The Way International Way International

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Way, International is a cultic organization founded in the mid 1950s by a former Evangelical and Reformed minister, Victor Paul Wierwille. Drogi, International jest kultowa organizacja założona w połowie 1950 przez byłego ministra ewangelicki i Reformatów, Victor Paul Wierwille. The Way claims it is not a church or a denomination but merely a "biblical research and teaching organization." Droga roszczeń nie jest to kościół lub nazwy, ale tylko "biblijnych organizacji badawczych i dydaktycznych.

Like most cultic groups, The Way's history and theology revolve around its founder and long - time president. Jak najbardziej kultowych grup The Way historii i teologii koncentrują się wokół jego założyciel i długi - czas prezesem. A graduate of Princeton Theological Seminary, Wierwille holds a doctorate from a reputed degree mill, Pike's Peak Seminary. Absolwent Princeton Theological Seminary, Wierwille posiada doktorat z renomowanych młyn stopniu Pike's Peak seminarium. He first taught his "power for Abundant Living" class in 1953 and began to attract attention and followers during the Jesus Movement of the late 1960s and 1970s. Po raz pierwszy uczył jego "moc Duża liczba dla Życia" klasy w 1953 roku i zaczęła przyciągać uwagę i naśladowców w Ruchu Jezusa z końca 1960 i 1970. The class continues to be the primary means by which potential converts are introduced to the unorthodox teachings of the movement, and has become the cornerstone of The Way's doctrinal position. Klasy nadal jest głównym środkiem, za pomocą którego potencjał konwertuje są wprowadzane do nieortodoksyjnych nauk ruchu, i stał się kamieniem węgielnym Way doktrynalnych stanowisko.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In 1958 Wierwille resigned from the ministry, disillusioned with the institutional church, and continued his spiritual search as an ecclesiastical loner. W 1958 Wierwille zrezygnował z Ministerstwa, złudzeń z kościoła instytucjonalnego, i kontynuował jego duchowej wyszukiwania kościelnych samotnikiem. He claims to have had a life - changing experience during which God spoke to him audibly and promised that he would teach Wierwille the Word as it had not been known since the first century. Twierdzi on, że miał życia - zmiana doświadczenia podczas którego Bóg mówił do niego głośno i obiecał, że będzie uczyć Wierwille Word, gdyż nie znane było już od pierwszego wieku.

After this "revelation" encounter with God, Wierwille pursued a career of writing, preaching, and teaching that included the denial of the Trinity, the deity of Jesus Christ, and other major doctrines of orthodox Christianity. He is revered as a prophet by his followers and views himself as an apostle, "one who brings new light to his generation." Po tym "objawieniem" spotkanie z Bogiem, Wierwille realizowane kariery pisania, głoszenie i nauczanie, które obejmowały odmowę Trójcy, bóstwo Jezusa Chrystusa, i innych głównych doktryn ortodoksyjne chrześcijaństwo. On jest czczony jako prorok przez jego zwolenników poglądów i siebie jako apostoł, "ten, który przynosi nowe światło na jego pokolenia."

Wierwille's theology is a strange admixture of Unitarianism, dispensationalism, Pentecostalism, and Calvinism. teologii Wierwille jest dziwną domieszką Unitarianizm, Dyspensacjonalizm, Pentecostalism i kalwinizmu. While he claims to teach the "rightly divided" Word in a manner that was lost to Christianity until he rediscovered it, Wierwille's preconceived theology is an accumulation of ancient heresies in modern dress combined with some biblical truth. A on twierdzi, uczyć "słusznie dzieli" Word w sposób, który zaginął na chrześcijaństwo, aż odkrył je ponownie, uprzedzeń teologii Wierwille jest nagromadzenie starożytne herezje w połączeniu z nowoczesnym sukienka niektórych biblijnej prawdy. The Way, in reality, is an organization that is built around one man's interpretation of the Bible. Drogi, w rzeczywistości jest organizacją, która zbudowana jest wokół jednego człowieka interpretacji Biblii.

Critics claim that Wierwille misdefines Greek words, employs inferior study tools, promotes false principles of textual criticism, and routinely distorts biblical teaching. A presupposition underlying much of Wierwille's questionable exegesis is the primacy of the Aramaic. Krytycy twierdzą, że Wierwille misdefines greckie słowa, zatrudnia niższej badania narzędzi, propaguje fałszywych zasad Krytyka tekstu, a rutynowo zakłóca biblijnego nauczania. Założenie leżące u podstaw wiele wątpliwości egzegezy Wierwille jest prymat aramejski. Way researchers assert that the NT was originally written in Aramaic, not Greek. Droga naukowcy twierdzą, że NT został napisany w języku aramejskim i greckim. They make extensive reference to Syriac versions and to the Peshitta version translated by George Lamsa, an inferior biblical text. One szerokie odniesienie do Syryjski wersje i do wersji Peshitta przetłumaczone przez George Lamsa, gorszej tekstu biblijnego. Wierwille also manipulate Orientalisms to reinforce his own preferred doctrine. Wierwille również manipulować Orientalisms do wzmocnienia własnej preferowaną doktrynę.

Members of the Way do not accept the deity of Christ. Wierwille regularly asserts, "Jesus Christ is not God, never was and never will be." The Way teaches that Jesus is the son of God, but he is not God the Son. Consistent with Wierwille's unitarian monotheism is his rejection of the Holy Spirit as the third person of the Godhead. Członków Drogi nie akceptują bóstwa Chrystusa. Wierwille regularnie twierdzi, "Jezus Chrystus nie jest Bogiem, nigdy nie był i nigdy nie będzie." Droga naucza, że Jezus jest synem Boga, ale nie jest on Synem Boga. zgodne z Wierwille Unitarian monoteizm jest jego odrzucenie Ducha Świętego jako trzecią osobę Boga. In his view, the Holy Spirit is the Father (God) and just another name for God. Jego zdaniem, Duch Święty jest Ojciec (Bóg) i po prostu inna nazwa Boga. When the words "holy spirit" are not capitalized, Wierwille is referring to a spiritual ability of power. Kiedy słowa "Duch Święty" nie są kapitalizowane, Wierwille odnosi się do duchowej zdolności moc. Therefore, according to Way theology, the Holy Spirit is not a person but an impersonal power or enablement. Dlatego też, zgodnie z teologią Way, Duch Święty, ale nie jest osobą bezosobowe siły lub Enablement.

Speaking in tongues is central to the Way's theology. Wierwille teaches that speaking in tongues constitutes the true worship of God and that the practice is a necessary indicator of the new birth. As part of the Power for Abundant Living course Way members are taught how to speak in tongues, following Wierwille's rather mechanical instruction. Mówienie językami jest w centrum Drogi w teologii. Wierwille uczy, że mówią językami stanowi prawdziwego kultu Boga i że praktyka jest konieczne wskaźnik nowych narodzin. W ramach Power Duża Living oczywiście członków Way uczy się jak mówić językami, po mechaniczne instrukcja Wierwille raczej.

Other errant doctrines of The Way include the belief that there is no glory in death and that the dead remain dead until the final resurrection ("soul sleep"); the teaching that water baptism is not for Christians; and the view that faith is a spiritual thing given to man only after Pentecost and therefore it is the faith of Jesus Christ that saves, not our faith in Jesus. Inne błędne doktryny Way to przekonanie, że nie ma w śmierci i chwały, że pozostanie martwy martwych do czasu ostatecznego zmartwychwstania ("snu duszy"), nauczanie, że wody chrztu nie jest dla chrześcijan, i że wiara jest duchowego danej rzeczy dla człowieka tylko po Pięćdziesiątnicy, a zatem jest to wiarę w Jezusa Chrystusa, które zbawia, nie naszej wiary w Jezusa.

The Way International has headquarters in New Knoxville, Ohio. Way International ma siedzibę w Nowym Knoxville, w stanie Ohio. Its outreach program includes Word Over the World (WOW) Ambassadors, a leadership training program called The Way Corps, and publication of The Way Magazine. Jego zasięg obejmuje program Word Przez Świat (WOW) Ambasadorów, szkoleń kierownictwa programu o nazwie The Way Korpus i publikacji Way Magazine. The organization espouses a very conservative political ideology and has been accused by some parents of mind manipulation and aggressive recruitment tactics. Espouses organizacja bardzo konserwatywna ideologia polityczna i został oskarżony przez niektórych rodziców manipulacji umysłu i agresywne taktyki rekrutacji.

RM Enroth RM Enroth
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
RM Enroth, Youth, Brainwashing and the Extremist Cults; J MacCollam, "The Way," in A Guide to Cults and New Religions, ed. Enroth RM, młodzieży, Pranie mózgu i kulty ekstremistów; J MacCollam, "The Way", w Przewodnik kultów i religii New, wyd. RM Enroth; DV Morton and JC Juedes, The Integrity and Accuracy of the Way's Word; JL Williams, Victor Paul Wierwille and The Way International. Enroth RM; Morton DV i JC Juedes, uczciwość i dokładność Way Word; JL Williams, Victor Paul Wierwille i The Way International.


The Way International Way International

Letter from a Reader List od Reader

Thanks for this website! Dzięki za tę stronę! I belonged to this organization for over 12 years and to its splinter organizations for several more years before breaking away completely and publishing a book debating its doctrine. Ja należałem do tej organizacji od ponad 12 lat i do organizacji splinter na kilka lat przed załamaniem się całkowicie i opublikowanie książki, rozmawiamy o jego doktryny. The Way took the truth in Jesus Christ and blurred it so bad the truth and the history was lost in the minds of thousands of people. Droga miała prawdy w Jezusie Chrystusie i niewyraźne tak złej prawdy i historii został utracony w umysłach tysięcy ludzi.

S. Spencer S. Spencer

(NOTE: BELIEVE has received over 150 similar letters in the years that our presentations have been on the Internet. There have also been about four letters that have come in that supported The Way, two of which were from people in their organization.) We try never to present any bias or preference toward any viewpoint on any religious subject. (UWAGA: "Wierzcie otrzymała ponad 150 podobnych listów w latach, że nasze prezentacje zostały w Internecie. Dokonano także o cztery litery, które pojawiły się w tym wspierane Way, z których dwa były z ludzi w ich organizacji.) Mamy spróbuj nie przedstawiła żadnych uprzedzeń lub preferencji wobec jakiegokolwiek punktu widzenia religijnego w każdej dziedzinie. This letter and this reference to other letters is merely meant as trying to be informative. Niniejszy list i odniesienie do innych listów jest przeznaczony jedynie jak stara się być informacje.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest