BELIEVE Religious Information Source - by AlphabetUwierzyć Religijny Informacja Źródło - przez Alphabet

We feel that the Lord cannot be Pleased with how hate-filled so many of His followers are toward others who do not agree with their views or beliefs, especially other Believers in Him!

Uważamy, że Pan nie może być zadowolony z tego, jak nienawiść wypełnione tak wielu jego zwolenników są w stosunku do innych, którzy nie zgadzają się z ich poglądów i przekonań, zwłaszcza innych wierzących w Niego!
Over half of all the seven billion people on our planet believe in Him, the One True God of Abraham (which includes Christians, Jews, Muslims and others), yet the vast majority of them feel extreme hatred toward others of His followers.

Ponad połowa wszystkich siedmiu miliardów ludzi na naszej planecie wierzą w go, jedynego prawdziwego Boga Abrahama (który obejmuje chrześcijan, Żydów, muzułmanów i innych), ale większość z nich czuje skrajną nienawiść wobec innych jego zwolenników.
Why?

Dlaczego?
Because each of the many different religions and Denominations HAVE MADE THEIR OWN INDIVIDUAL ASSUMPTIONS REGARDING EXACTLY WHAT HE MEANT TO TEACH US, and therefore each chooses to Teach selective, and sometimes distorted information about all other belief systems.

Ponieważ każda z wielu różnych religii i wyznań w ich własnych indywidualne założenia dotyczące o co mu chodzi, aby nauczyć nas, a więc każdy wybiera Naucz selektywne, a czasami zniekształcone informacje na temat wszystkich innych systemów wierzeń.
Can the Lord be Pleased with this sort of behavior?

Może Pan zadowolony z tego rodzaju zachowań?
We think not.

Nie sądzę.


We think that He would wish ALL people to have access to and understanding of ACCURATE and HONEST information on all religious subjects.

Uważamy, że on chciałby wszystkich ludzi, aby mieć dostęp do i zrozumienia dokładną i rzetelną informację na wszystkie tematy religijne.
Christians believe that He has installed an Indwelling Holy Spirit in each person such that the person then has Divine assistance regarding Discerning what is correct regarding the best way of Worshipping the One True Lord.

Chrześcijanie wierzą, że On zainstalowany nim Ducha Świętego w każdej osoby takie, że osoba ma wówczas Boską pomoc dotyczącą dostrzeżenie tego, co jest prawidłowe w odniesieniu najlepszy sposób uwielbienia Jedyny Prawdziwy Bóg.
Religious systems tend to try to force followers to accept ONLY what they Teach them, and to be deaf or even adversarial to things anyone else might say.

systemy religijne mają tendencję, aby spróbować zmusić zwolenników, aby zaakceptować tylko to, co ich uczyć i być głuchy lub nawet kontradyktoryjności do rzeczy, ktoś może powiedzieć.
There is nothing wrong with Trusting and following your religious leader, and indeed, it is important to do so.

Nie ma nic złego w Zaufanie i po swojej religijnej liderem, i rzeczywiście, ważne jest, aby to zrobić.
But there also needs to be some system of checks and balances where the Lord's True Message might not be distorted.

Ale nie musi być także niektóre systemu kontroli i równowagi, gdzie Pańska prawda Wiadomość nie może być zniekształcony.


We have recently realized that if Jesus Himself would arrive at any of many thousands of Christian Churches, in His robe and with His long hair and general appearance, He would certainly be denied admission to the Church!

Niedawno uświadomiłem sobie, że jeśli Jezus przybędzie w jednej z wielu tysięcy Kościołów chrześcijańskich, w Jego szaty i Jego długie włosy i ogólny wygląd, On z pewnością można odmówić dopuszczenia do Kościoła!
What does THAT say about our modern understanding of what He tried to Teach us?

Co to ​​mówi o naszym współczesnym rozumieniu tego, co próbował nas nauczyć?


Directory

katalog
Christian Subjects:

chrześcijańskich przedmiotów:


Numerals

Cyfry
A

A
B

B
C

C
D

D
E

E
F

F
G

G
H

H
I

I
J

J
K

K
L

L
M

M
N

N
O

O
P

P
Q

Q
R

R
S

S
T

T
U

U
V

V
W

W
X

X
Y

Y
Z

Z


4,000 Early Christian Manuscripts

4000 Early Christian Rękopisy


Directory

Katalog
Other Religions:

Inne Religie:
A

C

C
H

H
I

I
J

J
K

K
M

M
N

N
R

R
S

S
T

T
U

U


The different religions and Denominations each absolutely insist that THEIR interpretation is superior to all others.

W różnych religii i wyznań każdego absolutnie twierdzą, że ich interpretacja jest lepsza do wszystkich innych.
Isn't that Arrogance, something that the Lord Wished us to avoid?

Czy to nie jest arogancja, coś, że Pan Bóg chciał nam uniknąć?
Didn't He Try to Teach us Humility and Tolerance of others?

Czy nie Spróbuj nauczyć nas pokory i tolerancji innych?
It seems to us that if a religion chooses to refer to the One True God by a somewhat confusing collection of Three Different Names (Father, Son and Holy Spirit) or to see Him as very Harsh (Jewish) or Loving (Christianity), does it necessarily mean that HE is any Different?

Wydaje się nam, że jeśli zdecyduje się na religii odnoszą się do Jedynego Prawdziwego Boga przez nieco mylące zbiór trzech różnych nazw (Ojciec, Syn i Duch Święty) lub Go zobaczyć, jak bardzo trudne (żydowska) lub Kochać (Chrześcijaństwo), to oznacza, że jest inaczej?
Probably not.

Chyba nie.
It probably simply indicates that we humans are not nearly as smart as we often want to claim, and that there are many, many things that we only vaguely comprehend.

To chyba po prostu oznacza, że my, ludzie, nie są tak inteligentne jak często chcesz twierdzą, i że istnieje wiele, wiele rzeczy, które tylko niejasno zrozumieć.
There actually seems a credible possibility that we are all actually "speaking the same language of Love and Adoration for the One True God of Abraham" but simply do not (yet) realize it!

Jest rzeczywiście wydaje się wiarygodna możliwość, że wszyscy jesteśmy rzeczywiście "mówią tym samym językiem miłości i uwielbienia dla Jedyny Prawdziwy Bóg Abrahama ", ale po prostu nie (Jeszcze) sobie z tego sprawę!


Each religion encourages Passion regarding believing what they believe.

Każda religia zachęca Passion dotyczące wierzyć, w co wierzą.
Fine.

Dobra.
But that commonly then includes hatred for strangers who believe differently than themselves.

Ale najczęściej to obejmuje nienawiść do obcych, którzy wierzą inaczej niż oni sami.
That CANNOT be what the Lord had in Mind!

To nie może być to, co Pan miał na przeszkadza!
Especially when those strangers happen to also be trying to Worship the very same Lord!

Zwłaszcza jeśli ci nieznajomi stało się również stara czcić samego Pana!
It is sad that thousands of different groups of Christians read English translations of the EXACT SAME Original Ancient Hebrew and Greek texts, and interpret what they read differently than the Church down the street, and then find causes to develop insults and hatred for neighbors who attend that Church.

To smutne, że tysiące różnych grup chrześcijan czytać angielskie tłumaczenia te same oryginalnych starożytnych hebrajskich i greckich tekstów i interpretacji, co czytają inaczej niż Kościół w dół ulicy, a następnie znaleźć przyczyny do rozwoju obelgi i nienawiść do sąsiadów, którzy uczęszczają, że Kościół.
How is it possible that we are so shallow to fall into such things?

Jak to możliwe, że jesteśmy tak płytkie, aby wpaść w takie rzeczy?
And that other Church Teaches the same Arrogance regarding this Church?

I że inne Kościół naucza tego samego Arogancję dotyczące tego Kościoła?
Are EITHER of those Churches right in such postures of superiority that can seem rather disgusting to observers?

są albo z tych Kościołów w prawo w takich postaw wyższości, które wydają się dość obrzydliwe obserwatorów?
Didn't Jesus Teach Humility and not Arrogance?

Jezus nie uczyć pokory i nie Arogancję?


A central reason for the existence of the BELIEVE resource is to try to provide the best such information that we could accumulate.

centralnego powód istnienia BELIEVE zasobów jest, aby spróbować zapewnić najlepsze takie informacje, które możemy gromadzić .
Many of our subject presentations include (separate) articles written by Protestant Christian scholars, Catholic scholars, Jewish scholars, Orthodox scholars, Muslim scholars, etc, to try to provide the broadest possible view of a subject, by including perspectives from many different (scholarly) directions.

Wielu naszych prezentacjach tematycznych obejmują (osobne) artykuły napisane przez uczonych protestancka chrześcijańskich uczonych katolickich, żydowskich uczonych, naukowców ortodoksyjnych, muzułmańskich uczonych, itp, aby spróbować zapewnić jak najszerszy widok z zastrzeżeniem, by w tym perspektywy z różnych ( naukowe) wskazówki.
We have also included excerpts from important Buddhist, Hindu, Muslim and other religious texts, which often seem to show the same charity, kindness, patience and other characteristics which are familiar in nearly all religions.

Mamy również fragmenty ważnych buddyjskich, hinduskich, muzułmańskich i innych tekstów religijnych, które często wydają się pokazać tę samą miłość, życzliwość, cierpliwość i inne cechy, które są znane w prawie wszystkich religii.


Churches each interpret many different things to generate their own ideas about how a Church is supposed to be.

Kościoły każdy interpretuje wiele różnych rzeczy generować swoje własne pomysły na temat, w jaki sposób Kościół ma być.
An interesting example to ponder might be a few paragraphs from a respected Christian scholar's discussion regarding Jesus' 'self awareness' during His earthly activities.

Ciekawym przykładem do rozważenia może być kilka akapitów z dyskusji szanowanym Christian uczonego dotyczące Jezusa "samoświadomości" podczas jego ziemskiej działalności.
That scholar notes that at NO time did Jesus ever refer to Himself as Son of God or as anything very different from terms used for Jewish Rabbis of the time, such as "my Lord".

To uczony zwraca uwagę, że w żadnym momencie nie Jezus nigdy nie odnoszą się do siebie jako Syna Bożego i jako coś zupełnie innego od warunków stosowanych dla żydowskich rabinów w czasie, takich jak "mojego Pana".
The Post-Easter Church, AFTER He had Died, developed nearly all of the titles by which we now refer to Jesus.

Kościół po Wielkanoc, po tym jak umarł, opracowane niemal wszystkich tytułów, które teraz odnoszą się do Jezusa.
But modern Christians and modern Churches all believe that they were applied to Jesus while He was Alive on Earth.

Ale współczesnych chrześcijan i nowoczesne Kościołów wierzą, że zostały one zastosowane do Jezusa, podczas gdy on żyje na Ziemi.
That was not the case.

To nie był przypadek.
Jesus clearly realized that He had an unique and intimate relationship with the Lord, but He never implied that He felt it was as Son or as any other Divine Being!

Jezus wyraźnie sobie sprawę, że On miał unikalną i intymnej relacji z Bogiem, lecz On nigdy nie sugerował, że czuł, że był Synem lub w jakikolwiek inny Boskiej Istoty!
It IS possible that He made such comments AS AN ASSUMPTION, based on the fact that each time that He requested a Miracle, it occurred!

Możliwe, że dokonał on tych uwag jako założenie, w oparciu o fakt, że za każdym razem, że On o cud, że nastąpiło!
The reality that He Was the One True God of the Universe meant that such Miracles would occur because He wished them!

Prawda, że jest Jedyny Prawdziwy Bóg Wszechświata oznacza, że takie cuda mogą się pojawić, ponieważ On je chce!
But HE did not realize all of that, and He believed that He had to REQUEST Miracles "from the Father"!

Ale nie zdawałem sobie sprawy, to wszystko, a On wierzył, że miał REQUEST Miracles "od Ojca"!
Churches have Taught for centuries that those things were accurate and true statements, but they appear to have been primarily OPINIONS of leaders of the Post-Easter Church as it was developing.

Kościoły Prowadzone przez wieki, że te rzeczy były dokładne i prawdziwe wypowiedzi, ale wydaje się być przede wszystkim opinie przywódców Kościoła po Wielkanocy jak to było rozwijających się.
(In the final few weeks of His life, the Bible gives evidence that Jesus began to fully realize just how unique He was!

(W ostatnich kilku tygodniach jego życia, Biblia daje dowód, że Jezus zaczął w pełni sprawę, jak wyjątkowa On było!
Until then, He felt the need to ask the Father for such things as Miracles, and as a result, both He and everyone else started referring to Him as Son.)

Do tego czasu Czuł potrzebę prosić Ojca za takie rzeczy jak cuda, a w rezultacie, zarówno on jak i wszyscy zaczęli odnosząc się do Niego jako Syna.)
We feel that the Lord Wishes us all to KNOW the actual Truth, and not necessarily just the opinions of that Truth held by Ministers of any specific Church.

Uważamy, że Pan pragnie nas wszystkich do zapoznania się z rzeczywistą prawdę , a niekoniecznie tylko opinie owej Prawdy, która odbyła się przez ministrów od konkretnego Kościoła.
Doesn't that seem what He would Want?

Czy nie wydaje się to, co On chciał?


BELIEVE is currently a collection of over 7,000 articles by respected scholars on around 2,300 religious subjects.

BELIEVE jest obecnie kolekcja ponad 7000 artykułów szanowanych uczonych na całym 2,300 tematy religijne.
Protestant Christian Churches, the Roman Catholic Church, and the Orthodox Church, all follow Faiths which involve hundreds of individual subjects, which are each thoroughly presented in BELIEVE.

protestanckie kościoły chrześcijańskie, Kościół rzymskokatolicki i cerkiew, wszyscy idą wiar, które wiążą się setki poszczególnych przedmiotów, z których każdy jest dokładnie przedstawione w BELIEVE.
Many of these subjects are very important to Faith, like Eschatology, but which are seldom presented in Church Services or during Bible Study.

Wiele z tych przedmiotów są bardzo ważne dla wiary, jak Eschatologia, ale rzadko są prezentowane w nabożeństwach lub podczas studiowania Biblii.
Others are commonly known religious subjects, like Salvation, or Baptism, that we just present more thoroughly than is usually available.

Inne są powszechnie znane tematy religijne, jak Zbawienia, lub Chrzest, że po prostu przedstawić dokładniej niż zazwyczaj dostępne.
Proverbs 4:5 Get wisdom, get understanding, forget it not.

Przysłów 4: 5. Pobierz mądrości, rozumu, zapomnieć nie
Proverbs 1:7 Fear/Reverence of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.

Przysłów 1: 7 Strach / czci Pan jest początkiem wiedzy, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
John 5:39 Search the scriptures

Jana 5:39 badać Pisma
1 Thess. 5:21 Prove all things; hold fast that which is good. (all KJAV)

1 Tes. 05:21 Udowodnij wszystkie rzeczy; trzymać tego, co jest dobre. (wszystkie KJAV)
Also Prov. 2:3-5; Prov. 3:13; Prov. 15:14; Prov. 23:23; and 2Peter 1:5.

Także Prz. 2: 3-5; Prz. 03:13; Prz. 15:14; Prz. 23:23; i 2 Piotra 1:. 5
Saint Clement of Alexandria may have described this most fully, (around 200 AD), in the Stromata, Book VIII, Chapter I.

Klemens Aleksandryjski może opisali ten najpełniej, (około 200 rne), w Stromata, księga VIII Rozdział I.


We think you might find it refreshing that we have no intention of pushing you toward any specific attitudes or positions.

Myślimy, że może się okazać, że odświeżający, że nie mamy zamiaru przesuwając się w kierunku dowolnego konkretne postawy i stanowiska.
We also have no intention of trying to get you to like or dislike any specific group or Denomination or Faith.

My również nie mają zamiaru próbując namówić cię lubić lub nie lubią żadnej konkretnej grupy lub nazwę lub Wiary.
(We DO hope that you will pursue SOME Faith and some method of Worshipping God!)

(mamy nadzieję, że będzie dążyć NIEKTÓRE Wiara i niektóre metody uwielbienia Boga!)
Our intent is only to present you with enough accurate, unbiased information such that you can make your own thoughtful conclusion about any particular subject.

Naszym zamiarem jest jedynie do Prezentujemy Państwu wystarczająco dokładne, obiektywne informacje, takie, że można zrobić własny przemyślany wniosku o konkretnym temacie.
If you have Doubts about God, Christianity, Religion or questions, concerns, doubts, skepticism, you're probably in the right place to get actual information on which to form your own conclusions.

Jeśli masz wątpliwości, Bóg, Chrześcijaństwo, Religia lub pytania, obawy, wątpliwości, sceptycyzmu, prawdopodobnie jesteś we właściwym miejscu do uzyskać aktualne informacje, na których można tworzyć własne wnioski.
We have tried hard NOT to include opinions or unsupported logic.

Staraliśmy trudno nie obejmować opinie lub nieobsługiwane logiki.
Our attitude is that YOU must find your own conclusions (as long as you have accurate information to work with) and it is not our place to try to drag you anywhere!

Nasza postawa jest, że trzeba znaleźć własne wnioski (tak długo, jak masz dokładne informacje do pracy z) i to nie jest nasze miejsce, aby spróbować przeciągnąć cię wszędzie!


A concept that we have tried to keep in mind in assembling BELIEVE is: Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for men. (Col. 3: 23) (NIV)

Koncepcja, że staraliśmy się pamiętać w montażu zdaniem jest: Cokolwiek robisz, pracy na to z całego serca, tak jakbyś pracował dla Pana, a nie dla mężczyzn. (Kol 3, 23)


In that regard, we have added nearly 4,000 complete texts of Early Christian Manuscripts (translated into English).

(NIV). W tym względzie mamy prawie 4000 dodaje pełne teksty Early Christian Rękopisy (przetłumaczone na angielski)
We think that cynics might be surprised in browsing through some of them, as, for example, the single presentation on the Diatessaron of Tatian includes over 3,800 footnotes!

Uważamy, że cyników może być zaskoczony w przeglądanie poprzez niektóre z nich, jak na przykład, pojedynczy prezentacja na Diatessaron z Tacjan obejmuje ponad 3800 przypisów!
An access to the entire assemblage is at:

Dostęp do całej gromady wynosi:
4.000 Early Christian Manuscripts

4.000 Early Christian Rękopisy
The level of intellectual care and attention to accuracy is really impressive!

Rękopisy! Poziom opieki intelektualnej i uwagę na dokładność jest naprawdę imponująca


To Citing a BELIEVE web-page:

Aby Powołując się BELIEVE stronie internetowej:


As a result of many thousands of received e-mails, I feel that the Holy Spirit wishes me to add these links here to pages which I, the Editor of BELIEVE, composed, and which are not actually in the BELIEVE site.

W wyniku od wielu tysięcy otrzymanych e-maili, mam wrażenie, że Duch Święty chce mi dodać te linki tutaj do stron, które Ja, redaktor BELIEVE, składających się, a które nie są w rzeczywistości w miejscu uwierzyć.
There have been so many people who seem to have misconceptions about Christianity in general or certain centrally important parts of it, that it seems necessary to make these two links available here.

Nie było tak wiele osób którzy wydają się mieć błędne wyobrażenia na temat chrześcijaństwa w ogólnych lub niektórych centralnie ważnych części to, że wydaje się konieczne, aby te dwa linki dostępne tutaj.
New Presentation of Christianity

Nowej Prezentacji Chrześcijaństwa
Christian Arrogance, Self-Righteousness

Christian Arogancji, obłudy
Here is another link which might be considered worth some thought

Oto inny link, który można uznać za warte jakaś myśl
Christianity - Salvation - End of Life

Chrześcijaństwo - Zbawienie - End of Life


It seems that most people have an enormous misunderstanding regarding what a "scholarly text" actually is!

Wydaje się, że większość ludzi ma ogromne nieporozumienie dotyczące tego, co jest "tekst naukowe" rzeczywiście jest!
A good example might be our presentation on Arguments for the Existence of God.

Dobrym przykładem może być nasza prezentacja na Argumenty za Istnieniem Boga.
If most people tried to compose that presentation, including virtually any Church or its personnel, they would assemble it in the "obvious" way.

Jeśli większość ludzi próbował komponować, że prezentacja, w tym praktycznie dowolnego kościoła lub jego pracowników, to oni złożyć go w "oczywisty" sposób.
And that would not possibly qualify for being a "scholarly work" no matter how brilliantly it was researched and presented!

I to nie może kwalifikować się do bycia "pracy naukowej" bez względu na to, jak wspaniale zostało zbadane i przedstawione!
If you look at our presentation linked here, you will see a prominent distinction which qualifies it as being scholarly.

Jeśli spojrzeć na naszej prezentacji połączonej tutaj , widać znaczącą różnicę, która kwalifikuje go jako naukowe.
Right after the initial presentation of the arguments FOR the Existence of God, that author has a section which discusses the arguments AGAINST the Existence of God!

Zaraz po pierwszym przedstawieniu argumentów na istnienie Boga, że autor ma sekcję, która omawia argumenty przeciwko istnieniu Boga!
Most Christian Ministry seem to be viciously against including such things!

Most chrześcijańskiej Ministerstwa wydają się być brutalnie przeciwko tym takie rzeczy!
Many have told me that I am certain to go to Hell for allowing such things to be included in BELIEVE!

Wiele z nich powiedział mi, że jestem przekonany, iść do piekła, aby umożliwić takie rzeczy, które należy uwzględnić w BELIEVE!
Amazing!

Niesamowite!
They INSIST on only telling THEIR side of any stories or any issues, apparently deciding that THEY are each brilliant enough to determine what their Church Members should be allowed to hear and what their Church Members should be denied hearing!

nalegać na tylko opowiadać ich strony jakichkolwiek opowieści lub jakichkolwiek problemów, najwyraźniej uznając, że każde z nich genialny wystarczy, aby określić, co ich Kościół Użytkownicy powinni mieć możliwość, aby usłyszeć i co ich Kościół Członkowie powinni być pozbawiony słuchu!
No actual scholar would ever do that!

Nie rzeczywista uczony nigdy tego zrobić!
It is considered critically important to always present BOTH sides, ALL sides, of any issue, logically and fairly.

Jest uważany za niezwykle ważne, by zawsze prezentować obu stron, ze wszystkich stron, w każdej sprawie, logicznie i dość.
Scholars then rarely actually extend that to forming conclusions, other than what is solidly based on the arguments and known facts.

Uczeni to rzadko faktycznie przedłużyć, że do wniosków tworzących, inne niż to, co jest solidnie oparte na argumentach i znanych faktów.
In contrast, we find it immensely frustrating that MOST Christian books, articles and speeches tend to ONLY provide SELECTIVE EVIDENCE which then appears to totally support whatever conclusions that the (Christian) writer or speaker wants to claim.

W przeciwieństwie do tego, uważamy za niezmiernie frustrujące, że większość chrześcijańskie książki, artykuły i przemówienia zazwyczaj TYLKO zapewniania selektywnego dowodów, które pojawia się, a następnie całkowicie wspierać niezależnie wnioski, że (Christian) pisarz lub mówca chce się ubiegać.
We hope you see the distinction, as it really is very, very important.

Mamy nadzieję, że widać różnicę, jak to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne.
Regarding BELIEVE, we do not necessarily want to present thoughts or arguments which appear to oppose Christianity or some Church, but in an effort at presenting scholastic honesty, we feel that it is critically important that we ONLY present articles by scholar-authors which DO consider all sides of any issue.

Jeśli chodzi BELIEVE, nie koniecznie chcą przedstawić myśli i argumenty, które pojawiają się przeciwstawić Chrześcijaństwo lub jakiś Kościół, ale w wysiłku na przedstawienie szkolne uczciwość, uważamy, że jest to niezwykle ważne, że my tylko obecne artykułów przez uczony-autorów, które biorą pod uwagę wszystkie strony każdej kwestii.
Virtually every argument and every group has wonderful assets but also a few warts!

Praktycznie każdy argument, a każda grupa ma wspaniałe aktywów, ale także kilka brodawek!
We think it would be potentially deceptive if we tried to ignore the existence of those warts!

Uważamy, że byłoby potencjalnie zwodnicze gdy staraliśmy się ignorować istnienie tych brodawek!
This text makes clear that we have great confidence in the brains and the personal Discernment of each reader, especially since we are confident that the Indwelling Holy Spirit will assist each person regarding that.

Ten tekst jasno, że mamy wielkie zaufanie do mózgu i osobistego rozeznawania każdego czytelnika, zwłaszcza, że jesteśmy przekonani, że zamieszkującego Duch Święty pomoże każdej osobie w sprawie tego.
So we have no concerns whatever regarding the fact that our scholar-authors sometimes discuss matters which might seem unsettling to Christians.

Więc nie mamy żadnych wątpliwości, co w związku z faktem, że nasze Scholar-autorzy czasem omówienia spraw, które mogą wydawać się niepokojące dla chrześcijan.
We feel that this is far better than the only alternative that we are aware of, where WE would select a single viewpoint to try to present to all our visitors.

Uważamy, że jest to o wiele lepiej niż jedynej alternatywy, że jesteśmy świadomi, Gdzie się będzie wybrać pojedynczy punkt widzenia, aby spróbować przedstawić wszystkich naszych gości.


Several of the most important topics in BELIEVE have presentations that extend over 100 screenfuls of text!

Kilka z najważniejszych tematów w BELIEVE mają prezentacje, które wystają ponad 100 ekranów tekstu!
The presentation of the Roman Catholic Church is more than 30 screens in length.

Prezentacja Kościoła Rzymskokatolickiego jest więcej niż 30 ekranów długości.
The one on God is about 150 screens in length.

jeden na Boga jest około 150 ekranów w długości.
The one on Jesus as a Child is nearly 500 screens in length!

Jeden na Jezusa jako Dziecko jest blisko 500 ekranach w długości!
Even a generally unfamiliar subject like Supralapsarianism is about five screens in length, with several links to other BELIEVE pages that are closely related to that subject.

Nawet powszechnie nieznanym przedmiotem jak Supralapsarianism jest około pięciu ekranów długości, z kilkoma linkami do innych wierza stron, które są ściśle związane z że przedmiotem.
Some of the more obscure subjects are covered in just one or two screens.

Niektóre z bardziej niejasnych tematy są pokryte w jednym lub dwóch ekranach.


There is certainly a multitude of Christian and other religious sites on the Internet.

Jest z pewnością mnóstwo chrześcijańskich i innych miejsc kultu religijnego w Internecie.
Many of them are informative, but they seem to generally present only their own view of whatever subjects they discuss.

Wielu z nich mają charakter informacyjny, ale wydają się na ogół występuje tylko własne widok cokolwiek tematy dyskutować.
That might be valuable, but it can often cause an incomplete understanding of those subjects.

To może być cenne, ale często może spowodować niepełne zrozumienie tych tematów.
How can a student of Christianity or any other religion truly understand any subject if he/she only has access to one narrow viewpoint?

Jak student chrześcijaństwa lub jakiejkolwiek innej religii naprawdę zrozumieć każdy temat, jeśli on / ona ma dostęp do jednego wąskiego punktu widzenia tylko?
Yes, we realize that there might be value in sometimes presenting ONLY ONE approach, of NOT bringing up matters which might cause some Christians to become confused or uncertain.

Tak, zdajemy sobie sprawę, że może być wartość czasem prezentując TYLKO JEDEN podejście, NOT wychowywanie spraw, które mogą spowodować niektórych chrześcijan, aby się mylić lub niepewne.
Fine.

Dobra.


Our Non-Denominational Christian Church thinks that in general it is wrong to consistently do that.

Naszym dla religi chrześcijańskiej Kościół uważa, że w ogóle jest źle konsekwentnie zrobić.
How could a person develop a solid foundation for Faith if incomplete or inaccurate or distorted information is all that is available?

Jak człowiek może stworzyć solidne podstawy do wiary, czy niekompletne lub niedokładne lub zniekształcona informacja jest wszystko, co jest dostępne?
What if your First Grade Teacher only decided to teach you her favorite letters of the alphabet and not all 26 of them?

Co, jeśli tylko twoja pierwszej klasie Nauczyciel postanowił nauczyć się jej ulubione litery alfabetu, a nie wszystkie 26 z nich?
Our approach is to try to imagine how Jesus might have presented religious information.

Nasze podejście jest spróbować wyobrazić sobie, w jaki sposób Jezus mógł przedstawił informacje religijną.
Would He have only presented some facts that supported a point He wanted to make?

będzie musiał przedstawić tylko kilka faktów, które obsługiwane punktu On chciał zrobić?
We doubt it!

Mamy to wątpię!
Would He have presented any statement that He did not truly believe to be true, or that was otherwise incomplete or inaccurate or misleading or deceptive?

​​Musiał przedstawił żadnych oświadczeń, że on tak naprawdę nie wierzę, aby mogło być prawdziwe, albo że było inaczej niekompletne lub nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd lub zwodnicze?
We doubt it!

My w to wątpię!
We think that He would have patiently sat down with anyone who had questions and He would have helped each person to fully understand the answers to those questions.

​​Uważamy, że On będzie musiał cierpliwie usiadł z każdym, kto miał na pytania i On by pomógł każdej osoby, aby w pełni zrozumieć odpowiedzi na te pytania.


We often consider a real situation which existed in the Early Church.

Często uważa się rzeczywistą sytuację która istniała w pierwotnym Kościele.
The full Bible as we know it was only finalized nearly 400 years after Jesus lived.

Pełny Biblię, jak wiemy, tylko został sfinalizowany niemal 400 lat po śmierci Jezusa.
We sometimes consider a passionate Christian of around 80 AD, who happened to NOT have an entire Bible but just a SINGLE SHEET from ONE LETTER of Paul.

Czasami uważa namiętny chrześcijaninem około 80 rne, który akurat nie ma cała Biblia, ale tylko jednego arkusza z jednego List Pawła.
What could the Lord have expected of that person?

Co może Pan oczekiwać od tej osoby?
A comprehensive understanding of all aspects of Christianity?

pełnego zrozumienia wszystkich aspektów chrześcijaństwa?
That would not be possible for him!

To nie byłoby możliwe dla niego!
But he certainly would read that page every day and certainly memorize it.

Ale on na pewno przeczytać tę stronę każdego dnia i na pewno go zapamiętać.
Whatever specifics that Paul might have discussed in that page, this man would have centered his life upon.

Bez względu na specyfikę, że Paul może zostały omówione w tej stronie, ten człowiek byłby skupia swoje życie na.
And we feel that the Lord would be totally Pleased with him for that effort.

I czujemy, że Pan będzie całkowicie zadowolony z niego w tym wysiłku.
Curiously, when I have brought this story up to several hundred other Ministers over the years, at least two hundred of those Christian Ministers immediately told me that that man went to Hell, for not having FULLY followed all the aspects of Christianity!

Co ciekawe, kiedy przyniosłem tę historię do kilkuset innych Ministrów w ciągu roku, w najmniej dwieście tych ministrów chrześcijańskich razu powiedział mi, że ten człowiek poszedł do piekła, bo nie mając PEŁNI następnie wszystkie aspekty chrześcijaństwa!
I am always astounded at hearing Ministers say that, and it terrifies me regarding what they might be Teaching in their own Churches!

Zawsze jestem zdumiony Ministrów słuchu powiedzieć, że i to mnie przeraża dotyczące tego, co mogą one być nauczając w ich własne Kościoły!
They are either ignorant or overlook the fact that the complete Bible only was settled on around 390 AD, but they still demand that earlier Christians be knowledgeable regarding a Bible which did not then even exist!

Są one albo ignorantem albo pominąć faktu, że kompletny tylko Biblia została rozstrzygnięta na około 390 AD, ale nadal żądać wcześniejsze chrześcijanie posiadać wiedzę odnośnie Biblii, które nie wtedy nawet istnieje!
It seems to me that those modern Ministers believe that Christianity is totally Legalistic, where they must not have read the parts of the Bible that make clear Jesus' attitude about such things!

Wydaje mi się, że te nowoczesne Ministrowie Wierzymy, że chrześcijaństwo jest całkowicie legalistycznych, gdzie nie musi czytać fragmenty Biblii, które sprawiają, że stosunek clear Jezusa o takich rzeczach!


BELIEVE is here with the intent of permitting our visitors to access all the (credible) perspectives that we are aware of, with the intention of enabling DEEPER Devotion to the Lord.

BELIEVE jest tutaj z zamiarem umożliwienia naszym gościom dostęp do wszystkich (wiarygodne) perspektywy, że jesteśmy świadomi, od, z zamiarem umożliwienia głębszego oddania dla Pana.


Well, we have a disadvantage here!

Cóż, mamy wadę tutaj!
We are not Jesus!

Nie jesteśmy Jezu!
We do not have His Knowledge and Understanding!

Nie mamy jego wiedzy i zrozumienia!
So, we just try the best we can to supply the most accurate, understandable and complete information we can, on each of these many subjects.

Więc po prostu spróbować najlepszych możemy dostarczyć najbardziej dokładne, zrozumiałe i pełne informacje możemy, na każdym z tych wielu przedmiotów.
That is basically the core reason for the BELIEVE Religious Information Source web-site.

To jest w zasadzie powód rdzeń dla uwierzyć Religijny Informacja Źródło stronie internetowej.
We try to not express opinions but only present the facts and all of the generally accepted attitudes on each subject.

Staramy się nie wyrażać opinie, ale tylko przedstawić fakty i wszystkich ogólnie przyjętych postaw na siebie przedmiotem.


These articles were written by many Authors, world-renowned scholars in their specific subjects.

Artykuły te zostały napisane przez wielu Autorów, światowej sławy uczonych w poszczególnych przedmiotów.
We felt that such scholars were the best available authorities in each of the many subjects.

Czuliśmy, że takie uczonych były najlepsze dostępne władze w każdym z wielu przedmiotów.
We are very aware that there have probably been millions of articles written by religious scholars over the centuries, and we have only been able (so far) to review a tiny fraction of them.

Jesteśmy świadomi, że prawdopodobnie zostały miliony artykułów napisanych przez religijnych uczonych na przestrzeni wieków, a my mamy tylko był w stanie (jak dotąd) recenzję drobny ułamek z nich.
That means that this BELIEVE site should forever be a work-in-progress, and it will hopefully forever get better and better!

Oznacza to, że ten BELIEVE stronie powinny być zawsze praca w toku, i miejmy nadzieję, na zawsze lepiej i lepiej!
We sometimes say that in another thirty years, BELIEVE might start to resemble something that the Lord might be Pleased with!

czasami mówimy, że w innym trzydziestu lat, wierzcie może zacząć przypominać coś, że Pan może być zadowoleni z!


In the process of selecting the 7,000+ articles that are currently included in BELIEVE, we examined over 50,000 articles that we did not include.

W procesie wyboru 7,000+ artykuły, które są obecnie zawarte w to uwierzyć, zbadaliśmy ponad 50.000 artykułów, które nie zawierają.
If an article seemed biased or incomplete or not solidly based on accepted scholastic standards, we did not include it.

Jeżeli artykuł wydawało tendencyjne lub niekompletne lub nie solidnie na podstawie przyjętych norm szkolnych, nie obejmują go.
It is our hope that the remaining articles are useful to the visitors to this site.

Mamy nadzieję, że pozostałe artykuły są użyteczne dla odwiedzających tę stronę.


Whether your interest is casual curiosity or deep philosophical research, BELIEVE should certainly be helpful.

Czy zainteresowanie jest przypadkowy ciekawość i głębokie badania filozoficzne, BELIEVE pewnością powinny być pomocne.
Many of the subject presentations start with a General level presentation of the subject, which is often followed by very comprehensive Advanced presentation(s) for student and Ministry research.

Wiele z zastrzeżeniem prezentacje zaczynają się od prezentacji ogólnego poziomu przedmiotu, który często następuje bardzo wszechstronnej Zaawansowane prezentacji (-ów) dla studentów i badań Ministerstwa.
Actual Scripture from the Bible is generally not included, but many thousands of Scriptural references are included, as are extensive bibliographies (for most of the articles) for even further study.

Rzeczywiste Pismo z Biblii na ogół nie jest wliczone w cenę, ale wiele tysięcy odniesień biblijnych są włączone, jak są obszerne bibliografie (w przypadku większości artykułów) dla jeszcze dalszych badań.


Have you ever been a little unclear when your Minister refers to Sanctification in a sermon?

Czy kiedykolwiek był nieco niejasne, gdy minister odnosi się do Uświęcenia w kazaniu?
Or Ultradispensationalism?

Albo Ultradispensationalism?
Or Baptism?

Albo Chrzest?
Or Infralapsarianism?

Albo Infralapsarianism?
Or Salvation?

Albo Zbawienie?
Well, most Ministers aren't going to even mention two of these very important aspects of Christian Faith in their Sermons!

Cóż, większość ministrów nie będziemy nawet wspomnieć o dwóch z tych bardzo ważnych aspektów wiary chrześcijańskiej w swoich kazaniach!
But they would if they could!

Ale to, gdyby tylko mogli!
Or maybe you wanted to learn more about your friend's Methodism?

A może chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojego znajomego Metodyzm?
Or about Amish beliefs?

Albo o Amisze Przekonania?
Or the history of the Lord's Prayer?

Albo historii Modlitwy Pańskiej?
Have you ever been curious about just how our modern beliefs in Jesus got refined to where they are today?

Czy kiedykolwiek byłeś ciekaw, jak nasze nowoczesne wiara w Jezusa, ale wyrafinowane, gdzie są dzisiaj?
Or you wanted deeper understanding of any of hundreds of other interesting religious topics?

Albo chciałeś głębszego zrozumienia któregokolwiek z setkami innych interesujących tematów religijnych?


These are some reasons where you may want to browse through BELIEVE!

Oto niektóre powody, gdzie możesz przeglądać BELIEVE!


As mentioned above, we have gone to considerable effort to eliminate bias from this collection of articles.

Jak wspomniano powyżej, mamy już do znacznego wysiłku w celu wyeliminowania stronniczości z tym zbiorze artykułów.
It is reasonable for most authors to be enthusiastic for their subject, but if an author showed such an extreme attitude that possible distortion of facts might happen, WE LEFT SUCH AN ARTICLE OUT!

Uzasadnione jest dla większości autorów się entuzjastycznie na ich temat, ale jeśli autor pokazał tak skrajne postawy, które możliwe zakłócenia faktów może się zdarzyć, zostawiliśmy taki artykuł OUT!
BELIEVE is meant as an information source which has the most "level playing field" possible, so that readers can count on getting useful and fair and accurate information.

BELIEVE jest przeznaczona jako źródła informacji, która ma "równych szans" najbardziej możliwe, tak, że czytelnicy mogą liczyć na uzyskanie przydatnych i uczciwego i dokładne informacje.
There is only one substantial bias that was NOT removed, that against Satanists, Atheists, and similar groups.

Jest tylko jeden znaczne odchylenie, że nie została usunięta, że przed sataniści, ateiści i podobnych grup.
We considered including some of their own information, to balance some of the negative comments that some of our included authors make, but we decided that we did NOT want to encourage or publicize or support the activities or beliefs of such groups.

Uważaliśmy, w tym niektóre z własnych informacji, do równowagi niektóre negatywne komentarze, że niektóre z naszych zawartych autorów zrobić, ale zdecydowaliśmy, że nie chcemy, aby zachęcić lub publikowania lub wsparcia działań lub przekonań takich grup.


If you get the impression that any particular presentation in this library shows substantial bias for or against any group or belief system, please let us know by an E-mail message or a postal letter.

Jeśli masz wrażenie, że wszelkie szczególności prezentacji w tej biblioteki pokazuje znaczną stronniczość za lub przeciw dowolnym systemem grupowym lub przekonań, poinformuj nas o tym za pomocą wiadomości e-mail lub pocztowych List.
We hope to forever improve BELIEVE, and you can help!

Mamy nadzieję, że na zawsze poprawić BELIEVE, a możesz pomóc!


People regularly send in manuscripts and essays which they hope to have added to our BELIEVE site.

Ludzie regularnie wysyłać w rękopisach i esejów, które mają nadzieję, że dodaje się do naszej wiary stronę.
Unfortunately, most of them cannot be used here.

Niestety, większość z nich nie może być tutaj.
One characteristic we insist on is that ALL perspectives on a subject or issue be equally and fairly discussed, as is the case in any credible scholarly work.

Jedną z cech nalegać na to, że WSZYSTKIE Perspektywy na temat lub problem być równo i sprawiedliwie omówione, tak jak to jest w przypadku jakichkolwiek wiarygodnych pracy naukowej.
When most people feel motivated to write an essay, it is because they have very strong feelings regarding one particular viewpoint on the subject.

Gdy większość ludzi czuje motywację do napisania esej, to dlatego, że mają bardzo silne uczucia dotyczące jednego konkretnego punktu widzenia na ten temat.
In many places, there is nothing wrong with that, in "promoting" that particular perspective.

W wielu miejsca, nie ma nic złego w tym, że w "promowanie" tej konkretnej perspektywy.
It is even often a great way of encouraging people to accept that particular belief.

Jest nawet często doskonałym sposobem na zachęcanie ludzi do przyjęcia tej konkretnej wiary.
But BELIEVE is meant to present ALL perspectives as equally as is possible, and so "sales pitches" for any one position are not generally desirable here.

Ale uwierz ma przedstawić wszystkie perspektywy równie jak jest to możliwe, i tak " sprzedaż boiska "dla jednego stanowiska nie są powszechnie pożądane tutaj.
In many cases, such an essay could be fairly easily expanded to include the opposing viewpoints.

W wielu przypadkach, takich esej może być dość łatwo rozszerzona o przeciwstawnych punktów widzenia.
There have been many wonderful manuscripts sent in, which could have been used with such a modification, but not otherwise.

Było wiele wspaniałych rękopisy nadesłane, które mogłyby być wykorzystane w takiej modyfikacji, a nie inaczej.


The individual web-page presentations are all designed to display properly on any home computer.

Poszczególne prezentacje web-page są zaprojektowane, aby prawidłowo wyświetlić na dowolnym komputerze w domu.
They are hopefully also compatible with the obsolete computers and browsers which Missionaries often have to use.

Są to mam nadzieję, że również kompatybilny z przestarzałych komputerów i przeglądarek, które misjonarze często muszą używać.
(The files are each made absolutely as small as they can be so that such Missionaries can have shorter Internet access times and expenses.)

(Pliki są każde wykonane absolutnie tak małe, jak oni może być tak, że takie misjonarze mogą mieć krótszy czas i koszty dostępu do Internetu.)
BELIEVE doesn't contain banners or other images that might interfere with such use.

BELIEVE nie zawiera banerów lub innych obrazów, które mogą kolidować z takiego wykorzystania.


If someone thoroughly studied the entire contents of BELIEVE (equivalent to over 10,000 pages of typewritten text, over 30,000 screenfuls) and also the Bible, the resultant religious knowledge would be very close to that of a Divinity Degree from a Seminary!

Jeśli ktoś dokładnie studiował całą treść BELIEVE (równowartość ponad 10000 stron tekstu maszynopisu , ponad 30.000 ekranów), a także Biblia, wypadkowa wiedzy religijnej będzie bardzo zbliżone do tego z Divinity Stopień z seminarium!
We realize that most people aren't going to use it that thoroughly!

Zdajemy sobie sprawę, że większość ludzi nie będzie używać go, że dokładnie!
But if you keep the downloadable BELIEVE program on your computer's hard drive, or keep a bookmark for this web-site in your browser, its information will be rapidly accessible, faster than you could find it in a reference book!

Ale jeśli trzymać do pobrania BELIEVE Program na dysku twardym komputera, lub zachować zakładkę do tej strony internetowej w przeglądarce, informacje będą szybko dostępne, szybciej niż można go znaleźć w książce odniesienia!


BELIEVE has two parallel home pages, one with the subjects listed alphabetically and the other with more central subjects at the start of the list.

BELIEVE ma dwa równoległe stron domowych, jeden z tematów wymienionych alfabetycznie, a drugi z kilku przedmiotów centralnych na początku listy.
(The subject list is to the right, and a link above it can get you to the other list.)

(Lista przedmiotem jest prawo, a link powyższym można dostać się do drugiej listy.)
The way both subject lists are set up encourages browsing.

Sposób, w jaki obie listy objęte są ustanowione zachęca do przeglądania.
You or your kids might have 15 minutes available one day.

Ty lub Twoje dzieci mogą mieć 15 minut dostępnych jeden dzień.
You COULD play some computer game!

Można było zagrać w grę komputerową!
But if BELIEVE is there, you might just as well decide to learn a little about Arminianism or about Evangelicalism.

Ale jeśli zdaniem jest tam, może równie dobrze zdecydować, aby dowiedzieć się co nieco o Arminianizm lub o Ewangelikalizm.
You don't need to commit a huge block of time to it (but you could!)

Nie musisz popełnić ogromny blok od czasu do niego (ale można!)


Even very devout Christians will probably find many unfamiliar terms in the list at right.

Nawet bardzo pobożni chrześcijanie będą prawdopodobnie znaleźć wiele nieznanych terminów na liście po prawej stronie.
Many Protestant Christians do not realize that many things like the above mentioned Arminianism probably contributed (in one way or another) in a substantial way in the development of the beliefs of the Church they attend!

Wiele protestanckich chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że wiele rzeczy, jak ww arminianizmu prawdopodobnie się (w ten czy inny sposób) w znaczny sposób w rozwoju wierzeń Kościoła chodzą!
Very few Christians seem to know that nearly all modern Christian Churches are Semi-Sabbatarian!

Bardzo niewielu chrześcijan wydaje się wiedzieć, że prawie wszystkie współczesne Kościoły chrześcijańskie są Semi-Sabatu!


We have added foreign language translations of all of BELIEVE (not including the extensive Early Christian Manuscripts).

Dodaliśmy tłumaczenia z języków obcych na wszystkich BELIEVE (bez rozległych Early Christian Rękopisy ).
It is our hope that the French version might assist Missionary efforts in many of the countries in Africa where French is a primary language.

Mamy nadzieję, że wersja francuska może pomóc misyjnych wysiłków w wielu krajach Afryki, gdzie francuski jest językiem podstawowym.
Similarly, we hope that the Spanish and Portuguese versions might be of help to Missionaries in South America.

Podobnie, mamy nadzieję, że wersje hiszpańskie i portugalskie mogą być pomocne dla misjonarzy w Ameryce Południowej.
And we hope that, as Chinese people learn about the "outside world", some of them may find value in either Chinese version.

I nadzieję, że jak Chińczycy dowiedzieć o "światem zewnętrznym", niektóre z nich mogą znaleźć wartość, albo w wersji chińskiej.
We also have hopes that if Arabic people have access to accurate information on the world's various religions, they might learn that we are far more alike than we are different.

Mamy również nadzieję, że jeśli ludzie arabskie mają dostęp do dokładnych informacji na temat różnych religii świata, mogli dowiedzieć się, że jesteśmy . o wiele bardziej podobni, niż jesteśmy różni


Other reasons for the existence of BELIEVE are:

Inne powody istnienia BELIEVE są:


For Ministry

Dla Ministerstwo
BELIEVE can be a useful source for when Pastors are assembling their Sermons.

BELIEVE może być użytecznym źródłem kiedy pasterze montażowe swoich kazaniach.
Many of the topics include very comprehensive discussions, especially the Advanced articles.

Wiele z tematów to bardzo obszerne dyskusje, szczególnie zaawansowanych artykułów.


BELIEVE can also be helpful to Ministry when a Congregation member asks a question about an obscure subject.

że można również być pomocne do Ministerstwa, gdy członkiem Kongregacji zwraca się pytanie o mało znany temat.
Refreshing that knowledge gained on Photius in Divinity School can be quickly done!

Odświeżanie, że wiedzę zdobytą na Focjusza w Divinity School można szybko zrobić!


For testifying to others

Na co świadczy o innych
BELIEVE is a useful information source when you are about to testify to someone of another Faith.

BELIEVE jest przydatnym źródłem informacji, kiedy masz zamiar zeznawać do kogoś innego Wiara.
Articles describing nearly all world belief systems are included.

Artykuły opisujące niemal wszystkie systemy wierzeń świata są włączone.
Knowing something about what a person presently believes will help you to intelligently comment on their beliefs, and then express the advantages of your belief system.

Wiedząc coś o tym, co dana osoba obecnie uważa pomoże Ci w inteligentny komentarz na temat swoich przekonań, a następnie wyrazić zalety systemu wierzeń.
This can help develop respect and credibility in you and make YOUR presentation more acceptable.

To może pomóc rozwijać szacunek i wiarygodność w was i dokonać prezentacji bardziej akceptowalne.
Often, when Christians witness to others, they overlook why the person currently believes what he/she does, as though it is irrelevant, often because they know very little about that other belief system.

Często, kiedy chrześcijanie świadkami dla innych, oni wychodzą, dlaczego osoba, obecnie uważa, co on / ona robi, jak gdyby to nie ma znaczenia, często dlatego, że bardzo mało wiedzą o tym innym systemie wierzeń.
This often comes across as extremely insulting!

To często jawi się jako bardzo obraźliwe!
Here's a chance to improve the effect of your witnessing to others, by showing respect for them by intelligently discussing their current beliefs.

Oto szansa, aby poprawić efekt swojej Świadczyć o innych, pokazując szacunek dla nich inteligentnie omawianie ich obecne przekonania.


To confirm or deny a questionable comment made by a friend.

Aby potwierdzić lub zaprzeczyć wątpliwą komentarz dokonane przez znajomego.
Sometimes, you hear someone say something religious that just sounds weird!

Czasami słyszę, jak ktoś mówi coś religijną, że tylko brzmi dziwnie!
Normally, you don't have quick access to reference books to research the topic, or you just don't want to invest hours tracking down such information.

Normalnie nie masz szybki dostęp do odwoływania książek do badań na temat, lub po prostu nie chcą inwestować godziny śledzenia takich informacji.
BELIEVE probably has useful information on that subject, available in just seconds.

BELIEVE prawdopodobnie ma przydatne informacje na ten temat, dostępne w ciągu kilku sekund.
Knowing this, you might be more likely to "check it out!"

Wiedząc tego, może być bardziej prawdopodobne, "sprawdź to!"


BELIEVE was first placed on the Internet in the Spring of 1997.

BELIEVE został po raz pierwszy umieszczone w Internecie na wiosnę roku 1997.
Since then, there have been an amazing number of visitors to our site!

Od tego czasu nie było niesamowite liczba osób odwiedzających naszą stronę!
It seems that most web-sites quickly brag about how much traffic comes to a site.

Wygląda na to, że większość stron internetowych szybko chwalić się, jak dużo ruchu jest na miejscu.
Considering the content of this site, we feel that would be the wrong attitude.

Biorąc pod uwagę treść tej strony, czujemy, że byłoby błędne podejście.
Large numbers are essentially irrelevant!

Duże liczby są zasadniczo nieistotne!
Our interest is (hopefully!) always in each single visitor, with our efforts being to aid that person to better understand the Lord and religion and Christianity.

Nasz interes jest (miejmy nadzieję!) zawsze każdego pojedynczego gościa, z naszych wysiłków w celu pomóc tej osobie, aby lepiej zrozumieć Boga i religii i chrześcijaństwa.
If a person is able to get closer to a point of better committing to God (and Jesus), then our efforts are successful!

Jeśli ktoś jest w stanie zbliżyć się do punktu lepiej zobowiązując się do Boga (i Jezusa), a następnie nasze wysiłki są udane!
So, as far as we are concerned, we have had ONE visitor, YOU!

Tak więc, o ile mamy do czynienia, możemy mieli ONE gościu!
And, since you are important to God and Jesus, you are very important to us.

I, ponieważ są ważne dla Boga i Jezusa, jesteś dla nas bardzo ważne.
We think that's the attitude Jesus would want us to have!

Uważamy, że jest postawa Jezusa chciałby nam mieć!
Also, we realize that you might be interested in knowing more about the organization that created and operates BELIEVE.

Ponadto, zdajemy sobie sprawę, że może być zainteresowany wiedząc więcej o organizacja, która stworzyła i prowadzi uwierzyć.
Our Church, A Christ Walk Church is a relatively normal Protestant Christian Church.

Nasz Kościół, Szkoła Kościół Chrystusa jest stosunkowo normalne protestanckiego chrześcijaństwa.
Our Statement of Faith of A Christ Walk Church is very similar to that of most Protestant Churches, although it might be more thoroughly presented!

Nasze Wyznanie Wiary w Chrystusa Walk Kościoła jest bardzo podobny do tego większości Kościołów protestanckich, choć mogłyby być bardziej szczegółowo przedstawione!
The most noticeable difference between our Church and other Protestant Churches is our special focus on always trying to figure out what Jesus might have said or done in each situation, and then act and speak appropriately.

Najbardziej zauważalna różnica pomiędzy naszym Kościołem i innych Kościołów protestanckich jest nasz specjalny nacisk na zawsze próbuje dowiedzieć się, co Jezus mógłby powiedzieć lub zrobić w każdej sytuacji, a następnie działać i mówić odpowiednio.
Basically, the result of this is that our Church seems to have much less dogma than many other Churches.

Zasadniczo, wynikiem tego jest to, że nasz Kościół wydaje się znacznie mniej dogmatów niż wiele innych Kościołów.
Instead of applying any rigid formulation of response, we believe it is better to understand and respond to each situation of life individually.

Zamiast stosowania żadnych sztywnych formułowanie odpowiedzi, wierzymy, to lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na każdej sytuacji życia indywidualnie.
This statement should make the entire existence of BELIEVE a lot more logical, because it really fits in with the concept.

To oświadczenie Należy dokonać cały okres istnienia BELIEVE o wiele bardziej logiczne, ponieważ to naprawdę pasuje do koncepcji.
Each visitor is an individual, unlike anyone else.

Każdy użytkownik jest osobą fizyczną, inaczej niż ktokolwiek inny.
It is our belief that if we provide sufficient accurate information, each visitor and his/her indwelling Holy Spirit will then be able to Discern the Truth for that person.

To jest nasza wiara, że jeśli zapewnić wystarczającą ilość dokładnych informacji, każdy użytkownik i jego / jej napełnienie Duch Święty będzie mógł rozpoznać prawdę, dla tej osoby.
We have another presentation which may be of interest, where the basic Meaning of Christianity is presented, as understood by our Church, at What Is Christianity, Anyway?

Mamy inną prezentację, które mogą być interesujące, gdzie podstawowe znaczenie chrześcijaństwa jest prezentowane, w rozumieniu naszego Kościoła, w Co to ​​jest Chrześcijaństwo, Anyway?
http://mb-soft.com/public2/ourchris.html.

http://mb-soft.com/public2/ourchris.html .
We have noticed that recently, bumperstickers are beginning to appear with "WWJD" (What Would Jesus Do?) on them.

Zauważyliśmy, że ostatnio bumperstickers zaczynają pojawiać się "WWJD" (What Would Jesus Do?) na nich.
We find that wonderful, very similar to what our Church has always tried to do and Teach.

Uważamy, że wspaniałe, bardzo podobny do tego, co nasz Kościół ma zawsze Próbowałem robić i uczyć.


We are certainly not perfect, and neither is BELIEVE.

Z pewnością nie są doskonałe, a nie, to uwierzyć.
In this vein, it probably makes sense for us to admit to a significant "bias" that we know we have!

W tym duchu, to prawdopodobnie ma sens dla nas, aby dopuścić do znacznego "stronniczości", że wiemy, że mamy !
BELIEVE currently does NOT contain a presentation on "Collection Plate" or "Donation" or "Mammon" because we are not sure we could "fairly" present such a topic.

BELIEVE obecnie nie zawiera prezentację na temat "Collection Plate" lub "darowizny" lub "Mammon", ponieważ nie jesteśmy pewni możemy "dość" przedstawienie takiego tematu.
We have somewhat unusual attitudes toward that subject!

Mamy dość nietypowe postawy wobec tego tematu!


Shortly after the Editor of BELIEVE was Saved (at age 19), he was on vacation and attended a Church in Florida.

Krótko po redakcji BELIEVE została zapisana (w wieku 19 lat), był na wakacjach i udział Kościoła na Florydzie.
"New" Christians are all especially enthusiastic, and that was true in this case.

"Nowy" chrześcijanie są szczególnie entuzjastycznie, i że było w tym przypadku.
However, during an hour and a half Service, the Minister passed the Collection Plate FIVE times!

Jednak w ciągu godziny i pół Service, minister przeszedł ! kolekcji Plate pięć razy
They each were for reasonably valid reasons: the normal Collection; a collection to repair the Church parking lot and driveway; a collection for a building project toward having a Sunday School; a collection for a guest Minister; and a collection for a Christian music group that played during the Service.

każdego Byli racjonalnie uzasadnionych powodów: normalny kolekcji; zbiór naprawić parkingu i podjazdu Kościoła; kolekcja dla projektu budowlanego w kierunku o szkółce niedzielnej; kolekcja dla ministra gości; a kolekcja dla chrześcijańskiego zespołu muzycznego, który grał podczas Serwisu.
However, collectively, the experience was offensive to the Editor.

Jednakże, wspólnie, doświadczenie było obraźliwe dla edytora.
Without being able to put a finger on exactly what was wrong, it just seemed like something was different from the way Jesus might have wanted it to be.

Nie będąc w stanie sobie przypomnieć dokładnie, co się stało, po prostu wydawało się, że coś jest nie różni się od drogi Jezusa Może nie chciał go mieć.


As a consequence of that experience, the Editor, and BELIEVE, have an intense attitude about keeping religious experience and learning as far as possible from money matters.

W wyniku tego doświadczenia, Edytor, i wierzą, mają intensywny nastawienie o utrzymanie doświadczenie religijne i uczenia się jak najdalej od pieniędzy sprawach.
Clearly, each Church MUST pay mortgages and utility bills and the staff's wages, so money must necessarily be present in the operation of each Church.

Oczywiście, każdy Kościół musi płacić kredyty hipoteczne i rachunki za media i tym płace personelu, więc pieniądze muszą koniecznie być obecny w pracy każdego Kościoła.
But we have all seen examples where something has gone wrong and Ministry flies around in personal Learjets and rides around in chauffeured limousines.

Ale Wszyscy widzieliśmy przykłady, gdy coś poszło źle i Ministerstwo pływa wokół w osobistych Learjets i jeździ wokół w szoferem limuzyny.
I guess our attitude is that we wish that the hour or two that we each share in the Lord's House each week, could be entirely focused on religious ideas, and that people would make their Offerings to their Churches without having to be "prodded" by the existence of a Collection Plate!

Myślę, że nasza postawa jest, że chcemy, że godzina lub dwie, że każda akcja w Domu Pana w każdym tygodniu, może być w całości koncentruje się na idei religijnych, i że ludzie będą robić swoje oferty do swoich Kościołów, bez konieczności być "szturchnął" istnieniem talerzu Collection!
But that's not realistic!

Ale to nie realne!
We just hope that each Church uses good judgment (and consults their Holy Spirit!) regarding all subjects associated with money, in or out.

Mamy nadzieję, że każdy Kościół korzysta z dobrej wyroku (i konsultuje swoje Ducha Świętego!) w odniesieniu do wszystkich podmiotów związanych z pieniędzmi, lub na zewnątrz.


We see this as a pretty significant bias, and so we didn't feel we could fairly present a page on the subject!

Widzimy to jako dość istotnego błędu, a więc nie czujemy, że może dość przedstawić stronę na ten temat!
There are many reasons why your local Church NEEDS the funds from the Collection, so please be generous to them.

Istnieje wiele powodów, dla lokalnego Kościoła potrzebuje funduszy z kolekcji, więc proszę być hojnym dla nich.


We have recently become aware of yet ANOTHER potential bias we might have!

Niedawno sobie sprawę z jeszcze inną potencjalną stronniczość możemy mieć!


We receive enormous amounts of e-mail, and some of it is critical mail from other Protestant Clergy members.

Otrzymujemy ogromne ilości e- . poczty, a część z nich jest krytyczna poczty z innych członków protestanckiego Duchowieństwa
In general, such mail attacks us for submitting our visitors to "wolves" (Matt 7:15; Acts 20:29).

Generalnie, takie elektroniczną atakuje nas do składania naszych gości do "wilków" (Mt 07:15; Dzieje Apostolskie 20:29).
Their position is that we should intensely and exclusively present OUR perspectives and beliefs on the many subjects included in BELIEVE, and we should NOT include "alternate" perspectives at all!

Ich stanowisko jest, że należy intensywnie i wyłącznie zaprezentować nasze perspektywy i przekonania się na wiele tematów zawartych w BELIEVE, i nie powinien zawierać "zastępców" perspektywy na wszystkich!
They believe that we introduce the possibility of confusion in our visitors by presenting various (seemingly credible) approaches on subjects that are centrally important to Faith.

Wierzą, że wprowadzenie możliwości wprowadzenia w błąd nasi goście przedstawiając różne (pozornie wiarygodną) podejścia na tematy, które są centralnie ważne dla wiary.
They believe that we commit outright sacrilege by openly presenting Catholic and Orthodox and other beliefs!

Wierzą, że zobowiązujemy się wręcz świętokradztwa przez otwarcie prezentacji katolickich i prawosławnych i innych przekonań!


Well, they might be right about that, so we cannot defend our actions directly to them!

No cóż, oni mogą mieć rację, więc nie możemy bronić naszych Działania bezpośrednio do nich!
They often also tell us that we are destined for Hell as a result of this aspect of BELIEVE!

Często też mówią nam, że jesteśmy przeznaczeni do piekła w wyniku tego aspektu BELIEVE!
We hope that they are wrong about that!

Mamy nadzieję, że się mylą o tym!


We also receive a lot of mail applauding us for our "Ecumenical" approach!

Otrzymujemy również wiele pocztą brawo nas dla naszego podejścia "ekumenicznego"!


We tend to think that neither is quite accurate, but for an apparently unusual reason!

Mamy tendencję do myślenia, że nie jest dość dokładne, ale pozornie niezwykłego powodu!
BELIEVE was created and is presented by our non-Denominational Protestant Christian Church, which is named A Christ Walk Church.

BELIEVE został stworzony i jest przedstawiony przez naszych ponadwyznaniowe protestanckich chrześcijańskiego Kościoła, który jest nazwany Chrystus Spacer Kościół.
This appears to be important in this area.

Wydaje się, że ważną rolę w tej dziedzinie.
Our Church has a special emphasis on Christian behavior along with all the standard Christian Teachings.

Our Kościół ma szczególny nacisk na zachowanie chrześcijańskiej wraz ze wszystkimi standardowe chrześcijańskiej nauki.
We feel that Jesus demonstrated and discussed many "proper behaviors" in addition to the words of His Teachings.

Uważamy, że Jezus wykazać i omówiono wiele "właściwego zachowania" oprócz słów Jego Nauk.
As a consequence of this, our Church sees specific importance in the END RESULT of Christian Ministry, basically, the condition of the hearts of those who listen.

W związku z tym, nasz Kościół widzi szczególne znaczenie w Wynik końcowy Ministerstwa chrześcijańskiej, w zasadzie, stan serca tych, którzy słuchają.
In our view, virtually the ONLY essential question at the end is "Is your heart Devoutly committed to the Lord?"

Naszym zdaniem, praktycznie tylko zasadnicze pytanie na końcu jest "Czy twoje serce pobożnością oddani Panu?"
We believe that that is the single question Jesus would be interested in, at the point someone is at the Gates of Heaven.

Uważamy, że to jest jedno pytanie Jezus byłby zainteresowany, w punkcie ktoś jest u bram Nieba.
We see that as logical, and our Ministry sees ALL Ministry in that light.

Widzimy, że jako logiczne, a nasze Ministerstwo widzi wszystkie ministerstwa w tym świetle.
Of course, we want to believe that our methods of Teaching are valid, but we recognize that there might be many other ways a person's heart might be brought to Devotion in the Lord.

Oczywiście, chcemy wierzyć, że nasze metody nauczania są ważne, ale uznają, że może być wiele innych sposobów, serce człowieka może być wniesiona do Nabożeństwo w ​​Panu.


We have a "quiz" for you!

Mamy "kwiz" dla Ciebie!
Virtually all Christians confidently feel that they are "IN" once they are Saved.

Praktycznie wszyscy chrześcijanie pewnie czują, że są one "IN", gdy są one zapisane.
We think that some may be being "optimistic" about this!

Uważamy, że niektóre z nich mogą ! jest to "optymistyczne" o tym
Try this: As a mental exercise, in private, list TEN times when you have let the Lord down!

Spróbuj tego: W psychicznego wykonywania, w prywatnych, listy dziesięć razy, gdy masz niech Pan w dół!
Many Christians laugh at this, commenting that they fall short thousands of times, but this exercise is more challenging than you might think.

Wielu chrześcijan z tego śmiać, komentując, że wchodzą one krótkie tysiące razy, ale to ćwiczenie jest bardziej trudniejsze niż mogłoby się wydawać.
Just remember that you are considering the Lord, so consider your "standards".

Wystarczy pamiętać, że rozważa Pan, aby rozważyć swoje "standardy".


A person might THINK that he/she is devout, but without an awareness of the many times we humans fall short, there seems the likelihood of a non-Christian arrogance.

Osoba może pomyśleć, że on / ona jest pobożny, ale bez świadomości wielu razy my, ludzie spadną, nie wydaje się prawdopodobieństwo nie-chrześcijańskiej arogancji.
We think that awareness of a personal list of ten examples of shortcomings would confirm the status of that person's heart.

Uważamy, że świadomość osobistej liście dziesięciu przykładów niedociągnięć będzie potwierdzenie statusu sercu tej osoby.
The "scale" of those incidents would likely vary greatly from individual to individual, and it would remain a private matter between that person and the Lord.

W "skali" z tych zdarzeń będzie prawdopodobnie znacznie różnić od osoby do osoby, i to pozostanie prywatna sprawa między tą osobą a Pana.


The point of this exercise is that if you manage to think of ten different specific times you let the Lord down, you're probably on the right track.

Celem tego ćwiczenia jest to, że jeśli uda się myśleć dziesięciu różnych konkretnych razy niech Pan w dół, prawdopodobnie jesteś na właściwej drodze.
If you cannot think of any, or struggle to think of a couple, you might want to consider putting more effort into your Faith!

Jeśli nie można myśleć o każdym, lub walka myśleć o kilka, może warto rozważyć wprowadzenie więcej wysiłku w wierze!


Our critics disagree!

Nasi krytycy nie zgadzam!
They feel that a Soul will be evaluated by the adherence to a whole variety of requirements.

Uważają, że dusza będzie oceniana przez stosowanie się do całego szeregu wymagań.
Each Church seems to Teach its own list of just what those requirements are.

Każdy Kościół wydaje się uczyć własną listę tylko co te wymagania są.
Many then absolutely insist that ONLY their Church knows the "correct" Teachings, and therefore that ONLY their members could ever enter Heaven.

Wiele to absolutnie twierdzą, że tylko ich Kościół wie, "prawidłowy" Nauki, i dlatego, że tylko ich członkowie mogliby kiedykolwiek wejść do Nieba.
A recent series of communications with such a Protestant Pastor somewhat astounded me when he unequivocally stated that NO Catholic EVER in history has EVER gotten into Heaven!

Niedawny szereg komunikatów z takich protestanckiego pastora nieco przeraziły mnie, kiedy jednoznacznie stwierdził, że NIE Katolicki kiedykolwiek w historii nigdy nie dostał się do Nieba!
His Denomination has a few hundred thousand members, and he and the other Ministers in that Denomination Teach that only they could ever enter Heaven.

Jego Nominał ma kilka tysięcy członków, a on i inni ministrowie w tym Nominał Naucz, że tylko oni mogli kiedykolwiek wejść do Nieba.
When I pointed out that there are currently nearly a BILLION Catholics, and that many are VERY Devout, he said it was sad that so many people were so misled!

Kiedy wskazał, że obecnie prawie miliard katolików, i że wiele z nich jest bardzo pobożny, on powiedział, że to smutne, że tak wielu ludzi były więc błąd!
When I mentioned remarkably Devout Catholic Saints, such as Saint Augustine, Saint Benedict, Saint Teresa of Avila, and Saint Dominic, he again absolutely insisted that they are all in Hell, because they followed the "wolves".

Kiedy wspomniałem niezwykle gorliwy katolik świętych, takich jak św Augustyna, św Benedykta, św Teresy z Avila i św Dominika, znów absolutnie nalegał, wszystkie są w piekle, ponieważ śledził "wilki".


Of course, he might be right!

Oczywiście, on może mieć rację!
We have no absolute way of proving him wrong!

Nie mamy bezwzględny sposób udowodnienia mu źle!
And, if Jesus really DOES run Heaven where many strict "rules of admission" are applied, then, yes, most of us will be "out of luck" in happening to have chosen the "wrong" Church to attend.

A jeśli Jezus naprawdę działa do Nieba, gdzie są stosowane wiele ścisłych "zasady przyjęć" , a następnie, tak, większość z nas będzie "pecha" w dzieje, aby wybrali "zły" Kościół do uczestnictwa.


We see two major problems in that situation.

Widzimy dwa główne problemy w tej sytuacji.
First, it seems to imply that Jesus is rather "legalistic" in who is allowed into Heaven, and we know from when He was with us that He was violently against the Jews for being legalistic in applying the "Law" of the Old Testament (example: Luke 13:14).

Po pierwsze, wydaje się sugerować, że Jezus jest raczej "legalistyczne" w który jest dozwolone do Nieba, i wiemy, od kiedy był z nami, że był brutalnie wobec Żydów za to, że legalistyczna w stosowaniu "Ustawa" Starego Testamentu (np: Łukasza 13:14).
Second, and, we think, even more importantly, is another implication regarding Jesus.

Po drugie, i my myślę, co ważniejsze, jest kolejnym implikacje dotyczące Jezusa.
We all believe that Jesus IS Love and Compassion, essentially the very definition of the words!

Wszyscy wierzymy, że Jezus jest miłość i współczucie, w zasadzie sama definicja słowa!
So, our Church, with its special focus on behavioral issues, asks "Would a Compassionate Jesus participate in a Heaven where extremely Devout people who spent a lifetime committed to Him would be denied entry to Heaven?"

Tak, nasz Kościół, z szczególnym naciskiem na problemy behawioralne, pyta "Czy miłosierny Jezus udziału w Niebie, gdzie będzie odmowy bardzo pobożni ludzie, którzy spędzili całe życie zobowiązuje się do Niego wejście do Nieba?
Our emphatic response is that He wouldn't and couldn't.

"Nasza odpowiedź jest dobitnie, że On nie jest i nie może.


Yes, we Teach the Two Protestant Sacraments, Baptism and the Eucharist, and we Teach that Good Works spring FROM Christian Faith rather than being necessary to it, and we Baptize and have the other common beliefs of many Protestant Churches.

Tak, uczymy Dwa protestanckie sakramentów chrztu i Eucharystii, i uczymy, że dobre uczynki wypływają z wiary chrześcijańskiej, a nie jest konieczna do tego, a my chrzcić i mają inne wspólne przekonania wielu Kościołach protestanckich.
But we think it would be very arrogant (therefore, non-Christian) to claim that WE alone knew how to prepare individuals for the Presence of the Lord.

Ale myślę, że byłoby bardzo arogancki (dlatego niechrześcijańskich), aby twierdzić, że my, sam wiedział, jak przygotowanie osób na obecność Pana.
Therefore, we openly applaud ALL Churches that attempt to prepare the hearts of their followers for profound Devotion to the Lord, even when they follow methods which we might not agree with.

Dlatego otwarcie pochwalić wszystkie kościoły, które próbują się przygotować do serc swoich zwolenników na głębokie nabożeństwo do Pana, nawet wtedy, gdy jest zgodna z metodyką, która nie może zgodzić się z.


We do not have ANY good explanation as to how the Lord deals with this diversity in Heaven, only that, because of His Compassion, He does!

Robimy Nie mam żadnych dobrych wyjaśnienie, w jaki sposób zajmuje Panu z tej różnorodności w niebie, tylko, że z powodu jego współczucie, On nie!
So, a Devout Catholic, who was Taught a central importance in doing Good Works as a condition for Salvation (which we Protestants think is very wrong!) would still be welcomed with a Smile into Heaven, whether or not we understand why!

Tak, gorliwy katolik, który uczył centralne znaczenie w czynieniu dobra Pracuje jako warunek zbawienia ( które my, protestanci, że jest bardzo źle!) nadal będzie przyjęty z uśmiechem do nieba, czy rozumiemy, dlaczego!
Any other result would seem to imply a Lord whose Compassion is not what we want to believe it is.

Każdy inny wynik zdaje się sugerować, do Pana, którego Współczucie nie jest to, co chcemy wierzyć, że jest.


Our conclusion from all this is that, prior to committing one's life to the Lord, a person may freely visit various Houses of Worship.

Nasz wniosek z tym wszystkim jest to, że przed popełnieniem swoje życie Panu, osoba może swobodnie odwiedzić różnych domów modlitwy.
Consider the deeper meaning of Baptism.

Rozważmy głębszy sens chrztu.
Who did you intend to affect by being Baptized?

Kogo zamierza wpływać poprzez chrzest?
We hope it was not for friends or family or a Church leadership.

Mamy nadzieję, że to nie było dla znajomych lub rodziny . albo przywództwa Kościoła
Our hope is that you (possibly even privately) became Saved (actually, we see that as being Baptized by the Spirit), committed to the Lord, and then were publicly (water) Baptized for only one purpose: To tell the Lord, "I am Yours, and I will forever demonstrate my Devotion TO YOU by strictly following the Rites and beliefs of THIS (your) Church."

Naszą nadzieją jest to, że (być może nawet prywatnie) został zapisany (faktycznie, widzimy, że jako ochrzczeni przez Ducha), zobowiązała się do Pana, a następnie były publicznie (woda) Ochrzczony tylko dla jednego celu: aby poinformować Pana, "Ja jestem twoja, i ​​będę zawsze wykazać moje nabożeństwo do CIEBIE przez ściśle następujące obrzędy i wierzenia tej (Twoja) Kościoła".
As of that moment, each believer has the strict responsibility to follow THAT Church.

Od tego momentu, każdy wierzący ma ścisły obowiązek przestrzegać tego kościoła.
You have essentially told the Lord "Judge me by THIS standard."

Ty które zasadniczo powiedział Pan "sędzia mnie przez ten standard."
There is NO leeway.

NIE ma swobodę.
No room for interpretation on your part!

Nie ma miejsca na interpretację z Twojej strony!
If you happened to have chosen a Church that requires you to ask "How high?" when it tells you to jump, then you MUST, not for the Church, but to keep demonstrating to the Lord your total Obedience to Him.

Jeśli zdarzyło się, że boisko w Kościół, który wymaga, aby zapytać: "Jak wysoko?" gdy mówi, skakać, to musisz, nie dla Kościoła, ale do utrzymania wykazania się do Pana całkowitego posłuszeństwa wobec Niego.
Just because a Church down the block does not require jumping, you have NO room to complain, and just better get good at jumping!

Tylko dlatego, że Kościół w dół bloku nie wymaga skoków, nie masz pokój do narzekań, a tylko Lepiej dobry w skokach!
Your Personal Promise to the Lord is on the line!

Twój osobisty Obietnica Pana jest na linii!


From the moment you are Baptized, IN A SPECIFIC CHURCH, then ONLY that Church's Christian Rites and beliefs have real meaning for you.

Od momentu są ochrzczeni, w konkretnym KOŚCIÓŁ, to tylko, że Kościół chrześcijański obrzędy i wierzenia mają realne znaczenie dla Ciebie.
Hopefully, your Church has valid beliefs and Rites.

Mamy nadzieję, że wasz Kościół ma uzasadnione przekonania i obrzędy.
Beliefs and procedures in some other Church may be VERY different, and they may even seem incompatible with what you must follow.

Wierzenia i procedur w innych Kościoła mogą być bardzo różne, a może nawet wydawać się sprzeczne z tym, co należy wykonać.
FOR YOU, it is irrelevant what the Christians in those other Churches must do.

Dla ciebie, nie ma znaczenia to, co chrześcijanie w tych innych Kościołów musi zrobić.
However, you should encourage them to be very Devout in their following of their own Church's Rites and beliefs.

Jednakże, należy zachęcać je do być bardzo pobożny w ich naśladowaniu własnym Kościoła obrzędy i wierzenia.
At the moment they were Baptized in those Churches, they made their own solemn Promise to the Lord to forever demonstrate their Faith to Him.

W tej chwili zostali ochrzczeni w tych Kościołów, zrobili swoje własne uroczyste przyrzeczenie Panu na zawsze udowodnić swoją wiarę do Niego.
(The exception to this are clearly aberrant groups that claim to be Churches.)

(Wyjątkiem są grupy wyraźnie odbiegające od normy które twierdzą, że są kościoły.)


Some people have expressed concern about this regarding what would happen if they move or otherwise decide to attend a different Church, that these comments might seem to suggest that Salvation or Baptism would no longer have effect!

Niektórzy ludzie wyrazili zaniepokojenie tym dotyczące tego, co by się stało, gdyby przenieść lub inaczej zdecydują się wziąć udział inny Kościół, że te komentarze mogą sugerować, że Zbawienie lub chrztu nie będzie już obowiązywać!
No, that is not the concept we tried to describe here!

Nie, to Nie jest to koncepcja staraliśmy się opisać tutaj!
We believe that in those situations, a simple and private conversation with the Lord would inform Him that you now wish to be evaluated by the new set of rules and behaviors of the new Church.

Wierzymy, że w tych sytuacjach, prosty i prywatne rozmowy z Panem będzie informuje go, że teraz chcą być oceniane przez nowy zestaw reguł i zachowań w nowym kościele.


We might have another possible analogy to use here.

Moglibyśmy mają inny możliwy analogię do wykorzystania tutaj.
When one gets married, one makes certainly commitments to another person, and we even then say "forever".

Kiedy wychodzi za mąż, jeden sprawia, że na pewno zobowiązania wobec innej osoby, a my nawet wtedy powiedzieć "na zawsze".
However, there are some individuals that either immediately or later start thinking and behaving as though they had never made such a commitment, that they are somehow free to be "making up their own rules" to follow.

Jednakże, istnieje kilka osób, które natychmiast lub później zacząć myśleć i zachowywać się tak, jakby nigdy nie miał się takiego zobowiązania, które są w jakiś sposób wolną od "tworzących własne zasady" do naśladowania.
That is clearly unacceptable.

To jest oczywiście nie do przyjęcia.
We feel that it is critically important that a person not have the freedom to "decide what rules must be followed regarding the Lord."

Uważamy, że jest to niezwykle ważne, że człowiek nie ma wolności "decyzji co do zasady muszą być przestrzegane w odniesieniu Pan ".
So we insist that the existing set of rules regarding behaviors and attitudes of an existing Church be followed instead.

Tak więc nalegać, że istniejący zestaw zasad dotyczących zachowań i postaw istniejącego Kościoła należy przestrzegać, a nie.


So, that is our concept, and our ONLY defense to those attackers who criticize us for being in league with the wolves!

Tak, to jest nasza koncepcja, a nasza jedyna obrona tych atakujących którzy krytykują nas za to, że w lidze z wilkami!
Many have directly implied that we might as well buy shovels now, as we will spend Eternity stoking the furnaces in Hell!

Wiele z nich bezpośrednio do zrozumienia, że możemy również kupić łopaty teraz, jak będziemy spędzać Eternity podsycanie pieców w piekle!
And, again, we have no absolute way of knowing or proving that they are wrong, except our Faith in what WE believe the Lord to be, and that He IS Love and Compassion.

I znowu mamy bezwzględny sposób wiedząc, lub udowodnienia, że są one błędne, z wyjątkiem naszej wiary w to, co uważamy, że Pan być, i że On jest miłością i współczuciem.


These few paragraphs might sound like a "commercial" on our part.

Te kilka akapitów może brzmieć jak "komercyjnych" z naszej strony.
They are not intended as such.

Nie należy ich traktować jako takie.
But, we have received a number of such criticisms, and felt it necessary to allow readers to know both about the criticisms and our reasons for BELIEVE being the very "open" form that it is.

Ale mamy otrzymała szereg takich krytyki, i czułem, że to konieczne, aby umożliwić Czytelnicy wiedzieć zarówno o krytykę i naszych powodów BELIEVE jest bardzo "otwarty" formularz, który to jest.
In the event that this represents a "bias" we felt you should know about it!

W przypadku, że stanowi to "stronniczości" czuliśmy powinieneś wiedzieć o tym!


One final comment about the "confusion" we might be causing and / or the "wolves" business: Another central belief of our Church is that the Holy Spirit is RIGHT THERE with EVERY visitor to BELIEVE, whether Christian, Seeker, or skeptic.

Jeden końcowy komentarz na temat "zamieszania" możemy może być przyczyną i / lub "wilków" działalności: Inny centralny wiara naszego Kościoła jest, że Duch Święty jest tam z każdego zwiedzającego, aby sądzić, czy chrześcijańska, Poszukiwacz lub sceptykiem.
Our belief is that that Holy Spirit will give guidance to each individual visitor, regarding the discernment of Truth.

Wierzymy, że Duch Święty daje wskazówki do każdego indywidualnego użytkownika, w odniesieniu do rozeznania prawdy.
Therefore, we believe that, when we present various Christian scholars' broadly accepted views on our many subjects, the Holy Spirit will lead each visitor in finding the "correct" one for that person.

Dlatego uważamy, że kiedy prezentujemy szeroko akceptowane poglądy różnych chrześcijańskich uczonych "na wielu naszych pacjentów, Duch Święty doprowadzi każdy użytkownik w poszukiwaniu" prawidłowy "jeden dla tej osoby.
This is why we don't have reservations about presenting positions that our Church happens to not agree with, and why we feel we can present such views fairly and honestly.

To dlatego, że nie mamy zastrzeżeń do przedstawienia stanowiska, że nasz Kościół dzieje się nie zgadza, i dlaczego czujemy możemy przedstawić te opinie rzetelnie i uczciwie.
And, as a responsibility to Jesus, we feel we are REQUIRED to do so!

I, jak odpowiedzialność za Jezusem, czujemy, że są do tego zobowiązane !


So, if you should find anything in BELIEVE that appears to disagree with the Teachings of your Church, we recommend relying on those Teachings first, but possibly asking informed questions at the right time and in the right place.

Jeśli więc powinien znaleźć coś w BELIEVE, że wydaje się zgadzam z naukami swojego Kościoła, zalecamy opierając się na tych naukach pierwszy, ale prawdopodobnie pytając świadomych pytania we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
They probably have EXCELLENT reasons for their beliefs and Teachings!

Oni prawdopodobnie mają doskonałe powody ich wierzenia i Nauki!


Now, whether our approach represents an "Ecumenical" perspective, we do not know.

Teraz, czy nasze podejście stanowi "ekumeniczna" perspektywę, nie wiemy.
The result is similar, of a tolerance and acceptance of other Churches, but we see it as being for a rather different reason than most Ecumenical efforts are initiated.

Rezultatem jest podobna, o tolerancji i akceptacji innych Kościołów, ale widzimy go jako dla raczej innego powodu niż większość ekumenicznego wysiłki są inicjowane.
And we don't see need for "conformance" to some common set of beliefs, but rather a recognition that the Lord Smiles on ALL of the diversity of Christian approaches.

I nie widzimy potrzebę "zgodności" do pewnego wspólnego zbioru przekonań, ale raczej uznanie, że Pan Smiles na ALL różnorodności podejść chrześcijańskich.
We acknowledge that God's Plan for us is far beyond our capability to completely understand.

Potwierdzamy, że Boży plan dla nas jest daleko poza nasze możliwości, aby całkowicie zrozumieć.


Our impression is that Churches generally concentrate on the specific "means" toward becoming a Christian and we tend to concentrate more on the "end" of actually BEING a Devout Christian.

Nasze wrażenie, że Kościoły na ogół koncentrują się na specyficzny "oznacza" w kierunku stania się chrześcijaninem i mamy tendencję do bardziej skoncentrować się na "końcu" rzeczywiście być pobożnym chrześcijaninem.
We don't see that it means we disagree, but just that we do not see cause to argue among Churches in how they each accomplish it!

Nie widzimy, że oznacza to, że nie zgadzamy się , ale po prostu, że nie widzimy powodu do sprzeczki między Kościołami, w jaki sposób każdy go zrealizować!
Actually, we tend to see value in WHATEVER a Church feels it needs to do to prepare the hearts of its Congregation members, so we are actually a fan of (nearly) all of them!

Faktycznie, mamy tendencję, aby zobaczyć wartość w jakikolwiek Kościół czuje, że musi zrobić, aby przygotować serca jego członków Kongregacji, więc jesteśmy w rzeczywistości fanem (prawie) wszystkie z nich!


We have a page with additional comments on our Simple Christian beliefs.

Mamy stronę z dodatkowych uwag na temat naszych Prostych Wierzeń Chrześcijańskich.


BELIEVE also includes thorough and fair presentations of all of the other major belief systems of the world.

BELIEVE zawiera również dokładne i uczciwe prezentacji wszystkich innych głównych systemów wierzeń świata.
Again thinking of how Jesus might treat such subjects, we think that He would be open and honest, having Faith that Christianity can "hold its own" when honest and complete information is available about all options.

Znowu myśleć o tym, jak Jezus może traktować takie tematy uważamy, że On będzie otwarty i szczery, mając wiarę, że chrześcijaństwo może "posiadać własny", gdy uczciwi i kompletne informacje są dostępne na temat wszystkich opcji.
We do not think that He would have been "secretive" in avoiding discussing other religions and their good and bad points.

Nie uważamy, że On byłby "tajemniczy" w unikaniu â inne religie i ich dobre i złe strony.
Therefore, we try to follow His lead in BELIEVE.

Dlatego staramy się podążać za Jego prowadzenie w BELIEVE.
We put those subjects down at the bottom of the list, separate from the Christian subjects.

Włożyliśmy tych tematów w dół na dole listy, oddzielone od tematów chrześcijańskich.


You probably consider yourself to be one of the "children of God", don't you?

Prawdopodobnie uważają siebie za jeden z "dziećmi Bożymi", nie?
More than that, a child of the One, True God, Whom Abraham worshipped and Who communicated with Moses to provide us with what we commonly call the Ten Commandments?

Co więcej, dziecko z jednego, prawdziwego Boga, którego Abraham, czczony i kto przekazywane z Mojżeszem, aby zapewnić nam to, co powszechnie nazywamy Dziesięcioro Przykazań?
There are a LOT of people who would make those statements!

Jest wielu ludzi, którzy sprawiają, że te oświadczenia!
Protestant Christians carefully study the Bible (Old Testament and New Testament) to learn how to Worship Him.

protestanckich chrześcijan starannie studium Biblii (Stary Testament i Nowy Testament), aby dowiedzieć się, jak Mu pokłon.
Roman Catholic Christians use a combination of the Bible and Traditions to do the same.

rzymskokatolickie Stosunek chrześcijan użyć kombinacji z Biblii i Tradycji, aby zrobić to samo.
Jews use only the Old Testament, which they call the Torah, in order to know how to Worship God.

Żydzi używać tylko Starego Testamentu, które nazywają Torę, w Aby wiedzieć, jak wielbić Boga.
Muslims use a combination of part of that same Old Testament, which they call Taurah, along with their Koran, to learn how to Worship the very same God, Whom they call Allah.

Muzułmanie użyć kombinacji części tego samego Starego Testamentu, które nazywają Taurah, wraz z ich Koranu, aby dowiedzieć się, jak wielbić samego Boga, którego nazywają Boga.
All of these people consider themselves to be "children of God", the One God of Abraham.

Wszystkie te osoby uważają sami się "dziećmi Bożymi", Jeden Bóg Abrahama.
Interesting?

Ciekawe?
Yet many of these children of God absolutely insist that the others are all Devil worshippers and therefore sinful!

Jednak wiele z tych dzieci Boga absolutnie nalegać, że inni są czcicielami diabła i dlatego grzeszne!
Many Christians, who actually know virtually zilch regarding what Muslims believe, get ferociously vicious at ME for pointing out that Jesus, the Father, Jehovah, YHWH, Allah and many other Names like Adonai ALL refer to the One True God Whom Abraham first Worshipped.

Wielu chrześcijan, którzy rzeczywiście znają praktycznie zilch dotyczące tego, co wierzą muzułmanie, się zaciekle błędne na mnie, wskazując, że Jezus, Ojciec, Jehowa, Jahwe, Bóg i wiele innych Nazwy takie jak Adonai wszystkie odnoszą się do Jedynego Prawdziwego Boga, którego Abraham pierwszy Worshipped.
They never have enough background to explain WHY or HOW the God of Abraham who WE Worship is somehow exactly opposite of the God of Abraham that Muslims worship many times every day!

Oni nie mają wystarczająco dużo tła, aby wyjaśnić dlaczego i jak Bóg Abraham, którzy czcimy to jakoś dokładnie przeciwieństwem Boga Abrahama, że muzułmanie czczą wiele razy każdego dnia!


Actually, we suspect that many Christians will be amazed to find that Muslims' Holy Koran tells the stories of Adam and Abraham and Israel and Moses and many others on whom our Faith is based.

Właściwie, to podejrzewam, że wielu chrześcijan będzie zdumiony, że muzułmanie "Święty Koran opowiada historie Adama i Abrahama i Izraela i Mojżesza i wiele innych, na których opiera się nasza wiara.
It seems that few Christians realize that their Allah is One and the Same God as Who the Jews call YHWH (Yahweh, or Jehovah) and Whom we Christians call Father.

Wydaje się, że niewielu chrześcijan sobie sprawę, że ich Bóg jest jeden i ten sam Bóg, a kim Żydzi nazywają JHWH (Jahwe lub Jehowa) i kogo my chrześcijanie nazywają Ojca.
Certainly, their stories have differences from our Bible, but the many similarities are something to consider!

Oczywiście, ich historie mają różnice z nasza Biblia, ale wiele podobieństw jest coś do rozważenia!
Again, we know that Jesus would be absolutely confident that Christians would not have their Faith weakened by learning about such things, but it might assist all of us to learn to get along better together.

Ponownie, wiemy, że Jezus miał być absolutnie pewni, że chrześcijanie nie musieli ich wiara osłabiony poprzez uczenie się o takie rzeczy, ale może pomóc nam wszystkim, aby nauczyć się dogadać lepiej razem .


Actually, we note that God originally forbade anyone to even say His Name!

Rzeczywiście, zauważamy, że Bóg pierwotnie zabronił komukolwiek nawet powiedzieć, Jego Imię!
It would probably be extremely healthy if we did that today.

To będzie prawdopodobnie bardzo zdrowe, jeśli zrobiliśmy to dzisiaj.
A Christian would then say that he/she Worships "the One, True God of Abraham, Moses and Adam."

Chrześcijanin będzie wtedy powiedzieć, że on / ona wielbi "Jedyny, Prawdziwy Bóg Abrahama, Mojżesza i Adam .
Which is EXACTLY the same thing that Jews and Muslims would say!

", który jest dokładnie to samo, że Żydzi i muzułmanie byłoby powiedzieć!
The later appearance of that One True God walking the Earth as Jesus, tends to cause massive confusion, both in many Christians and in most non-Christians.

Późniejsze pojawienie się tego Jedynego Prawdziwego Boga spaceru Ziemi jako Jezus, zazwyczaj powodują ogromne zamieszanie, zarówno w wielu chrześcijan, w większości nie-chrześcijan.
Many Christians are so focused on Jesus that they forget that the First Commandment made very clear that there is actually One True God, which Jesus therefore has to also be!

Wielu chrześcijan są tak koncentruje się na Jezusie, że zapominają oni, że pierwsze przykazanie bardzo wyraźnie, że istnieje rzeczywiście jedynego prawdziwego Boga, którego Jezus musi więc być!
The idea of SON of God might be comforting but the First Commandment makes clear that it is technically not possible, that Jesus WAS and IS the SAME One True God, which the Trinity Concept was created (about 200 years later) to try to explain!

Pomysł Syn Boży może być pocieszające, ale pierwsze przykazanie wyjaśnia, że nie jest to technicznie możliwe, , że Jezus był i jest taki sam, jedynego prawdziwego Boga, którego Trójcy Concept został stworzony (około 200 lat później), aby spróbować wyjaśnić!
Non-Christians (Jews and Muslims) are more focused on Moses' Ten Commandments and therefore concentrate on the "One True God" aspect and think that Christians are Worshipping "somebody else" and therefore, very properly, find error in that as seeming to conflict with the First Commandment.

niechrześcijan (Żydów i muzułmanów) są bardziej skoncentrowane na Mojżesza Dziesięciu Przykazań, a zatem skoncentrować się na "jedynego prawdziwego Boga" aspekt i myślę, że chrześcijanie są uwielbienia "kogoś innego", a zatem bardzo poprawnie, znajdziesz błąd w które, jak zdaje się konflikt z pierwszego przykazania.


On this point, the Koran and Islam hold Jesus in very high esteem, considering Him a Prophet, and even expecting Him to some day Return!

W tej kwestii, Koranu i islamu trzymać Jezusa w bardzo wysokiej wartości, biorąc pod uwagę Mu Proroka, a nawet oczekiwał Go do pewnego dnia powrotu!
It is our suspicion that Muhammad (the initiator of Islam) misunderstood the Christian concept of the Trinity.

To jest nasze podejrzenia, że Muhammad (inicjator islamu) niezrozumiany chrześcijańskiej koncepcji Trójcy.
At several places in their Koran, there are statements that clearly indicate that Muhammad thought that Christians considered Jesus to be a SECOND God, and Muhammad aggressively defended the First Commandment statement that there is One True God (which all Muslims repeat at least five times every single day).

W kilku miejscach w ich Koranu, są oświadczenia, które jasno wskazują, że Muhammad myśli że chrześcijanie uważane Jezus jest drugim Boga, a Muhammad agresywnie bronił oświadczenie pierwsze przykazanie, że istnieje jeden prawdziwy Bóg (który wszyscy muzułmanie powtórz co najmniej pięć razy każdego dnia).
It is our suspicion that if Muhammad had fully understood the concept of the Trinity (One God), he would have realized that the One True God had Chosen to walk the earth six hundred years earlier as Jesus!

Jest to nasze podejrzenia, że jeżeli Muhammad był w pełni rozumieć pojęcie Trójcy (Jeden Bóg), to on sobie sprawę, że Jedyny Prawdziwy Bóg wybrał, aby chodzić po ziemi sześćset lat wcześniej jako Jezus!
With that adjustment, Christianity and Islam become surprisingly similar in basic beliefs!

Z tej regulacji, chrześcijaństwo i islam staje się zaskakująco podobne w podstawowych przekonań!


Their belief system seems to have a number of errors in it regarding Christianity, such as the impression that the Christian Trinity is Father, Jesus, and the Virgin Mary! (Koran Sura 5.116)

Ich system wierzeń wydaje się mieć wiele błędów w tym dotyczące chrześcijaństwa, takie jak wrażenie, że chrześcijańska Trójca jest Ojciec, Jezus i Matki Boskiej! (Koran, Sura 5,116)
This is interesting, since Muslims believe that every word of the Koran is precisely accurate because it came directly from God (Allah) to Muhammad.

Jest to interesujące, ponieważ muzułmanie wierzą, że każde słowo z Koranu jest właśnie dokładne, ponieważ pochodzi bezpośrednio od Boga (Allaha) do Mahometa.
Our point is that it is not nearly as "foreign" as many people think.

Naszym punktem jest to, że nie jest tak "obcych", jak wielu ludzi myśli.


While we're on this tangent, we'd like to ask Christian readers why Muslims insist on facing Mecca for all their prayers!

Skoro już jesteśmy w tej stycznej, chcielibyśmy prosić czytelników Christian dlaczego muzułmanie nalegać na stojące Mekka dla wszystkich swoich modlitwach!
Do you know?

Czy wiesz?
It's because of a single thing, a building in Mecca, called the Kaaba.

To dlatego, że z jednej rzeczy, budynek w Mekce, zwany Kaaba.
Muslims believe that Abraham (yup, OUR Abraham!) built the Kaaba, and they recognize Abraham as being the very first "true" believer, because he was willing to sacrifice his own son for the Lord.

Muzułmanie wierzą, że Abraham (yup, NASZ Abrahama!) zbudował Kaaba, a oni uznają Abrahama za to pierwszy "prawdziwy" wierzącego, ponieważ był gotów poświęcić swego syna dla Pana.
We find that interesting!

Uważamy, że interesujące!
Each person is free to interpret such things however they wish!

Każdy człowiek ma prawo do interpretacji takie rzeczy, jednak chcą!


If this interests you, we have created a small presentation which is absolutely compatible with all Christian beliefs and is also completely compatible with all Muslim beliefs.

Jeśli to Cię interesuje, stworzyliśmy małe przedstawienie, które jest w pełni zgodne ze wszystkimi chrześcijańskich przekonań i jest także w pełni kompatybilny ze wszystkimi wierzeń muzułmańskich.
It is at: Compatibility.

Jest pod adresem: Zgodność.


Obviously, these comments do not include the militant terrorist Muslims, who have grave errors in their understanding of their own Islam.

Oczywiście, te uwagi nie obejmują zbrojny Muzułmanie terrorystyczne, którzy mają poważne błędy w zrozumieniu ich własnych islamu.
They don't seem to be aware of the surprisingly peaceful tone of what Islam actually tries to teach.

Nie wydaje się, aby zdawać sobie sprawę z zaskakująco spokojnym tonem, co islam rzeczywiście stara się nauczyć.
They seem to ignore the many times where their Koran emphasizes brotherhood with Jews and Christians, as brother "believers of the Book (the Torah, the first five Books of the Bible)".

Oni zdają się ignorować ich wiele razy, gdy Koran podkreśla braterstwa z Żydów i chrześcijanie, jak brat "wiernych z Księgi (Tora, pierwszych pięciu ksiąg Biblii)".
It is very sad that the vast majority of peace-loving Muslims are painted to seem so evil by the actions of a small number of extremely dangerous people.

To bardzo smutne, że większość miłujących pokój muzułmanów są malowane wydawać się tak zła przez działania małej liczby niezwykle niebezpieczni ludzie.
It is certainly true that we think that Muslims have many incorrect ideas and beliefs, particularly regarding Jesus, Mary and Christians.

To z pewnością prawda, że uważamy, że muzułmanie mają wiele błędnych idei i przekonań, w szczególności dotyczących Jezusa, Maryi i chrześcijan.
But it is interesting to note the many similarities, too.

Ale ciekawe jest to, aby zwrócić uwagę na wiele podobieństw, zbyt.


You may also want to visit A Christ Walk Church, our Non-Denominational Christian Church, our Church's fully-functional, non-denominational Church presentation and Service on the Internet.

Można też odwiedzić A Chrystus Spacer Kościół, nasza ponadwyznaniowe Christian Church, w pełni funkcjonalny, bez religi prezentacji kościoła Matki Kościoła i usługi w Internecie.
The environment is meant to be as similar as possible to that in a conventional Church.

Środowisko ma być jak najbardziej zbliżony do tego, w tradycyjnym kościele.
There are weekly Services.

Dostępne są cotygodniowe usługi.
Sounds and music are intended to be part of the experience, which will be meant to encourage singing along.

Dźwięki i muzyka mają być częścią doświadczenia, co będzie oznaczało, zachęcać śpiewać.
After the Service, you could join the Pastor and others in the Congregation in a (chat room) discussion group, to have a casual conversation about that week's topic or anything else on your mind.

Po Service, możesz przyłączyć się do Pasterza i inni w Zgromadzeniu w (chat room) grup dyskusyjnych, mają casual rozmowę o tym tygodniu na . temat lub cokolwiek innego na
Private conversation is also possible.

głowie. Prywatna rozmowa jest również możliwe


Information about the Editor of BELIEVE.

Informacje o Edytorze z BELIEVE.


This BELIEVE Home Page address: http://mb-soft.com/believe/index.html

Ten adres BELIEVE Strona główna: index.html

Cała lista Temat

Tematy ChrześcijańskieCyfry

Ten Commandments, DecalogueDziesięć Przykazań, Dekalog
Thirty-Nine ArticlesTrzydzieści Dziewięć Artykułów
4000 Early Christian Manuscripts4000Early Christian Rękopisy
Jesus on the Cross, Seven Words on the CrossJezusa na Krzyżu, Siedem słów na krzyżu


A
AbrahamAbrahama
Testament of AbrahamTestament Abrahama
Acts of the ApostlesDziejów Apostolskich
AdamAdam
AdamitesAdamici
Adiaphora, AdiaphoristAdiafora, Adiaphorist
Adoption (Religious)Przyjęcie (Religijna)
Adoptionism, AdoptianismAdopcjanizm, Adoptianism
Epistle of AdrianList Adrian
AdventAdwent
Adventism, Seventh-Day AdventistsAdwentyzm, Adwentystów Dnia Siódmego
Holy Spirit, AdvocateDucha Świętego, Rzecznik
Baptism, Affusion (Pouring Baptism)Chrzest, Affusion (Wylewanie Chrzest)
Agape LoveMiłość Agape
AgnosticismAgnostycyzmu
Agrapha of JesusAgrafa Jezusa
FourSquare Gospel Church, Aimee Semple McPhersonKościół Foursquare Gospel, Aimee Semple McPherson
Alexandrian TheologyAlexandrian Teologia
Patriarchs of Alexandriapatriarchowie Aleksandrii
Amana Church SocietyKościoła Amana Society
AmenAmen
American Holiness MovementAmerykański Świątobliwości Ruchu
Millenarianism, AmillennialismMillenarianism, Amillennialism
AmishAmish
AmoritesAmorytów
Book of AmosKsięgę Amosa
Amyraldianism, Amyraldism, AmyrautAmyraldianism, Amyraldism, Amyraut
Writings of John CalvinPisma John Calvin
AnabaptistsAnabaptystów
Saint AndrewSaint Andrew
AngelAnioł
AngelusAnioł Pański
Anglican CommunionWspólnoty Anglikańskiej
Anglo-CatholicismAnglokatolicyzm
Saint Anneświętej Anny
AnnihilationismAnihilacjonizm
AnthropomorphismAntropomorfizmus
AnthroposophyAntropozofii
AnticlericalismAntyklerykalizmus
AntinomianismAntinomianism
Antiochene TheologyAntiochene Teologii
Patriarchs of AntiochPatriarcha Antiochii
Epistle of AntoniusListu Antonius
Book of Revelation, Book of the ApocalypseApokalipsie Księgi Apokalipsy
Apocalypse of PeterApokalipsa Piotra
Apocrypha (Old Testament)Apokryfów (Stary Testament)
New Testament ApocryphaNowego Testamentu Apokryfy
ApollinarianismApollinarianism
Apologeticsapologetyki
ApostlesApostołów
Apostles' CreedApostolski
Apostolic FathersOjcowie Apostolska
Apostolic SuccessionSukcesja Apostolska
Summa Theologiae, Saint Thomas AquinasSuma Teologiczna, Święty Tomasz z Akwinu
Gabriel (Archangel)Gabriel, Archanioł
Arguments for the Existence of GodArgumenty za istnieniem Boga
ArianismArianizmu
Arising of JesusRezultacie Jezusa
Ark of the CovenantArka Przymierza
Armenian ChurchOrmiański Kościół
ArminianismArminianizm
Worldwide Church of God, ArmstrongismWorldwide Kościoła Bożego, Armstrongism
AryanAryjskiej
Ascension of JesusWniebowstąpienia Jezusa
Ascetical TheologyAscetycznej Teologii
AsceticismAsceza
Ash WednesdayAsh środa
Asian TheologyAzji Teologia
Baptism, Aspersion (Sprinkling Baptism)Chrzest, Aspersion (Zraszania Chrzest)
Assumption of MaryWniebowzięcie Maryi
Athanasian CreedAthanasian Creed
Saint AthanasiusAtanazy
AtonementPokuta
Atonement bPokuta II
Augsburg ConfessionAugsburski
Saint Augustine of Hippośw Augustyn z Hippony
AugustiniansAugustianów
Epistle of Aurelius to SenateListu Aureliusza do Senatu
Church Government. authority in Churchrząd Kościoła, Władza w Kościele
Authority in ChurchUrząd Kościoła
Authors, ContributorsAutorzy
Hail Mary, Ave MariaZdrowaś Maryjo, Ave Maria


B
BaptismChrzest
Baptism Believer'sChrzest, Wierzącego
Baptism InfantChrzest, Niemowląt
Baptism Lay Chrzest Lay
Baptism ModesChrzest Tryby
Baptism TrineChrzest Trine
Baptism TriuneChrzest Trójjedyny
Baptism of ChristChrzest Chrystusa
Saint John's BaptismŚwiętego Jana Chrzest
BaptistsBaptyści
London Baptist Confession of FaithLondynie Wyznanie Wiary Baptystów
Southern Baptist Confessions of FaithPołudniowych Baptystów Wyznania Wiary
New Hampshire Baptist ConfessionNew Hampshire Chrzciciela Spowiedzi
Epistle of BarnabasLiście Barnaby
Saint Bartholomewśw Bartłomieja
Book of BaruchKsięgi Barucha
Council of BaselRady Bazylejskiego
Baptism Believer'sChrzest Wierzącego
Beatitudes of ChristBłogosławieństw od Chrystusa
Belgic ConfessionBelgijskie Wyznanie Wiary
Belgic Confession - textBelgijskie Wyznanie Wiary - tekst
Benedictines, Saint BenedictBenedyktynów, św Benedykta
Jewish Genesis (Advanced). Bereshitżydowskiej Genesis (Zaawansowane). Bereszit
BibleBiblia
Preface to the 1611 King James Authorized Version BiblePrzedmowa do 1611 King James Version Biblii Autoryzowany
Inerrancy, Bible InfallibilityBezbłędność, Nieomylności Biblii
Literal Translation of the BibleDosłowne Tłumaczenie Biblii
Romanized Bible TextTekst Romanized Biblii
Translating the BiblePrzekładzie Biblii
Biblical ArchaeologyBiblical Archaeology
Authority in the BibleUrząd w Biblii
Biblical Criticism (Textual)Biblijnego Krytycyzmu (Tekstowy)
Chronology of the Bible. Sequence of all important in ChristianityChronologii Biblijnej, Sekwencja wszystkim ważne w chrześcijaństwie
Coptic Versions of the BibleKoptyjski Wersje Biblii
Biblical Theology MovementTeologii Biblijnej Ruchu
Date of Birth of Jesus, by several Analytical MethodsData Urodzenia Jezusa, przez kilka metod analitycznych
Dominicans, Black FriarsDominikanów, Czarne Bracia
Bless BlessingsBless Błogosławieństwa
Jesuits, BollandistsJezuitów, Bollandists
Book of ConcordKsięga Concord
Brethren, Dunkers, DunkardsBracia, Dunkers, Dunkards
Hutterian BrethrenHutterian Bracia
Plymouth BrethrenPlymouth Bracia
Roman Catholic BreviaryRzymskokatolickiego Brewiarz
British IsraelitismBrytyjskiego Israelitism
Ultradispensationalism, BullingerismUltradispensationalism, Bullingerism
Byzantine RiteObrządku Bizantyjskim


C
CalendarKalendarz
Religious Calendar Date ConverterReligijny Kalendarz Data Converter
CalvaryKalwaria
John CalvinJan Kalwin
Calvinismkalwinizmu
Writings of John CalvinPisma Jan Kalwin
Bible Contents, Canon of the BibleBiblijnych Treści, Kanon Biblii
Early Canon of the New TestamentWczesnego Kanonu Nowego Testamentu
Canon of the Old TestamentKanonu Starego Testamentu
Canon of the New TestamentKanonu Nowego Testamentu
CanonKanonu
Canon of the BibleKanonu Biblii
Canon LawKanonu Law
CanonizationKanonizacji
Canons of DortKanony z Dort
Canons of Dort - textKanony z Dort - tekst
CarmelitesKarmelitów
CatechismKatechizm
Heidelberg CatechismHeidelbergu Katechizm
Heidelberg Catechism - textHeidelbergu Katechizm - tekst
Puritan CatechismPuritan Katechizm
Roman Catholic ChurchRzymski Kościół Katolicki
Roman Catholic PopesRoman Catholic Papieży
Ecumenical Church Councils CatholicEkumenicznego Rady Kościół Katolicki
Council of ChalcedonRada Chalcedońskim
Charismatic MovementRuch charyzmatyczny
Choosing a Church, Chart of DenominationsDobierając Kościół, wykres Wyznań
Jesus as a ChildJezus Jako Dziecko
Adventism, ChiliasmAdwentyzmu, Chiliasm
Confirmation, ChrismationBierzmowania
Jesus ChristJezus
ChristChrystus
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Christ's LifeSekwencyjne Życie Jezusa z Ewangelii, życia Chrystusa
Miracles Performed by Jesus 39Cuda Wykonywane przez Jezusa 39
Christadelphians ThomasitesChrystadelfianie, Thomasites
Baptism, ChristeningChrzest, Chrzciny
Bible (Christian)Biblia (Christian)
4000 Early Christian Manuscripts4000 Early Christian Rękopisy
Christian BrothersChristian Brothers
Christian Churches and Churches of ChristKościoły Chrześcijańskie i Kościoły Chrystusa
Meaning of the word Christian (Practical Definition)Znaczenie Słowa Chrześcijańskiej (praktyczna definicja)
What Does It Mean To Be Christian?Co Czy to Znaczy być Chrześcijaninem?
Christian HumanismChrześcijański Humanizm
Christian Music HistoryChrześcijański Muzyka Historia
Christian ScienceChristian Science
Christian View of PhilosophyChristian Widzenia Filozofii
Christian ZionismChrześcijańskiej Syjonizmu
ChristianityChrześcijaństwa
Modern Science has Proven that God Exists, AmazinglyChrześcijaństwa i Nauki są Kompatybilne, dziwo
Genesis and Science are CompatibleGenesis i Nauka są Kompatybilne
National Conference of Christians and JewsKrajowa Konferencja Chrześcijan i Żydów
ChristologyChrystologia
Book of ChroniclesKsiędze Kronik
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Chronology of Jesus' LifeSequential życia Jezusa, z Ewangelie, Chronologia życia Jezusa
Chronology of Jesus' Life (Catholic Article)Chronologia życia Jezusa (Katolickiego art)
Chronology of the Bible. Sequence of all important in ChristianityChronologia Biblii, Sekwencja wszystkim ważne w chrześcijaństwie
Saint John ChrysostomJan Chryzostom św
ChurchKościół
Church GovernmentKościół Rządu
Church of EnglandKościół Anglii
Christian Churches and Churches of ChristKościołów Chrześcijańskich i Kościołów Chrystusa
Church of the NazareneKościół z Nazarejczykiem
Churches of ChristKościołów Chrystusa
CisterciansCystersów
Epistle of Clement - CorinthiansList Klemensa - Corinthians
Introduction to Clement of Alexandria (153-217 AD)Wprowadzenie do Klemensa z Aleksandrii (153-217 rne)
Exhortation to the Heathens - Clement of AlexandriaNawoływanie do pogan - Klemens z Aleksandrii
Instructor - Book I - Clement of AlexandriaInstructor - Księga I - Klemens z Aleksandrii
Instructor - Book II - Clement of AlexandriaInstructor - Księga II - Klemens z Aleksandrii
Instructor - Book III - Clement of AlexandriaInstructor - Księga III - Klemens z Aleksandrii
Stromata or Miscellanies - Book I - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga I - Klemens Aleksandryjski
Stromata or Miscellanies - Book II - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga II - Klemens z Aleksandrii
Stromata or Miscellanies - Book III - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga III - Klemens z Aleksandrii
Stromata or Miscellanies - Book IV - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga IV - Klemens Aleksandryjski
Stromata or Miscellanies - Book V - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga V - Klemens Aleksandryjski
Stromata or Miscellanies - Book VI - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga VI - Klemens Aleksandryjski
Stromata or Miscellanies - Book VII - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga VII - Klemens z Aleksandrii
Stromata or Miscellanies - Book VIII - Clement of AlexandriaStromata lub Miscellanies - Księga VIII - Klemens Aleksandryjski
Manuscript fragments of Clement of Alexandriamanuskryptów fragmentów Klemensa Aleksandryjskiego
On the Salvation of the Rich Man - Clement of AlexandriaNa Ocalenia Rich Man - Klemens Aleksandryjski
Hexapla - OrigenHexapla - Orygenes
Codex Vaticanus (B)Kodeks Watykański (B)
Codex Sinaiticus (aleph)Kodeks Synajski (alef)
Codex Vaticanus (B)Kodeks Watykański(B)
Codex Sinaiticus (aleph)Kodeks Synajski (alef)
Codex Alexandrinus (A)Kodeks Aleksandryjski( A)
Codex Amiatinus (am)Kodeks Amiatyński (am)
Codex Bezae (D) BezæCodex Bezae (D) Bezæ
Codex Ephraemi Rescriptus (C) EphræmiKodeks Efrema (C) Ephræmi
Codex, CodicesCodex, Kodeksy
Epistle to the ColossiansList do Kolosan
Holy Spirit, ComforterDucha Świętego, Pocieszyciela
Book of Common OrderZarezerwuj Wspólnego Zamówienia
Book of Common PrayerKsięgi Wspólnej Modlitwie
CommunalismKomunalizmu
Eucharist, CommunionEucharystia, Komunia
Comparative ReligionPorównawcza Religia
Bible Contents, Books of the BibleBiblijne Treści, Książki Biblia
Book of Concord, Formula of ConcordKsięga Concord, Formuła Zgody
Confession, Confessions of FaithSpowiedzi, Wyznania Wiary
Helvetic ConfessionHelvetic Spowiedź
Helvetic Confession - textHelvetic Spowiedzi - tekst
Belgic ConfessionBelgijskie Wyznanie Wiary
Belgic Confession - textBelgijskie Wyznanie Wiary - tekst
Augsburg ConfessionAugsburg Spowiedź
Puritan Confession of FaithPuritan Wyznanie Wiary
Westminster Confession of Faith - text. Puritan Confession textWestminsterskie Wyznanie Wiary - tekst. Puritan tekst Spowiedź
Geneva Confession of FaithGenewa Wyznanie Wiary
Westminster Confession of Faith, London ConfessionWestminsterskie Wyznanie Wiary, Londyn Spowiedź
Westminster Confession of Faith - text. London Confession textWestminsterskie Wyznanie Wiary - tekst. Tekst Londyn Spowiedź
London Baptist Confession of FaithLondyn Wyznanie Wiary Baptystów
Episcopal ConfessionEpiskopatu Spowiedź
Scottish ConfessionSzkocki Spowiedź
Southern Baptist Confessions of FaithSouthern Baptist Wyznania Wiary
Methodist Articles of Religion, Free Methodist Articles of ReligionMetodystów Statutu Religii, metodystów Darmowe Artykuły Religia
New Hampshire Baptist ConfessionNew Hampshire Chrzciciela Spowiedź
Reformed Church BeliefsReformowany Kościół Wierzenia
ConfirmationPotwierdzenie
CongregationalismKongregacjonalizmu
ConscienceSumienia
Council of ConstanceSoboru w Konstancji
Patriarchs of ConstantinoplePatriarchów Konstantynopola
Councils of ConstantinopleRad Konstantynopol
ConsubstantiationKonsubstancjacja
Authors, ContributorsAutorzy
ConventKlasztor
ConversionKonwersja
Coptic Versions of the BibleKoptyjski Wersje Biblii
Coptic ChurchKościół Koptyjski
Epistle to the CorinthiansListu do Koryntian
Ecumenical Church Councils CatholicSoborów Powszechnych Kościoła Katolickiego
Orthodox Church Listing of Synods and CouncilsKościoła Prawosławnego listę synodów i soborów
Council of BaselRady Basel
Council of ChalcedonRady Chalcedońskim
Council of Chalcedon. Fourth Ecumenical Council.Rady Chalcedoński. Rada. Ekumeniczny Czwarty
Council of ConstanceSobór w Konstancji
Councils of ConstantinopleRad Konstantynopola
First Council of Constantinople. Second Ecumenical Council.Pierwszego dnia Konstantynopolu. Sobór Ekumeniczny.
Second Council of Constantinople. Fifth Ecumenical Council.Sobór w Konstantynopolu. Piąta Rada Ekumeniczna.
Third Council of Constantinople. Sixth Ecumenical Council.Po trzecie Rada Konstantynopola. Szósty Rady. Ekumeniczna
Council of Ephesus. Third Ecumenical Council.Rada Efezie. Rada. Ekumeniczny trzecie
Council of Ephesus. Third Ecumenical Council.Rada Efezie. Rada. Ekumeniczny trzecie
Council of Ephesus (cont'd)Rada Efezie (cd)
Council of Ferrara-FlorenceRada Ferrara-Florencja
Lateran CouncilsRad Laterański
Council of LyonsRady Lyons
Council of Nicaea NicæaSobór Nicejski Nicejski
Council of Nicaea. First Ecumenical Council; First Council of Nice.Sobór Nicejski. Najpierw Rada Ekumeniczna; Sobór w Nicei.
Council of Nicaea. First Council of Nice (cont'd)Sobór Nicejski. Sobór Nicejski (cd)
Second Council of Nicaea. Seventh Ecumenical Council. Second Council of Nice.Sobór Nicejski. Siódma Rada Ekumeniczna. Sobór Nicejski.
Second Council of Nice. (cont'd)Sobór Nicejski. (cd)
Council of TrentSobór Trydencki
First Vatican CouncilSobór Watykański
Second Vatican CouncilII Sobór Watykański
Council of VienneSobór w Vienne
Counter-ReformationKontrreformacji
CovenantPrzymierza
Covenant of WorksPrzymierza Prac
Covenant of GracePrzymierza łaski
Covenant TheologyTeologii Przymierza
CovenantersCovenanters
CreedCredo
Nicene CreedNicejsko
Apostles CreedApostołów Credo
Athanasian CreedAthanasian Credo
Cross, CrucifixKrzyż, Krucyfiks
CrucifixionUkrzyżowanie
Jesus on the CrossJezusa na Krzyżu
Stations of the CrossDroga Krzyżowa
Crypto-CalvinismCrypto-Calvinism
Hour of Power, Crystal CathedralHour of Power Crystal Cathedral
Religious CultsReligijne Kulty


D
John DamasceneJan Damasceński
Book of DanielKsięga Daniela
Date of Birth of Jesus, by several Analytical MethodsData Urodzenia Jezusa, przez kilka Metod Analitycznych
King DavidKról Dawid
Sin, Seven Deadly SinsSin, Siedem Grzechów Głównych
Death of God TheologyTeologii śmierci Boga
Ten Commandments, DecalogueDziesięć Przykazań, Dekalog
Meaning of the word ChristianZnaczenie Słowa Chrześcijańskie
DeismDeizmu
Faiths and DenominationsWiar i Wyznań
DenominationalismDenominacjonalizm
Choosing a Church, Chart of DenominationsWybór Kościoła, Wykres Wyznań
DeterminismDeterminizm
Apocrypha (Old Testament), Deuterocanonical BooksApokryfy (Stary Testament), Deuterocanonical Książki
Book of DeuteronomyKsięga Powtórzonego Prawa
Disciples of Christ, CampbellitesUczniów Chrystusa, Campbellites
Shepherding Movement, Discipleship MovementPasterstwo Ruchu, Discipleship Ruchu
Dispensation, DispensationalismZwolnienie, Dispensationalism
Ultradispensationalism, Dispensationalism, DispensationUltradispensationalism, dispensationalism, Zwolnienie
Progressive DispensationalismProgressive Dyspensacjonalizm
Divine ImmanenceBoska Immanencja
Divine TranscendenceBożej Transcendencji
DocetismDoketyzm
Doctors of the ChurchDoktorzy Kościoła
Doctrine of Man in the Old TestamentNauki Man w Starym Testamencie
DogmaDogma
Dominicans, Saint DominicDominikanów, Saint Dominic
DonatismDonatism
Canons of DortKanonów Dort
Canons of Dort - textKanony z Dort - tekst
Predestination, Double PredestinationPredestination, Podwójnej Predestynacji
Filioque Controversy, Double ProcessionFilioque Kontrowersji, Double Procesja
DoxologyDoksologii
DualismDualizmu
Brethren, Dunkards, DunkersBracia, Dunkards, Dunkers


E
4000 Early Christian Manuscripts4000Early Christian Rękopisy
EasterWielkanoc
Church Calendar Calculator, Easter Automatic CalculatorKościół Kalendarz Kalkulator, Wielkanoc Automatyczny Kalkulator
Eastern ChurchWschodniej Kościół
Eastern Orthodox ChurchCerkiew Prawosławna
Eastern Rite Catholic ChurchesWschodniej Rite Katolickie Kościoły
Eastern Rite Churches, Uniate ChurchesWschodnie Kościoły Obrządku, cerkwi
Book of EcclesiastesKsięga Koheleta
Ecumenical Church Councils CatholicSoborów Powszechnych Kościoła Katolickiego
Garden of Eden, EveRajskim Ogrodzie, Ewa
Edenic CovenantEdenic Przymierze
Edersheim ReferencesEdersheim Referencje
Effectual CallingPraktycznego Wywołanie
Elect, ElectionWybór, Elect
Church of England, Anglican ChurchKościół Anglii, Kościół Anglikański
EnochEnoch
Epistle to the EphesiansList do Efezjan
Council of EphesusSoborze w Efezie
Episcopal ChurchEpiskopatu Kościół
Episcopal ConfessionEpiskopalny Spowiedź
ErastianismErastianism
EpistleList
EschatologyEschatologia
Esdras Book of Esdras I and IIEzdrasza Księga Księgi Ezdrasza I i II
Book of Esdras I and II, bKsięgi Księgi Ezdrasza I i II, b
EssenesEsseńczycy
Pharisees, Sadducees, and Essenes (advanced)Faryzeuszy, Saduceuszy i Esseńczyków (zaawansowane)
Book of EstherKsięga Estery
Evangelical United Brethren Church, EUBEwangelickiego Wielka Bracia Kościół, EUB
EucharistEucharystii
Eusebius of CaesareaEuzebiusz z Cezarei
Monophysitism, EutychianismMonofizytyzm, Eutychianism
EvangelismEwangelizacji
EvangelicalismEwangelicyzm
Gospel, EvangelionEwangelii, Evangelion
Garden of Eden, EveGarden of Eden, Ewa
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Events in Jesus' LifeSekwencyjne Życie Jezusa z Ewangelii, Wydarzenia w Jezusa Życie
Ex Opere OperatoEx Opere Operato
Book of ExodusKsiędze Wyjścia
Book of EzekielKsięga Ezechiela
Book of EzraKsięga Ezdrasza


F

FaithFaith
Sola Fide, By Faith Alonesola fide, przez wiarę
FastingCzczo
Fatalism, FateFatalizmu, Fate
Saint Felicitas and Saint Perpetuaśw Felicitas i Saint Perpetua
Martyrdom of Perpetua and Felicitas - TertullianMęczeństwo Perpetua i Felicitas - Tertulian
Council of Ferrara-FlorenceRady Ferrara-Florencja
Filioque ControversyFilioque Kontrowersje
First Vatican CouncilSobór Watykański
Christian Fish SymbolChrześcijańskiej Fish Symbol
Stigmata, Five WoundsStygmaty, pięć ran
Book of Concord, Formula of ConcordKsięga Concord, Formuła Zgody
Forty MartyrsCzterdziestu Męczenników
Four Spiritual LawsCztery Duchowe U
FourSquare Gospel ChurchFoursquare Kościół Ewangelia
FranciscansFranciszkanie
Determinism, Freedom, Free WillDeterminizm, wolność, Free Will
Methodist Articles of ReligionMetodystów Artykuły z Religii
FreemasonryWolnomularstwo
FriarsBracia
Augustinians, Augustinian FriarsAugustianie, Augustianie Bracia
Franciscans, Friars Minor, Gray FriarsFranciszkanie, Bracia Mniejsi, Szary Bracia
Dominicans, Friars Preachers, Black FriarsDominikanie, Bracia Kaznodzieje, Czarne Braci
Carmelites, White FriarsBosych, Biały Bracia
Society of Friends - QuakersTowarzystwo Przyjaciół - Quakers
OT Prophecies Fulfilled by Jesus 100OT Prophecies Spełnionych przez Jezusa 100
FundamentalismFundamentalizm


G
Gabriel (Archangel)Gabriel (Archanioł),
Epistle to the GalatiansList do Galatów
GallicanismGallikanizm
Genealogy of JesusGenealogia Jezusa
Book of GenesisKsięgi Genesis
Jewish Genesisżydowskiej Genesis
Jewish Genesis (Advanced)żydowskiej Genesis (Zaawansowane)
Genesis and Science are CompatibleGenesis i Nauki są Kompatybilne
Geneva Confession of FaithGenewa Wyznanie Wiary
GethsemaneGetsemani
Spiritual GiftsDuchowych Darów
Glory, GlorifyGlory, Chwalili
GlorificationGloryfikacja
Gift of Tongues, Glossolaliadar języków, Glosolalia
Adiaphora Gnesio-LutheransAdiafora, Gnezjoluteranie
GnosticismGnostycyzm
God, Jehovah, Elohim, YHWH, Yahweh, Adonai, AllahBóg, Jahwe, Elohim, Jahwe, Jahwe, Adonai
Names of God, Jehovah, Elohim, YHWHNazwy Bóg, Jahwe, Elohim, Jahwe
Trinity, GodheadTrójcy, Bogiem
Gospel, Godspel, GodspellEwangelii, Godspel, Godspell
Good FridayWielki Piątek
Good WorksDobre Uczynki
Gospel According to JohnEwangelia według Jana
Gospel According to LukeEwangelia według Łukasza
Gospel According to MarkEwangelia według Marka
Gospel According to MatthewEwangelia według Mateusza
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Harmony of the GospelsSequential życia Jezusa, z Ewangelii, Harmonia Ewangelii
Gospel of ThomasEwangelii Thomas
GraceGrace
Covenant of GracePrzymierza łaski
Franciscans, Gray FriarsFranciszkanów, Szary Bracia
Great SchismWielka Schizma
Tribulation, Great TribulationUcisk, Wielki Ucisk


H
Book of HabakkukKsięga Habakuka
Book of HaggaiKsięga Aggeusza
HagiographyHagiografia
Hail MaryZdrowaś Maryjo
Christian HaloChrześcijańskiej Halo
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Harmony of the GospelsSequential życia Jezusa z Ewangelii, Harmonia ewangelii z
HeavenNieba
Epistle to the HebrewsList do Hebrajczyków
Transliteration of Hebrew charactersTransliteracji Hebrajskich znaków
HebronHebron
Heidelberg CatechismHeidelberg Katechizm
Heidelberg Catechism - textHeidelberg Katechizm - tekst
Helvetic ConfessionHelvetic Spowiedź
Helvetic Confession - textHelvetic Spowiedź - tekst
Shepherd of HermasPasterz Hermasa
Introduction to Shepherd (Pastor) of HermasWprowadzenie do Pasterza (Pastor) Hermasa
Pastor of Hermas - First BookPasterza Hermasa - pierwsza książka
Pastor of Hermas - Second BookPasterza Hermasa - druga książka
Pastor of Hermas - Third BookPasterza Hermasa - trzecia książka
Pastor of Hermas - elucidationsPasterza Hermasa - elucidations
Heresies as described by the Second Ecumenical Council in 381 ADHerezje, jak opisane przez Sobór Ekumeniczny w 381 AD
Hexapla - OrigenHexapla - Orygenes
Mass, High MassMasowe, High Mass
Arising of JesusRezultacie Jezusa
Historical Controversy over SinHistorycznego Kontrowersje Sin
History of the Bible, SeptuagintHistoria Biblii, Septuaginta
HolinessŚwiątobliwość
American Holiness MovementAmerykański Świątobliwości Ruchu
Eucharist, Holy CommunionEucharystii, Komunii Świętej
Holy FamilyŚwiętej Rodziny
Holy InnocentsŚwiętej Innocents
Mass, Holy Liturgy (Orthodox)Mszy, Święta Liturgia (prawosławny)
Holy OrdersKapłaństwo
Major OrdersGłówne Zamówienia
Holy Spirit, Holy GhostDuch Święty, Duch Święty,
Holy WeekŚwięty Tydzień
Theology of Hope, Hope TheologyTeologia Nadziei, Nadzieja Teologia
Book of HoseaKsięga Ozeasza
Hour of PowerHour Power
Angelus, HoursAngelus, Godziny
Household SalvationZbawienie Domowe
Hutterian BrethrenHutterian Bracia


I
IconoclasmIkonoklazm
IdealismIdealizm
Epistle Ignatius - EphesiansList Ignatius - Efezjan
Epistle Ignatius - MagnesiansList Ignatius - Magnezjan
Epistle Ignatius - TralliansList Ignatius - Trallians
Epistle Ignatius - RomansList Ignatius - Rzymianie
Epistle Ignatius - PhiladelphiansList Ignatius - Filadelfian
Epistle Ignatius - Smyrnaeans, SmyrnæansList Ignacy - Smyrneńczyków, Smyrneńczyków
Epistle Ignatius - PolycarpList Ignacy - Polikarp
Syriac Versions - IgnatiusSyryjski Wersje - Ignacy
Ignatius - Misc. EpistlesIgnacy - Inne Listy
Epistles Ignatius - Saint JohnListy Ignacego - Saint John
Epistle of Ignatius to the virgin Mary (spurious)List Ignacego Maryi Panny (fałszywe)
Martyrdom of IgnatiusMęczeństwo Ignacego
Spurious Epistles of IgnatiusFałszywych Listy Ignacego
Immaculate Conception of MaryNiepokalanego Poczęcia Maryi
Divine ImmanenceBożej Immanencji
ImminenceNieuchronnością
IncarnationWcielenia
Indian TheologyIndian Teologii
IndulgencesOdpustów
Inerrancy, Bible InfallibilityNieomylność, Biblii Nieomylności
InfallibilityNieomylności
Baptism, InfantChrzest, Niemowlę
InfralapsarianismInfralapsarianism
InquisitionInkwizycja
Words Inscribed on the Cross, INRISłowa Wpisane na Krzyżu, INRI
Book of IsaiahKsięga Izajasza
InspirationInspiration
Against Heresies Book I - IrenæusPrzeciw herezjom księdze I - Ireneusza
Against Heresies Book II - IrenaeusPrzeciw herezjom Book II - Ireneusza
Against Heresies Book III - IrenæusPrzeciw herezjom księgi III - Ireneusza
Against Heresies Book IV - IrenaeusPrzeciw herezjom księgi IV - Ireneusza
Against Heresies Book V - IrenæusPrzeciw herezjom Księdze V - Ireneusz
Irenaeus fragmentsIreneusz fragmenty
Irenæus - ElucidationIreneusz - Wyjaśnienie
IsaacIsaac


J
JacobJacob
Epistle of JamesList Jakuba
Saint JamesSaint James
Protevangelium of JamesProtevangelium z James
JansenismJansenizmem
JehovahJehowy
Jehovah's WitnessesŚwiadkowie Jehowy
Book of JeremiahKsięga Jeremiasza
Saint JeromeSaint Jerome
JerusalemJerozolimskiej
Liturgy of JerusalemLiturgii Jerozolima
JesuitsJezuici
Jesus ChristJezusa Chrystusa
Sequential Life of Jesus, from the Gospels, Chronology of Jesus' LifeSequential życia Jezusa z Ewangelii, Chronologia "Życie Jezusa
Early Documents Regarding the History of Jesus' LifeWczesne Dokumenty związane z Historią Jezusa Życie
Miracles Performed by Jesus 39Cudów Wykonywane przez Jezusa 39
Jesus as a ChildJezusa Jako Dziecko
Jesus on the CrossJezusa na Krzyżu
Arising of JesusRezultacie Jezusa
Baptism of ChristChrzest Chrystusa
OT Prophecies Fulfilled by Jesus 100OT Prophecies Spełnionych przez Jezusa 100
Jewish Genesisżydowskiej Genesis
Saint JoachimSaint-Joachim
Book of JobKsięga Hioba
Book of JoelKsięga Joela
Saint JohnSaint John
John the BaptistJana Chrzciciela
Carmelites, Saint John of the CrossKarmelitów, święty Jan od Krzyża
Saint John's BaptismŚwiętego Jana Chrzest
Gospel According to JohnEwangelii według Jana
Epistles of JohnListach Jana
Theology of JohnTeologii Jana
Book of JonahKsięga Jonasza
Saint JosephSaint Joseph
Joseph of Arimathea, ArimathæaJózefa z Arymatei, Arymatei
Book of JoshuaKsięga Jozuego
Feast of JubileesŚwięto Jubileusze
Judas IscariotJudasza Iskariota
Epistle of JudeList Judy
Saint JudeSaint-Jude
Divine Judgmentsądu Bożego
Book of JudgesKsięga Sędziów
Book of JudithKsięga Judyty
JustificationUzasadnienie


K
Book of Kells, Illuminated ManuscriptsBook of Kells, iluminowanych rękopisów
Kenotic Theology, KenosisKenotic Teologii, Kenosis
Book of KingsKsięgi Królów
Preface to the 1611 King James Authorized Version BiblePrzedmowie do 1611 roku King James autoryzowanych wersji Biblii
Knights of ColumbusRycerzy Kolumba


L
Book of LamentationsLamentacje Jeremiasza
LandmarkismLandmarkism
Last JudgmentSąd Ostateczny
Lord's Supper, Last SupperWieczerza Pańska, Ostatnia Wieczerza
Lateran CouncilsRad Lateranie
LatitudinarianismLatitudinarianism
Mormon, Latter-Day SaintsMormona, Świętych w Dniach Ostatnich
Articles of Faith of the Mormon Church, Latter-Day Saints BeliefsZasady Wiary Kościoła Mormonów, Święci w Dniach Ostatnich Wierzenia
Baptism LayChrzest Lay
LentWielkiego Postu
Book of LeviticusKsiędze Kapłańskiej
Liberal CatholicismLiberalnego Katolicyzmu
Liberal EvangelicalismLiberalna Ewangelikalizm
Theological LiberalismTeologiczne Liberalizm
Liberation TheologyTeologia Wyzwolenia
LitanyLitania
Literal TranslationDosłowne Tłumaczenie
LiteralismDosłowności
LiturgyLiturgia
Liturgy of JerusalemLiturgia Jerozolimy
Hagiography Lives of SaintsHagiografii życia świętych
LogosLogos
Westminster Confession of Faith, London ConfessionWestminsterskie Wyznanie Wiary, Londyn Spowiedź
Westminster Confession of Faith - text, London Confession textWestminsterskie Wyznanie Wiary - tekst, tekst Londyn Spowiedź
London Baptist Confession of FaithLondyn Wyznanie Wiary Baptystów
Lord's PrayerModlitwy Pańskiej
Lord's SupperWieczerza
Agape LoveAgape Miłość
Mass, Low MassMass, Niska Msza
Gospel According to LukeEwangelia według Łukasza
Saint LukeŁukasz
Theology of LukeTeologii Luke
Martin LutherMartina Luthera
Luther's Small CatechismLutra Mały Katechizm
Luther's 95 Theses95 Tez Lutra
Lutheran Church, LutheranismKościół Ewangelicko-Augsburski, Luteranizm
Council of LyonsRady Lyons
History of the Bible, LXXHistoria Biblii, LXX


M
Book of MaccabeesKsięga Machabejska
Machpela, MachpelahMachpela, Machpela
MagiMędrcy
Religious OrdersZakonów
Major OrdersGłówne Zamówienia
Majoristic ControversyMajoristic Kontrowersje
Book of MalachiKsięga Malachiasza
Doctrine of Man in the Old TestamentNauki Człowiek w Starym Testamencie
Manichaeism, Mani, ManichæismManicheizmu, Mani, Manicheizmu
Manuscripts of the BibleRękopisy Biblii
Marburg ColloquyMarburgu
MariologyMariologii
Marist BrothersMarist Bracia
Gospel According to MarkEwangelii według Marka
Saint Markśw Mark
Theology of MarkTeologii Mark
Marrow ControversySzpiku Kontrowersje
First Apology of MartyrPierwsze Przeprosin Męczennika
Second Apology of MartyrII Apologii męczennika
Dialogue - Martyr and TryphoDialogu - Męczennik i Trypho
Discourse to the Greeks - MartyrPrzemówienie do Greków - Męczennik
Justin Martyr - Sole Government of GodJustyn Męczennik - Sole rząd Boży
Justin Martyr - ResurrectionJustyn Męczennik - Resurrection
Justin Martyr FragmentsJustyn Męczennik Fragmenty
Martyrdom of Justin MartyrMęczeństwo Justyn Męczennik
Epistle on Martyrdom - PolycarpLiście na Męczeństwa - Polikarp
Virgin MaryMaryi Panny
Assumption of MaryWniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Immaculate Conception of MaryNiepokalanego Poczęcia Maryi
Mary MagdaleneMarii Magdaleny
MassMass
Epistle of Mathetes - DiognetusListu Mathetes - Diogneta
Gospel According to MatthewEwangelii według Mateusza
Saint Matthewśw Mateusza
Theology of MatthewTeologia Matthew
Saint MatthiasMaciej Apostoł
Maundy ThursdayWielki Czwartek
FourSquare Gospel Church, Aimee Semple McPhersonFoursquare Kościół Ewangelii, Aimee Semple McPherson
Mediating TheologyPośrednicząca Teologia
Melchior, MelchioritesMelchior, Melchiorites
MelchitesMelchites
Menno SimonsMenno Simmons
MennonitesMennonici
Mercersburg TheologyMercersburg Teologia
MessiahMesjasz
MethodismMetodyzm
Methodist Articles of ReligionMetodystów Artykuły Religii
Book of MicahKsięga Micheasza
Millenarianism, MillennialismMillenarianism, Millenaryzm
Adventism, MilleritesAdwentyzmu, Millerytów
MinistryMinisterstwo
MiracleCud
Miracles Performed by Jesus 39Cudów Przeprowadzany przez Jezusa 39
MissiologyMisjologii
Monarchianism, ModalismMonarchianism, Modalizm
Theological Liberalism, ModernismTheological Liberalizmu, Modernizmu
Baptism, ModesChrzest, Tryby
MonarchianismMonarchianism
MonasticismZakonny
MonergismMonergism
MonismMonizm
MonophysitismMonofizytyzm
MonotheismMonoteizm
Monotheism and World ReligionsMonoteizm i Świat Religie
Monotheism and the Old TestamentMonoteizm i Stary Testament
Monotheism and the TrinityMonoteizm i Trinity
Monotheism and the New TestamentMonoteizm i Nowy Testament
Moral TheologyTeologia Moralna
MonothelitismMonoteletyzm
MontanismMontaniści
Moravian ChurchMorawski Kościół
Mormon, MormonismMormonów, Mormoni
Articles of Faith of the Mormon Church, Mormon BeliefsZasady Wiary Kościoła Mormonów, wierzenia mormonów
Sin, Mortal SinGrzechu, grzechu śmiertelnego
MosesMojżesz
Muratorian Canon, Muratori Fragment of BibleMuratorian Canon, Muratori Fragment Biblii
Christian Music HistoryChrześcijańskiej Muzyki Historia
MysticismMistycyzm


N
Book of NahumKsięga Nahuma
Names of GodImion Boga
NathanaelNathanael
Natural TheologyNaturalnej Teologii
NaturalismNaturalizm
Church of the NazareneKościół z Nazarejczykiem
Nazareth StoneNazareth Kamień
Book of Ezra, Book of NehemiahKsięgi Ezdrasza, Księga Nehemiasza
Neo-OrthodoxyNeo-Prawosławie
Neo-ThomismNeotomizmu
NestorianismNestorianism
New England TheologyNew England Teologii
New Hampshire Baptist ConfessionNew Hampshire Chrzciciela Spowiedzi
New Haven TheologyNowe Haven Teologia
New Light SchismNowe Światło Schizma
New School TheologyNowa Szkoła Teologii
New Testament TheologyNowego Testamentu Teologia
Council of Nicaea NicæaSobór Nicejski Nicejski
Nicene CreedNicejsko
NinevehNiniwa
NominalismNominalizm
Non-Denominational Christian ChurchesDla Religi Kościoły Chrześcijańskie
Novation SchismNovation Schizma
New Testament References to Old Testament ScripturesNowego Testamentu Odniesienia do Starego Testamentu
Book of NumbersKsięgi Liczb
Number of Christians Through HistoryLiczba Chrześcijan w Historii
NunsSióstr


O
Book of ObadiahKsiędze Abdiasza
Oberlin TheologyOberlin Teologii
Mass, Offering (orthodox)Mszy, Oferując (Prawosławna)
Old CatholicsStarokatolicy
Old School TheologyOld School Teologia
Jesus on the CrossJezus na Krzyżu
Origination of One-God Belief SystemsOrigination Jednego boga Belief Systems
Benedictines, Order of Saint Benedict, OSBBenedyktynów, Benedyktyni, OSB
Major OrdersGłówne Zamówienia
Sacraments, OrdinanceSakramentów, Ordynacja
Oriental Orthodox ChurchOriental Prawosławnego Kościoła
OrigenOrygenes
Hexapla - OrigenHexapla - Orygenes
Origin of the SoulPochodzenie Duszy
Original SinOriginal Sin
Orthodox Church BeliefsWierzeń Kościoła Prawosławnego
Eastern Orthodox ChurchCerkiew Prawosławna
Oriental Orthodox ChurchOriental Cerkiew
Orthodox Church Listing of Synods and CouncilsCerkiew Notowania Synodów i Soborów
OrthodoxyPrawosławie
Oxford MovementRuch Oksfordzki


P
PacifismPacyfizm
Baptism, PaedoBaptism, PædoBaptismChrzest, PaedoBaptism, PædoBaptism
Palm SundayNiedziela Palmowa
PanentheismPanenteizm
PantheismPanteizm
PapacyPapiestwo
Holy Spirit, ParacleteDuch Święty, Pocieszyciel
Parker SocietyParker Społeczeństwo
Passion Week, Passion Cycle, Passion PlayPassion Tydzień, Pasja Cykl, Passion Play
PassoverPaschy
Monarchianism, PatripassianismMonarchianism, Patrypasjanizm
Patristic EraPatrystycznych Era
Patron SaintsPatronów
Saint PaulPaweł
Theology of PaulTeologia Paweł
PaulinismPaulinizmu
PelagianismPelagianizm
PenancePokuta
PentecostPięćdziesiątnica
PentecostalismZielonoświątkowego
Perfection, PerfectionismPerfection, Perfekcjonizm
Saint Felicitas and Saint Perpetuaśw Felicitas i św Perpetua
Epistles of PeterListy Piotra
Saint PeterSaint Piotra
Apocalypse of PeterApokalipsa Piotra
PhariseesFaryzeusze
Pharisees, Sadducees, and Essenes (advanced)Faryzeuszy, Saduceuszy i Esseńczyków (zaawansowane)
Epistle to PhilemonList do Filemona
Saint Philipśw Filipa
Epistle to the PhilippiansList do Filipian
Philosophy of ReligionFilozofii Religii
Major World PhilosophersMajora Świecie Filozofowie
Philosophical TermsFilozoficzne Regulamin
Christian View of PhilosophyChristian Widzenia Filozofii
PhotiusPhotius
PietismPietyzm
Pontius PilatePoncjusz Piłat
Acta PilatiActa Pilati
PilgrimsPielgrzymów
Christian Music History, PlainsongChrześcijańskiej Muzyki Historii, Plainsong
Plymouth BrethrenPlymouth Bracia
Epistle of Polycarp - PhilippiansList Polikarpa - Filipian
Epistle on Martyrdom - PolycarpList na Męczeństwa - Polikarp
Roman Catholic PopesKatolicki Papieże
Positive ThinkingPozytywne Myślenie
PrayerModlitwa
PredestinationPredestynacja
Pre-Existence of ChristPreegzystencja Chrystusa
Preface to the 1611 King James Authorized Version BiblePrzedmowie do 1611 King James Autoryzowanego Wersja Biblia
Millenarianism, Premillennialism, PostmillennialismMillenarianism Premilenializm, Postmillennialism
PresbyterianismPrezbiterianizm
Priesthood of All BelieversKapłaństwo Wszystkich Wierzących
Priscillian, PriscillianismPryscylian, Priscillianism
Process TheologyProcess Teologii
Progressive DispensationalismPostępowego Dispensationalism
Dispensation, Progressive RevelationZwolnienie, Stopniowe Objawienie
Prophet, ProphecyProroka, Prophecy
OT Prophecies Fulfilled by Jesus 100OT Prophecies Spełnione przez Jezus 100
Proportion of FaithProporcja Wiara
ProselyteProzelitę
Protestant EthicEtyka Protestancka
Protestant ReformationReformacja
Protestant Reformation - IIReformacji - II
Protestant ScholasticismProtestancka Scholastyki
ProtestantismProtestantyzm
Protevangelium of JamesProtevangelium Jamesa
Book of ProverbsKsięgi Przysłów
ProvidenceOpatrzność
Book of Psalms, PsalteryKsięga Psalmów, Psaltery
PseudepigraphaPseudepigrapha
PunishmentKarania
PurgatoryCzyściec
Puritanism, PuritanPurytanizm, Puritan
Puritan CatechismPuritan Katechizm
Puritan Confession of FaithPuritan Wyznanie Wiary
Westminster Confession of Faith - text. Puritan Confession - textWestminsterskie Wyznanie Wiary - tekst. Puritan Confession - tekst


Q
Society of Friends - QuakersTowarzystwo Przyjaciół - Quakers
QuietismKwietyzmu


R
Radical ReformationRadical Reformacja
RansomRansom
Rapture of the ChurchRapture Kościoła
RationalismRacjonalizm
RealismRealizm
RebaptismRebaptism
ReconciliationPojednania
Redemption, RedeemerOdkupienia, Odkupiciel
ReformationReformacja
Protestant ReformationReformacja
Reformation and ConfessionsReformacji i Wyznania
Reformed ChurchReformowany Kościół
Reformed Church BeliefsReformowany Kościół Wierzenia
RegenerationRegeneracja
RelativismRelatywizmu
ReligionReligia
Major Religions of the WorldGłówne Religie świata
Faiths and Denominations, ReligionsWiar i Wyznań, Religii
Religious CultsReligijne Kulty
Religious OrdersZakonów
Major OrdersGłówne Zamówienia
RepentancePokuta
ResurrectionZmartwychwstanie
Resurrection of the DeadZmartwychwstanie
Book of RevelationKsiędze Objawienia
RevivalismRevivalism
RighteousnessSprawiedliwość
Roman Catholic ChurchKościół Rzymskokatolicki
Roman Catholic PopesRzymskokatolicki Papieże
Romanized Bible TextRomanized Biblii Tekst
Epistle to the RomansListu do Rzymian
RosaryRóżańcowej
Book of RuthKsięgi Rut


S
SabbathSabbath
SabbatarianismSabbatarianism
SabellianismSabellianism
SacramentsSakramentów
SacrificeOfiarę
SadduceesSaduceusze
Pharisees, Sadducees, and Essenes (advanced)Faryzeuszy, Saduceuszy i Esseńczyków (zaawansowane)
Saintśw
Saint AndrewSaint Andrew
Saint AthanasiusAtanazy
Benedictines, Saint BenedictBenedyktyni, Benedykt
Dominicans, Saint DominicDominikanie, święty Dominik
Saint JamesSaint James
Saint JohnSaint John
Carmelites, Saint John of the CrossKarmelici, Jan od Krzyża
John the BaptistJan Chrzciciel
Saint JeromeŚwięty Hieronim
Saint JosephŚwięty Józef
Saint Judeświęty Juda
Saint LukeŁukasz
Saint MarkŚwiętego Marka
Virgin MaryMaryja
Saint MatthewŚwięty Mateusz
Saint PaulPaweł
Saint Peterświęty Piotr
Saint Stephenśw Stephen
Carmelites, Saint Teresa of AvilaKarmelitów, św Teresa z Avila
Saint ThomasSaint Thomas
Saint VeronicaŚwięta Weronika
SalvationZbawienie
Salvation ArmySalvation Army
Household SalvationSalvation Domowe
Book of SamuelKsięgi Samuela
SanctificationUświęcenie
SanctuarySanctuary
SatanSzatana
Saint Paul, Saulświętego Pawła, Saul
Great SchismWielka Schizma
ScholasticismScholastyka
Scholasticism PhilosophyScholastyki Filozofii
Hour of Power, Robert SchullerHour of Power, Robert Schuller
Genesis and Science are CompatibleGenesis i Nauki są Kompatybilne
Modern Science has Proven that God Exists, AmazinglyChrześcijaństwo i Nauki są Zgodne, dziwo
Scottish RealismSzkocki Realizm
Scottish ConfessionSzkocki Spowiedź
ScripturePismo
Second Coming of ChristPo Drugie Przyjście Chrystusa
Second Vatican CouncilSobór Watykański II
Sect, SectarianismSekty, Sekciarstwa
Secularism, Secular HumanismSekularyzm, świecki Humanizm
SemiarianismSemiarianism
Semi-PelagianismSemi-Pelagianizm
History of the Bible, SeptuagintHistoria Biblii, Septuaginta
Sermon on the MountKazaniu na Górze
SerpentSerpent
Jesus on the Cross, Seven Words on the CrossJezusa na Krzyżu, Siedem słów na krzyżu
Sin, Seven Deadly SinsGrzechu, Siedem Grzechów Głównych
ShakersShakers
Shepherding MovementPasterstwo Ruch
Shrove TuesdayOstatki
Sibylline OraclesSibylline Wyrocznie
Menno SimonsMenno Simons
SinSin
Historical Controversy over SinHistoryczne Spór Sin
Sin, Mortal SinGrzechu, Mortal Sin
Sin, Seven Deadly SinsGrzechu, Siedem Grzechów Głównych
Shepherd of HermasPasterz Hermasa
Saint Simon the ApostleSaint Simon Apostoł
SimonySimony
Codex SinaiticusKodeks Synajski
Codex SinaiticusKodeks Synajski
Book of SirachKsięga Syracha
Society of Friends - QuakersTowarzystwo Przyjaciół - Quakers
Jesuits, Society of JesusJezuitów, Towarzystwa Jezusowego
SocinianismBracia Polscy
Sola Fide, SolafidianismSola Fide, Solafidianism
Song of SolomonPieśń nad Pieśniami
Salvation, SoteriologyZbawienie, Soteriologia
SoulDusza
Soul SleepDusza Uśpienia
Origin of the SoulPochodzenie Duszy
Southern Baptist Confessions of FaithSouthern Baptist Wyznania wiary
Inquisition (Spanish)Inkwizycji (Hiszpański)
Spiritual GiftsDary Duchowe
SpiritualismSpirytyzm
States of Jesus ChristZjednoczone Jezusa Chrystusa
Statement of Faith (see the various Confessions entries)wyznanie wiary (patrz różnych wyznań wpisów)
Articles of Faith of the Mormon Church, Statement of Mormon FaithZasady Wiary Kościoła Mormonów, Oświadczenie Mormona Faith
Stations of the CrossStacje Krzyż
Saint Stephenśw Stephen
Stigmata, Five WoundsStygmaty, Pięć Ran
SubordinationismSubordynacjonizm
Infralapsarianism, SublapsarianismInfralapsarianism, Sublapsarianism
Summa Theologiae, TheologiæSuma Teologiczna, Teologiczna
SupralapsarianismSupralapsarianism
Swedenborgian ChurchSwedenborgian Kościół
SyncretismSynkretyzm
SynergismSynergizm


T
Mount Taborgórze Tabor
TargumTargum
Targum IITargum II
TemptationTemptation
Ten CommandmentsDziesięcioro Przykazań
Carmelites, Saint TeresaKarmelici, Teresa
TerminismTerminism
TertullianTertulian
Introduction to Tertullian (145-220 AD)Wprowadzenie do Tertulian (145-220 AD)
Apology - TertullianPrzeprosiny - Tertulian
On Idolatry - Tertullianz bałwochwalstwem - Tertulian
Shows or de spectaculis - TertullianPokazuje lub de spectaculis - Tertulian
Chaplet or de corona - TertullianKoronka lub de Corona - Tertulian
To Scapula - TertullianAby Łopatka - Tertulian
ad nationes - Book I - TertullianNationes reklam - Księga I - Tertulian
ad nationes - Book II - TertullianNationes reklam - Księga II - Tertulian
ad nationes - appendix - Tertullian>Nationes reklam - załącznik - Tertulian>
An answer to the Jews - TertullianOdpowiedź na Żydów - Tertulian
Soul's Testimony - Tertullianzeznania Soul - Tertulian
Treatise on the Soul - Tertulliantraktat o duszy - Tertulian
Introduction by the American Editor - TertullianWprowadzenie przez Redaktor amerykańskiego - Tertulian
Prescription Against Heretics - TertullianRecepta przeciwko heretykom - Tertulian
Introduction to the five Books Against Marcion - TertullianWprowadzenie do pięciu książek przed Marcion - Tertulian
Against Marcion - Book I - Tertullianprzeciw Marcjon - Book I - Tertulian
Against Marcion - Book II - Tertullianprzeciw Marcjon - Book II - Tertulian
Against Marcion - Book III - Tertullianprzeciw Marcjon - księga III - Tertulian
Against Marcion - Book IV - Tertullianprzeciw Marcjon - Księga IV - Tertulian
Against Marcion - Book V - Tertullianprzeciw Marcjon - Księga V - Tertulian
Against Hermogenes - Tertullianprzeciw Hermogenes - Tertulian
Against the Valentinians - Tertullianprzeciw Valentinians - Tertuliana
On the Flesh of Christ - Tertulliansię ciałem Chrystusa - Tertuliana
On the Resurrection of the Flesh - TertullianNa zmartwychwstanie ciała - Tertulian
Against Praxeas - Tertullianprzeciw Praxeas - Tertulian
Scorpiace - TertullianScorpiace - Tertulian
Appendix: Against all Heresies - TertullianDodatek: Przeciw wszystkim herezjom - Tertulian
On Repentance - TertullianNa pokuty - Tertuliana
On Baptism - TertullianNa chrzcie - Tertuliana
On Prayer - Tertulliano modlitwie - Tertuliana
ad Martyras - Tertullianogłoszenie Martyras - Tertulian
Martyrdom of Perpetua and Felicitas - TertullianMęczeństwa Perpetua i Felicitas - Tertuliana
Of Patience - TertullianCierpliwości - Tertulian
Names of God, TetragrammatonImion Boga, Jahwe
TheismTeizmu
TheocracyTeokracji
Theodore of MopsuestiaTheodore Mopsuestia
TheodoretTeodoret
TheologyTeologia
Theology of HopeTeologia Nadziei
Theological LiberalismTheological Liberalizm
Theology of JohnTeologii Jana
Theology of MatthewTeologia Mateusza
Theology of MarkTeologia Mark
Theology of LukeTeologii Łukasza
Theology of PaulTeologii Pawła
Theology of Paul IITeologii Pawła II
New Testament TheologyTeologii Nowego Testamentu
Alexandrian TheologyAleksandryjski Teologia
Antiochene TheologyAntiochene Teologii
Ascetical TheologyAscetycznej Teologii
Asian TheologyAzji Teologia
Biblical Theology MovementTeologii Biblijnej ruch
Covenant TheologyTeologii Przymierza
Death of God TheologyTeologii śmierci Boga
Indian TheologyIndian Teologia
Kenotic TheologyKenotic Teologia
Liberation TheologyTeologia Wyzwolenia
Mediating TheologyPośrednicząca Teologia
Mercersburg TheologyMercersburg Teologia
Moral TheologyTeologia Moralna
Natural TheologyTeologii Naturalnej
New England TheologyNew England Teologii
New Haven TheologyNew Haven Teologia
New School TheologyNowa Szkoła Teologii
Oberlin TheologyOberlin Teologia
Old School TheologyOld School Teologia
Process TheologyProcesu Teologia
TheosophyTeozofia
Epistle to the ThessaloniansList do Tesaloniczan
Thirty-Nine ArticlesTrzydziestu Dziewięciu Artykułów
Saint ThomasSaint Thomas
Gospel of ThomasEwangelia Tomasza
Summa Theologiae, Saint Thomas AquinasSummy Święty Tomasz z Akwinu
Saint Thomas AquinasŚwięty Tomasz z Akwinu
Saint Thomas ChristiansSaint Thomas Chrześcijanie
ThomismTomizm
Epistle to TimothyList do Tymoteusza
Epistle to TitusList do Tytusa
Book of TobitKsięgi Tobiasza
Tomb of the Blessed Virgin Mary?Tomb Najświętszej Maryi Panny?
Gift of TonguesDar Języków
TonguesTongues
TraducianismTraducianism
Divine TranscendenceBożej Transcendencji
TranscendentalismTranscendentalizmu
TransfigurationPrzemienienia
History of the Bible, Translations of the BibleHistoria Biblii Tłumaczenia Biblii
Translating the BiblePrzekładzie Biblii
TransubstantiationPrzeistoczenie
Transliteration of Hebrew charactersTransliteracja Hebrajskie znaki
TrappistsTrapistów
Council of TrentSobór Trydencki
TribulationUcisk
Baptism TrineChrzest Trine
TrinityTrójcy
Baptism TriuneChrzest Trójjedyny
Tubingen SchoolTybinga Szkoła
Twelve Tribes of IsraelDwunastu Plemion Izraela


U
UltradispensationalismUltradispensationalism
UltramontanismUltramontanizm
UnitarianismUnitarianizm
UnityJedność
United Church of ChristZjednoczony Kościół Chrystusa
UniversalismUniwersalizm
UtopianismUtopii


V
First Vatican CouncilSobór Watykański
Second Vatican CouncilII Sobór Watykański
Codex VaticanusKodeks Watykański
Codex VaticanusKodeks Watykański
Saint Veronicaśw Weroniki
History of the Bible, Versions of the BibleHistoria Biblii, wersje Biblii
Council of VienneSobór w Vienne
Virgin BirthNarodziny z Dziewicy
Virgin MaryMaryi Panny
Volunteers of AmericaWolontariusza Ameryki
VulgateWulgaty


W
WaldensesWaldensów
Way InternationalWay Międzynarodowego
Wesley (John)Wesley (John)
Wesleyan TraditionWesleyan Tradycja
Westminster Confession of FaithWestminsterskie Wyznanie Wiary
Westminster Confession of Faith - textWestminsterskie Wyznanie Wiary - tekst
Western SchismSchizma Zachodnia
West-Syrian RiteWest-Syryjskie Rite
Carmelites, White FriarsKarmelici, Biały Bracia
Book of WisdomKsięgi Mądrości
Witness, WitnessingŚwiadek, Bycie świadkiem
Jesus on the Cross, Seven Words on the CrossJezusa na Krzyżu, Siedem słów na krzyżu
Words Inscribed on the Cross, INRISłowa wpisane na Krzyżu, INRI
Good WorksDobre Uczynki
Covenant of WorksPrzymierza Robót
Major Religions of the WorldGłówne Religie świata
Worldwide Church of GodWorldwide Church of God


Y
Jehovah, YahwehJahwe, Jahwe
Jehovah, YHWHJahwe, Jahwe


Z
Book of ZechariahKsięga Zachariasza
Book of ZephaniahKsięga Sofoniasza
ZionismSyjonizmu
Christian ZionismChrześcijańskiego Syjonizmu
Ulrich ZwingliUlrich Zwingli


Innych Religii
(introductory text and Christian subjects are above)(tekst wprowadzający i tematy Chrześcijańskie są powyżej)


A - B
AbbasidsAbbasydów
AbrahamAbrahama
Testament of AbrahamTestament Abrahama
Abu BakrAbu Bakr
AhmadiAhmadi
AishaAisha
AliAli
AllahBóg
Ancestor WorshipKult Przodków
AnimismAnimizm
Anti-SemitismAntysemityzm
ArabsArabowie
Ashari (Sunni)Ashari (Sunnici)
AtheismAteizm
AverroesAwerroes
AvicennaAwicenna
AyyubidsAjjubidów
Baha'iBahaicka
Bar MitzvahBar Micwa
Jewish Genesis Bereshitżydowskiej Genesis Bereszit
Jewish Genesis (Advanced) Bereshitżydowskiej Genesis (zaawansowane) Bereszit
Black MuslimsCzarny Muzułmanie
Hinduism, BrahmanismHinduizm, Braminizm
BuddhismBuddyzm
Zen BuddhismZen Buddyzm


C - G
Early Islamic History OutlineWczesna historia islamski Zarys
Comparing the Bible's Old Testament with the TalmudPorównując Biblii Starego Testamentu z Talmudu
Confucianism, ConfuciusKonfucjanizmu, Konfucjusz
DruzeDruzowie
FatimaFatima
Fatimids (Shia)Fatymidów (Shia)
GemaraGemara


H
HadithsHadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-BukhariObjawienie - Hadiths Książka 1 z al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-BukhariWiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-BukhariWiedza - Hadiths Książka z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhariporach Modlitwy - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-BukhariSkrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z Księgi 20 al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-BukhariPilgrimmage (Hajj) - Hadiths Książka z 26-al Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-BukhariWalka powodować dla Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-BukhariJednosc, Wyjątkowości Boga (Tauhiid) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
HaggadaHaggada
HalakahHalakah
Hanafi (Sunni)hanafickiej (Sunnickiej)
Hanbali (Sunni)Hanbali (Sunnickiej)
Hare KrishnaHare Krishna
HasidismChasydyzm
HegiraHegira
HezbollahHezbollahu
HinduismHinduizm


I
Imams (Shia)Imamów (Shia)
Early Islamic History OutlineWczesnej Historii Islamu Drzewo
Ishmael, IsmailIzmael, Ismail
Islam, MuhammadIslam, Muhammad
Islamic CalendarIslamskiego Kalendarza
Ismailis (Shia)Ismailici (Shia)


J
Jafari (Shia)Jafariego (Shia)
JainismDżinizmu
Jewish Articles of Faith. Jewish BeliefsArtykuły żydowskiej Wiary. Wierzenia żydowskie
Hebrew CalendarHebrajski Kalendarz
JewsŻydzi
National Conference of Christians and JewsKrajowa Konferencja Chrześcijan i Żydów
JihadJihad
Feast of JubileesŚwięto Jubileusze
JudaismJudaizmu


K - L
Kaaba, Black StoneKaaba, Black Stone
KabbalahKabbalah
KharijiKhariji
Yom KippurJom Kippur
Koran, Qur'anKoranu, Koran
LamaismLamaism
Law of the SabbathPrawie Szabat
LilithLilith


M
Machpela, MachpelahMachpela, Machpela
Mahayana BuddhismMahajana Buddyzm
Maliki (Sunni)Maliki (Sunnici)
MamelukesMamelukes
Maturidi (Sunni)Maturidi (Sunnickiej)
MeccaMekka
MedinaMedina
MidrashMidrasz
MishnahMiszna
MithraismMitraizm
Unification Church, MooniesUnifikacja Kościół, Moonies
Islam, MuhammadIslam, Muhammad
Interactive Muslim CalendarInteraktywna Kalendarza Muzułmańskiego
Mutazili TheologyMutazili Teologia


N - P
Native American ChurchNative American Church
Nusayri (Shia)Nusayri (Shia)
OccultOkultyzm
Worldliness, OtherworldlinessŚwiatowość, Otherworldliness
PassoverPascha
Pillars of FaithFilary Wiary
PolytheismPoliteizm
Primitive ReligionPrymitywnej Religii
Qarmati (Shia)Qarmati (Shia)


R
RamadanRamadan
RastafariansRastafarianie
ReincarnationReinkarnacja
Rosh HashanahRosz Haszana
Rosicruciansróżokrzyżowcy


S
Law of the SabbathPrawo Szabatu
Sahih, al-BukhariSahih al-Bukhari
SaladinSaladyn
SatanismSatanizm
ScientologyScjentologia
SederSeder
SeljuksSeldżukowie
SemitesSemitów
Shafi (Sunni)Shafi (Sunnici)
Shiites, ShiaSzyici, Shia
ShintoismSzintoizm
Sikhs, SikhismSikhowie, Sikhizm
SolipsismSolipsyzmu
Jewish Articles of Faith. Statement of Jewish Faithżydowskie Zasady Wiary. Oświadczenie o żydowskich Faith
SufismSufizmu
Sunnites, SunniSunnites, Sunnickiej


T
TalmudTalmudu
Comparing the Bible's Old Testament with the TalmudPorównując Biblijne Starego Testamentu z Talmudu
TantraTantra
TaoismTaoizm
TheocracyTeokracja
TheosophyTeozofia
Theravada BuddhismTheravada Buddyzm
TorahTora
Transcendental MeditationMedytacja Transcendentalna
Transmigration of SoulsWędrówkę Dusz
Feast of TrumpetsŚwięto Trąbek


U - Z
UmayyadsUmayyads
Unification ChurchUnifikacja Kościół
UntouchablesNietykalni
UpanishadsUpaniszady
VedasWedy
VoodooVoodoo
WahhabismWahabizm
Worldlinessświatowości
Yom KippurJom Kippur
Zaydi (Shia)Zaydi (Shia)
Zen BuddhismZen Buddyzm
ZoroastrianismZoroastryzm