Roman Catholic Church, Catholicism Kościół Rzymsko-Katolicki, Kościół

General Information Informacje ogólne

The Roman Catholic church, the largest of the Christian churches, although present in all parts of the world, is identified as Roman because of its historical roots in Rome and because of the importance it attaches to the worldwide ministry of the bishop of Rome, the pope. Kościół rzymskokatolicki, największy z kościołów chrześcijańskich, choć obecny we wszystkich częściach świata, jest określona jako Roman ze względu na swoje historyczne korzenie w Rzymie, a ze względu na wagę, jaką przywiązuje się do światowego posługi Biskupa Rzymu, papieża. Several Eastern Rite Churches , whose roots are in regional churches of the Eastern Mediterranean, are in full communion with the Roman Catholic church. Kilka Kościołów obrządku wschodniego, których korzenie są w regionalnych kościoły wschodniej części Morza Śródziemnego, są w pełnej komunii z Kościołem katolickim.

In 1980 there were some 783 million Roman Catholics, approximately 18% of the world's population. W 1980 r. było kilka 783000000 katolików, około 18% ludności świata. The 51 million Roman Catholics in the United States (1982) constitute 22% of that country's population. Do 51 mln rzymskich katolików w Stanach Zjednoczonych (1982) stanowią 22% populacji tego kraju. These statistics are based on baptisms, usually conferred on infants, and do not necessarily imply active participation in the church's life nor full assent to its beliefs. Statystyki te są oparte na chrztu, zwykle przyznanych niemowląt, a nie koniecznie oznaczać aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, ani pełnej zgody na jego przekonania.

A growing estrangement between the Catholic church in the West and the Orthodox church of the East in the first millennium led to a break between them in the 11th century, and the two regions diverged in matters of theology, liturgy, and disciplinary practices. Rosnące wyobcowania między Kościół na Zachodzie i Cerkiew na Wschodzie w pierwszym tysiącleciu doprowadziło do przerwy między nimi w 11 wieku, a dwa regiony odbiega w sprawach teologii, liturgii i dyscypliny praktyk. Within Western Christianity beginning with the 16th - century Reformation, the Roman Catholic church came to be identified by its differences with the Protestant churches. W zachodnim chrześcijaństwie, począwszy od 16 - w. reformacji, kościół rzymskokatolicki zaczął być identyfikowany przez różnice w kościołach protestanckich.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Roman Catholic Beliefs Wierzenia katolicki

The basic religious beliefs of Roman Catholics are those shared by other Christians as derived from the New Testament and formulated in the ancient Creeds of the early ecumenical councils, such as Nicaea (325) and Constantinople (381). The central belief is that God entered the world through the Incarnation of his Son, the Christ or Messiah, Jesus of Nazareth. The founding of the church is traced to the life and teachings of Jesus, whose death is followed by resurrection from the dead after which he sends the Holy Spirit to assist believers. Podstawowych przekonań religijnych katolików są podzielane przez innych chrześcijan jako pochodzące z Nowego Testamentu i sformułowane w starożytnych wyznanie na początku ekumenicznego rady, takich jak Nicejski (325) i Konstantynopolu (381). Centralnych przekonania, że Bóg wszedł na świecie poprzez Wcielenie Jego Syna, Chrystusa lub Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. powstania kościoła jest drogi do życia i nauki Jezusa, którego śmierć jest po powstaniu z martwych, po czym wysyła Ducha Świętego pomoc wiernych. This triple mission within the Godhead is described doctrinally as the divine Trinity, God one in nature but consisting in three divine persons . Ten potrójny misji w Godhead jest opisany jako doktrynalnie Boskiej Trójcy, Bóg jeden w charakter, ale składa się z trzech Osób Boskich.

Roman Catholics attach special significance to the rites of Baptism and Eucharist. Baptism is sacramental entry into Christian life, and the Eucharist is a memorial of Christ's death and resurrection in which he is believed to be sacramentally present. Katolików przywiązujemy szczególną wagę do obrzędów chrztu i Eucharystii. Chrzest jest sakramentalnym wejściem w życie chrześcijańskie, a Eucharystia jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w którym upatruje się sakramentalnie obecny. The Eucharist is celebrated daily in the Roman Catholic church. Catholics also regard as Sacraments the forgiveness of sins in reconciliation with the church (Confession), ordination to ministry (Holy Orders), marriage of Christians, postbaptismal anointing (Confirmation), and the Anointing of the Sick. Eucharystia jest celebrowana na dobę w kościół rzymskokatolicki. Katolików również uznają za sakramentów odpuszczenie grzechów w pojednania z Kościołem (Spowiedź), do posługi święceń (święcenia kapłańskie), małżeństwo chrześcijan, postbaptismal namaszczenia (Potwierdzenie), oraz Namaszczenia Chorego.

Catholic ethical doctrines are based ultimately on the New Testament teachings but also on the conclusions reached by the church, especially by the popes and other teachers. In recent times the pope and bishops have formulated guidelines regarding social justice, racial equality, disarmament, human rights, contraception, and abortion. Katolickiej doktryny etyczne oparte są na końcu Nowy Testament nauki, ale także na wnioski przez Kościół, zwłaszcza przez papieży i innych nauczycieli. W ostatnim czasie papieża i biskupów sformułowane wytyczne dotyczące sprawiedliwości społecznej, równości rasowej, rozbrojenie, prawa człowieka , antykoncepcji i aborcji. The official opposition to artificial contraception is not accepted by a large number of practicing Catholics. Oficjalny sprzeciw wobec sztucznej antykoncepcji nie jest akceptowana przez wielu praktykujących katolików. The Roman Catholic church's prohibition of remarriage after divorce is the strictest of the Christian churches, although the church does admit the possibility of annulments for marriages judged to be invalid. Kościół rzymskokatolicki jest zakaz ponownego małżeństwa po rozwodzie jest najsurowsze w kościoły chrześcijańskie, chociaż kościół nie dopuścić możliwość unieważnienia małżeństwa dla uznano za nieważne.

The Worship of the Church Miłość Kościoła

The public worship of the Roman Catholic church is its liturgy, principally the Eucharist, which is also called the Mass. After the recitation of prayers and readings from the Bible, the presiding priest invites the faithful to receive communion, understood as sharing in the sacramental presence of Christ. Publicznego kultu Kościoła katolickiego jest jego liturgii, głównie z Eucharystii, która jest również nazywany Po Mszy na odmawianiu modlitw i czytań z Pisma Świętego, kapłan przewodniczący wzywa wiernych do przyjmowania komunii, rozumiane jako uczestnictwo w sakramentalnym obecności Chrystusa. At the Sunday liturgy the priest preaches a sermon or homily, applying the day's biblical texts to the present lives of believers. Na niedzielnej liturgii kapłan głosi kazania lub homilii, stosując dzień tekstów biblijnych na obecnym życiu wierzących. The church observes a liturgical calendar similar to that of other Christians, following a cycle of Advent, Christmas, Epiphany, Lent, Easter, and Pentecost. Kościół stwierdza kalendarza liturgicznego podobny do innych chrześcijan, po cyklu Adwent, Boże Narodzenie, Święto Trzech Króli, Wielki Post, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. It also follows a distinctive cycle of commemoration of the saints. The worship of the church is expressed as well in rites of baptism, confirmation, weddings, ordinations, penitential rites, burial rites or funerals, and the singing of the Divine Office. A distinguishing mark of Catholic worship is prayer for the dead. Wynika z tego również charakterystyczny cykl obchodów świętych. Kultu Kościoła wyraża się również w obrzędzie chrztu, bierzmowania, śluby, biskupów, obrzędy pokuty, obrzędy pogrzebu lub pogrzebu, i śpiew z Boskiego Urzędu. Wyróżniający znak katolickiego kultu jest modlitwa za zmarłych.

The Roman Catholic church also fosters devotional practices, both public and private, including Benediction of the Blessed Sacrament (a ceremony of homage to Christ in the Eucharist), the Rosary, novenas (nine days of prayer for some special intention), pilgrimages to shrines, and veneration of saints' relics or statues. The devotional importance attached to the Saints (especially the Virgin Mary) distinguishes Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy from the churches of the Reformation. In the last two centuries the Roman Catholic church has taught as official doctrine that Mary from her conception was kept free of original sin (the Immaculate Conception) and that at the completion of her life was taken up body and soul into heaven (the Assumption). Catholics are also encouraged to practice private prayer through meditation, contemplation, or spiritual reading. Kościół rzymskokatolicki pw św również sprzyja sandy praktyk, zarówno publicznych jak i prywatnych, w tym Benediction z Najświętszym Sakramentem (ceremonii hołd Chrystusa w Eucharystii), różaniec, nowenny (dziewięć dni modlitwy w intencji niektórych specjalnych), pielgrzymki do sanktuariów i czci "relikwie świętych i posągów. oddania wagę, jaką przywiązuje do Świętych (zwłaszcza Najświętszej Maryi Panny) odróżnia katolicyzm i prawosławie z Kościoły reformacji. W ostatnich dwóch wieków kościół rzymskokatolicki uczy jako oficjalna doktryna że Maryja od poczęcia została utrzymana bez grzechu pierworodnego (Niepokalanego Poczęcia), a na zakończenie swojego życia został wzięty do ciała i duszy do nieba (Wniebowzięcie). katolików są również zachęcani do modlitwy za pośrednictwem prywatnej praktyki medytacji, kontemplacji, lub duchowego czytania. Such prayer is sometimes done in a retreat house with the assistance of a director. Taka modlitwa jest czasem zrobić rekolekcje w domu, z pomocą reżysera.

The Organization of the Church Organizacja Kościoła

The Roman Catholic church is structured locally into neighborhood parishes and regional dioceses administered by bishops. Kościół rzymskokatolicki jest skonstruowany lokalnie w sąsiedztwie parafii i diecezji regionalne zarządzane przez biskupów. In recent times national episcopal conferences of bishops have assumed some importance. W ostatnim czasie krajowych konferencji episkopatów biskupów przyjęliśmy pewne znaczenie. Catholic church policy is characterized, however, by a centralized government under the pope, who is regarded as the successor to the apostle Peter, entrusted with a ministry of unity and encouragement. Kościół polityki charakteryzuje jednak przez centralny rząd w ramach papieża, który jest uważany za następcę apostoła Piotra, któremu powierzono posługę jedności i zachęty. The First Vatican Council (1869 - 70) further enhanced the role of the papacy by declaring that the church's Infallibility (or inability to err on central issues of the Christian faith) can be exercised personally by the pope in extraordinary circumstances. This teaching of the pope's primacy and infallibility is a major stumbling block to the unification of the Christian churches. Sobór Watykański I (1869 - 70) dalsze zwiększenie roli pontyfikatu oświadczając, że Kościół jest nieomylności (lub niezdolność do błędu na centralne kwestie wiary chrześcijańskiej) może być wykonywane osobiście przez papieża w nadzwyczajnych okolicznościach. Tę naukę papieskiego prymatu i nieomylności jest główną przeszkodą do zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

The pope is elected for life by the College of Cardinals (about 130). Papież jest wybierany dożywotnio przez Kolegium Kardynalskiego (około 130). He is assisted in the governance of the church by the bishops, especially through the World Synod of Bishops that meets every three years. Jest wspierana w zarządzaniu Kościoła przez biskupów, zwłaszcza za pośrednictwem Światowego Synodu Biskupów, które spotyka się co trzy lata. More immediately in the Vatican City, the papal city - state within Rome, the pope is aided by the cardinals and a bureaucracy known as the Roman Curia. Więcej natychmiast w Watykanie, papieskiego miasta - państwa w Rzymie, papież jest wspomagane przez kardynałów i biurokracji znany jako Kurii Rzymskiej. The Vatican is represented in many countries by a papal nuncio or apostolic delegate and at the United Nations by a permanent observer. Watykan jest reprezentowana w wielu krajach przez nuncjusza papieskiego delegata apostolskiego i czy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przez stałego obserwatora.

By tradition the all - male ordained clergy (bishops, priests, and deacons) are distinguished from the laity, who assist in the ministry of the church. In the Western (Latin) rite of the Catholic church, bishops and priests are ordinarily celibate. In many of the Eastern Rite churches, priests are allowed to marry. Some Catholics live together in Religious Orders, serving the church and the world under vows of poverty, chastity, and obedience. Members of these orders of congregations include sisters (or Nuns), brothers, and priests. Zgodnie z tradycją wszystkich - samiec święceń duchownych (biskupów, kapłanów i diakonów) różnią się od świeckich, którzy pomagają w posłudze Kościoła. W Western (Latin) obrządku Kościoła katolickiego, biskupi i kapłani są zwykle odmiana. W wielu kościołach obrządku wschodniego, kapłani mają prawo do zawarcia małżeństwa. Niektórzy katolicy mieszkają razem w Zakony, obsługujących Kościół i świat pod śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Członkowie tych klas zgromadzenia sióstr obejmować (lub zakonnice) , bracia i kapłani. Priests who belong to religious orders are sometimes called regular clergy, because they live according to a rule (Latin regula). Kapłani, którzy należą do zakonów są czasami nazywane regularnych duchownych, ponieważ żyją zgodnie z zasadą (regula łacina). Most priests, however, are ordained for ministry in a diocese under a bishop and are called diocesan or secular priests. Większość księży, jednak są wyświęceni do posługi w diecezji biskupa w diecezji i nazywane są kapłanami i świeckimi.

Church discipline is regulated by a code of Canon Law. dyscypliny Kościoła jest regulowana przez Kodeks Prawa Kanonicznego. A revised code for the Latin rite went into effect in 1983. Poprawiony kod obrządku łacińskiego weszła w życie w 1983 roku. A code for the Eastern Rite churches is in preparation. Kod do kościołów obrządku wschodniego jest w przygotowaniu.

The Church in A Time of Change Kościół w czasach zmian

To initiate renewal in the Roman Catholic church, the late Pope John XXIII convoked a general council, the Second Vatican Council (1962 - 65). O wszczęciu odnowy kościoła katolickiego, papież Jan XXIII zwołuje Rada Generalna, Sobór Watykański II (1962 - 65). This meeting of bishops and their advisors from around the world was also attended by Orthodox, Anglican, and Protestant observers. To spotkanie biskupów i ich doradców z całego świata uczestniczyli także prawosławny, anglikański i obserwatorów protestanckich. The council initiated changes that are still being carried out in the postconciliar era. The chief reforms in church practices were: changes in liturgical language (from Latin to the vernacular) and reformulation of sacramental rituals; a new ecumenical openness toward other Christian churches; increased stress on the collective responsibility of bishops in the church's mission (collegiality); more acute concern for political and social issues, especially where moral questions are involved; attempts to adapt the Gospel to diverse cultural traditions; reform of priestly education; and partial acceptance of diversity in theology and local practices. Rada wszczęła zmian, które są nadal prowadzone w posoborowym epoki. Naczelny reform w Kościele praktyki były: zmiany w języku liturgicznym (z łaciny do języka ojczystego) i formuły sakramentalnej rytuały, nowy ekumenicznej otwartości wobec innych chrześcijańskich kościołów, wzrosła nacisku na zbiorową odpowiedzialność biskupów w misji Kościoła (kolegialność); bardziej dotkliwe, troski o zagadnienia społeczne i polityczne, zwłaszcza w kwestiach moralnych biorą udział; próby dostosowania Ewangelii do różnych tradycji kulturowych; reformy kapłańskiej edukacji oraz częściowego przyjęcia różnorodności w teologii i praktyk lokalnych.

These changes led to uneasiness and concern in some who felt that innovation had gone too far. Zmiany te spowodowały niepokój i obawy w niektórych, którzy czuli, że innowacje poszedł zbyt daleko. For others the changes were seen as insufficient and painfully slow. Dla innych zmian były postrzegane jako niewystarczające i boleśnie powolne. Church leaders now recognize that implementation of the conciliar program will involve a long process of ongoing renewal. Przywódcy Kościoła teraz uznać, że realizacja programu będzie obejmować soborowy długo trwającego procesu odnowy.

Michael A Fahey Michael Fahey

Bibliography Bibliografia
W Buhlmann, The Coming of the Third Church (1977); A Dulles, Models of the Church (1974); G Gallup and J Castelli, The American Catholic People: Their Beliefs, Practices, and Values (1987); EO Hanson, The Catholic Church in World Politics (1987); R Haughton, The Catholic Thing (1979); P Hebblethwaite, The Runaway Church (1978); H Kung, On Being a Christian (1976); R McBrien, Catholicism (1980); G Noel, The Anatomy of the Catholic Church (1980); K Rahner, The Shape of the Church to Come (1974) Buhlmann W, Coming trzeciej Kościoła (1977); Dulles, Modele Kościoła (1974), G oraz J Castelli Gallup, amerykański Katolicki Ludzie: Ich wierzenia, praktyki i Values (1987); TE Hanson, Kościół w polityce światowej (1987); R Haughton, Katolicki Thing (1979); Hebblethwaite P, Runaway Kościoła (1978); H Kung, bycia chrześcijaninem (1976); R McBrien, katolicyzm (1980); G Noel , Anatomia Kościoła Katolickiego (1980); K Rahner, kształt przyszłego Kościoła (1974)


Roman Catholicism Kościół rzymskokatolicki

Advanced Information Informacje zaawansowane

The term has been in general use since the Reformation to identify the faith and practice of Christians in communion with the pope. Termin był w powszechnym użyciu od czasów reformacji do identyfikacji wiary i praktyki chrześcijan w jedności z Papieżem.

Although it has a reputation for conservatism and reaction, Roman Catholicism is a genuinely evolving religious system, valuing the deepening and development of its understanding of the Christian faith. Mimo że cieszy się renomą na konserwatyzm i reakcji, Kościół rzymskokatolicki jest prawdziwie religijny system ewoluuje, ceniących pogłębianie i rozwój jego rozumienia wiary chrześcijańskiej. The Ignatian principles of accommodation and JH Newman's theory of development have been two expressions of this process. This development sometimes goes beyond biblical data, but Catholic scholars contend that the church's doctrines, eg, on the sacraments, the blessed Virgin Mary, and the papacy, are suggested by a "trajectory of images" in the NT; postbiblical developments are said to be consistent with the "thrust" of the NT. Ignacy zasad zakwaterowania i Newmana teorii JH rozwoju zostały dwóch wyrażeń tego procesu. Rozwój ten czasami wykracza poza danych biblijnych, ale uczonych katolickich twierdzą, że Kościół doktryny, np. w odniesieniu do sakramentów, Najświętszej Maryi Panny, i pontyfikatu , są sugerowane przez "trajektoria obrazów" w NT; postbiblical rozwoju Mówi się, że zgodnie z "ciągu" na NT.

At other times this evolution has involved the rediscovery of truths that the church once possessed but which it subsequently lost in the course of its long history. The church has even at times recognized as error what it had earlier decreed authoritatively. Vatican Council II's Declaration on Religious Freedom is seen by reputable Catholic scholars to be in conflict with the condemnations of religious freedom in Gregory XVI's encyclical Mirari vos of 1832. The conflict was recognized by members of the council, but they supported the declaration on the principle of doctrinal development. Protestants hostile to Catholicism should be wary of attacking allegedly unalterable Catholic positions: the Catholic Church has reversed its position on basic issues. W innym czasie tej ewolucji jest zaangażowany, odkrycia prawdy, że Kościół kiedyś posiadał, ale które następnie utracone w trakcie swojej długiej historii. Kościół ma nawet czasami uznawane za błąd, co wcześniej ogłoszone autorytatywnie. Sobór Watykański II, Deklaracja w sprawie wolność religijna jest postrzegany przez renomowanych uczonych katolickich, które mają być w sprzeczności z potępieniem wolności religijnej w swojej encyklice Mirari XVI vos Grzegorza z 1832 roku. Konflikt został uznany przez członków Rady, ale poparła deklaracji w sprawie zasady doktrynalne rozwoju. protestantów wrogo nastawieni do katolicyzmu należy ostrożnie atakując rzekomo katolickiej niezmienne pozycje: Kościół katolicki ma odwrócić swoje stanowisko w sprawie podstawowych kwestii.

If, then, Roman Catholicism cannot be fixed within a single monolithic theological system, it is nevertheless helpful to distinguish between two tradition within Catholicism. Jeśli więc Kościół katolicki nie może być ustalona w ramach jednego monolitycznego systemu teologicznego, to jednak pomocne wyróżnić dwa tradycji w obrębie katolicyzmu.

The mainstream tradition has stressed the transcendence of God and the church as a divinely commissioned institution (the "vertical church"). Głównego nurtu tradycji podkreślił transcendencji Boga i Kościoła jako instytucji divinely zlecone ("pionowe kościół"). This authoritarian, centralizing tradition has been variously labeled, mainly by its critics as "medievalism," "Romanism," "Vaticanism," "papalism," "Ultramontanism," "Jesuitism," "Integralism," and "neoscholasticism." Tym autorytarnym, tradycją centralizacji była różnie oznakowane, głównie przez krytyków jako "medievalism", "katolicyzmu" Vaticanism "," papalism "," Ultramontanizm "," jezuityzm "," Integralizm "i" neoscholasticism.

A minority reformist tradition has stressed the immanence of God and the church as community (the "horizontal church"). Tradycji reformatorskich mniejszości podkreślił immanencji Boga i Kościoła jako wspólnoty ("horyzontalne kościół"). Reform Catholicism has nourished such movements as Gallicanism, Jansenism, liberal Catholicism, and modernism. Reforma katolicyzm ma takie ruchy jak karmi Gallikanizm, jansenizm, katolicyzm liberalny, i modernizmu.

The two traditions coalesced at Vatican II, facilitated by John XXIII's dictum, "The substance of the ancient doctrine is one thing... and the way in which it is presented is another." Dwie tradycje zjednoczyli na Soborze Watykańskim II, ułatwiają wypowiedź Jana XXIII, "istoty doktryny starożytnego jest jedną rzeczą ... i sposób w jaki jest on przedstawiany jest inny." An understanding, then, of modern - day Roman Catholicism requires a description of the characteristics of conservative Catholicism which dominated the church especially from the Council of Trent (1545 - 63) until Vatican II, plus an outline of the changes in emphasis inaugurated at Vatican II. Zrozumienie, a następnie, nowoczesne - dzień Kościół rzymskokatolicki wymaga opisu cech konserwatywnego katolicyzmu, które dominowały w kościele zwłaszcza od Soboru Trydenckiego (1545 - 63) aż do Soboru Watykańskiego II, a także zarys zmian w otwarty nacisk na Watykan II.

The Church Kościół

The most distinctive characteristic of Roman Catholicism has always been its theology of the church (its ecclesiology). The church's role in mediating salvation has been emphasized more than in other Christian traditions. Supernatural life is mediated to Christians through the sacraments administered by the hierarchy to whom obedience is due. Najbardziej charakterystyczną cechą Kościół rzymskokatolicki był zawsze jego teologii Kościoła (jego eklezjologii). Kościoła rolę w mediacji zbawienia została podkreślona więcej niż w innych chrześcijańskich tradycji. Nadprzyrodzonego życia pośredniczy chrześcijanom przez sakramenty administrowanych przez hierarchii którego posłuszeństwo jest wymagalna. The church is monarchical as well as hierarchical since Christ conferred the primacy on Peter, whose successors are the popes. Kościół jest monarchicznym, jak również hierarchiczny od Chrystusa prymat przyznanych na Piotra, którego następcy są papieży. Pre - Vatican II theology taught that the Roman Catholic Church is the only true church of Christ, since it alone has a permanent hierarchy (which is apostolic) and primacy (which is Petrine) to ensure the permanence of the church as Christ instituted it. All other churches are false churches insofar as they lack one of the four properties possessed by the Roman Catholic Church: unity, holiness, catholicity, and apostolicity. Pre - Watykan teologii II nauczał, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościele Chrystusowym, gdyż sam ma stałe hierarchii (która jest apostolski) i prymat (który jest Piotrowej) w celu zapewnienia trwałości w kościele jak Chrystus ustanowił go. Wszystkie inne kościoły kościoły są nieprawdziwe, ponieważ brakuje im jednego z czterech nieruchomości posiadanych przez Kościół Rzymsko-Katolicki: jedność, świętość, katolickość i apostolskiego.

The most important document of Vatican II, the Dogmatic Constitution on the Church, transformed rather than revolutionized the church's ecclesiology. Najważniejszym dokumentem Soboru Watykańskiego II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, przekształcona niż zrewolucjonizował Kościoła eklezjologii. The traditional emphasis on the church as means of salvation was supplanted by an understanding of the church as a mystery or sacrament, "a reality imbued with the hidden presence of God" (Paul VI). Tradycyjny nacisk na Kościół jako środkami zbawienia, został wyparty przez rozumienie Kościoła jako tajemnicy sakramentu lub "rzeczywistość nasycony ukryte obecności Boga" (Paweł VI). The conception of the church as a hierarchical institution was replaced by a view of the church as the whole people of God. Koncepcja Kościoła jako hierarchicznej instytucji został zastąpiony widokiem na Kościół jako całość ludu Bożego. To the traditional understanding of the church's mission as involving (1) the proclamation of the gospel and (2) the celebration of the sacraments, the council added (3) witnessing to the gospel and (4) service to all in need. The Tridentine emphasis on the church universal was supplemented by an understanding of the fullness of the church in each local congregation. Do tradycyjnego rozumienia misji Kościoła jako obejmujące (1) głoszenie Ewangelii i (2) sprawowanie sakramentów, Rada dodała (3) świadczenia o Ewangelii i (4) usługa dla wszystkich potrzebujących. Tridentine nacisk na kościół został uzupełniony przez powszechne zrozumienie pełnię Kościoła w każdej lokalnej kongregacji.

In the Decree on Ecumenism the council recognized that both sides were at fault in the rupture of the church at the Reformation, and it sought the restoration of Christian unity rather than a return of non - Catholics to "the true Church." For the church is greater than the Roman Catholic Church: other churches are valid Christian communities since they share the same Scriptures, life of grace, faith, hope, charity, gifts of the Spirit, and baptism. W Dekrecie o ekumenizmie, Rada uznała, że obie strony były na błąd w pęknięcia kościoła w reformacji, i wniosła o przywrócenie jedności chrześcijan, a nie powrót nie - katolików do "prawdziwego Kościoła". Dla Kościoła jest większa niż Kościół katolicki: inne kościoły chrześcijańskie wspólnoty są ważne, ponieważ te same Pisma, życia łaski, wiary, nadziei, miłości, dary Ducha, i chrzest.

Further, the traditional identification of the kingdom of God with the church, into which everyone must therefore be brought or salvation will elude them, is replaced by an understanding of the church as the sign and instrument by which God calls and moves the world toward his kingdom. Ponadto, tradycyjne określenie królestwa Bożego z Kościołem, do której każdy musi być wniesione lub zbawienie wymykają się im, otrzymuje rozumienie Kościoła jako znak i narzędzie, przez które Bóg wzywa i przenosi świat ku jego królestwa.

The Pope Papież

The dogmas of papal primacy and infallibility were promulgated as recently as Vatican I (1869 - 70), but they have a long history which Roman Catholics trace ultimately to the will of Christ (Matt. 16:18 - 19; Luke 22:32; John 21:15 - 17) and the roles exercised by the apostle Peter (fisherman, shepherd, elder, rock, etc.) in the NT church. In succeeding centuries the prestige of the church of Rome increased since it was located at the Imperial capital and because of its association with the apostles Peter and Paul. Dogmaty papieskiego prymatu i nieomylności zostały ogłoszone dopiero w I Soborze Watykańskim (1869 - 70), ale mają długą historię, która ostatecznie rzymskokatolickiego śladu z wolą Chrystusa (Mt 16:18 - 19; 22:32 Luke; Jana 21:15 - 17) i role wykonywane przez apostoła Piotra (rybaka, pasterza, starszego, rock, itp.) w kościele NT. W kolejnych wiekach prestiż Kościoła Rzym wzrosła, ponieważ znajdował się w Imperial kapitału i ze względu na jej związek z Apostołów Piotra i Pawła. It was increasingly looked to as the arbiter of orthodoxy. Pope Leo I maintained that Peter continues to speak to the whole church through the bishop of Rome, the first known such claim. Było coraz spojrzał jako arbiter w prawowierność. Papież Leon I utrzymywał, że Peter nadal mówić do całego Kościoła przez biskupa Rzymu, pierwszy znany takiego roszczenia. The rise of the pope's temporal power, which for over a millennium buttressed his claims to supremacy, is commonly traced to the middle of the eighth century, when a vacuum in civil leadership was created by the collapse of the Western Empire. Powstanie doczesnej władzy papieża, który od ponad tysiąca lat buttressed swoje roszczenia do wyższości, jest powszechnie uprawiany od połowy VIII wieku, kiedy próżni przywództwo w sprawach cywilnych została utworzona przez upadku cesarstwa zachodniego.

In 1234 Gregory IX combined and codified all previous papal decisions into the Five Books of Decretals. W 1234 Grzegorz IX i skodyfikowanych połączone wszystkie poprzednie papieskiej decyzji w pięć ksiąg Decretals. By now the church was understood primarily as a visible hierarchical organization with supreme power vested in the pope. Bishops were required to take an oath of obedience to the pope similar to the feudal oath binding a vassal to his lord. The supreme pontiff was no longer only consecrated; he was also crowned with the triple tiara used originally by the deified rulers of Persia. Do tej pory kościół został rozumieć przede wszystkim jako widoczny hierarchicznej organizacji z najwyższymi organami władzy w rękach papieża. Biskupi byli zobowiązani do złożenia przysięgi posłuszeństwa wobec papieża podobny do feudalne przysięgą wiążące wasalem do swego pana. Papież nie był już tylko konsekrowanego, był także uwieńczone potrójne tiara używany pierwotnie przez boskiego władcy Persji. The coronation rite was continued until 1978, when John Paul I refused the crown, a symbolic action repeated by his successor, John Paul II. Obrzęd koronacji była kontynuowana aż do roku 1978, kiedy Jan Paweł I odmówił przyjęcia korony, symboliczne działania powtarzane przez jego następcę, Jana Pawła II. The height of papal pretensions was reached in 1302 with Boniface VIII's bull, Unam Sanctam, which decreed that the temporal power was subject to the spiritual, and that submission to the Roman pontiff "is absolutely necessary to salvation." Wysokość roszczenia papieża został osiągnięty w 1302 z byka Bonifacego VIII, Unam Sanctam, które ogłoszone, że w czasie moc była przedmiotem duchowego, i że poddanie się Biskupowi Rzymu "jest absolutnie konieczne do zbawienia."

These papal claims were resisted not only by national rulers but by some scholars, notably William of Ockham and Marsilius of Padua, and by conciliarism, a movement in the church to subject the pope to the judgment and legislation of general councils. Te wnioski zostały papieskim opór nie tylko przez krajowych władców, ale przez niektórych badaczy, zwłaszcza William Ockham i Marsilius z Padwy, a Koncyliaryzm, ruch w kościele na temat papieża do wyroku i prawodawstwa ogólnego rady. Its greatest triumph was the Council of Constance (1414 - 15) with its law Haec Sancta, decreeing the supremacy of a general council and the collegiality of bishops. Jego największym sukcesem był Sobór w Konstancji (1414 - 15) z prawa HAEC Sancta, decreeing nadrzędności Rady Generalnej i kolegialność biskupów. Conciliarism was condemned by succeeding popes until Vatican I declared that the pope's authoritative teachings are not subject to the consent of the entire church. Koncyliaryzm został potępiony przez kolejnych papieży I do Watykanu oświadczył, że papież jest autorytatywny naukę nie są uzależnione od zgody całego Kościoła. The pope was declared to be infallible (immune from error) when he speaks ex cathedra (from the chair) on matters of faith and morals with the intention of binding the whole church. Papież został uznany za nieomylne (wolny od błędów), gdy mówi ex cathedra (z krzesła) w sprawach wiary i moralności z intencją wiążącą całego Kościoła.

Vatican II stressed the role of the pope as "perpetual and visible source and foundation of the unity of the bishops and of the multitude of the faithful," a role received sympathetically by some Protestant churches since the council (see, eg, RE Brown et al., Peter in the New Testament, sponsored by the United States Lutheran - Roman Catholic Dialogue). Sobór Watykański II podkreślił rolę papieża jako "trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności biskupów i wszystkich wiernych," rolę otrzymała przychylnie przez niektóre kościoły protestanckie, ponieważ Rada (patrz, np., RE Brown et al., Peter w Nowym Testamencie, sponsorowane przez Stany Zjednoczone Lutheran - katolicki dialog). Vatican II also revived the collegiality of bishops, thus modifying the monarchical governance of the church: "Together with its head, the Roman Pontiff, and never without its head, the episcopal order is the subject of supreme and full power over the universal church." Sobór Watykański II również ożywił kolegialność biskupów, w ten sposób zmianę ładu monarchicznego w kościele: "Wraz z jego głowę, papieża, i nie bez głowy, Kolegium Biskupów jest przedmiotem najwyższej i pełnej władzy nad Kościołem powszechnym. "

The Sacraments Sakramentów

The sacramental principle is another characteristic tenet of Roman Catholicism. The sacramental system worked out especially in the Middle Ages by the schoolmen and subsequently at the Council of Trent envisaged sacraments primarily as causes of grace that could be received independent of the merit of the recipient. Sakramentalnym zasadą jest kolejnym charakterystycznym elementem Kościół rzymskokatolicki. Sakramentalny system pracuje obecnie szczególnie w średniowieczu przez schoolmen, a następnie na Sobór Trydencki przewidziano przede wszystkim sakramenty jako przyczyny łaski, które mogą być otrzymane niezależne od zasługują na odbiorcę. Recent Catholic sacramental theology emphasizes their function as signs of faith. Nowy katolickiej teologii sakramentalnej podkreśla swoją funkcję jako znaki wiary. Sacraments are said to cause grace insofar as they are intelligible signs of it, and that the fruitfulness, as distinct from the validity, of the sacrament is dependent on the faith and devotion of the recipient. Sakramenty są rzekł do przyczyną łaski, o ile są one zrozumiałej oznaki, że i płodności, w odróżnieniu od okresu ważności, o sakramencie zależy od wiary i pobożności do odbiorcy. Sacramental rites are now administered in the vernacular, rather than in Latin, to increase the intelligibility of the signs. Obrzędy są podawane w języku ojczystym, a nie po łacinie, w celu zwiększenia zrozumiałości znaków.

Conservative Catholicism connected sacramental theology to Christology, stressing Christ's institution of the sacraments and the power of the sacraments to infuse the grace of Christ, earned on Calvary, to the recipient. Konserwatywny katolicyzm podłączony do teologii sakramentalnej Christology, podkreślając instytucją Chrystusa sakramentów i moc sakramentów do tchnie w łasce Chrystusa, zarobił na Kalwarii, do odbiorcy. The newer emphasis connects the sacraments to ecclesiology. W nowszych nacisk łączy sakramentów do eklezjologii. We do not encounter Christ directly, but in the church, which is his body. The church mediates the presence and action of Christ. Nie bezpośrednio spotkać Chrystusa, ale w kościele, który jest Jego Ciałem. Kościoła pośrednika obecności i działania Chrystusa.

The number of sacraments was finally fixed at seven during the medieval period (at the councils of Lyons 1274, Florence 1439, and Trent 1547). Liczba sakramentów został ostatecznie ustalony na siedem w okresie średniowiecza (w radach w Lyonie 1274, Florencja 1439, a Trent 1547). In addition Roman Catholicism has innumerable sacramentals, eg, baptismal water, holy oil, blessed ashes, candles, palms, crucifixes, and statues. Ponadto Kościół rzymskokatolicki posiada niezliczone sakramentaliów, np. wody chrzcielnej, święty olej, błogosławiony popiołów, świece, palmy, krzyże i figury. Sacramentals are said to cause grace not ex opere operanto like the sacraments, but ex opere operantis, through the faith and devotion of those using them. Sakramentaliów są rzekł do przyczyną łaski nie ex opere operanto jak sakramenty, ale ex opere operantis, przez wiarę i pobożność tych, które ich używają.

Three of the sacraments, Trzy z sakramentów,
baptism, confirmation, Eucharist, Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii,
are concerned with Christian initiation dotyczy inicjacji chrześcijańskiej

Baptism Chrzest

The sacrament is understood to remit original sin and all personal sin of which the recipient sincerely repents. Sakrament jest rozumiana do kompetencji grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, z których usługobiorcy szczerze się nawraca. All must be baptized or they cannot enter the kingdom of heaven. But not all baptism is sacramental baptism by water. Wszystkie muszą zostać ochrzczeni lub nie mogą wejść do królestwa niebieskiego. Ale nie wszystkie chrzest jest sakramentalny chrztu przez wodę. There is also "baptism of blood," which is received by dying for Christ (eg, the "holy innocents," Matt. 2:16 - 18), and "baptism of desire," which is received by those who, implicitly or explicitly, desire baptism but are prevented from receiving it sacramentally. "Even those who through no fault of their own do not know Christ and his church may be counted as anonymous Christians if their striving to lead a good life is in fact a response to his grace, which is given in sufficient measure to all." Istnieje również "chrzest krwi", który jest odbierany przez umierającego Chrystusa (np. "święte niewinnych", Matt. 2:16 - 18) i "chrzest pragnienia", który jest odbierany przez tych, którzy pośrednio lub wyraźnie, pragnienie chrztu, ale uniemożliwia jej otrzymania sakramentalnie. "Nawet ci, którzy nie z własnej winy nie znają Chrystusa i Jego Kościoła mogą być liczone jako anonimowi chrześcijanie, jeśli ich stara się prowadzić dobre życie jest w istocie odpowiedź na jego łaski, która znajduje się w wystarczającym stopniu do wszystkich. "

Confirmation Potwierdzenie

A theology of confirmation was not developed until the Middle Ages. Teologii potwierdzenia nie było rozwijane aż do średniowiecza. Confirmation was said to be the gift of the Spirit for strengthening (ad robur) while baptismal grace is for forgiveness (ad remissionem). Potwierdzenia, mówi się, że dar Ducha Świętego dla umocnienia (ad robur), natomiast łaski chrzcielnej jest przebaczenie (ad). This distinction has no basis in the Scriptures or the fathers, but has been retained to the present following ratification by the Council of Trent. To rozróżnienie nie ma podstawy w Piśmie lub ojców, ale została zachowana do chwili obecnej następujące ratyfikacji przez Sobór Trydencki. Today, however, the rite is sometimes administered at the same time as baptism and by the priest, not the bishop, to emphasize that both are really aspects of the one sacrament of initiation. Dzisiaj jednak, że obrzęd jest czasami podawany w tym samym czasie co chrzest i przez kapłana, biskupa, aby podkreślić, że oba są aspektami jednej sakrament o wszczęciu postępowania.

Eucharist Eucharystii

Distinctively Catholic doctrines on the Eucharist include the sacrificial nature of the Mass and transubstantiation. Both were defined at Trent and neither was modified at Vatican II. The unbloody sacrifice of the Mass is identified with the bloody sacrifice of the cross, in that both are offered for the sins of the living and the dead. Wyraźnie doktryny katolickiej w Eucharystii zawiera charakter ofiarny Mszy i przeistoczenia. Obie zostały określone w Trent i nie został zmodyfikowany na Sobór Watykański II. Bezkrwawy ofiary Mszy jest identyfikowany z krwawą ofiarę krzyża, że oba są oferowane za grzechy żywych i umarłych. Hence Christ is the same victim and priest in the Eucharist as he was on the cross. Dlatego Chrystus jest tą samą ofiarą i kapłanem w Eucharystii, jak był na krzyżu. Transubstantiation, the belief that the substance of bread and wine is changed into the body and blood of Christ, was first spoken of at the Fourth Lateran Council (1215). The Eucharist is also known as Holy Communion. Przeistoczeniem, że substancja chleba i wina przemienia się w Ciało i Krew Chrystusa, został po raz pierwszy mówił Sobór Laterański IV (1215). Eucharystia jest również znany jako Komunii św.

Two sacraments, Dwa sakramenty,
penance and anointing the sick, pokuty i namaszczenia chorych,
are concerned with healing dotyczy uzdrowienia

Penance Pokuta

By the Middle Ages the sacrament of penance had four components which were confirmed by the Council of Trent: satisfaction (the doing of an act of penance), confession, contrition, and absolution by a priest. All grave sins had to be confessed to a priest who acted as judge. W średniowieczu sakramentu pokuty miał cztery elementy, które zostały potwierdzone przez Sobór Trydencki: satysfakcja (czyniąc z akt pokuty), spowiedzi, skruchy, i rozgrzeszenie przez kapłana. Grobu Wszystkie grzechy miał być wyznał na Kapłan, który działał jako sędzia. Since Vatican II the role of the priest in penance is understood as healer, and the purpose of the sacrament is reconciliation with the church rather than the restoration of friendship with God. Od czasu Soboru Watykańskiego II o roli kapłana w pokuty jest rozumiane jako uzdrowiciela, a celem tego sakramentu jest pojednanie z kościołem zamiast przywrócenia do przyjaźni z Bogiem. Through contrition the sinner's union with God is restored, but he is still required to seek forgiveness in the sacrament of penance because his sin compromises the mission of the church to be a holy people. Poprzez skruchę grzesznika z Bogiem jest odnowiony, ale wciąż jest on wymagany do ubiegania się o przebaczenie w sakramencie pokuty z powodu jego grzechu kompromisów w misji Kościoła jest święty ludzi.

Anointing the Sick Namaszczenia Chorych

During the Middle Ages the rite of anointing the sick was reserved increasingly for the dying, hence the description of Peter Lombard: extreme unctio (last anointing). Vatican II relabeled the sacrament "anointing of the sick," stating explicitly that it "is not a sacrament reserved for those who are at the point of death." W średniowieczu Obrzęd namaszczenia chorych było coraz zastrzeżone dla umierających, stąd opis Peter Lombard: Extreme unctio (ostatnie namaszczenie). Sobór Watykański II relabeled sakramentu "Namaszczenie chorych", stwierdzający wyraźnie, że "nie jest sakramentem zarezerwowane dla tych, którzy w momencie śmierci. " The last sacrament is now known as viaticum, received during Mass if possible. Earlier, this was called Extreme Unction. Ostatnim sakramentem jest obecnie znany jako wiatyk, otrzymane w trakcie Mszy, jeśli to możliwe. Wcześniej ten został nazwany Extreme UNKCJA.

There are two sacraments Istnieją dwa sakramenty
of vocation and commitment: powołania i zobowiązania:
marriage and orders małżeństwa i zleceń

Marriage Małżeństwo

The sacramentality of marriage was affirmed by the councils of Florence and Trent. Małżeństwa zostało potwierdzone przez Rad Florencja i Trent. Marriage is understood to be indissoluble, although dispensations, chiefly in the form of annulment (a declaration that a valid marriage never existed), are permitted. Małżeństwo jest rozumiane jako nierozłączną, mimo zwolnień, głównie w postaci stwierdzenia nieważności (oświadczenie, że ważne małżeństwo nigdy nie istniało), są dozwolone. The grounds of nullity so carefully delimited in the 1918 Code of Canon Law have now been broadened to embrace many deficiencies of character. Podstawy unieważnienia tak dokładnie wyznaczone w 1918 Kodeksu Prawa Kanonicznego zostały poszerzone, aby objąć wiele braków charakteru.

Orders Zamówienia

Vatican II recognized that all the baptized participate in some way in the priesthood of Christ, but confirmed Catholic tradition on the clerical hierarchy by decreeing that there is a distinction between the priesthood conferred by baptism and that conferred by ordination. Sobór Watykański II uznał, że wszyscy ochrzczeni w jakiś sposób uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, ale potwierdzone katolickiej tradycji w hierarchii duchownych przez decreeing, że istnieje różnica między kapłaństwem przyznanych przez chrzest i że przyznane przez koordynacji.

The ordained priesthood has three orders: bishops, priests, and deacons. The first and third are offices of the NT church. Kapłaństwa ma trzy zamówienia: biskupów, kapłanów i diakonów. Pierwszy i trzeci są urzędy NT kościół. The office of priest emerged when it was no longer practical to continue recognizing the Jewish priesthood (owing to the destruction of the temple and the great influx of Gentiles into the church) and with the development of a sacrificial understanding of the Lord's Supper. Urząd pojawiły się, kiedy ksiądz był już praktyczny, aby kontynuować rozpoznawanie żydowskiego kapłaństwa (z powodu zniszczenia świątyni i wielkiego napływu pogan do kościoła) oraz z rozwojem na ofiary zrozumienia Pana Wieczerzy.

Canon Law Prawa Kanonicznego

In the eleventh and twelfth centuries a new branch of theological studies, canon law, emerged as an adjunct of papal supremacy. Legal decrees rather than the gospel became the basis for moral judgments. The church was understood primarily as an institution in its juridical aspect. W XI i XII wieku nowy oddział studia teologiczne, prawo kanoniczne, pojawiły się jako dopełnienie do papieskiej supremacji. Prawna dekrety zamiast Ewangelii stała się podstawą do ocen moralnych. Kościół został rozumieć przede wszystkim jako instytucja w aspekcie prawnym. The legal aspects of the sacraments and matrimony were paramount. Aspektów prawnych i sakramenty małżeństwa były ogromne. Until the post - Vatican II period a knowledge of canon law was the chief prerequisite for ecclesiastical advancement. Do post - Sobór Watykański II okres znajomości prawo kanoniczne było głównym warunkiem wstępnym dla rozwoju kościelnych.

The Cult of the Blessed Virgin Mary Kult Najświętszej Maryi Panny

At the Council of Ephesus (431) Mary was declared to be the Mother of God (Theotokos) and not only the mother of Christ (Christotokos). This gave an impetus to Marian devotion and by the seventh century four Marian feasts were being observed in Rome: the annunciation, the purification, the assumption, and the nativity of Mary. To these feasts the Eastern churches added the feast of the conception of Mary at the end of the same century. W Radzie Efezie (431) Mary został uznany za Matką Boga (Theotokos), a nie tylko matką Chrystusa (Christotokos). Dało to impuls do pobożności maryjnej i siódmego wieku przez cztery Marian święta były obserwowane w Rzym: zwiastowania, oczyszczania, przy założeniu, i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Aby te święta Kościołów Wschodnich dodaje święto Maryi koncepcji pod koniec tego samego wieku. Bernard of Clairvaux influenced Mariology decisively by arguing that while Christ is our mediator he is also our judge, and that therefore we need a mediator with the mediator, so that in popular devotion the merciful Mary was contrasted with the fierce Christ. Marian devotion blossomed between the eleventh and fifteenth centuries. The rosary (three groups of fifty Hail Marys counted on beads) was in popular use by the twelfth century and the angelus also appeared (the recitation of prayers to Mary, morning, noon, and evening, at the sound of a bell). Bernard z Clairvaux decydujący wpływ mariologia przez argumentując, że podczas gdy Chrystus jest naszym mediatorem jest on również naszym sędzią, i dlatego musimy mediatora z mediatorem, tak aby w pobożności ludowej miłosierny Maryja skontrastowane z ostrą Chrystusa. Kult maryjny wyrósł między XI i XV wieku. różańca (pięćdziesiąt trzy grupy Hail Marys liczyć na kulki) była w popularnych wykorzystania przez XII wieku i Anioł pojawił się również (na odmawianiu modlitwy do Maryi, rano, w południe i wieczorem, na dźwięk dzwonu).

In 1854, following another revival of Marian spirituality, Pius IX promulgated the dogma of the immaculate conception, that Mary was free from original sin from the moment of her conception. In 1950 Pius XII defined the dogma of bodily assumption of the Virgin Mary, that on her death she was preserved from "the corruption of the tomb" and was "raised body and soul to the glory of heaven, to shine refulgent as Queen at the right hand of her Son." W 1854 roku, w związku z inną ożywienia duchowości maryjnej, Pius IX ogłoszony dogmat o Niepokalanym Poczęciu, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego od momentu poczęcia. W 1950 roku Pius XII określił dogmat o założeniu ciała Maryi Dziewicy, że w sprawie jej śmierci była zachowana "korupcji w grobie" i jest "podniesiony ciało i dusza do chwały nieba, błyszczeć promienny jako Królowa po prawicy Syna."

Since Vatican II Catholic scholars have questioned if denial of these two Marian dogmas means exclusion from the Catholic Church, since that denial must be "culpable, obstinate, and externally manifested." Vatican II also tended to disassociate Mariology from Christology, thus removing an emphasis on her involvement in our redemption and attaching her to ecclesiology, so that Mary is seen rather as the type, model, mother, and preeminent member of the church. Od czasu Soboru Watykańskiego II katolickich uczonych mają wątpliwości, jeżeli odmowa tych dwóch Marian dogmaty oznacza wykluczenie z Kościoła katolickiego, jako że odmowa musi być "zawinione, uporczywą i zewnętrznie objawia." Soboru Watykańskiego II również tendencję do cofnąć mariologia z Christology, tym samym zmniejsza nacisk na jej zaangażowanie w nasze odkupienie i podłączanie jej do eklezjologii, tak, że Maryja jest postrzegana raczej jako typ, model, matka, i wybitny członek Kościoła.

Revelation Objawienie

The Council of Trent declared tradition to be equally authoritative with Scripture and the definitive interpretation of both to be the preserve of the church. In its Dogmatic Constitution on Divine Revelation Vatican II sought to remove the sharp distinction perceived by Protestants between Scripture and tradition by defining tradition as the successive interpretations of the Scriptures given by the church throughout the ages. That the church somehow stood above both sources of revelation was specifically denied: "This teaching office is not above the word of God, but serves it... It is clear, therefore, that sacred tradition, sacred Scripture, and the teaching authority of the Church... are so linked and joined together that one cannot stand without the others." Sobór Trydencki tradycji, które mają być uznane na równi autentyczne z Pisma Świętego i ostatecznej interpretacji zarówno do zachowania w kościele. W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II starał się usunąć ostre rozróżnienie między protestantów postrzegane przez Pismo i tradycję poprzez zdefiniowanie tradycji kolejnych interpretacji Pisma podane przez Kościół na przestrzeni wieków. jakoś, że Kościół stanął przede obu źródeł objawienia został specjalnie zaprzeczył: "Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy ... To jest zatem oczywiste, że święta Tradycja, Pismo Święte, a Urząd Nauczycielski Kościoła ... są tak powiązane i połączone, że nie można bez pozostałych. "

The failure of post - Vatican II Catholicism to give a clear preeminence to the Bible leaves some Protestants dissatisfied, but there is no doubt that the scholarly and popular study of the Bible by Roman Catholics has increased markedly since 1965. Brak post - Sobór Watykański II katolicyzm, aby dać wyraźny prymat do Biblii pozostawia niektórych protestantów niezadowolony, ale nie ma wątpliwości, że badania naukowe i popularne w Biblii przez katolików wzrosła znacząco od 1965 roku. Roman Catholicism is no longer simply reacting and polemical, devoted to defending truth through the condemnation of error. Kościół rzymskokatolicki nie jest po prostu reakcji i polemical, poświęcony obronie prawdy poprzez potępienie błędów. It is now an innovative and irenical movement, more devoted to illustrating the Christian faith than defining it. Teraz jest to innowacyjny i irenical ruch, więcej poświęcony ilustrujące wiary chrześcijańskiej, nie definiując go.

FS Piggin FS Piggin

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
WM Abbott and J Gallagher, eds., the Documents of Vatican II; L Boettner, Roman Catholicism; A New Catechism: Catholic Faith for Adults; G Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism; J Delumeau, Catholicism Between Luther and Voltaire; JP Dolan, Catholicism: An Historical Survey; JD Holmes, The Triumph of the Holy See; P Hughes, A Short History of the Catholic Church; B Kloppenberg, The Eclesiology of Vatican II; R Lawler, DW Wuerl, and TC Lawler, eds., The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults; RP McBrien, Catholicism. Abbott WM i J Gallagher, EDS., Dokumenty Soboru Watykańskiego II; Boettner L, Kościół rzymskokatolicki, Nowy Katechizm: Katolicy dla dorosłych; G Daly, Transcendencja i Immanencja: A Study in Modernizm katolicki i Integralizm; J Delumeau, katolicyzm Między Luter i Voltaire; Dolan JP, Katolicyzm: Historical Survey; JD Holmes, Triumph Stolicy Apostolskiej; Hughes P, Krótka historia Kościoła katolickiego; Kloppenberg B, Eclesiology Soboru Watykańskiego II; Lawler R, Wuerl DW, i Lawler TC, eds., Nauczanie Chrystusa: Katechizm katolicki dla dorosłych; McBrien RP, katolicyzm.


Roman Catholic Rzymskokatolicki

Catholic Information Informacje Katolicki

A qualification of the name Catholic commonly used in English-speaking countries by those unwilling to recognize the claims of the One True Church. Kwalifikacji nazwę Katolicki powszechnie stosowane w krajach mówiących po angielsku przez te chcą uznania roszczenia jest jedynym prawdziwym Kościołem. Out of condescension for these dissidents, the members of that Church are wont in official documents to be styled "Roman Catholics" as if the term Catholic represented a genus of which those who owned allegiance to the pope formed a particular species. Obecnie łaskawość dla tych dysydentów, członków Kościoła są przyzwyczajenie, że w oficjalnych dokumentach, które mają być stylizowany "katolików" jak gdyby termin katolicki stanowił rodzaju tych, których własnością lojalny do papieża utworzyła poszczególnych gatunków. It is in fact a prevalent conception among Anglicans to regard the whole Catholic Church as made up of three principal branches, the Roman Catholic, the Anglo-Catholic and the Greek Catholic. W rzeczywistości jest to powszechne wśród anglikanów koncepcji w odniesieniu do całego Kościoła katolickiego, jak składa się z trzech głównych gałęzi, Rzymsko-Katolickiego, anglo-katolickiego i greckokatolickiego. As the erroneousness of this point of view has been sufficiently explained in the articles CHURCH and CATHOLIC, it is only needful here to consider the history of the composite term with which we are now concerned. Jak nietrafność tego punktu widzenia zostało wystarczająco wyjaśnione w artykułach Kościół i katolickie, to jest tylko potrzebne do rozważenia o złożonej historii termin, z którym teraz jesteśmy zainteresowane.

In the "Oxford English Dictionary", the highest existing authority upon questions of English philology, the following explanation is given under the heading "Roman Catholic". W "Oxford Angielski Słownik", najwyższy organ istniejących na pytania filologii angielskiej, następujące wyjaśnienie znajduje się w pozycji "katolicka".

The use of this composite term in place of the simple Roman, Romanist, or Romish; which had acquired an invidious sense, appears to have arisen in the early years of the seventeenth century. Korzystanie z tej złożonej kadencji w miejsce prostych Roman, romanista, lub Romish, który nabył nienawistny sensie, wydaje się, że pojawiły się w pierwszych latach XVII wieku. For conciliatory reasons it was employed in the negotiations connected with the Spanish Match (1618-1624) and appears in formal documents relating to this printed by Rushworth (I, 85-89). After that date it was generally adopted as a non-controversial term and has long been the recognized legal and official designation, though in ordinary use Catholic alone is very frequently employed. Dla pojednawcze powodów było zatrudnionych w negocjacjach związanych z hiszpańskim Match (1618-1624) i pojawi się w oficjalne dokumenty odnoszące się do tego drukowane przez Rushworth (I, 85-89). Po tej dacie był ogólnie przyjęte jako nie-kontrowersyjna termin i od dawna uznany prawnej i urzędowej nazwy, choć w zwykłych wykorzystania katolicki sam jest bardzo często rachunek. (New Oxford Dict., VIII, 766) (New Dict Oxford., VIII, 766)

Of the illustrative quotations which follow, the earliest in date is one of 1605 from the "Europae Speculum" of Edwin Sandys: "Some Roman Catholiques will not say grace when a Protestant is present"; while a passage from Day's "Festivals" of 1615, contrasts "Roman Catholiques" with "good, true Catholiques indeed". Although the account thus given in the Oxford Dictionary is in substance correct, it cannot be considered satisfactory. Z cytatów ilustrujących, które się, najwcześniej w terminie jest w wysokości 1605 z "Europae Speculum" Edwina Sandys: "Niektórzy Roman Catholiques nie powiedzieć łaski, gdy protestanckich jest obecna", natomiast fragment z "Festiwale's Day" z 1615 , przeciwstawia "Roman Catholiques" z "dobrym, Catholiques rzeczywiście". Mimo, że konto podane w ten sposób Oxford Dictionary jest w istocie poprawna, nie można uznać za zadowalające. To begin with the word is distinctly older than is here suggested. Na początek słowo jest wyraźnie starsze niż sugerowane jest tutaj. When about the year 1580 certain English Catholics, under stress of grievous persecution, defended the lawfulness of attending Protestant services to escape the fines imposed on recusants, the Jesuit Father Persons published, under the pseudonym of Howlet, a clear exposition of the "Reasons why Catholiques refuse to goe to Church". Kiedy około roku 1580 Angielski niektórych katolików, zgodnie stres ciężkie prześladowania, bronił legalności uczestniczy w protestanckich usług do ucieczki grzywien nałożonych na recusants, jezuita ks Osoby opublikowany pod pseudonimem Howlet, jasne ekspozycja "Powody, dla których Catholiques odmówić goe do Kościoła ". This was answered in 1801 by a writer of Puritan sympathies, Percival Wiburn, who in his "Checke or Reproofe of M. Howlet" uses the term "Roman Catholic" repeatedly. To było odpowiedzieć w 1801 przez pisarza z puritan sympatie, Percival Wiburn, który w swoim "checke lub Reproofe M. Howlet" posługuje się terminem "katolicka" wielokrotnie. For example he speaks of "you Romane Catholickes that sue for tolleration" (p. 140) and of the "parlous dilemma or streight which you Romane Catholickes are brought into" (p. 44). Na przykład mówi o "Romane Catholickes, że sprawy o tolleration" (s. 140) i "dylemat niebezpieczny lub streight którym Romane Catholickes są doprowadzone do" (str. 44). Again Robert Crowley, another Anglican controversialist, in his book called "A Deliberat Answere", printed in 1588, though adopting by preference the forms "Romish Catholike" or "Popish Catholike", also writes of those "who wander with the Romane Catholiques in the uncertayne hypathes of Popish devises" (p. 86). Ponownie Robert Crowley, inny anglikański kontrowersje, w swojej książce "A Deliberat Answere", wydrukowany w 1588, choć przyjęcie przez preferencji form "Romish Catholike" lub "Popish Catholike", pisze także o tych, "którzy wędrują z Romane Catholiques w uncertayne hypathes z Popish wymyśla "(s. 86). A study of these and other early examples in their context shows plainly enough that the qualification "Romish Catholic" or "Roman Catholic" was introduced by Protestant divines who highly resented the Roman claim to any monopoly of the term Catholic. Badanie tych i innych przykładów początku w ich kontekście dość wyraźnie pokazuje, że określenie "Romish Katolickiego" lub "katolicka" został wprowadzony przez protestanckich duchownych, którzy wysoko niechęć do jakichkolwiek roszczeń Roman monopol termin katolicki. In Germany, Luther had omitted the word Catholic from the Creed, but this was not the case in England. W Niemczech, Luter miał pominąć słowa katolicki z Credo, ale nie było w Anglii. Even men of such Calvinistic leanings as Philpot (he was burned under Mary in 1555), and John Foxe the martyrologist, not to speak of churchmen like Newel and Fulke, insisted on the right of the Reformers to call themselves Catholics and professed to regard their own as the only true Catholic Church. Nawet ludzie z Calvinistic takich skłonności jak Philpot (był spalony w ramach Maryja w 1555), i John Foxe martyrologist, nie mówiąc o duchownych jak Newel i Fulke'a, nalegał na prawo od reformatorów, aby połączyć się katolików i profesów odniesieniu do ich własnych jako jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego. Thus Philpot represents himself as answering his Catholic examiner: "I am, master doctor, of the unfeigned Catholic Church and will live and die therein, and if you can prove your Church to be the True Catholic Church, I will be one of the same" (Philpot, "Works", Parker Soc., p. 132). W ten sposób reprezentuje się jako Philpot Odpowiadając na jego katolicki eksperta: "Jestem, lekarz kapitan, z niekłamanym Kościoła katolickiego i będzie w nim żyć i umrzeć, a jeśli możesz udowodnić swój Kościół jest Prawda Kościoła katolickiego, będę jednym z tych samych "(Philpot," Dzieła ", Parker Soc., s. 132). It would be easy to quote many similar passages. Łatwo byłoby przytoczyć wiele podobnych fragmentów. The term "Romish Catholic" or "Roman Catholic" undoubtedly originated with the Protestant divines who shared this feeling and who were unwilling to concede the name Catholic to their opponents without qualification. Termin "Romish katolicki" lub "katolicka" bez wątpienia pochodzi z protestanckich duchownych, którzy dzielili się tym uczuciem, którzy nie chcieli przyznać nazwę Katolickiego ich przeciwników, bez kwalifikacji. Indeed the writer Crowley, just mentioned, does not hesitate throughout a long tract to use the term "Protestant Catholics" the name which he applies to his antagonists. Thus he says "We Protestant Catholiques are not departed from the true Catholique religion" (p. 33) and he refers more than once to "Our Protestant Catholique Church," (p. 74) Rzeczywiście pisarz Crowley, tylko wspomniano, nie wahaj całej długości dróg używać terminu "protestanckich katolicy" nazwy, które stosuje się do jego antagonistów. Tak mówi "My protestanckich Catholiques nie odstąpił od prawdziwej religii Catholique" (p . 33) i odnosi się do więcej niż raz "Nasz protestanckich Catholique Kościoła" (s. 74)

On the other hand the evidence seems to show that the Catholics of the reign of Elizabeth and James I were by no means willing to admit any other designation for themselves than the unqualified name Catholic. Z drugiej strony wydaje się dowody na to, że katolicy z panowania Elżbiety I i Jakuba były w żaden sposób nie chce przyznać, wszelkie inne nazwy dla siebie niż niewykwalifikowany nazwa katolickiego. Father Southwell's "Humble Supplication to her Majesty" (1591), though criticized by some as over-adulatory in tone, always uses the simple word. Southwell ojciec jest "skromny Prośba do jej Królewskiej Mości" (1591), choć krytykowane przez niektórych jako zbyt pochlebczy w tonie, zawsze używa proste słowo. What is more surprising, the same may be said of various addresses to the Crown drafted under the inspiration of the "Appellant" clergy, who were suspected by their opponents of subservience to the government and of minimizing in matters of dogma. Co jest bardziej zaskakujące, tym samym można powiedzieć o różnych adresów do Korony sporządzone zgodnie z inspiracji "skarżąca" duchownych, którzy byli podejrzani o ich przeciwników do uległości rządu i minimalizacji w sprawach dogmatu. This feature is very conspicuous, to take a single example, in "the Protestation of allegiance" drawn up by thirteen missioners, 31 Jan., 1603, in which they renounce all thought of "restoring the Catholic religion by the sword", profess their willingness "to persuade all Catholics to do the same" and conclude by declaring themselves ready on the one hand "to spend their blood in the defence of her Majesty" but on the other "rather to lose their lives than infringe the lawful authority of Christ's Catholic Church" (Tierney-Dodd, III, p. cxc). Funkcja ta jest bardzo widoczny, aby jeden przykład, w "protestu wierność" sporządzony przez trzynaście missioners, 31 stycznia 1603, w którym powstrzymuje się od wszelkich myśli "przywrócenia religii katolickiej przez" miecz, wyznawania ich gotowość ", aby przekonać wszystkich katolików do tego samego" i zawierania przez uznająca się gotowy, z jednej strony "spędzać krwi w obronie Jej Królewskiej Mości", ale z drugiej strony "raczej stracić życie niż naruszają prawowitej władzy Chrystusa Kościół katolicki "(Tierney-Dodd, III, str. CXC). We find similar language used in Ireland in the negotiations carried on by Tyrone in behalf of his Catholic countrymen. Znajdujemy podobny język używany w Irlandii w negocjacjach prowadzonych przez Tyrone w imieniu swoich rodaków katolickiego. Certain apparent exceptions to this uniformity of practice can be readily explained. Pewne wyjątki od tej pozornej jednolitości praktyki można łatwo wytłumaczyć. To begin with we do find that Catholics not unfrequently use the inverted form of the name "Roman Catholic" and speak of the "Catholic Roman faith" or religion. Na początek robimy okazać, że nie katolicy unfrequently użyć odwrócony postaci nazwy "katolicka" i mówić o "wiara katolicka" lub religii. An early example is to be found in a little controversial tract of 1575 called "a Notable Discourse" where we read for example that the heretics of old "preached that the Pope was Antichriste, shewing themselves verye eloquent in detracting and rayling against the Catholique Romane Church" (p. 64). Z pierwszych przykładów znajduje się w małej dróg kontrowersyjny z 1575 o nazwie "Linki dyskursu", gdzie czytamy, na przykład, że heretyków starych "głosił, że Papież był Antichriste, niech okazują się verye wymowne w zniekształcenia i rayling przeciwko Catholique Romane Kościół "(s. 64). But this was simply a translation of the phraseology common both in Latin and in the Romance languages "Ecclesia Catholica Romana," or in French "l'Eglise catholique romaine". Ale jest to po prostu tłumaczenie z frazeologii wspólnego zarówno w języku łacińskim oraz w językach romańskich "Ecclesia Romana Catholica", czyli w języku francuskim "l'Eglise Catholique rzymska". It was felt that this inverted form contained no hint of the Protestant contention that the old religion was a spurious variety of true Catholicism or at best the Roman species of a wider genus. Uznano, że ten odwrócony formie nie zawierał wskazówkę z protestanckich twierdzeniu, że starych religii był fałszywy wybór prawdziwy katolicyzm lub w najlepszym gatunku rzymskiego szerszego rodzaju. Again, when we find Father Persons (eg in his "Three Conversions," III, 408) using the term "Roman Catholic", the context shows that he is only adopting the name for the moment as conveniently embodying the contention of his adversaries. Ponownie, gdy znajdujemy Ojca osób (np. w "Trzy Konwersje, III, 408) przy użyciu określenia" katolicki ", z kontekstu wynika, że jest on tylko przyjmując nazwę na chwilę jak wygodnie urzeczywistniającym twierdzeniom jego przeciwników.

Once more in a very striking passage in the examination of one James Clayton in 1591 (see Cal. State Papers, Dom. Eliz., add., vol. XXXII, p. 322) we read that the deponent "was persuaded to conforme himself to the Romaine Catholique faith." Po raz kolejny w bardzo uderzające w pasażu badania jednego James Clayton w 1591 (patrz Cal. Państwa dokumenty, Dom. Eliz. Dodać., Obj. XXXII, s. 322) czytamy, że świadek "został przekonany do siebie conforme do wiary Catholique Romaine. But there is nothing to show that these were the actual words of the recusant himself, or that, if they were, they were not simply dictated by a desire to conciliate his examiners. Ale nie ma nic, aby pokazać, że są to rzeczywiste słowa odmawiający podporządkowania się, lub, że gdyby byli, nie są one po prostu podyktowane dążeniem do pogodzenia jego egzaminatorów. The "Oxford Dictionary" is probably right in assigning the recognition of "Roman Catholic" as the official style of the adherents of the Papacy in England to the negotiations for the Spanish Match (1618-24). "Oxford Dictionary" jest prawdopodobnie w prawo przypisując uznanie "katolicka" jako oficjalny styl zwolenników papiestwa w Anglii do negocjacji w sprawie Hiszpański Match (1618/24). In the various treaties etc., drafted in connection with this proposal, the religion of the Spanish princess is almost always spoken of as "Roman Catholic". Itp. w różnych traktatów, sporządzona w związku z tym wniosek, religii hiszpańska księżniczka jest prawie zawsze zna jako "katolicka". Indeed in some few instances the word Catholic alone is used. This feature does not seem to occur in any of the negotiations of earlier date which touched upon religion, eg those connected with the proposed d'Alencon marriage in Elizabeth's reign, while in Acts of Parliament, proclamations, etc., before the Spanish match, Catholics are simply described as Papists or Recusants, and their religion as popish, Romanish, or Romanist. Rzeczywiście w niektórych nielicznych przypadkach słowo katolicki jest używany samodzielnie. Funkcja ta nie wydaje się wystąpić w negocjacjach z wcześniejszą datą, który dotknął religii, np. te związane z proponowanym d'Alencon małżeństwa w panowania Elżbiety, natomiast w Dziejach Parlament, odezw, itp., przed Hiszpański meczu, Katolicy są po prostu opisać jako papistów lub Recusants i ich religii jako klerykalny, Romanish lub romanista. Indeed long after this period, the use of the term Roman Catholic continued to be a mark of condescension, and language of much more uncomplimentary character was usually preferred. Rzeczywiście długo po tym okresie, użycie terminu Rzymsko-Katolickiego w dalszym ciągu znak łaskawości, i język niepochlebne charakter znacznie bardziej była to opcja preferowana. It was perhaps to encourage a friendlier attitude in the authorities that Catholics themselves henceforth began to adopt the qualified term in all official relations with the government. To było być może zachęcać do przyjaznego nastawienia władz, że katolicy odtąd zaczął się przyjąć termin kwalifikowaną we wszystkich oficjalnych stosunków z rządem. Thus the "Humble Remonstrance, Acknowledgment, Protestation and Petition of the Roman Catholic Clergy of Ireland" in 1661, began "We, your Majesty's faithful subjects the Roman Catholick clergy of Ireland". W ten sposób "Humble Remonstrance, potwierdzenie, protestation i Petycja katolickiego duchowieństwa Irlandii" w 1661, rozpoczął "My, Twoje Królewskiej Mości wierni tematy rzymskiego duchowieństwa Catholick Irlandii". The same Practice seems to have obtained in Maryland; see or example the Consultation entitled "Objections answered touching Maryland", drafted by Father R Blount, SJ, in 1632 (B. Johnston, "Foundation of Maryland, etc., 1883, 29), and wills proved 22 Sep., 1630, and 19 Dec., 1659, etc., (in Baldwin, "Maryland Cat. of Wills", 19 vols., vol. i. Naturally the wish to conciliate hostile opinion only grew greater as Catholic Emancipation became a question of practical politics, and by that time it would appear that many Catholics themselves used the qualified form not only when addressing the outside public but in their domestic discussions. A short-lived association, organized in 1794 with the fullest approval of the vicars Apostolic, to counteract the unorthodox tendencies of the Cisalpine Club, was officially known as the "Roman Catholic Meeting" (Ward, "Dawn of Cath. Revival in England", II, 65). So, too, a meeting of the Irish bishops under the presidency of Dr. Troy at Dublin in 1821 passed resolutions approving of an Emancipation Bill then before a Parliament, in which they uniformly referred to members of their own communion as "Roman Catholics". Further, such a representative Catholic as Charles Butler in his "Historical Memoirs" (see eg vol. IV, 1821, pp. 185, 199, 225, etc.,) frequently uses the term "roman-catholic" [sic] and seems to find this expression as natural as the unqualified form. Ta sama praktyka Wydaje się, że uzyskane w Maryland, patrz przykład prawo lub konsultacji "Zastrzeżenia odpowiedział dotykania Maryland", opracowanego przez Ojca R Blount, SJ, w 1632 (B. Johnston, "Foundation of Maryland, itp., 1883, 29) i chce okazało 22 września 1630, a 19 grudnia 1659, itp. (w Baldwin, "Maryland Cat. testamentów", 19 vols., obj. i. Oczywiście chęć pogodzenia wrogiej opinii wzrosła tylko większe w katolickiej Emancypacja stała się kwestia praktycznej polityki, a do tego czasu wydaje się, że wielu katolików używa się kwalifikowaną formę nie tylko w przypadku rozwiązania poza publicznym, ale w ich wewnętrznym dyskusji. krótkotrwały stowarzyszenia, zorganizowany w 1794 roku z pełnym zgody vicars apostolski, aby przeciwdziałać tendencji niekonwencjonalna Cisalpińskiej Club, został oficjalnie znany jako "katolicka Spotkanie" (Ward, "Dawn of Cath. Revival w Anglii", II, 65). Tak samo spotkanie irlandzkich biskupów pod przewodnictwem dr Troy w Dublinie w 1821 roku uchwał zatwierdzenie Emancypacja Bill następnie przed Parlamentem, w którym równomiernie, o których mowa członków własnej komunii jako "katolicy". Ponadto, taki przedstawiciel Katolickiego jako Charles Butler w jego "Pamiętnik historyczny" (patrz np. obj. IV, 1821, pp. 185, 199, 225, itd.) często używa się terminu "rzymsko-katolicki" [sic] i wydaje się, aby znaleźć ten wyraz jako naturalne jako niewykwalifikowany formy.

With the strong Catholic revival in the middle of the nineteenth century and the support derived from the uncompromising zeal of many earnest converts, such for example as Faber and Manning, an inflexible adherence to the name Catholic without qualification once more became the order of the day. Z silnym odrodzenia katolickiego w połowie XIX wieku i wsparcie pochodzące z bezkompromisowej gorliwości wielu earnest konwertuje, takich na przykład jak Faber i Manning, sztywne trzymanie się nazwa katolickiego bez kwalifikacji po raz kolejny stał się porządek dnia . The government, however, would not modify the official designation or suffer it to be set aside in addresses presented to the Sovereign on public occasions. Rząd jednak nie zmienić nazwy urzędowej lub cierpi on zostać uchylony w adresy przedstawiony Sovereign publicznych okazjach. In two particular instances during the archiepiscopate of Cardinal Vaughan this point was raised and became the subject of correspondence between the cardinal and the Home Secretary. W dwóch konkretnych przypadków w archiepiscopate kardynała Vaughan ten punkt został podniesiony i stała się przedmiotem korespondencji między kardynał i spraw wewnętrznych. In 1897 at the Diamond Jubilee of the accession of Queen Victoria, and again in 1901 when Edward VII succeeded to the throne, the Catholic episcopate desired to present addresses, but on each occasion it was intimated to the cardinal that the only permissible style would be "the Roman Catholic Archbishop and Bishops in England". W 1897 roku na Diamond Jubilee z przystąpieniem królowej Wiktorii, i ponownie w 1901 roku, kiedy Edward VII na tron, Katolickiego Episkopatu pożądanych adresów do przedstawienia, ale za każdym razem było kolegom z kardynałem, jedyną stylu będzie "katolickiego arcybiskupa i biskupów w Anglii". Even the form "the Cardinal Archbishop and Bishops of the Catholic and Roman Church in England" was not approved. Nawet w formie "kardynała arcybiskupa i biskupów katolickiego i Kościoła rzymskiego w Anglii" nie została zatwierdzona. On the first occasion no address was presented, but in 1901 the requirements of the Home Secretary as to the use of the name "Roman Catholics" were complied with, though the cardinal reserved to himself the right of explaining subsequently on some public occasion the sense in which he used the words (see Snead-Cox, "Life of Cardinal Vaughan", II, 231-41). Za pierwszym razem nie został przedstawiony adres, ale w 1901 roku wymagania Home Sekretarz co do używania nazwy "katolików" zostały zachowane, choć kardynał zastrzeżone dla siebie prawo następnie wyjaśniające w niektórych publicznych okazji poczucia , w którym użył słów (patrz Snead-Cox, "Życie kardynał Vaughan", II, 231-41). Accordingly, at the Newcastle Conference of the Catholic Truth Society (Aug., 1901) the cardinal explained clearly to his audience that "the term Roman Catholic has two meanings; a meaning that we repudiate and a meaning that we accept." W związku z Newcastle na Konferencji Katolickich Truth Society (sierpień, 1901) kardynał wyjaśnił jasno do jego publiczność, że "termin katolicki ma dwa znaczenia, co oznacza, że możemy odrzucić i co oznacza, że akceptujemy. The repudiated sense was that dear to many Protestants, according to which the term Catholic was a genus which resolved itself into the species Roman Catholic, Anglo-Catholic, Greek Catholic, etc. Repudiated sensie było to, że droga do wielu protestantów, zgodnie z którym termin katolicki był rodzaju, które rozwiązano się do gatunków Rzymsko-Katolickiego, anglo-katolickiej, greko-katolicki, itp. But, as the cardinal insisted, "with us the prefix Roman is not restrictive to a species, or a section, but simply declaratory of Catholic." Ale, jak kardynał nalegał, "z nami prefiks Roman nie jest ograniczony do gatunków, lub jej część, ale jedynie deklaratoryjny katolickich". The prefix in this sense draws attention to the unity of the Church, and "insists that the central point of Catholicity is Roman, the Roman See of St. Peter." Przedrostek w tym sensie zwraca uwagę na jedność Kościoła, i "podkreśla, że centralnym punktem Katolickość jest Roman, Roman Zobacz Świętego Piotra".

It is noteworthy that the representative Anglican divine, Bishop Andrewes, in his "Tortura Torti" (1609) ridicules the phrase Ecclesia Catholica Romana as a contradiction in terms. Warto zauważyć, że przedstawiciel Anglican boskie, biskupa Andrewes, w jego "Tortura Torti" (1609) wyśmiewa wyrażenie Catholica Ecclesia Romana jako sprzeczność. "What," he asks, "is the object of adding 'Roman'? The only purpose that such an adjunct can serve is to distinguish your Catholic Church from another Catholic Church which is not Roman" (p. 368). "Co," prosi "jest przedmiotem dodając" Roman "? Tylko, że taki cel może stanowić uzupełnienie jest wyróżnić Kościoła katolickiego z innego Kościoła katolickiego, który nie jest rzymski" (str. 368). It is this very common line of argument which imposes upon Catholics the necessity of making no compromise in the matter of their own name. Jest to bardzo często argumentację, która nakłada na katolików, co do konieczności podejmowania bez kompromisu w dziedzinie ich własnym imieniu. The loyal adherents of the Holy See did not begin in the sixteenth century to call themselves "Catholics" for controversial purposes. Lojalnych zwolenników Stolicy Apostolskiej nie rozpocznie się w XVI wieku, aby połączyć się "katolików" dla celów kontrowersyjne. It is the traditional name handed down to us continuously from the time of St. Augustine. Jest to tradycyjna nazwa przekazana nam nieustannie od czasu świętego Augustyna. We use this name ourselves and ask those outside the Church to use it, without reference to its signification simply because it is our customary name, just as we talk of the Russian Church as "the Orthodox Church", not because we recognize its orthodoxy but because its members so style themselves, or again just as we speak of "the Reformation" because it is the term established by custom, though we are far from owning that it was a reformation in either faith or morals. Możemy używać tej nazwy w siebie i zapytać tych spoza Kościoła, aby z niego skorzystać, bez względu na jej znaczenie tylko dlatego, że jest naszą zwyczajową nazwę, tak jak mówimy o Rosyjski Kościół jako "Kościół prawosławny", a nie dlatego, że uznają jego prawowierność, ale ponieważ jej członków tak sobie styl, czy też tak jak mówimy o "reformacji", ponieważ jest to określenie przyjęte zwyczajowo, choć daleko nam jeszcze do posiadania, że w obu reformacji wiary i moralności. The dog-in-the manger policy of so many Anglicans who cannot take the name of Catholics for themselves, because popular usage has never sanctioned it as such, but who on the other hand will not concede it to the members of the Church of Rome, was conspicuously brought out in the course of a correspondence on this subject in the London "Saturday Review" (Dec., 1908 to March, 1909) arising out of a review of some of the earlier volumes of THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Pies-w-Polityka żłobie wielu anglikanów więc, którzy nie mogą podjąć nazwę katolików dla siebie, bo popularny zwyczaj nigdy nie sankcjonuje go jako takich, ale z drugiej strony nie przyznać, że do członków Kościoła w Rzymie był widoczny wniesiona w trakcie korespondencji w tej sprawie w Londynie "Saturday Review" (grudzień, 1908 do marca 1909) wynikające z przeglądu niektórych wcześniejszych tomów Encyklopedii Katolickiej.

Publication information Written by Herbert Thurston. Publikacja informacji napisanej przez Herbert Thurston. Transcribed by Nicolette Ormsbee. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Przepisywane przez Ormsbee Nicolette. Encyklopedii Katolickiej, Tom XIII. Published 1912. Opublikowane 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Obstat, 1 lutego 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, DD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

The historical facts summarized in this article are given in an extended form in a paper contributed by the present writer to The Month (Sept. 1911). Fakty historyczne przedstawione w tym artykule są podane w formie rozszerzonej w dokumencie wniesionych przez obecnych pisarza do miesiąca (wrzesień 1911). See also "The Tablet" (14 Sept., 1901), 402, and Snead-Cox, Life of Cardinal Vaughan, cited above. Patrz także: "The Tablet" (14 września 1901), 402, i Snead-Cox, Życie kardynał Vaughan, cytowana powyżej.


Roman Catechism Roman Katechizm

Catholic Information Informacje Katolicki

This catechism differs from other summaries of Christian doctrine for the instruction of the people in two points: it is primarily intended for priests having care of souls (ad parochos), and it enjoys an authority equalled by no other catechism. Ten katechizm różni się od innych zestawień dla doktryny chrześcijańskiej instrukcja ludzi w dwóch punktach: to jest przeznaczone przede wszystkim dla kapłanów, które duszpasterstwem (ad parochos), a ponadto cieszy władze dorównuje żadne inne katechizm. The need of a popular authoritative manual arose from a lack of systematic knowledge among pre-Reformation clergy and the concomitant neglect of religious instruction among the faithful. Potrzeby popularnego podręcznika autorytatywne wynikły z braku systematycznej wiedzy sprzed reformacji wśród duchowieństwa i jednoczesne niedbalstwa religijne wśród wiernych.

The Reformers had not been slow in taking advantage of the situation; their popular tracts and catechisms were flooding every country and leading thousands of souls away from the Church. Reformatorów nie było wolno, korzystając z sytuacji, ich popularnych opracowań i katechizmy były powodzie każdym kraju i prowadząc tysięcy dusz z dala od Kościoła. The Fathers of Trent, therefore, "wishing to apply a salutary remedy to this great and pernicious evil, and thinking that the definition of the principal Catholic doctrines was not enough for the purpose, resolved also to publish a formulary and method for teaching the rudiments of the faith, to be used by all legitimate pastors and teachers" (Cat. praef., vii). Ojcowie Trent, w związku z tym, które chcą zastosować zbawienną do naprawienia tego wielkiego zła i szkodliwe, i myśli, że definicja główne doktryny katolickiej nie był wystarczający dla celów, rozwiązano również publikuje wzór i metody nauczania podstaw wiary, które mają być używane przez wszystkich uzasadnionych pasterzami i nauczycielami "(praef kat.., vii). This resolution was taken in the eighteenth session (26 February, 1562) on the suggestion of St. Charles Borromeo; who was then giving full scope to his zeal for the reformation of the clergy. Niniejsza uchwała podjęta została w XVIII sesji (26 lutego 1562) na propozycję św Karola Boromeusza, który był wówczas dając pełny zakres jego zapał do reformacji z duchownych. Pius IV entrusted the composition of the Catechism to four distinguished theologians: Archbishops Leonardo Marino of Lanciano and Muzio Calini of Zara, Egidio Foscarini, Bishop of Modena, and Francisco Fureiro, a Portuguese Dominican. Pius IV powierzone skład Katechizm do czterech wybitnych teologów: Arcybiskupów Leonardo Marino Lanciano i Muzio Calini z Zara, Egidio Foscarini, biskup Modeny, i Francisco Fureiro, portugalski Dominikanów. Three cardinals were appointed to supervise the work. Trzech kardynałów zostały wyznaczone do nadzorowania robót. St. Charles Borromeo superintended the redaction of the original Italian text, which, thanks to his exertions, was finished in 1564. Cardinal William Sirletus then gave it the final touches, and the famous Humanists, Julius Pogianus and Paulus Manutius, translated it into classical Latin. Św Karola Boromeusza superintended redakcji tekst oryginalny włoski, które dzięki jego wysiłkom, została ukończona w 1564. Kardynał William Sirletus następnie dał mu ostatnie poprawki, a słynny humaniści, Julius Pogianus i Paulus Manutius, przetłumaczone go do klasycznego Łacińskiej. It was then published in Latin and Italian as "Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V jussu editus, Romae, 1566" (in-folio). Translations into the vernacular of every nation were ordered by the Council (Sess. XXIV, "De Ref.", c. vii). To wtedy opublikowany w języku łacińskim i włoskim jako "Catechismus ex decreto Concilii ad Tridentini parochos Pii editus jussu V, Romae, 1566" (in-folio). Tłumaczenia na język miejscowy każdego narodu zostały zamówione przez Radę (Sess. XXIV " De ref. ", c. vii).

The Council intended the projected Catechism to be the Church's official manual of popular instruction. Rada zamierzała przewidywane Katechizm do oficjalnego podręcznika Kościoła popularnych instrukcji. The seventh canon, "De Reformatione", of Sess. Siódmego kanonu "De Reformatione", z Sesja. XXIV, runs: "That the faithful may approach the Sacraments with greater reverence and devotion, the Holy Synod charges all the bishops about to administer them to explain their operation and use in a way adapted to the understanding of the people; to see, moreover, that their parish priests observe the same rule piously and prudently, making use for their explanations, where necessary and convenient, of the vernacular tongue; and conforming to the form to be prescribed by the Holy Synod in its instructions (catechesis) for the several Sacraments: the bishops shall have these instructions carefully translated into the vulgar tongue and explained by all parish priests to their flocks . . .". XXIV, brzmi: "aby wierni mogą zwrócić się do Sakramentów z większą czcią i pobożnością, opłat Świętego Synodu Biskupów na temat wszystkich do podawania ich do wyjaśnienia ich działania i wykorzystania w sposób dostosowany do zrozumienia ludu, aby zobaczyć, ponadto , że ich proboszczów przestrzega tej samej zasady pobożnie i ostrożnie, korzystające z ich wyjaśnień, w miarę potrzeby i wygodny, z ojczystym językiem, a zgodne z postaci, która jest określona przez Święty Synod w jego instrukcji (katecheza) dla kilku sakramenty: biskupi mają te instrukcje dokładnie przetłumaczyć na język wulgarny i wyjaśnione przez wszystkich proboszczów do swoich stad... ". In the mind of the Church the Catechism, though primarily written for the parish priests, was also intended to give a fixed and stable scheme of instruction to the faithful, especially with regard to the means of grace, so much neglected at the time. W myśl Kościoła w Katechizmie, ale przede wszystkim napisana dla proboszczów, był także na celu zapewnienie stałego i stabilnego systemu kształcenia do wiernych, zwłaszcza w odniesieniu do środków łaski, tak bardzo zaniedbane w czasie. To attain this object the work closely follows the dogmatic definitions of the council. Aby osiągnąć ten obiekt ściśle następujące definicje dogmatyczne Rady. It is divided in four parts: Jest on podzielony na cztery części:

I. The Apostles' Creed; I. Skład Apostolski;

II. II. The Sacraments; Sakramentów;

III. III. The Decalogue; Dekalogu;

IV. IV. Prayer, especially The Lord's Prayer. Modlitwy, zwłaszcza modlitwy Pańskiej.

It deals with the papal primacy and with Limbo, points which were not discussed or defined at Trent; on the other hand, it is silent on the doctrine of Indulgences, which is set forth in the "Decretum de indulgentiis", Sess. Zajmuje się papieskiego prymatu i Limbo, punktów, które nie zostały omówione lub określone w Trent, z drugiej strony, jest cichy w doktrynie Indulgences, które jest określone w "Decretum de indulgentiis", Sesja. XXV. The bishops urged in every way the use of the new Catechism; they enjoined its frequent reading, so that all its contents would be committed to memory; they exhorted the priests to discuss parts of it at their meetings, and insisted upon its being used for instructing the people. XXV. Biskupów wezwał w każdy sposób korzystania z nowego Katechizmu, że nakazała jej częstego czytania, tak aby jego zawartość będzie zobowiązana do pamięci, że wezwał kapłanów, aby omówić jego części na swoich posiedzeniach, i nalegał na jego jest wykorzystywane do instruowania ludzi.

To some editions of the Roman Catechism is prefixed a "Praxis Catechismi", ie a division of its contents into sermons for every Sunday of the year adapted to the Gospel of the day. Niektórych wersjach rzymskiego Katechizm jest prefiksem "Praxis Catechismi", czyli podział jego zawartość do kazań na każdą niedzielę roku dostosowane do Ewangelii dnia. There is no better sermonary. Nie ma lepszego sermonary. The people like to hear the voice of the Church speaking with no uncertain sound; the many Biblical texts and illustrations go straight to their hearts, and, best of all, they remember these simple sermons better than they do the oratory of famous pulpit orators. The Catechism has not of course the authority of conciliary definitions or other primary symbols of faith; for, although decreed by the Council, it was only published a year after the Fathers had dispersed, and it consequently lacks a formal conciliary approbation. Ludzie lubią słuchać głosu Kościoła mówi jednoznacznie w dobrym stanie; wiele tekstów biblijnych i ilustracje jechać prosto do ich serc, a najlepsze jest to, że pamiętam te proste kazania lepsze niż oni oratorium znanych mówców ambona. Katechizm nie ma oczywiście organ conciliary definicje lub innych podstawowych symboli wiary, bo, mimo że ogłoszone przez Radę, dopiero opublikowane rok po ojcowie mieli rozproszone, a w konsekwencji nie ma formalnego conciliary aprobatą. During the heated controversies de auxiliis gratiae between the Thomists and Molinists, the Jesuits refused to accept the authority of the Catechism as decisive. Podczas podgrzewane kontrowersji de auxiliis gratiae między Thomists i Molinists, jezuitów odmówił przyjęcia organ Katechizm jako decydujący. Yet it possesses high authority as an exposition of Catholic doctrine. Jednak posiada wysoki organ jako ekspozycja doktryny katolickiej. It was composed by order of a council, issued and approved by the pope; its use has been prescribed by numerous synods throughout the whole Church; Leo XIII, in a letter to the French bishops (8 Sept., 1899), recommended the study of the Roman Catechism to all seminarians, and the reigning pontiff, Pius X, has signified his desire that preachers should expound it to the faithful. Składały się na zlecenie rady, wydany i zatwierdzony przez papieża, jego stosowania został przepisany przez liczne synody w całym Kościele, Leona XIII, w liście do biskupów francuskich (08 września 1899), zalecane badania o Roman Katechizm dla wszystkich seminarzystów, a panujący papież, Pius X, ma oznaczało jego pragnienie, aby kaznodzieje powinien tłumaczyć je wiernym.

The earliest editions of the Roman Catechism are: "Romae apud Paulum Manutium", 1566; "Venetiis, apud Dominicum de Farrisö, 1567; "Coloniae", 1567 (by Henricus Aquensis); "Parisuis, in aedibus. Najbliższej edycji Roman Katechizm to: "Romae APUD Paulum Manutium", 1566; "Venetiis, APUD Dominicum de Farrisö, 1567;" Coloniae ", 1567 (przez Henricus Aquensis)," Parisuis w aedibus. Jac. Jac. Kerver", 1568; "Venetiis, apud Aldum", 1575; Ingolstadt, 1577 (Sartorius). In 1596 appeared at Antwerp "Cat. Kerver "1568," Venetiis, APUD Aldum "w 1575, Ingolstadt, 1577 (Sartorius). W 1596 pojawił się w Antwerpii" Kat. Romanus . . Romanus.. . . quaestionibus distinctus, brevibusque exhortatiunculis studio Andreae Fabricii, Leodiensis". (This editor, A. Le Fevre, died in 1581. He probably made this division of the Roman Catechism into questions and answers in 1570). George Eder, in 1569, arranged the Catechism for the use of schools. He distributed the main doctrines into sections and subsections, and added perspicuous tables of contents. This useful work bears the title: "Methodus Catechismi Catholici". The first known English translation is by Jeremy Donovan, a professor at Maynooth, published by Richard Coyne, Capel Street, Dublin, and by Keating & Brown, London, and printed for the translator by W. Folds & Son, Great Shand Street, 1829. An American edition appeared in the same year. Donovan's translation was reprinted at Rome by the Propaganda Press, in two volumes (1839); it is dedicated to Cardinal Fransoni, and signed: "Jeremias Donovan, sacerdos hibernus, cubicularius Gregorii XVI, PM" There is another English translation by RA Buckley (London, 1852), which is more elegant than Donovan's and claims to be more correct but is spoiled by the doctrinal notes of the Anglican translator. The first German translation, by Paul Hoffaeus, is dated Dillingen, 1568. quaestionibus distinctus, brevibusque exhortatiunculis studio Andreae fabricii, Leodiensis ". (Edytor, A. Le Fevre, zmarł w 1581. On zapewne tego podziału Roman Katechizm do pytań i odpowiedzi w 1570). George Eder, w 1569, ułożone Katechizm do użytku szkół. Wręczał głównych doktryn do sekcji i podsekcji, i dodał wyraźny spisy treści. Ta użyteczna praca nosi tytuł: "Metodego Catechismi Catholici". Pierwsze znane tłumaczenie na język angielski jest Jeremy Donovan, profesor Maynooth, opublikowane przez Richarda Coyne, Capel Street, Dublin, a przez Keating & Brown, Londyn, i drukowane na tłumacza przez W. Folds & Son, Wielka Shand Street, 1829. amerykańskiej edycji pojawiły się w tym samym roku. tłumaczeń Donovan był przedrukowany na Rzym przez Propaganda Press, w dwóch tomach (1839), jest dedykowany do kardynała Fransoni, podpisane: "Jeremias Donovan, sacerdos hibernus, cubicularius Gregorii XVI, PM" Nie ma innego tłumaczenie na język angielski przez RA Buckley (Londyn, 1852 ), który jest bardziej elegancki niż Donovan i twierdzi, że jest bardziej poprawne, ale jest zepsuty przez doktrynalnych notatki z Anglican tłumacz. pierwszego niemieckiego tłumaczenia, Paul Hoffaeus, jest datowany Dillingen, 1568.

Publication information Written by J. Wilhelm. Publikacja informacji napisanej przez J. Wilhelm. Transcribed by Nicolette Ormsbee. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Przepisywane przez Ormsbee Nicolette. Encyklopedii Katolickiej, Tom XIII. Published 1912. Opublikowane 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Obstat, 1 lutego 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, DD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


The Roman Rite Rycie rzymskim

Catholic Information Informacje Katolicki

(Ritus romanus). (Roman Ritus).

The Roman Rite is the manner of celebrating the Holy Sacrifice, administering Sacraments, reciting the Divine Office, and performing other ecclesiastical functions (blessings, all kinds of Sacramentals, etc.) as used in the city and Diocese of Rome. W obrządku rzymskiego jest sposób celebrowania Najświętszej Ofiary, administrowania sakramentów, odmawiania modlitwy brewiarzowej i wykonywania innych funkcji kościelnych (błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju sakramentaliów, itp.), używany w mieście i diecezji rzymskiej.

The Roman Rite is the most wide-spread in Christendom. W obrządku rzymskiego jest najbardziej powszechna w chrześcijaństwie. That it has advantages possessed by no other -- the most archaic antiquity, unequalled dignity, beauty, and the practical convenience of being comparatively short in its services -- will not be denied by any one who knows it and the other ancient liturgies. Że korzyści posiadanych przez nie innych - najbardziej archaiczną starożytności, niezrównana godność, piękno i wygodę w praktyce jest stosunkowo krótki w jego usług - nie będzie kwestionowane przez każdego, kto wie, że i inne starożytnej liturgii. But it was not the consideration of these advantages that led to its extensive use; it was the exalted position of the see that used it. Ale to nie było rozpatrzenia tych korzyści, które doprowadziły do szerokiego wykorzystywania; było wyniesienie zobaczyć, że wykorzystane. The Roman Rite was adopted throughout the West because the local bishops, sometimes kings or emperors, felt that they could not do better than use the rite of the chief bishop of all, at Rome. W obrządku rzymskiego został przyjęty na Zachodzie, ponieważ lokalnych biskupów, królów i cesarzy czasem, czuł, że nie mógł zrobić lepiej, niż korzystać z obrzędu biskup naczelny wszystkim w Rzymie. And this imitation of Roman liturgical practice brought about in the West the application of the principle (long admitted in the East) that rite should follow patriarchate. I to imitacja Romana liturgicznej praktyki doprowadziły w West stosowania zasady (długi dopuszczone na Wschodzie), że obrzęd powinien stosować się patriarchat.

Apart from his universal primacy, the pope had always been unquestioned Patriarch of the West. Niezależnie od jego powszechnego prymatu, papież zawsze był niekwestionowanym Patriarchy Zachodu. It was then the right and normal thing that the West should use his liturgy. Było to prawo i normalną rzeczą, że Zachód powinien używać jego liturgii. The irregular and anomalous incident of liturgical history is not that the Roman Rite has been used, practically exclusively, in the West since about the tenth or eleventh century, but that before that there were other rites in the pope's patriarchate. Nieregularne i nietypowe zdarzenia z historii liturgicznych nie jest obrządku rzymskiego jest używany, prawie wyłącznie, na Zachodzie od ok. X lub XI wieku, ale przed tym były inne obrzędy w papieża patriarchat. Not the disappearance but the existence and long toleration of the Gallican and Spanish rites is the difficulty (see RITES). Nie zniknięcie, ale istnienie i długo tolerowały z Gallican i obrzędy Hiszpański jest trudność (patrz OBRZĘDY).

Like all others, the Roman Rite bears clear marks of its local origin. Jak wszyscy inni, obrządku rzymskiego nosi wyraźne ślady jego pochodzenia lokalnego. Wherever it may be used, it is still Roman in the local sense, obviously composed for use in Rome. Wszędzie tam, gdzie może być używany, jest nadal Roman w lokalnym znaczeniu, składa się oczywiście do wykorzystania w Rzymie. Our Missal marks the Roman stations, contains the Roman saints in the Canon (See CANON OF THE MASS), honours with special solemnity the Roman martyrs and popes. Nasze znaki Mszału Rzymskiego stacji, zawiera Roman świętych w Canon (patrz kanonu Mszy), ze szczególnym wyróżnieniem uroczystości męczenników rzymskich i papieży. Our feasts are constantly anniversaries of local Roman events, of the dedication of Roman churches (All Saints, St. Michael, S. Maria ad Nives, etc.). The Collect for Sts. Nasze święta są stale rocznice Roman lokalnych wydarzeń, poświęcenia rzymskich kościołów (Wszystkich Świętych, Św, S. Maria ad Nives, itp.). Zbieraj św. Peter and Paul (29 June) supposes that it is said at Rome (the Church which "received the beginnings of her Faith" from these saints is that of Rome), and so on continually. Piotra i Pawła (29 czerwca) zakłada, że mówi się w Rzymie (Kościół, który "otrzymał początki jego wiary" z tych świętych jest to, że w Rzymie), a więc na stale. This is quite right and fitting; it agrees with all liturgical history. Ten ma rację i montażu, ale zgadza się ze wszystkim liturgicznej historii. No rite has ever been composed consciously for general use. Obrzęd nigdy nie było w składzie świadomie do ogólnego użytku. In the East there are still stronger examples of the same thing. The Orthodox all over the world use a rite full of local allusions to the city of Constantinople. Na Wschodzie nadal istnieją silniejsze przykłady to samo. Prawosławnych na całym świecie korzystać z pełnego obrzędu lokalnych aluzje do miasta Konstantynopola.

The Roman Rite evolved out of the (presumed) universal, but quite fluid, rite of the first three centuries during the (liturgically) almost unknown time from the fourth to the sixth. W obrządku rzymskiego ewoluowały z (przypuszczalnie) powszechnych, ale dość płynne, obrzęd w czasie pierwszych trzech wieków (liturgicznie) prawie nieznany czas od czwartego do szóstego. In the sixth we have it fully developed in the Leonine, later in the Gelasian, Sacramentaries. W szóstym mamy go w pełni rozwinięte w Leonine, później w Gelasian, Sacramentaries. How and exactly when the specifically Roman qualities were formed during that time will, no doubt, always be a matter of conjecture (see LITURGY; LITURGY OF THE MASS). Jak i kiedy dokładnie Roman jakości szczególnie powstały w tym czasie będą, bez wątpienia, zawsze jest kwestia przypuszczeń (patrz liturgii, liturgii Mszy świętej). At first its use was very restrained. Na pierwszy jego stosowanie było bardzo ograniczone. It was followed only in the Roman province. Po nim tylko w prowincji rzymskich. North Italy was Gallican, the South, Byzantine, but Africa was always closely akin to Rome liturgically. Północy Włoch Gallican, Południowa, bizantyjskiej, ale Afryka była zawsze ściśle zbliżona do liturgii rzymskiej.

From the eighth century gradually the Roman usage began its career of conquest in the West. Od ósmego wieku stopniowo Roman użytkowania rozpoczął swoją karierę w podboju Zachodu. By the twelfth century at latest it was used wherever Latin obtained, having displaced all others except at Milan and in retreating parts of Spain. W XII wieku najpóźniej była wykorzystywana wszędzie tam, gdzie łacina uzyskane po wysiedlonych wszystkich innych z wyjątkiem Mediolan i wycofujące się w części Hiszpanii. That has been its position ever since. , Które zostało stanowisko do dziś. As the rite of the Latin Church it is used exclusively in the Latin Patriarchate, with three small exceptions at Milan, Toledo, and in the still Byzantine churches of Southern Italy, Sicily, and Corsica. W obrządku Kościoła łacińskiego jest używany wyłącznie w patriarchatu łacińskiego, z trzema małymi wyjątkami w Mediolan, Toledo, w dalszym ciągu bizantyjskie kościoły południowej Italii, na Sycylii i Korsyce.

During the Middle Ages it developed into a vast number of derived rites, differing from the pure form only in unimportant details and in exuberant additions. W średniowieczu rozwinęła się ogromna liczba uzyskanych obrzędy, różniące się od postaci czystej tylko nieistotne szczegóły i żywiołowy uzupełnień. Most of these were abolished by the decree of Pius V in 1570 (see LITURGY OF THE MASS). Większość z nich zostały zniesione przez dekret Piusa V w 1570 (patrz liturgii Mszy świętej). Meanwhile, the Roman Rite had itself been affected by, and had received additions from, the Gallican and Spanish uses it displaced. Tymczasem sama obrządku rzymskiego zostały dotknięte, i otrzymał od uzupełnień, Hiszpański Gallican i używa go wysiedlonych. The Roman Rite is now used by every one who is subject to the pope's patriarchal jurisdiction (with the three exceptions noted above); that is, it is used in Western Europe, including Poland, in all countries colonized from Western Europe: America, Australia, etc., by Western (Latin) missionaries all over the world, including the Eastern lands where other Catholic rites also obtain. No one may change his rite without a legal authorization, which is not easily obtained. W obrządku rzymskiego jest obecnie wykorzystywana przez wszystkich, którzy podlegają Papieża patriarchalnej jurysdykcji (z trzema wyjątkami wspomniano powyżej), to znaczy, że jest stosowany w Europie Zachodniej, w tym Polska, we wszystkich krajach kolonistów z Europy Zachodniej: Ameryka, Australia itp., przez Western (łacina) misjonarzy na całym świecie, w tym ziem wschodnich, gdzie inne katolickie obrzędy również uzyskać. Nikt nie może zmienić jego obrzęd bez zezwolenia prawnych, które nie jest łatwo uzyskać. So the Western priest in Syria, Egypt, and so on uses his own Roman Rite, just as at home. Więc kapłan w zachodniej Syrii, Egiptu, i tak dalej korzysta z własnego obrządku rzymskiego, podobnie jak w domu. On the same principle Catholics of Eastern rites in Western Europe, America, etc., keep their rites; so that rites now cross each other wherever such people live together. Na tej samej zasadzie katolików obrządków wschodnich w Europie Zachodniej, Ameryce, itp., zachować ich obrzędy, tak że obrzędy teraz krzyż sobą wszędzie tam, gdzie takie osoby mieszkają razem. The language of the Roman Rite is Latin everywhere except that in some churches along the Western Adriatic coast it is said in Slavonic and on rare occasions in Greek at Rome (see RITES). Język obrządku rzymskiego łacina jest wszędzie z wyjątkiem, że w niektórych kościołach wzdłuż zachodniego wybrzeża Adriatyku to powiedział w słowiańskich i rzadkich w języku greckim w Rzymie (patrz OBRZĘDY). In derived forms the Roman Rite is used in some few dioceses (Lyons) and by several religious orders (Benedictines, Carthusians, Carmelites, Dominicans). W pochodnych form rytu rzymskiego jest używany w niektórych diecezjach kilka (Lyon) i przez kilka zakonów (benedyktynów, kartuzów, karmelici, dominikanie). In these their fundamentally Roman character is expressed by a compound name. W tych ich zasadniczy charakter Roman jest wyrażona przez złożonej nazwy. They are the "Ritus Romano-Lugdunensis", "Romano-monasticus", and so on. Są one "Ritus-Lugdunensis" Romano ", Romano-monasticus", i tak dalej.

Publication information Written by Adrian Fortescue. Publikacja informacji napisanej przez Adrian Fortescue. Transcribed by Catharine Lamb. Katarzyny przepisywane przez Baranka. Dedicated to the memory of my mother, Ruth F. Hansen The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Poświęcony pamięci mojej matki, Ruth F. Hansen W Encyklopedii Katolickiej, Tom XIII. Published 1912. Opublikowane 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Obstat, 1 lutego 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Prezentacji w Remy, DD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

For further details and bibliography see BREVIARY; CANON OF THE MASS; LITURGY; MASS, LITURGY OF THE; RITES. W celu uzyskania dalszych informacji patrz bibliografia i brewiarz; kanonu Mszy, liturgii, MASS, LITURGIA, obrzędy.


Roman Catholic Church Kościół Rzymsko-Katolicki

Orthodox Church Information Cerkiew informacji

The term Catholic Church refers to those Churches (including the Eastern Catholic Churches and other non-Latin rite churches) in communion with the Bishop of Rome, the Pope. Określenie Kościół katolicki odnosi się do tych kościołów (w tym katolickich Kościołów Wschodnich i innych kościołów obrządku łacińskiego), w komunii z Biskupem Rzymu, papieża. It arose in Western Europe, parts of Eastern Europe, and parts of the Middle East (particularly in the area of modern day Lebanon) after the Great Schism in 1054 AD In 1054 a schism between Rome and the other patriarchal sees resulted from widening differences between the Eastern and Western Churches. Powstała w Europie Zachodniej, Wschodniej części Europy i części Bliskiego Wschodu (zwłaszcza w dziedzinie nowoczesne Liban) po Wielkiej Schizmy w 1054 AD W 1054 schizmy między Rzymem i innych patriarchalnej widzi wynikiem poszerzenia różnice między Kościoły Wschodu i Zachodu. The cause of the schism was initially a dispute over papal authority and the soundness of theology surrounding the term filioque , a word which was interpolated by the Western Church to the Creed for use in its own particular liturgy without the consent of the Eastern bishops. Przyczyną schizmy był początkowo spór władzy papieskiej i zasadności teologii wokół filioque kadencja, słowo, które było interpolowana przez Kościele Zachodnim do Creed do wykorzystania we własnym liturgii szczególności bez zgody biskupów wschodnich. Nevertheless, the effects of the schism were not immediately felt everywhere, and it was only over time that the current complete lack of communion between the Eastern Orthodox Churches and Catholic Church became widespread. Niemniej jednak skutki schizmy nie były natychmiast odczuwalne wszędzie, i dopiero z czasem, że obecny całkowity brak komunii Kościołów prawosławnego i Kościoła katolickiego stało się powszechne.

Today, the main differences between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church continue to be the inclusion of filioque in the Creed and the scope of papal authority. Dzisiaj, główne różnice między Kościołem prawosławnym i Kościół rzymskokatolicki nadal włączenie Filioque w Credo, a zakres władzy papieskiej. However, most Orthodox also believe that there is a distinct difference in spirit and attitude, which is expressed in the manner of doing theology as well as concrete differences in pastoral care. Jednak większość prawosławnych również, że istnieje wyraźna różnica w duchu i postawa, która wyraża się w ten sposób teologia, jak również konkretne różnice w duszpasterstwie. Additionally, the Catholic Church has made pronouncements of dogma since the Great Schism (such as Purgatory, the Immaculate Conception, and papal infallibility), and other matters of doctrine (such as original sin), which are regarded as false by some in the Eastern Orthodox Churches. Ponadto Kościół katolicki dogmat się wypowiedzi, ponieważ Wielka Schizma (takie jak czyściec, Niepokalanego Poczęcia NMP i nieomylności papieża) i innych sprawach doktryny (np. grzech pierworodny), które uważane są przez niektórych jako fałszywe we wschodnim cerkwie. These pronouncements, and the theological understanding behind them, present another obstacle to the unity of Catholic and Orthodox. Tych wypowiedzi, a za nimi teologicznego zrozumienia, przedstawia inną przeszkodą dla jedności katolików i prawosławnych.

See also Zobacz także

Sources Źródeł
Also, see: Także, zobaczyć:
Sacraments Sakramenty
Popes Papieże
Papacy Papacy

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest