Priscillian, Priscillianism Pryscylian, Priscillianism

General Information Informacje ogólne

Priscillian, dc 385, was a Spanish ascetic who founded the movement called Priscillianism, which was condemned as heretical by the church. Pryscylian, dc 385, był Hiszpański ascetyczne którzy założyli ruch zwany Priscillianism, który został skazany za herezję przez Kościół. Despite his unorthodox views, which were apparently influenced by gnosticism and Manichaean dualism, he became bishop of Avila in 380. Pomimo jego niekonwencjonalne poglądy, które były najwyraźniej pod wpływem Gnostycyzm i dualizm Manichaean, został biskupem w 380 Avila. He was later judged guilty of sorcery, however, and executed. Wkrótce potem został uznany za winnego magii, jednak i stracony. Priscillianism persisted in Spain until the 6th century. Priscillianism trwały w Hiszpanii aż do 6 wieku.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Priscillianism Priscillianism

Advanced Information Informacje zaawansowane

The movement is named after its originator, Priscillian of Avila, although he probably did not share the views of his successors on the nature of the Trinity. Ruch jest nazwany po jego wytwórcy, Pryscylian z Avila, choć prawdopodobnie nie podziela poglądy jego następcy na charakter Trójcy. Priscillian himself was a talented layman who began to organize independent Bible study groups in which self - denial and a deeper spiritual life were emphasized along with the need to know the power of the living Word. Pryscylian sam był zdolnym laika którzy zaczęli organizować niezależne badania grup biblijnych, w których samo - odmowa i głębszego życia duchowego były podkreślił wraz z trzeba znać moc żywego Słowa. Women were encouraged to participate in these meetings and to exercise their gifts in ministry. Kobiety były zachęcane do udziału w tych spotkaniach i korzystać ze swoich darów w ministerstwie. Many attached themselves to this movement. Wiele załącza się do tego ruchu. Even bishops and other clergy gave their support. Nawet biskupów i innych duchownych oddał swoje poparcie. Priscillian's emphasis on celibacy, however, ran afoul of the church, which confused his teaching with Manichaeism and condemned his doctrines at the Council of Sargossa in 380. Pryscylian kładzie nacisk na celibat, jednak wszedł w konflikt z kościołem, które mylić z jego nauczania Manicheizm i potępił jego doktryny w Radzie Sargossa w 380. He was nevertheless ordained as bishop of Avila amid growing controversy. Był jednak święceń jako biskup z Avila wśród kontrowersji rośnie. Ultimately, after unsuccessful appeals to Pope Damascus and Ambrose of Milan, Priscillian laid his case before the Emperor Maximus and was beheaded, along with six of his followers, at Triers in 385. Ostatecznie, po nieudanych odwołań do papieża Damaszek i Ambroży z Mediolanu, Pryscylian położył sprawę do cesarza Maximus i został ścięty, wraz z sześcioma jego zwolenników, w Triers w 385. This appears to have been the first Christian execution for heresy and caused him to be venerated as a martyr, especially in Galicia. Wydaje się być pierwszym dla realizacji chrześcijańskich herezji i spowodowane nim być czczona jako męczennik, szczególnie w Galicji.

It is not always easy to separate the beliefs of Priscillian from those of his later followers. Nie zawsze jest łatwo oddzielić wierzenia Pryscylian z tych jego późniejszych naśladowców. Priscillian himself wrote a series of canons which appear in many texts of the Vulgate Bible. Pryscylian Sam napisał szereg kanonów, które pojawiają się w wielu tekstów z Wulgaty Biblii. He divided the Pauline epistles (in which he included the Epistle to the Hebrews) into a series of texts on the theological points and wrote an introduction to each. Podzielił listów Pawła (w którym m.in. List do Hebrajczyków) w serii tekstów na temat punktów teologicznej i napisał wstęp do każdego. These canons survived in a form edited by Peregrinus, who considered them an indispensable aid in the study of Scripture. Te kanony przetrwały w formie edytowany przez Peregrinus, którzy uważali ich nieodzownym pomocy w studium Pisma Świętego. They contain a strong call to a life of personal piety and asceticism, including vegetarianism, teetotalism, and celibacy. Slavery and sexual differences are abolished in Jesus Christ, and the charismatic gifts of all believers affirmed. Zawierają silne powołanie do życia w osobistej pobożności i ascezy, w tym wegetarianizmu, antyalkoholizm i celibatu. Seksualnego niewolnictwa i różnice są zniesione w Jezusie Chrystusie, i dary charyzmatyczne wszystkich wierzących potwierdzone. The elect were called to combat the devil and his evil powers, and to enter into a knowledge of the deep mysteries of God. Wybiera zostali wezwani do walki z diabłem i jego zło uprawnień, oraz do zawierania znajomości z głębokich tajemnic Boga.

Priscillian and his followers placed considerable emphasis upon apocryphal works, which they did not regard as canonical but rather as helpful to the spiritually minded who could discern truth from error. Pryscylian i jego zwolennicy zwracają uwagę na apokryficzny robót budowlanych, które nie uznają za kanoniczne, ale raczej jako pomocne do duchowo myślącymi którzy mogą rozeznać prawdę od błędu. Thus apocryphal writings are quoted significantly in Priscillianist writings. Tak więc pisma apokryficzne podawane są znacznie Priscillianist pism. Generally ascribed to the Priscillianist school are the prologues to the four Gospels as they are found in many Old Latin texts. Na ogół przypisane do Priscillianist szkoły prologi do czterech Ewangelii, ponieważ znajdują się w wielu tekstów Starego łacina. These are strongly monarchian in theology and do not allow for a clear distinction between the persons of the Godhead. Te są silnie monarchian w teologii i nie pozwalają na wyraźne rozróżnienie między osobami tej Boga. In 1889 G Schepss published a series of eleven treatises which he had discovered at Wurzburg. W 1889 G Schepss opublikowała serię jedenastu traktaty, które odkrył w Würzburgu. Although the text named Priscillian as the author, it seems more probable that these treatises were written by one of his supporters. Chociaż tekst o nazwie Pryscylian jako autor, wydaje się bardziej prawdopodobne, że te traktaty zostały napisane przez jednego z jego zwolenników. They too contain a strong emphasis on Bible study, an allegorical interpretation of Scripture, asceticism, and the unity of God rather than the Trinity. Zawierają one zbyt silny nacisk na studiowaniu Biblii, alegorycznego interpretacji Pisma Świętego, ascezy, jedności z Bogiem, a nie Trójcy. Christ is frequently referred to as "ChristGod" and is called "unbegettable." Chrystus jest często określany jako "ChristGod" i nazywa się "unbegettable.

Closely related to the Wurzburg treatises in both content and thought is a ninth century manuscript of an anonymous treatise, On the Trinity. Ściśle związane z Wurzburg traktaty zarówno w treści i myśli jest dziewiątym wieku rękopis anonimowy traktat, o Trójcy Świętej. Father and Son are declared to be names for the same person, with Father representing mind and Son word. Ojciec i syn są uznane za nazwy dla tej samej osoby, z Ojcem reprezentujących myśl i słowo Syna. There is also a fragment of a letter by Priscillian which is quoted by Orosius, a decidedly hostile witness. Istnieje również fragment listu przez Pryscylian, który jest cytowany przez Orosius, zdecydowanie wrogiej świadka.

The critics of Priscillianism accused the movement of astrology, sorcery, dualism, Manichaeism, Sabellianism, modalism, and outright lying. Krytycy Priscillianism oskarżony przepływu astrologię, czary, dualizm, manicheizm, Sabelianizm, modalizm, a ostatecznie leżącego. The strong following of women led to charges of sexual orgies. Silny następujące kobiet doprowadziła do opłat seksualnej orgii. Priscillianists were also said to teach that preexistent human souls were attached as a punishment to the body, which was the creation of the devil. Priscillianists również powiedział, naucza, że preexistent ludzkich dusz zostały dołączone jako kara do ciała, które było stworzenie diabeł. Thus the bodily humanity of Christ was denied, and fasting instituted on Christmas Day and Sundays. Priscillianism continued at least until 563, when it was officially condemned by the Council of Braga. Tak więc ciała człowieczeństwo Chrystusa zostało odrzucone, i post ustanowiony na Boże Narodzenie i niedziele. Priscillianism kontynuowane co najmniej do 563, kiedy to został oficjalnie potępiony przez Radę Braga.

RC Kroeger and CC Kroeger Kroeger Kroeger RC i CC

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
H Chadwick, Priscillian of Avila; J Chapman, Notes on the Early History of the Vulgate Gospels. Chadwick H, Pryscylian z Avila, J Chapman, zwraca uwagę na wczesne historia z Wulgaty Ewangelie.


Priscillianism Priscillianism

Catholic Information Informacje Katolicki

This heresy originated in Spain in the fourth century and was derived from the Gnostic-Manichaean doctrines taught by Marcus, an Egyptian from Memphis. His first adherents were a lady named Agape and a rhetorician named Helpidius, through whose influence Priscillian "a man of noble birth, of great riches, bold, restless, eloquent, learned through much reading, very ready at debate and discussion (Sulpicius Severus, "His. Sac.", II, 46) was also enrolled. His high position and great gifts made him the leader of the party and he became an ardent apostle of the new doctrines. Through his oratorical gifts and reputation for extreme asceticism he attracted a large following. Among those drawn to him were two bishops, Instantius and Salvianus. The adherents of the new sect organized themselves into an oath-bound society the rapid spread of which attracted the attention of the Catholic Bishop of Cordova, Hyginus, who made known his fears to Idacius, Bishop of Emeritu, and, at the instance of the latter and of Ithacius of Ossanova, a synod was held at Saragossa in 380. Bishops were present at this synod not only from Spain but from Aquitaine. Though summoned, the Priscillianists refused to appear, and the synod pronounced sentence of excommunication against the four leaders, Instantius, Salvianus, Helpidius, and Priscillian. To herezja powstała w Hiszpanii w IV wieku i pochodzi od gnostyk-Manichaean doktryn nauczanych przez Marcusa, Egipcjanina z Memphis. Pierwszy zwolennicy zostali pani nazwie Agape i retoryki nazwie Helpidius, przez którego wpływ Pryscylian "człowiek szlachetny urodzeniu dziecka, wielkie bogactwo, pogrubienie, niespokojny, wymowne, wiele nauczyć poprzez czytanie, bardzo gotowy na debaty i dyskusje (Sulpicjusz Sewer, "Jego. Sac.", II, 46) była również rejestrował. swojej wysokiej pozycji i wielkie dary uczynił go liderem partii i stał się gorącym apostoł nowej doktryny. Poprzez swoją reputację i oratoryjne prezenty dla skrajnej ascezy on przyciągnął licznych zwolenników. Wśród tych wyciągnąć go było dwóch biskupów, Instantius i Salvianus. zwolenników nowej sekty zorganizowali się w społeczeństwo związana przysięgą szybkiego rozprzestrzeniania, które przyciągnęły uwagę katolickiego biskupa Kordowa, Hyginus, którzy wyrazili swoje obawy Idacius, biskup Emeritu, i na przykład tego ostatniego Ithacius z Ossanova , odbył się synod w Saragossie w 380. biskupi byli obecni na tym Synod nie tylko z Hiszpanii, ale z Akwitanii. Choć z wezwaniem, Priscillianists odmówił stawienia się, a synod wydał wyrok ekskomuniki wobec czterech liderów, Instantius, Salvianus, Helpidius i Pryscylian.

The enforcement of the synod's decrees was committed to Ithacius, an impulsive and violent man. Wykonanie dekretów Synodu była zobowiązana do Ithacius, człowiek porywczy i gwałtowny. He failed to bring the heretics to terms, and, in defiance, Priscillian was ordained to the priesthood and appointed Bishop of Avila. Idacius and Ithacius appealed to the imperial authorities. Nie udało mu się doprowadzić do porozumienia heretyków, i, na przekór, Pryscylian został wyświęcony na kapłana i mianowany biskupem Avila. Idacius Ithacius i zaapelował do władz imperialnych. The Emperor Gratian issued a decree which not only deprived the Priscillianists of the churches into which they had intruded themselves but sentenced Priscillian and his followers to exile. Cesarz Gracjan wydał dekret, który nie tylko pozbawiony Priscillianists kościołów, w których oni sami, ale wtargnięcie skazany Pryscylian i jego zwolenników na wygnaniu. Instantius, Salvianus, and Priscillian proceeded to Rome to gain the aid of Pope Damasus in having this sentence revoked. Instantius, Salvianus i Pryscylian przystąpiła do Rzymu, aby uzyskać pomoc papieża Damazego w posiadanie tej zdanie odwołane. Denied an audience, they went to Milan to make a similar request of St. Ambrose, but with the same result. Odmowa publiczności, udali się do Mediolanu, aby podobny wniosek Ambrożego, ale z takim samym skutkiem. They then resorted to intrigue and bribery at the Court with such success that they were not only freed from the sentence of exile, but permitted to regain possession of their churches in Spain, where, under the patronage of the imperial officials, they enjoyed such power as to compel Ithacius to withdraw from the country. Następnie uciekli się do podstępu i przekupstwa w sądzie z takim sukcesem, że nie tylko uwolnił od kary zesłania, lecz dopuszczone do odzyskania posiadania ich kościoły w Hiszpanii, gdzie pod patronatem cesarskiej urzędników, oni korzystają takie uprawnienia Ithacius jak zmusić do wycofania się z kraju. He, in turn, appealed to Gratian, but before anything had been accomplished the emperor was murdered in Paris, and the usurper Maximus had taken his place. On z kolei odwołanie do Gracjan, ale zanim cokolwiek zostało osiągnięte cesarza został zamordowany w Paryżu, i uzurpatora Maximus zajął jego miejsce.

Maximus, wishing to curry favour with the orthodox party and to replenish his treasury through confiscations, gave orders for a synod, which was held in Bordeaux in 384. Maximus, pragnących za curry z ortodoksyjnej partii i do jego odtworzenia skarbowych poprzez konfiskat, udzielił zamówienia na Synod, który odbył się w Bordeaux w 384. Instantius was first tried and condemned to deposition. Thereupon Priscillian appealed to the emperor at Trier. Instantius po raz pierwszy wypróbowany i skazany na depozycji. Wtedy Pryscylian odwołać się do cesarza w Trewirze. Ithacius acted as his accuser and was so vehement in his denunciations that St. Martin of Tours, who was then in Trier, intervened, and, after expressing his disapproval of bringing an ecclesiastical case before a civil tribunal, obtained from the emperor a promise not to carry his condemnation to the extent of shedding blood. Ithacius działał jako jego oskarżyciel i był tak gwałtowny, że w jego wypowiedzenia St Martin z Tours, który był wówczas w Trewirze, interweniował, a po wyrażając swoją dezaprobatę przypadku wniesienia kościelnych przed wydziałem cywilnym sądu, uzyskanych od cesarza nie obiecuję do wykonywania jego potępienie w zakresie od rozlewu krwi. After St. Martin had left the city, the emperor appointed the Prefect Evodius as judge. Po St Martin opuścił miasto, cesarz wyznaczył Evodius prefekt jako sędzia. He found Priscillian and some others guilty of the crime of magic. Znalazł Pryscylian i niektórych innych winni zbrodni magii. This decision was reported to the emperor who put Priscillian and several of his followers to the sword; the property of others was confiscated and they were banished. The conduct of Ithacius immediately met with the severest reprobation. Decyzja ta została zgłoszonych do cesarza którzy umieścić Pryscylian i kilku jego zwolenników do miecza, własność została skonfiskowana, a inni zostali wygnani. Prowadzenia Ithacius natychmiast spotkał się z najostrzejsze potępienie. St. Martin, hearing what had taken place, returned to Trier and compelled the emperor to rescind an order to the military tribunes, already on their way to Spain to extirpate the heresy. St Martin, słuch, co się stało, wrócił do Trier cesarza i zmuszony do odwołania celu trybunów wojskowych, już w drodze do Hiszpanii, aby wytępić herezję. There is no ground in the condemnation and death of Priscillian for the charge made against the Church of having invoked the civil authority to punish heretics. Nie ma podstaw do skazania i śmierci Pryscylian opłaty za dokonane wobec Kościoła, która odwołała się władzy cywilnej do karania heretyków. The pope censured not only the actions of Ithacius but also that of the emperor. Papieża skrytykowała nie tylko działania Ithacius ale także cesarza. St. Ambrose was equally stern in his denunciation of the case and some of the Gallican bishops, who were in Trier under the leadership of Theognistus, broke off communion with Ithacius, who was subsequently deposed from his see by a synod of Spanish bishops, and his friend and abettor Idatius, was compelled to resign. Ambrożego był równie surowy w jego przypadku wypowiedzenia, a niektóre z Gallican biskupów, którzy byli w Trewirze pod kierownictwem Theognistus, zerwał jedności z Ithacius, który był następnie złożone z jego patrz przez Synod hiszpańskich biskupów, a jego przyjaciela i Idatius podżegacz, został zmuszony do dymisji.

The death of Priscillian and his followers had an unlooked for sequel. Śmierci Pryscylian i jego zwolenników miało nieoczekiwany dla sequel. The numbers and zeal of the heretics increased; those who were executed were venerated as saints and martyrs. Numery i zapału do heretyków wzrosła; tych, którzy zostali straceni były czczone jako świętych i męczenników. The progress and spread of the heresy called for fresh measures of repression. Postępach i rozprzestrzeniania się herezji wezwał do świeżych środków represji. In 400 a synod was held in Toledo at which many among them two bishops, Symphonius and Dictinnius were reconciled to the Church. W 400 synod odbył się w Toledo, w którym wielu wśród nich dwóch biskupów, Symphonius i Dictinnius zostaliśmy pojednani z Kościołem. Dictinnius was the author of a book "Libra" (Scales), a moral treatise from the Priscillianist viewpoint. Dictinnius był autorem książki "Libra" (wagi), moralny traktat z Priscillianist punktu widzenia. The upheaval in the Spanish peninsula consequent on the invasion of the Vandals and the Suevi aided the spread of Priscillianism. Przewrót w hiszpańskim półwysep w następstwie inwazji Wandalów i Swebów wspomaganie rozprzestrzeniania Priscillianism. So menacing was this revival that Orosius, a Spanish priest, wrote to St. Augustine (415) to enlist his aid in combating the heresy. Był tak groźny, że to ożywienie Orosius, hiszpański ksiądz, napisał do świętego Augustyna (415) pozyskanie jego pomocy w zwalczaniu herezji. Pope Leo at a later date took active steps for its repression and at his urgent insistence councils were held in 446 and 447 at Astorga, Toledo, and Galicia. Papież Leon w późniejszym terminie miały aktywnych kroków zmierzających do jego represji i na jego pilne nalegań rady odbyły się w 446 i 447 w Astorga, Toledo i Galicji. In spite of these efforts the sect continued to spread during the fifth century. Mimo tych wysiłków sekty nadal szerzyć w V wieku. In the following century it commenced to decline, and after the Synod of Braga, held in 563, had legislated concerning it, it soon died out. W następnym wieku rozpoczęła się zmniejsza, a po Synodu Braga, która odbyła się w 563, przyjęło przepisy dotyczące on, wkrótce zmarł.

In regard to the doctrines and teaching of Priscillian and his sect, it is not necessary to go into the merits of the discussion as to whether Priscillian was guilty of the errors traditionally ascribed to him, whether he was really a heretic, or whether he was unjustly condemned -- the object of misunderstanding and reprobation even in his lifetime and afterwards made to bear the burden of heretical opinions subsequently developed and associated with his name. W odniesieniu do doktryn i nauczania Pryscylian i jego sekta, nie jest konieczne, aby przejść do meritum dyskusji, czy Pryscylian został winni błędów tradycyjnie przypisane do niego, czy on naprawdę był heretykiem, czy był skazany niesprawiedliwie - przedmiotem nieporozumień, a nawet potępienia za życia, a potem zmuszona do poniesienia ciężaru heretical opinie następnie rozwinięte i związane z jego nazwą. The weight of evidence and the entire course of events in his lifetime make the supposition of his innocence extremely improbable. Wagi dowodów i cały bieg wydarzeń w jego życiu sprawiają, że hipoteza o jego niewinności bardzo nieprawdopodobne. The discovery by Schepss of eleven treatises from his pen in a fifth or sixth-century manuscript, in the library of the University of Würzburg, has not put an end to a controversy still involved in considerable difficulty. Odkrycie przez Schepss jedenastu traktaty z jego pióra w lub VI wieku rękopis piąty, w bibliotece Uniwersytetu w Würzburgu, nie ma położyć kres kontrowersji nadal zaangażowane w znaczne trudności. Kunstle (Antipriscilliana), who has examined all the testimony, has decided in favour of the traditional view, which alone seems capable of offering any adequate solution of the fact that the Church in Spain and Aquitaine was aroused to activity by the separatist tendency in the Priscillianist movement. Kunstle (Antipriscilliana), która zbadała wszystkie zeznania, podjął decyzję na korzyść tradycyjnego widoku, który jako jedyny wydaje się w stanie oferować wszelkie właściwe rozwiązanie na fakt, że Kościół w Hiszpanii i Aquitaine wzbudziła do działalności przez separatystycznych tendencji w Priscillianist ruchu.

The foundation of the doctrines of the Priscillianists was Gnostic-Manichaean Dualism, a belief in the existence of two kingdoms, one of Light and one of Darkness. Podstawą doktryny gnostyckiej-Priscillianists był Manichaean Dualizm, wiara w istnienie dwóch królestw, jeden i jeden Light of Darkness. Angels and the souls of men were said to be severed from the substance of the Deity. Anioły i dusze ludzi zostały powiedział zostać oddzielone od istoty Bóstwa. Human souls were intended to conquer the Kingdom of Darkness, but fell and were imprisoned in material bodies. dusze ludzkie były przeznaczone do zdobycia Królestwa ciemności, ale spadły i byli więzieni w materiał organów. Thus both kingdoms were represented in man, and hence a conflict symbolized on the side of Light by the Twelve Patriarchs, heavenly spirits, who corresponded to certain of man's powers, and, on the side of Darkness, by the Signs of the Zodiac, the symbols of matter and the lower kingdom. Tak więc zarówno królestwa były reprezentowane w człowieku, a tym samym konflikt symbolizuje po stronie światła przez Dwunastu Patriarchów, niebiescy duchowie, który odpowiada niektórych człowieka władzy, a po stronie ciemności, przez znaki zodiaku, symbole materii i dolnym królestwie. The salvation of man consists in liberation from the domination of matter. Zbawienie człowieka polega na wyzwolenie spod dominacji materii. The twelve heavenly spirits having failed to accomplish their release, the Saviour came in a heavenly body which appeared to be like that of other men, and through His doctrine and His apparent death released the souls of the men from the influence of the material. Dwanaście niebieskich napojów spirytusowych, które nie udało ich wydania, Zbawiciel przyszedł na ciała niebieskiego, które okazały się podobnie, jak innych ludzi, i przez Jego śmierć i Jego doktryna wynika wydała dusze ludzi z wpływem materiału.

These doctrines could be harmonized with the teaching of Scripture only by a strange system of exegesis, in which the liberal sense was entirely rejected, and an equally strange theory of personal inspiration. Te doktryny może być zharmonizowane z nauką Pisma Świętego tylko przez dziwny system egzegezy, w których liberalne sensie został całkowicie odrzucony, i równie dziwnych teorii osobistych inspiracji. The Old Testament was received, but the narrative of creation was rejected. Starego Testamentu została przyjęta, ale tworzenia narracji został odrzucony. Several of the apocryphal Scriptures were acknowledged to be genuine and inspired. Kilka z Pisma apokryficzne zostały uznane za autentyczne i natchnione. The ethical side of the Dualism of Priscillian with its low concept of nature gave rise to an indecent system of asceticism as well as to some peculiar liturgical observances, such as fasting on Sundays and on Christmas Day. Etycznych stronie dualizm Pryscylian z jej niskim koncepcja natury budziło nieprzyzwoite systemu asceza, jak również do niektórych specyficznych observances liturgicznych, takie jak post w niedziele i Boże Narodzenie. Because their doctrines were esoteric and exoteric, and because it was believed that men in general could not understand the higher paths, the Priscillianists, or at least those of them who were enlightened, were permitted to tell lies for the sake of a holy end. Ponieważ ich doktryny były ezoteryczne i popularny, a ponieważ wierzono, że mężczyźni w ogóle nie mógł zrozumieć wyższe ścieżki, Priscillianists, lub przynajmniej tych z nich, którzy zostali oświeceni, nie wolno było kłamać w imię świętego końca. It was because this doctrine was likely to be a scandal even to the faithful that Augustine wrote his famous work, "De mendacio". To dlatego, że doktryna ta była prawdopodobnie skandal nawet do wiernych Augustyn napisał, że jego słynnej pracy "De mendacio".

Publication information Written by PJ Healy. Publikacja informacji napisanej przez PJ Healy. Transcribed by Matt Dean. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Przepisywane przez dziekana. Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowane 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil obstat, 1 czerwca 1911 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Prezentacji w Remy, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

Ed. Ed. Schepss, Priscilliani que supersunt in Corpus script. Schepss, Priscilliani que supersunt w skrypcie Corpus. eccles. Eccles. lat., XVIII (Vienna, 1889); Sulpicius Severus, Hist. łac., XVIII (Wiedeń, 1889); Sulpicjusz Sewer, Hist. sac., II, 46-51; Idem, Dialog., III, ii sq.; Orosius, Commonitorium ad Augustinium in PL, XXXI, 124 sq.; Augustine, De Haer., xxx; Idem, Ep. sac., II, 46-51; Idem, Dialog., III, II kw.; Orosius, Augustinium ad Commonitorium w PL, XXXI, 124 tys, Augustyn, De Haer., xxx, Idem, Ep. xxxvi Ad Casulam; Jerome, De vir. xxxvi Ad Casulam, Hieronim, De vir. illus., cxxi; Leo Magnus, Ep. illus., cxxi; Leo Magnus, Ep. xv Ad Turribium; Hilgenfeld, Priscillianus u. Turribium Ad XV; Hilgenfeld, Priscillianus u. seine nuentdeckten Schriften in Zeitschr. seine nuentdeckten Schriften w Zeitschr. f. f. wissensch. wissensch. Theol. Theol. (1892), 1-82; Paret, Priscillianus, ein Reformator des 4. (1892), 1-82; Paret, Priscillianus, ein reformator des 4. Jahrh. Jahrh. (Wurzburg, 1891); Michael, Priscillian u. (Würzburg, 1891), Michael, Pryscylian u. die. neueste Kritik in Zeitsch. umrzeć. neueste Kritik w Zeitsch. f. f. Kath. Kath. Theol. Theol. (1892), 692-706; Dierich, Die Quellen zur Gesch. (1892), 692-706; Dierich, Die Gesch zur Quellen. Priscillians (Breslau, 1897); Künstle, Eine Bibliothek der Symbole u. theolog. Priscillians (Breslau, 1897); Künstle, Eine Bibliothek der Symbole u. theolog. Tractate zur Bekampfung des Priscillianismus u. Traktat zur Bekampfung des Priscillianismus u. westgotischen Arianismus aus dem 6. Arianismus westgotischen aus dem 6. Jahrh. Jahrh. (Mainz, 1900); Idem, Antipriscilliana. Dogmengeschichtl. (Mainz, 1900); Tamże, Antipriscilliana. Dogmengeschichtl. Untersuchungen u. Untersuchungen u. Texte aus dem Streite gegen Priscillians Irrlehre (Frieburg, 1905); Puech in Journal des Savants (1891), 110-134, 243-55, 307, 318; Leclercq, L'Espagne chrét. Texte aus dem Streite gegen Priscillians Irrlehre (Frieburg, 1905); Puech w Journal des Savants (1891), 110-134, 243-55, 307, 318; Leclercq, L'chrét Espagne. (Paris, 1906), iii, 150-213. (Paryż, 1906), III, 150-213.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest