United Church of Christ Zjednoczony Kościół Chrystusa

General Information Informacje ogólne

The United Church of Christ was established in 1957 as a union of the Congregational Christian Churches and the Evangelical and Reformed Church. Zjednoczonego Kościoła Chrystusa powstała w 1957 roku jako unii Congregational Kościołów chrześcijańskich i Kościoła ewangelicko-reformowanego i. With a current membership of approximately 1.7 million communicants located in more than 6,400 congregations in 39 conferences (state and regional organizations), the United Church of Christ is the "youngest" of the major Protestant denominations in the United States. Its roots lie in the teachings of the 16th century reformers, particularly Martin Luther and Ulrich Zwingli, and in Congregationalism. Z obecnych członków ok. 1,7 miliona communicants w ponad 6400 zgromadzenia w 39 konferencjach (państwa i organizacje regionalne), Zjednoczonego Kościoła Chrystusa jest "najmłodszym" z głównych wyznań protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Jego korzenie tkwią w nauki 16 wieku reformatorów, zwłaszcza Marcin Luter, Ulrich Zwingli, w kongregacjonalizmu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The basic unit of the United Church is the local church, which is guaranteed autonomy, or freedom, in the decisions it makes. Podstawową jednostką Zjednoczonego Kościoła lokalnego Kościoła, która jest zagwarantowana niezależność, lub wolności, w decyzjach, które czyni. That freedom is the "freedom of the gospel," however, and every corporate body within the church, whether a local church or a conference or the General Synod, is supposed to make its decisions in the light of the gospel and out of a sense of responsibility to the whole fellowship. Że wolność jest "wolność Ewangelii", jednak i każdy organ spółki w kościele, czy Kościół lokalny lub konferencji lub Generalnego Synodu, ma do swojej decyzji w świetle Ewangelii i obecnie poczucie odpowiedzialności na całą społeczność.

The General Synod of the United Church of Christ, which meets biennially, is the representative, deliberative body composed of 675 - 725 delegates elected by the conferences. Ogólne Synodu Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, który spotyka się co dwa lata, jest przedstawicielem, obradujący w składzie ciała 675 - 725 delegatów wybranych przez konferencje. The officers of the church and the General Synod are the president, secretary, and director of finance and treasurer. Funkcjonariusze z kościoła i Generalnego Synodu są prezydent, sekretarz i dyrektor finansowy i skarbnik. The national program agencies include the United Church Board for World Ministries, United Church Board for Homeland Ministries, Office for Church Life and Leadership, Office for Church in Society, Office of Communication, Stewardship Council, United Church Foundation, and Commission for Racial Justice. Krajowe agencje programu są Zjednoczonego Kościoła Board World ministerstwa, Wielka Izba Kościół dla Ojczyzny ministerstw, Urzędu Kościoła o życiu i Leadership, Urząd Kościoła w społeczeństwie, Biuro Komunikacji, Stewardship Council, Fundacji Wielka Kościoła, i dla Komisji Sprawiedliwości Rasowej. The United Church of Christ is a member of the National Council of Churches, the World Council of Churches, and the World Alliance of Reformed Churches. Zjednoczonego Kościoła Chrystusa jest członkiem Krajowej Rady Kościołów, Światowej Rady Kościołów i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.

Avery D Post Avery D Post

Bibliography Bibliografia
LH Gunnemann, United and Uniting (1987); HP Keiling and FL Battles, eds., The Formation of the United Church of Christ (1977); BB Zikmund, Hidden Histories in the United Church of Christ (1984). Gunnemann LH, Wielka i zjednoczenie (1987); Keiling HP i FL Bitwy, eds., Powstanie Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (1977), Zygmunt BB, ukrytych historii w Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (1984).


Evangelical and Reformed Church Kościół Ewangelicko-Reformowany i ewangelicznych

General Information Informacje ogólne

The Evangelical and Reformed Church was a Protestant denomination established in 1934 by the union of the German Reformed Church (Reformed Church in the United States) and the Evangelical Synod of North America. These two religious bodies shared a German-language heritage, a similar form of church organization, and evangelical enthusiasm. Kościół Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko był protestanckich denominacji założony w 1934 przez Unię niemieckiego Kościoła Reformowanego (Kościół Ewangelicko-Reformowany w Stanach Zjednoczonych) i Synodu Ewangelickiego Ameryki Północnej. Te dwie instytucje religijne wspólne dziedzictwo w języku niemieckim, w podobnej formie organizacji kościoła, ewangelickiego i entuzjazm.

The Evangelical and Reformed Church was governed according to the presbyterian system; legislative authority was vested in a general synod, which met every three years. Kościół Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko był regulowany zgodnie z Presbyterian systemu władzy ustawodawczej był należą Generalnego Synodu, która spotkała się co trzy lata. The denomination conducted missionary work, operated hospitals, and maintained homes for the elderly, children, epileptics, and the retarded. Nazwa prowadzone misyjnej pracy, obsługiwane szpitale i prowadzi domy dla osób starszych, dzieci, epileptyków i umysłowo.

The church recognized the Heidelberg Catechism of 1563, Luther's Catechisms, and the Augsburg confession as standards of doctrine. Separate congregations were permitted latitude in choosing specific points of faith and worship, but certain forms and hymns were recommended by the general synod. Kościół uznane w Heidelbergu Katechizm 1563, Lutra katechizmów, a Augsburg spowiedzi jako normy doktryny. Oddzielne zgromadzenia zostały dopuszczone szerokości w wyborze konkretnych kwestiach wiary i kultu, ale niektóre formy i hymny były zalecane przez Synodu Generalnego. Baptism and the Eucharist were considered the only sacraments authorized by the New Testament. In 1957 the Evangelical and Reformed Church merged with the Congregational Christian churches to form the United Church of Christ. Chrztu i Eucharystii zostały uznane tylko upoważniony przez sakramenty Nowego Testamentu. W 1957 roku Kościół Ewangelicko-Reformowany i połączyła się z Kościołów chrześcijańskich w celu utworzenia Zjednoczonego Kościoła Chrystusa.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest