Monophysitism Monofizytyzm

Eutychianism Eutychianism

General Information Informacje ogólne

Monophysitism is the doctrine that Jesus Christ had only one nature, rather than two - divine and human. This belief is sometimes known as Eutychianism, after Eutyches, a mid - 5th - century archimandrite of a Constantinople monastery. Monofizytyzm jest doktryna, że Jezus Chrystus miał tylko jedną naturę, a nie dwa - boską i ludzką. Przekonanie to jest czasami jako Eutychianism po Eutyches, średnio - 5 - w. archimandryta klasztoru Konstantynopola. Eutyches taught that in Jesus Christ the humanity was absorbed by the divinity, "dissolved like a drop of honey in the sea." Eutyches nauczał, że w Jezusie Chrystusie ludzkość była pochłonięta przez bóstwo "rozpuszczony jak kropla miodu w morzu." Eutyches fought against the Nestorian doctrine that the two natures of Christ represented two distinct persons. Eutyches walczył z Nestorian doktryny, że dwóch naturach Chrystusa przedstawiciele dwóch różnych osób. His doctrine was condemned as heretical, however, at the Council of Chalcedon in 451. Jego doktryna została potępiona jako heretycka, jednak na Sobór Chalcedoński w 451.

Strict Monophysitism, or Eutychianism, explains the one nature in Christ in one of four ways: Ścisłe Monofizytyzm, lub Eutychianism, wyjaśnia z jednej natury w Chrystusie w jednym z czterech sposobów:

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
A more moderate Monophysitism was put forward by Severus (c. 465 - 538), patriarch of Antioch. Bardziej umiarkowane Monofizytyzm został podniesiony przez Severus (ok. 465 - 538), patriarcha Antiochii. It was less rigid and in many ways differed only nominally from the doctrines of the Council of Chalcedon. To było mniej sztywne i na wiele sposobów, różniły się tylko nominalnie od doktryny Sobór Chalcedoński. Nonetheless, all Monophysites rejected the dogmatic formulas of Chalcedon, and efforts to reach an acceptable compromise failed. Niemniej jednak, wszystkie Monophysites odrzucił formuły dogmatyczne, Chalcedoński, i starają się osiągnąć kompromis nie do przyjęcia. By the 6th century Monophysitism had a strong institutional basis in three churches: the Armenian Church, the Coptic Church, and the Jacobite Church, all of which remain nominally Monophysite today. Przez 6 wieku Monofizytyzm miał silne podstawy instytucjonalne w trzy kościoły: Kościół ormiański, koptyjski kościół i Jacobite Kościoła, z których nadal nominalnie Monophysite dziś.

Agnes Cunningham Agnes Cunningham

Bibliography Bibliografia
RC Chesnut, Three Monophysite Christologies (1976); WHC Freud, The Rise of the Monophysitic Movement (1972). Chesnut RC, Trzy Monophysite Christologies (1976); WHC Freud, The Rise of Monophysitic Movement (1972).


Monophysitism Monofizytyzm

Eutychianism Eutychianism

Advanced Information Informacje zaawansowane

Derived from monos, "single," and physis, "nature," monophysitism is the doctrine which holds that the incarnate Christ had only a single, divine nature, clad in human flesh. Pochodzi od monos "singiel" i physis "natury", Monofizytyzm jest doktryna, która uważa, że ciało Chrystusa było tylko jedno, boskiej natury, ubranych w ludzkim ciele. It is sometimes called Eutychianism, after Eutyches (d.454), one of its leading defenders. Since the Council of Chalcedon, which confirmed as orthodox the doctrine of two natures, divine and human, monophysitism has been considered heretical. Its roots probably go back to Apollinaris (c. 370), who laid tremendous stress on the fusion of the divine and human. To jest czasami nazywane Eutychianism po Eutyches (d.454), jeden z jej czołowych obrońców. Ponieważ Sobór Chalcedoński, który potwierdził w ortodoksyjnej doktryny o dwóch naturach, boskiej i ludzkiej, Monofizytyzm zostało uznane za heretyckie. Jej korzenie prawdopodobnie do Powrót do Apolinary (ok. 370), który położył ogromny nacisk na połączenie boskiego i ludzkiego. Alexandria (as opposed to Antioch) became the citadel of this doctrine, and Cyril, although deemed orthodox, furnished fuel for the fire kindled by his successor, Dioscorus, and Eutyches, who denied that Christ's body was the same in essence as the bodies of men. Aleksandria (w przeciwieństwie do Antiochii) stał cytadeli tej doktryny, a Cyryl, choć uważa prawosławny, umeblowane paliwa do ognia zapalił się przez jego następcę, Dioskuros i Eutyches, który zaprzeczył, że ciało Chrystusa było to samo w istocie jako organów mężczyzn. Their chief opponent was Leo I of Rome, whose formulation of the doctrine of two natures in one person triumphed at Chalcedon. Ich głównym przeciwnikiem był Leon I w Rzymie, którego skład doktryna dwóch naturach w jednej osobie triumfował w Chalcedoński.

Monophysites tended to divide into two main groups: Julianists, who held to the immortality and incorruptibility of Christ's incarnate body, and the more orthodox Severians, who rejected the Eutychian view that the human and divine were completely mingled in the incarnation. Monophysites zazwyczaj podzielić na dwie główne grupy: Julianists, który uznał nieśmiertelność i niezniszczalność wcielonego ciało Chrystusa, a tym bardziej ortodoksyjnych Siewierzanie, który odrzucił Eutychian że boskie i ludzkie zostały całkowicie pomieszane we wcieleniu. In the remnant of Syrian Jacobites and in the Coptic and Ethiopian churches (and to a limited extent in the Armenian) it survives to the present day. Reszta w Syrii Jacobites i koptyjskiego i etiopskiego kościołów (iw ograniczonym zakresie w Armenii) przetrwa do dziś.

DA Hubbard DA Hubbard
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
AA Luce, Monophysitism Past and Present; RV Sellers, Two Ancient Christologies and The Council of Chalcedon; ER Hardy, Christian Egypt: Church and People; WHC Frend, The Rise of the Monophysite Movement; WA Wigram, The Separation of the Monophysites. Luce AA, Monofizytyzm historii i sprzedających RV, Dwa i Sobór Chalcedoński, ER Hardy, Christian Egipt: Kościół i ludzie, WHC frend, Rise of the Monophysite Ruchu; Wigram WA, Separacja Monophysites.


Monophysites and Monophysitism Monophysites i Monofizytyzm

Catholic Information Informacje Katolicki

The history of this sect and of its ramifications has been summarized under EUTYCHIANISM (the nickname somewhat unfairly given by Catholic controversialists). Historia tej sekty i jego konsekwencje zostały podsumowane w EUTYCHIANISM (nick nieco niesprawiedliwie wydane przez Katolicki controversialists). The theology of Monophysitism has also been described under the same heading. Teologii Monofizytyzm została również opisana w tej samej pozycji. Two points are discussed in the following article: first, the literary activity of the Monophysites both in Greek and Syriac; secondly, the question whether they can be exculpated from material heresy in their Christology. Dwa punkty zostały omówione w następującym artykule: po pierwsze, działalność literacką Monophysites zarówno w języku greckim i syryjskim, po drugie, czy można je exculpated od herezji materiału w chrystologii.

LITERARY HISTORY Historii literatury

From many points of view the Monophysites are the most important of early heresies, and no heresy or related group of heresies until the sixteenth century has produced so vast and important a literature. Z wielu punktów widzenia Monophysites są najważniejsze wczesnych herezji, a nie herezji lub grupy powiązanych herezje aż do XVI wieku przyniosły tak rozległe i ważne literatury. A large portion of this is lost; some remains in manuscript, and of late years important publications have brought much of this material to the light of day. Większa część tej utraty, niektóre nadal w rękopisie, i późnego lata ważne publikacje przyniosły wiele z tego materiału do światła dziennego. Nearly all the Greek literature has perished in its original form, but much of it survives in early Syriac translations, and the Syriac literature itself is extant in yet greater amount. Prawie wszystkie literaturze greckiej zginęła w jego pierwotnej formie, ale większość z nich żyje na początku Syryjski tłumaczenia, a sama literatura Syryjski istniejące w jeszcze wyższej kwoty. The scientific, philosophical, and grammatical writings of Monophysites must for the most part be passed over here. Naukowych, filozoficznych i gramatyczne pism Monophysites musi w przeważającej części są przekazywane tutaj. Ecclesiastical history and biography, as well as dogmatic and polemical writings will be described for the fifth and sixth centuries, together with a few of the chief works of the centuries immediately following. Historia kościelna i biografii, a także pisma polemiczne dogmatycznej i zostaną opisane w piątym i szóstym wieku, wraz z kilkoma z najważniejszych dzieł wieków bezpośrednio po.

Dioscurus has left us but a few fragments. Dioscurus opuścił nas tylko kilka fragmentów. The most important is in the "Hist. Misc.", III, i, from a letter written in exile at Gangra, in which the banished patriarch declares the reality and completeness of our Lord's Human Body, intending evidently to deny that he had approved the refusal of Eutyches to admit Christ's consubstantiality with us. Najważniejsze jest w "Hist. Misc.", III, i, z listu na wygnaniu w Gangra, w którym wygnanie patriarcha oświadcza rzeczywistości i kompletności's Human Body Pana naszego, który zamierza oczywiście zaprzeczyć, że miał zatwierdzony odmowy Eutyches przyznać w consubstantiality Chrystusa z nami.

Timothy Ælurus (d. 477) who had been ordained priest by St. Cyril himself, and preserved a profound attachment to that saint, published an edition of some of his works. Timothy Ælurus (zm. 477), który został wyświęcony na księdza przez Cyryla siebie i zachował głębokie przywiązanie do tego świętego, opublikowane wydanie niektóre z jego dzieł. He accompanied Dioscurus to the robber Council of Ephesus in 449, as he says himself "together with my brother the blessed priest Anatolius" (the secretary of Dioscurus, promoted by him to the See of Constantinople). Towarzyszył Dioscurus do rozbójnika Soborze w Efezie w 449, jak sam mówi "razem z bratem kapłan pobłogosławił" Anatolius (sekretarz Dioscurus, promowany przez niego Konstantynopolem). It is not necessary to infer that Timothy and Anatolius were brothers. Nie jest konieczne, aby uznać, że Timothy i Anatolius byli braćmi. When the death in exile of Dioscurus (September 454) was known, Timothy assumed the leadership of those who did not acknowledge the orthodox Patriarch Proterius, and demanded a new bishop. Gdy śmierć na wygnaniu Dioscurus (od września 454) był znany, Timothy przejął kierownictwo tych, którzy nie uznają prawosławny patriarcha Proterius i zażądał nowego biskupa. He had with him four or five deprived bishops. Miał przy sobie cztery lub pięć pozbawione biskupów. The riots which followed were renewed at the death of the Emperor Marcian, and Proterius was murdered. Zamieszki, które następnie zostało przedłużone na śmierć cesarza Marcjan i Proterius został zamordowany. Even before this, Timothy had been consecrated patriarch by two bishops. Nawet przed tym, Timothy została poświęcona przez patriarchę dwóch biskupów. Eusebius of Pelsium and the famous Peter the Iberian, Bishop of Maïuma, the latter not even an Egyptian. Euzebiusz z Pelsium i słynny Peter Iberyjskiego, biskup Maïuma, te ostatnie nawet egipskie. At Constantinople Anatolius was scarcely his enemy; the minister Aspar was probably his friend; but the Emperor Leo certainly desired to acquiesce in the demands for Timothy's deposition addressed to him by the orthodox bishops of Egypt and by Pope St. Leo, and he punished the murderers of Proterius at once. W Konstantynopolu Anatolius ledwo przeciwnika, minister Aspar prawdopodobnie jego przyjaciel, ale cesarz Leon z pewnością chciał zgodzić się na żądania osadzania Timothy skierowane do niego przez ortodoksyjnych biskupów Egiptu i przez papieża św Leo, a on ukarany morderców Proterius na raz. Meanwhile Ælurus was expelling from their sees all bishops who accepted the Council of Chalcedon. Tymczasem Ælurus był wydalenia z ich widzi wszystkich biskupów, którzy przyjęli Sobór Chalcedoński. It was not, however, till Anatolius was dead (3 July, 458) and had been succeeded by St. Gennadius, that the Emperor put into effect the opinion he had elicited from all the bishops of the East in the "Encyclia", by exiling Ælurus first to Gangrus in Paphlagonia, and then in 460 to the Cheronesus. Nie było jednak aż Anatolius nie żyje (3 lipca, 458) i został następcą św Gennadius, że cesarz wprowadzi w życie opinię miał uzyskać od wszystkich biskupów Wschodu w "Encyclia", przez Ælurus exiling pierwszy Gangrus w Paflagonii, a następnie w 460 do Cheronesus. During the reign of Basilicus he was restored, at the end of 475, and Zeno spared his old age from molestation. Za panowania Basilicus był odrestaurowany, na końcu 475, i Zeno oszczędzić na starość od molestowania.

Under EUTYCHIANISM something has been said of his theology, and more will be found below. Pod coś EUTYCHIANISM zostało powiedziane w jego teologii, i więcej będzie można znaleźć poniżej. Of his works a fragment on the Two Natures, is in Migne (PG, LXXXVI, 273). Jego prac fragment na dwie natury, jest w Migne (PG, LXXXVI, 273). The unpublished Syriac collection of his works (in British Mus., manuscript Addit. 12156, sixth cent.) contains Syryjski kolekcja niepublikowanych dzieł (w British Mus., Addit rękopisu. 12156, szósty centów.) Zawiera

a treatise against the "Dyophysites" (Catholics) which consists mainly of a collection of extracts from the Fathers against the Two Natures, the last of the citations being from letters of Dioscurus. traktat przeciwko "Dyophysites" (katolików), który składa się głównie z kolekcji fragmenty z Ojców przed dwóch naturach, ostatni z cytatów z listów jest Dioscurus. This is, however, but a summary of a larger work, which has recently been published entire in an Armenian translation under the title of "Refutation of the Council of Chalcedon". Jest to jednak, lecz tylko do większej pracy, która została niedawno opublikowana w całej Armenii tłumaczenie pod tytułem "odrzucenia przez Sobór Chalcedoński. We learn from Justinian that the original was written in exile. Uczymy się od Justyniana, że oryginał został napisany na emigracji.

Extracts from a letter written to the city of Constantinople against the Eutychianizers Isaias of Hermopolis and Theophilus, followed by another florigeium from "the Fathers" (almost entirely from Apollinarian forgeries). This letter is preserved entire by Zacharias (in Hist. Misc., IV, xii, where it is followed by the second letter) and also in the "Chronicle" of Michael the Syrian. Wypisy z listu do miasta Konstantynopola przeciwko Eutychianizers Isaias z Hermopolis i Teofil, a następnie przez inne florigeium z "Ojców" (prawie w całości z Apollinarian fałszywe). Ten list jest zachowana przez cały Zachariasz (w Hist. Misc., IV, XII, w którym następuje drugi list), a także w "Kronice" Michała Syryjczyka.

A second letter against the same. Drugi list w sprawie tego samego.

Extracts from two letters to all Egypt, the Thebaid, and Pentapolis on the treatment of Catholic bishops, priests, and monks who should join the Monophysites. Wyciągi z dwóch liter wszystkim Egipt, Tebaida i Pentapolis na temat leczenia katolickich biskupów, kapłanów i mnichów, którzy powinni dołączyć do Monophysites.

A refutation of the Synod of Chalcedon and of the Tome of Leo, written between 454 and 460, in two parts, according to the title, and concluding with extracts from the "Acts" of the Robber Synod and four documents connected with it. Obalenia Synod Chalcedoński i Tomasza Lwa, napisane między 454 i 460, w dwóch częściach, w zależności od tytułu, a kończąc wyciągi z "Akty" Robber Synod i czterech dokumentów z nią związanych.

A short prayer which Blessed Timothy used to make over those who returned from the communion of the Dyophysites. Krótkie modlitwy, które Matka Timothy udostępnienia nad tymi, którzy wrócili z komunii Dyophysites.

Exposition of the faith of Timothy, sent to the Emperor Leo by Count Rusticus, and an abridged narration of what subsequently happened to him. Ekspozycja wiarę Tymoteusza, wysłał do cesarza Leona hrabiego Rusticus i skróconej narracji, co później się z nim stało. A similar supplication of Ælurus to Leo, sent by the silentiary Diomede, is mentioned by Anastasius Sin. Podobny błaganie Ælurus do Leo, wysłane przez silentiary Diomede, wspomina Anastazy Sin. The contents of this manuscript are largely cited by Lebon. Zawartość tego rękopisu są w dużym stopniu przytoczone przez Lebon.

A translation into Latin of patristic testimonies collected by Ælurus was made by Gennadius Massil, and is to be identified with the Armenian collection. Łacińskie tłumaczenie patrystycznych zeznań zebranych przez Ælurus został złożony przez Gennadius Massil i nie utożsamiają się z ormiańskiej kolekcji. A Coptic list of Timothy's works mentions one on the Canticle of Canticles. Koptyjski wykaz prac Timothy wspomina jeden na Kantyk. The "Plerophoria" (33, 36) speak of his book of "Narrations", from which Crum (p. 71) deduces an ecclesiastical history by Timothy in twelve books. "Plerophoria" (33, 36) mówi o swojej książce o "narracje", z którego Crum (s. 71) wywodzi historii Kościoła przez Timothy w dwunastu książek. Lebon does not accept the attribution to Timothy of the Coptic fragments by which Crum established the existence of such a work, but he finds (p. 110) another reference to a historical work by the patriarch in manuscript Addit. Lebon nie akceptuje przypisania do Tymoteusza z koptyjskich fragmentów, w którym Crum wykazała istnienia takiej pracy, ale stwierdza (s. 110) w odniesieniu do innych prac historycznych przez patriarchę ręcznie Addit. 14602 (Chabot, "Documenta", 225 sqq.). 14602 (Chabot, "Documenta", 225 sqq.).

Peter Mongus of Alexandria was not a writer. Peter Mongus Aleksandrii nie był pisarzem. His letters in Coptic are not genuine; though a complete Armenian text of them has been published, which is said to be more probably authentic. Listach w koptyjski nie są prawdziwe, choć pełne ormiańskiego tekstu z nich zostały opublikowane, które mówi się, że bardziej prawdopodobnie autentyczne. Peter Fullo of Alexandria similarly left no writings. Peter Fullo Aleksandrii podobnie pozostawiła żadnych pism. Letter addressed to him exist, but are certainly spurious. Timothy IV, Patriarch of Alexandria (517-535), composed "Antirrhetica" in many books. Pismo skierowane do niego istnieją, ale są na pewno fałszywe. Timothy IV, patriarcha Aleksandrii (517-535), w składzie "Antirrhetica" w wielu książkach. This polemical work of his was lost; but a homily of his remains and a few fragments. Tej pracy jego polemiką zaginął, ale pozostaje jego homilii i kilka fragmentów. Theodosius, Patriarch of Alexandria (10-11 February, 535, and again July, 535- 537 or 538) has left us a few fragments and two letters. Teodozjusz, patriarcha Aleksandrii (10-11 lutego, 535, i ponownie lipca, 535 - 537 lub 538) pozostawił nam kilka fragmentów i dwóch liter. The Severians of Alexandria were called Theodosians after him, to distinguish them from the Gaianites who followed his Incorruptibilist rival Gaianus. Siewierzanie Aleksandrii nazywano Theodosians za nim, aby odróżnić je od Gaianites, którzy poszli jego Incorruptibilist rywal Gaianus. The latter left no writings. Ta ostatnia pozostawiła żadnych pism.

Severus: The most famous and the most fertile of all the Monophysite writers was Severus, who was Patriarch of Antioch (512-518), and died in 538. Severus: najbardziej znanych i najbardziej płodnych pisarzy wszystkich Monophysite był Severus, który był patriarcha Antiochii (512-518), a zmarł w 538 roku. We have his early life written by his friend Zacharias Scholasticus; a complete biography was composed soon after his death by John, the superior of the monastery where Severus had first embraced the monastic life. Mamy jego wczesnym życiu napisana przez jego przyjaciela Zacharias Scholastykiem; pełnej biografii składała się wkrótce po jego śmierci przez Jana, przełożony klasztoru, gdzie Severus po raz pierwszy objął życia monastycznego. he was born at Sozopolis in Pisidia, his father being a senator of the city, and descended from the Bishop of Sozopolis who had attended the Council of Ephesus in 431. Urodził się w Sozopolis Pizydyjskiej, jego ojciec jest senatorem miasta, i pochodzą od biskupa Sozopolis, który brał udział w Soborze w Efezie w 431 roku. After his father's death he was sent to study rhetoric at Alexandria, being yet a catechumen, as it was the custom in Pisidia to delay baptism until a beard should appear. Po śmierci ojca został wysłany na studia retoryki w Aleksandrii, będąc jeszcze katechumena, jak to było w zwyczaju w Pizydyjskiej opóźnienia chrzest aż broda powinny się pojawić.

Zacharias, who was his fellow-student, testifies to his brilliant talents and the great progress he made in the study of rhetoric. Zachariasz, który był jego kolegi, świadczy o jego wspaniały talent i zrobił wielki postęp w badaniach nad retoryką. He was enthusiastic over the ancient orators, and also over Libanius. Był entuzjastycznie przez starożytnych mówców, a także ponad Libanius. Zacharias induced him to read the correspondence of Libanius with St. Basil, and the works of the latter and of St. Zacharias skłonił go do czytania korespondencji Libanius z Bazyli, a dzieła tego ostatniego i św Gregory of Nazianzus, and he was conquered by the power of Christian oratory. Grzegorz z Nazjanzu, a on został zdobyty przez moc chrześcijańskiej kaplicy. Severus went to study law at Berytus about the autumn of 486, and he was followed thither by Zacharias a year later. Severus udał się do studia prawnicze na Berytus o jesieni 486, a następnie był tam przez Zachariasza rok później. Severus was alter accused of having been in youth a worshiper of idols and a dealer in magical arts (so the libellus of the Palestinian monks at the council of 536), and Zacharias is at pains to refute this calumny indirectly, though at great length, by relating interesting stories of the discovery of a hoard of idols in Menuthis in Egypt and of the routing of necromancers and enchanters at Berytus; in both these exploits the friends of Severus took a leading part, and Zacharias asks triumphantly whether they would have consorted with Severus had he not agreed with them in the hatred of paganism and sorcery. Severus został oskarżony o zmiany, które były w młodości czcicielem bożków i dystrybutorów w magicznej sztuki (tak libellus Autonomii Palestyńskiej mnichów w Radzie 536) i Zachariasza jest dołożyły starań, aby obalić to oszczerstwo pośrednio, choć na wielką długość, przez ciekawe historie związane z odkryciem skarbu bożków w Menuthis w Egipcie i trasy nekromantów i wróżbici w Berytus; w obu tych wykorzystuje znajomi Severus miał swój duży udział, i Zachariasz pyta triumfalnie, czy mają zadawał się z Severus, gdyby nie zgodził się z nimi w nienawiści do pogaństwa i czarnej magii. Zacharias continued to influence him, by his own account, and induced him to devote the free time which the students had at their disposal on Saturday afternoons and Sundays to the study of the Fathers. Zachariasz w dalszym ciągu wpływ niego, przez jego własny rachunek, i skłonił go do poświęcenia wolnego czasu, który uczniowie mieli do dyspozycji w sobotnie popołudnia i niedziele do pracy Ojców. Other students joined the pious company of which an ascetic student named Evagrius became leader, and every evening they prayed together in the Church of the Resurrection. Innych studentów dołączył do pobożnych spółce, w której student ascetyczne nazwie Ewagriusz został przywódcą, i co wieczór modlili się razem w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Severus was persuaded to be baptized. Severus został przekonany do chrztu. Zacharias refused to be his godfather, for he declared that he did not communicate with the bishops of Phoenicia, so Evagrius stood sponsor, and Severus was baptized in the church of the martyr, Leontius, at Tripolis. After his baptism Severus renounced the use of baths and betook himself to fasting and vigils. Zacharias odmówił jego ojciec chrzestny, bo oświadczył, że nie komunikować się z biskupów Fenicji, więc Ewagriusz stał sponsor, a Severus został ochrzczony w kościele męczennika, Leoncjusz w Tripolis. Po Severus chrztu wyrzekł się stosowania wanny i udał się do postu i czuwania. Two of his companions departed to become monks under Peter the Iberian. Dwóch jego towarzyszy opuścił się w mnichów Peter Iberyjskiego. When the news of the death of that famous monk (488) arrived, Zacharias and several others entered his monastery of Beith-Aphthonia, at the native place of Zacharias, the port of Gaza (known also as Maïuma), where Peter had been bishop. Gdy wiadomość o śmierci tego słynnego mnicha (488) przybył, Zachariasz i kilka innych wszedł do jego klasztoru Beith-Aphthonia, w rodzinne strony Zachariasza, port Strefie Gazy (znany również jako Maïuma), gdzie Piotr był biskupem . Zacharias did not persevere, but returned to the practice of the law. Zachariasz nie wytrwali, ale wrócił do praktyki prawa. Severus intended to practise in his own country, but he first visited the shrine of St. Leontius of Tripolis, the head of St. John Baptist at Emea, and then the holy places of Jerusalem, with the result that he joined Evagrius who was already a monk at Maïuma, the great austerities there did not suffice for Severus, and he preferred the life of a solitary in the desert of Eleutheropolis. Severus przeznaczonych do wykonywania zawodu w swoim kraju, ale po raz pierwszy odwiedził sanktuarium św Leoncjusz z Tripolis, głowa świętego Jana Chrzciciela w EMEA, a następnie świętych miejsc w Jerozolimie, w związku z czym wstąpił Ewagriusz, który był już mnich w Maïuma, wielki austerities tam nie wystarczy, Sewer, i wolał życie samotne na pustyni Eleutheropolis. Having reduced himself to great weakness he was obliged to pass some time in the monastery founded by Romanus, after which he returned to the laura of the port of Gaza, in which was the convent of Peter the Iberian. , Które zmniejszyły się z wielką słabością był zobowiązany do przekazania jakiś czas w klasztorze założonym przez Romanus, po czym wrócił do laura portu w Strefie Gazy, w której klasztor Peter Iberyjskiego. Here he spent what his charities had left of his patrimony in building a monastery for the ascetics who wished to live under his direction. Tutaj spędził co jego charytatywnych opuścił jego dziedzictwo w budynku klasztoru w ascetów, którzy chcieli żyć pod jego kierownictwem. His quiet was rudely disturbed by Nephalius, a former leader of the Acephali, who was said to have once had 30,000 monks ready to march on Alexandria when, at the end of 482, Peter Mongus accepted the Henoticon and became patriarch. Jego spokojny był brutalnie zakłócony Nephalius, były przywódca Acephali, który powiedział, że kiedyś 30.000 mnichów gotowy do marszu na Aleksandrię, gdy na koniec 482, Peter Mongus akceptowane Henoticon i stał patriarcha. Later on Nephalius joined the more moderate Monophysites, and finally the Catholics, accepting the council of Chalcedon. Później dołączył do Nephalius Monophysites bardziej umiarkowany, a na koniec katolików, przyjmując Sobór Chalcedoński. About 507-8 he came to Maïuma, preached against Severus, and obtained the expulsion of the monks from their convents. Około 507-8 przybył do Maïuma, głosił przed Severus, a uzyskane wydalenia mnichów z ich klasztorów. Severus betook himself to Constantinople with 200 monks, and remained there three years, influencing the Emperor Anastasius as far as he could in the support of the Henoticon, against the Catholics on the one hand and the irreconcilable Acephali on the other. Severus udał się do Konstantynopola z 200 mnichów i pozostał tam przez trzy lata, mających wpływ na cesarza Anastazego ile mógł, na poparcie Henoticon, przeciwko katolikom z jednej strony i Acephali nie do pogodzenia z drugiej strony. He was spoken of as successor to the Patriarch Macedonius who died in August 511. Był używany jako następca patriarchy Macedonius, który zmarł w sierpniu 511. The new patriarch, Timotheus, entered into the views of Severus, who returned to his cloister. Nowy patriarcha, Tymoteusz, weszła w opinii Severus, który powrócił do swego klasztoru. In the following year he was consecrated Patriarch of Antioch, 6 November 512, in succession to Flavian, who was banished by the emperor to Arabia for the half-heartedness of his concessions to Monophysitism. Elias of Jerusalem refused to recognized Severus as Patriarch, and many other bishops were equally hostile. W następnym roku został konsekrowany patriarcha Antiochii, 6 listopada 512, w sukcesji do Flawiuszów, który został wygnany przez cesarza do Arabii na połowiczność jego koncesji Monofizytyzm. Elias Jerozolimy odmówił uznane Severus jako patriarcha, i wielu innych biskupów były równie wrogie. However, at Constantinople and Alexandria he was supported, and Elias was deposed. Jednak w Konstantynopolu i Aleksandrii był obsługiwany i Elias został usunięty. Severus exercised a most active episcopacy, living still like a monk, having destroyed the baths in his palace, and having dismissed the cooks. Severus wykonywane najbardziej aktywnych episkopat, żyjących jeszcze jak mnich, niszcząc kąpiele w jego pałacu, i oddalił kucharzy. He was deposed in September, 518, on the accession of Justin, as a preparation for reunion with the West. Był złożone we wrześniu 518, w sprawie przystąpienia Justin, jako przygotowanie do łączenia z Zachodem. He fled to Alexandria. Uciekł do Aleksandrii.

In the reign of Justinian the patronage accorded to the Monophysites by Theodora raised their hopes. Za panowania Justyniana patronatem przyznawane Monophysites przez Theodora podniosło ich nadzieje. Severus went to Constantinople where he fraternized with the ascetical Patriarch Anthimus, who had already exchanged friendly letters with him and with Theodosius of Alexandria. Severus udał się do Konstantynopola, gdzie bratał się z ascetyczny patriarcha Antymiusz, który już wymiana pism z niego przyjazny i Teodozjusz z Aleksandrii. The latter was deposed for heresy by Pope Agapetus on his arrival in Constantinople in 536. Ten ostatni został usunięty za herezję przez Agapit po przybyciu w Konstantynopolu w 536 osób. His successor Mennas held a great council of sixty-nine bishops in the same year after the pope;s departure in the presence of the papal legates, solemnly heard the case of Anthimus and reiterated his deposition. Jego następca Mennas odbyło Wielkiej Rady sześćdziesiąt dziewięć biskupów w tym samym roku po papieża wyjazdem w obecności legatów papieskich, uroczyście usłyszał przypadku Antymiusz oraz ponownie złożenia. Mennas knew Justinian's mind as was determined to be orthodox: "We, as you know", said he to the council, "follow and obey the Apostolic See, and those with whom it communicates we have in our communion, and those whom it condemns, we condemn." Mennas wiedział umysłu Justyniana jak to było określone jako ortodoksyjni: "My, jak wiesz", powiedział, że do rady: "Pójdź i posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej, i tych, z którymi komunikuje mamy w naszej wspólnocie, i tych, których potępia , potępiamy. The Easterns were consequently emboldened to present petitions against Severus and Peter of Apamea. Easterns ośmieliła się w konsekwencji do przedstawienia petycji przeciwko Severus i Peter z Apamei. It is from these documents that we have our main knowledge of Severus from the point of view of his orthodox opponents. To z tych dokumentów, mamy wiedzę o głównych Severus z punktu widzenia jego ortodoksyjnych przeciwników. One petition is from seven bishops of Syria Secunda, two others are from ninety-seven monasteries of Palestine and Syria Secunda to the emperor and to the council. Petycji jest jednym z siedmiu biskupów Syria Secunda, dwie pozostałe z dziewięćdziesiąt siedem klasztorów Palestyny i Syrii Secunda do cesarza i do Rady. Former petitions of 518 were recited. Były petycje 518 były recytowane. The charges are somewhat vague (or the facts are supposed known) of murders, imprisonments, and chains, as well as of heresy. Opłaty są nieco niejasne (lub fakty mają znane) morderstw, aresztowań i łańcuchów, jak również o herezję. Mennas pronounced the condemnation of these heretics for contemning the succession from the Apostles in the Apostolic See, for setting at nought the patriarchal see of the royal city and its council, the Apostolic succession from our Lord in the holy places (Jerusalem), and the sentence of the whole Diocese of Oriens. Mennas wyraźne potępienie tych heretyków na contemning spadku od Apostołów w Stolicy Apostolskiej, do ustawienia na zero patriarchalnej patrz królewskiego miasta i jego rady, sukcesji apostolskiej od naszego Pana w świętych miejscach (Jerozolima), a zdanie całej diecezji Oriens. Severus retired to Egypt once more and to his eremitical life. Severus udał się do Egiptu jeszcze raz i do jego eremitical życia. He died, 8 February, 538, refusing to take a bath even to save his life, though he was persuaded to allow himself to be bathed with his clothes on. Zmarł 8 lutego, 538, odmawiając kąpać nawet uratować mu życie, choć był przekonany do daje się kąpać z jego ubrania. Wonders are said to have followed his death, and miracles to have been worked by his relics. Zastanawia się, mówi się, że po jego śmierci, i cuda, aby zostały opracowane przez jego relikwie. He has always been venerated by the Jacobite Church as one of its principal doctors. Zawsze był czczony przez Jacobite Kościół jako jeden z zasadniczych lekarzy.

His literary output was enormous. Jego twórczość była ogromna. A long catalogue of works is given by Assemani. Katalog dzieł długo podaje Assemani. Only a few fragments survive in the original Greek, but a great quantity exists in Syriac translations, some of which has been printed. Tylko kilka fragmentów przetrwać w greckim oryginale, ale w dużej ilości występuje w Syryjski tłumaczenia, z których część została wydrukowana. The early works against Nephalius are lost. Wczesne prace z Nephalius zostaną utracone. A dialogue, "Philalethes", against the supporters of the Council of Chalcedon was composed during the first stay of Severus at Constantinople, 509-11. Dialogu "Philalethes", przeciwko zwolennikom Sobór Chalcedoński został złożony w pierwszym pobytu Severus w Konstantynopolu, 509-11. It was a reply to an orthodox collection of 250 extracts from the works of St. Cyril. To była odpowiedź na ortodoksyjnych kolekcji z 250 fragmentów z dzieł św Cyryla. An answer seems to have been written by John the Grammarian of Caesarea, and Severus retorted with an "Apology for Philalethes" (remains of the attack and retort in Cod. Vat. Syr. 140 and Cod. Venet. Marc. 165). Odpowiedź wydaje się, że zostały napisane przez Johna gramatyk z Cezarei, i Severus odparł z "Apologia do Philalethes" (pozostałości po ataku i retorty w Cod. Vat. Syr. 140 i Cod. Venet. Marc. 165). A work "Contra Joannem Grammaticum" which had a great success, and seems to have long been regarded by the Monophysites as a triumph, was probably written in exile after 519. Pracy "Contra Joannem Grammaticum", która odniosła wielki sukces, i wydaje się od dawna uważany był przez Monophysites za wielki sukces, został prawdopodobnie napisany na emigracji po 519. Severus was not an original theologian. He had studied the Cappadocians and he depended much on the Apollinarian forgeries; but in the main he follows St. Cyril in every point without conscious variation. Severus nie był oryginalny teolog. Studiował Cappadocians i zależy mu bardzo na Apollinarian fałszywe, ale w głównej śledzi Cyryla w każdym miejscu, bez świadomej zmiany.

A controversy with Sergius the Grammarian, who went too far in his zeal for the "One Nature", and whom Severus consequently styles a Eutychian, is preserved in manuscript Addit. Spór z Sergiusz gramatyka, którzy poszli za daleko w jego zapał do "One" Przyroda, a w konsekwencji którego Severus style Eutychian, zachowała się w rękopisie Addit. 17154. 17154. This polemic enabled Severus to define more precisely the Monophysite position, and to guard himself against the exaggerations which were liable to result from the habit of restricting theology to attacks on Chalcedon. Tej polemiki aktywny Severus na bardziej precyzyjne określenie pozycji Monophysite, i strzec się przed przesady, które mogą wyniknąć z nawykiem ograniczenie teologii do ataków na Chalcedoński. In his Egyptian exile Severus was occupied with his controversy with Julian of Halicarnassus. Severus Egiptu w jego wygnaniu zajmował się jego spór z Julian w Halikarnasie. We also hear of works on the two natures "against Felicissimus", and "Against the Codicils of Alexander". Usłyszymy również prace na dwóch naturach "przeciwko Felicissimus" i "przeciw Codicils Aleksandra". Like all Monophysites his theology is limited to the controversial questions. Jak wszyscy jego Monophysites teologii ogranicza się do kontrowersyjnych pytań. Beyond these he has no outlook. Poza tym nie ma żadnych perspektyw. Of the numerous sermons of Severus, those which he preached at Antioch are quoted as "Homilae cathedrales". Z licznych kazań Severus, które głosił w Antiochii są notowane jako "Homilae Cathedrales". They have come down to us in two Syriac translations; one was probably made by Paul, Bishop of Callinicus, at the beginning of the sixth century, the other by Jacob Barandai, was completed in 701. Mają przyjść do nas w dwóch Syryjski tłumaczenie, jeden był prawdopodobnie wykonane przez Pawła, biskupa Callinicus, na początku VI wieku, a druga przez Jakuba Barandai, została ukończona w 701. Those which have been printed are of astonishing eloquence. Tych, które zostały wydrukowane są zdumiewające wymowy. A diatribe against he Hippodrome may be especially noted, for it is very modern in its denunciation of the cruelty to the horses which was involved in the chariot races. Diatryba przed jego Hippodrome może być szczególnie podkreślić, gdyż jest bardzo nowoczesny w wypowiedzeniu znęcanie się nad końmi, które brała udział w wyścigach rydwanów. A fine exhortation to frequent communion is in the same sermon. Grzywny wezwanie do jedności jest częste w tym samym kazaniu. The letters of Severus were collected in twenty-three books, and numbered no less than 3759. Severus litery zostały zebrane w dwudziestu trzech książek, i numerowane nie mniej niż 3759. The sixth book is extant. Książka jest szóstym obowiązują. It contains theological letters besides many proofs of the varied activities of the patriarch in his episcopal functions. Zawiera także wiele pism teologicznych dowodów na zróżnicowane działania patriarchy w jego biskupiej funkcji. He also composed hymns for the people of Antioch, since he perceived that they were fond of singing. Skomponował hymny dla mieszkańców Antiochii, ponieważ uważał, że były one lubią śpiewać. His correspondence with Anthimus of Constantinople is found in "Hist. Misc.", IX, xxi-xxii. Korespondencji z Antymiusz Konstantynopola znajduje się w "Hist. Misc.", IX, XXI-XXII.

Julian, Bishop of Halicarnassus, joined with Severus in the intrigue by which Macedonius was deposed from the Patriarchate of Constantinople in 511. Julian, biskup Halikarnasie, połączona z Severus w intrygę, w którym zostało złożone Macedonius od patriarchatu w Konstantynopolu w 511. He was exiled on the accession of Justin in 518, and retired to the monastery of Enaton, nine miles from Alexandria. Został wygnany w sprawie przystąpienia Justin w 518, i udał się do klasztoru Enaton, dziewięć kilometrów od Aleksandrii. He was already of advanced age. Był już w podeszłym wieku. Here he wrote a work "Against the Diphysites" in which he spoke incorrectly according to Severus, who nevertheless did not reply. Tam napisał pracę "Przeciw Diphysites", w którym mówił nieprawidłowo według Severus, który jednak nie odpowiedział. But Julian himself commenced a correspondence with him (it is preserved in the Syriac translation made in 528 by Paul of Callinicus, and also partially in the "Hist. Misc.", IX, x-xiv) in which he begged his opinion on the question of the incorruptibility of the Body of Christ. Ale sam Julian rozpoczął korespondencję z nim (jest to zachowane w Syryjski tłumaczenie wykonane w 528 przez Pawła z Callinicus, a także częściowo w "Hist. Misc.", IX, X-XIV), w którym prosił swoją opinię na temat Kwestia niezniszczalne Ciała Chrystusa. Severus replied, enclosing an opinion which is lost, and in answer to a second letter from Julian wrote a long epistle which Julian considered to be wanting in respect, especially as he had been obliged to wait for it for a year and a month. Severus odpowiedział, załączając opinię, która została utracona, w odpowiedzi na drugie pismo z Julian napisał długi list, który uważa się Julian nie zabraknie w zakresie, w szczególności w był zobowiązany czekać na to rok i miesiąc. Parties were formed. Strony zostały utworzone. The Julianists upheld the incorruptibility of the Body of Christ, meaning that Christ was not naturally subject to the ordinary wants of hunger, thirst, weariness, etc., nor to pain, but that He assumed them of His free will for our sakes. Julianists uwzględnił niezniszczalne Ciała Chrystusa, co oznacza, że Chrystus nie był naturalnie podlegają zwykłej chce z głodu, pragnienia, zmęczenia, itp., ani na ból, ale Przyjął je Jego woli dla naszego powodu. They admitted that He is "consubstantial with us", against Eutyches, yet they were accused by the Severians of Eutychianism, Manichaeism, and Docetism, and were nicknamed Phantasiasts, Aphthartodocetae, or Incorrupticolae. Przyznali, że jest "współistotny z nami", przed Eutyches, ale zostali oskarżeni przez Siewierzanie z Eutychianism, Manicheizm i Doketyzm i nazywano Phantasiasts, Aphthartodocetae lub Incorrupticolae. They retorted by calling the Severians Phthartolotrae (Corrupticolae), or Ktistolatrae, for Severus taught that our Lord's Body was "corruptible" by its own nature; that was scarcely consistent, as it can only be of itself "corruptible" when considered apart from the union, and the Monophysites refused to consider the Human Nature of Christ apart from the union. One odparł, wywołując Siewierzanie Phthartolotrae (Corrupticolae) lub Ktistolatrae na Severus nauczał, że Lord's Body nasz jest "skażone" przez jego charakter, to była prawie zgodna, jak to może być samo w sobie "zniszczalne", gdy za wyjątkiem Unii, a Monophysites odmówił uznania ludzką naturę Chrystusa poza Unii. Justinian, who in his old age turned more than ever to the desire of conciliating the Monophysites (in spite of his failure to please them by condemning the "three chapters"), was probably led to favour Julian because he was the opponent of Severus, who was universally regarded as the great foe of orthodoxy. Justynian, który w podeszłym wieku bardziej niż kiedykolwiek zwrócił się do woli pogodzenia Monophysites (mimo jego braku należy je potępić "trzech rozdziałów"), był prawdopodobnie Julian doprowadziły do korzyść, bo był przeciwnikiem Sewer, który był powszechnie uważany za wielkiego wroga ortodoksji. The emperor issued in edict in 565 making the "incorruptibility" an obligatory doctrine, in spite of the fact that Julian had been anathematized by a council of Constantinople in 536, at which date he had probably been dead for some years. Cesarz wydał edykt w 565 w podejmowaniu "niezniszczalne" obowiązkowa nauka, pomimo faktu, że Julian został wyklęty przez radę Konstantynopola w 536, na który to termin miał prawdopodobnie nie żyje od kilku lat.

A commentary by Julian on the Book of Job, in a Latin version, was printed in an old Paris edition of Origen (ed. Genebrardus, 1574). Julian komentarz do Księgi Hioba, w łacińskiej wersji, został wydrukowany w starym wydanie Paris Orygenes (red. Genebrardus, 1574). A manuscript of the original Greek is mentioned by Mai. Rękopisu greckiego wspomina Mai. It is largely quoted in the catena on Job of Nicetas of Heraclea. Jest to w dużej mierze podane w łańcuch na pracy z Nicetas z Heraklei. The great work of Julian against Severus seems to be lost. Ten anathematisms remain. Wielkie dzieło Julian przeciwko Severus wydaje się być stracone. Ten anathematisms pozostać. Of his commentaries, one on Matthew is cited by Moses Barkepha (PG, CXI, 551). Jego komentarze, jeden Matthew jest cytowany przez Mojżesza Barkepha (PG, CIX, 551). It is to be hoped that some of Julian's works will be recovered in Syriac or Coptic translations. Należy mieć nadzieję, że niektóre prace Julian będzie odzyskana w Syryjski lub Koptyjski tłumaczenia. An anti-Julianist catena in the British Museum (manuscript Addit. 12155) makes mention of Julian's writings. Anty-Julianist łańcuch w British Museum (rękopis Addit. 12155) wspomina o swojej twórczości Julian. We hear of a treatise by him, "Against the Eutychianists and Manichaens", which shows that Julian, like his great opponent Severus, had to be on his guard against extravagant Monophysites. Słyszymy o traktat od niego: "Against the Eutychianists i Manichaens", który wskazuje, że Julian, podobnie jak jego wielki Severus przeciwnika, musiał być na baczności przed ekstrawaganckie Monophysites. Part of the treatise which Peter of Callinicus, Patriarch of Antioch (578-591), wrote against the Damianists is extant in Syriac manuscripts (See Assemani's and Wright's catalogues). The writers of the Tritheist sect next demand our attention. Części traktatu, które Piotr Callinicus, patriarcha Antiochii (578-591), napisał przed Damianists zachował się w rękopisach Syryjski (patrz Assemani i Wrighta katalogi). Pisarzy Tritheist sekty popytu obok naszej uwagi. The chief among them John Philoponus, of Caesarea, was Patriarch of the Tritheists at Alexandria at the beginning of the sixth century, and was the principal writer of his party. Najważniejszym z nich Jan Filopon, z Cezarei, był patriarcha Tritheists w Aleksandrii na początku VI wieku i był głównym pisarza z jego partii. He was a grammarian, a philosopher, and an astronomer as well as a theologian. Był gramatyka, filozof i astronom, a także jako teolog. His principal theological work, Diaitetes e peri henoseos, in ten books, is lost. Jego główne prace teologiczne, Diaitetes e podmiejskich henoseos, w dziesięciu książek, jest zgubiony. It dealt with the Christological and Trinitarian controversies of his age, and fragments of it are found in Leontius (De sectis, Oct. 5) in St. John Damascene (De haer., I, 101-107, ed. Le Quien) and in Niceph. On stosunki z chrystologiczny i trynitarny kontrowersje w jego wieku, a jej fragmenty znajdują się w Leoncjusz (sectis De, październik 5) w St Jan Damasceński (De Haer., I, 101-107, wyd. Le Quien) i w Niceph. Call., XCIII (see Mansi, XI, 301). Połączenia., XCIII (patrz Mansi, XI, 301). A complete Syriac translation is in Brit. Syryjski tłumaczenie jest kompletne w Brit. Mus. Mus. and Vat. manuscripts. i podatek VAT. rękopisów. Another lost theological work, peri anastaseos, described the writer's theory of a creation of new bodies at the general resurrection; it is mentioned by Photius (cod. 21-23), by Timotheus Presbyter and Nicephorus. Inny stracił pracę teologa, podmiejskich anastaseos, opisanych pisarza teorii powstawania nowych podmiotów na walnym zmartwychwstania, to wymienione przez Photius (Cod. 21-23), Tymoteusz przez prezbitera i Nikefora. As a philosopher Philoponus was an Aristotelian, and a disciple of the Aristotelian commentator Ammonius, son of Hermeas. Jako Filopon filozof Arystotelesa, a uczeń Arystotelesa komentator Ammoniusz, syn Hermeas. His own commentaries on Aristotle were printed by Aldus at Venice (on "De generatione et interitu", 1527; "Analytica posteriora", 1534; "Analytica priora", 1536; "De nat. auscult.", I-IV, and "De anima", 1535; "Meteorologica", I, 1551; "Metaphysica", 1583). Własne komentarze do Arystotelesa były drukowane przez Aldus w Wenecji (w "generatione De et" interitu, 1527; "Analytica posteriora", 1534, "Analytica Priora", 1536, "De nat. Auscult." I-IV, a " De anima ", 1535;" Meteorologica ", I, 1551;" Metaphysica ", 1583). He also wrote much against the Epicheiremata of Proclus, the last great Neoplatonist: eighteen books on the eternity of the world (Venice, 1535), composed in 529, and peri kosmopoitas (printed by Corderius, Vienna, 1630, and in Gallandi, XII; new ed. by Reichert, 1897), on the Hexaemeron, in which he follows St. Basil and other Fathers, and shows a vast knowledge of all the literature and science accessible in his day. Napisał również wiele przeciwko Epicheiremata z Proklosa, ostatni wielki Neoplatonist: osiemnaście książek na wieczność świata (Wenecja, 1535), w składzie: w 529, i kosmopoitas podmiejskich (druk Corderius, Wiedeń, 1630, w Gallandi, XII , nowe wyd. przez Reichert, 1897), na Hexaemeron, w którym następuje Bazyli i innych Ojców, i pokazuje, ogromnej wiedzy na temat wszystkich literatury i nauki dostępnych w jego czasach. The latter work is dedicated to a certain Sergius, who may perhaps be identified with Sergius the Grammarian, the Eutychianizing correspondent of Severus. Ta ostatnia praca poświęcona jest w pewnym Sergiusza, który może być może być utożsamiana z Sergiusz gramatyka, korespondent Eutychianizing Severa. The work was possibly written as early as 517 (for 617 in the editions is evidently a clerical error). Prace pisemne prawdopodobnie już w 517 (dla wersji 617 jest ewidentnie błąd pisarski). A "Computatio de Pascha", printed after this work, argues that the Last Supper was on the 13th of Nizan, and was not a real passover. "Computatio de Pascha", wydrukowane po tej pracy, twierdzi, że Ostatnia Wieczerza była na 13 Nizan, a nie prawdziwy Paschę. A lost theological work (entitled tmemata is summarized by Michael the Syrian (Chronicle, II, 69). A book against the Council of Chalcedon is mentioned by Photius (cod. 55). A work "Contra Andream" is preserved in a Syriac manuscript. Another work "Against the Acephali" exists in manuscript, and may be the work Philoponus is known to have written in controversy with Severus. In grammar his master was Romanus, and his extant writings on the subject are based upon the katholike of Herodian (tonika paraggelmata, ed. Dindorf, 1825; peri ton diaphoros tonoumenon, ed. Egenolff, 1880). Stracił pracę teologa (prawo tmemata podsumowano Michaela 69) syryjskiego (Chronicle, II. Książce przeciwko Radzie Chalcedoński wspomina Photius (Cod. 55). Pracy "Contra Andream" zachowała się w rękopisie Syryjski . innej pracy "Przeciw Acephali" istnieje w rękopisie, i może być dziełem Filopon wiadomo, że są napisane w spór z Severus. gramatyki jego pan Roman, a jego zachowanych pism na ten temat oparte są na katholike z Herodian ( tonika paraggelmata, wyd. Dindorf, 1825; podmiejskich tonoumenon diaphoros ton, wyd. Egenolff, 1880).

This sixth century Monophysite is to be distinguished from an earlier grammarian, also called Philoponus, who flourished under Augustus and Tiberius. Of his life little is known. Szóstego wieku Monophysite należy odróżnić od wcześniejszego gramatyka, zwany także Filopon, które rozkwitły w Augusta i Tyberiusza. W jego życiu niewiele wiadomo. On account of his Tritheistic opinions he was summoned to Constantinople by Justinian, but he excused himself on account of his age and infirmity. Ze względu na jego Tritheistic opinii został wezwany do Konstantynopola przez Justyniana, ale zwolnił się ze względu na jego wiek i niepełnosprawność. He addressed to the emperor a treatise "De divisione, differentia, et numero", which seems to be the same as a treatise spoken of as "De differentia quae manere creditur in Christo post unionem"; but it is lost. He addressed an essay on Tritheism to Athanasius Monachus, and was condemned on this account at Alexandria. Zwrócił się do cesarza, traktat "De Divisione, zróżnicowanie, et numero", który wydaje się być taki sam jak traktat zna jako "quae De differentia creditur manere w post unionem Christo", ale jest stracone. Zwrócił esej na Tryteizm do Atanazy Monachus i został skazany na tym koncie w Aleksandrii. At a disputation held by the emperor's order before the Patriarch of Constantinople John Scholasticus, Conon, and Eugenius represented the Tritheists; John condemned Philoponus, and the emperor issued an edict against the sect (Photius, cod. 24). W spór posiadanych przez cesarza zamówienia przed patriarcha Konstantynopola John Scholastykiem, Konon i Eugeniusz reprezentowana Tritheists; John skazany Filopon, a cesarz wydał edykt przeciw sekty (Photius, dorsza. 24). In 568 Philoponus was still alive, for he published a pamphlet against John, which Photius describes with great severity (cod. 75). W 568 Filopon jeszcze żył, bo opublikował pamflet przeciwko Janowi, który Photius opisuje z wielką surowość (Cod. 75). The style of Philoponus, he says, is always clear, but without dignity, and his argumentation is puerile. Styl Filopon, jak mówi, zawsze jest jasny, ale bez godności, a jego argumentacja jest głupiutki. (For the theological views of the sect, see TRITHEISTS). (Na teologicznych poglądów sekty, zobacz TRITHEISTS).

Conon, Bishop of Tarsus, though a Tritheist and, with Eugenius, a supporter of John Philoponus before the emperor, disagreed with that writer about the equality of the three Persons of the Holy Trinity (see TRITHEISTS), and together with Eugenius and Themistius wrote a book, kata Ioannou, against his views on the Resurrection. Konon, biskupa Tarsu, choć Tritheist i, z Eugeniusz, zwolennik Jana Filopon przed cesarzem, nie zgodził się z tym pisarzem o równości trzech Osób Trójcy Świętej (patrz TRITHEISTS), a wraz z Eugeniusza i Themistius napisał książki, kata Ioannou, przed swoją opinię na temat zmartwychwstania. Eugenius is called a Cilician bishop by John of Ephesus, but Bar Habraeus makes him Bishop of Selucia in Isauria (see TRITHEISTS). Themistius, surnamed Calonymus, was a deacon of Alexandria, who separated from his patriarch, Timothy IV (517-535), and founded the sect of Agnoetae. Eugeniusz nazywa Cilician biskupa Jana w Efezie, ale Bar Habraeus czyni go biskupem Selucia w Isauria (patrz TRITHEISTS). Themistius, zwanego Calonymus, był diakonem w Aleksandrii, który oddzielony od patriarchy, Timothy IV (517-535) , i założył sektę Agnoeci. He wrote against Severus a book called "Apology for the late Theophobius", to which a Severian monk named Theodore replied; the answer of Themistus was again refuted by Theodore in three books (Photius, cod. 108). Pisał przed Severus książkę "przeprosin za późno" Theophobius, do którego mnich imieniem Theodore Severian odpowiedział odpowiedź Themistus ponownie odrzucone przez Theodore z trzech książek (Photius, dorsza. 108). Other works of Themistius are referred to by St. Maximus Confessor, and some fragments are cited in Mansi, X, 981 and 1117. Inne prace Themistius określone przez św Maksym Wyznawca, a niektóre fragmenty cytowane są w Mansi, X, 981 i 1117. Stephen Gobarus the Tritheist is known only by the elaborate analysis of his book given by Photius (cod. 232); it was a "Sic et Non" like that of Abelard, giving authorities for a proposition and then for the contrary opinion. Stephen Gobarus Tritheist jest znana tylko przez opracowanie analizy jego książki wydane przez Photius (Cod. 232), jest to "Sic et Non", podobnie jak Abelard, dając władzom propozycję, a następnie na odmienne zdanie. At the end was were some remarks on curious views of a number of Fathers. Na koniec został były jakieś uwagi na ciekawy widok wielu ojców. It was evidently, as Photius remarks, a performance of more labour than usefulness. To było widać, jak uwagi Photius, wykonanie więcej pracy niż użyteczność.

HISTORY HISTORIA

We now turn to the historians. Zwróćmy się teraz do historyków. Zacharias of Gaza, brother of Procopius of Gaza, the rhetorician, Zacharias Scholasticus, Zacharias the Rhetorician, Zacharias of Mitylene, are all apparently the same person (so Kugener's latest view, Kruger, and Brooks). Zachariasz z Gazy, brat Prokop z Gazy, retoryki, Zachariasz Scholastykiem, Zachariasz retora, Zachariasza z Mityleny, są pozornie ta sama osoba (tak Kugener najnowsze zdaniem Kruger i Brooks). Of his early life we have a vivid picture in his memoirs of Severus, with whom he studied at Alexandria and at Berytus. O jego młodości mamy żywy obraz w swoich pamiętnikach Sewer, z którym studiował w Aleksandrii i na Berytus. His home was at the port of Iberian. Jego dom był w porcie Iberyjskiego. To the latter he was greatly devoted, and believed that Peter had prophesied his unfitness for the monastic life. Z nią był bardzo oddany, i wierzył, że Peter przepowiedział jego niezdolności do życia zakonnego. He in fact did not become a monk, when his friends Evagrius, Severus, and others did so, but practised law at Constantinople, and reached eminence in his profession. On w rzeczywistości nie został mnichem, kiedy jego przyjaciele Ewagriusz, Sewer, i inni, tak, ale praktykował prawo w Konstantynopolu, i osiągnęła eminence w swoim zawodzie. Of his writings, a dialogue "that the world did not exist from eternity" was probably composed in youth while he lived at Berytus. Jego pism, dialog ", że świat nie istnieje od wieczności" prawdopodobnie składa się z młodzieżą podczas gdy mieszkał w Berytus. His "Ecclesiastical History" is extant only in a Syriac epitome which forms four books (III-VI) of the "Historia Miscellanea". It begins with a short account from a Monophysite point of view of he Council of Chalcedon, and continues the history, mainly of Palestine and Alexandria, until the death of Zeno (491). Jego "Historia kościelna" zachował się tylko w Syryjski, który stanowi uosobienie cztery książki (III-VI) "Historia Miscellanea". Zaczyna się krótką relację z Monophysite punktu widzenia był Sobór Chalcedoński, i nadal dzieje , głównie z Palestyny i Aleksandrii, aż do śmierci Zeno (491). From the same history is derived a curious statistical description of Rome in "Hist. Misc.", X, xvi. Z tej samej historii pochodzi ciekawy opis statystyczne w Rzymie "Hist. Misc.", X, XVI. The very interesting life of Severus carries the author's recollections up to the accession of his hero to the See of Antioch in 512. Bardzo ciekawe życie prowadzi Severus wspomnienia autora do przystąpienia do bohatera Zobacz Antiochii w 512. It was written subsequently to the history, as the cubicularius Eupraxius, to whom that work was dedicated, was already dead. Było napisane następnie do historii, jako cubicularius Eupraxius, którym tej pracy był poświęcony, był już martwy. His recollections of Peter the Iberian and of Theodore, Bishop of Antinoe, are lost, but his biography of Isaias, an Egyptian ascetic, is preserved in Syriac. Wspomnień Piotra Iberyjskiego i Teodora, biskupa Antinoe zostaną utracone, ale jego biografia Isaias, ascetyczne egipskich, zachowała się w Syryjski. A disputation against the Manichæans, published by Cardinal Pitra in Greek, was probably written after the edict of Justinian against the Manichæans in 527. Spór przed Manichæans, opublikowane przez kard Pitra w języku greckim, prawdopodobnie napisany po edykt Justyniana przeciwko Manichæans w 527. He seems to have been still a layman. Wydaje się, że był jeszcze laika. Up to the time he wrote the life of Severus he was a follower of the Henoticon; this was the easy course under Zeno and Anastasius. Do czasu pisał życia Severus był zwolennikiem Henoticon, był to oczywiście łatwe w Zeno i Anastazy. It would seem that he found it paid to revert to orthodoxy under Justin and Justinian, for he was present as Bishop of Mitylene at the Council of Mennas at Constantinople in 536, where he was one of the three metropolitans who were sent to summon Anthimus to appear. Wydaje się, że znalazł go zwrócić, aby powrócić do ortodoksji w Justin i Justyniana, bo był obecny jako biskup Mityleny w Radzie Mennas w Konstantynopolu w 536, gdzie był jednym z trzech metropolitów, które zostały wysłane do wezwania do Antymiusz wydaje. His name does not appear in the incomplete printed list of subscriptions to that patriarch's deposition, but Labbe testifies that it is found in some manuscripts (Mansi, VIII, 975); it is absent from the condemnation of Severus in a later session. Jego nazwisko nie pojawia się niepełna lista drukowane prenumeraty, że patriarcha osadzania, ale Labbe świadczy, że okaże się, w niektórych rękopisów (Mansi, VIII, 975), jest nieobecny na potępienie Severus w późniejszej sesji. Zacharias was dead before the ecumenical council of 553. Zachariasz zmarł przed Sobór 553.

An important historical work in anecdotal form in the "Plerophoria" of John of Maïuma, composed about 515; it contains stories of Monophysite worthies up to date, especially of Peter the Iberian, whose life was also written by Zacharias, but is now lost. Ważnych historycznych pracy w niepotwierdzone w formie "Plerophoria" Jana Maïuma, w składzie: o 515, zawiera historie Monophysite worthies aktualne, zwłaszcza Piotra Iberyjskiego, którego życie było również napisane przez Zachariasza, ale teraz stracił. A later life of Peter has been printed, which contains curious information about the Iberian princes from whom the Monophysite bishop descended. Późniejszym życiu Piotra został wydrukowany, który zawiera ciekawe informacje na temat książąt Iberyjskiego, od którego biskup Monophysite zstąpił. The life of the ascetic Isaias by Zacharias accompanies it. Życie ascetyczne Isaias przez Zachariasza mu towarzyszy.

The interesting "Historia Miscellanea", often referred to as Pseudo-Zacharias, was composed in Syriac in twelve books by an unknown author who seems to have lived at Amida. Ciekawe "Historia Miscellanea", często określany jako Pseudo-Zachariasz, został złożony w Syryjski w dwunastu książek przez nieznanego autora, który wydaje się, że mieszkał w Amida. Though the work was completed in 569, he seems to have used part of the history of John of Ephesus, which was finished only in 571. Chociaż prace wykonano w 569, wydaje się, że wykorzystał część historii Jana w Efezie, który był gotowy dopiero w 571. Certain parts were written earlier (or are borrowed from older writers), VII, xv before 523; X, xii in 545; XII, vii in 555; XII, iv in 561. Niektóre części zostały napisane wcześniej (lub są zapożyczone ze starszych pisarzy), VII, xv przed 523; X, XII u 545, XII, VII w 555, XII, IV w 561. The first book contains a quantity of legendary matter form Greek sources which are still extant; a few words are added on the Syriac doctors Isaac and Dodo. Pierwsza książka zawiera ilość legendarnych postaci sprawy greckie źródła, które są wciąż istniejące, dodaje kilka słów na temat lekarzy i Izaak Syryjski Dodo. Book II has the story of the Seven Sleepers. Book II historię Siedmiu Śpiących. History begins in II, ii, with an account of Eutyches, and the letter of Proclus to the Armenians follows. Historia rozpoczyna się w II, II, z uwzględnieniem Eutyches, oraz pisma z dnia Proklosa do Ormian w następujący sposób. The next four books are an epitome of the lost work of Zacharias Rhetor. Kolejne cztery książki są uosobieniem stracił pracę Zacharias retor. The seventh book continues the story from the accession of Anastasius (491), and together with general ecclesiastical history it combines some interesting details of wars with the Persians in Mesopotamia. Siódmego książka kontynuuje historię z przystąpienia Anastazy (491), a wraz z ogólnym historii Kościoła łączy w sobie kilka interesujących szczegółów wojny z Persami w Mezopotamii.

A curious chapter gives the Prologue of Moro, or Mara, Bishop of Amida (a Syriac writer whose works appear to have been lost), to his edition of the four Gospels in Greek, to which the writers appends as a curiosity the pericope of the woman taken in adultery (John 8) which Moro had inserted in the 89th canon; "it is not founded in other manuscripts" Book VIII, iii, gives the letter of Simeon of Beit-Arsham on the martyrs of Yemen, perhaps an apocryphal document. Ciekawy rozdział zawiera Prologu Moro, lub Mara, biskup Amida (pisarz syryjski, których prace wydają się być utracone), do jego wydanie czterech Ewangelii w języku greckim, do którego dołącza pisarzy jak ciekawość pericope z kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie (J 8), który dodaje Moro miał w 89 canon, "nie opiera się ona w innych rękopisów" Księga VIII, iii, wydaje pismo Symeona z Beit-Arsham na męczenników Jemen, dokument może Dziękujemy! . Book XI is lost, with most of X and XII. Książka XI jest stracone, większość X i XII. Some of X has been restored by Brooks from the "Chronicle" of Michael the Syrian (died 1199). Niektóre z X został przywrócony przez Brooks z "Kronika" Michała Syrii (zm. 1199). It is necessary to mention the "Chronicle of Edessa", from 495 to 506, which is embedded in the "chronicle" attributed to Joshua the Stylite (who seems to have been a Catholic); this latter is included in the second book of the "Chronicle" attributed to the Patriarch of Antioch, Dionysius of Tell-Mahre, a compilation which has a fourth book (from the end of the sixth century to 775) which is an original work by the compiler, who was in reality a monk of Zonkenin (north of Amida), possibly Joshua the Stylite himself. Należy wspomnieć o "Kronika Edessy", od 495 do 506, który jest osadzony w "kronika" przypisane do Jozuego Stylite (który wydaje się być katolikiem), ten ostatni jest zawarty w drugiej księdze "Kronika" przypisany do patriarcha Antiochii, Dionizy z Powiadom Mahre, kompilacja, która czwartej książce (od końca VI wieku do 775), która jest dziełem oryginalnym przez kompilator, który był w rzeczywistości mnich Zonkenin (na północ od Amida), ewentualnie Joshua Stylite siebie.

Some small chronicles of the sixth, seventh, eighth, and ninth centuries have been published as "Chronica minora" in the "Corpus Script. Or." Kilka małych kroniki szóstego, ósmego i dziewiątego wieku siódmego zostały opublikowane jako "Minora Chronica" w "Corpus Script. Or." Of later histories, those of Bar Hebraeus (died 1286) must be noted. Późniejszej historii, tych Bar Hebraeus (zm. 1286) należy odnotować. His "Chronicon Syriacum" is an abridgment of Michael with a continuation; the "Chronicon ecclesiasticum" contains the ecclesiastical history first of Western Syria and then of Eastern Syria, with lives of the patriarchs of Antioch, of the Jacobite missionary bishops (called maphrians) and of the Nestorian patriarchs. Jego "Kronika Syriacum" to skrót Michała z kontynuacji; "ecclesiasticum Kronika" zawiera historii Kościoła pierwszych zachodniej Syrii i wschodniej Syrii, z życia patriarchów Antiochii, w Jacobite biskupów misyjnych (jest to tzw maphrians) i Nestorian patriarchów. The "Chronicle" of Elias of Nisibis to 1008 is important because it mentions its sources, but it is very defective in the early period through the loss of some pages of the manuscript. "Kronika" Eliasza z Nisibis do 1008 jest ważna, ponieważ wskazuje jego źródła, ale jest bardzo wadliwy we wczesnym okresie po utracie niektórych stron rękopisu. Masil the Cilician and John of Ægea are counted as Monophysite writers by Ehrhard (in Krumbacher, p. 53), but Photius clearly makes them out Nestorians (cod. 41, 55, 107), and it is by a slip that he conjectures Basil to be the author of a work against Nestorius. Masil Cilician i Jana Ægea są liczone jako Monophysite pisarzy Ehrhard (w Krumbacher, str. 53), ale wyraźnie Photius sprawia, że obecnie Nestorians (Cod. 41, 55, 107), i to jest poślizg, że domysły Basil do autora utworu przed Nestoriusz.

Syriac Writers Syryjski pisarzy

Of the Syriac Monophysite writers none is more important than Philoxenus, otherwise Xenaias, who was Bishop of Mabug (Hierapolis) from 485. Z Monophysite Syryjski pisarzy nie jest ważniejsze niż Philoxenus, inaczej Xenaias, który był biskupem Mabug (Hierapolis) z 485. For his life and the version of Scripture which was made by his order, see PHILOXENUS. Dla jego życia i wersja Pisma Świętego, która stała się jego zamówienie patrz Philoxenus. His dogmatic writings alone concern us here. Jego pism dogmatycznych dotyczy tylko nas. His letter to the Emperor Zeno, published by Vaschalde (1902) is of 485, the date of his episcopal consecration and of his acceptance of the Henoticon. Jego listu do cesarza Zenona, opublikowane przez Vaschalde (1902) jest 485, w dniu jego konsekracji biskupiej i jego akceptacji Henoticon. His treatises on the Incarnation date perhaps before 500; to the same period belong two short works, "A Confession of Faith" and "Against Every Nestorian". Jego rozprawy w dniu wcielenia może przed 500; do tego samego okresu należą dwóch krótkich utworów, "Wyznanie Wiary" i "przeciw każdemu Nestorian". He wrote also on the Trinity. Pisał także o Trójcy Świętej. A letter to Marco, lector of Anazarbus, is attributed to 515-518. List do Marka, lektor Anazarbus, przypisuje się 515-518. After he had been exiled by Justin to Philippolis in Thrace in 518, he attacked the orthodox patriarch, Paul of Antioch, in a letter to the monks of Teleda, and wrote another letter of which fragments are found in manuscript Addit. Po tym jak został wygnany przez Justin Philippolis w Tracji w 518 roku zaatakowali Patriarcha Paweł w Antiochii, w liście do mnichów z Teleda, napisał drugi list, którego fragmenty znajdują się w rękopisie Addit. 14533, in which he argues that it is sometimes wise to admit baptisms and ordinations by heretics for the sake of peace; the question of sacramental validity does not seem to have occurred to him. 14533, w którym twierdzi on, że czasem jest to mądre, aby przyznać, chrztu i święceń przez heretyków w imię pokoju, kwestia ważności sakramentalnej nie wydaje się, że przyszło mu do głowy. Fragments of his commentaries on the Gospel are found in manuscripts Thirteen homilies on religious life have been published by Budge. Fragmenty jego komentarza do Ewangelii znajdują się w rękopisach Thirteen homilii na życie religijne zostały opublikowane przez Budge. They scarcely touch upon dogma. Ledwie dotykają dogmatu. Of his three liturgies two are given by Renaudot. Z trzech jego liturgii dwa są podane przez Renaudot. Out of the great mass of his works in manuscript at Rome, Paris, Oxford, Cambridge, London, only a fraction has been published. Z wielkiej masy w rękopisie jego dzieła na Rzym, Paryż, Oxford, Cambridge, Londyn, tylko część została opublikowana. He was an eager controversialist, a scholar, and an accomplished writer. Był gorliwym polemista, uczonym i znakomitym pisarzem. His Syriac style is much admired. Syryjski jego styl jest podziwiany. His sect had no more energetic leader until Jacob Baradaeus himself. Jego sekty nie ma więcej energii do przywódca Jacob Baradeusz siebie. He was president of the synod which elevated Severus to the See of Antioch, and he had been the chief agent in the extrusion of Flavian. Był prezesem synodu, które podwyższone Severus na Stolicę Antiochii, a był główny czynnik w wytłaczanie Flawiuszów. He was an energetic foe of Catholicism, and his works stand next in importance to those of Severus as witnesses to the tenets of their party. Był energicznym wrogiem katolicyzmu, a jego prace stoją obok znaczenia do tych Severus jako świadków założenia swojej partii. He was exiled by Justin in 519 to Philippolis and then to Gangra, where he died of suffocation by smoke in the room in which he was confined. Został wygnany przez Justina w 519 Philippolis a następnie Gangra, gdzie zmarł z uduszenia się dymem w pomieszczeniu, w którym był ograniczony.

James of Sarugh(451-521) became periodeutes, or visitor, of Haura in that district about 505, and bishop of its capital, Batnan, in 519. Jakub Sarugh (451-521) stał się periodeutes lub wysokość, z Haura w tej dzielnicy około 505, a biskup kapitału, Batnan IN 519. Nearly all his numerous writings are metrical. Prawie wszystkie jego liczne pisma są miarowy. We are told that seventy amanuenses were employed to copy his 760 metrical homilies, which are in Wright's opinion more readable than those of Ephraem or Isaac of Antioch. Powiedziano nam, że amanuenses siedemdziesięciu pracowników, aby skopiować jego miarowy 760 homilii, które w opinii Wright bardziej czytelne niż Ephraem lub Izaak z Antiochii. A good many have been published at various times. Sporo zostały opublikowane w różnych okresach. In the Vatican are 233 in manuscripts, in London 140, in Paris, 100. W Watykanie jest 233 w rękopisów, w Londynie 140, w Paryżu 100. They are much cited in the Syriac Liturgy, and a liturgy and baptismal rite are ascribed to him. Są one znacznie cytowany w Syryjski liturgii i liturgii, obrzęd chrztu są przypisane do niego. Numerous letters of his are extant in Brit. Mus., manuscripts Addit. Wiele listów, które jego są istniejące w Brit. Mus., Rękopisy Addit. 14587 and 17163. 14587 i 17163. Though his feast is kept by Maronites and even by some Nestorians, there is no doubt that he accepted the Henoticon, and was afterwards in relation with the leading Monophysites, rejecting the Council of Chalcedon to the end of his life. Choć jego święto jest trzymane przez Maronites, a nawet przez niektóre Nestorians, nie ma wątpliwości, że przyjął Henoticon, a potem został w związku z wiodących Monophysites, odrzucając Sobór Chalcedoński do końca życia. Stephen bar Soudaili was an Edessene Monophysite who fell into Pantheism and Origenism. Stephen bar Soudaili był Edessene Monophysite, którzy wpadli w Panteizm i Origenism. He was attacked by Philoxenus and James of Sarugh, and retired to Jerusalem. Został zaatakowany przez Philoxenus i Jakub Sarugh, i udał się do Jerozolimy. The confession of faith of John of Tella (483-538; bishop, 519-521) is extant, and so is his commentary on the Trisagion, and his canons for the clergy and replies to the questions of the priest Sergius - all in manuscripts in the British Museum. Wyznanie wiary Jana Tella (483-538, biskup, 519-521) jest istniejące, i tak jest jego komentarz na temat Trisagion, a jego kanonów do duchowieństwa i odpowiedzi na pytania ksiądz Sergiusz - wszystkie w rękopisach w British Museum. The great James Baradaeus, the eponymous hero of the Jacobites, who supplied bishops and clergy for the Monophysites when they were definitively divided from the Eastern Catholics in 543, wrote but little; a liturgy, a few letters, a sermon, and a confession of faith are extant. Wielki James Baradeusz tytułowy bohater Jacobites, która dostarczyła biskupów i duchownych do Monophysites, kiedy zostały ostatecznie podzielone ze wschodnich katolików 543, napisał, ale niewiele; liturgii, kilka listów, kazań i spowiedzi wiary są istniejące. Of Syriac translators it is not necessary to speak, nor is there need to treat of the Monophysite scientist Sergius of Reschaina, the writer on philosophy, Ahoudemmeh, and many others. Tłumaczy Syryjski nie ma potrzeby mówić, ani też nie ma potrzeby obróbki naukowca Sergiusz Monophysite z Reschaina, pisarz o filozofii, Ahoudemmeh, i wiele innych.

John of Ephesus, called also John of Asia, was a Syrian of Amida, where he became a deacon in 529. Jana w Efezie, zwany również John Azji, syryjski Amidy, gdzie został diakonem w 529. On account of the persecution of his sect he departed, and was made administrator of the temporal affairs of the Monophysites in Constantinople by Justinian, who sent him in the following year as a missionary bishop to the pagans of Asia Minor. Ze względu na prześladowania jego sekty odszedł i został administratorem w czasie sprawy Monophysites w Konstantynopolu przez Justyniana, który wysłał go w następnym roku jako biskup misyjny do pogan w Azji Mniejszej. He relates of himself that he converted 60,000, and had 96 churches built. Odnosi się on o sobie, że nawrócił 60.000, i miał 96 kościołów wybudowanych. He returned to the capital in 546, to destroy idol worship there also. Powrócił do stolicy w 546, aby zniszczyć idol kultu tam również. But on the death of Justinian he suffered a continual persecution, which he described in his "History", as an excuse for its confusion and repetitions. Ale po śmierci Justyniana doznał stałego prześladowania, które opisał w swojej "Historii", jako pretekst do jego błąd i powtórzeń. What remains of that work is of great value as a contemporary record. Co pozostaje, że praca jest bardzo wartościowa jako współczesny zapis. The style is florid and full of Greek expressions. Styl barwny i pełen ekspresji greckie. The lives of blessed Easterns were put together by John about 565-566, and have been published by Land. Życie błogosławione Easterns zostały połączone przez Jana, 565-566, i zostały opublikowane przez kraj. They include great men like Severus, Baradæus Theodosius, etc. (For an account of these works and for bibliography see JOHN OF EPHESUS.) Obejmują one wielkich ludzi, takich jak Severus, Baradeusz Teodozjusz, itp. (pod uwagę tych prac oraz bibliografia Jana, Efez).

George, bishop of the Arabians (b. about 640; d. 724) was one of the chief writers of the Assyrian Jacobites. Jerzego, biskupa Arabians (ur. około 640, d. 724) był jednym z głównych autorów asyryjskiego Jacobites. He was a personal follower of James of Edessa, whose poem on the Hexameron he completed after the death of James in 708. Był zwolennikiem osobowych Jakuba z Edessy, którego wiersz na Hexameron ukończył po śmierci Jakuba w 708. In this work he teaches the Apocatastasis, or restoration of all things, including the destruction of hell, which so many Greek Fathers learned from Origen. W tej pracy uczy Apocatastasis lub przywrócenie wszystkich rzeczy, w tym zniszczenia piekła, które tak wiele greckich Ojców wyciągnięte z Orygenesa. George was born in the Tehouma in the Diocese of Antioch, and was ordained bishop of the wandering Arabs in November, 686; his see was at Akoula. He was a man of considerable learning. George urodził się w Tehouma w diecezji Antiochii i został wyświęcony na biskupa wędrówki Arabów w listopadzie, 686, zobacz jego stronę w Akoula. Był człowiekiem o dużym nauki. His translation, with introduction and commentary, of part of the "Organon" of Aristotle ("Catagories", "De Interpretatione", and "Prior Analytics") is extant (Brit. Mus., manuscript Addit. 14659), as is the collection he made of scholia on St. Gregory of Nazianzus, and an explanation of the three Sacraments (Baptism, Holy Communion, and consecration of chrism, following Pseudo-Dionysius). Jego tłumaczenie, ze wstępem i komentarzem, części "Organon" Arystotelesa ("kategorie", "De Interpretatione" i "Przed Analytics") jest zachowane (Brit. Mus., Addit rękopisu. 14659), jak Kolekcja on z scholia na Grzegorza z Nazjanzu, oraz wyjaśnienie trzech sakramentów (chrzest, komunię świętą, i konsekracji Krzyżma, po Pseudo-Dionizy). His letters of 714 till 718 are extant in the same manuscript as this last work (Brit. Mus., manuscript Addit. 12154). 714 jego listów do 718 są istniejące w tym samym jak ten ostatni rękopis pracy (Brit. Mus., Addit rękopisu. 12154). They deal with many things; astronomical, exegetical, liturgical questions, explanations of Greek proverbs and fables, dogma and polemics, and contain historical matter about Aphraates and Gregory the Illuminator. Odnoszą się one do wielu rzeczy, astronomiczne, egzegetycznych, liturgiczne pytania, wyjaśnienia przysłów greckich i bajki, dogmatów i polemik i zawierają historycznych sprawy o Afrahata i Grzegorz Oświeciciel. His poems included one in dodecasyllables on the unpromising subject of the calculations of movable feasts and the correction of the solar and lunar cycles, another on the monastic life, and two on the consecration of the holy chrism. Jego wierszy, po jednym w dodecasyllables na temat obiecujący obliczeń ruchomych świąt i korekty cykle Słońca i Księżyca, na temat życia zakonnego, i dwa na poświęcenie krzyżma świętego. His works are important for our knowledge of Syriac Church and literature. Jego prace znajdują się ważne dla naszej wiedzy o literaturze i Kościoła syryjskiego. His reading was vast, including the chief Greek Fathers, with whom he classes Severus and Pseudo-Dionysius the Areopagite; he knows the Pseudo-Clementines and Josephus, and of Syriac writers he knows Bardesanes, Aphraates, and St. Ephraem. Lektura była ogromna, w tym szef Grecki Ojcowie, z którym klas Severus i Pseudo-Dionizy Areopagita, wie, Pseudo-Klementynki i Józefa Flawiusza, i Syryjski pisarzy wie Bardesanes, Afrahat, Ephraem i św. His correspondence is addressed to literary monks of his sect. Jego korespondencja jest skierowana do mnichów z jego literackich sekty. The canons attributed to George in the "Nomocanon" of Bar Hebraeus are apparently extracts from his writings reduced to the form of canons. Kanonów przypisać George w "Nomocanon" Bar Hebraeus najwyraźniej fragmenty jego pism zredukowana do postaci kanonów.

James of Edessa (about 633-708) was the chief Syriac writer of his time, and the last that need be mentioned here. Jakuba z Edessy (ok. 633-708) był szefem Syryjski pisarz swojego czasu, a ostatnie, które powinny być tutaj wymienione. His works are sufficiently described in a separate article. Jego prace są wystarczająco opisany w oddzielnym artykule. The Syriac literature of the Monophysites, however, continued throughout the middle ages. Literatura syryjska Monophysites, jednak nadal przez całe średniowiecze. Their Coptic, Arabic, and Armenian literature is large, but cannot be treated in an article like the present one. Ich koptyjski, arabski, ormiański i literatury jest duża, ale nie może być traktowana w artykule, jaki mamy obecnie.

ORTHODOXY Prawowierność

Were the Monophysites really heretics or were they only schismatics? Monophysites były naprawdę heretyków, czy też były tylko schizmatyków? This question was answered in the affirmative by Assemani, more recently by the Oriental scholar Nau, and last of all by Lebon, who has devoted an important work, full of evidence from unpublished sources, to the establishment of this thesis. Na to pytanie odpowiedział twierdząco Assemani, a ostatnio przez Wschodnią uczony Nau, a ostatnio wszystkim Lebon, który poświęcił ważne dzieło, pełne dowody z niepublikowanych źródeł, do ustalenia tej tezy. It is urged that the Monophysites taught that there is but one Nature of Christ, mia physis, because they identify the words physis and hypostasis. Jest nalegał, że Monophysites nauczał, że istnieje tylko jeden naturę Chrystusa, mia physis, gdyż określenie physis i słowa hipostaza. But in just the same way the Nestorians have lately been justified. Ale w ten sam sposób Nestorians zostały ostatnio uzasadnione. A simple scheme will make the matter plain: Prosty system sprawi, że zwykły sprawy:

Nestorians: One person, two hypostases, two natures. Nestorians: Jedna osoba, dwa hipostaz, dwóch naturach.

Catholics: One person, one hypostasis, two natures. Katolików: Jedna osoba, jeden Hipostaza, dwóch naturach.

Monophysites: One person, one hypostasis, one nature. Monophysites: Jedna osoba, jeden hipostazą, jedną naturę.

It is urged by Bethune-Baker that Nestorius and his friends took the word hypostasis in the sense of nature, and by Lebon that the Monophysites took nature in the sense of hypostasis, so that both parties really intended the Catholic doctrine. Został wezwany przez Bethune-Baker, że Nestoriusz i jego przyjaciół wziął Hipostaza słowa w tym sensie, natury, a przez Lebon, że Monophysites miała charakter w rozumieniu Hipostaza, tak, że obie strony rzeczywiście ma doktryny katolickiej. There is a prima facie argument against both these pleas. Granted that for centuries controversialists full of odium theologicum might misunderstand one another and fight about words while agreeing as to the underlying doctrines, yet it remains that the words person, hypostasis, nature (prosopon, hypostasis, physis) had received in the second half of the fourth century a perfectly definite meaning, as to which the whole Church was at one. All agreed that in the Holy Trinity there is one Nature (physia or physis) having three Hypostases of Persons. Jest prima facie argument przeciwko obu tych zarzutów. Przyznał, że od wieków controversialists pełne theologicum odium może źle zrozumieć siebie i walczyć o słowa zgadzając się co do podstawowych doktryn, a jednak pozostaje, że osoba, czyli hipostazą, natura (personae, Hipostaza, physis) otrzymał w drugiej połowie czwartego wieku doskonale określone znaczenie, co do którego cały Kościół był jeden. Wszyscy zgodzili się, że w Trójcy jest jeden Nature (physia lub physis) w terminie trzech hipostaz osób . If in Christology the Nestorians used hypostasis and the Monophysites physis in a new sense, not only does it follow that their use of words was singularly inconsistent and inexcusable, but (what is far more important) that they can have had no difficulty in seeing what was the true meaning of Catholic councils, popes, and theologians, who consistently used the words in one and the same sense with regard both to the Trinity and the Incarnation. Jeżeli w chrystologię Nestorians używane hipostazą i physis Monophysites w nowym znaczeniu, nie tylko to, iż ich użycie słów było wyjątkowo niespójne i niewybaczalne, ale (co jest znacznie ważniejsze), że mogą one nie miały trudności w widząc, co było prawdziwe znaczenie rad katolicki, papieży i teologów, którzy konsekwentnie używane wyrazy w jednym i tym samym sensie, zarówno w odniesieniu do Trójcy Świętej i Wcielenia. There would be every excuse for Catholics if they misunderstood such a strange "derangement of epitaphs" on the part of the schismatics, but the schismatics must have easily grasped the Catholic position. Co nie byłoby usprawiedliwienia dla katolików, jeśli źle taki dziwny "dezorganizacja epitafiów" na części schizmatyków, ale schismatics musi mieć łatwe do uchwycenia stanowisko katolickie. As a fact the Antiochene party had no difficulty in coming to terms with St. Leo; they understood him well enough, and declared that they had always meant what he meant. W rzeczywistości strona Antiochene nie miał trudności jest pogodzić się ze św Leo, zrozumieli go wystarczająco dobrze, i oświadczył, że zawsze oznacza to, co miał na myśli. How far this was a fact must be discussed under NESTORIANISM. Jak daleko to fakt, musi być przedmiotem dyskusji w ramach Nestorianizm. But the Monophysites always withstood the Catholic doctrine, declaring it to be Nestorian, or half Nestorian, and that it divided Christ into two. Ale Monophysites zawsze sprzeciwiał doktryny katolickiej, deklarując, że jest Nestorian, czy w połowie Nestorian, i że Chrystus jest podzielony na dwie części.

Lebon urges that Severus himself more than once explains that there is a difference in the use of words in "theology" (doctrine of the Trinity) and in "the economy" (Incarnation): "admittedly hypostasis and ousia or physis are not the same in theology; however, in the economy they are the same" (PG, LXXXVI, 1921), and he alleges the example of Gregory of Nazianzus to show that in a new mystery the terms must take new significations. Lebon nalega, aby Severus się więcej niż jeden raz wyjaśnia, że istnieje różnica w użyciu słowa "teologia" (doktryny o Trójcy), w "gospodarce" () Wcielenia: "wprawdzie hipostazy i ousia lub physis nie są takie same w teologii, ale w gospodarce są takie same "(PG, LXXXVI, 1921), a on twierdzi przykład Grzegorz z Nazjanzu, aby pokazać, że w nowym tajemnicy warunki muszą podejmować nowych znaczeń. But surely these very passages make it evident that Severus distinguished between physis and hypostasis. Putting aside the Trinity and the Incarnation, every physis is a hypostasis, and every hypostasis is a physis -- in this statement all Catholics and Monophysites agree. Ale z pewnością te fragmenty sprawiają, że bardzo oczywiste, że Severus rozróżnienie między physis i Hipostaza. Pomijając Trójcy i Wcielenia, co physis jest hipostazą, a co Hipostaza jest physis - w tym oświadczeniu wszystkich katolików i Monophysites zgodzić. But this means that the denotation of the words is the same, not that there is no difference of connotation. Ale oznacza to, że oznaczenie wyrazów jest taki sam, nie, że nie ma różnicy konotacji. Physis is an abstraction, and cannot exist except as a concrete, that is to say, as a hypostasis. Physis jest abstrakcją, i nie może istnieć, z wyjątkiem betonu, to znaczy, jako hipostaza. But "admittedly" in the Trinity the denotation as well as the connotation of the words is diverse, it is still true that each of the three Hypostases is identified with the Divine Nature (that is, each Person is God); but if each Hypostasis is therefore still a physis (the one physis) yet the physis is not one by three Hypostases. Ale "prawda" w Trójcy denotacji, jak również wydźwięk tych słów jest zróżnicowana, to prawda, że każdy z trzech hipostaz jest identyfikowany z Boskiej natury (czyli każdy człowiek jest Bogiem), ale jeśli każdy Hipostaza W związku z tym nadal physis (jednej physis) jeszcze physis nie jest jednym z trzech hipostaz. The words retain their old sense (connotation) yet have received a new sense in a new relation. Słowa zachować stary znaczeniu (konotacja) jeszcze otrzymał nowy sens w nowym związku. It is obvious that this is the phenomenon to which Severus referred. Jest oczywiste, że jest to zjawisko, które Severus, o których mowa. Catholics would add that in the Incarnation conversely two natures are one hypostasis. Katolicy dodać, że we Wcieleniu odwrotnie dwóch naturach są jedną hipostazą. Thus the meanings of physis (abstract=ousia) and hypostasis (subsistent physis, physis hyphestosa or enhypostatos) in the Holy Trinity were a common possession; and all agreed further that in the created universe there cannot exist a nature which does not subsist, there is no such thing as a physis anhypostatos. W ten sposób znaczenia physis (streszczenie = ousia) i Hipostaza (dającej physis, hyphestosa physis lub enhypostatos) w Trójcy były wspólną własność, i zgodzili się ponadto, że w stworzonym wszechświecie nie może istnieć charakter, który nie istniał, nie nie ma czegoś takiego jak anhypostatos physis.

But Catholics hold the Human Nature of Christ considered in itself to be anhypostatos, but that the second Person of the Holy Trinity is its hypostasis. Ale katolicy trzymać ludzką naturę Chrystusa za samo w sobie być anhypostatos, ale drugą Osobą Trójcy Świętej jest jego hipostazą. As the infinity of the Divine Nature is capable of a threefold subsistence, so the infinity of the Hypostasis of the Word is able to be the Hypostasis of the Human Nature assumed as well as of the Divine. W nieskończoność Boskiej natury może trzykrotnie utrzymania, więc nieskończoność Hipostaza Word może być Hipostaza Human Nature założyć, jak również Bożego. The union in Christ is not a union of two natures directly with one another, but a union of the two in one hypostasis; thus they are distinct yet inseparable, and each acts in communion with the other. Unii w Chrystusie innym nie jest związek dwóch naturach bezpośrednio z jednym, ale związek dwóch w jednym Hipostaza, w ten sposób różnią się one jeszcze nierozłączne, a każdy działa w komunii z innymi.

The Nestorians argued thus: There are, according to the Fathers, two natures in Christ; but since every nature is a hypostasis, the Human Nature in Christ is a hypostasis. Nestorians argumentował w ten sposób: Nie ma, zdaniem Ojców, dwóch naturach w Chrystusie, ale ponieważ każdy charakter jest hipostazą, ludzkiej natury w Chrystusie jest hipostazą. In order to make one Christ, they tried (in vain) to explain how two hypostases could be united in one person (prosopon). W celu dokonania jednego Chrystusa, próbowano (bezskutecznie), aby wyjaśnić, jak dwie hipostaz może być zjednoczone w jednej osobie (personae). They did not mean to divide Christ, but their prosopic union leaked at every seam; it was difficult to express it or argue about it without falling into heresy. Nie chciałem podzielić Chrystusa, ale ich związek prosopic wyciekły w każdy szew, trudno było wyrazić lub spierają się o to, bez popadania w herezję. The Antiochenes were glad to drop such inadequate formulae, for it was certain that "person" in the Holy Trinity was only another name for "hypostasis". Antiochenes miałeś szczęście spadek takich preparatów niewystarczające, gdyż była pewna, że "osoba" w Trójcy Świętej była tylko inna nazwa "hipostaza". The Cyrillians were shocked, and could not be induced to believe (though St. Cyril himself did) that the Nestorianizers did not really mean two Christs, two Sons. Cyrillians byli zszokowani i nie mogą być wywołane wierzyć (choć sam nie Cyryla), że Nestorianizers tak naprawdę nie oznacza dwa Chrystusami, dwóch synów.

Conversely, starting from the same proposition that every physis is a hypostasis, the Monophysites argued that a Christ is one Person, one Hypostasis, so He is one Nature, and they preferred "is one nature" to the equivalent "has one nature". Przeciwnie, począwszy od samej tezy, że każdy physis jest hipostazą, Monophysites twierdził, że Chrystus jest jedna osoba, jeden Hipostaza, więc jest jedną naturę, i woleli "jest jednym z natury" do równowartości "ma jedną naturę". They alleged high authority for their formula, not only St. Cyril, but behind him St. Athanasius, Pope St. Julius, and St. Gregory the Wonderworker. Twierdzili oni dużym autorytetem dla ich wzór nie tylko św Cyryl, ale za nim św Atanazy, Papież św Julius i Grzegorza Wonderworker. These authorities, however, were but Apollinarian forgeries; the favourite formula of St. Cyril, the mia physis sesarkomene, had been borrowed unwitting from an Apollinarian source, and had been meant by its original inventor in a heretical sense. Organy te były jednak fałszywe, ale Apollinarian; ulubiony wzór Cyryla, sesarkomene mia physis, zostały zapożyczone nieświadomie z Apollinarian źródła i został oznacza jego wynalazcą w heretyckie sensu. Nay, the "one nature" went back to the Arians, and had been used by Eudoxius himself to express the incompleteness of the Human Nature of Christ. Nie, "jeden rodzaj" wrócił do arian, a używany był przez Eudoxius się wyrazić niekompletność ludzką naturę Chrystusa.

Yet the Monophysites were far from being Apollinarians, still less were they Arians; they were careful from the beginning that Christ is perfect Man, and that He assumed a complete Human Nature like ours. Monophysites były jeszcze dalekie od Apollinarians, a tym bardziej były one arian, byli uważać od początku, że Chrystus jest doskonały człowiek, i że przejął on kompletny Human Nature jak nasze. Dioscurus is emphatic on this point in his letter to Secundinus (Hist. Misc., III, i) and with need, since he had acquitted Eutyches who had denied our Lord's "consubstantiality with us". Ælurus is just as clear in the letters by which he refuted and excommunicated Isaias of Hermopolis and Theophilus as "Eutychians" (hist. Misc., IV, xii), and Severus had an acute controversy with Sergius the Grammarian on this very point. They al declared with one voice that Christ is mia physis, but ek duo physeon, that His Divine Nature is combined with a complete Human Nature in one hypostasis, and hence the two have become together the One Nature of that one hypostasis, howbeit without mixture or confusion or diminution. Dioscurus jest stanowczy w tej kwestii w swoim liście do Secundinus (Hist. Misc., III, i) oraz z konieczności, ponieważ miał uniewinniony Eutyches, który zaprzeczył, naszego Pana "consubstantiality z nami". Ælurus jest tak jasny, listów który odrzucił i ekskomunikowany Isaias z Hermopolis i Teofil jako "Eutychians" (Hist. Misc., IV, XII), a Severus miał ostry spór z Sergiusz gramatyka na tym samym punkcie. al one jednym głosem oświadczył, że Chrystus jest mia physis, ale ek physeon duet, że jego Boskiej natury w połączeniu z pełną Human Nature w jednym Hipostaza, a więc dwa stały się wraz z Nature One, że jeden Hipostaza, Lecz bez mieszaniny lub błąd lub zmniejszenia. Ælurus insists that after union the properties of each nature remain unchanged; but they spoke of "the divine and human things", divina et humana, not natures; each nature remains in its natural state with its own characteristics (en idioteti te kata physin) yet not as a unity but as a part, a quality (poiotes physike), nor as a physis. Ælurus podkreśla, że po unii właściwości każdego rodzaju pozostają bez zmian, ale mówił o "rzeczy boskie i ludzkie", divina et humana, a nie natury, każdy natura pozostaje w stanie naturalnym z jego cechami (en idioteti te kata physin) jeszcze nie jako jedność, ale jako część, jakość (poiotes physike), ani jako physis. All the qualities of the two natures are combined into one hypostasis synthetos and form the one nature of that one hypostasis. Wszystkie cechy dwóch naturach są połączone w jedną hipostazą synthetos i formy z jednej natury, że jeden Hipostaza. So far there is no heresy in intention, but only a wrong definition: that one hypostasis can have only one nature. Do tej pory nie ma herezji w zamiarze, ale tylko złe określenie: że jeden Hipostaza może mieć tylko jedną naturę.

But however harmless the formula "one nature" might look at first sight, it led in fact immediately to serious and disastrous consequences. Ale jednak nieszkodliwe formuły "jedna natura" może wyglądać na pierwszy rzut oka, to natychmiast doprowadziło bowiem do poważnych i katastrofalne skutki. The Divine Nature of the Word is not merely specifically but numerically one with the Divine Nature of the Son and the Holy Ghost. Przyroda Bożego Słowa nie tylko liczebnie, ale szczególnie jeden z Boskiej natury Syna, i Ducha Świętego. This is the meaning of the word homoousios applied to the Three Persons, and if Harnack were right in supposing that at the Council of Constantinople in 384 the word was taken to imply only three Persons of one species, then that Council accepted three Gods, and not three distinct but inseparable Persons in one God. Takie jest znaczenie tego słowa homoousios stosuje się do trzech osób, a jeśli Harnack słusznie zakładając, że na posiedzeniu Rady w Konstantynopolu w 384 słowo sugerować tylko trzy osoby z jednego gatunku, a następnie, że Rada przyjęła trzech Bogów, i nie trzy odrębne, ale nierozłączne Osoby w jednego Boga. Now if the Divine and Human Natures are united in the Word into one Nature, it is impossible to avoid one of two conclusions, either that the whole Divine Nature became man and suffered and died, or else that each of the three Persons had a Divine Nature of His own. Teraz, jeśli Boskiej i ludzkiej natury są zjednoczone w Word w jedną naturę, nie da się uniknąć jednego z dwóch wniosków, albo, że cały Boskiej natury i stał się człowiekiem, cierpiał i umarł, albo, że każda z trzech Osób miał Bożego Jego własny charakter. In fact the Monophysites split upon this question. W rzeczywistości Monophysites podzielone w tej kwestii. Ælurus and Severus seem to have avoided the difficulty, but it was not long before those who refused the latter alternative were taunted with the necessity of embracing the former, and were nicknamed Theopaschites, as making God to suffer. Ælurus i wydaje się, że Severus uniknąć trudności, ale nie było na długo przed tym, który odmówił jej alternatywne obiektem drwin z koniecznością ogarnięcie tych pierwszych, i nazywano Theopaschites, a co Bóg cierpieć. Vehemently Severus and his school declared that they made the Divinity to suffer not as God, but only as man; but this was insufficient as a reply. Gwałtownie Severus i jego szkoły zadeklarowały, że się do Divinity, jak Bóg nie cierpi, ale tylko jako człowiek, ale to było niewystarczające w odpowiedzi. Their formula was not "The Word made flesh", "the Son of God made man", but "one Nature of the Word made flesh";-the Nature became flesh, that is the whole Divine Nature. Ich formuła nie było "Słowo" ciałem "Syna Bożego, który stał" człowiek, ale "Charakter Słowa Wcielonego", stało się ciałem "Nature", że jest cały Boskiej natury. They did not reply: "we mean hypostasis when we say nature, we do not mean the Divine Nature (which the Word has in common with the Father and the Holy Ghost) but His Divine Person, which in the present case we call His physis", for the physis tou Theou Logou, before the word sesarkomene has been added, is in the sphere of "theology" not of "the economy", and its signification could not be doubted. Nie udzielili odpowiedzi: "mamy na myśli, gdy mówimy, hipostaza natury, nie oznacza Boskiej natury (Word, które ma wspólne z Ojcem i Duchem Świętym), ale Jego Boska Osoba, która w tym przypadku nazywamy Jego physis "do physis tou Theou Logou przed sesarkomene słowa zostały dodane, to w dziedzinie" teologii nie "z" "gospodarki, a jego znaczenie nie może być wątpliwości.

Just as there were many "Eutychians" among the Monophysites who denied that Christ is consubstantial with us, so there were found many to embrace boldly the paradox that the Divine Nature has become incarnate. Tak jak wielu było "Eutychians" do Monophysites, którzy zaprzeczyć, że Chrystus jest współistotny z nami, więc było znaleźć wiele objąć śmiało paradoksem, że Boskiej natury stało się ciało. Peter Fullo added to the praise of the Trinity the words "who was crucified for us", and refused to allow the natural inference to be explained away. Peter Fullo dodane na chwałę Trójcy słowa ", który został ukrzyżowany za nas", i odmówił naturalne wnioskowania być wyjaśnione. Stephen Niobes and the Niobites expressly denied all distinction between the Human and the Divine Natures after the union. Stephen Niobes i Niobites wyraźnie zaprzeczył wszystkim odróżnić człowieka i Boga Natures po unii. The Actistetae declared that the Human Nature became "uncreated" by the union. Actistetae oświadczył, że Human Nature stał się "stworzony" przez Unię. If the greatest theologians of the sect, Severus and Philoxenus, avoided these excesses, it was by a refusal to be logically Monophysite. It was not only the orthodox who were scandalized by these extreme views. Jeśli największych teologów sekty, Severus i Philoxenus, unikać tych ekscesów, to przez odmowę być logicznie Monophysite. To było nie tylko ortodoksyjnych, którzy byli oburzeni tych skrajnych poglądów. An influential and very learned section of the schism rebelled, and chose the second of the two alternatives - that of making the Divine Nature threefold, in order to ensure that the Human Nature in Christ was made one with the Nature of the Son alone and not with the whole Divine Nature. Wpływowych i dowiedziałem się bardzo sekcji schizmy zbuntował się i wybrał drugi z dwóch kwot - że uczynienie z Boskiej natury trzykrotnie, w celu zapewnienia, że natura ludzka w Chrystusie powstał jeden z natury Syna i nie tylko z całej Boskiej natury. John Philoponus, the Aristotelian commentator, therefore taught that there are in the Trinity three partial substances (merikai ousiai) and one common substance (mia koine), thus falling into Polytheism, with three, or rather four gods. Jan Filopon, komentator Arystotelesa, dlatego nauczał, że istnieje w Trójcy trzech substancji częściowe (merikai ousiai) i jeden wspólny substancji (mia Koine), wpadając politeizm, trzy, a raczej czterech bogów. This Tritheistic party was treated with leniency. To Tritheistic strona leczono złagodzenie kary. It split into sections. On podzielony na sekcje. Though they were excommunicated at Alexandria, the Patriarch Damian held a view not far different. Gdyby ekskomunikowany w Aleksandrii, patriarcha Damian nie odbyło się widok zupełnie inna. He so distinguished between the Divine ousia and the three Hypostases which partake (metechousin) in it, that he conceded the ousia to be existent of Itself (enyparktos), and his followers were nicknamed Tetradatites. On więc rozróżnienie między ousia Bożego i trzech hipostaz, które bierzemy (metechousin) w to, że przyznał się ousia istnieje samo w sobie (enyparktos), i jego zwolenników nazywano Tetradatites. Thus Peter Fullo, the Actistetae, and the Niobites on the one hand, and the Tritheists and Damianists on the other, developed the Monophysite formulae in the only two possible directions. Tak więc Peter Fullo, Actistetae i Niobites z jednej strony, a Tritheists i Damianists z drugiej strony, opracowane Monophysite formuły w tylko dwóch możliwych kierunkach. It is obvious that formulae which involved such alternatives were heretical in fact as well as in origin. Jest oczywiste, że wzory, które związane były heretyckie, takie alternatywy w rzeczywistości, jak i pochodzenia. Severus tried to be orthodox, but at the expense of consistency. Severus starał się być ortodoksyjna, ale kosztem spójności. His "corruptibilist" view is true enough, if the Human Nature is considered in the abstract apart from the union (see EUTYCHIANISM), but to consider it thus as an entity was certainly an admission of the Two Natures. Jego "corruptibilist" widok jest prawda, jeżeli natura ludzka jest w sposób abstrakcyjny, poza Unii (zob. EUTYCHIANISM), ale uważają, że w ten sposób jako jednostka była z pewnością uznanie dwóch naturach. All change and suffering in Christ must be (as the Julianists and Justinian rightly saw) strictly voluntary, in so far as the union gives to the Sacred Humanity a right and claim to beatification and (in a sense) to deification. Wszystkie zmiany i cierpienie w Chrystusie musi być (jak Julianists i Justyniana słusznie uznali) ściśle dobrowolne, o ile Unia Europejska daje świętym człowieczeństwie prawa i roszczenia do beatyfikacji i (w pewnym sensie) do ubóstwienia. But Severus was willing to divide the Natures not merely "before" the union (that is, logically previous to it) but even after the union "theoretically", and he went so far in his controversy with the orthodox John the Grammarian as to concede duo physeis en theoria. Ale Severus chciał podzielić Natures nie tylko "przed" Unii (czyli logicznie poprzedniego do niego), ale nawet po unii "teoretycznie", a on poszedł tak daleko w jego kontrowersji z ortodoksyjną John gramatyka, aby przyznać physeis duo en theoria. This was indeed an immense concession, but considering how much more orthodox were the intentions of Severus than his words, it is scarcely astonishing, for St. Cyril had conceded much more. Był to naprawdę ogromna ulga, ale biorąc pod uwagę jak wiele innych ortodoksyjni intencje Severus niż słowa, jest mało zaskakujący, dla Cyryla miał przyznać, wiele więcej.

But though Severus went so far as this, it is shown elsewhere (see EUTYCHIANISM, MAXIMUS CONFESSOR, and especially MONOTHELITISM) that he did not avoid the error of giving one activity to our Lord, one will, and one knowledge. Ale choć Severus poszedł tak daleko, to okazuje się, w innym miejscu (patrz EUTYCHIANISM, Maksym Wyznawca, a zwłaszcza Monoteletyzm), że nie uniknąć błędu oddania działalność naszego Pana, jeden będzie, a jeden wiedzy. It is true enough that he had no intention of admitting any incompleteness in the Humanity of Christ, and that he and all the Monophysites started merely from the proposition that all activity, all will, and intelligence proceed from the person, as ultimate principle, and on this ground alone they asserted the unity of each in Christ. To prawda, że nie miał zamiaru przyjmowania wszelkich niekompletności człowieczeństwo Chrystusa, i że on i wszyscy Monophysites rozpoczął jedynie od tego, by wszelkie działania, wszystko i inteligencji postępować z osobą, jako ostateczne zasady i tylko na tej podstawie oni twierdzili, jedności w Chrystusie każdy. But it was on this ground that Monothelitism was condemned. It was not supposed by the best Catholic theologians who attacked the doctrine that the Monophysites denied Christ to have exercised human activities, human acts of the will, human acts of cognition; the error was clearly recognized as lying in the failure to distinguish between the human or the mixed (theandric) activity of Christ as Man, and the purely Divine activity, will, knowledge, which the Son has in common with the Father and the Holy Spirit, and which are in fact the Divine Nature. Ale to było na tej podstawie, że Monoteletyzm został skazany. Nie miał przez najlepszych teologów katolickich, którzy zaatakowali doktryny, że Monophysites zaprzeczył Chrystusa skorzystali działalności człowieka, człowieka, aktów woli, ludzkich czynów poznania; błąd został wyraźnie uznane za leżące w braku rozróżnienia ludzi lub mieszanych (theandric) działanie Chrystusa jako człowiek, i czysto działalności Bożego, będzie, wiedzy, która Syna, ma wspólnego z Ojcem i Duchem Świętym, i które są w rzeczywistości Boskiej natury. In speaking of one activity, one will, one knowledge in Christ, Severus was reducing Monophysitism to pure heresy just as much as did the Niobites or the Tritheists whom he certainly held in horror; for he refused to distinguish between the human faculties of Christ-activity, will, intellect-and the Divine Nature itself. Mówiąc o jednym rodzaju działalności, będzie jeden, jeden wiedzy w Chrystusie, Severus był zmniejszenie Monofizytyzm do czystej herezji, tak samo jak nie Niobites lub Tritheists którą na pewno odbędzie się w horror, bo nie chciał, aby odróżnić człowieka katedry Chrystusa działalności, będzie, intelekt i Boskiej natury. This is no Apollinarianism, but is so like it that the distinction is theoretical rather than real. To nie jest Apollinarianism, ale jest tak jak to, że rozróżnienie jest raczej teoretyczna niż realna. It is the direct consequence of the use of Apollinarian formulae. Jest to bezpośrednią konsekwencją stosowania Apollinarian wzorów. St. Cyril did not go so far, and in this Monothelite error we may see the essence of the heresy of the Monophysites; for all fell into this snare, except the Tritheists, since it was the logical result of their mistaken point of view. Cyryla nie idzie tak daleko, w tym Monothelite błąd możemy zobaczyć istotę herezji Monophysites; dla wszystkich wpadł w tę pułapkę, z wyjątkiem Tritheists, ponieważ była logicznym wynikiem ich punktu widzenia błędne.

Publication information Written by John Chapman. Publikacja informacji napisanej przez Johna Chapmana. Transcribed by Michael T. Barrett. Przepisywane przez Michaela T. Barrett. Dedicated to Fr. Michael Sprauer on his 25th anniversary of ordination The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Poświęconej ks. Michael Sprauer na jego 25-lecia święceń Encyklopedii Katolickiej, Tom X. wydania 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

For general literature see EUTYCHIANISM. Literatura dla ogólnego EUTYCHIANISM. In PG there are more fragments than complete writings. W PG jest więcej niż pełne fragmenty pism. Important collections are ASSEMANI, Bibliotheca Orientalis (Rome, 1719-28); CHABOT and others, Corp. Script. Ważne są Assemani kolekcje, Bibliotheca Orientalis (Rzym, 1719/28); Chabot i innych, Corp Script. Christ. Chrystusa. Orient., Script. Orient., Script. Syri; GRAFFIN and NAU, Patrologia Orient. Syri; Graffin i Nau, Orient Patrologia. (1905-, in progress); also DE LAGARDE, Analecta Syriaca (Leipzig, 1858); LAND, Anecdota Syriaca (Leyden, 1870). (1905 -, w toku), a także de Lagarde, Analecta syriaca (Lipsk, 1858), LAND, Anecdota syriaca (Leyden, 1870). For the very numerous Monophysite writings contained in Syriac MSS. Dla bardzo wielu pism Monophysite zawarte w Syryjski MSS. see especially the following catalogues: ASSEMANI, Bibl. zobacz w szczególności następujące katalogi: Assemani, Bibl. Medicaeae Laurentianae et Palatinae MS. Orient. Medicaeae Laurentianae et Palatinae MS. Orient. catal. Catal. (Florence, 1742); IDEM, Bibl. (Florencja, 1742); Tamże, Bibl. Apost. Apost. Vatic. Vatic. catal., part I, vol. II-III (Rome, 1758-9); WRIGHT, Catal. Catal., I, t. części. II-III (Rzym, 1758-9); Wright, Catal. of the Syriac MS. Syryjski z MS. in the Brit. w Brit. Mus. acquired since 1838 (London, 1870-2); WRIGHT AND COOK, Catal. Mus. Nabyte od 1838 (London, 1870-2); WRIGHT i gotować, Catal. of Syriac MSS. z Syryjski MSS. of the Univ. z Univ. of Cambridge (Cambridge, 1901); SACHAU, Handschrift- Verzeichnisse der K. z Cambridge (Cambridge, 1901); SACHAU, Handschrift-Verzeichnisse der K. Bibl. Bibl. zu Berlin, XXIII, Syrische MSS. Zu Berlin, XXIII, Syrische MSS. (Berlin, 1899), etc. On the literature in general see ASSEMANI, op. (Berlin, 1899), itd. W literaturze znajdują się na stronie Assemani, op. cit., II, Dissertatio de Monophysitis: GIESELER, Commentatio qua Monophysitarum veterum errores ex corum scriptis recends editis illustrantur (Gottingen, 1835-8); WRIGHT, Syriac literature (Encyclop. Brit., 9th ed., 1887; published separately as A Short History of Syriac Lit., London, 1894); DUBAL, La litterature Syriaque (3rd ed., Paris, 1907); many excellent articles by KRUEGER in Realencyclopadie. cit., II, Dissertatio de Monophysitis: Gieseler, Commentatio qua veterum Monophysitarum errores ex scriptis Corum recends illustrantur Editis (Getynga, 1835-8); WRIGHT, literatura Syryjski (Encyclop. Brit., 9. ed., 1887; opublikowane oddzielnie w Krótka historia Syryjski Lit., London, 1894); Dubal, La Literatura Syriaque (3rd ed., Paris 1907), wiele znakomitych artykułów, KRUEGER w Realencyclopadie.

On TIMOTHY ÆLURUS see CRUM, Eusebius and Coptic Church Hist. Tymoteusza ÆLURUS patrz Crum, Euzebiusz i Kościół koptyjski Hist. in Proc. w proc. of Soc. z Soc. of Bibl. z Bibl. Arch. Arch. (London, 1902); TER-MEKERTTSCHIAN and TER-MINASSIANTZ, Tim. (Londyn, 1902); TER-MEKERTTSCHIAN i TER-MINASSIANTZ, Tim. AElurus' des Patriarchen von Alexandrien, Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedon festgesetzten Lehre, Armenian text (Leipzig, 1908); LEBON, La Christologie de Tim. AElurus "des Patriarchen von Alexandrien, Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedoński festgesetzten Lehre, ormiański tekst (Lipsk, 1908); Lebon, Tim de La Christologie. Ælure in Revue d'hist. Ælure w Revue d'hist. ecc. ecc. (Oct. 1908); IDEM, Le Monophysisme severien (Louvain, 1909), 93-111. (Październik 1908); Tamże, Le Monophysisme severien (Louvain, 1909), 93-111.

For French tr. Francuski dla tr. of the letters of PETER FULLO se REVILLOUT in Revue des Questions Hist., XXII (1877), 83, and (in Coptic and French) AMELINEAU, Mon pour servir a l'hist. z listów Piotra FULLO se REVILLOUT w Revue des pytania Hist., XXII (1877), 83, i (w koptyjski i francuski) AMELINEAU, Mon pour l'servir hist. de l'Egypte chret. de l'chret Egypte. (Paris, 18888); the Armenian text in ISMEREANZ, The book of Letters, Armenian only (Tiflis, 1901); the letters to Peter Mongus are in Mansi, VII, 1109 sqq.; in favour of their genuineness see PAGI's notes to BARONIUS, ad ann. (Paryż, 18888); ormiańskiego tekstu w ISMEREANZ, książka listów, ormiański jedynie (Tbilisi, 1901); listów do Piotra Mongus są Mansi, VII, 1109 sqq.; Za ich prawdziwość patrz PAGI notatki do Baronius , ad ann. 485, No. 15; against, VALESIUS, Observ. 485, Nr 15, przeciw, Valesius, obserwatorzy. eccles., 4 (in his edition of EVAGRIUS, Paris, 1673; PG, LXXXVI), and TILLEMONT, XVI. Eccles., 4 (w jego wydaniu Ewagriusz, Paris, 1673; PG, LXXXVI), a Tillemont, XVI. Greek fragments from the homilies of TIMOTHY IV in Cosmas Indicopleustes (PG, LXXXVII), an entire homily in MAI, Script. Grecki fragmenty homilii Tymoteusza w IV Kosmy Indicopleustes (PG, LXXXVII), całe kazanie w Mai, Script. vet. weterynarza. nova coll., V (1831), and PG LXXXVI. coll nova., V (1831) i PG LXXXVI. Fragments of THEODOSIUS in Cosmas (ibid.), and of letters to Severus in PG, LXXXVI; se also Mansi, X, 1117 and 1121. Fragmenty Teodozjusz w Kosma (tamże), i listy do Severus w PG, LXXXVI; se również Mansi, X, 1117 i 1121. A letter from Theodosius to Severus and one to Anthimus in Hist. Pismo do Teodozjusza Severus i jeden Antymiusz w Hist. Misc., IX, 24, 26. Misc., IX, 24, 26.

On SEVERUS see ASSEMANI; KRUGER in Realencycl. Zobacz na Severus Assemani; KRUGER w Realencycl. sv; VENABLES in Dict. sv; Venables w Dict. Christ. Biog.; SPANUTH, Zacharias Rhetor, Das Leben des Severus (Syr. text, Gottingen, 1893); lives by ZACHARIAS and JOHN OF BEITH-APHTHONIA, followed by a collection of documents concerning Severus, edited by KUGENER in Patrol. Chrystusa. Biog.; SPANUTH, Zachariasz retor, Das Leben des Severus (tekst Syr., Getynga, 1893); żyje Zachariasza i Jana Beith-APHTHONIA, a następnie zbiór dokumentów dotyczących Severus, pod redakcją KUGENER w Patrol. Orient., II; The Conflict of Severus, by ATHANASIUS, Ethiopic text with English transl., ed. Orient., II; Konflikt Severus przez Atanazy, etiopski tekst z angielskiego przeł., Wyd. by GOODSPEED, together with Coptic fragments of the same work, edited by CRUM, in Patrol. przez Goodspeed wraz z koptyjskiego fragmenty tego samego dzieła, pod redakcją Crum w Patrol. Orient., III; DUVAL, Homelies cathedrales de Severe, 52-7, Syriac and French, in Patr. Orient., III, Duval, Homelies Cathedrales de Ciężkie, 52-7, Syryjski i francuskim, w patr. Orient., II; BROOKS, Sixth book of select letters of Severus in the Syriac version of Athanasius of Nisibis (Text and Transl. Soc., London, 1904); EUSTRATIOS, Seuneos ho Monophysites (Leipzig, 1894); PEISKER, Severus von Antiochien, ein Kritischer Quellenbetrag zur Geschichte des Monophysismus (Halle, 1903); and especially LEBON, Le Monophysisme severien, largely founded on the study of unpublished Syriac MSS. Orient., II, Brooks, szósta książka z listy wybierz Severus w wersji Syryjski Atanazy z Nisibis (tekst i tłum. Soc., London, 1904); Eustratios, Seuneos ho Monophysites (Lipsk, 1894); PEISKER, Severusie von Antiochien, ein Kritischer Quellenbetrag zur Geschichte des Monophysismus (Halle, 1903), a zwłaszcza Lebon, Le severien Monophysisme, w dużej mierze opiera się na badaniu niepublikowanych Syryjski MSS. in the Brit. w Brit. Mus. Mus. (Louvain, 1909). (Louvain, 1909).

On JULIAN see FABRICIUS, CAVE, GIESELER, DORNER, HARNACK; also DAVIDS in Dict. Christ. Na JULIAN patrz Fabricius, Jaskinia, Gieseler, Dorner, Harnack, również DAVIDS w Dict. Chrystusa. Biog. Biog. (1882); KRUGER in Realencycl. (1882); KRUGER w Realencycl. (1901); LIETZMANN, Catenen (Freiburg, 1897); IDEM, Aus Julian von Hal. (1901); LIETZMANN, Catenen (Freiburg, 1897); Tamże, Aus Julian von Hal. in Rheinisch. w Rheinisch. Mus., LV (1900), 321. ON JOHN PHILOPONUS see CAVE, FABRICIUS, ASSEMANI, DORNER, etc.; SCHARFENBERG, Dissert. Mus., LV (1900), 321. ON Filopon JOHN patrz CAVE, Fabricius, Assemani, Dorner, itp.; Scharfenberg, Dissert. de Joanne Philop. de Joanne Philop. (Leipzig, 1768); DAVIDS in Dict. (Lipsk, 1768); DAVIDS w Dict. Christ. Chrystusa. Biog.; NAUCK in Allgemeine Encycl.; STOCKL in Kirchenlex., sv Joannes Philoponus; GASS and MEYER in Realencyckl.; RITTER, Gesch. Biog.; NAUCK w Allgemeine Encycl.; Stöckl w Kirchenlex., Sv Joannes Filopon; Gass i MEYER w Realencyckl.; Ritter, Gesch. der Philos., VI; KRUMBACHER, Gesch. Filos der., VI; Krumbacher, Gesch. der byz. Byz der. Litt. Litt. (2nd ed., 1897), 53 and 581, etc.; LUDWICH, De Joanne Philopono grammatico (Konigsberg, 1888-9). (2nd ed., 1897), 53 i 581, itd.; LUDWICH, De Joanne grammatico Philopono (Królewiec, 1888-9). On ZACHARIAS see KUGENER, La compilation historique de Ps.-Zach. Zobacz KUGENER na Zachariasza, historique kompilacji de La Ps.-Zach. le rheteur in Revue de l'Orient Chret., V (1900), 201; IDEM, Observations sur la vie de l'ascete Isaie et sur les vies de Pierre l'Iv. et de Theodore d'Antinoe par Zach. le rheteur w Revue de l'Orient Chret., V (1900), 201; Tamże, Uwagi sur la vie de l'ascete Isaie et sur les vies Pierre de l'Iv. Theodore de et d'Antinoe par Zach. le Schol. Stypen le. in Byzant. w Byzant. Zeitschr., IX (1900), 464; in these articles KUGENER distinguishes the Rhetor from the Scholastic, whom he identifies with the bishop; but he has changed his mind acc. Zeitschr., IX (1900), 464; w tych artykułach KUGENER odróżnia retor z Scholastic, którą identyfikuje się z biskupem, ale on zmienił swoje acc umysłu. to KRUGER, Zach. do Kruger, Zach. Schol., in Realencycl. Stypen. W Realencycl. (1908). (1908). See also below under Historia Miscellanea. The Plerophoria of JOHN OF MAIUMA are preserved in an abridgement in the Chronicle of MICHAEL SYR. Patrz również poniżej Historia Miscellanea. Plerophoria Jana MAIUMA zachowały się w skróconej wersji w Kronice MICHAEL SYR. A French translation by NAU, Les Plerophories de Jean, eveque de Maiouma in Revue de l'Orient chret. Tłumaczenie na język francuski przez Nau, Les Plerophories de Jean, Eveque de Maiouma w Revue de l'Orient chret. (1898-9, and separately, Paris, 1899). (1898-9, i oddzielnie, Paryż, 1899). The life of PETER THE IBERIAN, RAABE, Petrus der Iberer (Leipzig, 1895); BROOKS, Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum in Corp. Script. Życie Piotra Iberyjskiego, Raabe, Petrus der Iberer (Lipsk, 1895); Brooks, virorum Vitae APUD celeberrimorum Monophysitas w Corp Script. Orient., Script. Orient., Script. Syri, 3rd series, 25, including the life of Isaias, which is also in LAND, III (Paris, 1907); a Georgian version of the biography publ. Syri, 3 serie, 25, w tym życiu Isaias, który jest również w ziemi, III (Paryż, 1907), gruziński wersji publ biografii. by MARR (St. Petersburg, 1896); KUGENER in Byzant. przez MARR (St. Petersburg, 1896); KUGENER w Byzant. Zeitschr., IX (Leipzig, 1900), 464; CHABOT, Pierre l'Iberien d'apres une recente publication in Revue de l'Orient latin, III (1895), 3. Zeitschr., IX (Lipsk, 1900), 464; Chabot, Pierre d'apres l'Iberien une recente opublikowaniu w Revue de l'Orient latin, III (1895), 3.

The Historia Miscellanea of PSEUDO-ZACHARIAS was published by LAND, loc. Historia Miscellanea pseudo-Zachariasz został opublikowany przez LAND, loc. cit., III, in Syriac; German tr. cit., III, w Syryjski; tr niemieckim. by AHRENS and KUGLER, Die sogennante Kirchengeschichte von Zach. przez AHRENS i KUGLER, Die sogennante Kirchengeschichte von Zach. Rh. Rh. (Leipzig, 1899); HAMILTON and BROOKS, The Syriac chronicle known as that of Zach. (Lipsk, 1899); Hamilton i strumienie, kronika Syryjski wiadomo, jak w Zach. of Mitylene (London, 1899, English only); See KUGENER, op. z Mityleny (Londyn, 1899, tylko w języku angielskim); Zobacz KUGENER, op. cit. cit.. For MICHAEL THE SYRIAN, CHABOT, Chronique de Michel le Syrien (Paris, 1901-2, in progress). Michael Syryjczyka, Chabot, Chronique de Michel le Syrien (Paryż, 1901-2, w trakcie realizacji). THere is an abridged Latin translation of the Chronicle of JOSHUA in ASSEMANI, loc. Nie ma skróconych łacińskiego przekładu Kronika Jozuego w Assemani, loc. cit., I, 262-283; Syriac and French by MARTIN, Chronique de Josue le St. in Abhandlungen fur die kunde des Morgenlandes, VI (Leipzig, 1876), 1; in Syriac and English by WRIGHT, The Chronicle of J. the St. (Cambridge, 1882); Syriac and Latin (Chronicle of Edessa only) in Corpus Script. cit., I, 262-283; Syryjski i francuskim przez MARTIN, Chronique de Josue le św futrami Abhandlungen die kunde des Morgenlandes, VI (Lipsk, 1876), 1; w Syryjski i angielskim przez Wright, Kronika J. St (Cambridge, 1882); Łacińskiej i Syryjski (Kronika Edessy tylko) w Corpus Script. Orient., Chronica minora (Paris, 1902); HALLIER, Untersuchungen uber die Edessenische Chreonik in Texte und Unters., IX (Leipzig, 1892), 1; NAU in Bulletin critique, 25 Jan., 1897; IDEM, Analyse des parties inedites de la chronique attribuee a Denys de Tell-mahre in Suppl. Orient., Minora Chronica (Paryż, 1902); HALLIER, uber die Edessenische Chreonik Untersuchungen w Texte und Unters., IX (Lipsk, 1892), 1; Nau w krytyce Bulletin, 25 stycznia 1897; Tamże, Analyse des inedites strony de la chronique attribuee Denys de Powiadom Mahre w Suppl. to Revue de l'Orient chret. do Revue de l'Orient chret. (1897); TULLBERG, Dionysii Tellmahrensis chronici lib. (1897); Tullberg, Dionysii Tellmahrensis chronici lib. I (Upsala, 1851); CHABOT, Chronique de Denys de T., quatreme partie (Paris, 1895); BEDJAN, Barhebraei Chronicon syriacum (with Latin tr., Paris, 1890); ABBELOOS and LAMY, Barhebraei Chron. I (Upsala, 1851); Chabot, Chronique de Denys de T., quatreme partie (Paryż, 1895); BEDJAN, Barhebraei Kronika syriacum (z tr Łacińskiej., Paryż, 1890); ABBELOOS i LAMY, Barhebraei Chrońmy. eccles. Eccles. (With Latin tr., Louvain, 1872-7); LAMY, Elie de Misibe, sa chronologie (earlier portion, with French tr., Brussels, 1888). (Z tr Łacińskiej., Louvain, 1872-7); LAMY, Elie de Misibe, sa Chronologie (wcześniej część z francuskim tr., Bruksela, 1888).

On PHILOXENUS see ASSEMANI, WRIGHT, DUVAL; KRUGER's good article in Realencycl.; BUDGE, The Discourses of Philoxenus, Bishop of Mabbogh, Syriac and English, with introduction containing many short dogmatic writings, and a list of the works of Philoxenus, in vol. Na Philoxenus patrz Assemani, Wright, DUVAL, dobry artykuł KRUGER w Realencycl.; Ruszam, dyskursy Philoxenus, biskup Mabbogh, Syryjski i angielskim, wstęp zawierający wiele krótkich dogmatycznej pism, a także wykaz prac Philoxenus, w obj . 2 (London, 1894); VASCHALDE, Three letters of Philoxenus Bishop of M., Syr. 2 (Londyn, 1894 r.); VASCHALDE, trzy litery Philoxenus Biskup M., Syr. and Eng. i inż. (Rome, 1902); IDEM, Philoxeni Mabbugensis tractatus de Trinitate et Incarnatione in Corpus Script. (Rzym, 1902); Tamże, Philoxeni Mabbugensis Tractatus de Trinitate et Incarnatione w Corpus Script. Or., Scriptores Syri, XXVII (Paris and Rome, 1907); DUVAL, Hist. Lub., Scriptores Syri, XXVII (Paryż i Rzym, 1907); Duval, Hist. politique, religieuse et litteraire d'Edesse (Paris, 1892); GUIDI, La lettera de Filosseno ai Monaci di Tell Adda in Mem. politique, religieuse et d'litteraire Edesse (Paryż, 1892); Guidi, de La lettera di Filosseno ai Monaci Powiedz Adda w Mem. dell' Acad. dell 'Acad. dei Lincei (1886); see especially LEBON, op. dei Lincei (1886), patrz szczególnie Lebon, op. cit., 111-118, and passim. cit., 111-118 i passim. On JAMES OF SARUG see ABBELOOS, De vita et scriptis S. Jacobi (with three ancient Syriac biographies, Louvain, 1867); ASSEMANI, WRIGHT, DUVAL, loc. cit.; Acta SS., 29 Oct.; BARDENHEWER in Kirchenlex.; NESTLE in Realencycl.; MARTIN, Un eveque poete au xxx et xxxx siecles in Revue des Sciences eccl. (Oct., Nov., 1876); IDEM, Correspondance de Jacques de Saroug avec les moines de Mar Bassus in Zeitschr. W sprawie Jakuba z Sarug zob. De vita et ABBELOOS scriptis S. Jacobi (z trzech starożytnych biografie Syryjski, Louvain, 1867); Assemani, Wright, DUVAL, loc. Cit.; Acta SS., 29 października, BARDENHEWER w Kirchenlex.; NESTLE w Realencycl.; MARTIN, Un Eveque Poete et au xxx xxxx siecles w Revue Hist. des Sciences. (październik, listopad, 1876); Tamże, Correspondance de Jacques de avec les moines Saroug de Mar Bassus w Zeitschr. der deutschen Morganlandl. der deutschen Morganlandl. Gesellsch., XXX (1876), 217; Liturgy in Latin in RENAUDOT, Liturg. Gesellsch. XXX (1876), 217; liturgii w języku łacińskim w Renaudot, Liturg. Or. Lub. coll., II, 356; ZINGERLR, Sechs homilien des h. oprac., II, 356; ZINGERLR, sechs homilien des h. Jacob von S. (Bonn, 1867); BEDJAN, 70 Homiliae selectae Mar Jacobi S. (Paris and Leipzig, 1905-6); single homilies are found in various publications; several in CURETON, Ancient Syriac Documents (1864). FROTHINGHAM, Stephen Bar Sudaili, the Syrian mystic, and the book of Hierotheos (Leyden, 1886). Jacob von S. (Bonn, 1867); BEDJAN, 70 Homiliae selectae Mar Jacobi S. (Paryż i Lipsk, 1905-6); jednego homilii można znaleźć w wielu publikacjach, w kilka Cureton, Ancient Dokumenty Syryjski (1864). FROTHINGHAM, Stephen Bar Sudaili, syryjski mistyk, a księga Hierotheos (Leyden, 1886). On JOHN OF TELLA, KLEYN, Het leven van Johannes van Tella (Leyden, 1882); another life in BROOKS, Vitae virorum, loc. Na Jana Tella, Kleyn, Johannes van Het Leven van Tella (Leyden, 1882); innego życia w Brooks, virorum Vitae, loc. cit.; his confession of faith is cited by LEBON, loc. cit., jego wyznanie wiary jest cytowany przez Lebon, loc. cit. cit.. On GEORGE THE ARABIAN see ASSEMANI, WRIGHT, DUVAL, a good article by RYSSEL in Realencycl. GEORGE na arabskich patrz Assemani, Wright, DUVAL, dobry artykuł Ryssel w Realencycl. (1899); IDEM, Ein Brief Georgs, Bischop der Ar. (1899); Tamże, Ein Brief Georgs, Bischop der Ar. an den Presb. Presb den. Josua aus dem Syrischen ubersetzt and erlautert, mit einer Einleitung uber sein Leben und seine Schriften (Gotha, 1888); IDEM, Georges des Araberbischofs Gedichte und Briefe (Leipzig, 1891), this work gives a German translation of all George's authentic works, apart from the commentaries; Syriac of the letter to Josua in LAGARDE, Analecta; part of poem on chrism in CARDAHI, Liber thesauri de arte poetica Syrorum (1875); the whole, with that on the monastic life, ed. Josua aus ubersetzt Syrischen dem i erlautert, mit einer Einleitung uber sein Leben und seine Schriften (Gotha, 1888); Tamże, Georges des Araberbischofs Gedichte und Briefe (Lipsk, 1891), praca ta daje niemieckie tłumaczenie wszystkich autentycznych dzieł na George, oprócz z komentarzy, Syryjski pisma do Josua w Lagarde, Analecta, część poematu na olej chorych w CARDAHI, Liber de arte poetica synonimów Syrorum (1875); całość, że w życiu zakonnym, wyd. by RYSSEL in Atti della R. Acad. przez Ryssel w Atti della R. Acad. dei Lincei, IX (Rome, 1892), 1, who edited the astronomical letters also, ibi d., VIII, 1. dei Lincei, IX (Rzym, 1892), 1, którzy dokonali astronomiczne także listy, ibi d., VIII, 1.

On the question of orthodoxy, see ASSEMANI, II; NAU, Dans quelle mesure les Jacobites sont-ils Monophysites? Na pytanie o prawowierność, zobacz, Assemani II; Nau, Dans les Jacobites quelle mesure-ils sont Monophysites? in Revue de L'Orient chretien, 1905, no. w Revue de L'Orient Chretiena, 1905, nr. 2, p. 113; LEBON, op. 2, s. 113; Lebon, op. cit., passim. cit., passim.


Eutychianism Eutychianism

Catholic Information Informacje Katolicki

Eutychianism and Monophysitism are usually identified as a single heresy. Eutychianism i Monofizytyzm są zazwyczaj jako jeden herezji. But as some Monophysites condemned Eutyches, the name Eutychians is given by some writers only to those in Armenia. Ale jak niektórzy Monophysites skazany Eutyches, Eutychians nazwa jest przez niektórych autorów tylko do tych, w Armenii. It seems best to use the words indifferently, as no party of the sect looked to Eutychius as a founder or a leader and Eutychian is but a nickname for all those who, like Eutyches, rejected the orthodox expression "two natures" of Christ. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie słowa obojętnie, a żadna ze stron nie sekty spojrzał Eutychius jako założyciel i lider i Eutychian, ale pseudonim dla wszystkich tych, którzy jak Eutyches, odrzucił ortodoksyjne wyrażenie "dwóch naturach" Chrystusa. The tenet "one nature" was common to all Monophysites and Eutychians, and they affected to call Catholics Diphysites or Dyophysites. Zasada "jeden rodzaj" był wspólny dla wszystkich Monophysites i Eutychians i ich wpływu na wezwanie katolików Diphysites lub Dyophysites. The error took its rise in a reaction against Nestorianism, which taught that in Christ there is a human hypostasis or person as well as a Divine. Błąd wychodząc w reakcji na Nestorianizm, który nauczał, że w Chrystusie jest Hipostaza lub osoby ludzkiej, jak i Bożego. This was interpreted to imply a want of reality in the union of the Word with the assumed Humanity, and even to result in two Christs, two Sons, though this was far from the intention of Nestorius himself in giving his incorrect explanation of the union. Było to interpretowane oznaczać ma w rzeczywistości związek Słowa z założonym ludzkości, a nawet doprowadzić do dwóch Christs, dwóch synów, choć daleki był od zamiaru sam Nestoriusz dając jego błędne wyjaśnienie związków. He was ready to admit one prósopon, but not one hypostasis, a "prosopic" union, though not a "hypostatic" union, which is the Catholic expression. Gotów był przyznać jeden personae, ale nie jeden Hipostaza, "prosopic" Unii, choć nie "hipostatycznej" Unii, która jest katolickim wypowiedzi. He so far exaggerated the distinction of the Humanity from the Divine Person Who assumed it, that he denied that the Blessed Virgin could be called Mother of God, Theotókos. On do tej pory przesadzone wyróżnienie Ludzkość od Osoby Boskiej, która przejęła to, że on zaprzeczył temu, że Matka Boska można nazwać Matką Boga, Theotokos. His views were for a time interpreted in a benign sense by Theodoret, and also by John, Bishop of Antioch, but they all eventually concurred in his condemnation, when he showed his heretical spirit by refusing all submission and explanation. Jego poglądy były przez pewien czas interpretowane w sensie przez Teodoret łagodne, a także przez Jana, biskupa Antiochii, ale wszyscy w końcu zgodzili się na jego potępienie, gdy pokazał swoje heretyckie ducha odmawiając wszystkie przedstawienia i wyjaśnienia. His great antagonist, St. Cyril of Alexandria, was at first vehemently attacked by Theodoret, John, and their party, as denying the completeness of the Sacred Humanity after the manner of the heretic Apollinarius. Jego wielki antagonista, Święty Cyryl Aleksandria, początkowo gwałtownie atakowane przez Teodoret, John, i ich partii, a odmowa kompletność świętym człowieczeństwie po sposób heretykiem Apollinarius.

The fiery Cyril curbed his natural impetuosity; mutual explanations followed; and in 434, three years after the Council of Ephesus which had condemned Nestorius, peace was made between Alexandria and Antioch. Ognisty Cyril ograniczyć jego naturalnych impetem, po wzajemnych wyjaśnień, aw 434, trzy lata po Soborze w Efezie, który potępił Nestoriusza, pokój między Aleksandrii i Antiochii. Cyril proclaimed it in a letter to John beginning Lætentur cœli, in which he clearly condemned beforehand the Monothelite, if not the Monophysite, views, which were to be unfortunately based on certain ambiguities in his earlier expressions. Cyril ogłosił to w liście do Jana początku Coeli Lætentur, w którym wyraźnie potępione wcześniej Monothelite, jeśli nie Monophysite, widoki, które miały być niestety w oparciu o pewne niejasności w jego wcześniejszych słów. If he did not arrive quite at the exactness of the language in which St. Leo was soon to formulate the doctrine of the Church, yet the following words, drawn up by the Antiochian party and fully accepted by Cyril in his letter, are clear enough: Jeśli nie zupełnie w dotrzeć dokładnością język, w którym św Leo wkrótce do sformułowania doktryny Kościoła, lecz następujące słowa, sporządzony przez Antiochian strony iw pełni akceptowane przez Cyryl w liście, są wystarczająco jasne :

Before the worlds begotten of the Father according to the Godhead, but in the last days and for our salvation of the Virgin Mary according to the Manhood; consubstantial with the Father in the Godhead, consubstantial with us in the Manhood; for a union of two natures took place, wherefore we confess one Christ, one Son, one Lord. Przed światem Jednorodzony otrzymuje od Ojca, zgodnie z Boga, ale w ostatnich dniach i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, zgodnie z Manhood, współistotny Ojcu w Boga, współistotny nam w Manhood, bo związek dwóch natury miało miejsce, po co wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. According to the understanding of this unconfused union, we confess the Blessed Virgin to be Theotokos, because the Word of God was incarnate and made man, and through her conception united to Himself the temple He received from her. Zgodnie z porozumieniem niepomieszanym tej unii, wyznajemy Najświętszej Maryi za Theotokos, ponieważ Słowo Boże, został wcielony i stał się człowiekiem, i przez nią koncepcji zjednoczonej do siebie świątyni otrzymał od niej. And we are aware that the words of the Gospels, and of the Apostles, concerning the Lord are, by theologians, looked upon some as applying in common [to the two natures] as belonging to the one Person; others as attributed to one of the two natures; and that they tell us by tradition that some are of divine import, to suit the Divinity of Christ, others of humble nature belonging to His humanity. I zdajemy sobie sprawę, że słowa Ewangelii i Apostołów, dotyczące Pana są przez teologów, jak patrzyli na niektóre stosowania wspólnego [z dwóch naturach] jako należące do jednej osoby, inne przypisane do jednego z dwóch naturach, a że nam przez tradycję, że niektóre są boskie przywozu, w zależności Bóstwo Chrystusa, inne, pokorny charakter należących do Jego człowieczeństwa.

In this "creed of the union" between John and Cyril, it is at least implied that the two natures remain after the union (against Monophysitism), and it is quite clearly enunciated that some expressions belong to the Person, others to each of the Natures, as, eg it was later defined that activities (-enérgeiai) and will are of the Natures (against Monothelites), while Sonship (against the Adoptionists), is of the Person. W tym "credo Unii" między John i Cyryla, to przynajmniej do zrozumienia, że dwie natury pozostają po Unii Europejskiej (przed Monofizytyzm), i to dość wyraźnie sformułowany, że niektóre wyrażenia należą do ludzi, inne dla każdego z natury, jak np. to, że działania określone później (-enérgeiai) i są Natures (przed Monothelites), podczas gdy synostwa (przed Adoptionists), jest Osobą. There is no doubt that Cyril would have understood rightly and have accepted (even apart from papal authority) the famous words of St. Leo's tome: "Agit enim ultraque forma cum alterius communione quod proprium est" (Ep. xxviii, 4). Nie ma wątpliwości, że Cyryl nie zrozumieli i zaakceptowali słusznie (nawet niezależnie od władzy papieskiej) słynne słowa św Leo tom: "Agit enim ultraque forma cum alterius communione quod est proprium" (Ep. XXVIII, 4). The famous formula of St. Cyril mía ph&úsis toû Theoû Lógou sesarkoméne, "one nature incarnate of God the Word" (or "of the Word of God"), derived from a treatise which Cyril believed to be by St. Słynnej formuły ph mia Cyryla i úsis tou Theou sesarkoméne Lógou "jeden rodzaj wcielonego Słowa Bożego" (lub "Słowo Boże"), pochodzące z traktatu, które Cyryl uważa się, że św Athanasius, the greatest of his predecessors, was intended by him in a right sense, and has been formally adopted by the Church. Atanazy, największy z jego poprzedników, miał on w prawo sensie i zostały formalnie przyjęte przez Kościół. In the eighth canon of the Fifth General Council, those are anathematized who say "one Nature incarnate of God the Word", unless they "accept it as the Fathers taught, that by a hypostatic union of the Divine nature and the human, one Christ was effected". In the Lateran Council of 649, we find: "Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem unam naturam Dei verbi incarnatum … anathema sit." W ósmym kanon piątej Rady Ogólnej, to są anathematized, którzy mówią "jednym Nature wcielonego Boga" Word, chyba, że "przyjmuje ją jako Ojcowie nauczał, że do unii hipostatycznej Boskiej natury i człowieka, Chrystus została dokonana. na Lateranie Rady 649, znajdujemy: "Si quis non secundum Patres sanctos confitetur proprie secundum et veritatem UNAM naturze Dei verbi incarnatum ... anathema sit". Nevertheless this formula, frequently used by Cyril (in Epp. i, ii, Ad Successum; Contra Nest. ii; Ad eulogium, etc.; see Petavius "De Incarn.", IV, 6), was the starting point of the Monophysites, some of whom understood it rightly, whereas others pushed it into a denial of the reality of the human nature, while all equally used it as a proof that the formula "two natures" must be rejected as heretical, and therefore also the letter of St. Leo and the decree of Chalcedon. Jednak tę formułę, często używane przez Cyryla (w Epp. I, II, Ad Successum; Contra Nest. Ii; eulogium reklam, itp., patrz "Petavius De Incarn." IV, 6), była punktem wyjścia do Monophysites Niektórzy z nich słusznie zrozumiał, podczas gdy inne pchnął go do zaprzeczenia rzeczywistości ludzkiej natury, a równie wykorzystywane jako dowód, że formuła "dwóch naturach" należy odrzucić jako heretyckie, a tym samym piśmie z dnia St Leo i dekretu Chalcedoński.

The word ph&úsis was ambiguous. Ph słowo i úsis były niejednoznaczne. Just as the earlier writings of Theodoret against Cyril contained passages which naturally permitted a Nestorian interpretation–they were in this sense condemned by the Fifth General Council–so the earlier writings of Cyril against Nestorius gave colour to the charge of Apollinarianism brought against him by Theodoret, John, Ibas, and their party. The word ph&úsis produced just the same difficulties that the word 'upóstasis had aroused in the preceeding century. Tak jak wcześniej pisma Teodoret z Cyril zawarte fragmenty, które oczywiście dozwolone Nestorian interpretacji, byli w tym sensie potępione przez Radę Generalną V-tak wcześniejszych pism Cyryla przed Nestoriusz dał kolor za Apollinarianism przeciwko niemu przez Teodoret , John, Ibas i ich partii. ph słowo i úsis produkowane tylko te same trudności, że słowo "upóstasis budził w poprzednim wieku. For 'upóstasis, as St. Jerome rightly declared, was the equivalent of ousía in the mouths of all philosophers, yet it was eventually used theologically, from Didymus onwards, as the equivalent of the Latin persona, that is, a subsistent essence. Dla "upóstasis, jak św Jerome słusznie oświadczył, była odpowiednikiem ousia w ustach wszystkich filozofów, ale w końcu został używane teologicznie, począwszy od Didymos, jako odpowiednik łacińskiego persona, czyli dającej istoty. Similarly ph&úsis was an especially Alexandrian word for ousía and 'upóstasis, and was naturally used of a subsistent ousía, not of abstract ousía, both by Cyril often (as in the formula in question), and by the more moderate Monophysites. Podobnie ph i úsis był zwłaszcza aleksandryjskiej słowo ousia i "upóstasis i był oczywiście używany w dającej ousia, a nie abstrakcyjnych ousia, zarówno przez Cyril często (jak w formuła) oraz umiarkowane Monophysites więcej. The Cyrillian formula, in its genesis and in its rationale, has been explained by Newman in an essay of astounding learning and perfect clearness (Tracts Theol. and Eccl., iv, 1874). Cyrillian wzoru, w jego geneza i jego uzasadnienia, zostały wyjaśnione przez Newman w eseju z zdumiewające nauki i doskonałej czystości (opracowań Theol. I Eccl., IV, 1874). He points out that the word 'upóstasis could be used (by St. Athanasius, for example), without change of meaning, both of the one Godhead, and of the three Persons. Podkreśla on, że słowo "upóstasis mogą być wykorzystane (przez św Atanazy, na przykład), bez zmiany sensu, zarówno z jednej Boga, i trzy osoby. In the former case it did not mean the Divine Essence in the abstract, but considered as subsistent, without defining whether that subsistence is threefold or single, just as we say "one God" in the concrete, without denying a triple Personality. W pierwszym przypadku nie oznacza Bożego Essence w sposób abstrakcyjny, ale za dającej, bez określenia, czy jest potrójnym lub utrzymania jednego, tak jak mówimy "jeden Bóg" w betonie, bez odmawiania potrójne osobowości. Just the same twofold use without change of meaning might be made of the words ousía, eîdos, and ph&úsis. Tak samo dwojaki używać bez zmiany znaczenia może być wykonane z ousia słowa, Eidos i ph i úsis. Again, ph&úsis was not applied, as a rule, in the fourth century, to the Humanity of Christ, because that Humanity is not "natural" in the sense of "wholly like to our nature", since it is sinless, and free from all the imperfections which arise from original sin (not pura natura but integra natura), it has no human personality of its own, and it is ineffably graced and glorified by its union with the Word. Ponownie, ph & úsis nie był, co do zasady, w IV wieku, na człowieczeństwo Chrystusa, ponieważ ludzkość nie jest "naturalne" w sensie "czysto jak na nasz" charakter, ponieważ jest bez grzechu, i wolne od wszystkich niedoskonałości, które wynikają z grzechu pierworodnego (ale nie pura natura natura integra), człowieka nie ma własnej osobowości, a to jest niewytłumaczalnie zaszczycił i uwielbiony przez jego jedności z programu Word. From this point of view it is clear that Christ is not so fully "consubstantial with us" as He is "consubstantial with the Father". Z tego punktu widzenia jest jasne, że Chrystus nie jest więc w pełni "współistotny z nami", jak On jest "współistotny Ojcu". Yet again, in these two phrases the word consubstantial appears in different senses; for the Father and the Son have one substance numero, whereas the Incarnate Son is of one substance with us specie (not numero, of course). Jeszcze raz, w tych dwóch zwrotów współistotny słowo pojawia się w różnych znaczeniach, bo Ojciec i Syn mają jedną substancję, numero, mając na uwadze, wcielonego Syna jest jedną substancję z nas gatunek (nie numero, oczywiście). It is therefore not to be wondered at, if the expression "consubstantial with us" was avoided in the fourth century. Nie jest to więc się dziwić, jeśli wyrażenie "współistotny z nami" uniknięto w czwartym wieku. In like manner the word ph&úsis has its full meaning when applied to the Divine Nature of Christ, but a restricted meaning (as has been just explained) when applied to His Human Nature. W podobny sposób ph słowo i úsis ma swoje pełne znaczenie w zastosowaniu do Boskiej natury Chrystusa, ale o ograniczonym znaczeniu (jak już to wyjaśniłem powyżej) w zastosowaniu do Jego natury ludzkiej.

In St. Cyril's use of the formula its signification is plain. W użyciu św Cyryla formuły jego znaczenie jest oczywiste. "It means", says Newman (loc. cit., p. 316), "(a), that when the Divine word became man, He remained one and the same in essence, attributes and personality; in all respects the same as before, and therefore mía ph&úsis. It means (b), that the manhood, on the contrary, which He assumed, was not in all respects the same nature as that massa, usia, physis, etc., out of which it was taken; (1) from the very circumstance that it was only an addition or supplement to what He was already, not a being complete in itself; (2) because in the act of assuming it, He changed it in its qualities. This added nature, then, was best expressed, not by a second substantive, as if collateral in its position, but by an adjective or participle, as sesarkoméne. The three words answered to St. John's 'o lógos sárks -egéneto, ie sesarkoménos ên." "To oznacza", mówi Newman (loc. cit., S. 316), (a), że gdy słowo Boże stało się człowiekiem, pozostał jednym i tym samym w istocie, cechy i osobowość, pod każdym względem takie same, jak przed i dlatego ph mia & úsis. Oznacza to, (b), że męskości, wręcz przeciwnie, który przyjął, nie był pod każdym względem taki sam charakter jak Massa, USIA, physis, itp., z których została wydana ; (1) z samego faktu, że to tylko uzupełnienie lub dodatek do tego, co On już nie jest zupełny sam w sobie, (2), ponieważ w akcie przy założeniu, że On zmienił jego właściwości. charakter to dodał , a następnie, najlepiej wyraża, nie przez drugi merytorycznych, jakby zabezpieczenie w położeniu, ale przez przymiotnik lub imiesłów, jak sesarkoméne. odpowiedział na trzy słowa St John's "o lógos sárks-egéneto, tj. sesarkoménos pl. Thus St. Cyril intended to safeguard the teaching of the Council of Antioch (against Paul of Samosata, 264-72) that the Word is unchanged by the Incarnation, "that He is 'én kaì tò a-utò tê o-usía from first to last, on earth and in heaven" (p. 317). Tak więc Cyryla na celu zachowanie Soboru z Antiochii (przeciwko Pawłowi z Samosaty, 264-72), że Słowo jest w niezmienionej formie przez Wcielenia ", że jest" en kai do-Uto o-te z pierwszego USIA do ostatniego, na ziemi iw niebie "(s. 317). He intended by his one nature of God, "with the council of Antioch, a protest against that unalterableness and imperfection, which the anti-Catholic schools affixed to their notion of the Word. The council says 'one and the same in usia'; it is not speaking of a human usia in Christ, but of the divine. The case is the same in Cyril's Formula; he speaks of a mía theía ph&úsis in the Word. He has in like manner written a treatise entitled 'quod unus sit Christus'; and, in one of his Paschal Epistles, he enlarges on the text 'Jesus Christ, yesterday, and today, the same, and for ever.' Chciał jego jedną naturę Boga ", z Radą Antiochii, protest przeciwko tej unalterableness i niedoskonałości, które anty-katolickich szkół umieszczone na ich pojęcie Word. Rady mówi" jednym i tym samym w USIA "; nie mówiąc o ludzkich USIA w Chrystusa, ale Bożego. przypadku jest taki sam w Formuły Cyril; mówi o mia ph Thea i úsis w programie Word. Ma w podobny sposób napisał traktat zatytułowany "unus też siedzieć Christus ", jak w jednym ze swoich Listów paschalnej, powiększa on na tekst" Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki ". His great theme in these words is not the coalescing of the two natures into one, but the error of making two sons, one before and one upon the Incarnation, one divine, one human, or again of degrading the divine usia by making it subject to the humanity" (pp. 321-2). Jego wielki temat w te słowa jeden jest nie buduje, o dwóch naturach w, ale błąd w podejmowaniu dwóch synów, jeden przed i jeden po Wcielenia, jeden boski, jeden człowiek, czy też z poniżającego USIA Bożego przez co grupa do ludzkości "(s. 321-2). It has been necessary thus to explain at length St. Cyril's meaning in order to be able to enumerate the more briefly and clearly, the various phases of the Eutychian doctrine. 1. Konieczne było w ten sposób wyjaśnić, na długości Cyryla rozumieniu św aby być w stanie wyliczyć bardziej zwięźle i jasno, w różnych fazach Eutychian doktryny. 1. The Cyrillian party before Chalcedon did not put forward any doctrine of their own; they only denounced as Nestorians any who taught d&úo ph&úseis, two natures, which they made equal to two hypostases, and two Sons. Strona Cyrillian przed Chalcedoński nie przedstawiła żadnej doktryny we własnym zakresie; tylko napiętnować jako Nestorians każdy nauczył d & ph uo i úseis, dwóch natur, które się równa dwóm hipostaz, i dwóch synów. They usually admitted that Christ was -ek d&úo ph&úseon "of two natures", but this meant that the Humanity before (that is, logically before) it was assumed was a complete ph&úsis; it was no longer a ph&úsis (subsistent) after its union to the Divine nature. Zazwyczaj przyznał, że Chrystus-ek d & ph uo i úseon "dwóch naturach", co oznaczało, że ludzkość przed (czyli logicznie przed) założono był kompletny ph i úsis, nie było już ph i úsis (dającej) po unii do Boskiej natury. It was natural that those of them who were consistent should reject the teaching of St. Leo, that there were two natures: "Tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura", "Assumpsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens", and if they chose to understand "nature" to mean a subsistent nature, they were even bound to reject such language as Nestorian. To było naturalne, że te z nich, które zgodne powinien odrzucić nauczanie św Leo, że istnieją dwie natury: "Tenet enim defectu sine proprietatem suam utraque" natura "servi Assumpsit formam sine Sorde peccati, augens humana, divina nie minuens "i jeśli zdecydował się zrozumieć" natura "oznacza dającej charakter, były one nawet zobowiązany do odrzucenia takiego języka jak Nestorian. Their fault in itself was not necessarily that they were Monophysites at heart, but that they would not stop to listen to the six hundred bishops of Chalcedon, to the pope, and to the entire Western Church. Ich winy w sobie nie musi, że były one Monophysites w sercu, ale, że nie zatrzymać, aby słuchać sześćset biskupów Chalcedoński, do papieża i całego Kościoła zachodniego. Those who were ready to hear explanations and to realize that words may have more than one meaning (following the admirable example set by St. Cyril himself), were able to remain in the unity of the Church. Tych, którzy byli gotowi słuchać wyjaśnień i zrozumieć, że słowa mogą mieć więcej niż jedno znaczenie (np. po podziwu wyznaczonym przez Cyryla siebie), mogli pozostać w jedności Kościoła. The rest were rebels, and whether orthodox in belief or not, well deserved to find themselves in the same ranks as the real heretics. Reszta rebeliantów, i czy w ortodoksyjnej wiary, czy nie, zasłużony odnaleźć się w tym samym plasuje się na rzeczywistych heretyków.

(2) Eutyches himself was not a Cyrillian. (2) Eutyches się nie Cyrillian. He was not a Eutychian in the ordinary sense of that word. Nie był Eutychian w zwykłym znaczeniu tego słowa. His mind was not clear enough to be definitely Monophysite, and St. Leo was apparently right in thinking him ignorant. Jego umysł nie jest jasne na tyle, aby zdecydowanie Monophysite, i św Leo najwyraźniej myśli mu się w niewiedzy. He was with the Cyrillians in denouncing as Nestorians all who spoke of two natures. Był z Cyrillians w wypowiadającego jako Nestorians wszystkich, którzy mówili o dwóch naturach. But he had never adopted the "consubstantial with us" of the "creed of union", nor St. Cyril's admissions, in accepting that creed, as to the two natures. Ale nigdy nie przyjął "współistotny z nami" w "Credo" Unii, ani też św Cyryla przyjęć, przyjmując, że wyznanie, co do dwóch naturach. He was willing to accept St. Cyril's letters and the decisions of Ephesus and Nicæa only in a general way, in so far as they contained no error. Był gotów przyjąć Listy Cyryla i decyzje w Efezie i Nicejski tylko w sposób ogólny, w jakim nie zawiera żadnego błędu. His disciple, the monk Constantine, at the revision, in April, 449, of the condemnation of Eutyches, explained that he did not accept the Fathers as a canon of faith. Jego uczeń, mnich Constantine, na zmiany, w kwietniu, 449, z potępieniem Eutyches, wyjaśnił, że nie przyjęła Ojców jako kanon wiary. In fact Eutyches simply upheld the ultra-Protestant view that nothing can be imposed as of faith which is not verbally to be found in Scripture. W Eutyches fakt po prostu utrzymał w mocy ultra-protestanckiego, że nic nie może zostać nałożone wiary, która nie jest ustnie można znaleźć w Piśmie. This, together with an exaggerated horror of Nestorianism, appears to describe his whole theological position. To, w połączeniu z przesadną horror Nestorianizm, wydaje się opisywać jego całego teologicznego stanowiska.

3. 3. Dioscorus and the party which followed him seem to have been pure Cyrillians, who by an excessive dislike of Nestorianism, fell into excess in minimizing the completeness of the Humanity, and exaggerating the effects upon it of the union. We have not documents enough to tell us how far their error went. Dioskuros i strona, która za nim wydaje się być czysty Cyrillians, który przez niechęć do nadmiernego Nestorianizm, wpadł w nadmiarze w minimalizacji kompletność ludzkości, i wyolbrzymiania skutków jej związku. Nie mają dokumentów, wystarczy powiedzieć nas, jak daleko poszedł ich błąd. A fragment of Dioscorus is preserved in the "Antirrhetica" of Nicephorus (Spicil. Solesm., IV, 380) which asks: "If the Blood of Christ is not by nature (katà ph&úsin) God's and not a man's, how does it differ from the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer? For this is earthly and corruptible, and the blood of man according to nature is earthly and corruptible. But God forbid that we should say the Blood of Christ is consubstantial with one of those things which are according to nature ('enos tôn katà ph&úsin 'omoousíon)." Fragment Dioskuros zachował się w "Antirrhetica" Nikefora (Spicil. Solesm., IV, 380), który pyta: "Jeśli Krwi Chrystusa nie jest z natury (kata ph i úsin) Boga, a nie człowieka, czym się różni z krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy? Bo to jest ziemskie i zniszczalne, a krew człowieka zgodnie z naturą jest ziemskie i zniszczalne. Ale broń Boże, że powinniśmy powiedzieć, że Krew Chrystusa jest współistotny z jednym z tych rzeczy, które są zgodne z naturą ("eNOS ton ph kata i" omoousíon úsin). " If this is really, as it purports to be, from a letter written by Dioscorus from his exile at Gangra, we shall have to class him with the extreme Monophysite "Incorrupticolæ", in that he rejects the "consubstantial with us" and makes the Blood of Christ incorruptible of its own nature. Jeśli to jest naprawdę, jak miałby on być, z list napisany przez Dioskuros z wygnania w Gangra, będziemy musieli go z klasy extreme Monophysite "Incorrupticolæ", w tym odrzuca "współistotny z nami" i sprawia, że Krew Chrystusa nieprzekupny własnej natury. But the passage may conceivably be a Julianist forgery. Lecz w miarę upływu może mieścić się w Julianist fałszerstwa.

4. 4. Timothy Ælurus, the first Monophysite Patriarch of Alexandria, was on the contrary nearly orthodox in his views, as has been clearly shown by the extracts published by Lebon from his works, extant in Syriac in a manuscript in the British Museum (Addit. 12156). Timothy Ælurus pierwszy Monophysite patriarcha Aleksandrii, był przeciwnie prawie prawosławny w jego poglądów, co jasno wynika z opublikowanych przez Lebon fragmenty z jego dzieł, (Addit. 12156 istniejące w Syryjski w rękopisu w British Museum) . He denies that ph&úsis, nature, can be taken in an abstract sense. On zaprzecza, że ph i úsis, natura, mogą być podjęte w sensie abstrakcyjnym. Hence he makes extracts from St. Leo, and mocks the pope as a pure Nestorian. Tym samym czyni wyciągi z St Leo, i drwi z papieża jako czysty Nestorian. He does not even accept -ek d&úo ph&úseon, and declares there can be no question of two natures, either before or after the Incarnation. "There is no nature which is not a hypostasis, nor hypostasis which is not a person." Nawet nie przyjmują-ek d & ph uo i úseon i deklaruje, nie może być mowy o dwóch naturach, przed lub po Wcielenia. "Nie ma charakteru, który nie jest hipostazą, ani hipostazą, który nie jest osobą". So far we have, not heresy, but only a term defined contrary to the Chalcedonian and Western usage. Do tej pory, nie herezja, ale tylko na okres określony w przeciwieństwie do korzystania Chalcedonian i Zachodniej. A second point is the way Ælurus understands ph&úsis to mean that which is "by nature". Drugą kwestią jest sposób Ælurus rozumie ph i úsis oznacza, że jest "z natury". Christ, he says, is by nature God, not man; He became man only by "oikonomía" (economy or Incarnation); consequently His Humanity is not His ph&úsis. Chrystus, jak mówi, jest z natury Boga, a nie człowiek, On stał się człowiekiem, tylko "oikonomia" (lub gospodarki) Wcielenia; konsekwencji Jego Człowieczeństwo nie jest jego pH i úsis. Taken thus, the formula mía ph&úsis was intended by Ælurus in an orthodox sense. Podejmowane, ph mia wzoru i úsis miał przez Ælurus w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Thirdly, the actions of Christ are attributed to His Divine Person, to the one Christ. Po trzecie, działania Chrystusa są przypisywane Jego Boska Osoba, do jednej Chrystusa. Here Ælurus seems to be unorthodox. O Ælurus wydaje się być nieortodoksyjny. For the essence of Monothelism is the refusal to apportion the actions (-enérgeiai) between the two natures, but to insist that they are all the actions of the one Personality. Do istoty Monothelism jest odmowa rozdzielenia działań (-enérgeiai) pomiędzy dwóch naturach, ale twierdzą, że są one wszystkie działania z jednej osobowości. How far Ælurus was in reality a Monothelite cannot be judged until his works are before us in full. Jak daleko Ælurus w rzeczywistości Monothelite nie można oceniać dopiero jego dzieła są przed nami w całości. He is, at all events in the main, a schismatic, full of hatred and contempt for the Catholic Church outside Egypt, for the 600 bishops of Chalcedon, for the 1600 of the Encyclia, for Rome and the whole West. Jest, w każdym razie przed sądem, schizmatyków, pełne nienawiści i pogardy dla Kościoła katolickiego spoza Egiptu, z 600 biskupów Chalcedoński, w 1600 Encyclia, do Rzymu i całego Zachodu. But he consistently anathematized Eutyches for his denial that Christ is consubstantial with us. Ale konsekwentnie anathematized Eutyches jego zaprzeczenie, że Chrystus jest współistotny z nami.

5. 5. In the next generation Severus, Bishop of Antioch (511-39), was the great Monophysite leader. W następnej generacji Severus, biskupa z Antiochii (511-39), był wielkim przywódcą Monophysite. In his earlier days, he rejected the Henoticon of Zeno, but when a patriarch he accepted it. W jego wcześniejszych dni, odrzucił Henoticon Zenona, lecz gdy patriarcha przyjął go. His contemporaries accused him of contradicting himself in the attempt, it seems, to be comprehensive. Współczesnych oskarżył go w sobie sprzeczne z próby, wydaje się, być kompleksowe. He did not, however, conciliate the Incorrupticolæ, but maintained the corruptibility of the Body of Christ. Nie miał jednak pogodzenia Incorrupticolæ, ale prowadzi nietrwałość Ciała Chrystusa. He seems to have admitted the expression -ek d&úo ph&úseon. Wydaje się, że przyznała się do wypowiedzi-ek d & ph uo i úseon. Chalcedon and Pope Leo he treated as Nestorian, as Ælurus did, on the ground that two natures mean two persons. Chalcedoński i Leon on traktowany jako Nestorian, jak Ælurus nie ze względu na to, że dwóch naturach oznacza dwie osoby. He did not allow the Humanity to be a distinct monad; but this is no more than the view of many modern Catholic theologians that it has no esse of its own. Nie pozwolił ludzkości do odrębnego monady, ale jest to nie więcej niż Zdaniem wielu współczesnych teologów katolickich, że nie ma esse własnych. (So St. Thomas, III, Q. xvii, a. 2; see Janssens, De Deo homine, pars prior, p. 607, Freiburg, 1901.) It need not be understood that by thus making a composite hypostasis Severus renounced the Cyrillian doctrine of the unchanged nature of the Word after the unconfused union. (Tak więc Tomasz, III, xvii Q., a. 2; patrz Janssens, De homine Deo, pars przed, str. 607, Freiburg, 1901.) Nie musi być zrozumiałe, że przez co czyni złożonej Hipostaza Severus zrezygnował doktryny Cyrillian niezmienionych charakter słowa po niepomieszanym Unii. Where he is most certainly heretical is in his conception of one nature not Divine (so Cyril and Ælurus) but theandric, and thus a composition, though not a mixture–ph&úsis theandriké. Gdzie jest na pewno jest jego heretycka koncepcja jednego rodzaju nie w Divine (tak Cyryla i Ælurus), ale theandric, a tym samym składzie, choć nie wielu-ph i úsis theandriké. To this one nature are attributed all the activities of Christ, and they are called "theandric" (-enérgeiai theandrikaí), instead of being separated into Divine activities and human activities as by the Catholic doctrine. Na ten rodzaj przypisane są wszystkie działania Chrystusa, i są one nazywane "theandric" (-enérgeiai theandrikaí), zamiast separacji w działalność Boskiej i ludzkiej działalności przez doktryny katolickiej. The undivided Word, he said, must have an undivided activity. Niepodzielny Word, powiedział, musi mieć niepodzielny działalności. Thus even if Severus could be defended from the charge of strict Monophysitism, in that he affirmed the full reality of the Human Nature of Christ, though he refused to it the name of nature, yet at least he appears as a dogmatic Monothelite. Tak więc nawet jeśli Severus może się bronić z za ścisłym Monofizytyzm, potwierdziła, że w pełnej rzeczywistości ludzkiej natury Chrystusa, choć nie chciał mu nazwę charakter, ale przynajmniej on pojawia się jako dogmatyczne Monothelite. This is the more clear, in that on the crucial question of one or two wills, he pronounces for one theandric will. Jest to tym bardziej jasne, że na kluczowe pytanie jednego lub dwóch testamentów, wygłasza na jeden theandric będzie. On the other hand utterances of Severus which make Christ's sufferings voluntarily permitted, rather than naturally necessitated by the treatment inflicted on His Body, might perhaps be defended by the consideration that from the union and consequent Beatific Vision in the Soul of Christ, would congruously ensue a beatification of the Soul and a spiritualizing of the Body, as was actually the case after the Resurrection; from this point of view it is true that the possibility of the Humanity is voluntary (that is, decreed by the Divine will) and not due to it in the state which is connatural to it after the union; although the Human Nature is of its own nature passible apart from the union (St. Thomas, III, Q. xiv, a. 1, ad 2). Z drugiej wypowiedzi strony Severusa, które cierpieniach Chrystusa dobrowolnie dozwolone, a nie naturalnie konieczne ze względu na leczenie zadane na ciele, być może się bronić poprzez uwzględnienie, że z Unii oraz wynikające z wizji uszczęśliwiającej w duszy Chrystusa, by congruously wyniknąć beatyfikacji Soul i uduchowienie Ciała, jak właśnie było po zmartwychwstaniu, z tego punktu widzenia jest prawdą, że możliwość Humanity jest dobrowolne (to jest, przyznany przez Bożej woli), a nie z powodu jej w stan, który jest connatural do niego po unii, choć natura ludzka jest z swej natury passible poza unii (St. Thomas, III, XIV Q., a. 1, ad 2). It is important to recollect that the same distinction has to be made in considering whether the Body of Christ is to be called corruptible or incorruptible, and consequently whether Catholic doctrine on this point is in favour of Severus or of his adversary Julian. Ważne jest, aby pamiętać, że samo rozróżnienie musi być dokonane w rozważania, czy Ciało Chrystusa na miano zniszczeniu lub nieprzekupny, aw konsekwencji, czy doktryny katolickiej w tej kwestii na korzyść Severus lub jego przeciwnika Juliana. The words of St. Thomas may be borne in mind: "Corruptio et mors non competit Christo ratione suppositi, secundum quod attenditur unitas, sed ratione naturæ, secundam quam invenitur differentia mortis et vitæ" (III, Q. 1, a. 5, ad 2). Słowa św Thomas mogą mieć na uwadze: "et mors nie corruptio ratione Christo suppositi wystartować, secundum quod attenditur unitas, sed ratione Naturae, invenitur differentia quam secundam mortis et vitae" (III, P 1, a. 5, ad 2). As the Monophysites discussed the question ratione suppositi (since they took nature to mean hypostasis, and to imply a suppositum) they were bound to consider the Body of Christ incorruptible. Jako Monophysites dyskusji suppositi ratione pytanie (gdyż miało charakter oznacza hipostazą i może pociągać za sobą suppositum) zostały zobowiązane do rozważenia Ciała Chrystusa niezniszczalne. We must therefore consider the Julianists more consistent than the Severians. Trzeba więc rozważyć Julianists bardziej spójne niż Siewierzanie.

6. 6. Julian, Bishop of Halicarnassus, was the leader of those who held the incorruptibility, as Severus was of those who held the corruptibility. Julian, biskup Halikarnasie, stał na czele tych, którzy posiadali niezniszczalne, jak Severus był z tych, którzy posiadali łapownictwo. The question arose in Alexandria, and created great excitement, when the two bishops had taken refuge in that city, soon after the accession of the orthodox Emperor Justin, in 518. Pytanie to powstało w Aleksandrii, i stworzył wielkie emocje, gdy dwóch biskupów schroniło się w tym mieście, wkrótce po przystąpieniu ortodoksyjnej cesarza Justin, w 518. The Julianists called the Severians phthartolátrai or Corrupticolæ, and the latter retorted by entitling the Julians -Aphthartodokêtai and Phantasiasts, as renewing the Docetic heresies of the second century. Julianists zwany phthartolátrai Siewierzanie lub Corrupticolæ, a ta odparła przez uprawniające Julians-Aphthartodokêtai i Phantasiasts, jak odnowienie docetic herezje z II wieku. In 537, the two parties elected rival patriarchs of Alexandria, Theodosius and Gaianas, after whom the Corrupticolæ were known as Theodosians, and the Incorrupticolæ as Gaianites. W 537, obie strony rywala wybrany patriarcha Aleksandrii, Teodozjusz i Gaianas, po których Corrupticolæ były znane jako Theodosians i Incorrupticolæ jak Gaianites. Julian considered, with some show of reason, that the doctrine of Severus necessitated the admission of two natures, and he was unjustly accused of Docetism and Manichæanism, for he taught the reality of the Humanity of Christ, and made it incorruptible not formaliter quâ human, but as united to the Word. Julian uważa, niektóre pokaż powodu, że doktryna Severus konieczność przyjęcia dwóch naturach, a on został niesłusznie oskarżony o Doketyzm i manicheizm, uczył rzeczywistość człowieczeństwo Chrystusa i uczynił z niego nie niezniszczalne formaliter qua człowieka , ale zjednoczeni z programu Word. His followers, however, split upon this question. Jego zwolenników, jednak podzielone w tej kwestii. One party admitted a potential corruptibility. Jedna ze stron przyznał potencjał łapownictwo. Another party taught an absolute incorruptibility katà pánta trópon, as flowing from the union itself. Inna strona nauczał bezwzględną kata niezniszczalne trópon panta, jak wynikające z samej Unii. A third sect declared that by the union the Humanity obtained the prerogative of being uncreate; they were called Actistetæ, and replied by denominating their opponents "Ctistolaters", or worshippers of a creature. Trzeci oświadczył, że sekty przez Unię Humanity uzyskał przywilej bycia uncreate, były one nazywane Actistetæ i odpowiedział denominating swoich przeciwników "Ctistolaters" lub czcicieli istoty. Heresies, after the analogy of low forms of physical life, tend to propagate by division. Herezje, po odpowiednio niskiej formy fizycznego życia, mają tendencję do propagowania przez podział. So Monophysitism showed its nature, once it was separated from the Catholic body. The Emperor Justinian, in 565, adopted the incorruptibilist view, and made it a law for all bishops. Tak Monofizytyzm pokazał swój charakter, kiedy to został wydzielony z Katolickiego ciała. Cesarza Justyniana w 565, przyjął incorruptibilist widok i uczynił z niego prawa do wszystkich biskupów. The troubles that arose in consequence, both in East and West, were calmed by his death in November of that year. Problemy, które powstały w wyniku, zarówno na Wschodzie i na Zachodzie, były uspokoił jego śmierci w listopadzie tego roku.

7. 7. The famous Philoxenus or Xenaias (d. soon after 518), Bishop of Mabug (Mabbogh, Mambuce, or Hierapolis in Syria Euphratensis), is best known today by his Syriac version of the New Testament, which was revised by Thomas of Harkel, and is known as the Harkleian or Philoxonian text. Słynnego Philoxenus lub Xenaias (zm. niedługo po 518), biskup Mabug (Mabbogh, Mambuce lub Hierapolis w Syrii Euphratensis), znany jest dziś przez jego wersji Syryjski Nowego Testamentu, który został zmieniony przez Tomasza z Harkel i jest znany jako tekst Harkleian lub Philoxonian. It is unfair of Hefele (Councils, tr. III, 459-60) to treat him as almost a Docetist. Jest to nieuczciwe z Hefele (rad, tr. III, 459-60), aby traktować go jak prawie Docetist. From what can be learned of his doctrines they were very like those of Severus and of Ælurus. Z tego co można się nauczyć jego doktryny były one bardzo podobnie jak Severus i Ælurus. He was a Monophysite in words and a Monothelite in reality, for he taught that Christ had one will, an error which it was almost impossible for any Monophysite to avoid. Był Monophysite w słowach i Monothelite w rzeczywistości, bo nauczał, że Chrystus miał jedną wolę, błąd, który jest niemal niemożliwe, aby uniknąć wszelkich Monophysite. But this mía ph&úsis s&únthetos was no doubt meant by him as equivalent to the hypostasis composita taught by St. Thomas. Ale ph mia & úsis s & únthetos było wątpliwości, oznacza go jako równoważne z composita Hipostaza prowadzone przez Tomasza. As Philoxenus taught that Christ's sufferings were by choice, he must be placed on the side of the Julianists. Jak Philoxenus nauczał, że cierpienia Chrystusa były z wyboru, musi on być umieszczony na stronie Julianists. He was careful to deny all confusion in the union, and all transformation of the Word. Dbał, aby odrzucał wszystkie błąd w Unii, i wszystkie przemiany Word.

8. 8. Peter Fullo, Patriarch of Antioch (471-88), is chiefly famed in the realm of dogma for his addition to the Trisagion or Tersanctus, "Agios o Theos, Agios Ischyros, Agios Athanatos", of the words "who wast crucified for us". Peter Fullo, patriarcha Antiochii (471-88), jest znana głównie w dziedzinie dogmatu o jego uzupełnienie lub Tersanctus Trisagion "Agios o Theos, Agios Ischyros, Agios Athanatos", wyrazów ", który byłeś dla nas ukrzyżowany ". This is plain Patripassianism, so far as words go. Jest to zwykły Patripassianism, o ile słowa iść. It was employed by Peter as a test, and he excommunicated all who refused it. Był on zatrudniony przez Piotra jako test, a on ekskomunikował wszystkich, którzy odrzuciło. There is no possibility of explaining away this assertion of the suffering of the Divine Nature by the communicatio idiomatum, for it is not merely the Divine Nature (in the sense of hypostasis) of the Son which is said to have been crucified, but the words are attached to a three-fold invocation of the Trinity. Nie ma możliwości wyjaśnienia od tego twierdzenia cierpienia Boskiej natury przez idiomatum communicatio, bo nie jest tylko Boskiej natury (w sensie hipostazy) Syna, który powiedział, że został ukrzyżowany, ale słowa są dołączone do trzech razy wezwanie Trójcy. Peter may therefore be considered as a full-blooded Monophysite, who carried the heresy to its extreme, so that it involved error as to the Trinity (Sabellianism) as well as with regard to the Incarnation. Peter może zostać uznana za pełnokrwistych Monophysite, który dokonał herezji do ekstremalnych, tak aby obejmowała ona błąd co do Trójcy (Sabelianizm), jak również w odniesieniu do Wcielenia. He did not admit the addition of the words "Christ our King" which his orthodox rival Calandio added to his formula. Nie dopuścić dodanie słów "Chrystus Król", który jego rywal Calandio ortodoksyjnych dodane do jego formuły. Some Scythian monks of Constantinople, led by John Maxentius, before the reconciliation with the West in 519, upheld the formula "one of the Trinity was crucified" as a test to exclude the heresy of Peter Fullo on the one hand and Nestorianism on the other. They were orthodox adherents of the Council of Chalcedon. Niektóre scytyjski mnichów z Konstantynopola, pod dowództwem Jana Maksencjusza, przed pojednania z Zachodem w 519, utrzymał w mocy wzoru "jednym z Trójcy został ukrzyżowany" jako test, aby wykluczyć herezji Peter Fullo z jednej strony i z drugiej Nestorianizm . Byli ortodoksyjnych wyznawców Sobór Chalcedoński. Pope Hormisdas thought very badly of the monks, and would do nothing in approval of their formula. Papież Hormisdas że bardzo źle z mnichów, i nic nie będzie w ich zatwierdzenia wzoru. But it was approved by John II, in 534, and imposed under anathema by the Second Council of Constantinople in 553, which closed the so-called "Theopaschite" controversy. Ale został zatwierdzony przez Jana II, w 534, nałożone na mocy wyklęty przez Sobór w Konstantynopolu w 553, który zakończył się tak zwany "Theopaschite" kontrowersji.

9. 9. We have further to catalogue a number of subdivisions of Monophysitism which pullulated in the sixth century. Musimy dalej do katalogu liczbę podziałów w Monofizytyzm, które pullulated w VI wieku. The Agnoetæ were Corrupticolæ, who denied completeness of knowledge to the Human Nature of Christ; they were sometimes called Themistians, from Themistus Calonymus, an Alexandrian deacon, their chief writer. Agnoeci były Corrupticolæ, który zaprzeczył, kompletność wiedzy na ludzką naturę Chrystusa, byli czasami nazywane Themistians, z Themistus Calonymus, diakon aleksandryjski, ich główny autor. They were excommunicated by the Patriarchs of Alexandria, Timotheus (d. 527) and Theodosius. Były ekskomunikowany przez patriarchowie Aleksandrii, Tymoteusz (zm. 527) i Teodozjusza. Their views resemble the "Kenotic" theories of our own day. The Tritheists, or Tritheites, or Condobaudites, were founded by a Constantinopolitan philosopher, John Asconagus, or Ascunaghes, at the beginning of the sixth century, but their principal teacher was John Philopomus, an Alexandrian philosopher, who died probably towards the end of that century. These heretics taught that there were three natures in the Holy Trinity, the three Persons being individuals of a species. Swoje poglądy podobne do "Kenotic" teorie naszych czasów. Tritheists lub Tritheites lub Condobaudites, zostały założone przez filozofa konstantynopolitański, John Asconagus lub Ascunaghes, na początku VI wieku, ale ich głównym nauczycielem był John Philopomus , aleksandryjski filozof, który zmarł prawdopodobnie pod koniec tego wieku. Te heretyków nauczał, że były trzy natury w Trójcy Świętej, trzech Osób jest osobników danego gatunku. A zealot of the sect was a monk Athanasius, grandson of the Empress Theodora, wife of Justinian. Gorliwy sekty był mnich Atanazy, wnuk cesarzowa Teodora, żona Justyniana. He followed the view of Theodosius, that the bodies to be given in the resurrection are new creations. Szedł Zdaniem Teodozjusz, że organy, które mają być podane w zmartwychwstanie są nowe kreacje. Stephen Gobaras was another writer of this sect. Stephen Gobaras był inny pisarz tej sekty. Their followers were called Athanasians or Philoponiaci. Ich zwolenników nazywano Athanasians lub Philoponiaci. Athanasius was opposed by Conon, Bishop of Tarsus (c. 600), who eventually anathematized his teacher Philoponus. Atanazy był sprzeciw Konon, biskupa Tarsu (ok. 600), który ostatecznie anathematized jego Filopon nauczycieli. The Cononites are said to have urged that, though the matter of the body is corruptible, its form is not. Cononites mówi się, że nalegał, że choć sprawa ciało jest zniszczalne, jego forma nie jest. The Tritheites were excommunicated by the Jacobite Patriarch of Alexandria, Damian (577), who found the unity of God in a '&úparksis distinct from the three Persons, which he called autótheos. Tritheites był ekskomunikowany przez Jacobite patriarcha Aleksandrii, Damian (577), który znalazł się w jedności z Bogiem "i úparksis różni się od trzech osób, które nazwał autótheos. His disciples were taunted with believing in four Gods, and were nicknamed Tetradites, or Tetratheites, and also Damianists and Angelites. Jego uczniowie byli obiektem drwin z wiary w czterech bogów, i nazywano Tetradites lub Tetratheites, a także Damianists i Angelites. Peter Callinicus, Patriarch of Antioch (578-91), opposed them, and both he and Damian attacked the Alexandrian philosopher Stephen Niobes, founder of the Niobites, who taught that there was no distinction whatever between the Divine Nature and the Human after the Incarnation, and characterized the distinctions made by those who admitted only one nature as half-hearted. Peter Callinicus, patriarcha Antiochii (578-91), zamiast nich, a zarówno on, jak i zaatakował Damian Stephen Niobes aleksandryjski filozof, założyciel Niobites, który nauczał, że nie ma różnicy, co między boską naturę i człowieka od Wcielenia i charakteryzuje wyróżnienia przez tych, którzy przyznał się tylko jeden rodzaj entuzjazmu. Many of his followers joined the Catholics, when they found themselves excommunicated by the Monophysites. Wielu jego zwolenników dołączył do katolików, gdy znaleźli się ekskomunikowany przez Monophysites.

HISTORY HISTORIA

Of the origin of Eutychianism among the Cyrillian party a few words were said above. Pochodzenia Eutychianism wśród partii Cyrillian kilka słów zostało powiedziane powyżej. The controversy between Cyril and Theodoret was revived with violence in the attacks made in 444-8, after Cyril's death, by his party on Irenæus of Tyre, Ibas of Edessa, and others (see DIOSCURUS). Spór między Cyryla i Teodoret z przemocy została reaktywowana w ataki w 444-8, po śmierci Cyryla, przez jego partię na Ireneusz z Tyru, Ibas z Edessy, i inne (patrz Dioscurus). The trial of Eutyches, by St. Flavian at Constantinople, brought matters to a head (see EUTYCHES). Proces Eutyches, św Flawiuszów w Konstantynopolu, wniesioną w sprawach do głowy (patrz Eutyches). Theodosius II convened an œcumenical council at Ephesus, in 449, over which Dioscurus, the real founder of Monophysitism as a sect, presided (see ROBBER COUNCIL OF EPHESUS). Teodozjusz II zwołał œcumenical Rady w Efezie, w 449, na które Dioscurus, prawdziwym założycielem Monofizytyzm jako sekta, której przewodniczył (patrz Robber Rady Efezie). St. Leo had already condemned the teaching of one nature in his letter to Flavian called the tome, a masterpiece of exact terminology, unsurpassed for clearness of thought, which condemns Nestorius on the one hand, and Eutyches on the other (see LEO I, POPE). St Leo już skazany nauczania jednego rodzaju w liście do Flawiuszy zwany tom, arcydzieło precyzyjnej terminologii, niezrównaną na jasność myśli, które potępia Nestoriusz z jednej strony, a z drugiej strony Eutyches (zob. LEO I papieża). After the council had acquitted Eutyches, St. Leo insisted on the signing of this letter by the Eastern bishops, especially by those who had taken part in the disgraceful scenes at Ephesus. Po Rada uniewinniony Eutyches, St Leo nalegał na podpisanie tego listu przez biskupów wschodnich, zwłaszcza przez tych, którzy brali udział w haniebnej sceny w Efezie. In 451, six hundred bishops assembled at Chalcedon, under the presidency of the papal legates (see CHALCEDON, COUNCIL OF). W 451 sześćset biskupów zgromadzonych w Chalcedonie, pod przewodnictwem legatów papieskich (patrz Chalcedoński, RADA). The pope's view was assured of success before-hand by the support of the new Emperor Marcian. Zdaniem papieża był zapewniony sukces przed-strony przez wsparcie nowych cesarz Marcjan. Dioscurus of Alexandria was deposed. Dioscurus Aleksandrii został usunięty. The tome was acclaimed by all, save by thirteen out of the seventeen Egyptian bishops present, for these declared their lives would not be safe, if they returned to Egypt after signing, unless a new patriarch had been appointed. Tom został uznany przez wszystkich, z wyjątkiem przez trzynaście spośród siedemnastu biskupów egipskich Obecnie dla tych zadeklarowanych ich życie nie jest bezpieczny, jeśli wrócił do Egiptu po rejestracji, chyba że nowy patriarcha został powołany. The real difficulty lay in drawing up a definition of faith. Prawdziwa trudność polegała na opracowywaniu definicji wiary. There was now no Patriarch of Alexandria; those of Antioch and Constantinople had been nominees of Dioscurus, though they had now accepted the tome; Juvenal of Jerusalem had been one of the leaders of the Robber Council, but like the rest had submitted to St. Leo. Nie było już nie patriarcha Aleksandrii, Antiochii i tych Konstantynopola było nominowanych do Dioscurus, gdyby teraz przyjął tom; Juvenal Jerozolimy był jednym z przywódców Robber Rady, ale jak reszta złożyły do St Leo. It is consequently not surprising that the committee, appointed to draw up a definition of faith, produced a colourless document (no longer extant), using the words -ek d&úo ph&úseon, which Dioscurus and Eutyches might have signed without difficulty. W konsekwencji nie dziwi, że komisja, powołanego do opracowania definicji wiary, produkowane bezbarwny dokumentu (już istniejące), używając słów-ek d & ph uo i úseon, które Dioscurus i Eutyches może podpisali bez trudności. It was excitedly applauded in the fifth session of the council, but the papal legates, supported by the imperial commissioners, would not agree to it, and declared they would break up the council and return to Italy, if it were pressed. Był podekscytowany brawami w piątej sesji Rady, ale legaci papiescy, popierana przez komisarzy cesarskich, nie wyrażą na to zgodę, i oświadczył, że rozpadają się rady i wrócić do Włoch, gdyby przycisk.

The few bishops who stood by the legates were of the Antiochian party and suspected of Nestorianism by many. Kilku biskupów, którzy stanęli w legates byli Antiochian strony i podejrzenie Nestorianizm przez wielu. The emperor's personal intervention was invoked. Osobistej interwencji cesarza została poruszona. It was demonstrated to the bishops that to refuse to assert "two natures" (not merely "of" two) was to agree with Dioscurus and not with the pope, and they yielded with a very bad grace. Wykazano, że do biskupów do odmowy dochodzić "dwóch naturach" (nie tylko "" dwóch) polegała na Dioscurus, a nie papieża, a uzyskane z ich łaski, bardzo zły. They had accepted the pope's letter with enthusiasm, and they had deposed Dioscurus, not indeed for heresy (as Austolius of Constantinople had the courage, or the impudence, to point out), but for violation of the canons. Mieli przyjął list papieża z entuzjazmem, z którą miał złożone Dioscurus, faktycznie nie za herezję (jak Austolius Konstantynopola miał odwagi lub bezczelność, zwrócić uwagę), ale za naruszenie kanonów. To side with him meant punishment. Do strony z nim oznaczało karę. The result was the drawing up by a new committee of the famous Chalcedonian definition of faith. Rezultatem było opracowanie do nowego komitetu znanego definicji Chalcedonian wiary. It condemns Monophysitism in the following words: "Following the holy Fathers, we acknowledge one and the same Son, one Lord Jesus Christ; and in accordance with this we all teach that He is perfect in Godhead, perfect also in Manhood, truly God and truly Man, of a rational soul and body, consubstantial with His Father as regards his Godhead, and consubstantial with us as regards His Manhood, in all things like unto us save for sin; begotten of His Father before the worlds as to His Godhead, and in the last days for us and for our salvation [born] of Mary the Virgin Theotokos as to His Manhood; one and the same Christ, Son, Lord, Only-begotten, made known as in two natures [the Greek text now has "of two natures", but the history of the definition shows that the Latin "in" is correct] without confusion or change, indivisibly, inseparably [-en d&úo ph&úsesin -asugch&útos, -atréptos, -adiairétos, -achorístos gnorizómenon]; the distinction of the two natures being in no wise removed by the union, but the properties of each nature being rather preserved and concurring in one Person and one Hypostasis, not as divided or separated into two Persons, but one and the same Son and Only-begotten, God the Word, the Lord Jesus Christ; even as the Prophets taught aforetime about Him, and as the Lord Jesus Christ Himself taught us, and as the symbol of the Fathers has handed down to us." Potępia Monofizytyzm w następujących słowach: "Po świętych Ojców, zdajemy sobie sprawę, jednego i tego samego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, i zgodnie z tym wszyscy uczą, że Bóg jest doskonały w Bóstwie, doskonałe również w Manhood, prawdziwego Boga i dobrze Man, z duszy rozumnej iz ciała, współistotny Ojca w zakresie jego Bóstwa i współistotny nam w odniesieniu do jego męskości, jak we wszystkim do nas z wyjątkiem grzechu, zrodzony przez Ojca przed światem w Jego Bóstwo, w ostatnich dniach dla nas i dla naszego zbawienia [ur] Maryi Panny Matki Bożej, aby jego męskości, jeden i ten sam Chrystus, Syn, Pan, Jednorodzonego, znane jak w dwóch naturach [tekst w języku greckim teraz "dwóch naturach", ale historia tej definicji wynika, że łacina "w" jest poprawna] bez zamieszania i zmian, niepodzielny, nierozerwalnie [-en d & ph uo i úsesin-asugch i UTOS,-atréptos,-adiairétos,-achorístos] gnorizómenon; rozróżnienie dwóch naturach jest w żaden sposób usunięte przez Unię, lecz właściwości każdej z natury są raczej zachowane i przyłączając się jedna osoba i jeden Hipostaza, nie rozdzielone lub rozdzielone na dwie osoby, ale jeden i ten sam Syn, i tylko Jednorodzony Bóg Słowo Pana Jezusa Chrystusa, tak jak niegdyś proroków wykładał o Nim, i jak Pan Jezus Chrystus nauczył nas, i jako symbol Ojców wydał do nas. "

So Monophysitism was exorcised; but the unwillingness of the larger number of the six hundred Fathers to make so definite a declaration is important. Tak Monofizytyzm został egzorcyzmy, ale niechęć większą liczbę sześćset Ojcowie tak określony, aby oświadczenie jest bardzo ważne. "The historical account of the Council is this, that a doctrine which the Creed did not declare, which the Fathers did not unanimously witness, and which some eminent Saints had almost in set terms opposed, which the whole East refused as a symbol, not once, but twice, patriarch by patriarch, metropolitan by metropolitan, first by the mouth of above a hundred, then by the mouth of above six hundred of its bishops, and refused upon the grounds of its being an addition to the Creed, was forced upon the Council, not indeed as a Creed, yet, on the other hand, not for subscription merely, but for its acceptance as a definition of faith under the sanction of an anathema, forced on the Council by the resolution of the Pope of the day, acting through his Legates and supported by the civil power" (Newman, "Development", v, §3, 1st ed., p. 307). "Historycznym Rady jest to, że doktryny, które nie deklarują Creed, który Ojcowie nie jednomyślnie świadka, a kilka wybitnych świętych, które niemal w komplecie pod względem stosunku, który odmówił całego Wschodu jako symbol, a nie raz, ale dwa razy, patriarcha przez patriarcha, metropolitalnych przez metropolitalnych, pierwszy przez usta powyżej stu, a następnie przez usta ponad sześciuset jego biskupów, i odmówił ze względu na jego bycie poza Creed, został zmuszony Radę, nie jest bowiem jak Creed, ale z drugiej strony, nie tylko za abonament, ale jej przyjęcia jako definicja wiary, pod rygorem anatema, przymusowe Radę uchwałą Papieża dzień, działając za pośrednictwem swoich legatów i poparte władzy cywilnej "(Newman," Rozwój ", v, § 3, 1. wyd., s. 307). Theodosius issued edicts against the Eutychians, in March and July, 452, forbidding them to have priests, or assemblies, to make wills or inherit property, or to do military service. Teodozjusz wydał edykt przeciw Eutychians, w marcu i lipcu, 452, zakazał im się, że kapłani, lub zespoły, aby testamentów i dziedziczenia własności, lub służby wojskowej. Priests who were obstinate in error were to be banished beyond the limits of the empire. Kapłanów, uparty w błąd miało być wygnanie poza granice imperium. Troubles began almost immediately the council was over. Problemy zaczęły się niemal natychmiast rada była skończona. A monk named Theodosius, who had been punished at Alexandria for blaming Dioscurus, now on the contrary opposed the decision of the council, and going to Palestine persuaded the many thousands of monks there that the council had taught plain Nestorianism. Mnich imieniem Teodozjusza, który został ukarany w Aleksandrii do obwiniania Dioscurus, teraz wręcz przeciwnie przeciwko decyzji Rady, a idąc do Palestyny, przekonał wielu tysięcy mnichów, że Rada uczył zwykły Nestorianizm. They made a raid upon Jerusalem and drove out Juvenal, the bishop, who would not renounce the Chalcedonian definition, although he had been before one of the heads of the Robber Council. Zrobili nalot na Jerozolimę i wypędził Juvenal, biskup, który nie chciał wyrzec się Chalcedonian definicji, chociaż był do jednego z szefów Robber Rady. Houses were set on fire, and some of the orthodox were slain. Domy podpalono, a niektóre z ortodoksyjnej zostali zabici. Theodosius made himself bishop, and throughout Palestine the bishops were expelled and new ones set up. The Bishop of Scythopolis lost his life; violence and riots were the order of the day. Teodozjusz stał się biskupem, i całej Palestynie biskupi zostali wygnani i utworzyć nowe. Biskup Scytopolis stracił życie, przemocy i zamieszek były na porządku dziennym. Eudocia, widow of the Emperor Theodosius II, had retired to Palestine, and gave some support to the insurgent monks. Eudocia, wdowa po cesarza Teodozjusza II, wycofał się do Palestyny, dał poparcie dla powstańczego mnichów. Marcian and Pulcheria took mild measures to restore peace, and sent repeated letters in which the real character of the decrees of Chalcedon was carefully explained. Marcjan i Pulcheria miały łagodne środki w celu przywrócenia pokoju i wysłał powtarzające się litery, w których rzeczywisty charakter dekrety Chalcedoński został dokładnie wyjaśniony. St. Euthymius and his community were almost the only monks who upheld the council, but this influence, together with a long letter from St. Leo to the excited monks, had no doubt great weight in obtaining peace. St Eutymiusz i jego społeczności, prawie tylko mnisi, którzy uwzględnił rady, ale ten wpływ, a także długi list z St Leo do podekscytowani mnisi, nie miał wątpliwości, wielką wagę w uzyskaniu spokoju. In 453, large numbers acknowledged their error, when Theodosius was driven out and took refuge on Mount Sinai, after a tyranny of twenty months. W 453, duża liczba przyznał się do błędu, kiedy Teodozjusz został odepchnięty i schronił się na Górze Synaj, po tyranii przez dwadzieścia miesięcy. Others held out on the ground that it was uncertain whether the pope had ratified the council. Innych posiadanych na tej podstawie, że nie było pewne, czy papież zatwierdził radę. It was true that he had annulled its disciplinary canons. To prawda, że uchylił jej kanonów dyscyplinarnych. The emperor therefore wrote to St. Leo asking for an explicit confirmation, which the pope sent at once, at the same time thanking Marcian for his acquiescence in the condemnation of the twenty-eighth canon, as to the precedence of the See of Constantinople, and for repressing the religious riots in Palestine. Dlatego napisał do cesarza św Leo prośbą o wyraźne potwierdzenie, które papież wysłał na raz, jednocześnie dziękując za jego przyzwoleniem Marcjan w potępienie ósmego kanonu dwadzieścia, co do pierwszeństwa Konstantynopolem, i do tłumienia zamieszek religijnych w Palestynie.

In Egypt the results of the council were far more serious, for nearly the whole patriarchate eventually sided with Dioscurus, and has remained in heresy to the present day. W Egipcie wyników rady były znacznie bardziej poważne, prawie cały patriarchat Dioscurus ostatecznie opowiedział się i pozostał w herezję do dnia dzisiejszego. Out of seventeen bishops who represented, at Chalcedon, the hundred Egyptian bishops, only four had the courage to sign the decree. Z siedemnastu biskupów, którzy reprezentowali w chalcedon, stu biskupów Egiptu tylko cztery miały odwagę podpisania dekretu. These four returned to Alexandria, and peacably ordained the archdeacon, Proterius, a man of good character and venerable by his age, in the place of Dioscurus. Te cztery wrócił do Aleksandrii i peacably święceń archidiakon, Proterius, człowieka nieskazitelnego charakteru i czcigodnych jego wieku, w miejscu Dioscurus. But the deposed patriarch was popular, and the thirteen bishops, who had been allowed to defer signing the tome of St. Leo, misrepresented the teaching of the council as contrary to that of Cyril. Ale patriarchy był popularny i trzynastu biskupów, któremu zezwolono na odroczenie podpisania tom św Leo, wypaczył nauczanie Rady w przeciwieństwie do tego, Cyryla. A riot was the result. Powstał w wyniku zamieszek. The soldiers who attempted to quell it were driven into the ancient temple of Serapis, which was now a church, and it was burnt over their heads. Żołnierzy, którzy próbowali stłumić go pędzono do starożytnej świątyni Serapisa, które teraz Kościół, i to było spalone nad ich głowami. Marcian retaliated by depriving the city of the usual largess of corn, of public shows, and of privileges. Marcjan odwet, pozbawiając miasto zwykle hojność zboża, publicznych pokazów, i przywilejów. Two thousand soldiers reinforced the garrison, and committed scandalous violence. Dwa tysiące żołnierzy wzmocnił załogę i popełnił skandaliczny przemocy. The people were obliged to submit, but the patriarch was safe only under military protection. Osób były zobowiązane do przedstawienia, ale patriarcha jest bezpieczne tylko w wojskowej ochrony. Schism began through the retirement from his communion of the priest Timothy, called Ælurus, "the cat", and Peter, called Mongus, "the hoarse", a deacon, and these were joined by four or five bishops. Schizmy rozpoczęła się poprzez przejścia na emeryturę z jego komunii kapłana Timothy, zwany Ælurus "," Kot i Piotr nazywa Mongus "," ochrypłym, diakon, a te zostały połączone w czterech lub pięciu biskupów. When the death of Dioscurus (September, 454) in exile at Gangra was known, two bishops consecrated Timothy Ælurus as his successor. Po śmierci Dioscurus (wrzesień, 454) na emigracji w Gangra był znany, dwóch biskupów konsekrowanych Timothy Ælurus jako jego następca. Henceforward almost the whole of Egypt acknowledged the Monophysite patriarch. Od tej pory prawie cały Egipt uznał Monophysite patriarcha. On the arrival of the news of the death of Marcian (February, 457), Proterius was murdered in a riot, and Catholic bishops were everywhere replaced by Monophysites. Po przybyciu na wieść o śmierci Marcjan (luty, 457), Proterius został zamordowany w zamieszki, i biskupi katoliccy wszędzie otrzymuje Monophysites. The new emperor, Leo, put down force by force, but Ælurus was protected by his minister Aspar. Nowy cesarz, Leo, położył życie przez życie, ale Ælurus był chroniony przez swego ministra Aspar. Leo wished for a council, but gave way before the objections made by the pope his namesake, and the difficulties of assembling so many bishops. Leo chce do rady, ale ustąpił przed zarzutów przez papieża jego imiennik, oraz trudności w montażu tak wielu biskupów. He therefore sent queries throughout the Eastern Empire to be answered by the bishops, as to the veneration due to the Council of Chalcedon and as to the ordination and the conduct of Ælurus. Dlatego też wysłał zapytania w całej wschodniej części imperium, które mają być udzielane przez biskupów, co do czci ze względu na Sobór Chalcedoński i co do koordynacji i prowadzenia Ælurus. As only Catholic bishops were consulted, the replies were unanimous. Jak tylko biskupi katoliccy konsultacji, odpowiedzi były jednogłośne. One or two of the provincial councils, in expressing their indignation against Timothy, add the proviso "if the reports are accurate", and the bishops of Pamphylia point out that the decree of Chalcedon is not a creed for the people, but a test for bishops. Jednego lub dwóch rad prowincji, w której wyrażono oburzenie Tymotka, dodać zastrzeżenie ", czy sprawozdania są dokładne", a biskupi z Pamfilii zwrócić uwagę, że dekret Chalcedoński nie jest religia dla ludzi, ale badania biskupów. The letters, still preserved (in Latin only) under the name of Encyclia, or Codex Encyclius, bear the signatures of about 260 bishops, but Nicephorus Callistus says, that there were altogether more than a thousand, while Eulogius, Patriarch of Alexandria in the days of St. Gregory the Great, puts the number at 1600. Listów, nadal zachowane (tylko w języku łacińskim) pod nazwą Encyclia lub Codex Encyclius, podpisane przez około 260 biskupów, ale Nikefora Callistus mówi, że było zupełnie ponad tysiąc, a Eulogiusz, patriarcha Aleksandrii dni od św Grzegorza Wielkiego, kładzie na numer 1600. He says that only one bishop, the aged Amphilochius of Side, dissented from the rest, but he soon changed his mind (quoted by Photius, Bibl., CCXXX, p. 283). Mówi, że tylko jeden biskup, w wieku Amphilochius Side, nie zgadzał się z resztą, ale wkrótce zmienił zdanie (cytowane przez Photius, Bibl., CCXXX, str. 283). This tremendous body of testimonies to the Council of Chalcedon is little remembered today, but in controvresies with the Monophysites it was in those times of equal importance with the council itself, as its solemn ratification. Ten ogromny treści zeznań na Sobór Chalcedoński niewiele pamiętać dzisiaj, ale w controvresies z Monophysites było w tamtych czasach na równi z Radą samo, jak jego ratyfikacji uroczyście.

In the following year Ælurus was exiled, but was recalled in 475 during the short reign of the Monophysite usurper Basiliscus. W roku Ælurus następujące został wygnany, ale został odwołany w 475 podczas krótkiego panowania uzurpatora Basiliscus Monophysite. The Emperor Zeno spared Ælurus from further punishment on account of his great age. Cesarz Zeno oszczędził Ælurus z dalszego karania ze względu na jego podeszły wiek. That emperor tried to reconcile the Monophysites by means of his Henoticon, a decree which dropped the Council of Chalcedon. Że cesarz starał się pogodzić Monophysites poprzez jego Henoticon, dekret, który spadł Sobór Chalcedoński. It could, however, please neither side, and the middle party which adhered to it and formed the official Church of the East was excommunicated by the popes. Może to jednak żadna ze stron nie proszę, a na środku strony, które dołączyły do niej i stanowiły oficjalny Kościół Wschodu został ekskomunikowany przez papieży. At Alexandria, the Monophysites were united to the schismatic Church of Zeno by Peter Mongus who became patriarch. W Aleksandrii, Monophysites byli zjednoczeni z Kościołem schizmatycki Zeno Peter Mongus który stał patriarcha. But the stricter Monophysites seceded from him and formed a sect known as Acephali. Ale bardziej rygorystyczne Monophysites odłączyła się od niego, tworząc sekty jako Acephali. At Antioch Peter Fullo also supported the Henoticon. Piotra w Antiochii Fullo również poparł Henoticon. A schism between East and West lasted through the reigns of Zeno and his more definitely Monophysite successor Anastasius, in spite of the efforts of the popes, especially the great St. Gelasius. Schizmy między Wschodem i Zachodem trwała przez króluje Zeno i jego następca na pewno Monophysite Anastazy, mimo wysiłków podejmowanych przez papieży, zwłaszcza wielkich Gelasius św. In 518, the orthodox Justin came to the throne, and reunion was consummated in the following year by him, with the active co-operation of his more famous nephew Justinian, to the great joy of the whole East. W 518, ortodoksyjna Justin zasiadł na tronie, i łączenia zostało skonsumowane w następnym roku przez niego, z aktywną współpracę z jego bratanek słynnego więcej Justyniana, ku wielkiej radości całego Wschodu. Pope Hormisdas sent legates to reconcile the patriarchs and metropolitans, and every bishop was forced to sign, without alteration, a petition in which he accepted the faith which had always been preserved at Rome, and condemned not only the leaders of the Eutychian heresy, but also Zeno's time-serving bishops of Constantinople, Acacius and his successors. Papież wysłał legatów Hormisdas pogodzić patriarchów i metropolitów, a każdy biskup został zmuszony do podpisania, bez zmian, petycji, w którym przyjął wiarę, która była zawsze zachowana w Rzymie, a skazany nie tylko przywódców Eutychian herezja, ale Zeno również czas, służąc biskupi Konstantynopola, Achacy i jego następców. Few of the Eastern bishops seem to have been otherwise than orthodox and anxious for reunion, and they were not obliged to omit from the diptychs of their churches the names of their predecessors, who had unwillingly been cut off from actual communion with Rome, in the reigns of Zeno and Anastasius. Kilku biskupów Wschodu wydaje się, że inaczej niż ortodoksyjnych i żądnych łączenia, a nie były one zobowiązane do pominięcia z dyptyki swoich kościołów nazwiska swoich poprzedników, którzy niechętnie odcięte od rzeczywistej jedności z Rzymem, w panowania Zeno i Anastazy. The famous Monophysite writer Severus was now deposed from the See of Antioch. Monophysite Severus słynnego pisarza teraz Zobacz złożone z Antiochii. Justinian, during his long reign, took the Catholic side, but his empress, Theodora, was a Monophysite, and in his old age the emperor leaned in the same direction. Justynian, podczas jego długiego panowania, wziął strony katolickiej, ale jego cesarzowej, Teodora, był Monophysite, w podeszłym wieku cesarz pochylił się w tym samym kierunku. We still posses the acts of a conference, between six Severian and seven orthodox bishops, held by his order in 533. Nadal posiadają akty konferencji, od sześciu do siedmiu Siewierskiego ortodoksyjnych biskupów, będących w posiadaniu jego celu w 533. The great controversy of his reign was the dispute about the "three chapters", extracts from the writings of Theodore of Mopsuestia, Theodoret, and Ibas, which Justinian wished to get condemned in order to conciliate the Severians and other moderate Monophysites. Wielki bój swego panowania był spór o "trzech rozdziałów", fragmenty z pism Teodor z Mopsuestii, Teodoret i IBA, które Justynian chciał, aby skazany w celu pogodzenia Siewierzanie i innych umiarkowanych Monophysites. He succeeded in driving Pope Vigilius into the acceptance of the Second Council of Constantinople, which he had summoned for the purpose of giving effect to his view. Udało mu się jazdy Papież Wigiliusz do przyjęcia Sobór Konstantynopolitański II, który wezwał w celu urzeczywistnienia jego celu. The West disapproved of this condemnation as derogatory to the Council of Chalcedon, and Africa and Illyricum refused for some time to receive the council. West odrzucona tego potępienia jako obraźliwe dla Rady Chalcedoński, i Afryki i Illyricum odmówić trochę czasu, aby otrzymać radę.

The divisions among the heretics have been mentioned above. Podziałów wśród heretyków zostały wymienione powyżej. A great revival and unification was effected by the great man of the sect, the famous Jacob Baradai, Bishop of Edssa (c. 541-78). Wielkie ożywienie i zjednoczenia dokonany został przez wielkiego człowieka sekty, słynny Jacob Baradai, biskup Edssa (ok. 541-78). (See BARADÆUS .) In his earlier years a recluse in his monastery, when a bishop he spent his life traveling in a beggar's garb, ordaining bishops and priests everywhere in Mesopotamia, Syria, Asia Minor, in order to repair the spiritual ruin caused among the Monophysites by Justinian's renewal of the original laws against their bishops and priests. (Patrz Baradeusz.) W poprzednich latach samotnik w swoim klasztorze, kiedy biskup spędził życie podróżującym w żebraczy strój, wyświęcenie biskupów i księży na całym świecie w Mezopotamii, Syrii, Azji Mniejszej, w celu naprawy duchowej ruiny spowodowane między Monophysites odnowy przez Justyniana pierwotnego prawa przed ich biskupów i kapłanów. John of Ephesus puts the number of clergy he ordained at 100,000, others at 80,000. Jana w Efezie stawia wielu duchownych on wyświęcony na 100.000, inni na 80.000. His journeys were incredibly swift. Jego podróże były niezwykle szybkie. He was believed to have the gift of miracles, and at least he performed the miracle of infusing a new life into the dry bones of his sect, though he was unable to unite them against the "Synodites" (as they called the orthodox), and he died worn out by the quarrels among the Monophysite patriarchs and theologians. Był Uważa się, że dar cudów, a przynajmniej grał cud wlewu nowe życie w suchej kości jego sekty, choć nie był w stanie zjednoczyć ich przeciwko "Synodites" (jak nazywa się ortodoksyjnej), i umarł noszone przez kłótnie między Monophysite patriarchów i teologów. He has deserved to give his name to the Monophysites of Syria, Mesopotamia, and Babylonia, with Asia Minor, Palestine, and Cyprus, who have remained since his time generally united under a Patriarch of Antioch (see Eastern Churches, A. Schismatical Churches, 5. Jacobites). Zasłużył, aby dać swoje nazwisko do Monophysites Syrii, Mezopotamii i Babilonii, z Azji Mniejszej, Palestyny i Cypru, którzy pozostali na ogół od czasu zjednoczone pod patriarcha Antiochii (patrz Kościołów Wschodnich, A. schismatical Kościoły, 5. Jacobites). A number of these united in 1646 with the Catholic Church, and they are governed by the Syrian Archbishop of Aleppo. Wiele z tych zjednoczonych w 1646 z Kościołem katolickim, i są one regulowane przez arcybiskupa syryjskiego Aleppo. The rest of the Monophysites are also frequently called Jacobites. Reszta Monophysites są często nazywane Jacobites. For the Coptic Monophysites see EGYPT, and for the Armenians see ARMENIA. Dla koptyjski Monophysites patrz Egiptu i dla Ormian patrz Armenii. The Armenian Monophysite Patriarch resides at Constantinople. Ormiański patriarcha Monophysite zamieszkuje w Konstantynopolu. The Abyssinian Church was drawn into the same heresy through its close connexion with Alexandria. Abyssinian Kościół został sporządzony w tym samym herezji poprzez bliski związek z Aleksandrii. At least since the Mohammedan conquest of Egypt, in 641, the Abuna of the Abyssinians has always been consecrated by the Coptic Patriarch of Alexandria, so that the Abyssinian Church has always been, and is still, nominally Monophysite. Przynajmniej od czasu podboju Egiptu Mohammedan, w 641, Abuna z Abyssinians zawsze był konsekrowany przez koptyjski patriarcha Aleksandrii, aby Abyssinian Kościół zawsze był i jest nadal, nominalnie Monophysite.

Publication information Written by John Chapman. Publikacja informacji napisanej przez Johna Chapmana. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez. With thanks to Fr. Z dzięki ks. John Hilkert, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume V. Published 1909. Hilkert John, Akron, Ohio Encyklopedia Katolicka, Tom V. wydania 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, May 1, 1909. Obstat, 1 maja 1909. Remy Lafort, Censor. Prezentacji w Salvation. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John Farley M., arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

The chief materials for the general history of the Eutychians will be found in the Collections of the Councils by MANSI, HARDOUIN, or LABBE, that is to say the councils, letters of popes, and other documents. Głównych materiałów na walne historii Eutychians znajdują się w zbiorach Rady przez Mansi, Hardouin lub lAbbé, czyli rady, listów papieży, i innych dokumentów. To these must be added the historians EVAGRIUS, THEOPHANES, etc., and the Monophysite historians JOHN OF EPHESUS, and ZACHARIAS RHETOR (both in LAND's Anecdota Syriaca, II-III, Leyden, 1879), a German translation of the latter by AHRENS and KRÜGER (Leipzig, 1899) and an English one by HAMILTON and BROOKS (London, 1889). Do tych należy dodać historyków Ewagriusz, Teofan, itp., a historycy Monophysite Jana z Efezu, Zachariasz i retor (zarówno w Anecdota syriaca's Land, II-III, Leyden, 1879), niemieckie tłumaczenie jej przez AHRENS i Kruger (Lipsk, 1899) i jednym angielskim przez Hamiltona i Brooks (Londyn, 1889). The works of FACUNDUS, the Breviarium of LIBERATUS, and information imparted by PHOTIUS are valuable. Prace FACUNDUS, Breviarium z LIBERATUS, a informacje przekazane przez Focjusza są cenne.

Of modern authorities, the larger and smaller histories are innumerable, eg BARONIUS, FLEURY, GIBBON, HEFELE, and (for the early period) TILLEMONT, XV; also the biographical articles in such large works as CAVE, Biogr. Nowoczesnych organów, mniejszych i większych historii jest niezliczona ilość, np. Baronius, FLEURY, gibon, Hefele, i (na początku okresu) Tillemont, XV, również artykuły biograficzne w tak dużych prac jak CAVE, Biogr. Litt. Litt. FABRICIUS; the Kirchenlexikon; HERZOG, Realencykl.; and Dict. Fabricius, Kirchenlexikon; Herzog, Realencykl. Oraz Dict. Ch. Ch. Biog.; ASSEMANI, Bibl. Orient., II; WALCH, Ketzergeschichte (Leipzig, 1762-85), VI-VIII; for detailed biographies see the articles referred to above. Biog.; Assemani, Bibl. Orient., II; Walch, Ketzergeschichte (Lipsk, 1762/85), VI-VIII; szczegółowe biografie można znaleźć w artykułach, o których mowa powyżej.

On the dogmatic side see PETAVIUS, De Incarn., VI; DORNER, Entwicklungsgeschichte von der Person Christi (Berlin, 1853), 2nd ed.; tr.: Doctrine of the Person of Christ (Edinburgh, 1861-3), 5 vols.–it should be noted that DORNER himself held a Nestorian view; Dict. Na stronie zobaczyć Petavius dogmatycznej, De Incarn., VI; Dorner, Entwicklungsgeschichte von der Person Christi (Berlin, 1853), 2nd ed.; Tr.: Nauki osobie Chrystusa (Edynburg, 1861-3), 5 vols. , należy zauważyć, że odbyło się Dorner Nestorian widzenia; Dict. de Théol. Théol de. Cath.; the histories of dogma such as those of SCHWANE, HARNACK, and (up to 451) BETHUNE -BAKER; KRÜGER, Monophysitische Streitigkeiten in Zusammenhange mit der Reichspolitik (Jena, 1884); LOOFS, Leontius von Byzanz. Cath.; Historii dogmatu takich jak SCHWANE, Harnack, i (do 451) BETHUNE-Baker, Krüger, Monophysitische Streitigkeiten w Zusammenhange mit der Reichspolitik (Jena, 1884); Loofs, Leoncjusz von Byzanz. in Texte und Unters., 1st series, III, 1-2; new light has come from the Syriac, Arabic, and Coptic of late years. w Texte und Unters., 1. serii, III, 1-2, nowe światło przyszło z syryjski, arabski, koptyjski i późnego lata. In addition to the histories mentioned above: EVETTS, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, Arabic and English in Patrol. Oprócz wymienionych powyżej historii: EVETTS, Historia Koptyjski patriarcha Kościoła w Aleksandrii, arabskim i angielskim w Patrol. Orient., I, 2 (Paris, 1905); S. BEN EL MOGAFFA, Historia patriarchum Alexandr. Orient., I, 2 (Paryż, 1905); S. BEN EL MOGAFFA, Historia patriarchum Alexandr. in Corpus Script. w Corpus Script. Christ. Chrystusa. Orient., Scriptores arabici, 3rd series, IX; CHABOU, Chronique de Michel le Syrien (Paris, 1901), II. Orient., Scriptores arabici, 3. serii, IX; CHABOU, Chronique de Michel le Syrien (Paryż, 1901), II.

On the works of Timothy Ælurus, CRUM, Eusebius and Coptic Ch. W oparciu o dzieła Timothy Ælurus, Crum, Euzebiusz i koptyjski Ch. Hist., in Proc. Hist. W proc. of Soc. z Soc. of Bibl. z Bibl. Archæol. Archæol. (London, 1902), XXIV; LEBON, La Christologie de Timothée Ælure in Revue d'Hist. (Londyn, 1902), XXIV; Lebon, La Christologie de Ælure Timothée w Revue d'Hist. Eccl. Eccl. (Oct., 1908), IX, 4; on Severus of Antioch, KUGENER, Vies de Sa švère par Zaccharie le Rhéteur, et par Jean de Beith Apthonia in Patrol. (Październik, 1908), IX, 4; na Sewer z Antiochii, KUGENER, Vies de Sašvère par Zaccharie le Rhéteur, et par Jean de Beith Apthonia w Patrol. Orient. Orient. II (Paris, 1907); DUVAL, Les homélies cathédrale de Sévère, trad. II (Paryż, 1907); Duval, Les homélies Cathédrale de ciężkie, trad. syr. syr. de Jacques d'Edesse in Patrol. Jacques de d'Edesse w Patrol. Orient.; BROOKS, Sixth book of the select letters of Severus in the Syrian version of Athan. Orient.; Brooks, szósta książka z listy wybierz Severus w Syrii wersji Athan. of Nisib. z Nisib. (Text and Transl. Soc., London, 1904), besides the fragments published by MAI, etc.; on Julian see LOOFS, loc. (Tekst i tłum. Soc., London, 1904), oprócz fragmentów opublikowanych przez MAI, itp.; na Julian patrz Loofs, loc. cit.; USENER in Rhein. cit..; Usener w Rhein. Mus. Mus. für Phil. Phil für. (NS, LV, 1900); the letters of Peter Mongus and Acacius publ. (NS, LV, 1900); listów Peter Mongus i publ Achacy. by REVILLOUT (Rev. des Qu. hist., XXII, 1877, a French transl.) and by AMÉLINEAU (Monum. pour servir à l'hist. de l'Egypte chr. aux IVe et Ve siècles, Paris, 1888) are spurious; DUVAL, Litt. Syriaque (Paris, 1900), 2nd ed. przez REVILLOUT (Ap des Qu. hist., XXII, 1877, francuski tłum.) i AMÉLINEAU (Monum. pour servir à l'hist. de l'Egypte chr. aux Ive et siècles Ve, Paryż, 1888) są Dziękujemy, Duval, Litt. Syriaque (Paryż, 1900), 2nd ed.


Additional Information Dodatkowe informacje

Quoting from the American College Dictionary (Webster's is similar): Cytując z American College Dictionary (Webster jest podobny):
Monophysite, one holding that there is in Christ but a single nature, or one composite nature, partly divine and partly human, as the members of the Coptic Church of Egypt. Monophysite, jedno gospodarstwo, które jest w Chrystusie, ale jeden rodzaj, lub jeden złożony charakter, częściowo, a częściowo Bożego człowieka, jako członków Kościoła koptyjskiego w Egipcie.

This definition, including two different interpretations, appears to be the source of a problem. Tej definicji, w tym dwie różne interpretacje, wydaje się być źródłem problemu. Eastern Orthodox Churches apparently accepts the first definition (a single Nature) while the (Oriental Orthodox and) Coptic Church accepts the second (one composite Nature, partly Divine and partly human). Wschodnich Kościołów prawosławnych najwyraźniej akceptuje pierwsza definicja (jeden Nature), podczas gdy (i prawosławnego Wschodu) Koptyjski Kościół akceptuje drugiego (jeden złożony Natury, częściowo, a częściowo Bożego człowieka). Unfortunately, both groups use the exact same word for two rather different concepts, and that may be the source of a long-standing misunderstanding and conflict. Niestety, obie grupy użyć dokładnie tego samego słowa na dwa różne pojęcia, a, a która może być źródłem długotrwałych nieporozumień i konfliktów.

Protestant and Catholic understandings of the definition are generally quite close to the Coptic Church definition. Protestanckie i katolickie rozumienie definicji są na ogół bardzo blisko Kościoła koptyjskiego definicji.

It appears that Eastern Orthodox Churches (Russian, Greek), using their understanding of the word, choose to criticize the Oriental Orthodox Churches by inferring that those Churches believe that the human nature effectively disappears into the Divine Nature. Wydaje się, że wschodnie kościoły prawosławne (Rosja, Grecja), przy użyciu ich zrozumienia tego słowa, wyboru krytykować Wschodnią cerkwiach przez wnioskowanie, że te Kościoły uważają, że natura ludzka faktycznie znika w Boskiej naturze. This claim is vehemently rejected by the Oriental Orthodox Churches, because that is NOT a description of their beliefs. Wniosek ten jest zdecydowanie odrzucone przez Oriental Kościołów prawosławnych, ponieważ nie jest to opis ich przekonań. Their beliefs involve a composite Nature that is composed of the two component parts. Ich przekonania dotyczą złożonej natury, że składa się z dwóch części.

This appears to be a problem of semantics, where the two Churches happen to use the same word to mean significantly different things. Wydaje się to być problem semantyki, gdzie dwa kościoły się używać tego samego słowa oznacza znacząco różne rzeczy. Actually, the conflict between the two Churches is quite intense and ingrained within both Churches, such that the word is a trigger point of controversy. Faktycznie, konflikt między obydwoma Kościołami jest bardzo intensywny i głęboko zakorzenionych w obu Kościołów, taki, że słowo jest punkt aktywacji kontrowersji.

Because of this intense criticism by the Eastern Orthodox Churches, the Oriental Orthodox Churches choose not to use the word Monophysitism in describing their beliefs. Z tego powodu silnie krytykowany przez prawosławnych Kościołów Wschodnich Kościołów prawosławnych nie używać słowa Monofizytyzm opisując swoje przekonania. They apparently do not want to admit to that word being technically appropriate (but with the very different meaning) because that would give the Eastern Orthodox Churches more fuel for their criticisms. Najwyraźniej nie chcą przyznać się do tego słowa są technicznie odpowiednie (ale z bardzo odmienne znaczenie), ponieważ, które dałyby prawosławnych Kościołów więcej paliwa do ich krytyki. The Coptic Church even says that it has never officially discussed Monophysitism. Koptyjski Kościół mówi nawet, że nigdy nie został oficjalnie dyskusji Monofizytyzm.

Therefore, through Western eyes, the Coptic Church and the other Oriental Orthodox Churches follow the principle of Monophysitism, using the normal Western definition of involving a composite Nature. Dlatego za pośrednictwem Western oczy, koptyjski kościół i inne orientalne Kościołów prawosławnych jest zgodna z zasadą Monofizytyzm, z zastosowaniem zwykłych Western definicji dotyczących złożonej natury. But, because of repercussions from the Eastern Orthodox Churches, they never use that word to describe that part of their beliefs. Ale ze względu na konsekwencje ze wschodnich Kościołów prawosławnych, nigdy nie używać tego słowa do opisania tej części ich przekonań.

The articles above were both written by Western authors, who have described the Coptic Church as containing Monophysitism. Powyżej artykuły zostały napisane przez obu autorów zachodnich, które opisuje Kościół koptyjski zawierające Monofizytyzm. The usage of the two dictionary definitions of the word must be considered if these articles are read by members of any Orthodox Church. Korzystanie z dwóch definicji słownika słowo należy uznać jeżeli te artykuły są czytane przez wszystkich członków Kościoła prawosławnego.

(Editor, BELIEVE) (Editor, BELIEVE)Also, see: Także, zobaczyć:
Coptic Church Kościół Koptyjski

Armenian Church Ormiański Kościół

Oriental Orthodox Churches Orientalne cerkwiach
Chalcedon Chalcedon

Nestorianism Nestorianizm

Apollinarianism Apollinarianism


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest