Roman Catholic Popes rzymsko-katolicki papieży

General Information Informacje ogólne

The religious head of the Roman Catholic Church is known as the Pope or the bishop of Rome. He is elected by the College of Cardinals, who as a group rank next to the Pope in ecclesiastical authority. New Popes are elected on the death or retirement of a current Pope. Religijnych głowy Kościoła rzymskokatolickiego jest znany jako papież lub biskup Rzymu. Jest on wybierany przez Kolegium Kardynalskiego, który jako papież w rankingu grupy władzy kościelnej. New papieży obok są wybierani na śmierć lub emerytury z obecnego papieża. To be elected, a new Pope must be named on two - thirds of the ballots cast, and each member of the College of Cardinals must vote. , Który zostanie wybrany, a nowy papież musi być nazwany na dwóch - trzecich oddanych głosów, a każdy członek kolegium kardynalskiego muszą głosować. Once elected, a Pope must be asked by the dean of cardinals if he accepts the post. Po wyborze, Papież musi być wyznaczona przez dziekana kardynałów, jeśli przyjmuje postu. If he does, he is then asked to choose a name. Jeżeli nie jest on następnie poproszony o wybranie nazwy. The custom of a Pope changing his name upon election originated shortly before the year 1000. Zwyczaj papież zmienił nazwisko na krótko przed wyborami powstała w 1000 roku.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The following list includes all the Popes of the Roman Catholic Church, beginning with St. Peter the Apostle, who is traditionally considered to be the first Pope because of his appointment by Jesus and his role in organizing the Church. Poniższa lista zawiera wszystkie Papieże Kościoła katolickiego, począwszy od świętego Piotra Apostoła, który jest tradycyjnie uważany za pierwszego papieża z powodu jego powołania przez Jezusa i jego rolę w organizowaniu Kościoła. Also included in this list are the so - called antipopes, those who were elected or claimed to be pope at various times during Church history but whose positions were later invalidated; Recognized Popes are in BOLD type; anti-popes names appear in normal type. Również na tej liście są tak - o nazwie antipopes, którzy zostali wybrani lub twierdził, że jest papieżem w różnych okresach historii Kościoła, ale których stanowiska zostały później unieważnione; Uznane papieży są typu bold; anty-papieży nazwiska pojawiają się w zwykłych typu. The list gives the names of the Popes, the years of their papacies, and the original names of those who changed their names upon election. Lista zawiera nazwiska Papieży, lata ich papacies i oryginalne imiona tych, którzy zmienili nazwiska na wybory. Alternate spellings of names are given in parentheses. Zastępca pisownia nazwy podano w nawiasach.

There have been 265 individuals who have validly been considered to be the Pope of the Roman Catholic Church. Odnotowano 265 osób, które skutecznie została uznana za papieża rzymskiego Kościoła katolickiego. Of these, 74 were later given Sainthood, and they are indicated in this listing. Within the Orthodox Church, there have also been (different) individuals who have been considered either Popes or Patriarchs, and those listings are presented separately. Tych, 74 zostały podane później świętości, a są one wymienione w tym wykazie. W Kościele prawosławnym, odbyło się również (różnych) osób, które zostały uznane albo papieży i patriarchowie, i tych aukcjach są prezentowane oddzielnie.

Fran Fran
Pope Papież
Original Name Oryginalna nazwa Dates of Reign Okres panowania - - - -
St. Peter Piotra
the Apostle Apostoł
Symeon (Simon) Symeon (Szymon) died c.64 zmarł c.64
St. Linus St Linus c.66-c.78 c.66-c.78
St. Anacletus St Anaklecie
(Cletus) (Cletus)
c.79-c.91 c.79-c.91
St. Clement I Święty Klemens I c.91-c.100 c.91-c.100
St. Evaristus St Evaristus c.100-c.109 c.100-c.109
St. Alexander I Św Aleksandra I c.109-c.116 c.109-c.116
St. Sixtus I Św Sykstus I c.116-c.125 c.116-c.125
St. Telesphorus St Telesfor c.125-c.136 c.125-c.136
St. Hyginus St Hyginus c.136-c.142 c.136-c.142
St. Pius I Świętego Piusa I c.142-c.155 c.142-c.155
St. Anicetus St Anicet c.155-c.166 c.155-c.166
St. Soter St Soter c.166-c.174 c.166-c.174
St. Eleutherius St Eleutherius
(Eleutherus) (Eleutherus)
c.174-189 c.174-189
St. Victor I Victor St I 189-98 189-98
St. Zephyrinus St Zefiryn 198-217 198-217
St. Callistus Św Kaliksta
(Calixtus) I (Kaliksta) I
217-222 217-222
St. Hippolytus Hipolit St 217-235 217-235
. .
St. Urban I St Urban I 222-30 222-30
St. Pontianus St Pontianus
(Pontian) (Pontian)
Jul 21, 230-Sep 29, 235 Jul 21, 230 29 września, 235
St. Anterus St Anterus Nov 21, 235-Jan 3, 236 21 Listopada 235-3 stycznia, 236
St. Fabian St Fabian Jan 10, 236-Jan 20, 250 Jan 10, 236-20 stycznia, 250
St. Cornelius Św Cornelius Mar 251-Jun 253 Mar-Mar 253 251
Novatian Nowacjan Mar 251-c.258 Mar 251-c.258
St. Lucius I St Lucjusz I Jun 25, 253-Mar 5, 254 Jun 25, 253-05 marca, 254
St. Stephen I Stefana I Świętego May 12, 254-Aug 2, 257 12 maja 254-02 sierpnia, 257
St. Sixtus II Św Sykstus II Aug 30, 257-Aug 6, 258 Aug 30, 257-06 sierpnia, 258
St. Dionysius St Dionizy Jul 22, 260-Dec 26, 268 22 lipca 260-26 grudnia, 268
St. Felix I Świętego Feliksa I Jan 3, 269-Dec 30, 274 Jan 3, 269-30 grudnia, 274
St. Eutychian St Eutychian Jan 4, 275-Dec 7, 283 04 stycznia, 275-07 grudnia, 283
St. Gaius (Caius) Gaius St (Caius) Dec 17, 283-Apr 22, 296 17 grudnia, 283, 22 kwietnia, 296
St. Marcellinus St Marcellinus Jun 30, 296-c.304 Jun 30, 296-c.304
St. Marcellus I St Marcellus I Nov, 306-Jan 16, 308 Lis, 306-16 stycznia, 308
St. Eusebius Św Euzebiusza Apr 18, 310-Oct 21, 310 Apr 18, 310-21 października, 310
St. Miltiades St Miltiades
(Melchiades) (Melchiades)
Jul 2, 311-Jan 11, 314 2 lipca, 311, 11 stycznia, 314
St. Silvester I St Sylwester I Jan 31, 314-Dec 31, 335 Jan 31, 314 31 grudnia, 335
. .
St. Mark Świętego Marka Jan 18, 336-Oct 7, 336 18 stycznia 336-7 października, 336
St. Julius I I St Julius Feb 6, 337-Apr 12, 352 6 lutego 337-12 kwietnia, 352
Liberius Liberiusza May 17, 352-Sep 24, 366 17 maja 352 24 września, 366
Felix II Felix II c.355-Nov 22, 365 c.355-22 listopada, 365
St. Damasus I Św Damazego I Oct 1, 366-Dec 11, 384 01 października, 366, 11 grudnia, 384
Ursinus Ursinus Sep 366-Nov 367 Wrzesień-Nov 367 366
St. Siricius St Syrycjusz Dec 384-Nov 26, 399 Grudnia 384-26 listopada, 399
St. Anastasius I St Anastazy I Nov 27, 399-Dec 19, 401 27 listopada, 399, 19 grudnia, 401
St. Innocent I Św Innocenty I Dec 22, 401-Mar 12, 417 22 grudnia 401-12 marca, 417
St. Zosimus St Zosimus Mar 18, 417-Dec 26, 418 18 Marca 417-26 grudnia, 418
St. Boniface I Święty Bonifacy I Dec 28, 418-Sep 4, 422 28 grudnia, 418, 04 września, 422
Eulalius Eulaliusz Dec 27, 418-Apr 3, 419 27 grudnia, 418, 3 kwietnia, 419
St. Celestine I St Celestyn I Sep 10, 422-Jul 27, 432 Sep 10, 422-27 lipca, 432
St. Sixtus III Św Sykstus III Jul 31, 432-Aug 19, 440 Lipiec 31, 432-19 sierpnia, 440
St. Leo I St Leo I Aug, 440-Nov 10, 461 Sie, 440-10 listopada, 461
St. Hilary Święty Hilary
(Hilarus) (Hilarus)
Nov 19, 461-Feb 29, 468 19 listopada, 461, 29 lutego, 468
St. Simplicius St Symplicjusz Mar 3, 468-Mar 10, 483 03 marca, 468, 10 marca, 483
St. Felix III (II) Świętego Feliksa III (II) Mar 13, 483-Mar 1, 492 13 marca, 483, 1 marca, 492
. .
St. Gelasius I St Gelasius I Mar 1, 492-Nov 21, 496 1 marca, 492-21 listopada, 496
Anastasius II Anastazy II Nov 24, 496-Nov 19, 498 24 listopada, 496, 19 listopada, 498
St. Symmachus St Symmachus Nov 22, 498-Jul 19, 514 22 listopada, 498, 19 lipca, 514
Lawrence Lawrence Nov 22, 498-Feb 499 22 listopada, 498-Lut 499
St. Hormisdas St Hormisdas Jul 20, 514-Aug 6, 523 Jul 20, 514-06 sierpnia, 523
St. John I Jana I Aug 13, 523-May 18, 526 13 sierpnia 523-18 maja, 526
St. Felix IV (III) Felix św IV (III) Jul 12, 526-Sep 22, 530 12 lipca, 526, 22 września, 530
Boniface II Bonifacy II Sep 22, 530-Oct 17, 532 Sep 22, 530 17 października, 532
Dioscorus Dioskuros Sep 22, 530-Oct 14, 530 Sep 22, 530 14 października, 530
John II John II Mercury Rtęć Jan 2, 533-May 8, 535 Jan 2, 533 08 maja, 535
St. Agapitus I I St Agapitus May 13, 535-Apr 22, 536 13 maja 535-22 kwietnia, 536
St. Silverius St Silverius Jun 8, 536-Nov 11, 537 Jun 8, 536-11 listopada, 537
Vigilius Vigilius c.538-Jun 7, 555 c.538, 07 czerwca, 555
Pelagius I Pelagiusz I Apr 16, 556-Mar 3, 561 16 kwietnia, 556-3 marca, 561
John III Jana III Catelinus Catelinus Jul 17, 561-Jul 13, 574 17 lipca, 561, 13 lipca, 574
Benedict I Benedykt I Jun 2, 575-Jul 30, 579 2 czerwca, 575-Jul 30, 579
Pelagius II Pelagiusz II Nov 26, 579-Feb 7, 590 26 Listopada 579, 7 lutego, 590
St. Gregory I I St Gregory Sep 3, 590-Mar 12, 604 03 września, 590, 12 marca, 604
. .
Sabinian Sabinian Sep 13, 604-Feb 22, 606 13 września, 604, 22 lutego, 606
Boniface III Bonifacy III Feb 19, 607-Nov 12, 607 19 lutego 607-12 listopada, 607
St. Boniface IV Bonifacy IV St Sep 15, 608-May 8, 615 15 września 608-08 maja, 615
St. Deusdedit I I St Deusdedit Oct 19, 615-Nov 8, 618 19 października, 615, 8 listopada, 618
Boniface V Bonifacy V Dec 23, 619-Oct 25, 625 23 grudnia, 619, 25 października, 625
Honorius I Honoriusz I Oct 27, 625-Oct 12, 638 Oct 27, 625-12 października, 638
Severinus Seweryn May 28, 640-Aug 2, 640 28 maja 640-02 sierpnia, 640
John IV Jan IV Dec 24, 640-Oct 12, 642 24 grudnia 640-12 października, 642
Theodore I Teodor I Nov 24, 642-May 14, 649 24 listopada, 642, 14 maja, 649
St. Martin I St Martin I Jul 5, 649-Jun 17, 653 05 lipca, 649, 17 czerwca, 653
St. Eugene I I St Eugene Aug 10, 654-Jun 2, 657 Aug 10, 654-2 czerwca, 657
St. Vitalian St Vitalian Jun 30, 657-Jan 27, 672 30 czerwca, 657, 27 stycznia, 672
Deusdedit III Deusdedit III
(Adeodadus II) (Adeodadus II)
Apr 11, 672-Jun 17, 676 11 kwietnia 672-17 czerwca, 676
Donus Donus Nov 2, 676-Apr 11, 678 02 listopada, 676, 11 kwietnia, 678
St. Agatho St Agaton Jun 27, 678-Jan 10, 681 27 czerwca, 678, 10 stycznia, 681
St. Leo II St Leo II Aug 17, 682-Jul 3, 683 17 sierpnia, 682, 3 lipca, 683
St. Benedict II Benedykt II St Jun 26, 684-May 8, 685 26 czerwca, 684, 08 maja, 685
John V John V Jul 23, 685-Aug 2, 686 23 lipca, 685, 02 sierpnia, 686
. .
Conon Konon Oct 21, 686-Sep 21, 687 21 października, 686, 21 września, 687
Theodore Theodore 687 687
Paschal Paschalny 687 687
St. Sergius I St Sergiusz I Dec 15, 687-Sep 9, 701 15 grudnia, 687, 09 września, 701
John VI Jan VI Oct 30, 701-Jan 11, 705 30 października, 701, 11 stycznia, 705
John VII Jan VII Mar 1, 705-Oct 18, 707 1 marca 705-18 października, 707
Sisinnius Sisinnius Jan 15, 708-Feb 4, 708 15 stycznia, 708, 04 lutego, 708
Constantine Constantine Mar 25, 708-Apr 9, 715 25 marca, 708, 09 kwietnia, 715
St. Gregory II St Gregory II May 19, 715-Feb 11, 731 19 maja, 715-11 luty, 731
St. Gregory III St Gregory III Mar 18, 731-Nov 28, 741 18 marca, 731-28 listopada, 741
St. Zachary St Zachary
(St. Zacharius) (St. Zacharius)
Dec 3, 741-Mar 15, 752 Dec 3, 741 15 marca, 752
Stephen Stephen Mar 22, 752-Mar 25, 752 22 marca, 752, 25 marca, 752
Stephen II (III) Stefan II (III) Mar 26, 752-Apr 26, 757 26 marca, 752, 26 kwietnia, 757
St. Paul I Pawła I May 29, 757-Jun 28, 767 29 maja, 757, 28 czerwca, 767
Constantine Constantine Jul 5, 767-Aug 6, 768 Jul 5, 767-06 sierpnia, 768
Philip Philip Jul 31, 768 31 lipca, 768
Stephen III (IV) Stefan III (IV) Aug 7, 768-Jan 24, 772 7 sierpnia 768-24 stycznia, 772
Adrian I Adrian I
(Hadrian I) (Hadrian I)
Feb 1, 772-Dec 25, 795 01 lutego, 772-Dec 25, 795
. .
St. Leo III St Leo III Dec 26, 795-Jun 12, 816 Dec 26, 795-Cze 12, 816
Stephen IV (V) Stefan IV (V) Jun 22, 816-Jan 24, 817 Czerwiec 22, 816-Jan 24, 817
St. Paschal I St Paschalis I Jan 24, 817-Feb 11, 824 Jan 24, 817, 11 lutego, 824
Eugene II Eugeniusz II Feb 824-Aug 827 Lutego 824-sie 827
Valentine Cicha sympatia Aug 827-Sep 827 Sierpień 827-Sep 827
Gregory IV Grzegorz IV 827-Jan 25, 844 827, Jan 25, 844
John John Jan 844 Jan 844
Sergius II Sergiusz II Jan 844-Jan 27, 847 Jan 844, Jan 27, 847
St. Leo IV St Leo IV Apr 10, 847-Jul 17, 855 10 kwietnia 847-17 lipca, 855
Benedict III Benedykt III Sep 29, 855-Apr 17, 858 29 września, 855, 17 kwietnia, 858
Anastasius Anastazy
(Bibliothecarius) (Bibliothecarius)
Aug 855-Sep 855 Sierpień 855-Sep 855
St. Nicholas I Mikołaja I Apr 24, 858-Nov 13, 867 24 kwietnia, 858-13 listopada, 867
Adrian II Adrian II
(Hadrian II) (Hadrian II)
Dec 14, 867-Dec, 872 14 grudnia, 867-Dec, 872.
John VIII Jan VIII Dec 14, 872-Dec 16, 882 14 grudnia, 872.-Dec 16, 882
Marinus I Marinus I Dec 16, 882-May 15, 884 16 grudnia 882, 15 maja, 884
St. Adrian III St Adrian III
(St. Hadrian III) (St. Hadrian III)
May 17, 884-Sep 885 17 maja, 884-Sep 885
Stephen V (VI) Stefan V (VI) Sep 885-Sep 14, 891 Września 885-Sep 14, 891
Formosus Formosus Oct 6, 891-Apr 4, 896 06 października, 891, 4 kwietnia, 896
. .
Boniface VI Bonifacy VI Apr 896 Kwietnia 896
Stephen VI (VII) Stefan VI (VII) May 896-Aug 897 Może 896-sie 897
Romanus Romanus Aug 897-Nov 897 Sierpień-Nov 897 897
Theodore II Teodor II Nov 897 Listopad 897
John IX Jan IX Jan 898-Jan 900 Jan-Jan 900 898
Benedict IV Benedykt IV May 900-Aug 903 Może 900-sie 903
Leo V Leo V Aug 903-Sep 903 Sierpień 903-Sep 903
Christopher Christopher Sep 903-Jan 904 Września-Jan 904 903
Sergius III Sergiusz III Jan 29, 904-Apr 14, 911 29 stycznia, 904, 14 kwietnia, 911
Anastasius III Anastazy III c.Jun 911-c.Aug 913 c.Jun 911-c.Aug 913
Lando Lando c.Aug 913-c.Mar 914 c.Aug 913-c.Mar 914
John X John X Mar 914-May 928 Mar-maja 928 914
Leo VI Leo VI May 928-Dec 928 Może 928-Dec 928
Stephen VII (VIII) Stefan VII (VIII) Dec 928-Feb 931 Grudnia 928-Lut 931
John XI Jan XI Feb 931-Jan 936 Luty-Jan 936 931
Leo VII Leo VII Jan 3, 936-Jul 13, 939 03 stycznia, 936, 13 lipca, 939
Stephen VIII (IX) Stefan VIII (IX) Jul 14, 939-Oct 942 14 lipca, 939-Paź 942
Marinus II Marinus II Oct 30, 942-May 946 30 października, 942-V 946
. .
Agapetus Agapit
(Agapitus II) (Agapitus II)
May 10, 946-Dec 955 10 maja 946-Dec 955
John XII Jan XII Octavian Octavian Dec 16, 955-May 14, 964 16 grudnia 955, 14 maja, 964
Leo VIII Leo VIII Dec 4, 963-Mar 1, 965 04 grudnia, 963, 1 marca, 965
Benedict V Benedykt V May 22, 964-Jun 23, 964 22 maja, 964, 23 czerwca, 964
John XIII John XIII Oct 1, 965-Sep 6, 972 01 października, 965, 6 września, 972
Benedict VI Benedykt VI Jan 19, 973-Jul 974 19 stycznia, 973-Jul 974
Boniface VII Bonifacy VII Franco Franco Jun 974-Jul 20, 985 Czerwiec 974-Jul 20, 985
Benedict VII Benedykt VII Oct 974-Jul 10, 983 Październik 974-Jul 10, 983
John XIV John XIV Peter Canepanova Peter Canepanova Dec 983-Aug 20, 984 Grudnia 983-20 sierpnia, 984
John XV John XV Aug 985-Mar 996 Sierpień 985-III 996
Gregory V Grzegorz V Bruno Bruno May 3, 996-Feb 18, 999 03 maja, 996-18 luty, 999
John XVI John XVI John Philagathos John Philagathos Feb 997-May 998 Luty-maj 998 997
Silvester II Sylwester II Gerbert Gerbert Apr 2, 999-May 12, 1003 2 kwietnia 999 12 maja 1003
John XVII John XVII John Sicco John Sicco May 16, 1003-Nov 6, 1003 16 maja 1003, 06 listopada 1003
John XVIII Jan XVIII John Fasanus John Fasanus Dec 25, 1003-Jul 1009 25 grudzień 1003-lipiec 1009
Sergius IV Sergiusz IV Peter Peter Jul 31, 1009-May 12, 1012 31 lipca 1009, 12 maja 1012
Benedict VIII Benedykt VIII Theophylact Teofilakt May 17, 1012-Apr 9, 1024 17 maja 1012, 09 kwietnia 1024
Gregory Gregory 1012 1012
. .
John XIX Jan XIX Romanus Romanus Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 19 kwietnia 1024, 20 października 1032
Benedict IX Benedykt IX Theophylact Teofilakt Oct 21, 1032-Sep, 1044 21 października 1032-Wrz, 1044
- - Mar 10, 1045-May 1, 1045 10 marca 1045, 01 maj 1045
- - Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 8 listopada 1047, 16 lipca 1048
Silvester III Sylwester III John of Sabina Jana Sabina Jan 20, 1045-May 10, 1045 20 stycznia 1045, 10 maja 1045
Gregory VI Grzegorz VI John Gratian John Gracjan May 1, 1045-Dec 20, 1046 1 maja 1045, 20 grudnia 1046
Clement II Klemens II Suidger Suidger Dec 24, 1046-Oct 9, 1047 24 grudnia 1046, 9 października 1047
Damasus II Damazy II Poppo Poppo Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 17 lipca 1048, 09 sierpnia 1048
St. Leo IX St Leon IX Bruno Bruno Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 12 lutego 1049, 19 kwietnia 1054
Victor II Victor II Gebhard Gebhard Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 13 kwietnia 1055, 28 lipca 1057
Stephen IX (X) Stefan IX (X) Frederick of Fryderyk
Lorraine Lorraine
Aug 2, 1057-Mar 29, 1058 2 sierpnia 1057, 29 marca 1058
Benedict X Benedykt X John Mincius John Mincius Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 05 kwietnia 1058, 24 stycznia 1059
Nicholas II Mikołaj II Gerard Gerard Dec 6, 1058-Jul 19, 1061 06 grudnia 1058, 19 lipca 1061
Alexander II Alexander II Anselm Anselm Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 30 września 1061, 21 kwietnia 1073
(Honorius II) (Honoriusz II) Peter Cadalus Peter Cadalus Oct 28, 1061-May 31, 1064 28 października 1061, 31 maja 1064
St. Gregory VII Grzegorz VII św Hildebrand Hildebrand Apr 22, 1073-May 25, 1085 22 kwietnia 1073, 25 maja 1085
Clement III Klemensa III Guibert Guibert Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 24 marca 1084, 8 września 1100
Victor III Victor III Daufer (Daufari) Daufer (Daufari) May 9, 1087-Sep 16, 1087 09 maja 1087, 16 września 1087
. .
Urban II Urban II Odo (Eudes) Odon (Odo) Mar 12, 1088-Jul 29, 1099 12 marca 1088, 29 lipca 1099
Paschal II Paschalis II Rainerius Rainerius Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 13 sierpnia 1099, 21 stycznia 1118
Theodoric Teodoryk Sep 1100-Jan 1101 Wrzesień 1100-styczeń 1101
Albert Albert
(Adalbert) (Adalbert)
1101 1101
Silvester IV Sylwester IV Maginulf Maginulf Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 18 listopada 1105, 12 kwietnia 1111
Gelasius II Gelasius II John of Gaeta John Gaeta Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 24 stycznia 1118, 29 stycznia 1119
Gregory VIII Grzegorz VIII Maurice Burdinus Maurice Burdinus Mar 8, 1118-Apr 1121 08 marzec 1118-kwiecień 1121
Calistus II Calistus II Guido Guido Feb 2, 1119-Dec 14, 1124 2 lutego 1119, 14 grudnia 1124
Celestine II Celestyn II Teobaldo Teobaldo
Boccapecci Boccapecci
Dec 15-16, 1124 15-16 grudnia, 1124
Honorius II Honoriusz II Lamberto of Ostia Lamberto Ostia Dec 21, 1124-Feb 13, 1130 21 grudnia 1124, 13 lutego 1130
Innocent II Innocenty II Gregorio Gregorio
Papareschi Papareschi
Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 14 lutego 1130, 24 września 1143
Anacletus II Anaklet II Pietro Pierleoni Pietro Pierleoni Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 14 lutego 1130, 25 stycznia 1138
Victor IV Victor IV Gregorio Conti Gregorio Conti Mar 1138-May 29, 1138 Marzec 1138-29 maja 1138
Celestine II Celestyn II Guido of Citta Guido z Citta
diCastello diCastello
Sep 26, 1143-May 8, 1144 26 września 1143, 08 maja 1144
Lucius II Lucjusz II Gherardo Gherardo
Caccianemici Caccianemici
Mar 12, 1144-Feb 15, 1145 12 marca 1144, 15 lutego 1145
Eugene III Eugeniusz III Bernardo Bernardo
Pignatelli Pignatelli
Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 15 lutego 1145, 8 lipca 1153
Anastasius IV Anastazy IV Corrado Corrado Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 08 lipca 1153, 3 grudnia 1154
Adrian IV Adrian IV
(Hadrian IV) (Hadrian IV)
Nicholas Mikołaja
Breakspear Breakspear
Dec 4, 1154-Sep 1, 1159 04 grudnia 1154, 1 września 1159
. .
Alexander III Alexander III Orlando (Roland) Orlando (Roland)
Bandinelli Bandinelli
Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 07 września 1159, 30 sierpnia 1181
Victor IV Victor IV Ottaviano Ottaviano Sep 7, 1159-Apr 20, 1164 07 września 1159, 20 kwietnia 1164
Paschal III Paschalis III Guido of Crema Guido z Crema Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 22 kwietnia 1164, 20 września 1168
Calistus III Calistus III Giovanni Giovanni Sep 1168-Aug 29, 1178 Wrzesień 1168-29 sierpnia 1178
Innocent III Innocenty III Lando Lando Sep 29, 1179-Jan 1180 29 wrzesień 1179-styczeń 1180
Lucius III Lucjusz III Ubaldo Allucingoli Ubaldo Allucingoli Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 1 września 1181, 25 listopada 1185
Urban III Urban III Umberto Crivelli Umberto Crivelli Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 25 listopada 1185, 20 października 1187
Gregory VIII Grzegorz VIII Alberto de Morra Alberto de Morra Oct 21, 1187-Dec 17, 1187 21 października 1187, 17 grudnia 1187
Clement III Klemensa III Paolo Scolari Paolo Scolari Dec 19, 1187-Mar 1191 19 grudzień 1187-marzec 1191
Celestine III Celestyn III Giacinto Bobo Giacinto Bobo Mar 1191-Jan 8, 1198 Marzec 1191-08 stycznia 1198
Innocent III Innocenty III Lotario Lotario Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 08 stycznia 1198, 16 lipca 1216
Honorius III Honoriusz III Cencio Savelli Cencio Savelli Jul 18, 1216-Mar 18, 1227 18 lipca 1216, 18 marca 1227
Gregory IX Grzegorz IX Ugo (Ugolino) Ugo (Ugolino) Mar 19, 1227-Aug 22, 1241 19 marca 1227, 22 sierpnia 1241
Celestine IV Celestyn IV Goffredo da Goffredo da
Castiglione Castiglione
Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 25 października 1241, 10 listopada 1241
Innocent IV Innocenty IV Sinibaldo Fieschi Sinibaldo Fieschi Jun 25, 1243-Dec 7, 1254 25 czerwca 1243, 7 grudnia 1254
Alexander IV Aleksander IV Rinaldo, Rinaldo,
Count of Segni Hrabia Segni
Dec 12, 1254-May 25, 1261 12 grudnia 1254, 25 maja 1261
Urban IV Urban IV Jacques Pantal‚on Jacques Pantal, na Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 29 sierpnia 1261, 2 października 1264
Clement IV Klemens IV Guy Foulques Guy Foulques Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 05 lutego 1265, 29 listopada 1268
. .
Gregory X Gregory X Tedaldo Visconti Tedaldo Visconti Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 1 września 1271, 10 stycznia 1276
Innocent V Innocent V Pierre of Tarentaise Pierre z Tarentaise Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 21 stycznia 1276, 22 czerwca 1276
Adrian V Adrian V
(Hadrian V) (Hadrian V)
Ottobono Fieschi Ottobono Fieschi Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 11 lipca 1276, 18 sierpnia 1276
John XXI Jan XXI Pedro Juliao Pedro Juliao
(Peter of Spain) (Piotr z Hiszpanii)
Sep 8, 1276-May 20, 1277 08 września 1276, 20 maja 1277
Nicholas III Mikołaja III Giovanni Gaetano Giovanni Gaetano Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 25 listopada 1277, 22 sierpnia 1280
Martin IV Martin IV Simon de Brie Simon de Brie
(Brion) (Brion)
Feb 22, 1281-Mar 28, 1285 22 lutego 1281, 28 marca 1285
Honorius IV Honoriusz IV Giacomo Savelli Giacomo Savelli Apr 2, 1285-Apr 3, 1287 02 kwietnia 1285, 03 kwietnia 1287
Nicholas IV Mikołaja IV Girolamo Masci Girolamo Masci Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 22 lutego 1288, 04 kwietnia 1292
St. Celestine V St Celestyn V Pietro del Morrone Pietro del Morrone Jul 5, 1294-Dec 13, 1294 05 lipca 1294, 13 grudnia 1294
Boniface VIII Bonifacy VIII Benedetto Caetani Benedetto Caetani Dec 24, 1294-Oct 11, 1303 24 grudnia 1294, 11 października 1303
Benedict XI Benedykt XI Niccol• Boccasino Niccol • Boccasino Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 22 października 1303, 7 lipca 1304
Clement V Klemens V Bertrand de Got Bertrand de Got Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 5 czerwca 1305, 20 kwietnia 1314
John XXII Jan XXII Jacques DuŠse Jacques DuŠse Aug 7, 1316-Dec 4, 1334 07 sierpnia 1316, 04 grudnia 1334
Nicholas V Mikołaj V Pietro Rainalducci Pietro Rainalducci May 12, 1328-Jul 25, 1330 12 maja 1328, 25 lipca 1330
Benedict XII Benedykt XII Jacques Fournier Jacques Fournier Dec 20, 1334-Apr 25, 1342 20 grudnia 1334, 25 kwietnia 1342
Clement VI Klemens VI Pierre of Rosier Pierre z Rosier
d'Egleton d'Egleton
May 7, 1342-Dec 6, 1352 07 maja 1342, 06 grudnia 1352
Innocent VI Innocenty VI Etienne Aubert Etienne Aubert Dec 18, 1352-Sep 12, 1362 18 grudnia 1352, 12 września 1362
Urban V Urban V Guillaume de Guillaume de
Grimoard Grimoard
Sep 28, 1362-Dec 19, 1370 28 września 1362, 19 grudnia 1370
. .
Gregory XI Grzegorz XI Pierre Roger Pierre Roger
de Beaufort de Beaufort
Dec 30, 1370-Mar 27, 1378 30 grudnia 1370, 27 marca 1378
Urban VI Urban VI Bartolomeo Bartolomeo
Prignano Prignano
Apr 8, 1378-Oct 15, 1389 8 kwietnia 1378, 15 października 1389
Clement VII Klemens VII Robert of Cambrai Robert z Cambrai Sep 20, 1378-Sep 16, 1394 20 września 1378, 16 września 1394
Boniface IX Bonifacy IX Pietro Tomacelli Pietro Tomacelli Nov 2, 1389-Oct 1, 1404 02 listopada 1389, 01 października 1404
Benedict XIII Benedykt XIII Pedro de Luna Pedro de Luna Sep 28, 1394-Jul 26, 1417 28 września 1394, 26 lipca 1417
Innocent VII Innocenty VII Cosimo Gentile Cosimo Gentile
de'Migliorati de'Migliorati
Oct 17, 1404-Nov 6, 1406 17 października 1404, 06 listopad 1406
Gregory XII Grzegorz XII Angelo Correr Angelo Correr Nov 30, 1406-Jul 4, 1415 30 listopada 1406, 04 lipca 1415
Alexander V Alexander V Pietro Philarghi Pietro Philarghi Jun 26, 1409-May 3, 1410 26 czerwca 1409, 03 maja 1410
John XXIII Jan XXIII Baldassare Cossa Baldassare Cossa May 17, 1410-May 29, 1415 17 maja 1410, 29 maja 1415
Martin V Martin V Oddo Colonna Oddo Colonna Nov 11, 1417-Feb 20, 1431 11 listopada 1417, 20 lutego 1431
Clement VIII Klemens VIII Gil Sanchez Mu¤oz Gil Sanchez Mu ¤ uncji Jun 10, 1423-Jul 26, 1429 10 czerwca 1423, 26 lipca 1429
Benedict XIV Benedykt XIV Bernard Garnier Bernard Garnier Nov 12, 1425-? 12 listopada 1425 -?
Eugene IV Eugeniusz IV Gabriele Gabriele
Condulmaro Condulmaro
Mar 3, 1431-Feb 23, 1447 03 marca 1431, 23 lutego 1447
Felix V Feliks V Amadeus VIII, Amadeusz VIII,
Duke of Savoy Księcia Sabaudii
Nov 5, 1439-Apr 7, 1449 05 listopada 1439, 07 kwietnia 1449
Nicholas V Mikołaj V Tommaso Tommaso
Parentucelli Parentucelli
Mar 6, 1447-Mar 24, 1455 06 marca 1447, 24 marca 1455
Callistus III Kaliksta III Alfonso deBorja deBorja Alfonso
(Borgia) (Borgia)
Apr 8, 1455-Aug 6, 1458 8 kwietnia 1455, 06 sierpnia 1458
Pius II Pius II Enea Silvo Enea Silvo Aug 19, 1458-Aug 15, 1464 19 sierpnia 1458, 15 sierpnia 1464
Piccolomini Piccolomini
(Paul II) (Paul II)
Pietro Barbo Pietro Barbo Aug 30, 1464-Jul 26, 1471 30 sierpnia 1464, 26 lipca 1471
. .
Sixtus IV Sykstus IV Franceso della Francesco della
Rovere Rovere
Aug 9, 1471-Aug 12, 1484 09 sierpnia 1471, 12 sierpnia 1484 IT IT
Innocent VIII Innocenty VIII Giovanni Giovanni
Battista Cib• • CIB Battista
Aug 29, 1484-Jul 25, 1492 29 sierpnia 1484, 25 lipca 1492
Alexander VI Aleksander VI Rodrigo deBorja deBorja Rodrigo
y Borja y Borja
Aug 11, 1492-Aug 18, 1503 11 sierpnia 1492, 18 sierpnia 1503 SP SP
Pius III Pius III Francesco Francesco
Todeschini Todeschini
Sep 22, 1503-Oct 18, 1503 22 września 1503, 18 października 1503
Julius II Juliusz II Giuliano dell dell Giuliano
Rovere Rovere
Nov 1, 1503-Feb 21, 1513 01 listopada 1503, 21 lutego 1513 IT IT
Leo X Leon X Giovanni de' Giovanni de '
Medici Medici
Mar 11, 1513-Dec 1, 1521 11 marca 1513, 1 grudnia 1521 IT IT
Adrian VI Adrian VI
(Hadrian VI) (Hadrian VI)
Adrian Dedal Adrian Dedal Jan 9, 1522-Sep 14, 1523 09 stycznia 1522, 14 września 1523 NT NT
Clement VII Klemens VII Giulio de' Medici Giulio de 'Medici Nov 19, 1523-Sep 25, 1534 19 listopada 1523, 25 września 1534 IT IT
Paul III Paweł III Alessandro Farnese Alessandro Farnese Oct 13, 1534-Nov 10, 1549 13 października 1534, 10 listopada 1549 IT IT
Julius III Juliusz III Giovanni Maria Giovanni Maria
del Monte del Monte
Feb 8, 1550-Mar 23, 1555 08 lutego 1550, 23 marca 1555 IT IT
Marcellus II Marcellus II Marcello Cervini Marcello Cervini Apr 9, 1555-May 1, 1555 09 kwietnia 1555, 01 maja 1555 IT IT
Paul IV Paweł IV Giampietro Carafa Giampietro Carafa May 23, 1555-Aug 18, 1559 23 maja 1555, 18 sierpnia 1559 IT IT
Pius IV Pius IV Giovanni Angelo Giovanni Angelo
Medici Medici
Dec 25, 1559-Dec 9, 1565 25 grudnia 1559, 9 grudnia 1565 IT IT
St. Pius V Świętego Piusa V Michele Ghislieri Michele Ghislieri Jan 7, 1566-May 1, 1572 07 stycznia 1566, 01 maja 1572 IT IT Domin Domin
Gregory XIII Grzegorz XIII Ugo Boncompagni Ugo Boncompagni May 14, 1572-Apr 10, 1585 14 maja 1572, 10 kwietnia 1585 IT IT
Sixtus V Sykstus V Felice Peretti Felice Peretti Apr 24, 1585-Aug 27, 1590 24 kwietnia 1585, 27 sierpnia 1590 IT IT
Urban VII Urban VII Giambattista Giambattista
Castagna Castagna
Sep 15, 1590-Sep 27, 1590 15 września 1590, 27 września 1590 IT IT
Gregory XIV Grzegorz XIV Niccol• Sfondrati Niccol Sfondrati • Dec 5, 1590-Oct 16, 1591 05 grudnia 1590, 16 października 1591 IT IT
. .
Innocent IX IX niewinny Giovanni Antonio Giovanni Antonio
Fachinetti Fachinetti
Oct 29, 1591-Dec 30, 1591 29 października 1591, 30 grudnia 1591 IT IT
Clement VIII Klemens VIII Ippolito Ippolito
Aldobrandini Aldobrandini
Jan 30, 1592-Mar 5, 1605 30 stycznia 1592, 05 marca 1605 IT IT
Leo XI Leona XI Alessandro Alessandro
Ottaviano de'Medici Ottaviano de'Medici
Apr 1, 1605-Apr 27, 1605 01 kwietnia 1605, 27 kwietnia 1605 IT IT
Paul V Paweł V Camillo Borghese Camillo Borghese May 16, 1605-Jan 28, 1621 16 maja 1605, 28 stycznia 1621 IT IT
Gregory XV Grzegorz XV Alessandro Alessandro
Ludovisi Ludovisi
Feb 9, 1621-Jul 8, 1623 09 lutego 1621, 08 lipca 1623 IT IT
Urban VIII Urban VIII Mafeo Barberini Mafeo Barberini Aug 6, 1623-Jul 29, 1644 06 sierpnia 1623, 29 lipca 1644 IT IT
Innocent X Innocenty X Giambattista Pamfili Giambattista Pamfili Sep 15, 1644-Jan 1, 1655 15 września 1644, 01 stycznia 1655 IT IT
Alexander VII Aleksander VII Fabio Chigi Fabio Chigi Apr 7, 1655-May 22, 1667 07 kwietnia 1655, 22 maja 1667 IT IT
Clement IX Klemens IX Giulio Rospigliosi Giulio Rospigliosi Jun 20, 1667-Dec 9, 1669 20 czerwca 1667, 09 grudnia 1669 IT IT
Clement X Klemens X Emilio Altieri Emilio Altieri Apr 29, 1670-Jul 22, 1676 29 kwietnia 1670, 22 lipca 1676 IT IT
Innocent XI Innocenty XI Benedetto Benedetto
Odescalchi Odescalchi
Sep 21, 1676-Aug 12, 1689 21 września 1676, 12 sierpnia 1689 IT IT
Alexander VIII Aleksander VIII Pietro Ottoboni Pietro Ottoboni Oct 6, 1689-Feb 1, 1691 06 października 1689, 1 lutego 1691 IT IT
Innocent XII Innocenty XII Antonio Pignatelli Antonio Pignatelli Jul 12, 1691-Sep 27, 1700 12 lipca 1691, 27 września 1700 IT IT
Clement XI Klemens XI Giovanni Francesco Giovanni Francesco
Albani Albani
Nov 23, 1700-Mar 19, 1721 23 listopada 1700, 19 marca 1721 IT IT
Innocent XIII Innocenty XIII Michelangelo Michelangelo
dei Conti dei Conti
May 8, 1721-Mar 7, 1724 08 maja 1721, 07 marca 1724 IT IT
Benedict XIII Benedykt XIII Pietro Francesco Pietro Francesco
Orsini Orsini
May 29, 1724-Feb 21, 1730 29 maja 1724, 21 lutego 1730 IT IT
Clement XII Klemens XII Lorenzo Corsini Lorenzo Corsini Jul 12, 1730-Feb 6, 1740 12 lipca 1730, 06 lutego 1740 IT IT
Benedict XIV Benedykt XIV Prospero Lorenzo Prospero Lorenzo
Lambertini Lambertini
Aug 17, 1740-May 3, 1758 17 sierpnia 1740, 03 maja 1758 IT IT
. .
Clement XIII Klemens XIII Carlo della Torre Carlo della Torre
Rezzonico Rezzonico
Jul 6, 1758-Feb 2, 1769 06 lipca 1758, 02 luty 1769 IT IT
Clement XIV Klemens XIV Lorenzo Ganganelli Lorenzo Ganganelli May 19, 1769-Sep 22, 1774 19 maja 1769, 22 września 1774 IT IT
Pius VI Pius VI Giovanni Angelo Giovanni Angelo
Brachi Brachi
Feb 15, 1775-Aug 29, 1799 15 lutego 1775, 29 sierpnia 1799 IT IT
Pius VII Pius VII Luigi Barnab… Barnab Luigi ...
Chiaramonte Chiaramonte
Mar 14, 1800-Jul 20, 1823 14 marca 1800, 20 lipca 1823 IT IT Bened Bened
Leo XII Leon XII Annibale Sermattei Annibale Sermattei
della Genga della Genga
Sep 28, 1823-Feb 10, 1829 28 września 1823, 10 lutego 1829 IT IT
Pius VIII Pius VIII Francesco Saverio Francesco Saverio
Castiglione Castiglione
Mar 31, 1829-Nov 30, 1830 31 marca 1829, 30 listopada 1830 IT IT
Gregory XVI Grzegorz XVI Bartolomeo Albert Bartolomeo Albert
Cappellari Cappellari
Feb 2, 1831-Jun 1, 1846 02 lutego 1831, 1 czerwca 1846 IT IT
Pius IX Pius IX Giovanni Maria Giovanni Maria
Mastai-Ferretti Mastai-Ferretti
Jun 16, 1846-Feb 7, 1878 16 czerwca 1846, 07 lutego 1878 IT IT
Leo XIII Leon XIII Gioacchino Gioacchino
Vincenzo Pecci Pecci vincenzo
Feb 20, 1878-Jul 20, 1903 20 lutego 1878, 20 lipca 1903 IT IT
St. Pius X Kapłańskie Świętego Piusa X Giuseppe Giuseppe
Melchiorre Sarto Melchiorre Sarto
Aug 4, 1903-Aug 20, 1914 4 sierpnia 1903, 20 sierpnia 1914 IT IT
Benedict XV Benedykt XV Giacomo Della Giacomo Della
Chiesa Chiesa
Sep 3, 1914-Jan 22, 1922 03 września 1914, 22 stycznia 1922 IT IT
Pius XI Pius XI Ambrogio Damiano Ambrogio Damiano
Achille Ratti Achille Ratti
Feb 6, 1922-Feb 10, 1939 06 lutego 1922, 10 lutego 1939 IT IT
Pius XII Pius XII Eugenio Maria Eugenio Maria
Giovanni Pacelli Giovanni Pacelli
Mar 2, 1939-Oct 9, 1958 02 marca 1939, 9 października 1958 IT IT
John XXIII Jan XXIII Angelo Giuseppe Angelo Giuseppe
Roncalli Roncalli
Oct 28, 1958-Jun 3, 1963 28 października 1958, 03 czerwca 1963 IT IT
Paul VI Pawła VI Giovanni Battista Giovanni Battista
Montini Montini
Jun 21, 1963-Aug 6, 1978 21 czerwca 1963, 06 sierpień 1978 IT IT
John Paul I Jana Pawła I Albino Luciani Albino Luciani Aug 26, 1978-Sep 28, 1978 26 sierpnia 1978, 28 września 1978 IT IT 263rd 263-ta
John Paul II Jana Pawła II Karol Wojtyla Karola Wojtyły Oct 16, 1978 - Apr 2, 2005 16 października 1978 - 2 kwietnia 2005 PL PL
Benedict XVI Benedykt XVI Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger Apr 19, 2005 - 19 kwietnia 2005 - GE GE 265th 265-ty


Chronological Lists of Popes Chronologicznym Lista Papieży

Catholic Information Informacje Katolicki

The historical lists of the popes, from those drawn up in the second century to those of the present day, form in themselves a considerable body of literature. It would be beyond the scope of the article to enter upon a discussion of these catalogues. Historyczne listy papieży, od tych sporządzonych w drugim wieku do dnia dzisiejszego, forma się znaczna ilość literatury. Byłoby to poza zakres tego artykułu, aby wejść na omówienie tych katalogów. For an account of the most famous of them all, the article LIBER PONTIFICALIS may be consulted. Na konto z najbardziej znanych z nich wszystkich, artykuł LIBER PONTIFICALIS mogą zostać wykorzystane. It appears, however, desirable to indicate very briefly what are our authorities for the names and the durations in office of the popes for the first two centuries of the Church's existence. Wydaje się jednak, pożądane zaznaczenie bardzo krótko jakie są nasze władze do nazwy i czasu trwania w urzędzie papieży w dwóch pierwszych wiekach istnienia Kościoła.

St. Irenaeus, writing between 175 and 190, not many years after his Roman sojourn, enumerates the series from Peter to Eleutherius (Adv. Haer. 3:3:3; Eusebius, "Hist. eccl." 5:6). Ireneusza, pisząc między 175 i 190, nie wiele lat po jego pobytu Roman, wymienia serię od Piotra Eleutherius (Adv. Haer. 3:03:03, Euzebiusz, "Hist. Eccl." 5,6). His object, as we have already seen, was to establish the orthodoxy of the traditional doctrine, as opposed to heretical novelties, by showing that the bishop was the natural inheritor of the Apostolic teaching. Jego celem, jak już widzieliśmy, było stworzenie ortodoksji tradycyjnej doktryny, w przeciwieństwie do heretyckie nowości, poprzez wykazanie, że biskup był naturalnym spadkobiercą apostolskim nauczaniu. He gives us the names alone, not the length of the various episcopates. Daje nam nie tylko nazwy, długości poszczególnych episkopatów. This need is supplied by other witnesses. Potrzeba ta jest dostarczana przez innych świadków.

Most important evidence is furnished by the document entitled the "Liberian Catalogue" -- so called from the Pope whose name ends the list. Najważniejsze dowody dostarczone przez dokument zatytułowany "Katalog Liberii" - tzw od papieża, którego nazwa kończy się na liście. The collection of tracts of which this forms a part was edited (apparently by one Furius Dionysius Philocalus) in 354. Zbiór opracowań z których ten jest częścią był edytowany (podobno przez jednego Furius Dionizy Philocalus) w 354. The catalogue consists of a list of the Roman bishops from Peter to Liberius, with the length of their respective episcopates, the consular dates, the name of the reigning emperor, and in many cases other details. Katalog składa się z listy biskupów rzymskich od Piotra do Liberiusza, o długości ich Episkopatów, konsularnych daty, nazwy panującego cesarza, w wielu przypadkach inne szczegóły. There is the strongest ground for believing that the earlier part of the catalogue, as far as Pontian (230-35), is the work of Hippolytus of Portus. It is manifest that up to this point the fourth century compiler was making use of a different authority from that which he employs for the subsequent popes: and there is evidence rendering it almost certain that Hippolytus's work "Chronica" contained such a list. Jest najsilniejsze podstawy sądzić, że wcześniej część katalogu, w miarę Pontian (230-35), jest dziełem Hipolit z Portus. Jest oczywiste, że do tej pory w czwartym wieku kompilator wykorzystując inny organ, które pracownik wykorzystuje do kolejnych papieży, a istnieją dowody, które czynią je niemal pewne, że pracy Hipolit "Chronica" zawiera takie listy. The reign of Pontian, moreover, would be the point at which that list would have stopped: for Hippolytus and he were condemned to servitude in the Sardinian mines -- a fact which the chronographer makes mention when speaking of Pontian's episcopate. Panowania Pontian ponadto będzie punkt, w którym ten wykaz będzie zatrzymane: dla Hipolit i był skazany na zniewolenie w kopalniach na Sardynii - fakt, który chronographer wspomina mówiąc o swojej biskupiej Pontian. Lightfoot has argued that this list originally contained nothing but the names of the bishops and the duration of their episcopates, the remaining notes being additions by a later hand. Lightfoot twierdzi, że lista ta zawiera początkowo tylko nazwiska biskupów i czas trwania ich Episkopatów, pozostałe dodatki stwierdza się w późniejszym strony. The list of popes is identical with that of Irenaeus, save that Anacletus is doubled into Cletus and Anacletus, while Clement appears before, instead of after, these two names. Lista papieży są identyczne z Ireneusza, chyba że Anaklecie ulega podwojeniu w Cletus i Anaklecie, a Klemens pojawia się przed, a nie po, te dwa nazwiska. The order of Popes Pius and Anicetus has also been interchanged. Papieże Pius porządku i Anicet również wymiennie. There is every reason to regard these differences as due to the errors of copyists. Nie ma wszelkie powody, aby uznać te różnice ze względu na błędy kopistów.

Another witness is Eusebius. Inny świadek jest Euzebiusz. The names and episcopal years of the bishops can be gathered alike from his "History" and his "Chronicle". Nazwy i biskupiej lat biskupów można zdobyć zarówno z jego "Historia" i jego "Kronika". The notices in the two works; can be shown to be in agreement, notwithstanding certain corruptions in many texts of the "Chronicle". Ogłoszeń w dwie prace, można wykazać, że jest w umowie, pomimo pewnych zepsucie w wielu tekstach z "Chronicle". This Eastern list in the hands of Eusebius is seen to have been identical with the Western list of Hippolytus, except that in the East the name of Linus's successor seems to have been given as Anencletus, in the original Western list as Cletus. Tej liście Wschodniej w rękach Euzebiusz jest postrzegane były identyczne z zachodnimi listę Hipolit, z tym że na Wschodzie nazwę następca Linusa wydaje się być podawana w Anencletus, na pierwotnej liście Western jako Cletus.

The two authorities presuppose the following list: (1) Peter, xxv; (2) Linus, xii; (3) Anencletus [Cletus], xii; (4) Clement, ix; (5) Evarestus, viii; (6) Alexander, x; (7) Sixtus, x; (8) Telesophorus, xi; (9) Hyginus, iv; (10) Pius, xv; (11) Anicetus, xi;, (12) Soter, viii; (13) Eleutherius, xv; (14) Victor, x; (15) Zephyrinus, xviii; (16) Callistus, v; (17) Urban, viii; (18) Pontian, v (Harnack, "Chronologie", I, 152). Władze zakładają dwie listy: (1) Peter, XXV, (2) Linus, XII (3) Anencletus [Cletus], XII (4) Klemens, ix; (5) Evarestus, VIII, (6) Alexander , x (7), Sykstus, x; (8) Telesophorus, XI; (9) Hyginus, IV (10) Pius, xv, (11) Anicet, XI, (12), Soter, VIII (13) Eleutherius , xv, (14) Victor, x; (15) Zefiryn, XVIII, (16) Kaliksta, v, (17) Urban VIII (18) Pontian, v (Harnack, "Chronologie", I, 152).

We learn from Eusebius (Hist. eccl. 4:22) that in the middle of the second century Hegesippus, the Hebrew Christian, visited Rome and that he drew up a list of bishops as far as Anicetus, the then pope. Uczymy się od Euzebiusza (Hist. Hist.. 4:22), że w połowie drugiego Hegesippus wieku, hebrajski Christian, odwiedził Rzym i że sporządził listę biskupów w miarę Anicet, a następnie papieżem. Eusebius does not quote his catalogue, but Lightfoot sees ground for holding that we possess it in a passage of Epiphanius (Haer. 27:6), in which the bishops as far as Anicetus are enumerated. Euzebiusz nie zacytować jego katalogu, ale Lightfoot widzi powodu do stwierdzenia, że posiadamy go w przejściu Epifaniusz (Haer. 27:6), w którym biskupi w miarę Anicet liczbowych. This list of Hegesippus, drawn up less than a century after the martyrdom of St. Peter, was he believes, the foundation alike of the Eusebian and Hippolytan catalogues (Clement of Rome I, 325 so.). Ta lista Hegesippus, sporządzone mniej niż sto lat po męczeńskiej śmierci Świętego Piotra, był jego zdaniem, podstawą zarówno z katalogów Hippolytan i Euzebiusza (Klemens Rzym I, 325, tak.). His view has been accepted by many scholars. Jego zdaniem została przyjęta przez wielu uczonych. Even those who, like Harnack (Chronologie, I, 184 sq.), do not admit that this list is really that of Hegesippus, recognize it as a catalogue of Roman origin and of very early date, furnishing testimony independent alike of the Eusebian and Liberian lists. Nawet ci, którzy, jak Harnack (Chronologie, I, 184 sq), nie przyznać, że ta lista jest naprawdę, że z Hegesippus, rozpozna go jako katalog pochodzenia rzymskiego i wczesnego data bardzo, mebli zarówno z zeznań niezależnych i Euzebiusza list Liberii.

The "Liber Pontificalis", long accepted as an authority of the highest value, is now acknowledged to have been originally composed at the beginning of the fifth century, and, as regards the early popes, to be dependent on the "Liberian Catalogue". "Liber Pontificalis", długo przyjęte jako organ najwyższą wartość, jest teraz przyznał się, że pierwotnie w składzie na początku V wieku, a w odniesieniu do wczesnych papieży, być uzależnione od "Katalog Liberii".

In the numbering of the successors of St. Peter, certain differences appear in various lists. W numeracji następcy Świętego Piotra, pewne różnice występują w różnych list. The two forms Anacletus and Cletus, as we have seen, very early occasioned the third pope to be reckoned twice. Dwie formy Anaklecie i Cletus, jak widzieliśmy, bardzo wcześnie powstałe trzeci papież się liczyć podwójnie. There are some few cases, also, in which it is still doubted whether particular individuals should be accounted genuine popes or intruders, and, according to the view taken by the compiler of the list, they will be included or excluded. Istnieją pewne kilku przypadkach również, w którym jest jeszcze wątpliwości, czy konkretnych osób należy uwzględnić rzeczywiste papieży lub intruzów, i, zgodnie z poglądem przyjętym przez kompilator z listy, będą one włączane lub wyłączane. In the accompanying list the Stephen immediately following Zacharias (752) is not numbered, since, though duly elected, he died before his consecration. W załączonym wykazie Stephen natychmiast po Zacharias (752) nie jest numerem, ponieważ, choć właściwie wybrany, zmarł przed jego konsekracji. At that period the papal dignity was held to be conferred at consecration, and hence he is excluded from all the early lists. W tym czasie odbyło się godności papieskiej, które zostaną przyznane w konsekracji, i tym samym jest on wyłączony ze wszystkich list wcześnie. Leo VIII (963) is included, as the resignation of Benedict V, though enforced, may have been genuine. Leo VIII (963) znajduje się, jak rezygnacja Benedykt V, choć wykonana, może być prawdziwa. Boniface VII is also ranked as a pope, since, in 984 at least, he would seem to have been accepted as such by the Roman Church. Bonifacy VII rankingu jest również jako papieża, ponieważ w 984 przynajmniej, to on wydaje się być uznane za takie przez Kościół rzymski. The claim of Benedict X (1058) is likewise recognized. Roszczenia Benedykta X (1058) jest również uznawane. It cannot be affirmed that his title was certainly invalid, and his name, though now sometimes excluded, appears in the older catalogues. Nie można uznać, że jego tytuł był z pewnością nieważny, a jego nazwisko, choć teraz czasami wykluczone, pojawia się w starszych katalogów.

It should be observed that there is no John XX in the catalogue. Należy zauważyć, że nie ma John XX w katalogu. This is due to the fact that, in the "Liber Pontificalis", two dates are given in connexion with the life of John XIV (983). Wynika to z faktu, że w "Liber Pontificalis", dwie daty podane są w związku z życia Jana XIV (983). This introduced confusion into some of the papal catalogues, and a separate pope was assigned to each of these dates. Ten wprowadził zamieszanie w niektórych papieskiego katalogi, a także odrębny papież został przydzielony do każdej z tych dat. Thus three popes named John were made to appear between Benedict VII and Gregory V. The error led the pope of the thirteenth century who should have been called John XX to style himself John XXI (Duchesne, "Lib. Pont." 2:17). W ten sposób trzech papieży o imieniu Jan zostały wykonane do stawienia się między Benedykt VII i Gregory V. błąd doprowadził papieża z XIII wieku, którzy powinni być imię Jan XX do stylu samego Jana XXI (Duchesne, "Lib. Pont." 2:17) .

Some only of the antipopes find mention in the list. Niektóre tylko antipopes znaleźć wzmianki w liście. No useful purpose would be served by giving the name of every such claimant. Nie służy leżałoby podając nazwę każdego takiego wierzyciela. Many of them possess no historical importance whatever. Wielu z nich nie posiadają znaczenie historyczne cokolwiek. From Gregory VII onward not merely the years but the precise days are assigned on which the respective reigns commenced and closed. Począwszy od Grzegorza VII nie tylko lata, ale dokładny dni są przypisane, w którym panuje odpowiednich rozpoczął i zamknięte. Ancient authorities furnish these details in the case of most of the foregoing popes also: but, previously to the middle of the eleventh century, the information is of uncertain value. władze Ancient przedstawić te informacje w przypadku większości z wyżej wymienionych papieży także: ale wcześniej do połowy XI wieku, informacje o niepewnej wartości. With Gregory VII a new method of reckoning came in. The papal dignity was held to be conferred by the election, and not as previously by the coronation, and the commencement of the reign was computed from the day of election. Grzegorza VII z nowego sposobu rozliczenia wszedł godności papieskiej odbyło się przyznanych przez wybory, a nie jak wcześniej przez koronacji i rozpoczęcia panowania był liczony od dnia wyborów. This point seems therefore a convenient one at which to introduce the more detailed indications. Tej kwestii wydaje się zatem wygodne, na którym należy wprowadzić bardziej szczegółowe informacje.

Publication information Written by GH Joyce. Publikacja informacji napisanej przez GH Joyce. Transcribed by Gerard Haffner. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Przepisywane przez Gerard Haffner. Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowane 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil obstat, 1 czerwca 1911 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


Liber Pontificalis Liber Pontificalis

Catholic Information Informacje Katolicki

(BOOK OF THE POPES). (Księga Papieży).

A history of the popes beginning with St. Peter and continued down to the fifteenth century, in the form of biographies. Historia papieży począwszy od św Piotra i dalej aż do XV wieku, w formie biografii. The first complete collection of the papal biographies in the original form of the Liber Pontificalis reached to Stephen V (885-91). Pierwszy kompletny zbiór biografii papieża w oryginalnej formie Liber Pontificalis osiągnięte Stefan V (885-91). They were afterwards continued in a different style as far as Eugene IV (d. 1447) and Pius II (d. 1464). Zostały one potem kontynuowane w innym stylu, w miarę Eugeniusza IV (zm. 1447) i Piusa II (zm. 1464). The individual biographies are very unequal in extent and importance. Indywidualnych biografii są bardzo zróżnicowane w zakresie i znaczenie. In most cases they exhibit a definite symmetrical form, which in the old Liber Pontificalis is quite uniform. W większości przypadków wykazują one określony symetryczną formę, co w starym Liber Pontificalis jest dość jednolita. These brief sketches give the origin and birthplace of the pope, the length of his pontificate, the decrees issued by him on questions of ecclesiastical discipline and liturgy, civil and ecclesiastical events, the building and renovation of Roman churches, donations to churches of land, liturgical furniture, reliquaries valuable tapestries and the like, transfer of relics to churches, the number of the principal ordinations (bishops, priests, deacons), the burial-place of the pope, and the time during which the see was vacant. Te krótkie szkice dają pochodzenia i miejsce urodzenia papieża, długość pontyfikatu, dekrety wydane przez niego w sprawach dyscypliny kościelnej i liturgii, wydarzenia kościelne i cywilne, budowa i remonty kościołów rzymskich kościołach datki na ziemi, Meble liturgiczne, relikwiarze cenne tkaniny i tym podobne, przeniesienie relikwii do kościołów, liczba głównych święceń (biskupi, kapłani, diakoni), miejsce pochówku papieża, i czas, w którym zobaczyć było wolne.

Historical criticism has for a long time dealt with this ancient text in an exhaustive way, especially in recent decades after Duchesne had begun the publication of his classic edition. Krytyki historycznej od dłuższego czasu zajmuje się tego starożytnego tekstu w sposób wyczerpujący, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach po Duchesne rozpoczął publikację jego klasycznym wydaniu. In most of its manuscript copies there is found at the beginning a spurious correspondence between Pope Damasus and Saint Jerome. W większości jego kopie manuskryptów znalazło się na początku korespondencji między fałszywych i papieża Damazego Hieronim. These letters were considered genuine in the Middle Ages; consequently, in those times St. Jerome was considered the author of the biographies as far as Damasus, at whose request it was believed Jerome had written the work, the subsequent lives having been added at the command of each individual pope. Pisma te zostały uznane za prawdziwe w średniowieczu, a więc w tych czasach św Jerome był uważany za autora biografii miarę Damazego, na wniosek którego wierzono, Hieronim pisał pracę, późniejsze życie, które zostały dodane w znajomość każdego papieża. When the above-mentioned correspondence was proved entirely apocryphal, this view was abandoned. Gdy wyżej wymienione korespondencji okazało się całkowicie Dziękujemy, pogląd ten został opuszczony. In the sixteenth century Onofrio Panvinio on quite insufficient grounds attributed to Anastasius Bibliothecarius in the ninth century the continuation of the biographies as far as Nicholas I. Although Baronius in great measure corrected this false impression, the earlier editions, which appeared in the seventeenth century, bear the name of Anastasius as the author of our book of the popes. W XVI wieku Onofrio Panvinio na zupełnie niewystarczające podstawy nadana Anastazy Bibliothecarius w IX wieku kontynuację biografii miarę Baronius Mikołaja I. Chociaż w dużej mierze rozwiązany to fałszywe wrażenie, że wcześniejsze wersje, które pojawiły się w XVII wieku, nosi nazwę Anastazy jako autor naszej książki z papieży. The investigations of Ciampini ("Examen Libri Pontificalis seu Vitarum Rom. Pont. quæ sub nomine Anastasii circumferuntur", Rome, 1688), Schelstrate ("Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogis", Rome, 1692), and other scholars, disprove any possible claim of Anastasius to the authorship of this work. Badania Ciampini ("Examen Libri Pontificalis seu Vitarum Rom. Pont. Quæ sub nomine Anastasii circumferuntur", Rzym 1688), Schelstrate ("Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogis", Rzym 1692) i innych uczonych, obalić wszelkie możliwe roszczenia Anastazy do autorstwa tej pracy. The conclusive researches of Duchesne have established beyond a doubt that in its earlier part, as far as the ninth century, the Liber Pontificalis war gradually compiled, and that the later continuations were added unsystematically. Rozstrzygających badań z Duchesne wykazały ponad wszelką wątpliwość, że w swoich wcześniejszych części, w odniesieniu do IX wieku, Liber wojny Pontificalis stopniowo opracowywane, a później kontynuacje dodano niesystematyczne. In only a few cases is it possible to ascertain the authors. Modern criticism deals chiefly with two points, the period in which the Liber Pontificalis, in its earliest part, was compiled, and the sources then available to the author of this oldest division of the Liber Pontificalis. Tylko w nielicznych przypadkach jest to możliwe do ustalenia autorów. Modern krytyka dotyczy głównie z dwóch punktów, na okres, w którym Liber Pontificalis, w jego najbliższej strony, został skompilowany, a następnie źródeł dostępnych autorowi tego najstarszego podziału Pontificalis Liber. Duchesne has proved exhaustively and convincingly that the first series of biographies from St. Duchesne okazał się wyczerpujący i przekonujący, że pierwsza seria biografii z St Peter to Felix III [IV (d. 530)], were compiled at the latest under Felix's successor, Boniface II (530-2), and that their author was a contemporary of Anastasius II (496-8) and of Symmachus (498-514). Piotra, aby Felix III [IV (zm. 530)], opracowano na podstawie najnowszej następca Feliksa, Bonifacy II (530-2), a ich autorem był współczesnym Anastazy II (496-8) i Symmachus (498 -514). His principal arguments are the following. Jego główne argumenty są następujące. A great many biographies of the predecessors of Anastasius II are full of errors and historically untenable, but from Anastasius II on the information on the ecclesiastico-political history of the popes is valuable and historically certain. Wiele biografii poprzedników Anastazy II są pełne błędów i historycznie nie do utrzymania, ale z Anastazy II na informacje o ecclesiastico-politycznej historii papieży jest cenne i historycznie pewne. In addition, some manuscripts offer a summary of the earlier part of the Liber Pontificalis as far as Felix III (IV) whence the name "catalogus Felicianus"; consequently, the Liber Pontificalis must have been accessible to the author of this summary in a recension that reached to the above-mentioned Felix III (IV). Ponadto, niektóre rękopisy oferta podsumowanie wcześniejszych części Liber Pontificalis miarę Feliks III (IV) skąd nazwa "Catalogus Felicianus", a więc Liber Pontificalis muszą być dostępne dla autora tego streszczenia w zrewidowanie że do osiągnięcia wyżej wymienionych Feliks III (IV). This observation tallies well with the aforesaid fact that the biographies from Anastasius II on exhibit accurate historical information. Ta obserwacja pokrywa się także z wymienionymi powyżej fakt, że biografie z Anastazy II na wystawie dokładnych informacji historycznych. Duchesne defended successfully this opinion against Waitz and Mommsen, who placed the first edition of the Liber Pontificalis in the beginning of the seventh century. Duchesne skutecznie obronił się przed Waitz tej opinii i Mommsen, który postawił pierwsze wydanie Liber Pontificalis na początku VII wieku. To bear out this view they suppose that from the time of Anastasius II to that of the author a genuine and reliable historical source, since lost, was at his disposal. Się potwierdzać ten pogląd one przypuszczać, że od czasu Anastazy II autor tego prawdziwego i wiarygodnego źródła historycznego, gdyż stracił, był do jego dyspozycji. Since, moreover, they cannot explain the summary ending with Felix III (IV), as easily is done by the hypothesis of Duchesne, the latter's opinion meets with the general approval of historians, and has recently been perfected by investigators like Grisar. Ponieważ ponadto, że nie mogą wyjaśnić podsumowanie kończąc Feliks III (IV), jak łatwo jest wykonywana przez hipotezę Duchesne, jego zdaniem, spotyka się z ogólną aprobatą historyków, a od niedawna jest doskonalona przez badaczy jak Grisar. The first part therefore, to the death of Felix III (IV) ie to 530, should be considered a complete work, the compilation of some author who wrote shortly after the death of Pope Felix; later Biographies were added at different times in groups or separately by various authors. W pierwszej części w związku z tym do śmierci Feliksa III (IV), tj. do 530, należy uznać za pełne pracy, sporządzania niektórych autora, który napisał tuż po śmierci Papieża Felix, później Biografie zostały dodane w różnym czasie lub w grupach osobno przez różnych autorów.

The compiler of the first part made use of two ancient catalogues or lists of the popes taking from them the order of succession, the chronological data, and also certain historical notes; these lists were: (a) the so-called "Catalogus Liberianus", and (b) a list of the popes that varies in length in the manuscripts, and perhaps depends on the "Catalogus Liberianus" for the period before the middle of the sixth century. Kompilator z jednej strony korzystały z dwóch starożytnych katalogach lub listy papieży, biorąc od nich porządek dziedziczenia, chronologicznym danych, a także niektóre zapiski historyczne, te listy były: (a) tzw "Catalogus Liberianus" oraz (b) listę papieży, który zmienia się w długości, rękopisy, a może zależy od "Catalogus Liberianus" na okres do połowy VI wieku. The "Catalogus Liberianus" is so called, because it terminates with Pope Liberius (352-66). "Catalogus Liberianus" jest tzw, ponieważ kończy się z papieżem Liberiusz (352-66). It has reached us in the so-called Chronographus anni 354), an ancient manuscript that contains the valuable lists of the "Depositio martyrum" and the "Depositio episcoporum" In the "Catalogus Líberianus" there are already short historical notices of some popes (Peter, Pius, Pontianus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Xystus, Marcellinus, Julius), which were taken over by the author of the Liber Pontificalis. To dotarły do nas w tzw anni Chronographus 354), starożytny manuskrypt, który zawiera cenne wykazy "martyrum Depositio" i "Episcoporum Depositio" W "Catalogus Líberianus" istnieje już krótki historyczny ogłoszenia niektórych papieży ( Piotr, Pius, Pontianus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Xystus, Marcellinus, Julius), które zostały przejęte przez autora Liber Pontificalis. For its list of the earliest popes the "Catalogus Liberianus" was able to draw on the papal catalogue given by Hippolytus of Rome in his "Liber generationis", though even this list is not the oldest list of popes. Do wykazu z pierwszych papieży "Catalogus Liberianus" był w stanie korzystać z podanych przez papieża Katalog Hipolit Rzymski w "Liber generationis", choć i ta lista nie jest najstarszą listę papieży. It is probable that from the beginning of the second century there was already a list of popes, which contained short historical notices and was afterwards continued. Jest prawdopodobne, że od początku II wieku istniała już listę papieży, w której zawarto krótki rys historyczno ogłoszenia i potem był kontynuowany. Eusebius and later chroniclers used such lists in their works [Lightfoot, "The Apostolic Fathers", Part I; "St. Clement of Rome", I (2nd ed., London, 1890), 201 sqq.; Harnack, "Gesch. der altchristl. Litt.", Part II: "Die Chronologie", I (Leipzig, 1897), 70 sqq.; Segna, "De Successione Romanorum Pontificum" (Rome, 1897)]. Euzebiusz i później użyć takich list kronikarze w swoich pracach [Lightfoot, "Ojców Apostolskich", część I, "Święty Klemens Rzymski", I (2nd ed., London, 1890), 201 sqq.; Harnack, "Gesch. altchristl der. Litt. "część II:" Die Chronologie ", I (Lipsk, 1897), 70 sqq.; Segna," De Successione Romanorum Pontificum "(Rzym, 1897)]. Such a catalogue of popes has reached us, as above stated, in the "Catalogus Liberianus", and forms a basis for the earliest recension of the work. Taki katalog papieży dotarły do nas, jak wyżej stwierdzono, w "Catalogus Liberianus" i stanowi podstawę do najbliższej rewizja pracy.

The compiler of the Liber Pontificalis utilized also some historical writings eg St. Jerome, "De Viris Illustribus"), a number of apocryphal fragments (eg the Pseudo-C1ementine Recognitions), the "Constitutum Silvestri", the spurious Acts of the alleged Synod of 275 bishops under Silvester etc., and fifth century Roman Acts of martyrs. Kompilator z Liber Pontificalis wykorzystywane również pism historycznych np. św Jerome, "De Viris Illustribus"), kilka fragmentów apokryficznych (np. Pseudo-C1ementine Uznania), "Constitutum Silvestri" fałszywe Akty domniemanego Synod z 275 biskupów, w ramach Sylwester itp., i piątego wieku Roman Akty męczenników. Finally the compiler distributed arbitrarily along his list of popes a number of papal decrees taken from unauthentic sources; he likewise attributed to earlier popes liturgical and disciplinary regulations of the sixth century. Wreszcie kompilator dowolnie rozproszonych wzdłuż jego lista papieży szereg dekretów papieskich pochodzą z nieautentycznym źródeł; on również przypisać do wcześniejszych papieży liturgicznych i dyscyplinarnych przepisów VI wieku. The building of churches, the donations of land, of church plate and furniture, and many kinds of precious ornaments are specified in great detail. Budowę kościołów, darowizny gruntów, płytki kościoła i meble, i różnego rodzaju cenne ozdoby są określone bardzo szczegółowo. These latter items are of great value, since they are based on the records of the papal treasury (vestiarium), and the conclusion has been drawn that the compiler of the Liber Pontificalis in its earliest form must have been a clerk of the treasury. Te ostatnie elementy mają wielką wartość, ponieważ są one oparte na aktach papieskich skarbowych (vestiarium), a wniosek został sporządzony, że kompilator z Liber Pontificalis w najwcześniejszych form musi być sekretarza skarbu. It is to be noted that the actual Liber Pontificalis that we have was not the only work of this kind. Należy zauważyć, że rzeczywiste Liber Pontificalis, że mamy nie tylko dzieło tego rodzaju. There existed a similar collection of papal biographies, executed under Pope Hormisdas (d. 523), of which a lengthy fragment has reached us (Fragmentum Laurentianum); it gives the end of the life of Anastasius II (d. 498) and the life of his successor Symmachus. Istniał podobny zbiór biografii papieża, wykonane zgodnie Papież Hormisdas (zm. 523), którego długi fragment dotarła do nas (Fragmentum Laurentianum), daje do końca życia Anastazy II (zm. 498) i życie Symmachus jego następca. The text of the early Liber Pontificalis (first half of the sixth century), as found in the manuscripts that exhibit the later continuations, is not the original text. Tekst z początku Liber Pontificalis (w pierwszej połowie VI wieku), jak znaleźć w rękopisach, które wykazują później kontynuacji, nie jest oryginalny tekst. Duchesne gives a reconstruction of the earliest text of the work. Duchesne nadaje rekonstrukcją pierwszych tekstu pracy. After Felix III (IV) the Liber Pontificalis was continued by various authors at intervals, each writer treating a group of papal lives. Po Feliks III (IV) Liber Pontificalis była kontynuowana przez różnych autorów, w odstępach, każdy pisarz leczenia grupy papieskiego życia. Duchesne recognizes a first continuation as far as Pope Silverius (536-7), whose life is attributed to a contemporary. Duchesne uznaje pierwszy w miarę kontynuacji Papież Silverius (536-7), której życie jest przypisany do współczesnego. The limits of the next continuation are more difficult to determine; moreover in its earliest biographies several inaccuracies are met with. Granicach obok kontynuacji są trudniejsze do określenia, a ponadto w jego najbliższej biografii kilka nieścisłości są spełnione. It is certain that one continuation ended with Pope Conon (d. 687); the aforesaid summary ending with this pope (Catalogus Cononianus) and certain lists of popes are proof of this. Jest pewne, że jeden kontynuacji zakończył papież Konon (zm. 687), powyższe streszczenie kończąc ten papież (Catalogus Cononianus) i niektóre listy papieży są tego dowodem.

After Conon the lives down to Stephen V (885-91) were regularly added, and from the end of the seventh century usually by contemporaries of the popes in question. Po Conon życie aż do Stefana V (885-91) były regularnie dodał, a od końca VII wieku zwykle przez współczesnych papieży, o których mowa. While many of the biographies are very circumstantial, their historical value varies much; from a literary point of view both style and diction are, as a rule, of a low grade. , Podczas gdy wielu biografii są bardzo przypadkowy, ich wartości historycznej zmienia się znacznie, z literackiego punktu widzenia zarówno styl, jak i wymowy są co do zasady, o niskiej jakości. Nevertheless they are a very important historical source for the period covered. Niemniej jednak są one bardzo ważne źródło historyczne do okresu objętego programem. Some of these biographies were begun in the lifetime of the Pope, the incidents being set down as they occurred. Niektóre z tych biografii rozpoczęto za życia papieża, wypadki są określone jako takie zaistnieją. The authors were Roman ecclesiastics, and some of them were attached to the papal court. Roman autorów duchownych, a niektóre z nich zostały załączone do sądu papieskiego. In only two cases can the author's name be discovered with any probability. Jedynie w dwóch przypadkach może nazwisko autora odkrycie wszelkich prawdopodobieństwa. The life of Stephen II (752-7) was probably written by the papal "Primicerius" Christopher. Życia Stefan II (752-7) został prawdopodobnie napisany przez papieskiego "Primicerius" Christopher. Anastasius bibliothecarius perhaps wrote the life of Nicholas I (858-67), a genuine, though brief, history of this pope; this author may also have worked at the life of the following pope, Adrian II (867-72), with whose pontificate the text of this Liber Pontificalis, as exhibited in the extant manuscripts, comes to an end. bibliothecarius Anastazy prawdopodobnie napisał życia Mikołaja I (858-67), prawdziwą, choć krótki, historii tego papieża, to autor może mieć również pracował w życie następnego papieża, Adrian II (867-72), z których pontyfikatu tekst tego Liber Pontificalis, jak wystawiał w zachowanych rękopisów, dobiega końca. The biographies of the three following popes are missing and that of Stephen V (885-91) is incomplete. Biografie trzech papieży następujących brakuje i Stefana V (885-91) jest niepełna. In its original form the Liber Pontificalis reached as far as the latter pope. W jego pierwotnej formie Liber Pontificalis sięgały jej papież. From the end of the ninth century the series of the papal lives was long interrupted. Od końca XIX wieku serii papieskiej życie było długo przerwane. For the whole of the tenth and eleventh centuries there are only lists of the popes with a few short historical notices, that usually give only the pope's origin and the duration of his reign. Dla całej dziesiątego i jedenastego wieku są tylko listy papieży z kilku krótkich ogłoszeń historycznych, które zwykle dają tylko papieża pochodzenia i okres jego panowania.

After Leo IX (1049-54) detailed biographies of the popes were again written; at first, however, not as continuations of the Liber Pontificalis, but as occasion offered, notably during the Investitures conflict. Po Leon IX (1049/54) szczegółowe biografie papieży były ponownie napisane w pierwszym, jednak nie jako kontynuacje Liber Pontificalis, ale oferowane okazji, zwłaszcza w czasie konfliktu inwestyturę. In this way Bonizo of Sutri, in his "Liber ad amicum" or "De persecutione ecclesiæ", wrote lives of the popes from Leo IX to Gregory VII; he also wrote, as an introduction to the fourth book of his "Decretals", a "Chronicon Romanorum Pontificum" as far as Urban II (1088-99). W ten sposób Bonizo Sutri, w jego "Liber ad amicum" lub "De persecutione Ecclesiae", pisał życie papieży od Leona IX do Grzegorza VII, pisał również, jako wprowadzenie do jego czwarta książka "Decretals" "Kronika Pontificum Romanorum" w miarę Urban II (1088/99). Cardinal Beno wrote a history of the Roman Church in opposition to Gregory VII, "Gesta Romanæ ecclesiæ contra Hildebrandum" (Mon. Germ. Hist., Libelli de lite, II, 368 sqq.). Kardynał Beno napisał historię Kościoła rzymskiego w opozycji do Grzegorza VII, "Gesta Romanæ contra Hildebrandum Ecclesiae" (pon Germ. Hist., Libelli de lite, II, 368 sqq.). Important information concerning the popes is contained in the "Annales Romani", from 1044 to 1187, and is utilized, in part, by Duchesne in his edition of the Liber Pontificalis (below). Ważne informacje dotyczące papieży jest zawarta w "Annales Romani", 1044 / 87, i jest wykorzystywana w części przez Duchesne w swoim wydaniu Liber Pontificalis (poniżej). Only in the first half of the twelfth century was a systematic continuation again undertaken. Tylko w pierwszej połowie XII wieku był systematycznie kontynuacji ponownie podjęte. This is the Liber Pontificalis of Petrus Guillermi (son of William), so called by Duchesne after the manuscript written in 1142 by this Petrus in the monastery of St. Jest to Liber Pontificalis z Petrus Guillermi (syn Wilhelma), tzw przez Duchesne po rękopis napisany w 1142 przez ten Petrus w klasztorze św Gilles (Diocese of Reims). Gilles (diecezja Reims). But Petrus Guillermi merely copied, with certain additions and abbreviations, the biographies of the popes written by Pandulf, nephew of Hugo of Alatri. Ale Petrus Guillermi jedynie kopiowane z pewnymi dodatkami i skróty, biografie papieży napisane przez Pandulf, bratanek Hugo z Alatri. Following the lines of the old Liber Pontificalis, Pandulf had made a collection of the lives of the popes from St. Peter down; only from Leo IX does he add any original matter. Po linii starego Liber Pontificalis, Pandulf zrobiła biblioteka życie papieży od Świętego Piotra w dół, tylko z Leo IX on dodawać oryginalnych sprawy. Down to Urban II (1088-99) his information is drawn from written sources; from Paschal II (1099-1118) to Honorius II (1124-30), after whose pontificate this recension of the Liber Pontificalis was written, we have a contemporary's own information. W dół do Urban II (1088/99) jego informacje pochodzą ze źródeł pisanych, z Paschalis II (1099/18) do Honoriusz II (1124/30), po którego pontyfikat ten rewizja z Liber Pontificalis powstał, mamy jego współczesnych własnych informacji. Duchesne holds that all biographies from Gregory VII on were written by Pandulf, while earlier historians like Giesebrecht ("Allgemeine Monatsschrift", Halle, 1852, 260 sqq.) and Watterich (Romanorum Pontificum vitæ, I, LXVIII sqq.) had considered Cardinal Petrus Pisanus as author of the lives of Gregory VII, Victor III, and Urban II, and had attributed to Pandulf only the subsequent lives--ie those of Gelasius II, Callistus II, and Honorius II. Duchesne stwierdził, że wszystkie biografie od Grzegorza VII zostały napisane przez Pandulf, podczas gdy wcześniej historycy jak Giesebrecht ("Allgemeine Monatsschrift", Halle, 1852, 260 sqq.) I Watterich (Romanorum Pontificum vitae, I, LXVIII nast.) Uznał kardynał Petrus Pisanus jako autora z życia Grzegorza VII, Victor III i Urban II i przypisała Pandulf tylko późniejsze życie - tj. Gelasius II, Kaliksta II, Honoriusza II. This series of papal biographies, extant only in the recension of Petrus Guillermi, is continued in the same manuscripts of the monastery of St. Gilles as far as Martin II (1281-5); however, the statements of this manuscript have no special value, being all taken from the Chronicle of Martinus Polonus. Tej serii papieskiej biografii, istniejące tylko w rewizja z Petrus Guillermi, jest nadal w tym samym rękopisy klasztoru św Gilles miarę Martin II (1281-5), jednak wypowiedzi tego rękopisu nie mają szczególnej wartości , są wzięte z Kronika Martinus Polonus.

On the other hand the series of papal lives written by the cardinal priest Boso (d. about 1178), has independent value; it was his intention to continue the old Liber Pontificalis from the death of Stephen V, with which life, as above said, the work ends. Z drugiej strony cykl życia papieża napisane przez księdza kardynała Boso (zm. ok. 1178), ma wartość niezależną, był jego zamiar kontynuowania starej Liber Pontificalis od śmierci Stefana V, z którym życie, jak wyżej powiedział , praca się kończy. For the popes from John XII to Gregory VII Boso drew on Bonizo of Sutri; for the lives from Gelasius II (1118-19), to Alexander III (1179-81) under whom Boso filled an important office, the work has independent value. Dla papieży Jana XII do Grzegorza VII Boso zwrócił na Bonizo Sutri, bo mieszka z Gelasius II (1118/19), do Aleksandra III (1179/81), po którym Boso wypełnić ważną biurze, praca ma wartość niezależną. This collection, nevertheless, was not completed as a continuation of the Liber Pontificalis and it remained unnoticed for a long time. Zbiór ten jednak nie został zrealizowany jako kontynuacja Liber Pontificalis i pozostały niezauważone przez długi czas. Cencius Camerarius, afterwards Honorius III, was the first to publish, together with his "Liber Censuum", the "Gesta Romanorum Pontificum" of Boso. Cencius Camerarius, potem Honoriusz III, jako pierwszy publikuje, wraz z jego "Liber Censuum", "Gesta Romanorum Pontificum" z Boso. Biographies of individual popes of the thirteenth century were written by various authors, but were not brought together in a continuation of the Liber Pontificalis. Biografie poszczególnych papieży w XIII wieku zostały napisane przez różnych autorów, ale nie zostały zebrane w ramach kontynuacji Liber Pontificalis. Early in the fourteenth century an unknown author carried farther the above-mentioned continuation of Petrus Guillermi, and added biographies of the popes from Martin IV (d. 1281) to John XXII (1316-34); but the information is taken from the "Chronicon Pontificum" of Bernardus Guidonis, and the narrative reaches only to 1328. Na początku XIV wieku nieznanego autora prowadzone dalej ww kontynuacji Petrus Guillermi i dodał biografii papieży od Martin IV (zm. 1281) Jana XXII (1316/34), ale informacje są wzięte z " Kronika Pontificum "z Bernardus Guidonis, a opowieść dociera tylko do 1328 roku. An independent continuation appeared in the reign of Eugene IV (1431-47). From Urban V (1362-70) to Martin V (1417-31), with whom this continuation ended, the biographies have special historical value; the epoch treated is broadly the time of the Great Western Schism. Pojawiła się w niezależnych kontynuacji rządów Eugeniusza IV (1431/47). From Urban V (1362/70) do Marcina V (1417/31), z którym zakończył się kontynuacji tego, biografie mają szczególne wartości historycznej, jest traktowane epoki zasadniczo w czasie Wielkiej Schizmy Zachodniej. A later recension of this continuation, accomplished under Eugene IV, offers several additions. Później rewizja tej kontynuacji, dokonane na podstawie Eugene IV, oferuje kilka dodatków. Finally, to the fifteenth century belong two collections of papal biographies, which were thought to be a continuation of the Liber Pontificalis, but nevertheless have remained separate and independent collections. Wreszcie, do XV wieku należą dwie kolekcje papieskiej biografii, które miały być kontynuacją Liber Pontificalis, niemniej jednak pozostają odrębne, niezależne zbiory. The first comprises the popes from Benedict XII (1334-42) to Martin V (1417-31), and in another manuscript to Eugene IV (1431-47); the second reaches from Urban VI (1378-89) to Pius II (1458-64). Pierwsza obejmuje od papieży Benedykta XII (1334/42) do Marcina V (1417/31), w innym rękopis do Eugeniusza IV (1431/47), w drugim sięga od Urban VI (1378/89) do Piusa II ( 1458/64). For the last popes in each case they exhibit valuable historical material. Z ostatnich papieży w każdym przypadku wykazują one cenny materiał historyczny. In consequences of the peculiar development of the Liber Pontificalis as a whole, it follows that, in order to obtain the full value of the historical sources used in the Liber Pontificalis, each particular life, each larger or smaller group of lives, needs separate critical treatment. W konsekwencji swoistego rozwoju Liber Pontificalis jako całość, wynika, że w celu uzyskania pełnej wartości historycznych źródeł wykorzystywanych w Liber Pontificalis, każde życie szczególności, każde większe lub mniejsze grupy życie, potrzeby oddzielnego krytycznych leczenia. The Liber Pontificalis was first edited by J. Busæus under the title "Anastasii bibliothecarii Vitæ seu Gesta. Romanorum Pontificum" (Mainz, 1602). Liber Pontificalis po raz pierwszy pod red. J. Busæus pod tytułem Anastasii "bibliothecarii Vitae seu Gesta. Romanorum Pontificum" (Mainz, 1602). A new edition, with the "Historia ecclesiastica" of Anastasius, was edited by Fabrotti (Paris, 1647). Nowe wydanie, z "Historia ecclesiastica" z Anastazy, redagowanym przez Fabrotti (Paryż, 1647). The best of the older editions of the primitive Liber Pontificalis (down to Hadrian II), with edition of the life of Stephen VI, was done by Fr. Najlepsze ze starszych wersji pierwotnej Liber Pontificalis (do Hadrian II), wydanie z życia Stefana VI, zostało wykonane przez ks. Bianchini (4 vols., Rome, 1718-35; a projected fifth volume did not appear). Bianchini (4 vols. Rzymie, 1718/35, przewiduje piąty tom nie wydaje). Muratori added to his reprint of this edition the lives of later popes down to John XXII (Scriptores rerum Italicarum, III). Muratori dodane do jego reprint tego wydania życie później w dół do papieży Jana XXII (Scriptores Rerum Italicarum, III). The edition of Bianchini with several appendixes is found also in Migne (PL, CXXVII-VIII). Edycja Bianchini z kilkoma załącznikami znajduje się również w Migne (PL, CXXVII-VIII). For a classic edition of the early Liber Pontificalis, with all the above-mentioned continuations, we are indebted to the tireless industry of Louis Duchesne, "Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire" (2 vols., Paris, 1886-92). Na klasycznym wydaniu początku Liber Pontificalis, wszystkie wymienione powyżej kontynuacji, zawdzięczamy niestrudzonym branży Louis Duchesne, "Liber Pontificalis. Texte, wprowadzenie et commentaire" (2 vols., Paris, 1886 / 92) . Mommsen began a new critical edition of the same work under the title "Gestorum Pontificum Romanorum pars I: Liber Pontificalis" (Mon. Germ. hist.); the first volume extends to 715 (Berlin, 1898). Mommsen rozpoczął nowe krytyczne wydanie tej samej pracy pod tytułem "Gestorum Pontificum Romanorum pars I: Liber Pontificalis" (pon Germ. Hist.) Pierwszy tom obejmuje 715 (Berlin, 1898).

On the plan of the Roman Liber Pontificalis, and in obvious imitation, Agnellus, a priest of Ravenna, wrote the history of the bishops of that city, and called it "Liber Pontificalis Ecclesiæ Revennatis". Na planie Roman Liber Pontificalis, w oczywisty imitacja, Agnellus księdza Rawenny, napisał historię biskupów tego miasta, i nazwał go "Liber Pontificalis Ecclesiae Revennatis". It began with St. Apollinaris and reached to about 485 (see AGNELLUS OF RAVENNA). Zaczęło się od św Apolinary i osiągnęła około 485 (zobacz AGNELLUS Rawenny). This history of the bishops of Ravenna was continued, first by the unknown author to the end of the thirteenth century (1296), and afterwards to 1410 by Petrus Scordilli, provost of Ravenna. Other medieval chroniclers have also left collections of biographies of the bishops of particular sees, arranged on the lines of the Liber Pontificalis. Thus in 1071-2, at the order of Bishop Gundecharus of Eichstätt, the "Liber Pontificalis Eichstettensis" (ed. Bethmann in "Mon. Germ. hist., script.", VII, 242-50). Ta historia biskupów Rawenny był kontynuowany, najpierw przez nieznanego autora w końcu XIII wieku (1296), a potem 1410 przez Petrus Scordilli, rektor Ravenna. Średniowiecznych kronikarzy Inne lewej także zbiory biografie biskupów w szczególności uważa, ułożonych na wzór Liber Pontificalis. Tak więc w 1071-2, na zlecenie biskupa Gundecharus z Eichstätt, "Liber Pontificalis Eichstettensis" (red. Bethmann w "pon Germ. hist., skrypt. , VII, 242-50). Many medieval archiepiscopal and episcopal sees possess, under the title of "Gesta", histories of the occupants of these sees. Wiele średniowiecznych arcybiskupi i biskupi posiadają widzi, pod tytułem "Gesta", historie mieszkańców tych widzi. Most of them offer very important original material for local diocesan history (for a list of them consult Potthast, "Bibliotheca historica medii ævi", 2nd ed., I,511, 514-6). Większość z nich oferuje bardzo ważne, oryginalny materiał do lokalnej historii diecezji (lista z nich konsultować Potthast, "Bibliotheca Historica medii ævi", 2nd ed., I, 511, 514-6).

Publication information Written by JP Kirsch. Publikacja informacji napisanej przez JP Kirsch. Transcribed by Wm Stuart French, Jr.. Przepisywane przez Wm Stuart Francuski, Jr. Dedicated to Rev. Anselm Biggs, OSB The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Poświęconej ks Biggs Anselm, OSB W Encyklopedii Katolickiej, Tom IX. Published 1910. Opublikowane 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Obstat, 1 października 1910 roku. Remy Lafort, Censor. Prezentacji w Salvation. Imprimatur. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York , Arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

Besides the learned Prolegomena to the editions of DUCHESNE and MOMMSEN, see DUCHESNE, Etude sur le Liber Pontificalis in Bibl. Poza tym dowiedziałem się Prolegomena do wydania DUCHESNE i Mommsen, zobacz Duchesne, Etude sur le Liber Pontificalis w Bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome (1st series, Paris, 1877); IDEM. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome (1. serii, Paryż, 1877); Tamże. La date et les récensions du Liber Pont. Data La et les recensions Liber du Pont. in Revue de quest. w Revue de zadanie. hist., XXVI (1879), 493-530; IDEM, Le premier Liber Pont., Ibid., XXIX (1881), 246-62; IDEM, La nouvelle édition du Liber Pont. hist., XXVI (1879), 493-530; Tamże, premier Liber Le Pont., jw., XXIX (1881), 246-62; Tamże, La nouvelle édition du Pont Liber. in Mélanges d'archéoal. w Melanges d'archéoal. et d'hist., XVIII (1898), 381-417; GRISAR, Der Liber Pontif. et d'hist., XVIII (1898), 381-417; GRISAR, Der Liber Pontif. in Zeitschr. w Zeitschr. für kath. kath für. Theol., XI (1887), 417-46; IDEM, Analecta Romana, I (Rome, 1899). Theol., XI (1887), 417-46; Tamże, Romana Analecta, I (Rzym, 1899). 1 sqq.; WAITZ, Ueber die italienischen Handschriften des Liber Pont. 1 i następne.; Waitz, über die italienischen Handschriften Pont des Liber. in Neues Archiv. w Neues Archiv. X (1885), 455-65 IDEM, Ueber den sogennanten Catalogus Felicianus der Päpste, ibid., XI (1886), 217-99: IDEM, Ueber die verschiedenen Texte des Liber Pont., ibid., IV (1879), 216-73; BRACKMANN, Reise nach Italien, ibid., XXVI (1901), 299-347; GIORGI, Appunti intorno ad alcuni manorcritti del Liber Pont. X (1885), 455-65 Tamże, den Zeugnis sogennanten Catalogus Felicianus der Päpste, jw., XI (1886), 217-99: Tamże, über die verschiedenen Texte Pont des Liber., Jw., IV (1879), 216 -73; BRACKMANN, Reise nach Italien, jw., XXVI (1901), 299-347; Giorgi, Appunti intorno ad alcuni manorcritti del Liber Pont. in Archivio della Soc. w Archivio della Soc. romana di storia patria, XX (1897), 247 sqq.; WATTERICH, Vitæ Pontif. patria di storia romana, XX (1897), 247 sqq.; WATTERICH, Vitae Pontif. Roman. Roman. (2 vols., Leipzig, 1862); LIGHTFOOT, The Apostolic Fathers. (2 vols., Lipsk, 1862); Lightfoot, Ojców Apostolskich. Part I: S. Clement of Rome, I (London, 1890). 303-25; FABRE: Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise romaine in BIBL. Część I: S. Klemensa Rzymskiego, I (Londyn, 1890). 303-25; FABRE: Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise romaine w Bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, n. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, n. lxii (1st series, Paris, 1899); GLASSCHRÖDER, Des Lucas Holstenius Sammlung von Papstleben in Römische Quartalschr., IV (1890), 125 sqq.; IDEM. LXII (1. serii, Paryż, 1899); GLASSCHRÖDER, Des Lucas Holstenius Sammlung von Papstleben w Römische Quartalschr., IV (1890), 125 sqq.; idem. Vitæ aliquot Ponticum Sæc. Vitae podwielokrotną ponticum SAEC. XV, ibid., V (1891), 178 sqq.; IDEM, Zur Quellenkunde der Papstgesch. XV, jw., V (1891), 178 sqq.; Tamże, Zur Quellenkunde der Papstgesch. des XIV. XIV des. Jahrhunderts in Historiches Jahrbuch, XI (1890), 240 sqq.; HARNACK. Jahrhunderts w Historiches Jahrbuch, XI (1890), 240 sqq.; HARNACK. Ueber die Ordinationes im Papstbuch in Sitzungsber. Über die Ordinationes im Papstbuch w Sitzungsber. der Akad. der akad. der Wiss. Wiss der. Zu Berlin (1897), 761 sqq.; MOMMSEN. Berlin Zu (1897), 761 sqq.; Mommsen. Ordo et spatia episcoporum Romanorum in Libro Pontificali in Neues Archiv., XXI (1894), 333 sqq.; SÄ;GMÜLLER. Ordo et spatia Episcoporum Romanorum w Libro Pontificali w Neues Archiv., XXI (1894), 333 sqq.; SA GMÜLLER. Dietrich von Niem und der Liber Pontificalis in Hist. Dietrich von und der Pontificalis niem. Liber w Hist. Jahrbuch. Jahrbuch. XV (1894), 802 sqq.; ROSENFELD, Ueber die Komposition des Liber Pontificalis bis zu Konstantin. XV (1894), 802 sqq.; Rosenfeld, über die Komposition des Liber Pontificalis Konstantin zu bis. Dissert. Dissert. (Marburg. 1896); SCHNÜRER, Der Verfasser der Vita Stephani II 752-757) im Liber Pontificalis in Histor. (Marburg. 1896); SCHNÜRER, Der Verfasser der Vita Stephani II 752-757) im Pontificalis Liber w Histor. Jahrbuch. Jahrbuch. XI (1890). XI (1890). 425 sqq.; POTTHAST, Bibl. 425 sqq.; POTTHAST, Bibl. hist. hist. medii ævi, I, 737-9; DE SMEDT, Introductio generalis ad historiam eccl. medii ævi, I, 737-9; DE Smedt, Introductio generalis historiam Hist. reklam. critice tractandam (Ghent, 1876), 220 sqq. tractandam critice (Ghent, 1876), 220 sqq.


The List of Popes Lista Papieży

Catholic Information Informacje Katolicki

St. Peter (32-67) Piotra (32-67)
St. Linus (67-76) Linus św (67-76)
St. Anacletus (Cletus) (76-88) Anaklecie St (Cletus) (76-88)
St. Clement I (88-97) Święty Klemens I (88-97)
St. Evaristus (97-105) Evaristus St (97-105)
St. Alexander I (105-115) Św Aleksandra I (105-115)
St. Sixtus I (115-125) -- also called Xystus I Św Sykstus I (115-125) - zwane także Xystus I
St. Telesphorus (125-136) Telesfor Świętego (125-136)
St. Hyginus (136-140) Hyginus Świętego (136-140)
St. Pius I (140-155) Świętego Piusa I (140-155)
St. Anicetus (155-166) Anicet Świętego (155-166)
St. Soter (166-175) St Soter (166-175)
St. Eleutherius (175-189) Eleutherius Świętego (175-189)
St. Victor I (189-199) St Victor I (189-199)
St. Zephyrinus (199-217) St Zefiryna (199-217)
St. Callistus I (217-22) Św Kaliksta I (217-22)
St. Urban I (222-30) St Urban I (222-30)
St. Pontain (230-35) Pontain St (230-35)
St. Anterus (235-36) Anterus St (235-36)
St. Fabian (236-50) Fabian Św (236-50)
St. Cornelius (251-53) Św Cornelius (251-53)
St. Lucius I (253-54) St Lucjusz I (253-54)
St. Stephen I (254-257) St Stephen I (254-257)
St. Sixtus II (257-258) Św Sykstus II (257-258)
St. Dionysius (260-268) St Dionizy (260-268)
St. Felix I (269-274) Świętego Feliksa I (269-274)
St. Eutychian (275-283) Eutychian St (275-283)
St. Caius (283-296) -- also called Gaius St Kajus (283-296) - zwane także Gajusz
St. Marcellinus (296-304) Marcellinus Świętego (296-304)
St. Marcellus I (308-309) St Marcellus I (308-309)
St. Eusebius (309 or 310) Euzebiusz św (309 lub 310)
St. Miltiades (311-14) Miltiades St (311-14)
St. Sylvester I (314-35) St Sylwestra I (314-35)
St. Marcus (336) Marcus St (336)
St. Julius I (337-52) St Julius I (337-52)
Liberius (352-66) Liberiusz (352-66)
St. Damasus I (366-83) Św Damazego I (366-83)
St. Siricius (384-99) Syrycjusz St (384-99)
St. Anastasius I (399-401) St Anastazy I (399-401)
St. Innocent I (401-17) Św Innocenty I (401-17)
St. Zosimus (417-18) Zosimus St (417-18)
St. Boniface I (418-22) Święty Bonifacy I (418-22)
St. Celestine I (422-32) St Celestyn I (422-32)
St. Sixtus III (432-40) Św Sykstus III (432-40)
St. Leo I (the Great) (440-61) St Leon I (Wielki) (440-61)
St. Hilarius (461-68) Hilary św (461-68)
St. Simplicius (468-83) Symplicjusz St (468-83)
St. Felix III (II) (483-92) Świętego Feliksa III (II) (483-92)
St. Gelasius I (492-96) St Gelasius I (492-96)
Anastasius II (496-98) Anastazy II (496-98)
St. Symmachus (498-514) Symmachus Świętego (498-514)
St. Hormisdas (514-23) Hormisdas St (514-23)
St. John I (523-26) Jana I (523-26)
St. Felix IV (III) (526-30) Felix św IV (III) (526-30)
Boniface II (530-32) Bonifacy II (530-32)
John II (533-35) Jan II (533-35)
St. Agapetus I (535-36) -- also called Agapitus I St Agapit I (535-36) - zwane także Agapitus I
St. Silverius (536-37) Silverius St (536-37)
Vigilius (537-55) Vigilius (537-55)
Pelagius I (556-61) Pelagiusz I (556-61)
John III (561-74) Jana III (561-74)
Benedict I (575-79) Benedykt I (575-79)
Pelagius II (579-90) Pelagiusz II (579-90)
St. Gregory I (the Great) (590-604) Grzegorz I (Wielki) (590-604)
Sabinian (604-606) Sabinian (604-606)
Boniface III (607) Bonifacy III (607)
St. Boniface IV (608-15) Świętego Bonifacego IV (608-15)
St. Deusdedit (Adeodatus I) (615-18) Deusdedit St (Adeodatem I) (615-18)
Boniface V (619-25) Bonifacy V (619-25)
Honorius I (625-38) Honoriusz I (625-38)
Severinus (640) Seweryn (640)
John IV (640-42) Jan IV (640-42)
Theodore I (642-49) Teodor I (642-49)
St. Martin I (649-55) St Martin I (649-55)
St. Eugene I (655-57) St Eugeniusz I (655-57)
St. Vitalian (657-72) St Vitalian (657-72)
Adeodatus (II) (672-76) Adeodatem (II) (672-76)
Donus (676-78) Donus (676-78)
St. Agatho (678-81) St Agaton (678-81)
St. Leo II (682-83) St Leo II (682-83)
St. Benedict II (684-85) Benedykt II (684-85)
John V (685-86) Jan V (685-86)
Conon (686-87) Konon (686-87)
St. Sergius I (687-701) St Sergiusz I (687-701)
John VI (701-05) Jan VI (701-05)
John VII (705-07) Jan VII (705-07)
Sisinnius (708) Sisinnius (708)
Constantine (708-15) Constantine (708-15)
St. Gregory II (715-31) Grzegorz II (715-31)
St. Gregory III (731-41) Grzegorz III (731-41)
St. Zachary (741-52) Zachary St (741-52)
Stephen II (752) -- Because he died before being consecrated, some lists (including the Vatican's official list) omit him. Stefan II (752) - Ponieważ zmarł przed konsekrowane jest, niektóre listy (w tym na oficjalnej liście Watykanu) pominięcie go.
Stephen III (752-57) Stefan III (752-57)
St. Paul I (757-67) Pawła I (757-67)
Stephen IV (767-72) Stephen IV (767-72)
Adrian I (772-95) Adrian I (772-95)
St. Leo III (795-816) St Leon III (795-816)
Stephen V (816-17) V Stephen (816-17)
St. Paschal I (817-24) St Paschalis I (817-24)
Eugene II (824-27) Eugeniusz II (824-27)
Valentine (827) Valentine (827)
Gregory IV (827-44) Grzegorz IV (827-44)
Sergius II (844-47) Sergiusz II (844-47)
St. Leo IV (847-55) St Leo IV (847-55)
Benedict III (855-58) Benedykt III (855-58)
St. Nicholas I (the Great) (858-67) Mikołaja I (Wielki) (858-67)
Adrian II (867-72) Adrian II (867-72)
John VIII (872-82) VIII John (872-82)
Marinus I (882-84) Marinus I (882-84)
St. Adrian III (884-85) St Adrian III (884-85)
Stephen VI (885-91) VI Stephen (885-91)
Formosus (891-96) Formosus (891-96)
Boniface VI (896) Bonifacy VI (896)
Stephen VII (896-97) VII Stephen (896-97)
Romanus (897) Romanus (897)
Theodore II (897) Teodor II (897)
John IX (898-900) Jan IX (898-900)
Benedict IV (900-03) Benedykt IV (900-03)
Leo V (903) Leon V (903)
Sergius III (904-11) Sergiusz III (904-11)
Anastasius III (911-13) Anastazy III (911-13)
Lando (913-14) Lando (913-14)
John X (914-28) Jan X (914-28)
Leo VI (928) Leon VI (928)
Stephen VIII (929-31) VIII Stephen (929-31)
John XI (931-35) XI John (931-35)
Leo VII (936-39) Leo VII (936-39)
Stephen IX (939-42) IX Stephen (939-42)
Marinus II (942-46) Marinus II (942-46)
Agapetus II (946-55) Agapit II (946-55)
John XII (955-63) Jan XII (955-63)
Leo VIII (963-64) VIII Leo (963-64)
Benedict V (964) Benedykt V (964)
John XIII (965-72) Jan XIII (965-72)
Benedict VI (973-74) Benedykt VI (973-74)
Benedict VII (974-83) Benedykt VII (974-83)
John XIV (983-84) Jan XIV (983-84)
John XV (985-96) Jan XV (985-96)
Gregory V (996-99) Grzegorz V (996-99)
Sylvester II (999-1003) Sylwester II (999-1003)
John XVII (1003) XVII John (1003)
John XVIII (1003-09) Jan XVIII (1003/09)
Sergius IV (1009-12) Sergiusz IV (1009/12)
Benedict VIII (1012-24) Benedykt VIII (1012/24)
John XIX (1024-32) XIX John (1024/32)
Benedict IX (1032-45) Benedict IX appears on this list three separate times, because he was twice removed and restored (see below) Benedykt IX (1032/45), Benedykt IX pojawia się na tej liście trzy razy, bo był dwa razy usunięte i przywrócone (patrz poniżej)
Sylvester III (1045) -- Considered by some to be an antipope Sylwester III (1045) - uważany przez niektórych za antypapieża
Benedict IX (1045) Benedykt IX (1045)
Gregory VI (1045-46) VI Gregory (1045/46)
Clement II (1046-47) Klemens II (1046/47)
Benedict IX (1047-48) Benedykt IX (1047/48)
Damasus II (1048) II Damazego (1048)
St. Leo IX (1049-54) St Leon IX (1049/54)
Victor II (1055-57) Victor II (1055/57)
Stephen X (1057-58) Stephen X (1057/58)
Nicholas II (1058-61) Mikołaja II (1058/61)
Alexander II (1061-73) Aleksander II (1061/73)
St. Gregory VII (1073-85) Grzegorz VII (1073/85)
Blessed Victor III (1086-87) Błogosławiony III Victor (1086/87)
Blessed Urban II (1088-99) Błogosławiony Urban II (1088/99)
Paschal II (1099-1118) Paschalis II (1099-1118)
Gelasius II (1118-19) Gelasius II (1118/19)
Callistus II (1119-24) Kaliksta II (1119/24)
Honorius II (1124-30) Honoriusz II (1124/30)
Innocent II (1130-43) Innocent II (1130/43)
Celestine II (1143-44) Celestyna II (1143/44)
Lucius II (1144-45) Lucjusz II (1144/45)
Blessed Eugene III (1145-53) Błogosławiony Eugene III (1145/53)
Anastasius IV (1153-54) Anastazy IV (1153/54)
Adrian IV (1154-59) Adrian IV (1154/59)
Alexander III (1159-81) Aleksander III (1159/81)
Lucius III (1181-85) Lucjusz III (1181/85)
Urban III (1185-87) Urban III (1185/87)
Gregory VIII (1187) Grzegorz VIII (1187)
Clement III (1187-91) Klemensa III (1187/91),
Celestine III (1191-98) Celestyn III (1191/98)
Innocent III (1198-1216) Innocenty III (1198-1216)
Honorius III (1216-27) Honoriusz III (1216/27)
Gregory IX (1227-41) Grzegorz IX (1227/41)
Celestine IV (1241) Celestyn IV (1241)
Innocent IV (1243-54) Innocenty IV (1243/54)
Alexander IV (1254-61) Aleksander IV (1254/61)
Urban IV (1261-64) Urban IV (1261/64)
Clement IV (1265-68) Klemens IV (1265/68)
Blessed Gregory X (1271-76) Błogosławiony Grzegorz X (1271/76)
Blessed Innocent V (1276) Błogosławiony Innocenty V (1276)
Adrian V (1276) Adrian V (1276)
John XXI (1276-77) XXI John (1276/77)
Nicholas III (1277-80) Mikołaja III (1277-80)
Martin IV (1281-85) IV Martin (1281/85)
Honorius IV (1285-87) Honoriusz IV (1285/87)
Nicholas IV (1288-92) IV Nicholas (1288/92)
St. Celestine V (1294) St Celestyn V (1294)
Boniface VIII (1294-1303) Bonifacy VIII (1294-1303)
Blessed Benedict XI (1303-04) Błogosławiony Benedykt XI (1303/04)
Clement V (1305-14) Klemens V (1305/14)
John XXII (1316-34) Jan XXII (1316/34)
Benedict XII (1334-42) Benedykt XII (1334/42)
Clement VI (1342-52) Klemens VI (1342/52)
Innocent VI (1352-62) Innocenty VI (1352/62)
Blessed Urban V (1362-70) Błogosławiony Urban V (1362/70)
Gregory XI (1370-78) Grzegorz XI (1370/78)
Urban VI (1378-89) Urban VI (1378/89)
Boniface IX (1389-1404) Bonifacy IX (1389-1404)
Innocent VII (1404-06) Innocenty VII (1404/06)
Gregory XII (1406-15) Grzegorz XII (1406/15)
Martin V (1417-31) V Martin (1417/31)
Eugene IV (1431-47) Eugeniusz IV (1431/47)
Nicholas V (1447-55) Mikołaj V (1447/55)
Callistus III (1455-58) Kaliksta III (1455/58)
Pius II (1458-64) Pius II (1458/64)
Paul II (1464-71) Pawła II (1464/71)
Sixtus IV (1471-84) Sykstus IV (1471/84)
Innocent VIII (1484-92) Innocenty VIII (1484/92)
Alexander VI (1492-1503) Aleksander VI (1492-1503)
Pius III (1503) Pius III (1503)
Julius II (1503-13) Juliusz II (1503/13)
Leo X (1513-21) Leon X (1513-21)
Adrian VI (1522-23) Adrian VI (1522/23)
Clement VII (1523-34) Klemens VII (1523/34)
Paul III (1534-49) Paweł III (1534-49)
Julius III (1550-55) Juliusz III (1550/55)
Marcellus II (1555) II Marcellus (1555)
Paul IV (1555-59) IV Paul (1555/59)
Pius IV (1559-65) Pius IV (1559/65)
St. Pius V (1566-72) Świętego Piusa V (1566/72)
Gregory XIII (1572-85) Grzegorz XIII (1572/85)
Sixtus V (1585-90) Sykstus V (1585/90)
Urban VII (1590) Urban VII (1590)
Gregory XIV (1590-91) Grzegorz XIV (1590/91)
Innocent IX (1591) Innocent IX (1591)
Clement VIII (1592-1605) Klemens VIII (1592-1605)
Leo XI (1605) XI Leo (1605)
Paul V (1605-21) Paweł V (1605/21)
Gregory XV (1621-23) Grzegorz XV (1621/23)
Urban VIII (1623-44) Urban VIII (1623/44)
Innocent X (1644-55) Innocenty X (1644/55)
Alexander VII (1655-67) Aleksander VII (1655/67)
Clement IX (1667-69) Klemens IX (1667/69)
Clement X (1670-76) Klemens X (1670/76)
Blessed Innocent XI (1676-89) Błogosławiony Innocentego XI (1676/89)
Alexander VIII (1689-91) Aleksander VIII (1689/91)
Innocent XII (1691-1700) Innocenty XII (1691-1700)
Clement XI (1700-21) Klemens XI (1700-21)
Innocent XIII (1721-24) Innocenty XIII (1721/24)
Benedict XIII (1724-30) Benedykt XIII (1724/30)
Clement XII (1730-40) Klemens XII (1730/40)
Benedict XIV (1740-58) Benedykt XIV (1740/58)
Clement XIII (1758-69) Klemens XIII (1758/69)
Clement XIV (1769-74) Klemens XIV (1769/74)
Pius VI (1775-99) Pius VI (1775/99)
Pius VII (1800-23) Pius VII (1800/23)
Leo XII (1823-29) XII Leo (1823/29)
Pius VIII (1829-30) Pius VIII (1829/30)
Gregory XVI (1831-46) Grzegorz XVI (1831/46)
Blessed Pius IX (1846-78) Błogosławiony Pius IX (1846/78)
Leo XIII (1878-1903) Leon XIII (1878-1903)
St. Pius X (1903-14) Kapłańskie Świętego Piusa X (1903/14)
Benedict XV (1914-22) Benedykt XV (1914/22)
Pius XI (1922-39) Pius XI (1922/39)
Pius XII (1939-58) Pius XII (1939/58)
Blessed John XXIII (1958-63) Bł. Jan XXIII (1958/63)
Paul VI (1963-78) Paweł VI (1963/78)
John Paul I (1978) Jana Pawła I (1978)
John Paul II (1978-2005) Jana Pawła II (1978-2005)
Benedict XVI (2005-) Benedykt XVI (2005 -)

Publication information The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Publikacja informacji w Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowane 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil obstat, 1 czerwca 1911 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku
Also, see: Także, zobaczyć:
Papacy Papacy

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest