Pelagianism Pelagianizm

General Information Informacje ogólne

Pelagianism is the name given to the teachings of Pelagius, a British Christian active in Rome in the late 4th and early 5th centuries. Pelagianizm to nazwa nadana do nauki Pelagiusz, brytyjski Christian aktywnych w Rzymie pod koniec 4 i pierwszych wieków 5. miejsce. Often identified as a monk but probably a layman, Pelagius was a biblical interpreter (he wrote a commentary on Paul's letters) and theologian who stressed the human ability to fulfill the commands of God. In Rome he became the center of a largely aristocratic group whose aim was to pursue the most rigorous form of the religious life in contrast to the indifferent morality of other Christians. Często określone jako mnich, ale prawdopodobnie laika, Pelagiusz był biblijny tłumacza (napisał komentarz na temat Listy Pawła) i teolog, który podkreślił, zdolność człowieka do wypełnienia polecenia Boga. Rzym stał się centrum to głównie arystokratycznej grupy, której Celem było realizować najbardziej rygorystyczne formy życia religijnego w przeciwieństwie do moralności obojętni innych chrześcijan. Pelagianism may thus be considered a reform movement within late Roman Christianity. Its doctrine, however, was condemned as heresy. Pelagianizm można zatem uznać za ruch reform w późnych Roman chrześcijaństwa. Jego doktryna, jednak został skazany za herezję.

Under the threat of the Goths' invasion (410) of Italy, Pelagius joined other Roman refugees who traveled to North Africa. Pod groźbą Gotów "inwazji (410) Włochy, Pelagiusz dołączył do innych uchodźców, którzy Roman podróżował do Afryki Północnej. There his teaching was opposed by Augustine, the leading figure in the North African church. Tam jego nauczania był sprzeciw Augustyna, sztandarowa postać w kościele Afryki Północnej. In claiming that humans can do what God requires, Pelagius had emphasized the freedom of the human will and the ability to control one's motives and actions under the guidance of God's law. Twierdząc, że ludzie mogą robić to, co Bóg wymaga, Pelagiusz miał podkreślił wolności ludzkiej woli i zdolność do kontroli własnych motywów i działań pod kierownictwem Prawo Boga. In contrast, Augustine insisted that no one can control his or her own motivation and that person requires the assistance of God's Grace if he or she is to will and to do good. Only with the help of divine grace can an individual overcome the force of sin and live rightly before God. W przeciwieństwie, Augustyn twierdził, że nikt nie może kontrolować własną motywację oraz że osoba wymaga pomocy w łasce Bożej, jeśli on lub ona jest do woli i do dobra. Tylko z pomocą łaski Bożej może indywidualnie przezwyciężyć życie grzechu i słusznie żyć przed Bogiem. In the resulting controversy Augustine's views prevailed and became dominant in Christian teaching. W kontrowersji Augustyn panowały poglądy i stał się w wyniku dominującej w chrześcijańskiej nauce.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Pelagius was in Jerusalem in 415, but there is no reason to suppose that he spent the latter part of his life there. Pelagiusz był w Jerozolimie w 415, ale nie ma powodu przypuszczać, że spędził drugiej części jego życia. He was excommunicated (417) by Pope Innocent I, and his views were condemned by a series of church councils. Został ekskomunikowany (417) przez papieża Innocentego I, a jego poglądy zostały potępione przez Kościół szereg rad. For another century, however, his theology found support in areas of North Africa, Italy, southern France, and Britain; and the issues of human freedom and divine grace have remained central topics of debate throughout the history of Christian theology. Dla innego wieku, jednak jego teologii znaleźć wsparcie w obszarach, w Afryce Północnej, we Włoszech, na południu Francji i Wielkiej Brytanii oraz kwestii wolności człowieka i łaski Bożej pozostały centralne tematy debaty w całej historii chrześcijańskiej teologii.

William S Babcock William S Babcock

Bibliography Bibliografia
R Evans, Pelagius: Inquiries and Reappraisals (1968); J Ferguson, Pelagius: A Historical and Theological Study (1956); BR Rees, Pelagius (1988). Evans R, Pelagiusz: Zapytania i Reappraisals (1968); J Ferguson, Pelagiusz: Studium historyczne i teologiczne (1956); Rees BR, Pelagiusz (1988).


Pelagius, Pelagianism Pelagiusz, Pelagianizm

Advanced Information Informacje zaawansowane

Pelagianism is that teaching, originating in the late fourth century, which stresses man's ability to take the initial steps toward salvation by his own efforts, apart from special grace. It is sharply opposed by Augustinianism, which emphasizes the absolute necessity of God's interior grace for man's salvation. Pelagianizm jest, że nauczanie, pochodzących z końca IV wieku, która podkreśla, zdolność człowieka do podjęcia pierwszych kroków w kierunku zbawienia przez własne wysiłki, oprócz specjalnej łaski. Jest ostro sprzeciwia Augustinianism, który podkreśla absolutną konieczność wnętrze łaski dla zbawienia człowieka.

Pelagius was an eminently moral person, who became a fashionable teacher at Rome late in the fourth century. Pelagiusz był wybitnie moralny człowieka, który stał się modny nauczyciel w Rzymie pod koniec IV wieku. British by birth, he was a zealous ascetic. British z urodzenia, był gorliwy ascetyczne. Whether he was a monk or not we cannot say, but he clearly supported monastic ideals. Czy był mnichem, czy nie, nie możemy powiedzieć, ale wyraźnie wspierane zakonne ideałów. In his early writings he argued against the Arians but fired his big guns against the Manichaeans. W jego wczesnych pism on argumentował przeciwko Arians ale opalane jego armat przeciwko manichejczycy. Their dualistic fatalism infuriated the moralist in him Ich dualistycznej fatalizm rozwścieczony moralista w nim

While in Rome, Pelagius studied Augustine's anti - Manichaean writings, particularly On Free Will. Podczas pobytu w Rzymie, Pelagiusz studiował Augustyna anty - Manichaean pism, w szczególności o wolnej woli. He came to oppose passionately Augustine's quietism, reflected in his prayer in the Confessions: "Give what thou commandest, and command what thou wilt" (X,31,45). Przyszedł do sprzeciwienia się namiętnie w Kwietyzm Augustyn, odbicie w jego modlitwie w Confessions: "Daj to, co każesz, i polecenia co Ty" (X, 31,45).

When the Visigoths surged upon Rome in 410 / 411, Pelagius sought refuge in Africa. Kiedy Wizygoci wzrósł na Rzym w 410 / 411, Pelagiusz szukać schronienia w Afryce. After avoiding an encounter with Augustine, he moved on to Jerusalem, where he gained a good reputation. Po unikając spotkania z Augustyna, wyjechał do Jerozolimy, gdzie zyskał dobrą reputację. No one took offense at his teaching. Nikt nie obraziła się Jego nauką.

Meanwhile in Africa, Pelagius's pupil Coelestius, a less cautious and more superficial man, had pointedly drawn out the consequences of Pelagius's teaching on freedom. Tymczasem w Afryce, to uczeń Pelagiusz Coelestius, bardziej ostrożne i mniej powierzchowne człowiek, miał dobitnie wyciągania konsekwencji w nauczaniu Pelagiusz na wolności. Churchmen in the area of Carthage solemnly charged him with heresy. Duchownych w dziedzinie Kartagina uroczyście go z herezją. According to Augustine, Coelestius did not accept the "remission of sins" in infant baptism. Według Augustyna, Coelestius nie przyjął "odpuszczenie grzechów" w chrzest niemowląt. Such an assertion of "innocence" of newborn babies denied the basic relationship in which all men stand "since Adam." Takie stwierdzenie "niewinności" noworodków zaprzeczył podstawowych relacji, w której wszyscy ludzie stoisko "od Adama". It was claiming that unredeemed man is sound and free to do all good. Było nieumorzonych twierdząc, że człowiek jest zdrowy i wolny robić wszystko dobrze. It was rendering salvation by Christ superfluous. Było utylizacji zbawienie przez Chrystusa zbędne.

Augustine sent his own disciple Orosius to the East in an attempt to gain the condemnation of Pelagius. Augustyn wysłał własnej ucznia Orosius na wschód, próbując uzyskać potępienie Pelagiusz. But in the East churchmen were unable to see anything more than an obstinate quarrel about trivialities. Ale w East duchowni byli w stanie zobaczyć coś więcej niż uporczywą kłócą się o drobiazgi. They acquitted Pelagius, a decision that infuriated the Africans, who turned toward Rome and compelled Pope Innocent I to expressly condemn the new heresy. Oni uniewinniony Pelagiusz, rozwścieczony, że decyzja w Afrykanie, którzy się do Rzymu i zmuszony Innocenty I do wyraźnego potępienia nowych herezji.

The keystone of Pelagianism is the idea of man's unconditional free will and his moral responsibility. In creating man God did not subject him, like other creatures, to the law of nature but gave him the unique privilege of accomplishing the divine will by his own choice. Kluczowym elementem w Pelagianizm jest idea człowieka bezwarunkowo woli i jego odpowiedzialność moralną. Stwarzając człowieka Bóg nie podlega mu, podobnie jak inne stworzenia, z prawem natury, lecz dał mu niepowtarzalny przywilej pełnienia woli Bożej przez siebie wybranym . This possibility of freely choosing the good entails the possibility of choosing evil. Ta możliwość wolnego wyboru dobra pociąga za sobą możliwość wyboru zła.

According to Pelagius there are three features in human action: power (posse), will (velle), and the realization (esse). Zgodnie z Pelagiusz są trzy funkcje ludzkiego działania: zasilanie (posse), będzie (Velle), i do realizacji (esse). The first comes exclusively from God; the other two belong to man. Pierwszy pochodzi wyłącznie od Boga, a dwa pozostałe należą do człowieka. Thus, as man acts, he merits praise or blame. Tak więc, jak człowiek działa, on zasługuje na pochwałę lub winy. Whatever his followers may have said, Pelagius himself held the conception of a divine law proclaiming to men what they ought to do and setting before them the prospect of supernatural rewards and punishments. Niezależnie od jego zwolenników mogą mieć powiedział, Pelagiusz się w posiadaniu koncepcji boskiego prawa głoszenia ludziom, co powinni robić i ustawienie przed nimi perspektywę nadprzyrodzoną nagród i kar. If man enjoys freedom of choice, it is by the express bounty of his Creator; he ought to use it for those ends that God prescribes. Jeśli człowiek ma prawo do wyboru, jest odzwierciedleniem dobroci Stwórcy, że powinien ją wykorzystać do tych celów, że Bóg nakazuje.

The rest of Pelagianism flows from this central thought of freedom. First, it rejects the idea that man's will has any intrinsic bias in favor of wrongdoing as a result of the fall. Reszta Pelagianizm płynie z tego centralnego wolności myśli. Po pierwsze, odrzuca ideę, że człowiek woli ma żadnego samoistnego stronniczość na korzyść wykroczeń popełnionych w wyniku upadku. Since each soul is created immediately by God, as Pelagius believed, then it cannot come into the world soiled by original sin transmitted from Adam. Before a person begins exercising his will, "there is only in him what God has created." Ponieważ każda dusza jest tworzony bezpośrednio przez Boga, jak Pelagiusz uwierzyli, to nie może przyjść na świat zabrudzone przez grzech pierworodny nadawany od Adama. Przed rozpoczęciem wykonywania jego osoba będzie "istnieje tylko w nim to, co Bóg stworzył." The effect of infant baptism, then, is not eternal life but "spiritual illumination, adoption as children of God, citizenship of the heavenly Jerusalem." Wpływ chrzest niemowląt, a następnie, nie jest życie wieczne, lecz "duchowego oświetlenia, przyjęcie jako dzieci Boże, obywatelstwo niebieskiego Jeruzalem."

Second, Pelagius considers grace purely an external aid provided by God. He leaves no room for any special interior action of God upon the soul. Po drugie, Pelagiusz uważa łaski czysto zewnętrznej pomocy udzielanej przez Boga. On nie pozostawia miejsca dla żadnych specjalnych wnętrze działania Boga na duszy. By "grace" Pelagius really means free will itself or the revelation of God's law through reason, instructing us in what we should do and holding out to us eternal sanctions. Przez "łaskę" Pelagiusz naprawdę oznacza wolną wolę się lub objawienia Prawo Boga za pomocą rozumu, pouczając nas, co powinniśmy robić i gospodarstwa do nas wieczne sankcji. Since this revelation has become obscured through evil customs, grace now includes the law of Moses and the teaching and example of Christ. Od tego objawienia stało się ukryte przez złe zwyczaje, teraz łaski obejmuje prawo Mojżesza i nauczanie i przykład Chrystusa.

This grace is offered equally to all. Ta łaska jest oferowane w równym stopniu wszystkich. God is no respecter of persons. Bóg nie ma względu na osoby. By merit alone men advance in holiness. Zasługi sam wcześniej mężczyzn w świętości. God's predestination operates according to the quality of the lives God foresees men will lead. z przeznaczeniem Bóg działa zgodnie z jakości życia Bożego przewiduje mężczyzn doprowadzi.

Theologians often describe Pelagianism as a form of naturalism. Teologowie często opisują Pelagianizm jako forma naturalizmu. But this label scarcely does justice to its religious spirit. Ale to nie mało etykiety sprawiedliwości jego duchu religijnym. Defective though the system is in its recognition of man's weakness, it does reflect an awareness of man's high calling and the claims of the moral law. Wadliwe, gdy system jest w uznaniu jego słabość człowieka, to nie odzwierciedlają świadomość człowieka wysokiego powołania i roszczenia prawa moralnego. Yet Pelagianism's one - sidedness remains an inadequate interpretation of Christianity. Pelagianizm jeszcze jeden - jednostronność pozostaje niewystarczające interpretacji chrześcijaństwa. This was especially so after Coelestius pushed into the foreground the denial of original sin, the teaching that Adam was created mortal, and the idea that children are eligible for eternal life even without baptism. Było to więc po Coelestius spychane na planie odmowę grzechu pierworodnego, nauczanie, że Adam został stworzony śmiertelnym, a pomysł, że dzieci mają prawo do życia wiecznego, nawet bez chrztu. This rosy view of human nature and inadequate understanding of divine grace was finally condemned in 431 at the Council of Ephesus. Ten różowy widok ludzkiej natury i nieodpowiedniego rozumienia Bożej łaski został ostatecznie potępiony w 431 r. na soborze w Efezie.

BL Shelley BL Shelley
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
G Bonner, Augustine and Modern Research on Pelagianism; P Brown, Religion and Society in the Age of St. Augustine; RF Evans, Pelagius: Inquiries and Reappraisals; J Ferguson, Pelagius. Bonner G, Augustyna i nowoczesnych badań na Pelagianizm; P Brown, religia i społeczeństwo w epoce św Augustyna; RF Evans, Pelagiusz: Zapytania i Reappraisals; J Ferguson, Pelagiusz.


Pelagius and Pelagianism Pelagiusz i Pelagianizm

Catholic Information Informacje Katolicki

Pelagianism received its name from Pelagius and designates a heresy of the fifth century, which denied original sin as well as Christian grace. Pelagianizm otrzymała swoją nazwę od Pelagiusz i wyznacza herezji piątego wieku, który zaprzeczył, grzech pierworodny, jak i chrześcijańskiej łaski.

Life and Writings of Pelagius Życie i Pisma Pelagiusz

Apart from the chief episodes of the Pelagian controversy, little or nothing is known about the personal career of Pelagius. Oprócz głównych odcinków Pelagian kontrowersje, mało lub nic nie wiadomo o osobiste kariery Pelagiusz. It is only after he bade a lasting farewell to Rome in AD 411 that the sources become more abundant; but from 418 on history is again silent about his person. Dopiero po kazał trwałego pożegnalny do Rzymu w 411 AD, że źródła stają się bardziej obfite, ale z 418 w historii jest znowu milczy na temat jego osoby. As St. Augustine (De peccat. orig., xxiv) testifies that he lived in Rome "for a very long time", we may presume that he resided there at least since the reign of Pope Anastasius (398-401). Jak Święty Augustyn (De peccat. Oryg., XXIV) świadczy, że mieszkał w Rzymie "przez bardzo długi czas", możemy zakładać, że mieszkał tam co najmniej od czasów Anastazy (398-401). But about his long life prior to the year 400 and above all about his youth, we are left wholly in the dark. Ale o swoim długim życiu przed rokiem 400 a przede wszystkim o swojej młodości, pozostaje całkowicie w ciemności. Even the country of his birth is disputed. Nawet w kraju jego urodzenia jest sporny. While the most trustworthy witnesses, such as Augustine, Orosius, Prosper, and Marius Mercator, are quite explicit in assigning Britain as his native country, as is apparent from his cognomen of Brito or Britannicus, Jerome (Praef. in Jerem., lib. I and III) ridicules him as a "Scot" (loc. cit., "habet enim progeniem Scoticae gentis de Britannorum vicinia"), who being "stuffed with Scottish porridge" (Scotorum pultibus proegravatus) suffers from a weak memory. A najbardziej wiarygodnych świadków, takich jak Augustyn, Orosius, Prosper i Marius Mercator, są bardzo wyraźne przypisanie Brytanii w jego rodzinnym kraju, jak wynika z jego przydomek z Brito lub Brytanika, Jerome (Praef. w Jerem., Lib. I i III) wyśmiewa go jako "Scot" (loc. cit. "habet progeniem enim Scoticae gentis de Britannorum vicinia"), którzy są "faszerowane Scottish kaszy" (Scotorum pultibus proegravatus) cierpi z powodu słabej pamięci. Rightly arguing that the "Scots" of those days were really the Irish, H. Zimmer ("Pelagius in Ireland", p.20, Berlin, 1901) has advanced weighty reasons for the hypothesis that the true home of Pelagius must be sought in Ireland, and that he journeyed through the southwest of Britain to Rome. Słusznie twierdząc, że "Szkocki" tych dni były naprawdę w Irlandii, H. Zimmer ("Pelagiusz w Irlandii", str. 20, Berlin, 1901) posiada zaawansowane ważkie powody, dla hipotezy, że prawdziwym domu Pelagiusz należy szukać w Polska, i że wedrowali na południowy zachód od Wielkiej Brytanii do Rzymu. Tall in stature and portly in appearance (Jerome, loc. cit., "grandis et corpulentus"), Pelagius was highly educated, spoke and wrote Latin as well as Greek with great fluency and was well versed in theology. Wysoki i postawny postury wygląd (Jerome, loc. Cit. "Grandis et corpulentus"), Pelagiusz został wysoko wykształceni, mówił i pisał łacina, jak również z wielką biegłością grecki i dobrze orientuje się w teologii. Though a monk and consequently devoted to practical asceticism, he never was a cleric; for both Orosius and Pope Zosimus simply call him a "layman". Chociaż mnich i konsekwencji poświęcony praktycznym asceza, nigdy nie był duchowny, zarówno Orosius i Papież Zozym nazywają go po prostu "laika". In Rome itself he enjoyed the reputation of austerity, while St. Augustine called him even a "saintly man", vir sanctus: with St. Paulinus of Nola (405) and other prominent bishops, he kept up an edifying correspondence, which he used later for his personal defence. W samym Rzymie cieszył się renomą na surowość, a Augustyn nazwał go nawet "święty człowiek", vir Sanctus: ze św Paulin z Noli (405) i innych wybitnych biskupów, trzymał się budujące korespondencji, które zostały użyte później do jego obrony osobistej.

During his sojourn in Rome he composed several works: "De fide Trinitatis libri III", now lost, but extolled by Gennadius as "indispensable reading matter for students"; "Eclogarum ex divinis Scripturis liber unus", in the main collection of Bible passages based on Cyprian's "Testimoniorum libri III", of which St. Augustine has preserved a number of fragments; "Commentarii in epistolas S. Pauli", elaborated no doubt before the destruction of Rome by Alaric (410) and known to St. Augustine in 412. Podczas jego pobytu w Rzymie składa się kilka dzieł: "De fide Trinitatis libri III", teraz stracił, ale zachwalane przez Gennadius jako "niezbędne lektury dla studentów", "Eclogarum ex divinis Scripturis liber unus", w głównym biblioteka fragmentów Biblii w oparciu o jego "Cyprian Testimoniorum libri III", którego Augustyn zachował wiele fragmentów, "Commentarii w epistolas S. Pauli", opracowany wątpliwości przed zniszczeniem Rzymu przez Alaryka (410) i wiadomo, że Augustyn w 412. Zimmer (loc. cit.) deserves credit for having rediscovered in this commentary on St. Paul the original work of Pelagius, which had, in the course of time, been attributed to St. Jerome (PL, XXX, 645-902). A closer examination of this work, so suddenly become famous, brought to light the fact that it contained the fundamental ideas which the Church afterwards condemned as "Pelagian heresy". Zimmer (loc. cit.) Zasługuje na uznanie za odnaleziony w tym o komentarz Pawła oryginalnego dzieła Pelagiusz, który w czasie, zostały przypisane do St Jerome (PL, XXX, 645-902). bliższym przyjrzeniu się tej pracy, tak nagle stał się sławny, ujawniło fakt, że zawarte podstawowe idee, które potem Kościół potępił jako "Pelagian herezji". In it Pelagius denied the primitive state in paradise and original sin (cf. PL, XXX, 678, "Insaniunt, qui de Adam per traducem asserunt ad nos venire peccatum"), insisted on the naturalness of concupiscence and the death of the body, and ascribed the actual existence and universality of sin to the bad example which Adam set by his first sin. Pelagiusz zaprzeczył w nim stanu pierwotnego w raju i grzechu pierworodnego (por. PL, XXX, 678, "Insaniunt, qui de Adam traducem za nos venire ad asserunt peccatum"), nalegał na naturalność pożądania i śmierci ciała, i przypisane rzeczywistego istnienia i powszechności grzechu Adama zły przykład, który wyznaczonym przez jego pierwszego grzechu. As all his ideas were chiefly rooted in the old, pagan philosophy, especially in the popular system of the Stoics, rather than in Christianity, he regarded the moral strength of man's will (liberum arbitrium), when steeled by asceticism, as sufficient in itself to desire and to attain the loftiest ideal of virtue. Ponieważ wszystkie jego pomysły były głównie korzenie w starej, pogańskiej filozofii, zwłaszcza w popularnym systemie stoików, a nie w chrześcijaństwie, uznawane moralnej sile woli człowieka (arbitrium veto), kiedy steeled przez ascezy, jako wystarczający sam w sobie pragnąć i do osiągnięcia najwznioślejszych ideał cnoty. The value of Christ's redemption was, in his opinion, limited mainly to instruction (doctrina) and example (exemplum), which the Saviour threw into the balance as a counterweight against Adam's wicked example, so that nature retains the ability to conquer sin and to gain eternal life even without the aid of grace. Wartość odkupienia Chrystusa, w jego opinii, ograniczony głównie do instrukcji (doktryna) i przykład (exemplum), który Zbawiciel wrzuciłem do bilansu jako przeciwwaga wobec zły przykład Adama, tak że charakter zachowuje zdolność do zwyciężyć grzech i uzyskać życie wieczne, nawet bez pomocy łaski. By justification we are indeed cleansed of our personal sins through faith alone (loc. cit., 663, "per solam fidem justificat Deus impium convertendum"), but this pardon (gratia remissionis) implies no interior renovation of sanctification of the soul. Przez uzasadnienie jesteśmy rzeczywiście oczyszczony z naszych osobistych grzechów przez wiarę (loc. cit., 663, "za solam Deus fidem UZASADNIEN convertendum impium"), ale to przebaczenie (gratia remissionis) nie wiąże się z wnętrza aktualizacji uświęcenia duszy. How far the sola-fides doctrine "had no stouter champion before Luther than Pelagius" and whether, in particular, the Protestant conception of fiducial faith dawned upon him many centuries before Luther, as Loofs ("Realencyklopädies fur protest. Theologie", XV, 753, Leipzig, 1904) assumes, probably needs more careful investigation. Jak daleko-sola fides doktryny "mistrz nie miał grubszy niż przed Luther Pelagiusz" i czy w szczególności, protestanckiej koncepcji opartych na zaufaniu wiary uświadomił sobie wiele wieków przed Luter, jak Loofs ("futro protest Realencyklopädies. Theologie", XV, 753, Lipsk, 1904) zakłada, prawdopodobnie potrzebuje więcej staranne dochodzenie. For the rest, Pelagius would have announced nothing new by this doctrine, since the Antinomists of the early Apostolic Church were already familiar with "justification by faith alone" (cf. JUSTIFICATION); on the other hand, Luther's boast of having been the first to proclaim the doctrine of abiding faith, might well arouse opposition. Co do reszty, Pelagiusz nie ogłosiły nic nowego w tej doktryny, ponieważ Antinomists z początku Kościół apostolski byli już zaznajomieni z "usprawiedliwienia przez wiarę samodzielnie" (por. UZASADNIENIE), z drugiej strony, nic się pochwalić Luther, że został pierwszym głoszenia doktryny zachowaniu wiary, może również wzbudzić sprzeciw. However, Pelagius insists expressly (loc. cit. 812), "Ceterum sine operibus fidei, non legis, mortua est fides". Jednak wyraźnie podkreśla, Pelagiusz (loc. cit. 812), "Ceterum sine operibus fidei, nie legis, mortua est fides". But the commentary on St. Paul is silent on one chief point of doctrine, ie the significance of infant baptism, which supposed that the faithful were even then clearly conscious of the existence of original sin in children. Ale komentarz na St Paul milczy na jeden główny punkt doktryny, tj. znaczenie chrztu niemowląt, które zakłada się, że wierni nawet wtedy jasno świadomy istnienia grzechu pierworodnego u dzieci.

To explain psychologically Pelagius's whole line of thought, it does not suffice to go back to the ideal of the wise man, which he fashioned after the ethical principles of the Stoics and upon which his vision was centred. Wyjaśnić psychologicznie całej linii Pelagiusz w myśli, to nie wystarczy, by powrócić do ideału mędrca, który po stylu zasad etycznych stoików, na których jego wizja była wyśrodkowana. We must also take into account that his intimacy with the Greeks developed in him, though unknown to himself, a one-sidedness, which at first sight appears pardonable. The gravest error into which he and the rest of the Pelagians fell, was that they did not submit to the doctrinal decisions of the Church. Musimy także wziąć pod uwagę, że jego zażyłość z Greków opracowanych w nim, choć nieznany dla siebie, jednostronności, które na pierwszy rzut oka wydaje się usprawiedliwiony. najpoważniejszych błędów w którym on i reszta Pelagians spadła, było to, że nie przedstawił do decyzji doktrynalnych Kościoła. While the Latins had emphasized the guilt rather than its punishment, as the chief characteristic of original sin, the Greeks on the other hand (even Chrysostom) laid greater stress on the punishment than on the guilt. A Latins podkreśliła jego winy, a nie kara, jak głównej cechy grzechu pierworodnego, Greków, z drugiej strony (nawet Chryzostom) ustanowione większy nacisk na karanie niż na winie. Theodore of Mopsuestia went even so far as to deny the possibility of original guilt and consequently the penal character of the death of the body. Teodor z Mopsuestii poszedł nawet tak daleko, aby odmówić możliwości oryginalnego winy i konsekwencji karnych charakter śmierci ciała. Besides, at that time, the doctrine of Christian grace was everywhere vague and undefined; even the West was convinced of nothing more than that some sort of assistance was necessary to salvation and was given gratuitously, while the nature of this assistance was but little understood. Poza tym, w tym czasie, doktryny chrześcijańskiej łaski było niejasne i niezdefiniowane wszędzie, nawet na Zachodzie był przekonany, że nic więcej niż jakaś pomoc jest konieczna do zbawienia i zostało wydane nieodpłatnie, natomiast charakter tej pomocy, ale mało zrozumiałe . In the East, moreover, as an offset to widespread fatalism, the moral power and freedom of the will were at times very strongly or even too strongly insisted on assisting grace being spoken of more frequently than preventing grace (see GRACE). Na Wschodzie, co więcej, jako offset do powszechnego fatalizm, siły moralnej i wolności woli były czasami nawet bardzo zdecydowanie zbyt mocno nalegał na pomoc łaski mówi się częściej niż zapobieganie łaski (patrz karencji). It was due to the intervention of St. Augustine and the Church, that greater clearness was gradually reached in the disputed questions and that the first impulse was given towards a more careful development of the dogmas of original sin and grace. To był skutek interwencji św Augustyna i Kościoła, że większa jasność stopniowo osiągnęła w spornych kwestii i że pierwszy impuls otrzymał w kierunku bardziej ostrożny rozwoju dogmaty grzechu pierworodnego i łaski.

Pelagius and Caelestius (411-415) Pelagiusz i Caelestius (411-415)

Of far-reaching influence upon the further progress of Pelagianism was the friendship which Pelagius contracted in Rome with Caelestius, a lawyer of noble (probably Italian) descent. Daleko idący wpływ na dalszy rozwój Pelagianizm przyjaźni, który był Pelagiusz zawarte w Rzymie z Caelestius, prawnik szlachetnych (prawdopodobnie włoski) pochodzenia. A eunuch by birth, but endowed with no mean talents, Caelestius had been won over to asceticism by his enthusiasm for the monastic life, and in the capacity of a lay-monk he endeavoured to convert the practical maxims learnt from Pelagius, into theoretical principles, which successfully propagated in Rome. Eunuch z urodzenia, ale nie oznacza, wyposażony w talenty, Caelestius zostały zdobył ponad asceza jego entuzjazmu do życia zakonnego, w charakterze lay-mnich on starał się przekonwertować praktyczne maksymy wyciągnięte z Pelagiusz, do teoretycznych zasad , które z powodzeniem rozmnażane w Rzymie. St. Augustine, while charging Pelagius with mysteriousness, mendacity, and shrewdness, calls Caelestius (De peccat. orig., xv) not only "incredibly loquacious", but also open-hearted, obstinate, and free in social intercourse. Augustyn, podczas ładowania Pelagiusz z tajemniczością, zakłamanie i spryt, wzywa Caelestius (peccat De. Oryg., Xv) nie tylko "bardzo gadatliwy", ale także szczery, uparty, a wolne współżycia społecznego. Even if their secret or open intrigues did not escape notice, still the two friends were not molested by the official Roman circles. Nawet jeśli ich tajne lub otworzyć intrygi nie uciec zawiadomienia, w dalszym ciągu dwóch przyjaciół nie były molestowane przez urzędowego Roman kręgów. But matters changed when in 411 they left the hospitable soil of the metropolis, which had been sacked by Alaric (410), and set sail for North Africa. Ale sprawy zmieniła się, kiedy w 411 opuścili gościnny gleby metropolii, który został zwolniony przez Alaryka (410) i płyniemy do Afryki Północnej. When they landed on the coast near Hippo, Augustine, the bishop of that city, was absent, being fully occupied in settling the Donatist disputes in Africa. Gdy wylądował na wybrzeżu w pobliżu Hippony, Augustyn, biskup tego miasta, był nieobecny, jest w pełni oddana w rozstrzygania sporów Donatist w Afryce. Later, he met Pelagius in Carthage several times, without, however, coming into closer contact with him. Później spotkał się w Kartaginie Pelagiusz kilka razy, jednak bez wchodzenia w bliższy kontakt z nim. After a brief sojourn in North Africa, Pelagius travelled on to Palestine, while Caelestius tried to have himself made a presbyter in Carthage. But this plan was frustrated by the deacon Paulinus of Milan, who submitted to the bishop, Aurelius, a memorial in which six theses of Caelestius -- perhaps literal extracts from his lost work "Contra traducem peccati" -- were branded as heretical. Po krótkim pobycie w Afryce Północnej, Pelagiusz udał się do Palestyny, a Caelestius starała się o siebie się kapłana w Kartaginie. Ale ten plan został udaremniony przez diakona Paulin z Mediolanu, który złożył do biskupa, Aureliusza pomnik, w którym sześć tezy Caelestius - może dosłowne wyciągi z jego stracił pracę "Contra peccati traducem" - zostały oznaczone jako heretyckie. These theses ran as follows: Tych prac prowadził w następujący sposób:

Even if Adam had not sinned, he would have died. Nawet jeśli Adam nie zgrzeszył, to on już nie żyje.

Adam's sin harmed only himself, not the human race. grzech Adama szkodzi tylko sobie, a nie ludzkiego.

Children just born are in the same state as Adam before his fall. Dzieci urodzone po prostu są w takim samym stanie jak Adam przed jego upadku.

The whole human race neither dies through Adam's sin or death, nor rises again through the resurrection of Christ. Całego rodzaju ludzkiego nie umiera przez Adama grzechu i śmierci, ani ponownie wzrasta poprzez zmartwychwstanie Chrystusa.

The (Mosaic Law) is as good a guide to heaven as the Gospel. (Prawa Mojżeszowego) jest tak dobry przewodnik do nieba jako Ewangelii.

Even before the advent of Christ there were men who were without sin. Jeszcze przed nadejściem Chrystusa nie było ludzi, którzy byli bez grzechu.

On account of these doctrines, which clearly contain the quintessence of Pelagianism, Caelestius was summoned to appear before a synod at Carthage (411); but he refused to retract them, alleging that the inheritance of Adam's sin was an open question and hence its denial was no heresy. Z powodu tych doktryn, które wyraźnie zawierać kwintesencja Pelagianizm, Caelestius została wezwana do stawienia się przed Synod w Kartaginie (411), ale nie chciał wycofać je, twierdząc, że dziedzictwo grzechu Adama był kwestią otwartą, a więc jego zaprzeczenie nie było herezją. As a result he was not only excluded from ordination, but his six theses were condemned. W rezultacie był nie tylko wyłączone z koordynacji, ale jego sześć tezy zostały potępione. He declared his intention of appealing to the pope in Rome, but without executing his design went to Ephesus in Asia Minor, where he was ordained a priest. Oświadczył zamiarze odwołania się do papieża w Rzymie, ale bez jego wykonanie projektu udał się do Efezu w Azji Mniejszej, gdzie został wyświęcony na kapłana.

Meanwhile the Pelagian ideas had infected a wide area, especially around Carthage, so that Augustine and other bishops were compelled to take a resolute stand against them in sermons and private conversations. Tymczasem Pelagian pomysłów było zakażonych szeroki obszar, szczególnie wokół Kartagina, aby Augustyna i innych biskupów zostały zmuszone do podjęcia zdecydowanych stanąć przeciwko nim w kazaniach i rozmowach prywatnych. Urged by his friend Marcellinus, who "daily endured the most annoying debates with the erring brethren", St. Augustine in 412 wrote the famous works: "De peccatorum meritis et remissione libri III" (PL, XLIV, 109 sqq.) and "De spiritu et litera" (ibid., 201 sqq.), in which he positively established the existence of original sin, the necessity of infant baptism, the impossibility of a life without sin, and the necessity of interior grace (spiritus) in opposition to the exterior grace of the law (litera). Wezwał swojego przyjaciela Marcellinus, którzy "codziennie zniosłem najbardziej irytujące debat z braci błądzących", Augustyn napisał w 412 dzieł: "De macicy u klaczy peccatorum et remissione libri III" (PL, XLIV, 109 nast.) Oraz " et de literatury duchowej "(tamże, 201 nast.), w którym pozytywnie ustalono istnienie grzechu pierworodnego, konieczność chrztu niemowląt, niemożność życia bez grzechu, i konieczność łaski wnętrze (spiritus) w opozycji na zewnątrz z prawa łaski (literatury). When in 414 disquieting rumours arrived from Sicily and the so-called "Definitiones Caelestii" (reconstructed in Garnier, "Marii Mercatoris Opera", I, 384 sqq., Paris, 1673), said to be the work of Caelestius, were sent to him, he at once (414 or 415) published the rejoinder, "De perfectione justitiae hominis" (PL, XLIV, 291 sqq.), in which he again demolished the illusion of the possibility of complete freedom from sin. Kiedy w 414 niepokojące pogłoski przybył z Sycylii i tzw Definitiones Caelestii "(przebudowany w Garnier," Opera Marii Mercatoris ", I, 384 sqq., Paryż, 1673), mówi się, że prace Caelestius, zostały wysłane do go, od razu (414 lub 415) opublikowała duplice "De justitiae perfectione hominis" (PL, XLIV, 291 nast.), w którym ponownie zburzony iluzję możliwości całkowitej wolności od grzechu. Out of charity and in order to win back the erring the more effectually, Augustine, in all these writings, never mentioned the two authors of the heresy by name. Meanwhile Pelagius, who was sojourning in Palestine, did not remain idle; to a noble Roman virgin, named Demetrias, who at Alaric's coming had fled to Carthage, he wrote a letter which is still extant (in PL, XXX, 15-45) and in which he again inculcated his Stoic principles of the unlimited energy of nature. Z miłości i aby wygrać z powrotem naruszając bardziej skutecznie, Augustyn, we wszystkich tych pismach, nie wymienionych dwóch autorów o herezję przez nazwę. Tymczasem Pelagiusz, który przebywał w Palestynie, nie pozostają bezczynne; do szlachetnego Roman pierwszego tłoczenia, o nazwie Demetriadę, który w Alaric idzie uciekli do Kartagina, pisał list, który jest nadal obowiązują (w PL, XXX, 15-45) i w którym ponownie inculcated jego stoickich zasady nieograniczonej energii przyrody. Moreover, he published in 415 a work, now lost, "De natura", in which he attempted to prove his doctrine from authorities, appealing not only to the writings of Hilary and Ambrose, but also to the earlier works of Jerome and Augustine, both of whom were still alive. Co więcej, wydał w 415 prac, teraz lanie "," De natura, w której starał się udowodnić swoją doktrynę z władzami, atrakcyjne nie tylko dla pism i Hilary Ambrose, ale także do wcześniejszych dzieł Hieronima i Augustyna, obaj żyją. The latter answered at once (415) by his treatise "De natura et gratia" (PL, XLIV, 247 sqq.). Ten ostatni odpowiedział na raz (415) w swoim traktacie "De natura et gratia" (PL, XLIV, 247 i nast.). Jerome, however, to whom Augustine's pupil Orosius, a Spanish priest, personally explained the danger of the new heresy, and who had been chagrined by the severity with which Pelagius had criticized his commentary on the Epistle to the Ephesians, thought the time ripe to enter the lists; this he did by his letter to Ctesiphon (Ep. cxxliii) and by his graceful "Dialogus contra Pelagianos" (PL, XXIII, 495 sqq.). Jerome, jednakże, do których jest uczeń Augustyna Orosius, hiszpański ksiądz, osobiście wyjaśnił niebezpieczeństwo nowych herezji, i który był zmartwiony przez surowość, z jaką Pelagiusz krytykował jego komentarz na List do Efezjan, że nadszedł czas na wejść na listy, co zrobił w swoim piśmie do Ktezyfon (Ep. cxxliii) i jego wspaniałą "Dialogus contra Pelagianos" (PL, XXIII, 495 nast.). He was assisted by Orosius, who, forthwith accused Pelagius in Jerusalem of heresy. Był wspomagany przez Orosius, który Pelagiusz niezwłocznie oskarżony o herezję w Jerozolimie. Thereupon, Bishop John of Jerusalem "dearly loved" (St. Augustine, "Ep. clxxix") Pelagius and had him at the time as his guest. Następnie, biskupa Jana Jerozolima "drogo umiłował" (św. Augustyn, "Ep. Clxxix") i Pelagiusz miał go wtedy jako swego gościa. He convoked in July, 415, a diocesan council for the investigation of the charge. On zwołany w lipcu, 415, diecezjalnej rady dla dochodzenia w sprawie opłat. The proceedings were hampered by the fact that Orosius, the accusing party, did not understand Greek and had engaged a poor interpreter, while the defendant Pelagius was quite able to defend himself in Greek and uphold his orthodoxy. However, according to the personal account (written at the close of 415) of Orosius (Liber apolog. contra Pelagium, PL, XXXI, 1173), the contesting parties at last agreed to leave the final judgment on all questions to the Latins, since both Pelagius and his adversaries were Latins, and to invoke the decision of Innocent I; meanwhile silence was imposed on both parties. Postępowanie zostało utrudnione przez fakt, że Orosius, oskarżając strony, nie rozumiem Grecki i miał słabą zaangażowanych tłumacza, podczas gdy pozwany Pelagiusz był całkiem w stanie bronić się w języku greckim i utrzymania jego prawowierność. Jednakże, zgodnie z konta osobistego ( pisemnej na koniec 415) z Orosius (apolog Liber. contra Pelagium, PL, XXXI, 1173), kwestionuje strony w końcu zgodził się opuścić ostatecznego wyroku na wszystkie pytania do Latins, ponieważ zarówno Pelagiusz i jego przeciwników były Latins, i odwołać się do decyzji Innocentego I, cisza w międzyczasie zostało nałożone na obie strony.

But Pelagius was granted only a short respite. Pelagiusz, ale została przyznana tylko krótki odpoczynek. For in the very same year, the Gallic bishops, Heros of Arles and Lazarus of Aix, who, after the defeat of the usurper Constantine (411), had resigned their bishoprics and gone to Palestine, brought the matter before Bishop Eulogius of Caesarea, with the result that the latter summoned Pelagius in December, 415, before a synod of fourteen bishops, held in Diospolis, the ancient Lydda. W tym samym roku bardzo, galusowy biskupów, Heros w Arles i Aix z Łazarza, który po pokonaniu uzurpatora Konstantyna (411), że zrezygnowali z biskupstwa i udał się do Palestyny, zwrócił się do biskupa Eulogiusz z Cezarei, w związku z czym ten ostatni wezwał Pelagiusz w grudniu, 415, przed czternastu Synodu Biskupów, które odbyło się w Diospolis, starożytne Liddy. But fortune again favoured the heresiarch. About the proceedings and the issue we are exceptionally well informed through the account of St. Augustine, "De gestis Pelagii" (PL, XLIV, 319 sqq.), written in 417 and based on the acts of the synod. Ale znowu szczęście sprzyjało heresiarch. O postępowania oraz kwestia jesteśmy wyjątkowo dobrze poinformowany poprzez rachunek św. Augustyn, "De gestis Pelagii" (PL, XLIV, 319 nast.), Napisany w 417 i na podstawie aktów Synod. Pelagius punctually obeyed the summons, but the principal complainants, Heros and Lazarus, failed to make their appearance, one of them being prevented by ill-health. Pelagiusz punktualnie usłuchał wezwania, ale głównym skarżących, Heros i Łazarza, nie udało się pojawiać, jeden z nich nie jest przez złego stanu zdrowia. And as Orosius, too, derided and persecuted by Bishop John of Jerusalem, had departed, Pelagius met no personal plaintiff, while he found at the same time a skillful advocate in the deacon Anianus of Celeda (cf. Hieronym., "Ep. cxliii", ed. Vallarsi, I, 1067). I jak Orosius także wyśmiał i prześladowanych przez biskupa Jana z Jerozolimy, odszedł, Pelagiusz nie spotkała osobistych powoda, podczas gdy znalazł w tym samym czasie umiejętne Adwokat w Anianus diakon Celeda (por. Hieronim. "Ep. Cxliii ", wyd. Vallarsi, I, 1067). The principal points of the petition were translated by an interpreter into Greek and read only in an extract. Głównych punktów petycji zostały przetłumaczone przez tłumacza na język grecki i tylko do odczytu w wyciągu. Pelagius, having won the good-will of the assembly by reading to them some private letters of prominent bishops among them one of Augustine (Ep. cxlvi) -- began to explain away and disprove the various accusations. Pelagiusz, po wygrał dobrej woli zgromadzenia do czytania przez nich niektórych prywatnych listów czołowych biskupów wśród nich jeden z Augustyna (Ep. CXLVI) - zaczął wyjaśniać daleko i obalających różnych oskarżeń. Thus from the charge that he made the possibility of a sinless life solely dependent on free will, he exonerated himself by saying that, on the contrary, he required the help of God (adjutorium Dei) for it, though by this he meant nothing else than the grace of creation (gratia creationis). Tak więc od opłat, które zawarł możliwość bezgrzeszne życie zależy wyłącznie od wolnej woli, on zwolniony się, mówiąc, że wręcz przeciwnie, on wymaga pomocy Bożej (adjutorium Dei) za to, że przez to miał na myśli nic innego niż łaski stworzenia (gratia creationis). Of other doctrines with which he had been charged, he said that, formulated as they were in the complaint, they did not originate from him, but from Caelestius, and that he also repudiated them. Innych doktryn, z którymi był naładowany, powiedział, że zostały one sformułowane w skardze, nie pochodzą od niego, ale z Caelestius, i że on także odrzucał je. After the hearing there was nothing left for the synod but to discharge the defendant and to announce him as worthy of communion with the Church. Po przesłuchaniu nie było nic wyjechał do Synodu, ale absolutorium pozwanego i ogłosić go jako godny komunii z Kościołem. The Orient had now spoken twice and had found nothing to blame in Pelagius, because he had hidden his real sentiments from his judges. Orient miał teraz dwa razy i mówi że nic nie znalazłem do winy w Pelagiusz, ponieważ miał ukryty swoje prawdziwe uczucia z jego sędziów.

Continuation and End of Controversy (415-418) Kontynuacja i koniec kontrowersji (415-418)

The new acquittal of Pelagius did not fail to cause excitement and alarm in North Africa, whither Orosius had hastened in 416 with letters from Bishops Heros and Lazarus. Nowych uniewinnienia z Pelagiusz nie nie spowodować podniecenie i niepokój w Afryce Północnej, dokąd miał Orosius pospieszył w 416 z listów od biskupów Heros i Łazarza. To parry the blow, something decisive had to be done. Do parować cios, decydujący coś do zrobienia. In autumn, 416, 67 bishops from Proconsular Africa assembled in a synod at Carthage, which was presided over by Aurelius, while fifty-nine bishops of the ecclesiastical province of Numidia, to which the See of Hippo, St. Augustine's see belonged, held a synod in Mileve. Jesienią, 416, 67 biskupów z prokonsularny Afryka montowane w Synod w Kartaginie, która przewodniczy Aureliusza, a pięćdziesiąt dziewięć biskupów prowincji kościelnej Numidii, do którego Zobacz z Hippony, Augustyn patrz należał, które odbyło się Synod w Mileve. In both places the doctrines of Pelagius and Caelestius were again rejected as contradictory to the Catholic faith. However, in order to secure for their decisions "the authority of the Apostolic See", both synods wrote to Innocent I, requesting his supreme sanction. W obu miejscach doktryny Pelagiusz i Caelestius zostały ponownie odrzucone jako sprzeczne z wiarą katolicką. Jednakże, w celu zapewnienia ich decyzje "organ Stolicy Apostolskiej", jak napisał synody do Innocenty I, żądając jego najwyższym sankcji. And in order to impress upon him more strongly the seriousness of the situation, five bishops (Augustine, Aurelius, Alypius, Evodius, and Possidius) forwarded to him a joint letter, in which they detailed the doctrine of original sin, infant baptism, and Christian grace (St. Augustine, "Epp. clxxv-vii"). Oraz w celu wrażenie na nim zdecydowanie więcej powagi sytuacji, pięciu biskupów (Augustyn, Aurelius, Alypius, Evodius i Possydiusz) przekazane mu wspólne pismo, w którym szczegółowe doktryny grzechu pierworodnego, chrztu niemowląt, i Christian łaski (św. Augustyn, "Epp. clxxv-VII"). In three separate epistles, dated 27 Jan., 417, the pope answered the synodal letters of Carthage and Mileve as well as that of the five bishops (Jaffé, "Regest.", 2nd ed., nn. 321-323, Leipzig, 1885). W trzech oddzielnych listach z dnia 27 stycznia, 417, papież udzielił odpowiedzi na pisma synodu w Kartaginie i Mileve, jak również, że z pięciu biskupów (Jaffe, "Regest.", 2nd ed., Nn. 321-323, Lipsku, 1885). Starting from the principle that the resolutions of provincial synods have no binding force until they are confirmed by the supreme authority of the Apostolic See, the pope developed the Catholic teaching on original sin and grace, and excluded Pelagius and Caelestius, who were reported to have rejected these doctrines, form communion with the Church until they should come to their senses (donec resipiscant). Wychodząc z założenia, że uchwały synody prowincjonalne nie mają mocy wiążącej, dopóki nie zostaną potwierdzone przez najwyższy autorytet Stolicy Apostolskiej, papież rozwinął naukę katolicką o grzechu pierworodnego i łaski, i Caelestius wyłączone Pelagiusz, który zgłoszono do odrzucił te doktryny, komunii z Kościołem formie powinny one do opamiętania (donec resipiscant). In Africa, where the decision was received with unfeigned joy, the whole controversy was now regarded as closed, and Augustine, on 23 September, 417, announced from the pulpit (Serm., cxxxi, 10 in PL, XXXVIII, 734), "Jam de hac causa duo concilia missa sunt ad Sedem apostolicam, inde etiam rescripta venerunt; causa finita est". (Two synods having written to the Apostolic See about this matter; the replies have come back; the question is settled.) But he was mistaken; the matter was not yet settled. W Afryce, w którym decyzja spotkała się z niekłamanym radość, cały spór został już uznany za zamknięty, i Augustyna, w dniu 23 września, 417, ogłosił z ambony (Serm., cxxxi, 10 w PL, XXXVIII, 734), " Jam de hac duet causa Uzgodnij missa sunt ad Apostolicam Sedem, nieza etiam rescripta venerunt; Finita causa est ". (dwa synody, które na piśmie do Stolicy Apostolskiej w tej sprawie, a odpowiedzi na nie wrócić, a pytanie jest rozstrzygnięty.) Ale był błędne; sprawa jeszcze nie została uregulowana.

Innocent I died on 12 March, 417, and Zosimus, a Greek by birth, succeeded him. Before his tribunal the whole Pelagian question was now opened once more and discussed in all its bearings. Innocenty I zmarł w dniu 12 marca, 417, i Zosimus, grecki z pochodzenia, został jego następcą. Przed trybunał całego Pelagian pytanie zostało już otwarte jeszcze raz i omówione we wszystkich jego łożyska. The occasion for this was the statements which both Pelagius and Caelestius submitted to the Roman See in order to justify themselves. Przy okazji było to oświadczenia, które zarówno Pelagiusz i Caelestius przedstawione Roman Zobacz w celu usprawiedliwienia się. Though the previous decisions of Innocent I had removed all doubts about the matter itself, yet the question of the persons involved was undecided, viz. Chociaż poprzednie decyzje Innocenty I usunął wszystkie wątpliwości sprawie, jeszcze kwestia osób zaangażowanych było niezdecydowanych, a mianowicie. Did Pelagius and Caelestius really teach the theses condemned as heretical? Zosimus' sense of justice forbade him to punish anyone with excommunication before he was duly convicted of his error. Czy Pelagiusz i Caelestius naprawdę uczyć tezy potępione jako heretyckie? "Poczucie sprawiedliwości Zosimus zakazał mu karać każdego, kto przed ekskomuniką właściwie skazany był jego błąd. And if the steps recently taken by the two defendants were considered, the doubts which might arise on this point were not wholly groundless. I jeżeli czynności podjętych niedawno przez dwóch oskarżonych uznano, że wątpliwości, które mogłyby powstać w tym punkcie nie były całkowicie bezpodstawne. In 416 Pelagius had published a new work, now lost, "De libero arbitrio libri IV", which in its phraseology seemed to verge towards the Augustinian conception of grace and infant baptism, even if in principle it did not abandon the author's earlier standpoint. W 416 Pelagiusz opublikował nową pracę, teraz stracił, "De libero arbitrio libri IV", który w swej frazeologii wydawało skraju wobec augustianów koncepcji łaski i chrzest niemowląt, nawet jeśli w zasadzie nie opuścił autora wcześniejszego stanowiska. Speaking of Christian grace, he admitted not only a Divine revelation, but also a sort of interior grace, viz. an illumination of the mind (through sermons, reading of the Bible, etc.), adding, however, that the latter served not to make salutary works possible, but only to facilitate their performance. Mówiąc o chrześcijańskiej łaski, przyznał się nie tylko objawienie Bożego, ale także pewnego rodzaju wnętrza łaski, mianowicie. Oświetlenia umysłu (poprzez kazania, czytania Biblii, itp.), dodając jednak, że ten ostatni nie był do zbawienny działa możliwe, ale tylko w celu ułatwienia ich realizacji. As to infant baptism he granted that it ought to be administered in the same form as in the case of adults, not in order to cleanse the children from a real original guilt, but to secure to them entrance into the "kingdom of God". Jeśli chodzi o chrzest niemowląt przyznano mu, że powinien być podawany w takiej samej formie jak w przypadku dorosłych, a nie w celu oczyścić dzieci z pierwotnym rzeczywistym winy, lecz aby zapewnić im wejście do "królestwa Bożego". Unbaptized children, he thought, would after their death be excluded from the "kingdom of God", but not from "eternal life". Nieochrzczonych dzieci, myślał, by po śmierci zostać wyłączone z "królestwo Boże", ale nie z "życia wiecznego".

This work, together with a still extant confession of faith, which bears witness to his childlike obedience, Pelagius sent to Rome, humbly begging at the same time that chance inaccuracies might be corrected by him who "holds the faith and see of Peter". Tej pracy, wraz z nadal obowiązują wyznanie wiary, co świadczy o jego dziecięcą posłuszeństwa, Pelagiusz wysyłane do Rzymu, pokornie prosząc jednocześnie, że szanse nieścisłości mogą zostać poprawione przez Tego, który "posiada wiary i zobaczyć Piotra". All this was addressed to Innocent I, of whose death Pelagius had not yet heard. Wszystko to zostało skierowane do Innocentego I, którego śmierć Pelagiusz jeszcze nie słyszał. Caelestius, also, who meanwhile had changed his residence from Ephesus to Constantinople, but had been banished thence by the anti-Pelagian Bishop Atticus, took active steps toward his own rehabilitation. Caelestius także, którzy w międzyczasie zmienił swoje miejsce zamieszkania z Efezu do Konstantynopola, lecz został stamtąd wygnany przez anty-Pelagian Biskup Atticus, wziął aktywnych kroków na rzecz jego rehabilitacji. In 417 he went to Rome in person and laid at the feet of Zosimus a detailed confession of faith (Fragments, PL, XLV, 1718), in which he affirmed his belief in all doctrines, "from the Trinity of one God to the resurrection of the dead" (cf. St. Augustine, "De peccato orig.", xxiii). W 417 udał się do Rzymu i osobiście określone u stóp Zosimus szczegółowe wyznanie wiary (Fragmenty, PL, XLV, 1718), w którym potwierdziła swoją wiarę we wszystkich doktryn, "od Trójcy jednego Boga na zmartwychwstanie z martwych "(por. Augustyn," De Peccato oryg. "xxiii).

Highly pleased with this Catholic faith and obedience, Zosimus sent two different letters (PL, XLV, 1719 sqq.) to the African bishops, saying that in the case of Caelestius Bishops Heros and Lazarus had proceeded without due circumspection, and that Pelagius too, as was proved by his recent confession of faith, had not swerved from the Catholic truth. Bardzo zadowoleni z tej wiary katolickiej i posłuszeństwa, Zosimus wysłał dwóch różnych liter (PL, XLV 1719 nast.) Do biskupów afrykańskich, mówiąc, że w przypadku biskupów Caelestius Heros i Łazarza przebiegła bez powodu ostrożności, a także Pelagiusz, jak świadczy jego ostatnie wyznanie wiary, gdyby nie zjechał z katolickiej prawdy. As to Caelestius, who was then in Rome, the pope charged the Africans either to revise their former sentence or to convict him of heresy in his own (the pope's) presence within two months. Co do Caelestius, który był wówczas w Rzymie, papież obciążony Afrykanie albo zmieniać swoich byłych zdanie lub skazania go o herezję w jego (papieża) obecności w ciągu dwóch miesięcy. The papal command struck Africa like a bomb-shell. Papieskiego polecenia uderzył Afryka jak bomba-shell. In great haste a synod was convened at Carthage in November, 417, and writing to Zosimus, they urgently begged him not to rescind the sentence which his predecessor, Innocent I, had pronounced against Pelagius and Caelestius, until both had confessed the necessity of interior grace for all salutary thoughts, words, and deeds. W wielkim pośpiechu zwołano synod w Kartaginie w listopadzie, 417 i piśmie Zosimus, że pilnie błagał go nie do zniesienia sankcji, które jego poprzednik, Innocenty I, wyrzekł przeciwko Pelagiusz i Caelestius, aż obie wyznał konieczność wnętrza łaski dla wszystkich zbawienne myśli, słowa i czyny. At last Zosimus came to a halt. W zeszłym Zosimus zatrzymał. By a rescript of 21 March, 418, he assured them that he had not yet pronounced definitively, but that he was transmitting to Africa all documents bearing on Pelagianism in order to pave the way for a new, joint investigation. Przez reskrypt z dnia 21 marca, 418, zapewnił ich, że nie był jeszcze wyraźniejszy ostatecznie, ale to był przekazywania do Afryki wszystkich dokumentów opatrzonych Pelagianizm, aby utorować drogę do nowego, wspólnego dochodzenia. Pursuant to the papal command, there was held on 1 May, 418, in the presence of 200 bishops, the famous Council of Carthage, which again branded Pelagianism as a heresy in eight (or nine) canons (Denzinger, "Enchir.", 10th ed., 1908, 101-8). Zgodnie z papieskim polecenia, nie odbyło się w dniu 1 maja, 418, w obecności 200 biskupów, słynnego Rady w Kartaginie, która ponownie markowych Pelagianizm jako herezja w ośmiu (lub dziewięć) kanonów (Denzinger "Enchir." 10-ga ed., 1908, 101-8). Owing to their importance they may be summarized: Ze względu na ich znaczenie mogą być podsumowane:

Death did not come to Adam from a physical necessity, but through sin. Śmierć nie doszło do fizycznego Adam z konieczności, ale przez grzech.

New-born children must be baptized on account of original sin. Noworodków, dzieci muszą być ochrzczony ze względu na grzech pierworodny.

Justifying grace not only avails for the forgiveness of past sins, but also gives assistance for the avoidance of future sins. Uzasadniające łaski nie tylko korzysta na odpuszczenie grzechów przeszłości, ale także udziela pomocy w sprawie unikania grzechów w przyszłości.

The grace of Christ not only discloses the knowledge of God's commandments, but also imparts strength to will and execute them. Łaska Chrystusa nie tylko ujawnia wiedzy przykazania Boga, ale także nadaje siłę woli i ich wykonania.

Without God's grace it is not merely more difficult, but absolutely impossible to perform good works. Bez łaski Bożej jest nie tylko trudniejsza, ale absolutnie niemożliwe do wykonania dobrej roboty.

Not out of humility, but in truth must we confess ourselves to be sinners. Nie z pokory, ale w rzeczywistości musimy przyznać się do grzeszników.

The saints refer the petition of the Our Father, "Forgive us our trespasses", not only to others, but also to themselves. Świętych przekazanie petycji "Ojcze nasz", "odpuść nam nasze winy", nie tylko dla innych, ale także do siebie.

The saints pronounce the same supplication not from mere humility, but from truthfulness. Święci wymawiać tego samego błaganie nie jedynie z pokorą, ale z prawdomówności.

Some codices containing a ninth canon (Denzinger, loc. cit., note 3): Children dying without baptism do not go to a "middle place" (medius locus), since the non reception of baptism excludes both from the "kingdom of heaven" and from "eternal life". Niektóre codices zawierające kanon dziewiąty (Denzinger, loc.. Cit., uwaga 3): dzieci umierających bez chrztu nie iść do "miejsce pośrodku" (medius locus), ponieważ nie wyklucza przyjmowania chrztu zarówno z "królestwo niebieskie "oraz z" życia wiecznego ".

These clearly worded canons, which (except the last-named) afterwards came to be articles of faith binding on the universal Church, gave the death blow to Pelagianism; sooner or later it would bleed to death. Te jasno sformułowane kanonów, które (z wyjątkiem ostatniego nazwie) potem przyszedł do artykułów wiary wiążące dla Kościoła powszechnego, oddał śmierci ciosem Pelagianizm, prędzej czy później to wykrwawić się na śmierć.

Meanwhile, urged by the Africans (probably through a certain Valerian, who as comes held an influential position in Ravenna), the secular power also took a hand in the dispute, the Emperor Honorius, by rescript of 30 April, 418, from Ravenna, banishing all Pelagians from the cities of Italy. Tymczasem, wezwał przez Afrykanów (prawdopodobnie przez niektórych Walerian, którzy jak jest w posiadaniu wpływowego stanowiska w Rawennie), świeckiej władzy wziął również strony w sporze, cesarza Honoriusza, przez reskrypt z dnia 30 kwietnia, 418, z Ravenna, wygnaniu wszystkich Pelagians z miast we Włoszech. Whether Caelestius evaded the hearing before Zosimus, to which he was now bound, "by fleeing from Rome" (St. Augustine, "Contra duas epist. Pelag.", II, 5), or whether he was one of the first to fall a victim to the imperial decree of exile, cannot be satisfactorily settled from the sources. Czy Caelestius uniknął rozprawy przed Zosimus, do którego był już związany ", uciekając z Rzymu" (św. Augustyn, "Contra epist Duas. Pelag.", II, 5), czy też był jednym z pierwszych, którzy wchodzą ofiarą imperialnej dekretu z wygnania, nie mogą być zadowalająco uregulowane z tych źródeł. With regard to his later life, we are told that in 421 he again haunted Rome or its vicinity, but was expelled a second time by an imperial rescript (cf. PL, XLV, 1750). W odniesieniu do jego życia, jesteśmy powiedział, że w 421 roku ponownie haunted Rzym lub jego sąsiedztwie, ale został wyrzucony po raz drugi przez imperialnych reskrypt (por. PL, XLV, 1750). It is further related that in 425 his petition for an audience with Celestine I was answered by a third banishment (cf. PL, LI, 271). Jest to związane z dalszym, że w swojej petycji do 425 odbiorców z Celestyn I odpowiedział przez obywatela państwa trzeciego wygnania (por. PL, LI, 271). He then sought refuge in the orient, where we shall meet him later. Następnie szukał schronienia w orient, gdzie mamy spotkać się z nim później. Pelagius could not have been included in the imperial decree of exile from Rome. Pelagiusz nie można było wpisać w cesarskim dekretem wygnanie z Rzymu. For at that time he undoubtedly resided in the Orient, since, as late as the summer of 418, he communicated with Pinianus and his wife Melania, who lived in Palestine (cf. Card. Rampolla, "Santa Melania giuniore", Rome, 1905). Na w tym czasie z pewnością mieszkał w Orient, ponieważ dopiero w lecie 418, przekazywane z Pinianus on i jego żona Melania, który żył w Palestynie (por. Card. Rampolla, "Santa Melania giuniore", Rzym, 1905 ). But this is the last information we have about him; he probably died in the orient. Ale to ostatnie informacje mamy o nim, bo prawdopodobnie zmarł w orient. Having received the Acts of the Council of Carthage, Zosimus sent to all the bishops of the world his famous "Epistola tractoria" (418) of which unfortunately only fragments have come down to us. This papal encyclical, a lengthy document, gives a minute account of the entire "causa Caelestii et Pelagii", from whose works it quotes abundantly, and categorically demands the condemnation of Pelagianism as a heresy. Po otrzymaniu Uchwały Rady w Kartaginie, Zosimus wysłane do wszystkich biskupów świata słynne "tractoria Epistola" (418), których niestety tylko fragmenty mają zejść do nas. Tę papieskiej encyklice, długiego dokumentu, daje minutę pod uwagę cały "causa Caelestii et Pelagii", z którego twórczość to cytuje obficie, i kategorycznie domaga się potępienia Pelagianizm jako herezja. The assertion that every bishop of the world was obliged to confirm this circular by his own signature, cannot be proved, it is more probable that the bishops were required to transmit to Rome a written agreement; if a bishop refused to sign, he was deposed from his office and banished. Twierdzenie, że każdy biskup świata został zobowiązany do potwierdzenia tego okólnika przez jego własny podpis, nie można udowodnić, jest bardziej prawdopodobne, że biskupi są zobowiązane do przekazywania Rzym pisemnej umowy, jeśli biskup odmówił podpisania, został obalony z jego urzędu i wygnany. A second and harsher rescript, issued by the emperor on 9 June, 419, and addressed to Bishop Aurelius of Carthage (PL, XLV, 1731), gave additional force to this measure. Drugi i ostrzejsze reskrypt, wydany przez cesarza w dniu 9 czerwca, 419, skierowanym do biskupa Aureliusz z Kartaginy (PL, XLV, 1731), wydał dodatkowe siły do tego środka. Augustine's triumph was complete. Augustyn z triumfem był kompletny. In 418, drawing the balance, as it were, of the whole controversy, he wrote against the heresiarchs his last great work, "De gratia Christi et de peccato originali" (PL, XLIV, 359 sqq.). W 418, rysunek równowagi, jak to było z całej kontrowersji, pisał przed heresiarchs jego ostatnie wielkie dzieło "De gratia Christi et de Peccato originali" (PL, XLIV, 359 nast.).

The Disputes of St. Augustine with Julian of Eclanum (419-428) Spory św Augustyn z Julianem z Eclanum (419-428)

Through the vigorous measures adopted in 418, Pelagianism was indeed condemned, but not crushed. Przez energicznych środków przyjętych w 418, Pelagianizm został potępiony rzeczywiście, ale nie poddajemy się zwątpieniu. Among the eighteen bishops of Italy who were exiled on account of their refusal to sign the papal decree, Julian, Bishop of Eclanum, a city of Apulia now deserted, was the first to protest against the "Tractoria" of Zosimus. Wśród osiemnastu biskupów Włochy, wygnanych ze względu na ich odmowa podpisania papieski dekret, Julian, biskup Eclanum, miasto Apulia obecnie opuszczony, pierwszy protest przeciwko "Tractoria" z Zosimus. Highly educated and skilled in philosophy and dialectics, he assumed the leadership among the Pelagians. Dobrze wykształconych i wykwalifikowanych w dziedzinie filozofii i dialektyki, objął przywództwo wśród Pelagians. But to fight for Pelagianism now meant to fight against Augustine. Ale do walki o Pelagianizm teraz ma na celu walkę z Augustyna. The literary feud set in at once. Literackim feud określone w naraz. It was probably Julian himself who denounced St. Augustine as damnator nupitarum to the influential comes Valerian in Ravenna, a nobleman, who was very happily married. To meet the accusation, Augustine wrote, at the beginning of 419, an apology, "De nuptiis et concupiscentia libri II" (PL, XLIV, 413 sqq.) and addressed it to Valerian. To był prawdopodobnie Julian którzy wypowiedzą się, jak Augustyn nupitarum damnator do wpływowego jest Waleriana w Rawennie, szlachcic, który był bardzo szczęśliwym małżeństwem. Aby spełnić oskarżenie, Augustyn pisał, na początku 419, przeprosin, "De nuptiis et concupiscentia libri II "(PL, XLIV, 413 sqq.) i skierowana jest do Waleriana. Immediately after (419 or 420), Julian published a reply which attacked the first book of Augustine's work and bore the title, "Libri IV ad Turbantium". Bezpośrednio po (419 lub 420), Julian opublikowane odpowiedzi, które zaatakowane pierwszej książki Augustyna pracy i nosił tytuł "Libri ad IV Turbantium". But Augustine refuted it in his famous rejoinder, written in 421 or 422, "Contra Iulianum libri VI" (PL, XLIV, 640 sqq.). Ale Augustyn odrzucił go w swojej słynnej duplice, napisany w 421 lub 422, "Contra Iulianum libri VI" (PL, XLIV, 640 nast.). When two Pelagian circulars, written by Julian and scourging the "Manichaean views" of the Antipelagians, fell into his hands, he attacked them energetically (420 or 421) in a work, dedicated to Boniface I, "Contra duas epistolas Pelagianorum libri IV" (PL, XLIV, 549 sqq.). Gdy dwa Pelagian okólniki, napisany przez Juliana i biczowania "Manichaean poglądów" z Antipelagians, wpadł w jego ręce, rzucił je energicznie (420 lub 421) w pracy, poświęconej Bonifacy, "Contra Duas epistolas Pelagianorum libri IV" (PL, XLIV, 549 nast.). Being driven from Rome, Julian had found (not later than 421) a place of refuge in Cilicia with Theodore of Mopsuestia. Napędzany z Rzymu, Julian stwierdziła (nie później niż 421) miejsce schronienia w Cylicji z Teodor z Mopsuestii. Here he employed his leisure in elaborating an extensive work, "Libri VIII ad Florum", which was wholly devoted to refuting the second book of Augustine's "De nuptiis et concupiscentia". Tu rachunek jego wypoczynku w opracowaniu szeroko zakrojone prace, "Libri VIII ad Florum", która w całości poświęcona odeprzeć druga książka Augustyna "De nuptiis et concupiscentia". Though composed shortly after 421, it did not come to the notice of St. Augustine until 427. Choć w składzie wkrótce po 421, nie przyjść na ogłoszenie św Augustyna do 427. The latter's reply, which quotes Julian's argumentations sentence for sentence and refutes them, was completed only as far as the sixth book, whence it is cited in patristic literature as "Opus imperfectum contra Iulianum" (PL, XLV, 1049 sqq.). Jego odpowiedzi, które cytuje Julian's argumentations zdanie na zdanie i odrzuca je, wszedł w życie dopiero w miarę szósty książki, skąd jest on wymieniony w patrystycznych literaturze jako "Opus imperfectum Iulianum contra" (PL, XLV, 1049 sqq.). A comprehensive account of Pelagianism, which brings out into strong relief the diametrically opposed views of the author, was furnished by Augustine in 428 in the final chapter of his work, "De haeresibus" (PL, XLII, 21 sqq.). Kompleksowa uwagę Pelagianizm, która sprowadza się do silnego zwolnienia diametralnie poglądy autora, został dostarczony przez Augustyna w 428 w ostatnim rozdziale swojej pracy "haeresibus De" (PL, XLII, 21 sqq.). Augustine's last writings published before his death (430) were no longer aimed against Pelagianism but against Semipelagianism. ostatnio pism Augustyna opublikowanych przed śmiercią (430) nie są już skierowane przeciwko Pelagianizm ale przed Semipelagianizm.

After the death of Theodore of Mopsuestia (428), Julian of Eclanum left the hospitable city of Cilicia and in 429 we meet him unexpectedly in company with his fellow exiles Bishops Florus, Orontius, and Fabius, and the Court of the Patriarch Nestorius of Constantinople, who willingly supported the fugitives. Po śmierci Teodora z Mopsuestii (428), Julian z Eclanum lewej gościnnych miasta w Cylicji i w 429 spotykamy go nieoczekiwanie w spółkę z towarzyszy wygnania biskupów Florus, Orontius i Fabius, a Trybunał Patriarchy Konstantynopola Nestoriusz , który chętnie wspiera uciekinierów. It was here, too, in 429, that Caelestius emerged again as the protégé of the patriarch; this is his last appearance in history; for from now on all trace of him is lost. To tu także w 429, że Caelestius pojawiły się ponownie jako protegowany patriarchy, jest to jego ostatni występ w historii, bo od tej pory ślad po nim ginie. But the exiled bishops did not long enjoy the protection of Nestorius. Ale na wygnaniu biskupi długo nie korzysta z ochrony Nestoriusz. When Marius Mercator, a layman and friend of St. Augustine, who was then present in Constantinople, heard of the machinations of the Pelagians in the imperial city, he composed towards the end of 429 his "Commonitorium super nomine Caelestii" (PL, XLVIII, 63 sqq.), in which he exposed the shameful life and the heretical character of Nestorius' wards. Kiedy Marius Mercator, laika i przyjaciela świętego Augustyna, który był wówczas obecny w Konstantynopolu, słyszał o machinacje Pelagians w Imperial City, skomponował w końcu z 429 jego "Commonitorium super Caelestii nomine" (PL, XLVIII , 63 sqq.), w którym narażone haniebne życie i charakter heretycki "obwodów Nestoriusz. The result was that the Emperor Theodosius II decreed their banishment in 430. Którego wynikało, że dekret cesarza Teodozjusza II w 430 ich wygnania. When the Ecumenical Council of Ephesus (431) repeated the condemnation pronounced by the West (cf. Mansi, "Concil. collect.", IV, 1337), Pelagianism was crushed in the East. According to the trustworthy report of Prosper of Aquitaine ("Chronic." ad a. 439, in PL, LI, 598), Julian of Eclanum, feigning repentance, tried to regain possession of his former bishopric, a plan which Sixtus III (432-40) courageously frustrated. Gdy Sobór w Efezie (431) powtarzające się wyraźne potępienie przez Zachód (por. Mansi, "Concil. Zbierać.", IV, 1337), Pelagianizm został zgnieciony na Wschodzie. Zgodnie z godnych zaufania sprawozdanie Prosper z Akwitanii ( "Chronic". ad a. 439, w PL, LI, 598), Julian z Eclanum, udając skruchę, starał się odzyskać jego posiadanie dawnego biskupstwa, plan, który Sykstus III (432-40) odważnie frustrację. The year of his death is uncertain. Roku jego śmierci jest niepewna. He seems to have died in Italy between 441 and 445 during the reign of Valentinian III. Wydaje się, że zmarł we Włoszech między 441 i 445 w czasie panowania Walentyniana III.

Last Traces of Pelagianism (429-529) Ostatnie Ślady Pelagianizm (429-529)

After the Council of Ephesus (431), Pelagianism no more disturbed the Greek Church, so that the Greek historians of the fifth century do not even mention either the controversy of the names of the heresiarchs. Po Soborze w Efezie (431), nie więcej Pelagianizm zakłócone Grecki Kościół, aby Grecki historyków z piątego wieku nawet nie wspomina ani kontrowersji z nazwy heresiarchs. But the heresy continued to smoulder in the West and died our very slowly. Herezja, ale nadal tlić na Zachodzie i zmarł nasz bardzo powoli. The main centres were Gaul and Britain. Głównymi ośrodkami były Galii i Brytanii. About Gaul we are told that a synod, held probably at Troyes in 429, was compelled to take steps against the Pelagians. O Galia jesteśmy powiedział, że Synod, który odbył się prawdopodobnie w Troyes w 429, został zmuszony do podjęcia kroków przeciwko Pelagians. It also sent Bishops Germanus of Auxerre and Lupus of Troyes to Britain to fight the rampant heresy, which received powerful support from two pupils of Pelagius, Agricola and Fastidius (cf. Caspari, "Letters, Treatises and Sermons from the two last Centuries of Ecclesiastical Antiquity", pp. 1-167, Christiana, 1891). Również wysyłane biskupów Germanus z Auxerre i Lupus z Troyes do Wielkiej Brytanii do walki z rampant herezja, który otrzymał potężne wsparcie z dwóch uczniów z Pelagiusz, Agricola i Fastidius (por. Caspari, "listów, traktaty i kazania z ostatnich dwóch stuleci kościelnej starożytności ", pp. 1-167, Christiana, 1891). Almost a century later, Wales was the centre of Pelagian intrigues. Prawie sto lat później, Walii był centrum Pelagian intrygi. For the saintly Archbishop David of Menevia participated in 519 in the Synod of Brefy, which directed its attacks against the Pelagians residing there, and after he was made Primate of Cambria, he himself convened a synod against them. Według świętego Arcybiskupa Dawid Menevia udział IN 519 w Synodzie Brefy, nakazującą jego ataków Pelagians zamieszkujących tam, a po roku został Prymas Cambria, sam zwołała Synodu przed nimi. In Ireland also Pelagius's "Commentary on St. Paul", described in the beginning of this article, was in use long afterwards, as is proved by many Irish quotations from it. W Irlandii również "Komentarz jest Pelagiusz na Pawła", opisane na początku tego artykułu, było w użyciu długo po tym, jak okazało się w wielu irlandzkich cytaty z niej. Even in Italy traces can be found, not only in the Diocese of Aquileia (cf. Garnier, "Opera Marii Mercat.", I, 319 sqq., Paris, 1673), but also in Middle Italy; for the so-called "Liber Praedestinatus", written about 440 perhaps in Rome itself, bears not so much the stamp of Semipelagianism as of genuine Pelagianism (cf. von Schubert, "Der sog. Praedestinatus, ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus", Leipzig, 1903). Nawet w Włochy ślady można znaleźć nie tylko w diecezji Akwileja (por. Garnier, "Opera Marii Mercat.", I, 319 sqq., Paryż, 1673), ale także na Bliskim Włochy; dla tak zwanych " Liber Praedestinatus ", napisany około 440 może w samym Rzymie, ponosi nie tyle pieczęcią Semipelagianizm jako prawdziwego Pelagianizm (por. von Schubert," Der sog. Praedestinatus, ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus ", Lipsk, 1903). A more detailed account of this work will be found under the article PREDESTINARIANISM. Bardziej szczegółowy opis tej pracy będzie można znaleźć pod PREDESTINARIANISM artykułu. It was not until the Second Synod of Orange (529) that Pelagianism breathed its last in the West, though that convention aimed its decisions primarily against Semipelagianism. Dopiero w II Synodu Orange (529), że jego ostatnie tchnienie Pelagianizm na Zachodzie, choć tej konwencji mających swoje decyzje przede wszystkim przeciwko Semipelagianizm.

Publication information Written by Joseph Pohle. Publikacja informacji napisanej przez Józefa Pohle. Transcribed by Anthony A. Killeen. Przepisywane przez Anthony A. Killeen. Aeterna non caduca The Catholic Encyclopedia, Volume XI. Aeterna nie caduca Encyklopedii Katolickiej, Tom XI. Published 1911. Opublikowane 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1911. Obstat, 1 lutego 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego JorkuThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest