Book of Concord - Formula of Concord - Concordia Księga zgody - Formuła Zgody - Concordia

General Information Informacje ogólne

The Book of Concord is a collection of confessions of faith published in 1580, which generally are accepted by the Lutheran church. Książka jest zbiorem Concord wyznania wiary w opublikowanych w 1580, które są powszechnie akceptowane przez Lutheran Church. The book contains the three ecumenical creeds: the Apostles' Creed, the Athanasian Creed, and the Nicene Creed; and the six particular confessions of the Lutheran church: the Augsburg Confession, the Apology of the Augsburg Confession, the Schmalkald Articles, the Larger and Smaller Catechisms of Luther, the Formula of Concord, and an optional collection of patristic material. Książka zawiera trzy ekumeniczne wyznanie: Apostolski symbol wiary, Athanasian Creed, i Nicejsko Creed; i sześciu szczególności spowiadał z Lutheran Church: Augsburg Confession, Apologia Konfesji Augsburskiej, Schmalkald artykuły, większych i Mniejsze katechizmów Luthera, Formuła Zgody, oraz opcjonalnie zbierania materiału patrystycznych.

The Formula of Concord appeared in 1580, after protracted conferences, and was approved by 86 of the German states. W Formuła Zgody ukazał się w 1580, po przedłużającym się konferencje i został zatwierdzony przez Niemiecki z 86 państw. It contains articles on the following theological issues: original sin, free will, the Eucharist, predestination, the rule of faith and the creed, justification, good works, the Law and the Gospel, the third use of the law, the person of Christ, the descent of Christ into hell, and the customs of the church, as well as an appendix concerning heresies and sectaries. Zawiera artykuły dotyczące następujących zagadnień teologicznych: grzech pierworodny, nieprzymuszonej woli, Eucharystii, predestination, zasad wiary i wyznania, uzasadnienie, dobre dziela, Prawa i Ewangelii, trzeci korzystania z prawa, osoba Chrystusa , Zejście Chrystusa do piekła, i zwyczaje Kościoła, jak również załącznik dotyczący herezje i sectaries. The publication of the Book of Concord was an attempt to heal the divisiveness characteristic of the Lutheran movement since the death of Martin Luther 30 years earlier. Publikacja Księgi Concord była próba uleczy divisiveness charakterystyczne dla Lutheran ruch od śmierci Martina Luthera 30 lat wcześniej. Although it was not accepted everywhere as binding, it came to serve as the source book for Lutheran orthodoxy. Mimo że nie została przyjęta, wszędzie jako wiążące, przyszedł, aby służyć jako źródło książki dla Lutheran prawowierność.


Book of Concord - 1580 Księga Concord - 1580

General Information Informacje ogólne

Sometimes called The Confessions of the Evangelical Lutheran Church (German) or Concordia (Latin), this contains all the generally accepted symbols of the Lutheran Church. Czasami określa się mianem Confessions ewangelicki z Lutheran Church (Niemiecki) lub Concordia (łacina), zawiera wszystkie powszechnie akceptowane symbole z Lutheran Church. The Book of Concord comprises the following creeds and confessions: (1) the Apostles' Creed (ca. 186); (2) the Niceno-Constantinopolitan Creed (381); (3) the Athanasian Creed (ca. 350-600); (4) Luther's Large and Small Catechisms (1529); (5) the Augsburg Confession, written by Melanchthon and submitted by the elector of Saxony and other Lutheran princes at Augsburg in 1530; (6) the Apology of the Augsburg Confession (1531), written by Melanchthon against the Roman confutation which had rejected the Augsburg Confession; (7) the Smalcald Articles (1537), written by Luther and summarizing the Protestant understanding of the major articles of faith for a church council that was never called; (8) the Treatise on the Power and Primacy of the Pope (1537), written by Melanchthon to augment the Smalcald Articles; and (9) the Formula of Concord (1577), written to settle a number of disputes arising among Lutherans after Luther's death. Książka składa się z następujących Concord wyznanie i spowiedzi: (1) Apostolski symbol wiary (ok. 186); (2) w Niceno-constantinopolitan Creed (381), (3) w Athanasian Creed (ok. 350-600); (4) Luther's dużych i małych katechizmy (1529); (5) z Augsburg Confession, napisana przez Melanchthon i przedstawione przez Wettyn i innych Lutheran książąt w Augsburgu w 1530; (6) w Apologia Konfesji Augsburskiej (1531) , Napisane przez Melanchthon przeciwko Roman confutation który odrzucił Augsburg Spowiedź; (7), Artykuły Szmalkaldzkie (1537), napisana przez Lutra i podsumowujące protestanckich zrozumienie głównych artykułów wiary przez Radę, że Kościół nigdy nie był nazywany; (8 ) Traktat o władzy i prymacie papieża (1537), napisana przez Melanchthon do zwiększenia Artykuły Szmalkaldzkie; (9) w Formuła Zgody (1577), napisana na osiedlenie się wielu sporów między Lutherans po śmierci Lutra.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The Book of Concord was subscribed by over eight thousand pastors and by numerous territories and imperial cities of Germany. Książka została Concord subskrybowanym przez ponad osiem tysięcy duszpasterzy i przez wiele terytoriów i Imperial miasta Niemcy. It was accepted in Sweden and Hungary, but only the confessions before 1531 were accepted officially in Denmark-Norway (although the later confessions were never rejected). To zostało przyjęte w Szwecja i Węgry, ale tylko do spowiedzi przed 1531 zostały oficjalnie przyjęte w Dania-Norwegia (choć później spowiadał nigdy nie były odrzucane). Since 1580 most Lutheran pastors throughout the world have subscribed, at least formally, the Book of Concord at their ordination. Od roku 1580 najbardziej Lutheran duszpasterzy całej świat ma subskrybowanego, przynajmniej formalnie, Księga Concord w ich koordynacji. None of the Book of Concord is confined to any national church, but all the confessions are considered ecumenical, ie, orthodox and biblical and to be accepted by any Christian. Żaden z Księgi Concord ogranicza się do każdego obywatela Kościoła, ale wszystkich wyznań są uważane ekumeniczny, czyli ortodoksyjną i biblijnych oraz być zaakceptowane przez każdego chrześcijanina. All attempts since 1580 to add confessions to the Book of Concord have failed, although it has never been considered a sort of "closed canon." Wszystkie próby od 1580 do spowiedzi dodać do Księgi Concord nie udało, choć nigdy nie była uważana za swego rodzaju "zamknięty kanon".

RD Preus RD szczegóły dotyczące ceny
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
F. Bente, Historical Introductions to the Book of Concord; H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions (1529-1537); R. Preus, Getting into the Theology of Concord; D. Scaer, Getting into the Story of Concord; E. Schlink, The Theology of the Lutheran Confessions. F. Bente, historyczne Wprowadzanie do Księgi Concord; H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions (1529-1537); szczegóły dotyczące ceny R., Wprowadzenie do teologii Concord; Scaer D., Wprowadzenie do Story of Concord ; E. Schlink, teologii z Lutheran Confessions.


Formula of Concord - 1577 Formuła Zgody - 1577

General Information Informacje ogólne

The last symbol, or confession, representing the doctrinal position of the Evangelical Lutheran Church. Ostatni symbol, lub spowiedzi, reprezentujących stanowisko doktryny ewangelicznej Lutheran Church. It was completed in 1577 and was published in the Book of Concord in 1578. To był ukończony w 1577 i została opublikowana w Księdze Concord w 1578. It culminated some thirty years of arduous theological study and labor expended by hundreds of faithful Lutheran theologians as they sought to settle a number of doctrinal controversies which beset Lutheranism after Luther's death. To około trzydziestu lat zakończył z uciążliwości pracy i studiów teologicznych wydatkowane przez setki wiernych Lutheran teologów, jak oni dążyć do rozstrzygnięcia wiele kontrowersji doktrynalnych, które nękana Luteranizm po śmierci Lutra. Upon his death Lutheranism quickly fell into two parties. Po jego śmierci Luteranizm szybko spadł na dwie strony. The Philippists (sometimes called Synergists or Crypto-Calvinists) followed the more mediating spirit of Philip Melanchthon as he veered toward a synergistic doctrine of conversion and a weakening of total depravity and as he formulated a doctrine of the Lord's Supper which, although Lutheran, was couched in terminology acceptable to the Reformed. W Philippists (czasami nazywane lub synergetyki Crypto-Calvinists) po więcej pośrednika duchu Filip Melanchthon jak on veered kierunku synergicznego doktrynie nawrócenia i całkowitego osłabienia depravity i jak on stworzyła nauki Pana Wieczerzy, które, chociaż Lutheran, został zaopatrzonej w terminologii do zaakceptowania dla zreformowanej. Opposing the Philippists were the Gnesio (authentic) Lutherans who pointed out the deviations of Melanchthon and his followers, particularly condemning Melanchthon for accepting the Leipzig Interim, a compromise and evangelical politico-theological statement of faith and practice imposed by Emperor Charles V on the Lutherans in the German Empire after their defeat in the Smalcald War (1547). Sprzeciwiające się Philippists były Gnesio (autentyczne) Lutherans którzy wskazała na odchylenia od Melanchthon i jego zwolenników, szczególnie potępiając Melanchthon przyjęcia Lipsk przejściowej, kompromisu i ewangelicznej polityczno-teologiczne wyznanie wiary i praktyki nałożone przez cesarza Charles V na Lutherans Niemiecki w Imperium po ich klęsce w Smalcald War (1547).

When the two parties could not settle their controversies, a third large group of younger theologians arose to heal the division. Kiedy obie strony nie mogą rozstrzygać swoje spory, trzecią dużą grupę młodych teologów wstał, aby uzdrawiać podziału. Chief among these were James Andreae, who spear-headed the effort toward concord, Martin Chemnitz, David Chytraeus, and Nikolaus Selnecker. Wybijają się wśród nich były James Andreae, którzy spear-headed wysiłek w kierunku zgody, Chemnitz Martin, David Chytraeus, Nikolaus Selnecker. These men, who had been students of Melanchthon and respected him highly, were also firmly committed to Luther's theology on the points at issue. Ci ludzie, którzy zostały studentów Melanchthon i przestrzegać go wysoko, były również mocno zaangażowana w Luther's teologii na punkty sporne. They represented the best scholarship and most respected leadership among the Lutherans of the day. Reprezentowali oni stypendium najlepszych i najbardziej szanowanych lidera wśród Lutherans dnia. After almost thirty years of doctrinal discussion throughout Germany and many abortive attempts to construct doctrinal statements that would unite Lutherans again in the theology of Luther and the earlier Lutheran confessions, the Formula of Concord was written in 1577. Po prawie trzydziestu lat w całej dyskusji doktrynalnych, Niemcy i wiele połogiem próbuje konstruować doktrynalnych oświadczenia, które jednoczą Lutherans ponownie w teologii Lutra i wcześniejsze Lutheran spowiedzi, Formuła Zgody został napisany w 1577. The document, together with an Epitome written by Andreae, was submitted to the Lutheran pastors, churches, and princes and subscribed by thirty-five imperial cities, the electors of Saxony, Brandenberg, and the Palatinate, and about eight thousand pastors. Dokument ten, wraz z Zbiorczy napisane przez Andreae, został złożony do Lutheran duszpasterze, kościoły, a książęta i subskrybowanego przez trzydzieści pięć miast imperialnej, wyborców z Saksonii, Brandenberg, i Palatynatu, a około osiem tysięcy duszpasterzy.

The Formula of Concord deals with the following articles of faith: (1) original sin (affirming total depravity); (2) bondage of the will (affirming monergism in conversion and salvation by grace alone); (3) justification (stressing the forensic nature of justification); (4) good works; (5) the distinction between law and gospel; (6) the third use of the law (ie, the necessity of preaching law in the Christian community); (7) the Lord's Supper (confessing the Lutheran doctrine of the sacramental union and the real presence); (8) the person of Christ (emphasizing the communication of attributes of the two natures); (9) the descent into hell (Christ's actual descent and victory over the forces of evil); (10) adiaphora; (11) predestination (to salvation by grace for Christ's sake, but not to hell); (12) various heresies (Anabaptism, Schwenckfeldianism, Neo-Arianism, etc.). W Formuła Zgody zajmuje się następujące artykuły wiary: (1) grzech pierworodny (potwierdzając całkowity depravity); (2) będzie w niewoli (potwierdzając w monergism nawrócenia i zbawienia przez łaskę samodzielnie), (3) uzasadnienie (podkreślając kryminalistycznych charakter uzasadnienia); (4) dobre dziela; (5) rozróżnienie między prawem i Ewangelii; (6) trzeci stosowania prawa (np. konieczność głosił prawo w chrześcijańskiej wspólnoty); (7) Lord's Supper (w Lutheran wyznając doktrynę o Unii Europejskiej i sakramentalnej obecności rzeczywistym); (8) osobie Chrystusa (podkreślenie łączności z atrybutów w dwóch naturach); (9) na zejście do piekła (rzeczywiste pochodzenie Chrystusa i zwycięstwo nad siłami zbrojnymi zła); (10) Adiafora; (11) predestination (do zbawienia przez łaskę dla Chrystusa, ale nie do piekła); (12) różne herezje (Anabaptism, Schwenckfeldianism, Neo-Arianism, itp.).

RD Preus RD szczegóły dotyczące ceny
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
FHR Frank, Die Theologie der Concordienformel; EF Klug, Getting into the Formula of Concord; RD Preus and WH Rosin, eds., A Contemporary Look at the Formula of Concord; E. Schlink, The Theology of the Lutheran Confessions. FHR Frank, Die Theologie der Concordienformel; EF Klug, Wprowadzenie do Formuła Zgody; RD i szczegóły dotyczące ceny WH Kalafonia, Eds., Współczesny Spójrz na Formuła Zgody; E. Schlink, teologii z Lutheran Confessions.


The Smalcald Articles - (1537) The Artykuły Szmalkaldzkie - (1537)

General Information Informacje ogólne

The Smalcald Articles were articles of belief named for the town in Hesse-Nassau, Germany, where they were presented to Protestant leaders; now part of the Book of Concord, the normative collection of Lutheran confessions. The Artykuły Szmalkaldzkie były artykuły z przekonania o nazwie miasta w Hesji-Nassau, Niemcy, gdzie zostały one przedstawione do przywódców protestanckich, obecnie część Księgi Concord, normatywny zbiór Lutheran spowiedzi. The Articles were occasioned by the call of Pope Paul III for a council at Mantua. Artykuły zostały spowodowane przez wezwanie Pope Paul III dotyczącego decyzji Rady w Mantui. Invited to attend, the German Protestants through Elector John Frederick of Saxony asked Luther to prepare a confession for them to submit. Zaproszony do udziału, Niemiecki protestanci przez elektora Saksonii John Frederick Luter zwrócił się do przygotowania do spowiedzi dla nich przedstawienia. Luther wrote them during Christmas, 1536. Luter napisał je w czasie Bożego Narodzenia, 1536. Together with his Small and Large catechisms, they comprise his contribution to the Book of Concord. Wraz z jego małych i dużych katechizmów, które obejmują jego wkład do Księgi Concord. Illness prevented Luther's attendance when the princes and theologians met in February, 1537, at Smalcald. Choroba uniemożliwia Luther's obecności podczas książąt i teologowie spotkali się w lutym 1537, na Smalcald. Luther's articles were subscribed by most of the theologians in attendance. Luther's artykuły zostały subskrybowane przez większość z teologów w obecności. The princes delayed action, declaring their refusal to recognize the council, which never did convene. Książęta opóźnione działanie, z podaniem ich odmowy uznania rady, która nigdy nie zwołuje.

The Smalcald Articles are grouped in three parts: (1) those concerning "the chief articles" of "the Divine Majesty," about which there was no controversy with Rome, as the Trinity; (2) those concerning "the articles which refer to the office and work of Jesus Christ or our redemption," about which there was controversy with Rome and no compromise was possible, as justification by grace alone through faith; (3) those concerning miscellaneous matters, about which there was controversy but which were open to negotiation, as monastic vows and the marriage of priests. The Artykuły Szmalkaldzkie są zgrupowane w trzech części: (1) te, które dotyczą "artykuły naczelnego" z "Boskiej Królewskiej Mości", o których nie było kontrowersji w Rzym, jako Trójcy; (2) te, które dotyczą "artykuły, które odnoszą się do urzędzie pracy i Jezusa Chrystusa i naszego odkupienia ", o których nie było kontrowersji w Rzym i kompromisu nie było możliwe, jako uzasadnienie samodzielnie przez łaski przez wiarę; (3) tych, które dotyczą różnych spraw, o których nie było kontrowersji, ale które zostały otwarte do negocjacji, jak śluby zakonne i małżeństwo kapłanów.

The articles were valued as "a bold, clear-cut testimony of the Lutheran position" and as a testimony of Luther's personal faith, for he wrote them at a time when he felt his death was near. Artykuły zostały wycenione jak "pogrubienie, jednoznaczne świadectwo z Lutheran stanowisko" i jako świadectwo wiary Luther osobowych, bo napisał je w czasie, gdy poczułem jego śmierć była blisko. Published by Luther in 1538, a Latin translation appeared in 1541. Opublikowany przez Lutra w 1538, łacina tłumaczeń pojawiły się w 1541. By 1553 they were named the Smalcald Articles in an edition issued at Weimar. Do 1553 były one pod nazwą Artykuły Szmalkaldzkie w edycji wydane w Weimarze. Within a generation they won wide approval in Lutheran Germany and were included in the Book of Concord. W ciągu jednego pokolenia, które zdobył w ujęciu Lutheran Niemcy i zostały włączone do Księgi Concord. Attached to them was the "Treatise on the Power and Primacy of the Pope" (1537) by Philip Melanchthon. Załączonych do nich był "Traktat o władzy i prymacie papieża" (1537) przez Filip Melanchthon. It was officially adopted at Smalcald and, while intended to supplement the Augsburg Confession, it became associated with the articles. To było oficjalnie przyjęte w Smalcald, a jednocześnie na celu uzupełnienie Augsburg Confession, stało związane z artykułów.

CG Fry CG Fry
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
TG Tappert et al., trs. TG Tappert et al., TRS. and eds., The Book of Concord; WD Allbeck, Studies in the Lutheran Confessions; RD Preus, Getting into the Theology of Concord; DP Scaer, Getting into the Story of Concord. i red.., The Book of Concord; WD Allbeck, Studia w Lutheran Confessions; szczegóły dotyczące ceny RD, Wprowadzenie do teologii Concord; DP Scaer, wprowadzenie w historię Concord.


Book of Concord - Formula of Concord - 1577 Księga Concord - Formuła Zgody - 1577

General Information Informacje ogólne

Outline Zarys

Part I: EPITOME Część I: Zbiorczy

Part II: SOLID DECLARATION Część II: SOLID DEKLARACJA


(Some of the sections of the text follow:) (Niektóre części tekstu następujące:)


The Formula of Concord W Formuła Zgody

Translated by F. Bente and WHT Dau Przetłumaczone przez F. Bente i WHT Dau

Summary Podsumowanie

OF THE SUMMARY CONTENT, RULE, AND STANDARD according to which all dogmas should be judged, and the erroneous teachings [controversies] that have occurred should be decided and explained in a Christian way. DO TREŚCI, reguły i standardowe, zgodnie z którą wszystkie dogmaty powinny być orzekane, a błędne nauki [kontrowersje], które miały miejsce powinny być ustalone i wyjaśnione w sposób chrześcijańskiej.

1. We believe, teach, and confess that the sole rule and standard according to which all dogmas together with [all] teachers should be estimated and judged are the prophetic and apostolic Scriptures of the Old and of the New Testament alone, as it is written Ps. Wierzymy, uczyć, i wyznać, że jedynym i standardowe zasady, zgodnie z którą wszystkie dogmaty wraz z [wszystkie] nauczycieli powinny być oszacowane i ocenione są prorocze i apostolski Pisma Starego i Nowego Testamentu samodzielnie, jak jest napisane: P . 119, 105: Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 119, 105: Twoje słowo jest światło dla mego stóp i światłem dla mego ścieżkę. And St. Paul: Though an angel from heaven preach any other gospel unto you, let him be accursed, Gal. Pawła i św: Choćby anioł z nieba głosić Ewangelię wszelkie inne wam, niech będzie przeklęty, Ga. 1, 8. 1, 8.

Other writings, however, of ancient or modern teachers, whatever name they bear, must not be regarded as equal to the Holy Scriptures, but all of them together be subjected to them, and should not be received otherwise or further than as witnesses, [which are to show] in what manner after the time of the apostles, and at what places, this [pure] doctrine of the prophets and apostles was preserved. Inne pisma, jednak starożytnej lub nowoczesnych nauczycieli, niezależnie od ich nazwy noszą, nie mogą być traktowane jako równe Pisma Świętego, ale wszyscy razem zostać poddany do nich i nie powinno być odbierane inaczej niż w dalszej lub świadków, [ które mają pokazać], w jaki sposób od czasu apostołów, a co miejscach, w tym [czystego] doktryna proroków i apostołów został zachowany.

2. And because directly after the times of the apostles, and even while they were still living, false teachers and heretics arose, and symbols, ie, brief, succinct [categorical] confessions, were composed against them in the early Church, which were regarded as the unanimous, universal Christian faith and confession of the orthodox and true Church, namely, the Apostles' Creed, the Nicene Creed, and the Athanasian Creed, we pledge ourselves to them, and hereby reject all heresies and dogmas which, contrary to them, have been introduced into the Church of God. A ponieważ bezpośrednio po czasach apostołów, a nawet gdy są one wciąż żywe, fałszywi nauczyciele i heretyków wstał i symbole, czyli krótkie, zwięzłe [kategoryczne] konfesjonale, w składzie byli przed nimi na początku Kościoła, które zostały uznane za jednomyślne, powszechnej wiary chrześcijańskiej i spowiedzi z ortodoksyjnej i prawdziwy Kościół, mianowicie Apostolski symbol wiary, Credo Nicejsko i Athanasian Creed, zobowiązanie się do nich, i niniejszym odrzucić wszystkie herezje i dogmaty, które w przeciwieństwie do nich, zostały wprowadzone do Kościoła Bożego.

3. As to the schisms in matters of faith, however, which have occurred in our time, we regard as the unanimous consensus and declaration of our Christian faith and confession, especially against the Papacy and its false worship, idolatry, superstition, and against other sects, as the symbol of our time, the First, Unaltered Augsburg Confession, delivered to the Emperor Charles V at Augsburg in the year 1530, in the great Diet, together with its Apology, and the Articles composed at Smalcald in the year 1537, and subscribed at that time by the chief theologians. Jeśli chodzi o schisms w sprawach wiary, jednakże, które wystąpiły w naszych czasach, w odniesieniu do jednomyślnego porozumienia i oświadczenia o naszej chrześcijańskiej wiary i spowiedzi, zwłaszcza wobec pontyfikatu i jego kultu fałszywych, bałwochwalstwo, przesąd, a wobec innych sekt , Jako symbol naszych czasów, pierwsze, Unaltered Augsburg Confession, wydana na Emperor Charles V w Augsburgu w 1530 roku, w wielkim Dieta, wraz z jej Apologii, a składa się na art Smalcald w roku 1537, oraz subskrybowanego w tym czasie przez głównego teologów.

And because such matters concern also the laity and the salvation of their souls, we also confess the Small and Large Catechisms of Dr. Luther, as they are included in Luther's works, as the Bible of the laity, wherein everything is comprised which is treated at greater length in Holy Scripture, and is necessary for a Christian man to know for his salvation. A ponieważ takie sprawy dotyczą także świeccy i zbawienia ich dusz, ale także wyznać na małe i duże katechizmy dr Luter, jak są one włączone w prace Lutra, jak Biblia w świeckich, w którym wszystko składa się, które jest traktowane na większą długość w Piśmie Świętym, i jest niezbędne dla chrześcijanina człowiek wiedzieć o jego zbawienie.

To this direction, as above announced, all doctrines are to be conformed, and what is, contrary thereto is to be rejected and condemned, as opposed to the unanimous declaration of our faith. W tym kierunku, jak wyżej ogłoszenia, wszystkie doktryny są zgodne, co jest sprzeczne z nim ma być odrzucone i potępione, w przeciwieństwie do jednomyślną deklarację naszej wiary.

In this way the distinction between the Holy Scriptures of the Old and of the New Testament and all other writings is preserved, and the Holy Scriptures alone remain the only judge, rule, and standard, according to which, as the only test-stone, all dogmas shall and must be discerned and judged, as to whether they are good or evil, right or wrong. W ten sposób rozróżnienie pomiędzy Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i wszystkie inne pisma są zachowane, a Pismo Święte samodzielnie pozostać tylko sędzia, zasady i normy, zgodnie z którym, jak tylko test-kamień, wszystkie dogmaty są i muszą być dostrzegła i oceniane, co do tego, czy są one dobre lub złe, prawo lub błędne.

But the other symbols and writings cited are not judges, as are the Holy Scriptures, but only a testimony and declaration of the faith, as to how at any time the Holy Scriptures have been understood and explained in the articles in controversy in the Church of God by those then living, and how the opposite dogma was rejected and condemned [by what arguments the dogmas conflicting with the Holy Scripture were rejected and condemned]. Ale inne symbole i cytowane pisma nie są sędziowie, jak to Pismo Święte, lecz tylko zeznań i deklaracji wiary, w jaki sposób w każdej chwili Pisma Świętego, zostały zrozumiane i wyjaśnione w artykułach w kontrowersji w kościele Bóg przez te następnie życia, jak i przeciwnym dogmat ten został odrzucony i potępiony [przez co argumenty dogmaty sprzeczne z Pisma Świętego, zostały odrzucone i potępione].


The Formula of Concord W Formuła Zgody

I. Of Original Sin I. grzechu pierworodnego

STATUS CONTROVERSIAE. Stan CONTROVERSIAE.

The Principal Question in This Controversy. Podstawa pytanie w tej kontrowersji.

Whether original sin is properly and without any distinction man's corrupt nature, substance, and essence, or at any rate the principal and best part of his essence [substance], namely, the rational soul itself in its highest state and powers; or whether, even after the Fall, there is a distinction between man's substance, nature, essence, body, soul, and original sin, so that the nature [itself] is one thing, and original sin, which inheres in the corrupt nature and corrupts the nature, another. Czy grzech pierworodny jest prawidłowo i bez jakiegokolwiek rozróżnienia uszkodzony natury człowieka, istoty, a istota, lub w każdym razie główne i najlepszą część jego istoty [substancji], a mianowicie, racjonalnego duszę się w jego kompetencji i najwyższy stan, lub, czy nawet po upadku, nie ma rozróżnienia między człowieka substancji, charakter, istota, ciało, dusza, grzech pierworodny, tak że charakter [sam] jest jedną rzeczą, i grzech pierworodny, który w inheres uszkodzony corrupts charakter i rodzaj , Innego.

AFFIRMATIVA.

The Pure Doctrine, Faith, and Confession according to the Aforesaid Standard and Summary Declaration. Czystego Nauki, wiara, i Spowiedź zgodnie z wyżej Standard i deklaracji skróconej.

1. We believe, teach, and confess that there is a distinction between man's nature, not only as he was originally created by God pure and holy and without sin, but also as we have it [that nature] now after the Fall, namely, between the nature [itself], which eve n after the Fall is and remains a creature of God, and original sin, and that this distinction is as great as the distinction between a work of God and a work of the devil. Wierzymy, uczyć, i wyznać, że istnieje różnica pomiędzy charakterem człowieka, nie tylko jak był pierwotnie stworzony przez Boga i święty i czysty, bez grzechu, ale również jak mamy go [tego rodzaju] teraz po upadku, a mianowicie, między charakter [sam], wigilia n po upadku jest i pozostaje stworzeniem Bożym, i grzechu pierworodnego, i że to rozróżnienie jest tak wielkie jak rozróżnienie między dziełem Boga i dziełem szatana.

2. We believe, teach, and confess also that this distinction should be maintained with the greatest care, because this doctrine, that no distinction is to be made between our corrupt human nature and original sin, conflicts with the chief articles of our Christian faith concerning creation, redemption, sanctification, and the resurrection of our body, and cannot coexist therewith. Wierzymy, nauczać, a także wyznać, że to rozróżnienie należy utrzymać z największą starannością, ponieważ to doktryna, że nie ma rozróżnienia między być uszkodzony naszej ludzkiej natury i grzechu pierworodnego, konflikty z naczelnym artykułów dotyczących naszej wiary chrześcijańskiej utworzenie , Odkupienia, uświęcenia i zmartwychwstanie naszego ciała, i nie może współistnieć z nimi.

For God created not only the body and soul of Adam and Eve before the Fall, but also our bodies and souls after the Fall, notwithstanding that they are corrupt, which God also still acknowledges as His work, as it is written in Job 10, 8: Thine hands have made me and fashioned me together round about. Albowiem Bóg stworzył nie tylko ciało i dusza Adam i Ewa przed jesienią, ale także nasze ciała i dusze po upadku, mimo że są one uszkodzone, co również nadal uznaje Boga jako Jego praca, jak jest napisane w pracy 10, 8: Twoja rece mnie i dal mi razem wokoło. Deut. 32, 18; Is. 32, 18;. 45, 9ff; 54, 5; 64, 8; Acts 17, 28; Job 10, 8; Ps. 45, 9ff, 54, 5, 64, 8; Dz 17, 28; Job 10, 8; Ps. 100, 3; 139, 14; Eccl. 100, 3; 139, 14; Eccl. 12, 1. 12, 1.

Moreover, the Son of God has assumed this human nature, however, without sin, and therefore not a foreign, but our own flesh, into the unity of His person, and according to it is become our true Brother. Co więcej, Syn Boży ma założyć taki charakter człowieka, jednak bez grzechu, i dlatego nie obcym, lecz własnym ciałem, w jedności Jego osoby i według jej się nasze prawdziwe Brother. Heb. Hbr. 2, 14: Forasmuch, then, as the children were partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. 2, 14: Forasmuch, a następnie, jak dzieci były uczestnikami ciała i krwi, On sam również brał udział również tego samego. Again, 16; 4, 15: He took not on Him the nature of angels, but He took on Him the seed of Abraham. Znowu, 16, 4, 15: "On nie wziął w nim natury aniołów, lecz On wziął go na potomkiem Abrahama. Wherefore in all things it behooved Him to be made like unto His brethren, yet without sin. Dlatego wszystko w jej behooved mu się jak do braci, ale bez grzechu.

In like manner Christ has also redeemed it as His work, sanctifies it as His work, raises it from the dead, and gloriously adorns it as His work. W podobny sposób także Chrystus odkupił ją jako swoją pracę, uświęca go jako jego pracy, podnosi go z martwych, a zdobi ją jako gloriously pracy. But original sin He has not created, assumed, redeemed, sanctified; nor will He raise it, will neither adorn nor save it in the elect, but in the [blessed] resurrection it will be entirely destroyed. Ale grzech pierworodny On nie stworzył, zakłada, odkupił, uświęcony, nie będzie on go podnieść, ani ozdabiać ani zapisać go w wybranych, ale w [błogosławiony] zmartwychwstanie będzie całkowicie zniszczone.

Hence the distinction between the corrupt nature and the corruption which infects the nature and by which the nature became corrupt, can easily be discerned. Stąd rozróżnienie pomiędzy uszkodzony charakter i korupcji, który infekuje charakter i przez którego charakter został uszkodzony, można łatwo dostrzegła.

3. But, on the other hand, we believe, teach, and confess that original sin is not a slight, but so deep a corruption of human nature that nothing healthy or uncorrupt has remained in man's body or soul, in his inner or outward powers, but, as the Church sings: Through Adam's fall is all corrupt, Nature and essence human. Ale z drugiej strony, wierzymy, uczyć, i wyznał, że grzech pierworodny nie jest nieznaczne, ale jeden z korupcją tak głęboko ludzkiej natury, że nic zdrowego lub uncorrupt pozostał w człowieku duszy i ciała, w jego kompetencji zewnętrznych lub wewnętrznych, ale, jak Kościół śpiewa: Through Adam's spadek jest uszkodzony, Natura i istoty ludzkiej.

This damage is unspeakable, and cannot be discerned by reason, but only from God's Word. To uszkodzenie jest niewymowna, i nie może być dostrzegła powodu, ale dopiero od Słowa Bożego.

And [we affirm] that no one but God alone can separate from one another the nature and this corruption of the nature, which will fully come to pass through death, in the [blessed] resurrection, where our nature which we now bear will rise and live eternally without original sin and separated and sundered from it, as is written Job 19, 26: I shall be compassed again with this my skin, and in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold . I [my potwierdzają], że nikt, tylko sam Bóg może rozdzielić od siebie charakterem i korupcji w tym charakterze, które będą w pełni się przejść przez śmierć, w [błogosławiony] zmartwychwstanie, gdzie nasz charakter, który mamy teraz ponosi wzrośnie i żyć wiecznie bez grzechu pierworodnego i sundered i oddzielone od niego, jak jest napisane Praca 19, 26: Ja się z tym ponownie compassed mojej skóry, i jest w moim ciele widzę Boga, którego I patrz na mnie, i moje oczy oto jest.

NEGATIVA Uwagi:

Rejection of the False Opposite Dogmas. Odrzucenie na fałsz Opposite dogmaty.

1. Therefore we reject and condemn the teaching that original sin is only a reatus or debt on account of what has been committed by another [diverted to us] without any corruption of our nature. Dlatego odrzuca nauczanie i potępienia, że grzech pierworodny jest tylko reatus lub zadłużenia w związku z tym, co zostało popełnione przez innego [kierowane do nas] bez korupcji naszego charakteru.

2. Also, that evil lusts are not sin, but concreated, essential properties of the nature, or, as though the above-mentioned defect and damage were not truly sin, because of which man without Christ [not ingrafted into Christ] would be a child of wrath. Ponadto, żądz, że zło nie są grzechem, lecz concreated, istotne właściwości natury, lub, jak gdyby wyżej wymienione wady i uszkodzenia nie były naprawdę grzech, z powodu których człowiek bez Chrystusa [nie ingrafted do Chrystusa] byłoby dziecka gniewu.

3. We likewise reject the Pelagian error, by which it is alleged that man's nature even after the Fall is incorrupt, and especially with respect to spiritual things has remained entirely good and pure in naturalibus , ie, in its natural powers. Mamy również odrzucić Pelagian błąd, przez który twierdził, że jest to człowiek z natury, nawet po upadku incorrupt, a zwłaszcza w odniesieniu do duchowych rzeczy pozostała całkowicie dobry i czysty w naturalibus, czyli w jego naturalnych uprawnień.

4. Also, that original sin is only a slight, insignificant spot on the outside, dashed upon the nature, or a blemish that has been blown upon it, beneath which [nevertheless] the nature has retained its good powers even in spiritual things. Również, że grzech pierworodny jest tylko niewielkie, nieznaczące miejscu na zewnątrz, dashed na charakter lub skazy, która została na dmuchanych, pod którym [jednak] charakter zachowała swoje uprawnienia, nawet w dobrych rzeczy duchowe.

5. Also, that original sin is only an external impediment to the good spiritual powers, and not a despoliation or want of the same, as when a magnet is smeared with garlic-juice, its natural power is not thereby removed, but only impeded; or that this stain can be easily wiped away like a spot from the face or pigment from the wall. Również, że grzech pierworodny jest tylko zewnętrzną przeciwwskazań do dobrej duchowej władzy, a nie despoliation lub chcesz tego samego, jak wtedy, gdy magnes jest smeared z czosnku, soku, jego siłę fizyczną nie jest usuwana, ale tylko utrudnione; tym, że plama może być łatwo wymazane jak miejscu z twarzy lub pigmentu z muru.

6. Also, that in man the human nature and essence are not entirely corrupt, but that man still has something good in him, even in spiritual things, namely, capacity, skill, aptness, or ability in spiritual things to begin, to work, or to help working for something [good]. Również w tym człowiek z natury ludzkiej istoty i nie są całkowicie uszkodzona, ale że człowiek wciąż ma coś dobrego w nim, nawet w duchowe rzeczy, a mianowicie, zdolności, umiejętności, trafność wyboru, lub zdolność w duchowe rzeczy, aby rozpocząć, do pracy, lub do pracy za coś [dobre].

7. On the other hand, we also reject the false dogma of the Manichaeans, when it is taught that original sin, as something essential and self-subsisting, has been infused by Satan into the nature, and intermingled with it, as poison and wine are mixed. Z drugiej strony, mamy również odrzucić fałszywe dogmat o Manichaeans, gdy nauczał, że jest to grzech pierworodny, jako istotne i self-subsisting, został przez szatana podawać w infuzji do charakteru i intermingled z nim, jako truciznę i są win mieszane.

8. Also, that not the natural man, but something else and extraneous to man, sins, on account of which not the nature, but only original sin in the nature, is accused. Ponadto, aby nie naturalne człowieka, ale czymś innym i do obcych ludzi, grzechy, z którymi nie charakter, ale tylko grzech pierworodny w przyrodzie, jest oskarżony.

9. We reject and condemn also as a Manichaean error the doctrine that original sin is properly and without any distinction the substance, nature, and essence itself of the corrupt man, so that a distinction between the corrupt nature, as such, after the Fall and original sin should not even be conceived of, nor that they could be distinguished from one another [even] in thought. Odrzucamy i potępienia również jako Manichaean błąd w doktrynie, że grzech pierworodny jest prawidłowo i bez jakiegokolwiek rozróżnienia substancji, charakter i istotę uszkodzona się z człowiekiem, tak że rozróżnienie między uszkodzony charakter, jako takie, po upadku i oryginalne nawet grzech nie powinien być pomyślany, że nie mogą one być odróżnione od siebie [nawet] na myśli.

10. Now, this original sin is called by Dr. Luther nature-sin, person-sin, essential sin, not because the nature, person, or essence of man is, without any distinction, itself original sin, but in order to indicate by such words the distinction between original sin, which inheres in human nature, and other sins, which are called actual sins. Teraz, ten grzech pierworodny jest nazywany przez dr Luter natury grzechu, osoba-grzech, grzech istotne, nie ze względu na charakter, osoba, człowiek jest istotą, bez żadnego rozróżnienia, sam grzech pierworodny, lecz w celu wskazania przez takie Słowa rozróżnienie między grzech pierworodny, który inheres w ludzkiej naturze i innych grzechów, które nazywane są rzeczywiste grzechy.

11. For original sin is not a sin which is committed, but it inheres in the nature, substance, and essence of man, so that, though no wicked thought ever should arise in the heart of corrupt man, no idle word were spoken, no wicked deed were done, yet the nature is nevertheless corrupted through original sin, which is born in us by reason of the sinful seed, and is a fountainhead of all other actual sins, as wicked thoughts, words, and works, as it is written Matt. Dla grzech pierworodny nie jest grzechem, którego zadaniem jest, ale w inheres charakter, treść i istotę człowieka, tak, że choć nie zawsze grzesznika myśli powinny pojawić się w sercu człowieka uszkodzony, nie bezczynne słowa zostały wypowiedziane, nie grzesznika czynem zostały zrobione, ale charakter jest jednak uszkodzona przez grzech pierworodny, który rodzi się w nas ze względu na materiał siewny grzeszny, i jest fountainhead wszystkich innych rzeczywistych grzechów, bezbożnych, myśli, słów i dzieł, jak jest napisane Matt . 15, 19: Out of the heart proceed evil thoughts. 15, 19: Z serca postępować złe myśli. Also Gen. 6, 5; 8, 21: The imagination of man's heart is evil from his youth. Również Gen. 6, 5, 8, 21: wyobraźni serce człowieka jest złe od jego młodości.

12. Thus there is also to be noted well the diverse signification of the word nature, whereby the Manichaeans cover their error and lead astray many simple men. Tak jest również, aby zwrócić uwagę również na znaczne zróżnicowane w charakterze słowo, którego okładka Manichaeans ich błąd i sprowadzi z drogi wielu prostych ludzi. For sometimes it means the essence [the very substance] of man, as when it is said: God created human nature. Dla niektórych oznacza to istoty [substancji bardzo] człowieka, jak to jest, kiedy powiedzieli: "Bóg stworzył człowieka natury. But at other times it means the disposition and the vicious quality [disposition, condition, defect, or vice] of a thing, which inheres in the nature or essence, as when it is said: The nature of the serpent is to bite, and the nature and disposition of man is to sin, and is sin; here the word nature does not mean the substance of man, but something that inheres in the nature or substance. Ale w innym czasie to znaczy, rozmieszczenie i zaklętego jakość [dyspozycji, warunek, wady, lub vice] rzeczy, które inheres w charakterze lub istocie, jak to jest, kiedy powiedzieli: "Ze względu na charakter tego węża jest banalny, i charakteru i skłonność człowieka jest grzech, a grzech jest tutaj słowo natury nie oznacza istoty człowieka, ale że coś w rodzaju inheres lub substancją wtórną.

13. But as to the Latin terms substantia and accidens , because they are not words of Holy Scripture, and besides unknown to the ordinary man, they should not be used in sermons before ordinary, unistructed people, but simple people should be spared them. Ale co do terminów łacina treść i accidens, ponieważ nie są słowa Pisma Świętego, i oprócz nieznanych do zwykłego człowieka, nie powinny one być stosowane w kazaniach przed zwykłym, unistructed ludzi, ale prostych ludzi powinny być oszczędzono im.

But in the schools, among the learned, these words are rightly retained in disputations concerning original sin, because they are well known and used without any misunderstanding, to distinguish exactly between the essence of a thing and what attaches to it in an accidental way. Ale w szkołach, wśród dowiedziałem się, te słowa są zatrzymywane w słusznie sporów dotyczących grzechu pierworodnego, ponieważ są one znane i wykorzystywane bez żadnych nieporozumień, aby dokładnie rozróżniać między istotą rzeczy i jakie przywiązuje do niego w sposób przypadkowy.

For the distinction between God's work and that of the devil is thereby designated in the clearest way, because the devil can create no substance, but can only, in an accidental way, by the providence of God [God permitting], corrupt the substance created by God. Dla rozróżnienia między Bogiem pracy i że diabeł jest w tym samym wyznaczone w sposób czysty, ponieważ diabeł nie może utworzyć substancji, ale tylko w sposób przypadkowy, przez opatrzności Bożej [Bóg pozwalające], uszkodzony substancji utworzonych przez Boga.


The Formula of Concord W Formuła Zgody

IV. Of Good Works Dobrej roboty

STATUS CONTROVERSIAE. Stan CONTROVERSIAE.

The Principal Question In the Controversy Concerning Good Works. Podstawa Pytanie W polemika chodzi o dobre uczynki.

Concerning the doctrine of good works two divisions have arisen in some churches: Jeśli chodzi o doktrynę dobrej roboty dwa rejony które pojawiły się w niektórych kościołach:

1. First, some theologians have become divided because of the following expressions, where the one side wrote: Good works are necessary for salvation. Po pierwsze, niektórzy teolodzy zostały podzielone ze względu na następujące wyrażenia, gdzie z jednej strony pisał: dobre uczynki są konieczne do zbawienia. It is impossible to be saved without good works. To jest niemożliwe, aby się zbawić bez dobrej roboty. Also: No one has ever been saved without good works. Ponadto: Nikt nigdy nie zostały zapisane bez dobrej roboty. But the other side, on the contrary, wrote: Good works are injurious to salvation. Ale z drugiej strony, wręcz przeciwnie, pisał: dobre uczynki są szkodliwe dla zbawienia.

2. Afterwards a schism arose also between some theologians with respect to the two words _necessary_ and _free_, since the one side contended that the word _necessary_ should not be employed concerning the new obedience, which, they say, does not flow from necessity and coercion, but from a voluntary spirit. Później powstało również schizmy między niektórych teologów w odniesieniu do dwóch słów _necessary_ i _free_, ponieważ z jednej strony utrzymują, że słowo _necessary_ nie powinien być zatrudniony w sprawie nowego posłuszeństwa, co oni mówią, nie wynikają z konieczności i przymusu, ale z dobrowolnych ducha. The other side insisted on the word _necessary_, because, they say, this obedience is not at our option, but regenerate men are obliged to render this obedience. W drugiej strony nalegał na słowo _necessary_, ponieważ, oni mówia, to posłuszeństwo nie jest na nasze możliwości, ale odbudowanie mężczyźni są zobowiązani do uczynienia tego posłuszeństwa.

From this disputation concerning the terms a controversy afterwards occurred concerning the subject itself; for the one side contended that among Christians the Law should not be urged at all, but men should be exhorted to good works from the Holy Gospel alone; the other side contradicted this. Od tego disputation dotyczące warunków spór potem wystąpił w tej samej, bo z jednej strony utrzymują, że wśród chrześcijan ustawy nie powinny zostać wezwane na wszystkich, ale mężczyźni powinni być napomnieni dobrej roboty z Ewangelii Świętego samodzielnie; sprzeczne z drugiej strony to.

AFFIRMATIVA.

Pure Doctrine of the Christian Churches concerning This Controversy. Pure Nauki chrześcijańskich Kościołów dotyczące kontrowersji.

For the thorough statement and decision of this controversy our doctrine, faith, and confession is: Dla dokładnego zestawienia i decyzji tej kontrowersji naszej doktryny, wiary i spowiedzi jest:

1. That good works certainly and without doubt follow true faith, if it is not a dead, but a living faith, as fruits of a good tree. To z pewnością dobre dziela, i bez wątpienia się prawdą wiary, jeśli nie jest martwa, ale żywa wiara, jak owoce z dobrego drzewa.

2. We believe, teach, and confess also that good works should be entirely excluded, just as well in the question concerning salvation as in the article of justification before God, as the apostle testifies with clear words, when he writes as follows: Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin, Rom. Wierzymy, nauczać, a także wyznać, że dobre uczynki powinny być całkowicie wyłączone, podobnie jak również na pytania dotyczące zbawienia, jak w artykule o uzasadnienie przed Bogiem, jak apostoł świadczy o wyraźne słowa, kiedy pisze się następujące zmiany: Nawet jako David describeth również w blessedness na człowieka ku Bogu, którego sprawiedliwość imputeth bez roboty, mówiąc: Błogosławiony mąż, któremu Pan nie posądza grzechu, Rom. 4, 6ff. 4, 6ff. And again: By grace are ye saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not of works, lest any man should boast, Eph. I znowu: to wy przez łaskę zbawieni przez wiarę, i że nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, Ef. 2, 8. 2, 8. 9.

3. We believe, teach, and confess also that all men, but those especially who are born again and renewed by the Holy Ghost, are bound to do good works. Wierzymy, nauczać, a także wyznać, że wszyscy ludzie, ale przede wszystkim tych, którzy rodzą się ponownie i odnowione przez Ducha Świętego, są zobowiązane do dobrych uczynków.

4. In this sense the words _necessary_, _shall_, and _must_ are employed correctly and in a Christian manner also with respect to the regenerate, and in no way are contrary to the form of sound words and speech. W tym sensie słowa _necessary_, _shall_ i _must_ są zatrudnieni prawidłowo i chrześcijańskiej w sposób również w odniesieniu do regeneracji, w żaden sposób nie są sprzeczne z zasadą dobrej formie słowa i wypowiedzi.

5. Nevertheless, by the words mentioned, necessitas , necessarium , _necessity_ and _necessary_, if they be employed concerning the regenerate, not coercion, but only due obedience is to be understood, which the truly believing, so far as they are regenerate, render not from coercion or the driving of the Law, but from a voluntary spirit; because they are no more under the Law, but under grace, Rom. Niemniej jednak, by słowa wspomniano, necessitas, necessarium, _necessity_ i _necessary_, jeżeli jest zatrudniony w sprawie zregenerować, a nie przymus, ale tylko ze względu posłuszeństwo jest rozumiane, które prawdziwie wierzacych, tak dalece jak są one regenerują, nie czynią z przymus lub prowadzenia ustawy, lecz z ducha wolontariatu, ponieważ są one nie na podstawie ustawy, lecz łasce, Rom. 6, 14; 7, 6; 8, 14. 6, 14, 7, 6, 8, 14.

6. Accordingly, we also believe, teach, and confess that when it is said: The regenerate do good works from a free spirit, this is not to be understood as though it is at the option of the regenerate man to do or to forbear doing good when he wishes, and that he can nevertheless retain faith if he intentionally perseveres in sins. W związku z tym my także wierzymy, uczyć, a kiedy wyznał, że to powiedział: odbudowanie czynili dobre dziela z wolnego ducha, to nie należy rozumieć tak, jakby to w opcji z człowieka zrobić odbudowanie lub czynieniu dobra forbear kiedy chce, i że może jednak zachować wiarę, jeżeli umyślnie trwa w grzechach.

7. Yet this is not to be understood otherwise than as the Lord Christ and His apostles themselves declare, namely, regarding the liberated spirit, that does not do this from fear of punishment, like a servant, but from love of righteousness, like children, Rom. Jednak to nie należy rozumieć inaczej niż jako Pan Chrystus i Jego apostołowie sami deklarują, a mianowicie dotyczące wyzwolony duch, który nie zrobić tego z obawy przed kara, jak sługa, ale z miłości, sprawiedliwości, jak dzieci, Rom . 8,15.

8. Although this voluntariness [liberty of spirit] in the elect children of God is not perfect, but burdened with great weakness, as St. Paul complains concerning himself, Rom. Mimo tego voluntariness [wolność ducha] w wybranych dzieci Boga nie jest doskonały, ale z wielkim obciążonych słabością, jak Paul skarży dotyczące samego siebie, Rom. 7, 14-25; Gal. 7, 14-25; Gal. 5, 17; 5, 17;

9. Nevertheless, for the sake of the Lord Christ, the Lord does not impute this weakness to His elect, as it is written: There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, Rom. Niemniej jednak, ze względu na Chrystusa Pana, Panie nie posądza tym słabość do Jego wybranych, jak jest napisane: Nie ma zatem obecnie nie potępienie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, Rom. 8, 1. 8, 1.

10. We believe, teach, and confess also that not works maintain faith and salvation in us, but the Spirit of God alone, through faith, of whose presence and indwelling good works are evidences. Wierzymy, nauczać, a także wyznać, że nie działa zachowania wiary i zbawienia w nas, lecz Duchem Bożym, przez wiarę, którego obecność i dobre uczynki są indwelling dowodów.

NEGATIVA. Uwagi.

False Contrary Doctrine. Fałsz Wbrew Nauki.

1. Accordingly, we reject and condemn the following modes of speaking: when it is taught and written that good works are necessary to salvation; also, that no one ever has been saved without good works; also, that it is impossible to be saved without good works. Odpowiednio, odrzucenia i potępienia z następujących trybów mówił: kiedy nauczał i jest napisane, że dobre uczynki są konieczne do zbawienia, a także, że nikt nigdy nie zostały zapisane bez dobrej roboty; również, że niemożliwe jest być zapisane bez dobrego utworów.

2. We reject and condemn as offensive and detrimental to Christian discipline the bare expression, when it is said: Good works are injurious to salvation. Odrzucamy i potępienia za obraźliwe i szkodliwe dla chrześcijańskich na absolutne dyscypliny wypowiedzi, kiedy to powiedział: dobre uczynki są szkodliwe dla zbawienia.

For especially in these last times it is no less needful to admonish men to Christian discipline [to the way of living aright and godly] and good works, and remind them how necessary it is that they exercise themselves in good works as a declaration of their faith and gratitude to God, than that the works be not mingled in the article of justification; because men may be damned by an Epicurean delusion concerning faith, as well as by papistic and Pharisaic confidence in their own works and merits. Dla tych, zwłaszcza w ostatnim czasie nie jest mniej niezbędne do ostrzegasz ludzi do chrześcijańskiej dyscypliny [na sposób życia aright i godly] i dobrych uczynków, i przypomnieć im, jak konieczne jest to, że korzystają one ze sobą w dobrej roboty jako deklaracja ich wiary i wdzięczności Bogu, niż że roboty nie może być umieszczonych w artykule uzasadnienie, ponieważ ludzie mogą być damned przez Epicurean oszustwa dotyczące wiary, jak również przez papistic pharisaic i zaufania w ich własnych dzieł i zasług.

3. We also reject and condemn the dogma that faith and the indwelling of the Holy Ghost are not lost by willful sin, but that the saints and elect retain the Holy Ghost even though they fall into adultery and other sins and persist therein. Mamy również odrzucić i potępienia, że dogmat wiary i indwelling z Ducha Świętego nie są willful utracone przez grzech, ale świętych i wybiera zachować Ducha Świętego, chociaż należą one do cudzołóstwo i inne grzechy i utrzymują się w nim.


Also, see: Także, zobaczyć:
Augsburg Confession Augsburg Confession


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest