Mormon, Mormonism Mormoni, Mormoni

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

General Information Informacje ogólne

Mormonism is a way of life practiced by members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, often called Mormons or Latter-day Saints. Although two-thirds of the church's membership (was) in the United States, especially the western states, members are also located in 100 other countries and 25 territories, colonies, or possessions. Mormoni to sposób życia praktykowany przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, często nazywane Mormons lub Świętych w Dniach Ostatnich. Chociaż dwie trzecie kościoła członkostwa (był) w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza zachodnich stanach , członków znajdują się również w 100 krajach i 25 innych terytoriów, kolonie, lub posiadłości. In 1989, the church reported a worldwide membership of about 7 million. W 1989 r. kościół członkostwa zgłoszone na całym świecie około 7 milionów euro.

BELIEVE Editor's Note: The LDS Church says that there are over 12 million Mormons world-wide in 2007, however the number inside the United States has apparently stayed nearly constant in the 5 to 6 million level. Editor's WIERZĘ Uwaga: LDS Kościoła mówi, że ponad 12 milionów Mormoni na świecie w 2007 r., jednak liczba na terenie Stanów Zjednoczonych najwyraźniej przebywał prawie stale w 5 do 6 milionów poziomie.

HistoryHistoria

Joseph Smith founded the church in Fayette, NY, in 1830. Joseph Smith założył Kościół w Fayette, NY, w 1830 roku. Earlier he reported having visions of God and other heavenly beings in which he was told that he would be the instrument to establish the restored Christian church. According to Smith, one of the heavenly messengers directed him to some thin metal plates, gold in appearance and inscribed in a hieroglyphic language. Wcześniej poinformowało, że wizje Boga i innych istot niebieskich, w którym powiedziano, że będzie instrument w celu ustalenia przywrócone kościoła. Według Smith, jeden z niebieskich posłańców skierowane do niego kilka cienkich metalowych płyt, złoto w wyglądzie i wpisany w język hieroglifów. Smith's translation of the plates, the Book of Mormon, describes the history, wars, and religious beliefs of a group of people (c. 600 BC - AD 421) who migrated from Jerusalem to America. Smith attracted a small group of followers who settled in Kirtland, Ohio, and Jackson County, Mo. Because of persecution the church moved to northern Missouri and then to Nauvoo, Ill. In 1837 missionaries were sent to England and later to Scandinavia; most of their converts emigrated to the United States. tłumaczeń Smith z płyty, Księga Mormona, opisuje historię, wojny i religijnych pewnej grupy ludzi (około 600 BC - AD 421), którzy wyemigrowali z Jerozolimy do Ameryki. Smith przyciągnęły niewielką grupę zwolenników, którzy osiedli w Kirtland, a Jackson County, Missouri powodu prześladowania Kościoła przeniósł się do północnej Missouri, a następnie do Nauvoo, Ill W 1837 misjonarzy zostały wysłane do Anglii, a później do Skandynawii, większość ich konwertuje wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Although the church prospered in Nauvoo, it faced difficult times. Neighbors resented Mormons' voting as a bloc and became irate when rumors spread that Smith had secretly introduced polygamy into Mormonism. Chociaż Kościół powodziło w Nauvoo, że w obliczu trudnych czasach. Sąsiedzi pretensję do głosowania Mormoni jako blok i zirytowany, kiedy stał się pogłoski, że Smith miał potajemnie wprowadził do poligamii Mormoni. Feelings peaked on June 27, 1844, when an armed mob assassinated Smith, who had been jailed in Carthage, Illinois. Brigham Young, the head of the church's Council of the Twelve Apostles, was voted leader of the church at a special conference on Aug. 8, 1844. Uczucia szczytowe wartości na 27 czerwca 1844, kiedy uzbrojony tłum zamordowany Smith, który był uwięziony w Carthage, w stanie Illinois. Brigham Young, szef Kościoła Rady Dwunastu Apostołów, został wybrany przywódcą kościoła na specjalnej konferencji Aug . 8, 1844. In 1846 he organized and directed the epic march from Nauvoo across the plains and mountains to the Great Salt Basin. W 1846 roku zorganizował i kierował marca epic z Nauvoo przez równiny i góry do Wielkiej Soli Basin.

In Utah the church continued to grow but was challenged by the US government because of the acknowledgement of polygamy as a Mormon tenet. W Utah kościoła w dalszym ciągu rosnąć, ale został zakwestionowany przez rząd USA ze względu na uznanie poligamii Mormoni jako dogmat. A war almost developed, but Mormon leaders decided to compromise after only sporadic fighting. Wojny prawie rozwiniętych, ale przywódcy mormonów zdecydowała się na kompromis tylko sporadycznie po walce. In 1862 and 1882, Congress passed antibigamy laws, and in 1879 the Supreme Court ruled that religious freedom could not be claimed as grounds for the practice of polygamy. W 1862 i 1882 roku, Kongres przyjął antibigamy prawa, w 1879 Sąd Najwyższy orzekł, że wolności religijnej nie może się domagać jako podstawy do praktyki poligamii. In 1890 the Mormons officially ended the practice of plural marriage. Mormoni w 1890 roku oficjalnie zakończył praktykę mnogiej małżeństwa.

Not everyone supported Young's election as church leader. Nie każdy obsługiwany Young wyborów lidera kościoła. The opposition eventually withdrew to form other Mormon churches, the largest of which (with a membership of 225,000) is the Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter - day Saints, headquartered at Independence, Mo. The Reorganized Church holds that leadership rightfully belongs to the direct descendants of Joseph Smith. Sprzeciw ostatecznie wycofał się z innych kościołów Mormona, z których największy (o członkostwo 225000) jest reorganizacji Kościoła Jezusa Chrystusa Ostatnich - świętych dni, z siedzibą w Independence, Missouri reorganizacji Kościoła uważa, że słusznie należy do lidera bezpośredni potomkowie Józefa Smitha.

Organization and Beliefs Organizacji i przekonań

A 3 - member First Presidency and a 12 - man Council of Apostles constitute the major policy - making body of the Utah - based church. 3 - członek pierwszej prezydencji, a 12 - mężczyzna Rady Apostołów stanowią główne założenia - co ciała z Utah - opiera się Kościół. Two Quorums of Seventy and a Presiding Bishopric are the other general authorities who provide guidelines to local units. General conferences are held semiannually in Salt Lake City and regional conferences periodically in other areas. Dwa kworum siedemdziesięciu i Prezesi Biskupi są inne organy, które dostarczają ogólne wytyczne do jednostek lokalnych. General konferencje odbywają się co pół roku w Salt Lake City i regionalne konferencje okresowo w innych dziedzinach. Local and regional leadership is provided by unpaid lay clergy. Lokalne i regionalne przywództwa jest przewidziane przez nieodpłatnego świeckich duchownych.

Mormons use the Bible, the Book of Mormon, and two other books of revelations to Joseph Smith - Doctrine and Covenants and the Pearl of Great Price - as their standard scriptures. Thus they share most of the beliefs of traditional Christianity but with some modification. Mormons believe that God continues to reveal his word to individuals who seek it for their own benefit, to leaders of local units for their own jurisdiction, and to the President - Prophet for the church as a whole. In 1978, for example, Mormon church authorities announced that they had been instructed by revelation to strike down the church's former policy of excluding black men from the priesthood. Mormoni korzystania z Biblii, Księga Mormona, a dwa inne znaki do książki Joseph Smith - Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości - jak ich standardowych pism. W ten sposób dzielić się większość tradycyjnych wierzeń chrześcijaństwa, ale z pewnymi zmianami. Mormoni wierzą, że Bóg nadal wykazują swoje słowo do ludzi, którzy potrzebują ich dla własnych korzyści, dla liderów lokalnych jednostek do ich własnej jurysdykcji, a także prezesa - Prorok dla Kościoła jako całości. W 1978 roku, na przykład, Kościół mormonów Władze ogłosiły, że zostali pouczeni przez objawienie do strajku w dół Kościoła byłego polityka wyłączeniem czarnych mężczyzn z kapłaństwa.

The church baptizes by immersion at age eight or older. Vicarious baptism for those who have died and marriage for eternity are two distinctive Mormon practices. Latter - day Saints believe in the eternal progress of humans from a spiritual state to mortality and then to an afterlife where resurrected individuals will receive their reward. The church lays great emphasis on genealogical research so that members may undergo baptismal rites on behalf of their ancestors. Kościół chrzci przez zanurzenie w wieku ośmiu lat lub starszych. Vicarious chrztu dla tych, którzy zginęli i małżeństwo na wieczność są dwa odrębne praktyki Mormona. Ostatnich - dzień świętych wierzyć w postęp wieczne ludzi z duchowej stan na śmiertelność, a następnie po śmierci gdzie zmartwychwstały osób otrzyma swoją nagrodę. kościoła stanowi duży nacisk na badania genealogiczne, aby członkowie mogą być poddawane chrzcielnej obrzędy w imieniu swoich przodków.

Church members pay a tithe to support numerous church activities and building construction and work on welfare farms or other projects to produce items for the poor. członków Kościoła płacić dziesięcinę do wspierania działalności Kościoła liczne i budownictwa oraz prac w gospodarstwach opieki lub innych projektów do produkcji elementów dla ubogich. Local members operate the full program in each congregation, including individual weekly meetings for men, women, children, and young people, and two meetings - Sunday School and Sacrament - for the entire church body. Lokalnych użytkowników pełny program działa w każdej społeczności, w tym indywidualnych cotygodniowych spotkań dla mężczyzn, kobiet, dzieci i młodzieży, oraz dwa spotkania - niedziela szkoły i sakrament - do całego ciała Kościoła. More than 37,000 (1989) young men and women devote two years of their lives as missionaries. The church lays great emphasis on family solidarity, which is encouraged through a weekly family evening of religious instruction and entertainment. Its strong opposition to the Equal Rights Amendment is based on its belief that the effects would prove disruptive to family life. Więcej niż 37.000 (1989) młodych mężczyzn i kobiet poświęcić dwa lata swojego życia jako misjonarze. Kościoła stanowi duży nacisk na solidarności rodzinnej, która jest wspierana poprzez tygodniowy rodziny wieczorem religijne i rozrywki. Jego opozycji do równych praw Poprawka oparty jest na przekonaniu, że może okazać się destrukcyjne skutki dla życia rodzinnego.

Ronald G Watt Ronald G Watt

Bibliography Bibliografia
JB Allen and GM Leonard, The Story of the Latter - day Saints (1976); LJ Arrington and D Bitton, The Mormon Experience (1979); D Bitton and M Beecher, eds., New Views of Mormon History (1987); KJ Hansen, Mormonism and the American Experience (1981); J Shipps, Mormonism: The Story of a New Religious Tradition (1984). Leonard Allen JB i GM, historia Ostatnich - dzień świętych (1976), LJ Arrington i D Bitton, Mormoni Doświadczenie (1979); D Bitton i Beecher M, EDS., Nowe widoki Historii Mormona (1987); KJ Hansen, Mormoni i American Experience (1981), J Shipps, Mormoni: The Story of a New tradycji religijnej (1984).


Mormonism - Latter Day Saints Mormoni - Latter Day Saints

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Mormons, as they are usually known, represent one of the most successful of the new religious movements of the nineteenth century. Mormoni, ponieważ są one na ogół znane, stanowią jedną z najbardziej udanych z nowymi ruchami religijnymi z XIX wieku. Today they are divided into two main groups, the Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, organized from Salt Lake City, Utah, and the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, based in Independence, Missouri. Dziś są one podzielone na dwie główne grupy, Kościół Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich - dzień świętych, zorganizowanej z Salt Lake City, Utah i reorganizacji Kościoła Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich - dzień świętych, z siedzibą w Independence w stanie Missouri. In addition to these major groups a number of smaller "fundamentalist" groups exist. Oprócz tych głównych grup, na kilka mniejszych "fundamentalistów" grupy istnieją. Today (1988) the Utah church claims over 3 million members, while the Reorganized Church claims about 600,000 adherents. Dzisiaj (1988) kościół Utah roszczeń ponad 3 mln członków, przy reorganizacji Kościoła twierdzi, około 600,000 zwolenników.

The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints was first organized on April 6, 1830, at Fayette, New York, by Joseph Smith. Soon after its formation its members moved to Kirtland, Ohio, and then Jackson County, Missouri, as a result of the intense opposition they encountered. Kościół Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich - dzień świętych został po raz pierwszy zorganizowane w dniu 6 kwietnia 1830 roku, w Fayette, Nowy Jork, Joseph Smith. Wkrótce po jego formacji jej członków przeniósł się do Kirtland, a następnie Jackson County, Missouri, jako z intensywnej opozycji spotkali. They finally settled at a place they called Nauvoo on the Mississippi River in Illinois. One ostatecznie rozstrzygane na miejsce wezwali Nauvoo na rzece Missisipi w stanie Illinois. Here they prospered and built a thriving city. Tu powodziło i zbudował tętniącym życiem mieście.

On July 12, 1843, Smith received a revelation allowing for polygamy, which caused four disillusioned converts to found an anti - Mormon newspaper. 12 lipca 1843 r. Smith otrzymał objawienie pozwalające na poligamię, który spowodował cztery złudzeń konwertuje do założenia anty - gazeta Mormona. Smith was denounced on June 7, 1844, in this paper, the Nauvoo Expositor, in its single publication. Smith została wypowiedziana w dniu 7 czerwca 1844, w niniejszym dokumencie, Nauvoo Expositor, w jednej publikacji. For that the brothers of Smith burned down the newspaper office. W tym braci Smith spłonął redakcji. As a result Joseph Smith and his brother Hyrum were placed in Carthage jail, where on June 27, 1844, they were brutally murdered when a mob stormed the jail. W rezultacie Joseph Smith i jego brat Hyrum umieszczono w więzieniu Carthage, gdzie 27 czerwca 1844 roku, zostały brutalnie zamordowany, gdy mob szturm na więzienie.

Following the assassination of Joseph Smith the majority of Mormons accepted the leadership of Brigham Young. Po zabójstwie Joseph Smith większość Mormons przyjął kierownictwo Brigham Young. A minority rallied around Joseph's legal wife and family to form the Reorganized Church. Mniejszość zebrali się wokół prawnych żona Józefa i rodziny stanowią reorganizacji Kościoła. Under the leadership of Young the Mormons left Nauvoo in 1847 and trekked westward to Utah. Pod kierownictwem Młoda Mormons w lewo Nauvoo w 1847 roku i trekked zachód do Utah. Here for more than thirty years Brigham Young ruled the Mormon Church and laid the foundation of its present strength. Tutaj od ponad trzydziestu lat rządził Brigham Young Mormoni Kościoła i podwaliny obecnej siły.

Mormonism has a dual foundation. Mormoni posiada podwójną podstawą. The first is the claim of Joseph Smith to have received golden plates upon which ancient scriptures are alleged to have been written. Smith claimed to have translated these plates and subsequently published them in 1830 as The Book of Mormon. The second foundation is Smith's claim to have had an encounter with the living Jesus and subsequently to receive continuing revelations from God. The substance of these continuing revelations is to be found in the Mormon publication The Doctrine and Covenants, while an account of Joseph Smith's encounter with Jesus and the discovery of The Book of Mormon is to be found in The Pearl of Great Price. Pierwszym z nich jest twierdzenie Józefa Smitha, że otrzymał złote płyty, na których starożytne Pisma są rzekomo zostały napisane. Smith twierdził, że przetłumaczone tych tablic, a następnie opublikowano je w 1830 jako Księga Mormona. Drugim fundamentem jest twierdzenie Smith miał spotkanie z życia Jezusa, a następnie otrzymać dalsze znaki od Boga. istotę tych rewelacji nadal znajduje się w publikacji Mormoni Nauki i Przymierza, natomiast rachunek Smith spotkanie Józefa z Jezusem i odkrycie Księga Mormona znajduje się w Perła Wielkiej Wartości. The Pearl of Great Price also contains the text of two Egyptian papyri which Joseph Smith claimed to have translated plus his translation of certain portions of the Bible. Together The Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and The Pearl of Great Price form the basis of the Mormon continuing revelation. Since the death of Smith these revelations have been supplemented by what the church claims to be further revelations given to its leaders. Perła Wielkiej Cena zawiera również teksty dwóch egipskie papirusy, które Joseph Smith twierdził, że jego przetłumaczone plus tłumaczenia niektórych fragmentów Biblii. Wspólnie Księga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości stanowią podstawę Mormon objawienie ustawicznego. Od śmierci Smith znaki te zostały uzupełnione przez co Kościół twierdzi, że dalsze objawienia dane jej przywódców.

The Book of Mormon itself is a fairly straightforward adventure yarn written in the style of biblical history. The story concerns two ancient civilizations located on the American continent. Księga Mormona sama w sobie jest bardzo prosta przygoda przędzy napisane w stylu biblijnej historii. Historia dotyczy dwóch starożytnych cywilizacji położone na kontynencie amerykańskim. The first was founded by refugees from the Tower of Babel. Pierwszy został założony przez uciekinierów z Wieża Babel. These people crossed Europe and emigrated to the eastern coast of central America. Ci ludzie skrzyżowanymi Europa i wyemigrował do wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej. The founders of the second civilization emigrated from Jerusalem around 600 BC. Założyciele drugi cywilizacji wyemigrował z Jerozolimy około 600 pne. This group is said to have crossed the Pacific Ocean in arklike boats. Do tej grupy, powiedział, że skrzyżowanymi na Oceanie Spokojnym w arklike łodzi. After their arrival in America both these groups are said to have founded the great civilizations. Po ich przybyciu do Ameryki obu tych grup są powiedział, że założył wielkie cywilizacje. The first civilization was known as that of the Jaredites. Pierwszy był znany jako cywilizacja, że o Jeredzi. This was totally destroyed as a result of their corruption. To było całkowicie zniszczone w wyniku ich korupcji. The second group were righteous Jews under the leadership of a man named Nephi. Initially Nephi's group prospered and built great cities. Drugiej grupy byli sprawiedliwi Żydów pod wodzą niejakiego Nefi. Początkowo Nephi grupy powodziło i zbudował wielkie miasta. But like their forefathers in Palestine, many apostatized and ceased to worship the true God. Jednak, podobnie jak ich przodkowie w Palestynie, wielu apostatized i przestał kultu prawdziwego Boga. As a result their civilization was plagued by civil wars and eventually destroyed itself. W wyniku ich cywilizacji było nękane przez wojny domowe i ostatecznie zniszczone siebie.

The descendants of the apostates remained on the North American continent as native Indians. Potomkowie apostatów pozostał na kontynencie północnoamerykańskim, jak Indianie. In The Book of Mormon the Indians are known as the Lamanites who, as a result of the apostasy, received the curse of a dark skin. W Księdze Mormona Indian są znane jako Lamanites, którzy w wyniku apostazji, otrzymał Klątwa ciemnej skóry.

The Book of Mormon claims that Christ visited America after his resurrection and revealed himself to the Nephites, to whom he preached the gospel and for whom he founded a church. Księga Mormona twierdzi, że odwiedził Ameryki Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i objawił się Nephites, którym głosili Ewangelię i dla których założył kościół. The Nephites were eventually destroyed by the Lamanites in a great battle near Palmyra, New York, around AD 428. Nephites zostały ostatecznie zniszczone przez Lamanites w wielkiej bitwie pod Palmyra, Nowy Jork, około AD 428. Almost 1,400 years later, according to Mormon claims, Joseph Smith had revealed to him the record of these civilizations in the form of "reformed Egyptian hieroglyphics" written upon golden plates. Prawie 1400 lat później, zgodnie z Mormoni twierdzi, Joseph Smith miał objawił mu rejestr tych cywilizacji w postaci "zreformowanej hieroglify egipskie" napisane na złotej płyty. With the aid of supernatural spectacles, known as the urim and thummim, he translated the unknown language into English and it became The Book of Mormon. Z pomocą okularów nadprzyrodzonego, znany jako Urim i Tummim, przetłumaczone na angielski nieznanym języku i stało się Księga Mormona. According to the Articles of Faith of the Mormon Church and to the theology of the Book of Mormon, Mormonism is essentially Christian. Zgodnie z art wiary w Kościele Mormona i teologii Księgi Mormona, Mormoni jest w istocie chrześcijańskiej.

These present views that are similar to those of many other Christian churches, but this similarity is misleading. Te obecne poglądy, które są podobne do wielu innych kościołów chrześcijańskich, ale to podobieństwo jest mylące. Mormon theology is not based upon its declared Articles of Faith or the teachings of The Book of Mormon. Mormoni teologia nie jest oparte na jego zadeklarowanych artykuły wiary lub nauki Księga Mormona. Rather, the essence of Mormon theology comes from the continuing revelations received by Joseph Smith and later Mormon leaders. Raczej istotą teologii Mormona pochodzi z dalsze znaki otrzymane przez Josepha Smitha i później Mormoni liderów.

Mormonism teaches that God the Father has a body and that man's destiny is to evolve to Godhood. Mormoni naucza, że Bóg Ojciec ma ciała i że los człowieka jest przekształcone w boskość. This teaching is summed up in the popular Mormon saying, "As man is, God once was: as God is, man may become." This belief includes the notion of preexisting souls who gain a body on earth and become human as part of the probationary experience which determines their future heavenly existence. Contrary to the teachings of the Bible man's rebellion against God, known in Christian theology as the fall, is considered necessary. Mormon theology teaches that if Adam had not eaten the forbidden fruit, he would never had children. Ta nauka jest podsumować w popularnych Mormoni mówiąc: "Jak człowiek jest Bogiem był raz: jak Bóg, człowiek może stać się." Ta wiara obejmuje pojęcie utrzymywano uprzednio dusze którzy zyskują na ziemi ciało i stać się ludzi w ramach okresie próbnym doświadczenie, które określa ich przyszłość niebieskiego istnienia. przeciwieństwie do nauki Biblii człowiek jest bunt przeciw Bogu, znany w chrześcijańskiej teologii, jak upadek, uważa się za niezbędne. Mormoni teologia uczy, że jeśli Adam nie zjadł zakazanego owocu, on nigdy nie miał dzieci. Therefore, to propagate the race and fulfill his heavenly destiny Adam had to disobey God. Dlatego, aby propagować rasę i spełnić swoje przeznaczenie niebieskich Adam miał do nieposłuszeństwa Bogu. Thus, in a very real sense it is the fall of man which saved man. Tak więc, w sensie bardzo jest upadek człowieka, które zapisywane człowieka. This doctrine is built into an evolutionary view of eternal progression which reflects popular thinking and scientific speculation at the time of Joseph Smith. Doktryna ta jest wbudowana w ewolucyjne względu wieczny postęp, który odzwierciedla myślenie popularnych i naukowych spekulacji w momencie Joseph Smith.

In keeping with the idea of a probationary state the doctrine of justification by faith is rejected in Mormon theology in favor of salvation by works as the basis of determining one's future mode of existence. The purpose of Christ's atonement is then said to be the assurance that humans will be raised from the dead. Zgodnie z ideą próbny państwa w doktrynie usprawiedliwienia przez wiarę zostaje odrzucony w Mormoni teologia na rzecz zbawienia przez pracuje jako podstawę określenia swojego przyszłego sposobu istnienia. Celem jest oczyszczenie Chrystus jest wtedy mówi się, że pewność, że ludzi będzie wskrzesił z martwych. At the resurrection, however, human beings will be assigned a place in one of three heavenly realms according to the life they have lived on earth. Przy zmartwychwstaniu, jednak ludzi zostanie przydzielony miejsce w jednym z trzech wyżynach niebieskich, zgodnie z ich życia mieszkał na ziemi.

The Mormon Church claims that it is the only true church because its leaders continue to receive revelation from God. Mormoni Kościół twierdzi, że jest to jedyny prawdziwy Kościół, ponieważ jej liderzy nadal otrzymywać objawienie od Boga. In addition it claims to possess the powers of the priesthood of Aaron and Melchizedek into which its male members are expected to be initiated. Ponadto, jak twierdzi, posiada uprawnienia kapłaństwa Aarona i Melchizedeka, w którym jego członkowie męskiej mają być wszczęte.

As a social organization the Mormon Church exhibits many admirable qualities. Jako organizacji społecznej Kościoła Mormonów wykazuje wiele cech podziwu. It promotes extensive welfare programs for members, operates a large missionary and educational organization, and promotes family life. Promuje ona obszerne programy opieki dla użytkowników, działa duża organizacja misyjna i edukacyjne, promuje i życia rodzinnego. Mormons are expected to participate in what is known as "temple work." Mormoni weźmie udział w tak zwanej "pracy świątyni. This involves proxy baptism for deceased ancestors and "celestial marriage." Wiąże się to z proxy chrztu dla zmarłych przodków i "niebiańskie małżeństwo". Mormons believe that in addition to temporal marriages church members may be sealed to their families "for time and eternity" through a process known as celestial marriage. Mormoni wierzą, że w uzupełnieniu do czasowego małżeństwa członków Kościoła mogą być uszczelnione, aby ich rodzin "na czas i wieczność" za pomocą procesu znanego jako niebiańskie małżeństwo.

During the 1960s the Mormon community was troubled by its denial of the priesthood to blacks. W latach 1960 do społeczności Mormona została niespokojnych przez odmowę czarne do kapłaństwa. However, in 1978 the president of the church declared that he had received a new revelation which admitted blacks to the priesthood. Jednak w 1978 roku prezydent kościoła oświadczył, że otrzymał nowe objawienie, które czarne dopuszczone do kapłaństwa. Today one of the most troublesome issues within the Mormon Church is the place of women, who are also excluded from the priesthood. Obecnie jednym z najbardziej uciążliwych problemów w Mormoni Kościół jest miejscem, kobiet, które są również wyłączone z kapłaństwa. In addition to these social problems a number of historical challenges have rocked Mormon intellectual life of the past two decades. Oprócz tych problemów społecznych, historycznych szereg wyzwań rocked Mormoni życia intelektualnego w ostatnich dwóch dekadach. These include serious questions about the translation of The Book of Abraham and The Pearl of Great Price and about Joseph Smith, visions, and historical claims. Obejmują one poważne wątpliwości co do tłumaczenia Księgi Abrahama i Perła Wielkiej Wartości i około Joseph Smith, wizje, i historycznych roszczeń.

Much of the criticism has come from ex-Mormons disillusioned by what they see as the refusal of the church hierarchy to face serious questioning. Duża część krytyki ma pochodzić z ex-Mormons złudzeń przez to, co widzą jak odmowa hierarchii Kościoła w obliczu poważnych przesłuchania. Among the more important ex-Mormon critics are Fawn Brodie, whose biography of Joseph Smith, No Man Knows My History, seriously undermines official Mormon histories, and Gerald and Sandra Tanner, whose Modern Microfilm Company has produced numerous documents challenging the official version of early Mormon history and the development of Mormon doctrine. Wśród ważniejszych ex-Mormona krytycy są Fawn Brodie, którego biografia Josepha Smitha, nikt nie zna mojej historii, poważnie podważa oficjalne Mormoni historii, a Gerald i Sandra Tanner, którego Mikrofilm Nowoczesna Firma opracowała szereg dokumentów kwestionuje oficjalną wersję wczesnego Mormoni historii i rozwoju doktryny Mormona. Within the Mormon Church itself a vigorous debate has been conducted in journals such as Dialog and Sunstone. W Kościele Mormona sobie energicznych debata została przeprowadzona w czasopismach takich jak Dialog i Sunstone. The rigor with which younger Mormon scholars have addressed the study of their own history in these journals is clear indication of the power of Mormonism to survive sustained criticism. Rygor młodych uczonych Mormona, zajmował się badaniem własnej historii w tych czasopismach jest wyraźne wskazanie mocy Mormoni przetrwać trwałego krytyki.

Although young Mormon missionaries may often present Mormonism as a slightly modified American form of Christianity, this approach does little justice to either Mormon theology or the Christian tradition. As a new religious movement Mormonism represents a dynamic synthesis that combines frontier revivalism, intense religious experience, and popular evolutionary philosophies with a respect for Jesus and Christian ethics. Chociaż młodych misjonarzy Mormoni Mormoni często mogą przedstawić w nieco zmienionej formie amerykańskiego chrześcijaństwa, podejście to nie mało sprawiedliwości albo Mormoni lub teologii chrześcijańskiej tradycji. Jako nowy ruch religijny Mormoni stanowi syntezę, która łączy dynamiczny granicy revivalism, intensywne doświadczenia religijnego, ewolucyjnych filozofie i popularnych w odniesieniu do Jezusa i etyki chrześcijańskiej. This combination of beliefs holds strong attraction for many people uninterested or unschooled in Christian history and theology. Ta kombinacja wierzeń posiada silną atrakcją dla wielu osób niezainteresowanych lub biegli w historii i teologii chrześcijańskiej.

I Hexham I Hexham
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
T O'Dea, The Mormons; GE Talmage, A Study of the Articles of Faith; G / S Tanner, Mormonism: Shadow or Reality. O'Dea T, Mormoni, GE Talmage, Studium artykułów wiary; G / S Tanner, Mormoni: Shadow czy rzeczywistość.


Additional Note from the BELIEVE Editor: Uwaga dodatkowa z BELIEVE Editor:

The leadership of the Mormon Church claims openness to education and study, but over many decades, when hundreds of Mormon scholars have directed their research toward Mormon history or theology, they have all quickly been excommunicated. Przywództwa w Kościele Mormona twierdzi, otwartość na edukację i badania, ale na przestrzeni wielu dziesięcioleci, kiedy setki uczonych Mormoni są skierowane w stronę historii ich badań Mormoni lub teologii, wszystkie one szybko został ekskomunikowany. This has been done to even highly respected and famous Mormon scholars. They explain it by stating that no one is allowed to question or challenge the Church or its leaders, even if such comments happen to be true. Such attitudes of the leadership of the Mormon Church greatly discourage actual deep examination of many important subjects. For this reason, we have to suggest to Mormons that they should NOT attempt to study their Church or their faith as thoroughly as BELIEVE encourages all others to examine their own beliefs and Churches and religions. Zostało to zrobione nawet szanowany i sławnych uczonych Mormona. Wyjaśniają to stwierdzając, że nikt nie może na pytanie czy wyzwanie Kościoła lub jej przywódcy, nawet jeśli takie komentarze stało się prawdą. Takie postawy kierownictwa Mormona Kościół bardzo zniechęcić rzeczywiste głębokiego badania wielu ważnych tematów. Z tego powodu musimy zasugerować, że mormoni nie powinny one próbę analizy ich Kościoła lub ich wiary, tak dokładnie jak BELIEVE zachęca wszystkie inne badania ich własnych przekonań i Kościołów i religii.

I have received at least 2,000 e-mails from many Mormons over the years. Otrzymałem co najmniej 2000 e-maili od wielu mormonów na przestrzeni lat. Most seem to be very smart and educated people, but they have all seemed amazingly totally uninformed about many well-established historical facts about their own Church! (several such issues are briefly mentioned several paragraphs below). Większość z nich wydaje się być bardzo inteligentnych i wykształconych ludzi, ale oni wszystko było całkowicie nieświadomych zadziwiająco wiele o ugruntowanej faktów historycznych dotyczących własnego Kościoła! (Kilka takich problemów krótko wspomniano kilka akapitów niżej). It seems amazing that they are so educated but with such enormous blank spots in their knowledge of their own Church. Wydaje się zdumiewające, że są one na tyle wykształceni, ale tak ogromnym puste miejsca w ich wiedzy na temat ich własnego Kościoła. In many cases, it has seemed clear that I probably had a deeper knowledge of the Mormon Statement of Faith (actually, several different versions of it) than most Mormons do. W wielu przypadkach, wydawało się, że pewnie miała głębszego poznania Mormona Wyznanie Wiary (a właściwie kilka różnych wersji) niż większość mormonów zrobić. Shouldn't THEY have been the ones to be able to educate ME about details of their beliefs? Nie zostały one te mogły kształcić ME o szczegółach ich przekonania?

It appears that we (BELIEVE) may have unintentionally caused hardship for a number of Mormons because of our insatiable attitude toward learning about all subjects. Wydaje się, że my (BELIEVE) może nieumyślnie spowodował trudności dla wielu mormonów z powodu naszych nienasycony o stosunek do nauki wszystkich przedmiotów. We had brought up what we felt were valid questions, such as the following. Zabraliśmy to, co czuliśmy były ważne pytania, takie jak poniżej. In extensive reading in the Book of Mormon, we had noticed the many hundreds of prominent calendar references of events according to the Birth of Jesus. The Plates are described to have been created around 420 AD after those many such references. W obszerne czytanie z Księgi Mormona, zauważyliśmy wielu setek wybitnych odniesienia kalendarz imprez w zależności od Narodzenia Jezusa. Płyty są opisane zostały stworzone około 420 AD, po tych wielu takich odniesień. For many years, this has seemed very confusing to us. It turns out that there was NO calendar anywhere in the world that was based on Jesus' Birth until such a calendar was established in what we now call 525 AD by a Monk, Dionysius Exiguus, who was the first to suggest that years be counted from the Birth of Jesus. It actually took the next 500 years before that calendar became generally accepted. Przez wiele lat wydawało się to bardzo mylące dla nas. Okazuje się, że nie ma kalendarza w dowolnym miejscu na świecie, opartej na "Narodziny Jezusa, aż do kalendarza została założona w to, co obecnie nazywamy 525 AD przez mnicha Dionizego Exiguus , który jako pierwszy wskazuje, że lata liczy się od narodzin Jezusa. To rzeczywiście miała przez następne 500 lat przed tym kalendarz został ogólnie przyjęty.

So during Jesus' life, and for centuries afterward, the only calendar that was in general use was still the Roman AUC calendar, where Jesus was apparently Born in 750 AUC (the 750th year of the Roman Empire's existence). Tak w życiu Jezusa, a potem przez wieki, tylko kalendarz, który był w powszechnym użyciu jeszcze kalendarza rzymskiego AUC, gdzie Jezus został urodzony prawdopodobnie w 750 AUC (750 rok istnienia Cesarstwa Rzymskiego). In recent times, it has been determined that the Monk Exiguus was close in his calculation of it then being 525 AD but it is now nearly universally believed that he was about four years off from the getting the actual Birth of Jesus in the correct year. The point being that there is NO ONE ON EARTH who even knows the exact year that Jesus was Born, and there was certainly not any calendar that was based on that date, even by the time that the Plates were supposedly created around 420 AD. Communication between America and the MidEast did not possibly exist, so any actual news of Jesus' Birth could not have been passed across the many thousands of oceans. W ostatnim czasie zostało ustalone, że Monk był bliski Exiguus w jego obliczeń przy czym należy 525 AD, ale teraz jest prawie powszechnie uważa się, że był o cztery lata od uzyskania od rzeczywistej Narodzenia Jezusa w odpowiednim roku. tym punktem, że nie ma człowieka na ziemi, który nawet nie wie dokładnie rok, który narodził się Jezus, i nie było z pewnością nie kalendarza, który opierał się w tym dniu, nawet w czasie, gdy rzekomo Płyty zostały stworzone około 420 AD. komunikat między Ameryką i na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie nie istnieje, więc wszelkie rzeczywiste wiadomości "Narodziny Jezusa nie mogła być przekazywana przez wiele tysięcy oceanów.

So for twenty years, I have always asked all Mormons that have approached me to help me understand how those many prominent calendar references in the Book of Mormon could be true. They seem to refer to a calendar which had not even yet been invented! Whether or not the people in America could have somehow gotten news of Jesus' Birth is a different issue, which seems nearly as impossible. All I requested was a clarification on how that calendar could be possible, because it it were NOT clarified, I do not see how it is possible to believe any of those hundreds of date references in the Book of Mormon as being credible. In ALL religious texts, it is always claimed that EVERYTHING included is exactly and precisely true. Tak przez dwadzieścia lat, zawsze zwróciła się do wszystkich mormonów, którzy zbliżyli się do mnie, aby mi pomóc zrozumieć, jak te wielu wybitnych odniesienia kalendarzowego, w Księgę Mormona może być prawdą. Wydaje się, że odnosi się do kalendarza, które nawet nie zostały jeszcze wynalezione! Czy lub nie ludzi w Ameryce mógł jakoś zdobyć wiadomości o "Narodziny Jezusa to inna sprawa, która wydaje się prawie tak niemożliwe. Wszystko co było wymagane wyjaśnienia, w jaki sposób, że kalendarz może być możliwe, ponieważ to było nie jest wyjaśnione, nie zobaczyć jak to jest możliwe, aby sądzić, żadnej z tych setek daty w Księgę Mormona, jako wiarygodne. We wszystkich tekstów religijnych, zawsze twierdził, że wszystko, co zawarte jest dokładnie i precyzyjnie prawda. That is assumed true in the Mormon Church as well. Zakłada się, że prawda w Kościele Mormona jak również. However, some Mormons have corrected me about that in saying that it is generally correct, but that incorrect statements do exist in Mormon Faith! Jednak niektóre Mormoni poprawiły mi o tym mówiąc, że jest ogólnie poprawne, ale błędne stwierdzenia, że istnieją w Mormon Wiara! They cite Mormon 8:12 as asking that the book not be condemned due to its imperfections! Przytaczają Mormona 8:12 jak zwrócenie się, że książka nie może być skazany z powodu jego niedoskonałości! I find such a statement astounding, to be CONCEDING that the basic text of a major religion MIGHT NOT BE PRECISELY CORRECT! Uważam takie oświadczenie zdumiewające, do stwierdzenia, że podstawowe teksty głównych religii może nie być dokładnie właściwe! But that is a different matter. Ale to już inna sprawa.

So if these hundreds of very prominent dates are not true, and in fact, necessarily fabricated at some time AFTER 525 AD, (when that calendar actually existed) then that would seem to cast doubt regarding all other statements in the Book of Mormon. Więc jeśli te setki bardzo znaczące daty nie są prawdziwe, w rzeczywistości, koniecznie wykonane w jakiś czas po 525 AD, (gdy kalendarz rzeczywiście istniała), a następnie, że wydaje się wątpliwość w odniesieniu do wszystkich innych oświadczeń w Księdze Mormona.

Note the opposite possibility. Uwaga przeciwnym możliwości. Say that, even though the REST OF THE WORLD does NOT know the precise date of Jesus' Birth, that somehow the Book of Mormon DOES have it precisely correct. Powiedzieć, że nawet jeśli reszta świata nie zna dokładną datę "narodzin Jezusa, że w jakiś sposób Księga Mormona NIE ma to właśnie prawidłowe. The Book of Mormon contains a substantial number of astronomical events and major natural events, any one of which might be precisely determined against modern historical evidence. Księga Mormona zawiera znaczną liczbę zdarzeń astronomicznych i ważnych wydarzeń naturalnych, z których każdy może być precyzyjnie oznaczone, przed nowoczesne historycznych dowodów. Doesn't that suggest that the Book of Mormon might therefore PROVIDE a precise date for the Birth of Jesus, which is otherwise not available to anyone on Earth? This possibility seems to suggest that extremely careful study of the historicity of the Book of Mormon might be immensely important and valuable. Czy to nie wskazują, że Księga Mormona może zatem udzielić dokładnej daty narodzin Jezusa, które w innym przypadku nie są dostępne dla każdego na Ziemi? Możliwość ta zdaje się sugerować, że bardzo wnikliwej analizy historyczność Księgi Mormona może być niezwykle ważnym i cennym.

At first, I had not been aware that the early leaders of the Mormon Church had ALTERED many of the Original statements of Joseph Smith (including Smith himself, in 1829 and 1830) before publishing them in 1830. W pierwszym, nie był świadomy, że na początku przywódców Kościoła Mormoni nie ALTERED wiele oświadczeń oryginalny Joseph Smith (w tym sam Smith, w 1829 i 1830) przed opublikowaniem ich w 1830 roku. If this is what had happened, where the texts were altered to now include dates in our modern calendar system, that might be a possible explanation for this issue, but that would then emphasize that the Church leaders had intentionally altered many of Joseph Smith's Original texts before publishing. Apparently, nearly 2,000 unintentional changed occurred as Oliver Cowdery copied the Original manuscript (written down from the oral words of Smith) into a Printer's manuscript, around three such copyist errors per page. Jeśli jest to co się stało, gdzie teksty zostały zmienione, aby włączyła dat w naszym nowoczesnym systemie kalendarzowym, które mogą być możliwe wyjaśnienie tego problemu, ale, że to podkreślić, że przywódcy Kościoła miał celowo zmienione wielu's Original teksty Smith Joseph przed publikacją. Wydaje się, że prawie 2000 niezamierzone zmiany nastąpiły Oliver Cowdery skopiowany oryginalny rękopis (spisane z jamy słowa Smith) rękopis do druku, na trzech takich błędów kopisty na stronie. But many hundreds of other changes were made intentionally between those two handwritten manuscripts, many to correct facts that had been stated wrong and in other errors that needed to be corrected. Ale setki innych zmian dokonano celowo między tymi dwoma rękopisy pisane odręcznie, w celu skorygowania wielu faktów, które zostały określone w niewłaściwy i inne błędy, które należy poprawić. Certain parts of the texts were significantly altered again (mostly by Smith) during the late 1830s and (not by Smith) early 1840s, where they then no longer even matched the earlier published texts. If there was Divine importance in the Original words that Joseph Smith spoke during 1828 and 1829, where God was involved, WHY was it later necessary to make so many corrections? Niektóre części tekstów zostały znacząco zmienione ponownie (głównie Smith) pod koniec 1830 i (nie przez Smith) na początku 1840, gdzie potem już nawet nie pasują do wcześniej opublikowanych tekstów. Jeśli nie było znaczenie słowa Bożego w oryginalny, że Józef Smith mówił w 1828 i 1829, gdzie Bóg był zaangażowany, dlaczego później konieczne, aby tak wielu korekt? Does that imply that they understand better than God does? Czy to oznacza, że rozumieją lepiej niż Bóg? Whatever the explanation for such matters, it seems to us that Mormon Church believers deserve to know what the real truth is in such things. Bez względu na wyjaśnienie tych spraw, wydaje nam się, że wierni Kościoła Mormonów zasługują wiedzieć, co prawdę w takie rzeczy. ARE the dates which were recorded on the Plates around 420 AD actually referring to a calendar system which had not yet been invented? Są daty, które zostały nagrane na płytach około 420 AD rzeczywiście w odniesieniu do systemu kalendarzowego, które nie wynaleziono jeszcze? Or did the Mormon Church leaders alter the texts to make these changes in the early decades of their Church? Czy też przywódców Kościoła Mormoni zmieniać teksty do tych zmian w pierwszych dziesięcioleciach ich Kościoła?

When I have asked that calendar question to Mormons, I have always done so in the spirit of trying to better understand things, as I do in all fields of study. Kiedy poprosiłem, że pytanie kalendarza Mormoni, zawsze zrobić tak w duchu stara się lepiej zrozumieć rzeczy, jak zrobić we wszystkich dziedzinach nauki. More than that, it seems far more valuable to me for MORMONS to know the correct answer to such issues than whether I learn something or not! Co więcej, wydaje się o wiele bardziej cenny dla mnie Mormoni znać prawidłową odpowiedź na takie kwestie, niż się dowiedzieć, czy coś, czy nie! In order for the followers to truly be able to trust every detail of what their Church Teaches them, it is important to get an understanding of these sorts of things. Aby zwolenników dobrze być w stanie zaufać każdy szczegół, co ich Kościół uczy, ważne jest, aby zrozumieć tego rodzaju rzeczy.

I had no idea that when those Mormons I asked would ask my question to any Mormon teachers or leaders, their Church has such an extremely defensive attitude that it has always resulted in each of THEM being seen as dangerous to their Church, for simply ASKING such a question, and that some of them were even excommunicated. Nie miałem pojęcia, że w przypadku tych Mormoni zapytałem prosiłbym moje pytanie do wszystkich nauczycieli i przywódców Mormonów, ich Kościół ma takie bardzo postawę obronną, że zawsze w wyniku każdego z nich są postrzegane jako niebezpieczne dla ich Kościoła, za jedynie o takie pytanie, a że niektóre z nich były nawet ekskomunikowany. That was certainly not my intention. Że z pewnością nie było moim zamiarem. In fact, I still find that calendar question needing a credible explanation by some Mormon scholar, regarding how a system calendar could have been so consistently used which did not yet actually exist. But I now understand that no Mormon would dare ask any other Mormon such a question, even to try to answer my question! W rzeczywistości, okaże się, że mam jeszcze pytanie kalendarza wymagających wiarygodnych wyjaśnień przez niektóre uczony Mormona, w zakresie, w jaki sposób system kalendarza można było tak konsekwentnie stosowane, które jeszcze nie istnieją w rzeczywistości. Ale teraz rozumiem, że nie Mormona ośmieli zapytać innych takich Mormona pytanie, nawet próbować odpowiedzieć na moje pytanie! Merely asking about such a question is considered so totally dangerous that the asker must be removed from the Church. Separate from my question, it appears that the Mormon Church has excommunicated over a thousand scholars and other leaders in the past two decades, as their studies and thoughts have been considered as destructive to the very specific beliefs that their Church insists can never be questioned. Tylko pyta o takie pytanie jest więc całkowicie za niebezpieczne, że pytającego należy usunąć z Kościoła. Niezależnie od mojego pytania, wydaje się, że Mormoni Kościół ekskomunikował ponad tysiąc naukowców i przywódców innych w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, a ich badania i myśli zostały uznane za destrukcyjne do konkretnych przekonań bardzo podkreśla, że ich Kościół nigdy nie może być kwestionowana.

The BELIEVE web-site ALWAYS questions everything, in every religion! There are HUNDREDS of aspects of Protestant Christianity which we feel the need to aggressively pursue regarding clarifying possible problems. BELIEVE miejscu zawsze wszystko pytania internetowej, w każdej religii! Istnieją setki aspektów protestanckiego chrześcijaństwa, które czujemy potrzebę prowadzenia agresywnie dotyczące wyjaśnienia ewentualnych problemów. Our attitude is that the Lord GAVE us each brains, and that He expects each of us to USE THEM to try to figure such things out! We have total confidence that Christianity can stand up to ANY examination, no matter how profound, and that in the end, our understanding of the Lord will be improved. Naszej postawy jest to, że Pan dał nam każdy mózg, i że spodziewa się każdy z nas z nich korzystać, aby spróbować zrozumieć takie rzeczy! Mamy całkowitą pewność, że chrześcijaństwo może stanąć do zbadania każdego, nie ważne jak głęboki, i że w celu zrozumienia Pana ulegnie poprawie.

(I never even have ever gotten to be able to ask about some other issues which have long concerned me, such as the relatively illiterate Joseph Smith being only around 14 years old when he had his Visitation experience, and only 17 years old when he learned where the Plates were (Sept 22, 1823). Those were the two central experiences on which their entire Church is based. Is that really solid enough on which an enormous modern Church could be built? Or about the fact that Joseph Smith wrote rather brief hand written descriptions of those two events when he was around 19, but then presented very different and far more comprehensive descriptions when he was around 21 in 1827, and different still in 1828-29 when the text was being transcribed to be published for the new Church, these LATER descriptions as the Book of Mormon and the Pearl of Great Price. Or about Brigham Young's very early turbulent association with several other Churches early in his life before he met and began to follow Joseph Smith. Or the many questions about why the Mormon Church chose to create such an aggressive coverup for more than forty years regarding the incident where a group of Mormons led by one of Brigham Young's sons (John D. Lee), attacked and seiged a wagon train of the (Christian) Fancher family on Sept 7, 1857, stranding the approximate 160 people of the wagon train for five days before they surrendered under a white flag on Sept. 11, at which point the Mormons took all the captives toward Cedar City. The Mormons then used hammers and guns and knives to slaughter all the Methodist and Presbyterian Christians, the men first, then the women and then the older children, except for a handful of very small children. It is certainly true that there are aberrant followers of all religions, that that event in itself may not have any great significance regarding the Mormon Church. But the Mormon Church went to massive effort to cover up every aspect of the stories regarding it, for fifty years, and to some extent, still today. The Mormon Church eventually admitted, around February 1907, that this Mountain Meadows Massacre or Fancher Massacre, was done primarily by Mormons. The Mormon Church has even built a Monument at the site of the massacre. My question regarding that whole subject was why the Mormon Church leadership resisted admitting culpability for fifty years, which does not seem as lofty and admirable as the Mormon Church generally portrays itself. An explanation for the coverup seems in order, although I don't really expect BELIEVE to ever get such an explanation.) (Nigdy jeszcze kiedykolwiek zdobyć, aby móc zapytać o inne kwestie, które od dawna mnie dotyczy, takich jak stosunkowo analfabetów Joseph Smith jest tylko około 14 lat, kiedy miał doświadczenie Nawiedzenia, a tylko 17 lat, gdy dowiedział się, gdzie płytki (22 września 1823). Były to dwa główne doświadczenia, w którym cały Kościół się opiera. Czy to naprawdę wystarczająco solidne, w którym ogromną nowoczesny Kościół mógł być budowane, czy też o tym, że Joseph Smith napisał, a krótkie strony opisy tych dwóch wydarzeń, gdy miał około 19, a następnie przedstawił bardzo różne i bardziej wyczerpujące opisy, gdy miał około 21 w 1827 roku, a jeszcze inne w 1828/29, gdy tekst był przepisywane które zostaną opublikowane na nowy Kościół, te opisy później jako Księga Mormona oraz Perła Wielkiej Wartości. Albo o bardzo wczesnym Brigham Young związek burzliwy z kilkoma innymi Kościołami w młodości, zanim poznał i zaczął śledzić Joseph Smith. Albo wiele pytań na temat, dlaczego Mormoni Kościół zdecydował się stworzyć taki agresywny Coverup przez ponad czterdzieści lat w odniesieniu do zdarzenia, gdzie grupa mormonów pod przewodnictwem jednego z synów Brigham Young (John D. Lee), zaatakował i seiged pociągu wagon (chrześcijańskiej) rodziny Fancher na 07 września 1857, na mieliznę w przybliżeniu 160 osób z pociągu wagon na pięć dni przed ich poddał pod białą flagą na 11 września, w którym momencie Mormoni dokonał wszystkich jeńców w kierunku Cedar City. Mormoni następnie używane młoty i karabiny i Noże do uboju wszystkich metodystów i Presbyterian chrześcijan, mężczyzn, potem kobiety i dzieci starszych, z wyjątkiem kilku bardzo małych dzieci. Prawdą jest, że istnieją aberrant wyznawcami wszystkich religii, że to wydarzenie samo w sobie może nie mieć większego znaczenia w odniesieniu do Kościoła mormonów. Ale Kościół Mormonów udał się do masowej starań, aby pokryć każdy aspekt opowieści na jego temat, przez pięćdziesiąt lat, i do pewnego stopnia, do dzisiaj. Mormoni Kościół w końcu przyznał, około lutego 1907, że Mountain Meadows Massacre lub Fancher Massacre, miało przede wszystkim przez mormonów. Mormoni Kościół zbudowano nawet pomnik w miejscu masakry. Moje pytanie dotyczące tej całej temat był, dlaczego kierownictwo Kościoła Mormonów opór przyjmowania winy pięćdziesiąt lat , co nie wydaje się wzniosłe i godne podziwu, jak Kościół Mormonów zazwyczaj przedstawia się sama. wyjaśnieniem Coverup wydaje się w porządku, chociaż tak naprawdę nie spodziewać podejrzewać, że kiedykolwiek takie wyjaśnienie.)

One more such subject which has long troubled me! Jeszcze jeden taki temat, który od dawna mnie z problemami! Around 1828, Joseph Smith stated that the Plates were written in Egyptian Hieroglyphics. Około 1828 roku Joseph Smith stwierdził, że płyty zostały napisane w hieroglifach egipskich. His close friend and first reliable scribe, Martin Harris, took a transcription that Joseph Smith had made from one of the Plates, along with some of the (translated) text to New York City, to some scholars there. Jego bliski przyjaciel i pierwsze rzetelne pisarz, Martin Harris, wziął transkrypcji, że Józef Smith miał z jednego z płyty, wraz z niektórymi (przetłumaczone) tekst do Nowego Jorku, niektórych badaczy istnieje. Historical records of those meetings exist, external to the LDS Church. Historycznych z tych spotkań istnieje, na zewnątrz Kościoła LDS.

By the way, after returning, Harris began regular scribe work with Smith, and the first 116 pages (about 1/6 of the entire Book of Mormon text) of transcription were completed by him. He then asked Smith to let him borrow those 116 pages to take to his wife, who had doubts as to why he was gone so much. Przy okazji, po powrocie, Harris rozpoczął regularne pisarz z Smith, a pierwsze 116 stron (około 1 / 6 całej Księgi Mormona tekst) transkrypcji zostały zakończone przez niego. Następnie zapytał Smith niech pożyczyć te 116 strony podjąć, aby jego żona, która miała wątpliwości, dlaczego go nie było tak dużo. While away, Martin, through incompetence or neglect, had the 116 pages stolen. Z dala, Martin, poprzez niekompetencji lub niedbalstwa, że z 116 stron skradziony.

Those first 116 pages of the Book of Mormon were never re-translated! Joseph Smith told others that he was instructed NOT to re-translate them! That is a MASSIVE amount of important information which is forever missing from being available to any Mormons, on the order of 1/6 of the entire text of the Book of Mormon! Te pierwsze 116 stron Księgi Mormona nie zostały ponownie przetłumaczone! Joseph Smith powiedział, że jest inne polecenie nie będzie ponownie przełożyć je! To jest ogromna kwota ważne informacje, które są zawsze brakuje jest dostępna dla mormonów, na rzędu 1 / 6 cały tekst Księgi Mormona! (1 Nephi through Omni. After the entire translation project was done, Smith translated the Smaller Plates to provide an abbreviated text which replaced the original text of the missing 116 pages. They are therefore believed to be different and more brief than what was first translated.) They are forever missing from the core texts of the LDS Church! I guess a skeptic might wonder why the first 116 pages would not have been re-translated, in order to provide a more complete record for later Mormons to follow. (1 Nefi przez Omni. Po całego projektu Tłumaczenie wykonał, Smith przetłumaczone na mniejsze płyty świadczenia skrócie tekst, który zastępuje oryginalny tekst brakujące 116 stron. Dlatego też uważa się, że inne, bardziej zwięzły niż to, co zostało po raz pierwszy przetłumaczone na .) Są one zawsze brakuje teksty podstawowych LDS Kościoła! Myślę, że sceptyk może się zastanawiać dlaczego pierwszy 116 stronach nie zostały ponownie przetłumaczone, aby zapewnić pełniejszy rekord później Mormoni do naśladowania. After all, Mormons today have to base their faith on only about 5/6 of the actual contents of the Plates! Po tym wszystkim, dziś mormoni opierać swą wiarę na jedynie około 5 / 6 rzeczywistej zawartości płyty! The impression to me is that those first 116 pages were not considered important enough to repeat the work of re-creating them. Wrażenie na mnie to, że te pierwsze 116 stron nie zostały uznane za wystarczająco ważne, aby powtórzyć pracę ponownego tworzenia ich. Doesn't that seem truly bizarre? Nie, które wydają się naprawdę dziwne?

The Plates were supposed to have been written around 420 AD. Płyty miały być napisany około 420 AD. I have contacted more than two dozen experts in ancient languages, and every single one of them have said that was ridiculous. Mam kontakt ponad dwa tuziny ekspertów w starożytnych językach, a każdy z nich powiedział, że było śmieszne. They each have stated essentially the same facts, that ACTUAL Egyptian Hieroglyphics was really only in major use prior to around 1200 BC. Każdy z nich stwierdził, w zasadzie te same fakty, że rzeczywiste egipskie hieroglify naprawdę tylko w głównym zastosowaniem przed około 1200 roku pne. They explain the clear reason for that statement. Wyjaśniają, że powodem jasne oświadczenie. Hieroglyphics were a set of picture words and in that they had great limitations. Hieroglify były zbiorem słów i obrazu w tym, że miał wielkie ograniczenia. They were NOT capable of being sentences or actual language. Nie mogły się zdań lub język rzeczywisty. Around 1300 BC, several actually written languages were developed, and they quickly took over because they were so much more efficient in expressing nearly any concept. Około 1300 pne, kilka języki pisane w rzeczywistości zostały opracowane i szybko przejęła bo były bardziej wydajne w wyrażaniu prawie każdej koncepcji. Egyptian Hieroglyphs DID evolve over the next five centuries, where that language became a mix of words and concepts. But even by 800 BC, there was very little usage of Hieroglyphics in the world. Egipskie hieroglify DID rozwijać w ciągu następnych pięciu wieków, że język ten stał się zestaw słów i pojęć. Ale nawet przez 800 pne, w bardzo niewielkim stopniu wykorzystania Hieroglyphics na świecie. True, there evolved very different versions, such as Demotic Egyptian, which then continued to evolve into modern Egyptian, but that was really only used in VERY limited groups, specifically the government of Egypt, and it was already quite different from the original actual hieroglyphics. Common Egyptians did NOT yet have the capability of reading and writing in any language. Prawdziwe, nie rozwinęła się bardzo różne wersje, takie jak demotycznym egipski, który następnie w dalszym ciągu rozwijać się w nowoczesnym egipskim, ale to było naprawdę stosowane tylko w bardzo ograniczonych grup, w szczególności rząd Egiptu, i to już zupełnie inny od pierwotnego hieroglify rzeczywistego . wspólne Egipcjan jeszcze nie mają możliwości czytania i pisania w dowolnym języku. Hieroglyphics was also rarely ever used except in carving symbol messages into stone blocks. Hieroglify również rzadko korzystały kiedykolwiek z wyjątkiem rzeźba symbol wiadomości na bloki kamienia. Nearly universally, the WRITTEN records of the time after around 1999 BC were always written in one of the more structured written languages. Niemal powszechnie, zapisy pisemnej czas po roku 1999 pne zawsze były napisane w jednym z bardziej uporządkowanego pisanych.

So therefore my question is the following: WHY would the Plates which were created around 420 BC be written in an extremely cumbersome and obsolete hieroglyphics? Any God would know that there were HUNDREDS of other available (existing) written languages which existed around 420 AD which would have required less than 1/4 as many symbols to express the stories presented! Tak więc moje pytanie jest następujące: dlaczego płyty, które powstały około 420 pne być napisane w kłopotliwe i bardzo nieaktualne hieroglify? Wszelkie Bóg wie, że istnieją setki innych dostępnych (istniejących) pisemne języki, w których istnieje około 420 AD, które wymagałoby mniej niż 1 / 4 jak wiele symboli, aby wyrazić opowieści jest! In fact, those Ancient Language Experts were also asked how many hieroglyphic symbols would be required to present the entire Book of Mormon, and the answers were all compatible to many hundreds or even thousands of such Plates. Would God really have used such an obsolete and cumbersome system to record important records? W rzeczywistości te Ancient Eksperci Język poproszono również o ile hieroglificzne symbole będzie zobowiązany do przedstawienia całej Księgi Mormona, a odpowiedzi były zgodne z setek lub nawet tysięcy takich płyt. Czy Bóg naprawdę korzystali z przestrzeni i uciążliwy system rejestrowania ważne rekordy? If each metal Plate weighed just one pound, and there were around 2,000 such Plates necessary to present the entire Book of Mormon, does that mean that the rather young Joseph Smith carried more than a ton of Plates home to try to translate them? There just seem to be a number of troubling aspects to the LANGUAGE issue regarding the Plates. If there is a logical explanation for these matters, excellent, we would LOVE to present accurate truth to Mormons such that their Faith might be strongest! Jeśli każdy metal Płyta waży zaledwie jeden funt, a było około 2000 takich Płyty konieczne przedstawienie całej Księgi Mormona, to znaczy, że raczej młody Józef Smith przewiózł ponad tonę domowych Płyty spróbować je tłumaczyć? Nie tylko wydaje się szereg niepokojących aspektów Kwestia języka w odniesieniu do płyt. Jeśli istnieje logiczne wytłumaczenie tych sprawach, bardzo dobre, chcielibyśmy przedstawić dokładne prawdy Mormoni, że ich wiara mogłyby pojawić się!

Interviews with Smith's (first) wife and with others, decades later, included comments regarding having seen the Plates, and regarding the process of the transcription. Wywiady z) żona Smitha (pierwszy i z innymi, po kilkudziesięciu latach, zawiera uwagi dotyczące widząc płyty oraz na proces transkrypcji. After every few words, Smith would pause so that the transcriber could read back what had just been written down, such that Smith could then correct any misspellings or other copyist errors. Po co kilka słów, by wstrzymać Smith, tak aby Transcriber mógł przeczytać to co właśnie zostało zapisane, tak że Smith może następnie skorygować ewentualne błędy pisowni lub inne błędy kopisty. In fact, about 28% of the original hand-written texts still exist, and they include large numbers of crossed-out and respelled words and other corrections. W rzeczywistości około 28% nadal istnieją oryginalne teksty odręcznie, i zawierają wiele przekreślonego i respelled słowa i inne poprawki. These details seem to add credibility to the validity of the transcription process. Te dane wydają się dodać wiarygodności ważności procesu transkrypcji. Later actions on the parts of others in the Mormon Church seemed to degrade such credibility, where they chose to re-write hundreds of portions of Smith's hand-written words into statements which have entirely different wordings and meanings. Działania na później części innych w Mormoni Kościół zdawał się pogorszyć wiarygodność takich, gdzie zdecydował się ponownie napisać setki części z odręcznym słowa Smith w sprawozdaniu, które mają zupełnie inne brzmienia i znaczenia. Why would they have done that? Why couldn't they have left well enough alone and simply accept the wording as provided by Joseph Smith? Dlaczego mieliby tego robić? Dlaczego nie opuściły one na tyle dobrze, tylko i po prostu przyjąć brzmienia zgodnie Joseph Smith? One answer is that Smith sometimes demonstrated his near illiteracy in making statements which are clearly contradictory to historical and geological facts. Jedna odpowiedź jest to, że czasami Smith wykazał w jego pobliżu analfabetyzm oświadczeniami, które są wyraźnie sprzeczne z faktów historycznych i geologicznych. Apparently they felt it necessary to alter Smith's wording to make such corrections. But they also chose to leave out entire pages and sets of pages of Smith's texts, and to insert entirely new pages which they apparently composed on their own, which had no connection to any Plates. Why would they do that? Najwyraźniej czuli, należy zmienić jego treść Smith do niego poprawki. Ale również zdecydował się opuścić całe strony i ustawia stron z tekstami Smith, i wstawić zupełnie nowych stron, które najwyraźniej składa się z własnej, która nie miała żadnego związku z żadnych płyt. Dlaczego oni to robią?

We have been aware that the RLDS Church in Missouri has had a set of microfiche images of the hand-written transcriptions of Joseph Smith (the Printer's Manuscript) and his transcribers from 1828 and 1829. Mamy świadomość, że RLDS Kościół w Missouri był zbiór mikrofilmów obrazów odręcznie transkrypcje Joseph Smith (drukarki Tekst) i jego transcribers z 1828 i 1829 roku. So there has long been solid evidence that the LDS leaders had altered the text of the first (1830) edition of the Book of Mormon. Tak więc już od dawna solidnych dowodów, że przywódcy LDS miał zmieniony tekst pierwszego (1830) wydanie Księgi Mormona.

Fortunately, a wonderful event happened in 2009. Na szczęście, wspaniałe zdarzenie miało miejsce w 2009 roku. A respected Mormon scholar, Royal Skousen, a Professor at Brigham Young University, had spent around twenty years in studying the originals of those hand-written documents, and he was able to publish a book on The Earliest Writings. He documented thousands of differences between the first published 1830 edition of the Book of Mormon and the hand-written notes of 1828 and 1829. Przestrzegane uczony Mormona, Royal Skousen, profesor Brigham Young University, spędził około dwudziestu lat studiuje oryginały tych dokumentów pisanych ręcznie i był w stanie wydać książkę na początku Pisma. On udokumentowane tysiące różnic między opublikowanych po raz pierwszy 1830 wydanie Księgi Mormona i odręcznie notatki z 1828 i 1829 roku. Around 600 of those corrections/changes have never been published before, and Skousen says that around 250 of those changes cause actual changes in the meaning of the text! This new book seems to be an incredible advance in the scholarly understanding of the basis for the LDS Church and Faith. Około 600 z tych poprawek / zmian nigdy nie były publikowane, a Skousen mówi, że około 250 tych zmian spowodować, że rzeczywiste zmiany w rozumieniu tekstu! Nowa książka wydaje się być nieprawdopodobny postęp w naukowym zrozumieniu podstawy LDS Kościoła i wiary. Bravo! Bravo!

For the record, we have great admiration for countless things that the modern Mormon Church has accomplished. Dla przypomnienia, mamy wielki podziw dla wielu rzeczy, że współczesny Kościół Mormonów dokonał. The ethics, principles, and morals Taught seem to be excellent! Etyki, zasad, i nauczał moralności wydają się być doskonałe! The Missionary work and the impressive generosity call nearly all other Churches to shame by comparison! Pracy misyjnej ofiarności i imponujące połączenie prawie wszystkich innych Kościołów w porównaniu do wstydu! So we really DO want to find LOGICAL EXPLANATIONS for these matters which we see as troubling. Tak naprawdę chcą znaleźć LOGICAL wyjaśnienia tych spraw, które widzimy jako niepokojące. As with all other Churches, there are aspects which are admirable and other aspects which are terrible, since all Churches are operated by fallible humans. Jak w przypadku wszystkich innych Kościołów, pewne aspekty, które są godne podziwu i innych aspektów, które są straszne, ponieważ wszystkie Kościoły są przez omylny ludzi. EACH of our Churches should have the RESPONSIBILITY of attempting to become the very best Church we can be! Każdy z naszych Kościoły powinny być odpowiedzialne za próby, aby stać się najlepszym Kościoła możemy być! We simply want to try to encourage the Mormon Church to examine these matters in order that Mormons could better hold their head high when critics try to say negative things. Po prostu spróbować, aby zachęcić Kościół Mormonów w celu zbadania tych spraw, aby Mormons może lepiej trzymać głowę wysoko, gdy ich krytycy próbują powiedzieć negatywnych rzeczy.

I believe that the results of my research regarding these things has provided an ASSET for the Mormon Church! Uważam, że wyniki moich badań na temat tych rzeczy przewiduje atutem Mormoni Kościół! Something that no Mormon could ever provide them! Coś, co nigdy nie Mormona może zapewnić im! It appears to be ABSOLUTE PROOF of the validity of the Book of Mormon (in its Original wording). Consider that I was educated as a Nuclear Physicist and not as a Theologian. Wydaje się być absolutnym dowodem ważności Księga Mormona (w jego brzmieniu Original). Uznać, że jestem z wykształcenia fizyk jądrowy, a nie jako teolog. It happens that every day is chock full of Statistical Analyses of every little detail in Physics. Zdarza się, że każdy dzień jest pełen klin Analizy statystyczne o najdrobniejsze szczegóły w dziedzinie fizyki. So a unique feature of the Book of Mormon struck me as interesting! Tak unikalną cechą Księgi Mormona wydawało mi się ciekawe! Consider that during three months in the early part of 1829, April through June, when Joseph Smith was then just 23 years old, and relatively uneducated, he orally spoke all the words for a book which is now around 750 pages long. Uważają, że w ciągu trzech miesięcy, na początku 1829 roku, od kwietnia do czerwca, kiedy Józef Smith był wtedy zaledwie 23 lat, i stosunkowo niewykształcony, mówił on ustnie wszystkie słowa na książkę, która jest obecnie około 750 stron. He spoke 3500 to 4000 words every day, and had the scribe repeat the word and spelling to confirm that it was recorded correctly, and he corrected misspellings and such. Mówił 3500 do 4000 słów na co dzień, i miał powtórzyć słowa pisarza i pisemny, aby potwierdzić, że został nagrany poprawnie, a on skorygować błędy ortograficzne i takie. But since this was an oral presentation which was written down, there was virtually no punctuation or capitalization in any of it! Many years later, the Head Printer said that he got the text in a form where it was essentially a single long sentence for the whole book! Ale ponieważ był to referat, który został napisany w dół, nie było praktycznie żadnych znaków interpunkcyjnych i wielkich liter w każdym z niego! Wiele lat później, szef drukarki, ale powiedział, że tekst w takiej formie, to w zasadzie jedno zdanie za długi całej książki!

Why is this important? Dlaczego jest to ważne? If you have read the Book of Mormon, you know that it is a complex book, where many dozens of people and places are regularly mentioned, during a historic period of well over a thousand years. Jeśli masz czytać Księgę Mormona, wiesz, że jest to kompleks książki, w których wielu dziesiątkach ludzi i miejsc są regularnie wspomniano, w historycznym okresie ponad tysiąca lat. For a very poorly educated young man to have been able to speak each of those words only once, AND NOT GOTTEN STORIES or PEOPLE or PLACES mixed up, it is truly astounding! Dla bardzo słabo wykształcony człowiek młody, by były w stanie mówić każde z tych słów tylko raz, a nie zdobyć HISTORIE lub osób i miejsc mieszane, to jest naprawdę zadziwiające! Even very educated authors often make blunders in referring to some person or place which is physically impossible, but Joseph Smith did not make a single one! Without even having to keep any storyline notes handy! Those educated authors have access to massive libraries so they can confirm that Abraham Lincoln was born after George Washington had died, so if the author's book contained a story of a conversation between the two, such a conversation could never have occurred! Nawet bardzo wykształconych autorów, często odwołując się do błędów niektóre osoby lub miejsca, które jest fizycznie niemożliwe, ale Joseph Smith nie popełniła ani jednego! Bez konieczności prowadzenia jakaś fabuła zauważa dłoń! Te wykształconych autorów dostęp do ogromnych bibliotek, aby mogły potwierdzić, że Abraham Lincoln urodził się George Washington po umarł, więc jeśli autor książki zawiera opowieść o rozmowę między nimi, takie rozmowy nigdy nie doszło! And ALL the many people mentioned in the Book of Mormon, from many different centuries and from several different groups of people, were all somehow kept straight by Joseph Smith! I ALL wiele osób wymienionych w Księdze Mormona, z różnych wieków i od kilku różnych grup ludzi, wszyscy byli w jakiś sposób trzymana prosto przez Józefa Smitha! I did a Statistical Analysis of that large a number of possible loci of error, and even if Joseph Smith had taken many years to methodically check through his text over and over, the lack of such flaws is really astounding! Zrobiłem analizę statystyczną, że duża liczba możliwych loci błędu, a nawet jeśli Joseph Smith podjął wiele lat systematycznie sprawdzić poprzez jego tekst w kółko, brak takich wad jest naprawdę zdumiewający! And the fact that Smith spoke each word only once, in sequence, and remarkably quickly, did not even allow any room for later correcting names. Oraz fakt, że Smith mówił każde słowo tylko raz, w kolejności, i bardzo szybko, nie pozwala nawet miejsca na później sprostowanie nazwisk.

(He DID make some statements which contradict known facts, and they WERE corrected later, but the specific point I am making here is that the multiple and inter-woven storylines are held together far too well for any human to have been able to have done it!) (Dopiero zrobił kilka oświadczeń, które są sprzeczne znanych faktów, a one zostały poprawione później, ale szczególny punkt Robię o to, że wielu i między tkane historie są utrzymywane razem zbyt dobrze dla każdego człowieka, aby były w stanie zrobić to!)

This seems to imply that the Lord MUST have provided the words to him, in order to not have gross errors in logic everywhere! Part of this reasoning is centered on the FACT that Joseph Smith was relatively uneducated, where such a person would simply not have either the skills or the access to methods of keeping so many storylines each strictly correct and independent. Wydaje się to sugerować, że Pan musi dostarczyć mu słów, aby nie mieć poważnych błędów w logice wszędzie! Część tego rozumowania jest skoncentrowane na tym, że Józef Smith był stosunkowo niewykształcony, gdzie taka osoba po prostu nie albo umiejętności lub dostęp do metod prowadzenia wielu wątków ściśle poprawne i każdy niezależny.

I have a personal thought to add here. Mam osobiste myśli, aby dodać tutaj. The later comments of people who were present seemed to make clear that Smith RARELY even looked at any of the Plates, and they were commonly covered by a cloth. Później komentarze ludzi, którzy byli obecni, aby wydawało się, że Smith rzadko nawet spojrzał w każdej z płyt, a oni często objęte szmatką. But in any traditional process of translation, each symbol and each word commonly takes several minutes to decode. Ale w każdym tradycyjnym procesie tłumaczenia, każdy symbol i każdy wyraz często trwa kilka minut, aby odczytać kod. Instead, Smith invariably placed his hat on a table and lowered his face into it, and spoke the words from there. Zamiast tego, Smith zawsze położył kapelusz na stole i opuścił go w twarz i zabrali stamtąd słowa. Notice an important fact that seems to not have been recognized elsewhere. Informacja ważnym wydaje się fakt, że nie zostały uznane w innym miejscu. Smith generally only required a scribe to work around eight hours per day. Smith powszechnie wymagane tylko do pracy pisarza około ośmiu godzin dziennie. That is around 29,000 seconds. Including the time to hear back the transcribed copy and the time to correct spellings, they proceeded around 3500 to 4000 words every day. To jest około 29.000 sekund. W tym czasie, aby usłyszeć z powrotem skopiować i przepisywane czas na poprawienie pisowni, przystąpili około 3500 do 4000 słów na co dzień. This then represents an average of only EIGHT SECONDS PER WORD for the entire process! To wtedy stanowi średnio tylko kilka sekund OSIEM za słowo dla całego procesu! NO traditional translation can proceed at that rate. NO tradycyjne tłumaczenie może odbyć się po tym kursie. In fact, just the time of examining the Plates would have severely slowed this rate! W rzeczywistości, tylko w czasie badania Płyty byłby znacznie wolniej tym tempie! Minute after minute, hour after hour, day after day, another word transcribed every eight seconds! Minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu, inne słowo przepisywane co osiem sekund!

Basically, I see that, and especially in combination with the incredible logical purity of the many storylines, as being impressive proof that the words that Joseph Smith wrote during those months must certainly have been of enormous importance. Zasadniczo, widzę, że, zwłaszcza w połączeniu z niesamowitą czystością logiczne z wielu wątków, za imponujący dowód, że słowa, które Joseph Smith napisał w ciągu tych miesięcy z pewnością musi być ogromne znaczenie.

There is another situation which proves this even more fully! A scribe copy was being generated each day at that prodigious rate. But due to the fact that the first 116 pages of work had earlier been lost, Smith decided to have the scribes (primarily Cowdery) make an entire duplicate copy of the whole text! Jest inna sytuacja, która okaże się to jeszcze w pełni! Kopia pisarz był generowane codziennie w tym kolosalnym tempie. Ale ze względu na fakt, że pierwsze 116 stron pracy wcześniej zaginął, Smith zdecydował się uczonych w Piśmie (głównie Cowdery ) dokonania całej duplikat całego tekstu! The original, which was hand-written directly from Smith's voice, is sometimes called the Original. Pierwotnego, który został napisany odręcznie bezpośrednio od głosu Smith, nazywany jest niekiedy oryginalny. The copy was supposed to be an EXACT copy of the Original, to be given to the Printer. Kopia miała być dokładnej kopii oryginalnego, należy podać do drukarki. But Cowdery made a COMMON number of copyist mistakes in making the duplicate, an average of around three errors per page. That fact simply means that Cowdery was an average conscientious human, but that the text provided to the Printer therefore contained thousands of (minor) copying mistakes! Ale Cowdery dokonał kilku WSPÓLNEGO z kopista błędy w tworzeniu dwóch egzemplarzach, średnio około trzy błędy na stronie. Okoliczność ta oznacza, że średnio było Cowdery ludzkiego sumienia, ale pod warunkiem, że tekst do druku w związku z tym zawarte tysięcy (małe) błędów kopiowania! Cowdery demonstrated that he was human, but by comparison, Smith provided an oral text that seems far beyond any human abilities regarding accuracy. Cowdery wykazały, że był człowiekiem, ale dla porównania, Smith, pod warunkiem, że tekst wydaje ustnej daleko poza wszelkie ludzkie możliwości w zakresie dokładności.

In any case, this all leads me to think that the presence of the Plates were nearly irrelevant! W każdym razie, to wszystko prowadzi mnie do przekonania, że obecność płyty są prawie bez znaczenia! Smith kept his face in the darkness of his hat for hour after hour, day after day, constantly speaking the words. Smith trzymał twarz w ciemności jego kapelusz godzina po godzinie, dzień po dniu, cały czas mówiąc słowa. So it seems credible that any analytical questions regarding the Plates, whether they had enough total surface area to present all the needed characters, what language they might have been in, are probably irrelevant questions! Więc wydaje się wiarygodny, że wszelkie pytania dotyczące analizy Płyty, czy dość łącznej powierzchni do przedstawienia wszystkich niezbędnych znaków, w jakim języku mógł być w, prawdopodobnie bez znaczenia pytania! If Joseph Smith was being given the words to speak, directly, then no Plates or seerstone or Interpreter was even necessary or important. Jeśli Joseph Smith był biorąc pod uwagę słowa powiem, bezpośrednio, bez płyty lub seerstone lub tłumacza nawet konieczne lub istotne. Except maybe for credibility purposes! No może z wyłączeniem celów wiarygodność!

However, there are still some other matters which exist. Jednakże, istnieje kilka innych spraw, które już istnieją. The Book of Mormon claims that at least THREE DIFFERENT MIGRATIONS occurred from the area around Palestine. Księga Mormona twierdzi, że co najmniej trzech różnych MIGRACJE miejsce z okolic Palestyny. Such journeys certainly took many months to complete, and most such long sea journeys included many of the passengers dying during the trip, specifically of starvation. Takie kursy na pewno miał wiele miesięcy do zakończenia, a większość takich długich podróży morskich zawiera wiele osób umiera w trakcie podróży, szczególnie z głodu. Taking enough food along for a 10,000 mile sea voyage halfway around the world is not a simple process. Przy wystarczającej ilości żywności wzdłuż morza do 10.000 połowie rejsu mile na całym świecie proces nie jest prosty. But most unlikely is that ALL THREE of such immense migrations could possibly have traveled to the SAME destination in America, at a time when America was still totally unknown. Ale najbardziej prawdopodobne jest to, że wszystkie trzy takie ogromne migracje mogą mieć potencjalnie podróż do miejsca przeznaczenia samo w Ameryce, w czasie, gdy Ameryka była jeszcze zupełnie nieznany. For ONE such journey to successfully have made it that amazingly long distance, would be incredible. Do jednej takiej podróży z powodzeniem dokonały to, że niezwykle duże odległości, byłby nieprawdopodobny. For three DIFFERENT migrations to have occurred, in different centuries, and yet somehow all ended up in the same destination, truly stretches credibility! Na trzy odmienne migracje miały miejsce w różnych wieków, a jednak jakimś cudem znalazł się w tym samym kierunku, dobrze ciągnie wiarygodność!

In 1947, Thor Heyerdahl led a group of six people on an ocean voyage of less than half that distance (4300 miles or 6900 km) across the South Pacific Ocean, and even that trip took them 101 days to complete. Their trip ended in a crash that destroyed their 45 foot long raft and left them stranded on an uninhabited island, where they were later rescued. W 1947 roku Thor Heyerdahl prowadził grupę sześciu osób na rejs oceanem mniej niż połowę odległości (4300 mil lub 6900 km) w całej południowej części Oceanu Spokojnego, a nawet, że ich podróż trwała 101 dni, aby zakończyć. Ich podróż zakończyła się w katastrofie, która zniszczyła ich 45 metrowy tratwę i zostawili je linka na bezludnej wyspie, gdzie były później uratowany. The technology used in building the Kon Tiki was many centuries more advanced than the very primitive boat building capabilities which existed at either extreme ancient history (the time of Lot in the Bible, the Jaredites) or even 600 BC, where no open sea trips were yet still ever made. Technologii stosowanych w budownictwie Kon Tiki wiele wieków był bardziej zaawansowany niż bardzo prymitywne możliwości budowy łodzi, które istniały w historii starożytnej albo ekstremalnych (czas Lot w Biblii, Jeredzi) lub nawet 600 roku pne, w których nie zostały otwarte morze wycieczki a jednak w historii. Even today, with modern construction materials, the possibility of building a boat to sail from Palestine to North America, roughly 10,000 miles, is nearly impossible. Nawet dzisiaj, z nowoczesnych materiałów budowlanych, możliwość budowania łodzi do żeglugi z Palestyny do Ameryki Północnej, około 10.000 mil, jest prawie niemożliwe. There are many logical difficulties in stories of such multiple migrations, and to the same destination! Istnieje wiele logicznych trudności w historii wiele takich migracji, i do tego samego celu!

There is another matter. Jest jeszcze jedna sprawa. The Book of Mormon clearly indicates that native American Indians are allegedly descendents of the people of that first migration. Księga Mormona wyraźnie wskazuje, że Indianie są native rzekomo potomków ludzi, że pierwszy migracji. Modern science has now proven that to be impossible. Współczesna nauka dowodzi, że teraz to niemożliwe. The DNA samples of American Indians have been examined, and checked against the DNA of people in many places in the Mid-East, and they are EXTREMELY different! Próbki DNA amerykańskich Indian zostały zbadane i sprawdzone w porównaniu z DNA ludzi w wielu miejscach w Mid-East, a są one bardzo różne! Current scientific data indicates that the LATEST possible time was many thousands of years BEFORE any human civilization yet existed! Bieżących danych naukowych wskazuje, że ostatnie czas był możliwie wiele tysięcy lat przed każdym ludzkiej cywilizacji istnieją jeszcze!

And one more that seems especially odd to me. I jeszcze jedno, które wydaje się szczególnie dziwne dla mnie. The Book of Mormon refers to the Red Sea, such as at 1 Neph1 2:5. Księga Mormona odnosi się do Morza Czerwonego, takie jak na 1 Neph1 2:5. If God was truly providing the words for Smith to say, doesn't it seem likely that He would have provided the CORRECT words? Jeśli Bóg jest naprawdę zapewnienie słów Smith powiedzieć, nie wydaje się prawdopodobne, że On podaniu prawidłowego słowa? This is important because the ACTUAL name of that Sea was the REED Sea and not Red Sea. Jest to ważne, ponieważ rzeczywista nazwa tej Morza REED Morza, a nie Morze Czerwone. It was also called the Weeds Sea, due to the massive numbers of reed plants in it. Był on również nazywany Weeds morza, ze względu na ogromne ilości trzciny w nim rośliny. There is NO indication of any red color in any part of it, and indeed, no reference to RED Sea existed until the most recent few hundred years and only in English! Nic nie wskazuje żadnej czerwonej barwy w jej części, a nawet, nie odnosi się do Morza Czerwonego istniał do ostatnich kilkuset lat, a tylko w języku angielskim! Scholars generally recognize that the CORRECT name was Reed Sea. Uczonych na ogół uznają, że prawidłowe nazwisko Reed morza. When that name was translated into English a few hundred years ago, it apparently got misheard and called the Red Sea, by people who had never actually seen it! Gdy nazwa została przetłumaczona na język angielski kilkaset lat temu, ale najwyraźniej misheard i nazywa się Morze Czerwone, przez ludzi, którzy nigdy nie widzieli go! It seems very peculiar that Joseph Smith would have spoken a WRONG name which has only existed for a few hundred years and which certainly did NOT exist at 420 AD or at 600 BC! Wydaje się bardzo zaskakujące, że Joseph Smith nie powiedziałem złego imię, które istniały tylko na kilkaset lat i co z pewnością nie istniała na 420 AD lub w 600 roku pne! A Strong's Concordance of the Bible has the word O5488 cuwph, which has a definition reed, rush, water plant for the word that now appears as 'Red' in modern English Bibles! Konkordancja Stronga Biblii cuwph O5488 słowo, które ma definicji trzciny, sitowia, roślin wodnych na słowo, które pojawia się teraz jako "Red" we współczesnym języku angielskim Biblii!

I realize that non-Physicists see such comments as being nit-picky. But they are not. Zdaję sobie sprawę, że brak Fizycy zobaczyć te uwagi jako nit-wybredni. Ale nie są. They are intimately related to the quality of logic and factual accuracy which is present, and Physicists see immense importance in confirming such things. Są one ściśle powiązane z jakością logiki i faktów dokładność, która jest obecna, i fizycy zobaczyć ogromne znaczenie w potwierdzeniu takie rzeczy.


Actual Modern Published Text of the Book of Mormon Rzeczywistych Modern opublikowany tekst Księgi Mormona

The Beginning of the Book of Mormon Follows Początek Księgi Mormona Follows

General Information Informacje ogólne

The Book of Mormon Księga Mormona

Another Testament of Jesus Christ Innym Testament Jezusa Chrystusa

An Account Written by Napisane przez konto
The Hand of Mormon Hand Mormona
upon Plates na płyty
Taken from the Plates of Nephi Pochodzą z płyty Nefiego

Wherefore, it is an abridgment of the record of the people of Nephi, and also of the Lamanites - Written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel; and also to Jew and Gentile - Written by way of commandment, and also by the spirit of prophecy and of revelation - Written and sealed up, and hid up unto the Lord, that they might not be destroyed - To come forth by the gift and power of God unto the interpretation thereof - Sealed by the hand of Moroni, and hid up unto the Lord, to come forth in due time by way of the Gentile - The interpretation thereof by the gift of God. Dlatego, że jest to abridgment z zapisem ludzi Nephi, a także Lamanites - Napisał do Lamanites, którzy pozostali z domu Izraela, a także do Żyda i poganina - pisemne drodze przykazanie, i również przez ducha proroctwa i objawienia - pisemny i zapieczętowane, i ukryłem się do Pana, że nie mogą być zniszczone - To wyjdzie przez dar i moc Boga w jego właściwej interpretacji - Sealed ręką Moroni , i ukryłem się do Pana, aby wyjdzie w odpowiednim czasie w drodze Gentile - ich interpretacji przez dar Boży. An abridgment taken from the Book of Ether also, which is a record of the people of Jared, who were scattered at the time the Lord confounded the language of the people, when they were building a tower to get to heaven - Which is to show unto the remnant of the House of Israel what great things the Lord hath done for their fathers; and that they may know the covenants of the Lord, that they are not cast off forever - Abridgment zaczerpnięte z Księgi Eter także, co jest zapisem Jared ludzi, którzy byli rozproszeni w czasie Pana confounded języku ludu, gdy zostały one budowania wieży dostać się do nieba - Jakie jest pokazanie do reszty z domu Izraela, jak wielkie rzeczy Pan uczynił dla ich ojców, i aby poznali przymierza Pana, że nie są one odtrącić na wieki -

And also to the convincing of the Jew and Gentile that Jesus is the Christ, the Eternal God, manifesting himself unto all nations - And now, if there are faults they are the mistakes of men; wherefore, condemn not the things of God, that ye may be found spotless at the judgment - seat of Christ. A także do przekonujący z Żydem i Gentile, że Jezus jest Chrystus, wieczny Boże, które objawia się ku wszystkim narodom - A teraz, jeśli są błędy są błędy mężczyzn; Dlatego, nie potępiam tego, co Boże, że wy można znaleźć w wyroku spotless - Chrystusa.

Translated by Joseph Smith, Jr. Tłumaczone przez Józefa Smitha, Jr

The Testimony of Three Witnesses Zeznania trzech świadków

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That we, through the grace of God the Father, and our Lord Jesus Christ, have seen the plates which contain this record, which is a record of the people of Nephi, and also of the Lamanites, their brethren, and also of the people of Jared, who came from the tower of which hath been spoken. Czy to wiadomo, do wszystkich narodów, plemion, języków i ludzi, których do tej pracy wchodzi: To my, dzięki łasce Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, widział płyty, które zawierają ten rekord, który jest rejestr ludzi Nephi, a także Lamanites, ich bracia, a także Jared ludzi, którzy przyszli z wieży, co było mówione. And we also know that they have been translated by the gift and power of God, for his voice hath declared it unto us; wherefore we know of a surety that the work is true. I wiemy też, że zostały one przetłumaczone przez dar i moc Boga, za jego głosem oświadczył, że Bóg do nas, po co wiemy o poręczenie, że praca jest prawdziwe. And we also testify that we have seen the engravings which are upon the plates; and they have been shown unto us by the power of God, and not of man. A także potwierdzić, że widzieliśmy grafik, które są na płytach, i zostały one przedstawione do nas przez moc Boga, a nie człowieka. And we declare with words of soberness, that an angel of God came down from heaven, and he brought and laid before our eyes, that we beheld and saw the plates, and the engravings thereon; and we know that it is by the grace of God the Father, and our Lord Jesus Christ, that we beheld and bear record that these things are true. I oświadczamy, ze słowami soberness, że anioł Boży zstąpił z nieba i przyniósł i położył przed naszymi oczami, że spojrzał i zobaczył płytki i ryciny niej, i wiemy, że jest łaską Bóg Ojciec, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, że oglądaliśmy i ponosi zapis, że te rzeczy są prawdziwe.

And it is marvelous in our eyes. I jest cudem w naszych oczach. Nevertheless, the voice of the Lord commanded us that we should bear record of it; wherefore, to be obedient unto the commandments of God, we bear testimony of these things. Mimo to głos Pana polecił nam, że powinniśmy zawierać zapis o tym, dlaczego, być posłusznym aż do przykazania Boże, nosimy świadectwo o tych rzeczach. And we know that if we are faithful in Christ, we shall rid our garments of the blood of all men, and be found spotless before the judgment - seat of Christ, and shall dwell with him eternally in the heavens. I wiemy, że jeżeli będziemy wierni w Chrystusie, my pozbyć nasze szaty z krwi wszystkich ludzi, i znalazł się nieskazitelna przed wyrokiem - Chrystusa, i będzie mieszkał z nim na wieki w niebie. And the honor be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, which is one God. I zaszczyt być do Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, który jest jeden Bóg. Amen. Amen.

Oliver Cowdery Oliver Cowdery
David Whitmer David Whitmer
Martin Harris Martin Harris

The Testimony of Eight Witnesses Zeznanie ośmiu świadków

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That Joseph Smith, Jun., the translator of this work, has shown unto us the plates of which hath been spoken, which have the appearance of gold; and as many of the leaves as the said Smith has translated we did handle with our hands; and we also saw the engravings thereon, all of which has the appearance of ancient work, and of curious workmanship. Czy to wiadomo, do wszystkich narodów, plemion, języków i ludzi, których do tej pracy wchodzą: To Joseph Smith, czerwiec, tłumacz tego dzieła, pokazuje, do nas płyt, co było mówione, których wygląd złotych, a tyle liści jak powiedział Smith przekłada się zajęła nasze ręce, a widzieliśmy również w tej ryciny, z których ma wygląd starożytnych pracy, jakość wykonania i ciekawy. And this we bear record with words of soberness, that the said Smith has shown unto us, for we have seen and hefted, and know of a surety that the said Smith has got the plates of which we have spoken. I to my poniesiemy rekord słowa soberness, że powiedział Smith pokazuje, do nas, bo widzieli, hefted i wiem o poręczenie, że powiedział Smith ma płyty z której mówiliśmy. And we give our names unto the world, to witness unto the world that which we have seen. I dajemy nasze nazwiska do świata, do świata świadkiem tego, co widzieliśmy. And we lie not, God bearing witness of it. I nie kłamać, Bóg o tym świadectwo.

Christian Whitmer Christian Whitmer
Hiram Page Hiram strony
Jacob Whitmer Jacob Whitmer
Joseph Smith, Sr. Joseph Smith, Sr
Peter Whitmer, Jr. Whitmer Peter Jr
Hyrum Smith Hyrum Smith
John Whitmer John Whitmer
Samuel H Smith H Samuel Smith

Testimony of the Prophet Joseph Smith Świadectwo Proroka Joseph Smith

The Prophet Joseph Smith's own words about the coming forth of the Book of Mormon are: Joseph Smith własne słowa Proroka o nadchodzących dalej z Księgi Mormona są:

"On the evening of the...twenty-first of September (1823)...I betook myself to prayer and supplication to Almighty God.... "While I was thus in the act of calling upon God, I discovered a light appearing in my room, which continued to increase until the room was lighter than at noonday, when immediately a personage appeared at my bedside, standing in the air, for his feet did not touch the floor. "He had on a loose robe of most exquisite whiteness. It was a whiteness beyond anything earthly I had ever seen; nor do I believe that any earthly thing could be made to appear so exceedingly white and brilliant. His hands were naked, and his arms also, a little above the wrists; so, also, were his feet naked, as were his legs, a little above the ankles. His head and neck were also bare. "Wieczorem w dniu ... dwudziestego pierwszego września (1823) ... udałem się do modlitwy i błagania do Boga Wszechmogącego ...." Kiedy byłem w tym samym akcie wezwanie Boga, odkryłem, świetle pojawiających się w moim pokoju, który nadal wzrastał, aż do pokoju była lżejsza niż w południe, kiedy to człowiek od razu pojawił się na moim łóżku, stojących w powietrzu, na nogi nie dotykają podłogi. "Miał na luźne szaty najbardziej wykwintne bieli. Był to biel nic poza ziemskie, jakie widziałem, ani nie uważam, że wszelkie ziemskie rzeczy mogą być wykonane do stawienia się więc wyjątkowo biały i genialny. Jego ręce były nagi, a jego broń, nieco powyżej nadgarstka , tak, również były nogi naga, podobnie jak jego nogi, nieco powyżej kostki. Jego głowy i szyi były również urodziła.

I could discover that he had no other clothing on but this robe, as it was open, so that I could see into his bosom. I okazuje się, że może nie miał innej odzieży na to jednak szata, jak to było otwarte, tak że nie widzę w jego łonie. "Not only was his robe exceedingly white, but his whole person was glorious beyond description, and his countenance truly like lightning. The room was exceedingly light, but not so very bright as immediately around his person. When I first looked upon him, I was afraid; but the fear soon left me. "He called me by name, and said unto me that he was a messenger sent from the presence of God to me, and that his name was Moroni; that God had a work for me to do; and that my name should be had for good and evil among all nations, kindreds, and tongues, or that it should be both good and evil spoken of among all people. "Nie tylko jego szata wyjątkowo białe, ale cała jego osoba była poza opis chwały, a Jego oblicze prawdziwie jak błyskawica. Pokój był niezwykle lekki, ale nie tak bardzo jasne jak się bezpośrednio wokół jego osoby. Kiedy po raz pierwszy spojrzał na niego, bałem, ale strach szybko mnie opuściła. "Wezwał mnie po imieniu, i rzekł do mnie, że był posłańcem wysyłane z obecności Boga do mnie, i że jego nazwisko było Moroni, że Bóg miał dla mnie do pracy nie, i że moje nazwisko nie powinno być dla dobra i zła wśród wszystkich narodów, plemion, i języków, lub że powinien być zarówno dobra i zła, mówi między wszystkich ludzi. "He said there was a book deposited, written upon gold plates, giving an account of the former inhabitants of this continent, and the source from whence they sprang. "Powiedział, że to książka złożona, napisana na złote płyty, co daje rachunek byłego mieszkańców tego kontynentu, i źródło, z skąd zerwał.

He also said that the fulness of the everlasting Gospel was contained in it, as delivered by the Savior to the ancient inhabitants; "Also, that there were two stones in silver bows - and these stones, fastened to a breastplate, constituted what is called the Urim and Thummim - deposited with the plates; and the possession and use of these stones were what constituted Seers in ancient or former times; and that God had prepared them for the purpose of translating the book. Powiedział także, że pełnię wiecznej ewangelii był w nim zawartych, jak wydana przez Zbawiciela do starożytnych mieszkańców "; także, że były dwa kamienie w srebro łuki - i te kamienie, mocowanych do pancerz, stanowiły tzw Urim i Tummim - złożone z płytek oraz posiadania i korzystania z tych kamieni, co stanowi Widzących w dawnych czasach starożytnych lub, i że Bóg przygotował je dla celów tłumaczenia książki.

"Again, he told me, that when I got those plates of which he had spoken - for the time that they should be obtained was not yet fulfilled - I should not show them to any person; neither the breastplate with the Urim and Thummim; only to those to whom I should be commanded to show them; if I did I should be destroyed. While he was conversing with me about the plates, the vision was opened to my mind that I could see the place where the plates were deposited, and that so clearly and distinctly that I knew the place again when I visited it. "After this communication, I saw the light in the room begin to gather immediately around the person of him who had been speaking to me, and it continued to do so, until the room was again left dark, except just around him, when instantly I saw, as it were, a conduit open right up into heaven, and he ascended until he entirely disappeared, and the room was left as it had been before this heavenly light had made its appearance. Dalej, powiedział mi, że kiedy dostał te płyty, które mówił - do czasu, że powinny one być uzyskane nie został jeszcze spełniony - nie powinien wykazywać ich każdej osobie, ani pektorału z Urim i Tummim; tylko do tych, którym powinien zostać rozkazał, aby pokazać im, jeśli nie powinienem zostać zniszczone. Podczas gdy rozmawiał ze mną na temat płyty, wizji otworzył mi do głowy, że mogę zobaczyć miejsca, gdzie płyty zostały złożone, i że tak jasno i wyraźnie, że znał miejsce ponownie, kiedy odwiedził go. "Po tym komunikacie, widziałem światło w pokoju natychmiast zacząć gromadzić wokół osoby, który był mówić do mnie, i nadal nie tak, do pokoju został ponownie w lewo ciemne, z wyjątkiem tylko wokół niego, gdy zobaczyłem tam, jak to było, przewód otwarty aż do nieba, a on wstąpił aż całkowicie zniknął, a pokój był po lewej, jak to było przed tego niebieskiego światła uczynił jej wygląd.

"I lay musing on the singularity of the scene, and marveling greatly at what had been told to me by this extraordinary messenger; when, in the midst of my meditation, I suddenly discovered that my room was again beginning to get lighted, and in an instant, as it were, the same heavenly messenger was again by my bedside. "He commenced, and again related the very same things which he had done at his first visit, without the least variation; which having done, he informed me of great judgments which were coming upon the earth, with great desolations by famine, sword, and pestilence; and that these grievous judgments would come on the earth in this generation. Having related these things, he again ascended as he had done before. "Leżałem rozważania na osobliwość na scenie, i dziwiąc się znacznie, co było powiedziane do mnie tej niezwykłej posłaniec, gdy w środku mojej medytacji, I nagle odkryłem, że mój pokój został ponownie zaczynają się zapaliła, w natychmiast, jak to było, ten sam niebieski posłaniec został ponownie w moim łóżku. "On rozpoczął, i ponownie związanych z tym samym, co uczynił w jego pierwszej wizyty, bez najmniejszej odmiany, które jego dokonaniu, poinformował mnie o korzystnych orzeczeń, które przychodzą na ziemi, z wielką pustynią z głodu, miecza i zarazy, i że te ciężkie wyroki chce pójść na ziemi w tym pokoleniu. uwzględniając związane z tych rzeczy, znów wstąpił jak robił to wcześniej. "By this time, so deep were the impressions made on my mind, that sleep had fled from my eyes, and I lay overwhelmed in astonishment at what I had both seen and heard. "W tym czasie były tak głębokie wrażenia się w mojej głowie, że sen uciekł mi z oczu, i leżałem w zdumienie ogarnia na to, co miałem jak zobaczyć i usłyszeć.

But what was my surprise when again I beheld the same messenger at my bedside, and heard him rehearse or repeat over again to me the same things as before; and added a caution to me, telling me that Satan would try to tempt me (in consequence of the indigent circumstances of my father's family), to get the plates for the purpose of getting rich. Ale to, co było moje zdziwienie, gdy ponownie ujrzałem tego samego komunikatora na moim łóżku i usłyszał go recytujemy lub powtórzyć jeszcze raz do mnie te same rzeczy, jak poprzednio, i dodał ostrożnie do mnie i powiedział mi, że szatan będzie próbował kusić mnie (w związku z biednych okoliczności mojego ojca rodziny), aby uzyskać jego płyty w celu zarobienia dużych pieniędzy. This he forbade me, saying that I must have no other object in view in getting the plates but to glorify God, and must not be influenced by any other motive than that of building His kingdom; otherwise I could not get them. To on zabronił mi, mówiąc, że muszę mieć żadnego innego przedmiotu w związku z uruchomieniem płyty, ale dla chwały Boga, i nie może być uzależniony od żadnych innych motywów niż budowanie Jego królestwa, w przeciwnym wypadku nie mogłem im. "After this third visit, he again ascended into heaven as before, and I was again left to ponder on the strangeness of what I had just experienced; when almost immediately after the heavenly messenger had ascended from me the third time, the cock crowed, and I found that day was approaching, so that our interviews must have occupied the whole of that night. "Po trzeciej wizyty, ponownie wstąpił do nieba, tak jak poprzednio, a ja znowu w lewo zastanowić się nad dziwności jakie miałem tylko doświadczenie, kiedy niemal natychmiast po niebieskich posłaniec wstąpił do mnie po raz trzeci, kogut zapiał, i stwierdziliśmy, że zbliża się dzień, aby nasze rozmowy muszą zajęli całą noc.

"I shortly after arose from my bed, and, as usual, went to the necessary labors of the day; but, in attempting to work as at other times, I found my strength so exhausted as to render me entirely unable. My father, who was laboring along with me, discovered something to be wrong with me, and told me to go home. I started with the intention of going to the house; but, in attempting to cross the fence out of the field where we were, my strength entirely failed me, and I fell helpless on the ground, and for a time was quite unconscious of anything. "The first thing that I can recollect was a voice speaking unto me, calling me by name. "I zaraz po wstał z łóżka i, jak zwykle, udał się do niezbędnych trudach dnia, ale w próbach do pracy w innym czasie, znalazłem moje siły wyczerpane tak, aby nie było w stanie mnie całkowicie. Mój ojciec, który pracując razem ze mną, odkrył coś się ze mną, i kazał mi iść do domu. Zacząłem z zamiarem udania się do domu, ale podczas próby przekroczenia muru z pola, gdzie byliśmy, mój wytrzymałość całkowicie nie do mnie, a ja bezradna spadła na ziemię, i przez pewien czas był całkiem nieprzytomny z niczego. "Pierwszą rzeczą, którą mogę sobie przypomnieć był głosem mówił do mnie, nazywając mnie po imieniu. I looked up, and beheld the same messenger standing over my head, surrounded by light as before. Spojrzałem w górę i zobaczył taką samą pozycję posłaniec nad moją głową, otoczony przez świetle jak poprzednio. He then again related unto me all that he had related to me the previous night, and commanded me to go to my father and tell him of the vision and commandments which I had received. Potem znów do mnie związane wszystko, co miał do mnie związane z poprzedniej nocy, i kazał mi iść do mego ojca i powiedzcie mu wizji i przykazania, które otrzymał. "I obeyed; I returned to my father in the field, and rehearsed the whole matter to him. He replied to me that it was of God, and told me to go and do as commanded by the messenger. "I słuchali, wróciłem do mojego ojca w tej dziedzinie, i recytowane całą sprawę do niego. Powiedział mi, że Boga, i kazał mi iść i zrobić, jak nakazuje posłaniec.

I left the field, and went to the place where the messenger had told me the plates were deposited; and owing to the distinctness of the vision which I had had concerning it, I knew the place the instant that I arrived there. I na tym polu, i udał się do miejsca, w którym posłaniec powiedział mi płytki zostały złożone, a ze względu na odrębność wizji, które miałam dotyczących go, wiedziałem, że na miejsce natychmiast, że przybył tam. "Convenient to the village of Manchester, Ontario county, New York, stands a hill of considerable size, and the most elevated of any in the neighborhood. On the west side of this hill, not far from the top, under a stone of considerable size, lay the plates, deposited in a stone box. This stone was thick and rounding in the middle on the upper side, and thinner towards the edges, so that the middle part of it was visible above the ground, but the edge all around was covered with earth. "Having removed the earth, I obtained a lever, which I got fixed under the edge of the stone, and with a little exertion raised it up. "Wygodny dojazd do miejscowości Manchester, w hrabstwie Ontario, Nowy Jork, stoi na wzgórzu o znacznych rozmiarach, a najbardziej wzniosłych jakichkolwiek w okolicy. Po zachodniej stronie tego wzgórza, niedaleko od góry, pod kamień znaczną rozmiar, położyć płytki, złożony w polu kamień. Ten kamień był gruby i zaokrąglenie w środku w górnej części, i cieńsze w kierunku krawędzi, tak aby środkowej części było widoczne nad ziemią, ale wokół krawędzi została pokryta z ziemi. "Po usunięciu ziemi, I uzyskał dźwignia, którą dostał ustalona zgodnie z krawędzi kamienia, a przy odrobinie wysiłku podniósł ją do góry. I looked in, and there indeed did I behold the plates, the Urim and Thummim, and the breastplate, as stated by the messenger. Spojrzałem, a tam rzeczywiście zrobił I oto płytki, Urim i Tummim, i napierśnik, jak stwierdził poseł.

The box in which they lay was formed by laying stones together in some kind of cement. Pole, w którym została utworzona przez świeckich r. wraz kamienie w pewnego rodzaju cementu. In the bottom of the box were laid two stones crossways of the box, and on these stones lay the plates and the other things with them. W dolnej części okna zostały określone dwa kamienie poprzek pola, a na te kamienie położyć płytki i inne rzeczy. "I made an attempt to take them out, but was forbidden by the messenger, and was again informed that the time for bringing them forth had not yet arrived, neither would it, until four years from that time; but he told me that I should come to that place precisely in one year from that time, and that he would there meet with me, and that I should continue to do so until the time should come for obtaining the plates. "Accordingly, as I had been commanded, I went at the end of each year, and at each time I found the same messenger there, and received instruction and intelligence from him at each of our interviews, respecting what the Lord was going to do, and how and in what manner His kingdom was to be conducted in the last days. "I podjął próbę ich zabrał, ale było zabronione przez komunikator i ponownie został poinformowany, że czas na dostosowanie ich dalej jeszcze nie przybył, nie byłoby to aż cztery lata od tego czasu, ale on powiedział mi, że I powinny wejść w to miejsce właśnie w ciągu jednego roku od tego czasu, i że on tam spotkać się ze mną, i że powinienem nadal to robić do czasu powinno się w celu uzyskania płyty. "W związku z tym jak zostało nakazane, I poszedł na koniec każdego roku i za każdym razem taki sam znalazłem tam posłaniec, i otrzymała instrukcje i wywiadu z nim w każdej z naszych rozmów, z poszanowaniem tego, co Pan zamierza zrobić, i jak iw jaki sposób Jego królestwo prowadzonych w ostatnich dniach.

"At length the time arrived for obtaining the plates, the Urim and Thummim, and the breastplate. On the twenty-second day of September, one thousand eight hundred and twenty-seven, having gone as usual at the end of another year to the place where they were deposited, the same heavenly messenger delivered them up to me with this charge: That I should be responsible for them; that if I should let them go carelessly, or through any neglect of mine, I should be cut off; but that if I would use all my endeavors to preserve them, until he, the messenger, should call for them, they should be protected. "I soon found out the reason why I received such strict charges to keep them safe, and why it was that the messenger had said that when I had done what was required at my hand, he would call for them. "Na długość czasu przybył w celu uzyskania płyty, Urim i Tummim i pancerz. W dniu dwudziestego drugiego września, jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem, po poszedł jak zwykle na koniec drugiego roku miejsca, w którym zostały złożone, ten sam niebieski posłaniec dostarczył je do mnie z tej opłaty: To powinien być odpowiedzialny za nimi, że jeśli I niech go niedbale, lub w jakikolwiek zaniedbania z kopalni, powinien być wyłączony, ale , że jeśli będę korzystać ze wszystkich moich starań w celu zachowania ich, dopóki nie, posłaniec, należy zadzwonić do nich, powinny być chronione. "I szybko okazało się, dlatego otrzymałem takie ścisłe opłat je zachować bezpieczną, i dlaczego że poseł powiedział, że kiedy uczynił to, co było wymagane w ręku, to on zaproszenie do nich. For no sooner was it known that I had them, than the most strenuous exertions were used to get them from me. Do wcześniej nie było wiadomo, że miałem je, niż najbardziej męczący zabiegi były używane, aby je ode mnie.

Every stratagem that could be invented was resorted to for that purpose. Wszelkie zasadzki, które mogłyby być wynalezione była realizowana w tym celu. The persecution became more bitter and severe than before, and multitudes were on the alert continually to get them from me if possible. Prześladowania stały się bardziej surowe niż gorzkie i przed, i tłumy były na stale wpisu do nich dostać ode mnie jeśli to możliwe. But by the wisdom of God, they remained safe in my hands, until I had accomplished by them what was required at my hand. When, according to arrangements, the messenger called for them, I delivered them up to him; and he has them in his charge until this day, being the second day of May, one thousand eight hundred and thirty-eight." Ale mądrość Boga, pozostały one bezpieczne w rękach, dopóki nie było realizowane przez nich, co było wymagane w ręku. Kiedy, zgodnie z ustaleniami, wezwał do nich posłaniec, I wydał ich do niego, a on ma je zostały mu powierzone, aż do dnia dzisiejszego, jest drugi dzień maja, jeden tysięcy osiemset trzydzieści osiem.

For the complete record, see Joseph Smith - History, in the Pearl of Great Price, and History of The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, volume 1, chapters 1 through 6. Na pełny zapis można znaleźć Joseph Smith - Historia, w Perła Wielkiej Wartości i Historia Kościoła Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich - dzień świętych, tom 1, rozdziały od 1 do 6.

The ancient record, thus brought forth from the earth as the voice of a people speaking from the dust, and translated into modern speech by the gift and power of God as attested by Divine affirmation, was first published to the world in the year 1830 as The Book of Mormon. Starożytnego rekord, co wyprowadzeni z ziemi jako głos ludzi mówiących z kurzu i przetłumaczone na język współczesnej mowie przez dar i moc Boga i potwierdzone przez potwierdzenie Bożego, została opublikowana na świat w roku 1830 jako Księga Mormona.

A Brief Explanation about the Book of Mormon Krótki opis na temat Księgi Mormona

The Book of Mormon is a sacred record of peoples in ancient America, and was engraved upon sheets of metal. Księga Mormona jest święty zapis w starożytnych ludów Ameryki i został wygrawerowany na blachy. Four kinds of metal record plates are spoken of in the book itself: Cztery rodzaje płyt metalowych zapis mówi o sobie w książce:

1. The Plates of Nephi, which were of two kinds: the Small Plates and the Large Plates. 1. Płyty Nefiego, które były dwa rodzaje: Małe i duże płyty Płyty. The former were more particularly devoted to the spiritual matters and the ministry and teachings of the prophets, while the latter were occupied mostly by a secular history of the peoples concerned (1 Nephi 9:2 - 4). Te pierwsze zostały poświęcone w szczególności w sprawach duchowych i posługi i nauki proroków, a te ostatnie były zajmowane głównie przez świeckich historii narodów dotyczy (1 Nefi 9:02 - 4). From the time of Mosiah, however, the large plates also included items of major spiritual importance. Od czasu Mosiah, jednakże również duże płyty główne elementy duchowe znaczenie.

2. The Plates of Mormon, which consist of an abridgment by Mormon from the Large Plates of Nephi, with many commentaries. 2. Płytki Mormona, które składają się z abridgment przez Mormona z dużych płyt z Nephi, z wielu komentarzach. These plates also contained a continuation of the history by Mormon and additions by his son Moroni. Te płyty zawiera także ciąg dalszy historii przez Mormona i uzupełnień przez jego syna Moroni.

3. The Plates of Ether, which present a history of the Jaredites. This record was abridged by Moroni, who inserted comments of his own and incorporated the record with the general history under the title "Book of Ether." 3. Płyty Ether, które przedstawiają historię Jeredzi. Rekord ten został skróconej przez Moroni, który dodaje własne komentarze i włączyć rejestrowanie z ogólnymi historii pod tytułem "Book of Ether".

4. The Plates of Brass brought by the people of Lehi from Jerusalem in 600 BC. 4. Tablice z brązu wniesione przez ludzi Lehi z Jerozolimy w 600 pne. These contained "the five books of Moses, ...And also a record of the Jews from the beginning,...down to the commencement of the reign of Zedekiah, king of Judah; And also the prophecies of the holy prophets" (Nephi 5:11 - 13). Te zawarte "pięć ksiąg Mojżesza, ... A także rejestr Żydów od początku ... aż do rozpoczęcia panowania Sedecjasza, króla Judy, a także proroctwa o świętych proroków" ( Nefi 5:11 - 13). Many quotations from these plates, citing Isaiah and other biblical and nonbiblical prophets, appear in the Book of Mormon. Wiele cytatów z tych płyt, powołując się na Izajasza i innych proroków biblijnych i nonbiblical, pojawia się w Księdze Mormona. The Book of Mormon comprises fifteen main parts or divisions, known, with one exception, as books, each designated by the name of its principal author. Księga Mormona składa się z piętnastu głównych części lub podziałów, wiadomo, z jednym wyjątkiem, jak książki, każdy wyznaczony przez nazwę swojego głównego autora. The first portion (the first six books, ending with Omni) is a translation from the Small Plates of Nephi. Pierwsza część (w pierwszych sześciu książek, kończący się z Omni) jest tłumaczeniem z małych płyt Nefiego. Between books of Omni and Mosiah is an insert called The Words of Mormon. Między książki Omni i Mosiah jest wstawić nazwie słowa Mormona. This insert connects the record engraved on the Small Plates with Mormon's abridgment of the Large Plates. The longest portion, from Mosiah to Mormon, chapter 7, inclusive, is a translation of Mormon's abridgment of the Large Plates of Nephi. Wkładka ta łączy rekord wygrawerowany na małych płyt z jego abridgment Mormona z dużych płyt. Najdłuższy części, z Mosiah do Mormona, rozdział 7, włącznie, jest tłumaczeniem na abridgment Mormona z dużych płyt Nefiego.

The concluding portion, from Mormon, chapter 8, to the end of the volume, was engraved by Mormon's son Moroni, who, after finishing the record of his father's life, made an abridgment of the Jaredite record (as the Book of Ether) and later added the parts known as the Book of Moroni. Zawarcie części, z Mormona, rozdział 8, do końca wielkości, był wygrawerowany przez syna Mormona Moroni, który po zakończeniu zapisu ojca życia, wykonane abridgment z zapisem Jaredite (jak Księga Ether) i później dodano części znanej jako Księga Moroni. In or about the year AD 421, Moroni, the last of the Nephite prophet - historians, sealed the sacred record and hid it up unto the Lord, to be brought forth in the latter days, as predicted by the voice of God through his ancient prophets. Lub o rok AD 421, Moroni, ostatniego z Nefici proroka - historycy, zapieczętowanych sacrum rekord i ukrył go do Pana, zrodziła się w ostatnich dniach, jak przewidziano w głos Boga poprzez jego starożytnej proroków. In AD 1823, this same Moroni, then a resurrected personage, visited the Prophet Joseph Smith and subsequently delivered the engraved plates to him. W AD 1823, tym samym Moroni, to postać zmartwychwstałego, odwiedził Prorok Józef Smith, a następnie wydał wygrawerowane tablice do niego.

About this edition: Some minor errors in the text have been perpetuated in past editions of the Book of Mormon. O tym wydaniu: Drobne błędy w tekście zostały utrwalać w minionych edycjach Księgi Mormona. This edition contains corrections that seem appropriate to bring the material into conformity with prepublication manuscripts and early editions edited by the Prophet Joseph Smith. To wydanie zawiera poprawki, które wydają się właściwe jest doprowadzenie do zgodności materiału z rękopisów i pierwszych wydań sprzed publikacji Smith edytowane przez Proroka Józefa.

The First Book of Nephi Pierwsza Księga Nefiego

His Reign and Ministry Jego rządy i ministerstwa

An account of Lehi and his wife Sariah and his four sons, being called, (beginning at the eldest) Laman, Lemuel, Sam, and Nephi. The Lord warns Lehi to depart out of the land of Jerusalem, because he prophesieth unto the people concerning their iniquity and they seek to destroy his life. Pod uwagę Lehi i jego żona Sariah i jego czterech synów, jest nazywany (poczynając od starszych) Laman, Lemuel, Sam i Nefi. Pan ostrzega Lehi do odejścia z ziemi Jerozolima, bo prorokuje, do ludu o ich nieprawości i starają się zniszczyć jego życia. He taketh three days' journey into the wilderness with his family. On wziął dni drogę trzech na pustynię z rodziną. Nephi taketh his brethren and returneth to the land of Jerusalem after the record of the Jews. Nefi bierze jego bracia i powróci do ziemi Jerozolima po rekord Żydów. The account of their sufferings. Względu na ich cierpienia. They take the daughters of Ishmael to wife. They take their families and depart into the wilderness. Biorą córek Izmaela do żony. Biorą ich rodzin i odejść na pustynię. Their sufferings and afflictions in the wilderness. Ich cierpienia i udręk na pustyni. The course of their travels. Trakcie ich podróży. They come to the large waters. Pochodzą one z dużych wodach. Nephi's brethren rebel against him. Nefi braci rebeliantów przeciwko niemu. He confoundeth them, and buildeth a ship. On confoundeth nich, buduje statek. They call the name of the place Bountiful. Nazywają nazwę miejscowości Bountiful. They cross the large waters into the promised land, and so forth. Przekraczania dużych wody do Ziemi Obiecanej, i tak dalej. This is according to the account of Nephi; or in other words, I, Nephi, wrote this record. To jest zgodnie z rachunku Nephi, lub innymi słowy, ja, Nefi, napisał ten rekord.

First Book of Nephi Chapter 1 Pierwszej Księgi Nephi Rozdział 1

1 Nephi 1:1. 1 Nefi 1:1. I, Nephi, having been born of goodly parents, therefore I was taught somewhat in all the learning of my father; and having seen many afflictions in the course of my days, nevertheless, having been highly favored of the Lord in all my days; yea, having had a great knowledge of the goodness and the mysteries of God, therefore I make a record of my proceedings in my days. I, Nefi, został zrodzony z pięknych rodziców, dlatego uczono mnie, trochę we wszystkich nauki mojego ojca, a widząc wiele udręk w trakcie moich dni, jednak, po bardzo korzystnych warunkach Pana we wszystkich moich dni; Tak, miał wielką wiedzę na temat dobra i tajemnic Boga, dlatego ja się zapis mojego postępowania w mój dzień.

1 Nephi 1:2. 1 Nefi 1:2. Yea, I make a record in the language of my father, which consists of the learning of the Jews and the language of the Egyptians. Tak, ja się zapis w języku mojego ojca, który składa się z nauki Żydów i języka Egipcjan.

1 Nephi 1:3. 1 Nefi 1:3. And I know that the record which I make is true; and I make it with mine own hand; and I make it according to my knowledge. I wiem, że rekord, który robię, jest prawdziwe i to zrobić ręką moją, i robię to zgodnie z moją wiedzą.

1 Nephi 1:4. 1 Nefi 1:4. For it came to pass in the commencement of the first year of the reign of Zedekiah, king of Judah, (my father, Lehi, having dwelt at Jerusalem in all his days); and in that same year there came many prophets, prophesying unto the people that they must repent, or the great city Jerusalem must be destroyed. O stało się w początku pierwszego roku panowania Sedecjasza, króla Judy, (mój ojciec, Lehi, mieszkał w Jerozolimie, które we wszystkich swych dni), oraz w tym samym roku przyszedł wielu proroków, aż prorokując ludzi, że muszą pokutować, lub wielkiego miasta Jerozolima muszą zostać zniszczone.

1 Nephi 1:5. 1 Nefi 1:5. Wherefore it came to pass that my father, Lehi, as he went forth prayed unto the Lord, yea, even with all his heart, in behalf of his people. Dlatego stało się, że mój ojciec, Lehi, jak on poszedł dalej modlił się do Pana, tak, nawet z całego serca, w imieniu swego ludu.

1 Nephi 1:6. 1 Nefi 1:6. And it came to pass as he prayed unto the Lord, there came a pillar of fire and dwelt upon a rock before him; and he saw and heard much; and because of the things which he saw and heard he did quake and tremble exceedingly. I stało się, jak modlił się do Pana, przyszedł słup ognia i zamieszkał na skale przed nim, a on zobaczył i usłyszał wiele, a ze względu na to, co widział i słyszał uczynił Quake i drżeć wyjątkowo.

1 Nephi 1:7. 1 Nefi 1:7. And it came to pass that he returned to his own house at Jerusalem; and he cast himself upon his bed, being overcome with the Spirit and the things which he had seen. I stało się, że wrócił do swego domu w Jerozolimie, a on rzucił się na jego łóżko, jest pokonać z Ducha Świętego i to, co widział.

1 Nephi 1:8. 1 Nefi 1:8. And being thus overcome with the Spirit, he was carried away in a vision, even that he saw the heavens open, and he thought he saw God sitting upon his throne, surrounded with numberless concourses of angels in the attitude of singing and praising their God. I jest w ten sposób przezwyciężyć z Ducha, porwał się na wizji, a nawet, że widział niebo otwarte i myślał widział Bóg siedzi na tronie, w otoczeniu niezliczonych concourses aniołów w postawie śpiewając i wysławiając Boga swego .

1 Nephi 1:9. 1 Nefi 01:09. And it came to pass that he saw One descending out of the midst of heaven, and he beheld that his luster was above that of the sun at noon - day. I stało się, że widział jeden z malejącym środek nieba, i ujrzał, że jego blask był większy od słońca w południe - dzień.

1 Nephi 1:10. 1 Nefi 1:10. And he also saw twelve others following him, and their brightness did exceed that of the stars in the firmament. I widział także dwanaście innych po nim, a ich jasność nie przekracza z gwiazd na firmamencie.

1 Nephi 1:11. 1 Nefi 1:11. And they came down and went forth upon the face of the earth; and the first came and stood before my father, and gave unto him a book, and bade him that he should read. A oni przyszli i wyszli na powierzchni ziemi, i pierwszy przyszedł i stanął przed moim Ojcem, i dał mu książkę, i kazał mu, że powinien przeczytać.

1 Nephi 1:12. 1 Nefi 1:12. And it came to pass that as he read, he was filled with the Spirit of the Lord. I stało się, że czytał, był napełniony Duchem Pana.

1 Nephi 1:13. 1 Nefi 1:13. And he read, saying: Wo, wo, unto Jerusalem, for I have seen thine abominations! I czytał, mówiąc: Wo, wo, do Jerozolimy, bo widziałem twoje obrzydliwości! Yea, and many things did my father read concerning Jerusalem - that it should be destroyed, and the inhabitants thereof; many should perish by the sword, and many should be carried away captive into Babylon. Tak, i wiele rzeczy zrobił mój ojciec czytać dotyczące Jerozolima - że powinien on zostać zniszczony, a jego mieszkańcy, wielu zginął od miecza, oraz wielu powinny być prowadzone w niewolę do Babilonu.

1 Nephi 1:14. 1 Nefi 1:14. And it came to pass that when my father had read and seen many great and marvelous things, he did exclaim many things unto the Lord; such as: Great and marvelous are thy works, O Lord God Almighty! I stało się, że kiedy mój ojciec czytał i widział wiele rzeczy wielkie i wspaniałe, że wiele rzeczy nie wołać do Pana, takich jak: wielkie i wspaniałe są Twoje dzieła, Panie Boże wszechmogący! Thy throne is high in the heavens, and thy power, and goodness, and mercy are over all the inhabitants of the earth, and, because thou art merciful, thou wilt not suffer those who come unto thee that they shall perish! Tron Twój jest wysoko na niebie, a twój moc i dobroć i miłosierdzie jest nad wszystkimi mieszkańcami ziemi, a ponieważ jesteś miłosierny, Ty nie cierpią tych, którzy przychodzą do ciebie, że zginą!

1 Nephi 1:15. 1 Nefi 1:15. And after this manner was the language of my father in the praising of his God; for his soul did rejoice, and his whole heart was filled, because of the things which he had seen, yea, which the Lord had shown unto him. I ten sposób został po języku mojego ojca w jego chwaląc Boga, bo jego dusza nie cieszy, i całe jego serce zostało wypełnione, z uwagi na to, co widział, tak, co Pan okazał mu.

1 Nephi 1:16. 1 Nefi 1:16. And now I, Nephi, do not make a full account of the things which my father hath written, for he hath written many things which he saw in visions and in dreams; and he also hath written many things which he prophesied and spake unto his children, of which I shall not make a full account. I teraz, Nephi, nie dokonuje się w pełni pod uwagę to, co mój ojciec dał na piśmie, bo Bóg napisał wiele rzeczy, które widział w wizji i marzeń, a on bowiem również autorem wielu rzeczy, których prorokował i mówił do swego dzieci, które nie dokonują pełnej konta.

1 Nephi 1:17. 1 Nefi 1:17. But I shall make an account of my proceedings in my days. Ale zrobię konto mojego postępowania w moich dni. Behold, I make an abridgment of the record of my father, upon plates which I have made with mine own hands; wherefore, after I have abridged the record of my father then will I make an account of mine own life. Oto Ja abridgment z zapisem mojego ojca, na talerze, które zrobiłem z kopalni własne ręce, po czym, po skróconej Mam rekord mojego ojca zrobię pod uwagę moje własne życie.

1 Nephi 1:18. 1 Nefi 1:18. Therefore, I would that ye should know, that after the Lord had shown so many marvelous things unto my father, Lehi, yea, concerning the destruction of Jerusalem, behold he went forth among the people, and began to prophesy and to declare unto them concerning the things which he had both seen and heard. Dlatego chciałbym, abyście wiedzieli, że po Pana wykazał tak wiele cudownych rzeczy do mój ojciec, Lehi, yea, dotyczące zniszczenia Jerozolimy, oto on poszedł dalej wśród ludzi, i zaczęli prorokować i oświadczyć im w sprawie rzeczy, które miał zarówno widzieli i słyszeli.

1 Nephi 1:19. 1 Nefi 1:19. And it came to pass that the Jews did mock him because of the things which he testified of them; for he truly testified of their wickedness and their abominations; and he testified that the things which he saw and heard, and also the things which he read in the book, manifested plainly of the coming of the Messiah, and also the redemption of the world. I stało się, że Żydzi nie fałszywa go ze względu na to, co zeznał z nich, bo naprawdę świadczy o ich nieprawości i ich obrzydliwości, a on zeznał, że to, co widział i słyszał, a także to, co on przeczytać w książce, objawia się wyraźnie na przyjście Mesjasza, a także odkupienie świata.

1 Nephi 1:20. 1 Nefi 1:20. And when the Jews heard these things they were angry with him; yea, even as with the prophets of old, whom they had cast out, and stoned, and slain; and they also sought his life, that they might take it away. A gdy Żydzi usłyszeli te rzeczy były niego wściekły, tak, nawet jak z dawnych proroków, którego wypędził i kamienowali, a zabity, a także szukać swojego życia, aby mogli je zabrać. But behold, I, Nephi, will show unto you that the tender mercies of the Lord are over all those whom he hath chosen, because of their faith, to make them mighty even unto the power of deliverance. Ale oto ja, Nefi, pokaże wam, że litości Pana są w stosunku do wszystkich tych, których wybrał ze względu na ich wiarę, ich potężna moc aż do wyzwolenia.

First Book of Nephi Chapter 2 Pierwszej Księgi Nephi Rozdział 2

1 Nephi 2:1. 1 Nefi 2:1. For behold, it came to pass that the Lord spake unto my father, yea, even in a dream, and said unto him: Blessed art thou Lehi, because of the things which thou hast done; and because thou hast been faithful and declared unto this people the things which I commanded thee, behold, they seek to take away thy life. Bo oto stało się, że mówił do Pana mego ojca, tak, nawet we śnie, i rzekł mu: Błogosławiony jesteś Lehi, ze względu na to, co uczyniłeś, a ponieważ Byłeś wierny i zadeklarowane do tym ludziom to, co ci rozkazałem, oto one starać się zabrać twoje życie.

1 Nephi 2:2. 1 Nefi 2:2. And it came to pass that the Lord commanded my father, even in a dream, that he should take his family and depart into the wilderness. I stało się, że Pan nakazał mój ojciec, nawet we śnie, że powinien on podjąć jego rodziny i odejść na pustynię.

1 Nephi 2:3. 1 Nefi 2:3. And it came to pass that he was obedient unto the word of the Lord, wherefore he did as the Lord commanded him. I stało się, że był posłusznym aż słowo Boże, dlaczego to zrobił, jak mu Pan rozkazał.

1 Nephi 2:4. 1 Nefi 02:04. And it came to pass that he departed into the wilderness. I stało się, że odszedł na pustynię. And he left his house, and the land of his inheritance, and his gold, and his silver, and his precious things, and took nothing with him, save it were his family, and provisions, and tents, and departed into the wilderness. I opuścił swój dom, i ziemię jego dziedzictwo, a jego złota, srebra i jego, i jego cenne rzeczy, i wziął ze sobą nic, chyba to było jego rodziny, i przepisy, i namioty, i odszedł na pustynię.

1 Nephi 2:5. 1 Nefi 2:5. And he came down by the borders near the shore of the Red Sea; and he traveled in the wilderness in the borders which are nearer the Red Sea; and he did travel in the wilderness with his family, which consisted of my mother, Sariah, and my elder brothers, who were Laman, Lemuel, and Sam. I zstąpił przez granice w pobliżu brzegu Morza Czerwonego, i udał się na pustyni w granicach, które są bliżej Morza Czerwonego, i uczynił podróż w pustyni z jego rodziny, która składała się z matką, Sariah, i my starsi bracia, którzy byli Laman, Lemuel i Sam.

1 Nephi 2:6. 1 Nefi 02:06. And it came to pass that when he had traveled three days in the wilderness, he pitched his tent in a valley by the side of a river of water. I stało się, że kiedy jechali trzy dni przez pustynię, on rozbił namioty w dolinie nad brzegiem rzeki wody.

1 Nephi 2:7. 1 Nefi 02:07. And it came to pass that he built an altar of stones, and made an offering unto the Lord, and gave thanks unto the Lord our God. I stało się, że zbudował ołtarz z kamieni, i złożył ofiarę Panu, i odmówiwszy dziękczynienie Panu Bogu naszemu.

1 Nephi 2:8. 1 Nefi 02:08. And it came to pass that he called the name of the river, Laman, and it emptied into the Red Sea; and the valley was in the borders near the mouth thereof. I stało się, że nazwał rzeki, Laman i opróżnić do Morza Czerwonego, a dolina była w granicach jego pobliżu ujścia.

1 Nephi 2:9. 1 Nefi 02:09. And when my father saw that the waters of the river emptied into the fountain of the Red Sea, he spake unto Laman, saying: O that thou mightest be like unto this river, continually running into the fountain of all righteousness! A kiedy mój ojciec, widząc, że wody rzeki opróżnione do fontanny Morza Czerwonego, mówił Laman, mówiąc: O abyś był jak do tej rzeki, ciągle działa na źródło wszelkiej sprawiedliwości!

1 Nephi 2:10. 1 Nefi 2:10. And he also spake unto Lemuel: O that thou mightest be like unto this valley, firm and steadfast, and immovable in keeping the commandments of the Lord! I on też mówił Lemuel: O abyś był jak do tej doliny, stanowczy i wytrwali, i nieruchome w zachowaniu przykazań Pana!

1 Nephi 2:11. 1 Nefi 2:11. Now this he spake because of the stiffneckedness of Laman and Lemuel; for behold they did murmur in many things against their father, because he was a visionary man, and had led them out of the land of Jerusalem, to leave the land of their inheritance, and their gold, and their silver, and their precious things, to perish in the wilderness. Teraz to mówił ze względu na stiffneckedness z Laman i Lemuel, bo oto oni szmer w wiele rzeczy przed ich ojca, ponieważ był człowiekiem odkrywczy, i doprowadziło ich z ziemi Jerozolima, do opuszczenia kraju swego dziedzictwa , a ich złoto i srebro ich i ich cenne rzeczy, do psucia się w pustynię. And this they said he had done because of the foolish imaginations of his heart. I to oni powiedzieli uczynił ze względu na głupie wyobrażenia jego serca.

1 Nephi 2:12. 1 Nefi 2:12. And thus Laman and Lemuel, being the eldest, did murmur against their father. I tym samym Laman i Lemuel, jako najstarszy, czy szmer przeciwko ojcu. And they did murmur because they knew not the dealings of that God who had created them. I zrobili szum, bo nie wiedział, że relacje z Bogiem, który go stworzył.

1 Nephi 2:13. 1 Nefi 2:13. Neither did they believe that Jerusalem, that great city, could be destroyed according to the words of the prophets. And they were like unto the Jews who were at Jerusalem, who sought to take away the life of my father. Ani nie wierzą, że Jerozolima, że wielkie miasta, mogą być zniszczone według słów proroków. A były podobne do Żydów, którzy byli w Jerozolimie, którzy starali się odebrać życia mojego ojca.

1 Nephi 2:14. 1 Nefi 2:14. And it came to pass that my father did speak unto them in the valley of Lemuel, with power, being filled with the Spirit, until their frames did shake before him. I stało się, że mój ojciec mówił do nich w dolinie Lemuel, z władzą, jest napełniony Duchem, aż do ich klatek nie wstrząsnąć przed nim. And he did confound them, that they durst not utter against him; wherefore, they did as he commanded them. I uczynił ich zawieść, że nie odważył się wypowiedzieć przeciw niemu Dlatego, że uczynił tak, jak rozkazał im.

1 Nephi 2:15. 1 Nefi 2:15. And my father dwelt in a tent. A mój ojciec mieszkał w namiocie.

1 Nephi 2:16. 1 Nefi 2:16. And it came to pass that I, Nephi, being exceedingly young, nevertheless being large in stature, and also having great desires to know of the mysteries of God, wherefore, I did cry unto the Lord; and behold he did visit me, and did soften my heart that I did believe all the words which had been spoken by my father; wherefore, I did not rebel against him like unto my brothers. I stało się, że ja, Nefi, jest wyjątkowo młody, jednak jest w dużej rangi, a także o wielkim pragnie poznać tajemnic Boga, Dlatego, ja wołajcie do Pana, i oto uczynił mnie odwiedzić, i nie zmiękczyć moje serce, że nie, że wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane przez mojego ojca, po czym, nie buntują się przeciw nim, jak do moich braci.

1 Nephi 2:17. 1 Nefi 2:17. And I spake unto Sam, making known unto him the things which the Lord had manifested unto me by his Holy Spirit. And it came to pass that he believed in my words. I rzekł Sam, co znane mu rzeczy, które Pan objawia się do mnie przez Ducha Świętego. I stało się, że wierzy w moje słowa.

1 Nephi 2:18. 1 Nefi 2:18. But, behold, Laman and Lemuel would not hearken unto my words; and being grieved because of the hardness of their hearts I cried unto the Lord for them. Ale oto, Laman i Lemuel nie słuchali moich słów, i zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca I wołał do Pana dla nich.

1 Nephi 2:19. 1 Nefi 2:19. And it came to pass that the Lord spake unto me, saying: Blessed art thou, Nephi, because of thy faith, for thou hast sought me diligently, with lowliness of heart. I stało się, że Pan mówił do mnie, mówiąc: Błogosławiony jesteś, Nephi, ze względu na wiarę swoją, bo Ty Mnie poszukuje pilnie, z pokorą serca.

1 Nephi 2:20. 1 Nefi 2:20. And inasmuch as ye shall keep my commandments, ye shall prosper, and shall be led to a land of promise; yea, even a land which I have prepared for you; yea, a land which is choice above all other lands. I ponieważ będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie szczęśliwi, i powinno być skierowane do ziemi obiecanej, tak, nawet ziemi, którą przygotowaliśmy dla Państwa, tak, ziemi, która jest przede wszystkim wybór innych krajach.

1 Nephi 2:21. 1 Nefi 2:21. And inasmuch as thy brethren shall rebel against thee, they shall be cut off from the presence of the Lord. I ponieważ twoich braci buntują się przeciwko tobie, są one odcięte od obecności Pana.

1 Nephi 2:22. 1 Nefi 2:22. And inasmuch as thou shalt keep my commandments, thou shalt be made a ruler and a teacher over thy brethren. I ponieważ będziesz zachowywać moje przykazania, będziesz być władcą i nauczyciela za twoich braci.

1 Nephi 2:23. 1 Nefi 2:23. For behold, in that day that they shall rebel against me, I will curse them even with a sore curse, and they shall have no power over thy seed except they shall rebel against me also. Oto bowiem w tym dniu, że będą buntować się przeciwko mnie, ja ich nawet przekleństwo ból klątwy, i nie mają władzy nad twoje potomstwo z wyjątkiem oni rebeliantów przeciwko mnie również.

1 Nephi 2:24. 1 Nefi 2:24. And if it so be that they rebel against me, they shall be a scourge unto thy seed, to stir them up in the ways of remembrance. I jeśli tak jest, że buntują się przeciwko mnie, są one plagą twemu potomstwu, by pobudzić je w sposób pamięci.

First Book of Nephi Chapter 3 Płyty Nefiego Rozdział 3

1 Nephi 3:1. 1 Nefi 3:1. And it came to pass that I, Nephi, returned from speaking with the Lord, to the tent of my father. I stało się, że ja, Nefi, wrócił z mówienia z Panem, do namiotu mojego ojca.

1 Nephi 3:2. 1 Nefi 3:2. And it came to pass that he spake unto me, saying: Behold I have dreamed a dream, in the which the Lord hath commanded me that thou and thy brethren shall return to Jerusalem. I stało się, że mówił do mnie, mówiąc: "Oto mam sen, w którym Pan nakazał mi, że ty i twoi bracia zwracają się do Jerozolimy.

1 Nephi 3:3. 1 Nefi 03:03. For behold, Laban hath the record of the Jews and also a genealogy of my forefathers, and they are engraven upon plates of brass. Bo oto, Laban dał zapis Żydów, a także genealogii moich przodków, i są wyryte na tablice z brązu.

1 Nephi 3:4. 1 Nefi 03:04. Wherefore, the Lord hath commanded me that thou and thy brothers should go unto the house of Laban, and seek the records, and bring them down hither into the wilderness. Dlatego, Pan nakazał mi, że ty i twoi bracia powinni iść do domu Labana, i dążyć do rejestrów, i wprowadzają je tu na pustynię.

1 Nephi 3:5. 1 Nefi 03:05. And now, behold thy brothers murmur, saying it is a hard thing which I have required of them; but behold I have not required it of them, but it is a commandment of the Lord. A teraz, oto twój szept braci, mówiąc że jest to trudne rzeczy, które mam wymagane od nich, lecz oto Ja nie wymaga on od nich, ale jest to przykazanie Pana.

1 Nephi 3:6. 1 Nefi 03:06. Therefore go, my son, and thou shalt be favored of the Lord, because thou hast not murmured. Przeto idź, synu mój, i będziesz uprzywilejowanych Pana, bo ty nie szemrali.

1 Nephi 3:7. 1 Nefi 3:7. And it came to pass that I, Nephi, said unto my father: I will go and do the things which the Lord hath commanded, for I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them that they may accomplish the thing which he commandeth them. I stało się, że ja, Nefi, rzekł do ojca: Pójdę i zrobić to, co Pan nakazał, bo wiem, że Pan nie daje przykazania synom mężczyzn, chyba on przygotuje drogę dla im, że mogą one osiągnąć rzeczy, które rozkazuje im.

1 Nephi 3:8. 1 Nefi 03:08. And it came to pass that when my father had heard these words he was exceedingly glad, for he knew that I had been blessed of the Lord. I stało się, że kiedy mój ojciec usłyszał te słowa, bardzo się ucieszył, bo wiedział, że byłem błogosławił Pana.

1 Nephi 3:9. 1 Nefi 03:09. And I, Nephi, and my brethren took our journey in the wilderness, with our tents, to go up to the land of Jerusalem. I ja, Nefi, i bracia moi ruszyliśmy przez pustynię, z naszych namiotów, by wyruszyć do ziemi z Jerozolimy.

1 Nephi 3:10. 1 Nefi 3:10. And it came to pass that when we had gone up to the land of Jerusalem, I and my brethren did consult one with another. I stało się, że kiedy poszedł do ziemi Jerozolima, ja i moi bracia nie konsultują się z innym.

1 Nephi 3:11. 1 Nefi 3:11. And we cast lots - who of us should go in unto the house of Laban. A my losy - kto z nas powinien iść do domu Labana. And it came to pass that the lot fell upon Laman; and Laman went in unto the house of Laban, and he talked with him as he sat in his house. I stało się, że los padł na Laman oraz Laman poszedł do domu Labana, a on rozmawiał z nim jak on siedział w swoim domu.

1 Nephi 3:12. 1 Nefi 3:12. And he desired of Laban the records which were engraven upon the plates of brass, which contained the genealogy of my father. I chciał Labana zapisy, które były wyryte na tablice z brązu, która zawierała genealogii mojego ojca.

1 Nephi 3:13. 1 Nefi 3:13. And behold, it came to pass that Laban was angry, and thrust him out from his presence; and he would not that he should have the records. I oto stało się, że Laban rozgniewał, i utopił go z jego obecności, a on nie, że powinien on mieć rekordy. Wherefore, he said unto him: Behold thou art a robber, and I will slay thee. Dlatego, rzekł do niego: Oto ty zbrodniarzem, i będę cię zabić.

1 Nephi 3:14. 1 Nefi 3:14. But Laman fled out of his presence, and told the things which Laban had done, unto us. Ale Laman uciekł z jego obecności, i powiedział to, co uczynił Labana, do nas. And we began to be exceedingly sorrowful, and my brethren were about to return unto my father in the wilderness. I zaczęliśmy się wyjątkowo bolesne, i moimi braćmi są o powrót do mojego ojca na pustyni.

1 Nephi 3:15. 1 Nefi 3:15. But behold I said unto them that: As the Lord liveth, and as we live, we will not go down unto our father in the wilderness until we have accomplished the thing which the Lord hath commanded us. Ale oto I rzekł do nich, że: Jako żyje Pan, i jak żyjemy, nie będziemy się w dół aż do naszego ojca na pustyni, dopóki mamy osiągnąć rzeczy, które Pan nakazał nam.

1 Nephi 3:16. 1 Nefi 3:16. Wherefore, let us be faithful in keeping the commandments of the Lord; therefore let us go down to the land of our father's inheritance, for behold he left gold and silver, and all manner of riches. Dlatego, niech nam być wiernymi w zachowaniu przykazań Pana, więc niech nam zejść na ziemię nasze dziedzictwo ojca, oto wyjechał złota i srebra, a także wszelkiego rodzaju bogactw. And all this he hath done because of the commandments of the Lord. A wszystko to czynił ze względu na przykazania Boże.

1 Nephi 3:17. 1 Nefi 3:17. For he knew that Jerusalem must be destroyed, because of the wickedness of the people. Wiedział bowiem, że Jerozolima musi być zniszczona, ze względu na niegodziwość ludzi.

1 Nephi 3:18. 1 Nefi 3:18. For behold, they have rejected the words of the prophets. Bo oto one odrzucone słowa proroków. Wherefore, if my father should dwell in the land after he hath been commanded to flee out of the land, behold, he would also perish. Dlatego, jeżeli mój ojciec powinien mieszkać w kraju po On był rozkaz do ucieczki z kraju, a oto, on także zginął. Wherefore, it must needs be that he flee out of the land. Dlatego, musi ona musi być, że uciekają z kraju.

1 Nephi 3:19. 1 Nefi 3:19. And behold, it is wisdom in God that we should obtain these records, that we may preserve unto our children the language of our fathers; I oto jest mądrość Boga, że powinniśmy otrzymać te dane, abyśmy mogli zachować aż do naszych dzieci języka naszych przodków;

1 Nephi 3:20. 1 Nefi 3:20. And also that we may preserve unto them the words which have been spoken by the mouth of all the holy prophets, which have been delivered unto them by the Spirit and power of God, since the world began, even down unto this present time. A także, że możemy zachować do nich słowa, które zostały wypowiedziane przez usta wszystkich świętych proroków, które zostały dostarczone im przez Ducha Świętego i moc Boga, od początku świata, nawet w dół aż do chwili obecnej.

1 Nephi 3:21. 1 Nefi 3:21. And it came to pass that after this manner of language did I persuade my brethren, that they might be faithful in keeping the commandments of God. I stało się, że po tym języku nie sposób mogę przekonać moich braci, aby mogli być wiernymi w zachowaniu przykazań Bożych.

1 Nephi 3:22. 1 Nefi 3:22. And it came to pass that we went down to the land of our inheritance, and we did gather together our gold, and our silver, and our precious things. I stało się, że zeszliśmy na ziemię naszego dziedzictwa, a my nie zbierają nasze złoto, srebro i nasze, a nasze cenne rzeczy.

1 Nephi 3:23. 1 Nefi 3:23. And after we had gathered these things together, we went up again unto the house of Laban. A gdy zebrali te rzeczy razem, udaliśmy się z powrotem do domu Labana.

1 Nephi 3:24. 1 Nefi 3:24. And it came to pass that we went in unto Laban, and desired him that he would give unto us the records which were engraven upon the plates of brass, for which we would give unto him our gold, and our silver, and all our precious things. I stało się, że poszedł do Labana, i prosili go, aby dawał do nas zapisy, które były wyryte na tablice z brązu, na co dajemy mu nasze złoto, srebro i nasze, i wszystkie cenne rzeczy.

1 Nephi 3:25. 1 Nefi 3:25. And it came to pass that when Laban saw our property, and that it was exceedingly great, he did lust after it, insomuch that he thrust us out, and sent his servants to slay us, that he might obtain our property. I stało się, że gdy Laban zobaczył naszą własnością, i że był niezwykle wielki, uczynił pożądania po to, tak że pchnął nas i posłał swoje sługi do zabijajcie nas, że może uzyskać naszą własnością.

1 Nephi 3:26. 1 Nefi 3:26. And it came to pass that we did flee before the servants of Laban, and we were obliged to leave behind our property, and it fell into the hands of Laban. I stało się, że ucieka przed pracowników Labana, i musieliśmy zostawić naszą własnością, i wpadł w ręce Labana.

1 Nephi 3:27. 1 Nefi 3:27. And it came to pass that we fled into the wilderness, and the servants of Laban did not overtake us, and we hid ourselves in the cavity of a rock. I stało się, że uciekł na pustynię, i pracowników Laban nie dogoni nas, a my ukrył się w jamie w skale.

1 Nephi 3:28. 1 Nefi 3:28. And it came to pass that Laman was angry with me, and also with my father; and also was Lemuel, for he hearkened unto the words of Laman. I stało się, że Laman był na mnie zły, a także z moim ojcem, a także był Lemuel, bo usłuchał słów Laman. Wherefore Laman and Lemuel did speak many hard words unto us, their younger brothers, and they did smite us even with a rod. Dlatego Laman i Lemuel nie mówić wiele trudnych słów do nas, swoich młodszych braci, a oni nawet nie dotknie nas o laskę.

1 Nephi 3:29. 1 Nefi 3:29. And it came to pass as they smote us with a rod, behold, an angel of the Lord came and stood before them, and he spake unto them, saying: Why do ye smite your younger brother with a rod? I stało się, jak pobili nas prętem, oto anioł Pański wszedł i stanął przed nimi i mówił im, mówiąc: Dlaczego wy uderzyć twój młodszy brat z laską? Know ye not that the Lord hath chosen him to be a ruler over you, and this because of your iniquities? Czyż nie wiecie, że Pan wybrał go, aby był władcą nad tobą, a to z powodu swojej winy? Behold ye shall go up to Jerusalem again, and the Lord will deliver Laban into your hands. Oto wy pójdziecie do Jerozolima ponownie, a Pan wydaje Labana w twoje ręce.

1 Nephi 3:30. 1 Nefi 3:30. And after the angel had spoken unto us, he departed. I po anioł miał przemówił do nas, odszedł.

1 Nephi 3:31. 1 Nefi 3:31. And after the angel had departed, Laman and Lemuel again began to murmur, saying: How is it possible that the Lord will deliver Laban into our hands? I po anioł miał odszedł, Laman i Lemuel ponownie zaczął się szmer, mówiąc: Jak to możliwe, że Pan wybawi Labana w nasze ręce? Behold, he is a mighty man, and he can command fifty, yea, even he can slay fifty; then why not us? Oto jest potężny człowiek, i może on polecenia pięćdziesiąt, tak, nawet on może zabić pięćdziesiąt, to dlaczego nie nam?

First Book of Nephi Chapter 4 Pierwszej Księgi Nephi Rozdział 4

1 Nephi 4:1. 1 Nefi 4:1. And it came to pass that I spake unto my brethren, saying: Let us go up again unto Jerusalem, and let us be faithful in keeping the commandments of the Lord; for behold he is mightier than all the earth, then why not mightier than Laban and his fifty, yea, or even than his tens of thousands? I stało się, że mówił do braci moich, mówiąc: Chodźmy znów do Jerozolimy, i niech nam być wiernymi w zachowaniu przykazań Pana, bo oto on jest mocniejsze niż wszystkie ziemie, to dlaczego nie mocniejsze niż Laban i jego pięćdziesiątką, yea, lub nawet niż jego dziesiątki tysięcy?

1 Nephi 4:2. 1 Nefi 4:2. Therefore let us go up; let us be strong like unto Moses; for he truly spake unto the waters of the Red Sea and they divided hither and thither, and our fathers came through, out of captivity, on dry ground, and the armies of Pharaoh did follow and were drowned in the waters of the Red Sea. Dlatego wstąpmy, bądźmy silne jak Mojżesz, bo naprawdę mówił do wód Morza Czerwonego i one podzielone tu i tam, i przez naszych przodków, z niewoli, po suchej ziemi, i wojska faraon zgodził się i został zatopiony w wodach Morza Czerwonego.

1 Nephi 4:3. 1 Nefi 4:3. Now behold ye know that this is true; and ye also know that an angel hath spoken unto you; wherefore can ye doubt? Let us go up; the Lord is able to deliver us, even as our fathers, and to destroy Laban, even as the Egyptians. Oto teraz wiecie, że to prawda, a wy też, że anioł mówił Pan do was, dlaczego może macie wątpliwości? Chodźmy, bo Pan jest w stanie dostarczyć nam, tak jak nasi przodkowie, i aby zniszczyć Labana, nawet jak Egipcjanie.

1 Nephi 4:4. 1 Nefi 04:04. Now when I had spoken these words, they were yet wroth, and did still continue to murmur; nevertheless they did follow me up until we came without the walls of Jerusalem. I teraz, gdy mówił te słowa, one jeszcze rozgniewał, i nadal nie do szeptu, jednak oni za mną, aż doszliśmy bez mury Jerozolimy.

1 Nephi 4:5. 1 Nefi 04:05. And it was by night; and I caused that they should hide themselves without the walls. I to było w nocy, i spowodował, że powinny one ukrywać się bez ścian. And after they had hid themselves, I, Nephi, crept into the city and went forth towards the house of Laban. I po ich ukryli się, ja, Nefi, wkradł się do miasta i poszedł dalej w kierunku domu Labana.

1 Nephi 4:6. 1 Nefi 4:6. And I was led by the Spirit, not knowing beforehand the things which I should do. I był prowadzony przez Ducha, nie wiedząc, co zrobić.

1 Nephi 4:7. 1 Nefi 04:07. Nevertheless I went forth, and as I came near unto the house of Laban I beheld a man, and he had fallen to the earth before me, for he was drunken with wine. Mimo to wyszedł i jak zbliżył się do domu Labana ujrzałem człowieka, a on spadł na ziemię przede mną, bo był pijany winem.

1 Nephi 4:8. 1 Nefi 4:8. And when I came to him I found that it was Laban. A kiedy przyszli do niego znalazłem, że Laban.

1 Nephi 4:9. 1 Nefi 04:09. And I beheld his sword, and I drew it forth from the sheath thereof; and the hilt thereof was of pure gold, and the workmanship thereof was exceedingly fine, and I saw that the blade thereof was of the most precious steel. I oglądaliśmy Jego miecz, dobył go, a ja dalej z pochwy, a jej rękojeść była ze szczerego złota, a jego wykonanie było wyjątkowo dobrze, i widziałem, że jego ostrze było z najbardziej ze stali szlachetnych.

1 Nephi 4:10. 1 Nefi 4:10. And it came to pass that I was constrained by the Spirit that I should kill Laban; but I said in my heart: Never at any time have I shed the blood of man. I stało się, że byłem zmuszony przez Ducha Świętego, że powinienem zabić Labana, ale powiedziałem w moim sercu: Nie ma w każdej chwili Ja tracę krwi człowieka. And I shrunk and would that I might not slay him. I zmniejszyła się i to, że nie może go zabić.

1 Nephi 4:11. 1 Nefi 4:11. And the Spirit said unto me again: Behold the Lord hath delivered him into thy hands. I Duch rzekł do mnie: Oto Pan wydał go w ręce twoje. Yea, and I also knew that he had sought to take away mine own life; yea, and he would not hearken unto the commandments of the Lord; and he also had taken away our property. Tak, ja też wiedziałem, że starał się zabrać moje własne życie, tak i on nie usłucha przykazań Pana, a on również zabrał naszą własnością.

1 Nephi 4:12. 1 Nefi 4:12. And it came to pass that the Spirit said unto me again: Slay him, for the Lord hath delivered him into thy hands; I stało się, że Duch rzekł do mnie: zabijajcie go, Pan wydał go w ręce twoje;

1 Nephi 4:13. 1 Nefi 4:13. Behold the Lord slayeth the wicked to bring forth his righteous purposes. Oto Pan slayeth grzesznika do wyprowadź jego prawych celów. It is better that one man should perish than that a nation should dwindle and perish in unbelief. Lepiej, aby jeden człowiek zginął, niż że naród powinien osłabnąć, i zginął w niewierze.

1 Nephi 4:14. 1 Nefi 4:14. And now, when I, Nephi, had heard these words, I remembered the words of the Lord which he spake unto me in the wilderness, saying that: Inasmuch as thy seed shall keep my commandments, they shall prosper in the land of promise. A teraz, gdy ja, Nefi, usłyszał te słowa, przypomniałem sobie słowa Pana, który mówił do mnie na pustyni, mówiąc, że: Ponieważ twoje potomstwo będą zachowywać moje przykazania, będą prosperować w ziemi obietnicy.

1 Nephi 4:15. 1 Nefi 4:15. Yea, and I also thought that they could not keep the commandments of the Lord according to the law of Moses, save they should have the law. Tak, ja też myślałem, że nie mogły one przestrzegać przykazań Pana, zgodnie z prawem Mojżesza, chyba powinny mieć prawo.

1 Nephi 4:16. 1 Nefi 4:16. And I also knew that the law was engraven upon the plates of brass. I wiedziałem też, że prawo zostało wyryte na tablice z brązu.

1 Nephi 4:17. 1 Nefi 4:17. And again, I knew that the Lord had delivered Laban into my hands for this cause - that I might obtain the records according to his commandments. I znowu, wiedziałem, że Pan wydał Laban w moje ręce do tej sprawy - by uzyskać rekordy według jego przykazań.

1 Nephi 4:18. 1 Nefi 4:18. Therefore I did obey the voice of the Spirit, and took Laban by the hair of the head, and I smote off his head with his own sword. Dlatego nie słuchał głosu Ducha Świętego, i wziął Labana przez włosy z głowy, a ja od uderzył głową z własnego miecza.

1 Nephi 4:19. 1 Nefi 4:19. And after I had smitten off his head with his own sword, I took the garments of Laban and put them upon mine own body; yea, even every whit; and I did gird on his armor about my loins. I po tym, jak uderzył głową off z własnego miecza, wziąłem szaty Labana i umieścić je na moje własne ciało, tak, nawet co whit, a ja nie nałóżcie zbroję o moje biodra.

1 Nephi 4:20. 1 Nefi 4:20. And after I had done this, I went forth unto the treasury of Laban. I po tym, jak to uczynili, I poszedł dalej aż do skarbu Labana. And as I went forth towards the treasury of Laban, behold, I saw the servant of Laban who had the keys of the treasury. I jak wyszedł w kierunku skarbu Labana, oto Widziałem sługi Labana którzy mieli klucze do skarbca. And I commanded him in the voice of Laban, that he should go with me into the treasury. I nakazał mu głos Labana, że powinien iść ze mną do skarbony.

1 Nephi 4:21. 1 Nefi 4:21. And he supposed me to be his master, Laban, for he beheld the garments and also the sword girded about my loins. A on ma mnie za swego pana, Labana, bo oglądaliśmy na odzieży a także na temat mojego miecza przepasane biodra.

1 Nephi 4:22. 1 Nefi 4:22. And he spake unto me concerning the elders of the Jews, he knowing that his master, Laban, had been out by night among them. A On rzekł do mnie dotyczące starszyźnie żydowskiej, że wiedząc, że jego kapitan, Labana, był przez noc wśród nich.

1 Nephi 4:23. 1 Nefi 4:23. And I spake unto him as if it had been Laban. I mówił do niego, jak gdyby była ona Labana.

1 Nephi 4:24. 1 Nefi 4:24. And I also spake unto him that I should carry the engravings, which were upon the plates of brass, to my elder brethren, who were without the walls. A także mówił mu, że powinien nosić ryciny, które były na tablice z brązu, na mój starszy bracia, którzy byli bez ścian.

1 Nephi 4:25. 1 Nefi 4:25. And I also bade him that he should follow me. I również kazał mu, że powinien on za mną.

1 Nephi 4:26. 1 Nefi 4:26. And he, supposing that I spake of the brethren of the church, and that I was truly that Laban whom I had slain, wherefore he did follow me. A on, przy założeniu, że mówił z braćmi z Kościoła, i że byłem naprawdę, że Laban którego zabili, dlaczego to zrobił za mną.

1 Nephi 4:27. 1 Nefi 4:27. And he spake unto me many times concerning the elders of the Jews, as I went forth unto my brethren, who were without the walls. I rzekł do mnie wiele razy dotyczące starszyznę żydowską, jak wyszedł do braci moich, którzy byli bez ścian.

1 Nephi 4:28. 1 Nefi 4:28. And it came to pass that when Laman saw me he was exceedingly frightened, and also Lemuel and Sam. I stało się, że kiedy Laman mnie zobaczył był wyjątkowo przestraszony, a także Lemuel i Sam. And they fled from before my presence; for they supposed it was Laban, and that he had slain me and had sought to take away their lives also. A oni uciekli przed mojej obecności, bo ma to Laban, i że zabili mnie i usiłował zabrać ich życiu również.

1 Nephi 4:29. 1 Nefi 4:29. And it came to pass that I called after them, and they did hear me; wherefore they did cease to flee from my presence. I stało się, że zadzwoniłem po nich, a oni nie słyszą mnie, dlaczego oni nie przestają uciekać z mojej obecności.

1 Nephi 4:30. 1 Nefi 4:30. And it came to pass that when the servant of Laban beheld my brethren he began to tremble, and was about to flee from before me and return to the city of Jerusalem. I stało się, że kiedy sługa Labana oglądaliśmy braci moich zaczął drżeć, i chciał uciekać przed przede mną i powrócić do Jerozolimy.

1 Nephi 4:31. 1 Nefi 4:31. And now I, Nephi, being a man large in stature, and also having received much strength of the Lord, therefore I did seize upon the servant of Laban, and held him, that he should not flee. I teraz, Nephi, jako człowiek dużej postury, a także po otrzymaniu dużo siły Pana, dlatego nie pojąć, sługa Labana, i trzymał go, że nie powinien uciekać.

1 Nephi 4:32. 1 Nefi 4:32. And it came to pass that I spake with him, that if he would hearken unto my words, as the Lord liveth, and as I live, even so that if he would hearken unto our words, we would spare his life. I stało się, że mówił mu, że jeśli chce słuchać moich słów, jak Pan żyje, i jak żyć, tak, że jeśli będzie on posłuszny nasze słowa, będziemy zamiennych życia.

1 Nephi 4:33. 1 Nefi 4:33. And I spake unto him, even with an oath, that he need not fear; that he should be a free man like unto us if he would go down in the wilderness with us. I mówił do niego, nawet pod przysięgą, że nie należy się obawiać, że powinien on być wolnym człowiekiem podobnym do nas, jeśli chciał zejść na pustyni z nami.

1 Nephi 4:34. 1 Nefi 4:34. And I also spake unto him, saying: Surely the Lord hath commanded us to do this thing; and shall we not be diligent in keeping the commandments of the Lord? A także mówił mu, mówiąc: Zaprawdę, Pan nakazał nam to zrobić rzeczy, i nie możemy być sumienny w zachowaniu przykazań Pana? Therefore, if thou wilt go down into the wilderness to my father thou shalt have place with us. Dlatego, jeśli ty idź na pustynię, aby mój ojciec będziesz mieć miejsce u nas.

1 Nephi 4:35. 1 Nefi 4:35. And it came to pass that Zoram did take courage at the words which I spake. I stało się, że Zoram wzięła odwagi na słowa, które mówiłem. Now Zoram was the name of the servant; and he promised that he would go down into the wilderness unto our father. Teraz Zoram to nazwa sługi, a on obiecał, że zejść na pustynię aż do naszego ojca. Yea, and he also made an oath unto us that he would tarry with us from that time forth. Tak, i on również złożył przysięgę nam, że będzie zwlekał z nami od tego czasu dalej.

1 Nephi 4:36. 1 Nefi 4:36. Now we were desirous that he should tarry with us for this cause, that the Jews might not know concerning our flight into the wilderness, lest they should pursue us and destroy us. Teraz zostały pragnąc, że powinien on spóźni się z nami na tej przyczyny, że Żydzi mogą nie wiedzieć, dotyczące naszego lotu na pustynię, by ich prowadzić nas i nas zniszczyć.

1 Nephi 4:37. 1 Nefi 4:37. And it came to pass that when Zoram had made an oath unto us, our fears did cease concerning him. I stało się, że gdy Zoram miał złożył przysięgę nam nasze obawy dotyczące go nie przestanie.

1 Nephi 4:38. 1 Nefi 4:38. And it came to pass that we took the plates of brass and the servant of Laban, and departed into the wilderness, and journeyed unto the tent of our father. I stało się, że wzięliśmy tablice z brązu i sługa Labana, i odszedł na pustynię, i wyruszył ku namiot naszego ojca.

First Book of Nephi Chapter 5 Pierwszej Księgi Nephi Rozdział 5

1 Nephi 5:1. 1 Nefi 5:1. And it came to pass that after we had come down into the wilderness unto our father, behold, he was filled with joy, and also my mother, Sariah, was exceedingly glad, for she truly had mourned because of us. I stało się, że po tym, jak zejść na pustynię aż do naszego ojca, oto był wypełniony radością, a także moja matka, Sariah, bardzo się ucieszył, bo naprawdę miał żałobę ze względu na nas.

1 Nephi 5:2. 1 Nefi 05:02. For she had supposed that we had perished in the wilderness; and she also had complained against my father, telling him that he was a visionary man; saying: Behold thou hast led us forth from the land of our inheritance, and my sons are no more, and we perish in the wilderness. Bo sądził, że zginął na pustyni, i ona też skarżyła się na ojca, mówiąc mu, że był człowiekiem odkrywczy, mówiąc: Oto ty doprowadziły nas dalej od ziemi naszego dziedzictwa, a moi synowie nie są więcej, a my psucia się w pustynię.

1 Nephi 5:3. 1 Nefi 05:03. And after this manner of language had my mother complained against my father. I po ten sposób języka miała moja matka skarżył przed moim ojcem.

1 Nephi 5:4. 1 Nefi 5:4. And it had come to pass that my father spake unto her, saying: I know that I am a visionary man; for if I had not seen the things of God in a vision I should not have known the goodness of God, but had tarried at Jerusalem, and had perished with my brethren. I miał się stać, że mój ojciec mówił do niej, mówiąc: Wiem, że jestem człowiekiem odkrywczy, bo gdybym nie widział, co Boga w wizji I nie powinien wiedzieć, że dobroć Boga, ale tam przebywali w Jerozolimie i zginął z moich braci.

1 Nephi 5:5. 1 Nefi 5:5. But behold, I have obtained a land of promise, in the which things I do rejoice; yea, and I know that the Lord will deliver my sons out of the hands of Laban, and bring them down again unto us in the wilderness. Ale oto mam otrzymali ziemi obiecanej, w którym rzeczy zrobić, radujcie się, tak, i wiem, że Pan wybawi moich synów z rąk Labana, i wprowadzają je ponownie do nas na pustyni.

1 Nephi 5:6. 1 Nefi 5:6. And after this manner of language did my father, Lehi, comfort my mother, Sariah, concerning us, while we journeyed in the wilderness up to the land of Jerusalem, to obtain the record of the Jews. I po tym języku nie sposób mój ojciec, Lehi, komfort mojej matki, Sariah, dotyczące nas, a my szli przez pustynię do ziemi Jerozolima, aby uzyskać zapis Żydów.

1 Nephi 5:7. 1 Nefi 05:07. And when we had returned to the tent of my father, behold their joy was full, and my mother was comforted. A kiedy wróciliśmy do namiotu mojego ojca, oto ich radość była pełna, i moja matka była pocieszeni.

1 Nephi 5:8. 1 Nefi 5:8. And she spake, saying: Now I know of a surety that the Lord hath commanded my husband to flee into the wilderness; yea, and I also know of a surety that the Lord hath protected my sons, and delivered them out of the hands of Laban, and given them power whereby they could accomplish the thing which the Lord hath commanded them. I mówiła, mówiąc: Teraz wiem o poręczenie, że Pan nakazał mój mąż do ucieczki na pustynię, tak i Ja również wiedzieć o poręczenie, że Pan chronione moich synów, i wydał je z rąk Laban i dał im moc, zgodnie z którą mogą one osiągnąć rzeczy, które Pan nakazał im. And after this manner of language did she speak. I po tym języku nie sposób jej mówić.

1 Nephi 5:9. 1 Nefi 5:9. And it came to pass that they did rejoice exceedingly, and did offer sacrifice and burnt offerings unto the Lord; and they gave thanks unto the God of Israel. I stało się, że nie cieszy niezmiernie, a nie ofiary całopalenia i oferta dla Pana, i odmówiwszy dziękczynienie do Boga Izraela.

1 Nephi 5:10. 1 Nefi 5:10. And after they had given thanks unto the God of Israel, my father, Lehi, took the records which were engraven upon the plates of brass, and he did search them from the beginning. I po odmówiwszy dziękczynienie do Boga Izraela, mój ojciec, Lehi, wziął zapisy, które były wyryte na tablice z brązu, a on nie szukać ich od początku.

1 Nephi 5:11. 1 Nefi 5:11. And he beheld that they did contain the five books of Moses, which gave an account of the creation of the world, and also of Adam and Eve, who were our first parents; I ujrzał, że nie zawiera pięć ksiąg Mojżesza, który dał o stworzeniu świata, a także Adama i Ewy, którzy naszych pierwszych rodziców;

1 Nephi 5:12. 1 Nefi 5:12. And also a record of the Jews from the beginning, even down to the commencement of the reign of Zedekiah, king of Judah; , A także zapis Żydów od początku, aż do rozpoczęcia panowania Sedecjasza, króla judzkiego;

1 Nephi 5:13. 1 Nefi 5:13. And also the prophecies of the holy prophets, from the beginning, even down to the commencement of the reign of Zedekiah; and also many prophecies which have been spoken by the mouth of Jeremiah. , A także proroctwa o świętych proroków, od początku, aż do rozpoczęcia panowania Sedecjasza, a także wielu proroctwa, które zostały wypowiedziane przez usta Jeremiasza.

1 Nephi 5:14. 1 Nefi 5:14. And it came to pass that my father, Lehi, also found upon the plates of brass a genealogy of his fathers; wherefore he knew that he was a descendant of Joseph; yea, even that Joseph who was the son of Jacob, who was sold into Egypt, and who was preserved by the hand of the Lord, that he might preserve his father, Jacob, and all his household from perishing with famine. I stało się, że mój ojciec, Lehi, również znalazł się na tablice z brązu genealogiczne swoich przodków, po czym wiedział, że był potomkiem Józefa, tak, nawet, że Józef był synem Jakuba, który został sprzedany do Egiptu, i który zachował się w ręce Pana, że może zachować swego ojca, Jakuba, i całej jego rodzinie od ginie z głodu.

1 Nephi 5:15. 1 Nefi 5:15. And they were also led out of captivity and out of the land of Egypt, by that same God who had preserved them. I były one wyprowadzone z niewoli i wyprowadził z ziemi egipskiej, z tego samego Boga, który zachował im.

1 Nephi 5:16. 1 Nefi 5:16. And thus my father, Lehi, did discover the genealogy of his fathers. A więc mój ojciec, Lehi, odkryłem genealogiczne swoich przodków. And Laban also was a descendant of Joseph, wherefore he and his fathers had kept the records. Laban również był potomkiem Józefa, dlaczego on i jego przodkowie przechowywane zapisy.

1 Nephi 5:17. 1 Nefi 5:17. And now when my father saw all these things, he was filled with the Spirit, and began to prophesy concerning his seed A teraz, kiedy mój ojciec, widząc te wszystkie rzeczy, był napełniony Duchem Świętym, i zaczęli prorokować dotyczące jego potomstwo

1 Nephi 5:18. 1 Nefi 5:18. That these plates of brass should go forth unto all nations, kindreds, tongues, and people who were of his seed. Że te tablice z brązu powinna iść dalej aż do wszystkich narodów, plemion, języków i ludzi, którzy z jego nasienia.

1 Nephi 5:19. 1 Nefi 5:19. Wherefore, he said that these plates of brass should never perish; neither should they be dimmed any more by time. Dlatego, mówił, że te tablice z brązu nigdy nie powinien zginąć, nie powinny one być wygaszone więcej czasu. And he prophesied many things concerning his seed. I prorokował wiele rzeczy dotyczących jego potomstwo.

1 Nephi 5:20. 1 Nefi 5:20. And it came to pass that thus far I and my father had kept the commandments wherewith the Lord had commanded us. I stało się, że do tej pory ja i mój ojciec przechowywane przykazań czym by Pan nakazał nam.

1 Nephi 5:21. 1 Nefi 5:21. And we had obtained the records which the Lord had commanded us, and searched them and found that they were desirable; yea, even of great worth unto us, insomuch that we could preserve the commandments of the Lord unto our children. I mieliśmy uzyskanych zapisów, które Pan nakazał nam, i wyszukuje je i stwierdził, że zostały one wskazane, tak, nawet duże warto do nas, tak że możemy zachować przykazań Pana do naszych dzieci.

1 Nephi 5:22. 1 Nefi 5:22. Wherefore, it was wisdom in the Lord that we should carry them with us, as we journeyed in the wilderness towards the land of promise. Dlatego, była mądrość w Panu, że powinniśmy nosić je z nami, jak szli przez pustynię ku ziemi obiecanej.

First Book of Nephi Chapter 6 Płyty Nefiego Rozdział 6

(continues . . .) (W dalszym ciągu...)


Mormons Mormoni

Catholic Information Informacje Katolicki

(Also called the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.) (Zwany także Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich).

This religious body had its origin during the early part of the nineteenth century. Ten organ religijny miał jej pochodzenia w pierwszej połowie XIX wieku.

Joseph Smith, the founder and first president of the sect, was the son of a Vermont farmer, and was born in Sharon township, Windsor County, in that state, on 23 December, 1805. Joseph Smith, założyciel i pierwszy prezydent sekty, był synem rolnika z Vermont, a urodził się w mieście Sharon, Windsor County, w tym stanie, w dniu 23 grudnia 1805. In the spring of 1820, while living with his parents at Manchester, Ontario (now Wayne) County, New York, he became deeply concerned upon the subject of his salvation, a condition partly induced by a religious revival which proselytized a few of his relatives to the Presbyterian Faith. Joseph himself was inclined toward Methodism; to satisfy his mind as to which one of the existing sects he should join, he sought Divine guidance, and claimed to have received in answer to prayer a visitation from two glorious beings, who told him not to connect himself to any of these Churches, but to bide the coming of Church of Christ, which was about to be re-established. Wiosną 1820 roku, mieszkając z rodzicami w Manchesterze, Ontario (obecnie Wayne) County, Nowy Jork, był głęboko zaniepokojony na temat jego zbawienia, warunek częściowo wywołane przez odrodzenie religijne, które proselytized kilku jego krewnych do Presbyterian wiary. Joseph sam skłania się ku Metodyzm; w celu zaspokojenia własnych myśli, co do których jeden z istniejących sekt powinien dołączyć, chciał Bożego wskazówki, i twierdził, że otrzymał w odpowiedzi na modlitwę odwiedzin od dwóch wspaniałych istot, które nie powiedział mu, aby połączyć się z żadnym z tych Kościołów, ale czekać na przyjście Chrystusa Kościół, który miał być przywrócony.

According to his own statement, there appeared to him on the night of 21 September, 1823, a heavenly messenger, who gave his name as Moroni, and revealed the existence of an ancient record containing the fullness of the Gospel of Christ as taught by the Saviour after his Resurrection to the Nephites, a branch of the House of Israel which inhabited the American continent ages prior to its discovery by Columbus. Według jego własne oświadczenie, pojawiły się do niego w nocy z 21 września 1823, niebieski posłaniec, który dał swoje nazwisko w Moroni i ujawniły istnienie starożytnego rekord zawierający pełnię Ewangelii Chrystusa, jak nauczał przez Zbawiciel po zmartwychwstaniu do Nefitów, oddział Dom Izrael, które zamieszkiwały kontynent amerykański wieku przed jej odkryciem przez Kolumba. Moroni in mortal life had been a Nephite prophet, the son of another prophet named Mormon, who was the compiler of the record buried in a hill situated about two miles from the modern village of Manchester. Moroni w śmiertelnym życiu był Nefici proroka, syna imieniem innego proroka Mormona, który był kompilator z rekordu pochowany na wzgórzu, w odległości około dwóch mil od współczesnej wioski Manchester.

Joseph Smith states that he received the record from the angel Moroni in September, 1827. Stwierdza, że Joseph Smith otrzymał od anioła rekord Moroni we wrześniu 1827 roku. It was, he alleges, engraved upon metallic plates having the appearance of gold and each a little thinner than ordinary tin, the whole forming a book about six inches long, six inches wide, and six inches thick, bound together by rings. To było, jak twierdzi, grawerowane na metalowe płytki mające wygląd złota i każdy nieco cieńsze niż zwykłe cyny, całość tworzy książki o sześć cali długości, szerokości sześciu cali, a sześć cala grubości, związani razem przez pierścienie. The characters engraved upon the plates were in a language styled the Reformed Egyptian, and with the book were interpreters -- Urim and Thummim -- by means of which these characters were to be translated into English. Znaki wyryte na płyty były w języku stylizowany zreformowanej egipskie, oraz z książki zostały tłumaczy - Urim i Tummim - za pomocą tych znaków, które miały być przetłumaczone na język angielski. The result was the "Book of Mormon", published at Palmyra, New York in March, 1830; in the preface eleven witnesses, exclusive of Joseph Smith, the translator, claim to have seen the plates from which it was taken. W rezultacie powstał "Księga Mormona", opublikowane na Palmyra, Nowym Jorku w marcu 1830 roku, w przedmowie świadków jedenaście lat, z wyłączeniem Joseph Smith, tłumacz, twierdzą, że widział płyty, z której został wzięty. witnesses -- declared this testimony false.-- świadków - oświadczył w tym fałszywe zeznania .--

The "Book of Mormon" purports to be an abridged account of God's dealings with the two great races of prehistoric Americans -- the Jaredites, who were led from the Tower of Babel at the time of the confusion of the tongues, and the Nephites who came from Jerusalem just prior to the Babylonian captivity (600 BC). According to this book, America is the "Land of Zion", where the New Jerusalem will be built by a gathering of scattered Israel before the second coming of the Messiah. "Księga Mormona" może służyć za skróconej uwagę na relacje Boga z dwóch wyścigach wielkich prehistorycznych Amerykanów - Jeredzi, które były prowadzone od wieży Babel w czasie zamieszania z językami i Nefitów, którzy przybyli z Jerozolimy, tuż przed niewoli babilońskiej (600 pne). Według tej książki, Ameryka jest "Land of Zion", gdzie Nowa Jerozolima będzie wybudowany przez gromadzenie rozproszonych Izrael przed drugiego przyjścia Mesjasza. The labours of such men as Columbus, the Pilgrim Fathers, and the patriots of the Revolution, are pointed out as preparatory to that consummation. The work of Joseph Smith is also prophetically indicated, he being represented as a lineal descendant of the Joseph of old, commissioned to begin the gathering of Israel foretold by Isaias (11:10-16) and other ancient prophets. Iść w parze z takich ludzi jak Columbus, Pielgrzym Ojcowie i patriotów z Rewolucji, jak to podkreślił, że z przygotowaniem do konsumpcja. Prace Joseph Smith proroczo wskazane jest również, że można przedstawić w prostej linii potomkiem Józefa starych na zlecenie, aby rozpocząć zgromadzenie Izraela przepowiedziane przez Isaias (11:10-16) i innych starożytnych proroków.

In another part of his narrative Joseph Smith affirms that, while translating the "Book of Mormon", he and his scribe, Oliver Cowdery, were visited by an angel, who declared himself to be John the Baptist and ordained them to the Aaronic priesthood; and that subsequently they were ordained to the priesthood of Melchisedech by the Apostles Peter, James and John. W innej części jego narracji Joseph Smith twierdzi, że podczas tłumaczenia "Księgi Mormona", on i jego pisarz, Oliver Cowdery, były odwiedzane przez anioła, który ogłosił się do Jana Chrzciciela i otrzymał święcenia kapłańskie im Aarona; , a następnie były święcenia kapłańskie Melchisedech przez Apostołów Piotra, Jakuba i Jana. According to Smith and Cowdery, the Aaronic priesthood gave them authority to preach faith and repentance, to baptize by immersion for the remission of sins, and to administer the sacrament of the Lord's Supper; the priesthood of Melchisedech empowered them to lay on hands and bestow the Holy Ghost. Według Smitha i Cowdery, kapłaństwo Aarona udzielił im władzy, aby głosić wiary i nawrócenia, aby chrzcić przez zanurzenie na odpuszczenie grzechów, a także do zarządzania sakrament Wieczerzy Pańskiej; kapłaństwa Melchisedech pozwalała im leżało na ręce i nadać Ducha Świętego.

The "Book of Mormon" being published, its peculiar doctrines, including those just set forth, were preached in western New York and northern Pennsylvania. Those who accepted them were termed "Mormons", but they called themselves "Latter-Day Saints", in contradistinction to the saints of former times. "Księga Mormona" jest opublikowanych, jego szczególne doktryny, w tym tylko określone zostały głosił w zachodniej części Nowego Jorku i Pensylwanii północnej. Ci, którzy je przyjęli, były określane jako "Mormoni", ale nazywali się "Świętych w Dniach Ostatnich" w przeciwieństwie do świętych dawnych czasów. The "Church of Jesus Christ of Latter Day Saints" was organized on 6 April, 1830, at Fayette, Seneca County, New York; Joseph Smith was accepted as first elder, and prophet, seer, and revelator. "Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich" została zorganizowana w dniu 6 kwietnia 1830, godz Fayette, Seneca County, New York, Joseph Smith została przyjęta jako pierwszy starszy, i proroka, widzącego i objawienia.

The articles of faith formulated by him are as follows: Artykułów wiary sformułowane przez niego, są następujące:

"(1) We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. "(1) Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego.

"(2) We believe that men will be punished for their own sins, and not for Adam's transgression. "(2) Uważamy, że ludzie zostaną ukarani za swe własne grzechy, a nie w grzech Adama.

"(3) We believe that through the atonement of Christ all men may be saved, by obedience to the laws and ordinances of the Gospel. "(3) Wierzymy, że przez zadośćuczynienie Chrystusa wszyscy ludzie mogą zostać zapisane, przez posłuszeństwo do ustaw i rozporządzeń z Ewangelii.

"(4) We believe that these ordinances are: First, faith in the Lord Jesus Christ; second, repentance; third, baptism by immersion for the remission of sins; fourth, laying on of hands for the gift of the Holy Ghost "(4) Uważamy, że te nakazy są: po pierwsze, wierze w Pana Jezusa Chrystusa, po drugie, nawrócenia, po trzecie, chrzest przez zanurzenie na odpuszczenie grzechów waszych, po czwarte, nałożenie rąk za dar Ducha Świętego

"(5) We believe that a man must be called of God by prophecy, and by the laying on of hands by those who are in authority, to preach the Gospel and administer the ordinances thereof. "(5) Uważamy, że człowiek musi być powołanie od Boga przez proroctwo i nałożenie rąk przez tych, którzy są przy władzy, aby głosić Ewangelię i zarządza jej rozporządzeń.

"(6) We believe in the same organization that existed in the primitive church, viz. apostles, prophets, pastors teachers, evangelists, etc. "(6) Uważamy, że w tej samej organizacji, które istniały w Kościele pierwotnym, a mianowicie. Apostołów, proroków, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, itp.

"(7) We believe in the gift of tongues, prophecy, revelation, visions, healing, interpretation of tongues, etc. "(7) Wierzymy w dar języków, proroctwa, objawienia, wizji, uzdrawiania, tłumaczenia języków, itd.

"(8) We believe the Bible to be the word of God, as far as it is translated correctly; we also believe the 'Book of Mormon' to be the word of God. "(8) Wierzymy, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona Wierzymy także, że" Księga Mormona "jest słowem Boga.

"(9) We believe all that God has revealed, all that He does now reveal, and we believe that he will yet reveal many great and important things pertaining to the Kingdom of God. "(9) Wierzymy, że wszystko, co Bóg objawił, wszystko, co teraz objawia, i wierzymy, że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego.

"(10) We believe in the literal gathering of Israel and in the restoration of the Ten Tribes. That Zion will be built upon this continent. That Christ will reign personally upon the earth, and that the earth will be renewed and receive its paradisaic glory. "(10) Wierzymy, że nastąpi dosłowne zgromadzenie Izraela i przywrócenie Dziesięciu Plemion. To Zion zostanie zbudowany na tym kontynencie. To, że Chrystus będzie osobiście królował na ziemi, i że ziemia zostanie odnowiona i odebrać paradisaic chwały.

"(11) We claim the privilege of worshipping Almighty God according to the dictates of our conscience, and allow all men the same privilege; let them worship how, where, or what they may. "(11) Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga, zgodnie z dyktuje nasze sumienia, i umożliwić wszystkim ludziom tego samego przywileju, niech kultu, jak, gdzie i jakie mogą one.

"(12) We believe in being subject to kings, president, rulers and magistrates, in obeying. honouring and sustaining that law. "(12) Wierzymy w podlegali królowie, prezes, władców i sędziów, posłuszeństwa. Uhonorowanie i utrzymanie tego prawa.

"(13) We believe in being honest, true, chaste, benevolent, virtuous, and in doing good to all men; indeed we may say that we follow the admonition of Paul, 'We believe all things, we hope all things' we have endured many things, and hope to be able to endure all things. If there is anything virtuous, lovely or of good report, or praiseworthy, we seek after these things." "(13) Wierzymy w uczciwość, prawda, czystym, łagodnym, pozytywnego, w czynieniu dobra dla wszystkich ludzi, rzeczywiście możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła," Wierzymy, że wszystko, mamy nadzieję, że wszystko, co "my trwała wiele rzeczy, i mamy nadzieję być w stanie znieść wszystko. Jeśli jest coś pozytywnego, lovely lub dobre sprawozdanie, lub chwalebna, szukać po tych rzeczy. "

Six months after its inception, the Mormon Church sent its first mission to the American Indians -- called in the "Book of Mormon" the Lamanites, "the degenerate remnants of the Nephite nation." Sześciu miesięcy od jego powstania, Mormoni Kościół przesłała swoją pierwszą misję do Indian - nazywane w "Księga Mormona" Lamanites "zdegenerowanych pozostałości Nefici narodu". Oliver Cowdery was placed at the head of this mission, which also included Parley P. Pratt, a former preacher of the Reformed Baptists, or Campbellites. Oliver Cowdery został postawiony na czele tej misji, które również Parley P. Pratt, byłego kaznodziei w zreformowanej baptystów, lub Campbellites. The missionaries proceeded to northern Ohio, then almost a wilderness, where Elder Pratt presented to his former' pastor, Sidney Rigdon, a copy of the "Book of Mormon", published several months before. Misjonarzy przystąpił do północnej Ohio, a następnie prawie pustyni, gdzie Elder Pratt prezentowane na jego byłych "pastora, Sidney Rigdon, egzemplarz" Księgi Mormona ", opublikowanych kilka miesięcy wcześniej. Up to that time Rigdon had never seen the book, which he was accused of helping Smith to write. Do tego czasu Rigdon nigdy nie widział książkę, której został oskarżony o pomoc Smith pisać. The Mormons are equally emphatic in their denial of the identity of the "Book of Mormon" with Spaulding's "Manuscript Story", now in Oberlin College; they quote in this connection James H. Fairchild that institution, who, in a communication to the "New York Observer" (5 February, 1885), states that Mr. LL, Rice and he, after comparing the "Book of Mormon" and the Spaulding romance, "could detect no resemblance between the two, in general or detail". Mormoni są równie stanowczy w ich odmowę tożsamości "Księga Mormona" z Spaulding's "Rękopis Story", obecnie w Oberlin College; cytatem one w związku z tym, że James H. Fairchild instytucji, którzy w komunikacji " New York Observer "(05 lutego 1885), stanowi, że pan LL, Rice i on, po porównaniu" Księga Mormona "oraz Spaulding romansu, można wykryć żadnego podobieństwa między tymi dwoma, lub w ogóle szczegółowo".

Elder Cowdery and his companions, after baptizing about one hundred persons in Ohio went to western Missouri, and, thence crossing over at Independence into what is now the State of Kansas, laboured for a time among the Indians there. Meanwhile the Mormons of the East, to escape the opposition awakened by their extraordinary claims, and to be nearer their proposed ultimate destination, moved their headquarters to Kirtland, Ohio, from which place, in the summer of 1831, departed its first colony into Missouri -- Jackson County in that state having been designated as the site of the New Jerusalem. Starszy Cowdery i jego towarzysze, po patronuje około sto osób w Ohio, Missouri udał się do zachodniej, a stamtąd przez przejście w Independence w to, co jest obecnie stanu Kansas, pracował przez pewien czas wśród Indian nie. Tymczasem Mormons Wschodu , do ucieczki opozycji budzi się wyjątkową wierzytelności i być bliżej swoich proponowanego ostatecznego przeznaczenia, przeniósł swoją siedzibę do Kirtland, z którego miejsca, w lecie 1831 roku, opuścił swój pierwszy kolonii w Missouri - Jackson County w tym członkowskiego, które zostały wyznaczone jako miejsca Nowego Jeruzalem.

Both at Kirtland and at Independence efforts were made to establish "The United Order", a communal system of an industrial character, designed to make the church members equal in things spiritual and temporal. Zarówno w Kirtland i wysiłki w Independence w celu ustalenia, "Wielka Order", wspólny system o charakterze przemysłowym, zaprojektowane tak, aby członkowie Kościoła równych w rzeczy duchowe i doczesne. The prophet taught that a system had sanctified the City of Enoch, whose people were called "Zion, because they were of one heart and one mind, and dwelt in righteousness," with "no poor among them". Prorok nauczał, że system miał oczyścili miasto Enoch, którego lud zwany "Syjonu, bo byli jednego serca i jednej myśli, i zamieszkał w sprawiedliwość", z "nie biednych wśród nich". He also declared that the ancient Apostles had endeavoured to establish such an order at Jerusalem (Acts 4:32-37), and that, according to the "Book of Mormon", it had prevailed among the Nephites for two centuries after Christ. Zadeklarował również, że starożytne Apostołów dążył do ustanowienia takiego polecenia w Jerozolimie (Dz 4:32-37), i że, zgodnie z "Księgi Mormona", to miał panujący wśród Nephites przez dwa wieki po Chrystusie.

In the latter part of 1833 trouble arose between the Mormons and the Missourians, based largely, say Mormon writers, upon a feeling of apprehension concerning the aims and motives of the new settlers. W drugiej połowie 1833 roku pojawiły się problemy między mormoni i Missourians, opartych w dużej mierze, powiedzmy Mormoni pisarzy, na poczucie zatrzymania dotyczące celów i motywów nowych osadników. Coming from the north and the east, they were suspected of being abolitionists, which was sufficient of itself to make them unpopular in Missouri. Jadąc od północy i wschodu, są podejrzani o zniesienie kary śmierci jest, co samo w sobie wystarczające do ich niepopularny w Missouri. It was also charged that they intended to unite with the Indians and drive the older settlers from the land. The Mormons asserted their innocence of these and other charges, but their denial did not avail. Stwierdzono również, że opłata przeznaczone do zjednoczenia z Indianami i dysk starszych osadników z ziemi. Mormoni potwierdziła ich niewinności tych i innych opłat, ale ich odmowy nie skorzystał. Armed mobs came upon them, and the whole colony -- twelve hundred men, women, and children -- were driven from Jackson County, and forbidden on pain of death to return. Zbrojne bandy przyszedł na nich, i całej kolonii - dwanaście mężów, kobiet i dzieci - były uzależnione od Jackson County, i zakazane pod karą śmierci, aby powrócić.

In Ohio the Mormons prospered, though even there they had their vicissitudes. W Ohio Mormons powodziło, chociaż nawet nie mieli ich losy. At Kirtland a temple was built, and a more complete organization of the priesthood effected. W Kirtland świątyni zbudowano, i bardziej kompletny organizacji kapłaństwa dokonane. Mormonism's first foreign mission was opened in the summer of 1837, when Heber C. Kimball and Orson Hyde, two of the "twelve apostles of the Church", were sent with other elders to England for that purpose. Mormoni pierwszej misji zagranicznych został otwarty w lecie 1837 roku, kiedy Heber C. Kimball i Orson Hyde, dwa z "dwunastu apostołów Kościoła", zostały przesłane z innych starszych do Anglii w tym celu. While this work of proselytizing was in progress, disaffection was rife at Kirtland, and the ill-feeling grew and intensified until the "prophet" was compelled to flee for his life. Chociaż dzieło prozelityzmu była w toku, niezadowolenia był rozpowszechniony w Kirtland, a niechęć wzrosła do intensyfikacji i "proroka" został zmuszony do ucieczki za jego życia. It is of importance to bear in mind that the opposition to the Mormons in the localities where they settled is, from the contradictory and divergent statements made by the Latter-Day Saints and the neighbours not of their belief, difficult of explanation. Ważne jest, aby pamiętać, że sprzeciw wobec Mormons w miejscowości, gdzie osiedlili się z rozbieżnych i sprzecznych oświadczeń złożonych przez Świętych w Dniach Ostatnich i ich sąsiedzi nie przekonania, trudne do wyjaśnienia. It is safe to assume that there was provocation on both sides. Można bezpiecznie założyć, że nie było prowokacji po obu stronach. The main body of the Mormons, following their leader to Missouri, settled in and around Far West, Caldwell County, which now became the chief gathering place. Korpus mormonów, po ich liderem na Missouri, osiedlił się w okolice Far West, Caldwell County, który teraz stał się głównym miejscem spotkań. The sect had been organized by six men, and a year later was said to number about two thousand souls. Sekty zostały zorganizowane przez sześciu mężczyzn, a rok później mówiono, że liczba około dwóch tysięcy dusz. In Missouri it increased to twelve thousand. W Missouri liczba ta wzrosła do dwunastu tysięcy. A brief season of peace was followed by a series of calamities, occasioned by religious and political differences. Krótki sezon pokoju nastąpiła seria katastrof, spowodowanych przez różnice religijne i polityczne. The trouble began in August, 1838, and during the strife considerable blood was shed and much property destroyed, the final act in the drama being the mid-winter expulsion of the entire Mormon community from the state. Kłopoty zaczęły się w sierpniu 1838 roku, a podczas walki znaczne krwi było rzucić i bardzo zniszczone mienie, ostatnim aktem dramatu jest-zima wydalenia połowy całej wspólnoty mormonów od państwa.

In Illinois, where they were kindly received, they built around the small village of Commerce, in Hancock County, the city of Nauvoo, gathering in that vicinity to the number of twenty thousand. W Illinois, gdzie przyjmowani są życzliwie, zbudowano wokół małej miejscowości Handlowej, w hrabstwie Hancock, miasto Nauvoo, że gromadzenie w okolicy do liczby dwudziestu tysięcy. Another temple was erected, several towns founded, and the surrounding country occupied. Inny świątynia została wzniesiona, założył kilka miast i okolicznych krajów okupowanych. Up to this time there had been no Mormon recruiting from abroad, all the converts to the new sect coming from various states in the Union and from Canada. Do tego czasu nie było rekrutacji Mormona z zagranicy, wszystkie konwertuje do nowej sekty, pochodzących z różnych państw w Unii Europejskiej i z Kanada. In 1840-1 Brigham Young and other emissaries visited Great Britain, preaching in all the principal cities and towns. Brigham Young w 1840-1 i emisariusze innych odwiedzanych Wielkiej Brytanii, głosił we wszystkich głównych miast i miasteczek. Here they baptized a number of people, published a new edition of the "Book of Mormon", founded a periodical called the "Millennial Star", and established a permanent emigration agency. Tu ochrzczony liczba osób, opublikowała nowe wydanie "Księgi Mormona", założył czasopismo o nazwie "Millennial Star", i ustanowił stałe agencji emigracji. The first Mormon emigrants from a foreign land -- a small company of British converts -- reached Nauvoo. Pierwszy Mormoni emigrantów z obcej ziemi - mała firma British konwertuje - osiągnął Nauvoo. by way of New York, in the summer of 1840. w drodze z Nowego Jorku, w lecie 1840 roku. Subsequently the emigration came via New Orleans. Następnie przyszedł emigracji przez Nowy Orlean.

The Legislature of Illinois granted a liberal charter to Nauvoo, and, as a protection against mob violence and further drivings and spoliations, the Mormons were permitted to organize the "Nauvoo Legion", an all but independent military body, though part of the state militia, commanded by Joseph Smith as lieutenant-general. Ustawodawca Illinois przyznała liberalny czarterowe do Nauvoo, a jako ochrona przed przemocą i mob Mufy dalej i spoliations, mormonów zostały dopuszczone do organizowania "Nauvoo Legion", ale wszystkich niezależnych organem wojskowym, choć część milicji stanowej , dowodzony przez Józefa Smitha jako generała-lejtnanta. Moreover, a municipal court was instituted, having jurisdiction in civil cases, as a bar to legal proceedings of a persecuting or vexatious character. Ponadto, Sąd Miejski został powołany, właściwym w sprawach cywilnych, jak bar postępowania sądowego o prześladowaniu lub irytujący charakter.

Similar causes to those which had resulted in the exodus of the Mormons from Missouri brought about their expulsion from Illinois, prior to which a tragic event robbed them of their prophet, Joseph Smith, and their patriarch, Hyrum Smith, who were killed by a mob in Carthage jail on 27 June, 1844. Podobne do tych przyczyn, które doprowadziły do exodusu z Mormons z Missouri doprowadziły ich wydalenia z Illinois, przed którym tragiczne wydarzenia pozbawiane im ich prorok Joseph Smith, a ich patriarcha, Hyrum Smith, którzy zostali zabici przez mob w więzieniu Carthage w dniu 27 czerwca 1844 roku. The immediate cause of the murder of the two brothers was the destruction of the press of the Nauvoo Expositor, a paper established by seceders from Mormonism to give voice to the wide indignation caused by the promulgation of Smith's revelation of 12 July, 1843, establishing polygamy, which had been practised personally by the prophet for several years. Bezpośrednią przyczyną zabójstwa dwóch braci było zniszczenie prasie Nauvoo Expositor, papier ustanowiony seceders z Mormoni do głosu szerokiej oburzenie spowodowane przez ogłoszeniem objawieniem Smith z dnia 12 lipca 1843 roku ustanawiającego poligamia , która była praktykowana przez proroka osobiście przez kilka lat. Another avowed purpose of this paper was to secure the repeal of the Nauvoo Charter, which the Mormons looked upon as the bulwark of their liberties. Innym jawnym Celem niniejszej pracy było bezpieczne uchylenie Nauvoo Karty, który spojrzał na Mormons jako bastion ich wolności. The "Expositor" issued but once, when it was condemned as a public nuisance by order of the city council, its printing-office being destroyed and its editor, Foster, expelled. "Expositor" wydane, ale raz, kiedy to został skazany za naruszenia porządku publicznego przez zamówienie rady miejskiej, jego drukarni zniszczenia i jego redaktora, Foster, wydalony. This summary act of anti-Mormon sentiment, and, on Smith's preparing to resist by force the warrant procured by foster for his arrest, the militia were called out and armed mobs began to threaten Nauvoo. Ten akt podsumowanie nastrojów anty-Mormona, a na Smith przygotowuje się oprzeć przez życie nakazu nabyte przez wspieranie jego aresztowania, zostali wezwani na milicję i uzbrojonych mobs zaczął grozić Nauvoo.

At Carthage was a large body of militia, mustered under Governor Thomas Ford to compel the surrender of Nauvoo. W Kartaginie była duża jednostka milicji, zebrał pod Gubernator Thomas Ford zmusić do odstąpienia Nauvoo. Smith submitted and repaired to Carthage, where he and his brother Hyrum, with others, were placed in jail. Smith złożone i udał się do Kartaginy, gdzie on i jego brat Hyrum, z innymi, zostały umieszczone w więzieniu. Fearful of a bloody collision, the governor disbanded most of his force, and with the remainder marched to Nauvoo, where the Mormons laid down their arms. Obawiając się krwawych kolizji, wojewoda rozwiązał większość jego życie, a z resztą ruszył do Nauvoo, gdzie Mormons złożyło broń. During the governor's absence, a portion of the disbanded militia returned to Carthage and assaulted the jail in which the Mormon leaders were imprisoned, shooting Joseph and Hyrum Smith, and all but fatally wounding John Taylor; Willard Richards, their fellow-prisoner, escaped unhurt. Podczas gubernatora braku, część rozwiązanym milicji powrócił do Kartaginy i natarł w więzieniu, w którym przywódcy mormonów w więzieniu, strzelanie Józefa i Hyrum Smith, i wszystkie, śmiertelnie raniąc John Taylor, Willard Richards, kolegów-więźnia, uciekł bez szwanku .

In the exodus that ensued, Brigham Young led the people westward. W exodus, że były, Brigham Young doprowadziły ludzi na zachód. Passing over the frozen Mississippi (February, 1846), the main body made their way across the prairies of Iowa, reaching the Missouri River about the middle of June. Pomijając mrożone Missisipi (luty 1846), główny korpus swoją drogą przez prerie Iowa, dochodząc do rzeki Missouri około połowy czerwca. A Mormon colony, sailing from New York, rounded Cape Horn, and landed at Yerba Buena (San Francisco) in July, 1846. Mormoni kolonii, żeglowania z New York, zaokrąglone Cape Horn, i wylądował na Yerba Buena (San Francisco) w lipcu 1846 roku. Prior to that time only a few thousand Americans had settled on the Pacific Coast, mostly in Oregon, which was then claimed both by Great Britain and the United States. Przed tym czasie tylko kilka tysięcy Amerykanów osiadłych na wybrzeżu Pacyfiku, głównie w Oregon, która została następnie twierdził, zarówno w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. So far as known, no American had then made a permanent home in what was called "The Great Basin". O ile wiadomo, nie miał amerykański następnie wykonane stałe w tak zwanym "The Great Basin. The desert region, now known as Salt Lake Valley, was then a part of the Mexican province of California, but was uninhabited save by Indians and a few wandering trappers and hunters. Regionie pustyni, obecnie znany jako Salt Lake Valley, wówczas część prowincji meksykańskiej Kalifornii, ale Bezludna zapisać przez Indian i kilka wędrowny traperzy i myśliwi.

The Mormon pioneers, marching from the Missouri River in April, 1847, arrived in Salt Lake Valley on 24 July. Mormoni pionierów, marszu od rzeki Missouri w kwietniu 1847 roku przybył do Salt Lake Valley w dniu 24 lipca. This company, numbering 143 men, 3 women, and 2 children, was led by Brigham Young. Spółka ta, numeracja 143 mężczyzn, 3 kobiety i 2 dzieci, był prowadzony przez Brigham Young. Most of the exiles from Nauvoo remained in temporary shelters on the frontier where they entered into winter quarters in what is now Nebraska. Większość zesłańców z Nauvoo pozostał w tymczasowych schronisk na granicy, gdzie wszedł w zimowisk, w jakim jest teraz stanie Nebraska. Well-armed and disciplined, they accomplished the journey of over a thousand miles to Salt Lake Valley without one fatality. Dobrze uzbrojonych i zdyscyplinowana, co oni dokonali podróży ponad tysiąc mil do Salt Lake Valley bez jednym z zabitych. A few days after their arrival they laid out Salt Lake City. Kilka dni po ich przybyciu one określonymi Salt Lake City.

The people left upon the Missouri migrated in the autumn of 1848, and after them came yearly to the Rocky Mountains, generally in Church wagons sent to the frontier to meet them, Mormon emigrants from the States, from Europe, and from other lands to which missionaries continued to be sent. Osób lewo na Missouri migracji w jesieni 1848 roku, a po nich przyszli roku do Rocky Mountains, ogólnie w Kościele wagony przesyłane do granicy, aby im sprostać, Mormoni emigrantów z państw, z Europy i z innych krajów, do których Misjonarze mają być przesłane. Most of the converts were drawn from the middle and working classes, but some professional people were among them. Większość z konwertuje zostały opracowane w połowie i klasy robotniczej, ale niektóre osoby zostały zawodowych wśród nich.

While awaiting the time for the establishment of a civic government, the Mormons were under ecclesiastical rule. W oczekiwaniu na czas do ustanowienia obywatelskiego rządu, Mormons były w ramach kościelnych rządów. Secular officers were appointed, however, to preserve the peace, administer justice, and carry on public improvements. funkcjonariusze zostali mianowani świeccy, jednak w celu zachowania pokoju, wymierzać sprawiedliwość, i prowadzić publiczne ulepszeń. These officers were often selected at church meetings, and civil and religious functions were frequently united in the same person. Urzędnicy ci byli często wybierane na spotkaniach kościoła, cywilnych i religijnych funkcji często były zjednoczone w jednej osobie. But this state of affairs did not continue long. Ale ten stan rzeczy nadal nie długo. As soon as a civic government was organized, many of the forms of political procedure already in use in American commonwealths were introduced, and remained in force till statehood was secured for Utah. In March, 1849 thirteen months after the signing of the treaty by which Mexico ceded this region to the United States, the settlers in Salt Lake Valley founded the provisional Government of the State of Deseret, pending action by the American Congress upon their petition for admission into the Union. Tak szybko jak obywatelskiej rząd został zorganizowany, wiele form politycznych procedurą już stosowane w amerykańskich rzeczypospolite zostały wprowadzone, i pozostał w mocy aż państwowości został zabezpieczony do Utah. W marcu 1849 roku trzynaście miesiąc po podpisaniu traktatu, który Meksyk oddał tego regionu do Stanów Zjednoczonych, osadnicy w Salt Lake Valley założył tymczasowy rząd państwa Deseret, w oczekiwaniu na działania Kongresu Amerykańskiego na ich petycji o przyjęcie do Unii. Deseret is a word taken from the "Book of Mormon", and signifies honey-bee. Deseret to słowo wzięte z "Księgi Mormona", i oznacza pszczoły miodnej. Brigham Young was elected governor, and a legislature, with a full set of executive officers, was also chosen. Brigham Young został wybrany na gubernatora, a ustawodawca, z pełnym zestawem biura, został również wybrany. Congress denied the petition for statehood, and organized the Territory of Utah, naming it after a local tribe of Indians. Kongres zaprzeczył petycji do państwowości, a organizowane na terytorium Utah, nazywając je po lokalnego plemienia Indian. Brigham Young was appointed governor by President Millard Fillmore (September 1850) and four years later was reappointed by President Franklin Pierce. Brigham Young został mianowany przez prezydenta gubernator Millard Fillmore (wrzesień 1850) i cztery lata później został ponownie mianowany przez prezydenta Franklina Pierce'a. The period between 1850 and 1858, during which the Mormons defied the authority of the Federal Government, is one of the least creditable chapters of their history. W okresie pomiędzy 1850 i 1858, podczas którego Mormons przekór władzy rządu federalnego, jest jednym z najmniej wiarygodnych rozdziałów swojej historii.

One reason given for the persistent hostility to the Mormons was the dislike caused by the acrimonious controversy over polygamy or plural marriage. Jednym powodem do trwałych wrogość w stosunku do Mormons była niechęć spowodowana przez wrogie kontrowersje lub mnogiej małżeństwa poligamii. Joseph Smith, the founder of Mormonism, claimed to have received a revelation and a command ordering him to re-introduce plural marriage and restore the polygamous condition tolerated among the pre-Judaic tribes. Joseph Smith, założyciel Mormoni, twierdził, że otrzymał objawienie, a polecenie nakazujące mu do ponownego wprowadzenia Wikipedii jest małżeństwo i przywrócić stan poligamicznych tolerowane wśród plemion pre-judaistyczne. Polygamy now became a principle of the creed of the Latter-Day Saints, and, though not enforced by the laws of the Mormon hierarchy, was preached by the elders and practised by the chiefs of the cult and by many of the people. Poligamia teraz stał się zasadą Credo Świętych w Dniach Ostatnich, i, choć nie egzekwowane przez prawo hierarchii Mormona, głoszona przez starszych i praktykowana przez szefów kultu i przez wielu ludzi. The violation by the Mormons of the monogamous law of Christianity and of the United States was brought to the attention of Congress, which prohibited under penalty of fine and imprisonment the perpetuation of the anti-Christian practice, refusing, however, to make the prohibition retroactive. Naruszenia przez mormonów w monogamicznych prawa chrześcijaństwa i Stanów Zjednoczonych było podane do wiadomości Kongresu, które zakazane pod karą grzywny i pozbawienia wolności do utrwalania anty-chrześcijańskie praktyki, odmawiając jednak, aby zakaz wstecznym . The Mormons appealed to the Supreme Court, which sustained the action of Congress, and established the constitutionality of the anti-polygamy statutes. Mormons apelację do Sądu Najwyższego, które trwały działania Kongresu, a siedzibę konstytucyjności ustaw anty-poligamii.

The Latter-Day Saints, strangely enough, submitted to the decrees of Congress, unwittingly admitting by their submission that the revelation of their founder and prophet, Joseph Smith, could not have come from God. Świętych w Dniach Ostatnich, o dziwo, przedłożone do dekretów Kongresu, nieświadomie przyjmowania przez ich złożenia, że objawienie ich założyciela i prorok Joseph Smith, nie mogła pochodzić od Boga. If the command to restore polygamy to the modern world was from on High, then, by submitting to the decision of the Supreme Court, the Mormon hierarchy reversed the apostolic proclamation and acknowledged it was better "to obey man than to obey God". So long as Utah remained a territory there was much bitterness between her Mormon and non-Mormon citizens, the latter termed "Gentiles". Jeśli polecenie, aby przywrócić poligamii do nowoczesnego świata z wysokości, a następnie, poprzez przedłożenie decyzji Sądu Najwyższego, Mormoni odwróceniu hierarchii apostolskiej przepowiadania i uznała, że lepiej "słuchać ludzi niż być posłusznym Bogu". Tak więc długo, jak Utah pozostała terytorium nie było wiele goryczy między nią i Mormona obywateli non-Mormona, ostatniego określany jako "pogan". The Mormons submitted, however, and their president, Wilford Woodruff, issued a "Manifesto" which, being accepted by the Latter-Day Saints in General Conference, withdrew the sanction of the Church from the further solemnization of any marriages forbidden by the law of the land. Mormoni złożone, jednak i ich prezydenta, Wilford Woodruff, wydał "Manifest", które są akceptowane przez Świętych w Dniach Ostatnich w Konferencji Generalnej, wycofał sankcji Kościoła od wszelkich dalszych solemnization małżeństw zabronione przez prawo kraju. One of the results of this action was the admission of Utah into the Union of States on 6 January, 1896. Jednym z efektów tego działania było przyjęcie Utah do Unii państw na 6 stycznia 1896.

Instances of the violation of the anti-polygamy laws subsequent to the date of the "Manifesto" having been brought to light, the present head of the Church (1913), President Joseph F.Smith, in April, 1904, made the following statement to the General Conference assembled at Salt Lake City, and it was endorsed by resolution and adopted by unanimous vote: Przypadków naruszenia prawa anty-poligamia po dniu "Manifest", które zostały wniesione do światła, obecny szef Kościoła (1913), prezydent Joseph F. Smith, w kwietniu 1904 r., złożył następujące oświadczenie na Konferencji Generalnej montowane w Salt Lake City, i to zostało zatwierdzone przez rezolucję i przyjęte jednogłośnie przez:

OFFICIAL STATEMENT Oficjalna deklaracja

Inasmuch as there are numerous reports in circulation, that plural marriages have been entered into, contrary to the official declaration of President Woodruff, of September 24th, 1890, commonly called the 'Manifesto', which was issued by President Woodruff and adopted by the Church at its General Conference October 6th 1890, which forbade any marriages violative of the law of the land; I, Joseph F. Smith, President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, hereby affirm and declare that no such marriages have been solemnized with the sanction, consent or knowledge the Church of Jesus Christ of Later-day Saints; and I hereby announce that all such marriages are prohibited, and if any officer or member of the Church shall assume to solemnize or enter into any such marriage, he will be deemed in transgression against the Church he will be liable to be dealt with according to the rules and regulations thereof, and excommunicated therefrom. Ponieważ istnieją liczne raporty w obiegu, że liczba mnoga małżeństwa zostały wpisane do, wbrew oficjalnym oświadczeniem prezydenta Woodruff, z 24 września 1890, powszechnie zwany "Manifest", które zostało wydane przez Prezydenta Woodruff i przyjęte przez Kościół w swojej Konferencji Generalnej 6 października 1890, która zakazała wszelkich małżeństw, naruszającej prawo tego kraju, I, Joseph F. Smith, przewodniczący Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, niniejszym potwierdza i oświadczyć, że nie ma takich małżeństw zostały solemnised z sankcji, zgody lub wiedzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach później, a Niniejszym informujemy, że wszystkie takie małżeństwa są zabronione, a jeśli funkcjonariusza lub członka Kościoła przyjmuje do celebrować lub wejść w takie małżeństwa, on będzie uznane za wykroczenie przeciwko Kościołowi będzie on może być traktowane zgodnie z zasadami i przepisami, oraz z niego ekskomunikę.

Joseph F. Smith, Joseph F. Smith,

President of the Church of Jesus Christ of Latter-Saints (1890). Prezydenci Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1890).

In an "Address to the World", adopted at the General Conference of April, 1907, President Smith and his counsellors, John R. Winder and Anthon H. Lund, in behalf of the Church, reaffirmed its attitude of obedience to the laws of Congress. W "Adres do świecie", przyjęty na Konferencji Generalnej w kwietniu 1907, prezydent i jego doradcy Smith, John R. Winder i Anthon H. Lund, w imieniu Kościoła, potwierdziła, że jej postawa posłuszeństwa wobec prawa kongresowego. The practice of plural marriage is indeed fast becoming a thing of the past. Praktyki mnogiej małżeństwo jest rzeczywiście szybko staje się przeszłością.

Mormonism announces as one of its principal aims the preparation of a people for the coming of the Lord; a people who will build the New Jerusalem, and there await His coming. Mormoni ogłasza jako jeden z jej głównych celów przygotowania ludzi na przyjście Pana, ludzi, którzy będą budować Nowe Jeruzalem, a nie czekać na Jego przyjście. The United Order, the means of preparation, is at present in abeyance, but the preliminary work of gathering Israel goes on, not to Zion proper (Jackson County, Missouri) but to the Stakes of Zion, now numbering sixty-one, most of them in Utah; the others are in Idaho, Arizona, Wyoming, Colorado, Oregon, Canada and Mexico. Zamówienie Zjednoczonych, sposób przygotowania, jest obecnie w zawieszeniu, ale wstępne prace gromadzenia Izrael idzie, nie do Syjonu właściwego (Jackson County, Missouri), ale do Stakes Syjonu, teraz licząca sześćdziesięciu jeden lat, większość je w stanie Utah, inni są w stanie Idaho, Arizona, Wyoming, Kolorado, Oregon, Kanada i Meksyk. A stake is a division of the Mormon Church, organized in such a way as to constitute almost a "church" in itself; in each stake are subdivisions called wards, also fully organized. Stawką jest podział w Kościele Mormona, zorganizowane w taki sposób, aby był prawie "kościół" w sobie, w każdej akcji są podziały nazwie obwodów, także w pełni zorganizowany. The area of a stake is usually that of a county, though the extent of territory differs according to population or other conditions. Obszar jest zazwyczaj, że udział powiatu, choć w stopniu różni się w zależności od terytorium, z liczbą ludności lub innych warunków. Each stake is presided over by three high-priests, who, with twelve high councilors, constitute a tribunal for the adjudication of differences among church members within their jurisdiction. Każda stawka jest przewodniczył trzech wysokiej kapłanów, którzy, z dwunastoma wysokiej radnych, stanowią trybunał dla osądzenia różnice wśród członków Kościoła w ich jurysdykcji. Each ward has a bishopric of three, a lower tribunal, from whose decisions appeals may be taken to the high council. Każdego okręgu ma trzy biskupstwa, niższe trybunał, od którego decyzje mogą być podejmowane apeluje do Wysokiej Rady. The extreme penalty inflicted by the church courts is excommunication. W skrajnych kary zadane przez sądy kościoła jest ekskomunika. In each stake are quorums of high-priests, seventies, and elders, officers and callings in the Melchisedech priesthood: and in each ward, quorums of priests, teachers, and deacons, who officiate in the Aaronic priesthood. W każdym są zagrożone kworum wysokiej kapłanów, siedemdziesiątych, i starsi, oficerowie i powołania w kapłaństwie Melchisedech: w każdym okręgu, kworum kapłanów, nauczycieli, diakonów, którzy pełnić w kapłaństwie Aarona. This lesser authority ministers in temporal things, while the higher priesthood ministers in things spiritual, which include the temporal. Ten organ ministrów w mniejszym czasowego rzeczy, podczas gdy wyższe kapłaństwa ministrów w rzeczy duchowe, które obejmują w czasie.

Presiding over the entire Church is a supreme council of three high-priests, called the First Presidency, otherwise known as the president and his counsellors. Przewodniczący w ciągu całego Kościoła jest Najwyższa Rada trzech wysokich kapłanów, zwanej Pierwszej Prezydencji, inaczej znane jako prezydenta i jego doradców. Next to these are the twelve apostles, equal in authority to the First Presidency, though subject to and acting under their direction. Obok są dwunastu apostołów, w równych organ pierwszej prezydencji, choć z zastrzeżeniem, działających pod ich kierownictwem. Whenever the First Presidency is dissolved, which occurs at the death of the president, the apostles take the government and reorganize the supreme council -- always, however, with the consent of the Church, whose members are called to vote for or against this or any other proposition submitted to them. W przypadku, gdy Prezydenta rozpuszcza się, co następuje po śmierci prezydenta, rząd podejmuje apostołów i reorganizacji Najwyższa Rada - zawsze jednak za zgodą Kościoła, którego członkowie są wezwani do głosowania za lub przeciw tej lub innych propozycji skierowanych do nich. The manner of voting is with the uplifted right hand, women voting as well as men. Sposób głosowania jest z podniesioną prawą ręką, kobiety głosowania, jak i mężczyzn. Besides the general conference held semi-annually and the usual Sabbath meetings, there are stake and ward conferences, in which the consent of the people is obtained before any important action is taken. Oprócz ogólnych konferencji pół roku i zwykle spotkań Sabbath, jest stawka i konferencje okręgu, w którym za zgodą osób zostało uzyskane przed dniem wszelkich istotnych działań. The special function of the apostles is to preach the Gospel, or have it preached, in all nations, and to set in order, whenever necessary, the affairs of the entire Mormon Church. Specjalna funkcja Apostołów jest głoszenie Ewangelii, lub zlecić jego głosił, we wszystkich narodów, i ustawić w porządku, w miarę potrzeby, sprawy całego Kościoła mormonów.

Among the general authorities there is also a presiding patriarch, who, with his subordinates in the various stakes, gives blessings to the people and comforts them with sacred ministrations. Wśród ogółu władz jest również patriarcha przewodniczący, który z jego podwładnych w różnych stawki, daje błogosławieństwa dla ludzi i komfort ich świętej posługi. The first council of the Seventies, seventy in number, assist the twelve apostles, and preside over all the quorums of seventies. Sobór lat siedemdziesiątych, siedemdziesiąt liczby, pomaga dwunastu apostołów, a przewodniczy wszystkie kworum z lat siedemdziesiątych. Upon a presiding bishopric of three devolves the duty of receiving and disbursing the revenues of the Church, and otherwise managing its business, under the general direction of the first presidency. Na biskupstwo przewodniczący trzech przechodzi obowiązek odbioru i wypłaty przychody Kościoła i jego działalności w inny sposób zarządzania, pod ogólnym kierownictwem pierwszego prezydenta.

The Mormon Church is supported by the tithes and offerings of its members, most of whom reside in the Stakes of Zion, though a good number remain in the several missions, scattered in various countries of the globe. Kościół Mormonów jest obsługiwany przez dziesięciny i ofiary z jej członków, którzy w większości zamieszkują w Stakes Syjonu, chociaż dużą liczbę pozostaje w wielu misjach, rozrzuconych w różnych krajach świata. About two thousand missionaries are kept in the field; while they consider themselves under the Divine injunction to "preach the Gospel to every creature", they have special instructions to baptize no married woman without the consent of her husband, and no child under age without the consent of its parents. Około dwóch tysięcy misjonarzy trzymane są w tej dziedzinie, a oni uważają się pod nakazu Bożego, aby "głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu", mają specjalne instrukcje, aby chrzcić nie mężatka bez zgody męża, a nie dziecko w wieku bez za zgodą rodziców. The tithes are used for the building of temples and other places of worship, the work of the ministry, the furtherance of education and indigent, and for charitable and philanthropic purposes in general. Dziesięciny są używane do budowy świątyń i innych miejsc kultu, pracy ministerstwa, wspierania kształcenia i biednych, i dla celów charytatywnych i filantropijnych w ogóle. Nearly every male member of the Church holds some office in the priesthood, but only those who devote their entire time to its service receive support. Prawie wszystkich mężczyzn członkiem Kościoła posiada biura w niektórych kapłaństwa, lecz tylko ci, którzy poświęcają swój cały czas na swoje usługi otrzymują wsparcie.

In every stake are institutions known as auxiliaries, such as relief societies, sabbath schools, young men's and young ladies' mutual improvement associations, primary associations, and religious classes. W każdej akcji są znane jako instytucji pomocniczych, takich jak stowarzyszenia pomocy, szkoły szabat, młodych mężczyzn i kobiet "poprawy wzajemnych związków młodzieży, stowarzyszeń podstawowej, klas i religijnych. The Relief Society is a woman's organization, having a special mission for the relief of the destitute and the care of the sick. Relief Society jest organizacją kobiety, posiadające specjalną misję w celu łagodzenia bez środków do życia i opieki nad chorymi. An "Old Folks committee" is appointed to care for the aged. The Church school system comprises the Brigham Young University at Provo, the Brigham Young College at Logan, and the Latter-Day Saints University at Salt lake City. "Old Folks komisji" jest powołany do opieki dla osób starszych. Systemie szkolnym Kościół składa się z Brigham Young University w Provo, Brigham Young College w Logan i Świętych w Dniach Ostatnich Uniwersytet w Salt Lake City. There are also nearly a score of stake academies. Istnieją również blisko ocena uczelni stawki. There are four Mormon temples in Utah, the principal one being at Salt Lake City. Istnieją cztery świątynie Mormonów w stanie Utah, główne z nich to w Salt Lake City. It was begun in April, 1853, and completed in April, 1893, costing, it is said, about $4,000,000. To rozpoczęto w kwietniu 1853, a ukończono w kwietniu 1893 roku, kalkulacja kosztów, to powiedział, około 4.000.000 dolarów. In these temples ordinances are administered both for the living and the dead. Nakazy w tych świątyń są zarządzane zarówno dla żywych i umarłych. It is held that vicarious work of this character, such as baptisms, endowments etc., will be effectual in saving souls, once mortal, who believe and repent in the spiritual state. Uznać, że cudze prace tej postaci, takich jak chrzciny, dotacji itp., będzie skuteczny w ratowaniu dusz, po śmiertelnym, którzy uwierzyli i nawrócili w stan duchowego. The Mormons claim a total membership of 584,000. [Note: As of 2005, this number stood at 11 million.] According to the United States Census Report of 21 May 1910, there are 256,647 Mormons within the Federal Union. Mormoni twierdzą, łącznie z członkostwa w 584000. [Uwaga: W 2005 roku liczba ta wyniosła 11 mln euro.] Według United States Census Report z dnia 21 maja 1910, istnieją 256647 Mormons w Federalnej Unii.

Publication information Written by WR Harris. Publikacja informacji napisanej przez WR Harris. Transcribed by John Looby. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Przepisywane przez looby John. Encyklopedii Katolickiej, Tom X. wydania 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

ROBERTS, Joseph Smith: History of the Church, personal narrative, with introduction and notes, 5 vols. ROBERTS, Joseph Smith: Historia Kościoła, osobistych narracji, z wprowadzeniem i zauważa, 5 vols. Already issued (Salt Lake City, 1902-9); PRATT, Autobiog. Już wydane (Salt Lake City, 1902-9); Pratt, Autobiog. (SL City, 1874); FORD, Hist. (SL City, 1874), FORD, Hist. Of Illinois (Chicago 1854); KANE, The Mormons, a Lecture before the Hist. Illinois (Chicago 1854); KANE, Mormons, wykład przed Hist. Soc. Soc. Of Philadelphia (Philadelphia, 1852); GREELY, Overland Journey, (New York, 1860); BURTON, City of the Saints (New York, 1862); TULLIDGE, Life of Joseph the Prophet (SL City, 1878); IDEM, The Women of Mormondom (SL City, 1877); IDEM, Hist. Filadelfia (Philadelphia, 1852); Greely, Podróż Overland (Nowy Jork, 1860); BURTON, miasto świętych (Nowy Jork, 1862); TULLIDGE, Życie Józefa Proroka (SL City, 1878); Tamże, Kobiety w Mormondom (SL City, 1877); Tamże, Hist. Of SL City (SL City, 1886); ROBINSON, Sinners and Saints, (Boston, 1883); BANCROFT, Hist. SL City (SL City, 1886); Robinson, grzeszników i świętych (Boston, 1883); Bancroft, Hist. Of Utah (San Francisco, 1890); CANNON, Life of J. Smith the Prophet (SL City, 1888); WHITNEY, Hist. Utah (San Francisco, 1890), CANNON, J. Smith Życie Proroka (SL City, 1888), Whitney, Hist. Of Utah (4 vols., SL City, 1892-1904); IDEM, Life of HC Kimball (SL City, 1888); IDEM, Making of a State (SL City, 1908); ROBERTS, Life of John Taylor (SL City, 1892); IDEM, Hist. Utah (4 vols., SL City, 1892/04); Tamże, Kimball HC Life (SL City, 1888); Tamże, Making of State (SL City, 1908); ROBERTS, Life of John Taylor (SL City , 1892); Tamże, Hist. Of the M. Church in Americana, IV-VI (New York, 1909-10); IDEM, Outlines of Ecclesiastical Hist. (SL City, 1893); STENHOUSE, The Rocky Mountain Saints (New York, 1873); COWLEY, Life and Labors of Wilfred Woodruff (SL City, 1909); JENSON, Historical Record (SL City, 1889); IDEM, Latter-Day Saints, Biogr. Z M. Kościół w Americana, IV-VI (Nowy Jork, 1909/10); Tamże, konspekty kościelnych Hist. (SL City, 1893); STENHOUSE, Rocky Mountain Świętych (New York, 1873); Cowley, Życie i trudach Wilfred Woodruff (SL City, 1909); Jenson, historycznych (SL City, 1889); Tamże, Świętych w Dniach Ostatnich, Biogr. Encycl. (SL City, 1901). Encycl. (SL City, 1901).Visitor Comment Visitor komentarz

We recently received this comment, regarding a comment made in the first article above: Niedawno otrzymaliśmy ten komentarz, dotyczące komentarz z pierwszego artykułu powyżej:

Small error in the article regarding the Reorganized LDS. Mały błąd w artykule dotyczące reorganizacji LDS. We do not believe that the presidency must be of the Smith lineage. Nie wierzymy, że prezydencja musi być w lineage Smith. Just the way it has worked out in the past. Tylko sposób, w jaki pracował w przeszłości. The current prophet/president is Grant McMurray. Obecnego proroka / prezesem jest Grant McMurray. Not related to the Smith family. Nie związanych z rodziny Smith.


BELIVE Editor's Note Editor's Note Belive

I have long seen an apparent problem with the Book of Mormon, which no Mormon has yet suitably explained to me. Mam długie seen pozorną problem z Księgi Mormona, Mormoni, który nie został jeszcze odpowiednio wyjaśnił mi. I look forward to learning the explanation! Czekam na wyjaśnienia nauki!

The Book of Mormon has many references to Jesus and dates based on the birth of Jesus. Księga Mormona ma wiele odniesień do Jezusa i daty w oparciu o narodzinach Jezusa. An example is: Przykładem jest:

BOOK OF MORMON 3:4. Księga Mormona 03:04. And it came to pass that after this tenth year had passed away, making, in the whole, three hundred and sixty years from the coming of Christ, the king of the Lamanites sent an epistle unto me, which gave unto me to know that they were preparing to come again to battle against us. I stało się po tym, że dziesiątego roku zmarł, co w całości, trzysta sześćdziesiąt lat od przyjścia Chrystusa, króla Lamanites wysłał do mnie list, który dał mi znać, że przygotowują się do przyjścia w chwale do walki z nami.

There are hundreds of such references in the Book of Mormon. Istnieją setki takich odniesień w Księdze Mormona. But there seems to be two really obvious problems! Ale wydaje się, że dwa naprawdę oczywiste problemy! First, all the activity described in the Book of Mormon of that era supposedly occurred in North America, possibly near New York. Po pierwsze, wszystkie działania opisane w Księdze Mormona, że era rzekomo miały miejsce w Ameryce Północnej, ewentualnie w pobliżu Nowego Jorku. There really could have been no possible way for the people in the Book of Mormon to even KNOW that Jesus had been Born 7,000 miles away on the other side of the Earth! Czy naprawdę nie mógł być możliwy sposób dla ludzi w Księdze Mormona nawet wiedzieć, że Jezus urodził się 7000 mil od tego po drugiej stronie Ziemi!

However: Jednakże:

2nd NEPHI 25:19. 2-ga Nefi 25:19. For according to the words of the prophets, the Messiah cometh in six hundred years from the time that my father left Jerusalem; and according to the words of the prophets, and also the word of the angel of God, his name shall be Jesus Christ, the Son of God. Dla według słów proroków, Mesjasz przyjdzie w sześciu sto lat czasu, że mój ojciec wychodził z Jerozolimy i według słów proroków, a także słowa anioła Bożego, Jego imię jest Jezus Chrystus , Syna Bożego.

This passage confirms that they left the Mid-East for America 600 years before Jesus was Born. Fragment ten potwierdza, że opuścili Mid-East do Ameryki 600 lat przed Jezusem urodził. And they never went back. I nigdy nie wrócili. So there was really no possible way for them to even know about Jesus, much less some details that are mentioned! Tak było naprawdę nie możliwy sposób dla nich nawet wiedzieć o Jezusie, o wiele mniej pewne szczegóły, które są wymienione! Such a reference seems to bring into question how the Book of Mormon could really be credible. Takiego odniesienia wydaje się podważyć, w jaki sposób Księga Mormona naprawdę może być wiarygodna.

There are other passages, such as 2nd Nephi 26:12 that refers to the Jews not accepting Jesus, and that the Gentiles also needed to be convinced. There is no possible way that people in America could have known such societal issues. 2nd Nephi 30:5 mentions the Christian Gospels, which did not come into existence for several generations after Jesus! Istnieją inne fragmenty, takie tam odtwarzając 2nd 26:12 Nefi, że odnosi się do Żydów nie przyjmując Jezusa, i że poganie również potrzebne, aby się przekonać. Nie jest to możliwe tak, że ludzie w Ameryce mógł wiedzieć takich problemów społecznych. 2-ta Nefi 30 : 5 wspomniano chrześcijańskiej Ewangelii, które nie weszły w życie na kilka pokoleń po Jezusie! Mosiah 3:8 even refers to Jesus' mother being named Mary! Mosiah 4:2 and many others refer to a religious system totally based on Jesus, a Person Who they had no way of ever even knowing Existed! Mosjasz 03:08 nawet odnosi się do "matki Jezusa jest imieniem Maria! Mosjasz 04:02 i wiele innych informacji odnoszących się do systemu religijnego w całości opartych na Jezusa, osoba, która nie mieli sposobu kiedykolwiek istniał nawet nie wiedząc! By the way, nothing in the Old Testament ever referred to either Jesus or Christ, so for writers who allegedly wrote many hundreds of years before Jesus, in regularly using that Name, it also seems very odd. Helaman 5:9 refers to the atoning blood of Jesus, clearly showing more very intimate knowledge of Christianity that did not actually develop until well after Jesus had Died! 3rd Nephi 7:19 mentions various Miracles that Jesus Performed. Na drodze, nic w Starym Testamencie, o których mowa albo nigdy Jezus Chrystus, więc dla pisarzy, którzy rzekomo napisał wiele setek lat przed Jezusem, w regularnie pod taką nazwą, ale również wydaje się bardzo dziwne. Helaman 05:09 odnosi się do atoning Krew Jezusa, bardzo wyraźnie pokazano bardziej intymne znajomości chrześcijaństwa, które w rzeczywistości nie rozwijać najwcześniej po Jezus umarł! 3-cia Nefi 7:19 wymienia różne cuda, że Jezus wykonał. 3rd Nephi 10 describes the Crucifixion. It just seems very peculiar that the people in America were allegedly familiar with hundreds of details related to Jesus' life, when they clearly could not have known such things! Or, in some cases, attitudes and beliefs that did not develop for many generations after Jesus Died. 3-cia Nephi 10 opisuje Ukrzyżowania. Po prostu wydaje się bardzo zaskakujące, że ludzie w Ameryce były rzekomo zna setki szczegółów dotyczących życia Jezusa, kiedy wyraźnie nie mógł wiedzieć takie rzeczy! Albo, w niektórych przypadkach, postawy i przekonania, że nie rozwijały się przez wiele pokoleń po śmierci Jezusa.

The second problem seems even more serious. Drugi problem wydaje się jeszcze bardziej poważne. All those hundreds of references to dates were all specifically based on the Birth of Jesus. Wszystkie te setki odniesienia do daty były w szczególności w oparciu o narodzinach Jezusa. Accepting that they could somehow have become aware of Jesus, this represents a spectacular problem! Przyjmując, że mogą w jakiś sposób dowiedzą się o Jezusa, stanowi to problemu spektakularne! It turns out that nowhere in the world was anyone yet using any calendar that was based on Jesus! Okazuje się, że nigdzie na świecie nie było nikogo jeszcze za pomocą dowolnego kalendarza, który został oparty na Jezusa! In general, the AUC calendar system of the Roman Empire was used (Jesus being Born around AUC 750). W ogóle, AUC kalendarz system Imperium Rzymskiego był używany (Jezus rodzi się około AUC 750). It was only hundreds of years later, what we now call 525 AD that a Monk did all the necessary calculations and first suggested the Christian calendar we know today. Dopiero setki lat później, co obecnie nazywamy 525 AD, że Monk nie wszystkie niezbędne obliczenia i po raz pierwszy zasugerował chrześcijańskiego kalendarza wiemy dzisiaj. And even that was not broadly used until around 500 years after that! A nawet, że nie był szeroko używany do około 500 lat po tym! It even turns out that that Monk was apparently about four years off in his calculations. To jeszcze okazuje się, że Monk był podobno około czterech lat od jego obliczenia.

So, if no one in the world was then using any calendar that was based on the Birth of Jesus, and the Plates were allegedly created around 420 AD, and that even a hundred years after that, that Monk was around four years off in attempting to determine the Birth of Jesus, then how could the people in the Book of Mormon be using a calendar that did not yet exist, and more, COULD not yet have existed? Tak, jeśli nikt na świecie nie był wtedy za pomocą dowolnego kalendarza, który opierał się na narodzinach Jezusa, a Płyty rzekomo stworzył około 420 AD, a nawet sto lat po tym, że Monk był po około czterech latach od w próbach w celu ustalenia Narodzenia Jezusa, to jak ludzie mogą w Księdze Mormona jest przy użyciu kalendarza, które jeszcze nie istnieją, i więcej, nie mógł jeszcze istnieje?

Now, there could be a wonderful benefit from this investigation! Say that there WAS some way to confirm that the Book of Mormon was EXACTLY CORRECT regarding such dates. Teraz nie może być wspaniałą skorzystać z tego badania! Mówią, że był jakiś sposób potwierdzić, że Księga Mormona dokładnie w odniesieniu do takich dat. That seems to imply that it would NOT be subject to the basic flaw in the Christian calendar system where all modern dates are actually probably about four years wrong! Który zdaje się sugerować, iż nie podlegają podstawowe błędy w chrześcijański system kalendarz, w którym wszystkie nowoczesne terminy są faktycznie prawdopodobnie około czterech lat nie tak! In other words, if there is a logical and credible explanation for these matters, we might actually have a BETTER analysis for EXACTLY when Jesus was Born! Innymi słowy, jeśli jest logiczne i wiarygodne wyjaśnienia tych spraw, możemy rzeczywiście analizy lepiej dokładnie, kiedy urodził się Jezus! All we know for now is that we THINK Jesus was Born in the Spring of probably 4 BC. Wiemy za to, że my, że Jezus urodził się na wiosnę prawdopodobnie 4 pne. It would be wonderful if there is solid credibility of the Book of Mormon where a more accurate determination were available to us! Byłoby wspaniale, jeśli nie ma stałej wiarygodność Księga Mormona, gdzie bardziej trafna była dostępna do nas!

Again, I look forward to a logical explanation from some Mormon who is knowledgeable about this issue. Znowu czekam na logiczne wyjaśnienie niektórych Mormona, która jest wiedzą na ten temat. Of hundreds that I have talked to, none seem able to explain it! Setek, że rozmawiałem z, wydaje się nie stanie to wyjaśnić! And THAT would be a really serious problem! I to naprawdę poważny problem! Without a credible explanation for the calendar issue, it sure seems logical that Joseph Smith, around 1820 and a teenager and relatively uneducated, was unfamiliar with fact of the 525 AD start of the very first Christian calendar. Bez wiarygodnego wyjaśnienia kwestii kalendarza, to czy wydaje się logiczne, że Joseph Smith, około roku 1820 i nastolatek i stosunkowo niewykształcony, nie znał fakt rozpoczęcia AD 525 z pierwszych kalendarza chrześcijańskiego. That situation seems to suggest that a critic might easily conclude that Joseph Smith was actually making up the things he was claiming to be translating from the Plates. Taka sytuacja wydaje się sugerować, że krytyka może łatwo stwierdzić, że Józef Smith był faktycznie składających się na rzeczy był twierdzą, że są tłumaczenia z płyty. It does not seem possible that Joseph Smith could have made that grievous mistake, hundreds of times, if the text is not what it has always been described to be. Nie wydaje się możliwe, że Joseph Smith, nie mogła, że ciężki błąd, setki razy, jeśli tekst nie jest tym, czym zawsze być opisane. And therefore, if Joseph Smith actually produced an accurate translation of the Plates, how would it be possible for those Plates to have contained so many hundreds of impossible references to a calendar that did not yet exist? If the Plates existed, it then seems to imply that Joseph Smith must have made many hundreds of errors in translating them! I dlatego, jeśli rzeczywiście wyprodukowanej Joseph Smith dokładne tłumaczenie z płyty, jak to będzie możliwe dla tych, Talerze, zawierać więc setki możliwości odniesienia do kalendarza, który jeszcze nie istnieje? Jeśli Płyty istniał, to wydaje się oznacza, że Joseph Smith musi dokonać setki błędów w tłumaczeniu ich! That would not reflect well regarding how well the rest of the Book of Mormon could be relied on! , Które nie odzwierciedlają dobrze, jak dobrze w zakresie pozostałej części Księgi Mormona może się powoływać!

So, I have two questions that seem pretty serious to me! Tak, mam dwa pytania, które wydają się dość poważny dla mnie! How could the people in America know if and when of Jesus' Birth, and many minor personal details regarding His mother (which were often actually wrong but virtually identical to NON-Biblical texts [which we have included in BELIEVE]) from the centuries following Jesus' life, to somehow build an entire religious system based on Him, without any logical way of ever even learning that He was Born? W jaki sposób ludzie w Ameryce wiedzieć, czy i kiedy z "Narodziny Jezusa, i wiele drobnych szczegółów osobistych dotyczących jego matki (które często były rzeczywiście złe, ale prawie identyczne z pozabiblijny [teksty, które mamy zawarte w wierza]) z kolejnych wiekach "Życie Jezusa, w jakiś sposób zbudować cały system oparty na religijnych Niego, bez żadnego logicznego sposobu uczenia się historii nawet, że urodził się? And how and why would the Book of Mormon consistently use a calendar system that did not yet exist? Oraz jak i dlaczego Księga Mormona konsekwentnie stosuje system kalendarzowy, które jeszcze nie istnieje?

I attempt to have an open mind about all approaches to religion, but I expect any such a religious system to at least make a moderate amount of common sense. Staram się pamiętać o wszystkich otwarte podejście do religii, ale spodziewają się takiego systemu religijnego, aby zrobić co najmniej umiarkowanym stopniu rozsądku. It is easy to historically prove that no Christian calendar existed or even could have existed. Łatwo jest udowodnić, że w przeszłości nie istniały kalendarza chrześcijańskiego, a nawet mogłaby istnieć. A religion needs to either provide an explanation for such a complication, or to simply state that no requirements of common sense or logic are required. Religia musi albo wyjaśnia takie powikłanie, albo po prostu stwierdzić, że wymagania nie zdrowy rozsądek i logika są wymagane.

There have been a few authorities of the LDS Church who have sent in extremely critical e-mails! Pojawiło się kilka władze Kościoła LDS, którzy wysłali w bardzo krytyczne e-mail! Often, the writer then has made statements which he felt were believable, but which were often clearly efforts to obfuscate the concerns expressed here. Często, pisarz tego czasu wydała oświadczenia, które uważał za wiarygodne, ale które często wyraźnie starania ukrycie obawy tutaj. Some have claimed that there have never been any variations in the texts of Mormon central works (which is easily and obviously proven wrong). Niektórzy twierdzą, że nigdy nie było żadnych zmian w tekstach Mormona centralny działa (co jest łatwe i oczywiście sprawdzone źle). One tried to generate a strange new history regarding Egyptian Hieroglyphs, where he claimed that such a language was in active and extensive usage around 420 AD. Jeden próbował wygenerować dziwne nowej historii dotyczące egipskich hieroglifów, w którym stwierdził on, że taki język w dużej ilości i wykorzystania aktywnych około 420 AD. That is also easily confirmed as untrue. Że łatwo jest potwierdzona nieprawda. Others have claimed that the actual text of the Book of Mormon did not include any date references and that such comments were only added in at a later time! Inni twierdzili, że tekście Księgi Mormona nie zawiera żadnych odniesień datę i że takie uwagi były tylko dodane w późniejszym terminie! No serious scholar or researcher would tolerate sources CHOOSING to alter their source texts from time to time! Nie poważny naukowiec lub badacz będzie tolerować źródeł decyduje się na zmianę ich tekstów źródłowych od czasu do czasu!

In any case, for as intellectual and educated as the LDS Church seems to try to present itself, it is very disappointing in that their Church chooses to try to spin such subjects of concern rather than actually facing them. W każdym razie, tak intelektualnej, jak i wykształconych LDS Kościoła wydaje się próby do przedstawienia się, jest bardzo rozczarowujące, że w ich Kościele decyduje się spróbować spin dotyczą takich tematów, a nie faktycznie stoi im. I suspect they might find perfectly logical explanations for issues such as we have risen here, but if their attitude is that no one is even ALLOWED to raise questions about such things, then very little intellectual growth could ever occur. It seems to me that the LDS Church leadership needs to re-evaluate their attitudes regarding such things. Podejrzewam, że mogą one znaleźć całkowicie logiczne wyjaśnienia kwestii, takich jak wzrosły o, ale jeśli ich stosunek jest, że nikt nie wolno nawet podnieść pytania o takie rzeczy, to bardzo mało intelektualnej wzrostu może zdarzyć. Wydaje mi się, że LDS Kościoła przywództwo musi ponownie ocenić ich postawy wobec takich rzeczy. They seem to have a fine Church, but they clearly need to do some work to research and resolve some aspects of it. Wydaje się, że grzywnę Kościoła, ale oczywiście trzeba zrobić kilka prac badawczych i rozwiązać niektóre aspekty.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest