Panentheism Panenteizm

Advanced Information Informacje zaawansowane

Panentheism is a doctrine of God which attempts to combine the strengths of classical theism with those of classical pantheism. Panenteizm jest doktryna Boga, który próbuje łączyć mocnych klasycznego theism z tymi klasycznego Panteizm. The term is particularly associated with the work of Charles Hartshorne. Hartshorne contends, however, that other philosophers and theologians have elaborated panentheistic doctrines of God, especially Alfred North Whitehead but also Nikolai Berdyaev, Martin Buber, Gustaf T Fechner, Mohammad Iqbal, Charles S Peirce, Otto Pfleiderer, Sarvepalli Radhakrishnan, Friedrich WJ von Schelling, Allan Watts, and Paul Weiss. Termin ten jest szczególnie związane z pracą Charles Hartshorne. Hartshorne twierdzi jednak, że inni filozofowie i teologowie mają opracowane panentheistic doktryny Boga, zwłaszcza Alfred North Whitehead, ale także Nikołaj Bierdiajew, Martin Buber, T Gustaw Fechner, Mohammad Iqbal, Charles S Peirce, Pfleiderer Otto, Sarvepalli Radhakrishnan, Friedrich WJ von Schelling, Allan Watts, i Paul Weiss.

According to Hartshorne, God, while including an element which may be described as simple, is a complex reality. Według Hartshorne, Bóg, a tym elementem, który można określić jako proste, to złożony rzeczywistości. God knows the world, a world in which change, process, and freedom are real elements. Bóg zna świat, świat, w którym zmiany, procesu i wolność są prawdziwe elementy. For this freedom and change to be real, and for God's knowledge of this freedom and change to be perfect, Hartshorne reasons that God's knowledge must itself grow and change. W tym wolności i zmian, które mają być realne, a dla Boga wiedzy z tej wolności i zmian, które mają być doskonałe, że z przyczyn Hartshorne wiedzy Boga, musi się rozwijać i zmieniać. That is, as new facts come into being, God comes to know those new facts (some of which are the result of genuinely free will), and thus God's knowledge grows. Oznacza to, że za nowe okoliczności wejść w życie, Bóg przychodzi do tych nowych faktów wiedzieć (niektóre z nich są wynikiem rzeczywistej woli), a więc Bóg wiedzy rośnie. A perfect knower includes within himself the object which is known. Through perfectly knowing the world, God therefore includes the world (as it comes to be) within himself. Poznaniem doskonałym zawiera w sobie obiekt, który jest znany. Dzięki doskonale znając świat, więc Bóg zawiera świat (jak to jest być) w sobie. As the world grows, God grows. Jak na świecie rośnie, rośnie Boga. God becomes. Bóg staje. Through perfectly knowing and including the world, God is the supreme effect. Przez doskonale wiedząc, i w tym świecie, Bóg jest najwyższym skutku.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
That is, everything that happens affects God and changes God, eg, God's knowledge changes. Oznacza to, że wszystko, co dzieje dotyczy Boga i Bóg zmian, np. zmiany w wiedzy Boga. Therefore, the concrete God, the complex God who is actual, is the God who knows, includes, and is changed by the world. W związku z tym konkretne Boga, kompleks Boga, który jest rzeczywiste, jest Bóg, który wie, co zawiera, i zmienia się przez świat. This, according to Hartshorne, is the God who loves the world and who shares the joys and sorrows of each creature in the world. Ten, zgodnie z Hartshorne, jest Bóg, który kocha świat i którzy podzielają radości i cierpienia każdego stworzenia na świecie.

To be the supreme effect, God must not only be affected by each event in the world, he must also retain his own integrity and wholeness during this process. Do najwyższego celu, Bóg musi nie tylko mieć wpływ na każde zdarzenie w świecie, musi również zachować własną wiarygodność i całość w trakcie tego procesu. If God's reality were destroyed or his purpose (for goodness) deflected by the events in the world, then God would not be the supreme effect, the perfect receptacle for the world. Jeśli Bóg jest rzeczywistością zostały zniszczone lub jego cel (dla dobra) odbite przez wydarzenia na świecie, to Bóg nie byłby najwyższy efekt, idealny pojemnik na świecie. Therefore, there must be some element in God which remains the same regardless of what happens in the world, ie, an element that is not affected by any particular event in the world. This element, since it is not changed by any event, is eternal. W związku z tym musi być jakiś element w Boga, który pozostaje taki sam, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, czyli element, który nie ma wpływu jakiekolwiek szczególne wydarzenie na świecie. Ten element, ponieważ nie ulega zmianie w każdym razie jest wieczne. It is also abstract. Jest również abstrakcyjne. (The fact that God's eternal, abstract, essential self - identity is compatible with any state of affairs in the world is the basis for Hartshorne's well - known revival of the ontological argument.) Since God's eternal, abstract self - identity is presupposed by any state of affairs whatsoever, it follows that God is the universal and supreme cause. (Fakt, że Boże wieczny, abstrakcyjny, istotne własny rachunek - tożsamość jest zgodny z wszelkimi stan rzeczy w świecie jest podstawą dobrze Hartshorne - odrodzenie znane argument ontologiczny.) Ponieważ Bóg jest wieczny, abstrakcyjny własny rachunek - tożsamość bieżącym przez stan rzeczy dowolnej wynika, że Bóg jest przyczyną powszechnej i najwyższym.

It should be noted that while God (as eternal, abstract, essential self - identity) is independent of any particular state of affairs in the world, he (even as abstract self - identity) still requires that a world (of some sort or the other) exist. Należy zauważyć, że chociaż Bóg (jako wieczny, abstrakcyjny, istotne własny rachunek - tożsamości) jest niezależny od konkretnego stanu rzeczy na świecie, on (nawet tak abstrakcyjne własny rachunek - tożsamość) nadal wymaga, aby świat (pewnego rodzaju lub innych) istnieje. We may explain as follows. Możemy wyjaśnić następująco. God as supreme cause refers to God's eternal, abstract, essential self - identity which is presupposed by every event in the world. Boga jako najwyższego przyczyną odnosi się do wiecznego Boga, abstrakcyjny, istotne własny rachunek - tożsamość, która jest zakładane przez każdą imprezę na świecie. But that which is eternal and abstract is deficient in actuality and can exist only as an element in a larger whole which is temporal and concrete. Ale to, co jest wieczne i abstrakcyjny jest niewystarczające w aktualność i może istnieć tylko jako element większej całości, która jest czasowy i konkretne. Thus God's eternal, abstract, essential self - identity exists only as an element in the temporal, concrete, complex reality which is God in his completeness. Tak więc Bóg jest wieczny, abstrakcyjny, istotne własny rachunek - tożsamość istnieje tylko jako element czasowej, betonu, rzeczywistości kompleks, który jest Bogiem w jego kompletności. But God can be temporal, concrete, and complex only if there are contingent states of affairs to which he is related. Ale Bóg może być czasowy, konkretnych i złożone tylko wówczas, gdy istnieją kontyngentu stanowi rzeczy, do których się odnosi. These states of affairs are the world (which is included in God). Tych stanów rzeczy są na świecie (co jest zawarte w Boga). These states of affairs are accidental (as opposed to essential) qualifiers of God's character. Thus God even as eternal, abstract, essential self - identity requires some world to exist, without requiring any particular world to exist. Te stany sprawy są przypadkowe (w przeciwieństwie do podstawowych) kwalifikatorów z charakteru Boga. Tak więc Bóg, tak jak wieczny, abstrakcyjny, istotne własny rachunek - tożsamość wymaga świat istnieje, nie wymagając żadnej szczególnej świat istnieje.

Some of the events in the world are evil. Niektóre wydarzenia w świecie zła. God knows and includes those events within himself. Bóg zna tych wydarzeń i zawiera w sobie. Does it follow that God is evil? Hartshorne answers no. Czy to, iż Bóg jest zła? Hartshorne odpowiedzi nie ma. Consider this analogy. Rozważenia tej analogii. A certain event happens in my body. Pewne zdarzenie w moim ciele. I know and include that event within myself. Wiem i to, że zdarzenie w sobie. And yet as a person, while including that event, I remain in an important sense distinct from that even. I jeszcze jako osoba, natomiast w tym przypadku, to pozostają w istotnym sensie odrębne od tego nawet. Not only is my abstract and timeless essence as a man distinct from that event, but even my concrete and changing consciousness (while including that event) is distinct from it. Nie tylko jest moim abstrakcyjne i ponadczasową istotę jako człowiek odmiennego od tego wydarzenia, ale nawet moje konkretnych i zmieniających świadomość (choć w tym przypadku) jest odrębnym od niego. Likewise, God, while including the evil event within himself, is yet distinct from that event. Podobnie, Bóg, podczas gdy w tym przypadku w sobie zło, jest jeszcze odmiennego od tego wydarzenia. God is distinct from the event not only in his abstract, eternal, essential self - identity but also in his concrete, temporal, and complex consciousness. Bóg różni się od zdarzenia, które nie tylko w jego streszczenie, wieczne, własny rachunek - tożsamość istotne, ale również w jego, czasowej i złożone świadomości betonu. That is, God's consciousness, while aware of and including the evil event, is more than and distinct from that event. Oznacza to, że świadomość Boga, a świadomość i zła w tym przypadku, jest więcej niż i odmiennego od tego wydarzenia.

Is it possible for a panentheistic God to be perfect? Czy możliwe jest panentheistic Bóg jest doskonały? The problem is this. Problem jest taki. If God changes, and if total perfection is not compatible with change, it would follow that the panentheistic God is not perfect. Hartshorne's response runs as follows. Bóg, zmiany oraz czy całkowita doskonałość nie jest zgodny ze zmianami, to po to, że Bóg jest doskonały panentheistic nie. Hartshorne Jeśli odpowiedź brzmi następująco. The challenge as stated assumes that there is one type of perfection, specifically, changeless perfection. Wyzwanie, gdyż stwierdził, zakłada, że istnieje jeden rodzaj doskonałości, w szczególności, niezmiennej doskonałości. But in fact there are two types of perfection: changeless and changing perfection. Ale w rzeczywistości istnieją dwa rodzaje perfekcji: niezmienna i zmieniających się doskonałości. God is perfect in both senses. Bóg jest doskonały w obu znaczeniach. God's abstract, essential, eternal self - identity is perfect. Boże abstrakcyjne, zasadnicze, wieczne własny rachunek - tożsamość jest doskonały. His drive toward goodness in general does not waver. Jego dążenie do dobra w ogóle nie wahać. To this extent God's perfection is changeless, but this perfection is abstract. Do stopnia doskonałości Boga jest niezmienna, ale to doskonałość jest abstrakcyjny. As a concrete reality God changes, as does his perfection. That is, at any time, God infinitely surpasses the perfection of the world, regardless of whether we consider the perfection of the world at that same time, at some previous time, at some future time, or at any combination of these. W konkretnej rzeczywistości Bóg zmian, tak jak i jego doskonałości. Oznacza to, że w każdej chwili, Boga nieskończenie przewyższa doskonałość świata, niezależnie od tego, czy uważamy za doskonałość świata w tym samym czasie, w pewnym momencie poprzedniego, w niektórych przyszłych czasu, lub w dowolnej kombinacji tych. As time progresses, however, God does surpass his own previous states of perfection, eg, his knowledge grows, and he has more opportunities to love his creatures. Wraz z upływem czasu, jednak Bóg nie przekroczyć jego poprzednich stanów doskonałości, np. jego wiedzy rośnie, a on ma więcej możliwości do miłości Jego stworzeń. God's perfection changes in that he perfectly surpasses his own previous states of perfection. Zmiany doskonałości Boga, że w doskonale przewyższa jego własne wcześniejsze stany doskonałości.

While Whitehead's doctrine of God is quite similar to Hartshorne's, Whitehead does have several distinctives worth nothing. A doktryny Whitehead Boga jest bardzo podobna do swojej Hartshorne, Whitehead ma kilka distinctives nic nie warte. In Whitehead's metaphysics the basic building blocks of the universe are called actual entities. W jego metafizyki Whiteheada podstawowych elementów wszechświata nazywamy rzeczywistych podmiotów. Actual entities are units of energy / experience. Rzeczywistych podmiotów są jednostkami energii / doświadczenia. Electrons, rocks, stars, and people are composed of actual entities. Elektronów, skały, gwiazdy i ludzie składają się z rzeczywistych podmiotów. For Whitehead, God is a single, everlasting (but continually developing) actual entity. Dla Whitehead, Bóg jest jeden, wieczne (ale ciągle rozwijające się) rzeczywistej jednostki. The contemporary theologian John B Cobb, argues that on his own principles Whitehead should have conceived God to be a series of actual entities. Współczesny teolog John B Cobb, twierdzi, że z własnej zasady Whitehead powinny mieć opracowane Bóg się szereg rzeczywistych podmiotów. Cobb's proposal would make God more like a human person which, according to Whitehead, is a series of actual entities. Cobb jest propozycja, aby Bóg raczej człowieka, które zgodnie z Whitehead, jest szereg rzeczywistych podmiotów. It should be further noted that in Whitehead's system it is the very nature of an actual entity to incorporate other (past) actual entities into its own identity. Ponadto należy zauważyć, że w systemie Whitehead jest sam charakter rzeczywisty podmiot na celu uwzględnienie innych (wcześniejszych) rzeczywiste podmioty do własnej tożsamości. Therefore, whether on Whitehead's original definition of God as a single everlasting actual entity or on Cobb's revisionary understanding of God as a series of actual entities, it is the very nature of God to include the (past) world within himself as a part of his very identity. W związku z tym, czy w pierwotnej definicji Whiteheada Boga jako jeden podmiot wieczne rzeczywistych lub revisionary zrozumienia Cobb's Boga jako seria rzeczywistych podmiotów, jest natury Boga w celu włączenia (zakończony) świat w sobie jako część jego tożsamość.

Perhaps the most striking aspect of Whitehead's doctrine of God is his distinction between God and creativity. Być może najbardziej uderzającym aspektem Whitehead doktryny Boga jest jego rozróżnienie między Bogiem i kreatywności. Creativity is, in Whitehead's metaphysics, the power of being / becoming. Kreatywność jest w Whitehead jest metafizyka, moc jest / staje. Thus the fact that anything exists at all is ascribed not to God but to creativity (which in conjunction with the notions of the "one" and the "many" constitute Whitehead's category of the ultimate). Tak więc fakt, że w ogóle nic nie jest przypisane do Boga, lecz kreatywność (co w połączeniu z pojęcia "jeden" i "wiele" w kategorii stanowią Whitehead ostatecznego). In contrast, God's primary function is to help shape the character of the world. W przeciwieństwie do Boga, podstawową funkcją jest pomoc w kształtowaniu charakteru świata. Thus that a thing exists must be referred to creativity; what a thing is must be referred, in part, to God. W ten sposób, że istnieje coś musi być, o których mowa kreatywności; jest to, co należy, o których mowa w części, do Boga. As a consequence, in Whitehead's system God's own existence is explained by reference not to God but to creativity. W związku z tym w Boga system własne istnienie Whitehead jest wyjaśnione poprzez odniesienie do Boga, ale nie do kreatywności. To put it bluntly, we may say that both God and the world are creatures of creativity. Mówiąc wprost, można powiedzieć, że zarówno Bóg i świat są stworzeniami kreatywności.

Whitehead's postulation of creativity (in conjunction with the "one" and the "many") as an ultimate that is more fundamental than God is, perhaps, the most problematic aspect of his doctrine of God, not only for evangelical theologians but for other Christian thinkers as well. Whiteheada postulat kreatywności (w połączeniu z "jeden" i "wielu") jako ostateczną, która jest bardziej podstawowe niż Bóg jest, być może, najbardziej problematycznych aspektów jego doktryna Boga, nie tylko dla teologów ewangelicznych, ale dla innych chrześcijańskich myślicieli, jak również. While a few Christian scholars, such as John Cobb, affirm Whitehead's distinction between God and creativity, others, such as Langdon Gilkey, insist that creativity must be "put back" into God before the panentheistic doctrine of God can really be made available for Christian theology. , Podczas gdy kilka chrześcijańskich uczonych, takich jak John Cobb, potwierdzają to rozróżnienie Whitehead między Bogiem i kreatywności, inne, takie jak Langdon Gilkey, twierdzą, że twórczość musi być "przywrócone" do Boga przed panentheistic doktryny Bóg może naprawdę być udostępnione dla chrześcijańskiej teologii.

ST Franklin ST Franklin
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
JB Cobb, Jr., A Christian Natural Theology; JB Cobb and DR Griffin, Process Theology: An Introductory Exposition; BZ Cooper, The Idea of God: A Whiteheadian Critique of St. JB Cobb, Jr, Christian Natural Theology; Cobb JB i Griffin DR, proces teologii: Ekspozycja wstępna; Cooper BZ, Idea Boga: Whiteheadian Krytyka St Thomas Aquinas' Concept of God; L Gilkey, Naming the Whirlwind: The Renewal of God Language and Reaping the Whirlwind: A Christian Interpretation of History; C Hartshorne and WL Reese, eds., Philosophers Speak of God; RC Neville, Creativity and God: A Challenge to Process Theology; RE James, The Concrete God: A New Beginning for Theology. "Tomasz z Akwinu koncepcja Boga, Gilkey L, Naming Whirlwind: Przedłużenie Język Boga i czerpanie Whirlwind: chrześcijańskiej interpretacji historii; Hartshorne C i WL Reese, eds. Filozofowie mówią o Bogu; RC Neville, kreatywność i Boga : wyzwanie dla procesu teologii; James RE, betonu Bóg: A New Beginning do teologii.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest