Creed wyznanie wiary, Credo

General Information Informacje ogólne

A creed is a brief, authorized summary of the Christian doctrine that is sometimes recited in church services as an affirmation of faith. Credo to krótki, upoważniony streszczenie doktryny chrześcijańskiej, która jest czasem recytowane w nabożeństwach jako potwierdzenie wiary. Formulations of the Christian faith, presumably taken as the basis of teaching and evangelization, are to be found in the New Testament, although in a rudimentary form as in 1 Cor. Preparaty wiary chrześcijańskiej, prawdopodobnie stanowić podstawę nauczania i ewangelizacji, znajdują się w Nowym Testamencie, choć w podstawowej formie, w 1 Kor. 12:3. 12:03. St. Paul wrote of believers who submitted without reservation to the creed that they were taught (Rom. 6:17). Święty Paweł napisał do wierzących, którzy bez zastrzeżeń złożonych do wyznania, że uczono ich (Rz 6:17).

Of the two classical creeds, the Apostles' Creed belongs in its essential content to the apostolic age, although it is not the work of the Apostles. Z dwóch wyznań klasycznej, Apostolski należy w jego istotnej treści do życia apostolskiego, choć nie jest dziełem Apostołów. It had its origin in the form of a confession of faith used in the instruction of catechumens and in the liturgy of Baptism. Miał jej pochodzenia w postaci wyznanie wiary wykorzystywane w nauczaniu katechumenów i w liturgii chrztu. The creed may have been learned by heart and at first transmitted orally (to protect it from profanation). Credo mogło nauczyć na pamięć i na pierwszy przekazywane ustnie (do ochrony przed profanacją). It is based on a formula current at Rome c. Jest on oparty na formule obecnych w Rzymie c. 200, although the present form of the text did not appear before the 6th century. 200, chociaż obecnej formie tekstu, nie stawi się przed 6 wieku. It is used by Roman Catholics and many Protestant churches but has never been accepted by the Eastern Orthodox churches. Jest używany przez rzymskich katolików i wielu kościołów protestanckich, nie została zaakceptowana przez cerkwii.

The other classical creed, the Nicene, was an expression of the faith of the church as defined at the Councils of Nicaea (325) and Constantinople (381), and later reaffirmed at the Councils of Ephesus (431) and Chalcedon (451). Inne klasyczne credo, Nicejsko, było wyrazem wiary Kościoła, jak określono na Soborze Nicejskim (325) i Konstantynopolu (381), a później potwierdzone na Soborze w Efezie (431) i Chalcedoński (451). Based probably on the baptismal creed of Jerusalem, the Niceno - Constantinopolitan Creed contained a fuller statement concerning Christ and the Holy Spirit than the earlier formula. Oparty prawdopodobnie na chrzcielnej religia Jerozolima, Niceno - konstantynopolitańskiego zawartych pełniejszego oświadczenie dotyczące Chrystusa i Ducha Świętego, niż wcześniej wzoru. Its use in eucharistic worship is not much earlier than the 5th century. Jej stosowanie w kultu eucharystycznego jest nie wiele wcześniej niż 5 wieku. The so - called Filioque ("and the Son") clause, expressing the double procession of the Spirit, was added at the Third Council of Toledo (589). Tak - o nazwie Filioque ("i Syna") klauzuli wyrażającej podwójne procesja Ducha Świętego, został dodany na Sobór Toledo (589). The Nicene Creed is used by Roman Catholics, many Protestants, and the Eastern Orthodox; the last, however, reject the Filioque clause. Credo Nicejsko jest używany przez rzymskich katolików, protestantów wiele, i prawosławni, ostatnio jednak odrzucić Filioque.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The Athanasian Creed (sometimes known as the Quicunque, from the opening Latin word) was first clearly referred to in the 6th century, and the attribution to Athanasius is untenable. Athanasian Creed (czasami jako Quicunque, z otwarcia łacinie) po raz pierwszy wyraźnie, o których mowa w 6 wieku, a przypisanie do Atanazy jest nie do przyjęcia. It is Latin in origin, and in the Middle Ages it was regularly used in church services. Jest pochodzenia łacińskiego, w średniowieczu były regularnie używane w kościele. Since the Reformation the liturgical use of the Athanasian Creed has been confined mainly to the Roman Catholic church and the Anglican Communion, although it is now infrequently recited. Od czasów reformacji liturgicznego wykorzystania Athanasian Creed został ograniczony głównie do kościoła katolickiego i Wspólnoty Anglikańskiej, mimo że obecnie rzadko odmawia.

Ross MacKenzie Ross MacKenzie

Bibliography Bibliografia
JND Kelly, Early Christian Creeds (1972); JH Leith, ed., Creeds of the Churches (1982); P Schaff, The Creeds of Christendom (1977). Kelly JND, wczesnego chrześcijaństwa wyznanie (1972); JH Leith, ed. Wyznanie Kościołów (1982), P Schaff, wyznanie chrześcijaństwa (1977).


Creed, Creeds Credo, wyznanie

Advanced Information Informacje zaawansowane

"Creed" derives from the Latin credo, "I believe." "Credo" pochodzi od łacińskiego credo: "Wierzę". The form is active, denoting not just a body of beliefs but confession of faith. Formularza jest aktywny, oznaczający nie tylko ciało, ale z przekonania wyznanie wiary. This faith is trust: not "I believe that" (though this is included) but "I believe in." Ta wiara jest zaufanie: "nie wierzę, że" (choć jest to wliczone w cenę), ale "Wierzę w." It is also individual; creeds may take the plural form of "we believe," but the term itself comes from the first person singular of the Latin: "I believe." Jest to również osób; wyznanie może podjąć liczby mnogiej "my wierzymy", ale termin ten pochodzi z pierwszej osobie liczby pojedynczej z łaciny: "Wierzę".

Biblical Basis Podstawy biblijne

Creeds in the developed sense plainly do not occur in Scripture. Wyznanie w rozwinięte poczucie wyraźnie nie występuje w Piśmie Świętym. Yet this does not put them in antithesis to Scripture, for creeds have always been meant to express essential biblical truths. Jeszcze tego nie wprowadza ich w przeciwieństwo do Pisma Świętego, na wyznanie zawsze służy do wyrażania podstawowych prawd biblijnych. Furthermore, Scripture itself offers some rudimentary creedal forms that provide models for later statements. Ponadto samego Pisma Świętego oferuje kilka podstawowej creedal form, które zapewniają modele później oświadczenia. The Shema of the OT (Deut. 6:4 - 9) falls in this category, and many scholars regard Deut. Szema z OT (Pwt 6:04 - 9) mieści się w tej kategorii, i wielu uczonych odniesieniu Deut. 26:5 - 9 as a little credo. 26:5 - 9 jak małe credo. In the NT many references to "traditions" (2 Thess. 2:15), the "word of the Lord" (Gal. 6:6), and the "preaching" (Rom. 16:25) suggest that a common message already formed a focus for faith, while confession of Jesus as Christ (John 1:41), Son of God (Acts 8:37), Lord (Rom. 10:9), and God (John 20:28; Rom. 9:5; Titus 2:13) constitutes an obvious starting point for the development of creeds in public confession. W NT wiele odniesień do "tradycji" (2 Tes. 2:15), "słowo Pana" (Ga 6:6), i głosił "(Rz 16:25) sugerują, że wspólny komunikat powstały już skupiać się wiary, a wyznanie Jezusa Chrystusa (Jan 1:41), Syn Boży (Dz 8:37), Pana (Rz 10:9), i Boga (Jan 20:28; Rz 9. : 5; Tytusa 2:13), stanowi oczywisty punkt wyjścia dla rozwoju wyznań w publicznej spowiedzi.

Indeed, if Acts 8:37 is authentic, it offers at the very first a simple creedal confession in baptism. Rzeczywiście, jeśli Dz 8:37 jest autentyczny, oferuje w bardzo prosty pierwsze wyznanie creedal w chrzcie. This is, of course, exclusively Christological (cf. baptism in Christ's name in Acts 8:16; 10:48), leading to the theory that creeds consisted originally only of the second article. Jest to, oczywiście, wyłącznie chrystologiczne (por. chrzest w imię Chrystusa w Dz 8:16, 10:48), co prowadzi do teorii, że wyznanie pierwotnie składał się tylko z drugim artykule. Nevertheless, the NT also contains many passages, culminating in Matt. Niemniej jednak, NT zawiera wiele fragmentów, zakończone Matt. 28:19, which include either the Father or the Father and the Holy Spirit in a more comprehensive Trinitarian formulation of a doctrinal, confessional, or liturgical type. 28:19, do których należą zarówno Ojca i Ojca i Ducha Świętego w bardziej wszechstronny preparat trynitarny, konfesjonał, lub liturgicznych typu doktrynalnych.

Creedal Functions Funkcje creedal

Baptismal Chrzcielny

When more fixed creedal forms began to emerge out of the biblical materials, they probably did so first in the context of baptism. Gdy więcej stałych creedal formy zaczęła się wyłaniać z biblijnych materiałów, prawdopodobnie uczynił to po raz pierwszy w kontekście chrztu. A creed offered the candidates the opportunity to make the confession of the lips demanded in Rom. Creed oferowanych kandydatom możliwość przedstawienia wyznanie w ustach zażądał w Rz. 10:9 - 10. 10:09 - 10. At first the form of words would vary, but familiar patterns soon began to develop. Na pierwszy sformułowanie będzie się różnić, ale znane wzorce szybko zaczął się rozwijać. Fragmentary creeds from the second century, eg, the DerBalyzeh Papyrus, support the thesis that creeds quickly became Trinitarian, or were so from the outset. This is implied also in Didache VII.1 and substantiated by the Apostolic Tradition of Hippolytus. wyznanie cząstkowe z drugiego wieku, np. DerBalyzeh Papyrus, wsparcia tezy, że szybko stał się wyznanie Trójcy, lub tak od samego początku. To jest domyślnie Didache również w VII.1 i potwierdzona przez Tradycji Apostolskiej Hipolit. The common view is that the mode of confession was responsive rather than declaratory. Wspólnego stanowiska jest to, że sposób reakcji była spowiedź, a nie deklaratoryjny.

Instructional Instrukcyjny

With a view to the baptismal confession, creeds soon came to serve as a syllabus for catechetical instruction in Christian doctrine. W celu chrzcielne wyznanie, wyznanie wkrótce służyć jako program do nauki w katechetyczną doktryny chrześcijańskiej. The level of teaching might vary from simple exposition to the advanced theological presentation of the Catecheses of Cyril of Jerusalem in the fourth century. Poziomu nauczania może się różnić od prostych do zaawansowanych wykład teologiczny prezentacji katechezach Cyryla Jerozolimskiego w czwartym wieku. All candidates, however, were to acquire and display some understanding of the profession they would make. A sincere commitment was demanded as well as intellectual apprehension. Wszystkich kandydatów, jednak były do nabycia i wyświetlania niektórych zrozumienia zawodu każą. Szczere zaangażowanie było wymagane, jak również własność zatrzymania.

Doctrinal Doktrynalny

The rise of heresies helped to expand the first rudimentary statements into the more developed formulas of later centuries. Wzrost herezje przyczyniły się do rozszerzenia pierwszy prymitywny instrukcje do bardziej rozwiniętych wzorów późniejszych wieków. A phrase like "maker of heaven and earth" was probably inserted to counteract the Gnostic separation of the true God from the creator, while the reference to the virgin birth and the stress on Christ's death safeguarded the reality of Jesus' human life and ministry. Wyrażenie takie jak "Stworzyciela nieba i ziemi" prawdopodobnie dodaje do przeciwdziałania gnostyckich oddzielenie prawdziwego Boga od Stwórcy, a odniesienie do narodzin z dziewicy i nacisk na śmierć Chrystusa chronione rzeczywistości ludzkiego życia Jezusa i posługi. The Arian heresy produced another crop of additions (notably "of one substance with the Father") designed predominantly to express Christ's essential deity. Arian herezja wyprodukował Wole dodatki (w szczególności "jedną substancję z Ojcem"), przeznaczony głównie do wyrażania podstawowych bóstwo Chrystusa. These modifications gave the creeds a new function as a key to the proper understanding of Scripture (Tertullian) and as tests of orthodoxy for the clergy. Zmiany te dały wyznanie nowej funkcji jako klucz do właściwego zrozumienia Pisma Świętego (Tertulian), jak i testy ortodoksji dla duchowieństwa.

Liturgical Liturgiczny

Being used in baptism, creeds had from the very first a liturgical function. Wykorzystywane w chrzcie, wyznanie było od samego początku funkcji liturgicznych. It was seen, however, that confession of faith is a constituent of all true worship. Widać było jednak, że wyznanie wiary jest składnikiem wszystkich prawdziwego czczenia. This led to the incorporation of the Nicene Creed into the regular eucharistic sequence, first in the East, then in Spain, and finally in Rome. Placing the creed after the reading of Scripture made it possible for believers to respond to the gospel with an individual or congregational affirmation of faith. Doprowadziło to do włączenia Nicejsko do regularnej sekwencji eucharystycznej, najpierw na Wschodzie, następnie w Hiszpanii, a wreszcie w Rzymie. Umieszczenie creed po czytaniu Pisma Świętego umożliwiło wierzących w odpowiedzi na Ewangelii z poszczególnych lub congregational afirmacji wiary.

The Three Creeds Trzy wyznanie

Apostles' Apostołów

In Christian history three creeds from the early church have achieved particular prominence. W historii chrześcijaństwa trzy wyznanie kościół z początku osiągnęli szczególne miejsce. The first was supposedly written by the apostles under special inspiration and thus came to be called the Apostles' Symbol or Creed (Synod of Milan, 390). Lorenzo Valla finally refuted the story of its origin, which the East never accepted, and scholars now recognize that while the old Roman Creed (expounded by Rufinus, 404) no doubt underlies it, it derives from various sources. Pierwszy rzekomo napisane przez apostołów w szczególnych inspiracji, a tym samym zaczęto nazywać Apostołów Symbol lub Creed (Synod w Mediolanie, 390). Lorenzo Valla ostatecznie potwierdzona historia jego pochodzenia, które Wschodu nigdy nie akceptowane, i uczonych teraz uznania, że stary Roman Creed (wyjasnione przez rufinus, 404) to bez wątpienia leży u podstaw, wynikają one z różnych źródeł. In its present form it is known only from the eighth century and seems to have come from Gaul or Spain. W jego obecnej formie jest znany tylko z VIII wieku i wydaje się, że pochodzą z Galii i Hiszpanii. Nevertheless it came into regular use in the West, and the Reformers gave it their sanction in catechisms, confessions, and liturgies. Jednak doszło do regularnego stosowania na Zachodzie, i reformatorów dał ich kara w katechizmy, wyznania i liturgii.

Nicene Nicejsko

Despite its name, the Nicene Creed must be distinguished from the creed of Nicaea (325). Pomimo nazwy, Nicejsko należy odróżnić od Credo Nicejskim (325). Yet it embodies in altered form, and without the anathemas, the Christological teaching which Nicaea adopted in answer to Arianism. Jeszcze wciela się w zmienionej formie i bez klątw, chrystologiczne nauczania, które Nicei przyjęty w odpowiedzi na arianizm. It probably rests on creeds from Jerusalem and Antioch. Prawdopodobnie opiera się na wyznanie z Jerozolimy i Antiochii. Whether it was subscribed at Constantinople I in 381 has been much debated, but Chalcedon recognized it (451) and Constantinople II (553) accepted it as a revision of Nicaea. Czy to w Konstantynopolu I subskrybowanych w 381 zostało wiele dyskusji, ale to uznane Chalcedoński (451) i Konstantynopolitański II (553) uznając ją za zmiany Nicejski. The West on its own added the filioque clause ("and from the Son") to the statement on the Holy Spirit, but the East never conceded its orthodoxy or the validity of its mode of insertion. West z własnej dodał Filioque ("i od Syna") oświadczenie o Duchu Świętym, ale nigdy nie przyznała jej wschodniej ortodoksji lub ważność od trybu wstawiania. In both East and West this creed became the primary eucharistic confession. Na Wschodzie i Zachodzie ta religia była podstawowym eucharystycznej spowiedzi.

Athanasian Athanasian

The creed popularly attributed to Athanasius is commonly thought to be a fourth or fifth century canticle of unknown authorship. As a more direct statement on the Trinity it became a test of the orthodoxy and competence of the clergy in the West at least from the seventh century. Credo powszechnie przypisywane Atanazy jest powszechnie uważany za czwartym lub piątym wieku pieśń nieznanego autora. W bardziej bezpośrednie oświadczenie o Trójcy stał się testem ortodoksji i kompetencji duchownych na Zachodzie co najmniej od VII wieku . It differs from the other two main creeds in structure, in its more complex doctrinal character, and in its inclusion of opening and closing monitions. Różni się od pozostałych dwóch głównych wyznań w strukturze, w bardziej złożony charakter doktrynalny, a jej włączenie do otwarcia i zamknięcia monitions. The Reformers valued it highly, the Anglicans even making some liturgical use of it, but the East did not recognize it, and in general its catechetical and liturgical usefulness has been limited. Reformatorów za wysoce ceniony, nawet co niektórzy anglikanie liturgicznego wykorzystania, ale na Wschodzie nie uznaje go i ogólnie jego katechetyczną i liturgiczną przydatność jest ograniczona.

Conclusion Wniosek

The dangers of creed - making are obvious. Niebezpieczeństwem creed - co jest oczywiste. Creeds can become formal, complex, and abstract. Wyznanie może stać się formalnym, złożone i abstrakcyjne. They can be almost illimitably expanded. Mogą być prawie illimitably rozszerzony. They can be superimposed on Scripture. Properly handled, however, they facilitate public confession, form a succinct basis of teaching, safeguard pure doctrine, and constitute an appropriate focus for the church's fellowship in faith. Mogą one nakładać się na Piśmie Świętym. właściwego obchodzenia się jednak, że ułatwienia spowiedzi publicznej, stanowią zwięzłe podstawy nauczania, ochrony czystej doktryny, i stanowią właściwie koncentruje się na kościelnej wspólnoty w wierze.

GW Bromiley GW Bromiley
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
FJ Badcock, History of the Creeds; WA Curtis, History of the Creeds and Confessions of Faith; O Cullmann, The Earliest Christian Confessions; JND Kelly, Early Christian Creeds and Athanasian Creed; AC McGiffert, Apostles' Creed; P Schaff, The Creeds of Christendom; HB Swete, Apostles' Creed. Badcock FJ, Historia wyznanie; Curtis WA, Historia wyznanie i Wyznania wiary, Cullmann, od początku wyznań chrześcijańskich; JND Kelly, Early wyznanie chrześcijańskie i Athanasian Creed; AC McGiffert, "Credo Apostołów, P Schaff, wyznanie chrześcijaństwa; HB Swete, Apostolski.


Creed Kredo

Catholic Information Informacje Katolicki

(Latin credo, I believe). (Credo Łacińskiej, jak sądzę).

In general, a form of belief. W ogóle, to forma wiary. The work, however, as applied to religious belief has received a variety of meanings, two of which are specially important. Pracy, jednak w zastosowaniu do religijności otrzymał wiele znaczeń, z których dwa są szczególnie ważne. (1) It signifies the entire body of beliefs held by the adherents of a given religion; and in this sense it is equivalent doctrine or to faith where the latter is used in its objective meaning. (1) To oznacza całe ciało przekonań posiadanych przez wyznawców danej religii, iw tym sensie jest to równoważne doktryny wiary lub w przypadku gdy jest stosowany w celu jego znaczenie. Such is its signification in expressions like "the conflict of creeds", "charitable works irrespective of creed", "the ethics of conformity of creed", etc. (2) In a somewhat narrower sense, a creed is a summary of the principal articles of faith professed by church or community of believers. Takie jest jego znaczenie w wyrażeniach takich jak "konflikt wyznanie", "dzieła charytatywne, niezależnie od" wiary ", etyka zgodności" wyznanie, itp. (2) w nieco węższym zakresie, wyznania jest streszczeniem głównych artykułów wiary wyznawanej przez Kościół lub wspólnoty wierzących. Thus by the "creeds of Christendom" are understood those formulations of the Christian faith which at various times have been drawn up and accepted by one or the other of the Christian churches. Zatem przez "wyznanie chrześcijaństwa" rozumie tych form wiary chrześcijańskiej, które w różnym czasie zostały opracowane i przyjęte przez jeden lub drugi z kościołów chrześcijańskich. The Latins designate the creed in this sense by the name symbolum which means either a sign (symbolon) or a collection (symbole). Latins wyznaczenia wiary w tym sensie przez symbolum nazwa, która oznacza znak (symbolon) lub kolekcji (symbole). A creed, then, would be the distinctive mark of those who hold a given belief, or a formula made up of the principal articles of that belief. Credo, a następnie, będzie wyróżniającego znaku tych, którzy posiadają w danym przekonaniu lub wzoru składa się z podstawowych artykułów tej wiary. A "profession of faith" is enjoined by the Church on special occasions, as at the consecration of a bishop; while the phrase "confession of faith" is commonly applied to Protestant formularies, such as the "Augsburg Confession", the "Confession of Basle", etc. It should be noted, however, that the role of Faith is not identical with creed, but, in its formal signification, means the norm or standard by which one ascertains what doctrines are to be believed. The principal creeds of the Catholic Church, The Apostles', Athanasian, and the Nicene, are treated in special articles which enter into the historical details and the content of each. "Wyznanie wiary" jest zabronione przez Kościół na specjalne okazje, jak w konsekracji biskupa, natomiast wyrażenie "wyznanie wiary" jest powszechnie stosowany do formularies protestanckich, takich jak "Augsburg Confession", "Spowiedź Bazylea ", itp. Należy jednak zauważyć, że rola Wiara nie jest identyczny z credo, ale w jego formalnego znaczenie, oznacza normę lub standard, który z nich stwierdzi, jakie doktryny są do wierzenia. główne wyznanie Kościół katolicki, Apostołów, Athanasian i Nicejsko, są traktowane w specjalny artykuły, które wchodzą w historyczne szczegóły i zawartość każdego. The liturgical use of the Creed is also explained in a separate article. Liturgicznego wykorzystania Creed to również wyjaśnić w odrębnym artykule. For the present purpose it is chiefly important to indicate the function of the creed in the life of religion and especially in the work of the Catholic Church. Dla niniejszego celu jest przede wszystkim ważne, aby wskazać funkcję w życiu wiary i religii w szczególności w pracach Kościoła katolickiego. That the teachings of Christianity were to be cast in some definite form is evidently implied in the commission given the Apostles (Matthew 28:19-20). Że nauki chrześcijaństwa miały być oddane w jakichś określonych form jest wyraźnie sugerowały w komisji ze względu na Apostołów (Mt 28,19-20). Since they were to teach all nations to observe whatsoever Christ had commanded, and since this teaching was to carry the weight of authority, not merely of opinion, it was necessary to formulate at last the essential doctrines. Od momentu ich, aby nauczali wszystkie narody do przestrzegania jakichkolwiek Chrystus nakazał, i od tej nauki było dźwigać ciężar władzy, a nie tylko opinii, konieczne było opracowanie w końcu doktryny niezbędne. Such formulation was all the more needful because Christianity was destined for all men and for all ages. Takie sformułowanie było tym bardziej potrzebne, ponieważ chrześcijaństwo było przeznaczone dla wszystkich ludzi w każdym wieku. To preserve unity of belief itself was quite clearly stated. O zachowanie jedności wiary się dość jasno. The creed, therefore, is fundamentally an authoritative declaration of the truths that are to be believed. Credo jest więc zasadniczo wiarygodne oświadczenie prawd, które są do wierzenia.

The Church, moreover, was organized as a visible society (see CHURCH). Kościoła, co więcej, był zorganizowany w sposób widoczny społeczeństwa (kościół). Its members were called on not only to hold fast the teaching they had received, but also to express their beliefs. Jej członkowie zostali wezwani na nie tylko trzymać nauczania, które otrzymała, ale również do wyrażania swoich przekonań. As St. Paul says: "With her heart we believe unto justice; but, with the mouth, confession is made unto salvation" (Romans x, 10). Nor is the Apostle content with vague or indefinite statements; he insists that his followers shall "hold the form of sound words which thou hast heard of me in faith" (II Tim. i, 13), "embracing that faithful word which is according to doctrine, that he (the bishop) may be able to exhort in sound doctrine and to convince the gainsayers (Titus i, 9). Hence we can understand that a profession of faith was required of those who were to be baptized, as in the case of the eunuch (Acts 8:37); in fact the baptismal formula prescribed by Christ himself is an expression of faith in the Blessed Trinity. Apart then from the question regarding the composition of the Apostles' Creed, it is clear that from the beginning, and even before the New Testament had been written, some doctrinal formula, however concise, would have been employed both to secure uniformity in teaching and to place beyond doubt the belief of those who were admitted into the Church. Pawła, jak mówi: "Z sercem wierzymy, do sprawiedliwości, ale z ust, spowiedź jest zbawienie" (Rz x, 10). Apostoł nie jest treść oświadczenia lub nieokreślony niejasne, on nalega, by jego zwolennicy będzie "hold formie dźwiękowej słów, któreś słyszał o mnie w wierze" (II Tim. i, 13), "że ogarnięcie wiernych słowa, które według doktryny, że on (biskup) może być w stanie nawoływać dźwięku nauki i przekonać opornych (Tytusa i, 9). Stąd możemy zrozumieć, że wyznanie wiary, konieczne było tych, którzy do chrztu, jak w przypadku eunuch (Dz 8:37), w rzeczywistości chrztu Wzór określony przez samego Chrystusa jest wyrazem wiary w Trójcy Przenajświętszej. Oprócz następnie od kwestii dotyczących składu Apostolski, jasne jest, że od samego początku, a nawet przed Nowym Testamencie został napisany, niektóre formuły doktrynalnej jednak zwięzły, by byli zatrudnieni zarówno w celu zapewnienia jednolitości w zakresie nauczania i miejsce niekwestionowana wiara tych, którzy zostali przyjęci do Kościoła.

Along with the diffusion of Christianity there sprang up in the course of time various heretical views regarding the doctrines of faith. Wraz z rozpowszechniania chrześcijaństwa nie wyrosła z czasem różne poglądy heretyckie dotyczące doktryny wiary. It thus became necessary to define the truth of revelation more clearly. W ten sposób stało się konieczne w celu określenia prawdy objawienia jaśniej. The creed, in consequence, underwent modification, not by the introduction of new doctrines, but by the expression of the traditional belief in terms that left no room for error or misunderstanding. Credo, w związku z tym nie uległy zmianie, dzięki wprowadzeniu nowych doktryn, ale wyrazem tradycyjnej wiary w warunkach, które nie pozostawiało miejsca dla błędu lub niezrozumienia. In this way the "Filioque" was added to the Nicene and the Tridentine Profession forth in full and definite statements the Catholic Faith on those points especially which the Reformers of the sixteenth century had assailed. W ten sposób "Filioque" został dodany do Nicejsko i Tridentine Zawód dalej i konkretne wypowiedzi w pełni wiary katolickiej w tych punktach, zwłaszcza takiego, który reformatorów XVI wieku był atakowany. At other times the circumstances required that special formulas should be drawn up in order to have the teaching of the Church explicitly stated and accepted; such was the profession of faith prescribed For the Greeks by Gregory XIII and that which Urban VIII and Benedict XIV prescribed for the Orientals(cf. Denzinger, Enchiridion). Innym razem, że okoliczności wymagane specjalne preparaty powinny być sporządzone w celu uzyskania nauczanie Kościoła wyraźnie określone i przyjęte; taki był wyznaniem wiary przewidziany dla Greków przez Grzegorza XIII i to, co Urban VIII i Benedykta XIV przepisany wschodnich (Denzinger por. Enchiridion). The creed therefore, is to be regarded not as a lifeless formula, but rather as a manifestation of the Church's vitality. Credo jest więc nie może być uznane za martwe formuły, ale raczej jako przejaw żywotności Kościoła. As these formulas preserve intact the faith once delivered to the saints, they are also an effectual means of warding off the incessant attacks of error. W tych wzorach zachowania nienaruszonej wiary już dostarczone do świętych, są one również skuteczny sposób odpierania nieustannych ataków błędu.

On the other hand it should be remarked that the authoritative promulgation of a creed and its acceptance imply no infringement of the rights of reason. Z drugiej strony należy uwagę, że autorytatywne ogłoszenie wyznania oraz jego akceptacji nie oznacza naruszenie praw rozumu. The mind tents naturally to express itself and especially to utter its thought in the form of language. Umysł namioty naturalnie wyrażać się wypowiedzieć, a zwłaszcza do jego myśli w formie języka. Such expression, again, results in greater clearness and a firmer possession of the mental content. Takich wypowiedzi sprawia, że w większej czystości i pewniejszy posiadaniu treść psychiczną. Whoever, then, really believes in the truths of Christianity cannot consistently object to such manifestation of his belief as the use of the creed implies It is also obviously illogical to condemn this use on the ground that is makes religion simply an affair of repeating or subscribing empty formulas. Kto więc naprawdę wierzy w prawdy chrześcijaństwa nie może konsekwentnie sprzeciwiają się takim wyrazem jego przekonania, jak korzystanie z Credo oznacza to również oczywiście nielogiczne do potępienia tego zastosowania ze względu na to sprawia, że religia po prostu romans z powtarzających się lub subskrypcji pustych wzorów. The Church insists that the internal belief is the essential element, but this must find its outward expression. Kościół podkreśla, że wewnętrzne przekonanie jest istotnym elementem, ale musi znaleźć swój zewnętrzny wyraz. While the duty of believing rests on each individual, there are further obligations resulting from the social organization of the Church. Podczas gdy obowiązek wierzyć opiera się na każdego, nie ma dalszych zobowiązań wynikających z organizacji społecznej Kościoła. Not only is each member obliged to refrain from what would weaken the faith of his fellow-believers, he is also bound, so far as he is able, to uphold and quicken their belief, The profession of his faith as set forth in the creed is at once an object-lesson in loyalty and a means of strengthening the bonds which unite the followers of Christ in "one Lord, one faith, one baptism". Nie tylko każdy z członków zobowiązany do powstrzymania się od tego, co osłabiłoby wiarę jego kolegów niewierzących, jest on również związany, o ile jest on w stanie, do utrzymania i przyspieszenia ich światopogląd, wyznanie wiary, jak określono w Credo jest zarazem lekcja w lojalność i sposób na wzmocnienie więzi, które łączą wyznawców Chrystusa w "jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest".

Such motives are plainly of no avail where the selection of his beliefs is left to the individual. Takie motywy są po prostu nieskuteczne, gdzie wybór jego przekonań pozostaje do indywidualnych potrzeb. He may, of course, adopt a series of articles or propositions and call it a creed; but it remains his private possession, and any attempt on this part to demonstrate its correctness can only result in disagreement. Może on, oczywiście, podjąć szereg artykułów lub propozycji i nazywają to wyznanie, ale pozostaje jego prywatne posiadanie, a wszelkie próby w tej części w celu wykazania jego poprawności może powodować nieporozumienia. But the attempt itself would be inconsistent, since he must concede to every one else the same right in the matter of framing a creed. Ale próba sam w sobie sprzeczny, ponieważ musi on przyznać się do każdego innego samo prawo w kwestii oprawy wyznania. The final consequence must be, therefore, that faith is reduced to the level of views, opinions, or theories such as are entertained on purely scientific matters. Ostatecznej konsekwencji należy zatem, że wiara jest zmniejszone do poziomu poglądów, opinii, teorii lub takich, które są rozpatrywane wyłącznie w sprawach naukowych. Hence it is not easy to explain, on the basis of consistence, the action of the Protestant Reformers. Dlatego też nie jest łatwe do wyjaśnienia, na podstawie konsystencji, działania protestanckich reformatorów. Had the principle of private judgment been fully and strictly carried out, the formulation of creeds would have been unnecessary and, logically, impossible. Gdyby zasada prywatnego wyroku zostały w pełni i ściśle wykonywane, formułowanie wyznanie było zbędne i logicznie niemożliwe. The subsequent course of events has shown how little was to be accomplished by confession of faith, once the essential element of authority was rejected, From the inevitable multiplication of creeds has developed, in large measure, that demand for a "creedless Gospel" which contrasts so strongly with the claim that the Bible is the sole rule and the only source of faith. Dalszy przebieg wydarzeń pokazuje, jak mało może być dokonany przez wyznanie wiary, po istotnym elementem władzy został odrzucony, Z nieuniknione wielości wyznań rozwinęła, w dużej mierze, że popyt na "Gospel creedless", która kontrastuje tak silnie z twierdzeniem, że Biblia jest jedyną zasadą, a jedynym źródłem wiary. (See DOGMA, FAITH, PROTESTANTISM.) (Patrz: DOGMA, wiary, protestantyzm).

Publication information Written by George J. Lucas. Publikacja informacji napisanej przez J. George Lucas. Transcribed by Suzanne Plaisted. Przepisywane przez Suzanne Plaisted. In Memory of Reese Jackson The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Pamięci Jackson Reese w Encyklopedii Katolickiej, Tom IV. Published 1908. Opublikowane 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Obstat. Remy Lafort, Censor. Prezentacji w Salvation. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John Farley M., arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

DENZINGER, Enchiridion (Freiburg, 1908); MOHLER, Symbolism (NEW YORK, 1984); DUNLOP, Account of All the Ends and Uses of Creeds and Confessions of Faith, etc. Denzinger, Enchiridion (Freiburg, 1908); Mohler, symbolizmu (Nowy Jork, 1984); DUNLOP, pod uwagę wszystkie Kończy i wykorzystania wyznanie i Wyznania wiary, itd. (London, 1724); BUTLER, An Historical and Literary Account of the Formularies, etc., (London, 1816); SCHAFF, The History of the Creeds of Christendom (London, 1878); GRANDMAISON, L'Estasticite des formules de Foi in Etudes 1898; CALKINS, Creeds and Tests of Church Membership in Andover Review (1890), 13; STERRETT, the Ethics of Creed Conformity (1890), ibid. (Londyn, 1724); Butler, Historyczno-Literackie Rachunek formularies, itp., (Londyn, 1816), A. Schaff, wyznanie Historia chrześcijaństwa (Londyn, 1878); GRANDMAISON, L'Estasticite des formules de Foi Etiudy w 1898 roku Calkins, wyznanie i badań Członkostwo w Kościele w Andover Review (1890), 13; Sterrett, etyka zgodności z Creed (1890), tamże.
Also, see: Także, zobaczyć:
Apostles' Creed Apostolski symbol wiary

Nicene Creed Credo Nicejsko

Athanasian Creed Athanasian Creed


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest