Baptist Chrzciciela Radical Reformation; objected to Infant Baptism; demanded Church-State separation; John Smyth, English Separatist, 1609; Roger Williams, 1638, Providence RI Radical Reformation; sprzeciwił się chrztu dla niemowląt; zażądał Kościół-Państwo separacji; John Smyth, Angielski separatystycznych, 1609; Roger Williams, 1638, Providence RI Congrega- tional; each local Church is autonomous Congrega-dowej; każdy Kościół lokalny jest autonomiczne Scripture; Southern Baptists interpret the Bible literally Pisma; Southern Baptists interpretują dosłownie biblijne Baptism, usually early teen years and afterward, by total immersion; Lord's Supper Chrzest, zazwyczaj na początku roku, a potem nastolatek, przez całkowite zanurzenie; Wieczerzy Pana Worship styles vary from very staid to evang- elistic; much Missionary activity Czcijcie style różnią się od bardzo staid do Evang-elistic; wiele misyjnej działalności Usually opposed to alcohol and tobacco; often a tendency toward a perfect- ionist ethical standard Zwykle przeciwieństwie do alkoholu i tytoniu; często tendencja w kierunku idealnym-ionist etycznych standardowe No Creed; the true Church is of believers only, who are all exactly equal, including Clergy Nr Creed; prawdziwy Kościół jest tylko wierzących, którzy są dokładnie równe, w tym Duchowieństwa Church and State separation, because no authority can stand between any believer and God. Państwo i Kościół separacji, ponieważ organ nie może stanąć pomiędzy Bogiem i wszelkie wierzącego.
Church Kościół
of Christ Chrystusa
(Disciples) (Disciples)
from evangelical Presbyterians in KY (1804) and PA (1809); troubled over Protestant factionalism and decline in religious fervor; organized in 1832 z ewangelicznej Presbyterians w KY (1804) i PA (1809); niespokojnych ponad protestanckich i spadku frakcji religijnych fervor; zorganizowany w 1832 roku Congrega- tional Congrega-dowej Scriptures; where Scripture speaks, we speak, where Scripture is silent, we are silent Pisma, gdy Pismo mówi, mówimy, gdy Pismo jest cichy, są ciche Adult Baptism; Lord's Supper (weekly) Chrzest dorosłych; Wieczerzy Pana (tygodniowy) tries to avoid any Rite not considered part of the first century Church; some Congreg- ations reject instru- mental music stara się uniknąć jakiegokolwiek obrządku nie uważa się za część pierwszego wieku Kościół; niektóre Congreg-ations odrzucić instru-mental muzyki Some tendency toward perfect- ionism; interest in social action programs Niektóre tendencja w kierunku idealnym-ionism; w interesie społecznym działania programów Simple New Testament Faith; avoids any elabor- ations that are not firmly based on Scripture Proste Nowego Testamentu wiara; unikano elabor-ations, które nie są mocno oparte na Piśmie Extremely tolerant in doctrinal and religious matters; very supportive of advanced education and scholas- ticism Bardzo tolerancyjny w sprawach doktrynalnych i religijnych; bardzo popiera zaawansowanej edukacji i scholas-ticism
Episco- Episco -
palian palian
Henry VIII separated the English Catholic Church from Rome, 1534, because of political reasons; Protestant Episcopal Church founded in US in 1789. Henry VIII Angielski oddzielono Kościół od Rzym, 1534, ponieważ z powodów politycznych; protestanckich Kościół episkopalny założona w USA w 1789. part of the Anglican Communion; Diocesan Bishops elected by Parish represent- atives udział w Komunii Anglikańskiej; wybrany przez biskupów diecezjalnych Parafia reprezentują-atives Scripture, as interpreted by Tradition, especially the 39 Articles (1563); tri-annual convention Pismo, zgodnie z wykładnią Tradycji, aw szczególności 39 artykułów (1563); tri-roczne konwencji Infant Baptism; Eucharist; other Sacraments (taken as symbolic, but having real Spiritual effect) Niemowlę Chrzest, Eucharystia, inne sakramenty (jako symboliczne, ale realnego wpływu Spiritual) very formal, based on the Book of Common Prayer; Services range from austere and simple to extremely liturgical and structured bardzo formalne, oparte na wspólnej modlitwie Księga; Usługi z zakresu surowych i prostych do niezwykle liturgiczne i uporządkowany tolerant, even sometimes permissive; moderate involvement in social action programs tolerancyjny, nawet czasami permissive; umiarkowane zaangażowanie w działania społeczne programy Scripture; the Apostles, Nicene and Athan- asian Creeds; and the Book of Common Prayer; ranges from Anglo-Catholic to the low Church, with some Calvinist influences Pisma; Apostołów, i Athan Nicejsko-azjatycki wyznanie; i Księgi wspólnej modlitwie; waha się od anglo-Katolickiego Kościoła na niski, z pewnymi wpływami kalwiniści Strongly ecumen- ical; holds talks with many branches of Christianity Zdecydowanie ecumen-iCal; posiada rozmów z wielu gałęzi chrześcijaństwa
Jehovah's Jehovah's
Witnesses Świadkowie
Founded in 1870 in PA by Charles Taze Russell; incorporated as Watchtower in 1884; named Jehovah's Witnesses in 1931 Założona w 1870 w PA przez Charles Taze Russell, przyjęta w 1884 jako Watchtower; nazwie Świadkowie Jehowy w 1931 r. Each Witness is considered a Minister; each congregation under a body of Elders; a worldwide governing body in NY Każdy świadek jest uważana za ministra; każdej społeczności w ramach organu Starszych; świecie organ zarządzający w NY The Bible, a slightly different translation from other Bibles Biblia, nieco różne tłumaczenia z innych bibles Baptism by immersion; annual Lord's Meal ceremony Chrzest przez zanurzenie; rocznych Pana mška Ceremonia meetings are held in Kingdom Halls and members' homes for study and worship; Very aggressive and extensive door-to-door visits to non-members Posiedzenia odbywają się w salach i Królestwa członków domów na badania i kultu; Bardzo agresywne i szerokie drzwi do drzwi wizyt na niezrzeszonych high moral code; stress on marital fidelity and family values; against all tobacco and blood transfusions wysoki poziom moralny kod; nacisk na wierność małżeńskiego i rodzinnego wartości, wobec wszystkich wyrobów tytoniowych i transfuzji krwi God, through Jesus, will soon destroy all wicked- ness; 144,000 faithful will rule in Heaven with Christ, over others on a Paradise Earth Boże, przez Jezusa, wkrótce zniszczy wszystkich występnych-ness; 144000 wierni będą zasady w niebie z Chrystusem, nad innymi Raj na Ziemi Absolute allegiance proclaimed only to God's Kingdom or Heavenly govern- ment by Christ; the Watch- tower is published in 115 languages Bezwzględna lojalność ogłoszona jedynie do Bożego Królestwa Niebieskiego lub regulują-skiego przez Chrystusa; Patrz-wieża jest opublikowana w 115 językach
Mormons Mormons
Latter Ostatnich
Day Dzień
Saints Święci
Joseph Smith had a vision in NY in the 1820s; he reported receiving and translating copper and golden plates Joseph Smith miał widzenie w NY w 1820s; on zgłoszony otrzymania tłumaczenia i miedzi i złote płyty Theocratic; first presidency (President and two counselors) and 12 apostles preside over worldwide Church; Local Congreg- ations headed by lay priesthood leaders Teokratyczny; pierwszej prezydentury (przewodniczący i dwóch doradcami) i 12 apostołów przewodniczy Kościół na całym świecie; lokalne Congreg-ations kierowany przez świeckich liderów kapłaństwa Revelation to a living prophet (the Church President); the Book of Mormon, the Pearl of Great Price, the Bible, and other revelations of Joseph Smith and his successors Objawienia do życia proroka (Kościół prezes); Księgi Mormona, Perła Wielkiej Wartości, Biblii i inne znaki Joseph Smith i jego następcy Baptism at age 8; laying on of hands (which confers the gift of the Holy Spirit); Lord's Supper; temple Rites; Baptism for the dead; Marriage for eternity; others Chrzest w wieku 8; r. w sprawie rąk (co daje dar Ducha Świętego); Wieczerzy Pana, świątynia namaszczenie; chrzest za zmarłych; Małżeństwo na wieczność; inni Simple Service and Prayers, Hymns, and Sermon; private temple ceremonies are sometimes more elaborate Simple Service i modlitwy, Hymns, Kazanie; prywatnych świątyni uroczystości są czasami bardziej rozbudowanej Temper- ance; strict moral code; intense titheing; strong work ethic, with communal self-reliance; intense missionary activity; emphasis on family Temperamentem-nego; ścisłego kodeksu moralnego; intensywne titheing; silna etyka pracy, z komunalnej poleganie na samym sobie; intensywnej działalności misyjnej; nacisk na rodzinę Jesus Christ is the Son of God, the Eternal Father; Jesus' atonement saves all humans; those who are obedient to God's laws may become gods and reign with Christ in Heaven Jezus Chrystus jest Synem Boga Ojca, Jezusa obrzędu zbawia wszystkich ludzi, tych, którzy są posłuszni Bogu, ustaw mogą stać się bogami i panowania z Chrystusem w niebie Mormons believe that theirs is the true Church of Jesus Christ, restored by God through Joseph Smith Mormons Uważam, że jest ich prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, przywrócone przez Boga za pośrednictwem Joseph Smith
Lutheran Lutheran Martin Luther first attempted to reform the Catholic Church around 1517, but the Pope was displeased; objection to the Catholic doctrine of Salvation by Works and to the Indulgences; break became complete in 1519 Martin Luther pierwsze próby reformy Kościoła katolickiego ok. 1517, ale papież był displeased; sprzeciw wobec katolickiej doktrynie zbawienia przez roboty i do Indulgences; break stał zakończyć w 1519 varies from congrega- tional to episcopal; in US, regional Synods and Congreg- ational polities is common waha się od congrega-nych do episkopatów, w USA, regionalnym i Synodów Congreg-ational polities jest Scripture along; The Book of Concord (1580), is considered a correct exposition of Scripture; it also contains the three Creeds of Christianity Pismo wraz; Księga Concord (1580), jest uznawana za poprawną ekspozycję Pismo to zawiera również trzy wyznanie chrześcijaństwa Infant Baptism; Lord's Supper, with Christ's true body and blood present in, with and under the bread and the wine Chrzest dla niemowląt; Wieczerzy Pana, Chrystusa prawdziwego ciała i krwi w, i na chleb i wino relatively simple, formal liturgy with an emphasis on the Sermon stosunkowo prostych, formalnych liturgii, ze szczególnym naciskiem na Kazanie generally conserv- ative in personal and social ethics; doctrine of Two Kingdoms (worldly and holy) supports conserv- atism in secular affairs ogólnie conserv-ative w etyki osobistej i społecznej; doktryna dwa królestwa (swiata i święty) wspiera conserv-atism w sprawy świeckie Salvation is by Grace alone, through Faith; which is a core of most Protestant beliefs Zbawienie jest wyłącznie przez łaskę, przez wiarę, która jest podstawą większości protestanckich przekonań there are some divisions among ethnic lines; but the primary divisions are between fundamen- talists and liberals istnieją pewne podziały etniczne między liniami, ale podstawowym są podziały między podstawowych talists i liberałowie
Methodist Metodystyczny John Wesley began the momement in 1738, within the Church of England; In US first in Baltimore 1784. John Wesley momement rozpoczął w 1738 w Kościele Anglii, w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w Baltimore 1784. Conference and super- intendant system Konferencja i super-intendant systemu Scripture, as interpreted by tradition, reason and experience Pismo, zgodnie z interpretacją tradycji, rozumu i doświadczenia Baptism of infants or adults; Lord's Supper (both com- manded); other Rites include Marriage, Ordination; Solemn- ization of personal commit- ments Chrzest dzieci czy dorosłych; Wieczerzy Pana (zarówno pl-manded); inne namaszczenie zawierać małżeństwa, Ordination; uroczystej-ization osobowych commit-nych worship styles vary widely, by Church and geography kultu style różnią się od siebie, przez Kościół i geografia originally pietist and perfect- ionist; always strong interest in social actions pierwotnie pietist i doskonałe-ionist; zawsze duże zainteresowanie społeczne w działania no distinctive theol- ogical devel- opment; the 25 Articles (abridged from the Church of England's 39 Articles) are not binding nie odróżniający Theol-ogical rozwoju; 25 artykułów (skróconej z Kościoła Anglii w art 39) nie są wiążące The United Methodist Church was formed in 1968 by the combining of the Methodist Church and the Evangelical United Brethren Church W Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP powstał w 1968 roku przez połączenie z Metodystyczny Kościół i Wielka Bracia Kościół ewangelicki
Orthodox Prawosławny Began to disagree with the Catholic Church around 500 AD, primarily over the Filioque Clause the Catholic Church added to the Nicene Creed; break became complete in 1054 Zaczął się zgadzam z Kościołem katolickim około 500 AD, przede wszystkim nad Filioque Kościoła Katolickiego dodane do Nicejsko Creed; break stał zakończyć w 1054 Synods of Bishops in autonomous Churches elect a Patriarch, Archbishop or Metropolitan, as the head of the Church Synodów Biskupów w autonomicznych Kościołów wybiera Patriarcha, Arcybiskup Metropolita lub, jako głowa Kościoła Scripture, Tradition and the first Seven Ecumenical Councils; Bishops in Council have authority in doctrine and policy Pismo, Tradycja i pierwszych siedmiu ekumenicznego rady; biskupów w Radzie władzy w doktrynie i polityka Generally Seven Sacraments; infant Baptism and anointing; Eucharist, Ordination, Penance; Marriage; anointing of the sick Ogólnie siedmiu sakramentów; niemowląt i namaszczenie Chrztu, Eucharystii, Ordination, pokuty, małżeństwa; Namaszczenie chorych Very elaborate liturgy, usually in the local language; extremely traditional; the liturgy is the essence of the Orthodox Church; extensive veneration of icons Bardzo opracowania liturgii, zwykle w języku lokalnym; bardzo tradycyjne; liturgii jest w istocie należy do kościoła prawosławnego; rozległe czcią ikon most are tolerant, less so regarding Russian Orthodox; little interest in social action; divorce and remarriage are sometimes permitted; Bishops are celibate; Priests do not need to be są najbardziej tolerancyjne, tak mniej dotyczące Rosyjski prawosławny; niewielkie zainteresowanie społeczne; rozwód i remarriage czasami są dozwolone; Biskupi są odmiana; kapłani nie muszą być Emphasis on Christ's Resur- rection, rather than the Crucifixion; the Holy Spirit proceeds from the Father only Nacisk na Chrystusa Resur-rection, zamiast Ukrzyżowania, Duch Święty od Ojca pochodzi tylko The Orthodox Church in America was originally under the Patriarch of Moscow; granted autonomy in 1970; Greek Orthodox do not recognize this autonomy W Kościoła Prawosławnego w Ameryce był pierwotnie pod Patriarcha Moskwa; autonomii przyznanej w 1970 r.; Grecki Ortodoksyjny nie rozpoznaje tej autonomii
Pente- Pente -
costal costal
Disappointed with loss of religious fervor in Methodist Churches; began in Topeka, KS 1901 and Los Angeles 1906 Rozczarowany utratą religijnych fervor w Metodystyczny Kościoły; rozpoczęła się w Topeka, KS 1901 i Los Angeles 1906 Originally a movement and not a formal organization; now has a variety of organized forms and also continues as a Movement Początkowo ruch, a nie formalnej organizacji, teraz ma różne formy zorganizowane, a także w dalszym ciągu jako Ruch Scripture, and the leadership of individual Charismatic leaders, and the teachings of the Holy Spirit Pisma i charyzmatycznego lidera poszczególnych liderów i nauki Ducha Świętego Spirit Baptism, specifically as demon- strated by Speaking in Tongues, or by Healing ability, or sometimes by Exorcism ability; adult Baptism; Lord's Supper Duch Chrztu, szczególnie jako demon-strated przez mówią językami, lub zdolność Uzdrowienie, lub czasem przez Exorcism zdolności; chrztu dorosłych; Wieczerzy Pana rather loosely-structured Service, with rousing hymns and Sermons, culminating in Spirit Baptism; Members regularly interrupt the Service by outbursts of Tongues raczej luźno zorganizowanej Service, rousing hymnów i sermons, z kulminacją w Duch Chrztu; członkowie regularnie przerwanie usługi przez wyrzuty języków usually, emphasis on perfect- ionism; varying degrees of tolerance, sometimes none zwykle, nacisk na doskonałą-ionism; różnym stopniu tolerancji, czasami nie simple tradit- ional beliefs, usually Protestant, with emphasis on the immediate Presence of God in the Holy Spirit proste tradit-Ional przekonania, zwykle protestanckich, z naciskiem na natychmiastowe obecności Boga w Duchu Świętym Pente- costals were once confined to lower-class holy-rollers types of Churches; it now has established middle-class congreg- ations; aspects of Pentecos- talism have appeared in mainline Churches Pente-costals były ograniczone do niższej klasy święte-rolki rodzajów Kościoły; teraz ma siedzibę klasy średniej congreg-ations; aspekty Pentecos-talism pojawiły się w głównych Kościołów
Presby- Presby -
terian terian
came out of 16-cent Calvinist reformation; differed with Lutherans over Sacraments and Church government; John Knox started Scottish Presbyterian Church around 1560 Wyszli z dnia 16 centów kalwiniści reformacji; różniły się Lutherans ponad Sakramentów Kościoła i rządu; John Knox rozpoczęła szkocka Presbyterian Church około 1560 Very structured represent- ational system of Ministers and lay persons (Presbyters) in local, regional and national Synods Bardzo zorganizowanego systemu stanowią-ational Ministrów i osób świeckich (kapłanów) w lokalnych, regionalnych i krajowych Synodów Scripture Pisma Infant Baptism; Lord's Supper, where the bread and wine symbolize Christ's Spiritual Presence Chrzest dla niemowląt; Wieczerzy Pana, gdy chleb i wino symbolizują duchowej obecności Chrystusa very simple and sober Service, with the Sermon central in it bardzo proste i trzeźwi Service, z Kazania centralnego w nim traditionally, a tendency toward strictness, with firm Church- and self- discipline; otherwise reasonably tolerant tradycyjnie, tendencja w kierunku wymagań, firma Kościoła i samodzielnej dyscypliny; inaczej racjonalnie tolerancyjny emphasis on the sover- eignty and justice of God; no longer dogmatic; Belgic Confession (1561); Heidelberg Catechism (1563); Canons of Dort (1619) nacisk na sover-eignty i sprawiedliwości Bożej, nie dogmatyczne; Belgijskie Wyznanie Wiary (1561); Katechizm Heidelbergu (1563); Kanony z Dordrechtu (1619) originally, predest- ination was a central belief (where God had pre- ordained Salvation for certain Elect); this is no longer a central element in most Presby- terian Churches pierwotnie, predest-ination był centralnym wiary (gdzie Bóg wstępnie święceń Zbawienie dla niektórych Elekt), to już nie jest centralnym elementem w większości Presby-terian Kościoły
Reformed Reformatów
Church Kościół
traditionally said to have formed from the work of Zwingli in Zurich and Calvin in Geneva; tradycyjnie powiedział, że utworzona z prac w Zurych Zwingli i Kalwin w Genewa; usually Presbyterian in structure Presbyterian zwykle w strukturze Scripture Pisma Infant Baptism; Lord's Supper, where the bread and wine symbolize Christ's Spiritual Presence Chrzest dla niemowląt; Wieczerzy Pana, gdy chleb i wino symbolizują duchowej obecności Chrystusa . strongly in favor of education of Church members; zdecydowanie na rzecz edukacji członków Kościoła; Belgic Confession (1561); Heidelberg Catechism (1563); Canons of Dort (1619) Belgijskie Wyznanie Wiary (1561); Katechizm Heidelbergu (1563); Kanony z Dordrechtu (1619)
Roman Roman
Catholic Katolicki
traditionally founded by Jesus, with Peter named first leader; difficult first centuries, until Emperor Constantine converted to Christianity 312; then became the official religion of the Roman Empire tradycyjnie założony przez Jezusa, z Piotrem nazwie pierwszym liderem; trudne pierwszych wieków, aż do cesarza Konstantyna chrześcijaństwa zamieniane na 312, potem stał się oficjalnym religia Cesarstwa Rzymskiego Supreme power in one Pope, elected by College of Cardinals; Councils of Bishops advise him on matters of doctrine and policy Najwyższa moc w jednym papieża, wybrany przez kolegium kardynałów, biskupów Rad doradza mu w sprawach doktryny i polityki The Pope (on matters of Faith and morals), and Tradition (expressed in Church Councils and in part contained in Scripture Papież (w sprawach wiary i moralności) i Tradycji (wyrażone w Kościele i w części rad zawartych w Piśmie Mass; Seven Sacraments, Baptism, Reconcil- iation, Eucharist, Confirm- ation, Marriage, Ordination, and Unction or the anointing of the sick Masa; siedmiu sakramentów, chrztu, Reconcil-iation, Eucharystia, potwierdzają-ation, Małżeństwo, Ordination i UNKCJA lub Namaszczenie chorych Rather elaborate and very ritual, centered on the Mass; Rosary recitations; Novenas; etc Raczej bardzo rozbudowanych i rytuał, na środku masowego; Różaniec recitations; Novenas; itp traditionally extremely strict, but becoming more tolerant in practice; divorce and remarriage not accepted; annulments sometimes granted; celibate clergy, except in Eastern Rite Churches tradycyjnie niezwykle surowe, ale coraz bardziej tolerancyjne w praktyce; remarriage rozwodu i nie została przyjęta; czasami nieważności udzielone; odmiana duchownych, z wyjątkiem Kościołów obrządku wschodniego highly elaborated, Salvation by merit (Good Works) gained through Grace; extremely dogmatic; special veneration of the Virgin Mary; veneration of many Saints bardzo opracowany, Zbawienie przez zasługi (dobre uczynki) zdobyte przez łaskę; niezwykle dogmatycznej; Specjalne czci Najświętszej Maryi Panny; czci wielu Świętych extremely slow to ever change, except after Vatican II; Mass is now in local languages and no longer in Latin; increasing interest in social action, tolerance and ecumenism bardzo powoli do historii zmian, z wyjątkiem po Sobór Watykański II, Msza święta jest obecnie w lokalnych językach, a nie w łacina; rosnące zainteresowanie społeczne działania, tolerancja i ekumenizm
United Wielka
Church Kościół
of Christ Chrystusa
formed by ecumenical union of Congrega- tionalists, Evangelicals and Reformed in 1957; represents both Calvinist and Lutheran traditions utworzone przez ekumenicznego unii Congrega-tionalists, Evangelicals, a następnie odremontowany w 1957 roku, stanowi zarówno kalwiniści i tradycji Lutheran Congrega- tional; a general Synod, represent- ative of all congreg- ations, sets general policy Congrega-dowej; ogólne Synodu, reprezentują-ative wszystkich congreg-ations, określa ogólną politykę Scripture Pisma Infant Baptism; Lord's Supper Chrzest dla niemowląt; Wieczerzy Pana Usually very simple Services with an emphasis on the Sermon Zwykle bardzo prostych usług, ze szczególnym naciskiem na Kazanie tolerant; moderate social action efforts tolerancyjny; umiarkowane wysiłki działań społecznych standard Protestant; Statement of Faith (1959) is not binding standardowe protestanckich; Wyznanie Wiary (1959) nie jest wiążące the two main Churches that joined in 1957 were already combin- ations of Churches from many parts of Protestant Denomin- ations dwóch głównych Kościołów, które przystąpiły w 1957 roku były już combin-ations Kościołów z wielu części protestanckiej Denomin-ations
Indep- endent Indep-endent Arise from nearly all Denom- inations; either a new combin- ation of two existing Churches' beliefs; or some new and unique approach to Christianity; can sometimes lead to formation of cults Wstań z niemal wszystkich DENOM-inations; albo nową combin-ation dwóch istniejących Kościołów "przekonań; lub niektóre nowe i unikalne podejście do chrześcijaństwa, może czasem prowadzić do powstawania kulty Independent Niezależne Scripture alone Pismo samodzielnie Baptism; Lord's Supper, the two Sacraments mentioned in the Bible Chrzest; Wieczerzy Pana, dwa sakramenty, o których mowa w Biblii Quite variable; music and even bands often participate in the Service; many have very unique present- ations of the Service Bardzo zmienna, zespoły muzyczne, a nawet często uczestniczą w Service; mają bardzo wiele unikalnych obecnej ations of Service Generally good; often influenced by the personal attitudes of its Minister Na ogół dobre, często pod wpływem osobistych postaw jego ministra generally there is a Statement of Faith, which expresses the exact beliefs and doctrines of that specific Church generalnie nie jest Wyznanie Wiary, który wyraża dokładnie przekonania i doktryny tego konkretnego Kościoła Extremely variable, generally dependent on the attitude and personality of the Minister; almost no limits seem to exist, and some such Churches are commonly seen as cults Bardzo zmienna, zależy od postawy i osobowość ministra, prawie nie wydaje się, że istnieją granice, a niektóre z tych Kościołów są powszechnie postrzegane jako kulty
Non- Brak
Denomi- Wyrażone
national krajowych
Generally form as Independent Churches, bothered by the divis- iveness of many Churches; attempt to Teach only core Christian beliefs in order to attract and welcome people from all forms of Christ- ianity Ogólnie formie jako niezależne Kościoły, jedno przez divis-iveness wielu Kościołów; próbować uczyć tylko rdzeń chrześcijańskiej wiary w celu przyciągnięcia i mile widziane osoby z wszelkimi formami Chrystusa-ianity Independent, usually with attempts to structure as based on Scriptures from the Bible Niezależne, zwykle z prób do struktury w oparciu o Pismo z Biblii Scripture alone Pismo samodzielnie Baptism; Lord's Supper; as being the only Sacraments actually mentioned in the Bible; other Sacraments are all respected, and observed as desired by individuals Chrzest; Wieczerzy Pana, jako jedyne Sakramentów faktycznie wymienione w Biblii, inne sakramenty są przestrzegane, i obserwuje jak pożądany przez osoby fizyczne Quite variable; often like the Service of Indepen- dent Churches above. Bardzo zmienna, jak często Service-Dent z niezależnych Kościołów. What Would Jesus Do? WHAT WOULD JESUS DO? (WWJD) generally there is a Statement of Faith, which expresses the exact beliefs and doctrines of that specific Church; What Would Jesus Do? generalnie nie jest Wyznanie Wiary, który wyraża dokładnie przekonania i doktryny tego konkretnego Kościoła; WHAT WOULD JESUS DO? (WWJD) Non- Denomin- ational Churches rarely have Crosses or Crucifixes displayed anywhere, partly because some possible attendees might have attitudes against icons. Non-Denomin-ational Kościołów rzadko mają Krzyży lub krzyże wyświetlane w dowolnym miejscu, częściowo z powodu ewentualnych uczestników może mieć wobec ikony. A rather simple and central present- ation of the Bible's Christ- ianity A raczej prosty i centralny obecnej pracę z Biblii, Chrystusa-ianity