvarande bekände sina synder.

Then the Saint weeping with him, said to him: 'Arise, my son and be comforted; thy sins which thou hast committed are forgiven; because, as it is written, a contrite and humble heart God doth not despise,'" (ibid., I, 30). The need and effects of confession are explained in the Leabhar Breac: "Penance frees from all the sins committed after baptism. Då Saint gråtande med honom, sade till honom: "Stå upp, min son och bli tröstade, dina synder som du har begått är förlåtna, eftersom, som det står skrivet, doth en ångerfull och ödmjukt hjärta Gud inte förakta, '" (ibid .., I, 30) Behovet och effekter av bekännelse förklaras i Leabhar Breac: "Botgöring befriar från alla de synder som begåtts efter dopet. Every one desirous of a cure for his soul and happiness with the Lord must make an humble and sorrowful confession; and the confession with the prayers of the Church are as baptisms to him. Var en som önskar ett botemedel mot sin själ och lycka med Herren måste göra en ödmjuk och sorgsna bekännelse, och bekännelse med böner i kyrkan är som dop till honom. As sickness injures the body, so sin injures the soul; and as there is a cure for the disease of the body, so there is balm for that of the soul. Som sjukdom skadar kroppen, så synd skadar själen, och eftersom det finns ett botemedel för sjukdomen i kroppen, så det finns balsam för det i själen. And as the wounds of the body are shown to a physician, so, too, the sores of the soul must be exposed. Och som sår i kroppen visar sig en läkare, så måste också de sår i själen exponeras. As he who takes poison is saved by a vomit, so, too, the soul is healed by confession and declaration of his sins with sorrow, and by the prayers of the Church, and a determination henceforth to observe the laws of the Church of God. När han som tar gift sparas av en kräkas, så är också själen läkt genom bekännelse och förklaring av sina synder med sorg och med böner i kyrkan, och en beslutsamhet hädanefter att följa lagarna i Guds kyrka . . . . . . . Because Christ left to His Apostles and Church, to the end of the world, the power of loosing and binding." Eftersom Kristus vänster till sina apostlar och kyrkans, till världens ände, makt förlora och bindande. "

That confession was required before Communion is evident from the penitential ascribed to St. Columbanus, which orders (can. xxx) "that confessions be given with all diligence, especially concerning commotions of the mind, before going to Mass, lest perchance any one approach the altar unworthily, that is, if he have not a clean heart. For it is better to wait till the heart be sound and free from scandal and envy, than daringly to approach the judgment of the tribunal; for the altar is the tribunal of Christ, and His Body, even there with His Blood, judges those who approach unworthily. As, therefore, we must beware of capital sins before communicating, so, also, from the more uncertain defects and diseases of a languid soul, it is necessary for us to abstain and to be cleansed before going to that which is a conjunction with true peace and a joining with eternal salvation". Det bekännelse krävdes innan kommunionen framgår av ånger tillskrivs St Columbanus som beställer (can. xxx) "vara att bekännelser ges med all flit, särskilt när det gäller Commotions i sinnet, innan du går till mässan, så att måhända någon metod altaret ovärdigt, det vill säga om han inte ett rent hjärta för det är bättre att vänta tills hjärtat är frisk och fri från skandaler och avund, än djärvt närma dom av domstolen,. på altaret är domstolen i Kristus och hans kropp, även där med sitt blod, domare de som närmar ovärdigt. Som Därför måste vi akta oss för kapital synder innan kommunicera, så även från de mer osäkra defekter och sjukdomar i en slapp själ, är det nödvändigt för oss att avstå och renas innan du går till det som är en förening med verklig fred och en sammanfogning med evig frälsning ". In the "Life of St. Maedoc of Ferns" it is said of the murdered King Brandubh: "And so he departed without confession and the communication of the Eucharist." I "Life of St Maedoc av ormbunkar" sägs det i den mördade kungen Brandubh: "Och så han avgick utan bekännelse och kommunikation av eukaristin." But the saint restored him to life for a while, and then, "having made his confession and received absolution and the viaticum of the Body of Christ, King Brandubh went to heaven, and was interred in the city of St. Maedoc which is called Ferns, where the kings of that land are buried" (Acta SS. Hib., col. 482). Men helgonet återställd honom till liv för en stund, och sedan "har gjort sin bekännelse och fick absolution och Viaticum av Kristi kropp, gick kung Brandubh till himlen, och var interred i staden St Maedoc som kallas ormbunkar, där kungar detta land är begravda "(Acta SS. Hib., kol. 482).

The metrical "Rule of St. Carthach", translated by Eugene O'Curry, gives this direction to the priest: "If you go to give communion at the awful point of death, you must receive confession without shame, without reserve." Den metriska "Rule of St Carthach", översatt av Eugene O'Curry ger denna riktning till prästen: "Om du går till ge gemenskap i den fruktansvärda punkten för dödsfallet, måste du få bekännelse utan skam, utan förbehåll." In the prayer for giving communion to the sick (Corpus Christi Missal) we read: "O God, who hast willed that sins should be forgiven by the imposition of the hands of the priest . . ." I bönen för att ge gemenskap till de sjuka (Corpus Christi missale) läser vi: "O Gud, som Hast ville att synder ska förlåtas genom införandet av händerna på prästen ..." and then follows the absolution: "We absolve thee as representatives of blessed Peter, Prince of the Apostles, to whom the Lord gave the power of binding and loosing." och sedan följer avlösningen: "Vi frikänna dig som representanter för välsignade Petrus, prins av apostlarna, som Herren gav kraften att binda och förlora." That confession was regularly a part of the preparation for death is attested by the Council of Cashel (1172) which commands the faithful in case of illness to make their will "in the presence of their confessor and neighbours", and prescribes that to those who die "with a good confession" due tribute shall be paid in the form of Masses and burial (can. vi, vii). Det bekännelse var regelbundet en del av förberedelserna för döden intygas av rådet av Cashel (1172) som beordrar de troende vid sjukdom att göra sin vilja "i närvaro av sin biktfader och grannar" och föreskriver att de som die "med en bra bekännelse" vederbörlig hyllning skall betalas i form av mässor och begravning (can. VI, VII).

The practice of public penance was regulated in great detail by the Penitenitials. Bruket av offentliga botgöring reglerades i detalj av Penitenitials. That of St. Cummian prescribes that "if any priest refuses penance to the dying, he is guilty of the loss of their souls . . . for there can be true conversion at the last moment, since God has regard not of time alone, but of the heart also, and the thief gained Paradise in the last hour of his confession" (C. xiv, 2). Det av St Cummian föreskriver att "om någon präst vägrar botgöring för de döende, han skyldig till förlusten av sina själar ... för det kan vara sant konvertering i sista stund, eftersom Gud har hänsyn inte av tid ensam, men av hjärtat också, och tjuven fick Paradiset i den sista timmen av hans bekännelse "(C. XIV 2). Other Penitentials bear the names of St. Finnian, Sts. Andra Penitentials bär namnen St Finnians, STS. David and Gildas, St. Columbanus, Adamnan. David och Gildas, St Columbanus, Adamnan. The collection of canons known as the "Hibernensis" is especially important, as it cites, under the head of "Penance" (bk. XLVII), the teaching of St. Augustine, St. Jerome, and other Fathers, thus showing the continuity of the Irish faith and observance with that of the early Church. Insamlingen av kanoner kallas "Hibernensis" är särskilt viktigt, eftersom det hänvisar, enligt chefen för "botens" (Bk. XLVII), undervisning i St Augustine, Hieronymus och andra fäder, vilket visar kontinuitet av den irländska tro och efterlevnad med den tidiga kyrkan. (See Lanigan, "Eccl. Hist. of Ireland", Dublin, 1829; Moran, "Essays on the Early Irish Church", Dublin, 1864; Malone, "Church Hist. of Ireland", Dublin, 1880; Warren, "The Liturgy and Ritual of the Celtic Church", Oxford, 1881; Salmon, "The Ancient Irish Church", Dublin, 1897.) (Se Lanigan, "Pred Hist Irland."., Dublin, 1829, Moran, "essäer på tidig irländska kyrkan", Dublin, 1864, Malone, "Church Hist av Irland.", Dublin, 1880, Warren, "Det liturgi och ritual i keltiska kyrkan ", Oxford, 1881, lax," Den gamla irländska kyrkan ", Dublin, 1897).

IN THE ANGLO-SAXON CHURCH I den anglosaxiska KYRKAN

In the Anglo-Saxon Church penance was called behreowsung, from the verb hreowan, whence our word "to rue". I den anglosaxiska kyrkan bot kallades behreowsung, från verbet hreowan, varifrån vårt ord "till rue". The confessor was the scrift; confession, scrift spraec; and the parish itself was the scriftscir, ie, "confession district" -- a term which shows plainly the close relation between confession and the work of religion in general. Biktfadern var scrift, bekännelse, scrift spraec, och församlingen själv var scriftscir, dvs "bekännelse distriktet" - en term som visar tydligt det nära sambandet mellan bikten och arbete religion i allmänhet. The practice in England can be traced back to the times immediately following the country's conversion. Praxis i England kan spåras tillbaka till tiden omedelbart efter landets omvandling. Ven. Ven. Bede (HE, IV, 23 [25]) gives the story of Adamnan, an Irish monk of the seventh century, who belonged to the monastery of Coldingham, England. Bede (HE, IV, 23 [25]) ger historien om Adamnan, en irländsk munk av det sjunde århundradet, som tillhörde klostret Coldingham, England. In his youth, having committed some sin, he went to a priest, confessed, and was given a penance to be performed until the priest should return. I sin ungdom har begått någon synd, gick han till en präst, erkände och fick en bot som ska utföras förrän prästen skulle återvända. But the priest went to Ireland and died there, and Adamnan continued his penance to the end of his days. Men prästen gick till Irland och dog där, och Adamnan fortsatte sin botgöring till slutet av hans dagar. When St. Cuthbert (635-87) on his missionary tours preached to the people, "they all confessed openly what they had done, . . . and what they confessed they expiated; as he commanded them, by worthy fruits of penance" (Bede, op. cit., IV, 25). När St Cuthbert (635-87) på sina missionsresor turer predikade för folket, "de erkände alla öppet vad de hade gjort, ... och vad de bekände de sonade, såsom han hade bjudit dem, genom värdiga frukter botgöring" ( Beda, op. cit., IV, 25). Alcuin (735-804) declares that "without confession there is no pardon" (PL, C, 337); that "he who accuses himself of his sins will not have the devil for an accuser in the day of judgment" (PL, CI, 621); that "he who conceals his sins and is ashamed to make wholesome confession, has God as witness now and will have him again as avenger" (ibid., 622). Alcuin (735-804) förklarar att "utan bekännelse finns det ingen förlåtelse" (PL, C, 337), att "han som anklagar sig själv från sina synder kommer inte att ha djävulen för en åklagare i domens dag" (PL, CI, 621), att "den som döljer sina synder och skäms för att göra hälsosamma bekännelse, har Gud som vittne nu och kommer att ha honom igen som hämnare" (ibid., 622). Lanfranc (1005-89) has a treatise, "De celunda confessione", ie, on keeping confession secret, in which he rebukes those who give the slightest intimation of what they have heard in confession (PL, CL, 626). Lanfranc (1005-1089) har en avhandling, "De celunda confessione", dvs på att hålla bekännelse hemlighet, som han tillrättavisar dem som ger den minsta antydan om vad de har hört i bikten (PL, CL, 626).

The penitentials were known as scrift bocs. De penitentials kallades scrift bocs. The one attributed to Archbishop Theodore (602-90) says: "The deacon is not allowed to impose penance on a layman; this should be done by the bishop or priests" (bk. II, 2): and further; "According to the canons, penitents should not receive communion until their penance is completed; but we, for mercy's sake, allow them to receive at the end of a year or six months" (I, 12). Det en tillskrivs ärkebiskop Theodore (602-90) säger: "diakon är inte tillåtet att införa bot på en lekman, detta bör göras av biskopen eller prästerna" (Bk. II, 2): och ytterligare; "Enligt kanonerna ska botgörare inte ta emot nattvarden tills deras botgöring är klar, men vi om nåd skull låta dem få i slutet av ett år eller sex månader "(I, 12). An important statement is that "public reconciliation is not established in this province, for the reason that there is no public penance"- which shows that the minute prescriptions contained in the penitential were meant for the guidance of the priest in giving penance privately, ie, in confession. En viktig förklaring är att "allmän försoning inte är etablerad i denna provins, på grund av att det inte finns någon offentlig botgöring" - som visar att de små föreskrifter som finns i ånger var avsedda för ledning av prästen att ge bot privat, dvs i bikten. Among the excerptiones, or extracts, from the canons which bear the name of Archbishop Egbert of York (d. 766), canon xlvi says that the bishop shall hear no cause without the presence of his clergy, except in case of confession (Wilkins, "Concilia", I, 104). Bland excerptiones, eller extrakt, från kanonerna som bär namnet ärkebiskop Egbert av York (d. 766), säger canon xlvi att biskopen skall höra någon orsak utan närvaro av hans prästerskap, utom vid bikt (Wilkins, "förlikning", I, 104). His Penitential prescribes (IX) that "a bishop or priest shall not refuse confession to those who desire it, though they be guilty of many sins" (ibid., 126). Hans ånger föreskriver (IX) att "en biskop eller präst inte vägrar bikt till dem som önskar det, även om de är skyldiga till många synder" (ibid., 126). The Council of Chalcuth (AD 787): "If any one depart this life without penance or confession, he shall not be prayed for" (can. xx). Rådet av Chalcuth (AD 787): "Om någon avviker detta liv utan botgöring eller bekännelse, skall han inte bett om" (can. xx). The canons published under King Edgar (960) have a special section "On Confession which begins: "When one wishes to confess his sins, let him act manfully, and not be ashamed to confess his misdeeds and crimes, accusing himself; because hence comes pardon, and because without confession there is no pardon; confession heals; confession justifies" (ibid., 229). The Council of Eanham (1009): "Let every Christian do as behooves him, strictly keep his Christianity, accustom himself to frequent confession, fearlessly confess his sins, and carefully make amends according as he is directed" (can. xvii, Wilkins, ibid., 289). Among the ecclesiastical laws enacted (1033) by King Canute, we find this exhortation: "Let us with all diligence turn back from our sins, and let us each confess our sins to our confessor, and ever [after] refrain from evil-doing and mend our ways" (XVIII, Wilkins, ibid., 303). Kanonerna publiceras under kung Edgar (960) har en särskild avdelning "På bikten som börjar:" När man vill bekänna sina synder, låt honom handla manligt, och inte skämmas för att bekänna sina missgärningar och brott, anklagar sig själv, ty därför kommer förlåtelse, och eftersom utan bekännelse finns det ingen förlåtelse, bikt läker, bekännelse motiverar: Låt varje kristen göra som anstår honom, strikt håller hans kristendom, vänja sig ofta "(ibid., 229) Rådet av Eanham (1009)." bekännelse, oförskräckt bekänna sina synder, och noggrant gottgöra allt eftersom han är riktad ". (. can. XVII, Wilkins, ibid, 289) Bland de kyrkliga lagar som antagits (1033) av kung Knut, finner vi denna uppmaning:" Låt oss med all flit vända tillbaka från våra synder, och låt oss alla bekänna våra synder för vår biktfader, och ständigt [efter] avstå från onda gärningar och laga våra vägar "(XVIII, Wilkins, ibid., 303).

The Council of Durham (c. 1220): "How necessary is the sacrament of penance, those words of the Gospel prove: Whose sins, etc. . . . But since we obtain the pardon of our sins by true confession, we prescribe in accordance with the canonical statutes that the priest in giving penance shall carefully consider the amount of the penance, the quality of the sin, the place, time, cause, duration and other circumstances of the sin; and especially the devotion of the penitent and the signs of contrition." Rådet av Durham (ca 1220): "Hur nödvändigt är botens sakrament, dessa ord av evangeliet visar: Vems synder, osv ... Men eftersom vi få förlåtelse för våra synder genom sann bekännelse, vi ordinerar i enlighet med de kanoniska stadgar att prästen att ge bot noggrant skall överväga hur mycket av botgöring, kvaliteten på synden, plats, tid, orsak, varaktighet och övriga omständigheter i synd, och särskilt hängivenhet för ångerfulla och tecken på ånger. " Similar directions are given by the Council of Oxford (1222), which adds after various admonitions: "Let no priest dare, either out of anger or even through fear of death, to reveal the confession of anyone by word or sign . . . and should he be convicted of doing this he ought deservedly to be degraded without hope of relaxation" (Wilkins, ibid., 595). Liknande riktningar ges av rådet av Oxford (1222), som lägger efter diverse förmaningar: "Låt ingen präst vågar, antingen av ilska eller av rädsla för döden, att avslöja bekännelse någon med ord eller tecken ... och bör han dömas för att göra detta han borde välförtjänt att brytas ned utan hopp för avkoppling "(Wilkins, ibid., 595). The Scottish Council (c. 1227) repeats these injunctions and prescribes "that once a year the faithful shall confess all their sins either to their own [parish] priest or, with his permission, to some other priest" (can. lvii). Den skotska rådet (ca 1227) upprepar dessa förelägganden och föreskriver "att en gång om året de troende skall bekänna alla sina synder antingen till sin egen [socken] präst eller med hans tillåtelse, till någon annan präst" (can. LVII). Explicit instructions for the confessor are found in the statutes of Alexander, Bishop of Coventry (1237), especially in regard to the manner of questioning the penitent and enjoining penance. Uttryckliga instruktioner för biktfadern finns i stadgarna för Alexander, biskop i Coventry (1237), särskilt när det gäller sättet att ifrågasätta ångerfull och påbjuda bot. The Council of Lambeth (1261) declares: "Since the sacrament of confession and penance, the second plank after shipwreck, the last part of man's seafaring, the final refuge, is for every sinner most necessary unto salvation, we strictly forbid, under pain of excommunication, that anyone should presume to hinder the free administration of this sacrament to each who asks for it" (Wilkins, ibid., 754). Rådet av Lambeth (1261) förklarar: "Eftersom sakrament bikt och botgöring, den andra plankan efter skeppsbrottet, den sista delen av människans sjöfart, den sista fristad, är för varje syndare mest nödvändiga till frälsning, vi strikt förbjuda, vid äventyr av bannlysning, bör att någon antar att hindra den fria administration av detta sakrament till varje som frågar efter det "(Wilkins, ibid., 754).

To give some idea of the ancient discipline, the penalties attached to graver crimes are cited here from the English and Irish Penitentials. För att ge en uppfattning om den gamla disciplinen är de sanktioner knutna till allvarligare brott citerade här från de engelska och irländska Penitentials. For stealing, Cummian prescribes that a layman shall do one year of penance; a cleric, two; a subdeacon three; a deacon, four; a priest, five; a bishop, six. För att stjäla, föreskriver Cummian att en lekman ska göra ett års botgöring, en präst, två, en subdiakonen tre, en diakon, fyra, en präst, fem, en biskop, sex. For murder or perjury, the penance lasted three, five, six, seven, ten or twelve years according to the criminal's rank. För mord eller mened, varade botgöring tre, fem, sex, sju, tio eller tolv år beroende på brottslingens rang. Theodore commands that if any one leave the Catholic Church, join the heretics, and induce others to do the same, he shall, in case he repent, do penance for twelve years. Theodore kommandon som om någon lämnar den katolska kyrkan, gå med i kättare, och förmå andra att göra detsamma, skall han, om han ångrar sig, göra bot för tolv år. For the perjurer who swears by the Church, the Gospel, or the relics of the saints, Egbert prescribes seven or eleven years of penance. För menedare som svär av kyrkan, evangeliet, eller reliker av helgon, föreskriver Egbert sju eller elva års botgöring. Usury entailed three years; infanticide, fifteen; idolatry or demon-worship, ten. Ocker innebar tre år, barnamord, femton, avgudadyrkan eller demon-dyrkan, tio. Violations of the sixth commandment were punished with great severity; the penance varied, according to the nature of the sin, from three to fifteen years, the extreme penalty being prescribed for incest, ie, fifteen to twenty-five years. Brott mot sjätte budet bestraffades med stor stränghet, den botgöring varierade, beroende på vilken typ av synd, 3-15 år, med den extrema straff som föreskrivs för incest, dvs 15-25 år. Whatever its duration, the penance included fasting on bread and water, either for the whole period or for a specified portion. Oavsett dess varaktighet innehöll botgöring fasta på bröd och vatten, antingen för hela perioden eller för en angiven del. Those who could not fast were obliged instead to recite daily a certain number of psalms, to give alms, take the discipline (scourging) or perform some other penitential exercise as determined by the confessor. De som inte kunde snabbt var skyldiga istället reciterar ett visst antal psalmer, att ge allmosor, ta disciplin (gisslande) eller utför något annat BOT motion som bestäms av biktfader. (See Lingard, "Hist. and Antiq. of the Anglo-Saxon Church", London, 1845; Thurston, "Confession in England before the Conquest" in "The Tablet", February and March, 1905.) (Se Lingard, "Hist och Antiq av anglosaxiska kyrkan."., London, 1845, Thurston, "Bekännelse i England innan erövringen" i "Tablet", februari och mars, 1905.)

CONFESSION IN THE ANGLICAN CHURCH Bekännelse i den anglikanska kyrkan

In the Anglican Church, according to the rule laid down in the "Prayer Book", there is a general confession prescribed for morning and evening Service, also for Holy Communion; this confession is followed by a general absolution like the one in use in the Catholic Church. I den anglikanska kyrkan, enligt den regel som anges i "bönbok", det finns en allmän bekännelse föreskrivs för morgon och kväll service, även för nattvarden, denna bekännelse följs av en allmän absolution som den används i katolska kyrkan. Also in the "Prayer Book" confession is counselled for the quieting of conscience and for the good that comes from absolution and the peace that arises from the fatherly direction of the minister of God. Även i "Prayer Book" bekännelse rådde för lugnande av samvetet och för det goda som kommer från absolution och den frid som uppstår från faderliga ledning av minister av Gud. There is also mention of private confession in the office for the sick: "Here shall the sick person be moved to make a special confession of his sins if he feel his conscience troubled with any weighty matter. After which the priest shall absolve him (if he humbly and heartily desire it) after this sort: 'Our Lord Jesus Christ, who has left the power to his Church' etc." Det finns också nämna privat bekännelse på kontoret för sjuka:. "Här ska den sjuke flyttas för att göra en särskild bekännelse av sina synder om han känner sitt samvete oroliga med någon tung fråga efter vilka skall prästen frikänna honom (om Han ödmjukt och innerligt önskar det) efter denna typ: "Vår Herre Jesus Kristus, som har lämnat makten till sin kyrka" osv " Since the beginning of the Oxford Movement confession after the manner practised in the Catholic Church has become more frequent among those of the High Church party. Sedan början av Oxford Movement bekännelse efter sättet praktiseras i den katolska kyrkan har blivit vanligare bland den höge kyrkan partiet. In 1873 a petition was sent to the Convocation of the Archdiocese of Canterbury asking provision for the education and authorization of priests for the work of the confessional. År 1873 en begäran skickades till sammankallandet av ärkestiftet av Canterbury be bestämmelser om utbildning och godkännande av präster för arbete konfessionella. In the joint letter of the Archbishops of Canterbury and York disapprobation of such course was markedly expressed and the determination not to encourage the practice of private confession openly avowed. I den gemensamma skrivelsen av ärkebiskoparna av Canterbury och York ogillande av sådana kurs markant uttryck och beslutsamhet att inte uppmuntra bruket av privata bikten öppet uttalade. The Puseyites replied citing the authority of the "Prayer Book" as given above. De Puseyites svarade citera myndighet "bönbok" enligt ovan. In our time among the High Church folk one notices confessionals in the churches and one hears of discourses made to the people enjoining confession as a necessity to pardon. I vår tid bland höga kyrkan folk märker biktstolar i kyrkorna och en hör av diskurser som gjorts till folket ålägger bekännelse som en nödvändighet för att benåda. Those who hear confessions make use generally of the rules and directions laid down in Catholic "Manuals", and especially popular is the "Manual" of the Abbé Gaume (AG Mortimer "Confession and Absolution", London, 1906). De som hör bekännelser utnyttja allmänhet av de regler och anvisningar som fastställs i katolska "Manualer", och särskilt populär är "Manual" av Abbé Gaume (AG Mortimer "bekännelsen och absolution", London, 1906).

UTILITY OF CONFESSION Nyttan av BIKT

Mr. Lea ("A History of Auricular Confession", Vol. II, p. 456) says: "No one can deny that there is truth in Cardinal Newman's argument: 'How many souls are there in distress, anxiety and loneliness, whose one need is to find a being to whom they can pour out their feelings unheard by the world. They want to tell them and not to tell them, they wish to tell them to one who is strong enough to hear them, and yet not too strong so as to despise them'"; and then Mr. Lea adds: "It is this weakness of humanity on which the Church has speculated, the weakness of those unable to bear their burdens . . . who find comfort in the system built up through the experience of the ages", etc. It has been made clear that the Church has simply carried out the mind of Christ: "Whatever you shall loose shall be loosed"; still we do not hesitate to accept Mr. Lea's reason, that this institution answers in large measure to the needs of men, who morally are indeed weak and in darkness. Mr Lea (.. "A History of Auricular bikten", vol II, s. 456) säger: "Ingen kan förneka att det finns sanning i kardinal Newmans argument:" Hur många själar finns det i nöd, ångest och ensamhet, vars en behöver är att hitta en som är som de kan hälla ut sina känslor ohörda av världen. De vill berätta för dem och inte för att tala om för dem, vill de att berätta för dem att en som är stark nog att höra dem, och ändå inte alltför stark så att förakta dem ", och sedan Mr Lea tillägger:" Det är denna svaghet för mänskligheten som kyrkan har spekulerat, svaghet dem som inte kan bära sina bördor ... som hittar tröst i det system som byggts upp genom erfarenhet av åldrar ", etc. Det har klargjorts att kyrkan helt enkelt har genomfört Kristi sinne:" Vad du förlorar får skall vara löst ", fortfarande vi inte tveka att acceptera Mr Leas anledning att denna institution svarar i hög grad till behoven hos män, som moraliskt är verkligen svag och i mörker. True, Mr. Lea denies the probability of finding men capable of exercising aright this great ministry, and he prefers to enumerate the rare abuses which the weakness of priests has caused, rather than to listen to the millions who have found in the tribunal of penance a remedy for their anxieties of mind, and a peace and security of conscience the value of which is untold. Sant, förnekar Mr Lea sannolikheten att finna män kan utöva aright denna stora tjänst, och han föredrar att räkna upp de sällsynta missbruk som svaghet präster har orsakat, i stället för att lyssna på de miljoner som har hittat i domstolen av botgöring ett botemedel för deras oro i sinnet, och en fred och säkerhet samvete vars värde är outsägligt. The very abuses of which he speaks at such length have been the occasion of greater care, greater diligence, on the part of the Church. Själva missbruk som han talar vid en sådan längd har varit i samband med större omsorg, större flit, på den del av kyrkan. The few inconveniences arising from the perversity of men, which the Church has met with admirable legislation, should not blind men to the great good that confession has brought, not only to the individual, but even to society. De få olägenheter som följer av perversa män, som Kyrkan har träffat beundransvärd lagstiftning, bör inte blinda män till den stora goda som bekännelsen har fört, inte bara för den enskilde, men även för samhället.

Thinking men even outside the Church have acknowledged the usefulness to society of the tribunal of penance. Tänkande män även utanför kyrkan har erkänt nyttan för samhället av domstol i botgöring. Amongst these the words of Leibniz are not unknown ("Systema theologicum", Paris, 1819, p. 270): "This whole work of sacramental penance is indeed worthy of the Divine wisdom and if aught else in the Christian dispensation is meritorious of praise, surely this wondrous institution. For the necessity of confessing one's sins deters a man from committing them, and hope is given to him who may have fallen again after expiation. The pious and prudent confessor is in very deed a great instrument in the hands of God for man's regeneration. For the kindly advice of God's priest helps man to control his passions, to know the lurking places of sin, to avoid the occasions of evil doing, to restore ill-gotten goods, to have hope after depression and doubt, to have peace after affliction, in a word, to remove or at least lessen all evil, and if there is no pleasure on earth like unto a faithful friend, what must be the esteem a man must have for him, who is in very deed a friend in the hour of his direst need?" Bland dessa ord Leibniz är inte okända ("Systema theologicum", Paris, 1819, s. 270.): "Hela den här arbete sakramentala boten är verkligen värd den gudomliga visdomen och om aught annat i den kristna dispens är meriterande beröm , säkert denna underbara institution. För nödvändigheten av att bekänna sina synder avskräcker en man från att begå dem, och hoppas ges till honom som kan ha fallit igen efter försoning. den fromma och ansvarsfull biktfader är i mycket gärning ett bra instrument i händerna på Gud för människans förnyelse. För vänligt råd av Guds präst hjälper människan att kontrollera sina passioner, känna lurar platser synd, för att undvika de tillfällen onda gör, för att återställa stulna skatter, för att ha hopp efter depression och tvivel, att ha fred efter lidande, med ett ord, att ta bort eller åtminstone minska allt ont, och om det inte finns någon glädje på jorden likt en trogen vän, vad måste vara aktning man måste för honom, som är i mycket gärning en vän i timmen för hans direst behöver? "

Nor is Leibniz alone in expressing this feeling of the great benefits that may come from the use of confession. Inte heller är Leibniz ensam uttrycka denna känsla av de stora fördelarna som kan komma från användningen av bikten. Protestant theologians realize, not only the value of the Catholic theological position, but also the need of the confessional for the spiritual regeneration of their subjects. Protestantiska teologer inser inte bara värdet av den katolska teologiska position, men också behovet av biktstolen för den andliga förnyelse av sina undersåtar. Dr. Martensen, in his "Christian Dogmatics" (Edinburgh, 1890), p. Dr Martensen, i hans "kristna dogmatik" (Edinburgh, 1890), sid. 443, thus outlines his views: "Absolution in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, derived from the full power of binding and loosing which the church has inherited from the apostles, is not unconditional, but depends on the same condition on which the gospel itself adjudges the forgiveness of sins, namely, change of heart and faith. If reform is to take place here, it must be effected either by endeavouring to revive private confession, or, as has been proposed, by doing away with the union between confession and the Lord's Supper, omitting, that is, the solemn absolution, because what it presupposes (personal confession of sin) has fallen into disuse, and retaining only the words of preparation, with the exhortation to self-examination, a testifying of the comfortable promises of the gospel, and a wish for a blessing upon the communicants." 443, vilket beskriver hans åsikter: "Absolution i Faderns och Sonens och den helige Ande, som härrör från den fulla kraften i bindningen och förlora som kyrkan har ärvt från apostlarna, inte ovillkorlig, utan beror på samma villkor som evangeliet självt adjudges syndernas förlåtelse, nämligen förändring i hjärtat och tro. Om reformen är att äga rum här måste det ske antingen genom att försöka återuppliva privat bekännelse, eller, som har föreslagits, av göra sig av med unionen mellan bikten och nattvarden, bortsett från, det vill säga den högtidliga avlösning, eftersom det det förutsätter (personlig syndabekännelse) har fallit ur bruk, och behålla bara ord förberedelse, med uppmaning till själv- undersökning en vittnade om de bekväma löften evangeliet och en önskan om välsignelse på de kommunikanter. " Under the head of "Observations" he states: "It cannot easily be denied that confession meets a deep need of human nature. There is a great psychological truth in the saying of Pascal, that a man often attains for the first time a true sense of sin, and a true stayedness in his good purpose, when he confesses his sins to his fellow man, as well as to God. Catholicism has often been commended because by confession it affords an opportunity of depositing the confession of his sins in the breast of another man where it remains kept under the seal of the most sacred secrecy, and whence the consolation of the forgiveness of sins is given him in the very name of the Lord." Enligt chefen för "Anmärkningar" han säger: "Det är inte lätt förnekas att bikten möter ett djupt behov av den mänskliga naturen Det finns en stor psykologisk sanning i talesättet om Pascal, att en människa ofta uppnår för första gången en verklig känsla. om synd, och en sann stayedness i hans goda ändamål, när han bekänner sina synder för sina medmänniskor, liksom Gud. katolicismen har ofta fått beröm för av bikten det ger en möjlighet att deponera bekännelse av sina synder i bröstet av en annan man där det förblir hållas under sigill heligaste sekretess och varifrån tröst syndernas förlåtelse ges honom i mycket Herrens namn. "

True, he believes that this great need is met more fully with the kind of confession practised in Lutheranism, but he does not hesitate to add: "It is a matter of regret that private confession, as an institution, meeting as it does this want in a regular manner, has fallen into disuse; and that the objective point of union is wanting for the many, who desire to unburden their souls by confessing not to God only but to a fellowman, and who feel their need of comfort and of forgiveness, which anyone indeed may draw for himself from the gospel, but which in many instances he may desire to hear spoken by a man, who speaks in virtue of the authority of his holy office." Sant, anser han att denna stora behov uppfylls mer fullständigt med den typ av bekännelse praktiseras i lutherdomen, men han tvekar inte att tillägga: "Det är bara beklaga att privata bikten, som institution, möte som det gör det vill på ett regelbundet sätt, har fallit ur bruk, och att målet punkten Förbundet vill för de många, som vill avlasta sina själar genom att bekänna att inte Gud bara utan en medmänniska, och som känner att deras behov av komfort och förlåtelse , som vem som helst faktiskt kan dra åt sig från evangeliet, men som i många fall han kanske vill höra talas av en man, som talar i kraft av den myndighet i hans heliga ämbete. "

Publication information Written by Edward J. Hanna. Publikation information Skrivet av Edward J. Hanna. Transcribed by Donald J. Boon. Kopierat av Donald J. Boon. The Catholic Encyclopedia, Volume XI. Den katolska encyklopedien, volym XI. Published 1911. Publicerad 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Företag. Nihil Obstat, February 1, 1911. Nihil Obstat, 1 februari 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: