Saint Janowy's Baptism Saint John's Chrzest

General Information Informacje ogólne

Saint John's Baptism was not Christian baptism, nor was that which was practised by the disciples previous to our Lord's crucifixion. Saint John's Chrzest nie był chrześcijańskiego chrztu, ani nie był tym, co było praktykowane przez uczniów z poprzednich ukrzyżowania naszego Pana. Till then the New Testament economy did not exist. Do następnie Nowego Testamentu gospodarki nie istnieją. John's baptism bound its subjects to repentance, and not to the faith of Christ. Jana chrzest związanie jej tematów do nawrócenia, a nie do wiary w Chrystusa. It was not administered in the name of the Trinity, and those whom John baptized were rebaptized by Paul (Acts 18:24; 19:7). To nie był podawany w imię Trójcy Świętej, i tych, których zostali ochrzczeni rebaptized Jana Pawła (Dz 18:24, 19:7).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Illustrated Dictionary)

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Also, see: Także, zobaczyć:
John the Baptist John the Baptist


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest