Old Catholics Stare katolików

General Information Informacje ogólne

Old Catholics include several small local churches that have separated from the Roman Catholic church. Stare katolików obejmować kilka małych Kościołów lokalnych, które oddzielone od kościoła katolickiego. The Church of Utrecht - which was established in 1724 in a dispute over papal charges of Jansenism in Holland - was the first of these churches to separate from Rome. Kościół Utrecht - który został ustanowiony w roku 1724 w wyniku sporu o opłaty papieskim jansenizm w Holandii - był pierwszym z tych kościołów, aby oddzielić od Rzymu. In the 1870s other Old Catholic churches were formed in Germany, Switzerland, and Austria by those Catholics who rejected the dogma of papal infallibility promulgated by the First Vatican Council (1870). W roku 1870 inny Stare kościoły powstały w Niemczech, Szwajcarii i Austrii przez tych katolików, którzy odrzucili dogmat o nieomylności papieża ogłoszony przez Sobór Watykański (1870). The first German bishop was consecrated (1874) by a bishop of the Church of Utrecht. Pierwszym biskupem został konsekrowany Niemiecki (1874) przez biskupa Kościoła w Utrechcie.

In the United States, Polish Roman Catholics, resentful of domination by non - Polish clergy, split in 1897 to form the National Polish church. W Stanach Zjednoczonych, Polski rzymskokatolickiego, urażony dominacji nie - duchowieństwa polskiego, podzielone w 1897 roku w celu utworzenia Narodowego Polski kościół. Other Slavic groups have also become Old Catholics, as has the Philippine Independent Church (established 1902). Innych grup słowiańskich, stały się także Stare katolików, jak ma Niezależny Kościół Filipiński (założony 1902).

Old Catholic churches are in communion with each other and with the Church of England and seek ecumenical relations. Stare kościoły są w jedności ze sobą oraz z Kościołem Anglii i szukać stosunków ekumenicznych. Bishops and priests may marry; services generally follow the Roman ritual and are in the vernacular; in some both bread and wine are distributed to the congregation in communion. Biskupów i kapłanów, może poślubić, usługi generalnie zgodne z Rytuału Rzymskiego i są w języku ojczystym, w niektórych jak chleb i wino są rozprowadzane do zgromadzenia w komunii.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Frederick A Norwood Frederick Norwood

Bibliography Bibliografia
R Aubert, The Christian Centuries: The Church in a Secularized Society (1978); CB Moss, The Old Catholic Movement (1964); K Pruter, A History of the Old Catholic Church (1985). Aubert R, Christian w.: Kościół w zsekularyzowanym społeczeństwie (1978); Moss CB, The Old Katolicki Ruch (1964); Pruter K, historia Starego Kościoła Katolickiego (1985).


Old Catholics Stare katolików

General Information Informacje ogólne

Old Catholics are a Christian denomination organized in Munich in 1871 by Roman Catholics who protested the dogma, proclaimed the previous year by Vatican Council I, of the personal infallibility of the pope in all ex cathedra pronouncements (see Infallibility). The Munich protest, by 44 professors under the leadership of the German theologians and historians Johann Joseph Ignaz von Döllinger and Johannes Friedrich, was directed against the binding authority of the Vatican Council. Stare katolicy są organizowane chrześcijańskich denominacji w Monachium w 1871 roku przez rzymskich katolików, którzy protestowali w dogmat, ogłoszony w zeszłym roku przez Sobór Watykański I, osobowych nieomylności papieża ex cathedra we wszystkich wypowiedziach (patrz nieomylności). Protest Monachium, przez 44 profesorów pod kierunkiem historyków i teologów niemieckich Johann Joseph Ignaz von Dollinger i Johannes Friedrich, skierowana była przeciwko wiąże organ Soboru Watykańskiego. To this protest a number of professors at Bonn, Breslau (now Wroc³aw, Poland), Freiburg, and Giessen declared their adherence. W tym proteście wielu profesorów w Bonn, Breslau (obecnie Wrocław, Polska), Freiburg, Giessen i zadeklarowały, że ich przestrzeganie. At Cologne in 1873 the German theologian Joseph Hubert Reinkens was elected bishop of the Old Catholics in the ancient fashion, by "clergy and people," that is, by all the Old Catholic priests and by representatives of the Old Catholic congregations. W Kolonii w 1873 roku niemiecki teolog Joseph Hubert Reinkens został wybrany na biskupa Starego katolików w starożytnej mody, "duchowni i ludzie", to jest przez wszystkich księży katolickich Starego i przedstawicieli Starego katolickiego zgromadzenia. He was consecrated at Rotterdam by the bishop of Deventer, the Netherlands, and acknowledged by the German states of Prussia, Baden, and Hessen. Był konsekrowany w Rotterdamie przez biskupa Deventer, Holandia, i potwierdzone przez Niemiecki stanów Prus, Badenia i Hesja. Döllinger refused to become involved in organized schism and eventually broke with the movement, but he never returned to the Roman Catholic church. Döllinger odmówił zaangażowania się w zorganizowaną schizmy i ostatecznie zerwał z ruchu, ale nigdy nie wrócił do kościoła katolickiego.

Old Catholics conduct church services in the vernacular. Stare katolików nabożeństw postępowania w języku ojczystym. Priests are allowed to marry. Kapłani mają prawo do zawarcia małżeństwa. Intercommunion with the Church of England was accomplished at a conference in Bonn in July 1931; the concordat was ratified later by the Vienna congress of the Old Catholic church and by the convocations of Canterbury and York of the Church of England. Interkomunii z Kościoła Anglii został osiągnięty na konferencji w Bonn w lipcu 1931 r.; później konkordat został ratyfikowany przez Kongres w Wiedniu Kościół Starego i zwołanie Canterbury i York Kościoła Anglii. According to recent figures, the Old Catholics number fewer than 250,000, with fewer than 70,000 in the US Według najnowszych danych, liczba katolików Starego mniej niż 250.000, mniej niż 70,000 w USA


Declaration of Utrecht (1889) Deklaracja w Utrechcie (1889)

General Information Informacje ogólne

A policy statement made by the five Old Catholic bishops, which in 1897 was adopted as the doctrinal basis of the Old Catholic Churches. It affirmed loyalty to Catholicism rightly understood, that is, as found in the beliefs of the primitive church and the decrees of the ecumenical councils up to the Great Schism between Rome and Constantinople in 1054. Deklaracji politycznej przez pięciu Stare katolickich biskupów, który w 1897 został przyjęty jako doktrynalne podstawie Starego katolickich Kościołów. Potwierdził wierność to właściwie rozumianego katolicyzmu, czyli jak znaleźć w wierzeniach w Kościele pierwotnym i dekrety sobory powszechne do Wielka Schizma między Rzym i Konstantynopol w 1054. Made at a time soon after Vatican Council I controversies had augmented the ranks of dissidents, the declaration condemned what it regarded as Roman deviations from orthodoxy. Prominent among these were the decrees on immaculate conception (1854) and papal infallibility (1870), and the Syllabus of Errors (1864), which had condemned liberal doctrines. W czasie, zaraz po Soborze Watykańskim I kontrowersji powiększył szeregach dysydentów, skazany deklaracji, co traktowane jako Roman odchylenia od ortodoksji. Wśród nich były dekrety w sprawie Niepokalanego Poczęcia NMP (1854) i nieomylności papieża (1870), a Syllabus błędów (1864), który potępił doktryny liberalnej. The Declaration of Utrecht was in large part the work of those who had earlier unsuccessfully tried to persuade Roman Catholicism to subject its history and traditions to modern criticism. Deklaracja w Utrechcie został w dużej części prac tych którzy wcześniej bezskutecznie starał się przekonać Kościół rzymskokatolicki na temat jego historii i tradycji do nowoczesnej krytyki.

JD DOUGLAS JD DOUGLAS

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)


Old Catholics Stare katolików

Additional Information Dodatkowe informacje

(We received the following two articles from Michael Nesmith, a priest in the Independent Old Catholic Church of America (IOCCA).) (Otrzymaliśmy następujące dwa artykuły z Michael Nesmith, kapłan w niezależny Kościół Starokatolicki w Ameryce (IOCCA)).

As you know there are many offshoots of the Old Catholic Church here in the US which makes it all but impossible to determine the actual number of OC and Independent Catholic parishes. Jak wiecie istnieje wiele offshoots Starego Kościoła katolickiego tutaj w USA co sprawia, że to wszystko, ale nie można określić rzeczywistej liczby OC i niezależnych parafii. Our particular group has approximately 90 clergy involved in all types of ministry. Nasze szczególności grupa około 90 duchownych zaangażowanych we wszystkich rodzajach posługi. I have pasted below some additional information about the Old Catholic Church I hope you will find it beneficial. Mam wklejony poniżej kilka dodatkowych informacji na temat Kościoła Starokatolickiego Mam nadzieję, że znajdziesz to korzystne.


The Declaration of Utrecht, Deklaracja w Utrechcie,

1889 1889
of the Old Catholic Bishops Starego Biskupów Katolickich
of the Netherlands, Germany and Switzerland Holandii, Niemczech i Szwajcarii

  1. We adhere faithfully to the Rule of Faith laid down by St. Vincent of Lerins in these terms: "Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum." Stosujemy wiernie zasady wiary ustanowione przez St Vincent z Lerins w tych słowach: "teneamus Id, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus est creditum; hoc est etenim Vere catholicum proprieque. For this reason we preserve in professing the faith of the primitive Church, as formulated in the ecumenical symbols and specified precisely by the unanimously accepted decisions of the Ecumenical Councils held in the undivided Church of the first thousand years. Z tego powodu zachowania w wyznawaniu wiary pierwotnego Kościoła, sformułowany w ekumenicznej symboli i precyzyjnie określone przez przyjęte jednomyślnie decyzje soborów powszechnych, które odbyło się w niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąca lat.
  2. We therefore reject the decrees of the so-called Council of the Vatican, which were promulgated July 18th, 1870, concerning the infallibility and the universal Episcopate of the Bishop of Rome, decrees which are in contradiction with the faith of the ancient Church, and which destroy its ancient canonical constitution by attributing to the Pope the plentitude of ecclesiastical powers over all Dioceses and over all the faithful. Dlatego odrzuca dekrety z tzw Rady Watykan, które zostały ogłoszone 18 lipca 1870, w odniesieniu do nieomylności i powszechnej Episkopatu biskupa Rzymu, dekrety, które są w sprzeczności z wiarą Kościoła starożytnego, a które niszczą jego kanonicznej konstytucji starożytnych, przypisując do papieża bogatej kościelnych uprawnień w stosunku do wszystkich diecezji i ponad wszystkich wiernych. By denial of this primatial jurisdiction we do not wish to deny the historical primacy which several Ecumenical Councils and Fathers of the ancient Church have attributed to the Bishop of Rome by recognizing him as the Primus inter pares. Przez negowanie tego primatial jurysdykcji nie chcemy odmówić historycznego prymatu, który kilka rad ekumenicznego i Ojców starożytnego Kościoła mają przypisane do biskupa Rzymu, uznając go jako primus inter pares.
  3. We also reject the dogma of the Immaculate Conception promulgated by Pius IX in 1854 in defiance of the Holy Scriptures and in contradiction to the tradition of the centuries. Również odrzucić dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłoszony przez Piusa IX w 1854 roku wbrew Pisma Świętego i sprzeczne z tradycją wieków.
  4. As for other Encyclicals published by the Bishops of Rome in recent times for example, the Bulls Unigenitus and Auctorem fidei , and the Syllabus of 1864, we reject them on all such points as are in contradiction with the doctrine of the primitive Church, and we do not recognize them as binding on the consciences of the faithful. Jak w przypadku innych encyklik opublikowane przez Biskupów Rzymu w ostatnim czasie na przykład Bulls Unigenitus i Auctorem fidei, Syllabus, a od 1864 r., odrzucić je na wszystkich takich punktów, które są w sprzeczności z doktryną Kościoła pierwotnego, a my nie uznają ich za wiążące dla sumienia wiernych. We also renew the ancient protests of the Catholic Church of Holland against the errors of the Roman Curia, and against its attacks upon the rights of national Churches. Także odnowić starożytną protestów Kościoła katolickiego w Holandii przed błędami w Kurii Rzymskiej, a przed jego atakami na prawa krajowego Kościoły.
  5. We refuse to accept the decrees of the Council of Trent in matters of discipline, and as for the dogmatic decisions of that Council we accept them only so far as they are in harmony with the teaching of the primitive Church. Możemy odmówić przyjęcia dekrety z Sobór Trydencki w sprawach dyscypliny, a co do dogmatycznej decyzji Rady, że akceptujemy ich tylko, o ile są one zgodne z nauczaniem Kościoła pierwotnego.
  6. Considering that the Holy Eucharist has always been the true central point of Catholic worship, we consider it our right to declare that we maintain with perfect fidelity the ancient Catholic doctrine concerning the Sacrament of the Altar, by believing that we receive the Body and Blood of our Saviour Jesus Christ under the species of bread and wine. Biorąc pod uwagę, że Eucharystia zawsze była prawdziwa centralny punkt kultu katolickiego, uważamy, że nasze prawo do stwierdzenia, że utrzymujemy z doskonałą wierność starożytnej doktryny katolickiej dotyczącej Sakrament Ołtarza, wierząc, że otrzymamy Ciała i Krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. The Eucharistic celebration in the Church is neither a continual repetition nor a renewal of the expiatory sacrifice which Jesus offered once for all upon the Cross: but it is a sacrifice because it is the perpetual commemoration of the sacrifice offered upon the Cross, and it is the act by which we represent upon earth and appropriate to ourselves the one offering which Jesus Christ makes in Heaven, according to the Epistle to the Hebrews 9:11-12, for the salvation of redeemed humanity, by appearing for us in the presence of God (Heb. 9:24). The character of the Holy Eucharist being thus understood, it is, at the same time, a sacrificial feast, by means of which the faithful in receiving the Body and Blood of our Saviour, enter into communion with one another (I Cor. 10:17). Eucharystii w Kościele nie jest ani ciągłego powtarzania, ani odnowienia expiatory ofierze, którą Jezus ofiarował raz na zawsze na krzyżu, ale jest to poświęcenie, ponieważ jest wieczną pamiątkę ofiary oferowanych na krzyżu, i to jest aktu, których reprezentujemy na ziemi i obecność należy się jednej oferty, które Jezus Chrystus czyni w niebie, zgodnie z List do Hebrajczyków 9:11-12, dla zbawienia odkupionej ludzkości, występując do nas Bóg (Hbr 9:24). charakter Eucharystii jest zatem rozumieć, że jest w tym samym czasie, ucztę ofiarną, za pomocą którego wierni w otrzymaniu Ciała i Krwi naszego Zbawiciela, wejść w komunię ze sobą (I Kor. 10:17).
  7. We hope that Catholic theologians, in maintaining the faith of the undivided Church, will succeed in establishing an agreement upon questions which have been controverted ever since the divisions which arose between the Churches. Mamy nadzieję, że teologów katolickich, w zachowaniu wiary z niepodzielonego Kościoła, uda się w tworzeniu porozumienia na pytania, które zostały controverted pory podziały, które powstały między Kościołami. We exhort the priests under our jurisdiction to teach, both by preaching and by the instruction of the young, especially the essential Christian truths professed by all the Christian confessions, to avoid, in discussing controverted doctrines, any violation of truth or charity, and in word and deed to set an example to the members. Nawoływać kapłanów pod naszą jurysdykcję do nauczania, zarówno przez głoszenie i nauczanie młodzieży, zwłaszcza podstawowych prawd chrześcijańskich, wyznawaną przez wszystkich wyznań chrześcijańskich, w celu uniknięcia dyskusji controverted doktryny, naruszenie prawdy i miłości, w słowem i czynem, aby dać przykład innym członkom.
  8. By maintaining and professing faithfully the doctrine of Jesus Christ, by refusing to admit those errors which by the fault of men have crept into the Catholic Church, by laying aside the abuses in ecclesiastical matters, together with the worldly tendencies of the hierarchy, we believe that we shall be able to combat efficaciously the great evils of our day, which are unbelief and indifference in matters of religion. Poprzez utrzymanie i professing wiernie naukę Jezusa Chrystusa, przez odmowę przyjęcia tych błędów, które z winy mężczyzn wkradły się do Kościoła katolickiego, poprzez uchylenie r. w sprawie nadużyć w sprawach kościelnych, wraz ze światowych tendencji do hierarchii, wierzymy, że będziemy w stanie efektywnie zwalczać wielkie zło naszych czasów, które są niewiary i obojętności w sprawach religii.


Old Catholic or Old Roman Catholic Stare katolickiego lub Stare Rzymsko-Katolickiego

Old Catholic and Old Roman Catholic are terms used to identify independent Catholics in the United States who are not necessarily affiliated with ethnic Old Catholic communities such as the Polish National Catholic Church. Stare katolickiego i Stare katolicy są używane do określenia warunków niezależnych katolików w Stanach Zjednoczonych, którzy nie są koniecznie powiązane z etniczne Stare katolickich wspólnot, takich jak Polski Narodowy Kościół Katolicki. The original diocese established by the late Archbishop Carfora in the 1920's in Chicago was called the Old Roman Catholic Diocese in the United States. Because of this, most independent Catholic communities are called Old Catholic or Old Roman Catholic. Pierwotnego Diecezja przez arcybiskupa Carfora w 1920 roku w Chicago był nazywany Starym Diecezja w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu większość niezależnych katolickich wspólnot są nazywane Stare katolickiego lub Stare katolickie.

What Old Catholics Believe Stary, co katolicy wierzą

The faith of Old Catholics is simply that of the Catholic Church as taught by the Church from apostolic times to the present day. Stare wiary katolików jest po prostu, że z Kościołem katolickim, jak nauczał przez Kościół od czasów apostolskich po dzień dzisiejszy. The ecumenical Councils clearly express what Old Catholics believe without the need for apology or excuse. Ekumenicznego rady jasno wyrazić to, co katolicy wierzą Stary bez konieczności przeprosin lub wymówki. In 1823, Archbishop Willibrord van Os of Utrecht reiterated adherence to the unchanging doctrine of Catholicism in the following words:"We accept without any exception whatever, all the Articles of the Holy Catholic Faith. We will never hold nor teach, now or afterwards, any other opinions than those that have been decreed, determined and published by our Mother, Holy Church..." W 1823 roku, arcybiskup Willibrord van Os Utrecht powtórzył przestrzeganie niezmienną doktryną katolicyzmu w następujących słowach: "Akceptujemy bez wyjątku, wszystkie artykuły Świętej Wiary Katolickiej. Nigdy nie przechowywać ani uczyć, teraz lub później, wszelkie inne opinie niż te, które zostały ogłoszone, ustalone i opublikowane przez naszą Matkę, Kościół święty ... " Thus, Old Catholics, tracing their Apostolic Succession through the Roman Catholic Church to the Apostles, participated in the full sacramental ministry of the Church. W ten sposób, Stare katolików, śledzenia ich sukcesji apostolskiej przez Kościół Rzymsko-Katolicki na Apostołów, uczestniczy w pełni sakramentalnej posługi w Kościele. The Rule of Faith of Old Catholics is faithful adherence to Sacred Scripture and the Apostolic Tradition. Zasady wiary Starego wiernych katolików jest stosowanie się do Pisma Świętego i Tradycji apostolskiej.

How Do They Differ? Jak one się różnią?

In matters of discipline, administration and procedure, Old Catholics differ from the Roman Catholic Church. W sprawach dyscypliny, administracji i procedury, Stare katolicy różnią się od Kościoła rzymskokatolickiego. For example, clerical celibacy (which is a matter of discipline) is optional among Old Catholics. Na przykład, celibat duchownych (co jest sprawą dyscypliny) jest opcjonalne wśród Stare katolików. Married men may be ordained and in many of our dioceses clergy may, with prior episcopal consent, enter into Holy Matrimony after ordination. Żonatych mężczyzn i może być wyświęcony w wielu naszych diecezjach duchowni mogą, za uprzednią zgodą biskupa, wchodzi w sakramentu małżeństwa po święceniach. Liturgical expression is also a matter of discipline determined by the local bishop. Liturgiczna wypowiedzi jest również kwestia dyscypliny określony przez biskupa miejsca. Consequently, many Old Catholic communities have adopted the liturgical renewal promulgated following the Second Vatican Council while still maintaining Tridentine liturgy, in Latin or direct translation into classical or modern English, in those parishes that desire it. W konsekwencji, wiele starych katolickich wspólnot przyjęli ogłoszone odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II, jednocześnie zachowując Tridentine liturgii, lub bezpośrednie tłumaczenie łacińskiego w klasycznym lub nowoczesnym angielskim, w tych parafiach, że pragnienie. Eastern rite Old Catholic parishes exist as well, which follow the ancient liturgies of that rich tradition. Stare parafii obrządku wschodniego istnieje również katolickich, które następują po starożytnej liturgii tej bogatej tradycji. Because Old Catholic communities are small, they are able to successfully implement the Ignatian model of the Church referred to earlier. Stare katolickich wspólnot, ponieważ są małe, są w stanie skutecznie wdrożyć Ignacy modelu Kościoła, o których mowa wcześniej. This concept views the faithful with their clergy and bishop as a community or family in loving concern for each other and each working together to live the Scriptural commands in their daily lives as Christians bringing the love of Christ to others. Koncepcja ta poglądów wiernych i duchowieństwa z biskupem jako wspólnota lub rodzina w miłości troski o siebie i każdy współpracy żyć biblijne poleceń w ich codziennym życiu, jak chrześcijanie wniesienia miłości Chrystusa. Old Catholic communities utilize their size and lack of highly detailed structure to the very best advantage organizationally by their ability to expedite decisions affecting the sacramental and community life of the faithful, within the revelation and authority of Holy Scripture and Apostolic Tradition. Stare katolickich wspólnot wykorzystują ich wielkość i brak bardzo szczegółowe struktury do najlepszych korzyści organizacyjnie przez ich zdolność do przyspieszenia decyzji wpływających na życie sakramentalne i społeczność wiernych, w objawieniu i władze Piśmie Świętym i Tradycji apostolskiej.

Other Distinctions Inne wyróżnienia

There are other distinctives by which Old Catholic communities are differentiated from Roman Catholic parishes. Istnieją inne distinctives przez Stare katolickich wspólnot, które są zróżnicowane z parafii rzymskokatolickich. The matter of papal infallibility defined by Vatican Council I is a non-issue for Old Catholics, since we are independent of papal jurisdiction. Kwestii papieskiej nieomylności określone przez Sobór Watykański I jest problem dla nie-katolików Stare, ponieważ są niezależne od jurysdykcji papieskiej. All Old Catholic communities accord the Holy Father that respect due him as Successor of St. Peter, Prince of the Apostles and Patriarch of the West. Wszystkie Starokatolicki porozumieniem społeczności Ojca Świętego, że z powodu poszanowania go jako Następcy Świętego Piotra, Księcia Apostołów i Patriarchy Zachodu. Old Catholics adhere to the teaching from apostolic times that the Church in General Council is infallible. Stare katolików stosować się do nauki od czasów apostolskich, że Kościół w Generalny Rady jest nieomylne. Another difference, is that divorced people who remarry are treated in a pastoral manner and not excluded from the sacramental life of the Church. Kolejną różnicą jest to, że ludzie, którzy rozwiedli się ożenić są traktowane w sposób duszpasterskiej i nie wykluczone z sakramentalnym życiu Kościoła. Further, the matter of contraception is treated as a matter of personal conscience between husband and wife. Co więcej, kwestia antykoncepcji jest traktowana jako sprawa osobistego sumienia pomiędzy mężem i żoną. Old Catholic theology recognizes that the Church's teaching magisterium has no less than two objects: the formation of conscience, in which case authority has an instructive quality; and the nurturing of a formed conscience to full maturity, in which case authority is guiding but not directive. Stare katolickiej teologii uznaje, że Kościół nauczania Magisterium nie mniej niż dwóch obiektów: formacja sumienia, w którym to przypadku organ ma pouczające jakości oraz wspieranie rozwoju uformowane sumienie do pełnej dojrzałości, w którym to przypadku organ jest wiodącą, ale nie dyrektywy .


Old Catholics Stare katolików

Catholic Information Informacje Katolicki

The sect organised in German-speaking countries to combat the dogma of Papal Infallibility. Zorganizowanej w sekta-języcznych krajach niemieckich w celu zwalczania dogmat o papieskiej nieomylności.

Filled with ideas of ecclesiastical Liberalism and rejecting the Christian spirit of submission to the teachings of the Church, nearly 1400 Germans issued, in September, 1870, a declaration in which they repudiated the dogma of Infallibility "as an innovation contrary to the traditional faith of the Church". Pełne pomysłów kościelnych Liberalizm i odrzucenia chrześcijańskiego ducha złożenia do nauki Kościoła, blisko 1400 Niemcy wydali we wrześniu 1870 roku deklarację, w której odrzucał dogmat o nieomylności "w przeciwieństwie do tradycyjnej innowacji wiary Kościół ". They were encouraged by large numbers of scholars, politicians, and statesmen, and were acclaimed by the Liberal press of the whole world. Były wspierane przez wielu uczonych, polityków i mężów stanu, i zostały entuzjastycznie przyjęte przez liberałów prasy z całego świata. The break with the Church began with this declaration, which was put forth notwithstanding the fact that the majority of the German bishops issued, at Fulda on 30 August, a common pastoral letter in support of the dogma. Przerwy w Kościele z tej deklaracji, która zaproponuje bez względu na fakt, że większość biskupów niemieckich wydanych w dniu 30 sierpnia Fulda, wspólnego listu pasterskiego na poparcie tego dogmatu. It was not until 10 April, 1871, that Bishop Hefele of Rotterdam issued a letter concerning the dogma to his clergy. Dopiero 10 kwietnia 1871, Hefele, że biskup Rotterdamu wydane pismo dotyczące dogmat jego duchowieństwa. By the end of 1870 all the Austrian and Swiss bishops had done the same. Do końca 1870 r. wszystkich austriackich i szwajcarskich biskupów uczynił to samo.

The movement against the dogma was carried on with such energy that the first Old Catholic Congress was able to meet at Munich, 22-24 September, 1871. Ruchu przeciwko dogmat została przeprowadzona na takich energii, że pierwszy Stare Kongres Katolicki był w stanie sprostać w Monachium, 22-24 września 1871 roku. Before this, however, the Archbishop of Munich had excommunicated Döllinger on 17 April 1871, and later also Friedrich. Zanim to jednak, arcybiskup Monachium był ekskomunikowany Döllinger w dniu 17 kwietnia 1871 roku, a później także Friedrich. The congress was attended by over 300 delegates from Germany, Austria, and Switzerland, besides friends from Holland, France, Spain, Brazil, Ireland, and the representatives of the Anglican Church, with German and American Protestants. Kongresie wzięło udział ponad 300 delegatów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, oprócz przyjaciół z Holandii, Francji, Hiszpanii, Brazylii, Irlandii, oraz przedstawiciele Kościoła anglikańskiego, z niemieckich i amerykańskich protestantów. The moving spirit in this and all later assemblies for organization was Johann Friedrich von Schulte, the professor of dogma at Prague. Przemieszczających się w tym duchu i wszystkie późniejsze zespoły do organizacji był Johann Friedrich von Schulte, profesor dogmatyki w Pradze. Von Schulte summed up the results of the congress as follows: Von Schulte podsumował wyniki kongresu w następujący sposób:

Adherence to the ancient Catholic faith; Przestrzeganie starożytnej wiary katolickiej;

maintenance of the rights of Catholics as such; utrzymanie praw katolików jako takich;

rejection of the new dogmas, odrzucenie nowych dogmatów,

adherence to the constitutions of the ancient Church with repudiation of every dogma of faith not in harmony with the actual consciousness of the Church; przestrzeganie konstytucji starożytnego Kościoła z odrzuceniu co dogmat wiary nie w harmonii z rzeczywistą świadomości Kościoła;

reform of the Church with constitutional participation of the laity; reformy Kościoła z konstytucyjnych udział świeckich;

preparation of the way for reunion of the Christian confessions; przygotowanie drogę do reunion z chrześcijańskich wyznań;

reform of the training and position of the clergy; reformy kształcenia i stanowiska duchowieństwa;

adherence to the State against the attacks of Ultramontanism; stosowanie się do państwa przed atakami Ultramontanizm;

rejection of the Society of Jesus; odrzucenie Towarzystwa Jezusowego;

solemn assertion of the claims of Catholics as such to the real property of the Church and to the title to it. twierdzenie uroczyste roszczeń katolików jako takich nieruchomości Kościoła i do tytułu do niego.

A resolution was also passed on the forming of the parish communities, which Döllinger vehemently opposed and voted against. Rezolucja została również przekazana formowania wspólnot parafialnych, które Döllinger stanowczo sprzeciwia i przeciw. The second congress, held at Cologne, 20-22 September, 1872, ws attended by 350 Old Catholic delegates, besides one Jansenist and three Anglican bishops, Russian clergy, and English and other Protestant ministers. Drugi Kongres, który odbył się w Kolonii, 20-22 września, 1872, wzięło udział o 350 delegatów Stare katolicki, oprócz jednego do trzech anglikańskich biskupów, duchowieństwa Jansenist rosyjskim i angielskim i innych protestanckich ministrów. The election of a bishop was decided on, and among the most important resolutions passed were those pertaining to the organization of the pastorate and parishes. Wyborze na biskupa zdecydowano, a jednym z najważniejszych uchwał były te odnoszące się do organizacji pastorate i parafiach. This was followed by steps to obtain recognition of the Old Catholics by various governments; the general feeling of that time made it easy to obtain this recognition from Prussia, Baden, and Hesse. Następnie odbyło się kroki w celu uzyskania uznania Starego katolików przez różne rządy, ogólne poczucie, że czas zrobił to łatwe do uzyskania tego uznania z Prus, Baden i Hesji. Professor Reinkens of Bonn was elected bishop, 4 June, 1873, and was consecrated at Rotterdam by the Jansenist Bishop of Deventer, Heydekamp, 11 August, 1873. Reinkens profesor w Bonn został wybrany na biskupa, 4 czerwca 1873 roku i został konsekrowany w Rotterdamie przez Jansenist biskupa Deventer, Heydekamp, 11 sierpnia 1873. Having been officially recognized as "Catholic Bishop" by Prussia, 19 September, and having taken the oath of allegiance, 7 October, 1873, he selected Bonn as his place of residence. Które zostały oficjalnie uznane za "katolickiego biskupa" przez Prusy, 19 września, a po przysięgę na wierność, 07 października 1873 roku wybrano Bonn jako miejsce zamieszkania. The bishop and his diocese were granted by Prussia an annual sum of 4800 Marks ($1200). Biskupa i jego diecezji zostały przyznane przez Prusy roczne sumy 4800 znaków ($ 1200). Pius IX excommunicated Reinkens by name, 9 November, 1873; previous to which, in the spring of 1872, the archbishop of Cologne had been obliged to excommunicate Hilgers, Langen, Reusch, and Knoodt, professors of theology at Bonn. Pius IX ekskomunikował Reinkens według nazwy, 09 listopada 1873; do poprzednich, które na wiosnę 1872, arcybiskup Kolonii była zobowiązana do ekskomuniki Hilgers, Langen, Reusch, a Knoodt, profesorów teologii w Bonn. The same fate had also overtaken several professors at Braunsberg and Breslau. Ten sam los miał również wyprzedził kilku profesorów Braunsberg i Wrocławiu. The fiction brought forward by Friedrich von Schulte that the Old Catholics are the true Catholics was accepted by several governments in Germany and Switzerland, and many Catholic churches were transferred to the sect. Fiction z lat ubiegłych przez Friedricha von Schulte, że Stary katolicy są prawdziwe katolików został przyjęty przez niektóre rządy w Niemczech i Szwajcarii, a wiele kościołów katolickich zostały przeniesione do sekty. This was done notwithstanding the fact that a decree of the Inquisition, dated 17 September, 1871, and a Brief of 12 March, 1873, had again shown that the Old Catholics had no connection with the Catholic church; represented, therefore, a religious society entirely separate from the Church; and consequently could assert no legal claims whatever to the funds or buildings for worship of the Catholic Church. Zostało to dokonane bez względu na fakt, że dekret z Inkwizycja, dnia 17 września 1871, a także krótki z dnia 12 marca 1873 roku znowu pokazuje, że Stary katolicy nie miała żadnego związku z Kościołem katolickim, reprezentowana w związku z tym religijnym społeczeństwie całkowicie oddzielone od Kościoła, a zatem nie może dochodzić roszczeń prawnych, co do funduszy lub budynków dla kultu Kościoła Katolickiego.

The development of the internal organization of the sect occupied the congresses held at Freiburg in the Breisgau, 1874; at Breslau, 1876; Baden-Baden, 1880; and Krefeld, 1884; as well as the ordinary synods. Rozwój wewnętrznej organizacji sekty zajmowanych kongresy odbyły się w Freiburgu w Breisgau, 1874; we Wrocławiu, 1876, Baden-Baden, 1880; i Krefeld, 1884, jak również zwykłych synody. The synodal constitution, adopted at the urgency of von Schulte, seems likely to lead to the ruin of the sect. Synodu konstytucji, przyjętej na pilność von Schulte, wydaje się doprowadzić do ruiny z sekty. It has resulted in unlimited arbitrariness and a radical break with all the disciplinary ordinances of Catholicism. Doprowadził do nieograniczonej samowoli i radykalne zerwanie z wszystkimi aktami dyscyplinarnego katolicyzmu. Especially far-reaching was the abolition of celibacy, called forth by the lack of priests. Szczególnie daleko idące było zniesienie celibatu, zwany dalej przez brak kapłanów. After the repeal of this law a number of priests who were tired of celibacy, none of whom were of much intellectual importance, took refuge among the Old Catholics. Po uchyleniu tej ustawy wielu kapłanów, którzy byli zmęczeni z celibatu, żaden z nich były znacznie intelektualnej znaczenie miały schronienia wśród Stare katolików. The statute of 14 June, 1878, for the maintenance of discipline among the Old Catholic clergy, has merely theoretical value. Ustawa z dnia 14 czerwca 1878, na utrzymanie dyscypliny wśród duchowieństwa katolickiego Stare, ma tylko teoretyczne wartości. A bishop's fund, a pension fund, and a supplementary fund for the incomes of parish priests have been formed, thanks to the aid given by governments and private persons. Biskupa funduszu, fundusz emerytalny, oraz dodatkowych funduszy na dochody proboszczów zostały utworzone, dzięki pomocy udzielonej przez rządy i osób prywatnych. In the autumn of 1877, Bishop Reinkens founded a residential seminary for theological students, which, on 17 January, 1894, was recognized by royal cabinet order as a juridical person with an endowment of 110,000 Marks ($27,500). Jesienią 1877 roku założył biskup Reinkens mieszkalnych seminarium dla studentów teologiczne, które w dniu 17 stycznia 1894, został uznany przez Royal celu gabinetu jako osobę prawną, z wyposażeniem 110.000 znaków (27.500 dolarów). A house of studies for gymnasial students called the Paulinum was founded 20 April, 1898, and a residence for the bishop was bought. Dom studiów dla studentów o nazwie gymnasial Paulinum została założona 20 kwietnia 1898, a pobyt na biskupa został kupiony. Besides other periodical publications there is an official church paper. Oprócz innych publikacji periodycznych jest oficjalnym dokumencie Kościoła. These statements, which refer mainly to Germany, may also be applied in part to the few communities founded in Austria, which, however, have never reached any importance. Oświadczenia te, które odnoszą się głównie do Niemiec, może być również stosowana w części do kilku wspólnot założona w Austrii, które jednak nigdy nie dotarły jakiekolwiek znaczenie. In Switzerland the clergy, notwithstanding the very pernicious agitation, acquitted themselves well, so that only three priests apostatized. W Szwajcarii, duchowieństwa, pomimo bardzo szkodliwe pobudzenie, uniewinniony się dobrze, tak że tylko trzech kapłanów apostatized. The Protestant cantons -- above all, Berne, Basle, and Geneva -- did everything possible to promote the movement. Protestanckich kantonów - przede wszystkim, Berno, Bazylea, Genewa - zrobił wszystko co możliwe w celu promowania ruchu. An Old Catholic theological faculty, in which two radical Protestants lectured, was founded at the University of Berne. Starokatolicki wydziału teologicznego, w której dwie radykalnych protestantów wykładał, została założona na Uniwersytecie w Bernie. At the same time all the Swiss Old Catholic communities organized themselves into a "Christian Catholic National Church" in 1875; in the next hear Dr. Herzog was elected bishop and consecrated by Dr. Reinkens. Jednocześnie wszystkie szwajcarski Stare katolickich wspólnot, zorganizowali się w "Christian Narodowego Katolickiego Kościoła" w 1875 roku, w następnym usłyszeć dr Herzog został wybrany i konsekrowany przez biskupa dr Reinkens. Berne was chosen as his place of residence. Berne został wybrany na jego miejsce zamieszkania. As in Germany so in Switzerland confession was done away with, celibacy abolished, and the use of the vernacular prescribed for the service of the altar. Tak jak w Niemczech, w Szwajcarii spowiedzi zostało wykonane z dala, zniesiono celibat, a korzystanie z vernacular wyznaczonym na służbę ołtarza. Attempts to extend Old Catholicism to other countries failed completely. Próby rozszerzenia Stare katolicyzm do innych krajów nie całkowicie. That lately an apostate English priest named Arnold Matthew, who for a time was a Unitarian, married, then united with another suspended London priest named O'Halloran, and was consecrated by the Jansenist Archbishop of Utrecht, is not a matter of any importance. Że ostatnio apostata Angielski kapłana imieniem Matthew Arnold, który przez pewien czas był unitarne, żonaty, a następnie zjednoczonych z innym zawieszone Londyn kapłana imieniem O'Halloran, i został konsekrowany przez arcybiskupa Jansenist Utrecht, znaczenie nie jest sprawą każdego. Matthew calls himself an Old Catholic bishop, but has practically no following. Matthew o sobie Stary biskup, ale praktycznie nie następuje. Some of the few persons who attend his church in London do so ignorantly in the belief that the church is genuinely Catholic. Niektóre z niewielu osób, które uczestniczyć w swoim kościele w Londynie zrobić z nieświadomością, w przekonaniu, że Kościół jest prawdziwie katolickim.

The very radical liturgical, disciplinary, and constitutional ordinances adopted in the first fifteen years gradually convinced even the most friendly government officials that the fiction of the Catholicism of the Old Catholics was no longer tenable. Bardzo radykalnej liturgiczne, interdyscyplinarnych, konstytucyjne nakazy przyjęte w pierwszym piętnaście lat stopniowo przekonanie, nawet najbardziej przyjaznych urzędników rządowych, że fikcja z katolicyzmu na Stare katolicy nie był już nadawany. The damage, however, had been done, the legal recognition remained unchanged, and the grant from the budget could not easily be dropped. Szkoda jednak, zostało zrobione, prawnego uznania pozostał niezmieniony, i dotacji z budżetu nie może być łatwo usunięta. In Germany, although there was no essential change in this particular, yet the political necessity which led to a modus vivendi in the Kulturkampf chilled the interest of statesmen in Old Catholics, particularly as the latter had not been able to fulfil their promise of nationalizing the Church in Germany. W Niemczech, mimo że nie było istotnych zmian w tym, ale konieczność polityczną, która doprowadziła do modus vivendi w Kulturkampf schłodzone interesie polityków w Stare katolików, zwłaszcza te ostatnie nie były w stanie spełnić ich obietnica nacjonalizację Kościół w Niemczech. The utter failure of this attempt was due to the solidarity of the violently persecuted Catholics. Zupełny brak tego powodu próba solidarności brutalnie prześladowanych katolików. In many cases entire families returned to the Church after the first excitement had passed, and the winning power of the Old Catholic movement declined throughout Germany in the same degree as that in which the Kulturkampf powerfully stimulated genuine Catholic feeling. W wielu przypadkach całe rodziny powrócił do Kościoła po pierwsze emocje minęły, a zwycięską moc Starego katolicki ruch zmniejszył się w Niemczech w tym samym stopniu, jak to, w którym Kulturkampf silnie stymulowany prawdziwego katolickiego uczucie. The number of Old Catholics sank rapidly and steadily; to conceal this the leaders of the movement made use of a singular device. Liczba Stare katolików stale i szybko zatonął, aby ukryć ten liderów Ruchu wykorzystały osobliwy urządzenia. Up to then Old Catholics had called themselves such, both for the police registry and for the census. Do tej pory Old wezwał katolików takie same, jak dla policji i do rejestru spisu. They were now directed by their leaders to cease this and to call themselves simply Catholics. Byli teraz w reżyserii ich przywódców do zaprzestania tego i nazywać się po prostu katolików. The rapid decline of the sect has thus been successfully concealed, so that it is not possible at the present day to give fairly exact statistics. Szybkiego spadku sekty w ten sposób skutecznie ukryte, tak że nie jest możliwe na dzień dzisiejszy dać dość dokładne statystyki. The designation of themselves as Catholics by the Old Catholics is all the stranger as in essential doctrines and worship they hardly differ from a liberal form of Protestantism. Wyznaczenie się za katolików przez Stare wszystkich katolików jest obcy, jak w istotnych doktryny i kultu prawie nie różnią się od liberalnej formie protestantyzm. However, the prescribed concealment of membership in the Old Catholic body had this much good in it, that many who had long been secretly estranged from the sect were able to return to the Church without attracting attention. Jednakże, w wyznaczonym ukrycia członkostwa w Starym katolicki organ ten miał w nim wiele dobrego, że wiele osób, które już od dawna potajemnie obcy sekty byli w stanie powrócić do Kościoła bez przyciągania uwagi. On account of these circumstances only Old Catholic statistics of some years back can be given. Ze względu na te okoliczności tylko Stare statystyki Św kilka lat wstecz może być udzielona. In 1878 there were in the German empire: 122 congregations, including 44 in Baden, 36 in Prussia, 34 in Bavaria, and about 52,000 members; in 1890 there were only about 30,000 Old Catholics on account of a decided decline in Bavaria. W 1878 roku było w Rzeszy Niemieckiej: 122 zgromadzenia, w tym 44 w Baden, 36 w Prusach, 34 w Bawarii, a około 52.000 członków, w 1890 było tylko około 30000 Stare katolików ze względu na spadek postanowiła w Bawarii. In 1877 there were in Switzerland about 73,000; in 1890 only about 25,000. W 1877 roku nie było w Szwajcarii o 73.000, w 1890 roku tylko 25.000. In Austria at the most flourishing period there were perhaps at the most 10,000 adherents, today there are probably not more than 4000. W Austrii w okresie rozkwitu były być może najbardziej w najbardziej 10.000 wyznawców, dziś prawdopodobnie nie więcej niż 4000. It may be said that the total number of Old Catholics in the whole of Europe is not much above 40,000. It seems strange that a movement carried on with so much intellectual vigour and one receiving such large support from the State should from bad management have gone to pieces thus rapidly and completely, especially as it was aided to a large degree in Germany and Switzerland by a violent attack upon Catholics. Można powiedzieć, że całkowita liczba Stare katolików w całej Europie jest niewiele ponad 40,000. Wydaje się dziwne, że ruch odbywa się za tyle intelektualnej wigor i jeden otrzymującego takie duże wsparcie ze strony państwa powinna z złe zarządzanie wzrosły na części w ten sposób szybko i całkowicie, jak to było szczególnie wspomagane w dużym stopniu w Niemczech i Szwajcarii przez gwałtowny atak na katolików. The reason is mainly the predominant influence of the laity under whose control the ecclesiastics were placed by the synodal constitution. Powodem jest przede wszystkim dominującym wpływem świeckich, pod którego kontrolą duchownych zostały umieszczone przez synodu konstytucji. The abrogation of compulsory celibacy showed the utter instability and lack of moral foundation of the sect. Zniesienia obowiązkowego celibatu wykazało wypowiem niestabilności i braku fundament moralny sekty. Döllinger repeatedly but vainly uttered warnings against all these destructive measures. Wielokrotnie, ale bezskutecznie Döllinger ostrzeżenia przed wypowiedział wszystkie te środki niszczące. In general he held back from any active participation in the congresses and synods. W ogóle go z powrotem w każdy aktywny udział w kongresach i synody. This reserve frequently irritated the leaders of the movement, but Döllinger never let himself be persuaded to screen with his name things which he considered in the highest degree pernicious. Rezerwa ta często podrażniona liderów Ruchu, ale nigdy nie Döllinger dał się namówić na ekranie z jego nazwiskiem, co uważał za w najwyższym stopniu szkodliwe. He never, however, became reconciled to the Church, notwithstanding the many efforts made by the Archbishop of Munich. Nigdy jednak się pogodzić z Kościołem, pomimo wielu wysiłków czynionych przez arcybiskupa Monachium. All things considered, Old Catholicism has practically ceased to exist. Wszystko pod uwagę, Stare katolicyzm ma praktycznie przestał istnieć. It is no longer of any public importance. Nie ma już żadnej publicznej znaczenie.

For accounts of the movements and tendencies that led up to Old Catholicism see DÖLLINGER; GUNTHER; HERMES; INFALLIBILITY; LAMENNAIS; SYLLABUS; VATICAN COUNCIL. Dla kont ruchów i tendencji, które doprowadziły do Starego katolicyzm patrz Dollinger; GÜNTHER; HERMES; NIEOMYLNOŚĆ; Lamennais, Syllabus, Sobór Watykański.

Publication information Written by Paul Maria Baumgarten. Publikacja informacji napisanej przez Pawła Maria Baumgarten. Transcribed by Herman F. Holbrook. The Catholic Encyclopedia, Volume XI. Przepisywane przez Herman F. Holbrook. Encyklopedii Katolickiej, Tom XI. Published 1911. Opublikowane 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1911. Obstat, 1 lutego 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

FRIEDBERG, Aktenstucke die altkatholische Bewegung betreffend (Tubingen, 1876); VON SCHULTE, Der Altkatholizismus, Geschichte Deutchland (Giessen, 1887); IDEM, Lebenerinnerungen. Friedberg, Aktenstucke die altkatholische Bewegung betreffend (Tybinga, 1876), von Schulte, Der Altkatholizismus, Geschichte Deutchland (Giessen, 1887); Tamże, Lebenerinnerungen. Mein Worken als Rechtsleher, mein Anteil and der Politik in Kirche und Staat (giessen, 1908); VERING, Kirchenrecht (3rd ed., 1893), gives a good summary based on the original authorities. Mein als Worken Rechtsleher, mein Anteil der Politik i Kirche und Staat w (Giessen, 1908); jący, Kirchenrecht (3rd ed., 1893), daje dobre podsumowanie oparte na oryginalnych organów. Besides the statements in the statistical year-books there is a good account of Old Catholicism in MACCAFFREY, History of the Catholic Church in the Nineteenth Century. Oprócz oświadczenia w statystycznym książki jest dobry ze względu na podeszły katolicyzmu w MACCAFFREY, Historia Kościoła katolickiego w XIX wieku. 1789-1909, I (Dublin and Waterford, 1909); MARSHALL, Döllinger and the Old Catholics in Amer. 1789-1909, I (Dublinie i Waterford, 1909), Marshall, Dollinger i Starego katolików w Amer. Cath. Quart. Cath. Quart. Review (Philadelphia, 1890), 267 sqq.; cf. Przeglądu (Filadelfia, 1890), 267 sqq. Por.. Also files of the London Taablet and Dublin Review (1870-71); Bruck-Kissling, lGeschicte der katholischen Kirche im neunzehnten Jahrhundert (Munster, 1908); MAJUNKE, Geschicte des Kulturkampfes in Preussen-Deutchland (Paderborn, 1882); GRANDERATH-KIRCH, Geschicte des Vatikanischen Konzils (Freiburg, 1903-06); cf. Również pliki Londyn i Dublin Taablet Review (1870-71); Bruck-Kissling, lGeschicte der katholischen Kirche im neunzehnten Jahrhundert (Münster, 1908); MAJUNKE, Geschicte des Kulturkampfes w Preussen-Deutchland (Paderborn, 1882); GRANDERATH-Kirch , Geschicte des Vatikanischen Konzils (Freiburg, 1903/06), cf. also Friedrich, Geschicte des Vatikanischen Konzils (Bonn, 1877-87); in addition, the very full polemical literature of 1868-72 concerning the council and the question of Infallibility should be examined. także Friedrich, Geschicte des Vatikanischen Konzils (Bonn, 1877/87), poza tym bardzo pełne polemical literaturze 1868/72 w sprawie rady i pytanie o nieomylności powinny zostać zbadane. The most important writings are briefly mentioned in the works just mentioned. Do najważniejszych pism są krótko wymienić prace tylko wymienione. The two biographies, from opposing points of view, of Dolllinger by FRIEDRICH (Munich, 1891-1901) and MICHAEL (Innsbruck, 1892) contain much valuable material. Dwóch biografii, z przeciwstawnych punktów widzenia, z Dolllinger Friedrich (Monachium, 1891/01) i Michael (Innsbruck, 1892) zawierają wiele cennych materiałów.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest