Divine Transcendence Bożej transcendencji

General Information Informacje ogólne

The concept of divine transcendence states that God is elevated above and extrinsic to the universe that he created. In the Judeo - Christian tradition, God is viewed as combining the apparent opposites of transcendence and immanence in that he both transcends the universe and is active in it. Pojęcie Bożej transcendencji stwierdza, że Bóg jest podniesiona wyżej i zewnętrzne w stosunku do wszechświata, który stworzył. W judeo - chrześcijańskiej tradycji, Bóg jest postrzegany jako połączenie pozornych przeciwieństw transcendencji i immanencji, że w obu przekracza wszechświata i jest aktywny w ona. Traditional Christian philosophy, exemplified particularly in the works of Thomas Aquinas, treats God as transcendent in the sense that he created the world; that he has perfect knowledge of all earthly things, which indeed derive from him; that he is infinite and eternal; and that, unlike humans, he is identical with his own essence. Tradycyjnej filozofii chrześcijańskiej, zwłaszcza w przykładzie dzieł Tomasza z Akwinu, traktuje Boga jako transcendentne w tym sensie, że stworzył świat, że ma doskonałą wiedzę na temat wszystkich spraw ziemskich, które rzeczywiście pochodzą od niego, że jest on nieskończony i wieczny, a że w przeciwieństwie do ludzi, on jest identyczny z jego własnej istoty.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest